TNC 128
Kompaktní pravoúhlé
CNC řízení pro frézovací
a vrtací stroje
Ĉervenec 2013
Funkce a technická data popsaná v tomto prospektu platí pro TNC 128 se software pro NC 771841-01.
2
Obsah
TNC 128...
Kde se používá?
Kompaktní a komfortní
4
Přehledné a uživatelsky příjemné prostředí
6
Minimalizuje seřizovací a vedlejší časy
8
– řízení jednoduchých frézovacích a vrtacích strojů
Jak vypadá?
– TNC 128 pomocí dialogu s uživatelem
Co přináší?
– TNC 128 usnadní seřizování
Jak se programuje?
Programování, editování, testování
10
Programování v dílně
12
Připraveno k přijetí externích programů
16
Polohování elektronickým kolečkem
17
Proměření obrobků
18
Proměření nástrojů
19
Přehled
20
– s TNC 128 máte všechny možnosti k dispozici
– grafická podpora v každé situaci
– cykly používané v praxi pro opakované práce
– opakované použití naprogramovaných obrysových prvků
– všechny informace jsou rychle k dispozici
– rychlý přenos dat s TNC 128
Jaké příslušenství existuje?
– jemný posuv v osách
– seřízení, nastavení vztažného bodu a měření dotykovými sondami
– délka, poloměr a opotřebení zjištěné přímo ve stroji
…na první pohled
– uživatelské funkce
– opce
– příslušenství
– technická data
3
Kompaktní a komfortní
– řízení jednoduchých frézovacích a vrtacích strojů
CNC řízení HEIDENHAIN jsou známy více než 30 let v branži obráběcích strojů svou spolehlivostí. V pionýrských dobách NC obrábění se začaly používat jednoduché NC frézky, které mohly obrábět s maximálně třemi řízenými osami a dostupnými rychlostmi posuvu. Dnes se používají komplexní výrobní centra, výrobní buňky nebo CNC stroje vybavené robotickým zakládacím systémem. Stejně jako dříve, se budou v pomocných provozech a malých dílnách obrábět ploché dílce na jednodušších a přitom přesných CNC strojích. Přesně k tomuto použití je koncipováno pravoúhlé řízení TNC 128. Funkční rozsah je ušitý na míru jednoduchých CNC strojů, s centrálním náhonem posuvů s posuvovou převodovkou nebo samostatnými pohony posuvů.
4
Dílenské programování je významnou předností TNC 128, protože základy ovládání TNC velmi úzce navazují na ovládání konvenčních frézek a zvyklosti jejich obsluhy. Vývoj CNC řízení přináší komplexnější procesy obrábění pro výkonnější a složitější obráběcí stroje. I přesto zůstává základní koncept obsluhy zachovaný. Také v TNC 128 je osvědčený koncept obsluhy a programování základem optimálního uživatelského prostředí. TNC 128 poskytuje v průběhu programování grafi ckou podporu s popisnými dialogy zaměřenými na řešení právě prováděného kroku a dále cykly pro obrábění kompletních operací a přepočet souřadnic. Jednoduchá obsluha
Pro jednoduché práce – např. opracování plochých dílců není nutno vytvářet v TNC 128 žádný program. Můžete snadno obrábět ručně pomocí osových tlačítek ovládacího panelu stroje nebo zvolit jemné a přesné polohování elektronickým kolečkem. Externí vyhotovení programu v PC
Stejně dobře je možné TNC 128 naprogramovat externě. Vaše rychlé ethernetové rozhraní zaručí nejkratší časy přenosu i dlouhých programů.
TNC 128 je kompaktní a přehledné
TNC 128 je kompaktní, univerzální
pravoúhlé CNC řízení se třemi
regulovanými osami a řízeným vřetenem.
Na přání je možno přidat ještě další osu.
