SIT Group
824 - 825 NOVA
VêCEFUNK‰Nê
P LY N O V ƒ
A R M A T U RY
MODULACE PRñTOKU PLYNU:
STUPÅOVç (824 NOVA) - PLYNULç (825 NOVA)
BEZPE‰NOSTNê TERMOELEKTRICKç POJISTKA
SAMO‰INNø UZAVêRACê VENTIL
PIN 63AP7060/2
VêCEFUNK‰Nê ARMATURY S ELEKTRICKOU
MODULACê
V’cefunk‹n’ plynovŽ armatury s
bezpe‹nostn’ termoelektrickou
jednotkou. Vybaven’: ru‹n’ ovlada‹
(vypnuto, pilot, zapnuto), elektrick‡
stupËov‡ modulace (824 NOVA)
nebo plynul‡ modulace (825 NOVA),
z‡mek proti chybnŽmu restartu,
regul‡tor tlaku plynu servo,
samo‹innù uzav’rac’ ventil.
Na poì‡d‡n’ moìnŽ zaÞ’zen’ pro
pozvolnŽ zapalov‡n’.
824 - 825 NOVA jsou vhodnŽ pro spotÞebi‹e v zaÞ’zen’ch hromadnŽho stravov‡n’, prótokovŽ ohÞ’va‹e vody, kotle a topidla u
kterùch je nutn‡ regulace prótoku plynu v z‡vislosti na teplotž.
HLAVNê CHARAKTERISTIKY
Elektrickù prvek pro modulaci stupËovou (824 NOVA) nebo plynulou (825 NOVA) s moìnost’ mechanickŽho nastaven’
minim‡ln’ho a maxim‡ln’ho vùstupn’ho tlaku.
Oto‹nù ovlada‹ s polohami vypnuto, pilot, zapnuto.
Termoelektrickù bezpe‹nostn’ prvek pro hl’d‡n’ plamene se z‡mkem proti chybnŽmu restartu.
Samo‹innù uzav’rac’ ventil s tichùm provozem.
Regul‡tor tlaku servo.
ZaÞ’zen’ pro pozvolnŽ zapalov‡n’ (na poì‡d‡n’).
Vùstup k zapalovac’mu hoÞ‡ku (pilotu) s regula‹n’m äroubem prótoku plynu
Vstupn’ filtr a filtr pilota.
Testovac’ body vstupn’ho a vùstupn’ho tlaku.
Vstupn’ a vùstupn’ hrdla opatÞen‡ z‡vitem a sou‹asnž pro zapojen’ pÞ’rubami.
Moìnost propojen’ regul‡toru tlaku na spalovac’ komoru.
Údaje se vztahují k normû EN 126.
POPIS
1
2
3
4
5
6
7
Ovlada‹
Modul‡tor tlaku plynu
Regula‹n’ äroub prótoku plynu k
zapalovac’mu hoÞ‡ku (restrictor)
PÞ’poj termo‹l‡nku
N‡hradn’ pÞ’poj termo‹l‡nku
Bod ur‹enù pro opžrnou podloìku s
pÞ’sluäenstv’m
Testovac’ bod vstupn’ho tlaku
8
9
10
11
12
13
Testovac’ bod vùstupn’ho tlaku
ON-OFF samo‹innù uzav’rac’ ventil
Vùstup k zapalovac’mu hoÞ‡ku
Hlavn’ vùstup plynu
Otvory (M5) pro upevnžn’ pÞ’ruby
N‡hradn’ otvory pro upevnžn’
tžlesa ventilu
14 Vyœstžn’ regul‡toru tlaku pro
spojen’ se spalovac’ komorou
10
1
2
4
3
11
6
12
7
13
9
8
5
14
TECHNICKƒ òDAJE
¥ PÞipojen’ plynu
¥ Mont‡ìn’ poloha:
¥ TÞ’da plynu:
¥ Maxim‡ln’ vstupn’ tlak plynu:
¥ Teplota okoln’ho prostÞed’:
¥ Regul‡tor tlaku:
¥ Samo‹innù elektroventil:
¥ 824 NOVA
Rp 1/2 ISO 7
prvek stupËovŽ modulce - rozsah nastaven’ vùstupn’ho tlaku plynu:
jak‡koliv
- max. tlak
7...50 mbar
I, II a III
- min. tlak
2...45 mbar
60 mbar
0 ...60 ¡C
¥ 825 NOVA
skupina B
prvek plynulŽ modulace - rozsah nastaven’ vùstupn’ho tlaku plynu:
skupina D (na poì‡d‡n’
2...20 mbar (b’lù äroub)
skupina C)
5...37 mbar (‹ervenù äroub)
7...50 mbar (‹ernù äroub)
ELEKTRICKƒ NAPçJENê
VENTIL
STUPÅOVø MODULçTOR (824)
Napžt’
Odbžr proudu
(stÞ’d.proud)
230 V 50 Hz
23 mA
220 V 60 Hz
25 mA
24 V 50 Hz
210 mA
24 V 60 Hz
220 mA
Napžt’
StupeË kryt’: IP 54
pÞi pouìit’ konektoró typu 160 se
äroubem a tžsnžn’m.
230 V
24 V
Odbžr proudu
(usmžmžnù proudu)
30 mA
270 mA
PLYNULø MODULçTOR (825)
Napžt’
Odbžr proudu
(stejnosmžmù proudu)
220 V max
25 mA max
28 V max
165 mA max
16 V max
310 mA max
StupeË kryt’: IP 54
pÞi pouìIt’ konektoró typu 35 s
vestavžnùm usmžrËova‹em,
äroubem s tžsnžn’m.
Upozornžn’: PÞ’ mont‡ìi a elektrickŽ instalaci je tÞeba dodrìovat bezpe‹nostn’ pÞedpisy v souladu s normou ‰SN EN 60335-1 +
Údaje se vztahují k normû EN 126
ROZM•RY
120,5
36.5
116
5
18
29
66.4
127
112
58
94
50.5
36.5
30
25.5
O
PIL T
12
18
29
Rp1/2
Rp1/2
35
18
77
18
102
M5
137
158
M10x1
13
E
A
24
41
70.5
PRñTOK V ZçVISLOSTI NA POKLESU TLAKU
Q [m3/h d=0,6]
SKUPINA B+D
SKUPINA B+C
10
8
II
SKUPINA B + D
tÞ’da (d = 0.45) Q = 7.5 m3/h
Æp = 5 mbar
3
tÞ’da (d = 0.6)
Q = 6.5 m /h Æp = 5 mbar
III
tÞ’da (d = 1.7)
I
Q = 8.1 kg/h Æp = 5 mbar
6
SKUPINA B + C
4
2
II
tÞ’da (d = 0.45) Q = 5.3 m3/h
Æp = 5 mbar
3
tÞ’da (d = 0.6)
Q = 4.6 m /h Æp = 5 mbar
0
III
tÞ’da (d = 1.7)
I
5
10
∆p [mbar]
Q = 5.8 kg/h
Æp = 5 mbar
PROVOZ A OBSLUHA
Zap‡len’ plamene zapalovac’ho hoÞ‡‹ku
Stisknout oto‹nù knofl’k a oto‹it j’m do polohy pilota
.
Stisknout knofl’k a zap‡lit plam’nek, pÞi‹emì drìet oto‹nù knofl’k
stisknutù na doraz po nžkolik sekund (obr. 1).
Uvolnit oto‹nù knofl’k a zkontrolovat zda je plam’nek na zapalovac’m hoÞ‡‹ku.
V opa‹nŽm pÞ’padž zopakujte œkony zap‡len’.
obr. 1
Zap‡len’ hlavn’ho hoÞ‡ku
Stisknout oto‹nù knofl’k a oto‹it j’m do polohy zapnuto
(obr. 2).
Nap‡jen’m samo‹innŽho ventilu se otevÞe tok plynu do hlavn’ho hoÞ‡ku,
vùstupn’ tlak nyn’ z‡vis’ na modul‡toru:
- 824 NOVA stupËovù modul‡tor:
- proud do modul‡toru - maxim‡ln’ vùstupn’ tlak
- pÞeruäenù proud do modul‡toru - minim‡ln’ vùstupn’ tlak
- 825 NOVA plynulù modul‡tor: vùstupn’ tlak se mžn’ v z‡vislosti na
nap‡jec’m proudu
obr. 2
Armatury se zaÞ’zen’m pro pozvolnŽ zapalov‡n’ dosahuj’ maxim‡ln’ho
prótoku asi po 10 sekund‡ch.
