Neinvazivní testování –
2 roky v klinické praxi.
Jaroslav Loucký, Darina Kostelníková, Michal Zemánek, Eva Loucká, Milan Kovalčík
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Odkud pocházejí zdroje informací
využívané ve screeningu?
U těhotenství s Downovým syndromem
existují určité znaky, které se odlišují
od běžných těhotenství. Tyto znaky
mohou mít charakter tzv. surogátních
markerů, souvisejících s fenotypem
Downova syndromu.
•
•
Biochemické markery - jsou syntetizovány fetoplacentární jednotkou a u plodů
s Downovým syndromem jsou jejich hodnoty v krvi matky zpravidla abnormální.
Žádný z používaných biochemických markerů není kódován přímo na chromozomu
21. Existuje několik teorií, které se snaží vysvětlit, proč funguje snížená, či zvýšená
produkce využívaných markerů, ale žádná z nich není dostatečně podložená
výsledky a jednoznačná.
Ultrazvukové markery – specifická biometrická měření pomocí UZ u plodu, která
se odlišují u normálních a postižených těhotenství.
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Odkud pocházejí zdroje informací
využívané ve screeningu?
•
Analýza DNA v krvi matky
- Apoptóza buněk trofoblastu – uvolňování fetální DNA do krve matky ve formě
cell-free DNA (mimobuněčné DNA).
- Cell-free DNA (cfDNA) má charakter krátkých DNA fragmentů.
- V těhotenství se v krvi matky nachází jak, cfDNA matky, tak také cfDNA plodu
(cffDNA – cell free fetal DNA)
- Množství fetální cffDNA představuje jenom část z celkové cfDNA ( 4 – 25%)
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Masivní paralelní/cílené sekvenování
cffDNA v krvi
Chr 21, 18, 13 cffDNA
Referenční Chr cffDNA
Ostatní chr cffDNA
MPSS
DANSR
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Detekce Downova syndromu (T21):
Souhrn dat z publikovaných studií
All
T21
Study
FPR (%)
DR (%)
No-calls
No-call
Palomaki 2011
3/1,471 (0.2)
209/212 (98.6)
13/1,697 (0.8)
0
Ashoor 2012
0/ 300 (0 )
50/ 50 (100)
1/ 400 (0.7)
0
Bianchi 2012
0/ 311 (0 )
89/ 89 (100)
23/ 532 (4.3)
1
Norton 2012
1/2,887 (0.1)
81/ 81 (100)
148/3,228 (4.6)
3
Nicolaides 2013
0/ 204 (0 )
25/ 25 (100)
13/ 242 (5.4)
2
All
4/4,173 (0.1)
454/457 (99.3)
FONS 2014, Pardubice,
Accounting for ‘no-calls’
DR = 21.-23.9.2014
454/463 or 98.0%
6
Detekce Edwardsova syndromu (T18):
Souhrn dat z publikovaných studií
T18
Study
FPR (%)
DR (%)
No-call
Palomaki 2012
5/1,688 (0.3)
59/59 (100)
3
Ashoor 2012
0/ 300 (0 )
48/50 ( 96)
Bianchi 2012
1/ 461 (0.2)
35/37 ( 95)
0
2
Norton 2012
2/2,888 (0.1)
37/38 ( 97)
4
Nicolaides 2013
0/ 192 (0 )
3/ 3 (100)
0
All
8/5,509 (0.1)
182/187 (97.3)
9
FONS 2014, Pardubice,
Accounting for ‘no-calls’
DR = 21.-23.9.2014
182/196 or 93%
Detekce Patauova syndromu (T13):
Souhrn dat z publikovaných studií
T18
Study
FPR (%)
DR (%)
No-call
Palomaki 2012
16/1,688 (0.9)
11/12 ( 92)
0
Bianchi 2012
3/ 488 (0.2)
11/14 ( 79)
Ashoor 2013
2/1,838 (0.1)
8/10 ( 80)
2
0
Nicolaides 2013
0/ 192 (0 )
1/ 1 (100)
0
All
21/4,307 (0.5)
31/37 ( 84)
2
Accounting for ‘no-calls’
DR = 31/39 or 79%
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
MaterniT21PLUS
• 10. týden těhotenství
Počet
odhalených
případů
Senzitivita
Specificita
Trizomie 21
210 z 212
99.1%
99.9%
Trizomie 18
59 z 59
>99.9%
99.6%
Trizomie 13
11 z 12
91.7%
99.7%
Aneuploidie
pohlavních
chromozomů
25 z 26
96.2%
99.7%
Vícečetná
těhotenství
8z8
7 trizomií 21
1 trizomie 13
• 7 dnů
• výsledek
pozitivní/negativní
• <1.5% nevydaných
výsledků
• více než 250.000
provedených testů
• vícečetná těhotenství
• měření fetální frakce
www.materniT21.cz
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Detekční rozsah >99.9%
Doplňující vyšetření
Test je doplněn o stanovení dalších
syndromů
• Trizomie 16
• Trizomie 22
• Syndrom kočičího křiku – 5p
• DiGeorgův syndrom – 22q11
• Pradel-Willi/Angelmanův syndrom – 15q
• 1p36 deleční syndrom
• Jacobsenův syndrom – 11q
• Langer-Giedionův syndrom – 8q
• Wolf-Hirschhorn syndrom – 4p
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
MaterniT21PLUS - výsledek
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
VisibiliT
• 10. týden těhotenství
Počet
odhalených
případů
Senzitivita
Specificita
Trizomie 21
21 z 21
>99%
>99.9%
Trizomie 18
10 z 10
>99%
>99.9%
• 7 dnů
• výsledek stanovuje
číselné riziko
• <1.5% nevydaných
výsledků
•měření fetální frakce
99.3% přesnost
Stanovení pohlaví
www.visibilit.cz
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
VisibiliT - výsledek
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Harmony
• 10. týden těhotenství
Senzitivita testu
Falešná pozitivita
T21
> 99%
> 0.1%
T18
> 98%
> 0.1%
T13
80%
> 0.1%
• 11 dnů
• výsledek stanovuje číselné
riziko
• <4% nevydaných výsledků
• dvojčata
• měření fetální frakce
Analýza chromozomu Y určí pohlaví s přesností
vyšší než 99%.
