Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
prosinec 2011 | ročník II
penzijní
reforma
3
Editorial
Pojišťovna odměňuje klienty za věrnost. Utopie? Ne!
KUMULATIV LIFE!
Orientace na klienta je základní hodnotou partnerů – společností Broker Consulting a AXA.
Věříme, že se tato společná filozofie stane hybnou silou naší úspěšné spolupráce.
Vážení obchodní
přátelé, jsem velmi
potěšen, že mám
příležitost Vás tímto
článkem oslovit
jménem finanční skupiny AXA. Rok 2011
považuji ve vztahu
ke spolupráci AXA se
společností Broker
Consulting za klíčový.
Podařilo se nám
vytvořit silný tandem
ve všech našich
produktových liniích.
Jsme hrdi na to, že
jsme získali silného
obchodního partnera, a věříme, že jste
Lubor Vrlák,
získali spolehlivého,
ředitel externí distribuce AXA ČR a SK
dostupného a vnímavého poskytovatele
finančních produktů. Dnes bych Vám rád představil náš nejnovější produkt v rámci životního pojištění, a to Kumulativ Life,
který jsme pro Vás připravili.
Finanční trh totiž přináší neustále nové výzvy, náměty, potřeby. Pro
dosažení dlouhodobého úspěchu je absolutně nevyhnutelné nejen
reagovat na příležitosti, ale aktivně je vytvářet. Produkt Kumulativ
Life, který skupina AXA přináší na trh investičního životního pojištění,
představuje jedinečné řešení pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobý partnerský vztah s pojišťovnou a jsou přesvědčeni, že si za svou
věrnost zaslouží „odměnu“.
Unikátním parametrem produktu Kumulativ Life je věrnostní
bonus, který AXA vyplácí každoročně svým klientům. Základem pro
výpočet bonusu je 105 % ročního pojistného, uhrazeného v průběhu
prvních dvou let. Poprvé je bonus vyplacený na konci 4. pojistného
roku ve výši 4 % a každoročně se věrnostní bonus zvyšuje o %. Takto
například ve 20. roce je vyplacen bonus 20 %, v 30. roce 30 % atd.
Výška bonusu není limitovaná.
Věrnostní bonus je možné chápat několika způsoby, přičemž
každý představuje z pohledu klienta atraktivní charakteristiku, která
produkt Kumulativ Life jednoznačně odlišuje od konkurence.
n Bonus představuje odměnu klientovi za jeho věrnost.
AXA od 4. pojistného roku vyplácí klientům bonus a nakupuje
klientovi podílové jednotky. Klient takovýmto způsobem může
od pojišťovny například v průběhu 30 let získat sumu přesahující
čtyřnásobek ročního pojistného.
n Vyplacený bonus představuje závazek pojišťovny každoročně
navyšovat hodnotu majetkového účtu klienta. Pokud například porovnáme bázi věrnostního bonusu, která odpovídá
srážkám ve výši 105 % ročního pojistného, s vyplaceným bonusem v průběhu 30 let (408 % ročního pojistného), dosáhneme
zajímavého rozdílu 289 %. Navíc je bonus investován do podílových jednotek, které jsou zhodnocovány na finančním trhu.
n Věrnostní bonus je možné vnímat jako lineárně rostoucí slevu
z ceny připojištění, protože bonus je vyplácený nejen z části
pojistného, určeného na investování, ale také z té části pojistného, která slouží na krytí rizika.
n Věrnostní bonus přispívá k růstu hodnoty investice klienta.
Kromě věrnostního bonusu poskytuje Kumulative Life klientům
možnost využít zcela nové investiční příležitosti, které byly vytvořeny speciálně pro tento produkt. Klient si může zvolit jeden ze
čtyř aktivně řízených fondů, kde je investiční strategie zaměřená
na využití příležitostí, které současný finanční trh nabízí. Tyto strategie spolu s investičními nástroji – uzamykání výnosů a realokace,
představují unikátní investiční příležitost k dosažení přitažlivého
zhodnocení.
Další zajímavou novinkou je oddělení účtů na mimořádné
a běžné pojistné, které radikálním způsobem zvyšuje flexibilitu
mimořádných vkladů.
Alternativa Kumulativ Life umožňuje klientům získat další
unikátní výhody. Pokud se klient rozhodne pro Kumulativ Life Plus
a uhradí první zvýšené pojistné, složené z dvouročního pojistného
a prvního běžně placeného pojistného, získá další výhody, které
pozitivně ovlivňují hodnotu klientovy investice.
AXA nabízí produkt Kumulativ Life klientům prostřednictvím
společnosti Broker Consulting, kde věříme, že unikátní charakteristiky produktu Kumulativ Life v kombinaci s profesionalitou
společnosti Broker Consulting přispějí k úspěšnému rozvoji obou
společností.
Na závěr mi dovolte, vzhledem k blížícímu se konci roku, Vám
popřát šťastné a veselé prožití vánočních svátků, pohodu v rodinném kruhu a do nového roku bych Vám chtěl popřát jen to nejlepší.
DoKážete oCenit sVou RoLi?
Možná to také znáte. V každodenním shonu a při řešení výše produkce
v aktuálním měsíci zapomínáme na dlouhodobé plány. Obrazně
řečeno díváte se na svět jako cyklista. Ale časem vždy přijde „zastavení“
a nadhled. Začnete se na svoji kariéru dívat optikou měsíců či let. To je
pohled z letadla. Ale existuje pohled ještě z mnohem větší vzdálenosti.
A na ten často zapomínáme zcela.
Kolik znáte lidí, kteří šli a z vlastní vůle si zařídili pravidelné
investování na rentu? Kolik lidí šlo a samo realizovalo pojištění
sebe a svojí rodiny, svého majetku? Kolik znáte lidí, kteří omezili
své současné výdaje, aby ušetřili dětem na školu, aniž by jim v tom
„pomohla“ třetí osoba? A teď naopak. Kolik znáte lidí, kteří si díky vám začali odkládat stranou, mají peníze navíc nebo mohli
žít na stejné finanční úrovni, i když je potkala nějaká nepříjemná událost?
Představte si Českou republiku za dvacet třicet let. Jak by mohla reálně vypadat? Možná vyšší podíl lidí jiných národů, více
otevřená společnost než dnes, zřejmě vyšší podíl kapitálu z asijských zemí. Ale hlavně populace stárne, dosahovaný věk se
díky stále dokonalejší medicíně rapidně prodlužuje. Přibývá lidí, kteří pobírají důchod.
Jak se bude situace vyvíjet, když alespoň většina důchodců bude zabezpečena díky vlastnímu spoření? A jak by se
situace vyvíjela, kdyby lidé neměli rezervy? Kdo by vyhrával volby a jak by se v takové zemi, kde příliš mnoho obyvatel
potřebuje příliš mnoho peněz
od státu, žilo našim dětem? Závěry si
udělejte každý sám. Historie už dala
na tuto otázku mnohokrát stejnou,
neveselou odpověď.
Podívejte se, jak těžce nesou
škrty Řekové i obyvatelé jiných zemí.
Nechám na vašem posouzení, jak
závažné takové škrty skutečně jsou.
Dobří obchodníci, dobří finanční konzultanti mění společnost pozitivním směrem. Jsme ti, kteří dokážou distribuovat
myšlenku a produkty, díky kterým se příštím generacím bude lépe žít. Společnost uznává lékaře, hasiče nebo učitele. Ale
na společenskou úlohu dobrých finančních konzultantů jako by se trochu zapomínalo. A víte co? Je to spravedlivé. My jsme
jako jediní za svůj přínos skutečně adekvátně zaplaceni.
Naše společenská úloha – to je právě ten pohled z ještě větší vzdálenosti, nadneseně řečeno z oběžné dráhy. Z takové
vzdálenosti už nejsou vidět přesunuté schůzky nebo problémy s taxací smlouvy. Rozbíhá se důchodová reforma. Ani
první, ani druhý pilíř penzi lidem nevyřeší. Pomozme lidem najít ty nejlepší cesty, jak zajistit sebe – a konec konců i lepší
budoucnost všech.
My jsme jako jediní za svůj
společenský přínos
skutečně adekvátně zaplaceni.
JAn Lener
šéfredaktor a ředitel komunikace a PR
S úCtOu
LuBOr VrLák
Dobří obchodníci, dobří finanční konzultanti
mění společnost pozitivním směrem.
4
5
Svět Broker
Consulting
Svět Broker
Consulting
ROK 2011 V BROKER CONSULTING
Jaký byl?
6
7
Obsah
Z médií
BROKER CONSulTING,
pENzIjNí REFORMA A MédIA
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Tomáš Kafka, Stanislav Šula,
Judita Sedileková, Martin Kubát, Vilém Podliska,
Pavel Kačer, Pavel Matoušek, Petr Nechutný jr.,
Erika Süčová, Michael Hanousek
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Luboš Kadlec, soukromý archiv Jaroslavy Šlaufové
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 5. prosince 2011
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce.
OBSAH
3 | Editorial Jan Lener
4–5 | Svět BrokEr ConSulting Rok 2011 v Broker Consulting
6 | oBSah
7 | Z médií Broker Consulting, penzijní reforma a média
8–10 | PodPora ProdEjE Noví hypoteční specialisté | Hypoteční
konzultanti 2012 | Novinky v e-shopu | Analytické okénko Stanislava Šuly
| Vzdělávání na vrcholu
11–12 | aktuality Dobrý skutek – A opět jsou tu Vánoce | Exkurze v Kubrtově
akváriu | Ako sme sa v Martine hrali na nábory
13 | PrinCiPy Nečekaný telefonát za 170 bodů
14–15 | manažEr Přizpůsbení se myšlenkovému procesu klienta – vidím,
slyším, cítím
16–19 | roZhovor Rozhovor Ze života rentiérky
20–21 | výSlEdky říjen 2011
22–27 | téma měSíCE Penzijní reforma | Co znamená penzijní reforma
pro finanční konzultanty? | Penzijní reforma a Finanční plán | Anketa |
Názor ekonomického ředitele | Získejte informační náskok
29 | rEPortáž Plavba za poznáním vlastních možností
30–31 | BuSinESS a Etika Daňové tipy pro finanční poradce
31 | modElový Příklad OK bydlení podle aktuálních sazeb k 20. 11. 2011
32–34 | SlovEnSko Investičné životné poistenie, produktová analýza – 3. časť
35 | SlovEnSko – výsledky október 2011
36 | rEPortáž Seminář úspěchu: Milionářská dimenze
37 | PrůBěžné výSlEdky SoutěžE Za perlami Středomoří
za období 9–10/2011
22. 11. 2011, Finexpert.cz, druhý pilíř
a dědictví: komu se novinka vyplatí?
Autor: Jan Lener, Broker Consulting
...Nárok na výplatu peněz naspořených ve druhém pilíři vzniká v okamžiku přiznání státního
důchodu. V ten okamžik si lidé budou moci
zvolit, zda své peníze z druhého pilíře vyčerpají formou doživotní, nebo dvacetileté renty.
Toto rozhodnutí má zásadní vliv na dědictví
prostředků z důchodového spoření...
21. 11. 2011, denik.cz, na penzi si spoří
4,55 milionu lidí
„Počet účastníků penzijního připojištění v Česku za letošní tři čtvrtletí stoupl na 4,55 milionu,
což byl proti konci roku 2010 nárůst o 25 000.
Tempo růstu je tak mírnější než v předchozích
letech...
...Trh penzijního připojištění se přiblížil
ke svému bodu nasycení. Odhadujeme,
že potenciál trhu je účast 80 až 85 procent
ekonomicky aktivních lidí,“ komentoval data
analytik Broker Consulting Jan Lener.
18. 11. 2011, Novinky.cz, výhody i úskalí
nové důchodové reformy
„Ve druhém pilíři je výhodou, že si člověk
spoří peníze sám sobě. Mnoho lidí si myslí, že
si platí na svůj důchod. Ale to je iluze, takhle
to nyní vůbec není. Dnešní pracující platí důchod současným důchodcům a výši důchodu současných pracujících to negarantuje.
Značnou nevýhodou schváleného druhého
pilíře, tedy spoření v tzv. důchodovém spoření, je však dědictví naspořených prostředků,“
upozorňuje Jan Lener ze společnosti Broker
Consulting.
11. 11. 2011, Hospodářské noviny, Penzijním
fondům klesl zisk o dvanáct procent
Tuzemským penzijním fondům za letošní tři
čtvrtletí klesly zisky na 3,19 miliardy korun, což
bylo meziročně o 440 milionů méně. Na penzi
si spořilo koncem září přes 4,57 milionu
Čechů, ve stejném období loni to bylo o 16
tisíc méně. „Za nižšími zisky penzijních fondů
stojí jak slabší výkonnost portfolia cenných
papírů, tak u některých fondů zvýšené náklady na marketing v souvislosti s plánovanou
penzijní reformou. Trh penzijního připojištění
se přiblížil ke svému bodu nasycení. Odhadujeme, že potenciál trhu je účast 80 až 85 pro-
cent ekonomicky aktivních lidí,“ řekl analytik
Broker Consulting Jan Lener.
10. 11. 2011, Hospodářské noviny,
Z podílových fondů letos odteklo
20 miliard korun
„...Pokles majetku ve fondech je přímým
důsledkem negativní nálady na trzích.
V posledních měsících dochází k panickým
výprodejům. Investoři realizují častokrát zbytečně a předčasně ztráty. Jiní naopak využívají
poklesu cen pro vstup na trh,“ říká analytik
Broker Consulting Jan Lener.
7. 11. 2011, ČT 24, pořad Ekonomika,
jak si zajistit peníze na důchod
Hostem pořadu byl analytik Broker Consulting
Jan Šimek.
„...Výhodnost můžeme počítat jednak
výnosem – na to můžu mít různé kalkulačky
a to vyjde druhý pilíř zajímavě. Ale pak je tu ta
druhá věc. Já opravdu musím spořit strašně
dlouhou dobu, pro mě to znamená nějakých 40 let, než se k těm penězům dostanu.
Další věc je, jak bude vypadat čerpání penze.
Můžu si vybrat jen doživotní penzi, nebo
dvacetiletou. A není jasné, jak budou vypadat
matematické vzorce, podle kterých budeme
penzi počítat. Takže je tam ještě dost nejasných bodů. A odkládejte teď nějaké peníze
navíc někam, kde nevíte, jak přesně to bude
fungovat...“
4. 11. 2011, Novinky.cz, Finanční poradna:
hypotéka, která se stane noční můrou
„...Problémové hypotéky by mohly téměř
vymizet. Jen by lidé museli dodržovat pár
jednoduchých pravidel,“ říká Jan Lener ze společnosti Broker Consulting a dodává: „Z našich
statistik vyplývá, že hypotéky zprostředkované
společně s finančním plánem mají extrémně
nízkou delikvenci, tedy lidé nemají problém
se splácením.“...
3. 11. 2011, ct24.cz, leasing táhne, od ledna
stoupl skoro o pětinu
„Výrazný meziroční nárůst objemu leasingů
souvisí do jisté míry s úspornými opatřeními ve firmách v loňském roce. Firmy loni
zmrazily výdaje a nutnou obnovu zařízení
a autoparku firmy řešily až letos," upozornil
analytik Broker Consulting Jan Šimek. Při
současném zpomalení ekonomiky ale prý
rozhodně nelze takovéto nárůsty objemu
leasingu očekávat i v příštím roce. Naopak
podle něj může dojít v této oblasti spíše
k propadům.
31. 10. 2011, Finexpert.cz, vyplatí se
termínované vklady?
...Při vložení peněz na termínovaný vklad
se budou vaše úspory po určitý čas úročit
danou sazbou. Peníze vložíte většinou
jednorázově a po smluvenou dobu k nim
nemáte přístup. „Termínované vklady jsou
určeny konzervativním investorům na krátkodobý, resp. střednědobý horizont jednoho
až pěti let,“ upřesňuje účel tohoto produktu
investiční analytik společnosti Broker Consulting Jan Šimek.
17. 10. 2011, Developer, Co s hypotékou,
když nastanou komplikace
...Finanční konzultant z Broker Consulting Jan
Lener upozorňuje, že je nutné počítat s tím,
že pojišťovny vyplácejí pojistné až po dvou
měsících evidence na úřadu práce. Takže
nesmíte zapomínat na rezervy. Ty by měly
dosahovat minimálně výše šestinásobku
měsíčního příjmu rodiny. Tato suma musí být
přístupná během několika dní. Vhodné je držet ji na spořicím účtu či ve fondu peněžního
trhu. Než totiž pojišťovna pošle plnění, je
nutné vyžít z rezervy.
15. 10. 2011, ct24.cz, hypotéky jsou stále
výhodnější
...Nižších úroků si všimli i klienti. Zájem o hypotéky stoupl asi o třicet procent. Nejčastěji
si lidé berou půjčky na bydlení s tříletou
fixací. Klesá naopak zájem uzavírat stavební
spoření – může za to nižší státní podpora.
„Další věc, které se lidé bojí, je, že vláda může
snížit nebo zrušit odpočty hypoték, což by
opět hypotéky zdražilo,“ podotkl analytik
Broker Consulting Jan Lener.
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
OD STROJŮ K ZAMĚSTNANECKÝM VÝHODÁM
NOVÍ HYPOTEČNÍ SPECIALISTÉ
V listopadu úspěšně složilo závěrečnou
zkoušku 29 nových hypotečních specialistů.
Proto doufáme, že ačkoliv v příštím roce
úrokové sazby pravděpodobně porostou,
na objemy hypotečních úvěrů v Broker
Consulting to nebude mít vliv. „Schopní
hypoteční specialisté umí prodat kvalitní
služby a porovnání devíti bank i v dobách
Novinky v e-shopu
Závěr roku se blíží, pojďme
si představit poslední letošní
novinky ve firemním e-shopu.
Víno, tradiční dárek,
který neurazí. Na výběr
je francouzské víno
Chardonnay (bílé, suché, ročník
2010) a italské Montej Rosso
(červené, suché, ročník 2009).
I letošní Regata se dočkala obrazového ztvárnění v podobě
nástěnného velkoformátového kalendáře. Stejně
jako loni přináší nejlepší fotografie Pavla Nesvadby
na třinácti listech ve formátu 48 x 48 cm.
Desky, laděné do kovově
stříbrného designu,
obsahují decentní ražbu
firemního loga. Uvnitř
diáře naleznete mimo jiné perforaci rožků, záložku, mapu
ČR, plánovací kalendář, státní svátky, časová pásma,
vzdálenosti evropských měst atd.
Tak jako létající talíř s koněm byl
typickým letním předmětem,
připravili jsme pro Vás novinku
na zimní radovánky v podobném
designu, a to Klouzák na sníh
s koněm, který je vyroben
z tvrzeného plastu, odolného
proti mrazu, s držadlem.
Brožura pro účely náborů Příležitost pro Vaši
kariéru se dočkala další aktualizace, která kromě
občerstvení stávajících
informací přinesla také
rozšíření o osm nových
stran. Na obálce se také
objevila plaketa vítěze testu
finančních poradců.
Stejně jako každý rok máte možnost si objednat diář
ve formátu A5, a to ve variantě denní či týdenní.
úvěrové stagnace,“ říká analytička a lektorka
Linda Fejtková.
Novopečeným hypotečním specialistům
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.
Hypoteční
konzultanti 2012
(leden–únor)
Hned začátkem roku 2012 jsme pro velký
zájem připravili nový kurz hypotečních konzultantů. Termíny jsou: 19. ledna, 26. ledna,
2. února a 9. února. Přihlášky spolupracovníků posílejte na [email protected]
nejpozději do 31. prosince 2011.
KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT
Přihlásit lze pouze poradce s aktivní mandátní smlouvou. V rámci kurzu HYK získají
poradci licence bank: Hypoteční banka,
Komerční banka, Raiffeisen bank a Česká
spořitelna. Ti, kteří budou mít zájem, mohou po několika měsících praxe absolvovat
návazný kurz pro hypoteční specialisty,
kde získají licence pro Unicredit Bank,
Volksbank, WHB, LBBW a mBank.
Za celé oddělení marketingu a distribuce materiálů vám
všem přejeme pohodově strávené vánoční svátky. Ať se
laťka úspěchu v roce 2012 zvedne opět o kus výš!
NA SETKÁNÍ V ROCE 2012
TOMÁŠ KAFKA, ASISTENT MARKETINGU
LINDA FEJTKOVÁ A MARTA ŽÍŽKOVÁ.
SE ZA HYPOTEČNÍ CENTRUM TĚŠÍ
Pojištění strojů a strojních zařízení je koncipováno jako ochrana před rizikem poškození,
zničení a případně i odcizení. Strojní pojištění
obecně kryje především škody způsobené
lidským selháním (škody způsobené nesprávnou obsluhou, nešikovností, nedbalostí nebo
zlomyslností) a škody způsobené technickým
selháním (škody způsobené konstrukční,
materiálovou a výrobní vadou po uplynutí
záruční lhůty, selháním měřicích zařízení
atp.). Dále toto pojištění chrání před škodou
způsobenou přetlakem či podtlakem, působením elektrického proudu (zkrat, podpětí),
pádem věci nebo vniknutím cizího předmětu,
mrazem a plovoucím ledem.
Mezi výluky patří škody vzniklé v důsledku
válečných událostí, teroristických aktů atp. K dalším výlukám patří škody vzniklé působením
koroze, oxidace, postupným stárnutím, únavou
materiálu atd. Ke specifickému typu výluk patří
podmínka maximálního stáří stroje, které je
počítáno od data (roku) pořízení nebo výroby
stroje do okamžiku vzniku pojistné události.
Maximální doba stáří strojů se u jednotlivých
pojišťoven liší a pohybuje se od 7 do 15 let.
PŘÍKLAD
Problematiku pojištění strojů lze dobře
demonstrovat na reálném případu. Naším
klientem je majitel společnosti s ručením
omezeným se sídlem v západních Čechách.
Předmětem podnikání společnosti je vodoinstalatérství. Klient požadoval najít alternativu
ke svému stávajícímu pojištění podnikatelského majetku a odpovědnosti. Součástí
podnikatelského majetku byly dva stroje. První
stroj, Grundomat 160, je pneumatické zařízení
sloužící k pokládání trubek podzemního vedení bez nutnosti provádět výkopy. Druhým
strojem je kolové rypadlo Komatsu, pojízdný
stroj s přidělenou SPZ. Poptávka strojního
pojištění byla vytvořena na základě následujících informací:
Klient požadoval především pokrýt rizika
škod vzniklých lidskou chybou, tedy škody
způsobené nesprávnou obsluhou, nešikovností nebo nedbalostí.
Poptáno bylo pět pojišťoven s výsledkem, který je uveden v Tabulce 2. Následné
porovnání výsledků je uvedeno v grafu.
Čtyři z pěti poptaných pojišťoven předložily
nabídky dle poptávky (jedna z pojišťoven
nepředložila nabídku stroje 1 vzhledem k jeho
stáří). Předložené nabídky pojišťoven kryly
rizika požadovaná klientem. Výše pojistného
se u všech pojišťoven lišila a rozpětí činilo více
než 37 tisíc Kč. Klient v závěru uzavřel pojištění,
které obsahovalo nejenom nemovitý majetek,
movitý majetek včetně vozidel a i odpovědnost za škodu. Na základě tohoto uzavřeného pojištění si klient nechal připravit návrh
programu zaměstnaneckých výhod (životní
pojištění s příspěvkem zaměstnavatele) pro
svých sedm zaměstnanců.
Závěrem je dobré připomenout, že pojišťování strojů je důkazem kompetence našich
služeb a také rozšiřuje obchodní potenciál
našich stávajících i budoucích klientů. Provize
TABULKA 1
za toto pojištění nejsou ohroženy stornem
(provize za zprostředkování podnikatelského
majetku a tedy i strojního pojištění je provizí
zaslouženou) a pojištění je možné obnovovat
a aktualizovat s tím, že i provize je vyplácena
opakovaně za každý rok, který pojistná smlouva trvá a za který je řádně a včas placeno pojistné. V neposlední řadě může toto pojištění
sloužit jako „kvalifikace“ pro další obchody.
Proto ještě jednou: od strojů…
STANISLAV ŠULA
ANALYTIK PRO NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
stroj 1
stroj 2
popis/specifikace stroje
Grundomat 160
kolové rypadlo Komatsu 93wb
inventární/výrobní číslo
P13017984065
P93F26323
1998
2005
bez registrační značky
SPZ 2p4000
mobilní
mobilní
rok výroby
registrační značka/SPZ
stacionární/mobilní
vlastní/cizí
pojistná částka (nová hodnota)
vlastní
vlastní
511 000 Kč
1 530 000 Kč
5000 Kč
10% min. 10 000 Kč
ČR
ČR
Spoluúčast
místo pojištění
TABULKA 2
TRIGLAV
HVP
předmět pojištění
ČPP
ČP
UNIQA
---
Grundomat 160, včetně příslušenství
pojistná částka/limit
511 000 Kč
spoluúčast %
---
---
---
---
spoluúčast Kč
---
5000 Kč
5000 Kč
5000 Kč
5000 Kč
celkové pojistné po slevě
---
3322 Kč
3205 Kč
7005 Kč
13 245 Kč
---
10%
10%
předmět pojištění
rozsah pojištění
Kolové rypadlo Komatsu 93wb
pojistná částka/limit
1 530 000 Kč
spoluúčast %
---
10%
spoluúčast Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5000 Kč
10 000 Kč
5000 Kč
9415 Kč
8415 Kč
12 852 Kč
17 149 Kč
35 692 Kč
nabídka obsahuje pouze
kolové rypadlo
---
---
---
---
celkové pojistné po slevě
poznámka
Pojišťění strojů – srovnání celkového ročního pojistného
pojistné po slevách, stav k 6. 11. 2011
60 000 Kč
48 938Kč
50 000 Kč
13 245Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
24. 154Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
11.737Kč
3322Kč
9415Kč
TRIGLAV
8415Kč
HVP
Kolové rypadlo Komatsu
16.075Kč
3205Kč
12 852Kč
ČPP
7005Kč
14 149Kč
ČP
Grundomat 160
35 692Kč
UNIQA
10
11
Podpora
prodeje
aktuality
a oPĚt JSoU tU VáNoCe!
Jestli jsou všechny děti jako ty naše, dopisy Ježíškovi jsou už dávno napsané a putují
nebeskou poštou do božího Daru v Krušných horách. naštěstí zbývá na realizaci dětských
i vašich přání ještě pár dnů, a tak jdu s inspirací:
Co byste řekli možnosti udělat trojí radost
jedním tahem?! Je to jednoduché jako
všechno, co je chytré:
otevřete si webovou stránku www.dobryskutek.cz,
najděte vlevo ikonu „získejte dárek“ a listujte.
vzDěLáváNÍ Na vrCHoLu
Na konci listopadu si naši ředitelé udělali společný prodloužený víkend v alpách.
v rakouském zell am See totiž proběhlo poslední z letošních čtyř setkání
nejvyššího stupně Manažerské akademie. Semináře Manak iii jsou určeny top
ředitelům (účastní se jich vybraní oblastní ředitelé, regionální a zemští ředitelé)
a vzdělávací program je vždy spojen s trochou relaxu. tentokrát si naši ředitelé
užili lyžování na zasněžených a prosluněných alpských sjezdovkách.
Semináře Manak III byly letošní novinkou
a podle ohlasů jejich účastníků i organizátorů jsou hodnoceny velmi pozitivně. Všechny
čtyři třídenní semináře probíhaly v luxusních hotelích v Rakousku. Celý koncept byl
postaven tak, aby semináře byly hodně
praktické a tréninkové. Každý seminář
obsahoval odbornou část, tréninkovou část
(videotrénink ve skupinách) a relaxační část
(například golf, wellnes nebo lyže).
V rámci odborné části přednášel
například ekonomický ředitel Pavel Matoušek na téma jak se starat o své vlastní
peníze, včetně daňových a účetních tipů
pro podnikatele na úrovni ředitelů Broker
Consulting, obchodní ředitel Vilém Podliska
na to navázal tématem jak tvořit bohatství,
generální ředitel Petr Hrubý mluvil o životním stylu, o tom, že by ředitelé neměli
zapomínat také sami na sebe a věnovat se
svému zdraví, Petr Hušek o organizaci open
business seminářů... „Potvrdilo se, že ani
u špičkových vzdělávacích seminářů není
nutné mít vždy lektory zvenku. Protože naši
lidé mají spoustu zkušeností a jsou schopní
a ochotní je předávat dál a tím můžou
inspirovat a motivovat ostatní. To je úžasná
věc,“ hodnotí semináře Manak III ředitel
podpory prodeje Jiří Čejka a dodává: „I velcí
profíci našli prostor ke zlepšení, nebo se naopak utvrdili, že v některých oblastech jsou
dobří a umějí to. Zpětné vazby od kolegů
byly hodně důležité.“
Účastníci Manaku III velmi pozitivně
hodnotili příležitost sejít se s kolegy a popovídat si o své práci, navzájem si předat
zkušenosti a tipy. Na konferencích a poradách zpravidla není na tyto věci dostatek
času a klidu. Oblastní ředitel Ivan Dischinger, který byl jedním z účastníků letošního
cyklu Manak III, k tomu řekl: „Na Manak III
se setkalo těch 20 procent z 20 procent... je
to vlastně setkání těch nejlepších. Pokud se
člověk setká s lidmi, kteří sami mají motivaci,
nastartuje ho to. Pokud chci dále postupovat v kariéře a být úspěšný, musím dělat to,
co dělají úspěšní lidé. Pro mě osobně bylo
velkým přínosem také to, že jsem se mohl
na sebe podívat během videotréninků
a dostat zpětnou vazbu od nejúspěšnějších
lidí ve firmě. Jsem rád, že do této skupiny
patřím. V Broker Consulting se mi líbí, že
je tady běžné podělit se o své úspěchy
s ostatními. Navíc Manak III není jen o práci,
ale také o zábavě, takže se velmi těším
na další setkání.“
Tento názor potvrzuje i oblastní ředitel
Julek Šafr: „Úžasné bylo trénování na video
s Vilémem, Petrem Hrubým, Lubošem
Kadlecem a Jirkou Čejkou, sledovat ostatní
regionální a zemské ředitele, jak oni trénují,
sledovat jejich názory, dovednosti, zkušenosti. To vše bylo velice zajímavé a motivující.
Účast na Manak III mi dala ohromný nový
impulz do práce a posunula mě o kus dál. Jak
se říká, chceš-li být na vyšší pozici, musíš myslet tak, jako bys už na té pozici byl. V tomto
ohledu mě semináře Manažerské akademie
III posouvají mílovými kroky dopředu.“
Podle Jiřího Čejky bude v příštím roce
Manažerská akademie pokračovat v mírně
upravené podobě. Na semináře do Rakouska bude mít možnost se dostat o něco širší
skupina (například podle výkonu vybraní
oblastní ředitelé).
„Vzdělávání v Broker Consulting je kontinuální proces a rozhodně nekončí získáním
nějakého certifikátu. I ti nejvyšší se pořád

učí a vzdělávají,“ uzavírá Jirka Čejka.
naJDete tu DárKy
MalÉ…
… VĚtŠÍ …
… i sbĚratelsKy
VelMi CennÉ…
Plyšový dráček
– maskot Dobrého
skutku, 300 Kč
Obraz Václava
Setlíka, 3000 Kč
Kniha „Poznej sám
sebe“ – fotografie,
výpovědi a zkušenosti
ze spolupráce
s Jaromírem Jágrem,
500 Kč
Hokejka s podpisem
brankáře Ondřeje
Pavelce 3000 Kč
a MnoHo DalŠÍCH.
 Uděláte radost dárci předmětu, který jej věnoval
našemu sdružení a udělal tím dobrý skutek.
 Uděláte radost obdarovanému,
kterému předmět zabalíte pod stromeček.
 Uděláte radost klientovi Dobrého skutku, protože
na jeho pomůcku či službu poputuje váš finanční dar.
trojí radost! a jako bonus váš dobrý pocit!
vánoce jsou jen 1× za rok, tak buďte štědří!
za občansKÉ sDruŽenÍ DobrÝ sKuteK bára Hrubá
Hokejka
s podpisem
Jaromíra Jágra,
se kterou hrál
za tým Avangard
Omsk, 30 000 Kč
Fotbalový dres
s podpisem
brankáře Petra
Čecha, 20 000 Kč
12
13
aktuality
Principy
NečekaNý telefoNát za 170 bodů
ExkurzE v kubrtově akváriu
klientské centrum oblastního ředitele Matěje kubrta v Liberci zažilo
4. listopadu první velkou návštěvu. Na slavnostní otevření se sjeli zvědavci
z blízkého i dalekého okolí, aby na vlastní oči viděli progresivně řešený interiér
klientského centra o rozloze 350 m2. Design postavený na využití skleněných
stěn působí na návštěvníky dojmem vzdušnosti, profesionality a luxusu.
Doby, kdy si klienti nechali sepsat smlouvy od kohokoliv, kdo zazvonil na dveře, už jsou naštěstí dávno pryč.
Dnes si čím dál více lidí svého finančního konzultanta pečlivě vybírá. Podle čeho? třeba podle výsledků
nezávislých testů. V minulém oK info psal o takovém případu manažer tomáš bubeníček. V září se něco
podobného stalo Martinu Kubátovi z pražského Meteoru. Jednou v pozdních odpoledních hodinách zvedl
v kanceláři nečekaný telefonát. ze sluchátka se ozval muž, který si přečetl na serveru Měšec.cz výsledky
červnového testu finančních poradců. a chtěl poradit od těch nejlepších.
Test finančních poradců z června letošního
roku promítl nejen odborný a lidský přístup
konzultantů z Broker Consulting a zajistil
nám tím prvenství, ale zároveň znatelně
ulehčil práci nám všem, kteří ctíme „černo-červenou“ a zároveň bez ustání rozšiřujeme
vlastní klientský kmen.
NečekaNý telefoNát
Fotografie ze slavnostního
otevírání najdete na webu beOK.cz.
Hosté nešetřili chválou. Matěj coby otec
nového klientského centra převzal gratulace a dárky také od dědečka, pradědečka
a prapradědečka (Romana Huška, Petra
Huška a Petra Hrubého), kteří jsou na nový
přírůstek do rodiny klientských center
Broker Consutling náležitě pyšní. Průběh
dopolední párty zpestřila přátelská návštěva
pána ze sousedství, který přerušil baseballový zápas, aby se přišel na tu slávu podívat
a zeptat se, kde se v ulici vzalo tolik hezkých
černých aut .
ako sme sa v Martine hrali na nábory
každý, kto len trochu pozná našu spoločnosť FinConsutling vie, že davame
veľmi veľký dôraz na neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie našich zručností
v oblasti obchodu a náboru. Práve na oblasť náboru sa nedávno uskutočnilo
jedno takéto dvojdňové školenie. konalo sa v Martine v Hoteli victoria, ktorý
má pivovarnícku históriu.
Osobne by som toto školenie radšej nazvala
„škola hrou“, pretože prebiehalo formou hry.
Bolo zamerané na niekoľko oblastí: na samotný náborový pohovor s potenciálnym
novým kolegom, na zvládanie námietok
zo strany uchádzača a na čo najlepší výber
nového kolegu do tímu. Hlavným porotcom
celej hry bol náš generálny riaditeľ, takže sa
to nezaobišlo bez menšej trémy. Boli sme
rozdelení do dvoch skupín a v rámci skupín
do dvojíc aby sa na každého ušlo a hra sa
mohla začať. Na začiatok bol jeden z dvojice
manažérom a druhý hral potenciálneho
nováčika. Musím povedať, že niektorí „nováčikovia“ boli tak ostrieľaní a pripravení, že
v danej scénke dali manažérovi poriadne zabrať. Scénky so sebou priniesli aj veľa zábavy
a smiechu. Na záver dostal manažér spätnú
väzbu od náborovaného, ktorá spočívala nielen v kritike ale aj v pochvale. Hneď potom
sa úlohy vymenili a hrala sa ďalšia scénka.
Myslím, že budem hovoriť nielen za seba
ale aj za ostatných zúčastnených kolegov
keď poviem, že toto školenie nám dalo veľmi
veľa a hlavne nastavilo každému z nás zrkadlo v oblasti náboru. Aj kolegovia, ktorí už
absolvovali niekoľko školení tohto zamerania
odchádzali s tým, že si veľa vecí obnovili
a spomenuli na rady či odporúčania, ktoré
kedysi používali, no časom prestali.
A keďže hotel, v ktorom sa to celé odohrávalo, mal pivovarnícku históriu, prvý deň
nás hneď po náročnej práci čakala krátka
prezentácia o výrobe piva priamo od samotného „sládka“, spojená s degustáciou
niekoľkých druhov.Na svoje si prišli aj dámy,
ktorým najviac chutilo výborné tmavé či
kvasnicové pivo, načapované priamo z pivných tankov.
Na záver už len jedna veta za všetkých
zúčastnených a za budúcich nových účastníkov: Veľmi sa už tešíme na ďalšiu hru!
JuDita seDileKoVá,
riaDiteľKa PobočKy Fin Consulting
Práci konzultanta vnímám jako vyvážený mix
akvizic, prodejních dovedností a profesionálního přístupu s velmi širokým záběrem
českého finančního trhu. Úkolem konzultanta je (mimo jiné) získat klienta na svoji
stranu a v optimálním případě mu nastavit
cestu finančním životem v rámci finančního
plánování. V dnešní konkurenci je to občas
– jehož se mi za jiných okolností běžně tolik
nedostává – a… skvělých podmínek, která
nám, všem konzultantům Broker Consulting,
vítězství zajistila.
Už na první schůzce bylo evidentní, že
je klient náležitě vybaven informacemi ze
zpravodajských portálů, což mi výjimečně
hrálo do karet a zároveň zvyšovalo mé
obavy. Na schůzku přišel s připravenými náklady, přehledně zpracovanými v excelovské
tabulce, kompletními kopiemi smluv, které
do té doby tvořily jeho portfolio, a ochotně
klient měl velkou převahu
příjmů nad výdaji
a hledal vhodnou investici.
ale tvrdý boj, a tak mi jednoho dne udělal
velkou radost jeden telefonát, který vlastně
původně ani nepatřil mně.
