X. Hradecké dny sociální práce
(27. – 28. září 2013)
PROGRAM KONFERENCE
Zahájení konference moderuje:


JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
- ředitel Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové
PhDr. Pavel Čáslava
- náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku
Pátek, 27. září 2013
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30
Prezence účastníků
ve vestibulu před Aulou Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227.
Slavnostní zahájení konference a plenárního zasedání
v Aule Objektu společné výuky UHK a pozdravy hostů.
10:30 – 12:00
Hlavní referát
v Aule Objektu společné výuky UHK:
 Mgr. Petr Hanuš (MPSV)
Role státu při zajišťování podpory profesního rozvoje sociálních pracovníků
 prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (Fakulta sociálních studií, MU Brno)
Smysl profesního zákona v postmoderní společnosti
12:00 – 13:45
Polední přestávka – oběd
v přízemí budovy Objektu společné výuky UHK.
Jednání v sekcích na témata:
14:00 – 18:30
(průběžné přestávky
v jednání, možnost
občerstvení v místnosti
SM2)
1. sekce – Vzdělávání v sociální práci
2. sekce – Pomůže rozvoji sociální práce nová právní úprava?
3. sekce – Psychosociální podpora sociálních pracovnic a pracovníků
4. sekce – Trh, stát, občanský sektor a sociální práce
5. sekce – Rodina v kontextu teorie a praxe
6. sekce – Rodina jako předmět zájmu sociální práce
7. sekce – Mezinárodní pohledy na současnost a perspektivy sociální práce
- Tato sekce bude vedena v anglickém jazyce, příspěvky zde budou
prezentovány a následně publikovány ve sborníku také v anglickém jazyce.
8. sekce – Postery
19:00 – 22:00
Společenský večer
v prostorách Objektu společné výuky UHK.
Společenský program:
Pěvecké vystoupení - Komorní pěvecké sdružení Ambrozius
9:00 – 18:00
Doprovodná akce:
Výstava a prodej výrobků klientů sociálních služeb, prezentace partnerských
organizací Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.
Sobota, 28. září 2013
9:00 – 13:00
Jednání v sekcích, workshopy
Ukončení mezinárodní vědecké konference X. Hradecké dny sociální práce.
Sekce 1: místnost A1
Vzdělávání v sociální práci
Moderují:


Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. (Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
doc. PhDr. Beata Balogová, PhD., mim. prof. (Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove)
Pátek, 27. září 2013
Zahájení sekce 14:00
Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
(Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
v Ostravě)
Bc. Jana Petrášková
(Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích)
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
(Pedagogická
fakulta,
Katolícka
univerzita
v Ružomberku)
Šárka Záplatová
Veronika Rosová
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Přestávka 15:00-15:25
Historický výzkum jako zdroj posílení profesní
identity sociálních pracovníků
PhDr. Daniela Baková, PhD.
(Fakulta
sociálnych
štúdií,
Vysoká
škola
v Sládkovičove, Slovenská republika)
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Ústav sociálnych štúdií
a liečebnej
pedagogiky,
Pedagogická
fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislavě)
Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.
(Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)
Přestávka 16:30-16:55
Vzdelávaním k profesionalite
Ing. Věra Nečadová
(Katedra ekonomických studií, Vysoká škola
polytechnická Jihlava)
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
doc. Nadežda Kovalčíková, PhD.
doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva
Nároky na odbornost
od historie po současnost
sociálních
pracovníků
Percepcia profesie sociálneho pracovníka samotnými
sociálnymi pracovníkmi v kontexte vzdelávania
Proměny profesiografie sociální práce
Profesionalita nie je len o vzdelávaní
Postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii - klinická
a mimoklinická sféra
Supervize v sociální práci – součást vzdělávání
sociálních pracovníků
Aspekty etiky ve vzdělávání v oblasti sociální práce
Špecifiká vysokoškolského vzdelávania v študijnom
programe Sociálna práca v zdravotníctve
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě)
PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Teologická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku, TF Košice)
Mgr. Petr Vrzáček
(Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
v Praze)
Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.
(Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
v Praze)
Perspektívy ďalšieho vzdelávania v sociálnaj práci
Vzdělávání a deinstitucionalizace
Vzdělání a příprava pracovníků v průběhu
transformace pobytových sociálních služeb: jak jsme
se učili, jak se to dělá?
Sobota, 28. září 2013
Zahájení sekce 9:00
PhDr. Dana Nejedlá, Ph.D.
(Diakonická akademie s. r. o., Praha)
Veronika Pavlíková Brožová
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy)
Doc. PhDr. Emilie Janigová, PhD.
(Pedagogická
fakulta,
Katolícka
univerzita
v Ružomberku)
doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.
(Fakulta humanitných studií Univerzity Tomáše Bati
Ústav pedagogických věd, Zlín)
Mgr. Kristýna Krušinská
(Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
v Praze)
Přestávka 10:00-10:25
Bc. Katarína Marinovová
Bc. Markéta Urbanová
Bc. Alena Vaňharová
(Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
v Ostravě)
PhDr. Natália Hoľvová
(Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave)
Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.
(Katedra ekonómie, Podnikovohospodárska fakulta so
sídlom
v Košiciach,
Ekonomická
univerzita
v Bratislave)
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
Proč chceme dále vzdělávat pracovníky v sociálních
službách - chceme pozitivní změnu v praxi nebo jen
splnění zákonného požadavku?
Komparácia univerzitného vzdelávania sociálnych
pracovníkov na Slovensku, Česku,
Poľsku
a Rakúsku
Odborné vzdelávanie a odborná príprava
Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany
spotřebitele a dluhů
Úkolově orientovaný přístup v praxi sociální práce
Školský sociálny pracovník ako zásah do klasického
modelu vzdelávania
Socioterapia s asistenciou psov (canisterapie)
v kontexte celoživotného vzdelávania v sociálnej
práci
Sociálny pracovník ako mediátor
Přestávka 11:30 – 13:00
Mgr. Michaela Skyba
(Inštitút edukológie sociálnej práce, Filozofická fakulta,
Prešovská univerzita v Prešove)
Bc. Lukáš Urbánek
(Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích)
Mgr. Monika Bosá, PhD.
(Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove)
PhDr. Peter Papšo, PhD.
(Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici)
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD., mim. prof.
PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
(Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove)
Závěr sekce 12:30 – 13:00
Service Learning v pregraduálnej príprave
(školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Úloha sociální práce při doprovázení na poslední
cestě člověka
Koncept aktívneho
v sociálnej práci
občianstva
vo
vzdelávaní
Problematika zhubných kultov a siekt ako súčasť
prípravy sociálnych pracovníkov
Kurikulárne
myslenia v
pracovníkov
etapy implementácie
pregraduálnej príprave
kritického
sociálnych
Sekce 2: Aula
Pomůže rozvoji sociální práce nová právní úprava?
Moderují:



Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. (Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
PhDr. Radek Suda (Oddělení strategií a koncepce sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR)
PaedDr. Marie Vorlová (Rada pro rozvoj sociální práce)
Pátek, 27. září 2013
Zahájení sekce 14:00
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
(Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita
Karlova v Praze)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA.
(JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická, Praha/ Evangelická teologická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze)
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Přestávka 15:20 – 15:45
Pomůže rozvoji sociální práce nová právní úprava
profese?
Ph.Dr. Pavla Kodymová, Ph.D.
(Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita
Karlova v Praze)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
(Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta
veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě)
Mgr. Anna Krausová, Ph.D.
(Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
v Ostravě)
Vybrané aktivity Organizace sociálních pracovnic
ČR (1921-1948) jako inspirace pro současnost
Mgr. Dominika Najvert
(Sdružení azylových domů v ČR, o. s.)
