EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
Študijné programy
Platné od akademického roku 2013/2014
23
24
Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti!
Dovoľte mi, aby som Vás všetkých na prahu nového akademického roka 2013/2014
v mene vedenia Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave,
v mene jej akademickej obce ako i v mene svojom srdečne pozdravil a zaželal Vám veľa
úspechov a všetko najlepšie v štúdiu, v práci i v osobnom živote. Úvod akademického býva
vždy vhodnou príležitosťou, aby sme si zodpovedne uvedomili miesto fakulty a jej poslanie
v systéme vysokoškolského ekonomického vzdelávania
na Slovensku v oblasti
ekonomických a manažérskych disciplín a zároveň transparentne naformulovali perspektívy
jej efektívneho rozvoja.
Fakulta hospodárskej informatiky je pedagogicko-výskumným univerzitným
pracoviskom, ktoré si v tomto roku pripomína 45. výročie svojho vzniku, pričom nadväzuje
na dlhoročné tradície Inštitútu národohospodárskeho plánovania (1961-1968) a Fakulty
riadenia (1968-1991) Vysokej školy ekonomickej. V súčasnosti na fakulte pôsobí viac ako
110 vysokoškolských učiteľov, ktorí pripravujú študentov na absolvovanie akreditovaných
študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a vo svojej
vedeckovýskumnej práci rozvíjajú fakultou gestorované vedné odbory. Fakulta hospodárskej
informatiky pripisuje eminentný význam svojej vedeckovýskumnej činnosti, pričom sa
zameriava na prioritné oblasti zodpovedajúce akreditovaným študijným odborom, ktoré
gestorujú jednotlivé katedry, pričom dbá o implementovanie výsledkov vedeckej a výskumnej
činnosti do pedagogického procesu.
Katedra aplikovanej informatiky sa orientuje predovšetkým na skúmanie vplyvu
informačných technológií na výkonnosť organizácií, informačné systémy organizácií,
modelovanie procesov v podnikoch a ďalších organizáciách, analýzu možností zvýšenia
kvality vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií, vrátane elearningu.
Katedra účtovníctva a audítorstva sa zaoberá otázkami súvisiacimi s harmonizáciou
účtovníctva a audítorstva v rámci krajín Európskej únie i v celosvetovom kontexte, skúma
rôzne oblasti teórie účtovníctva, etiky profesie účtovníkov a audítorov a nadnárodnú, resp.
medzinárodnú úpravu účtovníctva a audítorstva.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie rozvíja kvantitatívne prístupy v oblasti
analýzy, predikcie a optimalizácie procesov na mikroúrovni a makroúrovni, skúma a vyvíja
modely regulácie sieťových odvetví, analyzuje hospodárske cykly eurozóny s využitím
dynamických stochastických modelov, rozvíja a aplikuje optimalizačné prístupy reverznej
logistiky.
Katedra štatistiky sa zaoberá návrhom prognostických modelov vybraných indikátorov
trvalo udržateľného rozvoja, vytváraním systému vzťahov medzi ukazovateľmi na
jednotlivých úrovniach hierarchie systému ukazovateľov a aplikáciou náročnejších
štatistických softvérových produktov v sociálno-ekonomickej oblasti.
Katedra matematiky a aktuárstva rozvíja aktuárske vedy v oblasti poistnej matematiky
a aplikuje ich na oblasť životného a neživotného poistenia, penzijného a nemocenského
poistenia; analyzuje vývoj finančného a poistného trhu so zreteľom na zmeny legislatívy
v Európskej únii.
Fakulta hospodárskej informatiky je vedeckovýskumným a pedagogickým
pracoviskom, ktoré je schopné svojím profilovým zameraním a vedeckou a kvalifikačnou
štruktúrou pracovníkov riešiť široké spektrum integrovaných komplexných úloh
interdisciplinárnym prístupom. Najnovšie vedecké poznatky výskumu pracovníci fakulty
systematicky publikujú, čím ovplyvňujú vývoj ekonomickej teórie a aplikáciu teoretických
poznatkov v praxi, zároveň ich aktuálne implementujú do pedagogického procesu..
Rád konštatujem, že v prostredí týchto princípov vedeckovýskumnej a pedagogickej
25
práce učiteľov fakulty za obdobie svojej existencie Fakulta hospodárskej informatiky
vychovala viac ako jedenásťtisíc inžinierok a inžinierov – ekonómov z oblasti hospodárskej
informatiky, účtovníctva a kvantitatívnych metód v ekonómii, ktorí našli vynikajúce
uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.
Fakulta hospodárskej informatiky má dlhoročné skúsenosti s prípravou absolventov na
bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v akreditovaných študijných programoch
v rámci akreditovaných študijných odborov, z ktorých
mnohé sú v rámci systému
vysokoškolského ekonomického vzdelávania na Slovensku unikátne a dajú sa študovať na
Slovensku iba na Fakulte hospodárskej informatiky. V rámci akreditovaných študijných
programov vychováva fakulta ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi
sociálnych a ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a
vytváraním informačných systémov.
Naši študenti sa učia využívať tieto informácie pre analýzu dosiahnutých výsledkov v
sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií,
rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz. Získavajú poznatky
potrebné pre riadenie ekonomických procesov na mikroekonomickej a makroekonomickej
úrovni, teda poznatky potrebné pre manažérov v ekonomickej sfére a štátnej a komunálnej
správe, ovládajúcich princípy práce s ľuďmi a organizáciu činnosti pracovných tímov, ako aj
efektívne využívajúcich výpočtovú techniku.
Cieľom štúdia na fakulte je poskytnúť ekonomické poznatky ako v oblasti ekonomickej
analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj na úrovni výrobných a nevýrobných
podnikov. Metodologické prístupy účtovníctva, matematiky, štatistiky, ekonometrie a
operačného výskumu sa zameriavajú na diagnostiku, simuláciu a prognózu hospodárskych a
spoločenských procesov. Základom je modelový prístup a kvantitatívne metódy v modernom
informačnom prostredí.
Budúcnosť Vás, milí študenti, vidím vo Vašej vysokej odbornosti, podloženej
hlbokými vedomosťami a pracovitosťou. Je to devíza, ktorá Vám otvorí dvere do náročného
konkurenčného prostredia otvoreného európskeho trhu práce. Chcem Vás ubezpečiť, že
vedenie fakulty a všetci učitelia jednotlivých katedier sa budú usilovať, teraz i v budúcnosti,
Vám vytvárať čo najlepšie podmienky pre Vaše úspešné a plnohodnotné štúdium.
V nasledujúcom období, v súlade s dokumentom Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty
hospodárskej informatiky, bude našou snahou profilovať Fakultu hospodárskej informatiky
tak, aby vzdelanie, ktoré poskytuje, bolo ekvivalentné s fakultami s podobným zameraním
v rámci krajín Európskej únie a zodpovedalo potrebám praxe. Budeme sa teda snažiť posilniť
postavenie Fakulty hospodárskej informatiky v národnom i európskom vzdelávacom
priestore akreditáciou kvalitných študijných programov na všetkých stupňoch
vysokoškolského vzdelávania obsahovo kompatibilných s obdobnými študijnými
programami na zahraničných univerzitách a vysokých školách. Veríme, že postupná
internacionalizácia
výchovno-vzdelávacieho
procesu
zabezpečí
medzinárodnú
akceptovateľnosť absolventov študijných programov Fakulty hospodárskej informatiky
na medzinárodnom trhu práce.
Splnenie všetkých náročných úloh, ktoré nás v tomto akademickom roku čakajú, si
vyžaduje, aby sme všetci učitelia a pracovníci, ako aj študenti Fakulty hospodárskej
informatiky, pristupovali k plneniu týchto úloh s pocitom maximálnej zodpovednosti. Len
takýmto spôsobom si naša fakulta udrží svoju identitu a upevní dobré meno doma i
v zahraničí. K tomuto Vám želám pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom i pracovnom
živote.
prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
dekan FHI
26
prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
dekan Fakulty hospodárskej informatiky
27
doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
prof. Ing. Anna ŠLOSÁROVÁ, PhD.
1.prodekanka
prodekanaka pre vedu a doktorandské štúdium
doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.
prodekan pre rozvoj
Ing. Igor. BANDURIČ, PhD.
prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a
medzinárodné vzťahy
28
PROFIL FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Pre študentov, ktorí nastúpili na Fakultu hospodárskej informatiky EU v Bratislave,
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (FHI) organizuje
vysokoškolské štúdium v študijných odboroch
3.3.12 Účtovníctvo,
9.2.10 Hospodárska informatika,
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii,
v rámci ktorých boli akreditované študijné programy:
pre odbor 3.3.12 Účtovníctvo:
v 1. stupni štúdia:
študijný program Účtovníctvo v dennej forme
v 2. stupni štúdia:
študijný program Účtovníctvo a audítorstvo v dennej forme
a v externej forme
pre odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii:
v 1. stupni štúdia:
študijný program Manažérske rozhodovanie a informačné
technológie v dennej forme
v 2. stupni štúdia:
študijný program Aktuárstvo v dennej forme
študijný program Operačný výskum a ekonometria v dennej forme
študijný program Štatistické metódy v ekonómii v dennej forme
študijný program Manažérske rozhodovanie a informačné
technológie v dennej forme a v externej forme
pre odbor 9.2.10. Hospodárska informatika:
v 1. stupni štúdia:
študijný program Hospodárska
a v externej forme
informatika
v dennej
forme
1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) sa realizuje počas troch rokov, pričom ročne sa
vyhodnocuje dosiahnutý počet kreditov. Na ukončenie 1. stupňa štúdia je potrebné, aby
študent získal najmenej 180 kreditov, čo je podmienkou na vykonanie štátnej bakalárskej
skúšky a obhajoby bakalárskej práce.
2. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) sa realizuje počas dvoch rokov, pričom ročne sa
vyhodnocuje dosiahnutý počet kreditov. Na ukončenie 2. stupňa je potrebné, aby študent
získal najmenej 120 kreditov, čo je podmienkou na vykonanie štátnej záverečnej skúšky a
obhajoby diplomovej práce.
29
AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Dekan
prof. Ing. Michal F e n d e k, PhD.
č.d. - D 7.35; e-mail: [email protected]
tel.: (0042102) 672 95 735
fax: (0042102) 672 95 182
Prodekani
prof. Ing. Anna Š l o s á r o v á, PhD.
č.d. - D 7.23, e-mail: [email protected]
1. prodekanka
prodekanka pre vedu
a doktorandské štúdium
Ing. Igor B a n d u r i č, PhD.
č. d. – D 7.11 , e-mail: [email protected]
prodekan pre
styk s verejnosťou
a medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Mgr. Zuzana J u h á s z o v á, PhD.
č. d. - D 7.06, e-mail: [email protected]
prodekanka pre vzdelávanie
doc. Mgr. Erik Š o l t é s, PhD.
č. d. - D 7.17, e-mail: [email protected]
prodekan pre rozvoj
VEDECKÁ RADA
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ing. Igor Bandurič, PhD.
prof. Ing. Anna Baštincová, CSc.
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Ing. Richard Farkaš, PhD.
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.
prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
prof. Ing. Janka Hvoždarová, CSc.
prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
30
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.
doc. RNDr. Ľuboš Marek, CSc.
doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.
doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD.
prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
prof. Ing. Peter Závodný, CSc.
AKADEMICKÝ SENÁT
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Predseda
doc. Ing. Eva S o d o m o v á, PhD.
Podpredseda
prof. Ing. Ivan B r e z i n a, PhD.
Podpredseda
Mária H a r č a r u f k o v á
Tajomník
Ing. Ján B o l g á č
Komora učiteľov a zamestnancov
Ing. Ján B o l g á č
prof. Ing. Ivan B r e z i n a, PhD.
doc. RNDr. Jozef F e c e n k o, PhD.
doc. Ing. Antónia K o v a l č í k o v á, PhD.
doc. Ing. Gabriela K r i s t o v á, PhD.
Ing. Adriana L u k á č i k o v á, PhD.
Ing. Jitka M e l u ch o v á, PhD.
doc. Mgr. Juraj P e k á r, PhD.
RNDr. Daniela S i v a š o v á, PhD.
doc. Ing. Eva S o d o m o v á, PhD.
RNDr. Anna S t a r e č k o v á, PhD.
Ing. Magdaléna Š e d i v á
doc. Ing. Miloš T u m p a ch, PhD.
prof. Ing. Peter Z á v o d n ý, CSc.
Komora študentov
Mária H a r č a r u f k o v á
Bc. Katarína K a r a s o v á
Bc. Lucia M i e r e s o v á
Katarína M i h á l i k o á
Bc. Michal P l e v a
Ing.Viera T o m a n i c o v á
Ladislav V a r g a
KOLÉGIUM DEKANA
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
prof. Ing. Michal F e n d e k, PhD., dekan
prof. Ing. Anna Š l o s á r o v á, PhD., 1.prodekanka
Ing. Igor B a n d u r i č, PhD., prodekan
doc. Ing. Mgr. Zuzana J u h á s z o v á, PhD., prodekanka
doc. Mgr. Erik Š o l t é s, PhD., prodekan
Ing. Zlata M e l i š e k o v á, tajomníčka fakulty
doc. Ing. Gabriela K r i s t o v á, CSc., vedúca Katedry aplikovanej informatiky
doc. Mgr. Juraj P e k á r, PhD., vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie
doc. RNDr. Jozef F e c e n k o, CSc., vedúci Katedry matematiky
doc. Ing. Eva S o d o m o v á, PhD., vedúca Katedry štatistiky
doc. Ing. Miloš T u m p a ch, PhD., vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva
doc. Ing. Marián G o g a ,PhD. zástupca ZO OZPŠaV
Mária H a r č a r u f k o v á, zástupca ŠP FHI EU v Bratislave
31
DEKANÁT
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava
Tajomníčka fakulty
Ing. Zlata M e l i š e k o v á – č. d. D7.10
tel.: 6729 5710
e-mail: [email protected]
Sekretariát dekana a styk s verejnosťou
Ing. Daniela D r o z d o v á – č. d. D7.36
tel.: 6729 5736, 6729 5198
e-mail: [email protected]
Študijné oddelenie
Ing. Magdaléna Š e d i v á – č. d. D7.37
vedúca študijného oddelenia
Ing. Yvetta B u č a n o v á – č. d. A7.09
tel.: 6729 5737
e-mail: [email protected]
tel.: 6729 5709
e-mail: [email protected]
tel.: 6729 5709
e-mail: [email protected]
tel.: 6729 5708
e-mail: [email protected]
tel.: 6729 5708
e-mail: [email protected]
Silvia V i t t e k o v á – č. d. A7.09
Ing. Andrea Ligačová – č. d. A7.08
Ľubomíra B á t o r o v á – č. d. A7.08
Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov
Lenka K u k l i š o v á – č. d. D7.23
tel.: 6729 5723
e-mail: [email protected]
Alžbeta K r i š t o f i č o v á – č. d. D7.23
tel.: 6729 5723
e-mail: [email protected]
Sociálne oddelenie
Mariana M i c h a l i c o v á – č. d. D7.38
Oddelenie pre mimorozpočtové zdroje
Andrea P o l í v k o v á – č. d. D7.34
tel.: 6729 5738
e-mail: [email protected]
tel.: 6729 5734
e-mail: [email protected]
Fakultná knižnica
Helena H a n u š o v s k á – č. d. D7.20
tel.: 6729 5720
e-mail: [email protected]
32
KATEDRA ÚČTOVNÍCTVA A AUDÍTORSTVA
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Vedúci katedry
doc. Ing. Miloš T u m p a ch, PhD. – č. d. E7.19
Zástupkyňa vedúceho katedry
doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.- č. d. E7.21
Tajomníci katedry
Ing. Alena Kordošová, PhD. – č. d. E7.14
Ing. Miloš Sklenka, PhD. – č. d. E7.12
Ing. Miriama Blahušiaková, PhD. – č. d. E7.29
č. tel.: 6729 5769
e-mail: [email protected]
č. tel.: 6729 5771
e-mail: [email protected]
č. tel.: 6729 5764
e-mail: [email protected]
č. tel.: 6729 5762
e-mail: [email protected]
č. tel.: 6729 5779
e-mail: [email protected]
Sekretariát
č. tel.: 6729 5770
e-mail:
Sekcie:
Účtovníctva
Audítorstva
Gestor:
prof. Ing. Anna Baštincová, CSc.
Gestor:
prof. Ing. Janka Hvoždarová, CSc.
Členovia:
Profesori:
doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.
Členovia:
Profesori:
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
Docenti:
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD.
Docenti:
doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD.
Odborní asistenti:
Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD.
Ing. Dagmar Boušková, PhD.
Ing. Oľga Kadlečíková, PhD.
Ing. Alena Kordošová, PhD.
Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
Ing. Martina Mateášová, PhD.
Ing. Jitka Meluchová, PhD.
Ing. Daša Mokošová, PhD.
Ing. Lucia Ondrušová, PhD.
Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Branislav Parajka, PhD.
Ing. Ján Solík, PhD.
Ing. Marek Szász, PhD.
Odborní asistenti:
Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.
Ing. Renáta Hornická, PhD.
Ing. Petra Krišková, PhD.
Ing. Sylvia Kastlerová, PhD.
Ing. Marianna Kršeková, PhD.
Ing. František Maděra, PhD.
Ing. Martina Podmanická, PhD.
Ing. Renáta Silná, PhD.
Ing. Miloš Sklenka, PhD.
Ing. Vladimír Surový, PhD.
Ing. Renáta Szászová, PhD.
Ing. Miroslava Vašeková, PhD.
Ing. Mária Vépyová, PhD.
Ing. Ján Užík, PhD.
33
Interní doktorandi:
Ing. Lukáš Rybka, Ing. Katarína Varinská, Ing. Veronika Kršíková, Ing. Ingrid Melicherová,
Ing. Beáta Bednárová
Externí spolupracovníci Katedry účtovníctva a audítorstva
Ing. Ondrej Baláž – Slovenská komora audítorov, Bratislava
Ing. Ivan Bošela, PhD. – Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Bratislava
Ing. Richard Farkaš, PhD. – KPMG Slovensko spol. s r. o., Bratislava
Ing. Mária Horváthová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava
doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc. – Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Bratislava
Ing. Zuzana Klimentová, PhD. – Tatraaudit Bratislava, s. r. o., Bratislava
Ing. Viera Laszová - Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava
Ing. Miriam Majorová, PhD. – MF SR, Bratislava
doc. Ing. Ján Mázik, CSc. – Tatraaudit Bratislava, s. r. o., Bratislava
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, PhD. – Vysoká škola ekonomická, Praha
Ing. Ivan Paule, – TPA Horvath
Ing. Ján Sapara, PhD. – SAPEX, Žilina
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. – Masarykova univerzita, Brno
Ing. František Sieklik, CSc. – EURO, s. r. o., Púchov
Ing. Vladimír Stejskal, PhD. – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava
Ing. Marián Svitek – Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. – Ostravská univerzita v Ostrave
Ing. Jozef Škultéty, PhD. – Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, Bratislava
ng. Milan Vargan – Slovenská komora daňových poradcov
34
KATEDRA OPERAČNÉHO VÝSKUMU A EKONOMETRIE
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Vedúci katedry
doc. Mgr. Juraj P e k á r, PhD. - č.d. D 8.27
č. tel.: 6729 5828
e-mail: [email protected]
Zástupca vedúceho katedry
Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.- č.d. D 8.29
č. tel.: 6729 5829
e-mail: [email protected]
Tajomník katedry
Ing. Michaela Chocholatá, PhD. – č. d. D 8.32
č. tel.: 6729 5832
e-mail: [email protected]
Sekretárka
Eva Balažovičová – č.d. D 8.28
č. tel.: 6729 5826
e-mail: [email protected]
Sekcie:
Operačného výskumu
Ekonometrie
Gestor:
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Gestor:
doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Členovia:
Profesori:
prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
Členovia:
Profesori:
prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Docenti:
doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Docenti:
doc. Ing. Marián Goga, PhD.
Odborní asistenti:
prom. mat. Katarína Čemická, CSc.
Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Ing. Andrea Furková, PhD.
Ing. Pavel Gežík, PhD.
Ing. Marián Reiff, PhD.
Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Odborní asistenti:
Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
Ing. Brian König, PhD.
Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
Ing. Kvetoslava Surmanová, PhD.
Ing. Karol Szomolányi, PhD.
Interní doktorandi
Ing. Andrej Babej, Ing. Ivan Brezina, Ing. Miroslava Dolinajcová, Ing. Peter Horvát, Ing. Filip
Ostrihoň
35
Externí spolupracovníci Katedry operačného výskumu a ekonometrie
prof. Ing. Tatiana Čorejová PhD. – ŽU Žilina
prof. Dr. Ing. Petr Fiala, PhD. – VŠE Praha
doc. Ing. Jana Hančlová, PhD. – VŠB TU Ostrava
RNDr. František Hajnovič – NBS Bratislava
doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.
prof. Ing. Josef Jablonský, PhD. – VŠE Praha
doc. Ing. Zdenka Králová, CSc. – EF STU, Bratislava
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. – FSEV UK Bratislava
Ing. Michal Olexa, PhD. – INFOSTAT, Bratislava
RNDr. Viliam Páleník, PhD. – Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV
doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. – ŽU Žilina
prof. Ing. Jozef Sojka, CSc., profesor emeritus – EU Bratislava
prof. Ing. Zlata Sojková, PhD. – SPU Nitra
prof. Dr. Rolf Rogge – MLU, Institut für Wirtschaftsinformatik und Operations Research
prof. Dr. Wolfgang Brüggemann – Universität Hamburg, Fakultät Wirtschafts-und
Sozialwissenschaften
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. – ŽU, Fakulta riadenia a informatiky
36
KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Vedúci katedry
doc. Ing. Gabriela K r i s t o v á, PhD. - č.d. E 8.19 č. tel.: 6729 5870, 6729 5869
e-mail: [email protected]
Zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť
Ing. Igor K o š t á l, PhD. – č. d. E 8.28
č. tel.: 6729 5878
e-mail: [email protected]
Zástupca vedúcej katedry pre vedecko-výskumnú činnosť
Ing. Jaroslav Kultan, PhD. – č. d. E 8.27
č. tel.: 6729 5877
e-mail: [email protected]
Sekretárka katedry
Anna Frolková– č.d. E 8.20
č. tel.: 6729 5870
e-mail: [email protected]
Sekcie:
Programovanie a projektovanie
informačných systémov
Informačné systémy v ekonomike
Gestor:
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.
Gestor:
Ing. Michal Grell, PhD.
Členovia:
Profesori:
prof. Ing. Peter Závodný, CSc.
Prof. Ing. Peter Doucek, PhD. – hosťujúci
profesor
Docenti:
Členovia:
Profesori
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.
Odborní asistenti:
doc. Ing. Peter Bednár, CSc.
Odborní asistenti:
Ing. Igor Bandurič, PhD.
Ing. Ján Hanák, PhD.
Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.
Ing. Igor Košťál, PhD.
Ing. Miroslav Kršjak, PhD.
Ing. Jaroslav Kultán, PhD.
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.
Ing. Peter Škurla, PhD.
RNDr. Ľubomír Turňa, CSc.
Dr.Ing. Miroslav Hudec
Ing. Martin Blahušiak, PhD.
Ing. Janette Brixová
Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
Ing. Anna Ondrejková
RNDr. Eva Rakovská, PhD.
Ing. Mária Szivósová, PhD.
Docenti:
37
Interní doktorandi:
Ing. Dušan Janček, Ing. Tomáš Oliva, Ing. Kamil Krauspe, Ing. Pittner Ján
Externí spolupracovníci Katedry aplikovanej informatiky
Ing. Andrej Danko, PhD. – SAP Slovensko, s. r.o., Bratislava
Jakubovič R. K. – DGINCH, Dagestan, Ruská federácia
Ing. Miroslav Koller – MKSV, s.r.o., poradenstvo IT
Prof. UEK Dr. Hab. Pawel Lula – Universytet Ekonomiczny w Krakowie
Ing. Ján Maxim – J&T banka, zahraničná pobočka Bratislava
Prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. – FRal, Žilinská univerzita, Žilina
Mustakimovič A. N. – REA G.V. Plechanova, Moskva, Ruská federácia
Ing. Dušan Praženka, CSc. – Infostat Bratislava
Ing. Zoltán Sýkora – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Prof. Ing. Ján Štefánek CSc., profesor emeritus – EU Bratislava
Ing. Jozef Valentovič – Siemens Program and System Engineering s.r.o. Bratislava
Ing. Daniel Strasser - IBM Slovensko
Ing. Branislav Šebo, MBA – IBM Slovensko
Ing. Martin Kobza – Erste Group IT, s.r.o.
Ing. Martin Vlasko – Hewlett Packhard, Bratislava
Mgr. Miroslav Kubovčík - Microsoft, s.r.o., Bratislava
Ing. Tóth – First Data, s.r.o., Bratislava
Ing. Tomáš Weber – Accenture, s.r.o. Bratislava
Ing. Martin Rublík, PhD. – BSP Consulting, s.r.o., Bratislava
38
KATEDRA ŠTATISTIKY
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Vedúca katedry
doc. Ing. Eva S o d o m o v á, PhD. – č.d. D 7.24
Zástupca vedúcej katedry
doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD. – č. d. D 7.26
Tajomník katedry
Ing. Ján Bolgáč – č.d. D 7.32
č. tel.: 6729 5724
e-mail: [email protected]
č. tel.: 6729 5726
e-mail: [email protected]
č. tel.: 6729 5732
e-mail: [email protected]
Sekretárka
Jana Lintnerová – č.d. D 7.25
č. tel.: 6729 5725
e-mail: [email protected]
Oddelenia:
Štatistických metód
Sociálnej, hospodárskej a demografickej
štatistiky
Vedúci:
doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.
