OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA TŘEBÍČ
Karlovo nám. 53/42, 674 01 Třebíč
Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
kurz v délce 8 hodin
konaný od 16. 10. 2013
Tento kurz je součástí projektu reg. č. 13/018/1310b/563/000635
Odborným vzděláváním k vyšší konkurenceschopnosti,
který je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI
Josef Ferda – PYROS spol. s.r.o.
Právní podklady BOZP
Zákoník práce (262/2006 Sb., část V. BOZP),
Zákon č. 309/2006 Sb.,
Směrnice rady ES - 89/331/EEC,
Občanský zákoník (OZ),
Vyhlášky a nařízení vlády vyšlé ve sbírce
zákonů, související s BOZP,
České technické předpisy normy,
Interní předpisy BOZP zaměstnavatele.
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na
rizika týkající se jejich možného ohrožení.
Zajistit, aby pracoviště byla prostorově a
konstrukčně uspořádána a vybavena, aby
odpovídala bezpečnostním požadavkům
a hygienickým limitům na pracovní
prostředí a pracoviště.
Zajistit vzájemnou informovanost mezi
zaměstnavateli na jednom pracovišti.
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Zajišťovat vyhodnocení rizik na jednotlivých
pracovištích.
Předcházet rizikům, odstraňovat je, nebo je
minimalizovat
Provádět kontrolu pracovišť (dodržování
předpisů o BOZP, používání OOPP
zaměstnanci atd.).
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Provést zařazení prací do kategorií – měření
rizikových faktorů na pracovištích.
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Poskytovat zaměstnancům OOPP, mycí, čistící
a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje
(funkčnost OOPP)
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Stanovit a rozvrhnout pracovní dobu a vést její
evidenci (nepřetržitý odpočinek mezi dvěma
směnami; nepřetržitý odpočinek v týdnu; práce
přesčas)
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Pracovní úrazy – zjištění příčin a okolností
vzniku úrazu.
Vedení evidence pracovních úrazů – vzor
záznamu o úrazu
Nemoci z povolání
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Zákaz některých prací pro těhotné ženy, kojící
matky a mladistvé
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Určit osoby odpovědné za elektrická zařízení,
plynová zařízení a za obsluhu a údržbu strojů,
zařízení, dopravních prostředků
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Zajistit zaměstnancům poskytování první
pomoci.
Zajištění pracovnělékařských prohlídek,
Lhůty pracovnělékařských prohlídek dle
karegorizace prací do níž je činnost zařazena.
(vyhláška č.79/2013 Sb.)
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Provádět školení zaměstnanců BOZP
Zajistit školení zaměstnanců podle zvláštních
předpisů. (elektrikář, svářeči, obsluha TNS,
řidiči VZV, jeřábníci, vazači a další)
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Práva a povinnosti zaměstnance
- dodržovat pokyny a předpisy zaměstnavatele
- používat poskytované OOPP …
- oznamovat nadřízeným nedostatky v BOZP
- podílet se na odstraňování nedostatků
- bezodkladně oznámit pracovní úraz
- podrobit se oprávněné osobě zk. přít. alkoholu
- odmítnout výkon práce ohrožují zdraví, život…
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Odpovědnost zaměstnance za škodu
14.11.2013
Nejdůležitější povinnosti
zaměstnavatele:
Zdravotní způsobilost zaměstnance k
vykonávané pracovní činnosti.
Odborná způsobilost zaměstnance.
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví…, ve znění pozdějších předpisů.
§ 19 – Předpoklady pro výkon činností
epidemiologicky závažných
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a nařízení
vlády č. 93/2012 Sb.
ČÁST DRUHÁ Rizikové faktory pracovních
podmínek, jejich členění, zjišťování, hodnocení
zdravotního rizika a další podmínky ochrany
zdraví při práci
ČÁST TŘETÍ Další bližší hygienické
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních
požadavcích na živočišné produkty, ve znění
pozdějších předpisů
ČÁST 1 – VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
ZACHÁZENÍ SE ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY
HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY
- § 16 – Pravidla osobní hygieny
HLAVA II – ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Díl 2 Mléko
- §§ 42 - 44
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o
úrazu.
