YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Prof Dr.Zübeyir KILIÇ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PEDİYATRİ ANABİLİMDALI
PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİMDALI
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
• KALP YETERSİZLİĞİ
• DİSRİTMİ
 PDA
 SİYANOZ
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER





Yenidoğanda sağ ventrikül
dominant
Pulmoner arter medyal tabakası
kalın
Pulmoner direnç yüksek
6-8 haftada azalmakta
Bir çok hemodinamik değişiklik PA
gelişimine bağlıdır
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
FİZİK MUAYENE

Siyanoz <3 st
> 3 st




Periferal nabızın alınamaması(AoK,HLHS,Şok)
Takipne,Dispne
Hepatomegali
Üfürüm
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
EKG
 Genellikle tanımlayıcı değildir
 Normalde sağ aks ve sağ
ventrikül hipertrofisi mevcut
 Sol ventrikül dominansı varsa
anlamlıdır
Trik Atrezisi
AVSD
Pulm Atrezi
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM
 Kalbin lokalizasyonu
 Kardiyotorasik oran <0.6
 Kalbin görünümü
 Timus -- yelken görünümü
 Vaskülarite
 Karaciğerin lokalizasyonu
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM
 Anormal kardiyak görünüm
Coeur en sabot Fallot tetralojisi
Yumurta görünümü Büyük arter transpo
Globüler Kalp Ebstein
Kardanadam Total pulm ven dön anomalisi
Büyük arterlerin transpozisyonu
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM
Pulmoner vaskülariteyi artıranlar


Asiyanotikler VSD,PDA,AVSD
Siyanotikler Büyük arter transpo, Trunk Art
Tek
Vent, Hipoplastik sol kalp
Tot pulm venöz dönüş anom
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM

Pulmoner vaskülariteyi azaltan
Pulm Atrezi
Trik Atrezisi
Fallot Tetralojisi
Ebstein Anom
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
KALP YETERSİZLİĞİ
 Hipoplastik sol kalp sendromu
 Büyük arter transpozisyonu
 Patent duktus arteriyozus
 Aort koarktasyonu
 Sepsis
 Myokardit
 Asfiksi
KALP YETERSİZLİĞİ
GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ

Perinatal asfiksiye bağlıdır

Apgar <6, Ph <7

Şiddeti ve süresi doku hasarının
derecesini belirler

Asfiksi sıklığı bilinmemektedir
(%1-2)

Ülkemizde % 10
GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ
KLİNİK
 Miyokard disfonksiyonuna bağlıdır
 Takipne
 Siyanoz
 Kalp yetersizliği % 30
 Hipotansiyon ve vasküler kollaps
GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ
LABORATUVAR
 EKG :minör T ve ST değişiklikleri
Anormal q dalgası (subendokardiyal
iskemi)



Tele :Kardiyomegali, pulmoner
konjesyon
EKO :EF,KF ve Kontraktilite azalmış
olabilir
Maalesef hiçbiri myokard hasarını
gösterememektedir
GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ
LABORATUVAR






MB-CPK artmış (spesifik değil,doğum şekli kan düzeyinietkiler)
Troponin T,I
Oldukça duyarlı ve özgül
Miyokard hasarının erken döneminden itibaren
yükselir
6-12 saatte pik yapar
Kan düzeyiyle prognoz arasında ilişki var
J Perinat Med . 2006;34(3):220-5
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS
(PDA)




Ao-PA arasında bir anatomik oluşum
Fetal sirkülasyonda önemli bir vasküler
Doğumdan sonra 15 st fonksiyonel
15 gün anatomik
Prematürelerde PDA daha sık
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
PDA
 Gebelik haftasına göre sıklığı
değişmektedir
 30hf veya 1200 gr altında % 80
 30-34 hf 1750 gr % 40
 34 hf üstü % 20
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER






PDA
Kardiyak yedek güç yeterli değil
L-R ve artmış pulmoner kan akımı
yeterince kompanze edilememekte
Kalp yetersizliği ve pulmonr konjesyon
Pulmoner rezistansın artması ve PHT
Ventilatör tedavisinin uzamasına
Bronkopulmuner displaziye yol
açmaktadır
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
KLİNİK
 Apne
 Kuvvetli periferal nabız
 Hiperaktif prekordiyum
 Taşikardi
 Galop ritmi
 Devamlı veya sadece sistolik
üfürüm
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
PDA
 EKG tanımlayıcı değil
 Tele normal kalp veya geniş duktusta
kardiyomegali ve pulmoner konjesyon
 EKO Çok önemli bir tanı yöntemi
Boyutu
Akım miktarı ve şantın derecesi
PA basınçları
 BNP düzeyleri semptomatik PDA da yüksek
Sanjev S at all. J Perinatol.2005
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TEDAVİ
 Semptomatik bebekler tedavi
edilmeli
 Küçük PDA semptom oluşturmaz
 Sıvı kısıtlaması
 Anti konjestif tedavi
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER



TEDAVİ
İndometazin
PG sentetaz enzimini inhibe eder
PDA vazokonstrüksiyon ve kapanma
0.2 mg/kg i.v ,12 st bir ,3 doz
Kontrendikasyon
BUN >25 mg/dl
Kreatinin>1.8 mg/dl
Trombosit <80 000
Kanama eğilimi
Nekrotizan enterokolit
Hiperbilluribinemi
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Tedavi

