Değerlendirme testleri:
yatırımınızın
karşılığını almak
Çalışanlara ve adaylara yönelik değerlendirme testleri, yeteneklerin
belirlenmesinde başvurulacak etkin bir yoludur. Sistematik bir yaklaşımdan uzak
kaldığınızda yatırımınızdan alacağınız getiriyi de azamiye çıkartamazsınız. >>
Gerçek: bazıları diğerlerinden daha yeteneklidir. Kişiye, belirli bir
görevde veya işte başarıya ulaşmayı öğretmek için zamanınızı ve paranızı
harcayabilirsiniz ancak işin en başında doğru kişiyi doğru göreve
getirdiğinizde bunların daha iyi performans gösterme ihtimalleri daha
fazladır. Dedikleri gibi: bir sincap bulmak varmak neden hindiye ağaca
çıkmayı öğretesiniz?
Araştırmalar durumu ortaya koyuyor: ortalama karmaşıklık seviyesine sahip
işlerde, ilk yüzde birlik dilimdeki çalışanlar son yüzde birlikteki çalışanlardan
12 kat daha üretken (Hunter, Schmidt and Judiesch,1990). Böyle bir
getirinin riske atılması söz konusu olduğunda, işe aldığınız kişiler hakkında
doğru karar vermek kritik önem taşıyor. Ancak bu performansın tahmin
edilmesi anlamına geliyor. Peki, performansı hızlı ve uygun maliyetli bir
şekilde tahmin etmek mümkün mü?
©2014 Hay Group. Bütün hakları saklıdır.
Özgeçmiş üzerinden elemeler, referans kontrolleri ve yapılandırılmamış
mülakatlar, kişinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı hakkında çok az şey söyler.
Değerlendirme merkezi uygulamaları ise etkili olmakla birlikte fazla zaman
alıcı ve maliyetli uygulamalardır.
İşe alım bütçenizin tam karşılığını almanın en iyi yolu ise psikometrik
değerlendirme tekniklerinden yararlanmaktır. Kişinin işteki yetenek ve
davranışlarının, objektif ve standartlaşkırılmış bir şekilde ölçülmesini
sağlayan bu teknikler adayın belirli bir rolde nasıl davranabileceğine ilişkin
bilgiler sunar. Kişilik envanterleri ve genel yetenek testleri Şekil performansı
tahmin etmede başvurulabilecek son derece uygun maliyetli bir yöntemdir.
(Şekil 1)
Yatırımınızın karşılığını almak
Maliyet/işe alım
Şekil 1: Schmidt ve Hunter’ın araştırmalarına dayanarak oluşturulan şema, kişilik envanterleri ve genel yetenek
testlerinin, maliyeti kontrol altında tutarken, performansı tahmin etmede kullanılabilecek en etkin yol olduğunu
göstermektedir.
300
Değerlendirme
merkezleri
Yetkinlik bazlı
mülakatlar
150
Yapılandırılmamış
mülakat
Kişilik
envanterleri
Genel yetenek
testleri
Referanslar
0
0
15
30
Performansın tahmini (%)
Performansı tahmin etmek bir bilimdir. Performansın
doğru tahmin edilebilmesi için, bir bilim olarak ele
alınması gerekmektedir. İşe alım sürecinizi optimize
edecek bir değerlendirme süreci için size beş önerimiz:
Öneri 1
Öneri 2
Geçerli ve doğru değerlendirme testleri seçin
Ne istediğiniz (ve istemediğiniz) hakkında net
bir fikriniz olsun
Bütçeniz kısıtlı olduğunda piyasadaki en ucuz
değerlendirme testlerine yönelmek cazip bir fikir gibi
gelebilir. Ancak sonuçları tahmin etmede yetersiz
kalan değerlendirme testleri sizin için kötü bir yatırım
olacaktır. Uygun maliyetli gözükmekle birlikte bu
testler hiçbir zaman istenilen ticari faydayı sağlamaz.
Tedarikçinizden, sunduğu değerlendirme testlerinin
güvenilirlilik sonuçlarını ve bunu, geçmişte nerelerde
işe yaradığına ilişkin örneklerle desteklemesini isteyin.
Sonrasında kendinize ait sonuçları değerlendirin.
İşe alım yapacağınız rolde veya seviyede ne gibi
yetkinliklere ihtiyacınız olduğunu belirlediğinizde
değerlendirme tekniklerinden hangilerinin size en
uygun olacağını da tespit edebilirsiniz. Bu yetkinlikleri,
uyguladığınız psikometrik değerlendirmede ölçülen
özel kişilik özellikleriyle eşleştirebilirsiniz. Psikometrik
testiniz, aranan yaygın yetkinlikler göz önünde
bulundurularak tasarlanmış ise işiniz kolaylaşacaktır.
©2014 Hay Group. Bütün hakları saklıdır.