- § 4 - Evidence pracovních úrazů,hlášení
pracovních úrazů.
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů.
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Příloha k nařízení vlády
čl. 1. Stabilita a mechanická odolnost staveb
Stavby musí splňovat technické požadavky na výstavbu
dle zvláštních právních předpisů
čl. 2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní
systémy, vedení a sítě, únikové cesty a východy
čl. 3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy
čl. 4. Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin
v pracovním ovzduší
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
čl. 5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor
čl. 6. Nakládací a vykládací rampy
čl. 7. Pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu
dopravních prostředků
čl. 8. Poskytování první pomoci
čl. 9. Venkovní pracoviště
čl. 11. Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a
tuhých maziv
čl. 12. Nízkotlaká kotelna
Předpisy k zajištění BOZP
Zásady bezpečné práce při manipulaci a skladování
materiálu.
2.1 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
2.2 ČSN 26 9010 Manipulace materiálem. Šířky a
výšky cest a uliček.
3.2 Komunikace pro pěší
4.2 Nejmenší světlá výška
2.3 ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné
manipulace (informativně).
2.4 Místní provozní řády skladů
Stanovení osob odpovědných za provoz skladu
Kontroly skladových zařízení (regálů, palet apod.)
Předpisy k zajištění BOZP
Zásady bezpečné obsluhy elektrických zařízení.
Podmínky bezpečné práce s elektrickými stroji, přístroji
a zařízeními (např. elektrické ruční nářadí, čistící stroje,
vařiče, varné konvice atp.). Objasnění pojmů "elektrický
spotřebič", elektrický spotřebič s pohyblivým přívodem",
elektrický spotřebič s pevným přívodem" a v této
souvislosti i pojem prodlužovací přívod (tzv.
prodlužovačka - jedna z nejrizikovějších skupin
elektrických vodičů). Kontroly a revize elektrických
rozvodů vodičů a spotřebičů ČSN 33 1500, 33 1600, 33
2000-6.
Místní provozní bezpečnostní předpis pro provádění
oplachu stěn a zařízení vodou a stanovení
oplachových pásem
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se
stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit
při provozování dopravy dopravními prostředky.
Předpisy k zajištění BOZP
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
chemických směsích… (chemický zákon)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
ve znění pozdějších předpisů
Předpisy k zajištění BOZP
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů
- zákaz kouření
- vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové
látky
Předpisy k zajištění BOZP
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
§ 1 - zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako
kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních
vztahů a pracovních podmínek
§ 3 - kontrolní činnost úřadu inspekce práce a
inspektorátu práce
Předpisy k zajištění BOZP
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a
pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám,
kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po
porodu a mladistvím, a podmínky za nichž mohou
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy
na povolání.
§ 2 - práce zakázané těhotným ženám
§ 6 - práce zakázané mladistvým
Předpisy k zajištění BOZP
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení
I. část - všeobecná ustanovení
§ 1 - základní povinnosti k zajištění BOZP a
technických zařízení
IV. část – úprava a zpracování materiálů
XII. část - nářadí a pracovní pomůcky
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích
§§ 2;3 a 4 - povinnosti zhotovitele (uspořádání
staveniště, používání strojů a technických zařízení,
organizace práce)
§§ 7 a 8 – povinnosti koordinátora stavby
Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště –
Obecné požadavky
Požadavky na zajištění staveniště
Zařízení pro rozvod energie
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky
Přílohy: I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými
pracovními prostředky
III. Používání žebříků
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§ 2 – provozní a průvodní dokumentace strojů a
zařízení
§ 3 – požadavky na bezpečný provoz a používání
zařízení - ochranná zařízení
Provozní dokumentace strojů a zařízení.
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Bezpečnost práce při svařování
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic
v tavných nádobách
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená
tlaková zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti,
Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená
zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená
plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je
zaměstnavatel povinen zajistit při práci související
s chovem zvířat
Směrnice, kterou se stanovují pravidla bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci při chovu hospodářských zvířat.
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví
způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v
lese a na pracovištích obdobného charakteru
14.11.2013
Předpisy k zajištění BOZP
Vyhláška č. 91/1993Sb., k zajištění bezpečnosti
práce v nízkotlakých kotelnách
Odborná kvalifikace topiče
Provozní řád kotelny
Vedení provozního deníku kotelny
14.11.2013
Technické předpisy k zajištění BOZP
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro
výrobu, skladování a manipulaci
- Zásady bezpečné manipulace při nakládání
s hořlavými kapalinami
- Největší množství hořlavých kapalin na pracovištích
ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných
spotřebičů
Bezpečné vzdálenosti
Nebezpečí popálení
14.11.2013
Technické předpisy k zajištění BOZP
ČSN EN 12717+A1 - Bezpečnost obráběcích a
tvářecích strojů – Vrtačky
ČSN EN 13218+A1 - Obráběcí a tvářecí stroje Bezpečnost - Pevně umístěné brusky
ČSN EN 13128+A2 - Bezpečnost obráběcích a
tvářecích strojů – Frézky (včetně vyvrtávaček)
ČSN EN 50 144 – Bezpečnost elektrického ručního
nářadí. Všeobecné požadavky
ČSN EN 60 745-1 – Ruční elektromechanické nářadí.
Bezpečnost. Všeobecné požadavky
14.11.2013
Technické předpisy k zajištění BOZP
ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny – provozní
pravidla
ČSN EN 12840 Bezpečnost obráběcích a tvářecích
strojů – Ručně ovládané soustruhy s automatickým
řízením nebo bez automatického řízení
ČSN EN 953 (83 3302) – Bezpečnost strojních zařízení.
Ochranné kryty
ČSN EN 294 (83 3212) - Bezpečnost strojních zařízení.
Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu
k nebezpečným místům horními končetinami
14.11.2013
Jímky, zásobníky, nádrže…
14.11.2013
Jímky, zásobníky, nádrže…
14.11.2013
Jímky, zásobníky, nádrže…
14.11.2013
Rizika strojů…
14.11.2013
Rizika strojů…
14.11.2013
Rizika strojů a zařízení…
14.11.2013
Rizika strojů…
14.11.2013
Rizika na skladování…
14.11.2013
Pořádek na pracovišti
14.11.2013
Nosnost regálu!!!
14.11.2013
Uložení materiálu na komunikaci
14.11.2013
Špatná elektroinstalace
14.11.2013
Dokumentace BOZP a PO
14.11.2013
Pořádek na pracovním stole
14.11.2013
Rizika na pracovišti…
14.11.2013
Rizika na pracovišti…
14.11.2013
Rizika na pracovišti…
14.11.2013
Rizika na pracovišti…
14.11.2013
Rizika na pracovištích…, díra v podhledu
14.11.2013
Rizika strojů a zařízení
14.11.2013
Rizika hořlavých kapalin
14.11.2013
Rizika strojů a zařízení
Rozbrušovačka bez
ochranného krytu.
Nebezpečí poškození
kotouče při ukládání do skříní
a na pracovní stůl.
14.11.2013
Špatná instalace hasicích přístrojů
14.11.2013
Elektroinstalace není věšák…
14.11.2013
elektrozařízení …
14.11.2013
Spotřebiče s povrchovou teplotou, která může způsobit vznik požáru, nebo popálení
obsluhy
Kde vznikl požadavek na odpovědnou osobu za spotřebič
14.11.2013
Značení soupravy…
14.11.2013
Podkládání přípojného nářadí a vleček
14.11.2013
Označení hrany schodu, schod bezprostředně za dveřmi, chybí zábradlí
VIA ALTA
Zakrytí kanálové šachty
Download

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci