PROGRAM KONFERENCE
PEDAGOGICKÁ EVALUACE 2012
Čtvrtek 11. října 2012
08:30 – 09:30
Prezence účastníků
09:30 – 10:00
Zahájení konference
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Mgr. Věra Palková
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
10:00 – 12:00
Hlavní referáty a jednání v plénu
PhDr. Romana KANOVSKÁ:
Smerovanie národných meraní a hodnotenie kvality vzdelávania
na Slovensku
dr. Henryk SZALENIEC, Ph.D.:
Wykorzystanie w ewaluacji porównywalnych między latami wyników
egzaminacyjnych
Mgr. Wojciech MAŁECKI:
Egzaminy zewnętrzne jako narzędzie diagnoz edukacyjnych
doc. PhDr. Josef MALACH, CSc., RNDr. Martin MALČÍK, Ph.D.:
Celoživotní edukace založená na důkazech – možnosti a realita
12:00 – 13:30
Oběd
13:30 – 15:00
Hlavní referáty a jednání v plénu
Do. PhDr. Ivana PIROHOVÁ, Ph.D.:
Možnosti a obmedzenia diagnostikovania vo vzdelávaní dospelých
PhDr. Zuzana SIKOROVÁ, Ph.D.:
Učitelé a vyučovací/učební materiály: vzájemné působení
a ovlivňování
Mgr. et Mgr. Alena SEBEROVÁ, Ph.D.:
Pojetí profesní úspěšnosti jako východisko autoevaluace učitele
RNDr. Martin MALČÍK, Ph.D.:
Využití technologie Sémantického webu pro zpracování informací
pedagogické diagnostiky
15:00 – 15:30
Přestávka
15:30 – 18:00
Jednání v sekcích
19:00
Večeře
20:00
Společenský večer
Pátek 12. října 2012
09:00 – 11:30
Jednání v sekcích
11:30 – 12:00
Slavnostní zakončení konference
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
12:30
Oběd
SEKCE 1 –– Diagnostika a evaluace v profesních činnostech
učitele
Moderují: Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
PaedDr. Simoneta Babiaková, Ph.D.
11. 10. 2012
15:30 – 18:00
Simoneta BABIAKOVÁ - Potreba autoevalvácie učiteľa pri plánovaní
profesijného rozvoja
Radmila BURKOVIČOVÁ - Pedagogické diagnostikování studujících v
učitelství pro mateřské školy
Zlatica HUĽOVÁ - Autoevalvácia vysokoškolského učiteľa ako jeden
z determinantov kvality vysokoškolského vzdelávania a
rozvíjania profesijných kompetencií absolventov učiteľského
vzdelávania
Jan KARAFFA - Výsledky žáků v dramatické výchově podle
vyučujících
Soňa KARIKOVÁ - Psychologická diagnostika učiteľov - realita alebo
vízia?
Bronislava KASÁČOVÁ - Profesijné činnosti učiteľov a ich
diagnostické spôsobilosti ako predmet výskumu
Nikola SKLENÁŘOVÁ - Vliv pohlaví učitelů na hodnocení interakčního
a komunikačního stylu
12. 10. 2012
9:00 – 11:30
Mariana CABANOVÁ – Autoevalvácia učiteľa - nutnosť alebo potreba?
Hana LUKÁŠOVÁ, Alena SEBEROVÁ, Marie ŠVRČKOVÁ - Diagnostika
výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci
Pawel POPEK - Uwarunkowania wyników kształcenia dorosłych w
polskich placówkach penitencjarnych
Robert SABO - Záznamový hárok k depistáži porúch správania a
porúch aktivity a pozornosti u žiakov na primárnom stupni
vzdelávania
Eva SEVERINI, Dušan KOSTRUB, Renáta TÓTHOVÁ - Učiteľ –
výskumník v procese evalvovania
Jan ŠŤÁVA - Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky
SEKCE 2 – Problematika evaluace kurikula a edukačních
prostředků
Moderují: PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Mgr. Iva Červenková, Ph.D
11. 10. 2012
15:30 – 18:00
Libuše ČERNÁ - Vybrané problémy v rámcovém vzdělávacím
programu pro jednotlivé stupně všeobecného vzdělávacího
systému a základní umělecké školy se zaměřením na hudební
vzdělávání
Milan CHMURA - Evaluace motivačního kurzu ze strany
nezaměstnaných účastníků z MSK
Irma KAŇOVÁ - Diagnostika a evaluace v procesu vzdělávání
metodou Soufflearning
Chandana JAYAWARDENA LNA - Measurement Paradoxes in Study
Behaviour
Daša SITKOVÁ - Tvorba depistážnych nástrojov a ich aplikácia v
praxi