Na základě jednoduchého konceptu
obsluhy a technologických funkcí je
TNC 128 určen k použití na univerzálních
frézkách a vyvrtávačkách pro
•• kusovou a sériovou výrobu,
•• všeobecné strojírenství,
•• výrobu prototypů,
•• opravárenské dílny
•• výuková a školící střediska.
práci usnadňují pomocné funkce pro:
Univerzální frézky
•• frézovací cykly pro pravoúhlé obrábění
kapes a orovnávání ploch
•• rychlé dosažení vztažných bodů s
dotykovými sondami HEIDENHAIN
Vyvrtávačky
•• vrtací a vyvrtávací cykly
•• cykly pro bodové vzory na kruhu a v řadě
5
Přehledné a uživatelsky příjemné prostředí
– TNC 128 v dialogu s uživatelem
Obrazovka
Barevná plochá obrazovka typu TFT s úhlopříčkou 12,1 palce zobrazuje přehledně všechny informace, které jsou potřebné k programování, obsluze a kontrole řízení a stroje: bloky programu, odkazy, chybová hlášení atd. Doplňkové informace nabízí grafi cká podpora při zadávání programu, při testu programu a v průběhu obrábění.
Dělená obrazovka umožňuje současně sledovat NC program i grafi ckou interpretaci programu.
Během chodu je ve zvláštním okně k dispozici výpis stavu s aktuálními údaji polohy nástroje o aktuálním programu, aktivních cyklech a přepočtu souřadnic atd. Stejně tak vám ukazuje TNC 128 aktuální dobu obrábění.
Ovládací panel
Jako u všech TNC od fi rmy HEIDENHAIN je ovládací panel optimálně přizpůsoben potřebám programování a ovládání stroje. Účelné a přehledné uspořádání tlačítek se snadno srozumitelnými symboly funkcí usnadňují orientaci při programování. Pro určité funkce TNC 128 jsou k dispozici softwarová tlačítka na obrazovce. Integrovaný ovládací panel stroje využívá výměnné hmatníky ovládacích tlačítek, volitelných podle specifi ka příslušného stroje. Pomocí potenciometrů override
můžete plynule měnit naprogramovaný posuv a otáčky vřetena.
6
Obsah obrazovky s výpisem dvou režimů provozu, průběhu NC programu, grafi kou, stavem stroje
Tlačítka PLC (svislá soft tlačítka) pro ovládání pomocných funkcí stroje
Tlačítka pro přepínání obsahu obrazovky
(rozdělení obrazovky), režimu provozu a lišty soft tlačítek
Tlačítka volby os a číselná klávesnice
Funkční tlačítka pro programovací režimy, režimy provozu stroje, funkce TNC, správu a navigaci
Tlačítkové pole ovládání stroje s výměnnými hmatníky
Potenciometry override pro posuv a otáčky vřetena Funkční tlačítka (soft tlačítka) pro NC programování
Ergonomická, moderní
a dlouho osvědčená – řízení HEIDENHAIN s novým designem. Posuďte sami:
Povrchová úprava klávesnice
Kvalitní konstrukce z nerezové oceli TNC 128 je opatřena speciální ochrannou vrstvou a tím je zvlášť necitlivá proti zašpinění a otěru.
Ergonomická
Pravoúhlá, lehce zaoblená tlačítka jsou pro prsty příjemná a bezpečně se obsluhují. Jejich popis odolává otěru i přes extrémní dílenskou zátěž.
Mnohostranná
Softwarová tlačítka jak pro programovací funkce, tak pro funkce stroje ukazují aktuální výběr.
Citlivá
S otočnými knofl íky s hrubým povrchem individuálně přizpůsobíte posuv a otáčky vřetena.
Komunikativní
Rychlým rozhraním USB 2.0 se připojí paměťová média nebo USB zařízení.
Flexibilní
Integrované pole obsluhy stroje je opatřeno snadno vyměnitelnými hmatníky s volitelnými významovými symboly.
Bezpečná
Vyvýšený rámeček pole tlačítek obsluhy stroje chrání před náhodným stiskem
Přípojka USB.
7
Minimalizuje seřizovací a vedlejší časy
– TNC 128 usnadní seřizování
Před tím, než začnete obrábět, musí se
nejprve obrobek vyrovnat a upnout, určit
jeho poloha na stroji a nastavit počátek
vztažný bod. Bez podpory řízení je to často
časově náročná, i když nezbytná procedura,
protože odchylka vyrovnání dílce má vliv
na přesnost opracování. U malých a
středně velkých sérií, ale stejně tak i u
velkých obrobků, představují časy seřízení
neproduktivní složku a významnou měrou
ovlivňují celkový čas obrábění.
