Lena P 122 N
Vysoce thixotropní nátěrová hmota se strukturovaným pololesklým povrchem,
potěr
Doporučená teplota Lena P 122 N pro aplikaci je
+ 20oC.
Během aplikace a vytvrzování nesmí na P 122 N
přijít voda či jiné chemické zatížení – teploty
nesmí být nižší než +3oC nad rosným bodem.
Tyto podmínky mají být dodrženy po celou dobu
zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho
tvrdnutí - polymerizace.
Charakteristika:
Lena P 122 N je pigmentovaná, vysoce viskózní,
dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na
epoxidové
bázi,
připravená
dle
originální
receptury Lena Chemical.
Výsledné povrchy vykazují:
- velmi dobrá odolnost vůči waterspottingu
- velmi dobré mechanické vlastnosti (tvrdost,
flexibilita apod.)
- dobrou odolnost vůči chemikáliím, vodotěsnost
- stálobarevnost
- rychlé zprovoznění podlahy
- velmi snadné čištění, dekontaminovatelnost a
údržbu
- pololesklý výrazně strukturovaný povrch
Rozsah použití:
Lena P 122 N je pro nátěr podlah v průmyslových
halách, autoopravnách, elektrárnách, obchodech,
skladech, školách atd. Vedle toho mohou být
realizovány i povrchy se speciální protismykovou
úpravou pro jatka, mlékárny a další mokré
provozy.
Lena P 122 N může být použita i jako ochranný
nátěr pro betonové jímky a jiné konstrukce.
Povrch této hmoty vykazuje níže zobrazený
reliéf,
který
přináší
výhody
výborné
protiskluznosti a rozptýlení dopadeného světla.
Zpracovatelská data:
Lena P 122 N je zpracovatelný při teplotě okolí,
nesmí být zpracováván při teplotách podkladu
pod +5oC a nad +30oC - minimální doporučená
teplota je +12 oC (při teplotě pod +12 oC
zvyšuje viskozitu – houstne) a lze jej zpracovávat
i při vyšší relativní vlhkosti vzduchu.
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem
dojít k mírné odchylce odstínu, při nedostatečné
vrstvě k prosvítání podkladu.
Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových
pryskyřic zcela barevně stabilní vlivem UV záření
a povětrnostních vlivů.
Další důležité technické a aplikační zásady
najdete v aktuálních verzích dokumentů "
Technologie
syntetické
podlahy
",
„Ceník
příplatků za RAL " pro danou hmotu, „Doplňkové
mísící receptury " jenž jsou nedílnou součástí
tohoto Materiálového listu.
Příprava podkladu:
Na vytvrzený povrch použité vazné hmoty Lena P
100, 100 R, 102 nebo 102 O v technologickém
čase dle materiálového listu zvolené vazné hmoty
aplikovat dále popsanou technologií Lenu P 122
N.
Povrch použité vazné hmoty musí být prostý
vlhkosti, prachu, mastnot včetně všech dalších
nečistot, které mohou působit jako separátor.
Upozornění
Je nezbytné důkladné vyčištění podkladu od
mechanických nečistot, které by se mohli
prokreslit na povrchu nátěru Lena P 122 N.
Zpracování:
Lena P 122 N je dodáván ve vhodném mísícím
poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné
smísení a promísení obou složek pomocí
pomaluobrátkového míchadla (300 - 400 ot/min)
v daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při
mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl
zbytečně zamíchán vzduch, a doporučujeme po
prvním promísení materiál přelít do jiné nádoby a
mísení opakovat.
Takto připravený materiál musí být zpracován
během jeho doby zpracovatelnosti rozetřením
hladítkem a poté upravení velurovým váleček o
minimální šířce 45 cm!!! Materiál musí být
převálečkován do kříže, tzn. válečkovat v jednom
směru a poté ve směru kolmém.
postupujte dle dokumentu Ceník příplatků za RAL
dané hmoty.
Vazná vrstva Lena P ...spotřeba asi 0,45
2
kg/m dle stavu podkladu. Nátěr podlahy Lena P
122 N ve dvou až třech vrstvách - spotřeba cca
0,22 kg/m2/vrstva dle podkladu.
Při aplikaci Lena P 122 N v jednom nátěru je
nutno mít dobře nabarevný penetrační materiál
Lena P 100/100 R/102/102 O pigmentovou
pastou Lena RAL…. . Penetrační hmota musí být
nabarvena do stejného RAL odstínu jako Lena P
122 N.
Poměr pro smísení penetrační hmoty Lena P
100/100 R/102/102 O s pigmentovou pastou
Lena RAL …. je uváděn na obalu Lena RAL …. .
Lena P 100/100 R/102/102 O a Lena RAL …. musí
být velmi důkladně promíchány. Jedině naprosto
homogenní hmota je vhodná pro aplikaci.
Lena RAL …. dodáváme na požádání.
Výše uvedená skladba není vhodná na místa
intenzivně namáhaná zejména bržděním a
otáčením vozidel. Na taková místa doporučujeme
QS
povrchy
- kamínkové koberce viz.
Doplňkové mísící receptury podlahových hmot.
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle
konkrétních
podmínek.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig. obalech v suchu, ne na
slunci při teplotě 12-25oC 6 měsíců
Během skladování se mohou na hladině složky A
vyskytnout bílé nebo i jinak barevné skvrnky
pigmentů obsažených ve hmotě. Po zamíchání
hmoty
dojde
k jejich
odstranění.
Jejich
přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
Technická data:
Specifická hmotnost při 20 oC
! Namíchaný Lena P 122 N neskladovat ve větším
množství a po 5 - 10 minutách po smíchání
znovu nemíchat - nebezpečí vzniku samovolné
prudké exotermické reakce!!
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od
nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na
acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit
mechanicky.
Příklady pro Vás:
Níže uvedené spotřeby jsou výchozími hodnotami
návrhu skladby. Dále při návrhu a kalkulaci vždy
1,63 kg/l
Teplotní stabilita dle Martense
49 oC
Povrch
pololesklý strukturovaný
Mísící poměry A : B dle váhy
3,7 : 1 nebo dle
etikety na obalu
Základní barvy RAL
RAL 1019
RAL 7001
RAL 7005
RAL 7032
a dále jakákoliv barva dle barevníku RAL
Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku
RAL, ale použité přísady mírně mění barevný
odstín. Na základě povolené tolerance pigmentů
dle barevníku RAL nelze vyloučit jemnou
odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními
šaržemi.
hořlavá kapalina tř. III, zdraví škodlivá, dráždivá
s leptavými
účinky,
nebezpečná
životnímu
prostředí
Dopravní klasifikace
Zpracovatelnost při 20 oC
20 min
o
Schnutí při 20 C
přepracovatelný do 24 hod
pochůzný po
24 - 36 hod
plně vytvrzený
7 dní
Pevnost v tlaku
52 N/mm2 ČSN EN ISO 604
Pevnost v ohybu
40 N/mm2 ČSN EN ISO 178
Prostiskluznost za sucha
za mokra
Reakce na oheň
Přídržnost
3,0
0,8
0,7
Bfl
MPa
ČSN 74 4507
ČSN 74 2577
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo
použít v rozporu se zněním tohoto
materiálového listu.
Důležitá upozornění:
Hmotu
Lena
doporučujeme
aplikovat
při
stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí
kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může
dojít k tenzi par.
Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může
vést ke snížení pevnosti a estetiky podlahy.
Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může
být příčinou povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte
hmotu stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze
vyloučit vtisk do podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena
nepoužívejte naftu, plyn, dřevo, uhlí apod.
produkují CO2 a vodní páry mající negativní vliv
na kvalitu povrchu. Doporučujeme vytápět el.
proudem.
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být
přetírány tenkovrstvými povlaky (nátěry a tenké
stěrky), podklad musíbýt před aplikací vyrovnán.
Bezpečnostní informace:
Chem. složení - směs epoxidové pryskyřice,
aditiv se speciálně formulovaným tvrdícím
systémem
Složka A
hořlavá kapalina tř. IV, zdraví škodlivá, dráždivá,
nebezpečná životnímu prostředí
Složka B
ADR A 9
B8
CE označení – Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-BflS1,AR 0,5, B 1,5. Uvedený výrobek patří pod výrobky
uvedené v ČSN EN 13 813 „Potěrové materiály a podlahové
potěry“. Musí být označen CE značkou podle přílohy ZA.
tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové
SR
materiály:
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
>IR4
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému
NPD
vlivu:
NPD - nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z
nejlepších dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační
technika a pracovní i provozní podmínky jsou mimo náš vliv,
a proto nemohou být tyto informace předmětem výrobní
záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
Další informace jsou uvedeny v technologii
epoxidové podlahy a bezpečnostním listu, který
je nedílnou součástí tohoto návodu na zpracování
a je nezbytné před započetím práce se seznámit
s jeho obsahem.
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás
kontaktovat.
Vyrábí a dodává:
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714
fax: 585 012 739
e-mail: [email protected]
www.lenachemical.com
Revize: 6
Download

Lena P 122 N - Lena Chemical sro