Poloha pilota
obr. 3
Stisknut’m a oto‹en’m ovl‡dac’ho knofl’ku do polohy pilota
, uzavÞeme pÞ’vod do
hlavn’ho hoÞ‡ku, pÞi‹emì plam’nek zapalovac’ho hoÞ‡ku hoÞ’.
Vypnut’
Stisknout a oto‹it knofl’kem do polohy Off
(obr.3).
POZOR: bezpe‹nostn’ z‡mek zabr‡n’ obsluze opakovanž otevÞ’t zaÞ’zen’ v kr‡tkŽm
intervalu, dokud nen’ termo‹l‡nek studenù. Nehroz’ tedy otevÞen’ pÞ’vodu plynu pÞi absenci
plam’nku na pilotu.
REGULOVANø PRñTOK PODLE EN 88
Q = [m3/h d=0.6]
Q = [m3/h d=0.6]
14
14
12
12
10
10
8
SKUPINA B + D a SKUPINA B+C
Rozsah vstupn’ch tlakó (mbar)
2L
8
2L
6
4
2H
8
2H
2
0
6
Jmenovitù
Max.
Min.
2H
20
25
17
2L
25
30
20
6
4
2
Typ plynu
Tolerance vùstupn’ho tlaku +10% ... -15%
0
10 12 14 16 18
6
Pu [mbar]
8
10 12 14 16 18
Pu [mbar]
SKUPINA B + C
SKUPINA B + D
825: CHARAKTERISTICKY MODULACE
Svisl‡ poloha
Vodorovn‡ poloha
20
20
Vùstupn’ tlak Pu (mbar)
Vùstupn’ tlak Pu (mbar)
15
15
10
10
5
5
0
0
0
50
100
0
150
50
100
Odbžr proudu (mA)
Odbžr proudu (mA)
VERZE 2...20 mbar
150
MONTçë
Hlavn’ pÞipojen’ plynu
Zapojen’ se prov‡d’ trubkami se z‡vitem Rp 1/2 ISO 7. Krout’c’ moment: 25 Nm. PÞi pouìit’ pÞ’rub
(kterŽ jsou k dispozici na poì‡d‡n’), zaäroubovat nejdÞ’ve trubky na pÞ’ruby a potŽ pÞ’ruby na ventil.
Doporu‹enù kroutic’ moment pro ärouby, kterùmi se upevËuj’ pÞ’ruby je 3 Nm.
PÞipojen’ na zapalovac’ hoÞ‡k
Lze pouì’t trubek o ∅ 4mm, ∅ 6 mm nebo 1/4". Pouì’t spoje a dvojkuìelovŽ tvarovky pÞ’sluänùch
rozmžró. Ut‡hnout pÞ’poj krout’c’m momentem 7 Nm.
PÞipojen’ na spalovac’ komoru
Pokud bylo provedeno vyrovn‡n’ tlaku lze propojit regul‡tor tlaku na spalovac’ komoru. V takovŽm
pÞ’padž pouìijte pÞ’sluänùch spojó SIT. Kroutic’ moment: 1 Nm.
ElektrickŽ pÞipojen’
Pro pÞipojen’ verz’, kterŽ jsou nap‡jenŽ s’éovùm napžt’m, pouìijte k tomu ur‹enŽ konektory. Okruh
uzemnžn’ spotÞebi‹e mus’ bùt zajiätžn pÞes konektor pro nap‡jen’ ventilu EV2, ve kterŽm je vùvod
uzemnžn’.
Konektor uchytit upevËovac’m äroubem.
Verze na 24 V (stÞ’davù proud) mus’ bùt nap‡jeny pÞes izola‹n’ transform‡tor (velmi n’zkùm
napžt’m, podle EN 60742). Pro zapojen’ je vhodnŽ pouì’t svorky AMP 6,3x0,8 mm DIN 46244.
