TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA
ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA
PRO MONTÁŽ, INSTALACI A SERVIS
Česky
Estia Systém
Teplá užitková voda
pro domácnost
Vytápěný prostor
Radiátor
Fan-coil jednotka
(topení i chlazení)
Venkovní jednotka
Hydro-box
Zásobník
TUV
Podlahové vytápění
ESTIA Venkovní jednotky
HWS-802H-E
8,0 kW invertor (pro Hydro-box HWS-802XWH**-E)
HWS-1102H-E
11,2 kW invertor (pro Hydro-box HWS-1402XWH**-E)
HWS-1402H-E
14,0 kW invertor (pro Hydro-box HWS-1402XWH**-E)
ESTIA Hydro-boxy
HWS-802XWHM3-E
HWS-802XWHT6-E
HWS-1402XWHM3-E
HWS-1402XWHT6-E
HWS-1402XWHT9-E
Deskový výměník a 3 kW el. dohřev
Deskový výměník a 6 kW el. dohřev
Deskový výměník a 3 kW el. dohřev
Deskový výměník a 6 kW el. dohřev
Deskový výměník a 9 kW el. dohřev
ESTIA zásobníky TUV (EU)
HWS-1501CSHM3-E 150 l zásobník z nerezové oceli (EU specifikace)
HWS-2101CSHM3-E 210 l zásobník z nerezové oceli (EU specifikace)
HWS-3001CSHM3-E 300 l zásobník z nerezové oceli (EU specifikace)
Poznámka:
Podlahové topení, fan-coil jednotky, radiátory, ventily a potrubí jsou dodávkou stavby.
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n POZNÁMKY K NÁVRHU SYSTÉMU
l
l
l
l
l
l
l
Teplota vstupní vody do Hydro-boxu musí být nižší než 55 °C.
Zvláště je nutné zabezpečit tuto podmínku pokud je v systému ještě další zdroj tepla (např. elektrokotel).
Pokud se do Hydro-boxu vrací teplota vyšší než 55 °C, může to znamenat poruchu jednotky, nebo únik vody.
Průtok vody přes Hydro-box musí splňovat následující podmínky:
11 a 14 kW
min. 17,5 l/ min.
8 kW
min. 13 l/min.
Pokud je průtok nižší, tak vestavěný hlídač průtoku odstaví zařízení. Je nutné zabezpečit tento průtok např.
přepouštěcím ventilem, by-passem….. Je výhodné osadit před Hydro-box regulační ventil s možností měření
průtoku (např. TA STAD).
Vždy používejte čerpadlo vestavěné v Hydro-boxu.
Záložní topení v Hydro-boxu je určeno k dotápění na požadovanou teplotu v případě, že samo tepelné
čerpadlo není díky nízkým venkovním teplotám schopno tento výkon dosáhnout.
Hydro-box by měl být instalován v místě, kde nemůže dojít k jeho zamrznutí.
Topíný okruh musí být uzavřený. Nikdy nepoužívejte otevřený okruh.
Pro správný chod zařízení při provozu odtávání musí být minimální objem vody v systému 20 litrů. Při nižším
objemu může dojít k poruše systému.
n PŘÍSLUŠENSTVÍ NUTNÉ PRO JEDNOTLIVÉ FUNKCE
Funkce
Dodávka Toshiba
Místní dodávka
Název dílu
Radiátory
Fan-coily
Podlahové vytápění
Název
Kód modelu
Vytápění prostoru
-
-
Vytápění a chlazení prostoru
-
-
Fan-coily (pouze)
Vytápění a chlazení prostorů
(některé prostory pouze
vytápění)
-
-
Fan-coily+ radiátory nebo
podlahové topení
Ohřev TUV
150l zásobník TUV
210l zásobník TUV
300l zásobník TUV
HWS-1501CSHM3-E
HWS-2101CSHM3-E
HWS-3001CSHM3-E
-
-
Regulační ventil s pohonem
Cirkulační čerpadlo
Akumulační zásobník
TBC-PCIN3E
Kotel
-
Elektrický ohřev
Regulace 2. zóny
Propojení s kotlem
Propojení s pomocným
ohřevem
2-cestný uzavírací ventil s pohonem
Výstupní rozhranní
-
3
3- cestný přepínací ventil
s pohonem
Proudový chránič
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n PŘÍKLADY INSTALACE
Chlazení a topení prostoru a příprava TUV
Při použití obou funkcí (topení i chlazení) je nutné instalovat 2-cestný uzavírací ventil (pro chlazení) na potrubí
vedoucím k prostorám kde se pouze topí.
Izolované kulové
kohouty
Fan-coil jednotky
topení i chlazení
Filtr
3-cestný ventil
Zásobníku TUV
Ventil pro
vypouštění vody
Radiátory (pouze topení)
2-cestný regulační ventil
2-cestný
ventil
Uzavřen při
provozu
chlazení
Zásobník TUV
s výměníkem
2-cestný Uzavřen při
provozu chlazení
ventil
Podlahové topení
(pouze pro režim topení)
[2-cestný ventil]
4
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n PŘÍKLADY INSTALACE
Pouze topení prostoru ve 2 okruzích (2- zóny) a příprava TUV
Je zobrazen příklad 2-zónové regulace teploty.
Zásobník a čerpadlo jsou nutné pro regulaci druhé zóny. V tomto příkladu je uvažováno pouze s topením. Pokud
by fan-coil jednotky byly použité i pro chlazení, musel by být osazen na odbočce ke druhé zóně 2-cestný
uzavírací ventil.
Pojistný
tlakový
přepouštěcí
ventil
Termostatický
regulační ventil
Termostatický
ventil
Filtr
Ventil pro
vypouštění vody
Zóna 1
Fan-coil jednotky
topení i chlazení
3-cestný
ventil
Zásobníku
TUV
Podlahové topení
(pouze pro režim topení)
[2-cestný ventil]
- zavírá se pokud fan-coil
jednotky chladí
Regulační ventil pro
míchání vody
do podlahového top.
Doplňkové čerpadlo
pro podlahové topení
Zásobník TUV
s výměníkem
Zóna 2
Fan-coil jednotky
topení i chlazení
5
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n HYDRO-BOX - PRŮŘEZ
1: Expansní nádoba
2: Vysokotlaká ochrana (4,15 MPa)
3: Teplotní čidlo (výstup z deskového výměníku TWO)
4: Tlakové čidlo chladiva
5: Deskový výměník
6: Hlídač průtoku (flow-switch) 13,0 l/min, nebo 17,5 l/min (dle modelu)
7: Teplotní čidlo (pro chladivo TC)
8: Teplotní čidlo (vstup vody TWI)
9: Odvodnění
10: Vstup topné vody
11: Napojení chladiva- kapalina
12: Odvzdušňovací ventil
13: Pojišťovací ventil (0,3 MPa 3 bar)
14: Termická ochrana (auto)
15: Teplotní čidlo (výstup vody THO)
16: Termická ochrana (ruční)
17: Čerpadlo
18: Záložní elektrické topení (3 kW, 3 kW x 2, 3 kW x 3)
19: Manometr
20: Napojení výstupu topné vody
21: Napojení chladiva- páry
6
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n ROZVODY CHLADIVA
Trubky chladiva délka a převýšení
Délka a převýšení trubek chladiva musí vyhovovat následujícím podmínkám:
Minimální délka trubek:
HWS-802H-E:
5m
HWS-1102H-E
3m
HWS-1402H-E:
3m
Maximální délka a převýšení:
H: max. 30 m
L: max. 30 m
Venkovní jednotka
Poznámka:
Délka trubek 30 m je maximální a nemůže být prodloužena ani v
případě doplnění chladiva.
nHYDRO-BOX - SCHÉMA ZAPOJENÍ
Diagram okruhů a umístění čidel.
Odvzdušňovací
ventil
Expanzní nádoba
Pojišťovací
ventil
Manometr
THO
Senzor
Čerpadlo
Hi_P_Spínač
TWO
Senzor
Chladivo - plyn
Cu porubí 15,88
Výstup vody 5/4”
Elektrické vytápění
P_Senzor
Chladivo - kapalina
Cu porubí 9,52
Hlídač průtoku
TC Senzor
TWI
Senzor
Vstup vody 5/4”
Deskový výměník
chladivo-voda
7
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
nSCHÉMA VENKOVNÍCH JEDNOTEK
HWS-802H-E
HWS-1102H-E, 1402H-E
8
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n ROZVODY TOPNÉ VODY
l
l
l
l
Instalace vodního potrubí musí být v souladu s ČSN.
Potrubí vody musí být vedeno v nezamrzajících prostorách, případně chráněno proti zamrznutí.
Materiál potrubí a jeho spojení musí být tlakově odolné (bezpečnostní tlakový ventil v zařízení je nastaven na
hodnotu 0,3 MPa).
Nepoužívejte pozinkované trubky. Pokud jsou použity ocelové trubky, musí být tepelně izolovány.
Napojení rozvodu topné vody
l
l
Na vstupu vody do Hydro-boxu musí být osazen vodní filtr
(velikost síta 30-40, např. Filtrball 5/4“)
Na nejnižším místě by měl být nainstalován vypouštěcí/
napouštěcí kohout pro vypuštění/ doplnění vody.
Izolovaný kulový
kohout 5/4”
Filtr
Výstup teplé vody
do okruhu 5/4”
Vypouštěcí/
napouštěcí
kohout 1/2”
Vstup vody
z okruhu 5/4”
n DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ PŘEVÝŠENÍ
Dimenzování potrubí vody a jeho délky je nutné
provádět podle charakteristiky oběhového čerpadla s
přihlédnutím k minimálnímu požadovanému průtoku
Hydro-boxem.
Maximální možný výškový rozdíl nejnižšího a
nejvyššího místa vodního okruhu je 7 m.
k hydro-boxu
n PŘIPOJENÍ K ZÁSOBNÍKU TUV
Přívod topné vody do zásobníku z Hydro-boxu je osazen
3-cestným přepínacím ventilem s pohonem (místní dodávka).
Zásobník napojte na vývod A (otevřeno pod napětím) ventilu.
AB
topení/chlazení místností
Otevřeno bez napětí
B
k zásobníku TUV
A
Otevřeno pod napětím
n ZAPOJENÍ OKRUHU 2. ZÓNY
Pro regulaci teploty v druhé použijte samostatné čerpadlo (místní dodávka), regulační ventil s pohonem
a míchací zásobník (místní dodávka).
regulační ventil s pohonem
(místní dodávka)
Vodní oběhové čerpadlo
(místní dodávka)
od hydro-boxu
Otevřeno pod napětím
Zóna 2
Otevřeno bez napětí
k hydro-boxu
9
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n DIMENZOVÁNÍ EXPANZNÍ NÁDOBY SYSTÉMU
Expansní nádoba v Hydro-boxu má objem 12 litrů. Postačuje pro systém o objemu cca 210 l.
(rozvody, radiátory, nádrže, atd.)
Vstupní tlak v nádobě je 0,1 MPa (1 bar).
Předpokládaný základní tlak vody je 0,2 MPa (2 bary).
Nastavený tlak na pojišťovacím ventilu je 0,3 MPa (3 bary).
Zkontrolujte, zda objem expansní nádoby je dostatečný pro podmínky navrhovaného okruhu. Pokud je objem
nedostatečný, je nutné instalovat přídavnou expansní nádobu.
V=
ε x Vs
V
< 12 l
P1
1P2
>12 l
Vnitřní expansní nádoba v Hydro-boxu je OK.
Vnitřní expansní nádoba je malá, je nutné instalovat
přídavnou nádobu.
V:
ε:
Vs:
P1:
Potřebný objem expansní nádoby (l )
Koeficient závislý na teplotě topné vody
Celkový objem vody v systému
Provozní absolutní tlak v systému (MPa_abs) (vnitřní tlak v trubkách před provozem topení při
provozu čerpadla)
P2:
Maximální tlak v systému ( MPa_abs) (tlak při kterém je aktivován pojišťovací ventil)
Poznámka: Absolutní tlak je tlak na manometru + atmosférický tlak (+ 0,1 MPa).
Teplota vody a koeficient expanse (Ɛ)
Teplota vody (°C)
Expanzní poměr (Ɛ)
0
0.0002
4
0.0000
5
0.0000
10
0.0003
15
0.0008
20
0.0017
25
0.0029
30
0.0043
35
0.0050
40
0.0078
45
0.0100
Teplota vody a koeficient expanse (Ɛ)
Teplota vody (°C)
Expanzní poměr (Ɛ)
50
0.0121
55
0.0145
60
0.0171
65
0.0198
70
0.0229
75
0.0258
80
0.0292
85
0.0324
90
0.0961
95
0.0967
-
Objem expanzní nádoby (l)
Příklad:
Maximální teplota vody : 55 °C, základní tlak 0,2 MPa,
objem systému 200 l.
Kalkulovaný objem expanzní nádrže (V) je 11,6 l.
0,0145 x 200
11,6 =
1-
(0,2 + 0,1)
(0,3 + 0,1)
V tomto případě je V < 12 l, tudíž dodatečná expanzní
nádoba není nutná.
Objem systému (l)
* Teplota výstupní vody 55°C
10
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n OBĚHOVÉ ČERPADLO HYDRO-BOXU
Nastavte otáčky čerpadla tak, aby průtok vody byl vždy větší, než povinný minimální . Pokud čidlo průtoku zjistí
nižší průtok při provozu, je signalizována chyba provozu.
Charakteristika čerpadla Hydro-box (8 kW)
Výtlačná výška (m)
Minimální průtok (13l/min)
Mimo
rozsah
provozu
Průtok vody (l/min)
Charakteristika čerpadla Hydro-box (11 a 14 kW)
Výtlačná výška (m)
Minimální průtok (17,5l/min)
Mimo rozsah
provozu
Průtok vody (l/min)
Naplnění vodou
Systém naplňte do provozního tlaku 0,2 MPa (2 bar). Hydraulický tlak během uvádění do provozu může
poklesnout, v tomto případě vodu opět doplňte.
Pokud je nízký tlak vody v systému, může ještě obsahovat vzduch. Uvolněte odvzdušňovací ventil o dvě otáčky,
aby mohl vzduch z okruhu uniknout. Dále uvolněte hlavu pojišťovacího ventilu, aby i z něj mohl vzduch odejít.
Přítomnost vzduchu v systému během provozu může způsobit problémy při provozu.
Po kompletním odvzdušnění systému opět doplňte vodu na tlak 0,2 MPa
Pro odvzdušnění
otočte o 2 otáčky
a zopakujte odvzdušňování, dokud z odvzdušňovacího ventilu uniká vzduch.
Kvalita vody
Voda by měla splňovat nařízení EN 98/83 EC.
Izolace potrubí
Doporučujeme potrubí v celé délce opatřit izolací. V případě, že je systém používán i pro chlazení, musí být
izolace provedená v parotěsném provedení.
11
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Elektro box
Svorkovnice
Venkovní
jednotka
Externí čidla
teploty
Připojení
venkovní jed.
Zásobní
TUV
Vstup
napájení
230V ~
50 Hz
Napojení elektro
zásobník TUV
12
Vstup
napájení
230V ~
50 Hz
Vstup
napájení
400V 3N ~
50 Hz
Napojení elektro
záložní e-topení
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n SCHÉMA SILOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRO
Záložní el. topení
1 fázové
230V, (3kW)
Záložní el. topení
3 fázové
400V, (6/9 kW)
Napájení
230 V ~
50 Hz
Napájení
400 V ~
50 Hz
Proudový
chránič 30mA
L
Proudový
chránič 30mA
N
L1
L2
TB02
N
L3
TB02
Venkovní jednotka
Zásobník TUV
Hydro - box
TB02
Přívod venkovní j.
1 fázové
230V, (25A)
Napájení
230V
50 HZ
TB03
Proudový
chránič 30mA
1
2
3
L
N
Doporučení:
CYKY 3C x 4 mm2
1
2 TB01
3
Přívod pro
El. topení TUV
1 fázové
230V, (2,75 kW)
1
2
Proudový
chránič 30mA
L
N
Doporučení:
CYKY 3C x 2,5 mm2
Doporučení:
CYKY 5C x 1,5 mm2
n SCHÉMA KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽE ELEKTRO
Směšovací ventil typ 1
pro regulaci 2. zóny
Směšovací ventil
typ 2 pro regulaci
2. zóny
Zásobník TUV
1
Externí čerpadlo
2
3
230 V, 100mA
2
2x 1 mm při max. 12 m,
4
TB04
230 V 1A
2x 1 mm2
při max. 12 m
2 - cestný ventil
pro odstavení
okruhu při chlazení
1
2
3
4
1
A
A
2
B
B
TB06
3
4
230 V 1A
2
2x 1 mm
při max. 12 m
Stíněný kabel CMFM
2 x 1 mm2 při max. 5 m
TB04
C
TB05
D
5
Stíněný kabel CMFM
2x 1 mm2 při max. 5 m
6
Přídavné topení
230 V 1A
2x 1 mm2
při max. 12 m
Teplotní čidlo
pro regulaci 2. zóny
7
8
9
3 - cestný ventil
pro zásobník TUV
CN208
OPTION
PJ 20
1
Výstup alarmu
(místní)
2
3
CN209
OPTION
PJ 20
4
1
Provoz TUV
(místní)
13
2
3
4
Výstup odtávání
(místní)
beznapěťové kontakty
2
2x 1 mm při max. 12 m
Výstup provozu
(místní)
Napájení
230V ~
50 HZ
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n DIMENZOVÁNÍ KABELÁŽE
Specifikace přívodu
Napájení
Přívod venkovní jednotky
Max. provozní
proud
Jistič
Průřez kabelu
8 kW
~ 230V 50 Hz 1F
9,4 A
16 (20) A
3 x 2,5 mm2
11 kW
~ 230V 50 Hz 1F
15,3 A
20 (25) A
3 x 4,0 mm2
14 kW
~ 230V 50 Hz 1F
17,9 A
20 (25) A
3 x 4,0 mm2
-
-
5 x 1,5 mm2
Propojení venk. jednotka - Hydro-box
-
3 kW
~ 230V 50 Hz 1F
13 A
16 A
3 x 2,5 mm2
6 kW
~ 400V 50 Hz 3F
15 A
2 x 16 A + N
5 x 2,5 mm2
9 kW
~ 400V 50 Hz 3F
23 A
3 x 16 A + N
5 x 2,5 mm2
do hydro-boxu
~ 230V 50 Hz 1F
Přívod záložního
elektrotopení Hydro-boxu
15 A
16 A
3 x 2,5 mm2
-
12 A
-
3 x 2,5 mm2
Kabel
Maximální proud
Maximální délka
Doporučený
průměr kabelu
Připojení
2-, nebo 3žilový
100 mA
12 m
1,00 mm
2
7,8,9 (TB 05)
Směšovací ventil
3- žilový
100 mA
12 m
1,00 mm
2
1,2,3 nebo
2,3,4 (TB 04)
Teplotní čidlo 2. zóny
2- žilový
100 mA
5m
1,00 mm
2
C,D (TB 06)
2 + stínění
100 mA
5m
1,00 mm
2
A,B (TB 06)
2- žilový
50 mA
50 m
1,00 mm
2
1,2 (TB 07)
Přívod el. ohřevu zásobníku
TUV
z hydro-boxu
do zásob. TUV
Specifikace kabelů pro regulační elementy
Popis
3-cestný regulační ventil
Teplotní čidlo zásobníku TUV
Druhé ovládání
Specifikace dílů regulace
Popis
Napájení
3-cestný ventil
AC 230 V
s pohonem (TUV)
2- cestný ventil s
AC 230 V
pohonem
Regulační
ventil s pohonem (pro 2. AC 230 V
zónu
Typ
Max. proud
100 mA
S vratnou pružinou, 3 žilová SPST, nebo SPDT podle nastaveného DN
kódu.
100 mA
S vratnou pružinou, bez napětí otevřen.
100 mA
Čas chodu 60 s - SPDT SPST 20- 240 s po nastavení DN kódu.
Maximální zatížení svorek
Externí čerpadlo
AC 230 V
1A
Max.
napětí
-
Externí el. ohřev
AC 230 V
1A
-
12 m
AC 230 V
DC 24V
AC 230 V
DC 24V
AC 230 V
DC 24V
AC 230 V
DC 24V
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
Popis
Regulace zásobníku TUV
Výstup alarm
Výstup provoz
Výstup odtávání
Výstup
Beznapěťový
kontakt
Beznapěťový
kontakt
Beznapěťový
kontakt
Beznapěťový
kontakt
Max. proud
0,5 A
0,5 A
0,5 A
0,5 A
14
Max. délka
Pozn.:
12 m
Spuštění podle venkovní teploty
- volitelná hodnota (výrobcem nast. -10°C)
Výstup požadován při venkovní teplotě -10°C
a méně.
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
Specifikace vstupů
!
Popis
Vstup
Max. délka
Externí ON/OFF
Beznapěťový
12 m
Vstup termostatu zásobníku TUV
Beznapěťový
12 m
Vstup termostatu chlazení
Beznapěťový
12 m
Vstup termostatu topení
Beznapěťový
12 m
VAROVÁNÍ
Hydro-box a související zařízení musí být zapojeny a uzemněny v souladu s ČSN 332000-***. Uzemnění
zařízení zabraňuje elektrickým ranám a poškození zařízení.
Elektrické připojení na Hydro- box
Odstraňte přední krycí panel a kryt elektro-boxu.
l
Charakteristika připojovaných kabelů musí souhlasit s tabulkou uvedenou výše.
l
Napojte na Hydro-box napájecí kabely na T3 02.
Jednofázová jednotka : Fáze- svorka L 1
Nula svorka L2
Zem- svorka přizemnění
Třífázová jednotka:
Fáze 1- svorka L1
Fáze 2- svorka L2
Fáze 3- terminál L3
Nula- terminál N
Zem- svorka přizemnění
l
Ujistěte se, že kabely jsou zajištěné úchytkami kabelů v elektro-boxu.
l
Ujistěte se, že kabely jsou ve svorkách pevně utaženy.
l
Napojení venkovní jednotky na Hydro-box
(Propojení venkovní
jednotka/hydrobox)
(Hlavní napájení)
Napájení
230V ~
50Hz
Ovladač
Jistič
Hydro-box
Venkovní jednotka
Uzemění
Uzemění
Uzemění
l
l
l
l
l
Ujistěte se, že před započetím prací je elektrický okruh odpojený.
Průměr a typ kabelu mezi venkovní a vnitřní jednotkou musí být v souladu s výše uvedenou
specifikací.
Propojovací kabel podle výše uvedeného diagramu.
Ujistěte se, že kabely jsou zajištěné úchytkami kabelů v elektro-boxu.
Ujistěte se, že kabely jsou ve svorkách pevně utaženy.
15
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n ELEKTRICKÉ NAPOJENÍ EXTERNÍHO TOPENÍ
!
VAROVÁNÍ
Maximální proud, kterým je možné zatížit výstup pro externí elektrický kotel je 1A. Ohřívač není možné
napojit přímo na TB 05 na Hydro-boxu. Výstup 230 V, 1A může být použit pouze k sepnutí externího
stykače (relé)- (místní dodávka).
Tento ohřívač může sloužit pouze pro topení prostoru a nemůže být použit pro ohřev TUV.
Elektrokotel instalujte po směru proudění kapaliny za 3- cestný ventil TUV na straně objektu.
Elektrokotel je místní dodávkou, která pomáhá Hydro-boxu v extrémních nízkých venkovních teplotách.
Výstup z Hydro-boxu je použitelný při venkovní teplotě pod -10°C (nastavená teplota).
Elektrokotel musí být nainstalovaný v souladu s ČN 332000.
Ovládání stykače napojte na svorky 5 a 6 TB 05. Stykač bude sepnut při nízkých venkovních teplotách.
Elektrokotel musí mít samostatné napájení. Spínání napájení je stykačem ovládaným Hydro-boxem.
l
l
l
l
l
l
l
Externí topení
TB 05
nELEKTRICKÉ NAPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ČERPADLA
!
VAROVÁNÍ
Maximální proud, kterým je možné zatížit výstup pro přídavné čerpadlo je 1A. Čerpadlo není možné
napojit přímo na TB 05 na Hydro-boxu. Výstup 230 V, 1A může být použit pouze ke spuštění externího
stykače (relé)- (místní dodávka.)
l
l
l
l
l
Hydro-box umožňuje napojení přídavného cirkulačního čerpadla pokud je nutné pro okruh topení, nebo
chlazení.
Dalším důvodem může být nedostatečná kapacita interního čerpadla v Hydro-boxu.
Výstup pro externí čerpadlo může být synchronizován s hlavním cirkulačním čerpadlem (P1) v Hydro- boxu.
Ovládání stykače čerpadla napojte na svorku 1 a 2, TB 05.
Přídavné čerpadlo musí mít samostatné napájení. Spínání napájení je stykačem ovládaným Hydro-boxem.
Externí čerpadlo
TB 05
16
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n3- CESTNÝ ROZDĚLOVACÍ VENTIL (ON/OFF)
Specifikace ventilu:
Elektro: 230 V; 50 Hz; <100 mA
Dimenze ventilu: výstup A, B: 1 ¼“
Vratný mechanismus: mohou být použity 3 typy
Nastavte typ použitého ventilu pomocí DIP switchů v Hydro-boxu
Typ
Popis
SW 13-1
Typ 1
2- žilový s pružinou
OFF
Typ 2
3- žilový SPST
OFF
Typ 3
3-žilový SPDT
ON
Průběžný chod ventilu při plně otevřeném stavu není doporučován.
3- cestný rozdělovací ventil je použit pro přepínání ohřevu TUV, nebo topení prostoru.
l
Napojte 3- cestný rozdělovací ventil v souladu s diagramy:
l
Typ 1: 2-žilový s pružinou
Typ 2: SPST
Výstup “A”
do zásobníku TUV
Vstup “AB”
z Hydro-boxu
Výstup “A”
do zásobníku TUV
Hydro-box
Výstup “A”
otevřen
TB 05
Vstup “AB”
z Hydro-boxu
Hydro-box
Výstup “A” TB 05
zavřen
otevřen
Výstup “B”
pro topení/chlazení místností
Výstup “B”
pro topení/chlazení místností
Typ 3: SPDT
Výstup “A”
do zásobníku TUV
Vstup “AB”
z Hydro-boxu
Hydro-box
Výstup “A”TB 05
zavřen
otevřen
Výstup “B”
pro topení/chlazení místností
n2- CESTNÝ VENTIL (PRO CHLAZENÍ)
Specifikace ventilu:
Elektro: 230 V; 50 Hz; <100 mA
Vratný mechanismus: 2- žilový pružinový
l
Hydro-box je vybavený k tomu, aby pomocí 2- cestného ventilu při
spuštění provozu chlazení oddělil část systému určeného pouze
pro režim topení.
l
2- cestný ventil napojte dle obrázku:
17
TB 05
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n REGULAČNÍ VENTIL PRO 2. ZÓNU
Specifikace pohonu:
Elektro: 230 V;50 Hz; <100 mA
Regulační ventil se používá pro regulaci teploty pro 2. zónu topného systému.
l
Napojte 3- cestný regulační ventil v souladu s diagramy:
Výstup “A”
do Zóny 2 topení
Výstup “A”
do Zóny 2 topení
Hydro-box
TB 04
Hydro-box
Výstup “A”
otevřen
Vstup “AB”
z Hydro-boxu
Výstup “A”
zavřen
Vstup “AB”
z Hydro-boxu
TB 04
otevřen
zavřen
Výstup “B”
nenapojeno
Výstup “B”
nenapojeno
n ZÁSOBNÍK TUV
l
l
l
l
l
l
Elektrické napájení a potřebné kabely byly vyspecifikovány již výše.
Elektrické napojení (elektrický ohřívač v zásobníku TUV)
Elektrický ohřívač vestavěný v zásobníku TUV vyžaduje samostatné napájení do Hydro-boxu.
Napojte elektrický přívod podle následujících instrukcí:
Fáze: svorka L na TB 03
Nula:
svorka N na TB 03
Zem:
svorka zem na TB 03
Napojení zásobníku TUV na Hydro- box dle následujících instrukcí
Fáze do zásobníku TUV :svorka 1 na TB 03
Nula do zásobníku TUV: svorka 2 na TB 03
Zem do zásobníku TUV: svorka zem na TB 03
Elektrické napojení (čidlo teploty v zásobníku TUV)
Napojení čidla teploty v zásobníku TUV na svorku A a B v TB 06 Hydro- boxu.
Zkontrolujte, zda propojovací kabel mezi Hydro-boxem a zásobníkem TUV je uzemněn na obou koncích !
Jistič
Napájení 230V ~ 50Hz
Zásobník TUV
TB 03
18
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n PŘÍDAVNÉ VÝSTUPY Z HYDRO-BOXU
Poruchové hlášení a externí kotel
Výstup poruchy: L1
l
Pokud je v systému detekována porucha.
l
Beznapěťový kontakt dle specifikace:
AC 230 V; 0,5 A (maximum)
DC 24V; 1A (maximum)
l
Připojovací podrobnosti: svorka 1 a 2 (OPERATION) na TCB-PCIN3E.
Výstup pro externí kotel: L2 povolení chodu
l
Výstup je možný, pokud venkovní teplota klesne pod -10 °C.
l
Beznapěťový kontakt dle specifikace:
AC 230 V; 0,5 A (maximum)
DC 24V; 1A (maximum)
l
Připojovací podrobnosti: svorka 3 a 4 (EMG) na TCB-PCIN3E .
Místní dodávka
Spojovací
kabel
VÝSTUP
K EXTERNÍMU
KOTLI
L2
VÝSTUP
K ALARMU
L1
!
l
l
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že je připraven beznapěťový kontakt pro každou svorku.
Kapacita použitého relé pro EMG a OPERATION
do AC 230 V 0,5 AS (cos Ø = 100 %)
při napojení zátěže (např. cívka relé) na L1 a L2 přidejte odrušení
do DC24 V 1A (bezindukční zátěž)
při napojení zátěže (např. cívka relé) na L1 a L2 přidejte zkrat okruhu
n VÝSTUP PROVOZU ODMRZÁNÍ A CHODU KOMPRESORU
Výstup odmrzání
l
relé je sepnuto pokud je odmrzání v chodu.
l
Beznapěťový kontakt dle specifikace:
AC 230 V; 0,5 A (maximum)
DC 24V; 1A (maximum)
l
Připojovací podrobnosti: svorka 1 a 2 na MCC-1217TB
Výstup provozu kompresoru
l
relé sepnuto při chodu kompresoru
l
Beznapěťový kontakt dle specifikace:
AC 230 V; 0,5 A (maximum)
DC 24V; 1A (maximum)
l
Připojovací podrobnosti: svorka 3 a 4 na MCC-1217TB
CN 209
Spojovací
kabel
Místní dodávka
L2
L1
19
PROVOZ
ODMRZÁNÍI
PROVOZ
KOMPRESORU
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n PŘÍDAVNÉ VSTUPY DO HYDRO-BOXU
Vstup z termostatu zásobníku TUV (místní dodávka)
S1: Vstup termostatu
l
Beznapěťový kontakt
l
Připojovací podrobnosti:
Termostat zásobníku: svorka 3 (COM) a 2 (COOL) na TCB-PCMO3E (viz obr……)
Topení: svorka 3 (COM) a 1 /HEAT) na TCB-PCMO3E (viz obr….)
Vstup externího nouzového vypnutí zařízení
S2: Vstup externího nouzového vypnutí zařízení
l
Beznapěťový kontakt
l
Připojovací podrobnosti:
Externí vypnutí: svorka 3 (COM) a 1 (HEAT) na TCB-PCMO3E (viz obr……)
(nutné nastavení FN 52 dle potřeb charakteristik vstupu)
Místní dodávka
Spojovací
kabel
COM
3
COOL
2
HEAT
1
CN 210
!
l
l
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že je pro každou svorku připraven beznapěťový kontakt .
Místa na přepínači, kterých by se zákazník mohl dotknout, musí být izolována.
Vstup z prostorového termostatu
Vstup termostatu
2-3: vstup od termostatu chlazení
1-3: vstup od termostatu topení
l
Výstup je možný pouze pokud je možná nastavit provoz topení a chlazení na prostorovém termostatu (místní
dodávka)
l
Beznapěťový kontakt pro provoz topení a chlazení dle výběru na prostorovém termostatu
l
Připojovací podrobnosti:
Chlazení: svorka 3 (COM) a 2 (COOL) na TCB-PCMO3E
Topení: svorka 3 (COM) a 1 (HEAT) na TCB-PCMO3E
Spojovací
kabel
Termostat
(místní dodávka)
COM
3
Chladný
CN 211
COOL
2
HEAT
1
20
Teplý
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n NASTAVENÍ DIP- SWITCH PŘEPÍNAČŮ NA PC BOARDU HYDRO-BOXU.
l
l
Odejměte přední kryt elektrického boxu Hyrdo-boxu.
Nastavte DIP- switche na hlavní desce.
SW 10
1
3
Popis
Provoz vnitřního čerpadla P1
Provoz externího čerpadla P 2
SW 11
1
2
3
Provoz vnitřního el. ohřevu
Provoz el . ohřevu TUV
Provoz externího ohřevu
SW 13
Typ 3- cestného ventilu s pohonem
1
2
3
SW 2
4
Provoz
Provoz
Provoz
OFF
OFF
OFF
Propojení s externím kotlem
Auto restart po výpadku proudu
Alternativní
Synchronizace s TČ
Synchronizace s P1
Alternativní
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Switch mód
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
Alternativní
Ne
Ne
Ano
Switch mód
Default
· 2-žilový s vratnou
pružinou
· 3- žilový SPST
NE
Autorestart
OFF
ON
Alternativní
3-žilový SPDT
OFF
OFF
ON
ON
Ano
Ruční restart
Switch mód
Popis
Pokojový termostat
ON
ON
ON
Default
Ano
Ano
Ne
Popis
ON
ON
Default
Popis
Provoz TUV
Zóna 1- provoz
Zóna 2- provoz
OFF
OFF
Switch mód
Popis
SW 12
1
2
3
Switch mód
Default
Trvalý provoz
Trvalý provoz
Default
Ne
OFF
21
ON
Alternativní
Ano
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n POPIS OVLÁDÁNÍ
Tlačítka ovladače
Tlačítko
Význam
Tlačítko
Význam
1.
TEMP
Změna nastavení teploty v operačním módu
(zóna 1 / 2, TUV) o 1 °C.
10.
NIGHT
Nastavení nočního provozu.
2.
SCHEDULE
Nastavení času a časové týdenní tabulky.
11.
AUTO TEMP.
Nastavení funkce regulace teploty vody podle
venkovní teploty. (při delším stlačení je možné
měnit zadaná data).
3.
TIME
Změna nastavení času pro aktuální nastavení, 12.
nebo týdenní tabulky tlačítky NAHORU a DOLÚ. OPERATE
MODE
Výběr provozu zóny 1 / 2.
4.
SET
Uložení změny nastavení času a týdenní
časové tabulky.
13.
ZONE 1,2
Spíná/ vypíná provoz zóny 1,2 (podlahové
vytápění/ radiátory/ fan-coil jednotky).
5.
CL
Ruší nastavení času a zadané týdenní časové
tabulky.
14.
ANTI
BACTERIA
Pravidelně zvyšuje teplotu TUV v zásobníku
jako prevenci vytváření bakterie Legionelly. (při
delším stisknutí je možné změnit zadaná data).
6.
DAY
Nastavení dne pro nastavení času a týdenní
časovou tabulku.
15.
HOT WATER
BOOST
Rychlý ohřev TUV.
7.
STEP
Určuje nastavení čísla kroku pro týdenní
časovou tabulku.
16.
HOT WATER
Zapíná/ vypíná ohřev TUV.
8.
TEST
Spíná testovací provoz zařízení.
17.
SELECT
Výběr módu provozu při změně teploty.
9.
FROST
PROTECTION
Spíná kontrolu minimální teploty pro ochranu
proti zámrazu.
Poznámka:
Některé funkce nemusí být využity - záleží na specifikaci nainstalovaného systému.
Pro podrobnosti kontaktujte instalační firmu.
22
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
Zobrazení prvků na displeji ovladače
Topení ( zóna 1 , 2)
18. Indikace
Popis
TUV
20. Indikace
Svítí, pokud je napojeno podlahové topení
nebo radiátory (pokud jej systém obsahuje).
Svítí, pokud je napojen systém ohřevu TUV
(pokud jej systém obsahuje).
Svítí, pokud je regulována druhá teplota. (záleží
na konfiguraci systému).
Šipky
Popis
svítí u provozního módu, u kterého je měněna požadovaná teplota.
Svítí, pokud je v provozu topení nebo chlazení
z tepelného čerpadla.
Svítí, pokud je ohřev TUV v provozu
z tepelného čerpadla.
Svítí, pokud je v provozu vnitřní elektrické
topení.
Svítí, pokud je v provozu vnitřní
elektrické topení TUV.
Svítí, pokud je vybrán mód topení.
Svítí, pokud je v provozu ohřev TUV.
Svítí, pokud je vybrán mód chlazení.
Svítí, pokud je v provozu rychlý ohřev TUV.
Svítí, pokud je v provozu ochrana proti
zámrazu. (Zrušení funkce opětovný stisknutím
tlačítka.)
Svítí, pokud je v provozu funkce
ANTIBACTERIA (zrušení opětovným stisknutím
tlačítka).
Svítí, pokud je zvolena funkce AUTO.
Ukazuje nastavenou teplotu topení/ chlazení.
(Topení 20- 55 °C, tovární nastavení: AUTO,
chlazení 10 - 30°C). Zhasne, pokud je zvolen
režim AUTO.
°C
Zobrazuje nastavenou teplotu TUV (40-75 °C,
tovární nastavení 65 °C).
Svítí, pokud je prováděno nastavení teploty, nebo je aktuální teplota zobrazena na 7-mi segmentovém display.
23
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
19. Časovač
21. Provoz
Popis
Popis
Hodiny: zobrazují aktuální čas (AM, nebo PM).
Svítí, pokud je v chodu vnitřní čerpadlo
(pump1), nebo přídavné čerpadlo (pump2).
Zobrazení aktuálního dne v týdnu (nedělesobota).
Svítí při provozu záložního topení.
Svítí, pokud je aktivován noční provoz,
zrušení opětovným stisknutím tlačítka.
Svítí, pokud je jednotka v módu nastavení.
Svítí, pokud je aktivován noční „tichý“ provoz.
Svítí při servisním módu zařízení.
Indikuje naplánovanou operaci 1 (včetně
nastaveného času).
Svítí při aktivní poruše na zařízení.
Zobrazuje plánovaný krok operace, pokud je
naplánovaný krok 1-5 v programu.
Svítí 2 s, při ukončení kompletního nastavení.
Svítí při nastavení času a nastavení
plánované operace.
Svítí 2 s, pokud nastavení selhalo.
Zobrazuje venkovní a vnitřní teplotu.
n NASTAVENÍ REÁLNÉHO ČASU
Postup nastavení času a dne týdne (pokud není čas/den nastaven, indikace času a dne bliká):
1/ Stisknutím tlačítek
a
na více než 4 sekundy vstoupíme do módu nastavení času. Začne blikat SETTING.
2/ Nastavení aktuálního dne pomocí tlačítka DAY . Při každém stisknutí tlačítka se segment posune nad další
den Mo → Tu ….→Su →Mo.
3/ Nastavení reálného času proveďte šipkami TIME
a .
Při delším stisknutí tlačítka se čas posouvá po 10 minutách.
4/ Potvrzení a uložení do paměti proveďte tlačítkem
SET.
n NASTAVENÍ FUNKČNÍCH KÓDŮ
Nastavení funkčních kódů pro různé provozní módy se provádí přes dálkový ovladač.
Existují dva typy nastavení:
1/ Funkční kódy pro Hydro-box.
2/ Funkční kódy pro dálkové ovládání.
Nastavení funkčních kódů pro Hydro-box
1. Stiskněte TEST
+SET
+SELECT
na min. 4 sekundy.
2. Nastavení čísla funkčního kódu provedete tlačítkem TEMP
CODE No.: 01-91).
3. Nastavení hodnoty funkčního kódu provedete tlačítkem TIME
.
4. Uložení hodnot do paměti provedete tlačítkem SET .
5. Tlačítko CL lze použít pro vymazání zadané hodnoty pouze PŘED
uložením do paměti tlačítkem SET .
6. Stisknutím tlačítka TEST
ukončíte operaci nastavení funkčních kódů.
Nastavení funkčních kódů pro Dálkové ovládání
1. Stiskněte TEST
+CL+TEMP na min. 4 sekundy.
2. Nastavení čísla funkčního kódu provedete tlačítkem TEMP
CODE No.: 01-13).
3. Nastavení hodnoty funkčního kódu provedete tlačítkem TIME
.
4. Uložení hodnot do paměti provedete tlačítkem SET .
5. Tlačítko CL lze použít pro vymazání zadané hodnoty pouze PŘED
uložením do paměti tlačítkem SET .
6. Stisknutím tlačítka TEST
ukončíte operaci nastavení funkčních kódů.
24
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n PŘEHLED NASTAVENÍ HLAVNÍCH FUNKČNÍCH KÓDŮ (FC)
(1). Nastavení rozsahu teploty topné vody (FC 18 až 1F)
l
Nastavení teploty pro topení (zóna 1 a 2) chlazení a TUV.
l
V každém módu je možné nastavit spodní a horní limit.
(2). Nastavení podmínek pro ohřev TUV (FC 20,21)
l
Nastavení teploty začátku a konce ohřevu tepelným čerpadlem.
l
TČ začne ohřívat TUV při poklesu teploty pod nastavenou teplotu. Je doporučené ponechat továrně
nastavenou hodnotu.
(3). Kompenzace teploty TUV (FC 24,25)
l
Kompenzuje teplotu TUV, pokud venkovní teplota je nižší než nastavená hodnota.
(4). Nastavení rychlého ohřevu TUV (boost) (FC 08,09)
l
Nastavení času a požadované teploty při stisknutí tlačítka HOT WATER BOOST na dálkovém ovládání.
(5). Nastavení anti-bakteriální funkce (FC 0A,03 a FC dál.ovl. 0D a 0C)
Nastavení režimu pro zásobník pokud je aktivována anti-bakteriální funkce na dálkovém ovládání.
l
Nastavení požadované teploty, periody opakování, startovací čas a dobu uchování požadované teploty.
l
Používejte tuto funkci v souladu s předpisy země.
l
(6). Nastavení teploty pro výběr priority chodu (FC 22,23)
l
Nastavení venkovní teploty, při které se změní priorita provozu.
l
Přepnutí ohřev TUV- topení
provoz topení má přednost pokud venkovní teplota klesne pod nastavenou hranici.
l
Teplota přepnutí externí zdroj tepla x tepelné čerpadlo
Pokud je teplota nižší než nastavená, je TČ odstaveno a je sepnut výstup pro zapnutí externího zdroje tepla.
(7). Nastavení křivky teploty (FC 27-31)
l
Kompenzace požadované teploty v režimu AUTO.
l
Venkovní teplota je nastavena ve třech bodech T1, T2, T3 v rozsahu -20 °C až 20 °C.
l
Požadovaná teplota musí být v rozsahu 20 až 55 °C.
l
Musí být dodrženo A> B>C>D>E
Venkovní teplota
l
Zadaná křivka může být ještě z ovladače kompenzována v rozsahu ± 5 °C funkčním kódem 27.
(8). Nastavení protimrazové ochrany (FC 3A a 3B)
l
Nastavení režimu po aktivaci funkce tlačítkem
(9) FROST PROTECTION.
l
Nastavení spuštění/vypnutí funkce a požadované teploty vody.
l
Pokud je funkce vypnuta, není možné ji aktivovat pouhým stisknutím tlačítka FROST PROTECTION.
(9). Nastavení frekvence výstupu pro vnitřní ohřívač (FC 33 a 34)
Zvyšování nebo snižování času je použito ke změně času odezvy na požadavek el. topení.