Renáta TÓTHOVÁ, Dušan KOSTRUB, Eva SEVERINI - Diagnostika
individuálnej koncepcie vyučovania u študentov učiteľských
odborov
12. 10. 2012
9:00 – 11:30
Marek LAUERMANN, Olga BAUEROVÁ - Komunitní škola v
perspektivě českého vzdělávacího systému
Maria JAMRUSZKA-GRZELUSZKA - Inscenizacji baśni a nieśmiałość
dzieci
Ondřej ŠIMIK- Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě
Stanislav STŘELEC - Rodičovské identifikace nadání dítěte a
možnosti institucionální podpory při jejich rozhodování
Katarzyna MIŁEK - Getting to know children through play
Jana SWIERKOSZOVÁ - Dyslektikem i v dospělém věku
Iva ČERVENKOVÁ - Evaluace profesní přípravy studentů
bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání
Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ - K rozvíjení čtenářské
gramotnosti na 1. stupni ZŠ aneb výstupy SGS PdF OU
vybízející k zamyšlení
SEKCE 3 – Evaluace výsledků edukace
Moderují: Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Mgr. Martina Gúberová
11. 10. 2012
15:30 – 18:00
Hana ONDŘEJOVÁ - Školní připravenost v oblasti rozvoje osobnosti u
dětí 1. třídy základní školy
Jarmila STEJSKALOVÁ - Připravenost dětí na vstup do základní školy
a jejich naplnění role žáka
Alena DOUŠKOVÁ - Rozvíjajúce hodnotenie a vedenie k sebakontrole
v škole
Petra FRIDRICHOVÁ - Kľúčové otázky pedagogickej diagnostiky vo
vzťahu k výučbe etickej výchovy
Martina GÚBEROVÁ - Interkulturní gramotnost a evaluační procesy
ve vyučování
Mariana SIROTOVÁ - Inovácia foriem a metód evaluácie edukačných
výsledkov vo vysokoškolskom vzdelávaní
Eva SMETANOVÁ - Hodnotenie rozvoja kognitívnych stratégií
v písomnom prejave v cudzojazyčnom vzdelávaní
12. 10. 2012
9:00 – 11:30
Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ - The project method values
Gabriela KAPICA - Kształtowanie się emocjonalnego stosunku do
czytania w dzieciństwie
Joanna KAPICA-CURZYTEK - Diagnozowanie aktualnych kontekstów
edukacji w pracy przyszłych nauczycieli języka angielskiego
Soňa KIKUŠOVÁ - Hodnotenie kompetencií detí ako efektov výučby
v predprimárnom vzdelávanie
Alexandra TOMÁŠOVÁ - Školní připravenost v oblasti sociálního
rozvoje u dětí před nástupem do 1. třídy základního vzdělávání
Milena LIPNICKÁ - Kresba ako prostriedok pedagogického
poznávania dieťaťa v preprimárnom a primárnom vzdelávaní
Miriam PROKEŠOVÁ - K čemu je dobrá filozofie výchovy?
Pavol TOMÁNEK - Vplyv rodiny a náboženstva na dieťa v priebehu
školskej dochádzky
SEKCE 4 – Evaluace a autoevaluace pedagogických
institucí
Moderují: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
11. 10. 2012
15:30 – 18:00
Jan MAREŠ - Klima školy a jeho diagnostika ve výzkumu i školní
praxi
Adriana RÉCKA - Hodnotenie kvality vzdelávania na Pedagogickej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre študentmi
Katedry výtvarnej tvorby a výchovy
Janka SATKOVÁ - Hodnotenie v kontexte didaktiky výtvarnej
výchovy na vysokej škole
Lenka HRUŚKOVÁ, Jana BRCKOVÁ - Specifika autoevaluační zprávy
neuniverzitní vysoké školy
Pawel POPEK - Uwarunkowania diagnostyczne w tworzeniu
indywidualnych programów resocjalizacyjnych w placówkach
dla nieletnich w Polsce
12. 10. 2012
9:00 – 11:30
Hubert KUPIEC - Diagnoza i ewaluacja kompetencji społecznych
wychowanek placówki resocjalizacyjnej
Josef LUKAS - Představení dotazníku Připravenost školy k
inkluzivnímu vzdělávání
Janka SATKOVÁ - Sebahodnotenie študenta v kontexte odboru
učiteľstva výtvarného umenia
Zuzana JUŠČÁKOVÁ - Indikátory kvality vzdelávania a autoevaluácia
Taťána GÖBELOVÁ - Ke konstruktu kvality školního života žáků kvalitativní výsledky 1. etapy fáze výzkumu
Download

Program konference ke stažení