Výsledky standardizace a možnosti
využití Dotazníku interakčního
stylu učitele (QTI)
Konference Psychologická diagnostika
dětí a dospívajících
29.6. – 1.7. 2011
FSS MU Brno
PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Brno
Katedra psychologie FSS MU Brno
Vztahy mezi učiteli a žáky –
teoretická východiska
Systémové pojetí komunikace a interakce (třída jako
systém; „ekologický“ princip)
Interpersonální chování učitele – interakční pojetí
osobnosti (Leary, ICL)
Využití systému interpersonální diagnózy ve školním
prostředí (Wubbels, Levy, 1993; Mareš, Gavora,
2004) – vytvoření dotazníku QTI (Questionnaire on
Teacher Interaction)
Sledování dvou dimenzí při popisu chování učitele dimenze vlivu (kontroly interakce) + dimenze
„blízkosti“ (míra spolupráce)
Transformace dimenzí do klasifikačního systému
Klasifikační systém interpersonálního chování
učitele (upraveno dle Mareš, Gavora, 2004)
Pravidla využívání dotazníku QTI
Základní pravidla při hodnocení učitelů žáky:
1) jednoho učitele hodnotí dvě třídy;
2) v každé třídě musí být minimálně 10 žáků;
3) dotazník nevyužívat vícekrát rok.
Podmínky administrace – u Wubbelse et al. (1993)
zmiňovány podmínky u učitelů, daleko méně u
žáků
Sebehodnocení učitele – porovnání s sumarizovaným
hodnocením žáky (pozn. – třída vnímána jako jeden
„respondent“)
Pilotní výzkum
6 učitelů hodnotily vždy dvě třídy (237 žáků); tento
vzorek nebyl začleněn do standardizačního
souboru;
Byla využita pracovní verze QTI se 116 položkami;
pětibodová číselná škála sledující přítomnost
určitého chování u učitele – 0 (nikdy) až 4 (vždy) +
varianta odpovědi N (nemohu se vyjádřit)
Cíle a výsledky pilotního výzkumu: zjištění a popsání
detailních podmínek administrace; ověření
reálných možností využití dotazníku; zjištění
využitelnosti položek a jejich následné úpravy po
formální a obsahové stránce
Standardizace
Standardizační soubor – 26 učitelů (17 žen a 9 mužů)
hodnoceno 799 žáky (886 dotazníků) ve 43 třídách
na 7 základních školách (convenience sampling);
žáci ve třídách – nejméně 13 (7), nejvíce 28;
Metoda – dotazník QTI se 116 položkami upravený
dle pilotáže
Analýza a výběr položek – redukce na 59 položek
(plánováno 64) dle jejich srozumitelnosti; síly
korelace s dalšími položkami v sektoru a
sektorovým skórem; míry rozptylu v získaných
odpovědích
Příprava definitivní verze dotazníku (řazení položek,
úprava instrukcí, 2 verze – učitel, učitelka)
Reliabilita a validita (část 1)
Reliabilita sektorů – výpočet vnitřní homogenity; u
všech sektorů Cronb.α nad 0,9
Konstruktová validita 1 – vzájemné korelace mezi
sektory
Reliabilita a validita (část 2)
Konstruktová validita 2 – faktorová analýza
jednotlivých sektorů s cílem extrahovat dva
faktory, které by odpovídaly teoretickým dimenzím
kontroly interakce a blízkosti
Závěry – problém konstruktové validity;
1) korelace mezi sektory odpovídá teoretickým
předpokladům pouze částečně;
2) dvoufaktorové (teoretické) řešení méně vhodné;
3) možné jednofaktorové řešení – póly vstřícná
dominance a odmítavá submisivnost (nutnost
revize teoretických předpokladů).
Faktorové zátěže sektorů
Závěry, diskuse
Úspěšný, několikastupňový výběr položek –
srozumitelnost, reliabilita sektorů
Problematičnost konstruktové validity – oproti
Learymu modelu patrné spíše směřování k
jednofaktorovému řešení
Otázka metodologicky „čistého“ řešení a skutečné
využitelnosti dotazníku (v zahraničí stabilně
využívaného) jakožto screeningové metody
Při práci s dotazníkem nutné přihlížet ke známým a
popsaným omezením (vztahuje se i na využití
předběžných „norem“, založených na typologii
interakčních stylů učitele)
Děkuji za pozornost
Kontakt: [email protected]
www.jlukas.cz
Download

Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku