CZ
Originální návod k obsluze
- včetně tipů k provozu a údržbě -
Pohony garážových vrat
DOCOMATIC 600
DOCOMATIC 800
Položka č. 501001
Položka č. 501002
VYROBENO
V NĚMECKU
PROVĚŘENÁ
KVALITA
DOCOMAT
1/17
04-10
1
2
2x
4x*
2x*
1x*
3x*
3
4
min. 35mm
min. 35mm
Ø3
Ø10
Ø5
6/10/13/17
b
a
5
6
7
8
c
2
Mo
tor
3
1
4
a)
DOCOMAT
2/17
04-10
10
9
c
a
11
b
0,5 cm
13
12
0,5 cm
14
b
c*
d*
a
15
16
a
DOCOMAT
3/17
b
04-10
17
18
5-7cm
2x
max. 30˚
90˚
Ø10
19
20
21
22
a
Ø10
c
23
DOCOMAT
4/17
b
24
Version 2010-08
a
25
b
26
a
b
2
Ø3
Ø5
1
a
27
28
b
09.01
07.04
07.03
09.00
08.05
08.03
07.00
B Y 1250
09.XX
08.00
07.02
08.04
Ke
tte
nve
rs
07.01
29
09.02
BY 1225
08.01
08.XX
ion
08.02
BY 1270
Za
hn
05.03
rie
me
nve
r
sio
05.01
05.02
n
04.01
04.02
04.03
04.00
od er 05.00
06.02
10.00 (2x)
06.04
06.01
10.01
03.01
01.04
06.03
01.05
01.01
02.01
06.01
01.03
03.00
01.02
01.00
01.02
06.00
01.06
02.00
DOCOMAT
5/17
04-10
30
Řídicí desk
Zelený - motor 24V=
Červený - motor 0V=
L
N
Bezdrátový přijímač na zásuvném
konektoru "Molex"
Uzemnění
Transformátor
67
G
Motor
Kabel snímače
24V/10W (E14)
12
34
5
Příkaz Start
1
2
3
4
5
NC
NO
COM
+24V
-0V
+24V
-0V
1
2
Světelná závora pro
vysílač
Světelná závora pro
přijímač
Místní instalace a jakékoliv práce s napětím 230V může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!
U rozhraní START lze používat pouze bezpotenciálové (= s nulovým napětím) kontakty tlačítek . Samodržné kontakty
(= trvalý signál, např. vypínač) blokují všechny ostatní funkce!
Pokud nepoužijete světelnou závoru, je nutné mezi svorky 4 (LS) a 5 (L-) vložit propojku (stav při dodání)!
DOCOMAT
6/17
04-10
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K PREVENCI
ZRANĚNÍ OSOB A ŠKOD NA MAJETKU!
DŮLEŽITÉ POKYNY KE SPRÁVNÉ INSTALACI A PROVOZU!
OBSAH
Výkresy sestavy
2
Přehledové schéma
5
Schéma zapojení ovladače
6
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
OBECNÉ POKYNY
Obecné poznámky k bezpečnosti
Skladování a přeprava
Pohon garážových vrat
Obsah dodávky
Správné používání
Předpoklady pro instalaci
7
7
7
8
8
8
8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 MONTÁŽ
Přípravné práce
Předmontáž pohonu
Instalace pohonu
Umístění výstražných štítků
Ruční zkouška funkce / Nouzové
odblokování
8
8
9
9
10
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
UVEDENÍ DO PROVOZU
11
Programování
11
Programování dráhy a síly
11
Seřízení vypínací síly
12
Test systému detekce překážky
12
Doplňkové funkce automatického
zavírání
12
Speciální funkce reverzace směru
otáčení
13
Programování bezdrátového systému
13
Učení ručního vysílače (zásuvný přijímač)13
Vymazání ručního vysílače (zásuvný
přijímač)
13
Prohlášení o shodě
13
Předání a zaškolení uživatele
13
4.0
4.1
4.2
4.3
PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tlačítka
Světelná závora
Anténa
14
14
14
14
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
OBSLUHA SYSTÉMU
Pokyny pro bezpečný provoz
Provoz
Indikace poruch
Náprava poruch
Údržba a opravy
14
15
15
16
16
16
6.0
LIKVIDACE
17
7.0
TECHNICKÉ ÚDAJE
17
8.0
PŘÍSLUŠENSTVÍ
17
Vysvětlivky EC k instalaci
DOCOMAT
10
1. OBECNÉ POKYNY
Vážený zákazníku,
Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto výrobku. Pohon
garážových vrat byl navržen podle nejnovějších technologií
a používá nejspolehlivější moderní elektrické a elektronické
součástky. Výrobce si vyhrazuje právo k provádění zlepšení
nebo změn zařízení a sestav a také návodů k obsluze a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Vyhraďte si prosím chvíli
vašeho vzácného času před instalací tohoto zařízení a uvedením do provozu. Přečtěte si prosím pečlivě následující poznámky a pokyny. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za
ztrátu nebo poškození majetku nebo zranění osob z důvodu
nesprávné instalace, uvedení do provozu, provozu nebo
údržby a oprav garážových vrat, příslušenství a pohonu.
Pohon garážových vrat představuje v kontextu strojní směrnice 2006/42/EC nekompletní stroj a tento
stroj je tvořen použitím kombinace vrat a pohonu
na základě postupu pro vyhodnocení shody, který
má případně vypracovat výrobce: Tento systém smí
uvádět do provozu pouze kvalifikovaný technik.
Prohlášení výrobce EC a značka CE představují část
tohoto uvedení do provozu.
Je zakázáno provozovat tento systém pokud
prohlášení výrobce EC o shodě a značka CE nebyly
realizovány.
1.1 Obecné poznámky k bezpečnosti
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR! PRO
OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA JE DŮLEŽITÉ VYHOVĚT
VŠEM TĚMTO POKYNŮM!
TENTO NÁVOD JE NUTNÉ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ
ULOŽIT
NA
BEZPEČNÉM
MÍSTĚ!
Zajistěte prosím, aby každý, kdo je pověřen provozem, údržbou a opravami tohoto systému, měl
k této dokumentaci přístup.
Tento pohon garážových vrat může sestavovat,
zapojovat, připojovat a uvádět do provozu pouze
kvalifikovaný technik. Jsou nutné znalosti a kompetence zejména v těchto oblastech:
- obecná a speciální bezpečností pravidla a
předpisy a opatření k předcházení nehod,
- používání bezpečného vybavení a pomůcek
- EN 13241-1 (norma týkající se garážových vrat)
- EN 12635 (požadavky na instalaci a provoz)
- EN 12453 (bezpečnostní pokyny k používání motorických vrat a roletových dveří)
- 2006/42/EC (strojní směrnice)
Místní elektrické instalace (230V) může provádět pouze
kvalifikovaný a zkušený elektrikář! Je nutné dodržovat
bezpečnostní předpisy týkající se prevence nehod.
Tento pohon garážových vrat se smí instalovat pouze na
správně fungující garážová vrata, která jsou vyvážená vzhledem k jejich hmotnosti.
7/17
04-10
1.2 Skladování a přeprava
• Tato pohon garážových vrat se smí skladovat pouze naležato a přepravovat za následujících podmínek: -20°C až +40°C
/ 20-80% r.v. (relativní vlhkost) nekondenzující.
• Při stohování neskládejte na sebe více než 6 motorových hlav a 6 kolejniček. Zařízení kompletně zabalené (kartóny sad)
se mohou skládat na sebe v počtu max. 6 ks.
• Při stohování pohonu garážových vrat nebo jejich částí nesmí dojít k jejich pádu.
• Zařízení poškozené vodou nebo jiné viditelné poškození pouzdra, hřídele motoru, kolejniček pohonu, vozíku, tlačné tyče,
prvků vrat, napájecích kabelů, upevňovacího materiálu nebo jiných dílů těchto součástí se z bezpečnostních důvodů nesmí
instalovat.
1.3 Pohon garážových vrat
Pohon garážových vrat je mikroprocesorem ovládané zařízení navržené podle nejnovějších evropských norem. Pohon je
automaticky blokovaný a udržuje garážová vrata zavřená.
1.4 Obsah dodávky
Podle verze kolejničky se může obsah dodávky lišit (*) od vyobrazených součástí (obr. 1, obr. 2).
1.5 Správné používání
Tento pohon garážových vrat je určen pouze k otevírání a zavíraní individuálních garážových vrat, které jsou vyváženy vzhledem k jejich hmotnosti a které se používají v obydlích. Pohon garážových vrat se smí používat pouze v suchém prostředí.
(Obr. 5) Tento pohon garážových vrat se smí používat pouze u následujících typů garážových vrat: Se závěsy (a), výklopná
nahoru (b) a sekční garážová vrata (c). Pro vrata výklopná nahoru může být nutné použít zakřivené rameno vrat. Tento
pohon nelze používat u garážových vrat, které mají vestavěné odklopné dveře.
1.6 Předpoklady pro instalaci
• (FIG. 4) Je nutné dodržet mezeru alespoň 35 mm mezi nejvyšším bodem horního okraje garážových vrat a střechou, aby
bylo zařízení nainstalovat.
• Maximální hodnoty a síly uvedené v této části technických specifikací je dodržovat.
• Před montáží pohonu je nutné demontovat nebo vyřadit z činnosti mechanické součásti pro zamykání vrat.
• Před montáží pohonu musí být garážová vrata v bezvadném technickém stavu. Vrat musí jít ovládat rukou bez použití
velké síly a při zastavení musí zůstat v libovolné poloze. Garážová vrata musí zkontrolovat kvalifikovaný specialista a pokud
není výše uvedená podmínka splněna, musí být vrata před instalací pohonu opravena.
• Překlady a strop garáže musí být konstruovány tak, aby bylo možné bezpečně upevnit tento pohon garážových vrat.
• Minimální únosnost překladů a stropu musí být 700 N (asi 70 kg)
• Upevnění držáku garážových vrat (obr. 25) bylo navrženo pro garážová vrata s pevným a vyztuženým horním okrajem o
tloušťce alespoň 1,5 mm. U slabších vrat použijte prosím vhodné upevňovací materiály (např. příslušenství pro prvky sekčních
vrat BY 4720).
• Montáž nebo používání jiných dílů může ohrozit provozní bezpečnost a je tedy zakázána.
• Podle normy EN 12453 se tento pohon bez dalších bezpečnostních mechanismů nesmí používat u vrat, která se nacházejí
v místě veřejného přístupu osob.
2.0 INSTALACE POHONU
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU INSTALACI POSTUPUJTE PROSÍM PODLE VŠECH POKYNŮ A V UVEDENÉM POŘADÍ – NESPRÁVNÁ INSTALACE MŮŽE VÉST K SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ!
Před zahájením instalace se vždy přesvědčte, že byl odpojen síťový přívod. Zajistěte zařízení před opětovným připojením síťového přívodu.
Přesvědčte se před instalací, že garážová vrata jsou ve správném provozním stavu.
2.1 Přípravné práce
Aby bylo možné instalaci provést co nejrychleji, je nutná určitá příprava:
• Přečtěte si celý návod k instalaci před zahájením prací, protože obsahuje důležité informace k instalaci.
• Zjistěte tloušťku stropu a zda v něm vedou kabely nebo potrubí (riziko jejich provrtání!).
• Zkontrolujte úplnost dodávky. Mějte při ruce veškeré potřebné příslušenství.
• Mějte veškeré nástroje (obr. 3) a vhodný materiál po ruce k zakrytí pohonu při vrtání otvorů (riziko zaprášení) a pomůcky
k podepření pohonu (nebezpečí pádu pohonu).
• Mechanické zamykání vrat a veškeré zařízení, které po instalaci pohonu již není potřebné, je nutné vyřadit z činnosti.
• Uvědomte si prosím, že pohon se instaluje při zavřených garážových vratech: veškeré potřebné nástroje a pomůcky musí
být uvnitř garáže, pokud se do ní nelze dostat jinudy.
DOCOMAT
8/17
04-10
2.2 Předmontáž pohonu
Obr. 6: Předmontáž kolejniček
• Podle modelu zařízení musí být kolejničky napřed předmontovány. Napřed zasuňte kolejničky do sebe pomocí krycí
kolejničky. Kolejničky je nutné do sebe zasouvat až po značku.
Obr. 7: Dejte na místo řetěz / ozubený řemen
• Protáhněte řetěz / ozubený řemen již v kolejniče ve směru otevřeného konce kolejničky. Ujistěte se přitom, že je prvek (a)
umístěn na správné straně kolejničky.
Obr. 8: Namontujte držák hlavy (verze s ozubeným řemenem)
• Vytáhněte držák hlavy (1) z kolejničky (2). Vyjměte přepravní západku (3). Vložte hnací kolo (4) do kuličkového ložiska a
zatlačte držák hlavy zpět do kolejničky.
Obr. 9: Namontujte držák hlavy (verze s řetězem)
• Vytáhněte držák hlavy (1) z kolejničky. Nasaďte ozubené kolečko (4) a přepravní západku (3) a zatlačte držák hlavy zpět
do kolejničky.
Obr. 10: Vložte gumové obložení na místo (pouze u verze s řetězem)
• Pro prevenci vibrací v bodech označených "c" upevněte samolepicí gumové obložení co nejblíže konci kolejničky vpředu
(a) a vzadu (b).
Obr. 11: Montáž svorky
•
Protáhněte
řetěz
/
ozubený
řemen
již
v kolejničce
ve
směru
otevřeného
konce
kolejničky.
Ujistěte
se
přitom,
že
je
prvek
(a)
umístěn
na
správné
straně
kolejničky.
• Poté dle obrázku upevněte sestavu vychylovacího válečku ke svorce. Přitom se přesvědčte, že hranatý konec šroubu
s hřibovitou hlavou je správně usazen v držáku sestavy vychylovacího válečku.
Obr. 12: Napněte hnací médium
• Řetěz nebo ozubený řemen je nutné poté předepnout tak, aby řetěz nebo ozubený řemen nemohl vypadnout.
Obr. 13: Kontrola vozíku
• Nakonec zkontrolujte, zda se může vozík lehce pohybovat v kolejničce. Provedete to tak, že současně použijete nouzovou
odblokovací páčku na vozíku a budete jím pohybovat v kolejničce.
• Zkontrolujte, že vozík je po této zkoušce zapadnutý do tohoto prvku. Z tohoto důvodu pohybujte v tomto prvku vozíkem
bez použití nouzové odblokovací páčky, aby vozík automaticky zapadl.
Obr. 14: Montáž dveřních prvků
• Pro následující verze zařízení s přímou tlačnou tyčí (a) lze použít jiné instalační části: přímé prodloužení lze použít pro vrata
výklopná nahoru (d) a příchytku sekčních vrat (c) lze použít pro sekční vrata. Standardní verze zařízení používá zakřivenou
tlačnou tyč (a) a žádné další instalační díly nejsou dodány nebo použity.
• Proto se na tlačnou tyč (a) montuje dveřní prvek (b).
2.3 Instalace pohonu
Obr. 15: Vyznačte si střed vrat
• Změřte šířku vrat a vyznačte střed vrat u překladu, horního okraje vrat a stropu garáže (za otevřenými vraty a poblíž hlavy
motoru).
Obr. 16/17: Získání požadované výšky
• Kolejnička musí být namontována tak, aby mezi nejvyšším bodem pohybu vrat (a) (nejvyšším bodem, kterého může horní
okraj vrat dosáhnout během tohoto pohybu) a spodním okrajem kolejničky (b) byla mezera asi 10-20mm. Přesvědčte se
přitom prosím, že je tato kolejnička vždy namontována vodorovně.
• Úhel α nesmí překročit 30°, v opačném případě nelze zaručit správný přenos síly.
• Vzdálenost mezi spodním okrajem kolejničky a horním okrajem garážových vrat musí být od 5 do 7 cm při zavřených vratech.
DOCOMAT
9/17
04-10
Obr. 18/19: Montáž překladového držáku
• Umístěte překladový držák dodaný spolu se zařízením na základě získaných rozměrů (střed vrat, výška instalace) na překlad (podle místních
podmínek možná bude nutné dodané upevňovací šrouby nahradit jinými vhodnými). Upozornění: Před vrtáním jakýchkoliv otvorů pohon zakryjte!
Obr. 20: Upevnění kolejničky na překlad
• Nakonec namontujte kolejničku na překladový držák.
Obr. 21: Umístěte drážkované držáky
• V dalším kroku upevníme drážkované držáky na kolejničku. Požadované rozměry jsou odvozeny z výšky instalace získané dříve (zajistěte horizontální instalaci kolejniček!)
Obr. 22: Upevnění pohonu je stropu
• Následně vyklopte kolejničku nahoru ke stropu garáže. Zajistěte, aby kolejnička byla vyrovnána se středem vrat vyznačeným dříve. Zabraňte
pádu kolejničky. Vyznačte otvory pro vrtání.
• Upevněte kolejničku ke stropu garáže pomocí vhodných hmoždinek, šroubů a plochých podložek.
Obr. 23/24: Montáž hlavy pohonu ke kolejničce
• Upevněte hlavu pohonu s osou motoru na pastorku umístěném v kolejničce.
• Nakonec ji utáhněte pomocí dodaných šroubů.
Obr. 21-24: Alternativně můžete upevnění ke stropu provést pomocí drážkovaných držáků přímo na hlavě pohonu – viz celkový nákres.
Obr. 25: Upevnění držáku garážových vrat
• Napřed ručně uvolněte vozík a zatlačte jej ve směru překladu.
• Poté upevněte držák vrat k vratům pomocí alespoň 4 šroubů.
Obr. 26/27: Instalace nouzového odblokovacího mechanismu
• U garáží bez druhého přístupu je absolutně nutné použít externí odblokovací mechanismus, aby ji bylo možné v případě nouze zvenku otevřít.
Pokud není k dispozici žádná vnitřní otočná rukojeť, musí se nainstalovat nouzový odblokovací mechanismus s použitím zámku s klíčkem (položka
z příslušenství B 146.02) Zkontrolujte prosím, zda tento odblokovací mechanismus funguje (viz 2.5).
Obr. 28: Dejte kryt světla na místo.
• Po dokončení všech prací dejte kryt světla zpět na místo a utáhněte jej dodanými šrouby.
2.4 Umístění výstražných štítků
50mm
Výstražný štítek upozorňující na nebezpečí přimáčknutí a připomínající nutnost pravidelné kontroly systému
detekce překážek musí být trvale upevněn na zřetelně viditelném místě nebo v blízkosti trvale nainstalovaných ovládacích prvků.
Výstražný štítek obsahující údaje o použití nouzového odblokovacího mechanismu musí být trvale upevněn poblíž něj a musí být zřetelně a snadno čitelný.
Výstražný nápis zakazující přítomnost dětí v oblasti otevřených vrat musí trvale umístěn v blízkosti místa vyklápění vrat a musí být zřetelně a snadno čitelný.
2.5 Ruční zkouška funkce / Nouzové odblokování
Po dokončení instalace se přesvědčte, zda funkce garážových vrat nebyla negativně ovlivněna instalací pohonu.
• Odpojte síťový přívod. Odblokujte pohon garážových vrat pomocí nouzového odblokovacího mechanismu. Uvědomte
si prosím, že může dojít k nekontrolovatelnému pohybu v případě prasklé pružiny nebo kabelu anebo pokud vrata nejsou
správně vyvážena!
• Několikrát vrata ručně otevřete a zavřete (přitom pokaždé, když se přetahuje vozík (obr. 13) přes daný prvek (obr. 7, a),
musí se táhnout za nouzový odblokovací mechanismus) a přesvědčte se, že garážová vrata se během tohoto procesu
pohybují snadno. Přitom za žádných okolností nesmí vozík pohonu kolidovat s vychylovacím válečkem v přední části nebo
s hlavou pohonu vzadu. Garážová vrata nesmí kolidovat s pohonem.
• Zkontrolujte napnutí šňůry nouzového odblokovacího mechanismu. V zavřeném stavu musí být šňůra mírně napnutá, aby
použití otočné rukojeti vrat bylo dostačující pro pohyb nouzové odblokovací páčky ve vozíku pohonu a pro odblokování
tohoto vozíku. Tato šňůra se nesmí při pohybu vrat povolit.
• Pohybujte garážovými vraty až tento prvek opět zapadne. Dále už poté nesmí být možné ručně pohybovat garážovými
vraty.
50mm
DOCOMAT
10/17
04-10
3 = full***
Pokud jsou pružiny slabé, zlomené nebo jsou vrata nesprávně vyvážená, může při aktivaci pohonu garážových vrat
dojít k nekontrolovatelnému pohybu vrat.
Během uvádění do provozu musíte zůstat uvnitř garáže. To znamená, že i v případě poruchy budete moci otevřít
vrata pomocí ručního odblokovacího mechanismu.
3.1 Programování
Povolte šrouby na krytu světla. Vyjměte kryt světla z pouzdra (obr. 28).
Tento prvek (obr. 7 a) se musí zachycovat a zapadat do vozíku (obr. 13).
3.2 Programování dráhy a síly („učení pohybu")
Během učení pohybu se neprovádí vyhodnocování světelné zá
vory
a
systému
detekce
překážek
a
neprobíhá
zavírání
pomocí
motorového
Při uvádění do provozu a nastavování se nesmí nikdo nacházet v nebezpečné zóně garážových vrat.
Postup nastavení lze kdykoliv přerušit odpojením síťového
přívodu. Po dalším připojení síťové zástrčky a provedení
autotestu se opět zahájí seřizovací procedura. Během
tohoto procesu se ovládání „učí“ koncové polohy
garážových vrat a také sílu potřebnou k jejich otevírání
a zavírání. Provádí se takto:
LED červená
pohonu!
LED zelená
A) Pro počáteční učení pohonu:
• Připojte síťový přívod. Vyčkejte asi 10 sekund než ovladač provede autotest (tj. zelená LED START bliká frekvencí 0,5 Hz a
nakonec se všechny LED rozsvítí po dobu 1 s.). Ovladač se poté automaticky přepne do režimu učení: LED MENUE (červená)
a LED START (zelená) blikají současně frekvencí 0,5 Hz.
• Dále začněte 1. krokem programování.
B) Přeprogramování pohonu, který již byl dříve naprogramován:
• Připojte síťový přívod. Vyčkejte asi 10 sekund než ovladač provede autotest (tj. zelená LED START bliká frekvencí 0,5 Hz a
nakonec se všechny LED rozsvítí po dobu 1 s.).
• Stiskněte a podržte tlačítko MENUE po dobu alespoň 3 sekund. Po chvilce stiskněte tlačítko START a podržte je také po
dobu 3 sekund. Uvolněte obě tato tlačítka, jakmile LED MENUE (červená) a LED START (zelená) současně přejdou z pomalého blikání (5 Hz) na blikání vysokou rychlostí (0,5 Hz).
• Dále začněte 1. krokem programování.
Krok 1: Nastavení polohy „vrata otevřeny“
• Stiskněte a držte tlačítko START a pohybujte pohonem vrat do směru koncové polohy „vrata otevřena“. LED MENUE
(červená) se rozsvítí. Uvolněte tlačítko asi 10 cm předtím, než vrata dosáhnou koncové polohy.
• Nyní otevřete vrata do požadované koncové polohy několika krátkými stisknutími tlačítka START.
LED MENUE (červená) svítí dále.
Pokud jste požadovanou koncovou polohu překročili, můžete ji resetovat stisknutím tlačítka LEARN.
• Stiskněte tlačítko MENUE. Poloha "vrata otevřena" se uloží a rozsvítí se LED START (zelená). Nyní pokračujte krokem 2. Pokud
se LED START (zelená) nerozsvítí, vytáhněte síťovou zástrčku a zopakujte celý postup programování od začátku (A).
Krok 2: Nastavení polohy „vrata zavřena“
• Stiskněte a držte tlačítko START a pohybujte pohonem vrat do směru koncové polohy „vrata otevřena“. LED MENUE
(červená) se rozsvítí. Uvolněte tlačítko asi 10 cm předtím, než vrata dosáhnou koncové polohy.
• Nyní otevřete vrata do požadované koncové polohy několika krátkými stisknutími tlačítka START. LED MENUE (červená)
svítí dále. Pokud jste požadovanou koncovou polohu překročili, můžete ji resetovat stisknutím tlačítka LEARN.
• Stiskněte tlačítko MENUE. Poloha "vrata zavřena" se uloží a rozsvítí se LED START (zelená). Nyní pokračujte krokem 3. Pokud
se LED START (zelená) nerozsvítí, vytáhněte síťovou zástrčku a zopakujte celý postup programování od začátku (A).
Krok 3: Nastavení potřebné síly (možné pouze po úspěšném provedení kroků 1 a 2)
• Stiskněte krátce tlačítko START. LED MENUE (červená) a LED START (zelená) začnou blikat (0,5 Hz) a po chvíli se garážová
vrata jedenkrát zcela otevřou a jedenkrát zcela zavřou. Během této doby ovladač ukládá hodnotu síly potřebné k otevírání
a zavírání. Na konci tyto LED zhasnou.
• Jakmile je proces programování ukončen, jsou garážová vrata připravena k provozu. LED START (zelená) trvale bliká frekvencí 0,5 Hz. Zhasne asi po 3 minutách.
„Naučené hodnoty“ zůstanou uloženy a to i v případě, že dojde k výpadku napájení nebo odpojení síťové zástrčky. Pohon,
který byl takto nastaven, provádí pravidelně automatickou korekci koncové polohy „vrata zavřena“. Temperature-dependent changes in the end position are compensated for in this way.
DOCOMAT
11/17
04-10
3.3 Seřízení vypínací síly
UPOZORNĚNÍ: Nenastavujte vypínací sílu pro detekci překážky na příliš velkou hodnotu, protože by mohlo dojít
k poškození majetku a zranění osob. Pokud je výkon pohonu nastaven tak, že vzniká efektivní síla větší než 150N na
okraji vrat nebo střižných místech předtím, než dojde k automatickému vypnutí, je nutné použít další bezpečnostní
opatření například ve formě světelné závory.
Po každé změně nastavení vypínací síly se přesvědčte, že pohon reverzuje svůj pohyb, jakmile se vrata dotknou
předmětu o výšce 50 mm umístěného na podlahu (viz detekci překážky, 3.4).
Nastavení z výroby je "5" (= 100%). V případě správně fungujících vrat není důvod ke změně a zvyšování hodnoty síly po naprogramování dráhy a síly (3.2). V každém případě před jakýmikoliv změnami nastavení hodnoty síly zkontrolujte, zda vrata
fungují správně při ručním otevírání.
• Držte tlačítko POWER stisknuté déle než 3 sekundy, až se jedna ze 4 žlutých LED vedle tlačítka POWER rozsvítí nebo začne
blikat. Tato LED indikuje hodnotu nastavené vypínací síly (viz pásek).
• Každé další stisknutí tlačítka POWER zvyšuje hodnotu vypínací síly o jeden krok. Po dosažení maximální hodnoty 8 se při
dalším stisknutí tohoto tlačítka nastavení vrátí zpět na hodnotu 1.
• Pro akceptování nastavené hodnoty stiskněte tlačítko MENUE.
• Nastavená hodnota je indikována v souladu s tímto páskem::
LED nesvítí
LED bliká
LED svítí
Krok1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Pokud po dobu 3 minut neproběhne žádná činnost, převezme se beze změn původní hodnota a tento režim se ukončí. Je-li
tento režim aktivní, nelze pohon ovládat. Pokud nebyly uloženy žádné hodnoty síly (3.2) nebo pokud je pohon vadný (5.3),
není možné nastavovat nebo seřizovat vypínací sílu.
3.4 Test systému detekce překážky
Po nastavení pohonu je nutné zkontrolovat, zda byla nastavena vypínací síla pro detekci překážek tak, že se vrata zastaví
a reverzují (změní směr pohybu) při nárazu do překážky. Detekci překážky lze zkontrolovat například umístěním alespoň 50
mm vysokého kousku dřeva na podlahu vn dráze pohybu vrat a poté spuštěním zavírání vrat. Po nárazu do překážky se musí
vrata ihned zastavit a reverzovat (změnit svůj směr pohybu) Pokud tomu tak není, je nutné vypínací sílu snížit!
Pokud se pohon používá u vrat, které mají na křídle vrat otvory >Ø 10mm nebo mají okraje nebo vyčnívající části,
které mohou zachytit osoby nebo které mohou stát na vratech, zkontrolujte prosím, že pohon zabraňuje otevření
anebo zastaví, pokud se setká s hmotností 20 kg ve středu spodního okraje vrat (bezpečnostní vypnutí pro ochranu
zvednutí osob nebo jiných předmětů do výšky.
3.5 Doplňkové funkce automatického zavírání
r
Povolení funkce automatického zavírání ukládá povinnost zajistit další zabezpečení systému pomocí alespoň
jedné další světelné závory! Z tohoto důvodu je nutné vyhovět normě EN 12453 s ohledem na typ použití, úroveň
izika a minimální úroveň. ochrany S funkcí automatického zavírání není provoz v souladu s normou EN 60335-2-
95 přípustný – zařízení musí být schváleno případ od případu, na základě předpisu pro garážová vrata! Funkce au
tomatického zavírání může vést k vážnému poškození majetku a těžkému zranění osob, pokud není správně
používána!
Funkce automatického zavírání zavře garážová vrata automaticky 60 sekund poté, co se zastavila dosažením koncové
polohy „vrata otevřena“. Viz podrobné informace v kapitole „5.2 Provoz“, kde najdete přesný popis provozních stavů a
způsobů činnosti. Aby bylo možné povolit funkci automatického zavírání, musí pohon, který prošel procesem učení, být
ve stavu připravenosti a být v bezporuchovém provozu (LED START (zelená) bliká asi 0,5 Hz). Postupujte prosím takto:
• Povolte šrouby na krytu světla. Vyjměte kryt světla z pouzdra (obr. 28).
• Držte stisknuté tlačítko MENUE po dobu alespoň 3 sekund dokud nezačne blikat LED MENUE (červená) frekvencí asi 2 Hz a
LED START nezhasne: Uvolněte tlačítko MENUE.
• LED MENUE (červená) nyní indikuje stav funkce automatického zavírání: LED MENUE (červená "svítí" = povoleno; LED MENUE (červená "nesvítí" = zakázáno.
• Každé stisknutí tlačítka START nyní změní stav funkce automatického zavírání, což je oznamováno LED MENUE LED (zelená):
Nastavte požadovaný stav a nakonec opusťte režim nastavení jedním stisknutím tlačítka MENUE.
• Nastavení se uloží a poté se pohon přepne do režimu připravenosti (LED START (zelená) bliká frekvencí asi 0,5 Hz). Dejte
zpět kryt světla. Tento provozní stav se převezme po další operaci.
DOCOMAT
12/17
04-10
3.6 Speciální funkce reverzace směru otáčení
Směr otáčení motoru lze reverzovat pro speciální aplikace ovladače: Nastavte stav na „Krok 1“ programování (viz 3.2).
Napřed stiskněte a držte tlačítko POWER a poté po chvíli stiskněte držte tlačítko MENUE. LED START LED (zelená) a LED MENUE
(červená) se rozsvítí a zhasnou asi po 3 sekundách. Uvolněte obě tlačítka: Směr otáčení se obrátí (reverzuje). Pohon nyní
běží po stisknutí tlačítka START obráceným směrem. Nakonec proveďte celý postup učení od začátku až do konce podle
popisu v kapitole 3.2
3.7 Programování bezdrátového systému
Následující modely náleží k vybavení osazenému bezdrátovým
systémem BERNAL-Keeloq® "PICO" 868,5 MHz.
3.8 Učení ručního vysílače (zásuvný přijímač)
Bezdrátový přijímač na zásuvném konektoru
"Molex" Tlačítko učení
bezdrátového
vá
ólo vá)
ovládání
p
i
o
D rát
LED Wireless
(d téna
an
Do bezdrátového přijímače lze naprogramovat maximálně 28 ručních
vysílačů. Nakonec budou počáteční kódy přepsány.
• Připojte síťovou koncovku.
• Povolte šrouby na krytu světla. Vyjměte kryt světla z pouzdra.
• Stiskněte krátce tlačítko WIRELESS LEARN na zásuvném přijímači. LED
WIRELESS se rozsvítí.
• Stiskněte požadované tlačítko na ručním vysílači až LED WIRELESS zhasne.
• Stiskněte ještě jednou tlačítko na ručním vysílači až začne LED
WIRELESS blikat.
• LED WIRELESS zhasne asi po 5 sekundách což znamená, že tento ruční
vysílač byl naučen.
Opakujte tento postup pro naučení ostatních ručních vysílačů. Pokud
nenastane učení do 30 sekund po aktivaci, dojde k automatickému
ukončení režimu učení.
3.9 Vymazání ručního vysílače (zásuvný přijímač)
Pokud se mají ruční vysílače vymazat z bezdrátového přijímače, je nutné přijímač kompletně vymazat.
• Připojte síťovou koncovku.
• Povolte šrouby na krytu světla. Vyjměte kryt světla z pouzdra.
• Stiskněte krátce tlačítko WIRELESS LEARN na zásuvném přijímači (a podržte je). Kontrolka WIRELESS LED se rozsvítí a zhasne
asi po 10 sekundách: Všechny naučené ruční vysílače byly vymazány.
3.10 Prohlášení o shodě
Nakonec výrobce zařízení nebo jeho autorizovaný zástupce musí realizovat prohlášení o shodě ES v souladu s MRL 2006/42/
EC dodatek II 1.A a označení CE v souladu s MRL 2006/42/EC dodatek III.
3.11 Předání a zaškolení uživatele
Předání zařízení včetně dokumentace (viz EN 12635) majiteli systému. Zajistěte, aby obsluha a uživatel byli seznámeni a
zaškoleni v obsluze a údržbě tohoto systému. Zajistěte, aby tyto oprávněné osoby obdržely:U
• školení o bezpečném provozu systému (viz 5.0 až 5.3),
• školení o údržbě systému (viz 5.5) a také
• informace o možných rizicích při nedodržení těchto pokynů.
Navíc prosím proveďte názornou ukázku zařízení týkající se:
• funkce všech ovládacích prvků a jejich účinek během různých provozních stavů (5.2)
• funkce a testování nouzového odblokovacího mechanismu (2.5),
• funkce a testování systému detekce překážek (3.4) a
• funkce a testování všech dalších připojených bezpečnostních zařízení (4.2) a
• pokud se to týká dané instalace a pokud je povolen – ukázku způsobu ovládání funkce automatického zavírání vrat (3.5
a také 5.2).
Uvědomte si prosím tu skutečnost, že návod k obsluze tohoto systému je nutné uložit na bezpečném místě a takovým
způsobem, že všechny osoby, které mají co do činění s provozem, údržbou nebo opravami zařízení mají k tomuto návodu
přístup. Doporučte prosím vedení inspekční knihy o prováděných zkouškách a doporučte kontrolu systému kvalifikovaným
technikem i u systémů, které patří jednotlivým domácnostem, které nemají automaticky ovládaná garážová vrata. Zdokumentujte písemnou formou prosím předání díla a zaškolení uživatele.
DOCOMAT
13/17
04-10
4.0 PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vyjměte síťovou zástrčku před připojováním jakýchkoliv vodičů, abyste zabránili poškození ovladače!
Vždy pokládejte řídicí a signálové vedení a antény tak, aby byly vedeny odděleně pro prevenci rušení.
4.1 Tlačítka
Používejte pouze spínací kontakty bez aretace (tj. pouze nearetované nebo nepřídržné kontakty spínače)!!
Lze používat pouze bezpotenciálové kontakty – nikdy nepřipojujte žádné externí napětí!
Connect the button contacts to terminals 1 and 2 of the control board (FIG. 30). Pokud se pro toto připojení použije více než
jeden prvek, musí se tyto kontakty zapojit paralelně.
Použijte kabely s průměrem žíly alespoň 0,25 mm2 pro maximální délku 20 m. Trvale instalované ovládací prvky musí být instalovány s výhledem na garážová vrata. Vzdálenost mezi pohyblivými částmi a výška nad zemí musí být alespoň 1,8 metru.
Musí být instalovány mimo dosah dětí za všech okolností!
4.2 Světelná závora
Použití světelné závory obecně zvyšuje bezpečnost systému garážových vrat a stává se absolutně nezbytným za určitých
okolností (např. v místě veřejného přístupu osob nebo při minimálním stupni ochrany podle EN 12453).
Jakmile bude paprsek světla přerušen během zavírání vrat, ihned se zastaví jejich pohyb a dojde k reverzaci jejich pohybu
asi 10 cm směrem k otevření (u automatického zavírání vrat: úplné otevření). Během otvírání vrat není světelná závora aktivní.
Použijte kabely s průměrem žíly alespoň 0,25 mm2 pro maximální délku 20 m. Doporučujeme, aby byla světelná závora
umístěna do výšky 40 cm nad zem a co nejblíže k vratům (max. 50 mm od nich). Pokud se bude používat více než jedna
světelná závora, musí se nainstalovat proti sobě a zapojit do série.
Napájecí napětí (24 V) vysílače světelné závory (TX) a přijímače světelné závory (RX) se zapojí ke svorkám 3 a 5. Připojte
signálový výstup přijímače světelné závory (RX) ke svorce 4 a zemi (svorka 5). Odstraňte propojku mezi svorkami 4 a 5 (obr.
30), která je osazena z výroby. Po dokončení instalace vyzkoušejte funkci světelné závory přerušením světelného paprsku
pomocí vhodného předmětu (například smetákem).
4.3 Anténa
Používejte prosím pouze anténu o vhodné (tj. shodné) frekvenci a
se stíněným koaxiálním kabelem. V žádném případě anténu
neupravujte.
1
2
Podle místních podmínek může být nutné použít venkovní anténu pro zvětšení
dosahu bezdrátového systému.
• Odstraňte dipólovou (drátovou) anténu připojenou ke konektoru ANT
bezdrátového přijímače.
• Připojte vnitřní vodič (1) prutové antény ke konektoru
ANT a stínění (2) ke svorce ┴ .
• Umístěte anténu mimo garáž na co nejvyšší místo s přímou viditelností na
místo ovládání.
Neprodlužujte dodaný koaxiální kabel antény a nepoužívejte více antén
současně (pro stejné připojení).
5.0 OBSLUHA SYSTÉMU
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ - PRO OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA JE DŮLEŽITÉ VYHOVĚT VŠEM TĚMTO
POKYNŮM! ULOŽTE JE A BEZPEČNÉM MÍSTĚ!
Při použití nouzového odblokovacícho mechanismu může dojít k nekontrolovatelnému pohybu v případě prasklé
pružiny nebo kabelu anebo pokud vrata nejsou správně vyvážena! Nouzový odblokovací mechanismus se smí používat pouze při odpojení síťové zástrčky ze zásuvky.
DOCOMAT
14/17
04-10
5.1 Pokyny pro bezpečný provoz
• Neopírejte se o šňůru nouzového odblokovacího mechanismu váhou těla.
• Neupevňujte žádné předměty na šňůru nouzového odblokovacího mechanismu nebo jiné součásti pohonu garážových
vrat.
• Zajistěte prosím, aby nouzové otevírání pohonu nemohlo být zachyceno střešním nosičem nebo jinými vyčnívajícími částmi
vozidla nebo garážových vrat nebo jinými předměty v garáži.
• V případě poruchy lze garážová vrata otevřít / zavřít pomocí mechanismu pro nouzové odblokování
• Upozornění: Garážová vrata se mohou zavírat rychleji, pokud jsou pružiny slabé, zlomené nebo vadné a pokud nejsou
vrata správně vyvážena.
• Ovládejte garážová vrata pouze tehdy, pokud vidíte celý prostor, který tato vrata zabírají. Přesvědčte se, že v dráze pohybu nejsou žádné osoby nebo předměty. Pozorujte pohybující se vrata a nedopusťte, aby se v blízkosti nacházely osoby
dokud se vrata zcela neotevřou nebo nezavřou a nepřestanou se pohybovat.
• Před najížděním nebo vyjížděním se přesvědčte, zda jsou vrata zcela otevřená a že se již nepohybují.
• Nenoste ruční ovladače v těsném oděvu. Mohlo by to způsobit nežádoucí zapnutí.
Nedopusťte, aby si děti hrály s pohonem vrat. Bezdrátové ruční ovladače mějte mimo dosah dětí.
Nezapínejte systém garážových vrat pokud vyžadují opravu nebo servis, protože porucha v systému nebo nesprávně
seřízená garážová vrata mohou vést k vážným zraněním. Tyto práce smí provádět pouze kvalifikovaný a zkušený
technik.
Po uvedení do provozu neprovádějte u systému žádné změny. Jakékoliv úpravy nad rámec předpokládaných
oprav nebo údržby anebo odstraňování či přidávání (cizích) dílů mohou ohrozit provozní bezpečnost zajištěnou
výrobcem, což může vést k vážným zraněním.
5.2 Provoz
Normální provozní režim: garážová vrata lze otevírat a zavírat různými způsoby pomocí jejich pohonu: pomocí stisknutí
tlačítka START na ručním vysílači, vnitřního tlačítkového spínače/klíčku nebo bezdrátového kódového zámku (příslušenství).
Každé použití těchto ovládacích prvků vyšle nový impuls („funkce následných impulsů“):
První impuls: Pohon se pohybuje jedním směrem (v protisměru k poslednímu pohybu)
Druhý impuls (během pohybu): Pohon se zastaví
Třetí impuls: Pohon se rozběhne opačným směrem
Čtvrtý impuls (během pohybu): Pohon se zastaví
Pátý impuls: stejné jako u prvního impulsu
Aktivace systému detekce překážek při pohybujících se vratech způsobí zastavení pohybu a jeho reverzaci (pohyb
v opačném směru) asi o 10 cm.
Při každém zapnutí pohonu se rozsvítí vnitřní světlo a vypne se asi po 3 minutách.
Při povoleném automatickém zavírání: Obecně řečeno po dokončení pohybu otevírání dveří začíná odpočítávání 60 sekund. Po 60 sekundách bude světlo pohybu 2,5 sekundy blikat a nakonec se vrata začnou zavírat.
Pokud se vyskytne nový spouštěcí impuls během zavírání vrat, pohon se zastaví a přesune se zpět do polohy „vrata otevřena“
a toto odpočítávání začne opět od začátku.
Pokud se vyskytne nový spouštěcí impuls během stavu “vrata otevřena” tj. během odpočítávání doby otevřených vrat,
odpočítávání se resetuje a začne opět od začátku.
Pokud se vyskytne spouštěcí impuls během otevírání vrat, pohon se zastaví. Nový spouštěcí impuls způsobí zavírání vrat.
Pokud se aktivuje funkce detekce překážek během zavírání vrat, pohon se zastaví a přesune se zpět do polohy „vrata
otevřena“ a toto odpočítávání začne opět od začátku. Pokud se funkce detekce překážek aktivuje potřetí, zůstanou vrata
ve své poslední poloze a nový spouštěcí impuls způsobí zavření vrat.
Pokud se aktivuje libovolná světelná závora během zavírání vrat, pohon se zastaví a přesune se zpět do polohy „vrata
otevřena“ a toto odpočítávání začne opět od začátku.
Pokud se aktivuje funkce detekce překážek během otevírání vrat, pohon se zastaví a vrátí se o několik centimetrů. Nový
spouštěcí impuls způsobí jejich zavření.
V případě výpadku napájení se pohon zastaví ve své poslední poloze a nový spouštěcí impulz způsobí, že poslední pohyb
bude po obnovení dodávky elektřiny pokračovat. Žádný pohyb požadovaný v době výpadku elektřiny nebude automaticky pokračovat po obnovení dodávky elektřiny.
DOCOMAT
15/17
04-10
5.3 Indikace poruch
Při každém zapnutí napájení 230 V provede řídicí elektronika napřed autotest (viz kapitolu 4.2, E/B). Po uvedení do provozu indikuje LED START (zelená) stav normální připravenosti pomalým blikáním o frekvenci 0,5 Hz. Pokud se pohon nemůže
rozběhnout nebo pokud se zastaví, jsou indikovány dva různé stavy:
Režim poruchy:
LED MENUE (červená) a LED START
(zelená) blikají současně frekvencí 2 Hz.
Možná příčina:
Náprava poruchy:
• Aktivována světelná závora
• Aktivována světelná závora***
• Kabel od světelné závory je uvolněný nebo vadný
• Svorky 4/5 nejsou propojeny propojkou (Provoz bez světelné závory)
• Zavírání pomocí motorového pohonu (detekce překážek)
• Porucha motoru nebo kabelu k motoru
• Porucha Hallovy sondy nebo kabelu od této sondy
• Přepětí nebo podpětí
Režim poruchy se automaticky resetuje po odstranění
poruchy a po vyslání nového
impulzu „START“ (u funkce
automatického zavírání se
systém vypne po 3 opakovaných pokusech).