Yatırımınızın karşılığını almak
Öneri 3
Doğru değerlendirme envanterlerini doğru zamanda
kullanın
Böylece özellikle toplu işe alım süreçlerinde büyük tasarruf
sağlarsınız. İşin püf noktası, sürecin başlarında, aday sayısı
yüksekken kullandığınız değerlendirme testlerinin geçerli
ve kolay uygulanabilir olmasıdır. Böylelikle uygun olmayan
çok sayıda adayı güvenilir bir şekilde eleyebilir ve bireysel
değerlendirme süreçlerinizde ise sizin kriterlerinize en
uygun “yetenekleri” davet edebilirsiniz.
Şekil 2’de, bir bankacılık kurumunun, işe alım sürecini
yeniden şekillendirerek nasıl 17 milyon $’ın üzerinde
tasarruf sağladığına ilişkin bir örnek yer almaktadır.
Talent Q genel yetenek testleri ve kişilik envanteri
uygulanmasıyla işe alım süreci optimize edilmiş ve
daha yüksek maliyetli mülakat aşamasında daha az
sayıda aday değerlendirilmiştir.
Şekil 2: Yetenek ve kişilik testlerinin uygulanmasıyla işe alım sürecinde sağlanan maliyet tasarrufu
ÖNCE
SONRA
28.000 aday
28.000 aday
224.000 $ özgeçmiş üzerinden eleme
224.000 $ özgeçmiş üzerinden eleme
16.240
16.240
325.000 $ online sayısal test
650.000 $ online sayısal ve mantık testi
6.334
<
203.000 $ telefon mülakatı
4.887
4.872
740.000 $ kişilik envanteri ve telefon mülakatı
<
1.705
2.341.000 $ ilk görüşme
818.000 $ ilk görüşme
1.756
1.074
1.686.000 $ değerlendirme merkezi
1.031.000 $ değerlendirme merkez
755
752
60.000 $ önerilen
60.000 $ önerilen
717
717
574 kabul edilen
574 kabul edilen
Toplam maliyet/öneri 6.750.000 $
Toplam maliyet/işe alım 4.914.000 $
Toplam maliyet 4.839.000 $
Toplam maliyet 3.523.000 $
©2014 Hay Group. Bütün hakları saklıdır.
<
<
Yatırımınızın karşılığını almak
Öneri 4
Öneri 5
Elde edilen verileri başka amaçlarla da
kullanın
Etkisini ölçün
İşe alım sürecinde yapılan değerlendirmeler,
bir kenarda toz tutmaya bırakılmamalıdır.
Doğru değerlendirme testlerini seçtiğinizde
bu veriler gelişim, yedekleme ve takım
oluşturma gibi yetenek döngüsünün farklı
noktalarında tekrar kullanılabilir.
Şekil 3: Yetenek yaşam döngüsü
İşe aldığınız çalışanlara yaptığınız yatırımın uzun vadedeki
getirisini hesaplamak zor olabilir. Ancak değerlendirme
sürecinizden aldığınız karşılığı ölçmek önemlidir. Sadece başarılı
adayların performans beklentilerini karşılayıp karşılamadıklarını
değil aynı zamanda şirkette ne kadar kaldıklarını da ölçmenizi
öneririz. Yatırımın getirisini hesaplarken, çalışanlarınızın katkılarını
ve hizmet süresi boyunca sağladığı değeri de göz önünde
bulundurmalısınız.
Bunun için değerlendirme araçları konusunda destek aldığınız
danışmanlık firmasının, performans kriterlerinin yetenek ve
kişilik özellikleriyle eşleştirildiği geçerlilik çalışmaları yürütmesi
gerekmektedir. Bunları ister sürecin başında, şirketinizde yüksek
performans gösteren bir çalışanın ne anlama geldiğini anlamak
için, isterse sürecin sonunda seçim prosedürlerinizin yüksek
performans gösterenleri belirlemede etkin olup olmadığını
kontrol etmek için kullanın, bu geçerlilik çalışmaları, hangi
adayları işe aldığınız konusunda kendinizi güvende hissetmenizi
sağlayacaktır.
İşe alım
Kişilik özellikleri,
Rol profili
Potansiyel
Potansiyel profili ,
Engeller raporu
Talent Q
Takım oluşturma
ve geliştirme
Takım raporu ,
Birleşik takım
©2014 Hay Group. Bütün hakları saklıdır.
Bireysel gelişim
İş yerindeki
davranış profili ,
Gelişim profili
Yatırımınızın karşılığını almak
Ortalama karmaşıklık seviyesine sahip
işlerde, ilk yüzde birlik dilimdeki çalışanlar
son yüzde birlikteki çalışanlardan 12 kat
daha üretken
Seçme sürecinde kullanılacak değerlendirme araçları:
kontrol listesi
Mevcut seçme süreçlerinizin etkinliğini görmek için bu kontrol listesini kullanabilirsiniz:
Etkili bir değerlendirme sistemi:

