ŠVOUČ 2015
15. apríl 2015 9:00 hod.
Sekcia: Filozofia (H-112)
Program
Hačková Jana: Ponímanie Boha u T. Akvinského
Školiteľ: Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Oponent: Mgr. Martin Vašek, PhD.
Chachulová Mária: Filozofia náboženstva Otakara Fundu
Školiteľ: Mgr. Martin Vašek, PhD.
Oponent: Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Jančiar Peter: Logos v Herakleitovom myslení
Školiteľ: Mgr. Klement Mitterpach, PhD.
Oponent: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Maková Lucia: Kritický pohľad amerických filozofov na
problematiku absolútna v Descartesovej filozofii
Školiteľ: Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Oponent: Mgr. Lenka Čupková, PhD.
Marková Ingrida: Otázka mýtu u Clauda Levi-Straussa
Školiteľ: Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Oponent: Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Mehlyová Rebeka: Pravidlá
Školiteľ: Mgr. Lenka Čupková, PhD.
Oponent: doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.
Dominik Rácz: Duch aristotelizmu v etickej koncepcii človeka od
Mosesa Maimonida
Školiteľ: Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Oponent: Mgr. Martin Vašek, PhD.
Siváková Michaela: Kuzánskeho ontológia
Školiteľ: Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Oponent: Mgr. Martin Vašek, PhD.
Vráblová Stanislava: Akvinského chápanie cností
Školiteľ: Mgr. Martin Vašek, PhD.
Oponent: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
ŠVOUČ 2015
15. apríl 2015 9:00 hod.
Sekcia: Výchova k občianstvu (H-308)
Program
Belko Jaroslav: Postoju študentov nitrianskych vysokých škôl na
kultúrnu globalizáciu
Školiteľ: doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD.
Oponent: Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Dömös Juraj: Dialóg ako prostriedok aktivizácie žiakov v predmete
ON na nižšom sekundárnom stupni
Školiteľ: doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD
Oponent: : doc. Viera Jakubovská, PhD.
Kyrczová Martina: Aplikácia multikultúrnej výchovy ako prierezovej
témy v predmete ON pre ISCED2
Školiteľ: : doc. Viera Jakubovská, PhD.
Oponent: doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Macuľová Želmíra: Realizácia globálneho vzdelávania v edukácii so
zameraním na predmet ON
Školiteľ: doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.
Oponent: Mgr. Lenka Čupková, PhD.
Mlynáriková Natália: Aristoteles od etiky k politike
Školiteľ: doc. PhDr. Dušan Špirko, CSc.
Oponent: doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc
Remenárová Katarína: Transformácia rodiny v súčasnej spoločnosti
Školiteľ: doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD.
Oponent: doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Krnáčiková Michaela: Osobnosť učiteľa a jeho vplyv na formovanie
morálnych hodnôt na nižšom sekundárnom stupni
Školiteľ: doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Oponent: doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.
Download

Program ŠVOUČ Sekcia: Filozofia (H-112