ZÁZNAM O ZÁRUČNÍ OPRAVĚ KOTLŮ BAXI
Jméno uživatele:
Tel:
Adresa uživatele:
Model kotle:
výr. číslo:
Datum uvedení do provozu:
.
. 2
Popis závady:
Příčina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena/J
300,150,100,200,500,100,50,160,50,30,60,90,80,50,-
Zjištění závady kontrola funkcí
Výměna čerpadla / expansní nádoby / ventilátoru
Výměna membrány tř.vent.
Výměna plyn.ventilu vč.seřízení
Výměna plyn.ventilu vč.seřízení HT kondens
Výměna výměníku spalin/hořáku
Výměna V.S.startéru / mikrospínače
Výměna oprava plošného spoje elektroniky
Výměna pojist.ventilu/odvzduš.ventilu
Výměna NTC sondy / bezpeč. termostatů
Výměna manostatu / tlakového spínače
Výměna výměníku ALFA LAVAL
Vým.elektrod start iono / motorku tříc.ventilu
Odstranění netěsnosti O.K, těsnění, ucpávka
ks
Celkem
Ostatní opravy se po konzultaci s techniky BAXI účtují částkou 300,- Kč/h
Materiál název
ks
Kód
číslo fa. pro vystavení dodropisu
cena
*Vyplňte hůlkovým písmem, uveďte pouze jeden údaj buďto číslo faktury se splatností na kterou vám byl zaslán díl pro
záruční opravu nebo cenu dílu použítého z vlastních zásob
Doprava: Odkud
Kam
Počet km
Kč/km
9,9,-
*Vyplňte hůlkovým písmem, maximálně 60 km cesta tam i zpět
Cena bez DPH
Cena celkem s DPH
Dne:
Servisní organizace:
Razítko a podpis:
Podpis uživatele:
Telefon:
Tento záznam je nutno řádně vyplnit a odeslat společně s fakturou a vadným dílem.
Pouze řádně a čitelně vyplněný formulář je podkladem pro uhrazení faktury za záruční opravu!
cena
Záruka na výrobek:
Podle zákona ručí za výrobek prodávající. Zákonná záruka je 2 roky od prodeje na základě o dokladu o
zaplacení (nabytí) výrobku.
Zajišťuje prodejce který zboží prodal ve vztahu se zákazníkem má 30 dnů na vyřízení reklamace od
nahlášení.
Záruka poskytovaná firmou BAXI je 2 roky od řádného uvedení zařízení do provozu autorizovaným
servisním technikem.
Zajišťuje tato smluvní servisní firma ve spolupráci s firmou Baxi Heating v nejbližšším možném termínu přímo
u zákazníka a to s ohledem na potřeby topení.
Organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených
technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek.
Tento požadavek je i součástí vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. O kontrolách, revizích a zkouškách zařízení.
§ 6 odst. 1 této vyhlášky uvádí. Na každé zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do
provozu výchozí revizi.
Podmínky záruky:
Montáž – instalaci provede firma odborně způsobilá dle příslušných českých zákonů, norem a předpisů,
dále pak dle požadavků výrobce uvedených v návodu k montáži a obsluze výrobku.
Tato firma převážně chce provést i dodávku vhodného zařízení, za které může ručit s ohledem na topnou
soustavu a vytápěný objekt. (dodavatelská organizace)
Pro bezproblémovou záruku a další provoz tato firma zajistí uvedení do provozu autorizovaným
technickým střediskem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhrazené technické zařízení (elektro, plyn a spalinové cesty) musí být jeho
funkčnost posuzována v sounáležitosti s připojením na otopnou soustavu, rozvod plynu připojením na rozvod
elektrické sítě, spalinovou cestu (komín) a umístěním spotřebiče s ohledem na počáteční přívod vzduchu pro
spalování.
Záruka se významě omezuje na zvýšené opotřebení součástí výrobku z důvodu používání k účelům ke kterým
nebyl výrobcem určen, při neprováděných pravidelných prohlídkách a údržbě zařízení
Zákon č 40/1964 Sb občanského zákoníku, § 623 cituje:
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude
považována za vadu věci, pokud tato montáž, nebo uvedení do provozu, byly sjednány v kupní smlouvě a byly
provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.
( V případě neodborné montáže bez dodání potřebných revizí a řádného uvedení do provozu autorizovaným
technickým střediskem by případná porucha kotle 15 ledna byla odstraněna do 15 února! )
Z toho plyne, že nelze plynový spotřebič uvést do provozu bez náležitě vypracované revizní zprávy.
Nelze uplatnit námitku, že se provádí pouze výměna spotřebiče na stávajícím plynovém rozvodu, který byl
zhotoven dle platných předpisů v době jeho instalace.
Nově instalovaný spotřebič musí splňovat, ať pro umístění či provozování, platné předpisy v době jeho
instalace.
Ve výchozí revizi se prověří zejména:
a) úplnost a správnost technické dokumentace zařízení
b) zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, správnost a úplnost dokladů o zkouškách
c) zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a požární ochrany
d) zda je zařízení vybaveno kontrolními a bezpečnostními prvky
e) kvalita montážních prací
f) zda byly montážní práce provedeny pracovníkem s předepsanou odbornou způsobilostí
g) správnost vedení montážní dokumentace
h) zda byly provedeny revize i na zařízení elektrických, tlakových a spalinových cest
i) další důležité okolnosti z hlediska bezpečnosti (jako přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči)
Při dodržení těchto podmínek by v žádném případě neměla nastat situace: „Tady jsem vám namontoval kotel
(nevhodně) na revizi a servis si někoho sežeňte (koho a kde a bude mít čas?)
Download

cenik oprav 2010