A zde je síla TNC 128: Se svými funkcemi
pro operace seřízení dílce umožňuje
redukovat vedlejší přípravné časy. Ke
zkrácení a zpřesnění těchto přípravných
operací se používají optolelektronické
dotykové sondy. Cykly dotykových sond
v TNC 128 poskytují funkce k nastavení
vztažného bodu včetně zaměření obrobku
a nástroje.
Jemný pohyb osami
Při seřízení je možno pohybovat osami
stroje ručně nebo v krocích směrovými
tlačítky os. Jednodušeji a bezpečněji to ale
jde elektronickým kolečkem HEIDENHAIN
(viz strana 17). Zvláště s přenosnými
ručními kolečky jste vždy na místě děje,
máte přehled a jistotu při najíždění na
žádanou polohu při seřizování.
8
Nastavení vztažných bodů
Pomocí vztažného bodu přiřadíte libovolné
poloze obrobku definované souřadnice v
TNC. Rychlé a bezpečné určení vztažného
bodu uspoří vedlejší časy a zvyšuje
výslednou přesnost obrábění
TNC 128 využívá k určení polohy vztažných
bodů funkce dotykové sondy. Zjištěné
vztažné body můžete volitelně uložit:
•• do správy vztažných bodů,
•• do tabulky nulových bodů
•• přímým dosazením do záznamu polohy
na obrazovce.
Definice vztažného bodu např. do rohu nebo
do středu kruhového čepu
Centrální správa vztažných bodů
Správa vztažných bodů umožňuje flexibilní
aplikaci počátků, kratší nastavovací časy a
vyšší produktivitu. Tedy podstatně
zjednodušuje přípravu stroje k obrábění.
Do správy vztažných bodů můžete uložit
libovolné množství vztažných bodů.
K rychlému uložení vztažných bodů jsou
dvě možnosti:
•• v ručním režimu soft tlačítky nebo
•• pomocí dotykové sondy
Proměření nástroje a automatická
korekce dat nástroje
Společně s dotykovou sondou k proměření
nástroje TT 140 (viz strana 19) nabízí
TNC 128 možnost proměřit nástroj ve stroji.
Zjištěné hodnoty délky nástroje a poloměru
nástroje uloží TNC 128 do centrální paměti
nástrojů. V automatickém cyklu kontroly lze
zjistit opotřebení nebo lom nástroje předejít
jeho výměnou vyrobení zmetku nebo lze
využít zjištěnou hodnotu opotřebení ke
korekci dráhy nástroje.
Proměření poloměru a délky nástroje
Proměření opotřebení nástroje
9
Programování, editování a testování
– s TNC 128 máte všechny možnosti
Univerzální použití, jednoduché programování, jednoduchá obsluha, to je TNC 128.
Polohování s ručním zadáním
Aniž je nutno vytvořit kompletní program, můžete s TNC 128 postoupit dál: opracujete jednoduše obrobek krok za krokem, automatickým najížděním na zadanou cílovou polohu nebo ručně.
Programování na stroji
Řízení HEIDENHAIN jsou dílensky orientovaná, tj. jsou koncipovaná k programování přímo na stroji. Při dialogovém programování nemusíte znát žádné G funkce. Místo toho jsou k dispozici tlačítka s jasnou symbolikou nebo soft tlačítka, která přímo označují příslušnou funkci. Stiskem tlačítka zahájíte textový dialog HEIDENHAIN a TNC vás jasnými pokyny začne provázet v zadání od počátku až do ukončení programu.
Ať už textové pokyny, vedení dialogu, programovací kroky nebo softwarová tlačítka, všechny texty jsou k dispozici v mnoha jazycích.
Externí správa programů
TNC 128 je dobře vybavené i pro externí napojení. Přes rozhraní ETHERNET se nechá integrovat do sítě a tak spojit s pracovišti programátora nebo program načíst z fl ashprom připojeným do rozhraní USB na rámu obrazovky.
