ZPRÁVY
ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE
ICOLLE 2014
Dana Linhartová, Lenka Danielová
2014
Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně uspořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2014 (International Conference of
Lifelong Education).
Cílem 6. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 bylo
zhodnotit nové možnosti rozvoje profesních kompetencí v prostředí středních
a vysokých škol a diskutovat perspektivní trendy moderního pojetí vzdělávání.
Na konferenci byla věnována pozornost zejména tématům z problematiky
vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, dalšího vzdělávání
a vzdělávání seniorů.
Na mezinárodní vědeckou konferenci se přihlásilo 115 účastníků, přítomno
vlastnímu jednání jich bylo 105. Mezi účastníky konference byli zastoupeni
akademičtí pracovníci z veřejných i soukromých vysokých škol, ředitelé
středních škol, zástupci veřejné správy a další významní odborníci zabývající
se problematikou celoživotního učení v celé její šíři. Záštitu nad průběhem
jednání konference převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy
univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. Významnými hosty konference byli doc. Ing. Klimánek, Ph.D. (prorektor pro pedagogiku Mendelovy
univerzity v Brně), Ing. Jitka Pohanková (Národní ústav pro vzdělávání,
ZPRÁVY
náměstkyně ředitele pro Sekci pro kurikulum, všeobecné a odborné vzdělávání), Mgr. PhDr. Marie Klusoňová (Magistrát města Brna, Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy), Mgr. Erika Konupčíková (výkonná ředitelka AIVD,
o. s.), prof. Ing. Milan Slavík, CSc. (ředitel Institutu vzdělávání a poradenství
České zemědělské univerzity v Praze) a prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
(členka Akreditační komise Slovenské republiky, předsedkyně pracovní skupiny pro oblast výzkumu 1 – Pedagogické vědy).
Po zahájení konference ředitelkou vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně doc. PhDr. Danou Linhartovou, CSc., na plenárním zasedání (obrázek 1) přednesli stěžejní příspěvky
tito hosté:
– prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., České vysoké učení technické v Praze,
Masarykův ústav vyšších studií – Autorita v kontextu mezigeneračních
vztahů;
– prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze –
Sebereflexe kompetencí vysokoškolských učitelů;
– doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, CSc., Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – Co je „in“ a co je „out“
při vytváření učitelských standardů a kariérních systémů: český případ na
pozadí zahraničních zkušeností;
– Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální přípravy studentů učitelství;
– PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze – Přítomnost
a perspektiva gerontagogiky v České republice.
Do odpolední části programu bylo zařazeno jednání v sekcích. V 6. ročníku
konference účastníci diskutovali ve 4 odborných sekcích: Sekundární vzdělávání, Terciární vzdělávání, Další vzdělávání, Seniorské vzdělávání. V odborných sekcích a následném workshopu referovalo celkem 68 účastníků se 46
příspěvky.
V sekci zaměřené na sekundární vzdělávání bylo prezentováno 11 příspěvků.
Vystoupení byla orientována zejména na:
– rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků středních odborných
škol;
– psychologické zvláštnosti žáků středních škol;
– přípravu žáků středních škol na další vzdělávání a profesní dráhu;
– problematiku vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol;
ZPRÁVY
Autor: Martin Zach
Obrázek 1. Pohled do auditoria při plenárním zasedání
– rozvoj soft skills učitelů středních škol.
Závěr: Garant sekce oceňuje vysokou odbornou úroveň příspěvků s dopadem na zkvalitnění pedagogické praxe a zaujetí prezentujících pro přednášenou problematiku.
V sekci zaměřené na terciární vzdělávání bylo prezentováno 14 příspěvků
zaměřených zejména na problematiku:
– rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků vysokých
škol,
– zvláštností vysokoškolského vzdělávání,
– rozvoje profesních kompetencí studentů zejména technických studijních
programů vysokých škol,
– hodnocení vzdělávacích výsledků studentů vysokých škol.
Závěr: Garant sekce oceňuje zařazení filozofické dimenze vzdělávání a vysokou odbornou úroveň příspěvků.
V sekci zaměřené na další vzdělávání bylo prezentováno celkem 13 příspěvků. Při jednání byla diskutována zejména témata zaměřující se na:
– problematiku dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol,
– profesní standardy a zavádění kariérního řádu učitelů,
– systém dalšího vzdělávání pracovníků ve státech východní Evropy,
ZPRÁVY
Autor: Martin Zach
Obrázek 2. Jednání v sekci zaměřené na další vzdělávání
– otázky formálního a neformálního vzdělávání i informální učení různých
profesních skupin obyvatelstva.
Závěr: Garant sekce kladně hodnotí prezentované široké spektrum příspěvků a odbornou diskusi nad danou problematikou.