Vypnutí při poruše:
• Chyba procesoru
LED MENUE (červená) a LED START • Chyba periferie
(zelená) blikají současně frekvencí 5 Hz.
Vypněte síťové napájení
(vytáhněte
zástrčku),
počkejte 10 sekund a opět
systém zapněte (zasuňte
zástrčku)
5.4 Náprava poruch
POZOR – SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ! Poruchy v částech systému pracujících s napětím 230 V může odstraňovat pouze
zkušený elektrikář. Opravy a servis mohou provádět pouze zkušení technici. Nepoužívejte prosím tento systém,
pokud vyžaduje servis nebo opravu!
*UVĚDOMTE SI PROSÍM: V případě závady v transformátoru použitého u tohoto systému pohonu, jeho napájecího
kabelu a lisované síťové zástrčky se musí celý díl (obr.30 01.02) zlikvidovat a nahradit originálním náhradním dílem!
Problém:
Náprava poruchy:
Světlo nesvítí
• Vyměňte žárovku
Zkontrolujte kabely a síťovou pojistku
Vrata se nepohybují při ovládání pomocí • Zkontrolujte baterii v ručním vysílači a v případě potřeby ji vyměňte
ručního vysílače
• Přijímač se nenaučil kód ručního vysílače. Zopakujte proces učení
• Zkontrolujte připojení antény
• Zkontrolujte baterii v ručním vysílači a v případě potřeby ji vyměňte
Bezdrátový dosah není uspokojivý
Zkontrolujte kabely a síťovou pojistku
• Zkontrolujte připojené bezpečnostní prvky (světelná závora), abyste se přesvědčili,
Pohon vrat není připojen k napájení
že pracují
Pohon nefunguje
• Zkontrolujte připojený ovládací prvek, zda vytváří trvalý pulz
• Vrata jsou vadná. Nechejte mechanický systém vrat zkontrolovat specializovaným
Pohon se během provozu zastaví
technikem a v případě potřeby opravte
• Odstraňte překážku v dráze garážových vrat
• Pokud se vrata pohybují ztěžka, seřiďte vypínací sílu (3.3)
Pohon během provozu reverzuje
• Vrata jsou vadná. Nechejte mechanický systém vrat zkontrolovat specializovaným
technikem a v případě potřeby opravte
• Vodicí drážky musí být zapadnuté ve vozíku a zaskočené. Zkontrolujte nouzový odbPohon běží, ale vrata se nepohybují
lokovací mechanismus
5.5 Údržba a opravy
Nezapínejte systém garážových vrat pokud vyžadují opravu nebo servis, protože porucha v systému nebo
nesprávně seřízená garážová vrata mohou vést k vážným zraněním.
Opravy a servis mohou provádět pouze zkušení technici. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
• Uvědomte si prosím, že v případě zlomených pružin nebo kabelů hrozí riziko pádu vrat při použití systému nouzového odblokování.
• Během údržby nikdy nedávejte ruce do dráhy pohyblivých součástí systému. Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých dílů (riziko vtažení)!
• Kromě programování musí být síťová zástrčka vždy vytažena před zahájením jakýchkoliv prací na garážových vratech
nebo jejich pohonu.
• Doporučujeme každoroční prohlídku systému kvalifikovaným technikem.
• Celý systém, zejména upevňovací prvky, kabely a pružiny a také hnací řetěz a ozubený řemen je nutné pravidelně kontrolovat na známky opotřebení, roztržení nebo poškození a také na nevyváženost, pevnost nebo napnutí.
• Systém detekce překážek (zavírání pomocí motorového pohonu, viz 3.4) a v případě potřeby připojené bezpečnostní prvky a nouzový odblokovací mechanismus (2.5) je třeba kontrolovat každé 4 týdny. Jakékoliv poruchy musí ihned zkontrolovat
kvalifikovaný technik.
• (Obr. 30) Následující díly pohonu podléhají opotřebení a musí se vyměnit po 30 000 provozních cyklech nebo nejpozději
10 letech: Ozubený řemen (04.00-04.03), řetěz (05.00-05.02), sestava vychylovacího válečku (07.00-07.04), sestava pohonu
(6.00-06.04) a motor s převody (01.01).
DOCOMAT
16/17
Version 2010-08
• Řetězy je nutné mírně mazat jednou ročně pomocí vhodného maziva. Ozubené řemeny se nesmí mazat za žádných
okolností.
• Pokud se zařízení znečistí, je nutné je vyčistit suchou cestou, například pomocí vysavače. Za žádných okolností nepoužívejte
vodu, páru nebo tlakové čištění.
6.0 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
Při demontáži a likvidaci zařízení postupujte prosím v souladu s místními bezpečnostními předpisy a nařízeními ohledně
likvidace.
7.0 TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnost (kg) Max. tažná / tlačná síla (N)
Max. rychlost (cm/s) Max dráha pohybu (m) – kolejnička 3m
Max. plocha vrat (m²) Min. instalační výška (mm)
Délka (m) – kolejnička 3m
Hlukové emise (dB(A)) Okolní teplota (°C) Provozní relativní vlhkost vzduchu (%) Projektovaná doba provozu (minut) Pracovní cyklus
Jmenovitý počet provozních cyklů Elektrické napájení Jmenovitý příkon motoru (W max.)
Krytí (stupeň ochrany) Příkon v pohotovosti (W) Vestavěné světlo 24 V 60 (600N) asi 17 600
14
asi 2,4
10,8
35
3,29
</= 70
-20 až +40
20-80
4
30%
30.000
230 V/AC, 50-60 Hz
110
IP20
asi 4,5
10 W E14
80 (800N)
asi 18
800
14
asi 2,4 (sekční vrata asi 220 cm)
13,2
35
3,29
</= 70
-20 až +40
20-80 (nekondenzující)
4
30%
30.000
230 V/AC, 50-60 Hz
120
IP20
asi 4,5
10 W E14
8.0 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ruční bezdrátový vysílač "PICO" 4 kanály Ruční bezdrátový vysílač "PICO" III 4 kanály Náhradní baterie do ručního vysílače (CR 2032)
Bezdrátový kódový zámek "PICO" 4 kanály Doplňková anténa s koaxiálním kabelem 6 m Hliníkový klíčkový spínač IP54 Světelná závora "FT", dosah 10 m Prodloužení kolejničky 1 m Prvky pro sekční vrata Vkládací zámek pro nouzové odblokování DOCOMAT
17/17
04-10
Download

DOCOMATIC 600 DOCOMATIC 800