C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku
Název studijního předmětu
Metodologie pedagogického výzkumu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
zkouška
Doktorand zpracuje projekt své disertační práce, přednese jej a obhájí jej.
Přednášející
Mechlová Erika, prof. RNDr., CSc.
Stručná anotace předmětu
Úvod do problematiky metodologie a metod pedagogických výzkumů. Teoretická
a metodologická východiska pedagogických výzkumů, procesy vědeckého poznávání
v pedagogice, jednotlivé etapy vědeckého poznávání, výzkumné metody a techniky
pedagogického výzkumu.
Odborná literatura
CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc: PdF UP, 2006. ISBN 80-2441367-1.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha:
Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
CHRÁSKA, M. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. Olomouc :
Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 48 s. ISBN 80-7067-469-5
CHRÁSKA, M. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315078-6.
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7367123-9.
HENDL. J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 807367-040-2.
ŠVAŘÍČEK, V., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál,
2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
KOMENDA, S., KLEMENTA, K. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi.
Praha: SPN, 1987.
KOMENDA, S. Nástroje objektivního manažerského rozhodování. Olomouc: UP, 1999.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-8593179-6.
GAVORA, P. Výzkumné metody pedagogice. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. (Ed.) Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN 807315-078-6.
MAŇÁK, J, ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (Ed.) Slovník pedagogické metodologie. Pedagogický
výzkum v teorii a praxi. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-102-2.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.
270 s. ISBN 80-7184-569-8.
PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Praha: Karolinum, 1995.
Download

Metodologie pedagogického výzkumu