V sekci zaměřené na seniorské vzdělávání bylo prezentováno celkem šest
příspěvků. Diskutovány byly:
– možnosti dalšího vzdělávání seniorů,
– zvláštnosti vzdělávání starších dospělých,
– podpora kvality života seniorů,
– specifika mezigeneračního učení.
Závěr: V sekci zazněly příspěvky jak teoretického charakteru, tak i příspěvky směřující k popisu konkrétních praktických zkušeností. Zacílení
příspěvků bylo velmi široké, podařilo se obsáhnout celou šíři problematiky
vzdělávání seniorů.
Z obsahu jednání konference vyplynuly následující závěry:
1. Podporovat implementaci prioritních cílů Strategie 2020 do strategických dokumentů středních a vysokých škol.
2. Rozvíjet dialog v oblasti vzdělávací politiky.
3. Rozvíjet kooperativní systém odborného vzdělávání.
ZPRÁVY
4. Podporovat systém kariérního vzdělávání pedagogických pracovníků na
všech stupních škol.
5. Podporovat navýšení finančních prostředků ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve vzdělávání, zejména
vzhledem k rozvoji poskytovaných služeb pro studenty a žáky.
6. Ve vysokoškolském vzdělávání se zaměřit na pedagogickou přípravu
akademických pracovníků.
7. Podporovat nástroje hodnocení kvality vysokoškolské výuky.
8. Podporovat rozvoj gerontagogiky jako potřebné svébytné vědní disciplíny.
9. Podporovat politiku aktivního stárnutí.
10. Realizovat vysokoškolským Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v příštím roce 7. mezinárodní vědeckou konferenci
celoživotního vzdělávání.
Následující 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2015 se bude konat ve dnech 15.–16. září 2015 v Kongresovém
centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.
Autorky
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Institut
celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno,
e-mail: [email protected]
Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Institut
celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno,
e-mail: [email protected]
ZPRÁVY
KONFERENCE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE – ROLE
PEDAGOGA, POTENCIÁL STUDENTA A VIZITKA ŠKOLY
Jana Holíková
Pedagogové vyšších odborných škol nemají mnoho příležitostí vyměňovat
si praktické zkušenosti s kolegy z jiných škol. Jednu takovou možnost jim proto nabídla konference Absolventská práce – role pedagoga, potenciál studenta
a vizitka školy, která se konala 14.–15. října 2014 v Praze. Na této akci dostalo
40 účastníků příležitost prezentovat a sdílet příklady dobré praxe a inspirovat
tak své kolegy.
Během této konference vystoupilo 11 řečníků s příspěvky zabývajícími
se celou řadou specifických aspektů tvorby závěrečné práce, jako jsou například význam přípravného absolventského semináře, možnosti využití
e-learningových systémů, důležitost role vedoucího práce a konzultantů, význam školní knihovny nebo možnosti zveřejňování závěrečné práce v souladu
s platnými vyhláškami autorského a školského zákona.
Po každém příspěvku následovala moderovaná diskuse účastníků. Každý
z nich dostal prostor zjistit od svých kolegů, jak daný problém řeší na jejich
školách. Diskusi moderoval Ing. František Francírek, Ph.D., autor učebnice
Absolventská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit
(obhájit) pro studenty a pedagogy vyšších odborných škol.
Zdroj: Archiv společnosti Ingenio et Arti, s. r. o.
Obrázek 1. Skupinová diskuse účastníků konference Absolventská práce – role pedagoga,
potenciál studenta a vizitka školy
ZPRÁVY
Konference se aktivně zúčastnila i Ing. Markéta Pražmová, předsedkyně
Asociace vyšších odborných škol, která kvalitu absolventských prací vnímá
jako stěžejní předpoklad dalšího úspěšného rozvoje vyššího odborného vzdělávání.
Zúčastnění pedagogové zhodnotili náplň konference v závěrečné anketě
jednoznačně kladně. Za organizátory, tvůrčí a inspirativní atmosféru komentuje Ing. Jana Holíková: „Jsme rádi, že se účastníci přirozeně zapojovali
a každý z nich si odnese to, co potřeboval. Věříme, že setkávání podobného
formátu jsou na vyšších odborných školách potřeba, a těšíme se na další
ročník.“
Konferenci uspořádala společnost Ingenio et Arti, která déle než dva roky
popularizuje vzdělávací hodnotu závěrečných prací studentů na vysokých
a vyšších odborných školách v celé České republice.
