OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava
VÁŠ DOPIS / ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE / LINKA
OSTRAVA
Ing.Staněk/238
7. 10. 2013
SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení správního řízení o žádosti podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(správní řád) a o konání ústního jednání
Dne 3. 10. 2013 byla Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého předložena žádost zn.
OPV-Gry 243/13 ze dne 2. 10. 2013 organizace OKD, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 2900, IČ 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, kterou zastupuje zmocněnec
Ing. Zbigniew Janowski, ředitel Závodu Důl Paskov, jenž jedná na základě plné moci ze dne 1. 9. 2013, o povolení hornické
činnosti spočívající v dobývaní výhradního ložiska ve sloji 112 (B4) poruby č. 112 406, č. 112 407, č. 112 408, č. 112 409
a č. 112 410 ve 2., 3. a 4. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, Závodu Důl Paskov, se sídlem 739 43 Staříč, č. p. 528.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého oznamuje tímto zahájení řízení o žádosti podle § 44
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 144 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
uvědomuje
účastníky řízení, kteří by mohli být hornickou činností dotčeni ve svých právech a právem chráněných zájmech v k. ú.
Fryčovice o zahájení řízení o povolení hornické činnosti touto veřejnou vyhláškou a současně stanovuje k projednání žádosti
o povolení předmětné hornické činnosti ústní jednání na den 7. 11. 2013 v 8:30 hodin.
Ústní jednání se bude konat v zasedací místnosti Závodu Důl Paskov ve Staříči, č. p. 528.
Do příslušného spisu, lze nahlédnout na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
Veleslavínova 18, Ostrava, Moravská Ostrava, v úředních dnech v době od 7:00 do 15:00 hodin (nejlépe po předchozí
telefonické domluvě na tel. č. 596 100 238 – Ing. Staněk). Do příslušné dokumentace, která je podkladem příslušného
správního řízení o povolení hornické činnosti je možno nahlédnout na Závodě Důl Paskov, se sídlem 739 43 Staříč, č. p. 528,
v kanceláři vedoucího oddělení důlních škod v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:00 hodin do 6. 11. 2013, také nejlépe
po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 558 492 266 nebo 558 492 429).
TELEFON
596 100 211
596 100 200
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č. ú. 4021–001/0710
IČ
00025 844
FAX
596 111 805
E- mail
[email protected]
datová schránka: da5adv2
2. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
Účastníci řízení mohou také svá stanoviska nebo námitky uplatnit písemnou formou u Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého před konáním ústního jednání, popřípadě při ústním jednání. K později podaným
námitkám nebo stanoviskům nemusí Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého podle § 18 odst.
2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přihlédnout.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Vaše účast při ústním jednání není nezbytně nutná v případě, že k projednávané žádosti o povolení hornické činnosti nemáte
námitky ani připomínky.
Případné náklady spojené s účastí na ústním jednání si každý účastník hradí samostatně. Z účasti na ústním jednání nevzniká
nárok na úhradu ušlé mzdy či zisku z podnikatelské činnosti.
Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2, správního řádu).
Ing. Ivo Staněk
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
2
3. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
Seznam účastníků řízení k č. j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Adamovská Daniela
Babincová Ludmila
Bagarová Vlasta
Bajger Radim Ing.
Bajgerová Jitka
Balcárková Jana
Barburská Gabriela
Baš Josef
Bašová Jana
Bednářová Marie
Bedrunka Ivan Ing.
Bedrunka Petr Ing.
Bedrunková Irena
Beránek Ivo
Beránková Dagmar
Bigaj Petr
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Bigajová Ivana
Bílek Jaroslav
Blecha Josef
Blechová Miluše
Bobková Marie
Boček Lumír Ing.
Bočková Jarmila
Boček Václav
Boglevský René MUDr.
Boglevská Alice MUDr.
Bohušík Drahomír
Bohušík Miroslav Ing.
