Araştırma Yöntemleri-12
Mevcut Verilere Dayalı Araştırmalar - II
Mevcut istatistiklerin incelenmesi
MEVCUT İSTATİSTİKLERİN İNCELENMESİ
• Sosyal bilim araştırmaları sıklıkla resmi veya yarı
resmi istatistiklerin incelenmesine dayanır.
• Bu kısımda başkalarının zaten elde etmiş olduğu
verilerin kullanılmasına bakacağız.
• Bu yöntem özellikle önemlidir zira mevcut
istatistikler en azından her zaman bir ek kaynak
olarak görülür.
– Örneğin montaj hattında çalışanların davranışlarına
dair bir değerlendirme amaçlı araştırma yapıyorsanız
devamsızlık, hastalık vb. istatistikleri araştırmanızla
ilgili son derece önemli katkılar yapabilir.
Sadece ek değil temel veri…
• Öte yandan istatistik incelemeleri bir sosyal
araştırma için temel veri de olabilir.
• Bu konudaki en klasik örnek Durkheim’ın
‘intihar’ çalışmasıdır.
• Bu çalışmaya biraz yakından bakmakta fayda
var.
Durkheim’in intihar çalışması
• İnsanlar kendilerini neden öldürürler?
– Her olayın elbette benzersiz bir geçmişi vardır.
– Ancak yine de bunun gibi olayları benzer
kategoriler altında sınıflandırmak imkansız
değildir: mali zorluklar, aşk acısı, itibarsızlık vb
kişisel sorunlar gibi
• Öte yandan Durkheim bu meseleyi ele alırken
kafasında farklı bir yaklaşım vardı: intihara
teşvik eden veya onu engelleyen çevresel
faktörler (özellikle sosyal koşullar)
Durkheim’in intihar çalışması (2)
• Durkheim intihar istatistiklerine baktıkça karşısına
oldukça farklı farklı kalıplar çıktı.
– Dikkatini çeken ilk nokta intihar oranlarındaki istikrar
(sürekli benzer seviyede kalması) olmuştur.
– Başlangıçta yaz aylarında intiharların fazlalaştığını
görüp sebebi sıcaklıkla ilişkilendirmeye çalışmış ancak
bu durumda güney ülkelerinde intiharın yüksek
çıkması gerekirken öyle çıkmamıştır. Dolayısıyla bu
sıcaklık bir sebep değildi.
– Ancak bazı kalıplar ortaya çıkmıştır: yaş (35 yaş en
yaygın), cinsiyet (erkekler kadınların dört katı) ve diğer
bazı faktörler
Durkheim’in intihar çalışması (3)
• Öte yandan bahsedilen istikrarın da aslında
sürekli olmadığını fark etmiştir.
– Örneğin 1848 yılındaki olaylar gibi politik
çalkantılarda intihar oranlarının yükseldiğini
görmüştür.
– Bu gözlem şu hipotezi götürmüştür onu: Sosyal
dengenin bozulması intiharı tetikler ya da başka
bir deyişler sosyal istikrar ve entegrasyon intihara
karşı bir engelleyici gibi görünmektedir.
Durkheim’in intihar çalışması (4)
• Durkheim veri setlerinden başka sonuçlara da
ulaşır: protestan ülkelerde intihar oranı katolik
ülkelerden oldukça yüksek
– Bu farklılığı örneğin Almanya’nın farklı bölgeleri için
test eden Durkheim, dinin intihar olayları üzerinde
önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşır.
• Durkheim, bu bulguları önceki gözlemleri (politik
istikrarsızlık dönemlerine dair) ile birleştirir.
– Durkheim’e göre bir çok intihar, ‘anomi’nin
(normsuzluk) ya da daha genel anlamda söylenirse
sosyal istikrarsızlık ve entegrasyonsuzluğun bir
ürünüdür
Durkheim’in intihar çalışması (5)
• Politik çatışmalar döneminde insanlar eski
toplumun yıkılmakta olduğunu düşünüyor
olabilirler.
– Böylece moralleri bozulmakta ve bu şiddetli
demoralize duruma bir cevap olarak intihara
başvurmaktadırlar.
– Ya da başka türlü bakılırsa, entegrasyon ve dayanışma
bu depresyon ve dolayısıyla intihara karşı bir koruma
sunmaktadır.
– bu çerçevede dini ayrışma da söylenenlere uyum
göstermektedir: daha yapılaşmış olan katolizm
insanlara daha az yapılaşmış olan protestanlığa göre
daha fazla birleştiricilik sunmaktadır.
Durkheim’in intihar çalışması (6)
• Burada Durkheim’ın çalışması oldukça
basitleştirilerek sunuldu.
• Ancak vurgulanmak istenen nokta onun
yaklaşımının bizim konumuza oldukça iyi bir
örnek olması noktasındadır.
Analiz birimi
• Mevcut istatistiklerin incelenmesine dayalı
araştırmalarda analiz birimi genelde bireyler
değildir.
– Örneğin Durkheim, politik-coğrafi birimlerle
çalışmıştır: ülkeler, bölgeler, eyaletler ve şehirler
– Aynı şey suç, kaza veya hastalık oranlarını
incelemek istediğinizde de ortaya çıkar.
Analiz birimi (2)
• İstatistikler yığınları sergilediklerinden bazı
problemlerden bahsedilebilir:
– Örneğin protestan alanlarda intiharın katolik
alanlardan daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı.
– Ancak burada veriler intihar edenlerin protestan olup
olmadıklarını gösterememektedir, sadece ağırlıklı
olarak hangi mezhepten insanların yaşadığı bir
coğrafya olduğunu belirtmektedir.
– Dolayısıyla şayet grup seviyesinden (bölge) elde edilen
bir veriden yola çıkarak birey seviyesinden (örneğin
protestan) sonuçlar çıkartılırsa ekolojik hatayla
karşılaşılır.
İstatistik kaynakları
• İstatistik kaynaklarını sıralamak başlı başına
hacimli bir kitap oluşturabilir.
• Burada sadece önemli birkaç kaynak
sıralanacaktır.
–
–
–
–
–
–
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
İş-Kur
Çalışma Bakanlığı
Dünya Bankası
ILO
….
Kaynak
• Babbie, Earl (2010). The Practice of Social
Research, WADSWORTH
Download

PowerPoint Sunusu