Vedúci:
Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.
Členovia:
Profesori:
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
Členovia:
Docenti:
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.
Docenti:
doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD.
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
Odborní asistenti:
RNDr. Veronika Bojdová, PhD.
doc. Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD.
RNDr. Eva Kotlebová, PhD.
RNDr. Viera Labudová, PhD.
Ing. Nguyen Dinh He, PhD.
RNDr. Daniela Sivašová, PhD.
Ing. Katarína Sušienková
Odborní asistenti:
Ing. Ján Bolgáč
Ing. Peter Ďurka, PhD.
Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Ing. Ľubica Sipková, PhD.
Ing. Soňa Coss, PhD.
Interní doktorandi:
Ing. Arne Cakl, Ing. Jana Hazuchová, Mgr. Michaela Izakovičová, Ing. Zuzana Sarvašová,
Ing. Jana Smrčková
39
Externí spolupracovníci Katedry štatistiky
prof. Zoya Baranik, Ukrajina - Kyev National State University
PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava
Ing. František Bernadič, Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava
Ing. Mikuláš Cár, PhD., Slovenská republika - Národná banka Slovenska, Bratislava Ing. Ing.
Ing. Miroslav Gudába – BaCHL, Bratislava
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Česká republika - Vysoká škola ekonomická, Praha
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Česká republika - Vysoká škola ekonomická, Praha
PhDr. Ľudmila Ivančíková, Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava
doc. PhDr. Ivan Janiga, PhD., Slovenská republika - Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Ing. Ľubomír Kadlečík – TREXIMA, Bratislava
prof. Pavol LULA, Poľsko – University of Economics, Krakow
doc. Ing. Ľuboš Marek, CSc., Česká republika - Vysoká škola ekonomická, Praha
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc., Slovenská republika - Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK, Bratislava
Ing. Géza Mihály – TREXIMA, Bratislava
RNDr. Irena Myslíková –INFOSTAT, Bratislava
doc. Ing. Bohdan Linda, CSc., Česká republika - Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD., Česká republika - Univerzita Pardubice
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., Slovenská republika - Strojnícka fakulta STU, Bratislava
prof. Anatolij Piljavskij, Ukrajina - Lviv Academy of Commerce
prof. dr. hab. Jozef Pociecha, Poľsko - University of Economics, Krakow
prof. Victor Schevchuk, Ukrajina - Lviv Academy of Commerce
Ing. Helena Súkeníková – ŠÚ SR, Bratislava
40
KATEDRA MATEMATIKY
FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Vedúci katedry
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.
č.d. D 8.39,
č. tel.: 6729 5839, 6729 5840
e-mail: [email protected]
Zástupca vedúceho katedry
prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. – č.d. D 8.13
č. tel.: 6729 5813
e-mail: [email protected]
Tajomník katedry
Ing. Michal Páleš, PhD.
č.d. D 8.37
č. tel.: 6729 5841
e-mail: [email protected]
Sekretárka
Martina Gašparínová – č.d. D 8.40
č. tel.: 6729 5840
e-mail: [email protected]
Sekcie:
Inžinierskej matematiky
Aktuárskych vied
Gestor:
prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.
Gestor:
prof. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.
Členovia:
Profesori:
prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD.
Členovia:
Profesori:
Docenti:
Docenti:
doc.RNDr. Mária Bilíková, PhD.
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.
doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.
doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Andrea Kaderová, PhD.
doc. RNDr. Elena Mojžišová, CSc.
PaedDr. Zsolt Simonka, PhD.
Mgr. František Slaninka
RNDr. Anna Starečková, PhD.
Mgr. Petra Škrovánková, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Vladimír Mucha, PhD.
Ing. Mgr. Ingrid Ondrejková Krčová, PhD.
Ing. Michal Páleš, PhD.
RNDr. Anna Strešňáková, PhD.
Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.
Interní doktorandi
Ing. Alena Kotlárová, Ing. Kristína Majerníková, Ing. Barbora Simanová
41
Externí spolupracovníci Katedry matematiky
Ing. Oliver Borko – ASSURE, s.r.o., Bratislava
Christopher David Daykin – Government Actuary´s Department London
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. - Fakulta podnikatelská, VUT, Brno
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. – MU SAV Bratislava
Ing. Pavel Gašpar, PhD. – AEGON Slovensko
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. – MU SAV Bratislava
Ing. Dušan Huťka, PhD. - AEGON Slovensko
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. - Fakulta podnikatelská, VUT, Brno
Ing. Natália Knošková, PhD. - AEGON Slovensko
RNDr. Aleš Kozubík, PhD. – FRI UNIZA Žilina
Graham Luffrum, F.I.A. - Institute of Actuaries, London
Prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc. – FMFI UK Bratislava
doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. - Katedra štatistiky, PF UK, Bratislava
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, - Fakulta podnikatelská, VUT, Brno
doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc. - EF TU, Košice
doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. - UPJŠ, Košice
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. - EF TU, Košice
Mgr. Martin Šeleng, PhD. – UI SAV Bratislava
RNDr. Jana Špirková, PhD. – EF UMB Banská Bystrica
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc. – MTF STU Trnava
prof. Ing. Dr. Zdeněk Zmeškal - VŠB TU, Ostrava
42
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2013/2014
NA EU V BRATISLAVE
Zápisy na štúdium
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka
Slávnostné otvorenie akademického roka
Výučba – zimný semester – denné štúdium – 1.
a 2. stupeň
Týždeň na udeľovanie zápočtov
Výučba – zimný semester – externé štúdium –
1. a 2. stupeň
Výučba – zimný semester – 3. stupeň štúdia
Skúškové obdobie – zimný semester
Výučba – letný semester – denné štúdium – 1.
a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa
Výučba – letný semester – denné štúdium – 3.
ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa
Výučba – letný semester – externé štúdium – 1.
a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa
Výučba – letný semester – externé štúdium – 3.
ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa
Týždeň na udeľovanie zápočtov
Výučba – letný semester – 3. stupeň štúdia
Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa a 2.
ročník 2. stupňa
Skúškové obdobie – letný semester
Štátne skúšky – bakalárske, inžinierske
Štátne skúšky – dizertačné
Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia
Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia
Prijímacie skúšky pre 3. stupeň štúdia
Opravný termín štátnych skúšok na 1. stupni
štúdia
Opravný termín štátnych skúšok na 2. stupni
štúdia
Promócie (2. stupeň štúdia)
Promócie (1. stupeň štúdia)
Promócie (3. stupeň štúdia)
Obdobie hlavných prázdnin
Termín
2. 9. – 20. 9. 2013
2. 9. – 20. 9. 2013
23. 9. 2013
23. 9. – 20. 12. 2013
16. 12. – 20. 12. 2013
14. 9. – 14. 12. 2013
september – december
2013
2. 1. – 7. 2. 2014
Poznámka
podľa harmonogramov fakúlt
podľa harmonogramov fakúlt
centrálne pre celú univerzitu
okrem 2. 11. 2013 (v prípade potreby
v piatok)
podľa harmonogramov fakúlt
10. 2. – 9. 5. 2014
10. 2. – 25. 4. 2014
podrobný rozpis na začiatku letného
semestra
podrobný rozpis na začiatku letného
semestra
8. 2. – 10. 5. 2014
8. 2. – 26. 4. 2014
okrem 19. 4. 2014
okrem 19. 4. 2014
22. 4. – 25. 4. 2014
5. 5. – 9. 5. 2014
február – máj 2014
28. 4. – 30. 5. 2014
pre záverečné ročníky na 1. a 2. stupni
pre ostatné ročníky na 1. a 2. stupni
podľa harmonogramov fakúlt
podľa harmonogramov fakúlt
12. 5. – 4. 7. 2014*
25. – 28. 8. 2014***
12. 5. – 4. 7. 2014**
9. 6. – 20. 6. 2014
16. 6. – 4. 7. 2014
25. 8. – 28. 8. 2014
jún – júl 2014
august 2014
september 2014 – máj
2015
23. 6. – 1. 7. 2014
2. 7 . – 11. 7. 2014
október 2013
marec 2014
7. 7. – 31. 8. 2014
podľa harmonogramov fakúlt
podľa harmonogramov fakúlt
jeden týždeň v závislosti od termínu
maturít
podľa harmonogramov fakúlt
podľa harmonogramov fakúlt
podľa harmonogramov fakúlt
podľa harmonogramov fakúlt
podľa harmonogramov fakúlt
* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia
*** učitelia majú možnosť vypísať termíny skúšok aj v termíne od 25. 8. do 28. 8. 2014
Prerokovala: Pedagogická a edičná komisia EU v Bratislave dňa 22. 1. 2013
Prerokovalo a schválilo: Kolégium dekana dňa 28.2.2013
43
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Prvý stupeň štúdia - bakalárske štúdium
Študijný program študentov, prijatých na bakalárske štúdium, zahŕňa štúdium:
POVINNÝCH PREDMETOV
v súlade so študijným programom daného odboru, ich absolvovanie je podmienkou úspešného
absolvovania študijného programu alebo jeho časti,
POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV
v súlade so študijným programom daného odboru je podmienkou úspešného absolvovania
študijného programu alebo jeho časti absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto
skupiny podľa výberu študenta,
VÝBEROVÝCH PREDMETOV
všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke iných študijných programov a
ich výber je podmienený získaním určeného počtu kreditov v danej časti štúdia umožňujúcich
získať spolu s povinnými predmetmi 180 kreditov.
Fakulta hospodárskej informatiky ponúka denné štúdium v týchto akreditovaných študijných
odboroch:
3.3.12 Účtovníctvo
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
9.2.10 Hospodárska informatika
EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Študijný program a štruktúra štúdia sú pre externé štúdium rovnaké ako pre denné
štúdium.
Poznámky:
1. Študijný plán je záväzný pre všetkých študentov denného štúdia a externého štúdia.
2. Študenti musia rešpektovať nadväznosti jednotlivých študijných predmetov tak, ako sú
uvedené v študijnom pláne.
44
Študijný program:
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
ECONOMIC INFORMATICS
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
Profil absolventa:
Absolventi odboru Hospodárska informatika získajú počas štúdia komplex poznatkov
z ekonomických disciplín a informatiky, získajú tiež zručnosti a konkrétne skúsenosti práce
s informačnými a komunikačnými technológiami, zoznámia sa s najlepšími praktikami vo
vybraných oblastiach. Budú schopní pracovať so štandardným kancelárskym softvérom,
využívať informačné technológie pre komunikáciu s partnermi a spolupracovníkmi,
analyzovať, navrhovať a realizovať sociálno-ekonomické informačné systémy. Získajú
poznatky z programovania, projektovania, podnikania a prehľad metód ako pomocou
informačných technológií dosahovať stanovené podnikateľské ciele. Súčasťou štúdia sú aj
základné poznatky z riadenia bezpečnosti a ochrany informačných systémov a legislatívy
ovplyvňujúcej využívanie informačných a komunikačných technológií v hospodárskej praxi.
Uplatnenie absolventov je vo všetkých odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej
sfére, ale aj ako samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú
dobré ekonomické vedomosti, ovládajú informačné a komunikačné technológie a vedia
uplatniť moderné informačné technológie na zvýšenie efektívnosti ekonomických procesov.
Teoretické vedomosti
Absolventi ovládajú a získajú poznatky z:
 mikro- a makro-ekonomiky a ich procesov,
 podnikovej ekonomiky a firemných financií,
 matematickej štatistiky a operačného výskumu,
 automatizácie kancelárie,
 operačných systémov,
 databázových systémov,
 algoritmizácie a programovania,
 počítačových sietí a bezpečnosti informačných systémov.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolventi získavajú poznatky, ktoré im umožňujú uplatniť sa ako:
 konzultant-informatik schopný pracovať pri riešení ekonomicko-informačných
problémov,
 programátor, schopný realizovať implementáciu projektov informačných systémov,
 programátor WWW aplikácií a podnikových intranetov,
 projektant a realizátor informačno-komunikačných služieb v sieťach.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent dokáže:
 komunikovať, prezentovať, hodnotiť a odporúčať spôsoby riešenia informačných
požiadaviek podnikov,
 plnohodnotne sa zúčastňovať v riešiteľských tímoch informačných systémov,
 doplňovať si znalosti vo vývoji informačných technológií, organizovať vlastný
kvalifikačný rast v súlade s aktuálnym vývojom,
 prezentovať podstatu navrhovaných riešení, formulovať organizačné, technické a
personálne predpoklady ich zavedenia.
45
Denné štúdium – bakalárske
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Ekonomická teória
Podnikové hospodárstvo
Právo
Matematika
Informatika I
Cudzí jazyk I
Hospodárska politika
Vybrané kapitoly z matematiky
Teória pravdepodobnosti I
Informatika II
Financie a mena
Počítačové právo
Cudzí jazyk I
Štatistika
Účtovníctvo
Databázové systémy I
Programovanie I
Úvod do formálnych jazykov a automatov
Podnikové financie
Cudzí jazyk II
Štatistické metódy
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
Medzinárodný obchod
Manažment
Programovanie II
Počítačové siete a distribuované
spracovanie dát I
Cudzí jazyk II
Hospodárska informatika I
Umelá inteligencia I
Marketing
Operačný výskum
Podpora rozhodovacích procesov
Povinne voliteľný predmet I
Umelá inteligencia II
Operačné systémy I
Ekonometria I
Povinne voliteľný predmet II
Záverečná práca
Spolu povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Spolu
Počet
kreditov
5
5
3
6
7
3
5
5
6
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
6
6
3
6
3
5
5
6
5
6
6
5
3
10
165
15
180
46
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za
semester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2/2
2/2
2/2/2
2/2
-/2
2/2/2
2/2
2/2
2/2
2/-/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
-/2
2/2
2/2
2/2/2
2/2
2/2
-/2
2/2
2/2/2
2/2
2/2
2/2
16
4
20
18
2
20
24
2
26
22
2
24
18
4
22
2/2
2/2
2/2
2/-/6
18
2
20
Skupiny povinne voliteľných predmetov 1. stupňa denného štúdia
Skupina voliteľných Názov predmetu
predmetov
Mikroekonomická analýza
Povinne voliteľný
predmet I
Manažérska riadenie a informačné
technológie I
Hospodárska informatika II
Teória systémov a kybernetika
Ochrana a bezpečnosť informačných
Povinne voliteľný
systémov
predmet II
Internetové aplikácie I
Anglický jazyk Modul B
Povinne voliteľný
jazyk
Anglický jazyk Modul C
Nemecký jazyk Modul B
Nemecký jazyk Modul B
Počet
kreditov
5
5
Týždenná
výmera hodín
2/2
2/2
5
5
3
2/2
2/2
2/-
3
3
4
3
4
2/-/2
-/2
-/2
-/2
Skupiny povinne voliteľných predmetov 1. stupňa externého štúdia
Skupina voliteľných
predmetov
Povinne voliteľný
predmet I
Povinne voliteľný
predmet II
Povinne voliteľný
jazyk
Názov predmetu
Mikroekonomická analýza
Manažérska riadenie a informačné
technológie I
Hospodárska informatika II
Teória systémov a kybernetika
Ochrana a bezpečnosť informačných
systémov
Internetové aplikácie I
Anglický jazyk Modul B
Anglický jazyk Modul C
Nemecký jazyk Modul B
Nemecký jazyk Modul B
47
Počet
kreditov
5
5
Výmera
hodín
16
16
5
5
3
16
16
8
3
3
4
3
4
8
8
8
8
8
Externé štúdium – bakalárske
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Ekonomická teória
Podnikové hospodárstvo
Právo
Matematika
Informatika I
Cudzí jazyk I
Hospodárska politika
Vybrané kapitoly z matematiky
Teória pravdepodobnosti I
Informatika II
Financie a mena
Počítačové právo
Cudzí jazyk I
Štatistika
Účtovníctvo
Operačné systémy
Programovanie I
Úvod do formálnych jazykov a
automatov
Podnikové financie
Cudzí jazyk II
Štatistické metódy
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
Medzinárodný obchod
Manažment
Programovanie II
Počítačové siete a distribuované
spracovanie dát I
Cudzí jazyk II
Hospodárska informatika I
Umelá inteligencia I
Marketing
Operačný výskum
Podpora rozhodovacích procesov
Povinne voliteľný predmet I
Umelá inteligencia II
Databázové systémy I
Ekonometria I
Povinne voliteľný predmet II
Záverečná práca
Spolu povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Spolu
Počet
kreditov
5
5
3
6
7
3
5
5
6
5
3
4
5
5
5
5
5
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16
16
8
16
16
8
8
16
16
16
16
8
8
16
16
16
16
16
5
16
8
5
5
3
5
6
6
16
16
8
16
16
16
3
6
3
5
5
6
5
6
6
5
3
10
165
15
180
8
48
16
8
16
16
16
16
72
8
80
80
8
88
96
8
104
88
8
96
72
16
88
16
16
16
8
24
72
8
80
Študijný program:
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ
TECHNOLÓGIE
MANAGERIAL DECISION MAKING AND INFORMATION
TECHNOLOGY
MANAGEMENTENTSCHEIDUNGEN UND
INFORMATIONSTECHNOLOGIEN
Profil absolventa:
Absolventi študijného programu MRIT dokážu riešiť základné ekonomické problémy
vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a finančných organizáciách
(včítane poisťovní), ziskových a neziskových inštitúciách. Vedia pracovať v kolektíve, majú znalosti o
podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a
vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry.
Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy)
pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC.
Absolventi študijného programu MRIT ovládajú spôsob získavania potrebných informácií pre
základné ekonomické analýzy, využívania matematicko-štatistických analytických nástrojov,
ekonomickej interpretácie dosiahnutých výsledkov a ich implementácie do praxe.
Teoretické vedomosti absolventa
 získa vedomosti z makroekonomických a mikroekonomických procesov v rámci ekonomickej
teórie, kvantitatívnej makroekonómie a kvantitatívnej mikroekonómie, hospodárskej politiky,
finančníctva,
 dokáže sa zorientovať v oblasti riadenia podnikov, v účtovníctve, podnikových financiách,
marketingu ako aj základných pracovno-právnych vzťahoch,
 vie použiť primeranú informačnú bázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje
(kvantitatívne metódy) pre spracovanie informácií a prípravu štúdií ako podporného
materiálu pre rozhodovacie procesy riadiacich pracovníkov podniku, má základné vedomosti
z operačných systémov, ovláda základy z databázových systémov, má základné vedomosti
z oblasti počítačových sietí.
Praktické schopnosti a zručnosti absolventa
 špecifikovať dané ekonomické problémy,
 vybrať vhodné analytické nástroje riešenia sociálno-ekonomického problému,
 vytvoriť resp. získať databázu a využiť dostupný software a pracovať s PC,
 spracovať dosiahnuté výsledky, ekonomicky ich zdôvodniť a účinne využiť,
 byť nápomocný pri manažmente rozhodovacích procesov na úrovni rôzneho druhu
organizačných štruktúr (výrobné podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a
neziskové organizácie),
 pracovať pri riešení ekonomicko-informačných problémov, realizovať implementáciu
projektov informačných systémov.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa
 pracovať ako člen kolektívu,
 prezentovať a zdokumentovať dosiahnuté výsledky svojej individuálnej alebo kolektívnej
práce,
 zaučiť svojich kolegov do svojej práce a vysvetliť im princípy realizovaných analýz,
 rozširovať a prehlbovať si svoje vedomosti vo vlastnom profesionálnom odbore,
 komunikovať, prezentovať, hodnotiť a odporúčať spôsoby riešenia informačných
požiadaviek podnikov,
 plnohodnotne sa zúčastňovať v riešiteľských tímoch informačných systémov,
 prezentovať podstatu navrhovaných riešení, formulovať organizačné, technické a personálne
predpoklady ich zavedenia
 komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku.
49
Denné štúdium – bakalárske
MANAŽÉRSKE
ROZHODOVANIE
A INFORMAČNÉ TECHNOLÓIE
Ekonomická teória
Podnikové hospodárstvo
Marketing
Matematika
Informatika I
Cudzí jazyk I
Hospodárska politika
Právo
Vybrané kapitoly z matematiky
Informatika II
Teória pravdepodobnosti I
Cudzí jazyk I
Podnikové financie
Manažment
Štatistika
Účtovníctvo
Programovanie 1
Hospodárska informatika I
Cudzí jazyk II
Financie a mena
Medzinárodný obchod
Účtovníctvo podnikateľských
subjektov I
Štatistické metódy
Mikroekonomická analýza
Povinne voliteľný predmet I
Cudzí jazyk II
Metódy štatistického porovnávania
Operačný výskum
Ekonometria I
Makroekonomická analýza
Hospodárska štatistika
Operačné systémy
Počítačové siete a distribuované
spracovanie dát I
Databázové systémy I
Finančná matematika I
Záverečná práca
Povinne voliteľný predmet II
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
Počet
kredit
ov
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2
2/2
2/0
2/2
2/2
2/2
0/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2
2/2
2/0
2/2
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
2/2
2/2
2/2
0/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
5
5
10
5
164
16
180
50
20
2
22
18
2
20
24
2
26
18
6
24
24
24
2/2
2/2
0/4
2/2
16
4
20
Skupiny povinne voliteľných predmetov 1. stupňa denného štúdia
Skupina voliteľných
predmetov
Povinne voliteľné
predmety I
Povinne voliteľné
predmety II
Cudzí jazyk
Názov predmetu
Diferenciálne a diferenčné rovnice
Modelovanie ekonomických procesov I
Programovanie II
Teória systémov a kybernetika
Počet
kreditov
2/2
2/2
2/2
2/2
Výmera
hodín
5
5
5
5
Počet
kreditov
16
16
16
16
Výmera
hodín
5
5
5
5
Skupiny povinne voliteľných predmetov 1. stupňa externého štúdia
Skupina voliteľných
predmetov
Povinne voliteľné
predmety I
Povinne voliteľné
predmety II
Cudzí jazyk
Názov predmetu
Diferenciálne a diferenčné rovnice
Modelovanie ekonomických procesov I
Programovanie II
Teória systémov a kybernetika
51
Externé štúdium – bakalárske
MANAŽÉRSKE
ROZHODOVANIE
A INFORMAČNÉ TECHNOLÓIE
Ekonomická teória
Podnikové hospodárstvo
Marketing
Matematika
Informatika I
Cudzí jazyk I
Hospodárska politika
Právo
Vybrané kapitoly z matematiky
Informatika II
Teória pravdepodobnosti I
Cudzí jazyk I
Podnikové financie
Manažment
Štatistika
Účtovníctvo
Programovanie 1
Hospodárska informatika I
Cudzí jazyk II
Financie a mena
Medzinárodný obchod
Účtovníctvo podnikateľských
subjektov I
Štatistické metódy
Mikroekonomická analýza
Povinne voliteľný predmet I
Cudzí jazyk II
Metódy štatistického porovnávania
Operačný výskum
Ekonometria I
Makroekonomická analýza
Hospodárska štatistika
Operačné systémy
Počítačové siete a distribuované
spracovanie dát I
Databázové systémy I
Finančná matematika I
Záverečná práca
Povinne voliteľný predmet II
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
Počet
kredit
ov
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16
16
16
16
16
8
16
8
16
16
16
8
16
16
16
16
16
16
8
16
8
16
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
16
16
16
8
16
16
16
16
16
16
16
5
5
10
5
164
16
180
52
80
8
88
72
8
80
96
8
104
72
24
96
96
0
96
16
16
16
16
64
16
80
Študijný program:
ÚČTOVNÍCTVO
ACCOUNTING
RECHNUNGSWESEN
Profil absolventa:
Absolventi prvého stupňa študijného programu Účtovníctvo v študijnom odbore 3.3.12
Účtovníctvo (ďalej len Účtovníctvo) majú poznatky z národohospodárskych náuk a
podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých
si osvojili základné ekonomické pojmy a vzťahy. Majú tiež znalosti z práva, manažmentu,
marketingu, daňovníctva, ovládajú matematiku, štatistiku a informatiku v rozsahu, ktorý
využívajú v práci samostatného účtovného pracovníka.
Odborný profil absolventa formujú poznatky zo základov účtovníctva podnikateľských
subjektov, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva.
Absolventi prvého stupňa Účtovníctvo sa môžu uplatniť v súkromnom sektore, vo
verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho
automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva
v jednotlivých typoch účtovných jednotiek. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo
finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z oblasti účtovníctva a daní
fyzických osôb.
