Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel
Návod na obsluhu
MONO
Obr. 1
Obr. 2
Otevřít - Zavřít
Regulace primárního a sekundárního vzduchu
Obsah
1. Technické údaje
2. Důležité informace
3. Obsluha krbových kamen
4. Přehled nejdůležitějších náhradních dílů
5. Speciální atributy
Záruka
str.2
str.2
str.3
str.4
str.4
1. TECHNICKÉ ÚDAJE
Krbová kamna druhu konstrukce 1 je možné připojit
na komín, na který jsou již připojena jiná kamna a
sporáky na pevná paliva, pokud výpočet komína
neodporuje normě DIN 4705, díl 3.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
Šířka
Hloubka
Váha se sálavým pláštěm
Průměr kouřovodu
Nominální výkon podle EN 13240
Max. tepelný výkon
Nejmenší topný výkon
Min.tah při nominálním
výkonu (NTV)
uzavřený
12 Pa
u 0,8 nového 10 Pa
NTV
2. DŮLEŽITÉ INFORMACE
Informace uvedené v této příručce jsou obecného
rázu. Musí být dodržovány národní a evropské
normy, místní a stavební předpisy a protipožární
ustanovení.
Obecné bezpečnostní pokyny k
provozu Vašich krbových kamen
• Před uvedením kamen do provozu si pozorně
přečtěte celou příručku a dbejte výstražných pokynů.
• Pro přepravu Vašeho zařízení smějí být
používány pouze povolené transportní nosníky s
dostatečnou nosností.
• Vaše zařízení není vhodné k použití místo
žebříku nebo lešení.
• Dejte pozor na to, že se
povrch krbových kamen při
provozu silně ohřívá. K obsluze
krbových kamen doporučujeme
používat ochrannou rukavici.
Upozorněte Vaše děti na toto
vysoké nebezpečí a držte je
během topného provozu dál od zařízení.
• Spalujte výhradně povolený materiál uvedený v
kapitole „čisté spalování“.
• Spalování nebo vkládání snadno vznětlivých
nebo explozivních látek jako např. spreje atd. do
topeniště, a jejich skladování v bezprostřední blízkosti
Vašeho zařízení, je kvůli nebezpečí výbuchu přísně
zakázáno.
• Při přikládání nesmí být do topeniště vkládány
žádné další snadno vznětlivé materiály.
na
• Na kamna nedávájte sušit žádné prádlo. Také
sušák na prádlo apod. musí být umístěn v
odpovídajícím odstupu od zařízení – nebezpečí
požáru.
2
34 – 88 m³
Hodnoty spalin pro několikanásobné připojení
komína podle DIN 4705, díl 3 popř. k výpočtu
komína podle DIN 4705, díl 2
Proud spalin
uzavřený
3,6 g/s
Teplota spalin
uzavřený
280 °C
950 mm
473 mm
335 mm
88 kg
130 mm
4 kW
6 kW
2,5 kW
• Umístění teplotně nestálých předmětů
zařízení nebo do jeho blízkosti je zakázáno.
Schopnost vytápění místnosti
(závislá na izolaci domu)
• Krbová
topeniště.
kamna
MONO
nejsou
stáložárné
• Při provozu Vašeho vytápěcího zařízení je
zakázána manipulace se snadno vznětlivými a
explozivními látkami ve stejné místnosti, kde se
topidlo nachází, nebo v přidružených místnostech.
Instalace krbových kamen
Bezpečnostní odstupy, které musí být
dodržovány
(Minimální odstupy – viz také typový štítek)
Obr. 2
a > 800 mm (a – dopředu v oblasti sálání)
b > 180 mm (b – do boku)
c > 180 mm (c – dozadu)
Dejte prosím pozor na to, aby v místnosti instalace
byly min. jedny dveře / okno ven nebo aby tato
místnost byla přímo spojená s takovou místností.
Vzduchy dalších topeništ a odsávačů par nesmějí být
sdruženy se vzduchem tohoto topeniště.
Nosnost podlahy
Před instalací zkontrolujte, zda nosnost spodní
konstrukce odolá Váze Vašich krbových kamen.
zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
Zeptejte se prosím Vašeho prodejce.
Připojení kouřovodu
Vzduch na spalování
Jako uživatel musíte obstarat dostatečný přívod
vzduchu na spalování. Pokud jsou okna a dveře
utěsněna, tak se může stát, že přívod vzduchu na
spalování už nebude zaručen, popř. může dojít k
narušení tahu kamen. V tomto případě musíte
Pro připojení kouřovodu na komín existují pro Vaši
vlastní bezpečnost přísné směrnice. Váš prodejce
krbových kamen je zná. Proto Vašeho prodejce
pověřte připojením kouřovodu.
3. OBSLUHA KRBOVÝCH KAMEN
Povolené palivo
Suché,
dobře
skladované,
přírodní
dřevo
(upřednostňováno tvrdé dřevo), dřevěné brikety.
Max. množství paliva
Maximální dávka paliva:
1,3 kg dřeva nebo 1 kg dřevěných briket.
Větší množství paliva může vést k přehřívání nebo
poškození kamen!
Obr. 4: Regulace vzduchu
Čisté spalování
Palivové dřevo musí být suché (rel. vlhkost dřeva
< 15 %) a chemicky neošetřené. Aby bylo dosaženo
čistého, nízkoemisního spalování, musí být
spalováno správné množství dřeva.
Správné rozdělání ohně
Připravte si všechno k roztopení – třísky z měkkého
dřeva,
podpalovač
(jako
např.
podpalovač
Austroflamm), palivové dřevo. Obr. 3 udává směrnici
týkající se množství materiálu na roztopení.
Otevřete přívod primárního a sekundárního vzduchu
na maximum. (viz obr. 2 „+“).
Otevřete dvířka topeniště.
Na dno topeniště položte 2 – 3 ks podpalovače. Na
ně položte hrst třísek z měkkého dřeva. Na tyto třísky
položte 1-2 dřevná polena.
Jakmile se třísky dobře rozhoří, můžete pomocí
regulace vzduchu začít vzduch regulovat (regulace
na maximálním nastavení „+“ = maximální topný
výkon – viz obr. 2).
Při přikládání postupujte v principu jako při roztápění:
otevřete regulaci vzduchu, opatrně otevřete dvířka,
přiložte dřevo, uzavřete dvířka. Počkejte, dokud se
přiložené dříví nerozhoří. Následně pomocí regulace
regulujte topný výkon.
Pravý čas na přiložení přišel, jestliže už ze dřeva
vznikly uhlíky.
Topení v přechodné době
V přechodné době, tzn. při vyšších venkovních
teplotách, může při náhlém zvýšení teplot dojít k
narušení tahu komína, takže nedochází k
dostatečnému odvodu spalin. Topeniště pak musí být
naplněno malým množstvím paliva a provozováno s
více otevřenou regulací vzduchu tak, aby dávka
paliva rychleji shořela a tím se stabilizoval tah
komína.
Pokyn při požáru v komínu
Obr. 3: Roztopení
Nyní zapalte podpalovače. Zavřete dvířka topeniště.
3
Pokud je používáno špatné nebo příliš vlhké dřevo,
může v komínu na základě usazenin docházet k
požáru. Okamžitě uzavřete vzduchové otvory na krbu
a informujte požárníky. Po vyhoření musí být komín
odborníkem přezkoušen na praskliny a popř. těsnost.
4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Keramott
Označení
Keramott zadní stěna
Keramott levý boční
Keramott přední dno
Keramott pravé dno
Keramott tahová deska
Keramott dveřní stěna
č. skicy
1
2
3
4
5
6
kód výr.
717851
717852
717854
717853
717856
717855
č. skicy
7
8
9
---
kód výr.
717820
718438
717802
650002
640070
č. skicy
10
11
12
13
kód výr.
718438
718542
718438
718438
Ostatní
Označení
Mono dvířka kompletní
Dveřní klička
Dveřní sklo
Lak na kamna
Čistič skla 0,5l
Číslování keramottu = pořadí montáže!
Těsnění
Označení
Ploché těsnění 10 mm x 5 mm (0,5 m)
Ovalné těsnění 18 mm x 8 mm (1,5 m)
Ploché těsnění 10 mm x 5 mm (1,3 m)
Ploché těsnění 10 mm x 5 mm (2,3 m)
Příslušenství
Od Vašeho prodejce můžete obdržet desky ze skla nebo oceli na podlahu pod kamna a prostředky na
údržbu.
DŮLEŽITÉ:
Vadné díly si nechte neprodleně od svého delaera vyměnit. Tím bude zaručeno, že
Vaše krbová kamna budou a zůstanou bezpečná a funkční.
Topeniště nesmí být nijak pozměňováno.
Údržba
K čištění skla používejte prosím speciální produkt, jako Thermohit čistič skla. Lakované povrchy smějí být
čištěny pouze hadříkem (eventuálně vlhkým). Na povrchy z nerezové oceli existují také speciální čističe.
Čištění
Krbová kamna, spalinové cesty a kouřovody by měli být ročně – popř. ještě častěji, např. po čištění
komína – přezkoumány na usazeniny a popř. vyčištěny. Informace o potřebných intervalech Vám
poskytne oprávněný kominík. Krbová kamna by měla být každý rok prohlédnuta odborníkem.
5. SPECIÁLNÍ ATRIBUTY MONO
Přívod vzduchu z exteriéru
Model MONO může být také používán jako krbová kamna nezávislá na vzdušných podmínkách v
místnosti. Pokud je vzduch na spalování přiváděn přímo zvenku k topeništi těsným vedením se zařízením
na uzavírání, mohou být kamna používána také v bytových jednotkách s mechanickou ventilací či
odvětráváním.
Pokud jsou krbová kamna používána takto, není povolené jejich připojení do společného komína.
4
ZÁRUKA
Záruka
Předpoklady pro náš záruční servis jsou:
Na bezvadnou funkci Vašich krbových kamen
AUSTROFLAMM Vám dáváme záruku 6 let na
korpus a 2 roky od data prodeje na všechny
ostatní díly z oceli a litiny. Ocelové a litinové díly,
které během záruční doby vykazují vady materiálu
a / nebo zpracování, Vám budou vyměněny za
nové díly.
1. Vaše krbová kamna AUSTROFLAMM byla
instalována odborníkem a užívána podle
uživatelské příručky.
2. Nárok na záruku musí být uplatněn kompletně
vyplněnou záruční kartou a fakturou u dealera
AUSTROFLAMM.
Neposkytujeme žádnou záruku na díly podléhající
opotřebení (např. Keramott, těsnění, podlahový
rošt), povrchové krycí vrstvy, lak, sklo a keramiku.
DŮLEŽITÉ: Náš záruční servis zahrnuje
bezplatné dodání nových dílů. Čas strávený
prací a transportem není zahrnut. Neoprávněné
nárokování záruky bude připsáno uživateli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě záruky odstřihněte a předejte Vašemu dealerovi AUSTROFLAMM!
ZÁRUKA
Razítko prodejce
Datum nákupu
Název modelu
MONO
Instaloval
Sériové číslo
(viz typový štítek)
Download

návod na obsluhu Mono (PDF)