Často trávím s klienty „přesčasy“ na naší
pražské základně v Karlíně. Snaha vyhovět
dlouhé pracovní době jednoho z mých
klientů mi tentokrát přinesla dvojnásobné
ovoce. Dokola zvonící pevná linka na stole
asistentky mě dokázala při práci s klientem
natolik vyvést z míry, že jsem se rozhodl ji
po několikátém pokusu volajícího vzít. Šlo
o klienta, který si Broker Consulting našel jakožto novopečeného vítěze testu finančních
poradců. A rozhodl se svoji finanční situaci
konzultovat právě s námi.
Že by další mystery shoppiNg?
S klientem jsem si domluvil schůzku hned
na druhý den dopoledne, logicky s obavami
z „mystery shoppingu“. Další řádky pojednávají o kombinaci dobrého načasování, štěstí
odpovídal na všechny otázky spojené se
vstupní analýzou. Schůzka trvala bezmála
tři hodiny, nicméně jsem klientovi představil
rámec servisu, který od nás dostane kdokoli,
kdo si o něj řekne. Klient měl velkou převahu
příjmů nad výdaji a byl přesvědčen, že je
třeba volné cash flow umístit do investic.
Jako benefit pak beru to, že lidsky jsme si
klientem „sedli“ a v ekonomických otázkách
jsme byli „zajedno“.
Finančního plánu trvala takřka dvě hodiny,
klient měl navzdory svým tvrzením poměrně
široké znalosti z českého finančního trhu,
a protože doufám, že patřím mezi lidi, kteří své
práci skutečně rozumějí, strávil jsem s klientem dlouhé minuty nad dotazy ohledně
tvarů křivek v grafech investičních programů.
Tím se mé obavy samozřejmě stupňovaly.
Když byly zodpovězeny i otázky, na které se
„běžný klient“ neptá, zeptal jsem se, co mám
na návrzích změnit, aby mu vyhovovaly, nebo
jestli jsou v předložené podobě v pořádku.
Upřímně jsem čekal, že vytáhne z peněženky novinářskou průkazku a s úsměvem mi
oznámí, že mi výsledky testu pošle na e-mail.
Místo toho položil na stůl občanku s tvrzením,
že věděl, že jde za profesionály, nicméně naše
služby daleko předčily jeho očekávání – návrhy akceptoval přesně v předložené podobě.
Výsledkem byla klientova velká spokojenost
a mých 170 bodů.
Co z těchto řádků vyplývá? Velký dík
konzultantům, kteří se stali součástí největšího
testu finančních poradců a zajistili Broker Consulting prvenství. A také vypovídají o kvalitě
služeb a pozitivních referencích – nastala
totiž doba, kdy si sami klienti vybírají finanční poradce, a my jsme na správném místě
a ve správnou chvíli, abychom této šance
využili. Oproti ostatním nám totiž stačí málo:
dělat svoji práci do budoucna tak, jak ji děláme
už teď. Věřím totiž, že si na stránkách firemních
časopisů konkurenčních společností podobné
řádky nepřečtete.
rozjímáNí Nad křivkami
Před druhou schůzkou jsem připravil velmi
podrobný výstup z Finančního plánu včetně
svých poznámek a dalších, zejména investičních analýz. Součástí byly samozřejmě i návrhy
řešení na úpravu zabezpečení a penzijního
financování.
Hned po příchodu vyjádřil klient velkou
spokojenost s dosavadním postupem a analýzou a těšil se na návrh řešení. Prezentace
Martin Kubát, Konzultant senior
ázání
Navázání
vztahu
s klie
Navázání vztahu s klientem
15
Manažer
– prodejní
dovednosti
avázání
s klientem
Navázánívztahu
vztahu s klientem
Přizpůsobení se
myšlenkovému
procesu klienta
– vidím, slyším, cítím
Určitě jste zažili, jak spokojený zákazník říká:
„To vypadá dobře.”, „To zní dobře.“ nebo
„Z toho mám dobrý pocit.”
Tyto reakce znamenají, že jste zaujali
klienta, vyvolali zájem a uspokojili ho.
Současně tyto fráze poskytují důležitou
informaci o tom, jak lidé myslí nebo zpracovávají informace.
Lidé obecně zpracovávají informace
třemi způsoby:
očima – vizuální typ – věci vidí,
ušima – auditivní typ – věci slyší,
citem – kinestetický typ – věci cítí.
Někteří z nás myslí tak, že v mysli vidí
obrazy, jiní diskutují sami se sebou, aby
slyšeli, jak to zní, ostatní potřebují určit, jak
něco pociťují.
Bez ohledu na to, jak informace zpracováváme, používáme slova a fráze, které co
nejlépe ladí s tím, jak myslíme.
Platí to z několika důvodů. I když jsme
se narodili s pěti smysly, postupně spoleháme na jeden nebo na dva. To znamená,
že si tento aspekt zkušenosti pamatujeme
lépe než ostatní aspekty. Spoléháme-li
se na zrak, lépe si zapamatujeme vizuální
aspekt zkušenosti. Sdělujeme-li někomu určitou zkušenost, použijeme k tomu vizuální
pojmy. Totéž platí o každém dalším smyslu.
Lidé chápou rychleji to, co důvěrně znají.
Proto něco tak jednoduchého jako volba
1) PŘIZPŮSOBENÍ SE OSOBNÍMU
VYSTUPOVÁNÍ KLIENTA.
2) PŘIZPŮSOBENÍ SE KLIENTOVĚ ŘEČI.
3) PŘIZPŮSOBENÍ SE MYŠLENKOVÉMU
PROCESU KLIENTA.
4) ODŮVODNĚNÝ KOMPLIMENT.
5) MYSLET A MLUVIT KLADNĚ.
V předchozích dílech našeho seriálu o návázání
vztahu jsme si ukázali, že klíčem k úspěchu je
co nejvíce se podobat klientovi. Potřebujete se
s klientem co nejvíce sladit. To jak sedíte, stojíte,
dýcháte, hovoříte, zásadně ovlivňuje, zda si vás klient
oblíbí. Pojďme se podívat na samotný jazyk a na to,
jak lidé používají jednotlivá slova.
našich slov může znamenat, že nám druzí
lépe rozumějí.
Naopak, pokud váš klient používá slova
a fráze, které jsou primárně vizuální, a vy
používáte slova a fráze, které jsou primárně auditivní, můžete svého klienta pěkně
poplést.
Nejlepší bude, použijete-li senzoricky
orientovaná slova, která budou odpovídat
způsobu, jak váš klient informace zpracovává. Zkuste to a budete překvapeni, jak
zlepšíte porozumění s klientem.
PŘÍKLAD:
Klient s vámi chce prodiskutovat řešení
zabezpečení, které jste mu předložili, a říká:
Podíval jsem se na to pojištění a vypadá to
celkem dobře.
Můžete na to reagovat několika způsoby:
1 | Opravdu to vypadá dobře. Co je tam
z vašeho pohledu nejzajímavější?
nebo
2 | Opravdu to zní dobře. Řekněte mi, co
vás nejvíce zaujalo?
nebo
3 | Mám z toho také dobrý pocit. Co na vás
udělalo největší dojem?
Všechny odpovědi mají stejný význam.
Rozdíl je ve volbě slov. Která odpověď
nejvíce ladí s jazykem klienta?
Je to první odpověd. Nejvíce se přizpůsobuje jazyku klienta.
Klient použil vizuální slova – podíval a vypadá. To znamená, že potřebuje věci vidět.
Proto volím v odpovědi také vizuální slova
– vypadá a z vašeho pohledu. Poznal jsem,
jaký je jazyk klienta – vizuální, a hned tímto
vizuálním jazykem začínám sám mluvit.
Proto jsem pro tohoto zákazníka srozumitelnější a příjemnější než jiný obchodník,
který tento postup nezná. Výsledkem je
rychlejší a efektivnější uzavření obchodu.
Druhá odpověď je vhodná pro klienta,
který je auditivní – rád věci slyší.
Třetí odpověď je pro klienta, který je
kinestetický – rád věci prožívá a cítí.
JAK SE MŮŽU NAUČIT
MLUVIT JAZYKEM KLIENTA
Trénink si rozložte do několika fází:
1 | Nejdříve se naučte zpětně rozpoznat,
jakým jazykem mluví – zda je na oči,
uši nebo cit. Vždy se po schůzce snažte
vzpomenout si, jaká slova a slovní
obraty používal. Napiště si je na papír
a přemýšlejte, zda jsou to slova vizuální,
auditivní nebo kinestetická. Během
prvních cvičení si nebudete moci přesně
6) ODHALENÍ KUPNÍ MOTIVACE KLIENTA.
vzpomenout. Vytrvalým opakováním se
budete zlepšovat a budete přesně vědět,
co klient povídal a jakou kategorii slov
používal. Chce to cvičit a cvičit.
2 | Časem zjistíte, že vás během prodejního
rozhovoru napadlo: „Aha, ten klient je
na oči,” nebo „Ona bude asi na uši, jsem
zvědavý, zda se to potvrdí.” Gratuluji,
dostali jste se do druhé fáze tréninku.
Máte schopnost si automaticky všimnout,
jakým jazykem mluví váš klient. Na začátku
vás překvapí, že jste to zjistili bez jakékoli
námahy. To je naprosto v pořádku. Hrajte si
s tím. Poslouchejte klienta a pozorujte ho,
zda opravdu mluví jazykem, který jste určili.
3 | Poslední fází tréninku je to, že začnete
klientovi prezentovat, odpovídat a ptát
se jazykem, kterým zákazník mluví. Máte
tři základní jazyky – oči, uši, cit. Vše se dá
říci třemi způsoby.
Například se můžete zeptat:
„Jak to vidíte?”
nebo „Co tomu říkáte?”
nebo „Jaký z toho máte pocit?”
SENZORICKY ORIENTOVANÁ SLOVA
VIZUÁLNÍ
vidět
představa
objevit se
vypadat
představit si
soustředit se
vnímání
předvídat
pohledy
jasný
pozorovat
horizont
ukázat
scéna
AUDITIVNÍ
znít
slyšet
poznamenat
ptát se
křičet
ozývat se
křik
ústní
naslouchat
zvonit
rezonovat
hlasitý
diskutovat
artikulovat
Pro rychlejší osvojení této techniky vám
pomůžou následující seznamy senzoricky
orientovaných slov a frází. Naučte se je
nazpaměť, jako když jste se učili na základní
škole vyjmenovaná slova. Hodně vám to
usnadní prodej, protože rychleji rozpoznáte
jazyk klienta a rychleji začnete mluvit jeho
jazykem, protože už budete znát základní
slovní zásobu a nejčastější fráze.
Technika, se kterou jsme se dnes seznámili, patří mezi pokročilé techniky pro
navázání vztahu. Většina obchodníků ji buď
vůbec nezná, nebo ji neumí používat.
Z vlastní zkušenosti vím, že čas a úsilí,
které investujete do naučení se tohoto
postupu, se vám bohatě vrátí. Získáte
ohromnou konkurenční výhodu a náskok
před ostatními.
Prakticky si můžete tento postup
procvičit pod vedením zkušených lektorů
na jednom z dvoudenních tréninků PROFI
OBCHODNÍK I nebo PROFI OBCHODNÍK II.
Příště se podíváme na další dvě techniky pro navázání vztahu. Jde
o ODŮVODNĚNÝ
KOMPLIMENT
a MYSLET KLADNĚ
A POZITIVNĚ.
VILÉM PODLISKA,
OBCHODNÍ
ŘEDITEL
SENZORICKY ORIENTOVANÉ FRÁZE:
KINESTETICKÁ
cítit
zmocnit se
pevný
naléhat
uchopit
pohybovat se
tok
stress
tvrdý
teplý
strnulý
tupý
emocionální
tuhý
VIZUÁLNÍ
Stojí za podívanou
Vypadá jako
Z ptačí perspektivy
AUDITIVNÍ
Jasný jako zvon
Jasně vyjádřeno
Brnknout někomu
Vrhnout letmý pohled
Jasný pohled
Podrobně popsat
Vyjádřit se k něčemu
Kalný pohled
Z očí do očí
Šlehnout očima
Ve správném světle
Mlhavá myšlenka
Ve světle čeho
Být ztělesněním
Objevit se v dohledu
Vypadá jako
Podat zprávu o
Natahovat uši
Slyšet hlasy
Tajná zpráva
Drž jazyk za zuby
Plané povídání
Zmatení jazyků
Hlasitě a zřetelně
Ptát se po někom
KINESTETICKÝ
Je vyřízen
V podstatě to znamená
Jablko nepadlo daleko
od stromu
Pustit se do křížku
Klidný, chladný
a soustředěný
Pevný základ
Vznášet se
Nemá se čeho chytit
Věnovat pozornost
Být unášen větrem
Začít od začatku
Ruku v ruce
Lpět na něčem
Pevně se držet
16
Rozhovor
Radíte klientům podle vlastních
zkušeností?
V podstatě ano. Vlastní bydlení a rezerva
peněz pro mne byly vždy důležité. Proto
doporučuji svým klientům řešit bydlení
a vytvářet finanční rezervu, aby se nikdy
nedostali do situace, kdy jim budou chybět
finance na to, co je pro ně v životě podstatné. Mě v rodině učili počítat a přemýšlet
o penězích. Do půjček se u nás nikdy nešlo
a k tomu jsme vedli i děti. I když dnes už
mám názor – šetřit ano, ale zároveň užívat
každého dne. Člověk musí vědět, kolik může
utratit a kolik ušetřit. Myslím, že v rodinách,
kde ty základy jsou, se lépe pracuje. Mám
zkušenosti, že už přicházejí děti mých klientů a přemýšlejí o penězích.
Ze života
rentiérky
Takhle vypadá finanční svoboda, napadlo mě, když jsem v plzeňské kanceláři připravovala rozhovor
s oblastní ředitelkou Jaroslavou Šlaufovou. Už tři roky má podle manažerského dodatku nárok na rentu.
Ale protože ji práce baví, stále se jí naplno věnuje a drží krok se svými mladými a dravými kolegy. Vyzařuje
z ní klid, zkušenosti a životní nadhled. Jak sama říká, kariéra pro ni nikdy nebyla prvořadou záležitostí.
Svou práci se vždycky snažila dělat s chutí a to ostatní prý už přišlo samo. Když začala pracovat v Broker
Consulting, bylo jí padesát let. Dnes si díky svému tehdejšímu rozhodnutí může naplno užívat života se
svou rodinou a přáteli. Svým dvěma vnoučatům financuje vzdělání a jazykové kurzy, cestuje po světě,
s manželem si dopřává lázeňské pobyty a má v plánu uskutečnit cestu kolem světa. Jaruška Šlaufová je
učebnicovou ukázkou toho, že kariéra v Broker Consulting je tou nejlepší životní investicí.
Jaruško, v Broker Consulting pracujete
od samého vzniku naší společnosti. To
znamená už více než 13 let. A pořád
jedete naplno, i když byste už mohla
brát rentu. Kde se ve vás bere ta chuť
do práce?
Kdysi jsem četla větu, která se mi moc
líbí: „Najdi si to, co tě baví, dělej to a nikdy
nebudeš muset pracovat.“ Já jsem se našla
v Brokeru, a tak už 13 let dělám to, co mě
baví. Už bych mohla mít rentu a zůstat
doma. Ale neberu to jako práci. Navíc jsem
tady mezi lidmi, kteří jsou o generaci nebo
i o dvě mladší než já, a cítím se mezi nimi
dobře.
Vy jste vlastně praktickou ukázkou
toho, jak vypadá finanční svoboda –
chodíte do práce jen proto, že vás
to baví...
Uvědomila jsem si to při mé nedávné
cestě do Ameriky, kam jsem jela na návštěvu za svým synovcem. Když jsme se
vraceli od Niagarských vodopádů, vzal mě
synovec do „snídaňového servisu“. Hned
u vchodu mě zarazilo, že tam obsluhovali
samí přestárlí lidé – tím myslím 75 let
a výše. Ptala jsem se, proč tady ti lidé pracují. A synovec mi řekl, že to jsou lidé, kteří
si za života nenaspořili, kteří si nekoupili
svůj byt... a teď musí dělat. Důchod mají
tak malý, že z toho nezaplatí ani nájmy.
Takže pokud nechtějí žít pod mostem,
musí pracovat do padnutí.
Taková situace by asi mohla
v budoucnu potkat i některé lidi
v České republice...
Pokud o svých penězích nepřemýšlejí,
tak ano. Po návratu z Ameriky jsem hned
nováčkům na semináři A na tomto příkladu
ukázala, v čem je smysl naší práce. Aby
člověk, který si nechá poradit, měl možnost
slušně žít i ve stáří.
uvědomila. Takhle u nás může skončit
mnoho lidí. Proto lidi dnes učíme, aby si
pořizovali své bydlení, aby využívali jen
dobrý úvěr, aby měli finanční rezervu. Když
klienti namítají, že teď si ji tvořit nemůžou,
protože mají málo peněz, ptám se jich:
„A kdy je budete mít? Jste ve věku, kdy
můžete pracovat a vyděláváte. Kdy budete
mít, když ne teď?“ Člověk musí lidem bez
tlaku předávat tyto myšlenky, aby o svých
penězích přemýšleli. Snažím se jim vysvětlit, proč by si měli dávat peníze stranou
na stáří, kdy už nebudou peníze moci
vydělávat a budou mít mnoho volného
času na plnění svých snů.
Lidé nejvíce ze všeho potřebují cítit, že
o ně máte zájem. Nedělá mi problém vžít se
Už 13 let dělám to, co mě baví.
Něco jiného ale je, když já si můžu říct:
„Moje práce mě baví, proto budu dělat. Ale
nemusím.“ Oni musí. To jsem si tam naplno
do jejich situace. Do ztížené finanční situace
se dnes může dostat každý. Důležité je, aby
s tím chtěl něco dělat.
Jak vnímají vaši vrstevníci to, že jste si
dokázala zajistit výrazně vyšší životní
úroveň?
Někteří vidí jen to, že jezdím častěji na dovolenou. Je to v myšlení – něco chtít, za něčím jít. Věřím tomu, že každý člověk může
ovlivnit svůj život. Když jen sedí a čeká,
samo nic nepřijde.
Dělat produkci na úrovni oblastního
ředitelství je náročná práce. Vám se
to daří už řadu let a přitom působíte
dojmem, že to je naprostá pohoda, že
neznáte stres. Bylo to tak u vás vždycky, nebo to přišlo až se zkušenostmi?
Práci jsem si vždycky plánovala a jeden čas
jsem si dávala týdenní plány, které jsem
dodržovala. Když jsem neměla plány v pátek
udělané, navštěvovala jsem klienty v sobotu
i v neděli. Pracovala jsem vždycky tak, abych
měla na všechno, co potřebuji, na vytvoření
rezervy, ale i na dovolenou. Jsem zvyklá
mít telefon zapnutý 24 hodin denně a moji
klienti mi mohou volat kdykoliv. Důležité
je tuto práci dělat pravidelně. To jsem vždy
dodržovala a přišlo mi to samozřejmé.
