Didaktika On I. (VO/Mgr.)
Semester, ročník: 1/2
Odporúčaný rozsah výučby : 0/2
Forma výučby: S
Počet kreditov:2
Priebežné hodnotenie: prezentácie, vypracovanie metodického materiálu
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Zabezpečuje: doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.
Cieľ predmetu:
Predmet kontinuálne nadväzuje na disciplínu realizovanú v bakalárskom štúdiu; zameraný je
na upevňovanie potreby chápať didaktiku občianskej náuky ako jednu z kľúčových študijných
disciplín v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov občianskej náuky. Teoretické vedomosti
budú predpokladom ich praktickej aplikácie v rámci ďalších aplikačných disciplín a
pedagogickej praxe realizovanej počas štúdia i po ňom.
Sylabus predmetu:
1. Občianska participácia ako kompetencia dobrého občana
2. Projektové vyučovanie a možnosti jeho využitia v predmete občianska náuka
3. Komunikácia ako predpoklad socializácie a kooperácie
4. Využitie kritického myslenia v občianskej príprave
5. Žiak – centrum záujmu výchovno-vzdelávacieho procesu
6. Špecifickosť a miesto výchovných metód v príprave budúceho občana, inovačné metódy
7. Medzipredmetové súvislosti a ich využitie v predmete občianska náuka
8. Osobnosť učiteľa občianskej náuky, jeho príprava na vyučovací proces
Literatúra:
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha 2001
Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 2011
Gavora, P.: Akí sú moji žiaci? Nitra, Enigma Publishing s.r.o. 2010
Gavora, P.: Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Nitra, Enigma 2008
Kasíková H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. Prah, Portál 2010
Kolář, Z., Šikulová, R.: Vyučování jako dialog. Praha, Grada 2007
Palouš, R.: K filozofii výchovy. Praha, SPN 1993
Pasch, M.: Od vzdelávacího programu k vyučovací hodine. Praha, Portál 1998
Petlák, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava, Iris 2004
Petlák, E. a kol.: Kapitoly zo súčasnej edukácie. Bratislava, Iris 2011
Petlák, E., Fenyvesiová, L.: Interakcia vo vyučovaní. Bratislava, Iris 2009
Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 2004
Prášilová, M.: Tvorba vzdělávacího programu. Praha, Triton 2010
Prucha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 2005
Rogers, C.: Sloboda učiť sa. Modra, Persona 1998
Švec, Š.: Metodológia vied o výchove. Bratislava, Iris 1998
Turek, I.: Didaktika. Bratislava, IURA EDITION 2010
Zelina, M.: Alternatívne školstvo. Bratislava, Iris 2000
Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava, Iris 1994
Učebnice občianskej náuky
Download

Didaktika On I. (VO/Mgr.)