Josef Krejčí
Katedra psychologie
Pedagogická fakulta UK

Inspirace výzkumy „bez léčby to jde“

Autobiografický rozhovor

Skrytá populace

Na co se připravit při sběru dat?
SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA
PERVITINU
BÝVALÝ/Á UŽIVATEL/KA
PERVITINU

Nevyužívá žádné služby

Nikdy nevyužil/a žádnou
instituci

Vyprávění od člověka ze
skryté populace

Odhalení skrytého příběhu

Znatelný celkový propad

Snaha o odtržení identity
uživatele pervitinu

„beru pervitin“

„bral/a jsem pervitin“
Improvizace
Využití příležitosti
Sociální sítě
Sněhová
koule
• Obnovování
• Vytváření
kontaktů
Přirozené vyústění
rozhovoru

Všude, kde jsem se v danou chvíli nacházel
 Koncerty, parky, hospody, byty …

„nevyšlapané cesty“

Jaká byla moje role?

Problematika zprostředkování kontaktu

Nepředvídatelnost prostředí

Problémy a nezájem respondentů

Potíže na straně výzkumníka

Kdy jsem tuto možnost využil?

Prostředník není výzkumník

Využít informací od prostředníka
 Pokusit se o nápravu?

Otázka přítomnosti „třetí strany“
 Domluvit jasné hranice

Rozhovory na bytech
 Nekomfort pro výzkumníka

Koncerty, afterparty …
 „polorespondenti“
 Úmyslné pokažení rozhovoru

Respondent nedorazil na schůzku

Stav respondenta
 Často opilost, intoxikace marihuanou, „dojezd“
atp.

 Výzkumník v pozici „podřízeného“
 Silná „nemotivace“ (Miovský, 2001)

Neschopnost výzkumníka
 Únava, nemoc, jiné pracovní vytížení …
Foto by Adam P.

Úraz výzkumníka
 Destruktivní proces pro sběr dat
 Rozpad sociálních sítí
 „efekt rozkutálených kuliček“
 Snaha udržet minimální kontakt přes telefony, emaily
atp.
 Následné pokusy o napravení ztrát – spíše neúspěšné

Pouze jeden rozhovor
 23 let, bývalá uživatelka pervitinu

Popření jakékoliv náklonnosti k drogám

„dvojí deviace“ = „dvojí skrytost“ ?

Příklad: Nela 22 let

Společnost jako problém?
Děkuji za pozornost
Kontakt na autora:
Josef Krejčí
Michálkova 1673
413 01 Roudnice nad Labem
E-mail: [email protected]





















Gáborová, M. (2007). Problematika užívání drog u romské populace. Diplomová práce. České Budějovice: Zdravotně sociální
fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Hartnoll, R. (Ed.) (2003). Výběr vzorku metodou sněhové koule: Snowball Sampling. Praha: Úřad vlády ČR.
Charvát, M. (2004). Problematika výběru účastníků kvalitativního výzkumu z řad uživatelů nelegálních drog. In Miovský, M.
Čermák, I., Řehan, V. (Eds.) (2004). Kvalitativní přístup ve vědách o člověku III. Sborník prací ze III. Ročníku celostátní
konference o kvalitativním přístupu a metodách. Olomouc: FFUP. Str. 77-86.
Chrz, V. (2004). Výzkum jako narativní rekonstrukce. In Miovský, M. Čermák, I., Řehan, V. (Eds.) (2004). Kvalitativní přístup ve
vědách o člověku III. Sborník prací ze III. Ročníku celostátní konference o kvalitativním přístupu a metodách. Olomouc:
FFUP. Str. 21-32.
Chrz, V. (2007). Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu. Praha: Psychologický ústav AV ČR.
Jirušová, R. (2012). Průběh a ukončení závislosti na pervitinu bez odborné pomoci. Bakalářská práce. Brno: PedF Masarykovi
univerzity v Brně.
Kalina, K. a kol. (2001). Glosář z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia Nova.
Koblížková, R. (2009). Ženy v nízkoprahovém zařízení. In Preslová, I., Maxová, V. (2009). Ženy a drogy. Sborník z odborné
konference. Praha: Sananim. Str. 15-18.
Kotková, V. (2009). Ženy na detoxu. In Preslová, I., Maxová, V. (2009). Ženy a drogy. Sborník z odborné konference. Praha:
Sananim. Str. 55-59.
Lindsey, G., a kol. (2010). Etika pro evropské psychology. Praha: Triton.
Miovský, M. (2001). Kvalitativní metody ve výzkumu závislostí: teoretická východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, 1 (1).
Str. 70-83.
Miovský, M., Miovská, L., Gajdošíková, H. (2004). Etické aspekty terénního výzkumu s uživateli nelegálních drog. Časopis
Biograf č. 35. Str. 33-52.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: GradaPublishing.
Nepustil, P. (2008). Strategie pro ukončení užívání pervitinu bez odborné pomoci: Závěrečná zpráva z výzkumu. Sdružení
podané ruce, o. s.
Nepustil, P. (2009) Jde to i bez léčby. Adiktologie, 9(Suppl.). Str. 16-24.
Presl,J. (1995). Drogová závislost. Praha: Maxdorf.
Rhodes, T. (1999). Terénní práce s uživateli drog. Brno: Nakladatelství Albert Boskovice.
Smolík, P. (1996). Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf.
Švaříček, R., Šeďová, K., a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
Vobořil, J. (2003). Gender – ženy jako specifické skupiny. In Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti. Praha: Úřad
vlády ČR. Str. 238-243.
Filmové dílo: Czech made man (Czech made man; Režie: Tomáš Řehořek, 2011)
Download

Problematika kontaktování skryté populace uživatelů