Po letech začne fungovat, že klienti se
ozývají a chodí za mnou do kanceláře. Skoro
by se dalo říct, že obchody přicházejí samy,
ale není to úplně tak. Je to jen důsledek
dlouholeté práce a pravidelné péče o klienty. Dnešní výsledky jsou dány především
díky práci týmu.
Vaše oblastní ředitelství je tvořeno
dvanácti lidmi, takže je jedno z nejmenších. Jak se vám daří dosahovat
takové efektivity?
V mém týmu jsou velice inteligentní a pracovití lidé. Ty výsledky jsou především jejich
práce. Ve Stříbře dnes vede tým zkušený
manažer Jirka Hruška, který je zároveň skvělý obchodník a dokáže výborně předávat
své zkušenosti kolegům. V našem týmu
mám také jednu z nejlepších hypotečních
specialistek Evu Hruškovou. To, že tito
zkušení spolupracovníci už dnes pracují
zcela samostatně, mi umožňuje věnovat se
skupině v plzeňské kanceláři, která vznikla
poměrně nedávno.
S lidmi v týmu často mluvíme o smyslu
naší práce a nutnosti dělat ji dlouhodobě
a především pravidelně. Když někdy polevím, musím pak přidat. Jinak to nejde. V naší
společnosti má každý možnost naplánovat
si vlastní rentu a určit si svoji životní úroveň,
a to už po deseti letech práce. Já jsem začínala skoro v padesáti letech, takže ti mladí
mají obrovské možnosti. Každý má možnost
ovlivnit výši své provize. Pokud někdo pracuje tak, že má pouze na poplatky a základní výdaje, nemá tato práce smysl.“
Nesetkáváte se někdy s námitkami, že
dnes je jiná doba, než když jste začína-
la vy, že je dnes těžší se v našem oboru
prosadit?
Není to o tom, jaká je doba. Každá doba má
svá pro a proti. Nejdůležitější je mít svůj cíl.
Finance řeší lidé v každé době. Dnes
mají spolupracovníci výhodu v zázemí velké
společnosti, mohou se zúčastnit vzdělávacího systému a pracují na základě finančních
plánů.
Je podle vás obor finančního poradenství v současné době stejně perspektivní, jako když jste začínala vy?
Peníze lidi potřebovali, potřebují a budou
potřebovat. To je myšlenka, kterou mi řekl
Petr Hrubý, když jsem začínala, a platí to
dodneška. Základem této práce bylo a bude
mít vždy domluvené schůzky a předávat
informace co nejvíce lidem.
Vy děláte i na pozici oblastní ředitelky
stále i své vlastní obchody?
I když nyní již vlastní body nejsou prioritou,
přesto uzavírám obchody u svých klientů,
18
Rozhovor
kteří si mé služby vyžádají. Jsou ale i další
situace – například v sobotu jsem byla
soukromě v Mariánských Lázních, no a další
týden jsem tam jela uzavřít obchod. To už
je postižení (smích). Jakmile se mě někdo
zeptá, co dělám, vím, že z něj bude klient.
Jak jim tu práci popisujete,
že to všechny chytne?
Pár lidí mi řeklo, že se dovedu vcítit do lidí
(i když si to sama moc neuvědomuji). Empatie dělá hodně. Ráda lidi vyslechnu, ptám
se jich, co dělají, jak jsou spokojení, co dělali
předtím. Oni pak na to navážou otázkou –
a co děláte vy?
nejsou všechno. To určitě nejsou, ale jsou
pro život hodně důležité.
Proč jsou peníze důležité pro vás?
Třeba proto, že díky penězům mohu dělat
radost druhým, ale i sobě – což nebylo
vždycky. Když dcery studovaly a přestavovali jsme dům, muselo se mnohem víc počítat.
Peněz si vážím a zbytečně neutrácím. Až
na ty dovolené. Nejvíce a nejraději investuji
do svých vnoučat. Brát je na dovolené mi
dělá radost. Pomáhám i s financováním
jejich vzdělání. Poslední investicí byla koupě
bytu pro vnučku, aby si vyzkoušela, jestli
dokáže být samostatná.
Jakmile se mě někdo zeptá,
co dělám,
vím, že z něj bude klient.
A co jim na to odpovídáte?
Víte, já se snažím, aby lidé měli vždycky
na to, co potřebují. Aby v žádné situaci
nebyli u dna. Já vlastně informuji lidi o tom,
jak zacházet s penězi, aby o ně nepřicházeli,
aby žili v pohodě. Někdo říká, že peníze
Takovou babičku nemá každý...
Svým dětem a vnoučatům budu stát vždycky za zády. Tvrdím, že není nic důležitějšího
než mít kolem sebe lidi, na které se člověk
může spolehnout. To je obrovské bohatství.
To si člověk vytváří celý život. Rodina je tím,
co mě v životě nabíjí. Je to to nejdůležitější,
co člověk má. Když nevychází s vlastními,
nemůže vycházet s cizími. Moje rodina je
prostě jednička.
Podle vašich zkušeností tedy není
v rozporu, aby žena dělala kariéru
a zároveň se dostatečně věnovala
rodině?
V žádném případě, ale chce to zázemí. Musíte mít za zády někoho, kdo to chápe, kdo
respektuje, že dělám tuhle práci. My jsme
s tím s manželem neměli nikdy problémy,
a to jsme spolu už 42 let. Máme například
i úplně rozdílné koníčky. Ale nic tu nebrání
ničemu. On si jde s chlapy na fotbal a já si
s kamarádkami někam vyjedu.
Vaším koníčkem je tedy cestování?
Měla jsem vždycky plány, že budu cestovat.
Za totality jsem vyjížděla, kam nás pustili,
například do Ruska. Hned když se po revoluci otevřely hranice, začala jsem sjíždět
Evropu. Mým snem je cesta kolem světa. Ale
ta, kterou jsem si vybrala, je na letošek úplně obsazená a už se plní místa na rok 2013.
Navíc to chce čas, takže to tak trochu odkládám. Je to cesta na několik měsíců. Zatím si
užívám to, že si každý rok pořídím kvalitní
lázeňský pobyt. Jsem už v období, kdy si
toho volna dělám více než dříve, v tom je
kouzlo této práce. Už jsem prožila s rodinou
Vánoce i Nový rok v tropech. Dnes nejvíce
preferuji poznávací zájezdy.
Ve Františkových ázních
Cestujete raději sama, nebo s rodinou?
Na dovolenou jezdím hlavně s manželem
a vnoučaty, někdy s celou rodinou a přáteli
a někdy také sama. Například minulé Vánoce jsem koupila 14denní plavbu na velké
lodi (o jakou se teď v Broker Consulting
soutěží) pro rodinné příslušníky. Kdo měl
čas a chuť, mohl jet. Tak jsme dva týdny
jezdili po ostrovech. Tyto plavby mám ráda,
už jsem je absolvovala několikrát a mám
probrouzdané Středomoří ze všech stran.
S manželem jsem letos byla ve Vysokých Tatrách, které miluje, s celou rodinou jsme pak
vyrazili do Ameriky... Letos mám za sebou
nějakých pět šest delších nebo kratších cest.
Někdy jedu na prodloužený víkend, jindy
třeba na dva týdny. Buďto dělám, nebo
cestuji. Dávám si to za odměnu.
Turecko navštívila v roce 2010
Procestovala jste toho hodně
i s Brokerem?
Hodně. Byli jsme v Řecku na Kosu, kam
jsem brala i manžela a vnučku, pak jsme jeli
Ameriku, cestovali jsme po Floridě a další
cesta byla zámořskou lodí na Jamajku,
Kajmanské ostrovy a do Mexika. Nezapomenutelná byla cesta do Asie na Borneo, ta mě
nadchla, a chci si Asii ještě zopakovat. Díky
Broker Consulting jsem se dostala k cestování na lodi, které se mi moc líbí. Každý den je
člověk na jiném místě, lodě jsou nádherné
a pohodlné, se spoustou zábavy.
Máte ráda firemní akce?
Určitě. Je tady řada lidí, které znám dlouhodobě a vždycky je ráda vidím. Dnes je
ve společnosti mnoho mladých lidí, které
obdivuji, jak se do toho obuli, a fandím jim.
Člověk je s firmou za ty roky trochu srostlý.
Když jedu zpátky v paměti, vidím obrovský
skok, obrovský rozvoj. To nikdo, kdo tím
neprošel, asi necítí. Jak se firma s pár lidmi
vyvinula v takto velkou firmu na dnešní
úrovni. To zázemí, ty kanceláře...
Jaruška Šlaufová ve své plzeňské kanceláři, kde každé pondělí pořádá aktivační
den. Její druhá kancelář (a hlavní základna) se už 13 let nachází ve Stříbře.
Její oblastní ředitelství je tvořeno 12 skvělými spolupracovníky – z toho
působí 6 ve Stříbře a 6 v Plzni Na fotce jsou zleva: Jan Novák, Helena Mikešová,
Jaroslava Šlaufová, Ivana Polívková, Pavla Schmidová a Karel Funda.
S kolegy z Broker Consulting na Borneu
Připadá mi skvělé, že se vám podařilo
v padesáti rozjet kariéru tak, že si dnes
plníte své sny...
Ani jsem o tom nepřemýšlela jako o kariéře.
Měla jsem v hlavě, že chci svoji práci dělat
pořádně. Kariérní postupy pak přicházely
samy. Nejsem člověk, který by se nějak honil
za kariérou. Důležitá je pravidelná práce, mít
své cíle a jít za nimi. Pak vše přijde.
DěKUJi ZA roZhoVor.
PTAlA Se eVA SADílKoVá
Fotografie z letošní cesty po USA (ano, i ta se šikmou věží...) s vnukem a manželem
20
21
Výsledky
říjen 2011
Výsledky
říjen 2011
vlastní body
skupinové body
Jméno
Body
Emil Malý
Roman Hušek
Jana Zíbová
Michal Koubek
Jana Šmardová
Ondřej Schejbal
Rudolf I Gusti
Pavel Šimků
Luděk Vokoun
Matěj Kubrt
Jan Tuček
Jiří Hodný
Drahomír Olšiak
Jindřiška Dresslerová
Václav Vích
Lenka Lamková
Jaroslava Šlaufová
Václav Pipek
Lukáš Křetínský
Pavel Hošek
Julius Šafr
3 060
2 874
2 685
2 666
2 635
2 264
2 257
1 901
1 728
1 522
1 417
1 386
1 146
1 069
1 049
923
894
871
839
829
775
Jméno
Body
Roman Skala
Jana Holátová
Michal Budín
Libor Nekvasil
Čeněk Liška
Ivona Bakrlíková
Marek Rys
Ivan Dischinger
Josef Vašíček
Marcel Langr
Jan Smutný
Jiří Nekvapil
Michael Rund
Ivana Kochmanová
Petr Nechutný
Jaroslav Driemer
Martin Havlík
Jakub Krčmář
Jiří Tatýrek
Pavel Škába
767
719
693
669
651
640
622
620
619
617
607
591
583
582
569
563
554
538
536
525
AnketA – skupinové body – své výsledky komentují nejúspěšnější ředitelé měsíce říjnA:
Emil Malý,
regionální ředitel
Na stupních vítězů jsme
teď měli malý výpadek .
Takže zpráva pro všechny,
kterým jsme tady scházeli:
můžete s námi zase počítat. Děkuji všem lidem
v našem ředitelství – je to vaše skvělá práce,
a věřím, že teď se už budeme na stupních vítězů
objevovat každý měsíc.
Roman Hušek,
regionální ředitel
Již třetí měsíc obsazujeme
druhé místo... Sakra .
Za měsíc říjen chci poslat
poděkování do všech
kanceláří v regionech, kde působí naše regionální
ředitelství. Děkuji Ústí, ValMezu, Rumburku,
Přerovu, Chomutovu, České Lípě a v neposlední
řadě oběma finančním centrům v Liberci .
V této chvíli připravujeme systém a nástroje
k co nejefektivnějšímu využití penzijní reformy
a změn v penzijním připojištění. Právě prožíváme
neopakovatelnou příležitost a my ji využijeme!!!
Jméno
Body
Jméno
Kateřina Tatýrková
Martin Podolský
Milan Kratzer
Marek Šedivý
Jiří Vosyka
Daniela Dlouhá
Hana Šindelková
Petra Rysová
Kateřina Benešová
Klára Kolomazníková
Pavel Vanický
Martin Hušek
Petr Boháč
Tomáš Bubeníček
Vladislav Pýcha
Dušan Birka
Renata Soukalová
Věra Hakenová
Marek Zavadil
Kateřina Hykelová
Tomáš Rychtecký
Iveta Kohoutová
Michal Novák
Petr Nechutný
Michal Tegi
Josef Vozabule
528
484
477
386
377
360
360
342
327
309
299
276
276
263
256
255
244
236
228
215
208
208
206
205
204
200
Martin Kubát
Pavel Houška
Marta Žížková
Michal Růžek
Richard Haidlmayer
Martin Sedláček
Dagmar Palyzová
Jindřich Kučera
Michal Barák
Tomáš Galus
Zdeňka Černá
Lenka Andršová
Jiří Hruška
Martin Svoboda
Jana Štantejská
David Chalupka
Ludvík Vaněk
Pavel Jána
Vít Klubal
Karel Sůva
Pavel Vořech
Gabriela Poláková
Kristýna Nožinová
Petra Zlesáková
Ivan Bárta
Jméno
Nováčci
10
10
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
Jméno
Gabriel Nagy
Silvia Nemcová
Mária Tkáčová
Václav Hrdlička
Jiří Kochman
Patrícia Balkó
Vladimír Horník
Yahia Akhsas
Ladislav Brückner
Tomáš Bubeníček
Jan Diart
Martin Flegl
Martin Havlík
190
187
186
185
178
177
175
175
173
171
168
167
166
163
162
160
159
158
157
155
154
154
152
151
151
Jana Zíbová,
regionální ředitelka
Týmová práce je společné
úsilí všech. Jako tým jsme
sice třetí, ale podstatné je,
že každý člen týmu získal
bronz. K tomu všem svým kolegům gratuluji.
Říkám dobře, když říkám: „Vzdávači nikdy nevítězí
a vítězové se nikdy nevzdávají“?
AnketA – vlAstní body – své výsledky komentují nejúspěšnější obchodníci měsíce říjnA:
Kateřina Tatýrková,
manažer
Musím se přiznat, že
na svůj výsledek nejsem
až tak moc pyšná, neboť
většinu bodů jsem získala
uzavřením obchodu s nejbližšími známými,
což nebylo zas tolik těžké. Ale je to pro mne
výzva a zároveň závazek toto zopakovat na dalších obchodech. Už se moc těším!!
počet nováčků
Milan Fischer
Eva Vránová
Martin Ftáčnik
Judita Sedileková
Jan Hlinovský
František Rejzek
Beáta Ďorková
Tomáš Němeček
Michal Koubek
Radka Loudová
Jana Syrovátková
Renáta Gazdačková
Juraj Sladký
Body
Nováčci
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Martin Podolský,
reprezentant
Za říjnovým výsledkem byl
hlavně realizovaný firemní
obchod. První jednání
na firmě začala již v prvním čtvrtletí i za účasti manažera Petra Gramela,
kterému tímto ještě jednou děkuji za výpomoc.
Klientovi se velmi líbil model IŽP s řádným
a mimořádným pojistným, které si mohou
zaměstnanci vybírat. Nyní postupně navštěvuji
zaměstnance, kde začínáme řešit jejich rodinné
finance. Kolegům, kteří si budují kmen klientů,
bych chtěl doporučit, aby se věnovali i těmto
obchodům, protože firemní obchod umí výrazně
urychlit získávání nových klientů.
Milan Kratzer,
konzultant
K mým výsledkům mě
pohánějí sny, které mám
od dětství. Ani v těch
nejtěžších chvílích jsem
si nedokázal představit, že neuspěji. Beru život
jako stavebnici. Bez dobrých a pevných základů
nepřijde kladný výsledek. I nejhorší elektrikář
může být mistrem . Děkuji firmě i blízkým,
kteří mě v této činnosti podporují, a hlavně své
úžasné přítelkyni.
počet nováčků
Jméno
Jakub Hejna
Petr Janovský
Michal Kudláček
David Mareš
Petr Polc
Jitka Přibylová
Roman Skala
Nováčci
2
2
2
2
2
2
2
Jméno
Petr Soler
Květa Šťastná
Ludvík Vaněk
Josef Vašíček
Jan Weisenpacher
Jana Zíbová
Nováčci
2
2
2
2
2
2
Téma měsíce: PENZIJNÍ REFORMA
V listopadu 2011 spatřila světlo světa dlouho připravovaná a diskutovaná reforma českého důchodového
systému, která se naplno spustí 1. 1. 2013. V médiích se objevila v této souvislosti vlna informací. Pro
laickou veřejnost je ale nová situace extrémně nepřehledná. Většina občanů České republiky nerozumí
tomu, proč reforma vznikla, co pro ně znamená, zda je pro ně důležitá a jak se k ní mají postavit. Lidé
potřebují někoho, kdo jim reformu srozumitelně vysvětlí. A od toho jsme tady my – finanční konzultanti.
DRUHÝ PILÍŘ
Důchodové spoření není zvýhodněno
žádnými státními příspěvky ani daňovými
úlevami a není možné u něj využívat příspěvky zaměstnavatele.
Podle předběžných propočtů analytického oddělení Broker Consulting, založených
pouze na porovnání výnosů, bude druhý pilíř
výhodný jen pro bohatší lidi, kteří do průběžného systému odvádějí hodně peněz. V současné době se připravují pro tyto výpočty
kalkulačky, které budou našim konzultantům
k dispozici na OK Netu. Výnos ale určitě není
jediným kritériem, které je při rozhodování
potřeba zohlednit.
Dalším podstatným parametrem II. pilíře
je také způsob čerpání naspořených peněz.
Při dosažení důchodového věku (podle
nových pravidel) se budou moci lidé rozhodnout, zda zvolí variantu dvacetileté, nebo
doživotní renty. V současné době nejsou
k dispozici žádné podklady k tomu, jak se
bude výše doživotní renty počítat. Porovnání
výhodnosti obou variant je proto momentálně nemožné.
Prostředky z II. pilíře, které jsou předmětem dědictví, může dědic získat buď
všechny připsáním na svůj individuální
důchodový účet, pokud je sám účastníkem
II. pilíře. V opačném případě má nárok pouze na 2 % ze mzdy odváděné nad rámec
povinného důchodového zabezpečení. Při
zvyšující se hranici odchodu do důchodu
se tak v extrémních případech může stát,
že se nároku na vyplacení penze nedožijí
potomci v několika generacích za sebou
a naspořené peníze nebude možné nikdy
využít.
