Názov kurzu: FOUCAULT A MOC
Prerekvizity:
základy sociálnej a politickej. filozofie I
Semester:
zimný, letný
Odporúčaný:
6
ECTS kredity:
3
Meno vyučujúceho:
doc. PhDr. Ivan Buraj, CSc.
Vyučovací jazyk:
slovenský
Forma a rozsah výučby: semináre, 2 hodiny
Spôsob hodnotenia kurzu: priebežne 100%
Forma hodnotenia kurzu: referáty, aktivita na seminároch, záverečný kontrolný test
Ciele kurzu:
analýza niektorých kľúčových otázok moci, tak ako ich v
svojom diele nastoloval vo svojich prácach Foucault
Podmienky k udeleniu kreditov:
1.Povinná účasť na všetkých seminároch (v zmysle študijného poriadku učiteľ môže
ospravedlniť maximálne 2 neúčasti, resp. vo výnimočnom prípade 3 neúčasti na
seminároch).
2. Aktivita na hodinách: poslucháč si vopred vyhotoví písomnú prípravu (minimálne 5
strán rukou) na zadané tému, ktoré na vyžiadanie predloží učiteľovi. Na výučbe sa
aktívne zapája do diskusie, ktorú učiteľ individuálne zhodnotí(oklasifikuje) a zaráta do
celkovej klasifikácie. Poslucháč vypracuje a na seminári prednesie aspoň jeden referát
z povinnej a doplňujúcej literatúry. Vo výnimočných prípadoch (choroba, veľký počet
študentov a podobne) môže referát so súhlasom vyučujúceho nahradiť seminárna
práca(resp. práce) alebo mimoriadna aktivita študenta na seminároch.
3. Zvládnutie najmä povinnej literatúry.
4. Úspešné absolvovanie záverečného kontrolného testu (to znamená ohodnotenom
najhoršou známkou „E“), ktorý bude pozostávať z otázok prebraných na seminároch
kurzu.
Dôležitá poznámka: Všetky spomínané kritériá treba chápať komplexne (k udeleniu
kreditov teda nestačí splniť iba jedno, resp. dve čiastkové kritériá zo
stanovených podmienok).
Literatúra
A. Povinná:
Foucault, M:: Archeologie vědení. Praha: Herrmann & synové 2002.
Foucault, M. : Rád diskurzu. Bratislava: Agora 2006.
Foucault, M: Diskurs, autor, genealógie.Praha: Svoboda 1994.
Foucault, M.: Dozerať a trestať. Zrod väzenia. Bratislava: Kalligram 2000.
Foucault, M.: Moc, subjekt a sexualita. Články a rozhovory. Bratislava: Kalligram 2000.
Foucault, M.: Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové 1996.
Foucault, M.: Vůle k vědení. Dějiny sexuality 1. Praha: Herrmann & synové 1999.
B.Doplnková (využiť najmä pri referátoch):
Brown, P.: Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkaní v raném křesťanství. Brno:
CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) 2000.
1
Buraj, I.: Foucault a moc. Bratislava: UK 2000.
Deleuze, G.: Foucault. Praha: Herrmann & synové 1996.
Deleuze, G.: Rokovania 1972- 1990. Bratislava: filozofia do vrecka 1998.
Nola, R.: Postmodernizmus ako francúzsky Černobyľ. In: Filozofia, roč.50, 1995, č.3,
str.172-191.
Marcelli, M.: Michel Foucault alebo stať sa iným. Bratislava: Archa 1995.
Marcelli, M.: Foucault číta Nietzscheho. In: Filozofia, roč.50, 1995, č.3, str.145-154.
Otis-Cour, Leah: Rozkoš a láska. Dějiny partnerských vztahů ve středověku. Praha:
Vyšehrad 2002.
Van Dülmen, Richard: Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku.
Praha: Rybka Publishers 2001.
Harmonogram výučby:
1.týždeň: Oboznámenie s obsahom a s formami seminárov, s podmienkami udelenia
kreditov. Rozdelenie referátov.
2.týždeň: Archeologická metóda 1 (Foucault, M.: Rád diskurzu. Bratislava: Agora 2006;
Foucault, M:: Archeologie vědení, str.205- 212; dopl. lit.: Nola, R.: Postmodernizmus
ako francúzsky Černobyľ. In: Filozofia, roč.50, 1995, č.3, str.172-191).
3.týždeň: Genealogická metóda (Foucault, M.: Rád diskurzu. Bratislava: Agora 2006;
Nietzsche, genealogie, historie. In: Foucault, Diskurs, autor, genealogie, str.75-94; dopl.
lit.: Marcelli, M.: Foucault číta Nietzscheho. In: Filozofia 1995, č.3, str.145-154).
4.týždeň: Stará penalita (Foucault, M.: Dozerať a trestať, str.36-71; doplň. Lit. : Van
Dülmen, Richard: Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku.
Praha: Rybka Publishers 2001).
5.týždeň: Prechod k moderným formám trestania (Foucault, M.: Dozerať a trestať,
str.13-35, 179- 195; dopl. lit.: Van Dülmen, Richard: Divadlo hrůzy. Soudní praxe
a trestní rituály v raném novověku. Praha: Rybka Publishers 2001).
6.týždeň: Vznik disciplinárnej spoločnosti. Panoptizmus (Foucault, M.: Dozerať a
trestať, str.196-227; dopl. lit.: Buraj, I.: Foucault a moc. Bratislava: UK 2000).
7.týždeň: Biomoc I - Biopolitika. (Foucault, M:: Dějiny sexuality I. Vůle k vědeni, str.
157 – 185; Foucault, M.: „Omnes et singulatim“. Ke kritice politického rozumu. In:
Foucault, M.: Myšlení vnějšku, str. 153 – 194; dopl. lit: Otis-Cour, Leah: Rozkoš
a láska. Dějiny partnerských vztahů ve středověku. Praha: Vyšehrad 2002).
8.týždeň: Biomoc II - Moc nad telom (Foucault, M.: Dozerať a trestať, str.137-195;
dopl. Lit.: Brown, P.: Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkaní v raném
křesťanství. Brno: CDK 2000, str. 321- 334).
2
9.týždeň: „Atribúty“ moci (Dějiny sexuality I. Vůle k vědeni, str.108-115. Etika
starostlivosti o seba samého; Intelektuál a moc. In: Foucault, M.: Moc, subjekt
a sexualita, str.132-154; str.173-178; dopl. lit.: Buraj, I.: Foucault a moc. Bratislava: UK
2000).
10.týždeň: Štruktúra moci - 3 roviny, aspekty moci. Boj proti moci (Subjekt a moc. In:
Foucalt, M.: Myšlení vnějšku, str. 195-226; Etika starostlivosti o seba samého. In:
Foucault, M.: Moc, subjekt a sexualita, str.134, 151-152; dopl. lit.: Buraj, I.: Foucault
a moc. Bratislava: UK 2000).
11.týždeň: Záverečný kontrolný test.
12. týždeň: Vyhodnotenie testov. Zhodnotenie výučby (diskusia). Udeľovanie kreditov.
3
Download

Názov kurzu: FOUCAULT A MOC