10
– grafická podpora v každé situaci
Programovací grafika
Dodatečnou bezpečnost při programování
vám poskytuje dvourozměrná grafika:
TNC 128 nakreslí současně každý
naprogramovaný úsek dráhy na obrazovku.
Testovací grafika
Aby se před zahájením obrábění ověřila
správnost programu, může TNC 128
graficky simulovat opracování obrobku:
•• v půdorysu s různými odstíny dle hloubky,
•• ve třech průmětnách (jako na výkresu
dílce)
•• v zobrazení 3D
Detaily si můžete nechat také zvětšit. Navíc
je k dispozici údaj času obrábění, vypočtený
ze zadaných posuvů s přesností na sekundy.
Grafika průběhu obrábění
U TNC 128 jsou programovací a testovací
grafika k dispozici paralelně s grafikou
obrábění jiného dílce. Navíc se vykresluje
probíhající opracování obrobku. Stiskem
tlačítka můžete během programování
nového dílce nahlédnout do průběhu
obrábění právě obráběného dílce. Přímé
sledování je z důsledku chlazení většinou
nemožné.
Pomocné zobrazení
U programování cyklů s textovým dialogem
ukáže TNC ke každému parametru vlastní
pomocný obrázek. To ulehčí přehled o
funkci a zrychlí programování.
11
Programování v dílně
– cykly používané v praxi pro opakované práce
Pevné cykly frézování a vrtání
Často opakované operace, které obsahují
více kroků jsou v TNC 128 uloženy jako
pevné cykly. Do připraveného zadání cyklu
zadáváte formou dialogu příslušné hodnoty
z výkresu. Orientaci v zadání usnadňuje
pomocná grafika – nákres operace s
okótovanými mírami pro zadání.
Standardní cykly
Vedle pevných cyklů vrtání, řezání závitů
(s nebo bez vyrovnávacího pouzdra),
pravoúhlých kapes a čepů, vystružování a
protáčení máte k dispozici také cykly
počátku pro vrtání na roztečné kružnici
nebo v řadách.
12
Cykly výrobců strojů
Výrobci strojů mohou využít svého know-how pro přípravu vlastních pevných cyklů a ty uložit do TNC 128. Konečný uživatel má ale také možnost naprogramovat vlastní cykly. HEIDENHAIN podporuje programování těchto cyklů pomocí počítačového software CycleDesign. K tomu je možné zadávací parametry a strukturu soft tlačítek v TNC 128 uspořádat dle vlastní představy.
Obrábění s parametrickým
programováním
S parametrickým programováním se nechají jednoduchým způsobem realizovat také obrábění, pro která není k dispozici standardní cyklus. Zde jsou k dispozici základní matematické funkce, výpočet úhlů, mocnin, kvadratických a logaritmických funkcí včetně výpočtů se závorkami a porovnání s podmíněnými skoky. Vzory obrábění naprogramovat
jednoduše a flexibilně
Často jsou operace obrábění na obrobku uspořádané v rastru počátků nebo-li bodovém vzoru. S TNC 128 naprogramujete nejrůznější vzory obrábění jednoduše a co nejvíce fl exibilně, přirozeně s grafi ckou podporou. Přitom je možné defi novat libovolně mnoho bodových vzorů s různým množstvím bodů.
13
Programování v dílně
– opakované použití naprogramovaných obrysových prvků
Přepočet souřadnic
Pro případ, že budete potřebovat jednou
naprogramovaný obrys využít na různých
místech obrobku ve změněné poloze nebo
velikosti, nabízí TNC 128 jednoduché
řešení a to: přepočet souřadnic.
Tak můžete například systém souřadnic
zobrazit zrcadlově nebo posunout
nulový bod. Zoom faktorem měřítka se
obrysy zvětší nebo zmenší, tj. zohlední se
teplotní smrštění nebo roztažení materiálu.
Opakování části programu a
podprogramy
Mnoho operací se opakuje buď na stejném
obrobku nebo na různých obrobcích.
Jednou naprogramovaný detail nemusíte
znovu programovat: TNC vám uspoří
mnoho programovacího času využitím
podprogramů.
Při opakování části programu označíte
odstavec programu a následně vykoná
TNC tento odstavec libovolně častokrát za
sebou.