İbuprofen 10 mg/kg iv, po,24 st , 5mg/kg
iki doz




Daha az oliguri
Daha az beyin akımı etkilenmesi
Daha az yan etki
Tedviye yanıtsızlarda cerrahi tedavi
J Med Assoc Thai 2006;89(3):314-21
Pediatr Int 2006;48(3)305-12
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
ARİTMİ







Yenidoğan döneminde nadir değil,hatta sık
Rutin EKG ve fizik muayenede saptanmaz
Çoğunlukla benign
Çok çeşitli disritmi mevcut
Maternal hastalıklar
Doğum
Postnatal zorluklar Hipoksi,Asidoz,Hipotermi
Metabolik bozukluklar
Elektrolit imbalansı

Disritmiyi provake eder
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
ARİTMİ








Hız 100-200/dak, 75/dak kadar düşebilir
Atriyal erken vuru ensık aritmi %10-35
Sinuzal blok %11
Ventriküler erken vuru %1-13
Non sinusal ritim %35
Nodal ritim %25
Sinusal duraklama oldukça sık
Supra vent. Taşikardi % 4
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER




ARİTMİ
Prematür bebeklerde de benzer ritim
Yenidoğan döneminde I.,II., ve III. A-V
Blok nadirdir
Ciddi ve semptomatik olabilen A-V Tam
blok İlgili merkeze refere edilmeli
Benign disritmiler tedavi gerektirmez
SİYANOTİK İNFANT
* Siyanoz, deri ve mukozanın mavi görünmesi
* Redukte Hb 5 gr/dl üzerinde
* Arteryel O2 saturasyonu % 95 altında
* Gözle görülebilmesi için O2 saturasyonu % 88
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Siyanoz
Periferal
(Soğuk, Sepsis, Şok vs )
Santral
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Siyanoz
Ekstremiteler
Mukozalar
Kapiller doluş
PO2
Periferik
Santral
soğuk
pembe
zayıf
normal
sıcak
mor
normal
düşük
SİYANOTİK İNFANT
Siyanoz:
* Kardiyak
* Pulmoner
SİYANOTİK İNFANT
Ayırıcı Tanı:
* Hikaye
* Fizik Muayene
* Teleradyogram
* EKG
* Kan gazı
* Hiperoksi testi
* Ekokardiyografi
SİYANOTİK İNFANT
Ayırıcı Tanı:
* Hikaye: Önemli
- Prematüre doğum
- RDS
- Mekonyum Aspirasyonu
- Pnömoni
- DKH hiyakesi (anne ve kardeş)
SİYANOTİK İNFANT
Fizik muayene:
* Takipne
* Retraksiyon
* FAN
* S2 tek veya çift
* Üfürüm
SİYANOTİK İNFANT
* Üfürümün duyulmaması DKH’ı
ekarte ettirmez.
SİYANOTİK İNFANT
Ayırıcı tanı:
* Teleradyogram
* Her zaman karakteristik değil
- Coeur en sabot -pabuç
- Yumurta görünümü
- Kardanadam
* Pulmoner konus
* Vaskülarite
Kardiyak
Pulmoner kan akımı artmış





Büyük arter transpozisyonu
Total anormal pulmoner venöz
dönüş
Trunkus arteriozus
Hipoplastik sol kalp sendromu
Diğer kompleks lezyonlar
Pulmoner kan akımı azalmış





Fallot tetralojisi
Trikuspit atrezi
Pulmoner atrezi
Ebstein anomalisi
...
SİYANOTİK İNFANT
EKG:
* Sağ aks
* Sağ ventrikül hipertrofi
* Sol aks veya sol ventrikül doninansı
- TA
- AVSD
SİYANOTİK İNFANT
HİPEROKSİ TESTİ

% 100 10 dak Oxijen inhalasyonundan
sonra PaO2 60 mmHg aşamıyorsa
hemen daima siyanotik DKH
düşünülmelidir
SİYANOTİK İNFANT
Yanıt
Renk
Pulmoner hastalıkta
Kalp hastalığı
(ventilasyon bozuk)
(perfüzyon bozuk)
Oda
Oda
havası
%100 O2
havası
%100 O2
Siyanotik
Pembe
Siyanotik
Siyanotik
PO2
35
120
 35
SO2
% 60
% 90
% 60
Hafif
değişir
% 65
YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Santral siyanoz
Kardiyak
İstirahatte
rahat
Ağlarken
artar
Hiperoksi testi yanıt(-)
PCO2
normal
Üfürüm
+/EKG
+/Radyogram
+/-
Pulmoner
sıkıntılı
düzelebilir
yanıt(+)
artar
-/+
+/-
SİYANOTİK İNFANT

EKOKARDİYOGRAFİ KESİN TANI
KOYDURUR
SİYANOTİK İNFANT
Duktusa bağımlı DKH
PGE1 indikasyonu olanlar
*Ebstein
* Trik Atr
* Pulm Atrezi, kritik PS
* Ağır TOF
* Hipoplastik sol kalp
* Aort koarktasyonu
* Kritik Aort Stenozu
* Aortik Ark kesintileri
* Büyük ArterTtranspozis
Büyük arterlerin transpozisyonu
Hipoplastik sol kalp sendromu
Pulmoner atrezi
SİYANOTİK İNFANT
* PGE1 0.05-0.1 mgr/kg/dak İ.V
* Sonra 0.01-0.02 mgr/kg/dak İ.V
* Oral PGE2 ile birkaç ay duktus açıklığı
sağlanabilir
Download

Slayt 1