UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY
Tř. Svobody 26, 772 00 Olomouc
Publikační činnost – PhDr. František Znebejánek, Ph.D.
Vědecké monografie
ZNEBEJÁNEK, F. Sociální hnutí: teorie, perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství,
1997. 175 s.
Kapitoly v monografiích
ZNEBEJÁNEK, F. Talcott Parsons o sociálním konfliktu. In ŠUBRT, J. Talcott Parsons a
jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum, 2006, s. 215 – 229.
KUBÁTOVÁ, H., ZNEBEJÁNEK, F. Diferenciace a kolektivní chování: Jeffrey C.
Alexander a Paul Colomy o neofunkcionalismu. In ŠUBRT, J. Postparsonsovské teorie
sociálních systémů. UK v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 28 – 41.
ZNEBEJÁNEK, F. Ralf Dahrendorf: historické proměny třídních konfliktů. In ŠUBRT, J.
Historická sociologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, s. 266 –
281.
ZNEBEJÁNEK, F. Alain Touraine: postindustriální společnost a sociální hnutí. In ŠUBRT, J.
Kapitoly z historické sociologie. Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008, s.
45 – 63.
ZNEBEJÁNEK, F. Stimuly a významy: Homans a Blumer vracejí na scénu člověka. In
ŠUBRT, J., Balon, J. Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: FSV UK, FF
UK, 2008, s. 27 – 40.
ZNEBEJÁNEK, F. Poznámky k civilizační a antropologické mutaci Jaroslava Krejčího. In
TOMEŠ, J. Naše nynější modernita. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 45 – 50.
Původní práce a práce v recenzovaných sbornících
ZNEBEJÁNEK, František. Srovnání rekordních a standardních kolektivů podle vybraných
kriterií. Sociologický časopis, 1983, roč. 19, č. 6, s. 653 – 5.
ZNEBEJÁNEK, František. Příčiny neomluvené absence důlních dělníků. Sociologický
časopis, 1984, roč. 20, č. 6, s. 643 – 5.
ZNEBEJÁNEK, F. Hranice občanské společnosti. In IVANIČKOVÁ, Z. Slovensko a
systémové zmeny vo spoločnosti. Zväzok I. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej
akadémie vied, 1992, s. 87 – 91.
ZNEBEJÁNEK, František. Social Reflection and Education: Thoughts on the PostCommunist Era in the Czech Republic. East-West Education, 1994, Vol. 15, No. 1, pp. 71 –
75.
ZNEBEJÁNEK, F. Historie občanské společnosti. In KOUDELKA, F. Acta Universitatis
Palackianae Olomuciensis. Acta Sociologica. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého,
1994, s. 32 – 39.
ZNEBEJÁNEK, F. Andragogika a podmínky jejího vývoje: konstruktivistický přístup. In
ŠIMEK, D. Společnost a individuum na zlomu tisíciletí. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci, 1998, s. 480 – 483.
ZNEBEJÁNEK, F. Sociologická teorie, teorie mobilizace a andragogické působení. In
ŠIMEK, D. Kurikulum andragogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická
fakulta, 2003, s. 31 – 37.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY
Tř. Svobody 26, 772 00 Olomouc
ZNEBEJÁNEK, F. Kultura a deviace: Parsons vs. Merton. In PODOLÁKOVÁ, K.
Kulturológia jako akademická disciplína. Acta Culturologica. Bratislava: Národné osvetové
centrum, 2005, s. 397 – 405.
ZNEBEJÁNEK, F. Teorie a metoda Herberta Blumera. In RYŠAVÝ, D. Acta Universitatis
Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. 2006.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 41 – 55.
ZNEBEJÁNEK, F. Struktura a proces: dva způsoby vysvětlení sociální reality. In RYŠAVÝ,
D. Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica –
Andragogica. 2007, s. 45 – 55.
GIGALOVÁ, V. a ZNEBEJÁNEK, F. Paradigmata andragogiky. In RYŠAVÝ, D. Acta
Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica.
2008, s.15 – 26.
ZNEBEJÁNEK, F. Lewis Coser: teorie konfliktu. In RYŠAVÝ, D. Acta Universitatis
Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. 2008, s. 27 –
37.
KUBÁTOVÁ, H. – ZNEBEJÁNEK, F. Důsledky ontologie kultury pro empirické vědy. In
Timko, M. K problému ontologie kultury: ekologické a sociálně ekonomické souvislosti.
Tribun EU, 2009, 85 – 89.
Učebnice a učební texty
ZNEBEJÁNEK, F. Společnost a politika. Olomouc: Nadace pro výchovu k ústavnosti, 1999.
72 s.
ZNEBEJÁNEK, F. Teorie sociální změny a mobilizace. Olomouc: Vydavatelství Univerzity
Palackého, 2002. 49 s.
KUBÁTOVÁ, H., ZNEBEJÁNEK, F. Základy sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2008. 151 s.
Různé závažné práce
ZNEBEJÁNEK, F. Sociální hnutí. In NOVÁČEK, P. Trvale udržitelná budoucnost pro
Českou republiku a Slovensko. Část II. Olomouc: Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého, Společnost pro trvale udržitelný život, 1993, s. 375 – 379.
ZNEBEJÁNEK, F. (ed.) Sociologie a andragogika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity
Palackého v Olomouci, 2009. 508 s.
ZNEBEJÁNEK, F. Proměny modernity. ZNEBEJÁNEK, F. Sociologie a andragogika.
Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009, s. 51 – 63.
ZNEBEJÁNEK, F. Sociální hnutí. In ZNEBEJÁNEK, F. Sociologie a andragogika.
Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009, s. 227 – 236.
Recenze
ZNEBEJÁNEK, František. Scott, A.: Ideology and the New Social Movements. Sociologický
časopis, 1993, roč. 29, č. 3, s. 400 – 2.
ZNEBEJÁNEK, František. Eyerman, R. and Jamison, A.: Social Movements: A Cognitive
Approach. Sociologický časopis, 1994, roč. 30, č. 3, s. 386 – 8.
ZNEBEJÁNEK, František. Carol Skalnik Leff: The Czech and Slovak Republics. Nation
versus State. Czech Sociological Review. 1998, Volume VI, pp. 271 – 2.
Download

Publikační činnost – PhDr. František Znebejánek, Ph.D