Odstavec programu, který se opakuje na
různých místech programu, se označuje
jako podprogram a vyvolává se pak na
libovolném místě a libovolně často.
S funkcí vyvolání programu můžete
také využít kompletně jiný program na
libovolném místě svého aktuálního
programu. Dosáhnete tak pohodlně na
jednou naprogramované a často potřebné
pracovní kroky nebo obrysy.
Přirozeně můžete tyto programovací
techniky také vzájemně kombinovat.
14
– všechny informace rychle k dispozici
Máte dotazy ke kroku programu, ale
nemáte uživatelskou příručku po ruce?
Žádný problém: TNC 128 využívá teď
komfortní systém TNCguide, resp. vyvolání
kontext-senzitivní kapitoly příručky v
samostatném okně obrazovky.
TNCguide se aktivuje jednoduše stiskem
tlačítka HELP na klávesnici TNC nebo
kliknutím na libovolné soft tlačítko s
kurzorem se symbolem otazníku. Děje se
tak nekomplikovaně kliknutím na symbol
pomoci, který je stále zobrazený na
obrazovce TNC.
TNCguide ukáže informace většinou přímo
v souvislosti s programovaným úkonem.
To znamená, že vy obdržíte ihned informaci,
kterou právě potřebujete. Zvláště u
softwarových tlačítek je tato funkce velmi
nápomocná. Příslušný účinek bude
podrobně vysvětlený.
TNCguide integrovaný do řízení, např. do TNC 128…
Dokumentaci v požadovaném jazyce
natáhnete zdarma pomocí downloadu z
domácí stránky HEIDENHAIN do
příslušného jazykového adresáře
paměťového média TNC.
...nebo zobrazení na pracovišti programátora.
15
Připraveno k přijetí externích informací
– rychlý přenos dat s TNC
Archivace programu
Pro přehlednou správu programů ukládejte
jednotlivé soubory do adresářů. Příslušné
adresáře můžete individuálně dále dělit do
podadresářů.
Na výměnu programů a archivaci dat se
již v moderní výrobě nezapomíná. Při
nedostatku času na jednom stroji je možné
program jednoduše zpracovat na jiném
stroji, který není tolik vytížený. A pokud se
zakázky opakují, musí se vyrábět podobné
díly nebo se vyskytnou opravy, máte
příslušný program po ruce.
16
S pomocí TNC128 jste pro tyto požadavky
správně vybaveni, protože řízení se nechá
jednoduše propojit s počítačem nebo
integrovat do sítě. Vedle datového rozhraní
V24/RS-232-C využívá TNC 128 již v
základním provedení datové rozhraní
Ethernet.
Programy na přenos dat
S pomocí bezplatného software TNCremo
od firmy HEIDENHAIN můžete – také přes
ethernet –
•• obousměrně přenášet externě uložené
programy obrábění nebo tabulky nástrojů a
•• pořizovat zálohy (back-up).
Rozhraní USB
TNC 128 podporuje také standardní
rozhraní USB. S přenosnými paměťmi s
konektorem USB (flash-prom) můžete
jednoduše a komfortně ukládat programy a
data nástroje a vyměňovat je s PC nebo s
jiným strojem.
S výkonným počítačovým software
TNCremoPlus můžete navíc přenášet
pomocí funkce live-screen obsah
obrazovky řízení do PC př. sledovat
graficky průběh obrábění.
Polohování elektronickým kolečkem
– jemný posuv v osách
Při vyrovnávání obrobku můžete ovládat pohyb os stroje ručně směrovými tlačítky. Jednodušeji a přesněji to jde ale s pomocí elektronických koleček HEIDENHAIN.
Otáčením ručního kolečka se ovládá pohyb stolu přes servopohon posuvu. Pro zvláště jemné nastavení lze nastavit v parametrech ujetou dráhu na jedno otočení ručního kolečka.
Montáž kolečka HR 130
Ruční kolečko HEIDENHAIN může být integrované do panelu obsluhy stroje nebo může být nainstalované na jiné místo stroje.
