NÁVOD
K OBSLUZE
BURNET 300
B BURNET 300 B
Vestavný teplovodní výměník
POPIS VÝROBKU A VYMEZENÍ ZPŮSOBU JEHO VYUŽITÍ VE STAVBĚ:
Teplovodní výměník BURNET 300 je vestavné zařízení určené k převodu
tepelné energie získané spalováním kusového dřeva a dřevních briket do
teplonosné látky určené pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
03
NÁVOD K OBSLUZE:
OBSLUZE:
01
převod
energie
vznikající
spalováním
doporučeného paliva do teplonosné látky.
Doporučeným palivem je čisté dřev
dřevo
o v kusech o
rozměru udaném v technickém popisu a
s obsahem vlhkosti do 20%, případně dřevních
briket o stejných parametrech.
čerstvě kácené
1 rok uskladněné
2 roky uskladněné
3 roky uskladněné
a
trvalému
nevratnému
poškozování kouřových cest i vlastního
spotřebiče.
k zanášení
Základní zásady – Výměník je určen pro
obsah vody
[g/kg]
500
350
200
100
energetická hodnota
[kW/kg]
2,1
3
4
4,5
Používání nedostatečně vysušeného dřeva vede
k nadměrnému vytváření nízkoteplotních spalin,
dehtu, ke snižování energetické účinnosti,
POZOR: Používáním jiného než doporučeného
paliva zaniká uživateli nárok na záruku!
02
První uvedení do provozu – Povrchová
úprava výrobku je tvořena lakem, jehož
vytvrzováním při prvních zátopech dochází ke
vzniku kouře a zápachu. Během záběhu topidla je
proto nutné dbát na dostatečné větrání
vytápěných místností.
Před prvním zatopením musí být odstraněny
z výrobku i z příslušenství veškeré případné
přepravní pojistky a nálepky.
ROZTOPENÍ - Na rošt či dno topeniště
(dle způsobu vestavby výměníku) je třeba vložit
2-3 štípané kusy dřeva o doporučeném rozměru
vedle sebe, na spáru mezi nimi pevný (např.
lihový) podpalovač a na něj drobně štípané kusy
dřeva (třísky). V případě topení na bezroštovém
dně nebo keramickém (nevýklopném) roštu je
vhodné vložit na třísky další 2-3 štípané kusy
dřeva o doporučeném rozměru. Následně je třeba
pevný podpalovač zapálit a průběžně zajišťovat
dostatečný přívod vzduchu pro čisté vyhoření
celé dávky.
04
PŘIKLÁDÁNÍ A HOŘENÍ - Dřevo je
palivo s vysokým obsahem těkavých plynů (až
85% spalitelného obsahu), které se při hoření
hromadí ve vrchních částech spalovací komory.
Pro kvalitní hoření je nutné dbát na jejich
dostatečné promísení se vzduchem (resp.
kyslíkem). Z tohoto důvodu není možné
regulovat dobu hoření na pomalé a dlouhotrvající
omezováním množství spalovacího vzduchu a
zároveň dosahovat vysoké účinnosti a čistého
spalování. Sporákové topeniště je svou geometrií
přizpůsobeno primárnímu účelu topidla, což je
tepelná úprava potravin. Topná funkce
kuchyňského sporáku je sekundární a s tím
souvisí i častý interval přikládání cca 2-3krát za
1 hodinu. Skutečný výkon topeniště je možné
regulovat množstvím spalovaného paliva, výkon
topidla jako celku je potom v provozu regulován
četností přikládání jednotlivých dávek.
Přikládací otvor by během hoření neměl být
otevírán, dochází tak k prudkému zchlazování
spalovacího procesu vstupujícím vzduchem a
k radikálnímu zvýšení tahových nároků.
dbát na opětovné správné uzavření veškerých
otvorů.
Usazováním nespálených zbytků paliva na
povrchu teplosměnných ploch výměníku může
docházet ke snižování účinností přenosu energie
do topné vody. K jejich odstranění dochází
samovolně
spalováním
suchého
dřeva
v dostatečném množství. Mechanicky lze tyto
zbytky očistit pomocí kartáče s hrubými
plastovými vlákny. Čištění musí probíhat mimo
dobu provozu topidla a za studeného stavu!
používat třísky ze suchého měkkého dřeva
v množství cca 0,5 kg a tuhý lihový podpalovač
(např. PePo).
SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Výměník
je
dodáván
se
standardním
příslušenstvím – háčkem pro snadné vyjmutí
vrchního roštu v případě zimního provozu.
Standardní součástí dodávky je také návod
k montáži, návod k obsluze a záruční list.
BEZPEČNOST:
SERVIS:
dřeva plamenem začíná žárový provoz, kdy jsou
v topeništi již jen žhavé zbytky dřeva a popel. Pro
dlouhotrvající možnost samovolného rozhoření
nové dávky paliva je nutné v průběhu žárového
provozu zcela uzavřít přívody vzduchu tak, aby
nedocházelo
ke zchlazování
topeniště
a
spalinové cesty.
Výměník je určen pro vestavbu do individuálně
stavěných interiérových topidel, proto by nikdy
nemělo dojít ke kontaktu obsluhy s horkým
pláštěm výměníku. Při provozu jsou veškeré
povrchové díly zahřáté na vysokou teplotu,
dbejte proto na Vaší bezpečnost i na bezpečnost
Vašich dětí! Obsluhu musí zajišťovat osoba starší
18ti let.
Záruční i pozáruční opravy zajišťuje výrobce,
firma TEMR – HOŘÁK s.r.o., Husova 353, 250 01
Brandýs n. L., CZE, www.burnet.cz.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:
ZHORŠENÉ TAHOVÉ PODMÍNKY:
Minimálně jednou za rok, v případě potřeby
častěji, je nutné vyčistit spalinovou cestu
topidla. K čištění tahového systému topidla jsou
určeny otvory uzavřené demontovatelnými
zátkami v plášti, v případě sporáku mohou být
vyjímatelné trouby a plotna. Po čištění je třeba
Při zhoršených tahových podmínkách jsou hůře
odváděny spaliny, proto je v takovém období
nutné upravit způsob topení tak, aby bylo možné
odvádět vzniklé odpadní plyny v dostatečné
míře. Pro rychlé a spolehlivé roztopení je vhodné
05
ŽÁROVÝ PROVOZ – Po ukončení hoření
TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ:
BURNET 3001)
2 prvky
3 prvky
6,0 kW
7,0 kW
7,4 kW
Rozsah výkonu topeniště z praxe 3)
5,0-9,0 kW
6,0-13,5 kW
6,5-15,0 kW
Rozsah výkonu při topení - do vody
2,5-4,0 kW
3,0-7,0 kW
5,0-9,0 kW
Jmenovitý výkon topeniště 2)
Max. účinnost spalování
4 prvky
>75%
Min. komínový tah
12 Pa
Max. provozní přetlak vody
0,25 MPa (2,5 bar)
Min. dávka paliva na jedno přiložení
1,5 kg
Jmenovitá dávka paliva na jedno přiložení
2,0 kg
2,3 kg
2,5 kg
Max. dávka na jedno přiložení
3,0 kg
4,5 kg
5,0 kg
Max. délka polen
Hmotnost celkem
2,0 kg
33 cm
64 kg
1) Uvedené parametry platí pro vestavbu přímo do topeniště.
2) Normovaný celkový výkon topeniště dle ČSN EN 13229.
3) Reálný rozsah výkonu dle níže uvedených dávek paliva.
75 kg
86 kg
Download

BURNET 300 - Návod k obsluze