Autorka
Ing. Jana Holíková, Ingenio et Arti, s. r. o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha,
e-mail: [email protected]
ZPRÁVY
PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM
Velmi si vážíme práce všech recenzentů teoretických a empirických studií,
bez nichž byl 4. ročník časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání
nemohl vzniknout. Vstřícného přístupu a nezištné práce všech recenzentů
si velmi vážíme, neboť pomáhají zvyšovat jeho odbornou úroveň. Naše
poděkování za rok 2014 patří následujícím kolegyním a kolegům:
– Mgr. Petr Adamec, Ph.D., Rektorát, Masarykova univezita, Brno,
– Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING. PAED. IGIP, Masarykův ústav vyšších
studií, České vysoké učení technické v Praze,
– Ing. Jiří Balcar, Ph.D., RPIC-ViP, s. r. o., Ostrava,
– prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove,
– doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita
Palackého v Olomouci,
– prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave,
– Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně,
– doc. PhDr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave,
– Mgr. et Mgr. Lucie Foltová, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně,
– doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., Pedagogická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno,
– Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M. A., Filozofická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě,
– Mgr. Marián Hosťovecký, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita
sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
– PhDr. Naděžda Hrapková, PhD., Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave,
– doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD., Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
– PhDr. Monika Ivančíková, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzia Konštantína Filozofa v Nitre,
ZPRÁVY
– Mgr. Dita Janderková, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně,
– prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno,
– ThMgr. Milan Klapetek, Institut celoživotního vzdělávání, Vysoké učení technické v Brně,
– PhDr. et Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno,
– Mgr. Jana Krátká, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita,
Brno,
– prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici,
– prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno a Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno,
– Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD., Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove,
– PhDr. Eleonóra Mendelová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzia
Konštantína Filozofa v Nitre,
– doc. Mgr. et Ing. Ladislav Mura, PhD., Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
– doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., Pedagogická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno,
– Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
v Praze a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Praha,
– doc. PhDr. Viléma Novotná, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze,
– Ing. Marcela Palochová, Ph.D., Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
– doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., Pedagogická fakulta, Prešovská
univerzita v Prešove,
– prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici,
– prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Filozofická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno,
ZPRÁVY
– PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
– Mgr. Ivana Slezáková, Základní škola, Přemyslovo nám., Brno
– doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., Pedagogická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno,
– doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy
a sportu Palestra, Praha,
– PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,
– doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., Ústav pedagogických a psychologických věd, Dubnický technologický institut v Dubnici nad Váhom,
– doc. PaedDr. et PhDr. Pavol Tománek, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
– doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně,
– PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
– PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D., Pedagogická fakulta, AHE Wodzisław Śłąski.
Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání hledá další spolupracovníky z řad profesorů, docentů a doktorů filozofie (resp. kandidátů věd), kteří
by byli ochotni s časopisem dlouhodobě spolupracovat jako recenzenti studií.
Pokud máte o spolupráci s naším časopisem zájem, zašlete prosím redakci
na e-mailovou adresu: [email protected] stručnou informaci
o svém odborném zaměření, v jehož intencích byste byli schopni recenze
na rukopisy zpracovat. Předem vám velmi děkujeme a budeme se těšit na
spolupráci!
ZPRÁVY
VÝZVA PRO AUTORY:
PSYCHOLOGICKÉ FENOMÉNY VE VZDĚLÁVÁNÍ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
redakce časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání si vás dovoluje
informovat o tom, že 2. číslo časopisu v roce 2015 připravujeme jako monotematické. Přivítáme proto vaše příspěvky vztahující se k tématu:
Psychologické fenomény ve vzdělávání
Rádi bychom se v tomto čísle zaměřili na psychologické aspekty, které
mohou hrát roli ve vzdělávání – na ty, které vzdělávacímu procesu v jeho
jednotlivých stupních a formách pomáhají, ale i na ty, které mohou přinášet komplikace. Příspěvky se mohou věnovat např. nejrůznějším sociálně-psychologickým jevům, vývojovým nebo i osobnostním zvláštnostem, žákům a studentům se specifickými potřebami. Zajímají nás i příspěvky zaměřené na učitele a lektory z psychologického pohledu. Přivítáme však i další
témata z oblasti psychologie.
Budeme rádi zejména za empirické studie s adekvátní metodologií. Své
místo ale naleznou i teoretické či přehledové studie. Informovat lze rovněž
o plánovaných či proběhlých akcích (konference, workshopy, projektové
aktivity aj.) a uvítáme i recenze knih s relevantní tematikou.
Pokud se rozhodnete do tohoto čísla časopisu přispět, informujte o tom,
prosím, redakci zasláním krátkého abstraktu (viz kontaktní informace níže).
Kompletní texty zpracované dle pokynů pro autory (dostupné na internetových stránkách časopisu) pak budeme očekávat do 31. března 2015.
Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení
a rozhodnutí redakční rady. Číslo vyjde v září roku 2015.
Na vaše příspěvky se těší
Mgr. et Mgr. Lucie Foltová
editorka připravovaného čísla
Kontakt
Mgr. et Mgr. Lucie Foltová, Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno, e-mail: [email protected]
Download

Stáhnout - Mendelova univerzita v Brně