Přestávka 17:05 – 17:30
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
(Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Mgr. Radka Michelová
(Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem)
Mgr. Irena Drijáková, DiS.
(Odbor
sociálních
věcí,
Krajský
úřad
Moravskoslezského kraje)
PhDr. Pavel Pěnkava
Potřebuje slušně vychovaný sociální pracovník
profesní zákon?
Potřebuje sociální práce kárná opatření?
Věcný záměr zákona o výkonu sociální práce
a vzdělávání sociálních pracovníků z roku 2004
Sociální pracovník na úrovni makropraxe sociální
práce z perspektivy návrhu věcného záměru zákona
o sociálních pracovnících a samosprávné organizaci
sociálních pracovníků
Sociální práce na rozcestí
Možnosti supervize v systému celoživotního
vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu
věcného záměru zákona o sociálních pracovnících
a samosprávné profesní organizaci.
Sociální pracovník a jeho postavení v různých
oblastech sociální správy
Služby sociální prevence vykonávané na obcích
(Oddělení sociální prevence, Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, Úřad městské části Praha 1)
s rozšířenou působností
Sobota, 28. září 2013
Zahájení sekce 9:00
Mgr. Jan Vrbický
(Odbor sociálních služeb a sociální práce, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Praha)
PaedDr. Marie Vorlová
(JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická, Praha)
Mgr. Bc. Lucie Hubertová, PaedDr. Marie Vorlová
(JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická, Praha)
Závěr sekce 10:30 – 11:00
Předpokládaný dopad připravovaného zákona
o sociálních pracovnících a samosprávné profesní
organizaci („Profesní zákon sociálních pracovníků“)
na poskytování sociálních služeb
Další vzdělávání sociálních pracovníků - role
a možnosti vyšších odborných škol
Sociální pracovník na základní škole? Kazuistický
příspěvek z pohledu školního psychologa
Sekce 3: místnost A2
Psychosociální podpora sociálních pracovnic a pracovníků
Moderují:


doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. (Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Mgr. Martina Macková, Ph.D. (Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Pátek, 27. září 2013
Začátek sekce 14:00
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
(Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
v Praze)
PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
PhDr. Helena Grófová, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
Přestávka 15:45-16:15
Vybrané aspekty
pracovníků
podpory
profesionální
role
Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
(Katedra řízení a supervize, Fakulta humanitních studií,
Univerzita Karlova v Praze)
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
(Katedra řízení a supervize, Fakulta humanitních
studií, Univerzita Karlova v Praze)
Mgr. Magdaléna Halachová
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
(Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany,
Hradec Králové)
Podpora pracovníků jako důležitý prvek organizační
kultury orientované na klienta
Supervízia ako prostriedok profesijnej a odbornej
podpory u začínajúcich sociálnych pracovníkov
Súvislosti syndrómu nudy a syndrómu vyhorenia
u sociálnych
pracovníkov
a
možnosti
psychosociálnej opory
Profesijná osobná podpora pracovníkov vázenstva
Každodenní podpora pracovníků jako součást kultury
organizace
Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách
Rozdíly mezi prožíváním sociálních pracovnic
a sociálních pracovníků
Sobota, 28. září 2013
Začátek sekce 9:00
Mgr. Martina Macková, Ph.D.
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
prof. PhDr. Miroslava Szarkova, CSc.