Teoretické vedomosti
Absolvent v prvom stupni bakalárskeho štúdia:
 získa a pochopí podstatné súvislosti teoretických poznatkov z oblasti účtovníctva a
daní a príbuzných ekonomických vied,
 získané poznatky vie použiť v hospodárskej praxi takým spôsobom, ktorý preukazuje
pochopenie súvislostí a dôsledkov rozhodovania v oblasti účtovania a zostavovania a
analýzy účtovnej závierky,
 využíva teoretické poznatky, praktické postupy a metodiku na riešenie problematiky
v účtovníckej praxi.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent v prvom stupni bakalárskeho štúdia získa schopnosť:
 tvorivo aplikovať získané poznatky v hospodárskej praxi,
 pracovať s účtovnými informáciami a analyzovať ich,
 pracovať na počítači a využívať softvérové spracovanie účtovníctva v malých
a stredných podnikoch,
 preukázať predpoklady pre ďalší odborný rast.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent prvého stupňa bakalárskeho štúdia dokáže:
 riešiť otázky z oblasti daňovníctva, podnikových financií, bankových operácií a
poistenia,
 pracovať efektívne ako člen manažérskeho tímu,
 organizovať si vlastné štúdium a sledovať vývoj v oblasti účtovníctva,
 porozumieť a riešiť problémy účtovníctva v praxi a pracovať samostatne tvorivo
v oblasti získaných poznatkov.
53
Denné štúdium – bakalárske
ÚČTOVNÍCTVO
Ekonomická teória
Podnikové hospodárstvo
Právo
Matematika
Informatika
Cudzí jazyk I
Hospodárska politika
Financie a mena
Vybrané kapitoly z matematiky
Hospodárske a obchodné právo
Finančná matematika I
Povinne voliteľný predmet I
Cudzí jazyk I
Medzinárodný obchod
Účtovníctvo
Podnikové financie
Štatistika
Teória poistenia
Cudzí jazyk II
Manažment
Účtovníctvo podnikateľských
subjektov I
Štatistické metódy
Daňová teória a politika I
Manažment výroby
Ekonometria I
Cudzí jazyk I
Marketing
Účtovníctvo podnikateľských
subjektov II
Nákladové účtovníctvo
Automatizácia účtovníctva
Operačný výskum
Účtovníctvo a dane fyzických osôb
Analýza účtovnej závierky
Bankové operácie
Hospodárska štatistika
Povinne voliteľný predmet II
Záverečná práca
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
Počet
kreditov
5
5
5
5
5
4
6
5
6
6
3
5
5
6
5
5
5
5
6
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2/2
2/2
2/2/2
2/2
-/2
2/3/1
2/2
3/1
2/2
2/-/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/-/2
2/2
2/2
5
4
5
5
5
5
6
2/2
2/2/2
2/2
-/2
2/2
2/2
5
5
4
5
6
5
5
4
10
164
16
180
54
2/2
-/4
2/2
2/2
18
2
20
18
4
22
18
4
22
22
2
24
24
24
2/2
2/2
2/2
2/2
-/4
16
4
20
Skupiny povinne voliteľných predmetov 1. stupňa denného štúdia
Skupina voliteľných
predmetov
Povinne voliteľné
predmety I
Povinne voliteľné
predmety II
Názov predmetu
Základy účtovníctva
Základy účtovníctva v anglickom
jazyku
Hospodárska geografia sveta
Rétorika
Hospodárska informatika II
Systém automatizovanej podpory
účtovníctva malých a stredných
podnikov
Mikroekonomická analýza
Komunikácia v manažmente
Výmera
hodín
2/0
2/0
Počet
kreditov
5
3
2/0
0/2
2/0
2/2
3
3
4
4
2/2
2/2
5
4
Počet
kreditov
Týždenná
výmera
hodín
5
3
3
3
4
4
8
8
8
8
8
16
5
4
16
16
Cudzí jazyk
Skupiny povinne voliteľných predmetov 1. stupňa externého štúdia
Skupina voliteľných
predmetov
Povinne voliteľný
predmet I.
Povinne voliteľný
predmet II.
Povinne voliteľný
jazyk
Názov predmetu
Základy účtovníctva
Základy účtovníctva v anglickom jazyku
Hospodárska geografia sveta
Rétorika
Hospodárska informatika II
Systém automatizovanej podpory
účtovníctva malých a stredných podnikov
Mikroekonomická analýza
Komunikácia v manažmente
Anglický jazyk modul B
Anglický jazyk modul C
Nemecký jazyk modul B
Nemecký jazyk modul C
55
Externé štúdium – Bratislava
bakalárske stredisko Púchov, Žarnovica
Počet
ÚČTOVNÍCTVO
kreditov
Ekonomická teória
Podnikové hospodárstvo
Právo
Matematika
Informatika
Cudzí jazyk I
Hospodárska politika
Financie a mena
Vybrané kapitoly z matematiky
Hospodárske a obchodné právo
Finančná matematika I
Povinne voliteľný predmet I
Cudzí jazyk I
Medzinárodný obchod
Účtovníctvo
Podnikové financie
Štatistika
Teória poistenia
Cudzí jazyk II
Manažment
Účtovníctvo podnikateľských
subjektov I
Štatistické metódy
Daňová teória a politika I
Manažment výroby
Ekonometria I
Cudzí jazyk II
Marketing
Účtovníctvo podnikateľských
subjektov II
Nákladové účtovníctvo
Automatizácia účtovníctva
Operačný výskum
Účtovníctvo a dane fyzických osôb
Analýza účtovnej závierky
Bankové operácie
Hospodárska štatistika
Povinne voliteľný predmet II
Záverečná práca
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
5
5
5
5
5
4
6
5
6
6
3
5
5
6
5
5
5
5
6
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16
16
8
16
16
8
8
16
16
16
16
8
8
16
16
16
16
8
8
16
16
5
4
5
5
4
5
6
5
5
4
5
6
5
5
4
10
162
18
180
56
16
8
16
16
8
16
16
16
8
16
16
72
8
80
72
16
88
72
8
80
88
8
96
88
88
16
16
16
16
16
64
16
80
ZÁSADY ŠTÚDIA CUDZÍCH JAZYKOV
Pre študentov prvého stupňa denného štúdia
1. Študent denného štúdia študijného programu 1. stupňa študuje povinne dva cudzie jazyky
podľa svojho výberu (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský).
2. Odporúčaný študijný program 1. stupňa štúdia je zostavený tak, že umožňuje študentovi
absolvovať skúšku z prvého a druhého cudzieho jazyka v priebehu prvého stupňa štúdia
v ľubovoľnom ročníku, čo je podmienené zápisom do indexu.
3. Požiadavkou na dosiahnutú jazykovú úroveň absolventa prvého stupňa štúdia je:
a) ukončiť prvý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze C1 (13) Odborný cudzí jazyk
pre pokročilých a C2 (15) – Odborný cudzí jazyk pre pokročilých – Hospodárska
informatika, za úspešné absolvovanie ktorých získa príslušný počet kreditov v danom
študijnom programe;
b) ukončiť druhý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze B2 (9) Odborný cudzí jazyk
pre mierne pokročilých a B2 (10) – Odborný cudzí jazyk pre mierne pokročilých
podľa vlastného výberu a uváženia, za úspešné absolvovanie ktorých získa príslušný
počet kreditov v danom študijnom programe.
4. Každý študent prvého ročníka je automaticky zaradený do úrovne kurzu C1 (13)
v zimnom semestri a následne do kurzu C2 (15) prvého cudzieho jazyka v letnom
semestri.
5. Na základe voľby druhého cudzieho jazyka bude študent druhého ročníka automaticky
zaradený do úrovne kurzu B2 (9) v zimnom semestri a následne B2 (10) druhého cudzieho
jazyka v letnom semestri.
6. V prípade záujmu môže študent ako výberový predmet absolvovať aj ďalší jazykový kurz
na úrovni A1 (1) – (2), alebo A2 (3) – (4) podľa ponuky Fakulty aplikovaných jazykov
a jeho kapacitných možností, za úspešné absolvovanie ktorého získa kredity.
Pre študentov prvého stupňa externého štúdia
Študent externého štúdia študijných programov 1. stupňa Hospodárska informatika,
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie, Účtovníctvo a hospodárska
informatika a Účtovníctvo študuje povinne dva cudzie jazyky podľa svojho výberu
(anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský).
2. Odporúčaný študijný program 1. stupňa štúdia je zostavený tak, že umožňuje študentovi
absolvovať skúšku z prvého a druhého cudzieho jazyka v priebehu prvého stupňa štúdia
v ľubovoľnom ročníku.
3. Požiadavku na dosiahnutú jazykovú úroveň absolventa prvého stupňa štúdia je:
a) ukončiť prvý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze C1 (13) Odborný cudzí jazyk
pre pokročilých a C2 (15) – Odborný cudzí jazyk pre pokročilých – Hospodárska
informatika, za úspešné absolvovanie ktorých získa príslušný počet kreditov v danom
študijnom programe;
b) ukončiť druhý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze B2 (9) Odborný cudzí jazyk
pre mierne pokročilých a B2 (10) – Odborný cudzí jazyk pre mierne pokročilých, za
úspešné absolvovanie ktorých získa príslušný počet kreditov v danom študijnom
programe.
c) Výmera výučby cudzieho jazyka na externom štúdiu je 8 hodín, t.j. pre každý jazyk po
4 hodiny.
1.
57
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Druhý stupeň štúdia - inžinierske štúdium
Študijný program študentov, prijatých na bakalárske štúdium, zahŕňa štúdium:
1. POVINNÝCH PREDMETOV
v súlade so študijným programom daného odboru, ich absolvovanie je podmienkou
úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho časti,
2. POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV
v súlade so študijným programom daného odboru je podmienkou úspešného absolvovania
študijného programu alebo jeho časti absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto
skupiny podľa výberu študenta,
3. VÝBEROVÝCH PREDMETOV
všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke iných študijných
programov a ich výber je podmienený získaním určeného počtu kreditov v danej časti
štúdia umožňujúcich získať spolu s povinnými predmetmi 120 kreditov.
Fakulta hospodárskej informatiky ponúka denné štúdium v týchto akreditovaných
študijných odboroch:
3.3.12 Účtovníctvo
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Študijný program a štruktúra štúdia sú pre externé štúdium rovnaké ako pre denné
štúdium.
Poznámky:
1. Študijný plán je záväzný pre všetkých študentov denného štúdia a externého štúdia.
2. Študenti musia rešpektovať nadväznosti jednotlivých študijných predmetov tak, ako sú
uvedené v študijnom pláne.
58
Študijný program:
AKTUÁRSTVO
ACTUARIAL SCIENCE
ACTUARIAL SCIENCE
Profil absolventa:
Absolvent študijného programu Aktuárstvo je odborník so všeobecnými znalosťami
ekonomických vied, s dôrazom na teoretické znalosti a schopnosť aplikácie kvantitatívnych
metód v ekonómii, najmä v poistnom a finančnom sektore.
Štúdium poskytuje:
 hlboké znalosti poistnej matematiky a jej aplikácií v životnom, penzijnom
a nemocenskom poistení,
 ucelené teoretické vedomosti (z teórie pravdepodobnosti a štatistiky) v rozsahu,
potrebnom hlavne k modelovaniu a simuláciám rizík neživotného poistenia,
 rozsiahle poznatky z oblasti finančnej matematiky, investícií, teórie portfólia
a derivátov cenných papierov.
Aktuári sú vysoko kvalifikovaní finanční manažéri poisťovní, s vysokou mierou
zodpovednosti za ich bezproblémové fungovanie a solventnosť, schopní samostatne
rozhodovať na základe profesionálnych analýz pomocou metód aktuárskych vied. Absolventi
študijného programu Aktuárstvo majú potrebné teoretické vedomosti k vykonávaniu profesie
aktuára poisťovne po získaní potrebných praktických skúseností. Tieto teoretické vedomosti
zahŕňajú metódy vyššej matematiky, teórie pravdepodobnosti, štatistiky, operačného výskumu
a ekonometrie s aplikáciou na riešenie všetkých základných problémov riadenia rizík
a finančných tokov poisťovní. Vyznačujú sa aj mimoriadnymi zručnosťami vo využívaní
výpočtovej techniky a matematických i štatistických programových balíkov.
Absolventi majú predpoklady úspešne sa uplatniť aj v iných oblastiach finančného
sektora, v kontrolných orgánoch, bankách, dôchodkových spoločnostiach, sociálnych
a zdravotných poisťovniach, investičných spoločnostiach, konzultantských a poradenských
firmách v SR aj v zahraničí.
Znalosť rozsiahlej škály kvantitatívnych metód umožňuje absolventom široké
uplatnenie v ekonomickej praxi.
59
Denné štúdium – inžinierske
Počet
kreditov
AKTUÁRSTVO
Aktuárska demografia
Matematika pre životné poistenie I
Teória pravdepodobnosti II
Štatistická indukcia
Finančná matematika II
Povinne voliteľný predmet I
Teória rizika v poistení I
Neživotné poistenie
Investície a poistenie
Matematika pre životné poistenie II
Programovacie techniky pre aktuárov
Životné poistenie
Penzijné a nemocenské poistenie
Aktuárska matematika
Teória rizika v poistení II
Finančný manažment
Diplomový seminár I
Deriváty cenných papierov
Účtovníctvo a finančné výkazníctvo
poisťovní
Aplikovaná poistná štatistika
Povinne voliteľný predmet II
Diplomový seminár II
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
6
6
6
6
3
5
6
6
6
6
3
6
5
6
6
3
5
3
6
6
5
10
110
10
120
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za
semester)
1.
2.
3.
4.
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
-/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/-/2
2/2/2
18
4
22
18
20
18
20
2/2
2/2
-/4
18
4
22
Skupiny povinne voliteľných predmetov 2. stupňa denného štúdia
Skupina
voliteľných
predmetov
Názov predmetu
Regresná a korelačná analýza
Povinne voliteľný Medzinárodné štandardy účtovného
vykazovania (IFRS)
predmet I
Hĺbková analýza údajov
Povinne voliteľný Analýza účtovnej závierky
predmet II
Analýza časových radov II
Viacrozmerné štatistické metódy
Demografické metódy
Ekonometria II
60
Počet
kreditov
Týždenná
výmera hodín
5
2/2
5
3/1
5
5
5
5
5
5
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
Študijný program:
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA
OPERATIONS RESEARCH AND ECONOMETRICS
OPERATIONS RESEARCH UND ÖKONOMETRIE
Profil absolventa:
Absolventi majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí
z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích
ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a
v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume,
v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod.
Teoretické vedomosti
Absolvent:
1. získa vedomosti z makroekonomických a mikroekonomických procesov v rámci ekonomickej
teórie, makroekonomickej a mikroekonomickej analýzy, hospodárskej politiky, finančníctva,
2. dokáže sa zorientovať v oblasti riadenia podnikov, v účtovníctve, podnikových financiách,
marketingu ako aj základných pracovno-právnych vzťahoch,
3. vie použiť primeranú informačnú bázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje (kvantitatívne
metódy) pre spracovanie informácií a prípravu štúdií ako podporného materiálu pre
rozhodovacie procesy riadiacich pracovníkov podniku
4. získa systematické poznatky pre zvládnutie jednotlivých etáp využitia metodologického aparátu
operačného výskumu a ekonometrie,
5. dokáže identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomický problém, zostaviť ekonomickomatematický model, nájsť vhodnú metódu pre riešenie problému,
6. vie využiť adekvátny softvér, verifikovať výrokovú schopnosť použitého modelu v procese
ekonomického rozhodovania
7. získa metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických metód, poznatky o
možnostiach, podmienkach a vhodnosti ich uplatnenia,
8. dokáže kvalifikovane využívať dostupný štatistický softvér,
9. vie použiť štatistické metódy analýzy dát, má schopnosť porozumieť štatistickým údajom a
metódam ich vyhodnocovania
10. je schopný využiť svoje analytické znalosti v oblasti investičného rozhodovania, životného
a všeobecného poisťovníctva
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent získava poznatky, ktoré mu umožňujú:
1. špecifikovať dané ekonomické problémy,
2. vybrať vhodné analytické nástroje riešenia sociálno-ekonomického problému,
3. vytvoriť resp. získať databázu a využiť dostupný software a pracovať s PC,
4. spracovať dosiahnuté výsledky, ekonomicky ich zdôvodniť a účinne využiť,
5. byť nápomocný pri manažmente rozhodovacích procesov na úrovni rôzneho druhu organizačných
štruktúr (výrobné podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a neziskové organizácie),
6. analyticky zhodnotiť problémy vznikajúce v modernom informačnom prostredí, v manažmente
výrobných a nevýrobných podnikoch, v bankách, v poisťovníctve, na burzách, atď.
7. pripraviť podklady pre rozhodovacie procesy na úrovni vrcholového manažmentu, v inštitúciách
ústredných riadiacich orgánov,
8. simulovať, predikovať a navrhnúť riešenie ekonomických problémov,
9. implementovať výsledky kvantitatívnych analytických metód do riadenia výrobných a
nevýrobných podnikov, ziskových a neziskových organizácií, miestnej samosprávy, pracovať
v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent dokáže:
1. pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen kolektívu,
2. identifikovať a riešiť sociálno-ekonomické problémy,
3. predikovať vývoj, byť riadiacim pracovníkom a podieľať sa na práci vrcholového manažmentu,
4. udržiavať kontakt s vývojom vo vednom odbore,
61
Denné štúdium – inžinierske
OPERAČNÝ VÝSKUM A
EKONOMETRIA
Počet
kreditov
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Lineárne programovanie
6
Ekonometria II
6
Sieťová analýza
6
Input-output analýza
6
Ekonomická dynamika I
6
Ekonometria III
6
Stochastické modely
6
Viackriteriálne rozhodovanie
6
Povinne voliteľný predmet
6
Povinne voliteľný predmet
6
Nelineárne programovanie
6
Finančné modelovanie
6
Teória hier
6
Povinne voliteľný predmet
6
Záverečná práca
5
Simulačné modely
6
Povinne voliteľný predmet
6
Výberový predmet
4
Prax*
5
Záverečná práca
10
Spolu povinné predmety
92
20
12
16
Spolu povinne voliteľné predmety
24
8
4
Spolu výberové predmety
4
Spolu
120
20
20
20
*
prax v rozsahu 4 týždňov absolvujú študenti počas letných prázdnin po 2. semestri
Povinne voliteľný predmet (Operačný výskum)
Kvantitatívne metódy v logistike
Deriváty cenných papierov
Teória pravdepodobnosti II
Ekonomická dynamika II
Softvérová podpora rozhodovania
Povinne voliteľný predmet (Ekonometria)
Ekonometrické modelovanie
Aplikovaná ekonometria
Štatistická indukcia
Analýza časových radov I
Prognostické modely
Povinne voliteľný predmet (Ekonomické analýzy)
Mikroekonomická analýza II
Makroekonomická analýza II
Modelovanie ekonomických procesov II
62
6
3
6
6
6
4
2
4
4
4
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
8
12
4
4
20
Študijný program:
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII
STATISTICAL METHODS IN ECONOMICS
STATISTISCHE METHODEN IN ŐKONOMIE
Profil absolventa:
Absolvent študijného programu Štatistické metódy v ekonómii, študijného odboru
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii dokáže riešiť ekonomické problémy vznikajúce vo
výrobných podnikoch, v obchodných a finančných organizáciách, ziskových a neziskových
inštitúciách s využitím kvantitatívnych, hlavne štatistických metód. Pri riešení ekonomických
problémov dokáže uplatňovať systémový prístup. Absolvent má znalosti z oblasti podnikania,
obchodovania a riadenia nielen v makroekonomických súvislostiach, ale aj vo vzájomných
vplyvoch mikro- a makro- sféry. Ovláda prípravu podkladov pre rozhodovanie na základe
analýzy dostupných údajov pomocou štatistických metód. Má schopnosť získavať potrebné
údaje pre uskutočnenie základných ekonomických analýz, využívať štatistické analytické
a syntetické nástroje, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do
praxe.
Teoretické vedomosti
Absolvent:
- získa poznatky o makroekonomických a mikroekonomických procesoch,
- dokáže sa zorientovať v oblasti riadenia podnikov, v účtovníctve, podnikových financiách,
marketingu a v základných pracovno-právnych vzťahoch,
- získa poznatky o širokej škále štatistických metód a o podmienkach ich aplikácie pri
riešení ekonomických problémov,
- získa poznatky o štatistickom softvéri a o jeho využívaní,
- získa poznatky o využívaní metód operačného výskumu a ekonometrie pri riešení
ekonomických problémov,
- vie používať kvantitatívne, hlavne štatistické metódy, primeranú informačnú bázu a PC na
analýzu údajov, ktorej výsledky slúžia na prípravu materiálov na podporu rozhodovania
pri riešení ekonomických problémov.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent získa schopnosť:
- špecifikovať ekonomické problémy,
- vybrať vhodné kvantitatívne, najmä štatistické metódy, ktoré možno využiť pri riešení
ekonomického problému,
- získať potrebné údaje, využiť dostupný softvér a získať výsledky ktoré môžu slúžiť ako
užitočné podklady v procesoch rozhodovania v rámci riešenia ekonomického problému,
- spracovávať dosiahnuté výsledky, ekonomicky ich interpretovať a účinne využívať,
- spolupôsobiť v manažmente rozhodovacích procesov v rozličných sférach (výrobné
podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a neziskové organizácie).
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent dokáže:
- pracovať individuálne alebo ako člen kolektívu,
- prezentovať a zdokumentovať dosiahnuté výsledky svojej individuálnej alebo
kolektívnej práce,
- rozširovať a prehlbovať si svoje vedomosti vo vlastnom profesionálnom odbore.
63
Denné štúdium – inžinierske
ŠTATISTICKÉ METÓDY
V EKONÓMII
Počet kreditov
Analýza časových radov I
Národohospodárska štatistika
Regresná a korelačná analýza
Štatistická indukcia
Povinne voliteľný predmet I
Analýza časových radov II
Demografická štatistika
Systém národných účtov
Podnikovohospodárska štatistika
Viacrozmerné štatistické metódy
Povinne voliteľný predmet II
Výberové skúmanie
Hĺbková analýza údajov
Štatistické riadenie kvality
Povinne voliteľný predmet III
Záverečná práca I
Demografické metódy
Analýza kategoriálnych údajov
Sociálna štatistika
Analýza rozhodovania
Výberový predmet
Záverečná práca II
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Výberové predmety
Počet kreditov celkom
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
9
99
18
3
120
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za
semester)
1.
2.
3.
4.
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2/2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
-/2
2/2
2/2
2/2/2/-/4
16
16
14
16
4
4
4
2
20
20
18
18
Skupiny povinne voliteľných predmetov 2. stupňa denného štúdia
Skupina
I
II
III
Názov predmetu
Počet kreditov
Teória pravdepodobnosti II
Kvantilové metódy
Štatistické metódy v marketingu
Aplikovaná poistná štatistika
Analýza spôsobilosti procesu
Stochastické modely
Simulačné modely
Navrhovanie experimentov
Aktuárska demografia
Ekonometria II
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
64
Týždenná výmera
hodín
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
Študijný program:
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
ACCOUNTING AND AUDITING
RECHNUNGSWESEN UND WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
Profil absolventa:
Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo ovládajú
teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín orientované na oblasť
účtovníctva a audítorstva. Sú schopní aktívne ovplyvňovať tvorbu a fungovanie účtovného
informačného systému, analyzovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení a
v audítorskej činnosti pri rešpektovaní širokého spektra špecifík rôznych typov subjektov.
Odborný profil absolventa formujú poznatky z rôznych oblastí účtovníctva, audítorstva
a kontroly.
Absolventi druhého stupňa štúdia študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo sa
uplatnia v riadiacich a metodických funkciách v oblasti účtovníctva, finančného rozhodovania
a finančnej kontroly - na úrovni vrcholového a stredného stupňa riadenia podnikov
a inštitúcií. Títo absolventi sú schopní, po splnení ďalších nadväzujúcich požiadaviek (po
získaní predpísaných praktických skúseností, postpromočnej
príprave a absolvovaní
zákonom stanovenej skúšky), úspešne vykonávať audítorskú činnosť, daňové poradenstvo,
činnosť znalcov na oceňovanie majetku pri rôznych vlastníckych transakciách, činnosť
expertov na analýzu účtovných informačných systémov a expertov na overenie a posúdenie
podnikateľských zámerov.
Teoretické vedomosti:
Absolvent druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo:
- získa široký diapazón teoretických poznatkov na adekvátnej kvalitatívnej úrovni
z oblasti účtovníctva a audítorstva všetkých typov subjektov pôsobiacich v trhovom
prostredí,
- dokáže tvorivo pristupovať k implementácii novej (aktuálnej) metodiky, princípov
a postupov v oblasti účtovníctva a audítorstva a k riešeniu zásadných problémov
v týchto problémových oblastiach,
- je schopný aktívne ovplyvňovať výber a formulovať požiadavky na tvorbu vhodného
účtovného systému, ktoré rešpektujú existujúce normatívne a etické kritériá,
- má odborné a morálne predpoklady ako nevyhnutné východiská pre výkon audítorskej
profesie v prostredí silnej medzinárodnej konkurencie.
Praktické schopnosti a zručnosti:
Absolvent druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo získava
poznatky, ktoré mu umožňujú:
- aplikovať teoretické vedomosti pri vedení účtovníctva, pri výkone auditu a pri plnení
riadiacich a rozhodovacích funkcií v rôznych typoch podnikov a inštitúcií,
- analyzovať jednotlivé problémy a zabezpečiť ich efektívne riešenie a súlade
s účtovnými a etickými princípmi, zásadami a normami,
- pochopiť a promptne aplikovať permanentné zmeny vyplývajúce z novelizácií
účtovnej, daňovej a audítorskej legislatívy pre zabezpečenie správnosti a spoľahlivosti
prezentovaných informácií,
- zhodnotiť a interpretovať dosiahnuté výsledky a predkladať akceptovateľné návrhy
a odporúčania manažmentu,
- vytvárať garanciu profesionálneho výkonu zlučiteľného so všeobecným
zámerom poslaním účtovníka a audítora, umocňovať dôveryhodnosť profesie a jej
spoločenskú prestíž.
65
Denné štúdium – inžinierske
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný
program
Počet
(týždenná výmera hodín
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
kreditov
za semester)
1.
2.
3.
4.
Finančné právo
4
2/Vybrané problémy finančného účtovníctva
6
2/2
Finančný manažment
5
2/2
Účt. rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí
5
2/2
Účtovníctvo vlastníckych transakcií
5
2/2
Medzinárodné štandardy účtovného vykazovania (IFRS)
5
3/1
Účtovníctvo a dane právnických osôb
5
2/2
Manažérske účtovníctvo
5
2/2
Účtovníctvo bánk
5
2/2
Audítorstvo I
4
1/1
Teória účtovníctva
4
2/2
Povinne voliteľný predmet I
3
2/Diplomový seminár I.
4
-/2
Audítorstvo II
6
2/2
Interný audit
5
2/2
Konsolidácia účtovnej závierky
5
2/2
Účtovné systémy vybraných krajín
5
2/2
Účtovníctvo poisťovní
5
2/2
Diplomový seminár II
4
-/2
Audítorstvo III
6
2/2
Regulácia a prax v účtovníctve a audítorstve
5
4/0
Etika účtovníka a audítora
5
2/2
Povinne voliteľný predmet II
4
2/Diplomový seminár III
10
-/6
Spolu povinné predmety
113
22
20
22
18
Spolu povinne voliteľné predmety
7
2
2
Spolu
120
22
22
22
20
Skupiny povinne voliteľných predmetov 2. stupňa denného štúdia
Skupina
Názov predmetu
Výmera
voliteľných
hodín
predmetov
Povinne voliteľné
predmety I
Povinne voliteľné
predmety II
Ekologické účtovníctvo
Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Riadenie nákladov a financií v angličtine
Vedenie finančných záznamov v angl. jazyku
Účtovníctvo obcí
Deriváty cenných papierov
Systém národných účtov
Makroekonomická analýza
Forenzné účtovníctvo
Zabezpečenie kontroly kvality auditu
66
2/2/2/2
0/2
2/2/2/2/2
2/1
2/0
Počet
kreditov
3
3
6
5
4
3
4
6
5
4
Externé štúdium – inžinierske
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
Finančné právo
Vybrané problémy finančného účtovníctva
Finančný manažment
Účt. rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
Účtovníctvo vlastníckych transakcií
Medzinárodné štandardy účtovného vykazovania (IFRS)
Účtovníctvo a dane právnických osôb
Manažérske účtovníctvo
Účtovníctvo bánk
Audítorstvo I
Teória účtovníctva
Povinne voliteľný predmet I
Diplomový seminár I.
Audítorstvo II
Interný audit
Konsolidácia účtovnej závierky
Účtovné systémy vybraných krajín
Účtovníctvo poisťovní
Diplomový seminár II
Audítorstvo III
Regulácia a prax v účtovníctve a audítorstve
Etika účtovníka a audítora
Povinne voliteľný predmet II
Diplomový seminár III
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný
program
Počet
(výmera hodín za
kreditov
semester)
1.
2.
3.
4.
4
8
6
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
4
8
4
16
3
8
4
8
6
16
5
16
5
16
5
16
5
16
4
8
6
16
5
16
5
16
4
8
10
24
113
88
80
88
72
7
8
8
120
88
88
88
80
Skupiny povinne voliteľných predmetov 2. stupňa externého štúdia
Skupina voliteľných
predmetov
Povinne voliteľné
predmety I
Povinne voliteľné
predmety II
Názov predmetu
Ekologické účtovníctvo
Účtovníctvo neziskových účtovných
jednotiek
Účtovníctvo obcí
Deriváty cenných papierov
Systém národných účtov
Makroekonomická analýza
Forenzné účtovníctvo
67
Výmera
hodín
8
8
Počet
kreditov
3
3
8
8
8
8
8
4
3
4
6
4
Študijný program:
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ
TECHNOLÓGIE
MANAGERIAL DECISION MAKING AND INFORMATION
TECHNOLOGY
MANAGEMENTENTSCHEIDUNGEN UND
INFORMATIONSTECHNOLOGIEN
Profil absolventa:
Absolventi študijného programu MRIT na druhom stupni štúdia majú na základe
získaných poznatkov z ekonomickej teórie, z využívania kvantitatívnych metód a vedomostí z
výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nájsť
uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a
v poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách
ústredných riadiacich orgánov a pod. Jeho prednosťou bude spojenie tak ekonomických
poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako aj softvérových
zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na
vytváranie vlastných softvérových systémov. Absolventi sú ekonómovia - informatici, ktorí sú
na základe kvantitatívnych ekonomických analýz schopní analyzovať, navrhovať, realizovať a
prevádzkovať informačné systémy v ekonomických objektoch a verejnej správe, ako aj
analyzovať a vyhodnocovať informačné toky v ekonomických systémoch, riadiť projektantské
a programátorské tímy a interdisciplinárne komunikovať s manažérmi - používateľmi
informačných systémov.
Teoretické vedomosti
Absolvent:
- získa vedomosti z makroekonomických a mikroekonomických procesov v rámci
ekonomickej teórie, makroekonomickej a mikroekonomickej analýzy, hospodárskej
politiky, finančníctva;
- dokáže identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy a zostaviť
zodpovedajúci ekonomicko-matematický model, nájsť vhodné metódy a zodpovedajúce
programové prostriedky pre jeho riešenie, verifikovať výrokovú schopnosť použitého
modelu v procese ekonomického rozhodovania;
- je schopný využiť svoje analytické znalosti z oblasti rozhodovania, modelovania na
modelovanie organizácie a ekonomických procesov podnikov, získavať komplexný
prehľad o informačných väzbách a navrhovať ich racionalizáciu;
- analyzuje, navrhuje a implementuje informačné systémy ekonomických objektov a
verejnej správy, riadi projektantské a programátorské tímy a komunikuje so zákazníkmi
softvérových firiem;
- je spôsobilý formulovať požiadavky na inovácie informačných systémov, aplikovať
moderné informačné technológie,
- dokáže racionálne ohodnotiť ekonomický efekt z vývoja a prevádzkovania nových
aplikácií.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent získava poznatky, ktoré mu umožňujú:
- špecifikovať dané ekonomické problémy, vybrať vhodné analytické nástroje riešenia
sociálno-ekonomického problému;
- spracovať dosiahnuté výsledky, ekonomicky ich zdôvodniť a účinne využiť, analyticky
zhodnotiť problémy vznikajúce v modernom informačnom prostredí, v manažmente
výrobných a nevýrobných podnikoch, v bankách, v poisťovníctve, na burzách, atď.;
68
byť nápomocným pri manažmente rozhodovacích procesov na úrovni rôzneho druhu
organizačných štruktúr (výrobné podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a
neziskové organizácie);
- pripraviť podklady pre rozhodovacie procesy na úrovni vrcholového manažmentu,
v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov, simulovať, predikovať a navrhnúť riešenie
ekonomických problémov;
- implementovať výsledky kvantitatívnych analytických metód do riadenia výrobných a
nevýrobných podnikov, ziskových a neziskových organizácií, miestnej samosprávy,
pracovať v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch;
- vykonávať analýzy zložitých informačných systémov, navrhovať, vytvárať,
implementovať a riadiť informačné systémy v ekonomických objektoch;
- využívať informačné a optimalizačné metódy pri návrhu informačných systémov,
vyhľadávať, zavádzať a využívať aplikačné softvérové produkty;
- spravovať počítačové siete a prevádzkovať informačné systémy, riešiť vedeckovýskumné úlohy v oblasti hospodárskej informatiky.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent dokáže:
- pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen kolektívu;
- identifikovať a riešiť sociálno-ekonomické problémy, predikovať vývoj, byť riadiacim
pracovníkom a podieľať sa na práci vrcholového manažmentu;
- aplikovať metodológie a metódy v oblasti modelovania, matematizácie a informatizácie
ekonomiky a ich procesov;
- vyhodnotiť možné riešenia a vybrať optimálne riešenie na tvorbu a prevádzku nového
informačného systému, vzhľadom na očakávané náklady a výnosy.
-
69
Denné štúdium – inžinierske
MANAŽÉRSKE
ROZHODOVANIE
A INFORMAČNÉ
TECHNOLÓGIE
Lineárne programovanie
Sieťová analýza
Softvérové inžinierstvo I
Počítačové siete a distribuované
spracovanie dát II
Business intelligence
Ekonometria II
Viackriteriálne rozhodovanie
Multimediálne systémy
Softvérové inžinierstvo II
Povinne voliteľný predmet
Simulačné modely
Teória hier
Riadenie projektov informačných
systémov
Automatizácia projektovania
Povinne voliteľný predmet
Povinne voliteľný predmet
Záverečná práca A
Manažérske riadenie a informačné
technológie II
Povinne voliteľný predmet
Výberový predmet
Záverečná práca B
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu výberové predmety
Spolu
Počet
kreditov
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(týždenná výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
6
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
6
6
3
5
6
4
4
2
4
4
6
3
10
96
21
3
120
70
20
16
4
18
6
20
20
24
4
2
8
12
4
2
18
Povinne voliteľný predmet (Operačný výskum a Ekonometria)
Predmet
Počet
kreditov
Kvantitatívne metódy v logistike
Softvérová podpora rozhodovania
Mikroekonomická analýza II
Makroekonomická analýza II
Modelovanie ekonomických procesov II
Aplikovaná ekonometria
Ekonometrické modelovanie
6
6
6
6
6
6
6
Týždenná
výmera za
semester
4
4
4
4
4
4
4
Povinne voliteľný predmet (Modelovanie sociálno-ekonomických procesov)
Predmet
Počet
Týždenná
kreditov
výmera za
semester
Modelovanie procesov vo verejnej správe
6
4
Elektronické podnikanie
3
2
Manažérske simulácie
6
4
Povinne voliteľný predmet (Manažérske riadenie a informačné technológie)
Predmet
Počet
Týždenná
kreditov
výmera za
semester
Aplikácie neurónových sietí v ekonomických procesoch
3
2
Pokročilé využívanie databáz
6
4
Prípadové štúdie
6
4
Povinne voliteľný predmet (Počítačové siete a programovacie techniky)
Predmet
Počet
kreditov
Tvorba internetových aplikácií
Evolučné algoritmy
Paralelné programovanie
6
6
6
71
Týždenná
výmera za
semester
4
4
4
Externé štúdium – inžinierske
MANAŽÉRSKE
ROZHODOVANIE
A INFORMAČNÉ
TECHNOLÓGIE
Lineárne programovanie
Sieťová analýza
Softvérové inžinierstvo I
Počítačové siete a distribuované
spracovanie dát II
Business intelligence
Ekonometria II
Viackriteriálne rozhodovanie
Multimediálne systémy
Softvérové inžinierstvo II
Povinne voliteľný predmet
Simulačné modely
Teória hier
Riadenie projektov informačných
systémov
Automatizácia projektovania
Povinne voliteľný predmet
Povinne voliteľný predmet
Manažérske riadenie a informačné
technológie II
Povinne voliteľný predmet
Výberový predmet
Záverečná práca
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu výberové predmety
Spolu
Počet
kreditov
Akademický rok 2013/2014
Odporúčaný študijný program
(výmera hodín za semester)
1.
2.
3.
4.
6
6
6
6
16
16
16
16
6
6
6
6
6
6
6
6
3
16
16
16
16
16
16
16
16
8
6
6
3
6
16
16
8
16
6
3
10
96
21
3
120
72
80
64
16
16
72
24
80
80
96
16
8
32
48
16
8
72
Povinne voliteľný predmet (Operačný výskum a Ekonometria)
Predmet
Počet
kreditov
Kvantitatívne metódy v logistike
6
Softvérová podpora rozhodovania
6
Mikroekonomická analýza II
6
Makroekonomická analýza II
6
Modelovanie ekonomických procesov II
6
Aplikovaná ekonometria
6
Ekonometrické modelovanie
6
Výmera za
semester
16
16
16
16
16
16
16
Povinne voliteľný predmet (Modelovanie sociálno-ekonomických procesov)
Predmet
Počet
Výmera za
kreditov
semester
Modelovanie procesov vo verejnej správe
6
16
Elektronické podnikanie
3
8
Manažérske simulácie
6
16
Povinne voliteľný predmet (Manažérske riadenie a informačné technológie)
Predmet
Počet
Výmera za
kreditov
semester
Aplikácie neurónových sietí v ekonomických procesoch
3
8
Pokročilé využívanie databáz
6
16
Prípadové štúdie
6
16
Povinne voliteľný predmet (Počítačové siete a programovacie techniky)
Predmet
Počet
kreditov
Tvorba internetových aplikácií
Evolučné algoritmy
Paralelné programovanie
6
6
6
73
Týždenná
výmera za
semester
16
16
16
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Tretí stupeň štúdia – doktorandské štúdium
Doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave sa riadi Zásadami organizácie
doktorandského štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Zásadami
organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, vydanými
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako vnútorné predpisy FHI a EU v Bratislave, a
ďalšími nadväzujúcimi vnútornými predpismi EU v Bratislave a FHI EU v Bratislave.
Doktorandské štúdium na FHI sa uskutočňuje v dennej forme štúdia a v externej forme
štúdia; štandardná dĺžka štúdia je v dennej forme 3 roky, v externej forme 5 rokov. Prebieha
podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa; hodnotí sa podľa zásad
kreditového systému. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie
dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa
udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“; skratka „PhD.“
sa uvádza za menom).
Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského
štúdia na FHI je absolvovanie študijného programu 2. stupňa v rovnakom alebo príbuznom
študijnom odbore ako je odbor, na ktorý sa uchádzač hlási, a úspešné absolvovanie prijímacej
skúšky. Najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na
doktorandské štúdium, vypíše FHI témy dizertačných prác, ku ktorým je určený školiteľ,
a zverejní ich na internetovej stránke fakulty. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje
na jednu z vypísaných tém. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa koná pred
prijímacou komisiou, ktorú menuje dekan. Prijímacia komisia určí poradie úspešnosti
uchádzačov a predloží dekanovi návrh na prijatie tých doktorandov, ktorí vyhoveli na
prijímacej skúške. Súčasne s rozhodnutím o prijatí uchádzača na doktorandské štúdium dekan
FHI potvrdí školiteľa na tému dizertačnej práce.
Podrobnosti o prijímacom konaní na doktorandské štúdium upravujú Zásady
prijímacieho konania na doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky EU
v Bratislave na príslušný akademický rok, ktoré sú vydané ako vnútorný predpis FHI.
Individuálny študijný plán zostavuje doktorand spoločne so školiteľom a schvaľuje
odborová komisia. Pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Vychádza z odporúčaného
študijného plánu príslušného akreditovaného študijného programu, ktorý poskytuje FHI.
Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v dennej forme štúdia počas
akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom a pre
doktoranda v externej forme 36 kreditom. Kredity doktoranda za jednotlivé roky sa kumulujú.
Na postup do ďalšieho ročníka je potrebné získať určený počet kreditov v štruktúre,
akú vyžaduje konkrétny študijný program.
Doktorand v dennej forme štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 18
mesiacov od začiatku štúdia, v externej forme najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia.
Fakulta hospodárskej informatiky ponúka doktorandské štúdium v týchto študijných
odboroch:
3.3.12 Účtovníctvo
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum
74
Študijný program:
ÚČTOVNÍCTVO
ACCOUNTING
RECHNUNGSWESEN
Profil absolventa:
Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy
výskumu z oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné
teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť
zložité teoretické a praktické problémy na rôznych stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom
aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Vedia sa
podieľať na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja v oblasti účtovníctva
a audítorstva, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých
a odborných časopisoch a vysokoškolských učebných textoch.
Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo sa uplatnia vo funkciách,
ktoré si vyžadujú hlbokú teoretickú orientáciu so schopnosťou praktickej aplikácie poznatkov
získaných analýzou a syntézou riešenej problematiky, a to v centrálnych inštitúciách štátnej
správy, v medzinárodných a zahraničných organizáciách, na vysokých školách a vo vedeckom
výskume. Obsah poznatkov získaných štúdiom študijného programu Účtovníctvo
absolventom zaručí kompatibilitu, vedeckú a praktickú mobilitu v európskom i celosvetovom
priestore.
Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo je spôsobilý vykonávať
profesiu samostatného vedeckého pracovníka v oblasti účtovníctva a audítorstva, ktorý ovláda
vedecké metódy výskumu, je schopný samostatne vedecky pracovať a tvoriť metodiku
v oblasti účtovníctva na mikroúrovni aj makroúrovni. Má predpoklady pre pedagogickú
a vedeckovýskumnú prácu, je schopný pracovať v zahraničných organizáciách a komunikovať
v odbornej terminológii vo svetovom jazyku.
Teoretické vedomosti:
Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo:
- získa hlboké teoretické vedomosti z makroekonómie a mikroekonómie tak, aby nadobudol
schopnosť posudzovať a riešiť náročné teoretické a praktické problémy na rôznych
úrovniach národného hospodárstva a tvorivým spôsobom aplikovať získané poznatky pri
štúdiu odborných predmetov doktorandského štúdia a v hospodárskej praxi;
- prehĺbi si poznatky získané predchádzajúcim štúdiom (v 1. a 2. stupni štúdia) v špeciálnej
ekonomickej vednej disciplíne Účtovníctvo a k nej prislúchajúcej novšej vednej disciplíne
Audítorstvo tak, aby bol schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné teoretické
a praktické riešenia problémov z rôznych oblastí účtovníctva a audítorstva na súčasnom
stupni poznania v daných oblastiach v celosvetovom meradle;
- dokáže sa zorientovať v účtovníctve rôznych typov subjektov tak, aby získané teoretické
vedomosti mohol využiť pre hlbšie poznanie ich osobitostí s možnosťou využitia v praxi
rôznych subjektov.
Praktické schopnosti a zručnosti:
Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo získava poznatky, ktoré
mu umožňujú:
- tvorivo využívať získané poznatky v riadiacej praxi rôznych ekonomických subjektov;
- samostatne získavať teoretické a praktické poznatky z oblasti účtovníctva, audítorstva
a príbuzných vedných disciplín;
- identifikovať konkrétne ekonomické problémy a navodiť spôsob ich riešenia;
75
-
vytvárať kritický postoj k analyzovanému problému a formulovaniu vlastného názoru naň;
vytvoriť návyky na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú činnosť.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:
Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo:
- si osvojí zásady a metódy vedeckej práce a schopnosť vedeckej formulácie problému;
- si osvojí etické a spoločenské aspekty vedeckej práce;
- má schopnosť uplatniť získané vedomosti v rozvoji študijného programu a preniesť
poznatky do praxe;
- dokáže rozširovať a prehlbovať si svoje vedomosti vo vlastnom študijnom odbore
samoštúdiom a pozorovaním aplikácií v praxi;
- naučí sa zásady správnej prezentácie výsledkov výskumu v písomnej forme (v súlade
s požiadavkami na bibliografickú citáciu) a vo forme verejného vystúpenia;
- je publikačne činný, čo dokazuje priebežne výstupmi zo skúmanej problematiky
vedeckého bádania.
Pre študentov, ktorí začali pred 1.9.2012
Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – denná forma (60 kreditov)
Študijný plán – denné štúdium
Počet kreditov
(konzultácie/samostatná práca)
Študijný predmet
1.
2.
3.
Makroekonomické teórie
10
12/48
Nadnárodné systémy účtovníctva
10
12/48
Povinne voliteľný predmet I
10
12/48
Mikroekonomické teórie
10
12/48
Auditing
10
12/48
Povinne voliteľný predmet II
10
12/48
Spolu povinné predmety
40
24/96
24/96
Spolu povinne voliteľné predmety
20
12/48
12/48
Spolu
60
36/144
24/96
12/48
Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – externá forma (60 kreditov)
Študijný predmet
Počet
Študijný plán – externé štúdium
kreditov
(konzultácie/samostatná práca)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Makroekonomické teórie
10
12/48
Mikroekonomické teórie
10
12/48
Nadnárodné systémy účtovníctva
10
12/48
Povinne voliteľný predmet I
10
12/48
Auditing
10
12/48
Povinne voliteľný predmet II
10
12/48
Spolu povinné predmety
40
12/48 12/48 12/48
12/48
Spolu povinne voliteľné predmety
20
12/48
12/48
Spolu
60
12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48
76
SKUPINY POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV
Povinne voliteľné predmety I
Povinne voliteľné predmety II
Sociálna a hospodárska štatistika
Aktuárske modely v životnom poistení
Mikroekonomická analýza
Makroekonomická analýza
Operačný výskum
Účtovníctvo pre manažérske rozhodovanie
Podnikové kombinácie a konsolidovaná účtovná závierka
Účtovníctvo nepodnikateľských subjektov
Účtovníctvo finančných inštitúcií
Finančná kontrola a interný audit
Pre študentov, ktorí začali po 1.9.2012
Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – denná forma (60 kreditov)
Študijný predmet
Počet kreditov
Makroekonomická analýza
Nadnárodné systémy účtovníctva
Povinne voliteľný predmet
Mikroekonomická analýza
Auditing
Povinne voliteľný predmet
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
10
10
10
10
10
10
40
20
60
Študijný plán – denné štúdium
(konzultácie/samostatná práca)
1.
2.
3.
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
24/96
24/96
12/48
12/48
36/144
24/96
12/48
Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – externá forma (60 kreditov)
Študijný predmet
Počet
kreditov
Makroekonomická analýza
Nadnárodné systémy účtovníctva
Mikroekonomická analýza
Povinne voliteľný predmet
Auditing
Povinne voliteľný predmet
Spolu povinné predmety
Spolu povinne voliteľné predmety
Spolu
10
10
10
10
10
10
40
20
60
Študijný plán – externé štúdium
(konzultácie/samostatná práca)
1.
2.
3.
4.
5.
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
24/96
12/48
12/48
12/48
12/48
24/96
12/48
12/48
12/48
12/48
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
Sociálna a hospodárska štatistika
Aktuárske modely v životnom poistení
Účtovníctvo pre manažérske rozhodovanie
Podnikové kombinácie a konsolidovaná účtovná závierka
Účtovníctvo nepodnikateľských subjektov
Účtovníctvo finančných inštitúcií
Európske ekvitné transakcie
Systém kontroly kvality v audite
Finančné inžinierstvo
77
Vedecká časť – tvorivá činnosť v oblasti vedy. V tejto časti sú uvedené aktivity, za ktoré
môže doktorand získať v priebehu štúdia kredity a koľko kreditov môže získať za jednu
konkrétnu aktivitu. Tvorivá činnosť v oblasti vedy zahŕňa publikačné výstupy, vystúpenia na
konferenciách bez publikačných výstupov, aktívne zapojenie do riešenia výskumných
projektov, citácie, ohlasy a iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou.
Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy (60 kreditov)
Tvorivá činnosť v oblasti vedy
Počet kreditov
Kredity za publikačné výstupy
Publikácia vo vedeckom časopise - karentovanom
20
Publikácia vo vedeckom časopise - nekarentovanom
15
Publikácia v odbornom časopise - recenzovanom
10
Publikácia v odbornom časopise - nerecenzovanom
5
Vystúpenia na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
15
Vystúpenia na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku
10
Vystúpenia na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov
10
a doktorandov v rámci OK, SOK, resp. EDAMBA, publikované
v zborníku
Vystúpenie na odbornom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
10
Vystúpenie na odbornom podujatí v SR publikované v zborníku
6
Autorstvo/spoluautorstvo učebných textov
15
Kredity za vystúpenia na konferenciách bez publikačných výstupov
Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v zahraničí
5
nepublikované v zborníku (na základe dokladu)
Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v SR nepublikované
3
v zborníku (na základe dokladu)
Kredity za aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov
(kredity sa budú prideľovať na základe vyjadrenia zodpovedného riešiteľa projektu)
Člen riešiteľského kolektívu v rámci VEGA, KEGA a medzinárodného
8
výskumného projektu
Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých pracovníkov
6
a interného grantu EU v Bratislave
Citácie a ohlasy
Citácia – SCI
4
Citácia v zahraničí
3
Citácia v SR
1
Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou
Člen organizačného výboru konferencie, odborné tlmočenie počas
5
konferencie, spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie)
Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť viazanú na projekt dizertačnej práce a dizertačnú
prácu (60 kreditov)
Tvorivá činnosť viazaná na projekt dizertačnej práce a dizertačnú prácu Počet kreditov
Projekt dizertačnej práce
20
Dizertačná práca
40
78
Študijný program:
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII
Profil absolventa:
Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov, ktoré
umožňujú riešenie zložitých problémov rozhodovania na všetkých úrovniach národného
hospodárstva, s využitím kvantitatívnych metód. Obsah poznatkov zaručí kompatibilitu
a vedeckú mobilitu v európskom priestore.