Hangi yetkinlikler ışığında işe alım yaptığınıza ilişkin bir analiz ile başlanmalıdır

Bu yetkinliklere göre oluşturulan, özelleştirilmiş online anketlerden yararlanılmalıdır

İşe alım mülakatlarını destekleyecek dinamik mülakat soruları sağlamalıdır

Sözel, sayısal ve mantıksal çıkarım yeteneklerini ölçmelidir

Bir çalışanın veya adayın kişilik özellikleri ve işteki davranışlarının olası sonuçlarını ortaya
koymalıdır

Performans konusunda en güçlü potansiyele sahip adayları belirlemeli ve karşılaştırmalıdır
(geçerlilik çalışmalarından yararlanılır)

Doğru rol için doğru ölçüm kriterleri belirlemenizi sağlayacak rol profilleri oluşturmalıdır

Kişi ile rol arasındaki olası uygunluk durumunu göstermelidir

Kişinin, liderlik potansiyeli bakımından, güçlü ve gelişim alanlarını değerlendirebilmelidir
Hay Group’un sunduğu Talent Q hakkında
Talent Q, benzersiz, online psikometrik değerlendirme
testleri Dimensions ve Elements testlerinden oluşan
bir pakettir ve daha güvenli ve daha uygun maliyetli
işe alım kararları vermenizi sağlar. Yenilikçi uyarlama
test teknolojisinin kullanıldığı, gerek yetenek gerekse
kişilik özelliklerinin ölçülmesine imkan tanıyan bu
envanterler, alanının öncüsü Roger Holdsworth
tarafından geliştirilmiştir.
Talent Q, Hay Group’un sunduğu araç ve
ürünlerden biridir ve çalışanlarınıza yaptığınız
yatırımın karşılığını almanızı sağlar. Daha fazla bilgi
için www.atrium.haygroup.com.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Hay Group’un, değerlendirme sürecine yaptığınız yatırımdan
en iyi getiriyi almanıza nasıl yardımcı olacağı hakkında daha
fazla bilgi için www.atrium.haygroup.com/tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
©2014 Hay Group. Bütün hakları saklıdır.
Download

Değerlendirme testleri: