ADHD /ADD syndrom
z pohledu dětského neurologa
MUDr. Andrea Zakoutová
Ambulance dětské neurologie
s.r.o.
Neurovývojová onemocnění (NVO)
 I. Obecná část :
Definice
Etiologie
 II.Speciální část :
Diagnosy
Diagnostika
I.
Obecná část :
Definice NVO
Onemocnění vznikající postižením mozku v
časných stadiích jeho vývoje ( 5-10% )
- prenatálně
- perinatálně
- postnatálně
Důsledkem raných rizik jsou závažné
změny neuropsychického vývoje dítěte
I. Obecná část :
Etiologie NVO
 A. Prenatální faktory
……v graviditě , vedoucí ke zkrácení gravidity
s nezralostí plodu a nízkou porodní hmotností
-
chronická i běžná onemocnění matky
endo - exotoxické vlivy
porucha fetoplacentární jednotky - hypoxie
VVV CNS
Etiologie - příčiny
neurovývojových onemocnění
 B. Perinatální faktory
……v období kolem porodu - u dětí donošených
- nefyziologický porod tj. traumatismus porodní
- intrakraniální krvácení plodu, ev. hydrocefalus
- poruchy poporodní,onemocnění s alterací stavu
ČAS,PVL,HIE,RDS,met.encefalopatie
- bilirubinová encefalopatie
Etiologie - příčiny
neurovývojových onemocnění
 C. Postnatální faktory
……inzulty CNS do 1 roku - u dětí D, ND
-
dech.insuficience a konvulzivní stavy s hypoxií
toxo - metabolické encefalopatie
záněty mozku : ME, ME-ENC, ENC
kraniocerebrální poranění
II. Speciální část :
vlastní diagnosy NVO
DMO-ICP…..porucha motorického vývoje
Nespecifické MR…porucha psychického
vývoje
PAS …..porucha vývoje komunikace
a sociálních interakcí
ADHD/ADD ...porucha pozornosti +
chování,učení
Věkově vázané epi…epileptické záchvaty
Dětská mozková obrna ( DMO )
Definice : chron.neprogresivní NVO, postihující
motorický vývoj dítěte + doprovodné příznaky:
senzorická porucha, MR, porucha řeči, chování,
emocí, endokrinní a veget. funkcí, epilepsie
Etiologie: raná rizika - HIE , zejm. ND
Formy: Spastická , Dyskinetická , Mozečková
 Th: rhc, BTX, operace, multioborová péče
Pervazivní autistické spektrum
( PAS )
Definice : porucha komunikace tj. řeči a
sociálních interakcí , prevalence O,5%
Etiologie: raná rizika ( 30%), genetika
Formy: autistické spektrum : Aspergerův
syndrom..atypické formy…infantilní autismus
 Průběh: klinika 1-3 let, celoživotní
Porucha pozornosti a aktivity MKN-10
– ADHD /ADD dle DSM-IV.
Názvosloví : LMD.. ADHD/ADD sy dle DSM-IV
Hyperkinetické poruchy (F90) dle MKN-10
Porucha aktivity a pozornosti ( F90.0)
Hyperkinetická porucha chování (F90.1)
Etiologie:raná rizika(50-70%) ,genetická predisp.
Prevalence: 5-10% , chlapci 5x častěji
Definice:heterogenní sy,s poruchou koncentrace,
ev.s poruchou učení,chování,motoriky,řeči,emocí
Klinický obraz ADHD /ADD
syndromu
Porucha pozornosti :
globální (ARAS)+ posteriorní (hipocampus)+
anteriorní tj.selektivní (frontální) ..selhání ve
škole i přes Iq v normě ,ev. nadprůměrné
Porucha aktivity :hypo/hyperaktivita, impulsivita
Motorická dyskoordinace:cerebelum,BG,mot.kůra
Emoční labilita ,veg.instabilita:LS,preF až F
Poruchy chování
Komorbidity: SPVU,tiková porucha,deprese,OCS,
závislostní problematika
Průběh a prognosa
Kojenecký věk: hyperexcitabita, hyperaktivita –
nerovnoměrný režim spánku , bdění , krmení
Batolecí a předškolní věk: nerovnoměrný PMV,
hyperaktivita, impulsivita –úrazy,em.labilita,MŠ
Školní věk (max.dg.6-9let ):porucha aktivity,
koncentrace ,emoční labilita , problém se školní
výkonností , počínající poruchy chování
Adolescence (12-18let) :ustupuje hyperaktivita,
přetrvává porucha koncentrace,impulsivita
akcentace poruch chování ..výskyt u 80% ADHD
Dospělost : přetrvává dekoncentrace,impulsivita,
abusus ,rizikové chování … výskyt u 60% ADHD
II. Speciální část :
Diagnostika NVO
 Anamnesa : RA, OA , EA
 Laboratoř: biochemie, NMS
serologie - TORCH, sval. testy
 Elektrofyziolog.:EP, EMG, EEG
 Zobrazovací: SONO, CT, MRI
 Multioborová kompletizace
DPA, PPP,klin. psycholog, SPC
 Neurologické vyš. vč. PMV
Elektroencefalografie (EEG )
- čepice
- systém 10/20
EEG přístroj - složení
Elektrody a svody:
měření el. potenciálů
Snímací jednotka:
zesílení signálů
PC adaptér
Fotostimulační lampa
PC + software:
monitor ,klávesnice,
tiskárna ,USB,CD
-papír
EEG laboratoř
Hodnocení EEG záznamu
A.Základní aktivita
- elektrogeneza
B.Patologická aktivita
- nespecifická
C.Patologická aktivita
- specifická
Základní aktivita (f,A,organizace )
- elektrogeneza
• Delta aktivita-
hrubě pomalá
( f pod 4 Hz )
• Theta aktivita-pomalá
( f 4 - 8Hz )
• Alfa aktivita-rychlejší
( f 8 - 12Hz )
• Beta aktivita-rychlá
( f nad 12Hz )
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ZA
0-1r.
1-3r.
3-6r. 6-10r. 10r.dosp
EEG kojence ( 0-1rok )
EEG batole (1.-3.rok )
EEG školní věk - dospělost
Ložisková
epi aktivita
Generalizovaná
epi aktivita
EEG ložisková nesp.abnormita
(VVV - ageneze boltce, zvukovodu
atrofie T laloku vpravo)
Terapie ADHD /ADD
Přírodní th.:
Mg,vit B vč. B12,
Gingko biloba
Počet pacientů
r.2009-2010
……..68
Počet pacientů
r.2011-2012
…….427
všichni
všichni
Podpůrná th.
logopedie,rhc,
biofeedback
Omega MK- Eye Q
Farmakoterapie:
piracetam
methylfenidát Ritalin
Concerta
24
42
14
250
103
48
12
Děkuji za pozornost
Download

ADHD,MUDr.Andrea Zakoutová