(10). Noční nastavení (FC 26 a FC dálkového ovládání 0F až 11)
l
Nastavení režimu po jejím aktivaci tlačítkem
(Noční provoz) na dálkovém ovládání.
l
Nastavení povolení funkce, snížení teploty, čas spuštění a vypnutí.
l
Ke spuštění nestačí pouhé nastavení hodnot. Funkce musí být spuštěna stisknutím tlačítka.
l
25
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
(11) Nastavení 2- cestného ventilu (pro chlazení) (FC 3C)
l
Pokud se systém používá jak pro topení i chlazení a v systému jsou části , které jsou určeny jen pro topení
(např. podlahové vytápění), je nutné osadit 2- cestný ventil, který tuto část systému v režimu chlazení odstaví
a nastavit tento funkční kód.
(12) Nastavení provozu směšovacího ventilu (FC 54)
l
Toto nastavení není nutné pro normální instalaci. Používá se pouze v případě, že je nutná reverzace smyslu
výstupů A a B 3- cestného ventilu a není možné jej otočit.
(13) Typ regulačního ventilu a nastavení (FC 0C)
l
Nastavení času chodu od plného otevření do plného uzavření pro regulační ventil 2. Zóny. Hodnotu nastavte
na 1/10 skutečného času.
(14) Přepnutí topení TČ / externí kotel (FC 3E)
Pokud je v systému použito externí topení, toto nastavení upravuje synchronizaci chodu TČ s externím
kotlem.
l
(15) Nastavení času provozu TČ pro ohřev TUV (FC 7)
Nastavuje čas od spuštění TČ a začátek ohřevu TUV. Pokud je nastaven dlouhý čas, znamená dlouhou
dobu pro ohřev vody.
l
(16) Nastavení chlazení ON/OFF (FC 2)
l
Nastavení pokud je používaný i mód chlazení.
(17) Formát času na dálkovém ovládání (FC dál.ovl. 5)
Je možné zvolit 12-ti nebo 24- hodinový formát.
l
(18) Nastavení nočního tichého provozu (FC dál.ovl. 9, 0A, 03)
l
Zadání instrukcí pro tichý noční provoz venkovní jednotky. Povolení/zakázání funkce, startovní čas a čas
ukončení.
(19) Nastavení tónu poruchy (FC dál.ovl. 11)
Může být nastaven tón, který zazní při aktivaci poruchového hlášení.
l
Tabulka funkčních kódů
Funkční kód číslo
Oddělený
Hydro-box
ovladač
1A
1B
1C
1D
18
19
1E
1F
20
21
24
25
8
9
0A
0D
0C
0B
22
23
Funkce
Nastavení
teplotního
rozsahu
Příprava TUV
Kompenzace
teploty TUV
TUV Boost
Anti-bakteriální
funkce
Priorita chodu
Zóna 1-topení horní limit °C
Zóna1-topení spodní limit °C
Zóna 2-topení horní limit °C
Zóna 2-topení spodní limit °C
Chlazení horní limit °C
Chlazení spodní limit °C
TUV horní limit °C
TUV spodní limit °C
Start TČ – teplota °C
Stop TČ – teplota °C
Teplotní kompenzace -od teploty °C
Kompenzace °C
Doba provozu vx 10 min
Nastavená teplota °C
Nastavená teplota °C
Start cyklu (den)
Start cyklu (hod)
Čas provozu (min)
Přepnutí TUV a topení °C
TČ a externí kotel
26
Rozsah
Default
37-55
20-37
37-55
20-37
18-30
10-18
50-75
40-60
20-45
40-50
-20 – 10
0-15
3-18
40-75
70-75
0-10
0-23
0-60
-20 - +20
-20 - +20
55
20
55
20
25
10
75
40
38
45
0
3
6
75
75
7
22
30
0
-10
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
Tabulka funkčních kódů
(Pokračování)
Funkční kód číslo
Oddělený
Funkce
Hydro-box
Rozsah
Default
ovladač
Venkovní teplota T1 °C
29
-15 – 0
-10
Venkovní teplota T2 °C
-
0
0
Venkovní teplota T3 °C
2B
0-15
10
Nastavení teploty A na -20 °C
2C
20-55
40
Topení
Nastavení teploty B na T1 °C
nastavení
ekvitermní křivky Nastavení teploty C na T2 °C
2D
20-55
35
2E
20-55
30
Nastavení teploty D na T3 °C
2F
20-55
25
Nastavení teploty E na 20 °C
30
20-55
20
Pokles zóny 2 vůči zóně 1 v %
31
0-100
80
Posun ekvitermní křivky
27
-10
0
0- Povolená, 1- zakázaná
3A
0-1
1
Nastavená teplota vody
3B
8-20
15
Vypnutí 0-5 min, 1=10 min, 2=15 min, 3=20 min
33
0-3
1
Zapnutí 0-10 min, 1=20 min, 2=30 min, 3=40 min
34
0-3
0
Volby zóny 0= zóna 1 a 2, 1= pouze zóna 1
58
0-1
0
Změna teploty °C
26
3-20
5
Ochrana proti
zámrazu
Záložní
elektrotopení
Noční nastavení
Čas sepnutí útlumu
0E
0-23
22
Čas ukončení útlumu
0F
0-23
6
2
0- 1
0
1-5
1
Povolení termostatu 0=ano 1=ne
Nastavení
teploty pro
místnost
-
Kompensace teploty °C
35
Vypnutí zóny B (x 5 min)
36
Sepnutí zóny C (x 5 min)
37
1-24
(5-120 min)
1- 24
6
6
(5-120 min)
2- cestný ventil se používá pro funkci chlazení
Ovládání 20- aktivován při chlazení
cestného ventilu
3C
0-1
0
54
0-1
0
0C
3-24
6
3E
0-1
0
7
1-120
30
2
0-1
1
96
10-26
1- neaktivován při chlazení
3-cestný ventil je aktivován
Ovládání 30= aktivován při ohřevu TUV
cestného ventilu
1= neaktivován při ohřevu TUV
Regulační ventil Čas chodu od zavření po otevření (x 10 s)
2. zóny
Synchronizace Synchronizace externího kotle s TČ
ext. kotle a TČ
0= synchronizace 1= bez synchronizace
Maximální délka Maximální čas chodu TČ v módu priority ohřevu TUV
chodu TČ pro TUV (min)
0= chlazení a topení
Provoz chlazení 1= jen topení
Výstupní teplota při použití externího termostatu
27
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
Tabulka funkčních kódů
Funkční kód číslo
Pokračování
Funkce
Hydro-box
Oddělený
Rozsah
Default
5
0-1
0
9
0-1
0
Čas startu (hod)
0A
0-23
22
Čas ukončení (hod)
0B
0-23
6
Tón alarmu 0=OFF, 1=ON
11
0-1
1
42
0-1
0
46
0-1
0
52
0-3
0
56
0-1
0
57
0-1
0
ovladač
Zobrazení času 0= zobrazení 24 hod. formátu
na ovladači
1= zobrazení 12 hod. formátu
0= funkce není aktivována
Noční tichý
provoz
Tón alarmu
1= funkce je aktivována
Zobrazení
0= není zobrazeno
čerpadla P2 na
1= je zobrazeno
displayi
Venkovní zařízení 0= OFF
- nucený mód
1=ON
odtávání
0=a kontakt ON= vypnuto
ON/OFF kontakt
1= b kontakt OFF´vypnuto
2= ON/OFF = START/STOP
3= střídavě ON/OFF
Tichý noční
mód- tlačítko
Logika
pokojového
termostatu
0= symbol svítí, pokud je funkce povolena
1= symbol svítí pokud je mód aktivován
0= chlazení ON- kontakt rozpojen
1= chlazení ON- kontakt spojen
n ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ NASTAVENÍ
Nastavení pokud není použit ohřev TUV
l
Pokud není použit ohřev TUV nastavte DIP SW12-1 na ON.
Nastavení při použití chlazení
l
l
Zařízení, která nejsou použitelná pro provoz chlazení (radiátory, podlahové vytápění atd…) musí být
oddělena 2cestným uzavíracím ventilem. Ventil je ovládán z Hydro-boxu.
Stiskněte tlačítka TEST+SET+SELECT na dálkovém ovládání pro nastavení Funkčních kódů. Hodnotu na
adrese 02 nastavte na 0 a potvrďte SELECT. Z režimu nastavení Funkčních kódů odejdete pomocí tlačítka
TEST.
* Pokud je Hydro-box používán i pro chlazení
je doporučeno zaizolovat spodní část Hydro-boxu.
Nastavení ohřevu TUV
Osaďte zásobník TUV.
Na výstupní potrubí z Hydro-boxu osaďte 3-cestný rozdělovací ventil a dopojte se zásobníkem TUV. Ventil
napojte elektricky do Hydro-boxu (viz popis v části elektro-připojení).
l
Nastavte DIP SW 12-1 v Hydro-boxu na OFF.
l
Napojte napájení zásobníku TUV na svorky TB 03 L a N na Hydro-boxu.