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii (3. stupeň) je schopný


vedecky skúmať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti analýzy a syntézy
ekonomických systémov s využitím kvantitatívnych, najmä štatistických metód,
tvorivo využívať získané poznatky v riadení ekonomických systémov.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii si osvojí





zásady vedeckej práce, väzby výskum – hospodárska prax, vedecké formulovanie
problému a jeho riešenie s využitím kvantitatívnych, najmä štatistických metód,
právne aspekty fungovania ekonomického systému, etické a spoločenské stránky vedeckej
práce,
prezentáciu výsledkov za pomoci súčasných informačných technológií,
základné smery rozvoja vedného odboru a jeho prínosy pre hospodársku prax,
štruktúru a proces vedeckého objasňovania ekonomických javov, faktov a ich súvislostí.
Charakteristika jednotiek študijného programu:
Jednotky študijného programu (predmety), ktoré sú zaradené v treťom stupni štúdia,
v zásade nadväzujú na magisterské štúdium v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy
v ekonómii, a súčasne sú zvolené tak, aby bol tretí stupeň relatívne samostatný v prípade, že
uchádzač neabsolvoval magisterské štúdium tohto študijného odboru, ale príbuzného
študijného odboru. Jednotky študijného programu obsahujú povinné a povinne voliteľné
predmety.
Povinné predmety všeobecného charakteru sú obsahovo zamerané na všeobecné
ekonomické vedné disciplíny – makroekonómiu a mikroekonómiu v modernom poňatí
v súlade s domácou a zahraničnou literatúrou. Povinné predmety, ktoré sa viažu na študijný
odbor sú obsahovo vymedzené s ohľadom na najnovšie trendy vývoja v oblasti štatistických
metód a ich aplikácií v ekonómii.
Povinne voliteľné predmety sú z oblasti štatistiky, aktuárstva, ekonometrie a
operačného výskumu. Doktorand spolu so školiteľom si vyberá povinne voliteľné predmety
tak, aby korešpondovali s témou dizertačnej práce.
79
Kvantitatívne metódy v ekonómii – denné štúdium
Počet
kreditov
Študijná činnosť
Študijný plán
(konzultácie/samostatná práca v hod.)
1.
Povinné predmety
Makroekonomická analýza
Induktívne metódy štatistiky
Mikroekonomická analýza
Viacrozmerné štatistické metódy
Voliteľné predmety
Povinne voliteľný predmet
Povinne voliteľný predmet
Dizertačná práca
Odovzdanie ucelenej časti dizertačnej
práce a vykonanie dizertačnej skúšky
Odovzdanie dizertačnej práce
10
10
10
10
3.
4.
5.
6.
12/48
12/48
12/48
12/48
10
10
12/48
12/48
20
40
40
Počet hodín
Počet kreditov spolu
2.
120
120
120
160
20
20
40
80
80
60
80
80
60
40
Kvantitatívne metódy v ekonómii – externé štúdium
Študijná
činnosť
Počet
kredit
ov
1.
Makroekono
mická
analýza
Induktívne
metódy
štatistiky
Mikroekono
mická
analýza
Viacrozmern
é štatistické
metódy
10
12/48
2.
3.
Študijný plán(konzultácie/samostatná práca v hod.)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Povinné predmety
Povinne
voliteľný
predmet
Povinne
voliteľný
predmet
10
10
10
12/48
12/48
12/48
Voliteľné predmety
12/48
10
12/48
10
Dizertačná práca
40
Odovzdanie 20
ucelenej časti
dizertačnej
práce
a vykonanie
80
dizertačnej
skúšky
Odovzdanie
dizertačnej
práce
Počet hodín
Počet
kreditov
spolu
40
120
60
10
Skupina povinných a
povinne voliteľných
predmetov
60
10
60
10
60
10
120
20
60
60
40
60
60
60
40
40
Konzultácie/
Počet
Samostatná
kreditov
práca (v hod.)
Názov predmetu
Makroekonomická analýza
Induktívne metódy štatistiky
Mikroekonomická analýza
Viacrozmerné štatistické metódy
voliteľné Ekonometria
Operačný výskum
Prognostické metódy
Výberové skúmanie
Sociálna a hospodárska štatistika
Riadenie rizika v neživotnom poistení
Aktuárske modely v životnom poistení
Stochastické procesy v neživotnom
poistení
Hĺbková analýza údajov
Investičné a finančné modely
Moderné prístupy k životnému poisteniu
Povinné predmety
Povinne
predmety
40
20
60
81
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
10
10
12/48
12/48
10
12/48
Tvorivá činnosť v oblasti vedy
Počet kreditov
Kredity za publikačné výstupy
Publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom
20
Publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom
15
Publikácia v odbornom časopise – recenzovanom
10
Publikácia v odbornom časopise – nerecenzovanom
5
Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
15
Vystúpenie na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku
10
Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov
8
a doktorandov v rámci OK, SOK resp. EDAMBA publikované v
zborníku
Vystúpenie na odbornom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
10
Vystúpenie na odbornom podujatí v SR publikované v zborníku
6
Autorstvo/ spoluautorstvo učebných textov – viac ako 1 AH
15
Kredity za vystúpenia na konferenciách bez publikačných výstupov
Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v zahraničí
5
nepublikované v zborníku (na základe dokladu)
Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v SR nepublikované 3
v zborníku (na základe dokladu)
Kredity za aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov(kredity sa budú prideľovať
na základe vyjadrenia zodpovedného riešiteľa projektu)
Člen riešiteľského kolektívu v rámci VEGA, KEGA a medzinárodného 8
výskumného projektu
Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých pracovníkov
6
a interného grantu EU
Citácie a ohlasy
Citácia – SCI
4
Citácia v zahraničí
3
Citácia v SR
1
Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou
Člen organizačného výboru konferencie alebo odborné tlmočenie počas 5
konferencie alebo spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie
Minimálny počet požadovaných kreditov
60
82
Študijný program:
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM
ECONOMETRICS AND OPERATIONS RESEARCH
ÖKONOMETRIE UND OPERATIONS RESEARCH
Profil absolventa:
Absolvent študijného programu EOV ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy
ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy
zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na
formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov,
odvetví a národného hospodárstva. Absolvent je schopný tvorivo reagovať na riešenie úloh
generovaných hospodárskou praxou, pričom primárnym cieľom jeho odbornej prípravy je
zvládnutie exaktných metód a modelových prístupov. V kontexte globalizácie ekonomiky a
vstupu Slovenska do európskej únie je tento typ vzdelania nevyhnutnosťou vzhľadom na
rozvoj ekonomickej teórie na porovnateľných univerzitách a fakultách v Európe a vo svete.
Cieľom štúdia na treťom stupni v odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum je
poskytnúť doktorandovi hlboké poznatky z oblasti ekonomickej vedy na báze metodológie
opierajúcej sa o nástroje ekonometrie a operačného výskumu. Získa znalosti o tom ako
funguje ekonomický systém, ako sa správa v stave rovnováhy a aj mimo rovnováhy. Má
schopnosť vytvárať algoritmy riešenia úloh. Prehĺbi si poznatky o ekonomickou vedou
formulovaných ekonomických princípoch, ktoré sú nutné pri tvorbe politiky určenej na
riešenie ekonomických problémov. Dozvie sa podmienky, za ktorých je ekonomický systém
stabilný. Štúdium má za cieľ vychovávať aj odborníkov orientovaných na rozvoj ekonomickej
teórie a teórie ekonometrie a operačného výskumu.
Študijný odbor 3.3.25 pripravuje doktorandov ekonómov tak, aby chápali vzťahy
medzi faktami, princípmi (zákonmi) a ekonomickou politikou podniku a hospodárstva. Dôraz
je položený na ekonomickú teóriu, ktorej úlohou je systematicky usporiadať, interpretovať a
zovšeobecňovať ekonomické zákonitosti a javy na základe ekonomických údajov a faktov.
Množina predmetov zaručuje oboznámenie doktoranda s determinantami makroekonomických veličín, príčinami ich zmien, podmienkami ekonomickej efektívnosti a optimálneho
stavu a vývoja ekonomického systému (hospodárstva, podniku). Základné predmety v tomto
odbore prehlbujú poznatky ekonomickej teórie, ktorá umožňuje porozumieť faktom.
Teoretické vedomosti
Absolvent:
1. vie vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti mikroekonomických a
makroekonomických systémov,
2. dokáže tvorivo využívať získané poznatky v riadiacej praxi ekonomických systémov,
3. vie konštruovať makroekonometrické a mikroekonometrické modely; modifikovať
existujúce modely ekonomických systémov pre tvorbu stratégie a hospodárskej politiky,
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent získava poznatky, ktoré mu umožňujú:
1. využívať a tvoriť vhodné analytické nástroje riešenia problémov v oblasti
mikroekonomických a makroekonomických systémov,
2. analyzovať a riadiť rozhodovacie procesy na úrovni rôzneho druhu organizačných
štruktúr (výrobné podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a neziskové
organizácie).
83
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent ovláda:
1. zásady vedeckej práce, väzby výskum – hospodárska prax, vedecké formulovanie
problému, jeho matematickú transformáciu do ekonomicko-matematického modelu,
2. právne aspekty fungovania ekonomického systému, etické a spoločenské stránky vedeckej
práce,
3. prezentáciu výsledkov za pomoci súčasných informačných technológií,
4. podstatu rozvoja vedného odboru a jeho prínosu pre hospodársku prax,
5. štruktúru a proces vedeckého objasňovania ekonomických javov, faktov a ich súvislostí.
Študijná činnosť
Ekonometria
Makroekonomická
analýza
Operačný výskum
Mikroekonomická
analýza
Počet
Kreditov
10
10
Študijný plán
(konzultácie/samostatná práca)
1
2
3
4
5
Povinné predmety
12/ 48
12/ 48
10
10
12/ 48
12/ 48
PVP
20
Projekt dizertačnej práce
20
Voliteľné predmety
12/48
12/48
Dizertačná práca
80
Odovzdanie dizertačnej
práce
Počet hodín
Počet kreditov spolu
40
120
120
20
120
30
80
30
80
80
80
80
6
60
60
40
Povinné predmety a povinne voliteľné predmety
Skupina povinných Názov predmetu
a voliteľných
predmetov
Povinné predmety Ekonometria
Makroekonomická analýza
Operačný výskum
Mikroekonomická analýza
Povinne voliteľné Softvérová podpora
rozhodovania
predmety
Účtovníctvo pre manažérske
rozhodovanie
Prognostické modely
Kvantitatívne metódy
v logistike
Input-Output analýza
84
Počet
kreditov
10
10
10
10
10
Konzultácie/
Samostatná práca
(v hod.)
12/ 48
12/ 48
12/ 48
12/ 48
12/ 48
10
12/ 48
10
10
12/ 48
12/ 48
10
12/ 48
Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy
Tvorivá činnosť v oblasti vedy
Publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom
Publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom
Publikácia v odbornom vedeckom časopise - recenzovanom
Publikácia v odbornom vedeckom časopise - nerecenzovanom
Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované
v zborníku (recenzovanom)
Vystúpenie na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku
(recenzovanom)
Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov v rámci OK, SOK, resp. EDAMBA
publikované v zborníku (recenzovanom)
Vystúpenie na odbornom podujatí v zahraničí publikované
v zborníku (nerecenzovanom)
Vystúpenie na odbornom podujatí v SR publikované v zborníku
(nerecenzovanom)
Autorstvo / spoluatorstvo učebných textov – menej ako 1 AH
Autorstvo / spoluatorstvo učebných textov – viac ako 1 AH
Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v zahraničí
nepublikované v zborníku (na základe dokladu)
Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v SR
nepublikované v zborníku (na základe dokladu)
Člen riešiteľského kolektívu v rámci VEGA, KEGA
a medzinárodného výskumného projektu
Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých
pracovníkov a interného grantu EU
Citácia SCI
Citácia v zahraničí
Citácia v SR
Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou
Minimálny počet požadovaných kreditov
85
Počet kreditov
20
15
10
5
15
10
10
10
6
8
15
5
3
8
6
4
3
1
5
60
ŠTUDIJNÝ PORIADOK
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „študijný poriadok“) sa
vydáva ako vnútorný predpis Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 15 ods. 1
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Študijný poriadok upravuje otázky vysokoškolského štúdia (ďalej len „štúdium“) na
Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) a jej fakultách.
Pojmom „fakulta“ sa pre potreby tohto študijného poriadku označuje aj Ústav
medzinárodných programov organizačne zabezpečujúci realizáciu celouniverzitných
študijných programov EU v Bratislave. Pojmom „dekan príslušnej fakulty“ sa pre
potreby tohto študijného poriadku a to pre ustanovenia týkajúce sa študentov
celouniverzitných študijných programov EU v Bratislave označuje aj rektor EU v
Bratislave.
(2)
Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem štúdia, vrátane
študentov spoločných študijných programov a študentov študujúcich na EU v Bratislave
a jej fakultách v rámci akademickej mobility, vysokoškolských učiteľov a ďalších
odborných pracovníkov, ktorí štúdium na EU v Bratislave absolvujú, zabezpečujú
a organizujú.
Článok 2
Stupne a dĺžka štúdia
(1) EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných
programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
(2)
Prvý stupeň štúdia sa uskutočňuje v bakalárskych študijných programoch. Štandardná
dĺžka štúdia pre bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia sú tri akademické
roky, v externej forme štúdia sú štyri akademické roky.1
(3)
Druhý stupeň štúdia sa uskutočňuje v inžinierskych a magisterských študijných
programoch. Štandardná dĺžka štúdia pre inžinierske a magisterské študijné programy
v dennej forme štúdia sú dva akademické roky, v externej forme štúdia sú tri
akademické roky.2
(4)
Tretí stupeň štúdia sa uskutočňuje v doktorandských študijných programoch.
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandské študijné programy v dennej forme štúdia sú tri
akademické roky, v externej forme štúdia sú štyri akademické roky.3
(5) V rámci celoživotného vzdelávania poskytuje EU v Bratislave ďalšie vzdelávanie.
1
2
3
Neplatí pre bakalárske študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
Neplatí pre inžinierske/magisterské študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
Neplatí pre doktorandské študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
86
(6) Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku vyjadrenú
v akademických rokoch v súlade s § 65 ods. 2 zákona o viac ako dva akademické roky.
Článok 3
Študijný odbor, študijný program, študijný plán a spoločné študijné programy
(1)
Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského
vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Vymedzuje sa obsahom, ktorý
charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností profilujúce
absolventa.
(2)
Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností,
ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca,
laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie (ďalej
len „predmet“) a súbor pravidiel zostavených tak, že úspešné absolvovanie týchto
vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať
vysokoškolské vzdelanie.
(3)
Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu
s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne
skúšky. Pri celouniverzitných študijných programoch so súhlasom rektora EU
v Bratislave, pri študijných programoch na fakultách EU v Bratislave so súhlasom
dekana príslušnej fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom
ako štátnom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou resumé v slovenskom jazyku.
Žiadosť o napísanie a obhajobu záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku musí
študent podať dekanovi príslušnej fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch
rektorovi EU v Bratislave najneskôr do jedného mesiaca od začiatku semestra, v ktorom
začína záverečnú prácu spracúvať v súlade s harmonogramom akademického roka.
(4)
Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy
hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných
výsledkov zostavuje (v rámci určených pravidiel) študent sám v súlade s týmto
študijným poriadkom alebo v spolupráci so študijným poradcom.
(5)
Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov
pôsobia na fakultách EU v Bratislave študijní poradcovia, ktorých z radov
vysokoškolských učiteľov vymenúva rektor alebo dekan, ak má študijný poradca
pôsobiť v rámci fakulty.
(6)
Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa štúdia sa zameriava
na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom
stave ekonomických a spoločenských vied a na zvládnutie ich použitia pri výkone
povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. EU
v Bratislave môže poskytovať profesijne orientované bakalárske študijné programy
a akademicky orientované bakalárske študijné programy. Záverečnou prácou
bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca. Absolventi bakalárskeho
študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventom
bakalárskeho štúdia EU v Bratislave udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke
„Bc.“).
87
(7)
Inžiniersky a magisterský študijný program ako študijný program druhého stupňa štúdia
sa zameriava na získavanie teoretických a praktických poznatkov založených na
súčasnom stave ekonomických a spoločenských vied a na rozvíjanie schopnosti ich
tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom
štúdiu podľa doktorandského študijného programu v treťom stupni štúdia. Absolventi
študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa. Záverečnou prácou inžinierskeho a magisterského študijného programu je
diplomová práca. Absolventom inžinierskeho štúdia udeľuje EU v Bratislave
akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“). Absolventom magisterského štúdia
udeľuje EU v Bratislave akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).
(8)
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa štúdia sa
zameriava na získavanie a prehĺbenie poznatkov založených na súčasnom stave
vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom
jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa. Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
(9)
Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské
štúdium“) prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.
Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej
skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce.
(10) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť
pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry
potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť pozostáva
z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len
„doktorand“), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia
v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti
súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne
v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Obhajobou dizertačnej práce
sa doktorandské štúdium končí. Absolventom doktorandského štúdia udeľuje EU v
Bratislave akademický titul „philosophiae doktor“ (v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza
za menom.
(11) EU v Bratislave alebo jej fakulty môžu zabezpečovať študijné programy v spolupráci
s inými vysokými školami vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia SR. Študenti
prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami (ďalej len
„spoločný študijný program“) absolvujú na EU v Bratislave a spolupracujúcej vysokej
škole jednotlivé semestre. EU v Bratislave a spolupracujúca vysoká škola sa podieľajú
na tvorbe spoločného študijného programu a inom rozhodovaní súvisiacom s prijímacím
konaním a so splnením podmienok na riadne skončenie štúdia. Podmienky spolupráce
určuje dohoda EU v Bratislave a spolupracujúcej vysokej školy.
88
Článok 4
Zápis na štúdium
(1)
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium daného študijného programu stanovenou
formou vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu
určuje a oznamuje prijatému uchádzačovi EU v Bratislave alebo jej príslušná fakulta.
(2)
Právo uchádzača na zápis na štúdium zaniká, ak na otázku EU v Bratislave alebo jej
fakulty, či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne alebo do určeného termínu neodpovie.
Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium
zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok
na prijatie.
(3)
Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického
roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku
tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred začatím tohto akademického roka
neoznámi písomne EU v Bratislave alebo jej fakulte, že svoj zápis ruší.
(4)
Študent je povinný sa zúčastniť zápisu na štúdium, resp. do ďalšieho obdobia štúdia
v termíne určenom EU v Bratislave, resp. jej fakultou. Študenta môže zapísať aj
zástupca na základe notársky overenej plnej moci, pričom musí predložiť všetky
dokumenty, ktoré EU v Bratislave alebo jej fakulty pri zápise požadujú. Ak sa študent
zo závažných dôvodov nemôže dostaviť na zápis v stanovenom termíne osobne, resp.
nepoverí žiadneho zástupcu, oznámi to bezodkladne písomnou formou dekanovi
príslušnej fakulty, najneskôr však do 5 dní po stanovenom termíne a požiada o
povolenie zápisu v náhradnom termíne. Na náhradnom termíne zápisu sa vyžaduje
osobná účasť študenta.
(5)
V prípade, že študentovi na začiatku jeho štúdia bol vydaný ako doklad o štúdiu aj
výkaz o štúdiu (index), je študent povinný raz ročne (spravidla v termíne určenom na
zápis do ďalšieho obdobia štúdia) predložiť tento výkaz na kontrolu príslušnému
oddeleniu (študijnému oddeleniu, resp. oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium). Ak
študentovi nebol ako doklad o štúdiu vydaný výkaz o štúdiu (index), študent je povinný
raz ročne (spravidla v termíne určenom na zápis do ďalšieho obdobia štúdia) prevziať
a svojím podpisom potvrdiť protokol o zápise do ďalšieho obdobia štúdia.
(6)
Pri zápise na štúdium je cudzinec povinný predložiť doklad o povolenom pobyte na
území SR a preukázať, že spĺňa ďalšie podmienky podľa právnych predpisov
upravujúcich pobyt cudzincov na území SR. Štipendisti predložia fotokópiu rozhodnutia
o priznaní štipendia na štúdium.
(7)
O zápis na štúdium študijného programu príslušnej fakulty EU v Bratislave alebo
celouniverzitného študijného programu EU v Bratislave môže požiadať aj študent, ktorý
bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa štúdia v rovnakom
študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, a to
písomnou formou.
(8)
Písomnú žiadosť o zápis na štúdium študijného programu musí študent, na ktorého sa
vzťahuje ustanovenie ods. 7 tohto článku predložiť dekanovi príslušnej fakulty, pri
celouniverzitných študijných programoch rektorovi EU v Bratislave najneskôr do 21.
augusta daného roka.
89
(9)
K žiadosti je študent povinný priložiť súhlasné stanovisko dekana fakulty, na ktorej je
zapísaný ku dňu podania žiadosti podľa ods. 7 a výpis o všetkých absolvovaných
skúškach a získaných kreditoch potvrdený fakultou, na ktorej je zapísaný.
(10) Dekan príslušnej fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch rektor EU
v Bratislave rozhodne o žiadosti študenta, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie ods. 7
tohto článku najneskôr do 30 dní od doručenia všetkých podkladov.
(11) Dňom zápisu podľa ods. 7 tohto článku sa študent stáva študentom príslušnej fakulty
EU v Bratislave, pri celouniverzitných študijných programoch sa stáva študentom EU
v Bratislave. Jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý
predchádza dňu zápisu na príslušnú fakultu EU v Bratislave, prípadne na EU
v Bratislave.
(12) Dekan príslušnej fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch rektor EU
v Bratislave oznámi vysokej škole, na ktorej študent podľa ods. 7 tohto článku zanechal
štúdium, ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila EU v Bratislave,
resp. jej fakulta, zápis a dátum zápisu. Uvedené oznámenie realizuje do 3 pracovných
dní od uskutočnenia zápisu.
(13) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po
prerušení štúdia na opätovný zápis, neospravedlní sa a nepožiada o povolenie zápisu
v náhradnom termíne, príslušná fakulta, u celouniverzitných študijných programov
Ústav medzinárodných programov EU v Bratislave, písomne vyzve študenta na
dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(14) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada
o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis,
deň do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, t. j. spravidla 1. 9.
príslušného kalendárneho roka alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, t. j . spravidla
1. 9. príslušného kalendárneho roka, alebo spravidla 1. 2. príslušného kalendárneho roka
sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(15) Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným
programom a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať
v nasledujúcom období štúdia, na ktoré sa zápis vzťahuje, avšak tak, aby po splnení
požadovaných podmienok mohol do ďalšej časti štúdia postúpiť.
(16) Ak bol študentovi vydaný výkaz o štúdiu (index), príslušné oddelenie urobí o zápise
záznam vo výkaze o štúdiu (indexe) a v evidenčnom liste alebo evidenčnej karte
študenta, vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie
v súlade s § 73 ods. 3 zákona tiež do registra študentov.
Článok 5
Akademický rok a jeho organizácia
(1)
Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta
nasledujúceho roka.
90
(2)
Štúdium sa v jednom akademickom roku člení na dva semestre – zimný a letný
semester.
(3)
Bakalárske štúdium, inžinierske/magisterské štúdium a doktorandské štúdium na EU v
Bratislave sa začína začiatkom zimného semestra akademického roka.
(4)
Harmonogram akademického roka po schválení v kolégiu rektora musí byť zverejnený
ako záväzný vnútorný predpis najneskôr 6 mesiacov pred začatím akademického roka.
Článok 6
Formy a metódy štúdia
(1)
Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme
štúdia.
(2)
Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného
plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti
práci študenta v rozsahu 1500 – 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného
štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
(3)
Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného
plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu a z hľadiska časovej náročnosti
práci študenta v rozsahu 750 - 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného
štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
(4)
Vzdelávacie činnosti podľa článku 3 ods. 2 tohto študijného poriadku v dennej a
externej forme sa môžu uskutočňovať:
a) prezenčnou metódou alebo
b) dištančnou metódou alebo
c) kombinovanou metódou.
(5)
Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so
študentom. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom
prostredníctvom informačných a komunikačných prostriedkov, založených najmä na
využívaní počítačových sietí. Kombinovaná metóda je kombináciou prezenčnej
a dištančnej metódy s prevahou priameho kontaktu učiteľa so študentom.
(6)
Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú
rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné
rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú
mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.
(7)
Študentom prednášajú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkcii profesora alebo
docenta podľa § 75 zákona. Prednášky z vybraných kapitol v prvých dvoch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania vedú tiež vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkcii
odborného asistenta.
(8)
Semináre a cvičenia vedú okrem profesorov a docentov odborní asistenti, asistenti,
lektori a doktorandi dennej formy štúdia, prípadne ďalší odborníci so súhlasom rektora
EU v Bratislave, resp. dekana príslušnej fakulty.