PÞipojen’ je tÞeba provŽst podle n‡vodu pÞ’sluänŽho spotÞebi‹e.
Elektrick‡ bezpe‹nostn’ vyp’nac’ zaÞ’zen’ (napÞ’klad limitn’ termostat a podobnž) mus’ pÞeruäit termoelektrickŽ nap‡jen’ magnetickŽ jednotky.
Zapojen’ stupËovŽho modul‡toru (824 NOVA)
StupËovù modul‡tor mus’ bùt nap‡jenù usmžrnžnùm proudem. Doporu‹ujeme pouìit’ konektoró
typu 350 s vestavžnùm usmžrËova‹em, popÞ’padž zapojit do obvodu diodovù móstek a omezova‹
napžt’.
POZOR: po proveden’ väech pÞipojen’, pÞekontrolujte plynotžsnost ventilu a elektrickou izolaci.
V~
SMD
PÛIPOJENê STUPÅOVƒHO MODULçTORU
NASTAVENê A SEÛIZOVçNê
MžÞen’ vstupn’ho a vùstupn’ho tlaku
Odäroubov‡n’m z‡vžrnùch äroubó z
testovac’ch bodó lze mžÞit vùstupn’ a vstupn’ tlak
plynu. Znovu zaäroubovat doporu‹enùm krout’c’m
momentem: 2,5Nm.
SeÞizov‡n’ vùstupn’ho tlaku
Maxim‡ln’ tlak: nap‡jet modul‡tor za stavu
maxima - zaäroubov‡v‡n’m äroubu (B)
se vùstupn’ tlak zvyäuje,
odäroubov‡v‡n’m se sniìuje.
Minim‡ln’ tlak: (prov‡džt pouze po pÞedchoz’m
seÞ’zen’ maxim‡ln’ho tlaku) odpojit pÞ’vod
proudu do modul‡toru, potŽ pÞidrìet äroub (B),
zaäroubov‡v‡n’m äroubu (A) se tlak zvyäuje,
odäroubov‡v‡n’m se sniìuje. Nasa“te ochrannou
z‡tku z plastickŽ hmoty (C).
SeÞizov‡n’ prótoku plynu do zapalovac’ho hoÞ‡‹ku
Zaäroubov‡v‡n’m pÞ’sluänŽho äroubu se prótok
sniìuje, odäroubov‡v‡n’m se zvyäuje.
VyÞazen’ z ‹innosti seÞizov‡n’ prótoku plynu do
zapalovac’ho hoÞ‡ku
Je posta‹uj’c’ zaäroubovat regula‹n’ äroub na doraz.
Zmžna pouì’vanŽ tÞ’dy nebo skupiny plynu
OvžÞit zda je spotÞebi‹ vhodnù pro provoz na
zvolenou tÞ’du nebo skupinu plynu.
Shora uvedenùm postupem seÞ’dit vùstupn’ tlak na
hodnoty dle n‡vodu k obsluze spotÞebi‹e.
POZOR:
PÞekontrolovat tžsnost, spr‡vnù provoz a zape‹etit
seÞizovac’ prvky.
C
A
Pro instalov‡n’, seÞizov‡n’ a pouìit’ jsou platnŽ pÞedipsy uvedenŽ v
B
pÞ’ru‹ce k pouìit’ a instalov‡n’ k—d 9.956.824.
SeÞizov‡n’ vùstupn’ho tlaku.
8 2 4 - 8 2 5 N O VA
V’cefunk‹n’ plynovŽ
armatury s bezpe‹nostn’
termoelektrickou
jednotkou, ovl‡dac’m
knofl’kem a elektrickùm
modul‡torem vùstupn’ho
tlaku, ur‹enŽ pro
plynovŽ spotÞebi‹e u
kterùch je tÞeba
regulace prótoku plynu
9.955.945 R00
GRAPHIC DESIGN BY START - PD - ITALY
v z‡vislosti na teplotž.
SIT La Precisa
Viale dell'Industria 31/33 35129 PADOVA - ITALY
Tel. 049/8293111 - Fax 049/8070093 - Telex 430130 SITEC I
Download

824 - 825 cz.pdf