PROGRAM
4. ročník
mezinárodní vědecké konference
ANDRAGOGIKA 2014: Vzdělávání dospělých – teorie, výzkum a praxe
ÚTERÝ 9. prosince 2014
místnost C102, Univerzita Jana Amose Komenského Praha (Ostromečská 8, Praha 3)
9:00 – 9:30
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE
9:30 – 9:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. a doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
odborní garanti konference
9:45 – 11:00 SPOLEČNÉ PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ – HLAVNÍ REFERÁTY
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c.
Český andragogický výzkum: Současný stav a perspektivy
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Aktuální témata ve vzdělávání dospělých
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Inštitucionalizácia a profesionalizácia seniorskej edukácie v Slovenskej republike
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Náměty k diskuzi o roli vysokých škol ve společnosti a ekonomice
11:00 – 11:30
PŘESTÁVKA – COFFEE BREAK
Prezentace odborných publikací (nakladatelství Univerzity Jana Amose Komenského Praha,
Grada Publishing, Verlag Dashöfer, Portál a Wolters Kluwer)
ANDRAGOGIKA 2014: Vzdělávání dospělých – teorie, výzkum a praxe
11:30 – 13:00 SEKCE A (C 102)
Mgr. Kateřina Neumannová
Dvojí kariéra sportovců – sport nebo vzdělávání?
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Edukace manažerů vzdělávání
Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
„Za kvalitní výzkum“: epistemologicko-metodologická kritika andragogického výzkumu v ČR
Mgr. Martin Kursch
Vzdělávání dospělých a talent management v organizacích
Ing. Petr Kazík
Rozvoj kompetencí interního lektora v kontextu s Národní soustavou kvalifikací
Mgr. Miroslav Malušek
Komunikace a vytváření komunikačních standardů v profesní přípravě příslušníků
bezpečnostních sborů
Mgr. Tomáš Chochole
Blended-learning – trend ve vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků
v Plzeňském kraji
PaedDr. Ing. Jan Zelinka
Vzdělávání dospělých k ochraně obyvatelstva
Mgr. Zdeněk Vrba, Ph.D., MBA
Mobilita pracovních sil a vzdělávání dospělých
Mgr. Milena Řehořová
Jak učit asertivitu
13:00 – 14:00
PŘESTÁVKA – OBĚD
14:00 – 15:30 SEKCE B (C 102)
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Vplyv diferenciácie vo vzdelávaní dospelých na zvýšenie kvality života
PhDr. Monika Ivančíková, PhD.
Kvalita života seniorov žijúcich v rezidenciálnych podmienkach
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
Poradenstvo pre seniorov v rezidenciálnych podmienkach
Mgr. Petra Jedličková
Medzigeneračné učenie ako jedna z foriem edukácie seniorov
PhDr. Ing. Ivan Bertl
Zkušenosti s výukou (grafologie) v kurzech U3V na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
PhDr. Katarína Račeková, PhD.
Špecifiká edukácie seniorov v sociálnych zariadeniach (v podmienkach mesta Nitra)
Ing. Jaroslava Kočová
Vzdělávání seniorů jako faktor aktivního stáří a kvalitního života
15:30 – 15:45
PŘESTÁVKA – COFFEE BREAK
Prezentace publikace „Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století“ z konference
Andragogika 2013 (Praha: UJAK, 2014)
ANDRAGOGIKA 2014: Vzdělávání dospělých – teorie, výzkum a praxe
14:00 – 15:30 SEKCE A (C 101)
PhDr. Ĺubomír Kubinyi, Ph.D.
Profesní vzdělávání dospělých v bezpečnostních složkách
Mgr. Radek Šlangal
Metody výuky cizích jazyků v andragogickém kontextu
doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Vybrané otázky oborové didaktiky výuky odborných předmětů práva a bezpečnosti při
vzdělávání dospělých
doc. Ing. Mgr. Radomír Saliger, Ph.D.
Možné přístupy ke zvyšování kvality dalšího vzdělávání pracovníků v organizaci
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Problémy počátečního vzdělávání a fenomén vzdělanost v současné společnosti
dr. hab. Beata Pitula, PhD.
Humanistic concept of education in teacher's educational praktice
doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.
Význam emoční inteligence v profesi akademického pracovníka
15:45 – 16:45 SEKCE B (C 102)
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Hodnotenie indikátorov kvality vzdelávania na Univerzite tretieho veku z pohľadu účastníkov
vzdelávania a lektorov
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Význam hybridných teórií vo vzdelávaní dospelých
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Zmysel života u rizikových klientov
PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Potreby frekventantov ďalšieho vzdelávania na Univerzite tretieho veku a ich saturácia
PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.
Systémové týranie seniorov
16:45 – 17:00
ZAKONČENÍ A VYHODNOCENÍ VÝSTUPŮ Z KONFERENCE
Odbornými garanty konference jsou:
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Odbornou sekci A vede:
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Ústav andragogických studií, Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
Odbornou sekci B vede:
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Konstantina Filozofa
v Nitře (Slovenská republika)
Download

program konference - Univerzita Jana Amose Komenského Praha