Prevence pro všechny, o.s.
KOMÍNY
Topná sezóna, lhůty čištění komínů, pravidla používání
Závadou topidel a komínů v roce 2009 vzniklo přes 400 požárů. Čištění, kontrola a
revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nové nařízení vlády č.
91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv, které nabude účinnosti 1. 1. 2011 reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a
stavebních materiálů.
Cílem nařízení vlády je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a
spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména
stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění
spotřebiče paliv a vypalování komína.
Každý (občan, podnikatel, firma) si musí počínat tak, aby při provozu komína a
kouřovodu (dále nazývaná „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku
požáru.
Topná sezóna
Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika
bezpečnostních zásad.
• Správná instalace a údržba topidel – řiďte se návodem výrobce, který musí být připojen
k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
• Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se
tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
• Bezpečná vzdálenost - bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti,
stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší údaje,
minimální vzdálenosti od hořlavých hmot najdete v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
(např. kamna na dřevo – hlavní směr sálání min. 500 mm, krby na dřevo – hlavní směr 800
mm, ostatní směry v obou případech min. 200 mm; kamna s varnou plotnou na topnou naftu –
hlavní směr min. 750 mm, ostatní směr 100 mm; topidlo na plynné palivo - hlavní směr
sálání min. 500 mm, ostatní směry min. 100 mm). Tzn. jakékoliv hořlavé látky a předměty
(hadr, koberce, předložky…), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném
případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.
• Používejte nehořlavé, izolační podložky pod a v okolí topidel a krbů (např. u krbu
izolační podložka o 80 a 40 centimetrů.
• Zabezpečte dostatečný přívod vzduchu - u některých druhů topidel (např. u karmy)
hrozí v případě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem uhelnatým.
• Používejte vhodné palivo - každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh
paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý,
je nutná revize spalinové cesty před jejím používáním. Nepoužívejte nic, co do kamen
nepatří – např. biologický odpad, umělohmotné lahve apod. Zvyšujete riziko poškození kotle,
kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku požáru.
• Spalujte suché dříví – u vlhkého dochází k zanáší větším množstvím sazí .
• používejte vhodné zápalné zdroje - nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin
(např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.
• Žhavý popel - nechte zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např.
kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých
látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do
plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat (obvykle vám zůstanou pouze
kovová kolečka).
• Pravidelné kontroly, revize - dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů, ale i kontroly
a revize spalinových cest spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva.
http://prevenceprovsechny.webnode.cz
[email protected]
Prevence pro všechny, o.s.
KOMÍNY
Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen
spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
Spalinová cesta
Spalinovou cestou je nazýván dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. komín a kouřovod.
 Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném
stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a
neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno
omítnut.
 Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován.
 Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické
podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů
 Čištění spalinové cesty můžete provádět svépomocí u spotřebičů na pevná paliva o
výkonu do 50 kW včetně, jinak provádí čištění spalinové cesty odborně způsobilá osoba, která
je držitelem živnostenského oprávnění.
 Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu, lhůty vybírání pevných
znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty, lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v
příloze č. 1 nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
 Bezpečná vzdálenost platí také pro komínové těleso, hořlavé látky např. seno, sláma
musí být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr. Do komínového zdiva nesmí
zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu,
stropu, obložení apod.).
 Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel
objektu, ne kominík.
Revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po
každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před
výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve
spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinové cesty může provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů,
specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizním
technikem spalinových cest.
Dostanu nějaký „papír“ o provedení kontroly, čištění, revizi?
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. vydá odborně způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v
nařízení o provedené kontrole, čištění spalinové cesty, o revizi spalinové cesty (nedílnou
součástí této revizní zprávy je technická zpráva).
Jsou-li zjištěny nedostatky při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty, které
bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze
odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků
způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a
v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu
státního požárního dozoru.
http://prevenceprovsechny.webnode.cz
[email protected]
Prevence pro všechny, o.s.
KOMÍNY
V případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové
cesty svépomocí, musí učinit o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní
dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.
Vypalování komína?
Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z
průduchu komína jejich kontrolovaným spálením. Komín se smí vypalovat pouze tehdy,
pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že
komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému
má komín sloužit. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci
další k tomu způsobilé osoby.
Oznamovací povinnost - vypalování komína oznamuje majitel stavby místně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede
dnem zahájení této činnosti.
Co dělat, když přesto začne hořet?
 V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa.
 Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112.
 Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo
dokonce výbuchu.
 Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
 Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve
vypnout přívod energie.
 I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami, oznamte to hasičů (povinnost ze
zákona ohlásit každý vzniklý požár).
 Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání
s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví
vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.
Samovznícení uhlí, briket – je to ještě možné?
 Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko
samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly
uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Skladovací plocha musí být před
naskladněním řádně vyčištěna a nebyla vlhká. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např.
cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení.
 Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré.
 V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo
teplé vody.
 Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva.
Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí
přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně
několik desítek cm a nechte ho vychladnout.
 Pozor také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač)
v blízkosti topiva.
 Na samovznícení má také vliv kvalita paliva.
http://prevenceprovsechny.webnode.cz
[email protected]
Prevence pro všechny, o.s.
KOMÍNY
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně
nad 50 kW
Činnost
Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr
pevných
(tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové cesty
Výběr
pevných
(tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
nejméně podle
návodu výrobce
Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná
paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva
v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí
nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v
živnostenské provozovně5) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva
měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí
nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky,
že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.
6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
http://prevenceprovsechny.webnode.cz
[email protected]
Download

komíny