Přenosné kolečko HR 410
Jestliže se budete muset zdržovat blíže pracovnímu prostoru stroje, je velmi vhodné používat přenosné kolečko HR 410 s integrovaným ovládacím panelem stroje. Máte k dispozici následující samostatné funkce:
• směrová tlačítka
• osová tlačítka
• tři tlačítka pro předvolené posuvy ke kontinuálnímu pojezdu
• tlačítko převzetí skutečné hodnoty
• tři tlačítka funkcí stroje, která obsazuje výrobce stroje
• bezpečnostní spínače
• vypínač CENTRAL STOP
HR 410
17
Proměření obrobků
– seřízení, nastavení vztažného bodu a měření dotykovými sondami
Funkce dotykové sondy TS HEIDENHAIN v TNC 128 pomáhají redukovat přípravné časy vyrovnání dílce, určení počátku obrábění měřic. Další využití je při rozměrové kontrole dílce na stroji před ukončení Dotykový hrot s rubínovou kuličkou sondy TS se při najetí na plochu obrobku vykloní. Přitom TS vygeneruje, který zajistí odečtení přesné polohy sondy v okamžiku dotyku v TNC.
Dotykové sondy* se upínají přímo vřetena. Podle stroje mohou být dotykové sondy vybavené různými nástrojovými držáky. Dotykové hroty se dodávají s průměry kuličky 1 až 8 mm resp. délky 21 a 40 mm s možností prodloužení o 50mm
Na TNC 128 se v první řadě používají dotykové sondy s kabelovým přenosem
signálu pro stroje s ruční výměnou nástroje:
TS 220
KT 130
* pro nasazení dotykové sondy je nutno nastavit parametry a připravit PLC program v TNC 128.
KT 130
TS 220
Další informace k dotykovým sondám HEIDENHAIN naleznete na internetu na www.heidenhain.cz nebo v prospektu, příp. na CD ROM.
18
Proměření nástrojů
– délka, poloměr a opotřebení zjištěné přímo ve stroji
Rozhodující vliv pro trvalou vysokou kvalitu výroby má přirozeně nástroj. Exaktní zjištění rozměrů nástroje a cyklická kontrola opotřebení, lomu a tvaru jednotlivých břitů nástroje je proto potřebná. K proměření nástroje je vhodná nástrojová sonda TT 140*.
Montuje se přímo do pracovního prostoru stroje, kde tak dovoluje proměření nástroje před opracováním nebo v přestávkách zpracování.
Nástrojová dotyková sonda TT 140 zjišťuje délku a poloměr nástroje. Při snímání rotujícího nebo stojícího nástroje např. při proměřování jedno-břitových nástrojů se snímací kotouč vykloní a přenese signál sepnutí do TNC 128.
* Dotykovou sondu musí výrobce stroje přizpůsobit k TNC 128.
TT 140
Další informace k dotykovým sondám HEIDENHAIN naleznete na internetu na www.heidenhain.cz nebo v prospektu, příp. na CD ROM.
19
Uživatelské funkce
Zkrácený popis
Standard
Na přání
Přehled
– uživatelské funkce
•
¡
¡
Základní provedení: 3 osy a regulované vřeteno
1. přídavná osa pro 4 osy a neregulované nebo regulované vřeteno
2. přídavná osa pro 5 os a neregulované vřeteno
Zadání programu
•
Dialog HEIDENHAIN
Údaje o poloze
•
•
•
Cílové polohy pro přímky v pravoúhlých nebo polárních souřadnicích
Rozměrové údaje absolutně nebo inkrementálně
Jednotky zadání mm nebo palce
Tabulky nástrojů
•
Více tabulek nástrojů s libovolným množstvím nástrojů
Skoky programu
•
•
•
Podprogramy
Opakování části programu
Libovolný program jako podprogram
Cykly obrábění
•
•
•
•
•
Vrtací cykly k vrtání, hlubokému vrtání, vystružování, vytáčení, zahlubování, vrtání závitů s a bez
vyrovnávacího pouzdra
Pravoúhlé kapsy
Kompletní opracování pravoúhlých kapes
Bodové vzory na roztečné kružnici a v řadách
Cykly výrobců strojů (speciální cykly připravené výrobcem stroje)
Přepočty souřadnic
•
Posunutí, zrcadlení, faktor měřítka (specifické dle os)
Q parametr
Programování
s proměnnými
•
•
Matematické funkce =, +, -+, *, /, sin , cos , úhel  ze sin  a cos , tg , arcus sin, arcus cos,
arcus tg, an, en, ln, log, √a, √(a2 + b2)
Logické operace (=, =/, <, >)
Výpočty se závorkami
Absolutní hodnota čísla, konstanta , negace, oddělit desetinná místa nebo místa před desetinnou
čárkou
Funkce výpočtu kruhu
Pomůcky k programování
•
•
•
•
•
•
Kapesní kalkulačka
Úplný seznam všech existujících chybových hlášení
Kontextová pomocná funkce při chybovém hlášení
TNCguide: integrovaná příručka obsluhy; uživatelské informace jsou k dispozici přímo v TNC 128
Grafická podpora při programování cyklů
komentáře v NC programu
Teach-In
•
Skutečně dosažená poloha se přenáší přímo do NC programu
20
•
•
•
Standard
Na přání
Uživatelské funkce
Testovací grafika
Druhy zobrazení
•
•
•
Grafická simulace průběhu obrábění v průběhu obrábění jiného programu
Půdorys/zobrazení ve 3 průmětnách/zobrazení 3D
Zvětšení výřezu
Grafika programování
•
V režimu „Program-uložit“ se průběh dráhy v NC blocích současně zobrazuje ve 2D (liniová
grafika), i když se obrábí jiný program
Grafika obrábění
Druhy zobrazení
•
•
Grafické zobrazení zpracovávaných programů v reálném čase
Půdorys/zobrazení ve 3 průmětnách /zobrazení 3D
Doba obrábění
•
•
Výpočet doby obrábění v režimu „Program-test“
Výpis aktuální doby obrábění v režimech chodu programu
Opětné najetí na obrys
•
•
Návrat do programu po přerušení na libovolný NC blok a najetí vypočtené požadované polohy, k
pokračování obrábění
Přerušení programu, opuštění obrysu a opětné najetí
Správce vztažných bodů
•
K uložení libovolných vztažných bodů
Tabulky nulových bodů
•
Více tabulek nulových bodů k uložení nulových bodů vztažených k obrobku
Cykly dotykových sond
•
•
Kalibrace dotykových sond
Nastavení vztažných bodů
Jazyky dialogu
•
Anglicky, německy, česky, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, švédsky, dánsky, finsky,
holandsky, polsky, maďarsky, rusky (kyrilice), čínsky (tradiční, zjednodušené)
41 Další jazyky dialogu viz Na přání
21
– opce software, zvláštní příslušenství
Opce software
Číslo
Od NC
software
771841-xx
ID
Poznámka
Dodatečná osa
–
01
–
•• 1. přídavná osa rozšíření na 4 osy a neregulované nebo regulované
vřeteno
•• 2. přídavná osa rozšíření na 5 os a neregulované vřeteno
Funkce dotykové
sondy
17
01
634063-01
Cykly dotykové sondy
•• nastavení vztažného bodu
•• proměření nástroje
HEIDENHAIN DNC
18
01
526451-01
Komunikace s externími PC aplikacemi přes komponenty COM
Python OEM Process 46
01
579650-01
Aplikace Python na TNC
41
01
530184-01
-02
-03
-04
-06
-07
-08
-09
-10
Další jazykové mutace nad rámec základního vybavení
•• slovinsky
•• slovensky
•• lotyšsky
•• norsky
•• korejsky
•• estonsky
•• turecky
•• rumunsky
•• litevsky
Doplňkový jazyk
Zvláštní příslušenství
Elektronické ruční kolečko •• HR 410: přenosné kolečko s ovládacím panelem nebo
•• HR 130: vestavné kolečko nebo
•• až tři HR 150: vestavná kolečka přes adaptér HRA 110
Proměření nástroje
•• TS 220: 3D dotyková sonda s kabelovým připojením
•• KT 130: jednoduchá spínací dotyková sonda s kabelovým připojením
Proměření nástroje
•• TT 140: dotyková sonda s kabelovým připojením
Software pro PC
•• TeleService: software pro vzdálenou diagnostiku, dálkový dohled a dálkové ovládání
•• CycleDesign: software pro vyhotovení vlastní struktury cyklů
•• TNCremo: software pro přenos dat – zdarma
•• TNCremoPlus: software pro přenos dat s funkcí Livescreen
22
Přehled
– technická data
Technická data
Komponenty
•• CPU s panelem obsluhy TNC a integrovanou barevnou obrazovkou TFT s úhlopříčkou 12,1“ se
softwarovými tlačítky
Provozní systém
•• operační systém reálného času HEROS k řízení stroje
Paměť
•• 300 MB (na paměťové flash kartě Compact CFR)
Jednotka zadání a krok
zobrazení
•• lineární osy:do 0,1 µm
•• úhlové osy: do 0,0001°
Rozsah zadávání
•• Maximum 99 999,999 mm resp. 99 999,999°
Doba zpracování NC bloku •• 6 msec
Regulace os
•• přesnost regulace polohy: perioda signálu odměřování polohy/1024
•• doba cyklu regulátoru polohy: 3 msec
Rozsah pojezdu
•• max. 100 m
Otáčky vřetena
•• max. 100 000 U/min (analogová požadovaná hodnota otáček)
Kompenzace chyby
•• lineární a nelineární chyba osy, kompenzace mrtvého chodu, kompenzace teplotní roztažnosti
•• kompenzace tření při rozjezdu
Datová rozhraní
•• V.24 / RS-232-C max. 115 kbit/sec
•• rozšířené datové rozhraní s protokolem LSV 2 pro dálkové připojení na TNCremo nebo TNCremoPlus
•• Gigabit Ethernet 1000BASE-T
•• 3 x USB 2.0
Diagnostika
•• rychlé a jednoduché hledání chyb integrovanou pomocnou diagnostikou
Teplota okolí
•• provozní:   5 °C až +45 °C
•• uskladnění: –35 °C až +65 °C
23
����������������������������
��������������������������������
������������������������
� �������������
� �������������
��������������������������
DE
AR
AT
AU
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CN
CZ
DK
HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-3132
| 08669 32-3132
E-Mail: [email protected]
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
www.farresa.es
PL
APS
02-384 Warszawa, Poland
www.heidenhain.pl
FI
PT
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
 030 54705-240
HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
www.heidenhain.fi
FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
www.farresa.pt
FR
RO
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
07751 Jena, Deutschland
 03641 4728-250
HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
www.heidenhain.fr
HEIDENHAIN Reprezentant¸a˘ Romania
Bras¸ov, 500407, Romania
www.heidenhain.ro
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk
RS
Serbia  BG
RU
MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr
OOO HEIDENHAIN
125315 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru
SE
HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
 0231 618083-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
 0711 993395-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-1345
GR
HK
HR
Croatia  SL
HU
SK
NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar
HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu
KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk
ID
SL
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de
PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: [email protected]
NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain.si
IL
TH
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: [email protected]
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th
IN
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chetpet, Chennai 600 031, India
www.heidenhain.in
TR
IT
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it
JP
HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0083, Japan
www.heidenhain.co.jp
KR
HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr
MX
HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
E-mail: [email protected]
MY
ISOSERVE SDN. BHD.
43200 Balakong, Selangor
E-mail: [email protected]
NL
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl
NO
HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no
PH
Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
GERTNER Service GmbH
220026 Minsk, Belarus
www.heidenhain.by
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn
HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz
TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk
*I_827137-C0*
827137-C0 · 3 · 7/2013 · F&W · Printed in Germany
·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. S¸TI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
www.heidenhain.com.tr
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
www.heidenhain.com.tw
UA
Gertner Service GmbH Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
www.heidenhain.ua
US
HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
www.heidenhain.com
VE
Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
E-mail: [email protected]
VN
AMS Co. Ltd
HCM City, Vietnam
E-mail: [email protected]
ZA
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
www.heidenhain.co.za
Zum Abheften hier falzen! / Fold here for filing!
Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de
For complete and further addresses see www.heidenhain.de
�����������������
Download

TNC 128 - heidenhain