Může také stanovit riziko aneuploidie chromozomů
X, Y.
www.harmony-test.cz, www.harmony-test.com, www.harmonytest.eu
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Harmony - výsledek
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Za jakých podmínek a komu je
testování určeno?
• Včasná metodika - od 10. týdne (nutno ověřit obsah
fetální frakce)
• Alternativa invazivní diagnostiky (advanced
screening) – bez rizika spojeného s invazivním
zákrokem
• Atraktivní alternativa např. pro ženy po IVF
• Výskyt chromozomálních vad v rodině
• Negativní UZ nález, riziko běžného screeningu na
hranici cut-off – rozhodování, zda nějak testovat dále
• Nejefektivnější screening blížící se výtěžností
diagnostickým metodám
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
NIPT jako sekundární screeningový test
Down
syndrome
Routine prenatal
screening test
High
risk
Offer invasive
testing and
karyotype
Other
outcome
Low
risk
Positive or
Failed test
Routine prenatal
care
Neg
Euploid
Offer ccfDNA testing
(high detection, few false
positives)
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
NIPT - srovnání
Chromozomy
Aneuploidie
pohl.chr.
Mikrodeleční
syndromy
Vícečetná
těhotenství
IVF
Stanovení
fetální
frakce
Výsledek
Týden
těhotenství
Neprokazatelný
výsledek
Cena
21,18,13,X,
Y,16,22
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
do 7 dnů
10
<1.5%
25.500Kč
21,18,Y
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
do 7 dnů
10
<1.5%
13.850Kč
Harmony Ariosa,
US
21,18,13,X,Y
Ano
Ne
Ano
(dvojčata)
Ano
Ano
do 11 dnů
10
<4%
16.500Kč
Prenascan
BGI,Hongkong
21,18,13,X,Y
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
do 2-3 týdnů
10
v řádu
procent
13.950Kč
21,18,13,X,Y
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
7-11 dnů
10
?
21,18,13,X,Y
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
9-12 dnů
9
?
LifeCodexx
Germany
21,18,13
Ne
Ne
Ne
?
Ne
6/10
10
?
1,150
/825 EUR
Gendia Belgium
21,18,13
Ne
Ne
Ano
(dvojčata)
?
?
do 2 týdnů
10
?
690 EUR
21,18,13,X,Y
Ano
Ne
?
?
?
?
?
?
cca
500USD
MaterniT21
PLUS
Sequenom,US
VisibiliT
Sequenom,US
Verifi
Verinata, US
Panorama
Natera
BambniTest,
Berry Genomics
Co.,Ltd,Shanghai
*Informace uvedené v tabulce jsou doplněny na základě dostupných publikací a firemních materiálů
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
cca
1000USD
cca 800
USD
Závěr
• V současné době neinvazivní prenatální testování fetální
DNA plně nenahrazuje invazivní diagnostickou metodu
• Pozitivní výsledek DNA testu by měl být potvrzen odběrem plodové vody
nebo odběrem choriových klků (CVS)
• Testy nedokáží posoudit mozaicismus, částečné trizomie nebo translokace
• Neinvazivní testování však může zásadně snížit počet invazivních výkonů.
• Tato metoda může zachytit kromě T21 i trizomii chromozomů 13, 18,
(16 a 22)*
, stanovit pohlaví plodu, Turnerův syndrom,
Klinefelterův syndrom, syndromy XXX, XYY, vybrané mikrodeleční
syndromy*
a je použitelná i u vícečetných těhotenství
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Děkuji za pozornost!
FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014
Download

2 roky v klinické praxi