Rota- Spray Instrukce
ver. 0211
Prosíme, pečlivě si přečtěte instrukce k vybalení zařízení
1.
Pečlivě zvažte, kde bude jednotka umístěna. Místo pro umístění jednotky by mělo být co nejblíže
ke všem požadovaným přípojkám.
2.
Vyjměte jednotku a
všechny pomocné součásti
z balení.
Držák desek
Hadice (pro připojení vody)
Šroubení odpadní hadice
Perforovaný kryt jímky
x
x
x
x
1
1
1
1
3.
Pro pohodlnou práci s jednotkou je vhodné, aby její horní hrana
byla ve výšce cca 110cm. Proto je vhodné jednotku umístit tak, aby tato
výška byla splněna, případně použít stojan(500-707 Rota-Spray base
unit), který je dodáván jako příslušenství.
40mm hadice (odpad)
Napájecí kabel
Horní víko
x1
x1
x1
obr. 1
4.
Upevněte perforovaný kryt jímky do procesní komory.
K tomu slouží otvory těsně pod dnem procesní komory. (viz.
Obr. 1)
5.
Pomocí přibalené hadice připojte přívod oplachové vody. Pomocí
400mm hadice připojte odpad.
Pro efektivní oplach DPS doporučujeme minimální tlak v přívodu oplachové vody
0,2MPa.
6.
Než začnete plnit procesní komoru, ujistěte se, že je uzavřen výpustní ventil. Procesní tank nesmí
být naplněn nad dno procesní komory. Při plnění tanku otevřete horní víko a leptací kapalinou nalijte
přímo do jednotky. Pro optimální funkci vyžaduje jednotka 5 litrů leptací kapaliny. Při menším množství
dochází k pulzování a nerovnoměrnému rozstřikování v důsledku přisávání vzduchu čerpadlem.
7.
Hlavní přípojka el. energie musí být jištěna proudovým chráničem.
Poznámka:
Jednotka Rota-Spray je určena pro:
1) Chlorid železitý pro leptání mědi, mosazi a nerezu
2) Dusičnan železitý pro leptání stříbra
3) Vývojky ze sortimentu MEGA UK
Použití jiných chemikálií může způsobit vážné poškození zařízení. Na tyto
případy nemůže být uplatňována záruka.
P2J Technology, Gamet elektro s.r.o., Žižkova 165, Dašice 53303, [email protected], +420725884940
Výběr chemikálií
Jednotka Rota-Spray byla vyvinuta především pro chemikálie ze sortimentu Mega. Pečlivý výběr
kompatibilních chemikálií má mnoho bezpečnostních důvodů. Vývojky neobsahují Sodium Hydroxide
(sodný louh).
Kapalné leptací roztoky jsou doporučovány pro dosažení nejlepších výsledků.
Granulované přípravky mohou být také použity, ale musejí být rozpuštěny mimo leptací jednotku.
Jakékoli pevné zbytky (z granulátu) mohou poškodit čerpadlo.
Jemné leptací krystaly nesmějí být použity v jednotce Rota Spray
Doporučené chemikálie ze sortimentu MEGA UK:
Vývojka
600-007
500g = 12 litrů pracovní směsi
600-010
1 litr koncentrátu = 20 litrů pracovní směsi
600-015
600-016
600-050
500-164
Kapalný leptací roztok (5 litrů) pro měď, mosaz a nerez
Kapalný leptací roztok (25 litrů) pro měď, mosaz a nerez
Dusičnan železitý 500g pro 1 litr pro leptání stříbra
Suchý film 1 litr koncentrát = 25 litrů
500-162
Suchý film 5 litr koncentrát
Pro potírané desky
Vývojka
Pro potírané desky
Leptací roztok
Leptací roztok
Leptací roztok
Vývojka
Pro suchý film
Vývojka
Pro suchý film
P2J Technology, Gamet elektro s.r.o., Žižkova 165, Dašice 53303, [email protected], +420725884940
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
NIKDY NENECHÁVEJTE JEDNOTKU BEZ DOZORU V PRŮBĚHU LEPTÁNÍ
Je dn ot ka Rota-Spray je vyrobena ze svařovaného PVC. Tato konstrukce je masově používána v průmyslu již mnoho let a je velmi pevna a odolná
vůči korozivním chemikáliím. Nevýhodou této konstrukce ale je, že není pružná a je křehká. Proto musí být dbáno zvýšené pozornosti při umísťování
jednotky na místo a při manipulaci s ní.
Při vybalování dávejte pozor aby byla jednotka z balení vyjmuta jemně a aby na svoje místo byla také velmi opatrně položena. Neopatrná
manipulace může mít za následek porušení procesní nádoby a její netěsnosti.
Pokyny pro obsluhu
Nastavte teplotu na pořadovaných 45ºC pro leptání (pro standardní vrstvu 0,35 mm). Doporučený čas
je 90 sekund.
Regulace teploty
Teplota je regulována mikroprocesorem řízeným elektronickým regulátorem, kterým lze také vypnout či
zapnout topné těleso. Teplota leptacího roztoku se zobrazuje na dvoumístném LED displeji. Stav
topného tělesa (OUT/SET) je indikován LED diodou.
Po zapnutí jednotky se na displeji zobrazuje symbol ° C po dobu 10 sekund, teprve potom se zobrazí
teplota roztoku. Topné těleso se spíná jakmile teplota roztoku klesne pod nastavenou hodnotu.
Jednotka je přednastavena na 45 °C.
Upozornění – Pokud jednotka dosáhne nastavené teploty a bude poté vypnuta a hned zase
zapnuta, topné těleso nebude sepnuto dokud teplota neklesne 3 °C pod nastavenou hodnotu.
Pokud je v jednotce nedostatek roztoku, teplota se nezobrazuje
Důležité! Teplota může být nastavena na max. 50°C.
Nesnažte se zvyšovat teplotu leptacího roztoku nad 50°C. Může dojít k vážnému
poškození zařízení.
Nastavení teploty
Nastavení teploty leptacího roztoku.
1. Stiskněte tlačítko P a držte podobu 1
sekundy.
2. Na displeji se objeví SP a LED dioda out/set se
rychle rozbliká.
3. Uvolněte tlačítko a na displeji se objeví
nastavená teplota.
4. Stisknutím šipky nahoru zvýšíte teplotu
5. Stisknutím šipky nahoru snížíte teplotu
1
2
3
4
Obr. 2
6. Pokud nestisknete žádné tlačítko, uloží se aktuálně nastavená teplota
7. Nyní se zobrazuje aktuální teplota roztoku.
1 – Tlačítko -P: pro nastavení teploty.
2 – Tlačítko -RISE: pro snížení nastavované hodnoty.
3 – Tlačítko -FALL: pro zvýšení nastavované hodnoty.
4 – LED: indikuje stav zařízení ON(svítí), OFF (nesvítí) nebo přepnutí do programovacího módu (rychle
bliká).
P2J Technology, Gamet elektro s.r.o., Žižkova 165, Dašice 53303, [email protected], +420725884940
Funkce časovače
Časovač slouží k nastavení časového úseku, kdy běží motor.Po nastavení časovače a stisku tlačítka START
se spustí motor a časovač začne odpočítávat nastavený čas k nule.
Motor se nespustí pokud není správně nasazené horní víko procesní komory.
Popis časovače
Postup nastavení
1. Stiskněte tlačítko P.
2. LED OUT se rozbliká.
3. Stiskněte tlačítko UP pro zvýšení hodnoty.
4. Stiskněte tlačítko DOWN pro snížení hodnoty.
5. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 sekund, nastavovací mód se ukončí.
Držák desek
Držák desek umožňuje operátorovi přemisťovat desku mezi komorami aniž by došlo ke styku
s chemikáliemi.
Může pojmot desku o velikosti až 25, x 30cm nebo několik menších desek za použití pomocných
upevňovacích kolejniček. Pro montáž kolejniček je nutné povolit matici a vyjmout dno držáku. Pak vsunout
kolejničky a držák znovu složit. Všechny desky v jedné kolejničce by měly mít stejnou velikost kvůli vyšší
bezpečnosti při manipulaci s držákem. Doporučujeme vkládat desky do držáku ve vertikální pozici.
Standardní 1,6mm široké desky a kovové panely jsou nelépe uchyceny pomocí kolejniček s V drážkou.
Horní a spodní kolejničky mohou být otočeny a může do nich být vložena i deska s šířkou i vícenež 3mm.
Otočením kolejniček je k dispozici čtvercová drážka vhodná k uchycení takto silných desek.
Poznámka: Vždy se ujistěte, že matice na držáku je dostatečně dotažená a že desky v držáku se
nepohybují.
Proces
Jakmile je nastaven čas a teplota, jednotka je připravena. Vložte držák s uchycenými deskami do jednotky
a správně uzavřete horní víko. Stiskněte tlačítko ON na časovači, tím se spustí motor. Po ukončení
nastaveného procesu zkontrolujte desky v držáku. V případě nedostatečného odleptání můžete pomocí
tlačítka START/STOP spustit proces bez nutnosti restartování časovače. Opět zkontrolujte desky v držáku.
Je-li leptání ukončeno, vytáhněte opatrně držák s deskami nahoru a než jej vložíte do oplachové komory,
nechejte odkapat zbytek leptacího roztoku zpět do jednotky.
P2J Technology, Gamet elektro s.r.o., Žižkova 165, Dašice 53303, [email protected], +420725884940
Sprejové mytí
Stisknutím tlačítka ON pro sprejové mytí na hlavním panelu se otevře ventil, který vpustí oplachovou vodu do
systému oplachových tyčí. Opatrně vložte držák s vyleptanými deskami do oplachové komory. Ujistěte se,
že jsou desky v držáku dostatečně opláchnuty, vypněte oplach a vyjměte držák s deskami ven z oplachové
komory.
Pro kompletní opláchnutí desky obvykle postačuje 30 sekund. Maximální délka oplachového cyklu je 3
minuty, poté by měla následovat minutová přestávka.
Vyprazdňování procesní komory
Aby se zamezilo náhodnému úniku kapalin z procesní komory, je vypouštěcí ventil opatřen šroubovým
zámkem. Páka vypouštěcího ventilu musí být ve vertikální poloze (poloha zavřeno).
Před vypuštěním jednotky nasaďte vypouštěcí hadici, uvolněte šroubový zámek otočením páky
vypouštěcího ventilu do polohy OPEN vypusťte obsah jednotky do odpovídajícího kontejneru vhodného
pro další nakládání s odpadem v souladu s Vašimi směrnicemi.
Před opětovným naplněním jednotky uzavřete ventil, odeberte vypouštěcí hadici a zašroubujte zámek.
Zámek dotahujte vždy s citem. Přetažení zámku může způsobit jeho trvalé poškození.
Pro zajištění maximální bezpečnosti můžete zcela odebrat páku ventilu jejím jemným stáhnutím z osky
ventilu.
Čištění
Veškeré skvrny nebo kapky způsobené leptacím roztokem vždy opláchněte vodou nebo vlhkou houbou.
Nikdy je nenechávejte zaschnout. Vnější strany jednotky lze udržovat čisté jemným čistícím
prostředkem (mýdlo, jar). Znečištění chloridem železitým můžete odstraňovat pomocí přípravku Ferric
Chloride Stain Remover (600-039) ze sortimentu MEGA.
Po vypuštění chemikálií z jednotky, ji vždy nejdříve opláchněte vodou, než ji opětovně naplníte.
Případně může být vnitřek jednotky umyt 5 litry roztoku přípravku Ferric Chloride Stain Remover
(600-039). Roztok se musí připravit vně jednotky!
Spusťte jednotku s tímto roztokem, tím se vyčistí leptací komora a držák. Nedoporučujeme čištění
vnitřku jednotky papírovými ručníky ap. Uvolněné kousky papíru se dostávají do systému čerpadla a
ucpávají otvory v rozstřikové komoře.
Pro čištění jednotky
žádná rozpouštědla!
nikdy
nepoužívejte
P2J Technology, Gamet elektro s.r.o., Žižkova 165, Dašice 53303, [email protected], +420725884940
Download

Návod k použití