Borák Pavel
Borák Vladimír
Boruta Ivan Ing.
Brišaková Jana
Břeský Milan
Břeská Danuše
Bujnošek Lubomír
Bujnošková Jaroslava
Bureš Karel
Burešová Antonie
Červenková Zdeňka
Čolas Marek Ing.
Čolasová Michaela Ing.
Daňa Tomáš
Daňová Martina
Daněk Tomáš Ing.
3
4. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Daňková Gabriela
Dětská Eugenie
Dětský Jiří
Dětský Stanislav
Dětský Stanislav
Dětská Jarmila
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána
Dobřická Daniela
Domený Břetislav
Dorociaková Marie
Dryák Petr
Dryják Miroslav
Dryjáková Olga
Dryják Miroslav Ing.
Dryjáková Zuzana Ing.
Dvorský Lumír Ing.
Dvorský Zdeněk
Dvorská Ludmila
Effenbergerová Lenka
Ermis Karel
Fekets Martin Bc.
Feketsová Šárka Mgr.
Filipec Petr
Filipcová Pavla
Filipec Vlastimil
Foltýn David
Fontanive Alenka
Fubšo Štefan
Exekutorský úřad Olomouc, Mgr.Ing. Radim Opletal
Gabryš Jiří
Gabryšová Jana
Galásek Michal
Galásková Eva Ing.
Galásková Vlastimila
Gebauer Karel
Gebauerová Dagmar
Glombíčková Dana
Gregor Vít
Gregorová Marie
Grygar Zdeněk
Grygarová Helena
Gřes Aleš
Gřes František
Gřes Jiří
Gřesová Marie
4
5. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Gřesová Petra
Hájek Michal MUDr.
Hájková Lenka MUDr.
Hajná Markéta
Hajný Jaromír
Halfarová Radmila Mgr.
Hamerlová Hana
Harazim Gerhard
Harazimová Anna
Hartmann Ivo Ing.
Hlavatá Martina
Hlavatý Libor
Holaňová Eliška
Holubová Dagmar
Holubová Lenka
Honek Petr MUDr.
Horáčková Marie
Hrabalová Ermisová Markéta
Hrabánková Jarmila Ing.
Hrabec Lukáš
Hrankay Zdeněk
Hrankayová Lucie
Hrubá Blanka Mgr.
Hyneček Aleš
Hynečková Jarmila
Chamrád Petr
Chromík Vítězslav Ing.
Chromíková Alžběta
Ivánek Jiří
Ivánek Radim
Ivánek Tomáš
Ivánek Zdenek
Ivánková Miroslava
Ivánková Petra
Ivánková Věra
Jaggi Karla
Jiskrová Dagmar Ing.
Jurčík Jan
Jurčík Ladislav
Jurčíková Alena
Jurčík Martin
Jurčík Michal
Jurčíková Marie
Jurečková Jana
Juřinová Ludmila
5
6. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
Kabátová Matylda
Kabátová Žofie
Kallerová Radka Ing.
Kalus Miroslav
Kašparová Dita
Klein Radim
Kohutová Věra
Kokeš Marián
Kolichová Milena
Kolveková Irena
Konečná Anna
Konečná Jitka
Konečná Libuše Ing.
Konečný Milan
Konečná Bohuslava
Konečný Petr
Konečný Václav
Konečný Zdeněk
Konvičková Kristýna
Konvičková Michaela
Konvičková Pavla
Korneta David
Korneta Stanislav
Kornetová Eliška
Kostelník Libor
Kostelníková Jarmila
Kostlánová Marie
Kot René
Kotová Michaela
Kotásek Karel
Kovářů Petr
Kovářů Dagmar Mgr.
Kozubek Jaroslav Ing.
Kozubková Miloslava
Kramilošová Drahomíra
Krasulová Hana
Kratochvílová Martina Ing.
Krčová Marie
Krhutová Anna
Kubalová Petra
Kubánek Vladimír
Kubánková Miroslava
Kuběna Leo Ing.
Kuběna Milan Ing.
Kubíček Marcel
6
7. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Kublák Jaromír
Kublák Kamil
Kubláková Alenka
Kudělka Michal
Kyrš Jaromír
Kyršová Drahomíra
Kysela Martin Dis.
Lanča Dalibor
Lanča Jakub
Lanča Jindřich Ing.
Lančová Marie
Lanča Mojmír
Lančová Yvetta
Landsfeld Tomáš Mgr.
Landsfeldová Lenka Mgr.
Langer Miroslav Mgr.
Laník Aleš
Laník Břetislav
Laník Jiří
Laník Miroslav
Laník Pavel Ing.
Laník Tomáš
Laníková Eliška
Laníková Božena
Laníková Marta
Lička Josef
Ličková Alena
Lubojacký Pavel
Lyčková Věra Ing.
Macková Martina
Makula Petr Ing.
Maluda Karel
Maren Pavel
Markl Bohumil
Marklová Jiřina
Martinek Ladislav Ing.
Martinková Alena
Masopust Břetislav
Masopustová Božena
Masopust Karel
Masopust Vladimír
Masopustová Božena Mgr.
Desenská Božena
Masopustová Eva
Masopustová Markéta
7
8. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
Masopustová Šárka
Matula Jaroslav
Matula Pavel
Matula Petr
Matula Zdeněk
Matulová Milada
Matušková Jana
Matušková Kateřina Bc.
Mazur Roman
Mazurová Michaela
Měkýš Luboš Ing.
Merta Miroslav Ing.
Herma Petr Ing.
Mičaník Stanislav MUDr.
Mičaníková Věra
Míček Radim
Míčková Renáta Ing.
Míček Rostislav
Míčková Barbora Ing.
Michna Jan
Michnová Magdalena
Mikala Josef
Mikalová Miroslava
Mikala Radomír
Mikalová Šárka
Mrázek Pavel Ing.
Mrázková Radmila Ing.
Mulková Jarmila
Nedorost Zdeněk
Nedorostová Věra
Nevlud Aleš
Nevlud Antonín
Nevlud Jan
Nevlud Ludvík
Nevlud Miroslav
Nevlud Pavel
Nevlud Václav
Nevlud Zdeněk
Nováček Milan
Nováčková Miroslava
Novobilská Ludmila
Novobilský Jiří
Novobilská Alena
Ochonská Eva
Opluštil Jiří
8
9. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
Opluštilová Miroslava
Pavlátová Anna
Petrášová Renata
Pinkava Zdeněk Ing.
Pinkavová Dagmar
Hermová Karin Mgr.
Plášková Miroslava
Pokluda Josef
Pokludová Marie
Pokluda Luděk
Pokluda Marcel
Pokludová Michaela
Pokludová Romana
Polachová Jana
Polášek Josef
Polášek Rudolf
Polášková Marie
Polášek Václav
Polášková Božena
Prokop Alois
Prokopová Jarmila
Pršalová Milada Ing.
Quitt Ludvík
Radiňáková Drahomíra
Reková Markéta
Ročáková Lenka
Römer Radoslav
Rumel Jan
Rusiňák Kamil
Rusiňáková Pavla
Ruža Petr
Ružová Dagmar
Sedláček Miroslav
Schreck Roman
Schrecková Jana
Schwarz Jiří Ing.
Schwarzová Věra
Schwarz Libor Ing.
Schwarzová Antonina
Schwarzová Dana
Schwarzová Petra Ing.
Síbr Kamil
Skopal Jindřich
Skotnica Karel
Skotnicová Drahomíra
9
10. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
Sládek Petr
Sládková Pavlína
Slováčková Irena
Smolíková Miluše
Somr Miroslav
Somrová Lenka
Exekutorský úřad Chrudim, Mgr.Petr Jaroš
Stillerová Zlatuška
Strakoš Jindřich
Strakoš Jiří
Strakoš Karel
Strakoš Miroslav
Strakošová Anna
Strakošová Eva
Strnadlová Libuše Ing.
Střelcová Marta
Stuchlík Ivo
Stuchlíková Jana
Sváčková Zuzana
Svoboda Jiří
Szusciková Ludmila
Šenková Bohumila
Šimůnková Jana Mgr.
Šmídová Anna
Šmiřák Ivo
Šmiřák Jaromír
Šmiřáková Jana
Šmiřák Milan
Šmiřáková Miroslava
Šmiřáková Jarmila
Špaček Petr Mgr.
Štefek Alexandr
Štefková Vladislava Mgr.
Štefek Josef
Štefek Miroslav
Štefková Jaroslava
Štefek Václav
Štefková Jana
Štolfová Yveta
Štverka Petr
Štverková Barbara
Šugárek Jiří
Tichovský Jiří
Todorov Miroslav
Todorovová Yvetta
10
11. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
Tučná Monika
Ulčák Josef
Ulčák Radomír
Václavíková Milada
Vaněk Jiří Ing.
Vaňková Věra Mgr.
Vantuchová Marie
Vašicová Blažena
Vašicová Dagmar
Vašicová Marcela
Vašíček Petr
Volná Eva
Volná Eva Ing.
Volná Jarmila Mgr.
Volná Kamila
Volná Magdaléna
Volný František
Volný Jiří
Volný Jiří
Volný Jiří Ing.
Volná Jana
Volný Karel
Volný Michal
Volná Monika
Volný Petr
Volný Stanislav
Volný Vladimír
Vrtná Hana
Zajacová Simona
Zdražil Richard
Zuzaňák Vojtěch
Žáčková Pavlína Ing.
Židek Leopold
Žídek Lubomír
Žídek Petr
Židek Stanislav
Žídková Elena
Žídek Vladislav
Žídková Marie
Žídek Vojtěch
Beskyd Fryčovice, a.s.
BORCAD cz s.r.o.
Car Port s.r.o.
MS autoteam, s.r.o.
Obec Fryčovice
11
12. strana veřejné vyhlášky
č.j. SBS/29456/2013/OBÚ-05/4/511/Ing.Sk
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
Povodí Odry, státní podnik
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Moravskoslezský kraj-Správa silnic Moravskoslezského kraje
STROSS Engineering s.r.o.
TECHCZECH REAL s.r.o.
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZO Český zahrádkářský svaz Fryčovice
SmVaK Ostrava a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
SMP Net, s.r.o.
OKD, a.s.,
Uvedenou hornickou činností dojde i k ovlivnění nemovitostí, jež nejsou zapsány na listu vlastnictví a jejichž vlastník není
Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého znám. V předmětném řízení se jedná o níže
uvedená parcelní čísla v katastrálním území Fryčovice.
k.ú. Fryčovice:
533, 538/2, 540, 542/1, 563/4, 654, 672/1, 727, 753, 791, 881/1, 889, 890, 1781/2, 1782, 1783, 1786/1, 1793/1,
1793/8, 1794, 1796, 1798/1, 1799/1, 1804/12, 1807/5, 1808/1, 1810, 1811, 1813, 1814, 1820, 1823/1, 1823/4,
1823/5, 1824, 1842/5, 1842/6, 1842/9, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1843/4, 1844, 1846, 1847/1, 1848, 1849, 1850,
1851/1, 1851/2, 1853/2, 1856/1, 1857/1, 1857/2, 1860/1, 1864/1, 1864/25, 1873/1, 1897/1, 1897/2, 1898/1, 1900/1,
1904, 1905, 1911/1, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 1913/4, 2341, 2360/1, 2361/1, 2362, 2364
12
Download

13_sbs_29456_2013_obu_05_4_511_sk_verejna_vyhlaska.pdf