(Katedra
manažmentu,
Fakulta
podnikového
manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave)
PhDr. Beáta Kubušová
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafaříka v Košiciach)
Mgr. Anna Jašková
(Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická
fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)
Přestávka 10:45-11:15
Supervize odborné praxe studentů Ústavu sociální
práce Univerzity Hradec Králové
Psychosomatické
syndrómy
v kontaktných
profesiách
Mgr. Andrea Brožová Doubková
(Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Technická univerzita v Liberci)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
(Teologická
fakulta,
Katolícka
univerzita
v Ružomberku)
Mgr. Jan Beer
Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Závěr sekce 13:00
Koučování
–
nová
i osobnostního rozvoje
Zvyšovanie profesionality sociálnych pracovníkov,
ako súčasť prevencie vyhorenia v sociálnej práci
Syndróm vyhorenia ako dôsledok mobbingu
dimenze
profesního
Hrv biofeedback a jeho využitie v sociálnej práci
Psychoterapie jako součást sociální práce
Moderátory zdraví a syndrom vyhoření u sociálních
pracovníků
Sekce 4: místnost A3
Trh, stát, občanský sektor a sociální práce
Moderují:



PhDr. Martin Smutek, Ph.D. (Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici)
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. (Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta
přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)
Pátek, 27. září 2013
Zahájení sekce 14:00
1. část: Trendy a směry v oblasti sociální politiky a sociální práce aneb trh, stát a občanský sektor ve válce
a v míru
PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Ing. Mgr. Zuzana Poklembová
(Katedra sociálnej práce, Inštitút edukológie a sociálnej
práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove)
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
(Ústav správních a sociálních věd, Fakulta ekonomickosprávní, Univerzita Pardubice)
Mgr. Josef Horňáček
(KSPSP, Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně)
Přestávka
Kvazitrh a marketizace v oblasti sociálního státu
Ekonomické aspekty socialnej práce a iných
feminizovaných pomáhajúcich profesií
Koniec éry sociálneho štátu?
Role veřejné správy při plánování a rozvoji sociální
politiky na regionální úrovni
Identifikování
problémů
a
definice
v komunitním plánování sociálních služeb
cílů
16:00
2. část: Nezaměstnanost a chudoba aneb co do budoucna s klíčovými tématy sociálního státu?
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
PhDr. Martina Čierna
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
Mgr. Katarína Čavojská
(Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky
Centrum výskumu, Pedagogická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave)
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
(Katedra ekonomických studií, Vysoká škola
polytechnická Jihlava)
Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti v SR
v kontexte zavedenia inkluzívneho trhu
Súčasná situácia na trhu práce SR ako východisko
pre definovanie nástrojov politiky zamestnanosti
Otázky efektivity aktívnej politiky trhu práce
v limitovaných podmienkach marginalizovaného
regiónu
Vývoj zaměstnanosti v Kraji Vysočina
PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Bc. Hana Valová
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Robotizace sociální práce
Sobota, 28. září 2013
Zahájení sekce 9:00
1. část: Sociální práce a trendy v oblasti komunitní práce aneb jak přežít v době marketizační?
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Lenka Vašutová
Bc. Renáta Aygoren
Mgr. Jan Jihlavec
Bc. Eva Kaňová
(Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Technická univerzita v Liberci)
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku)
Mgr. Terezie Hradilková
Mgr. Milan Šveřepa
(3P Consulting, s.r.o./Centrum podpory transformace,
o.p.s.)
Bc. Barbora Celá
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Přestávka
Podoby komunitní práce
Právna úprava zákona o sociálnych službách v SR
Přínosy deinstitucionalizace pro metodologii sociální
práce
NZDM: Zachovat či nezachovat aneb peníze jsou až
na prvním místĕ?
10:30
2. část: Standardizace, profesionalizace a deprofesionalizace sociální práce aneb jak na sváry a dilemata?
PhDr. Hana Synková, Ph.D.
(Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice)
Bc. Anna Sýkorová
(Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích)
Bc. Ivana Velčovská
Bc. Kamila Sýkorová
Mgr. Jan Hloušek
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, Ph.D.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Mgr. Eva Nedomová
(Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
v Ostravě)
Závěr sekce
Konkurence v profesionalizaci a standardizaci
terénní sociální práce
Interpretace a přístup sociálních pracovníků
k standardům kvality sociálních služeb
Sociální pracovnice ve státní instituci a klient versus
společnost
Perspektívy dobrovoľníctva v kontexte sociálnej
práce
Chudoba, definování a možnosti jejího měření
Sekce 5: místnost A4
Rodina v kontextu teorie a praxe
Moderují:
 prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D. (Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové/Katedra sociálnej
práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave)
 doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. (Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
v Praze)
Pátek 27. září 2013
Zahájení sekce 14:00
doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
(Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita
Karlova v Praze)
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.
(Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita
Karlova v Praze)
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
(Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV,
Praha)
PhDr. Michal Panáček
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
doc. PhDr. Beata Balogová, PhD., mim. prof.
(Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická
fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)
Přestávka 14:30-14:45
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
(Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky,
Pedagogická
fakulta,
Univerzita
Komenského
v Bratislave)
Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave)
Mgr. Jiřina Víravová, DiS.
(Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Dobrá praxe v sociální práci s rodinou
Když péče končí - opouštění péče očima mladých
lidí ve čtyřech zemích Evropy
Kombinované služby pro rodiny s dětma. Příklad
z Francie
Proměny rodiny jako sociální instituce v digitální éře
Rizikové faktory ako predmet posúdenia životnej
situácie ohrozenej rodiny - teoretická analýza
Spiritualita v sociálne dysfunčné rodiny
Vplyv chudoby na rodinné fungovanie
Komenského
Charakteristiky rodinného prostředí pubescentů
a adolescentů přicházejících do diagnostického
ústavu
Úloha rodiny v penitenciárnej a pospenitenciárnej
starostlivosti
doc. PhDr. Beata Balogová, PhD., mim. prof.
(Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická
Socioterapeutické reflexie relaxačno-symbolickej
reflexie v sociálnej práci - možnosti jej eklektických
Mgr. Lenka Suchá
(Pedagogická fakulta,
v Bratislave)
Přestávka 15:30-15:45
Univerzita
fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)
prof. PhDr. Levická Jana, PhD.
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave)
Mgr. Jan Beer
(Střední odborné učiliště, Jiřice)
Mgr. Zdenka Behunová
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Přestávka 16:30-16:45
Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
(Katedra psychosociálních věd a etiky, Husitská
teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
prof. nadzw. U. Wr dr. hab. Danuta Borecka-Biernat
(Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław)
Mgr. Kristina Baťová, PhD.
PhDr. Pavol Kopinec, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
prienikov
Vizualizácia a jej význam pri práci s rodinou
Krize rodiny výzvou pro sociální práci
Sociálna práca s rodinou v psychiatrii
Identita biologicky nevlastních dětí a nové výzvy pro
sociální práci
Podstawy rodzicielskie czynnikiem prognosticznym
destruktywnych i konstruktywnych strategii radzenia
sobie
Analýza vývojových trendov sociálnej práce
s rodinou na Slovensku
Sobota 28. 9. 2013
Zahájení sekce 9:00
JUDr. Ing. Petr Wisiński
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
JUDr. Marta Kečkešová, PhD.
PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
PhDr. Martin Vereš, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave)
Přestávka 10:30-10:40
doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.
Mgr. Jana Pittnerová
Bc. Leona Balcárková
Bc. Jana Smékalová
(Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Technická univerzita v Liberci)
Bc. Kamila Sýkorová
Bc. Ivana Velčovská
Některé sociální
po suicidiu
a
právní
dopady
v rodině
Dieťa, jeho postavenie v rodine a v spoločnosti
Podpora rodiny zneužívaného dítěte
Zmeny v legislatíve ako možnosť
intervencie s ľuďmi bez domova v SR
zlepšenia
Možnosti ustanovení pracovní pozice školního
sociálního pracovníka
Sociální pracovnice v neziskové organizaci: co
ovlivňuje její každodenní rozhodování
Mgr. Jan Hloušek
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
(Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P.
Gojdiča v Prešove, Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave)
Závěr sekce 12:00
Perspektívy socioterapie v prípadoch CSA
Sekce 6: místnost A17
Rodina jako předmět zájmu sociální práce
Moderují:
 Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. (Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
 PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. (Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Pátek 27. 9. 2013
Zahájení sekce 14:00
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Teologická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku)
Mgr. Vladimír Lichner
Mgr. Lea Deliová
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku)
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku)
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
(Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta
sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre)
Přestávka 15:00-15:25
Vplyv rodiny na hodnotovú orientáciu mládeže (so
zameraním
na
manželstvo,
rodičovstvo
a reprodukčné správanie)
Postoje adolescentov a adolescentiek k manželstvu
doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH
(Katedra manažmentu, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave)
Mgr. Lenka Maťhová
(Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)
PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
(Centrum výskumu, Ústav sociálnych štúdií a liečebnej
pedagogiky,
Pedagogická
fakulta,
Univerzita
Komenského v Bratislave)
Mgr. Dávid Bosý, PhD.
(Inštitút edukológie a sociálnej práce, Fizofická
fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)
Přestávka 16:30-16:55
Životní styl stárnoucí populace ve vybraném regionu
v ČR
Hodnota rodičovstva z pohľadu mladých dospelých
z detských domovov
Intervencia - sanácia rodinného
v podmienkach Slovenskej republiky
prostredia
Dysfuknčná rodina ako klient sociálnej práce
a možnosti jej sanácie
Možnosti zapojení rodiny do aktivizace v oblasti
sociální práce se seniory
Význam podpornej skupiny v sociálnej práci
s rodinou so seniorom
Riziká práce s rodinou v rozvode
Možnosti sociálnej práce v oblasti rozvoja
zdieľaného rodičovstva a aktívneho otcovstva
Mgr. Lenka Maťhová
Mgr. et Mgr. Jolana Bucková
Mgr. Iva Volfová
(Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Mgr. Alena Říhová, Ph.D.
(Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Tatiana Žiaková
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)
Mgr. Janka Šolcová, PhD.
(Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici)
Práce s rodinným systém v Krizovém centru pro děti
a rodinu v Jihočeském kraji, o. s.
Strategie zvyšující funkčnost komunikačního
procesu v rámci interakce jedinec s poruchou
autistického spektra a sociální pracovník vedoucí k
zefektivnění komunikace v rodině s dítětem s PAS
Špecifiká sociálnej práce s rodinou klientov
s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych
služieb v Košiciach
Rómske dieťa v nerómskej náhradnej rodine
Sobota 28. 9. 2013
Zahájení sekce 9:00
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
Ing. Martina Špániková, PhD.
(Pedagogická
fakulta,
Katolícka
univerzita
v Ružomberku)
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
(Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta
veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě)
ThDr. Martin Chadima, ThD.
(Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové)
Přestávka 10:00-10:25
Mgr. Zuzana Šmídová
(Občanské sdružení Salinger)
PhDr. Marek Šimůnek
(Statutární město Hradec Králové)
Kristýna Peychlová, MA
(Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV,
Praha)
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
(Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice)
Závěr sekce 12:00 – 13:00
Vybrané aspekty rodinného prostredia
osôb
Zapojenie
mimovládnej
do resocializačného procesu
závislých
organizácie
Prevence domácího násilí
Sociální a pastorační péče o současnou rodinu
Předškolní vzdělávání a jeho význam v rámci
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Vznik a naplňování koncepce prorodinné politiky
města Hradec Králové
Mateřská centra jako cesta ke zvyšování
rodičovských kompetencí: opomíjená součást
systému sociálních služeb? Analýza konceptu
s využitím příkladu francouzských „zelených domů“
Hodnocení kvality služby sociální prevence raná
péče klienty
Sekce 7: místnost 18
International views of contemporary social work and its perspectives
Chairpersons:


Mgr. Jan Hloušek (Institute of Social Work, University of Hradec Králové, Hradec Králové, Czech
Republic)
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. (Faculty of Health and Social Work, University of Trnava,
Trnava, Slovakia)
Friday, September 27th, 2013
Beginning of the section 2.00 pm
Prof. Dr. Dr. Detlef Baum
(University of Applied Science, Koblenz, Germany)
Prof. Dr. Hab. Alla Iaroshenko
(Institute of Social Work, Dragomanov National
Pedagogical University, Kyiv, Ukraine)
Prof. AJD Danuta Marzec
(Faculty of Social Sciences, University of the Jan
Dlugosz in Czestochowa, Poland)
Break 3.00 pm – 3.25 pm
Social Work in the City - Community work under
changed conditions in post industrialised cities
Traditional and new approaches to the problem of
the forming an empathy culture of the future
specialist in social work
Social care in Poland – a right or a privilege?