91
(9)
Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí
učitelia individuálne konzultácie študentom, na ktoré si vyhradia primeraný čas
minimálne dve konzultačné hodiny týždenne (1 hodina = 60 minút). Konzultačné
hodiny môžu byť realizované ako dve samostatné hodiny alebo ako jedna dvojhodinová
konzultácia. Konzultačné hodiny učiteľov na daný semester zverejnia príslušné
pracoviská študentom pred začiatkom výučby v príslušnom semestri. Individuálne
konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(10) Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach podľa článku 3 ods. 2 tohto študijného
poriadku je povinná. Vyučujúci má právo ospravedlniť a stanoviť náhradné plnenie za
maximálne 25 %-nú neúčasť. Ďalších 25 % neúčasti zo závažných a zdokladovaných
dôvodov má právo ospravedlniť vedúci katedry, ktorá garantuje výučbu daného
predmetu. Vedúci katedry po dohode s vyučujúcim stanoví náhradné plnenie. Väčšia
neúčasť sa považuje za neúspešné absolvovanie predmetu a postupuje sa podľa článku 7
tohto poriadku.
Článok 7
Kreditový systém
(1)
Organizácia štúdia na EU v Bratislave je založená na kreditovom systéme. Kreditový
systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom
kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním predmetov v súlade
s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
(2)
Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré vyjadrujú množstvo práce
študenta potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.
(3)
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená
počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov.
(4)
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená
počtom najviac 48 kreditov, v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia príslušného
študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie.4
(5)
Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za úspešne absolvovaný
predmet môže študent v priebehu jeho štúdia získať kredity len raz.
(6)
Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým
z klasifikačných stupňov od A po E. EU v Bratislave alebo jej fakulty môžu pri
vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť kritériá na
ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov.
(7)
Kredity získané za absolvované predmety sa sčítavajú. Celkový počet kreditov, ktorých
dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, je na EU v Bratislave určený
v závislosti od daného študijného programu takto:
a) študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – najmenej 180
kreditov,
4
Neplatí pre študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
92
b) študijný program druhého stupňa štúdia – inžiniersky/magisterský študijný program
– najmenej 120 kreditov,
c)študijný program tretieho stupňa štúdia – doktorandský študijný program – najmenej
180 kreditov.
(8)
Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:
a) povinné predmety – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania
študijného programu alebo jeho časti,
b) povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania študijného
programu alebo jeho časti je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto
skupiny podľa výberu študenta,
c) výberové predmety – sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo
v ponuke iných študijných programov a ich výber je podmienený získaním
určeného počtu kreditov v danej časti štúdia,
pričom všetky predmety v študijnom programe sa členia na:
predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený
absolvovaním iného predmetu,
b) podmieňujúce predmety – predmety podmienené absolvovaním iného predmetu
alebo iných predmetov.
a)
Na otvorenie povinne voliteľného a výberového predmetu je stanovený minimálny
počet 15 študentov s výnimkou odborných predmetov vyučovaných v cudzom jazyku,
kde je stanovený minimálny počet na 10 študentov. Ak počet študentov prihlásených na
niektorý z predmetov nedosiahne minimálny počet, sú prihlásení študenti povinní
vybrať si iný predmet z tejto skupiny predmetov.
(9)
Záverečná práca spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet a prideľujú sa mu kredity.5
(10) Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
(11) Každej štátnej skúške sa prideľujú kredity stanovené študijným programom.6
(12) Jednotlivé fakulty stanovia na každý študijný program pre študentov odporúčaný
študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky
na úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke. Pri tvorbe odporúčaného študijného
plánu sa fakulty riadia odporúčanými zásadami tvorby študijných plánov schválenými
Akademickým senátom EU v Bratislave. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety
v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné a
výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené pravidlá na pokračovanie
v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni štúdia zapísať iba
predmety určené pre príslušný stupeň štúdia.
(13) Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, si
študent môže zapísať opakovane. Opakovaný zápis neúspešne absolvovaného predmetu
je možný počas štúdia daného stupňa iba raz. Po druhom neúspešnom pokuse
o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
5
6
Neplatí pre študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
Neplatí pre študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
93
požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku EU v
Bratislave.
(14) Povinne voliteľný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný
neúspešne, si študent môže zapísať opakovane. Opakovaný zápis neúspešne
absolvovaného povinne voliteľného predmetu je možný počas štúdia daného stupňa iba
raz. Študent si pre opakovaný zápis môže namiesto neúspešne absolvovaného povinne
voliteľného predmetu vybrať iný predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov. Po
druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je
študent vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a zo študijného poriadku EU v Bratislave.
(15) Výberový predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, si
študent môže zapísať opakovane. Študent si pre opakovaný zápis môže namiesto
neúspešne absolvovaného výberového predmetu vybrať iný predmet z ponuky
výberových predmetov.
(16) Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiaden výberový
predmet.
(17) Príslušné oddelenie fakulty vykoná pri zápise do ďalšieho obdobia štúdia záznam
o prenose neúspešne absolvovaného predmetu v Akademickom informačnom systéme
(ďalej len „AIS“). Študent, ktorému bol vydaný výkaz o štúdiu (index), je povinný
zapísať si neúspešne absolvovaný predmet do tohto výkazu s uvedením názvu takéhoto
neúspešne absolvovaného predmetu, resp. s uvedením názvu predmetu, ktorý si študent
vyberie z ponuky povinne voliteľných alebo výberových predmetov ako náhradný
predmet za neúspešne absolvovaný povinne voliteľný, resp. výberový predmet.
(18) Študent si môže podľa vlastného výberu zvoliť nad rámec určený svojím študijným
programom aj ďalšie predmety zo skupiny predmetov povinne voliteľných alebo
výberových. Povinnosti vyplývajúce zo zvoleného a zapísaného študijného plánu sú pre
študenta záväzné, a to aj vtedy, ak si niektorý predmet zvolil a zapísal nad rámec
povinností predpísaných študijným programom.
(19) Pre zápis do ďalšieho roka štúdia platí, že študent musí v predchádzajúcom roku získať
požadovaný počet kreditov zo všetkých zapísaných predmetov.
(20) Minimálny počet predmetov, ktoré je študent povinný zapísať si v jednom roku štúdia
zodpovedá v kreditovom vyjadrení 60% z celkového počtu kreditov vyjadrujúcich
štandardnú záťaž študenta daného študijného programu za celý akademický rok, bez
kreditov za predmety, ktoré si študent zapisuje druhýkrát, bez kreditov za záverečnú
prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne skúšky.
(21) Maximálny počet predmetov, ktoré si môže študent zapísať v jednom akademickom
roku, okrem študentov v 1. roku štúdia, zodpovedá v kreditovom vyjadrení 150%
z celkového počtu kreditov vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného študijného
programu za celý akademický rok, bez kreditov za predmety, ktoré si študent zapisuje
druhýkrát, bez kreditov za záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne
skúšky. V 1. roku štúdia na 1. stupni štúdia si môže študent zapísať iba taký maximálny
počet predmetov, ktorý zodpovedá v kreditovom vyjadrení 100% z celkového počtu
kreditov vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného študijného programu za celý
94
akademický rok, bez kreditov za predmety, ktoré si študent zapisuje druhýkrát, bez
kreditov za záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne skúšky. V 1. roku
štúdia na 2. stupni štúdia si môže študent zapísať taký maximálny počet predmetov,
ktorý zodpovedá v kreditovom vyjadrení 125% z celkového počtu kreditov
vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného študijného programu za celý
akademický rok, bez kreditov za predmety, ktoré si študent zapisuje druhýkrát, bez
kreditov za záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne skúšky.
(22) Ak si študent zapísal v jednom roku štúdia taký počet predmetov, ktoré predstavujú
v kreditovom vyjadrení 100% a viac z celkového počtu kreditov vyjadrujúcich
štandardnú záťaž študenta daného študijného programu za celý akademický rok, bez
kreditov za záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne skúšky
a v hodnotenom roku nezíska plný počet kreditov zo zapísaných predmetov, maximálne
však nezíska 20% z počtu kreditov vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného
študijného programu za celý akademický rok, môže ich získať v nasledujúcom roku
štúdia opakovaným absolvovaním týchto predmetov v súlade s ustanoveniami tohto
článku bez podávania žiadosti o možnosť pokračovať v štúdiu.
(23) Ak si študent zapísal v jednom roku štúdia taký počet predmetov, ktoré predstavujú
v kreditovom vyjadrení menej ako 100% kreditov z celkového počtu kreditov
vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného študijného programu za celý
akademický rok, bez kreditov za záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne
skúšky, zapísal si však minimálne 75% z tohto počtu kreditov a v hodnotenom roku
nezíska tento počet kreditov zo zapísaných predmetov, maximálne však nezíska 15%
kreditov z počtu kreditov vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného študijného
programu za celý akademický rok, môže ich získať v nasledujúcom roku štúdia
opakovaným absolvovaním týchto predmetov v súlade s ustanoveniami tohto článku
bez podávania žiadosti o možnosť pokračovať v štúdiu.
(24) Ak si študent zapísal v jednom roku štúdia taký počet predmetov, ktorý v kreditovom
vyjadrení predstavuje menej ako 75% z celkového počtu kreditov vyjadrujúcich
štandardnú záťaž študenta daného študijného programu za celý akademický rok, bez
kreditov za záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne skúšky, zapísal si
však minimálne 60% z tohto počtu kreditov, je povinný v danom akademickom roku
získať minimálne 60% z celkového počtu kreditov vyjadrujúcich štandardnú záťaž
študenta daného študijného programu za celý akademický rok, bez kreditov za
záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne skúšky.
(25) Ak študent nezíska taký požadovaný počet kreditov z celkového počtu kreditov
vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného študijného programu za celý
akademický rok podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ktorý mu umožní
plynule pokračovať v štúdiu bez podávania žiadosti o možnosť pokračovať v štúdiu,
získa však minimálny požadovaný počet kreditov podľa predchádzajúcich ustanovení
tohto článku, môže požiadať dekana príslušnej fakulty o možnosť pokračovať v ďalšom
roku štúdia a kredity získať v nasledujúcom roku štúdia opakovaným absolvovaním
týchto predmetov v súlade s ustanoveniami tohto článku.
(26) Všetky výpočty týkajúce sa počtu kreditov a predmetov podľa tohto článku sa
zaokrúhľujú na celé číslo smerom nahor.
95
(27) Študent môže v skúškovom období daného semestra získať kredity len z tých
predmetov, ktoré si zapísal pre príslušné obdobie štúdia.
(28) Súčasťou dennej formy štúdia na 1. aj 2. stupni štúdia, ak to určuje študijný program, je
prax, ktorú je študent povinný absolvovať v stanovenom rozsahu. Prax je predmetom,
za absolvovanie ktorého sú študentovi pridelené kredity. Zápočet za prax zapisuje
študentovi učiteľ, určený dekanom fakulty.
Článok 8
Druhy a formy kontroly štúdia
(1)
Formami kontroly štúdia v rámci študijného programu sú priebežná kontrola štúdia
počas výučbovej časti semestra (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú
prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.) a predmetová skúška.
(2)
Priebežnou kontrolou sú kontrolné etapy štúdia určené na akademické roky. Záverečnou
kontrolou je kontrola splnenia všetkých podmienok na úspešné absolvovanie študijného
programu.
(3)
Priznanie kreditov za absolvovaný predmet vyžaduje splnenie predpísaných podmienok
uvedených v projektoch predmetov a informačných listoch predmetov (napr. získanie
zápočtu, resp. získanie zápočtu a úspešné vykonanie skúšky, resp. úspešné vykonanie
skúšky).
(4)
Udelením zápočtu učiteľ potvrdzuje, že študent absolvoval predpísanú výučbu z daného
predmetu a preukázal z neho základné vedomosti a zručnosti spôsobom, ktorý pri
akreditácii predmetu stanovila príslušná katedra a garant predmetu. Podmienky na
získanie zápočtu je učiteľ povinný oznámiť študentom na začiatku výučby daného
predmetu. Podmienky na udelenie zápočtu určujú projekty predmetov a informačné listy
predmetov. Termín na udeľovanie zápočtu upravuje harmonogram akademického roka.
(5)
Študentom, ktorí splnili podmienky na udelenie zápočtu, zapíše učiteľ zápočty
v stanovenom termíne zápisom „započítané“ do AIS a študentom, ktorým bol vydaný aj
výkaz o štúdiu (index), zapíše zápočty aj do tohto výkazu. Zároveň pripojí do výkazu
o štúdiu aj dátum a podpis. Zápis do AIS musí učiteľ vykonať najneskôr do začiatku
skúškového obdobia príslušného semestra, po splnení dodatočne stanovených
podmienok v náhradnom alebo opravnom termíne najneskôr do 3 pracovných dní po
splnení týchto podmienok. Ak študent nesplnil podmienky na udelenie zápočtu ani
v náhradnom alebo opravnom termíne, učiteľ to zaznamená iba do AIS slovom
„nezapočítané“.
(6)
Hárok o zápočtoch (pri predmetoch končiacich iba zápočtom) pre účely archivácie
vytlačí učiteľ z AIS v 1. a 2. roku 1. stupňa štúdia a v 1. roku 2. stupňa štúdia až po
ukončení skúškového obdobia letného semestra, a najneskôr do 5. septembra
príslušného kalendárneho roka ho odovzdá vedúcemu príslušnej katedry, pri
celouniverzitných študijných programoch garantovi študijného programu. V 3. roku 1.
stupňa štúdia a v 2. roku 2. stupňa štúdia vytlačí a odovzdá hárok pre archiváciu ihneď
po ukončení skúškového obdobia určeného pre študentov záverečných ročníkov. Hárok
pre archiváciu podpíše učiteľ/učitelia poverený/poverení vedúcim príslušnej katedry.
Vedúci katedry odovzdá hárok na príslušné študijné oddelenie v termíne určenom
96
fakultou, pri celouniverzitných študijných programoch v termíne určenom študijným
oddelením týchto študijných programov.
(7)
Ak študent nezíska zápočet ani v náhradnom, prípadne opravnom termíne, musí sa
znova prihlásiť na výučbu z daného predmetu v nasledujúcom akademickom roku pri
splnení podmienky stanovenej v článku 7 tohto študijného poriadku.
(8)
Ak je z daného predmetu predpísané aj získanie zápočtu, študent môže konať skúšku
z tohto predmetu až po jeho opätovnom získaní.
(9)
Cieľom skúšky je overiť získané vedomosti z daného predmetu a schopnosť študenta
uplatňovať ich. Skúšaním z daného predmetu poveruje učiteľov príslušnej katedry jej
vedúci. Skúšať študentov na 1. a 2. stupni štúdia môžu profesori, docenti a odborní
asistenti s akademickým titulom PhD. Skúšať študentov na 3. stupni štúdia môžu iba
profesori a docenti. S predchádzajúcim súhlasom dekana príslušnej fakulty, ktorá
garantuje daný predmet, môžu výnimočne skúšať i odborní asistenti bez akademického
titulu PhD. s výnimkou doktorandského štúdia. Podmienky na úspešné absolvovanie
skúšky určujú projekty predmetov a informačné listy predmetov. Požiadavky na skúšku,
stanovené garantom predmetu, oznámi vyučujúci študentom na začiatku výučby daného
predmetu.
(10) Dekan fakulty môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch zmeniť skúšajúceho
pre daný predmet, pre určitú skupinu študentov alebo pre jednotlivých študentov. Dekan
môže uvedenú zmenu vykonať iba u skúšajúceho, ktorý je zamestnancom EU
v Bratislave organizačne zaradeným na danú fakultu. V prípade, že sa jedná
o skúšajúceho, ktorý je zamestnancom EU v Bratislave organizačne zaradeným na inú
fakultu, musí dekan príslušnej fakulty požiadať o zmenu dekana fakulty, na ktorej
skúšajúci pôsobí.
(11) Skúška môže byť:
a) písomná,
b) ústna,
c) kombinovaná.
Konkrétna forma skúšky je uvedená v informačnom liste predmetu.
(12) Písomná skúška sa koná pod dohľadom učiteľa v jeden deň a jej dĺžka nesmie
presahovať 120 minút. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentom
najneskôr do 5 pracovných dní po konaní písomnej skúšky. Zápis do AIS musí učiteľ
vykonať najneskôr do 5 pracovných dní po konaní písomnej skúšky.
(13) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok sa zverejnia najneskôr mesiac pred
začiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Spolu so zverejnením termínov,
času a miesta konania skúšok sa umožní študentom prihlasovanie na skúšku. Na
zverejnenie termínov skúšok, času a miesta ich konania, ako aj na prihlasovanie sa na
skúšku sa používa výhradne elektronická forma prostredníctvom AIS. Študent sa na
skúške preukazuje preukazom študenta.
(14) Celkové hodnotenie skúšky zapíše učiteľ do AIS predpísaným spôsobom v stanovenom
termíne. Študentom, ktorým bol vydaný výkaz o štúdiu (index), zapíše celkové
hodnotenie skúšky známkou aj do výkazu o štúdiu študenta (indexu) a to len v tom
prípade, ak je študent klasifikovaný klasifikačným stupňom A – E. Zároveň pripojí do
97
výkazu o štúdiu aj dátum a podpis. Ak bol študent klasifikovaný klasifikačným stupňom
FX, zapíše sa tento výsledok iba do AIS.
(15) Skúšky možno absolvovať len v období určenom na ich vykonanie a stanovenom
harmonogramom príslušného akademického roka. Vo výnimočných prípadoch môže
skúšajúci, prípadne garant predmetu stanoviť aj náhradný termín mimo tohto obdobia.
(16) Ak študent nevykoná skúšku úspešne, t. j. je klasifikovaný klasifikačným stupňom FX,
v riadnom termíne, má právo na jeden opravný termín, ktorý stanovuje skúšajúci.
(17) Ak je študent opakovane v opravnom termíne klasifikovaný klasifikačným stupňom FX,
študentovi sa nepriznajú žiadne kredity a študent je povinný zapísať sa opätovne na
výučbu tohto predmetu podľa ustanovení článku 7 tohto študijného poriadku. Učiteľ
urobí záznam o klasifikácii skúšky aj do AIS predpísaným spôsobom v stanovenom
termíne. Študent je v prípade predmetu, pri ktorom bola povinnosť získať aj zápočet,
povinný v takomto prípade opakovať výučbu celého predmetu, t. j. zápočet získať
opätovne.
(18) Študent môže z vážnych, najmä zdravotných a zdokladovaných, dôvodov ospravedlniť
svoju neúčasť na skúške najneskôr do 3 pracovných dní od určeného termínu konania
skúšky. Ospravedlnenie je v kompetencii skúšajúceho.
(19) Ak sa študent na skúšku nedostavil a jeho účasť nebola ospravedlnená alebo ak od
skúšky odstúpil, hodnotí sa klasifikačným stupňom FX.
(20) Hárok o skúškach pre účely archivácie vytlačí učiteľ z AIS v 1. a 2. roku 1. stupňa
štúdia a v 1. roku 2. stupňa štúdia až po ukončení skúškového obdobia letného semestra,
a najneskôr do 5. septembra príslušného kalendárneho roka ho odovzdá vedúcemu
príslušnej katedry, pri celouniverzitných študijných programoch garantovi študijného
programu. V 3. roku 1. stupňa štúdia a v 2. roku 2. stupňa štúdia vytlačí a odovzdá
hárok pre archiváciu ihneď po ukončení skúškového obdobia určeného pre študentov
záverečných ročníkov. Hárok pre archiváciu podpíše učiteľ/učitelia poverený/poverení
vedúcim príslušnej katedry. Vedúci katedry odovzdá hárok na príslušné študijné
oddelenie v termíne určenom fakultou, pri celouniverzitných študijných programoch
v termíne určenom študijným oddelením týchto študijných programov.
(21) Ak u študenta vznikne pochybnosť o objektívnom hodnotení písomnej formy preverenia
jeho vedomostí (za účelom získania zápočtu alebo za účelom absolvovania skúšky), má
študent právo požiadať príslušného učiteľa o nahliadnutie do testu, najneskôr však do 5
pracovných dní od zverejnenia výsledku v AIS. Učiteľ je povinný poskytnúť daný test
k nahliadnutiu, zdôvodniť objektívnosť svojho hodnotenia, potvrdiť svoje pôvodné
rozhodnutie, prípadne zrealizovať opravu.
Článok 9
Klasifikačná stupnica7
(1)
7
Pre každý absolvovaný predmet, ktorý má priradené kredity a hodnotí sa známkou, sa
používa klasifikačná stupnica.
Nevzťahuje sa na doktorandské štúdium.
98
(2)
Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí sa hodnotí pri predmetoch, ktoré sa končia
vykonaním skúšky (t. j. pri predmetoch, kde je študent povinný získať zápočet
a vykonať skúšku, alebo pri predmetoch, ktoré končia iba skúškou, majú však aj aktívne
formy výučby) počtom bodov od 0 po 100. Až do 40% z tohto počtu bodov môže
umožniť učiteľ získať študentovi prácou počas semestra na aktívnych formách výučby,
ak má predmet takúto formu, a minimálne 60 % z tohto počtu bodov použije pri
hodnotení skúšky.
(3)
Pri predmetoch, ktoré končia iba zápočtom, sa stupeň zvládnutia predpísaných
vedomostí hodnotí počtom bodov od 0 po 100. Podmienkou úspešného absolvovania
takýchto predmetov a získania kreditov je dosiahnutie minimálne 51% z maximálneho
počtu bodov potrebných na úspešné absolvovanie týchto predmetov.
(4)
Pri predmetoch, ktoré končia zápočtom a skúškou je podmienkou pre udelenie zápočtu
získanie minimálne 51% z bodového hodnotenia potrebného pre získanie zápočtu.
Celkové bodové hodnotenie sa získa ako súčet bodov pridelených študentovi za zápočet
a bodov získaných pri skúške a to bez stanovenia ďalších obmedzujúcich podmienok
pre úspešné absolvovanie skúšky.
(5)
Pri predmetoch s aktívnymi formami výučby, na ktoré sa vzťahuje ods. 2 tohto článku,
a ktoré končia iba skúškou, je podmienkou pre ich úspešné absolvovanie získanie
minimálne 51% z celkového bodového hodnotenia potrebného pre absolvovanie týchto
predmetov. Celkové bodové hodnotenie sa získa ako súčet bodov pridelených
študentovi na aktívnych formách výučby a bodov získaných pri skúške a to bez
stanovenia ďalších obmedzujúcich podmienok pre úspešné absolvovanie skúšky.
(6)
Pri predmetoch, ktoré nemajú aktívnu formu výučby (spravidla externé štúdium), sa
stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí hodnotí počtom bodov od 0 po 100.
Podmienkou pre ich úspešné absolvovanie je získanie minimálne 51% z celkového
bodového hodnotenia potrebného pre absolvovanie týchto predmetov.
(7)
S podmienkami hodnotenia jednotlivých predmetov oboznámi študentov príslušná
katedra prostredníctvom vyučujúceho na začiatku výučby daného predmetu. Podklady o
hodnotení študenta na aktívnych formách výučby, potrebné na komplexné hodnotenie
predmetu, odovzdá vyučujúci ihneď po skončení výučby skúšajúcemu.
(8)
Pri predmete vyučovanom viacerými vyučujúcimi platia pre hodnotenie zvládnutia
predpísaných vedomostí študentov rovnaké podmienky pre všetkých vyučujúcich tohto
predmetu.
(9)
Klasifikačná stupnica
Klasifikácia
Vyhovel
Nevyhovel
Klasifikačná stupnica
Známka
A = výborne = 1
B = veľmi dobre = 1,5
C = dobre = 2
D = uspokojivo = 2,5
E = dostatočne = 3
FX = nedostatočne = 4
99
Bodové hodnotenie
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60
0 – 50
Vysvetlivky: A = vynikajúce výsledky, B = nadpriemerné výsledky, C = priemerné výsledky, D = prijateľné
výsledky, E = výsledky spĺňajúce minimálne kritériá, FX = ďalšia práca je žiaduca.
(10) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Pri predmete, ktorý sa
končí iba udelením zápočtu, sa za úspešné absolvovanie považuje získanie zápočtu. Pri
predmete, ktorý sa končí vykonaním skúšky (vrátane predchádzajúcej povinnosti získať
zápočet, resp. bez tejto povinnosti), sa za úspešné absolvovanie považuje získanie
jedného z klasifikačných stupňov A – E.
(11) Ak je študent opakovane aj v opravnom termíne za absolvovaný predmet hodnotený
klasifikačným stupňom FX, nezískava za tento predmet kredity a do hodnotenia
študijných výsledkov sa mu započítava známka „4“.
(12) Na hodnotenie študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer.
Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa spočítajú súčiny počtu kreditov a číselného
ohodnotenia predmetov pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí
celkovým počtom kreditov získaných študentom za dané obdobie. Predmety, ktoré nie
sú ohodnotené známkou sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezapočítavajú.
Vážený študijný priemer sa vypočíta ako:
z
z
ki
zi
n
z k
n
k
i 1
kde
n
1
i 1
i
i
i
je študijný priemer,
– počet kreditov za i-tý predmet,
– známka za i-tý predmet,
– počet ohodnotených predmetov.