Propojovací kabel mezi Hydro-boxem a zásobníkem TUV se napojí na tyto svorky
Svorky Hydro-boxu: TB03 (1) a (2) a zem - zásobník TUV (1) a (2) a zem
TB06 A,B, zem- zásobník TUV svorky A,B, zem.
l
l
28
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
Nastavení regulace 2. Zóny
Osaďte regulační ventil s pohonem a připravte potrubí. Napojte elektrické ovládání pohonu ventilu (popsáno
v části elektro-připojení).
l
Osaďte akumulační zásobník.
l
Osaďte cirkulační čerpadlo a propojte ho kabelem s Hydro-boxem (popsáno v části elektro-připojení).
Pokud má být provoz čerpadla nezávislý na vnitřním čerpadle Hydro-boxu nastavte DIP SW10-3 na OFF.
l
Nastavte DIP SW12-3 na ON.
Napojte teplotní čidlo (TF1) na svorku TB06 C a D Hydro-boxu v blízkosti vstupu teplé vody do Hydro-boxu.
Připevněte čidlo TF1 na potrubí přívodu teplé vody do okruhu 2. zóny, upevněte ho al. páskou a čidlo zaizolujte.
l
Kabel překryjte izolací o minimální tloušťce 1 mm, nebo ho schovejte do trubky tak, aby nebylo možné se ho
přímo dotýkat.
l
Napojte přizemnění čidla TF1 v Hydro-boxu.
l
Izolace potrubí (min 1 mm)
TFI Senzor
Upevnění
Zóna 2 potrupí pro
teplou vodu
Reguluje zásobník vody
u podlahového čerpadla
Více než 4 mm
Zóna 2
podlahové topení
(2-cestný ventil)
n TESTOVACÍ PROVOZ
Provozní tlačítko se obvykle používá pro spuštění testovacího provozu.
Pokud je venkovní teplota, nebo teplota vody mimo nastavené hranice, stiskněte tlačítko TEST
na dálkovém
ovládání pro spuštění testovacího provozu. Protože při testovacím provozu jsou některá ochranná nastavení
zrušena, neměl by tento provoz trvat déle než 10 minut.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Stiskněte tlačítko TEST
na dálkovém ovládání. Na displeji se objeví indikace TEST.
Pomocí tlačítka ZONE 1,2
a výběru režimu topení tlačítkem OPERATE MODE
uvolníte chod
zařízení.
Čerpadlo začne pracovat po cca 30 s. Pokud nebyl okruh dostatečně odvzdušněn a z toho důvodu je nízký
průtok vody Hydro-boxem, hlídač průtoku zařízení odstaví. Je nutné znovu systém odvzdušnit, doplnit vodu
na potřebný tlak a znovu spustit.
Zkontrolujte sluchem, zdy ještě v některé části potrubí nezůstal vzduch.
Provozní tlak by měl být 0,1- 0,2 MPa (1-2 bar). Pokud je tlak nedostatečný, doplňte vodu (před započetím
ohřevu vody).
Začne provoz ohřevu topné vody. Zkontrolujte, zda je voda skutečně ohřívána a proudí do potrubí rozvodu
po objektu.
Stiskněte tlačítko OPERATE MODE
a vyberte chlazení.
Po započetí provozu chlazení zkontrolujte, zda je oddělena část potrubí, kam není možné chlazenou vodu
dodávat (radiátory, podlahové vytápění…)- uzavřen 2-cestný uzavírací ventil.
Stisknutím ZONE 1,2
vypněte provoz chlazení.
Stiskněte tlačítko HOT WATER
ohřev TUV.
Zkontrolujte, zda není v potrubí vzduch.
Zkontrolujte, zda je teplá voda z Hydro-boxu dopravována na vstup zásobníku TUV.
Stisknutím tlačítka HOT WATER
ukončete ohřev TUV.
Stisknutím tlačítka TEST
ukončete testovací provoz.
29
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n ZJIŠTĚNÍ ÚDAJŮ TEPLOTNÍCH ČIDEL
Hodnoty měřené čidly teploty je možné zobrazit na dálkovém ovládání. Tato funkce je možná pouze při
správnéfunkci čidel.
1. Stiskněte tlačítka TEST
+ CL na více než 4 sekundy.
2. Pomocí tlačítek TEMP
vyberte číslo kódu.
3. Stisknutím tlačítka TEST
ukončíte prohlížení hodnot.
Kód č.
Umístění
Indikace
06
Vratná voda °C
08
Teplota teplé vody °C
09
Hydro-box
Teplota 2. zóny °C
0A
Teplota čidla TUV
0B
Pozice regulačního ventilu
60
Teplota výměníku °C
61
Venkovní teplota °C
62
Teplota chladiva na výstupu °C
Venkovní jednotka
63
Teplota chladiva na vstupu °C
6A
Odběr proudu invertorem A
70
Frekvence kompresoru
F4
F5
Provozní hodiny Hydro-boxu x100 hod.
Provozní hodiny
Provozní hodiny zásobníku TUV x 100 hod.
F6
Provozní hodiny el. topení v Hydro-boxu x 100 hod.
n DIAGNOSTIKA PORUCHY PODLE PŘÍZNAKŮ
Porucha
Možná příčina
Chybné nastavení dálkového ovládání.
Systém málo topí/chladí, voda není
dostatečně teplá/studená.
Na dálkovém ovládání není nic
zobrazováno.
Chybné nastavení Funkčních kódů.
Přídavné topení nebylo sepnuto.
Nedostatečný výkon.
Chyba čidla.
Výpadek proudu.
Chybné nastavení
Zavzdušněné čerpadlo.
Nastavte tlak podle hydraulické výšky
potrubí, případně doplňte vodu až dosáhnete
na manometru požadovaného tlaku.
Nízký hydraulický tlak.
Je aktivován flow-switch (nízký průtok
vody v systému).
Zanesený filtr.
Velká tlaková ztráta na hydraulickém okruhu.
Chybná funkce 3-cestného ventilu TUV
Vysoký hydraulický tlak.
Z pojišťovacího ventilu vytéká horká voda.
Opatření
Kontrola nastavení dálkového ovládání a
nastavení teploty.
Kontrola nastavení Funkčních kódů dle tabulky.
Kontrola přídavného topení a bimetalového
termostatu.
Kontrola výběru komponentů.
Kontrola čidla teploty a jeho osazení.
Kontrola napájení.
Kontrola DIP přepínačů na HYDRO-Boxu.
Kontrola nastavení dle tabulky.
Odvzdušnění příslušné větve.
Malá kapacita expansní nádoby.
Chybná funkce expansní nádoby
30
Vyčištění filtru.
Zvětšete dimensi potrubí, nebo nainstalujte
by-pass.
Kontrola kabeláže a ventilu.
Nastavte hydraulický tlak podle hydraulické
výšky systému.
Kontrola kapacity expanse dle objemu
systému. Případně instalace dodatečné
nádoby.
Kontrola tlaku vzduchu v expansi.
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Zobrazená
porucha
E03
E04
F03
F10
F11
F14
F17
F18
F20
F23
F29
F30
L07
L09
A01
A02
A03
A04
A07
A08
Popis poruchy a opatření k odstranění poruchy
Chyba komunikace mezi Hydro-boxem a dálkovým ovládáním. Pokud není navázána do tří minut komunikace
reaguje Hydro-box jakoby nebylo dálkové ovládání osazeno. Pokud je komunikace opět navázána porucha je
vymazána. Automatický reset při navázání normální komunikace.
Chyba komunikace mezi Hydro-boxem a venkovní jednotkou.
Pokud sériový signál není přijat od venkovní jednotky, přestože k ní byl od hydro-boxu vyslán.
1/ pokud není 60 s přijat žádný signál (S- kód komunikace)
2/ pokud po 80 s a třech pokusech není možná komunikace a pokud sériový signál při novém startu (f-kód) po 20 s
není přijat.
Pokud dálkové ovládání obnoví funkci, spustí se sériová komunikace s novým komunikačním formátem.
Automatický reset při navázání normální komunikace.
Chyba čidla teploty na kondenzátoru.
Pokud je zjištěn po dobu 2 s zkrat, nebo naopak rozpojení okruhu je signalizován alarm.
Automatický restart při zjištění normální hodnoty.
Hydraulický výměník - chyba vstupního teplotního čidla TWI.
Pokud je zjištěn po dobu 2 s zkrat, nebo naopak rozpojení okruhu je signalizován alarm.
Automatický restart při zjištění normální hodnoty.
Hydraulický výměník - chyba výstupního teplotního čidla TWO.
Pokud je zjištěn po dobu 2 s zkrat, nebo naopak rozpojení okruhu je signalizován alarm.
Automatický restart při zjištění normální hodnoty.
Zásobník TUV - chyba čidla teploty TTW.
Pokud je zjištěn po dobu 2 s zkrat, nebo naopak rozpojení okruhu je signalizován alarm.
Automatický restart při zjištění normální hodnoty.
Chyba čidla teploty TFI.
Pokud je zjištěn po dobu 2 s zkrat, nebo naopak rozpojení okruhu je signalizován alarm.
Automatický restart při zjištění normální hodnoty.
Chyba čidla výstupní teploty elektrického topení TWO.
Pokud je zjištěn po dobu 2 s zkrat, nebo naopak rozpojení okruhu je signalizován alarm.
Automatický restart při zjištění normální hodnoty.
Čidlo teploty TFI není napojeno, nebo je špatně instalováno.
(Tento alarm bude po zastavení činnosti odvolán a při novém uvedení do provozu znovu prověřen).
Chyba čidla nízkého tlaku.
Pokud je zjištěn po dobu 2 s zkrat, nebo naopak rozpojení okruhu je signalizován alarm.
Automatický restart při zjištění normální hodnoty.
Chyba EEPROM hydraulického výměníku.
Odchylka je zaznamenána, pokud není žádné potvrzení zadání dat od EEPROM.
Tento alarm je odvolán pokud zařízení nepracuje.
(Pokud je osazen EEPROM1K, může být tento alarm neodvolatelný).
Chyba rozšiřující karty.
Tato chyba se automaticky neresetuje.
Skupinové řízení v Hydro-boxu.
Tento alarm je zobrazen při první komunikaci po spuštění zařízení a krátce po uvedení do chodu. Porucha není
automaticky resetována (pokud není zařízení v provozu je porucha uložena a po znovuuvedení do chodu je
obnovena).
Kapacita Hydro-boxu není nastavena.
Tento alarm je zobrazen při první komunikaci po spuštění zařízení a krátce po uvedení do chodu. Porucha není
automaticky resetována (pokud není zařízení v provozu je porucha uložena a po znovuuvedení do chodu je
obnovena).
Porucha čerpadla, nebo nízký průtok .
Porucha nemá automatický reset.
Při výrazném stoupnutí teploty vody od topení.
Automatický reset.
Při výrazném stoupnutí teploty vody v zásobníku TUV.
Detekováno namrznutí.
Automatický reset.
Chybná funkce vysokotlakého čidla.
Tato porucha nemá automatický reset.
Chybná funkce nízkotlakého čidla.
Tato porucha nemá automatický reset.
31
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
Chybová hlášení (pokračování)
A09
A11
P31
Chybná funkce přehřátí.
Automatický reset pokud je změněn provozní mód.
Preventivní odstavení.
Pokud Hydro-box je 10 x odstaven pro poruchu je aktivován tento alarm.
Odstavení Hydro-boxu od poruchy jiného Hydro-boxu ve skupině.
Pokud nastane porucha na jednom Hydro-boxu ve skupině, je nutné také na dalším Hydro-boxu ve skupině
provést kontrolu chladiva. Pokud nastanou na připojeném Hydro-boxu poruchy E03, L03 nebo L07. je nutné
odstavit i zbývající zařízení ve skupině, protože dálkové ovládání neví, na kterém zařízení porucha nastala.
Automatický restart po odstranění poruchy.
n CHYBOVÁ HLÁŠENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
Zobrazená
porucha
F04
F06
Chybná funkce komponenty
Čidlo výstupní teploty TD venkovní
jednotky.
Čidlo teploty TE, nebo TS venkovní
jednotky.
Popis
Pokud čidlo teploty TD vykazuje zkrat, nebo přerušení.
Pokud čidlo teploty TE nebo TS vykazuje zkrat, nebo přerušení.
F08
Čidlo teploty venkovního vzduchu TO.
Pokud čidlo teploty TO vykazuje zkrat, nebo přerušení.
H01
Porucha kompresoru.
Pokud proudová simulace kontroly proudu vykazuje min. Hz, nebo je
zjištěn zkrat (Idc).
H02
Zablokovaný kompresor.
Pokud je zablokovaný kompresor.
H03
Porucha proudového čidla.
Pokud je zjištěn nekorektní proud na AC-CT, nebo ztráta fáze na
napájení.
H06
Porucha nízkotlakého systému.
Porucha Ps čidla tlaku, nebo porucha nízkého tlaku na okruhu.
L29
Další porucha na venkovní jednotce.
L31
Chyba pořadí fází atd.
P03
Nekorektní výstupní teplota na venkovní
jednotce.
P04
Chyba vysokotlakého systému.
P22
Chyba ventilátoru venkovní jednotky.
P26
Ldc - provoz invertoru
Pokud je zjištěn zkrat na komponentě kompresoru (G-Tr, IGBT).
P29
Chyba rozeznání pozice
Pokud je zjištěna chyba na zařízení rozeznání pozice motoru
kompresoru.
Jiná porucha na venkovní jednotce: 1/ vnitřní MCU chyba
komunikace mezi IPDU a CDB2, 2/ odchylka GBT chladicí teplota
na těle.
Pokud je zjištěno chybné pořadí fází při 3-fázovém napájení
(termostat je nastaven na OFF) atd…
Pokud je zjištěna nekorektní výstupní teplota .
Pokud je aktivován vysokotlaký spínač IOL, nebo je rozeznáno
nebezpečí vysokého tlaku od čidla TE.
Porucha ventilátoru venkovní jednotky- překročení proudové zátěže,
zablokování.
32
Základní příručka
TOSHIBA ESTIA
n DIAGNOSTIKA CHYBY LED DIODAMIVENK. JEDNOTKY
Aktuální porucha
Zjištění historie poruchy (2 poslední)
1. SW803- DIP nastaveny na OFF.
2. Zkontrolujte zobrazení LED800 až LED804 (Display mód 1).
3. Stiskněte SW800 na min.1 s, LED přejdou do Display módu 2.
4. Zkontrolujte a poznačte si stav LED800 až LED804 v obou
módech a porovnejte s chybovou tabulkou.
1. SW803 BIT1 na ON.
2. Zkontrolujte stav LED800 až LED804
(mód 1).
3. Stiskněte SW800 na min. 1 s a
přepněte na mód 2.
4. Zkontrolujte a poznačte si stav LED800
až LED804 v obou módech a
porovnejte s chybovou tabulkou.
LED a DIP přepínače naleznete dole vlevo na PCB desce venkovní jednotky.
Přiblížení
LED diod
Č.
Příčina
D800
UPOZORNĚNÍ:
Chyba venkovního čidla teploty TO je
zobrazena pouze pokud trvá.
Zobrazovací mód 1
D801 D802 D803
D804
D800
Zobrazovací mód 2
D801 D802 D803
D804
Vysokotlaká ochrana
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
¤
●
●
¤
¤
¤
¤
●
¤
●
●
¤
¤
¤
¤
¤
¤
●
●
●
¤
¤
●
●
●
¤
¤
●
¤
¤
●
¤
●
¤
●
¤
¤
¤
●
●
¤
¤
¤
●
¤
¤
¤
¤
●
●
●
¤
●
¤
●
¤
¤
¤
●
¤
●
●
●
●
¤
¤
¤
¤
¤
●
●
●
●
¤
¤
●
●
●
¤
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
¤
●
●
●
●
●
¤
●
●
●
●
¤
¤
22
Chyba motoru ventilátoru
venkovní jednotky
○
○
○
●
○
●
¤
¤
●
¤
23
Zkrat vinutí kompresoru
○
○
○
●
○
●
¤
●
¤
¤
○
○
○
●
○
¤
●
¤
¤
¤
1
Normální stav
2
Chyba na výstupním čidle (TD)
3
Chyba na čidle výměníku (TE)
4
Chyba na čidle výměníku (TL)
5
Chyba na čidle venk. vzd. (TO)
6
Chyba čidla na sání (TS)
7
Chyba čidla ohřevu (TH)
8
Chyba napojení venk.čidla (TE/TS)
9
Chyba EEPROM ven. jednotky
10
Zablokování kompresoru
11
Zablokování kompresoru
12
Chyba na čidle napětí
13
Aktivován termostat kompresoru
14
Nejsou zadána data modelu
15
16
Chyba komunikace MCU-MCU
Chyba čidla výstupní teploty
17
Chyba na hlídání napájení
18
Přehřátí el. ohřevu
19
Únik chladiva
20
Porucha 4-cestného ventilu
21
24
Chyba rozpoznání pozice na samostatném
displayi
: ON
: OFF
33
¤ : Bliká
autorizované zastoupení pro ČR
KLIMA - CLASSIC, s.r.o.
Kbelská 618/44, 198 00 Praha 9
tel.: 281 012 612, fax: 281 012 600
Pobočka Morava:
kancelář Kyjov
tel.: 607 622 662
info: 800 554 622 (klimac)
e-mail: [email protected]
http://www.toshiba-klima.cz
Informace v součinnosti s EMC Directive 2004/108/EC
Jméno výrobce:
TOSHIBA CARRIER CORPORATION
Adresa, výrobce:
23-17 Takanawa, 3-Chome, Minatoku, Tokyo 108-8580 Japan
Jméno dovozce a zástupce v EU: Toshiba Carrier UK Ltd.
Adresa dovozce a zástupce v EU: Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom
Vypracováno podle podkladů výrobce. Vydavatel neručí za případné tiskové chyby a typové rozdíly. Uvedené technické parametry jsou pouze informativní, při nesrovnalostech platí katalogové údaje a servisní data.
Váš autorizovaný prodejce:
Download

příručka