PROGRAM
mezinárodní vědecké konference
Vzdělávání dospělých – příležitosti a úskalí v globalizovaném světě
STŘEDA 17. října 2012
8:30 – 9:15
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
9:15 – 9:30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. LL.M.; Ing. Vladislava Hujová
9:30 – 10:30 SPOLEČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ – HLAVNÍ REFERÁTY
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Perspektivy a dilemata rozvoje andragogiky v evropském kontextu
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Prusáková, V., Schubert, M., Janoušková, L.: Hľadanie možností rozvoja teorie vzdelávania
v súčasnej andragogike
doc. Dr. Milan Beneš
Andragogika a empirické vědy o výchově
prof. PhDr. Dušan Šimek
Kurikulum andragogiky
10:30 – 11:00
PŘESTÁVKA – COFFEE BREAK
autogramiáda – Jan Průcha, Jaroslav Veteška: Andragogický slovník (Grada Publishing)
11:00 – 12:30 SEKCE A
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD.
Vybrané aspekty metodologické (ne)čistoty andragogiky
doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.
K niektorým otázkam andragogickej diagnostiky a hodnotenia v edukácii dospelých
Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
Tvorba diskurzu v kontextu evaluace andragogických modalit
PhDr. Veronika Gigalová
Rozhodování o dalším odborném vzdělávání zaměstnanců podle paradigmat andragogiky
PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
Motivace odsouzených k účasti na celoživotním vzdělávání
Ing. Mgr. Leona Hozová
Současné metody komparativní andragogiky
Vzdělávání dospělých – příležitosti a úskalí v globalizovaném světě
11:00 – 12:30 SEKCE B
Mgr. Luboš Tejkl, MBA
Sociální vzdělávání a sociální učení na pracovišti
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Mýty a nepravdy kolem dalšího profesního vzdělávání
Mgr. Petr Odehnal
Profesní e-vzdělávání v ČEZ, a.s.
Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.
Stav ďalšieho vzdelávania na Slovensku
PhDr. Pavel Makovský, MBA
Perspektivy a možnosti rozvoje manažerského vzdělávání v ČR
Mgr. Radek Šrom
Vzdělávání dospělých – faktor času a použitelnosti v praxi
12:30 – 13:30
OBĚD
13:30 – 15:00 SEKCE A
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Identifikácia roly celoživotného učenia sa v kontexte sociálnej práce
PhDr. Jarmila Salivarová
Analýza profesních kompetencí odborníků působících v oblasti integrální péče o seniory
doc. PaedDr. Marianna Hupková, PhD.
PhDr. Monika Zimermanová, PhD.
Sociálno-psychologický výcvik pre seniorov v kontexte celoživotného vzdelávania
Mgr. Anita Balcarová
Vliv dalšího vzdělávání seniorů na jejich subjektivní pociťování zdravotního stavu
Mgr. Dana Hromková
Konceptualizace gerontagogiky v kontextu andragogiky
prof. dr hab.Wiesława Sacher, PhD
The Media vs. the Musical Culture of Adults
13:30 – 15:00 SEKCE B
PhDr. Kateřina Šímová
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Aplikace principů Learn Managementu při vytváření strategie rozvoje zaměstnanců
Ing. Martin Mužík
Marketingová komunikace vysokých škol v dalším vzdělávání
PhDr. Libor Zikeš
Psychologická služba HZS ČR a její systém posttraumatické intervenční péče jako součást
PhDr. Branislav Frk, PhD.
Kyberandragogika – nový koncept vzdelávania
PhDr. Irma Kaňová
SOUFFLEARNING
Mgr. Jan Března
Škola končí, další rozvoj začíná, aneb o hledání a nalézání talentů a práci s nimi
Vzdělávání dospělých – příležitosti a úskalí v globalizovaném světě
15:00 – 15:30
PŘESTÁVKA – COFFEE BREAK
autogramiáda – Jaroslav Mužík: Profesní vzdělávání dospělých (Wolters Kluwer)
15:30 – 16:45 SEKCE A
PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D.
Význam a rozvíjení psychodidaktické kompetence vysokoškolských učitelů
technických předmětů
doc. PaedDr. Antonín Roják, CSc.
Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů technických předmětů podle IGIP
dr. hab Beata Pitula, PhD.
TST as a Method of Exploration Related to Teacher’s Identity
PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.
Aspekty andragogického diagnostikovania v rezidenciálnych zariadeniach
PhDr. Aleš Zoubek
Možnosti vzdělávání dospělých pracujících v oblasti bezpečnosti
JUDr. Josef František Staněk
Slovní dialogické metody ve výuce odborných předmětů
15:30 – 16:45 SEKCE B
PaedDr. Slavomír Novotný
Profesní vzdělávání zaměstnanců státní správy v České republice
PhDr. Martin Brych, MBA
Základní oblasti vzdělávání a rozvoje manažerů v ČR
Mgr. Milan Chmura
Motivační kurz jako nástroj pro aktivizaci nezaměstnaných v MSK
Ing. Naděžda Petrů
Integrace znalostního managementu, tvořivosti a inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti
Mgr. Zdeněk Vrba, MBA
Rozdíly v přístupu k mobilitě pracovních sil v první generaci od změny režimu v ČR
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Proměny systematického přístupu k profesnímu vzdělávání
16:45 – 17:00
ZAKONČENÍ, TOMBOLA
Download

P R O G R A M