O problematice dědictví důchodového
spoření se více dočtete v tiskové zprávě Broker Consulting, uveřejněné na webu bcas.cz
v sekci Tiskové centrum – Tiskové zprávy.
Do důchodového spoření bude možné
vstoupit od 1. ledna 2013.
Do 30. 6. 2013 mohou do druhého pilíře
vstoupit všichni občané ČR. Po tomto datu
budou mít tuto možnost pouze občané
mladší 35 let.
Toto rozhodnutí je nevratné, to znamená,
že není možné z II. pilíře vystoupit, a člověk
musí po celou dobu svého produktivního
věku do systému odvádět 5 % ze své mzdy.
Druhý pilíř, neboli důchodové spoření, je
na rozdíl od prvního pilíře úplnou novinkou.
Spočívá v tom, že každý bude mít možnost
vyvést si část peněz ze společného prvního
pilíře na svůj individuální účet. Ze sociálního
Třetí pilíř, neboli doplňkové penzijní spoření,
je pro občany ČR nejzajímavější součástí reformy, a zaslouží si proto maximální
PROČ REFORMA VZNIKLA?
Doposud byl český důchodový systém postaven převážně na systému „Pay as you go“.
To znamená, že po celý život člověk odvádí
ze své mzdy důchodové pojištění (v současné době to bylo 28 % z hrubé mzdy v součtu
za zaměstnavatele i zaměstnance) do veřejného důchodového systému. Tyto peníze
se rozdělují mezi současné důchodce. Každý
člověk, který dospěl do důchodového věku,
měl nárok z tohoto systému čerpat.
Tento systém může fungovat, pokud má
společnost dostatek lidí v produktivním věku,
kteří do systému přispívají (v poměru k počtu
důchodců). V České republice však nastal
problém, který fungování dosavadního systému naboural. Česká populace stárne. Rodí se
stále méně dětí, stále méně lidí je v produktivním věku, přibývá důchodců a díky pokročilé medicíně se lidé dožívají stále vyššího
věku. V roce 2011 skončí český důchodový
systém s jistotou v deficitu přes 30 miliard korun. Z tohoto důvodu byla penzijní reforma
neodvratná. Česká republika nemá a nebude
mít dost prostředků na to, aby mohla zajistit
potřebnou životní úroveň všem důchodcům.
Lidé si nyní musí uvědomit tvrdou realitu, že
nemohou ve stáří spoléhat na stát a musí se
na ně finančně připravit sami.
NOVÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM
Nový důchodový systém stojí na třech opěrných bodech, tzv. pilířích.
PRVNÍ PILÍŘ
První pilíř je průběžný důchodový systém,
jak ho známe z dřívějška (Pay as you go –
viz předchozí odstavec), avšak s několika
PŘÍKLADY DOSAŽENÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU
ROČNÍK
1965
1971
1977
1983
1989
1995
VĚK ODCHODU DO DŮCHODU
65 let
66 let
67 let
68 let
69 let
70 let
1
pojištění, které každý platí, bude možné tři
procentní body vyvést na svůj osobní účet.
Ovšem za cenu toho, že bude muset k tomu
přidat dvě procenta navíc ze své mzdy.
V praxi to znamená, že ten, kdo se rozhodne
využívat druhý pilíř, si bude odkládat každý
měsíc 5 % z hrubé mzdy na svůj individuální účet. Na svém individuálním účtu si
bude spořit peníze, ke kterým se dostane
v momentě, kdy mu bude přiznán státní
důchod. Zároveň je potřeba vzít v potaz,
že účastníkům II. pilíře bude vyměřen nižší
státní důchod v závislosti na délce účasti
ve druhém pilíři.
Prostředky ve druhém pilíři je možné
zhodnocovat v několika typech důchodových fondů (fond státních dluhopisů,
konzervativní fond, vyvážený fond, dynamický fond), přičemž u tohoto produktu není
garantováno nezáporné zhodnocení.
2
zásadními změnami. Ty spočívají v tom, že
budeme do důchodu chodit výrazně později
(viz tabulka).
Další změna se týká odchodu žen do důchodu. Ženy ročníků 1965 a mladší budou
chodit do důchodu ve stejném věku jako
muži a nebude se zohledňovat počet dětí.
Tuto část reformy lze považovat za nejzásadnější. Společnost se tím dostává do nové
etapy financování stáří. Kdysi bylo obvyklé,
že o rodiče se ve stáří postaraly děti, později
se tato odpovědnost přesunula na stát a nyní
už se o sebe budou muset lidé postarat sami.
TŘETÍ PILÍŘ
3
výhodných podmínek, jako je například
možnost jednorázového vyrovnání, státní příspěvek, daňové výhody, příspěvek
zaměstnavatele nebo garance nezáporného zhodnocení.
Možnost využívat transformované fondy
bude podmíněna založením „starého“
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY PO REFORMĚ
Příspěvek
účastníka
(měsíčně)
100 Kč
200 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč
600 Kč
700 Kč
800 Kč
900 Kč
1 000 Kč
Státní
příspěvek
dnes
(měsíčně)
50 Kč
90 Kč
120 Kč
140 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
Státní
příspěvek
po reformě
(měsíčně)
0
0
90 Kč
110 Kč
130 Kč
150 Kč
170 Kč
190 Kč
210 Kč
230 Kč
penzijního připojištění. Kdo nebude mít založeno současné penzijní připojištění, bude
mít možnost v rámci III. pilíře využívat pouze
nové účastnické fondy, nikoliv transformované fondy. Možnost uzavření starého penzijního připojištění je přitom časově omezena,
a to do konce listopadu 2012.
Časově omezená je také možnost přestupovat mezi současnými penzijními fondy, a to
pouze do konce února 2012.
pozornost. Skládá se ze dvou částí, z tzv.
transformovaných fondů a z tzv. nových
účastnických fondů.
Transformované fondy
Vzniknou ze starého penzijního připojištění,
tak jak ho známe. Jejich velkou výhodou
bude zachování podstatné části stávajících
Nové účastnické fondy
Nové účastnické fondy budou v mnoha parametrech podobné transformovaným fondům.
Stejné budou státní příspěvky (viz tabulka),
možnost příspěvků zaměstnavatele, daňové
výhody nebo možnost jednorázového vyrovnání. Nové účastnické fondy ale nebudou
umožňovat výsluhovou a pozůstalostní penzi
a také u nich nebude garantováno nezáporné
zhodnocení. Což je pro konzervativní Čechy
poměrně zásadní informace.
Účastník bude mít možnost zvolit si typ
fondu (konzervativní, nebo dynamičtější).
Hlavní výhodou, kterou klientům nové účastnické fondy nabízejí, jsou nízké management
fee (poplatky), které definuje zákon. Nové
účastnické fondy budou fungovat podobně jako otevřené podílové fondy, přičemž
majetek fondu a majetek penzijní společnosti bude oddělen a bude možné mezi nimi

přestupovat.
24
Téma měsíce
CO ZNAMENÁ PENZIJNÍ REFORMA PRO FINANČNÍ KONZULTANTY?
a jak je to výhodné. Ale ta problematika je
složitější. Když takovýchto lidí budou běhat tisíce nebo desetitisíce, nastane velký problém
s nekvalitním poradenstvím. Lidé, kteří tomu
vůbec nerozumějí, začnou dávat finanční
rady. Jednou z našich velkých přidaných
hodnot je profesionalita a informační náskok
před ostatními. I v médiích jsou zveřejňovány
neúplné informace.
Penzijní reforma je v naší
branži považována
za jedinečnou obchodní
příležitost. Jakým způsobem
by měli finanční poradci
o této problematice mluvit
s klienty? Které informace
je potřeba klientům
předávat a které jsou už
pro ně zbytečně zatěžující?
Jak penzijní reforma
ovlivní práci finančních
konzultantů? O těchto
a dalších otázkách jsme
si povídali s obchodním
ředitelem Vilémem
Podliskou a analytikem
Jendou Šimkem.
Jakým způsobem by podle vašeho
názoru měli naši poradci představovat
klientům penzijní reformu? Měli by se
více zaměřit na některý ze tří pilířů?
Jan Šimek (JŠ): O penzijní reformě se teď
hodně mluví v médiích a díky tomu většinu
lidí toto téma zajímá. Ale většinou mu nerozumějí. Konzultanti by jim proto měli být nyní
k dispozici a kvalifikovaně zodpovědět jejich
otázky. Co se týká významnosti pilířů, z mého
pohledu je nejdůležitější ten třetí. Je zajímavý
pro klienty, a proto je zajímavý i pro naši práci.
Prvnímu pilíři se stejně nevyhneme a druhý
bude zajímavý jen pro úzkou skupinu lidí.
Vilém Podliska (VP): Souhlasím. Celkově je
ale nepodstatné, který pilíř je zajímavý. Nejde
tady o jednotlivé pilíře, ale o to, že mezi
klienty je zmatek. A naše úloha je dát jim
podklady k tomu, aby se mohli rozhodnout.
Informací je v tuto chvíli pro laiky hrozně
moc a jsou protichůdné. Nejde jen o to sepisovat smlouvy z druhého nebo třetího pilíře
a porovnávat, které penzijko je lepší. Důležité
je klientům zavolat, říct, že začala důchodová
reforma, že naší povinností je klienty navštívit
a dát jim podklady, které budou potřebovat
pro svá rozhodnutí.
To je jediná informace, kterou je potřeba říct
předem. Všechno ostatní se řeší na schůzce.
Poradenství je složitá a individuální záležitost,
takže není možné obvolat všechny s jednou informací na konci roku, pak v únoru,
v listopadu... Vždycky záleží na tom, co má
ten člověk sjednáno, jaké má finanční nároky
a požadavky, a třeba také na tom, jaké má
požadavky na likviditu.
Důchodová reforma
je jen dílčí částí řešení renty.
JŠ: S tím naprosto souhlasím. Média jsou
informačně pozadu. Zejména na druhý
pilíř se dívají jen optikou výnosů. Ale vůbec
neřeší například to, že se k penězům dostanu
až v sedmdesáti, že si peníze můžu vybírat
jen dvacetiletou, nebo doživotní rentou, že
u té renty nejsou předem známé tabulky,
podle kterých se bude počítat, že jsou tady
politická rizika, že tento systém někdo změní.
Média se soustředila jen na výpočet a snaží
se dávat lidem rychlé rady – máte plat 25
tisíc nebo vyšší, tak se vám to vyplatí. Tečka.
Ale tohle je ve skutečnosti podružná věc.
V čem konkrétně vidíte obchodní potenciál reformy?
VP: Obchodní potenciál spočívá v komplexní
správě financí. Reforma pro nás funguje jen
jako „otevírač dveří“. My se u klienta potřebujeme dostat ke komplexnímu řešení – vyřešit
všechny čtyři segmenty. Důchodová reforma
je v podstatě jen jednou dílčí částí řešení renty, protože řeší důchody od 60 let. Ale spoustu
lidí zajímá renta ve 40 nebo v 50 letech. Naši
konzultanti by měli navštívit klienty, říct jim,
jaká je situace, na co si mají dát pozor, a potom se s nimi bavit celkově o financích.
JŠ: Přesně tak, pokud je důvodem ke schůzce penzijní reforma, klient očekává, že mu ji
jednoduše vysvětlíme. Proto je nutné, aby
naši konzultanti sami reformu v základních
bodech dobře pochopili. U klientů jim pak
mohou pomoci i nástroje, které jsme pro ně
připravili – například letáky nebo prezentér,
který je k dispozici na OK Netu.
Na co by měli naši konzultanti klienty
v souvislosti s reformou upozornit?
JŠ: Lidé by měli pochopit především to základní sdělení, že se na důchod musí připravit
sami. To říkáme už dlouhou dobu a penzijní
reforma to jen potvrdila. Do důchodu teď budeme chodit později. Všichni se musí připravit
na to, že se na důchod budou zabezpečovat
celý život a že musí začít jako mladí, státní důchod totiž stačit nebude. Důležité je také to,
že třetí pilíř se státními příspěvky a daňovými
úlevami je atraktivní v podstatě pro všechny, navíc se k penězům ze třetího pilíře lidé
dostanou dříve než k těm z druhého. Proto by
ho měli mít všichni založený. Naopak druhý
pilíř se nám zatím jeví jako možná atraktivní
pouze pro bohaté lidi. Pro ně je však atraktivita snížena tím, že ve své situaci se už nemusí
tolik spoléhat na stát, jsou zabezpečeni mimo
penzijní systém.
Myslíte, že téma penzijní reformy bude
otevírat dveře k bonitnějším, nebo
spíše k méně bonitním klientům?
VP: Ke všem. Protože tady je celková mediální
masáž a všichni potřebují informace, do jaké
míry se jich to týká a co mají nebo nemají
udělat. Navíc v praxi pravděpodobně nastane
to, že domácnosti začnou obcházet s penzijním spořením lidé, kteří dnes prodávají
plyn, hrnce nebo kosmetiku, a budou lidem
vyprávět, jak je důležité si spořit na důchod
Viléme, říkal jste, že teď začne důchodové spoření a penzijní připojištění
prodávat každý amatér. Jak se mohou
naši poradci odlišit při prvním kontaktování nových klientů, aby na první
pohled poznali, že je oslovil profesionál
na finance?
VP: Odliší se tím, jak budou vypadat – protože rozdíl mezi Avon lady, prodejcem elektriky
a poradcem Broker Consulting je patrný
na první pohled. Za druhé jsou zaštítěni naší
značkou. Broker Consulting byl vítězem testu
finančních poradců... To všechno jim pomůže dostat se ke klientům a přes důchodovou
reformu s nimi řešit peníze jako takové.
Teď nastane několik klíčových termínů – do konce února na změnu fondu,
do konce listopadu na založení „starého“ penzijního připojištění... Jaký
systém oslovování klientů by teď měli
konzultanti zvolit? Kdy a jak klienty
oslovovat?
VP: Správný postup je ten, že vezmou databáze a všechny klienty osloví, že se s nimi
chtějí setkat, protože začala penzijní reforma.
JŠ: Hlad lidí po informacích opravdu cítím –
penzijní reforma zajímá i mé kamarády. Ale
je to opravdu složitá problematika a na to
potřebuje každý odborníka. Jedná se o dva
stostránkové zákony, které v dnešním světě
dělby práce nikdo z nich nemá čas číst. Lidé
nebudou číst ani několikastránkové články
v novinách. Proto potřebují někoho, kdo přijde,
srozumitelně jim to vysvětlí a dá jim nějaké
doporučení. Když jsem přednášel problematiku penzijní reformy v kanceláři Jany Zíbové,
líbil se mi její nápad, že penzijní reforma je také
skvělým způsobem, jak si říct o doporučení,
protože o tyto informace má hodně lidí zájem.
Měli by teď konzultanti změnit průběh
PR1? Přizpůsobit ho tématu penzijní
reforma?
VP: Nemění se v podstatě nic. Protože
průběh schůzky závisí na důvodu, s jakým se
tam volá. Když si domluvím schůzku s tím, že
je nějaká změna v legislativě, tak se nejdříve
potřebuji začít bavit o té legislativě a potom
můžu přejít na standardní postup. Když mám
schůzku domluvenou na penzijní reformu,
zeptám se, jaké už o ní mají informace, seznámím je se základními body, zjistím, jak to pro
ně je nebo není důležité... Nebo schůzku
můžu otevřít tím, že začnu mluvit o naší
společnosti. Tím klient získá informace o naší
velikosti a stabilitě, což pro něj bude zárukou,
že dostává relevantní informace. Případně
se ho zeptám: „Zajímají vás informace o naší
společnosti, nebo se budeme rovnou bavit
na téma penzijní reforma?“ Žádná složitost.
A pak na to naváže představením Finančního plánu?
VP: Přesně tak. K tomu si může vzít na pomoc brožuru „Příležitost pro vaše finance“
a říct: „Když se spolu budeme bavit o důchodech, je důležité se na to podívat komplexně. Tady vidíte, že kromě renty řešíme s lidmi
spoření pro děti, bydlení, zabezpečení. Renta
souvisí s těmi důchody. A záleží na vás, jestli
chcete jít do důchodu až v sedmdesáti, nebo
by pro vás byla zajímavější možnost čerpat
peníze už v padesáti. Co si o tom myslíte?...“
Jendo, téma penzijní reforma jsi přednášel už v mnoha našich kancelářích.
Na co se konzultanti v této souvislosti
nejvíce ptají?
JŠ: Bavíme se často hodně technicky. Většinou probereme reformu a oni se pak zajímají
o konkrétní podrobnosti. Občas možná řešíme příliš velké detaily, které nejsou podstatné. Například který z fondů je nejlepší, který
horší... To je ale podružné. Lidé si od nás
kupují službu. Ta spočívá v tom, že jim vysvětlíme reformu. A klient už pak nemusí mít
strach. Řekne si: reformu už nemusím řešit
a ty složité články můžu házet do koše.
VP: Je to přesně tak.
Myslíte si, že současná situace je pro
náš obor jedinečnou obchodní příležitostí, která může zásadním způsobem
ovlivnit úspěch našich poradců?
VP: V zásadě ovlivní obraty těch lidí, kteří
budou chodit na schůzky. Když nebudou
chodit na schůzky, reforma přijde a odejde.
Je to super téma, o kterém se dá bavit, a lidé
na to budou připravení. Když se s nimi o tom
nebudeme bavit my, bude se o tom s nimi
bavit někdo jiný. Takže jde jen o to, aby naši
poradci byli první, kdo zavolá a s těmi lidmi
se sejde, a nečekali na květen nebo listopad.
Příležitost penzijní reformy pro nás rozhodně nespočívá jen v navyšování smluv
penzijního připojištění. Hlavní myšlenka
vězí v tom, že jde především o prodej komplexní služby a ne jen o navyšování smluv a
převody. Reformu zkrátka můžeme použít
podobně jako zlevněné tarify nebo levnější
povinné ručení. Ve srovnání s těmito výhodami je ale penzijní reforma díky masivní
mediální kampani placené státem výrazně
účinnější.
JŠ: Je to příležitost i hrozba. Dveře u klientů
jsou otevřené, penzijní reformu musí řešit každý. Když budeme ve dveřích první, můžeme
získat vztah s klientem, když budeme druzí,
dveře už budou zavřené.
PTALA SE EVA SADÍLKOVÁ
27
Téma měsíce
Penzijní reforma a Finanční plán
Způsob, jakým stát hospodaří s finančními
prostředky, které mu byly daňovými poplatníky svěřeny, asi nikdo z nás nedokáže
přímo ovlivnit. Nezbývá nám tedy než se
s důsledky hospodaření státu vyrovnat.
Jedním z těchto důsledků je i důchodová reforma, schválená na konci tohoto
roku. Co z ní pro nás vyplývá? Pro občany
asi nic příjemného. Především nás čeká
pozdější odchod do důchodu, ale také
například zásadní změny v penzijním
připojištění.
Tyto změny mají dva zcela zásadní
dopady. Změna výše státních příspěvků
znamená úpravu v doporučené výši úložky
do tohoto produktu. Úprava podmínek
nakládání s prostředky fondu a výplaty
prostředků v nově vzniklých fondech
po konci listopadu příštího roku znamenají
zcela odlišné podmínky oproti fondům
současným.
