Lena P 123
Podkladní elektricky vodivá potěrová hmota pod Lena P 124
Charakteristika:
Při vyšší spotřebě materiálu Lena P 123 může být negativně
Lena P 123 je elektricky vodivá, nízkoviskózní, vodou ovlivněna vodivost.
ředitelná, dvoukomponentní hmota na epoxidové
bázi, Při aplikaci je nutno dbát, aby hmota nestékala a nevytvářela
kaluže, kde hmota zcela nevytvrdne a má velmi malou
připravené dle originální receptury Lena Chemical.
přilnavost k podkladu.
Rozsah použití:
Lena P 123 je určen pro vytváření podkladní vrstvy pod Lena
P 124.
Zpracovatelská data:
Lena P 123 je zpracovatelný při teplotě okolí, nesmí být
zpracováván při teplotách podkladu pod +10 nebo nad +30
oC. Doporučená teplota Lena P 123 pro aplikaci je + 20oC.
Lze jej zpracovávat i při vyšší relativní vlhkosti vzduchu.
Během aplikace a vytvrzování nesmí na P 123 přijít voda či
jiné chemické zatížení – teploty nesmí být nižší než +3oC nad
rosným bodem. Tyto podmínky mají být dodrženy po celou
dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho
tvrdnutí - polymerizace.
Lena P 123 vykazuje:
- výbornou přilnavost
- vysokou vodivost
Příprava podkladu:
Na vytvrzený povrch použité vazné hmoty Lena P 100, 101
nebo 102 nalepit vodivé měděné pásky Lena Cu v rastru 3 x 3
m tak, aby Lena Cu byla od stěn max. 15 cm a připojit na
zákazníkem zřízené uzemňovací vedení. Plocha připojená na
jedno uzemňovací vedení nepřekročí 100 m2. A dále v
technologickém čase dle materiálového listu zvolené vazné
hmoty aplikovat dále popsanou technologií Lenu P 123.
Povrch použité vazné hmoty musí být prostý vlhkosti, prachu,
mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit
jako separátor.
Další důležité technické a aplikační zásady najdete v
publikacích " Technologie syntetické podlahy " a " Doplňkové
mísící receptury " jenž jsou součástí Materiálového listu.
Lena P 123 nesmí být zasypávána pískem.
! Namíchaný Lena P 123 neskladovat ve větším množství a po
5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí
vzniku samovolné prudké exotermické reakce !
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené
hmoty očistit nejlépe vodou a následně čističi na acetonové
bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.
Spotřeba materiálu:
Spotřeba
optimálně 0,15 kg/m2
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig.obalech v suchu, ne na slunci
při teplotě 12-25oC
3 měsíce
Technická data:
Specifická hmotnost při 20 oC
1,1 kg/l
Povrch
mat
Mísící poměry A : B dle váhy 1 : 3,2 nebo dle etikety na
obalu
Barva
černá
Zpracovatelnost při 20 oC
100 min
Technická pauza před aplikací Lena P 124 po kontrole
vodivosti aplikované Lena P 123:
Při 10°C
Min. cca 24 h
Max. cca 7 dní
Při 20°C
Min. cca 15 h
Max. cca 5 dní
Při 30°C
Min. cca 10 h
Max. cca 4 dní
Mechanická pevnost
2 - 4 dny
Plně vytvrzený
7 dní
Zpracování:
Zemní svodový odpor nutno změřit dle ČSN EN 1081 nebo
Lena P 123 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro DIN 51953 za 72 hod po aplikaci
10 3 – 108 OHM
aplikaci je nezbytné důkladné promísení složky B a smísení a
promísení obou složek pomocí pomaluobrátkového míchadla ( Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu
300 - 400 ot/min ) v daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při
se zněním tohoto materálového listu.
mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně
zamíchán vzduch a doporučujeme po prvním promísení
Bezpečnostní informace:
materiál přelít do jiné nádoby a mísení opakovat.
Chem.složení
směs epoxidové pryskyřice, aditiv se
Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho
speciálně formulovaným tvrdícím
doby zpracovatelnosti vhodnou technologií - jeden nátěr
systémem
2
štětcem nebo válečkem ve spotřebě 0,15 kg/m na podklad
Složka A
uzavřený vytvrzenou (nikoli zapískovanou) penetrační hmotou
hořlavá kapalina tř.IV, zdraví škodlivá, dráždivá, nebezpečná
Lena P 100, 100 R, 102 či Lena P 102 O. Podklad musí být
životnímu prostředí
dokonale uzavřen za cenu dvojité penetrace.
Složka B
hořlavá kapalina tř.III , zdraví škodlivá, dráždivá s leptavými
účinky, nebezpečná životnímu prostředí
Dopravní klasifikace
ADR A 9
B8
Další informace jsou uvedeny v technologii epoxidové
podlahy a bezpečnostním listu, který je nedílnou součástí
tohoto návodu na zpracování a je nezbytné před započetím
práce se seznámit s jeho obsahem.
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
CE označení–Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-Bfl-S1,AR 0,5,B 1,5.
Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČSN EN 13 813 „Potěrové
materiály a podlahové potěry“. Musí být označen CE značkou podle přílohy
ZA. tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové materiály:
SR
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
NPD
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému vlivu:
NPD
NPD - nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z nejlepších
dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační technika a pracovní i
provozní podmínky jsou mimo náš vliv, a proto nemohou být tyto informace
předmětem výrobní záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
Vyrábí a dodává:
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714
fax: 585 012 739
e-mail: [email protected]
www.lenachemical.com
Revize: 2
Download

Lena P 123 - Lena Chemical