(13) EU v Bratislave využíva na hodnotenie študijných výsledkov študenta tieto typy
vážených študijných priemerov:8
a) vážený študijný priemer bez započítania štátnych skúšok a obhajoby záverečnej
práce – pre účely priznávania motivačného štipendia,
b) vážený študijný priemer za štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce – pre účely
hodnotenia celkového výsledku štátnych skúšok a celkového výsledku štúdia.
Článok 10
Zmena študijného programu, podmienky prenosu kreditov a akademické mobility
(1)
8
Študent môže písomne požiadať o zmenu študijného programu a to v rámci tohto istého
študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru. Žiadosť adresuje študent
dekanovi fakulty, ktorá zabezpečuje študijný program, ktorý má záujem po zmene
študovať. Študent je tak povinný urobiť najneskôr 10 dní pred začiatkom príslušného
akademického roka. Ak študent požiada o zmenu študijného programu v rámci dvoch
fakúlt, k žiadosti je študent povinný priložiť súhlasné stanovisko dekana fakulty, na
ktorej je zapísaný na štúdium študijného programu a výpis o všetkých absolvovaných
Neplatí pre študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
100
skúškach a získaných kreditoch potvrdený fakultou, na ktorej dosiaľ študuje vrátane
výsledkov prijímacej skúšky (ak bola súčasťou prijímacieho konania na danú fakultu).
(2)
Študenti v prvom roku štúdia môžu požiadať o zmenu študijného programu v rámci
toho istého študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru iba na fakulte, na
ktorú boli prijatí do prvého roka štúdia. Študenti v prvom roku štúdia môžu požiadať
o zmenu študijného programu najneskôr do 7 dní odo dňa zápisu do prvého roka štúdia
príslušného študijného programu.
(3)
O žiadosti o zmenu študijného programu rozhodne dekan fakulty, ktorá zabezpečuje
študijný program, ktorý má študent záujem po zmene študovať a ktorý zároveň
rozhodne aj o priznaní kreditov a zaradení študenta do príslušného roka štúdia.
Predchádzajúce štúdium v inom študijnom programe sa započítava študentovi do
celkovej doby štúdia pre daný stupeň štúdia.
(4)
Študent môže požiadať o uznanie skúšky absolvovanej na inej vysokej škole, resp. v
inom študijnom programe niektorej z fakúlt EU v Bratislave alebo v celouniverzitnom
študijnom programe EU v Bratislave a o uznanie kreditov za túto skúšku najneskôr do
7 dní od začiatku výučby v príslušnom semestri akademického roka.
(5)
Študent môže požiadať o uznanie iba tej skúšky špecifikovanej v ods. 4 tohto článku,
ktorú už absolvoval v predchádzajúcich akademických rokoch a získal za ňu príslušný
počet kreditov a ak od jej absolvovania neuplynulo viac ako 5 rokov. O uznaní skúšky,
ktorú študent absolvoval na inom študijnom programe niektorej z fakúlt EU v Bratislave
alebo na celouniverzitnom študijnom programe EU v Bratislave, a od absolvovania
ktorej uplynulo viac ako 5 rokov, rozhodne dekan príslušnej fakulty, pri
celouniverzitných programoch rektor EU v Bratislave individuálne.
(6)
Na uznanie skúšok špecifikovaných v ods. 4 tohto článku je študent povinný si vyžiadať
tlačivo - „Žiadosť o uznanie skúšok“ na študijnom oddelení príslušnej fakulty EU
v Bratislave, pri celouniverzitných študijných programoch EU v Bratislave
u zodpovedných zamestnancov, ktorí administratívne zabezpečujú tieto študijné
programy. K žiadosti o uznanie skúšky a priznanie kreditov predmetu so zoznamom
predpísanej študijnej literatúry k nemu. Sylaby musia byť potvrdené pečiatkou
a podpisom dekana (resp. ním povereného zamestnanca) fakulty, na ktorej príslušné
predmety absolvoval. Pri predmetoch absolvovaných v celouniverzitných študijných
programoch EU v Bratislave musia byť sylaby potvrdené pečiatkou Ústavu
medzinárodných programov a podpisom garanta príslušného celouniverzitného
študijného programu. Žiadosť o uznanie skúšky a priznanie kreditov za príslušný
predmet predkladá študent na študijnom oddelení príslušnej fakulty, pri
celouniverzitných študijných programoch EU v Bratislave u zodpovedných
zamestnancov, ktorí administratívne zabezpečujú tieto študijné programy v termíne
uvedenom v ods. 4 tohto článku.
(7)
Rozhodnutiu dekana predchádza posúdenie sylabov ním povereným zamestnancom. Pri
celouniverzitných študijných programoch EU v Bratislave posúdenie uznávaných
predmetov zabezpečuje garant príslušného celouniverzitného študijného programu
v spolupráci s gestormi jednotlivých predmetov. Na posúdenie sylabov predmetov, ktoré
odborne garantujú iné fakulty EU v Bratislave, si dekan, resp. garant celouniverzitného
101
študijného programu, vyžiada stanovisko vedúceho katedry, ktorá daný predmet na EU
v Bratislave odborne garantuje.
(8)
Uznať skúšku vykonanú v inom študijnom programe (inej vysokej školy, inej fakulty
EU v Bratislave alebo v celouniverzitnom študijnom programe EU v Bratislave) a uznať
za ňu príslušný počet kreditov možno pri splnení podmienok uvedených
v predchádzajúcich bodoch vtedy, ak študent v časti akademického roka, v ktorej žiada
o uznanie skúšky a kreditov, študuje iba v jednom študijnom programe, t.j. vtedy, ak
študijný program, v ktorom absolvoval uznávaný predmet, riadne neskončil, resp.
skončil ho bez priznania príslušného akademického titulu. Pri splnení tejto podmienky
možno uznať aj viac skúšok.
(9)
Uznať skúšku a priznať kredity za predmet, ktorý študent absolvoval
v predchádzajúcom období štúdiom v študijnom programe, ktoré riadne skončil, t.j. bol
mu priznaný príslušný akademický titul, nie je možné.
(10) Ak študent v časti akademického roka, v ktorej žiada o uznanie skúšky a kreditov,
študuje vo viacerých študijných programoch (na EU v Bratislave alebo na EU
v Bratislave a súčasne aj na inej vysokej škole), možno mu uznať v jednom
akademickom roku maximálne 1 skúšku vykonanú v inom študijnom programe za
povinný predmet a maximálne 1 skúšku vykonanú v inom študijnom programe za
výberový, resp. povinne voliteľný predmet jeho odporúčaného študijného plánu a to pri
splnení podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch.
(11) Počet kreditov možno uznať v rozsahu počtu kreditov stanovených príslušným
študijným programom. Uvedené pravidlo uznávania počtu kreditov platí pre všetky typy
predmetov (povinné, povinne voliteľné a výberové).
(12) O uznaní skúšky vykonanej mimo EU v Bratislave, resp. na inej fakulte EU v Bratislave
alebo v celouniverzitnom študijnom programe EU v Bratislave rozhodne dekan
príslušnej fakulty (resp. ním poverený prodekan), pri uznávaní skúšok pre potreby
celouniverzitného študijného programu rektor EU v Bratislave (resp. ním poverený
prorektor) do 30 dní odo dňa podania žiadosti o uznanie so všetkými požadovaným
dokladmi.
(13) Na uznanie skúšok absolvovaných na inej škole a na uznanie kreditov v prípade zmeny
študijného programu môže dekan príslušnej fakulty žiadať o stanovisko vedúceho
príslušnej katedry. Ak študentovi nemožno uznať skúšku, nemožno mu priznať ani
kredity.
(14) Študentovi EU v Bratislave, ktorý študoval v niektorom študijnom programe EU
v Bratislave a jeho štúdium sa skončilo iným ako riadnym spôsobom, a ktorý bol na
štúdium opätovne prijatý, sa automaticky uznávajú všetky už úspešne absolvované
predmety aj s kreditovým ohodnotením, ktoré zodpovedá počtu kreditov stanovenému
príslušným študijným programom EU v Bratislave, na ktorý bol študent opätovne
prijatý. Na tieto účely sa nepožaduje stanovisko vedúceho príslušnej katedry.
(15) Absolvovanie časti štúdia a jeho uznanie na inej slovenskej vysokej škole musí byť
formálne zabezpečené:
a) prihláškou na výmenné štúdium,
102
b) zmluvou o štúdiu uzatvorenou medzi študentom, EU v Bratislave a prijímajúcou
školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu školu,
c) výpisom výsledkov štúdia.
Zmluva o štúdiu je dohoda uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a
prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
(16) Študent, ktorý absolvuje časť štúdia na inej slovenskej vysokej škole pri splnení
formálnych náležitostí uvedených v ods. 15 tohto článku, zostáva naďalej študentom EU
v Bratislave.
(17) Predmety absolvované na prijímajúcej škole a získané kredity sa študentovi uznávajú na
základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotovuje študentovi prijímajúca škola na
záver jeho pobytu a na základe predložených sylabov predmetov. Počet kreditov možno
uznať v rozsahu počtu kreditov stanovených príslušným študijným programom.
Uvedené pravidlo uznávania počtu kreditov platí aj pre výberové predmety. Výpis sa
stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej fakultou.
(18) Absolvovanie časti štúdia a jeho uznanie na zahraničnej vysokej škole musí byť
formálne zabezpečené:
a)
prihláškou na výmenné štúdium,
b)
zmluvou o štúdiu uzatvorenou medzi študentom, EU v Bratislave a prijímajúcou
školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu školu,
c)
výpisom výsledkov štúdia.
Zmluva o štúdiu je dohoda uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a
prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
Zmluva o štúdiu študenta na zahraničnej vysokej škole obsahuje detaily plánovaného
štúdia v zahraničí, vrátane kreditov, ktoré je študent povinný v zahraničí získať.
(19) Študent, ktorý absolvuje časť štúdia na inej zahraničnej vysokej škole pri splnení
formálnych náležitostí uvedených v ods. 18 tohto článku, zostáva naďalej študentom EU
v Bratislave.
(20) Štúdium realizované v rámci európskych vzdelávacích programov, ako aj bilaterálnych
dohôd na zahraničných vysokých školách, vrátane mimoeurópskych vysokých škôl,
zabezpečené podľa ods. 18 tohto článku, bude študentovi uznané v plnom rozsahu
v súlade so zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov (vrátane hodnotenia a priznaných
kreditov) a nahradí porovnateľnú časť štúdia (vrátane vykonaných skúšok a iných
foriem hodnotenia), t. j. „en bloc“ (semester, príp. akademický rok). Ak študent
absolvuje štúdium na zahraničných vysokých školách v rámci programov LLP Erasmus,
v programe Ceepus a v rámci ďalších programov Európskej únie alebo v rámci pobytov
poskytovaných SAIA MŠVVaŠ SR, bilaterálnych dohôd, vzdelávacích programov
organizovaných EU v Bratislave alebo univerzitami v Európskej únii, obsah štúdia
nemusí byť v plnom rozsahu totožný s obsahom štúdia daného študijného programu.
(21) Predpokladom pre uznanie štúdia podľa predchádzajúceho odseku je, že študent získa
počas tohto štúdia taký počet kreditov na EU v Bratislave, ktoré zodpovedajú
štandardnej záťaži za jeden akademický rok podľa článku 7 tohto študijného poriadku
vrátane predpísaného počtu skúšok a zápočtov zodpovedajúcemu tejto štandardnej
záťaži podľa daného odporúčaného študijného plánu príslušného študijného programu.
Ak študent absolvuje štúdium na zahraničných vysokých školách v rámci programov
103
LLP Erasmus, v programe Ceepus a v rámci ďalších programov Európskej únie alebo
v rámci pobytov poskytovaných SAIA MŠVVaŠ SR, bilaterálnych dohôd, vzdelávacích
programov organizovaných EU v Bratislave alebo univerzitami v Európskej únii, uzná
mu EU v Bratislave štúdium v zahraničí a započíta mu kredity získané počas študijného
pobytu v súlade so zmluvou o štúdiu.
(22) Študent, ktorý má záujem absolvovať štúdium v zahraničí, je povinný pred
vycestovaním odkonzultovať svoj študijný plán realizovaný na zahraničnej vysokej
škole, ako aj podmienky, na základe ktorých mu bude štúdium v zahraničí uznané na
EU v Bratislave a nahradí mu porovnateľnú časť štúdia, prípadne ďalšie zmeny
pôvodného študijného plánu v zahraničí, ktoré vznikli počas štúdia v zahraničí,
s prodekanom pre medzinárodné vzťahy príslušnej fakulty.
(23) V prípade, že súčasťou programu je odborná stáž, príslušná fakulta uzná študentovi
neúčasť na aktívnych formách výučby na EU v Bratislave v danom období štúdia a udelí
mu z nich zápočet (s výnimkou zápočtu súvisiaceho s vypracovaním záverečnej práce,
ktorú je študent povinný konzultovať aj počas svojho pobytu v zahraničí
korešpondenčnou formou). Študent si následne odkonzultuje podmienky a termíny
vykonania skúšok z predmetov, ktoré má absolvovať podľa daného odporúčaného
študijného plánu v študijnom programe a období štúdia s príslušným garantom
predmetu.
(24) V prípade, že obdobie štúdia v zahraničí je kratšie ako jeden semester a je realizované
podľa tohto článku, príslušná fakulta ho študentovi uzná za porovnateľné obdobie štúdia
na EU v Bratislave. Študent si následne odkonzultuje podmienky na získanie zápočtu,
podmienky a termíny vykonania skúšok z predmetov, ktoré má absolvovať podľa
daného odporúčaného študijného plánu v študijnom programe a období štúdia
s príslušným garantom predmetu.
(25) Predmety absolvované na prijímajúcej škole a získané kredity sa študentovi uznávajú na
základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotovuje študentovi prijímajúca škola na
záver jeho pobytu a na základe predložených sylabov predmetov. Výpis sa stáva
súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej fakultou.
(26) V prípade, že študent má záujem absolvovať študijný pobyt mimo programov
uvedených v ods. 20 tohto článku, je povinný predložiť príslušnej fakulte potvrdenie
MŠVVaŠ SR, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je ekvivalentné
vysokoškolskému štúdiu daného stupňa v SR.
(27) Študent, ktorý má záujem absolvovať štúdium podľa predchádzajúceho odseku, je
povinný pred vycestovaním odkonzultovať svoj študijný plán realizovaný na
zahraničnej vysokej škole, ako aj podmienky, na základe ktorých mu bude štúdium
v zahraničí uznané na EU v Bratislave a nahradí mu porovnateľnú časť štúdia na EU v
Bratislave, prípadne ďalšie zmeny pôvodného študijného plánu v zahraničí, ktoré
vznikli počas štúdia v zahraničí, s prodekanom pre medzinárodné vzťahy príslušnej
fakulty.
(28) Štúdium realizované mimo foriem uvedených v ods. 20 tohto článku sa uznáva na
základe písomnej žiadosti študenta s nasledujúcimi dokladmi:
a) potvrdením o uznaní zahraničnej vzdelávacej inštitúcie od MŠVVaŠ SR,
b) potvrdením o absolvovaní štúdia zo zahraničnej vysokej školy,
104
c) potvrdením o vykonaní skúšok zo zahraničnej vysokej školy,
d) sylabami predmetov v anglickom jazyku, ktoré študent absolvoval na zahraničnej
vysokej škole a z ktorých vykonal skúšku a získal kredity, potvrdené zahraničnou
vysokou školou. Identita sylabov predmetu s platnými sylabmi predmetu na EU v
Bratislave musí byť minimálne 50 %-ná.
Žiadosť predkladá študent dekanovi fakulty spolu s notársky overenými dokladmi
preloženými tlmočníkom do slovenského jazyka.
(29) V prípade, že štúdium, ktoré chce študent absolvovať mimo EU v Bratislave, nebude
možné uznať, má študent právo požiadať o prerušenie štúdia.
(30) Študentom EU v Bratislave študujúcim podľa tohto článku na iných slovenských alebo
zahraničných vysokých školách sa vyhotovuje tzv. „Doklad o uvoľnení zo štúdia za
účelom štúdia na inej slovenskej alebo zahraničnej vysokej škole“ (ďalej len „doklad)
Študent oboznámi s touto skutočnosťou všetkých príslušných učiteľov, resp. vedúceho
príslušného pracoviska.
(31) Absolvovanie časti štúdia (resp. jednotlivých predmetov) a jeho (ich) uznanie na inej
fakulte EU v Bratislave alebo na inom študijnom programe mimo fakulty, na ktorej je
zapísaný na štúdium, musí byť vopred formálne zabezpečené zmluvou o štúdiu
uzatvorenou medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou fakultou EU v Bratislave
pred začiatkom príslušného semestra, v ktorom chce študent absolvovať časť štúdia
(resp. jednotlivé predmety) na inej fakulte EU v Bratislave alebo na inom študijnom
programe, výpisom výsledkov časti štúdia (resp. jednotlivých predmetov) potvrdeným
prijímajúcou fakultou EU v Bratislave.
(32) Zmluva o štúdiu je dohoda uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou
fakultou EU v Bratislave pred zápisom študenta do príslušného ročníka.
(33) Predmety absolvované na prijímajúcej fakulte EU v Bratislave a získané kredity sa
študentovi uznávajú na základe výpisu výsledkov štúdia (resp. jednotlivých predmetov),
ktorý vyhotovuje študentovi prijímajúca fakulta EU v Bratislave na záver semestra.
Počet kreditov možno uznať v rozsahu počtu kreditov stanovených príslušným
študijným programom. Uvedené pravidlo uznávania počtu kreditov platí aj pre výberové
predmety. Výpis sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej
fakultou.
(34) O uznaní skúšok vykonaných mimo EU v Bratislave rozhodne dekan príslušnej fakulty
do 30 dní odo dňa podania žiadosti o uznanie so všetkými požadovaným dokladmi.
(35) Evidencia o uznaní skúšok sa vedie súbežne na oddelení pre medzinárodné vzťahy a na
študijnom oddelení príslušnej fakulty. Doklady a pedagogická dokumentácia, na základe
ktorej sa uznanie realizuje, sa uchováva na študijnom oddelení príslušnej fakulty.
(36) EU v Bratislave a jej fakulty môžu prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného
semestra, aj študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia
SR bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na
základe zmluvy medzi EU v Bratislave a vysielajúcou vysokou školou.
105
(37) Študent, prijatý na štúdium podľa predchádzajúceho odseku, má práva a povinnosti
študenta EU v Bratislave so zohľadnením podmienok výmenného programu alebo
zmluvy medzi EU v Bratislave a vysielajúcou vysokou školou.
(38) EU v Bratislave a jej fakulty môžu prijať podľa ods. 36 tohto článku len takého študenta
inej vysokej školy, ktorý svojím štúdiom na EU v Bratislave bude pokračovať v štúdiu
začatom na inej vysokej škole a po skončení študijného pobytu na EU v Bratislave sa
vráti a skončí štúdium na vysielajúcej vysokej škole.
Článok 11
Prerušenie štúdia
(1)
Štúdium študijného programu možno študentovi so súhlasom dekana príslušnej fakulty
prerušiť podľa § 64 zákona na základe žiadosti študenta. Minimálna dĺžka prerušenia je
jeden rok, v odôvodnených prípadoch môže byť minimálna dĺžka prerušenia aj kratšia.
(2)
Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
a) najviac na dva akademické roky zo zdravotných alebo aj iných vážnych osobných
dôvodov (po predložení hodnoverných dokladov),
b) najviac na jeden rok bez udania dôvodu,
a to v každom stupni štúdia iba raz.
(3)
Ak ide o prerušenie štúdia z dôvodu materskej (rodičovskej) dovolenky, je maximálna
dĺžka prerušenia tri roky.
(4)
Žiadosť o prerušenie štúdia môže podať študent (s výnimkou študenta podľa ods. 3)
najneskôr pred začiatkom akademického roka po preukázaní splnenia povinností za
predchádzajúci akademický rok podľa článku 7 tohto študijného poriadku alebo
najneskôr na začiatku letného semestra po preukázaní splnenia povinností za zimný
semester príslušného akademického roka. Z veľmi vážnych, najmä zdravotných
dôvodov, môže dekan príslušnej fakulty prerušiť štúdium študentovi aj v prípade
nesplnenia už uvedených podmienok tohto odseku.
(5)
Dňom prerušenia štúdia stráca študent postavenie študenta podľa zákona. Študent
nemôže získavať zápočty, vykonávať skúšky a nemôžu sa mu priznávať kredity.
(6)
Právo na opätovný zápis vzniká študentovi po uplynutí obdobia, na ktoré bolo štúdium
prerušené. Ak pominú dôvody na prerušenie štúdia, môže dekan príslušnej fakulty na
základe písomnej žiadosti ukončiť prerušenie štúdia aj pred uplynutím doby prerušenia
štúdia.
(7)
Po uplynutí doby prerušenia štúdia je študent povinný prihlásiť sa na študijnom oddelení
fakulty a opätovne sa zapísať na štúdium. Ak tak neurobí, príslušná fakulta postupuje
podľa článku 4 tohto študijného poriadku.
(8)
Po prerušení štúdia dekan príslušnej fakulty v prípade potreby rozhodne o zaradení
študenta do zodpovedajúceho úseku štúdia. Ak počas prerušenia štúdia došlo k zmene
študijného plánu, podľa ktorého študent študoval pred prerušením, v súlade so
študijným poriadkom a príslušným študijným programom dekan príslušnej fakulty určí,
106
ktoré študijné povinnosti musí študent splniť, a stanoví lehoty na ich splnenie, v tejto
súvislosti môže študentovi určiť povinnosť vykonať v danej lehote rozdielové skúšky.
(9)
Štúdium možno prerušiť najskôr po ukončení prvého roku štúdia na 1., 2. alebo 3.
stupni štúdia, okrem veľmi závažných spravidla zdravotných dôvodov, alebo na účely
štúdia v zahraničí po predložení žiadosti a potvrdenia o prijatí a zápise na štúdium na
zahraničnej vysokej škole.
Článok 12
Štandardná dĺžka štúdia, súbežné štúdium a školné
(1)
Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku podľa
článku 2 o viac ako dva roky.
(2)
Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania
alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných programoch v jednom akademickom
roku alebo v jeho časti má za následok vznik povinnosti študenta uhradiť EU v
Bratislave určené ročné školné za každý ďalší rok štúdia podľa internej smernice
o školnom a poplatkoch platnej pre príslušný akademický rok, na ktorý sa povinnosť
úhrady školného vzťahuje.
(3)
Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni štúdia, je
povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium
v príslušnom akademickom roku. Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné
za súbežné štúdium, má právo rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude
v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok
a to do 30. septembra príslušného akademického roka.
(4)
Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu
v príslušnom stupni po prerušení, je povinný uhradiť EU v Bratislave pomernú časť
z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do
konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
(5)
Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný EU v Bratislave dlhšie, ako je jeho
štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť EU v Bratislave ročné školné za každý ďalší
rok štúdia.
(6)
V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na
verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa
vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne
zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu
započítava len jeden rok. Doba štúdia, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium
študijného programu v príslušnom roku, sa na účely ods. 5 tohto článku zaokrúhľuje na
celý akademický rok. V celkovej dobe štúdia podľa ods. 5 tohto článku sa nezohľadňuje
doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v študijnom programe,
v ktorom uhrádzal školné.
(7)
Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom
roku uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program uskutočňuje výlučne v inom ako
štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak niektorá verejná vysoká škola
107
v akademickom roku, v ktorom začal študovať tento študijný program, prijímala na
štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa
uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to neplatí, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom
členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte.9
(8)
Ak študent, prijatý na štúdium pred 1. 9. 2007, študoval v tom istom stupni štúdia
súbežne vo viacerých študijných programoch v jednom akademickom roku alebo v jeho
časti, zohľadní sa mu v celkovej dobe štúdia štúdium v každom študijnom programe
osobitne; ak študoval v niektorom zo študijných programov len časť akademického
roka, táto doba sa zaokrúhľuje na celý akademický rok. Bakalársky druh štúdia sa podľa
predchádzajúcich predpisov považuje za študijný program prvého stupňa, magisterský,
inžiniersky a doktorský druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov za štúdium so
spojeným prvým a druhým stupňom štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona. Ak študent
pokračoval v inžinierskom druhu štúdia alebo v magisterskom druhu štúdia po
predchádzajúcom absolvovaní bakalárskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov,
považuje sa toto jeho nadväzujúce štúdium za štúdium študijného programu druhého
stupňa. Ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich predpisov sa považuje za
štandardnú dĺžku štúdia podľa zákona. Doba štúdia v študijných programoch so
spojeným prvým a druhým stupňom štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona sa zohľadňuje
v celkovej dobe štúdia v študijných programoch prvého stupňa. Doba štúdia
v študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom štúdia presahujúca tri
roky sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch druhého stupňa.
Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na študentov, prijatých na štúdium pred 1. 9.
2007, ak v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania neboli prijatí a nezapísali sa
na štúdium aj po tomto termíne.
(9)
Prvé tri roky štúdia v študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom
štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona sa považujú za študijné programy prvého stupňa
a štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe so spojeným prvým a druhým
stupňom podľa § 53 ods. 3 zákona za štúdium v študijnom programe druhého stupňa
tak, že štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona sa považuje za
prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky primerane.