Mgr. Dávid Bosý, PhD.
(Department of Social Work, Institute of Edukology
and Social Work, Faculty of Arts University of Prešov,
Slovakia)
Prof. Dr. Hab. Olga Khyzhna
(Institute of the social work, Dragomanov National
Pedagogical University, Kyiv, Ukraine)
Dr. Lin Hung-Yang
(Department of Social Work, National Pingtung
University of Science and Technology, Pingtung,
Taiwan)
Break 4.30 pm – 4.55 pm
Social work as a profession from the perspective of
its students.
Dr. Małgorzata Prokosz
(University of Wroclaw, Poland)
Dr. hab. Aleksandra Siedlaczek – Szwed
(Faculty of Social Sciences, University of the Jan
Dlugosz in Czestochowa, Poland)
Prof. Dr. Hans-Jørgen Wallin Weihe
(Lillehammer University College, Norway)
A competence approach in the process of
professional pedagogical training of the future
specialist in social work
Social work with families at risk of social exclusion
Child's diagnosis from disturbed family internally
Helping unemployed families in realizing their care
and educational role
The challenge of Norway - children immigration
Saturday, September 28th, 2013
Beginning of the section 9.00 am
Dr. Agata Woźniak-Krakowian
(Department of Psychology, Institute of Philosophy,
Sociology and Psychology, Faculty of Social Sciences,
University of the Jan Dlugosz in Czestochowa,
Poland)
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk
(Faculty of Sciences, Humanities and Education,
Technical University of Liberec, Liberec, Czech
Republic)
Dr. Krzysztof Zajdel
(Karkonoska State College in Jelenia Gora, Poland)
Break 10.00 am – 10.25 am
Fears and expectations of the unemployed
Bc. Katarína Marinovová
(Faculty of Social Studies, University of Ostrava,
Ostrava, Czech Republic)
Prof. AJD Arkadiusz Marzec
(Faculty of Social Sciences, University of the Jan
Dlugosz in Czestochowa, Poland)
Mgr. Jan Hloušek,
(Institute of social work University of Hradec Králové,
Czech Republic)
Mgr. et. Bc. Zuzana Hloušková,
(Department of Social Sciences, Faculty of Arts
University Pardubice, Czech Republic)
docente Mário Miguel Vieira Montez
(College of Education, Polytechnic Institute of
Coimbra, Portugal)
Conclusions 11.10 am
Task-centered approach in Social Work in practice
Digital competence in Social Work
Child from class I-III after parents’ divorce
Social work with families at risk of social exclusion
Benefits and risks of using participatory video
technique in research of the contemporary family
Sekce 8: vestibul mezi místnostmi A2 a A3
Postery
Pátek, 27. září 2013
Zahájení sekce 14:00
Mgr. David Urban, Ph.D.
(Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)
Mgr. Lucia Slobodová
(Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky,
Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave)
Mgr. Lenka Maťhová
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta)
Mgr. Martin Karas
(Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích)
Současné postavení romské ženy v rodině a ve
společnosti
Ekonomická migrácia v podmienkach Slovenskej
republiky
Sociální aktivity ve stáří a vztahy mezi rodinnými
příslušníky a seniory jako integrální součást sociální
opory ve stáří
Význam dětského centra v péči o ohrožené rodiny
Download

Program naleznete ZDE