Transformace stávajících fondů při
zachování současných podmínek je spolu
se změnami státních příspěvků dokonalou
příležitostí k návštěvě stávajících i nových
klientů.
Běžný český klient slyší spíše na jistotu než vyšší výnos, a to je právě výhoda,
kterou nabízejí současné (v budoucnu
„transformované“) fondy. Podmínka nezáporného výnosu již v nových fondech
nebude platná, proto jsou současné fondy
poslední příležitostí, jak produkt s touto
garancí získat.
To samozřejmě reflektuje i OK Finanční
plán. Potvrzuje se naše dlouhodobé doporučení uzavírat penzijní připojištění pro
každého klienta, aby mohl využít součas-
ných podmínek, dokud platí. Proto jsou naši
současní klienti již připraveni. I jim se však
budeme muset v následujícím roce věnovat, abychom správně nastavili výši pravidelných plateb podle nových podmínek.
Tyto podmínky jsou již v OK Finančním
plánu zohledněny, proto se místo dřívějšího
doporučení 100/500/1500 budete nově
setkávat s doporučením 300/1000/2000.
Využijte této příležitosti i vy a navštivte
své klienty,
aby i oni mohli
nadále získávat
peníze navíc.
PAVEL KAČER,
MANAŽER
PRO METODIKU
FINANČNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
Anketa
NA PENZIJNÍ REFORMU A JEJÍ DOPAD NA PRÁCI KONZULTANTŮ JSME SE ZEPTALI TAKÉ V OBCHODNÍ SÍTI
Jaké jsou reakce klientů na schválenou penzijní reformu? Zajímají se o tuto problematiku?
Změnil se nyní vztah veřejnosti k vytváření finanční rezervy na stáří?
Pomáhá vám toto téma při jednání s klienty? Jak ho využíváte? Co klienty v této souvislosti nejvíce zajímá?
bázi už máme přes 15 tisíc klientů
a každý pátek jim voláme a následně
se s nimi scházíme. Posledních 14
dní jsme změnili záminku na penzijní
reformu, aby měli informace a věděli,
jak s tím naložit.
Václav Vích
oblastní ředitel
Petr Fiala
konzultant
Michal Klátil
manažer
Penzijní reforma je jen „otevíračka“
ke klientům, kteří jsou masírováni
médii. Naším úkolem je dělat u nich
standardní práci, tedy finanční plánování. Takže to určitě nevypadá tak, že
bychom běhali po penzijních fondech
a dělali honem nějaké změny. Ale
opravdu jde o to dělat standardní
práci. Záminka je jednoduchá – aby
nepřišli o peníze, aby je nikdo „nenatáhl“ a aby pak měli možnost volby.
Někteří klienti se o toto téma zajímají
sami od sebe, jiní reagují tak, že si ty
informace raději zjistí sami. Je to jen
o tom, kolika klientům zavoláme. Buď
si o tom budou chtít popovídat, nebo
ať si ty informace zjišťují jinde. Změnili jsme jen skript navolávání. V data-
Reakce u klientů jsou různé. Někteří
nadávají na vládu, ale u většiny je to
vstupenka k otevřenému rozhovoru.
Nemají moc informací, a proto je tato
problematika, která se jich přímo
dotýká, velmi zajímá. Zdá se mi, že
vztah veřejnosti k vytváření finanční
rezervy na stáří se mění průběžně
k lepšímu. Nicméně schválená
penzijní reforma výrazně pomohla jen
zájmu o převody a uzavírání penzijních připojištění s minimální úložkou
300,-/měs. Toto téma osobně vnímám
jako vstupenku na téma finanční plánování. To se snažím u klientů nejvíce
prosazovat, protože je velmi zajímá,
jestli si za stávajících změn dokážou
udržet v penzi svůj životní standard.
Asi všichni klienti už postřehli
informaci, že stát nemá dost peněz
na to, aby vyplácel důchody, a začínají
si připouštět myšlenku, že by si měli
dávat peníze někam stranou. O tom,
jak konkrétně penzijní reforma funguje, tím myslím první, druhý, třetí
pilíř... zatím klienti mnoho nevědí a je
na nás, abychom je s těmi informacemi a možnostmi seznámili.
Oficiálním spuštěním penzijní
reformy se i v těch lidech, kteří
to zatím neřešili, spustí ochota se
o těchto věcech bavit. Beru to jako
další vstupenku ke klientům a vzhledem ke komplexní službě, kterou
děláme, určitě dostaneme i hodně
doporučení.
Tadeáš Spousta
manažer Broker Expert
Schválení penzijní reformy mně
i mým lidem pomáhá při domlouvání
schůzek a upevnění si vztahu s klienty. Klienti většinou mají povědomí, že
se nějaký zákon schvaloval, ale vůbec
netuší, jaké to bude mít konkrétní
dopady. Proto se ani nijak nezměnil
jejich přístup k vytváření rezervy
na stáří. Jde spíš o pocit poradce
a o umění prodat myšlenku finančního plánování.
Názor
ekonomického
ředitele
ZÍSKEJTE
INFORMAČNÍ NÁSKOK
Ačkoli je výsledná podoba penzijní reformy
nakonec ovlivněna politickými aspekty více
než ekonomickými, vidím jednoznačné
pozitivum již v samotném faktu, že konečně
došlo k nějaké změně dosavadního stavu.
Ačkoli je obecně používán ve spojitosti
s penzijní a důchodovou reformou pojem
sociální spravedlnost, dochází dlouhodobě
naopak k mezigenerační nespravedlnosti,
která se s časem prohlubuje. Vždyť průměrně
vydělávající občan odvede státu na příspěvcích do důchodového systému o 300 % více,
než z něj vůbec kdy vyčerpá! Zhoršení mezigenerační nerovnosti hrozí mezi roky 2030
a 2050, kdy se saldo důchodového systému
zhorší z - 0,5 % HDP na - 4,0 % HDP.
Penzijní reforma (i když dobrovolný II.
pilíř nepovažuji za reformu v pravém smyslu
chápání tohoto slova) přináší alespoň částečně roli osobní odpovědnosti jednotlivce,
tedy doposud nový prvek. Protože vnímání
role osobní odpovědnosti souvisí se vzdělaností, měla by se v čase zvyšovat, pokud
se bude zvyšovat finanční gramotnost
obyvatel. Doposud zde byla výhradně institucionální odpovědnost, která sama o sobě
potlačuje odpovědnost osobní.
Hlavní důvod, proč penzijní reforma
přichází na svět a v této podobě, je zcela
prozaický. Institucionální odpovědnost je
výhodná pro vládnoucí politické struktury,
a to zejména levicové. Proč? Zvýšená osobní
odpovědnost znamená také nižší závislost
jednotlivců na státu a vládě a naopak. Je
tedy politicky výhodné manipulovat s příjmy
téměř 1/3 obyvatel formou příslibů jejich
zvýšení vždy před volbami.
Proto osobně bez ohledu na výhrady
vítám penzijní reformu jako jednoznačně
pozitivní krok, který by měl vést z dlouhodobého hlediska k těmto cílům – k fiskální
udržitelnosti, ke zmírnění mezigeneračního
břemene, zvýšení ekvivalence, k diverzifikaci
a ke zvýšení role
osobní odpovědnosti na úkor
odpovědnosti
institucionální.
Oddělení podpory prodeje pro vás připravilo studijní a prezentační
materiály k tématu penzijní reformy.
PAVEL MATOUŠEK,
EKONOMICKÝ
ŘEDITEL
CD PENZIJNÍ REFORMA
Audiozáznam semináře finančního
analytika Jana Šimka pro spolupracovníky Broker Consulting.
 Vzdělávejte se při jízdě autem,
 zpříjemněte si cestování poslechem
srozumitelného výkladu penzijní
reformy,
 prostřednictvím audionahrávky získáte veškeré potřebné informace.
 CD můžete objednávat v e-shopu
na OK Netu.
SPECIÁLNÍ SEKCE PENZIJNÍ
REFORMA NA OK NETU
Najdete zde:
 veškeré prezentace na téma
penzijní reformy,
 OK Video,
 kompletní znění příslušných
zákonů,
 test znalostí o penzijní reformě,
 odkaz na CD,
 prezentér ke stažení.
PREZENTÉR „PENZE“
Nově vytvořený list prezentéru obsahuje přehledné
a stručné shrnutí nového důchodového systému. Pomocí
schémat můžete klientům
snadno vysvětlit princip tří
pilířů penzijního systému
po reformě.
Prezentér je ke stažení v sekci
„Penzijní reforma“ na OK Netu.
28
29
Inzerce
Reportáž
Převratná hypotéka
PEKELNÝ NÁVRAT DO MARÍNY
Převratná hypotéka od UniCredit Bank již druhým rokem hýbe hypotečním trhem. S podílem kolem
85 % veškeré produkce banky je nejoblíbenějším hypotečním produktem. Díky atraktivním podmínkám
a bezkonkurenční sazbě 2,5 % Převratná hypotéka letos obhájila prvenství v kategorii Nejlepší hypoteční úvěr
v anketě Banka roku. V nedávné době navíc došlo k úpravě podmínek a Převratnou je nyní možné uplatnit
až do 100 % LTV a to nejen pro nemovitosti určené k vlastnímu bydlení, ale také pro rekreační nemovitosti.
Jaká je vlastně podstata tohoto
unikátního produktu?
Úroková sazba u Převratné hypotéky je
stanovena na bázi tzv. floatu. Sazba vychází
z 1měsíčního PRIBORu, ke kterému je připočítána fixní marže. Tato marže je pevně dána
v úvěrové smlouvě a je po celou dobu úvěru
konstantní. Celková sazba úvěru se tedy mění
pouze vlivem změn 1měsíčního PRIBORu, jehož úroveň je dána situací na finančním trhu,
banka sama tedy úrokovou sazbu neovlivňuje. Klient je navíc chráněn proti jemným výky-
vům sazby nastavením tzv. koridoru ve výši
+/- 0,1 %. Pokud se tedy PRIBOR pohybuje
v těchto mezích, sazba zůstává neměnná.
V případě, že PRIBOR prorazí nastavený
koridor, dojde ke změně sazby a nastavení
nového koridoru.
Jaké jsou hlavní výhody
Převratné hypotéky?
 Nízká úroková sazba, díky které klient ušetří
na úrocích, a splácí tak rychleji samotnou
jistinu úvěru.
 Úroková sazba je dána trhem, nikoliv
bankou.
 Klient má možnost úvěr bez sank-
ce nedočerpat – může si vytvořit rezervu pro případné navýšení výdajů,
spojené např. s výstavbou.
 Možnost 4krát do roka splatit úvěr nebo
jeho část pouze za 1 % z mimořádné splátky.
 Možnost kdykoliv přejít na fixní úrokovou
sazbu za jednorázový poplatek 2000 Kč.
 Každý klient má svého osobního
bankéře, na kterého se může kdykoliv
obrátit.
Jaké výhody poskytuje UniCredit Bank
poradcům Broker Consulting?
Vzhledem ke spolupráci UniCredit
Bank s Broker Consulting připravujeme pro
poradce zajímavé zvýhodnění na poplatcích,
úrokových sazbách a také v oblasti zjednodušeného dokladování příjmů. Příjmy budou
posuzovány nikoliv na základě daňového přiznání, ale podle vyplacených provizí poradce.
Nebude tedy nutné dokládat množství potvrzení a dokumentů. Celý proces se zjednoduší.
Něco navíc – Splatkomat.cz
V dubnu tohoto roku navíc
UniCredit Bank přišla
s dalším převratným produktem –
Konsolidací. Konsolidace díky svým
podmínkám umožňuje klientům sloučit
své úvěrové závazky
do jednoho a tím
snížit sazbu a ušetřit
na úrocích. Klient navíc takto může získat
další prostředky.
Kolik klient ušetří,
případně kolik prostředků může navíc
získat, jednoduše
zjistí na stránkách
Splatkomat.cz.
PLAVBA ZA POZNÁNÍM
VLASTNÍCH MOŽNOSTÍ
Člověk, který je pracovně velmi vytížený, musí občas vyhledat klidné
prostředí, nejlépe s přáteli. A když se k tomu přidá sluníčko a moře, je
to kombinace více než dokonalá. Nedávno jsem dostal od obchodního
ředitele Viléma Podlisky výjimečnou nabídku takovéto „poklidně“
strávené chvilky...
Vzhledem k boji o oblastní ředitelství jsem
okamžitě uvítal možnost si odpočinout
a načerpat síly na další pracovní týden plný
schůzek a zajímavých obchodních případů. Slovo dalo slovo a cesta do chorvatské
mariny Vodice na regatu Jabuka mohla
začít. Dofinišoval jsem v práci co se dalo,
zkontroloval jsem všechny nováčky, zda
mají navoláno dost schůzek a jestli vše běží,
jak má, a vyrazili jsme na 1064 km dlouhou
cestu, v jejímž cíli na nás čekalo 82 konkurenčních posádek.
dva dny nás čekal trénink. Osobně jsem
se velmi těšil, protože trénink stejně jako
u nás v Broker Consulting považuji za jednu
z nejdůležitějších věcí (neustále trénovat
dovednosti a zdokonalovat se). Bylo až
neuvěřitelné, jaký pokrok jsme dokázali
za dva dny dřiny od rána do večera udělat.
Pravda, usínat v deset večer vyčerpáním nebylo zrovna podle mého gusta. Ale vím, že
úspěch se prostě musí dostavit, když člověk
tvrdě maká.
CESTA S KOCOUREM
A je to tady. Startujeme 11. 11. 2011 poeticky v 11:11. Ale V NOCI! Byl to pro mě
trošku šok, ale ani v práci se nesetkáváme
vždy se standardním klientem. Náš kapitán
(do našeho jazyka přeloženo manažer) byl
opravdu zkušený mořeplavec, což ukázal
hned na startu, kdy jsme vyrazili jako první.
Vidět za sebou 81 lodí s vytaženými spinakrovými plachtami v půl dvanácté v noci
bylo omračující. Dalo by se to připodobnit
k výkonům Danky Dlouhé v týdenních
statistikách .
Okamžitě po startu nás předjely tři
závodní speciály a my jsme se vydali
na dlouhou cestu k Jabuce (50 NM, tj. cca
85 km na zadní vítr). Bylo nutné být neustále
ve střehu, a jako na PR1 nasloucháme klientovi, zde jsme museli naslouchat lodi. Jabuku jsme pokořili za 4 hodiny a 15 minut.
Při cestě se známou osobností západočeských médií Marcelem Mourkem (zvaným
Kocour) jsme probrali strategie nejen
obchodní (Marcel se zabývá tréninkem lidí
a psychologií prodeje). Nechal si také představit naše služby. U toho jsem se malinko
zapotil – prezentovat náš Finanční plán před
obchodním ředitelem... Do Vodice, kde už
na nás čekala poloprofesionální loď a kapitán Nikola Kršanac, jsme dorazili k večeru.
Pomyslel jsem si, že po tréninku na Jabuce
je regata v létě jasně vyhraná.
TVRDÝ TRÉNINK PRO 11 DRSŇÁKŮ
Ráno dorazili naši spolubojovníci. Naše
posádka čítala 11 námořníků, z toho 9 velmi
zkušených. (Důvtipný čtenář asi vytuší, kteří
dva nešťastníci byli ti nezkušení .) První
DEN D
To co následovalo, bylo peklo. Návrat
do maríny nám trval 10 hodin. Probíhal tak,
že jsme neustále seděli na bortu lodi a vyvažovali. A to v ideálním počasí: teplota byla
-2 stupně a vítr 25 uzlů. Pro vaši představu
– ve 30 uzlech se standardně ruší závody
kvůli extrémnímu nebezpečí. Neumíte si
představit, jak jsem se těšil zpátky do kanceláře na teplíčko a výmluvy konzultantů
, když jsem naprosto zmrzlý v polospánku
vyvažoval. Mezi sprchou od každé páté vlny
nás čekala večeře našeho kolegy v podobě
jeho nevolnosti a to hned třikrát.
NÁMOŘNÍ BITVA ZA ÚSVITU
Když nastal úsvit a začalo se dělat teplo,
dostavily se halucinace. Následně nám bylo
vysvětleno, že je to naprosto normální. Osobně jsem viděl na hladině chodit lidi a plavat
velryby, což je ve Středomoří poměrně
neobvyklý jev. Pět námořních mil před cílem
se zničehonic objevily dvě konkurenční
lodě – jedna cca 400 m před námi a druhá
400 metrů za naší zádí. Nikdo z nás nechápal,
kde se tam vzaly, když jsme celou cestu jeli
samotní. V naprostém vyčerpání jsme svedli
doslova námořní bitvu a dojeli jsme v celkovém pořadí na 5. místě. Hlavou se mi honilo,
že když člověk už nemůže, má ještě pořád
30 % sil k dobru. V nejuznávanější kategorii
jsme skončili na 2. místě a naši kategorii jsme
vyhráli. Cítil jsem velkou hrdost na to, že jsem
mohl být součástí lodi DSK. Skoro takovou,
jako že jsem součástí Broker Consulting.
Chcete-li získat něco, co jste nikdy
nedokázali, musíte udělat něco, co jste nikdy
neudělali.
PETR NECHUTNÝ JR., MANAŽER SENIOR
32
33
Slovensko
Slovensko
ING pri bezškodovom priebehu tohto
rizika vyplatí klientovi bonus. Pred odporúčaním klientovi je vhodné pozrieť sa
na VPP a na výluky z poistenia.
Invalidita
Investičné
životné
poistenie
Produktová analýza – 3. časť
V dnešnej časti nášho
seriálu sa budeme venovať
analyzovaným rizikám
v produktoch Investičného
životného poistenia, a to:
nK
ritické choroby alebo
aj inak povedané závažné
choroby
n I nvalidita
nD
enné odškodné
Kritické choroby
Cena za toto riziko robí vrásky na čele
nejednému konzultantovi. Veď sami
posúďte a pozrite sa na cenu poistného
v tabuľkách 1 a 2. Poisťovne zabezpečujú klienta pri diagnózach a operáciách
s počtom od 10 chorôb a operácií (ČSOB)
až po 33. Okrem výberu kombinácie závažných chorôb je dobré pozrieť sa na tzv. „lehoty prežitia“. Allianz a AXA podmieňujú
výplatu poistného plnenia pri niektorých
chorobách prežitím 30 dní odo dňa vzniku
poistnej udalosti.
V Generali je zasa plnenie pri určitých
diagnózach vyplatené ihneď po diagnostikovaní vážnej choroby a plnenie sa
vzťahuje aj na psychické choroby.
Poisťovne Aegon a Metlife Amslico si vyhradzujúe právo zmeniť výšku
poistného počas poistnej doby a väčšina
poisťovní si vyhradzuju právo meniť oceňovacie tabuľky.
V ČSOB sa vypláca poistné plnenie už pri zaradení na listinu čakateľov
na transplantáciu.
Mesačné poistné pre Kritické choroby pre poistnú
sumu 10 000 € – muži
Poisťovňa
Vstupný vek
Produkt
25 rokov
35 rokov
45 rokov
Aegon
Penzia plus
12,50 €
17,55 €
24,79 €
Metlife Amslico
Metlife Invest – 32 diagnóz
12,65 €
19,75 €
29,23 €
ASP
Invest Plus – 26 diagnóz
10,40 €
15,50 €
24,20 €
AXA
Comfort Plus – 21 diagnóz
16,06 €
15,57 €
28,75 €
AXA
Comfort Plus s konštantnou PS – 21 diagnóz
7,67 €
11,57 €
18,75 €
ČSOB
Investia Life – 10 diagnóz
11,89 €
18,26 €
31,42 €
Generali
Dynamik + – 33 diagnóz
7,61 €
10,17 €
14,17 €
ING
ING Smart – 14 diagnóz
7,00 €
14,20 €
24,50 €
Uniqa
IŽP s dividendou – 13 diagnóz
9,22 €
13,55 €
21,39 €
Wüstenrot
IŽP pre zdravie a dôchodok – 23 diagnóz
13,03 €
16,97 €
22,82 €
Kooperatíva
SD1
8,60 €
13,20 €
22,70 €
Vysvetlivky k tabuľkám:
OK odporúčanie
priemerný produkt
neodporúčame
Mesačné poistné pre Kritické choroby pre poistnú
sumu 10 000 € – ženy
Poisťovňa
Vstupný vek
Produkt
25 rokov
35 rokov
45 rokov
Aegon
Penzia plus
9,49 €
12,78 €
16,68 €
Metlife Amslico
Metlife Invest – 32 diagnóz
12,65 €
19,75 €
29,23 €
ASP
Invest Plus – 26 diagnóz
9,10 €
13,20 €
20,40 €
AXA
Comfort Plus – 21 diagnóz
10,72 €
10,29 €
9,21 €
AXA
Comfort Plus s konštantnou PS – 21 diagnóz
5,60 €
8,24 €
12,46 €
ČSOB
Investia Life – 10 diagnóz
8,11 €
11,46 €
21,02 €
Generali
Dynamik + - 33 diagnóz
5,95 €
7,70 €
10,15 €
ING
ING Smart – 14 diagnóz
5,60 €
10,80 €
17,80 €
Uniqa
IŽP s dividendou – 13 diagnóz
6,81 €
9,62 €
14,20 €
Wüstenrot
IŽP pre zdravie a dôchodok – 23 diagnóz
7,17 €
8,92 €
11,31 €
Kooperatíva
SD1
7,50 €
10,80 €
17,00 €
Vysvetlivky k tabuľkám:
OK odporúčanie
priemerný produkt
neodporúčame
K októbru 2011 Sociálna poisťovňa
vyplácala z cca 1,3 mil. dôchodkov asi
cca 222 tis. invalidných dôchodkov.
O invalidite rozhoduje lekár Sociálnej
poisťovne a invalidita je priznaná, keď
schopnosť človeka vykonávať zárobkovú
činnosť klesne o viac ako 40 %.
Bežná definícia poistnej udalosti
vo VPP je pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo
nepriaznivého zdravotného stavu o viac
ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou.
Vo VPP Wüstenrot poistnou udalosťou
poistenia pre prípad poberania invalidného dôchodku je právoplatné rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku poistenému počas trvania
poistenia za splnenia ostatných dohodnutých podmienok (to znamená už o viac
ako 40 %). Rovnaká definícia platí aj pre
poisťovňu Aegon.
Pravidelnú mesačnú dávku vyplácanú
poisťovňou pri invalidite je možné dojednať v AXA, Uniqa a Wüstenrot. Allianz Slovenská poisťovňa poskytuje plnenie vo
forme ročne vyplácaného dôchodku. Jednorazovú výplatu poistnej sumy ponúkajú
poisťovne Aegon, AXA, ČSOB, Generali
- Slovensko a ING. V poisťovni Kooperatíva
si môže klient zvoliť z dvoch možností,
mesačnú výplatu dôchodku alebo jednorazovú výplatu dôchodku, ktorá je však
"odložená" na ročné splátky počas 5-ich
rokov (ročne sa vypláca 1/5 dôchodku).
Uniqa Mmesačnú dávku v Uniqa je
možné dojednať len v prípade, ak je
dojednané aj pripoistenie oslobodenia
od platenia poistného v prípade invalidity. Poistenie v prípade AXA je len
do 60 rokov. V ING sa 30 % z poistnej sumy
sa vypláca po ukončení šetrenia a zvyšok po 12 mesiacoch od vzniku poistnej
udalosti.
Mesačné poistné pre pravidelné plnenie z dôvodu invalidity (choroba alebo úraz) pre PS 200 EUR/mesačne – muži
Poisťovňa
Produkt
ASP
Vstupný vek
25 rokov
35 rokov
45 rokov
Invest Plus
16,80 €
23,60 €
34,80 €
AXA
Comfort Plus
9,00 €
9,00 €
9,00 €
Uniqa
IŽP s dividendou
6,83 €
9,03 €
13,33 €
Wüstenrot
IŽP pre zdravie a dôchodok
8,00 €
8,00 €
8,00 €
Mesačné poistné pre pravidelné plnenie z dôvodu invalidity (choroba alebo úraz) pre PS 200 EUR/mesačne – ženy
Poisťovňa
Produkt
ASP
Vstupný vek
25 rokov
35 rokov
45 rokov
Invest Plus
16,80 €
23,60 €
34,80 €
AXA
Comfort Plus
9,00 €
9,00 €
9,00 €
Uniqa
IŽP s dividendou
7,89 €
10,66 €
15,02 €
Wüstenrot
IŽP pre zdravie a dôchodok
8,00 €
8,00 €
8,00 €
Mesačné poistné pre denné odškodné pre poistnú
sumu 10 EUR – muži
Vstupný vek
Poisťovňa
25 rokov
Produkt
35 rokov
PN
14. deň
45 rokov
PN
29.deň
14. deň
PN
29.deň
14. deň
29.deň
Aegon
Penzia plus
x
x
x
x
x
x
Amslico
Metlife Invest
x
9,74 €
x
9,74 €
x
12,1
11,20 €
4,70 €
12,30 €
5,30 €
14,90 €
7,10 €
8,82
3,99
9,98
4,72
12,29 €
6,01 €
ASP
Invest Plus
AXA
Comfort Plus
ČSOB
Investia Life
x
x
x
x
x
x
Generali
Dynamik +
9,00 €
3,50 €
10,80 €
4,20 €
13,70 €
5,30 €
ING
ING Smart
x
5,55 €
x
7,00 €
x
9,5
Uniqa
IŽP s dividendou
9,53 €
x
11,68 €
x
15,16 €
x
Uniqa
IŽP s dividendou pre SZČO
10,96 €
x
13,43 €
x
17,44 €
x
Wüstenrot
IŽP pre zdravie a dôchodok
13,03 €
7,22 €
15,37 €
8,51 €
18,97 €
10,51 €
Mesačné poistné pre denné odškodné pre poistnú
sumu 10 EUR – ženy
Vstupný vek
Poisťovňa
25 rokov
Produkt
35 rokov
PN
45 rokov
PN
PN
14. deň
29.deň
14. deň
29.deň
14. deň
29.deň
x
x
x
x
x
x
Aegon
Penzia plus
Amslico
Metlife Invest
x
9,74
x
9,74
x
12,10
ASP
Invest Plus
12,60
5,30
15,90
7,20
19,90
9,50
Denné odškodné vyplácané
v prípade pracovnej
neschopnosti (PN)
AXA
Comfort Plus
11,59
5,38
13,33
6,25
15,94
7,62
ČSOB
Investia Life
x
x
x
x
x
x
Generali
Dynamik +
10,00
4,00
11,50
4,60
13,30
5,30
Pri tomto riziku sme si zvolili porovnanie
poistného v príde PN od 14. dňa a 29. dňa.
Ženy v prípade tohto rizika zaplatia
poisťovniam viac ako muži. Uniqa ponúka
poistenie zamestnaným aj SZČO.
ING
ING Smart
x
5,55
x
7,00
x
9,50
Uniqa
IŽP s dividendou
11,54 €
x
14,28 €
x
17,89
x
Uniqa
IŽP s dividendou pre SZČO
13,27 €
x
16,42 €
x
20,57
x
Wüstenrot
IŽP pre zdravie a dôchodok
16,02
8,88
18,01
9,97
21,33
11,82
34
35
Výsledky
október 2011
Slovensko
výsledky Slovensko
Mesačné plnenie pre jednorazové plnenie z dôvodu invalidity
(choroba alebo úraz) pri PS 88 000/64 800/40 800 Eur – muži
Poisťovňa
Aegon
Vstupný vek
Produkt
Penzia plus
25 rokov
35 rokov
45 rokov
PS 88 000
PS 64 800
PS 40 800
55,77 €
55,73 €
59,32 €
AXA
Comfort Plus
32,56 €
36,29 €
37,94 €
ČSOB
Investia Life –choroba aj úraz
60,44 €
58,93 €
61,27 €
Generali
Dynamik +
52,55 €
54,82 €
53,68 €
ING
ING Smart
43,56 €
52,49 €
50,18 €
Mesačné plnenie pre jednorazové plnenie z dôvodu invalidity
(choroba alebo úraz) pri PS 88 000/64 800/40 800 Eur – ženy
Poisťovňa
Produkt
Aegon
Penzia plus
AXA
Vstupný vek
25 rokov
35 rokov
45 rokov
PS 88 000
PS 64 800
PS 40 800
44,40 €
46,72 €
67,65 €
Comfort Plus
26,04 €
27,00 €
24,84 €
ČSOB
Investia Life
59,35 €
60,89 €
59,36 €
Generali
Dynamik +
52,55 €
54,82 €
53,68 €
ING
ING Smart
52,80 €
53,78 €
46,92 €
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší spolupracovníci októbra.
V ING maximálnu. Výškdennej dávky
ovplyvňuje výška mesačného príjmu.
V tomto pripoistení je dôležité sa pozrieť
na to, či poisťovňa vypláca dávku spätne
od 1. dňa začatia pracovnej neschopnosti,
alebo až od zvoleného dňa, teda napr.
až od 14. dňa. Poistky so spätnou výplatou
poistného sú aj preto "drahšie".
Produktové analýzy a produktové karty
sú k dispozícii na OK Nete a Fin Porte.
Erika Süčová, Róbert Vítkovský,
Tomáš Kročian
CHTĚJÍ VAŠI KLIENTI V PENZI
Antónia Janečková,
vedúci tímu,
Fin Consulting
Chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí mi v tomto
jesennom období pomohli
k produktovému výkonu,
menovite Ivanovi Sedílekovi, Jozefovi Holanovi
a mojej rodine, ktorá stojí
pri mne ako opora. Pevne
verím, že sa ako pobočka pod vedením Jozefa
Holana, posunieme aj
na vyššie priečky a postúpime v kariérnom raste. Ešte
raz ďakujem.
UŽÍVAT?
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
S největším podílem na trhu jsme jistotou pro vaše
klienty a silným partnerem pro vás.
Poskytujeme nadstandardní servis a provizní podmínky.
Pomůžeme vám dobře se připravit na penzijní reformu.
www.pfcp.cz
www.vseopenzich.cz
infolinka 840 111 280
Keďže som iba necelý rok
vo firme Fin Consulting
a prvýkrát v maklérskej firme,
predovšetkým chcem vyjadriť
svoju spokojnosť s možnosťami crosselingu, premyslenými formami spolupráce
a chcem ubezpečiť všetkých
spolupracovníkov, že práve
táto cesta má budúcnosť.
V dnešnej dobe dokáže zaujať
čoraz náročnejšieho klienta
iba skutočne široké spektrum
produktov a služieb a čo
najkomplexnejšia ponuka.
Radoslav Leštinský,
regionálný riaditeľ II
Budem sa pozerať ešte
vyššie, až za kopec. Možno
sa mi to podarí ešte raz.
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší riaditelia októbra.
PŘEŽÍVAT,
NEBO SI
Veronika Valentová,
riaditeľ pobočky
Fin Consulting
Za dobrým výsledkom
v poslednom období je moja
spolupráca s tipérmi ako aj
najužšia spolupráca s realitnou kanceláriou, keďže máme
množstvo hypotekárnych
obchodov,. Využívame crosseling a popri sprostredkovaní
hypotéky samozrejme riešime
aj poistenie nehnuteľnosti
a odporúčame najvhodnejšie
životné poistenie.
Igor Szeles,
regionálny riaditeľ
Výsledok za Október je priamo úmerný počtu aktívnych
profesionálov v štruktúre. Ale
zároveň musím dodať, že je to
minimálny štandard možnosti
súčasného tímu. Cieľ, ktorý
sme si dali, je zvyšovať výkon
štvrťročne o 25 %. Je to veľmi
reálny cieľ, ktorý je podriadený osobným cieľom každého
spolupracovníka. Zažívame
veľmi turbulentné obdobia
na finančných trhoch. Zda
sa, že sa celá Európska únia
trasie v základoch. Ak sa táto
situácia zvládne, tak zaujímavý priestor vo finančných
službách pre skutočných
odborníkov a profesionálov.
Číňania používajú rovnaké slovo na pojem „kríza“
a „príležitosť“. História vždy
ukázala, že kde niektorí vidia
krízu, iní vidia príležitosť. Čaká
nás veľmi zaujímavé a ja som
rád, že môžeme byť všetci
pri tom.
teraz už udržať a dvíhať tieto
čísla. Mám skvelý tím a všetkým ďakujem za októbrový
výsledok.
Som rád že po pár mesiacoch
sme opäť išli hore. Dôležité je
Meno
Antónia Janečková
Veronika Valentová
Radoslav Leštinský
Martin Božík Vladimír Horník
Zuzana Baffyová
Vladimír Žák
Dušan Svoboda
Jana Falisová
Vladimír Toroňa
Peter Maťašovský
Zsolt Czuczor
Peter Ožvald
Peter Gomboš
Monika Janíčková Hanzesová
Štefan Fujasz
Štefan Grajcár
Jana Švajková
Veronika Vravková
Renáta Gazdačková
Miroslav Roskoš
Svetozár Sadloň
Tomáš Hančinský
Judita Sedileková
Juraj Tuhoba
Zdenka Hrdá
Jozef Holan
Michal Galvánek
Iveta Vaculovičová
Alexandra Vrtochová
Linda - MARLIN Ďurovská
Miloš Konček
Marcela Vargová
Pavol Petrík
Dagmar Prokeinová
Július Magdalik
Elena Poláková
Body
394
357
345
321
320
310
303
301
297
288
285
280
280
278
244
239
230
217
208
206
206
198
196
190
179
177
169
168
167
164
163
159
155
153
152
152
151
SKUPINOVÉ body
Jozef Holan,
riaditeľ pobočky,
Fin Consulting
Ivan Sedilek,
regionálny riaditeľ
Fin Consulting
vlastnÉ body
Hurá, sme tu znova.
Niekto prispel viac, niekto
menej, ale ako pobočka sme prispeli vcelku
slušne. Takže všetkým, bez
rozdielu pohlavia, veľkosti
oblečenia a odovzdanej
produkcie naozaj srdečne
ďakujem.
Meno
Ivan Sedilek
Igor Szeles
Jozef Holan
Mária Tkáčová
Karol Furian
Patrícia Balkó
Stanislav Jendrišák
Judita Sedileková
Jozef Szeles
Daniel Domény
Stanislav Čisárik
Dagmar Prokeinová
Štefan Fujasz
Alla Laláková
Bohumír Nemec
Body
3 768
3 407
1 515
1 316
1 257
1 051
975
952
851
848
814
800
706
679
654
30
31
Business
a etika
Business
a etika
Kvapem se blíží konec roku 2011. S ním každoročně
spojujeme několik událostí a činností, které mají zásadní
dopady na spokojenost našich rodin a stav osobních financí.
Jde především o nakupování vánočních dárků, zajišťování
zimních dovolených, umořování co nejvíce nákladů před
koncem účetního období, ale také snaha o postupy nebo
udržení v kariéře.
Daňové tipy
pro finanční
poradce
Všechny tyto činnosti budou mít přímý
dopad na stav vašich osobních financí
a všechny se projeví kladně i záporně v prvém čtvrtletí roku 2012. A co více – výsledek
vašeho předvánočního snažení již nepůjde
nijak napravit nebo opravit. Proto bych rád
alespoň trochu přispěl několika málo radami k vašemu rozhodování „co s penězi“. Pro
některé z vás budou pouze připomenutím,
pro jiné pak – jak věřím – budou pomocí,
jejíž výsledek ocení za několik měsíců.
Základním předpokladem pro úspěšné
rozhodování a plánování vašich finančních
prostředků je před koncem roku správné
stanovení pravděpodobného výsledku hospodaření, tedy stanovení předpokladu zisku
a z toho vyplývajících daňových povinností.
Do příjmů ke zDanění
patří víc než jenom
přijaté provize na účet
Pro stanovení správné výše vašich zdanitelných příjmů nestačí pracovat pouze
s tím, kolik peněz jste přijali na běžný účet.
Hodnotu na účet přijatých provizí je nutné
zvýšit o tyto položky:
n Faktury, jejichž úhrada byla provedena
zápočtem oproti vašim provizím. To
znamená, že přičtete hodnotu faktur,
které jste neuhradili v hotovosti, nebo
převodem, protože o jejich hodnotu
vám bylo na provizích vyplaceno
méně.
n Splátky půjček,
n hodnotu přijatých naturálních plnění
– výhry v soutěžích.
Oproti příjmům 980 000,- Kč pak budete
uplatňovat náklady, nebo z této částky
budete vypočítávat náklady uplatňované
procentem z příjmů.
Pokud vám účetnictví zpracovává účetní,
nezapomeňte jí předat provizní výpisy!
Pouze na základě výpisů z banky nebo vámi
vypsaných přijatých plateb provizí nemůže
spočítat vaše daně správně. Doporučuji
to kromě jiného i proto, že finanční úřady
si vždy ověřují výši vašich příjmů u Broker
Consulting, a. s.
stát (daně, sociální
a zdravotní pojištění)
37%
63%
osobní použití
Příklad
Provize za zprostředkování celkem
n
350 000 kč
Náklady 60 % z částky 980 000 kč
588 000 kč
 chybně!
60 % z částky 350 000 kč
210 000 kč
Provize přijaté na běžný účet za rok
800 000 kč
Faktury, uhrazené zápočtem
+ 60 000 kč
Vrácená půjčka
+ 80 000 kč
Výhra – zájezd
+ 40 000 kč
Zdanitelné příjmy celkem
n
40 % z částky 630 000 kč
U provizí za zprostředkování pojištění
a investic lze uplatnit náklady procentem ve výši 40 %.
Příklad
980 000 kč
U provizí za zprostředkování hypoték,
penzijního připojištění a stavebního
spoření je možné uplatnit náklady
procentem ve výši 60 %.