(10) Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa
osobitného predpisu, sa na účely tohto článku považuje za občana SR.
Článok 13
Skončenie štúdia
(1)
9
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na
riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Na riadne skončenie štúdia podľa
príslušného študijného programu musí študent:
a) úspešne absolvovať všetky predmety stanovené študijným plánom,
b) úspešne získať predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia
a daný študijný program;
c) úspešne obhájiť záverečnú prácu,
Pozri článok 20, ods. 2 tohto študijného poriadku.
108
d) úspešne vykonať štátne skúšky predpísané študijným programom.
(2)
Okrem riadneho skončenia sa štúdium skončí
a) zanechaním štúdia,
b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa článku 2 tohto študijného poriadku,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a tohto študijného poriadku,
d) vylúčením zo štúdia na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie (disciplinárny
priestupok),
e) zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku fakulty alebo univerzity
pokračovať v štúdiu iného študijného programu,
f) smrťou študenta.
Študent vylúčený zo štúdia podľa písm. d) tohto odseku môže byť prijatý na štúdium na
príslušnej fakulte najskôr po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o
vylúčení zo štúdia.
(3)
Dňom skončenia štúdia je:
a) podľa ods. 2 písm. a) deň, keď bolo fakulte alebo univerzite doručené písomné
vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia,
b) podľa ods. 2 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť
vysokoškolské štúdium,
c) podľa ods. 2 písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť,
d) podľa ods. 2 písm. e) deň, ku ktorému fakulta alebo univerzita oznámila zrušenie
študijného programu.
(4)
Za zanechanie štúdia sa považuje aj to, ak sa študent po doručení výzvy podľa článku 4
tohto študijného poriadku v určenej lehote nedostaví k zápisu a ani nepožiada
o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis. Za
deň, v ktorom študent zanechal štúdium, sa v tomto prípade považuje deň, do ktorého sa
mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať.
Článok 14
Štátne skúšky, sprístupňovanie záverečných prác a doklady o štúdiu a o absolvovaní
štúdia
(1)
Jednou z podmienok na úspešné absolvovanie každého študijného programu je
vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok.
(2)
Vykonanie štátnych skúšok a obhajoba záverečnej práce predpokladá získať minimálne
100% z celkového počtu kreditov vyjadrujúcich štandardnú záťaž študenta daného
študijného programu za celú štandardnú dĺžku štúdia, ak to študijný program neurčuje
inak, bez kreditov za záverečnú prácu a jej obhajobu a bez kreditov za štátne skúšky.
(3)
Štátna skúška vrátane obhajoby záverečnej (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) práce
sa koná pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“).
(4)
Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Priebeh a vyhlásenie výsledkov štátnej
skúšky alebo jej častí sú verejné. Rozhodovanie komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa
uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie.
109
(5)
Predsedu a členov komisie
vymenúva dekan príslušnej fakulty z radov
vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesorov, docentov a ďalších odborníkov
schválených vedeckou radou príslušnej fakulty, u celouniverzitných študijných
programov Vedeckou radou EU v Bratislave; ak ide o bakalárske študijné programy, aj
z radov vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa.
(6)
Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. Pre jeden
študijný program možno zriadiť viac komisií. Najmenej dvaja členovia skúšobnej
komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov
alebo docentov; ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej jeden vysokoškolský
učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta.
(7)
Časti a jednotlivé predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom. Obhajoba
záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
(8)
Štátnu skúšku alebo jej časti nemožno vykonať, ak sa so študentom vedie disciplinárne
konanie, v ktorom disciplinárna komisia navrhla sankciu vylúčenie zo štúdia, ak dekan
príslušnej fakulty nerozhodol uložiť miernejšiu sankciu alebo vec vrátil späť komisii,
resp. ak rektor rozhodnutie dekana nezrušil.
(9)
Riadny a opravný termín konania štátnej skúšky alebo jej častí stanoví dekan príslušnej
fakulty. Každý termín sa zverejní obvyklým spôsobom najmenej jeden mesiac vopred.
Opravný termín štátnej skúšky možno stanoviť najskôr po dvoch mesiacoch od riadneho
termínu štátnej skúšky.
(10) Pri hodnotení štátnej skúšky sa používa táto klasifikačná stupnica:
- A – výborne – 1
- B – veľmi dobre - 1,5
- C – dobre – 2
- D – uspokojivo – 2,5
- E – dostatočne – 3
- FX – nedostatočne – 4
Ak je štátna skúška hodnotená klasifikačným stupňom od A po E, pridelí sa jej počet
kreditov stanovený daným študijným programom.10
(11) Celkový výsledok štátnych skúšok sa stanoví ako vážený študijný priemer štátnych
skúšok a obhajoby záverečnej práce takto:
- A – výborne – 1 – priemer do 1,25 vrátane,
- B – veľmi dobre – 1, 5 – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane,
- C – dobre – 2 – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane,
- D – uspokojivo – 2, 5 – priemer od 2,26 do 2,75 vrátane,
- E – dostatočne – 3 – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.
(12) Ak komisia hodnotí niektorú štátnu skúšku klasifikačným stupňom „FX – nedostatočne
– 4“, študent nevyhovel na štátnej skúške a môže túto štátnu skúšku opakovať a to iba
raz. V prípade opakovanej neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok
študijného programu.
10
Neplatí pre študijné programy podľa článku 20, ods. 1 tohto študijného poriadku.
110
(13) Študent, ktorý bol z niektorej štátnej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom „FX –
nedostatočne – 4“, a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do konca
príslušného akademického roka, je povinný sa zapísať do ďalšieho roka štúdia. Ďalší
rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia
v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(14) Štátne skúšky alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú štátnu skúšku
vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr v termíne, ktorým neprekročí
štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania viac ako
o dva roky.
(15) Celkový výsledok štúdia sa stanoví takto:
a) s vyznamenaním – ak študent počas celého štúdia dosiahol vážený študijný priemer
bez započítania štátnych skúšok do 1,50 vrátane, ak celkový výsledok štátnych
skúšok bol hodnotený klasifikačným stupňom A = výborne = 1 a ak žiadna časť
štátnej skúšky nebola vykonaná v opravnom termíne.
b) vyhovel – ak bol študent hodnotený pri každej štátnej skúške klasifikačný stupňom
od A po E, ale nesplnil podmienky podľa bodu a).
(16) O konaní štátnej skúšky sa vyhotoví zápis, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní
členovia komisie.
(17) Výsledok štátnej skúšky musí byť zapísaný do AIS a do registra študentov.
(18) Jednotný postup pre spracovanie, kontrolu originality, registrovanie, uchovávanie
a sprístupňovanie záverečných prác na EU v Bratislave upravuje interná smernica
o záverečných a habilitačných prácach spolu s vykonávacím predpisom. Smernica je
záväzná pre všetkých študentov EU v Bratislave.
(19) EU v Bratislave a jej fakulty vydávajú študentom tieto doklady o štúdiu:
a) preukaz študenta,
b) výpis výsledkov štúdia.
Študentom, ktorí začali študovať pred 1. 9. 2013 bol vydaný ako doklad o štúdiu výkaz
o štúdiu (index). Študenti, ktorým bol ako doklad o štúdiu vydaný aj výkaz o štúdiu
(index), sú povinní ho používať na evidenciu výsledkov kontroly študijnej úspešnosti
(zápis výsledkov predmetov) a pri zápise do ďalšieho obdobia štúdia až do skončenia
štúdia.
(20) EU v Bratislave vydáva tieto doklady o absolvovaní štúdia študijného programu
v študijnom odbore:
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
(21) EU v Bratislave vydáva vysokoškolský diplom v kombinácii slovenského jazyka
s anglickým jazykom. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom
obrade.
(22) Súčasne s diplomom vydáva EU v Bratislave aj dodatok k diplomu v kombinácii
slovenského jazyka s anglickým jazykom.
111
(23) Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny a EU v Bratislave ich vydáva do 45 dní
od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším
vydaním týchto dokladov.
Článok 15
Práva študenta
(1)
Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil podmienky stanovené
študijným programom a týmto študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným programom
a študijným poriadkom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri
zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom
viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj
v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na
akademickej pôde v súlade s právnymi predpismi,
h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite
výučby a o učiteľoch,
i)slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokoškolskému vzdelávaniu,
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia
študijných programov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5, rozhodnúť sa,
v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať
bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
l) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho
istého študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru.
(2)
Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné
predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Článok 16
Povinnosti študenta
(1)
Študent je povinný plniť všetky študijné povinnosti ustanovené študijným programom,
ktorý študuje a týmto študijným poriadkom.
(2)
Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a jej súčastí, predovšetkým
poriadky študentských domovov, ktorých služby využíva.
(3)
Študent je ďalej povinný najmä:
a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby EU v Bratislave,
b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona a to výlučne a priamo
EU v Bratislave a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
112
c) oznámiť adresu a prípadnú zmenu adresy na doručovanie písomností,
d) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného
zamestnanca na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho
štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
e) písomne oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program
uskutočňovaný na fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) zákona o tom, v
ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať
bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, a to najneskôr do 30.
septembra príslušného akademického roka.
(4)
Študent je okrem toho tiež povinný:
a) v prípade, že mu bol vydaný výkaz o štúdiu (index), zapísať si neúspešne
absolvovaný predmet do tohto výkazu,
b) v prípade, že mu bol vydaný výkaz o štúdiu (index), predložiť ho na zápis
hodnotenia (zápočtu alebo skúšky) príslušnému učiteľovi v termíne určenom
učiteľom, najneskôr do konca skúškového obdobia príslušného semestra.
(5) Študentovi sa odporúča:
a) po skončení kontroly štúdia (priebežnej, predmetovej skúške) pravidelne
kontrolovať v AIS uvádzanie výsledkov tejto kontroly učiteľmi a v prípade
omeškania upozorniť na túto skutočnosť príslušného učiteľa a vedúceho katedry,
b) najneskôr do 14 dní po skončení skúšobného obdobia príslušného semestra
skontrolovať zápis všetkých svojich výsledkov štúdia učiteľmi v AIS a v prípade
omeškania, či nezrovnalostí upozorniť na túto skutočnosť príslušného učiteľa
a príslušného vedúceho katedry,
c) do 7 dní od termínu určeného na zápis na štúdium alebo do ďalšieho obdobia štúdia
skontrolovať predmety zapísané na daný akademický rok v AIS, resp. vo výkaze
o štúdiu (indexe), ak mu takýto výkaz bol vydaný a prípadné nezrovnalosti oznámiť
príslušnému študijnému oddeleniu.
Článok 17
Študenti so špecifickými potrebami
(1)
EU v Bratislave a jej fakulty vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj
vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými
potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.
(2)
Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.
(3)
Študent predkladá na účely vyhodnocovania jeho špecifických potrieb a rozsahu
podporných služieb najmä:
113
a) lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález,
správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo
zdravotnej dokumentácie, alebo
b) vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo
špeciálneho pedagóga.
(4)
Študent podľa ods. 2 tohto článku, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických
potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä
na:
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných
predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania
požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je
štandardná dĺžka príslušného študijného programu.
(5)
Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta podľa ods. 2 tohto upravuje vyhláška
MŠVVaŠ SR č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami.
(6)
Špecifické potreby študenta môžu byť prehodnocované.
(7)
Na EU v Bratislave a jej fakultách pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými
potrebami (ďalej len „koordinátor“), poverení výkonom činnosti rektorom univerzity,
resp. dekanom fakulty, ktorého náplň činnosti upravuje § 100 zákona a vnútorný predpis
EU v Bratislave.
(8)
Študent podľa ods. 2 tohto článku sa svojou žiadosťou o vyhodnotenie svojich
špecifických potrieb obracia na koordinátora.
Článok 18
Začatie konania, rozhodnutie a opatrenia dekana
(1)
Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia sa začína dňom, keď bolo študentovi doručené
oznámenie o začatí konania.
(2)
Konanie o nesplnení požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu podľa
študijného poriadku sa začína až dňom vydania rozhodnutia.
(3)
Konanie vo veciach, ktoré nie sú uvedené v ods. 1 a 2, sa začína dňom, keď študent
písomne podal príslušnú žiadosť na študijné oddelenie príslušnej fakulty,
u celouniverzitných študijných programov na Ústav medzinárodných programov EU v
Bratislave. Táto žiadosť musí obsahovať údaje a doklady, ktoré sú potrebné na vydanie
rozhodnutia.
(4)
V prípade potreby dekan príslušnej fakulty vyzve študenta, aby žiadosť doplnil alebo
podal potrebné vysvetlenie. Na tieto úkony stanoví primeranú lehotu.
114
(5)
Rozhodnutie vydá dekan do 30 dní od začatia konania, do tejto lehoty sa nezapočítava
doba, keď plynula lehota podľa ods. 4. Rozhodnutie musí byť vyhotovené písomne a
musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o
preskúmanie.
(6)
Ak nejde o rozhodnutie podľa druhej vety ods. 5, môže študent dostať informácie o
vybavení žiadosti počas úradných hodín na študijnom oddelení príslušnej fakulty,
u celouniverzitných študijných programov na Ústave medzinárodných programov EU v
Bratislave, podanie takejto informácie sa vyznačí do dokumentácie vedenej o študentovi
na fakulte, u celouniverzitných študijných programov na Ústave medzinárodných
programov EU v Bratislave.
(7)
Študent osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu, ktorému udelil písomnú plnú
moc, môže v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia dekana príslušnej fakulty
požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie (ďalej len „žiadosť“) sa
podáva dekanovi príslušnej fakulty. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcom po dni,
keď bolo rozhodnutie dekana doručené študentovi.
(8)
Rektor môže odpustiť zmeškanie lehoty na podanie žiadosti, ku ktorému došlo zo
závažných dôvodov, ak ho o to študent požiadal písomne najneskôr do 15 dní odo dňa
uplynutia pôvodnej lehoty, v rámci ktorej mala byť žiadosť podaná.
(9)
Dekan príslušnej fakulty sám môže žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť.
(10) Ak dekan príslušnej fakulty nerozhodne podľa ods. 3, odovzdá žiadosť spolu so
spisovým materiálom vrátane všetkých potrebných podkladov bezodkladne rektorovi.
(11) Dekan príslušnej fakulty v nadväznosti na rozhodnutie rektora prijme také opatrenia,
aby bola odstránená alebo zmiernená ujma, ktorá vznikla študentovi nesprávnym
rozhodnutím.
Článok 19
Štipendiá a ocenenia
(1)
EU v Bratislave poskytuje študentom tieto druhy štipendií:
a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu – sociálne,
motivačné, doktorandské štipendium,
b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
(2)
Poskytovanie štipendií študentom EU v Bratislave upravuje Štipendijný poriadok EU
v Bratislave a Pravidlá pre poskytovanie motivačných štipendií študentom EU
v Bratislave.
(3)
Rektor má právo udeliť absolventom Cenu rektora:
a) za vynikajúce študijné výsledky,
b) za vynikajúcu bakalársku, diplomovú, dizertačnú prácu,
c) za úspešnú reprezentáciu fakulty v oblasti vedy a výskumu,
d) za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v športe.
115
(4)
Dekan príslušnej fakulty má právo udeliť absolventom Cenu dekana fakulty:
a) za vynikajúce študijné výsledky,
b) za vynikajúcu bakalársku, diplomovú, dizertačnú prácu,
c) za úspešnú reprezentáciu fakulty v oblasti vedy a výskumu,
d) za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v športe.
(5)
Rektor a dekani majú právo udeliť vynikajúcim študentom a absolventom aj iné
ocenenia poskytované nadáciami a inštitúciami v súlade s podmienkami týchto nadácií
alebo inštitúcií.
Článok 20
Všeobecné, záverečné a prechodné ustanovenia
(1)
Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium
akreditovaných študijných programov podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012
vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované, t. j.
vybrané ustanovenia tohto študijného poriadku platia iba pre študentov tých študijných
programov, ktoré boli akreditované po 1. 1. 2013. Informácie o týchto programoch
a s tým spojených podmienkach získajú študenti na študijnom oddelení príslušnej
fakulty.
(2)
Výška ročného školného na študijné programy na akademický rok 2013/2014 sa určí
podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(3)
Všetky žiadosti, podávané študentom v otázkach jeho štúdia, musia byť podané písomne
s uvedením vlastnoručného podpisu.
(4)
Tento študijný poriadok bol schválený Akademickým senátom EU v Bratislave dňa 19.
júna 2013.
(5)
Tento študijný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte
EU v Bratislave a účinnosť dňom 1. septembra 2013, čím stráca účinnosť študijný
poriadok schválený Akademickým senátom EU v Bratislave dňa 19. mája 2010
a zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
dňa 6. júla 2010 pod číslom 8929-2010-sekr.
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., v. r.
predseda AS EU v Bratislave
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v. r.
rektor EU v Bratislave
116
DISCIPLINÁRNY PORIADOK PRE ŠTUDENTOV
EU V BRATISLAVE
Ekonomická univerzita v Bratislave vydáva v súlade s čl. 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov tento disciplinárny poriadok.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Disciplinárny poriadok je platný pre všetkých študentov Ekonomickej univerzity
v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“), študujúcich dennou a externou formou
v jednotlivých stupňoch štúdia vymedzených Štatútom EU v Bratislave.
(2)
Každý študent EU v Bratislave je povinný rešpektovať a riadiť sa zákonmi Slovenskej
republiky, Štatútom EU v Bratislave, Študijným poriadkom EU v Bratislave a štatútom
fakulty, kde je študent zapísaný na štúdium, a ďalšími vnútornými predpismi univerzity
a príslušnej fakulty vrátane domových poriadkov v študentských domovoch a
ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave.
(3)
Za porušenie povinnosti podľa ods. 2 možno študentovi
z disciplinárnych opatrení podľa tohto disciplinárneho poriadku.
uložiť
niektoré
Článok 2
Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie
(1)
Disciplinárne opatrenia možno uložiť za tieto priestupky:
a)porušenie povinnosti podľa čl. 1 ods. 2 tohto poriadku,
b) nerešpektovanie rozhodnutia akademických orgánov EU v Bratislave a príslušnej
fakulty a správanie, ktoré je v hrubom rozpore so všeobecne platnými normami
morálky a etiky,
c)vážne poškodenie zariadenia EU v Bratislave alebo študentského domova,
d) prenechanie prideleného ubytovania v študentskom domove EU v Bratislave inej
osobe,
e)zneváženie člena akademickej obce, zamestnanca alebo študenta EU v Bratislave,
f) falšovanie dokladov o štúdiu (index, preukaz študenta, výpis výsledkov štúdia
a
pod.),
g) závažné porušenie pravidiel a pokynov na prácu v počítačovej sieti a počítačových
učebniach EU v Bratislave a príslušnej fakulty,
h) závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde (šírenie pornografie, používanie
toxických a psychotropných látok a pod.),
i) právoplatné odsúdenie za trestný čin,
j) konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných povinností
a vedomé porušovanie autorského zákona, a to najmä:
 vydávanie inej práce za svoju, použitie inej práce alebo jej časti vo svojej práci
bez príslušného odkazu na pôvodnú prácu alebo doslovným použitím časti inej
práce bez citovania jej autora;
117


viacnásobné odovzdanie rovnakej práce, ktorá už bola študentom odovzdaná
v súvislosti s plnením študijných povinností pri určitom predmete v rámci
študijného programu (bez predchádzajúceho súhlasu gestora predmetu alebo
garanta študijného programu, v rámci ktorých sa práca znovu odovzdáva
a hodnotí);
akákoľvek forma odpisovania alebo inej nedovolenej aktivity počas písomného
alebo ústneho overovania vedomostí študentov.
Článok 3
Disciplinárne opatrenia
(1)
Za priestupok uvedený v čl. 2 ods. 1 možno študentovi uložiť niektoré z týchto
disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.
Článok 4
Priebeh disciplinárneho konania
(1)
Disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy EU v Bratislave
prerokúva Disciplinárna komisia EU v Bratislave v súlade s rokovacím poriadkom tejto
disciplinárnej komisie.
(2)
Disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy jednotlivých fakúlt
EU v Bratislave prerokúva disciplinárna komisia príslušnej fakulty EU v Bratislave
v súlade s rokovacím poriadkom tejto disciplinárnej komisie.
(3)
Členov Disciplinárnej komisie EU v Bratislave a jej predsedu vymenúva po schválení
v Akademickom senáte EU v Bratislave rektor EU v Bratislave z členov akademickej
obce.
(4)
Členov disciplinárnej komisie príslušnej fakulty EU v Bratislave a jej predsedu
vymenúva po schválení v akademickom senáte príslušnej fakulty EU v Bratislave dekan
príslušnej fakulty z členov jej akademickej obce.
(5)
Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne za
prítomnosti študenta. Ak sa študent neospravedlní, možno konať aj bez jeho
prítomnosti. Disciplinárna komisia je povinná zistiť skutkový stav veci a umožniť
študentovi zaujať k nemu svoje stanovisko.
(6)
Disciplinárna komisia EU v Bratislave predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.
(7)
Disciplinárna komisia príslušnej fakulty EU v Bratislave predkladá návrh na
rozhodnutie dekanovi.
(8)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia na návrh Disciplinárnej komisie EU
v Bratislave vydáva rektor.
118
(9)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia na návrh disciplinárnej komisie
príslušnej fakulty EU v Bratislave vydáva dekan príslušnej fakulty.
(10) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne a doručuje sa
študentovi do vlastných rúk. Rozhodnutie je zložené z výroku, jeho odôvodnenia a z
poučenia o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Žiadosť sa podáva do ôsmich
dní odo dňa doručenia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak je týmto orgánom dekan,
môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie,
postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vnútorným predpisom EU v Bratislave alebo jej
súčastí, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti
o preskúmanie.
(11) Disciplinárne opatrenie možno uložiť do jedného roka odo dňa vykonania
disciplinárneho priestupku.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1)
Disciplinárny poriadok pre študentov EU v Bratislave bol prerokovaný a schválený
Akademickým senátom EU v Bratislave dňa 3. 7. 2008.
(2)
Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia na zasadnutí
Akademického senátu EU v Bratislave. Následne stráca účinnosť Disciplinárny
poriadok pre študentov EU v Bratislave schválený Akademickým senátom EU
v Bratislave dňa 27. 6. 2006.
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
predseda AS EU v Bratislave
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave
119
AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
OKTÓBER
SEPTEMBER
NOVEMBER
týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne
35.
4
5
6
7
1
40./2.
8
41./3.
7
4
5
6
1
2
3
44./6.
8
9
10 11 12 13 45./7.
5
6
7
2
3
8
9
10
36.
2
3
37.
9
10 11 12 13 14 15 42./4. 14 15 16 17 18 19 20 46./8. 11 12 13 14 15 16 17
38.
16 17 18 19 20 21 22 43./5. 21 22 23 24 25 26 27 47./9. 18 19 20 21 22 23 24
39./1. 23 24 25 26 27 28 29 44./6. 28 29 30 31
4
1
48./10. 25 26 27 28 29 30
40./2. 30
JANUÁR
DECEMBER
FEBRUÁR
týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne
48./10.
1
1.
1
2
3
5
5.
8
9
10 11 12
6.
4
1
2
8
9
49./11. 2
3
8
2.
6
50./12. 9
10 11 12 13 14 15
3.
13 14 15 16 17 18 19
7./1.
10 11 12 13 14 15 16
51./13. 16 17 18 19 20 21 22
4.
20 21 22 23 24 25 26
8./2.
17 18 19 20 21 22 23
52.
23 24 25 26 27 28 29
5.
27 28 29 30 31
9./3.
24 25 26 27 28
1.
30 31
4
5
6
7
7
3
APRÍL
MAREC
4
5
6
7
MÁJ
týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne
9./3.
10./4.
3
4
5
6
7
1
2
14./8.
8
9
15./9.
7
4
5
9 18./12.
1
2
3
8
9
10 11 12 13 19./13. 5
6
7
1
2
3
4
8
9
10 11
11./5. 10 11 12 13 14 15 16 16./10. 14 15 16 17 18 19 20
20.
12 13 14 15 16 17 18
12./6. 17 18 19 20 21 22 23 17./11. 21 22 23 24 25 26 27
21.
19 20 21 22 23 24 25
13./7. 24 25 26 27 28 29 30 18./12. 28 29 30
22.
26 27 28 29 30 31
14.
30
JÚN
JÚL
AUGUST
týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne
22.
1
27.
1
2
3
6
31.
8
9
4
5
1
2
3
8
9
10
23.
2
3
8
28.
7
10 11 12 13
32.
4
24.
9
10 11 12 13 14 15
29.
14 15 16 17 18 19 20
33.
11 12 13 14 15 16 17
25.
16 17 18 19 20 21 22
30.
21 22 23 24 25 26 27
34.
18 19 20 21 22 23 24
26.
23 24 25 26 27 28 29
31.
28 29 30 31
35.
25 26 27 28 29 30 31
27.
30
4
5
6
7
týždeň = kalendárny týždeň/ týždeň výučby v príslušnom semestri
120
5
6
7
Download

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM Študijné programy