Pokud máte provize z obou oblastí a chcete využít možnosti uplatnit 60 %, můžete
tak učinit za předpokladu, že si vypočítáte z provizních výpisů částku provizí,
obdržených za zprostředkování hypoték,
penzijního připojištění a stavebního spo-
Pokud skutečné (daňově uznatelné) náklady
obchodníka jsou v úhrnu za celý rok vyšší než
40 % (u příjmů z pojišťovnictví a investic),
resp. 60 % (u příjmů z hypoték, stavebního
spoření a penzijního připojištění), vyplatí
se uplatnit skutečné náklady. Pokud jsou
skutečné daňově uznatelné náklady nižší,
než uvedená procenta, vyplatí se uplatňovat
náklady procentem. POZOR – do výpočtu
skutečných nákladů se nezahrnují platby
sociálního a zdravotního pojištění, protože
nejsou daňovým nákladem.
980 000 kč
Z toho provize za zprostředkování
hypoték a pp
Uplatnění náklaDů
procentem: 40 %, nebo 60 %?
kdy jsou výHodné náklady
sTanovEné ProCEnTEm z Příjmů?
kolik % zE zisku zaPlaTíTE sTáTu?
ření. U všech ostatních provizí však musíte
použít 40 %!
V případě, že tyto sazby vaši účetní
uplatňují chybně, v případě doměření ze
strany finančního úřadu budete muset
uhradit chybně vypočítanou daň i penále.
Odpovědnost leží výhradně na vás. Můžete
pak dodatečně požadovat úhradu penále
(nikoli doměřené daně) na tom, kdo vám
daňové přiznání zpracoval. Stejně je tomu
v případě chybně vypočítaných odvodů
sociálního a zdravotního pojištění.
Celkem
252 000 kč
462 000 kč
 správně!
Sociální a zDravotní,
víte, jak na ně?
Kromě daně je nutné počítat také s platbou
sociálního a zdravotního pojištění. Pro rok
2011 je vyměřovací základ pro výpočet
sociálního a zdravotního pojištění ve výši
50 % základu daně z příjmů, maximálně
však do výše 1 781 280 Kč (72násobek
průměrné mzdy). Z toho základu pak sazba
sociálního pojištění činí 29,2 % a u zdravotního pojištění 13,5 %.
Od roku 2012 bude vyměřovací základ
zvýšen na maximální částku u sociálního pojištění 1 206 576 Kč (48násobek
průměrné mzdy) a u zdravotního pojištění
1 809 864 Kč (72násobek průměrné mzdy).
Pro názornost – pokud dosáhnete základu
daně ve výši 1 000 000 Kč, vyměřovací
základ pro sociální a zdravotní pojištění
bude činit 500 000 Kč. Z toho zaplatíte
sociální pojištění 146 000 Kč a zdravotní pojištění 67 500 Kč. Ze základu daně
1 000 000 Kč zaplatíte 150 000 Kč daň, vaše
celkové výdaje státu budou činit v součtu
363 500 Kč. Samozřejmě je nutné počítat
v dalším roce také s příslušnými zálohami
na tyto platby.
Minimální záloha na pojistné pro rok 2012:
n důchodové pojištění OSVČ
(sociální) 1836 Kč, zdravotní 1697 Kč
Do oSobního finančního
plánU patří i platby Daní,
pojištění a záloh
Někteří spolupracovníci nezahrnují
do svého finančního plánování platby daní,
sociálního a zdravotního pojištění a záloh
na tyto platby. Doplatky těchto dávek se
mohou stát nepříjemným překvapením,
neboť s nimi nebylo počítáno.
Pokud spolupracovník většinu svých
příjmů v průběhu roku utratí, snadno se
začátkem dalšího roku dostane do potíží
s výše uvedenými platbami odvodů státu.
Doplatky jsou zpravidla značně vysoké
a fakticky ztěžují možnost věnovat se obchodu, klientům, spolupracovníkům.
V zásadě platí:
n 37 % svých zisků, dosažených za rok,
budete nuceni odevzdat v prvém
pololetí dalšího roku státu.
n 63 % máte k osobnímu použití.
Při využití nákladů procentem z příjmů
počítejte zhruba s pětinou vydělaných prostředků (celkových příjmů) pro stát.
Nechcete mít tyto starosti v dalších
letech? Plaťte zálohy pravidelně. Je to jako
s platbou leasingu za automobil. Zaplatit
kupní cenu
za auto najednou je v době
platby vyčerpávající, pokud jste
na něj nešetřili
průběžně předem.
Pavel MatoušeK, eKonoMicKý řeDitel
Modelový příklad ok Bydlení podle aktuálních sazeB k 20. 11. 2011
Hypoteční centrum broker Consulting pro vás připravilo přehled aktuálních sazeb, splátek a poplatků
pro dva modelové příklady k 20. 11. 2011.
Pan kratinožka Pan Kratinožka si chce
koupit byt 2+1 za 3 000 000 Kč, vlastních
prostředků má 500 000 Kč, je svobodný
a bezdětný a jeho příjmy jsou průměrně
35 000 Kč čistého měsíčně. Měsíční
splátky by si představoval maximálně
ve výši 15 000 Kč, protože dobře ví, že další
náklady s pořízením nemovitosti (poplatky
za elektřinu, plyn, správu domu apod.) obnášejí okolo dalších 4000 Kč. Při splatnosti
30 let a tříletém fixu se dostane na sazby
a splátky, uvedené v tabulce 1.
Tabulka 1: Výstup koupě k 20. 11. 2011. Úvěr ve výši 2 500 000 Kč
BANKY
Úrok
Pan Ementál Pan Ementál již hypoteční
úvěr má, ale uvažuje, zda nerefinancovat,
jelikož stávající banka nabízí sazbu 6,99 %.
Tím by mu měsíční splátka výrazně
vzrostla, na 24 900 Kč po dobu 25 let.
Kromě úvěru nyní splácí ještě 10 000 Kč
měsíčně za leasing. Aktuální jistina úvěru
činí 3 500 000 Kč, odhad nemovitosti je
3 900 000 Kč. Pan Ementál má čisté měsíční
příjmy 61 000 Kč a rád by si splátku úvěru
snížil o cca 3000 Kč. Aby docílil poklesu
splátky, musí úvěr refinancovat a prodloužit
dobu splatnosti. Při splatnosti 30 let a pětiletém fixu se dostane na sazby a splátky,
uvedené v tabulce 2.
Tabulka 2: Výstup refinancování k 20. 11. 2011. Úvěr ve výši 3 500 000 Kč
Poplatky Jednorázově Efektivní Přebytek
měs.
úrok
Měsíční
splátka
Daň.odpočty průměrně
zpočátku
BANKY
Úrok
Poplatky Jednorázově Efektivní Přebytek
měs.
úrok
Měsíční
splátka
Daň.odpočty průměrně
zpočátku
RB
4,59%
150 Kč
0 Kč
4,02%
ok
12 801 Kč
1 434 Kč
879 Kč
RB
3,99%
150 Kč
0 Kč
3,48% bonita ko 16 689 Kč
1 746 Kč
1 045 Kč
KB
3,69%
150 Kč
0 Kč
3,25%
ok
11 493 Kč
1 153 Kč
682 Kč
KB
4,19%
150 Kč
0 Kč
3,65%
17 095 Kč
1 833 Kč
1 106 Kč
ČS
3,59%
150 Kč
1 999 Kč
3,17%
ok
11 352 Kč
1 122 Kč
661 Kč
ČS
3,59%
150 Kč
1 999 Kč
3,14% zatížení ko 15 893 Kč
1 571 Kč
926 Kč
HB
3,89% 150 Kč
4 900 Kč
3,44%
ok
11 777 Kč
1 216 Kč
725 Kč
HB
4,89% 150 Kč
0 Kč
4,24%
ok
18 554 Kč
2 139 Kč
1 325 Kč
1 536 Kč
ok
UniCredit
4,04% 200 Kč
2 500 Kč
3,59%
ok
11 993 Kč
1 263 Kč
757 Kč
UniCredit
5,54% 200 Kč
2 500 Kč
4,83%
ok
19 961 Kč
2 424 Kč
WHB
4,29% 150 Kč
2 999 Kč
3,77%
ok
12 357 Kč
1 341 Kč
812 Kč
WHB
4,41%
150 Kč
0 Kč
3,83%
ok
17 547 Kč
1 929 Kč
1 174 Kč
150 Kč
1 999 Kč
3,34%
ok
11 710 Kč
1 201 Kč
715 Kč
Volksbank 3,89% 150 Kč
999 Kč
3,39%
ok
16 597 Kč
1 726 Kč
1 031 Kč
20 000 Kč
3,49%
ok
4,30%
ok
Volksbank 3,79%
ČSOB
3,89% 150 Kč
Mbank
5,39%
0 Kč
LBBW
4,04%
150 Kč
0 Kč
10 000 Kč
11 777 Kč
1 216 Kč
725 Kč
ČSOB
4,89% 150 Kč
18 554 Kč
2 139 Kč
1 325 Kč
4,60% zástava ko 14 023 Kč
1 684 Kč
1 062 Kč
Mbank
5,46%
0 Kč
0 Kč
4,66% zástava ko 19 785 Kč
2 389 Kč
1 509 Kč
3,64%
1 263 Kč
769 Kč
LBBW
3,94%
150 Kč
0 Kč
3,50%
1 724 Kč
1 046 Kč
ok
12 074 Kč
25 000 Kč
ok
16 699 Kč
36
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Reportáž
Za perlami Středomoří...
SEMINÁŘ ÚSPĚCHU:
MILIONÁŘSKÁ DIMENZE
Před rokem začal zemský ředitel Petr Hušek pořádat pro
spolupracovníky Broker Consulting takzvané semináře úspěchu. Jedná
se o semináře zaměřené na osobní rozvoj, na kterých přednášejí naši
nejúspěšnější kolegové, ale také špičkoví externí i zahraniční lektoři.
Dvanáctého listopadu proběhl v Golf resortu Kunětická Hora v pořadí
už šestý seminář z tohoto cyklu.
Zatímco první semináře byly obsazeny převážně lidmi z ředitelství Petra Huška, s každým dalším pokračováním se okruh i počet
účastníků zvyšoval. Všechny přednášky
z cyklu Semináře úspěchu jsou nahrávány
a vznikají tak CD. „Účastníci semináře si je
pak mohou pouštět například při cestách
autem a přednáška díky tomu nikdy neumře,” říká hlavní organizátor Petr Hušek.
Na seminář do Kunětické Hory přijelo
také 20 hostů z Broker Expert a speciálním
hostem byl nejlepší obchodník Broker
Consulting za období 1-8/2011, Jirka Vosyka,
který se s kolegy podělil o své zkušenosti,
jak se dostat na vrchol. Na následujících
řádcích si můžete přečíst zážitky jednoho
z účastníků – Michaela Hanouska.
Seminář úspěchu v Kunětické Hoře byl
teprve druhým, který jsem navštívil. Poprvé
jsem byl na Semináři úspěchu v září v Seči.
Do té doby jsem žádnou podobnou akci
nezažil a musím říct, že mě tyto semináře
naprosto nadchly – obzvlášť ten poslední.
Slyšel jsem, že tu budou hovořit nejlepší
z nejlepších, a byl jsem na ně hodně zvědavý, protože jsem je znal jen z doslechu.
Seminář se uskutečnil v reprezentativních prostorách Golf resortu Kunětická
Hora. Sešlo se na něm více než 150 lidí a byl
perfektně rozdělen do jednotlivých částí.
TÝDENNÍ PLAVBA LUXUSNÍ VÝLETNÍ LODÍ NA TRASE BENÁTKY – BARI
– KATALON – IZMIR – ISTANBUL – DUBROVNÍK – BENÁTKY
Každá tato část byla zajímavá, motivující,
nabíjející a celé to mělo úžasný drive.
Po první přednášce Tomáše Paura
o možnostech a příležitostech, které nás
čekají, jsem se chtěl sebrat a odjet pracovat, abych něco nezmeškal . Při druhé
přednášce Petra Huška jsem byl naprosto
nadšený v okamžiku, když nám říkal, jak neúspěch přináší úspěch, o tom, že vytrvalost
a přesvědčení vítězí, a o využití příležitosti.
Další přednáška byla o „Krocení draků”, kde
drak je moje „já”, které mi brání dosahovat
vysněných met. Chtěl bych za ni poděkovat,
protože byla úžasná a už vím, jak se to, co
mi dělá v mojí hlavě zmatek, jmenuje .
Velmi zajímavá byla i přednáška Martina
Haňavce o N.L.P. O těchto věcech jsem
nikdy nepřemýšlel, a musím říct, že určitě
stojí za to se nad nimi zamyslet.
Velice inspirující bylo vidět výplatní pásku Tomáše Paura za leden 2011 nebo slyšet
od Petra Huška, jak by se měl člověk zdravě
stravovat.
Osobně se mi nejvíce líbilo, když jsem
slyšel od těchto ikon, jak a jakou cestou
si prošli. Jaké zažili úspěchy, neúspěchy
a hlavně, že to nevzdali! Fakt, že to nevzdali
a vstali ze země, byl totiž ten hlavní důvod,
proč jsou tam, kde jsou. Když se jim v práci
a v životě něco nezdařilo, nepoložilo je
to, ale naopak ještě více nakoplo k větším
výkonům a aktivitám a posílilo je to. Zkrátka
mají zkroceného svého draka.
Nic víc, nic míň v tom nebylo a to mě
osobně strašně namotivovalo v mojí práci.
Protože vím, že pracuji ve společnosti, která
mi nebrání v rozletu, a je jen a jen ve mně,
abych domluvil mému drakovi, zkrotil ho
a pak už jsme spolu jen letěli vzhůru.
Tímto děkuji Petru Huškovi za tyto semináře a už se těším na další – 7. ledna.
MICHAEL HANOUSEK, NOVÁČEK
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
ZA OBDOBÍ 9–10/2011 PRO ČR
(BROKER CONSULTING + BROKER EXPERT)
Vlastní čisté body
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
ZA OBDOBÍ 9–10/2011 PRO SR (BROKER
CONSULTING + FIN CONSULTING)
Celkové čisté body (bez bodů podřízených mng)
OBCHODNÍK
JMÉNO
Petra Rysová
Jiří Vosyka
Marek Šedivý
Petr Janovský
Martin Podolský
Milan Kratzer
Kateřina Tatýrková
Daniela Dlouhá
Alena Pilařová
Dušan Birka
Renata Soukalová
Hana Šindelková
Petr Boháč
Martin Hušek
Tomáš Bubeníček
Kristýna Nožinová
David Chalupka
Tomáš Galus
Martin Novák
Kateřina Benešová
Petra Zlesáková
Klára Kolomazníková
Tomáš Havelka
Vladislav Pýcha
Pavel Vořech
Josef Vozabule
Adam Skočdopole
Petr Krajcigr
Michal Voltner
Jiří Hanousek
Martin Svoboda
Richard Haidlmayer
Lenka Andršová
Jiří Hruška
Ludvík Vaněk
Jiří Kochman
Pavel Vanický
Lucie Ederová
Ladislav Brückner
Jiří Fučík
Michal Novák
Jana Bachurová
Jan Pojar
Jiří Svoboda
Petra Benešová
Vlastní čisté body
MANAŽER
BODY
679
590
569
560
552
531
528
517
491
466
461
449
440
433
420
412
403
401
399
393
391
391
377
367
362
355
353
346
339
336
335
334
326
321
317
309
300
296
294
293
292
289
285
283
283
JMÉNO
Lukáš Křetínský
Ivona Bakrlíková
Petr Nechutný
Martin Havlík
Jakub Krčmář
Václav Kupilík
Tomáš Bubeníček
Petr Gramel
Tomáš Záluský
Martin Haňavec
Jiří Hruška
Tomáš Havelka
David Chalupka
Milan Fischer
Adam Skočdopole
Petra Rysová
Martin Bláha
David Svoboda
Jakub Novotný
Jaroslav Driemer
OBCHODNÍK
BODY
1 323
1 236
1 157
1 156
965
884
841
798
798
788
757
748
743
685
683
679
677
677
658
654
Čisté skupinové body (bez bodů podřízených ředitelů)
ŘEDITEL
JMÉNO
Pavel Šimků
Petr Hušek
Michal Koubek
Matěj Kubrt
Rudolf I Gusti
Jan Tuček
Roman Hušek
Ondřej Schejbal
Jana Šmardová
Emil Malý
BODY
5 632
5 400
3 766
3 436
3 323
3 304
3 083
2 902
2 440
2 246
JMÉNO
Vladimír Horník
Martin Lipták
Štefan Fujasz
Jana Falisová
Antónia Janečková
Zuzana Baffyová
Judita Sedileková
Peter Maťašovský
Monika Janíčková Hanzesová
Peter Ožvald
Veronika Valentová
Zsolt Czuczor
Vladimír Žák
Miroslav Krajňák
Dagmar Prokeinová
BODY
797
730
698
583
546
532
508
487
470
459
429
424
423
419
418
Celkové čisté body (bez bodů podřízených mng)
MANAŽER
JMÉNO
Jozef Szeles
Silvia Nemcová
Monika Janíčková Hanzesová
Antónia Janečková
Miloš Konček
BODY
1 439
842
795
621
617
Čisté skupinové body (bez bodů podřízených ředitelů)
ŘEDITEL
JMÉNO
Jozef Holan
Patrícia Balkó
Ivan Sedilek
Igor Szeles
Judita Sedileková
HODNOTÍCÍ OBDOBÍ SOUTĚŽE: ZÁŘÍ 2011 – LEDEN 2012
BODY
2 308
2 190
2 059
1 978
1 652
ČP INVEST má řešení
pro vaše klienty
Chtějí mít vaši klienti své finance efektivně uspořádané a pod kontrolou?
Chtějí nejen vydělat, ale i ušetřit?
Je tady OK Konto a program životního cyklu OK Invest.
Pravidelné odkupy zdarma
Zajímavé výnosy na principu pravidelného investování
do programu OK Invest
Vše v jediné smlouvě
Nově si mohou vaši klienti sjednat více programů OK Invest
a vytvářet si tak finanční rezervu pro různé cíle.
Nezapomínejte také na možnost sjednat OK Invest i nezletilým osobám.
Rodiče, prarodiče tak mohou finančně zajistit své dítko či vnoučka do budoucna
a usnadnit mu tak jeho start do života.
S veškerou agendou, výpočty a modelacemi pro klienty vám pomůže ČPI Portál.
Rychle a jednoduše. Naleznete jej na OK Netu v sekci ČP INVEST / kalkulačky.
ČP INVEST slaví 20 let!
Za dobu svého působení jsme se spolu s Generali PPF Asset Managementem stali
největším správcem aktiv v České republice a fondy ČP INVEST standardně
figurují na předních místech srovnávacích žebříčků. Za našimi úspěchy stojíte i Vy.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
Nejen prací živ je člověk aneb zasmějte se s námi v předvánočním čase
Pobavte se s u vtipných videí na téma "peníze" a různého vztahu lidí k nim.
Čeká na vás např. „Mistrovství světa ve spořivosti“ nebo „Reklamace bankomatu“.
www.nemrhejtepenezi.cz
www.cpinvest.cz
infolinka 844 111 121
Pomáháme vám jít dál
Download

Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin