Řešení závazků a pohledávek
E-mail: [email protected]
Rub a líc
vymahačské mince
V médiích se často zveřejňují případy
až nelidských zvůlí vymahačských
a exekučních společností dostávající
dlužníky do bezvýchodných situací.
Je v pořádku, pokud je jakkoliv postupováno v rozporu se zákonem či
dobrými mravy, aby takové případy
byly nejen zviditelněny, čímž je zmenšován prostor pro nekalé praktiky, ale
především aby orgány činné v trestním řízení rychle a účinně zakročily.
Až příliš často je však zveřejňována pouze částečná pravda, ta mediálně atraktivnější. Mnohdy se zapomíná,
že „vymahačská mince“ má svůj rub
a líc. Na jedné straně stojí věřitel, který
se snaží domoci svých v drtivé většině oprávněných nároků, a na straně
druhé dlužník, který se mnohdy plnění
svých závazků vyhýbá.
Rozhodně se nehodlám zastávat
lichvářů, společností, které se snaží
profitovat na nouzi druhých, natožpak těch, kteří na malé dlužné částky
nabalují nehorázné poplatky, nebo
záměrně používají praktiky, jež dlužníky uvádějí v omyl a zbytečně vedou
k dalšímu narůstání dluhu.
Je však třeba si uvědomit, že
věřiteli se stávají především firmy,
živnostníci a běžní občané, kteří nedostali zaplaceno za řádně odvedené
služby, za své výrobky či zboží. Anebo se snaží získat nazpět finanční,
movité či nemovité prostředky, které
někomu dočasně poskytli, aby dotyčný mohl uspokojit své potřeby.
Ano dlužník nemusí být apriori neseriózní. Vždyť závazky a pohledávky,
a nejenom finanční, jsou naprosto přirozeným jevem. Jsou zde od pradávna
a ku prospěchu obou stran, těch kterým prostředky aktuálně chybí, i těm,
kteří si naopak mohou dovolit své volné
prostředky poskytnout. Koneckonců,
bankovky prý kdysi vznikly jako tištěná
forma královských dlužních úpisů.
Závazky a pohledávky jsou také
přirozenou součástí obchodního styku
a zná je i běžné účetnictví. Stačí dodat někomu zboží či služby na fakturu
nebo naopak zaplatit v internetovém
obchodě a čekat na splnění závazku
obchodníka, tedy na dodání zboží.
Jde jen o to, aby procesy závazků
a pohledávek fungovaly v rámci pravidel. Aby se věřitelé mohli domoci
svých oprávněných pohledávek, ale
nepoužívali nekorektní a nezákonné
prostředky, a aby dlužníci dostáli svým
závazkům, neutíkali před povinnostmi
v případech, kdy nastanou problémy,
a nevyhýbali se jejich řešení. Jde také
o to, aby nebyly neoprávněně a neseriózně hnáni do dluhových pastí.
V zájmu každého seriózního věřitele a dlužníka je, aby proces řešení závazku a pohledávky probíhal
korektně, aby nepoškozoval dobré
jméno nikoho ze zúčastněných, aby
ho řešili seriózní a kompetentní lidé či
společnosti a aby se na procesu nepřiživovali neseriózní podnikavci.
Účinných prostředků pro ochranu
práv věřitele a dlužníka má naše legislativa celou řadu, ale stále se ještě
najde prostor pro nepoctivce na obou
stranách; a ten je třeba omezovat.
Snad k tomu přispěje i tato příloha, která vznikla s pomocí a přispěním zkušených expertů.
Michael Málek
PŘIPRAVILA REDAKCE
KOMERČNÍCH PŘÍLOH
V ODBORNÉ SPOLUPRÁCI
S ASOCIACÍ INKASNÍCH
AGENTUR (AIA)
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ŠÉFREDAKTOR
Michael Málek, tel.: 233 071 720
MANAŽER INZERCE
Anna Olléová, tel.: 233 071 254
HN043604
PARTNER PŘÍLOHY:
30. dubna 2013
Komerční příloha deníku
Snažíme se dát odvětví inkasa
pohledávek jasná pravidla
„Připravujeme znění
nového zákona o inkasní
činnosti. Domníváme se,
že řada excesů vzniká
z nedostatku pravidel
v mimosoudním inkasu.
Nelze strkat hlavu do písku a tvářit se, že problémy neexistují,“ říká v rozhovoru Vladimír Gazárek,
prezident Asociace inkasních agentur (AIA).
• Jak by se dle prezidenta
Asociace inkasních
agentur měly řešit
závazky a pohledávky?
Ideálně by se závazky měly platit
řádně a včas. Jak však ukázala
historie, dluhy se datují mnohem
dříve než samotná existence peněz, proto nepředpokládám, že
by tohoto ideálu bylo někdy dosaženo. Uvítal bych tedy, kdyby se
dlužníci snažili být v kontaktu se
svými věřiteli a pokusili se postavit k často nepříjemným situacím
čelem.
Budu se opakovat asi po tisící
první, ale to, že se někdo bude skrývat nebo před svými závazky utíkat,
není nejlepším řešením. Po čase jej
dluhy stejně dohoní a situace bude
ještě mnohem horší pro dlužníka
a i pro jeho rodinu.
Věřitelům lze doporučit jediné,
a to řešit pohledávky včas a případně s pomocí profesionálů z řad
seriózních inkasních agentur.
• Média v hojné míře
radí dlužníkům, jak
postupovat, když dluží.
Co o tom soudíte?
Vnímáme zájem médií o problematiku dluhů. A chápeme také, že pro ně
je zajímavé informovat o excesech,
výjimečných případech, ve kterých
ukážou dlužníky jako oběti.
Kladně hodnotíme, že za poslední dva roky došlo k posunu,
kde média již poukazují na odpovědnost dlužníků za své dluhy
a vnímají fakt, že na druhé straně
dluhu stojí věřitel, který je jednáním dlužníka poškozen.
My v Asociaci inkasních agentur věnujeme velké úsilí informování veřejnosti o fungování inkasního
trhu a vůbec prevenci vzniku pohledávek a jejich častým příčinám,
ale i novináři se již dovedou v této
problematice orientovat. A za to
jsem velmi rád.
• Kdo radí věřitelům?
Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur (AIA).
Na trhu vidím dvě velké skupiny
věřitelů. Jedněmi jsou zpravidla
větší a zahraniční společnosti, které mají dobrý systém práce s pohledávkami, včetně předcházení
jejich vzniku. Tito věřitelé při interním systému správy pohledávek
spolupracují s inkasními agenturami a se soudními exekutory.
Druhou velkou skupinou věřitelů jsou subjekty, které řeší své problémy pozdě. Buď nemají interní
kapacity, nebo nemají důvěru v inkasní agentury, anebo častokrát
ani nevědí, že jim inkasní agentury
mohou pomoci.
Ze segmentu malých a středních podniků využívá služeb inkasních agentur pouze 10 % společností. V sousedním Rakousku
nebo Německu tyto služby využívá
30 % firem z tohoto segmentu.
Díky tomu, že inkasní agentury
působí napříč jednotlivými segmenty a často mají mezinárodní zkušenosti, jsou schopny věřitelům doporučit nejvhodnější postup a nastavit
procesy, rovněž dokážeme pomoci
s profesionálním zaškolením pracovníku kontaktních center.
• Pohled veřejnosti
na inkaso pohledávek
není pozitivní. Snažíte
se s tím něco dělat?
Inkaso pohledávek je součástí
finančního trhu. Budou-li pohledávky, budou i inkasní agentury.
Bohužel ve společnosti stále přetrvávají předsudky, které vznikly
zřejmě v divokých 90. letech.
Naše snahy prezentovat inkaso
pohledávek jako standardní profesionální službu přece jen přinášejí
výsledky. Ubývá lidí s představou
o drsňácích s baseballovou pálkou. Paradoxně většina pracovníků v tomto odvětví jsou křehké
ženy.
S oblibou uvádím příklad pána,
který nás (inkasní agentury obecně) osočoval, že na dlužníky příliš tlačíme, že bychom měli své
postupy zmírnit, být k dlužníkům
chápavější apod. To bylo ovšem
jen do doby, než mu také začal
někdo dlužit. V ten moment již
naše postupy nebyly dostatečně
nátlakové, ale naopak se staly příliš mírnými. Dotyčný pán si dokonce přál, ať překračujeme hranice
našeho Etického kodexu, což se
samozřejmě nedělo. Tímto příkladem chci ukázat, jak velmi záleží
na úhlu pohledu a na osobní zkušenosti.
Snažíme se dát tomuto odvětví
jasná pravidla, aktuálně připravujeme znění nového zákona o inkasní činnosti.
Pokračování na str. II
Vymáhání pohledávek je třeba ošetřit zákonem
V roce 2012 přibyly
na inkasním trhu cca
dva miliony pohledávek
po splatnosti, v hodnotě
převyšující 30 miliard
korun. I s ohledem na tuto
skutečnost by bylo vhodné se zamyslet nad tím,
s jakými problémy se současný inkasní trh potýká.
Zejména v posledních několika
měsících probíhá veřejná diskuse
nad tématy souvisejícími s činností subjektů působících na inkasním
trhu, především pak s potřebou legislativně toto „podnikání s dluhy“
ošetřit.
Na úvod lze konstatovat, že
většina diskusí, které nad těmito
tématy probíhají, se věnují zejména negativním zkušenostem dlužníků s činností subjektů působících
na inkasním trhu. Současně je třeba dodat, že většina mediálně zajímavých ohlasů přichází ze strany
dlužnické, přičemž věřitelům již obvykle není dán dostatečný prostor
se blíže k tématům vyjádřit.
Nicméně je třeba uvést, že řada
problémů vyplývá ze skutečnosti,
že na inkasním trhu působí značné
množství subjektů, ať již fyzických
nebo právnických osob, které nejsou v rámci své činnosti jakkoliv
regulovány, respektive není na jejich činnost žádným způsobem
dohlíženo.
V důsledku toho je zcela přirozené, že na inkasním trhu může
docházet k excesům, a to ve dvou
základních oblastech. Jednak
ve způsobu, jakým zúčastněné
subjekty jednají s dlužníky, jednak
v zatěžování dlužníků neoprávněnými a netransparentními poplatky, které mohou do značné míry
navýšit původně vymáhanou pohledávku.
Ačkoliv se co do počtu případů
zřejmě jedná o množství nepatrné, je pochopitelné, že právě tyto
případy mají zásadní vliv na to,
jakou optikou je na inkasní trh
a vymáhání pohledávek nahlíženo. Současně je třeba si uvědomit,
že každý takto negativně prezentovaný případ značně poškozuje
všechny na inkasním trhu působící
subjekty.
Jeden ze způsobů řešení nastalé situace by měl spočívat v nastavení alespoň základních legislativních pravidel, která by činnost
inkasních agentur upravila, a to zejména ve vztahu k občanskoprávním, tedy B2C pohledávkám, kdy
nastavení řádných pravidel v této
oblasti se jeví jako prioritní.
Z uvedeného důvodu se nyní
na půdě Asociace inkasních
agentur, ve spolupráci s advokátní kanceláří Švehlík & Mikuláš,
připravuje první legislativní návrh,
který by se měl problematice mimosoudního řešení pohledávek
blíže věnovat.
Mezi hlavní cíle připravovaného legislativního návrhu by měla
patřit právě eliminace výše zmíněných excesů, které se na inkasním trhu vyskytují. Ve snaze
zprůhlednit a sjednotit působení
inkasních agentur by předmětem
právní úpravy mělo být nastavení
kvalifikačních předpokladů, které
by měly subjekty působící na inkasním trhu splnit, a s tím související vytvoření mechanismů dohledu
nad těmito subjekty.
Druhým, neméně důležitým motivem připravovaného legislativního
návrhu, je transparentní vyčíslení
nákladů, které mohou dlužníkům
v souvislosti s mimosoudním řešením jejich závazků vzniknout.
Ačkoliv lze předpokládat snahu zúžit diskusi nad novým legislativním
návrhem právě na téma potenci-
álně dodatečné finanční zátěže
dlužníků, je třeba připomenout, že
otázka nákladů mimosoudního řešení pohledávek je již v této chvíli
řešena v návaznosti na existující
komunitární právo, avšak pouze
z titulu obchodněprávních vztahů,
tj. v rámci tzv. B2B pohledávek.
Nepopiratelnou
skutečností
současně je, že již dnes jsou dlužníci konfrontováni s poplatky za inkasní činnost, které mohou být
v některých případech i dle názoru
subjektů působících na inkasním
trhu neadekvátně vysoké. Regulace poplatků by měla přinést zásadní uklidnění v této oblasti.
Připravovaný legislativní návrh by tedy měl sloužit k odstranění této nerovnováhy mezi B2B
a B2C pohledávkami. Vedle toho,
podstatnějším důvodem pro přijetí
legislativního návrhu by mělo být
nastavení jednotných pravidel, která budou muset být subjekty působícími na inkasním trhu z hlediska
dodatečných nákladů dodržována.
Také z hlediska dlužníků by
mělo přijetí připravovaného legislativního návrhu pozitivní dopady,
neboť by tím byla jednoznačně
určena maximální částka, která by
mohla být v rámci mimosoudního
řešení pohledávky po dlužníkovi
požadována.
První návrh zákona
o inkasní činnosti
Připravuje: Asociace inkasních
agentur a advokátní kancelář Švehlík
& Mikuláš
Termín dokončení: Třetí čtvrtletí
roku 2013
Návrh se zaměřuje na:
• eliminaci negativních excesů
v činnosti inkasních agentur, její
zprůhlednění,
• nastavení kvalifikačních předpokladů pro subjekty působící
na inkasním trhu,
• transparentní vyčíslení nákladů,
které mohou dlužníkům v mimosoudním řešení závazků vzniknout,
• nastavení jednotných pravidel
(pro subjekty na inkasním trhu)
v oblasti dodatečných nákladů.
Je třeba uvést jednu ne příliš
často zmiňovanou skutečnost.
V obecné rovině lze souhlasit se
závěrem, že v některých případech, kdy výše příslušenství a různých poplatků mnohonásobně převyšuje výši původního dluhu, není
taková situace ze společenského
hlediska akceptovatelná a je třeba
ji regulovat.
Pokračování na str. IV
II /
h o s p o dá ř s k é n ov I n y – I n z e r c e. i h n e d .c z
Řešení záva zků a pohledávek
úterý, 30. dubna 2013
[email protected]
Snažíme se dát odvětví inkasa
pohledávek jasná pravidla
Pokračování ze str. I
• Co si od nového zákona
slibujete?
Domníváme se, že řada excesů vzniká z nedostatku pravidel
v mimosoudním inkasu. Nelze
strkat hlavu do písku a tvářit se,
že problémy neexistují. Proto
si od zákona slibujeme posun
zejména ve dvou hlavních rovinách: jednak v otázce kultivace
trhu a etického chování inkasních agentur, jednak v rovině nastavení férového odměňování inkasních agentur, resp. stanovení
férové výše nákladů za inkasní
proces, včetně určení, kdo tyto
náklady ponese.
Osobně vidím přínos také
ve zvýšení prestiže našeho odvětví, zvláště když si uvědomíme, že
u správně fungujícího mimosoudního inkasa jsme schopni vyřešit
mnoho pohledávek bez nutnosti
jejich řešení soudní cestou, což
odlehčí jednak justici a jednak sníží zadluženost dlužníků se všemi
důsledky. I kontrola nákladů přenášených na dlužníky a perzekuce
nekalých praktik vymáhání sníží
společenskou tenzi a uleví mnoha
rodinám v jejich životní situaci.
• Jak vnímáte finanční či
dluhové poradny, které
stojí spíše na straně
dlužníka?
Občanské, dluhové i jiné poradny,
které se snaží lidem pomoci, chápu jako naše partnery. Setkávají se
většinou s těmi nejextrémnějšími
případy, a ty pomáhají řešit.
Je v našem zájmu, aby pracovníci
těchto poraden byli velmi dobře informováni o tom, jak probíhá inkasní
proces, co inkasní agentury musí, co
mohou a co nesmějí. O to lépe mohou
dlužníky nasměrovat, jak úspěšně jejich záležitosti vyřešit. Sami dokonce
iniciujeme setkávání s poradci a oceňujeme vzájemné diskuse, které nás
vzájemně obohacují.
Musíme však upozornit na činnost tzv. oddlužovacích společností, které častokrát situaci dlužníka
zkomplikují.
• Jaká je vaše prognóza
dalšího vývoje
v oblasti dluhů
a dlužníků?
Ubývá lidí s představou o drsňácích
s baseballovou pálkou. Paradoxně většina pracovníků
v tomto odvětví
jsou křehké ženy.
Pohledávka a její cyklus
Pohledávka má stejně
jako výrobek svůj určitý
cyklus. Odhlédněme
od toho, jak pohledávka
vznikla. Jednoduše někdo, kdo měl něco uhradit, tak neučinil a vznikl
dluh, tedy z našeho
pohledu pohledávka.
Cest ke vzniku pohledávek je nespočet, ať už za tím může být ztráta
zaměstnání a neschopnost dostát
svým závazkům, výpadek dodatečných příjmů, přecenění finanční
situace nebo opomenutí úhrady či
jednoduše nezodpovědnost. Věřitelé však v současné ekonomické
situaci nenechávají nic náhodě
a chtějí své peníze zpět.
Pokud ani po několika urgencích
dlužník dluh neuhradí, předávají
věřitelé pohledávky dále inkasním
agenturám. Přes neustálé zdokonalování systémů jsou náklady interního vymáhání zpravidla vyšší
než u specializovaných inkasních
společností.
Do inkasních agentur putují
pohledávky, které již ve většině
případů prošly inkasním procesem
věřitele. Mohou to být tedy pohledávky v jakémkoliv stádiu delikvence, od zcela nových, u kterých
se provádí pouze tzv. upomínkový
servis, až po stádium předžalobní
upomínky. Oproti věřiteli využívá
inkasní agentura i psychologického efektu.
Inkasní proces začíná
již u věřitele
Mimosoudní (smírné)
inkaso
Bez oddělení inkasa pohledávek
si dnes žádná větší společnost
své fungování neumí představit.
Nemálo společností v posledních
letech vybudovalo vlastní call centra, jejichž hlavním úkolem je vymáhat pohledávky po neplatičích.
Mezi nejfrekventovanější nástroje, které věřitelé k urgenci dlužníků
používají, patří zasílání upomínek,
ať už poštou, či elektronicky. Často využívané jsou telefonní hovory,
SMS zprávy, v některých případech
i osobní návštěvy. Obdobné nástroje využívají také inkasní agentury.
Mimosoudní inkaso, v průběhu kterého má dlužník ještě celou škálu
možností, jak svůj dluh uhradit, je
členěno na několik částí.
Inkasní agentury, právě z toho
důvodu, aby nedošlo k narušení
dobrého vztahu s klientem, přebírají určitou část pohledávek
k základnímu upomínání, tzv. upomínkovému servisu. Věřitel se této
agendě nemusí věnovat a může
se zaměřit na hlavní oblast svého
podnikání. Cílem je vrátit dlužníka
zpět do procesu placení. V této
fázi smluvní vztah mezi věřitelem
a dlužníkem běží dál za dohodnutých podmínek.
Hovoříme-li o raném inkasu
pohledávek (Early Collection),
stále se jedná o tzv. živé pohledávky. Jsou to pohledávky, jejichž
smlouvy jsou nadále v platnosti,
nejsou vypovězeny a rané inkaso
je realizováno v délce 1 až 90 dní
po splatnosti.
V této fázi inkasní agentury
působí velmi proklientsky a snaží
se vrátit dlužníka do pravidelného cyklu placení. O úspěšnostech
rozhoduje většinou doba, kolik
dnů po splatnosti je pohledávka
řešena. Velký díl na úspěšnostech nese také schopnost inkasní
agentury dlužníka dohledat. Velká
pozornost je v této fázi věnována
POHLEDÁVKY JEDNÍM TAHEM
DOHODA – SOUD – EXEKUCE
VYSKOČILOVA 1326/5A, 140 00 PRAHA 4
HN043453
www.inkasniservis.cz
také analýze platebních možností
dlužníka.
V době, kdy hovoříme o hlavním inkasu (Main Collection), jsou
již pohledávky zesplatněny, tedy
smlouvy jsou vůči dlužníkům již vypovězeny. Inkasní agentury však
stále mají snahu o mimosoudní
řešení a pokoušejí se dlužníkům
vysvětlovat dopady nezaplacení
a případného řešení soudní a exekuční cestou.
Velmi časté je vyjednávání
splátkových kalendářů. Tato fáze
je mnohem více naléhavá, protože
od data splatnosti uplynulo mnohem více času než u fází předchozích.
Pozdní předžalobní inkaso
(Late Collection) je pro dlužníky
poslední možností jak dluh ještě
stále smírně uhradit. Pokud se ani
v tomto okamžiku inkasní agentuře
nepodaří úhradu zajistit, je pohledávka předána k vymáhání právní
cestou. Právě na tuto skutečnost
pracovníci inkasních agentur dlužníky upozorňují a zejména jim vysvětlují možné komplikace, které
je v případě nezaplacení mohou
potkat.
Pohledávka se dostala do okamžiku, když je třeba rozhodnout,
zda se vyplatí ji předat dál k soudnímu vymáhání.
Soudní vymáhání je, přestože
se nejedná o mimosoudní inkaso,
stále součást inkasního procesu.
K tomu obvykle dochází s časovým odstupem tři až devět měsíců a vzhledem k rychlosti soudů
čeká pohledávku několik dalších
měsíců.
Jelikož soudy rozhodují každý
jinak, není předem možné předjímat výsledek. Tato nejistota velmi
škodí celému trhu. Ať se stanoví
jasná pravidla, ať už jakákoliv, ale
stále to bude lepší než stávající
nejistota.
Věřitel má pravomocně přiznanou pohledávku a dlužník stále nereaguje a neplatí. V tomto
okamžiku má věřitel samozřejmě
právo se rozhodnout, jestli půjde
cestou exekučního řízení, nebo
ne. Úspěch soudní žaloby ještě
neznamená, že dluh bude někdy
uhrazen.
Bohužel ani získání exekučního
titulu k provedení exekuce na majetek dlužníka automaticky neznamená, že se pohledávku podaří
v exekuci vymoci. Může však také
nastat případ, a těch je v posledním období stále více, že dlužník
žádným majetkem nedisponuje,
čímž se úspěšnost vymoci pohledávku rapidně snižuje.
Kdo hledá řešení, jak naložit
s pohledávkami, určitě neprohloupí, obrátí-li se na inkasní agentury.
Kromě samotného inkasa pohledávek se velmi často věnují také
poradenství přímo věřitelům.
Jana Tatýrková,
Asociace inkasních agentur
Domnívám se, že počet dluhů
i dlužníků bude dále narůstat. Očekávám, že se na trhu objeví více
pohledávek z oblastí, ve kterých
byly dosud drženy „pod pokličkou“,
např. u hypoték.
Věřím, že posílí důvěra věřitelů v inkasní agentury a čím více
podnikatelů a firem bude využívat naše služby. Věřím, že se
nám podaří vyvolat diskusi nad
naším návrhem úpravy pravidel
mimosoudního inkasa, a také
věřím, že řady naší asociace se
rozrostou.
Prognózuji, že vzhledem na plánované změny v soudnictví, zejména s účinností nového Občanského
zákoníku a přesunu rozhodování
telekomunikačních případů z ČTÚ
na soudy, se posílí role mimosoudního inkasa.
Nemohu se však zbavit pocitu,
že naši největší výzvou je přesvědčovat veřejnost a politiky,
že mimosoudní inkaso je tady
ve prospěch všech, jak dlužníků,
tak také věřitelů, že drtivá většina
správců pohledávek je naprosto
seriózních a že výsledkem činnosti mimosoudního inkasa jsou
desítky miliard korun vrácených
do ekonomiky.
Marcela Zimová
Důraz na komunikaci
s dlužníkem
Ve všech fázích vymáhání pohledávek, jak
u mimosoudního, tak
u soudního způsobu,
se využívá všech základních forem komunikace s dlužníkem. Na
počátku je však vždy
přání klienta a jeho zkušenost s dlužníkem.
„Každý z klientů má jiné požadavky na způsoby komunikace, některý preferuje písemnou formu,
jiný telefonický kontakt. Ve většině případů převažuje požadavek
na písemnou formu. Písemná
komunikace je však v mnoha
případech ztížena nedostatkem
identifikačních údajů, resp. jejich
neaktuálností. K dohledání takového dlužníka využíváme mimo
jiné sociálních sítí a Google, které jsou nenahraditelnou součástí
celého řetězce,“ upřesňuje informaci Radek Žákovský, obchodní
ředitel inkasní společnosti Credit
One.
Dostupnost údajů je v mnohém závislá na odvětví. V bankovním nebo telekomunikačním sektoru bývá preferovanou
formou komunikace písemný
kontakt. V sektoru B2B je naopak dlužník lépe dostupný prostřednictvím e-mailu či telefonu.
V případě aktuálních telefonních
kontaktů je také větší prostor pro
využití call centra.
Důležitým atributem je obsah
takové komunikace, proto jsou
zde kladeny vysoké nároky na
výběr a zkušenosti zaměstnanců. V této souvislosti jsme položili několik otázek Alexandru
Metzkerovi, vedoucímu právníkovi Credit One.
• Má osobní kontakt
s dlužníkem vyšší váhu?
Řekl bych, že to je třeba oddělit,
protože písemnou komunikaci,
upomínku, musíme zaslat v podstatě vždy. Potřebujeme ji následně pro případné soudní řízení, abychom vůči klientovi mohli
naši činnost doložit.
Telefonickou komunikaci nevolíme vždy, někteří klienti si ji
nepřejí. Na druhou stranu je velmi účinná a v některých případech představuje nenahraditelný osobní kontakt s dlužníkem.
U specifických typů pohledávek
je účinnou formou komunikace
s dlužníkem i osobní kontakt.
Při volbě formy kontaktu vždy
rozhoduje mimo jiné také typ klienta podle odvětví a jeho postoj
k reputačnímu riziku.
• Máte speciální způsob
výběru zaměstnanců
vhodných pro tuto
profesi?
Ano, výběr zaměstnanců na takové pozice je velmi úzce specializovaný. Rozhodují nejen
obecné profesní zkušenosti, ale
významnou roli hraje úroveň komunikačních dovedností a výstupy z psychologických testů.
Přesto uplyne zpravidla několik měsíců než takový zaměstnanec začne komunikovat s dlužníkem aktivně. Zpočátku se pouze
věnuje administrativní činnosti
v rámci celého procesu vymáhání, podílí se na ostatních činnostech firmy, kde s dlužníkem nepřijde vůbec do přímého kontaktu.
Teprve poté, co se seznámí
s celým procesem vymáhání, může být platným a úspěšným pracovníkem call centra, kde komunikuje nejen s dlužníky, ale také
se soudy a s klienty. Mimo jiné
takto filtrujeme i případné riziko.
• Jakým způsobem
lze pozitivně
ovlivnit způsob
jednání pracovníků
s dlužníkem?
Způsob jednání přímo ovlivňuje
úspěšnost vymáhání, proto také
na tuto část naší činnosti klademe důraz. Naši lidé procházejí
pravidelně ucelenou formou školení a workshopů, zajišťovaných
externími poradenskými firmami.
Každý náš zaměstnanec call
centra má také k dispozici speciální komunikační manuál. Na
společných poradách si zaměstnanci vzájemně předávají zkušenosti, jak reagovat v různých situacích. Například nejen vymáhat,
ale také pomáhat řešit mnohdy
svízelné životní situace dlužníků. Soustředíme se samozřejmě
i na sebereflexi, a učíme se tak
z vlastních chyb.
• Děláte si analýzu těch
jednání?
Samozřejmě jde o zpětnou vazbu. Vedoucí pracovníci kontrolují,
celkem snadno, písemné výstupy,
které z naší kanceláře odcházejí.
Přistupujeme také k náslechům
rozhovorů s dlužníky a monitorujeme, jakým způsobem call centrum komunikuje s dlužníky.
Další věcí je řešení stížností.
Pokud si některý dlužník stěžuje,
ať již u nás, nebo u klienta, na
náš přístup, důkladně prověřujeme, zda je stížnost oprávněná, či
nikoliv. V každém ohledu je nezbytné takový případ blíže analyzovat, a pokud je stížnost oprávněná, vyvodit důsledky jak vůči
zaměstnanci, tak pro zlepšení
formy komunikace, aby se podobná situace již neopakovala.
Marcela Zimová
Řešení záva zků a pohledávek
úterý, 30. dubna 2013
h o s p o dá ř s k é n ov I n y – I n z e r c e. i h n e d .c z
[email protected]
/ III
Trh, který vyžaduje pozornost
Za rok 2012 vrátily inkasní agentury věřitelům
přes 15 mld. Kč. Podíl
pohledávek za podniky
(B2B) přestal po mnoha
letech klesat. Průměrná výše pohledávky se
mírně zvýšila. Inkasním
agenturám se podařilo
smírně vyřešit více než
milion pohledávek.
Pohledávky za domácnostmi činily 88,5 % počtu všech pohledávek
předaných inkasním agenturám
v roce 2012. Prokázal se tak konec
mnohaletého trendu růstu pohledávek za domácnostmi B2C (Business to Customer) na úkor pohledávek za podniky B2B (Business
to Business). Naopak, co do stavu
objemu pohledávek řešených inkasními agenturami, došlo u respondentů průzkumu k meziročnímu nárůstu podílu B2B pohledávek
z 26,6 % na 27,9 %.
Roste počet
vícenásobných
dlužníků
Průzkum mezi členskými společnostmi Asociace inkasních agentur,
který se zaměřil na vícenásobné
dlužníky, zjistil, že 14 % dlužníků
v portfoliích inkasních agentur má
více než jeden dluh.
Není překvapením, že se v posledním období formovala skupina
dlužníků, u nichž inkasní společnosti
neřeší pouze jeden nedoplatek, ale
rovnou nedoplatků několik. Velmi
často se jedná o tzv. opakované
dlužníky, kteří i když svůj dluh uhradí,
se brzy dostanou do prodlení znovu.
Jak vyplynulo z průzkumu, jedná se
o skupinu o velikosti 14 %. Čtvrtinu
z toho tvoří B2B pohledávky, tři čtvrtiny činí pohledávky B2C.
Nejvícevícenásobnýchdlužníkůse
pohybuje v kategorii 2-3 dluhy, a to celých 90%. Druhou nejpočetnější skupinou je kategorie 4-5 dluhů s 5 %.
Průměrná výše pohledávek předaných do správy inkasní agentuře se v roce 2012 zvýšila o 776 Kč a dosáhla výše 15 945 Kč.
Banky mají nejvíce
opozdilců v úhradách
Jelikož doposud neexistovala žádná,
ani rámcová data, jak si stojí jednotlivé sektory s množstvím nehrazených
pohledávek, rozhodla se Asociace
inkasních agentur alespoň rámcově
zjistit, jak je tomu u jejich členů. Výsledky potvrdily domněnky odborníků,
že nejvíce pohledávek se inkasuje pro
bankovní sektor (21,8 %). Telekomunikace zaujaly druhé místo s výsledkem
20,3%, třetím sektorem v pořadí je
sektor pojišťoven se 14,3 %.
Sektor
% podíl
Banky
Telekomunikace
Pojišťovny
Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu inkasního trhu
v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur
ve spolupráci se společností Ernst
& Young. Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu
okolo 30 mld. Kč. Průměrná výše
pohledávky řešené inkasní agenturou se zvýšila o 776 Kč a činila
15 945 Kč.
„Letošní průzkum potvrdil očekávání, že se bude jak počet nových
pohledávek, tak i jejich objem, pohybovat ve stejných relacích, jako
tomu bylo u výsledků za rok 2011.
S pokračující stagnací ekonomiky
však dlužníci způsobují věřitelům
čím dál větší komplikace.
Proto jsem rád, že se inkasním
společnostem podařilo vrátit věřitelům přes 15 mld. Kč, což považuji
za významný příspěvek pro českou ekonomiku. Nutno však podotknout, že inkaso pohledávek se
stává rok od roku náročnější,“ říká
Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.
Dalším závěrem průzkumu je trvající nízký zájem věřitelů o prodej
pohledávek. Počet odkoupených
pohledávek u respondentů průzkumu činil jen 2,5 % z jimi řešených
pohledávek v roce 2012.
21,8
20,3
14,3
Průměrný
dluh (Kč)
63 295
6 036
13 635
Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně dva miliony nových pohledávek v objemu cca 30 mld. Kč
a vytvářejí přes 1400 pracovních
míst. Zajímavostí průzkumu je, že
Průměrná výše pohledávek předaných inkasním agenturám v roce 2012.
inkasní agentury jako poskytovatelé outsourcingových služeb samy
rozšiřují využívání outsourcingu
ve své činnosti. Zatímco počet
vlastních zaměstnanců jim v průměru oproti loňskému průzkumu
poklesl o pět, udávají v průměru
o sedm více externě využívaných
pracovníků.
„Údaje tohoto průzkumu je
vhodné zkombinovat s výstupy
dalších našich anket. Podle jedné z nich inkasní agentury vyřešily v loňském roce mimosoudní
smírnou cestou více než polovinu
pohledávek ve své péči (50,4 %).
Přes milion pohledávek tak nemuseli věřitelé řešit soudní cestou, čímž dlužníci ušetřili mnoho
miliard na soudních poplatcích
a nákladech na advokáty,“ vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro
finanční instituce společnosti
Ernst & Young.
Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2012 byla
67,6 mil. Kč, v porovnání s rokem
2011 (63,8 mil. Kč) se tedy jedná
o šestiprocentní meziroční nárůst.
„Výhled vývoje tržeb inkasních
agentur na 2013 je pozitivní a optimističtější než byl před rokem.
Přestože věřitelé stále zdokona-
Splátkové dohody
dodržuje pouze 44 %
dlužníků
Z celkového počtu pohledávek
ve správě inkasních agentur, kterých
každoročně přibývá okolo 2 milionů,
uzavřely inkasní společnosti 24 %
splátkových dohod. Z uzavřených
splátkových dohod však dlužníci dodržují pouze 44,22 %.
Odprodej pohledávek
„Jedním z důvodů odprodeje pohledávek bývá ve většině případů cash
flow klienta, nicméně platí, že klient
se zpravidla snaží interními silami pohledávku vymoci sám. Poté obvykle
využije možností externí spolupráce,
a teprve ve chvíli, kdy tyto způsoby
selžou, začíná řešit nouzový stav –
odkup nebo prodej pohledávky,“ říká
Alexandr Metzker, vedoucí právník
společnosti Credit One.
V sektoru B2B klient hledá
především na své straně spoustu
možností, jak vyřešit úhradu své
pohledávky, odkup má nastaven
až jako poslední možnost. To však
zpravidla přináší značnou časovou
prodlevu, ve které tržní hodnota
pohledávky příliš poklesne. Potom
Průměr objemu pohledávek za rok 2012 předaných do správy jedné
inkasní agentuře je 1 110 456 000 Kč.
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
Máte problémy s dlužníky? Nabízíme Vám:
· rychlé a efektivní vymáhání
· osobitý přístup při řešení konkrétních případů
· více než desetiletou praxi
Neslibujeme, za nás hovoří činy. Obraťte se na nás.
+420 581 216 030
HN043592
lují své interní procesy vymáhání,
a k inkasním agenturám se tak
dostávají pohledávky horší kvality,
daří se jim prokázat svůj přínos,“
komentuje Radek Laštovička.
„Na rozdíl od řady jiných zemí
se v ČR mimosoudnímu inkasu
pohledávek může věnovat kdokoli,
rovněž tak je na trhu poněkud neprůhledná situace kolem nákladů
na inkasní činnost, přenášených
na dlužníky. Z toho důvodu Asociace inkasních agentur intenzivně
pracuje na přípravě legislativních
opatření, která by vedla k eliminaci nekalých praktik, jež náš trh
pouze poškozují, a pro dlužníky by
znamenala jistotu v podobě jasných pravidel,“ dodává Vladimír
Gazárek.
rkp
|
www.exekuce.cz
už cena, za kterou po analýze bývají inkasní společnosti ochotny
pohledávku odkoupit, obvykle nesplňuje představu klienta.
„Zájem o prodej a koupi pohledávek přichází ve vlnách. Před
dvěma, třemi lety byl trh s pohledávkami poměrně hodně rozvinutý. Nákupní ceny pohledávek
dosahovaly až astronomických
výší. V této chvíli je cena takových
pohledávek nižší a jejich aktuální vlastníci mohou mít problémy
s návratností této investice. To je
náš dojem ze současné situace
trhu s pohledávkami,“ komentuje
situaci Alexandr Metzker.
Hana Kovářová
Iv /
h o s p o dá ř s k é n ov I n y – I n z e r c e. i h n e d .c z
Řešení záva zků a pohledávek
úterý, 30. dubna 2013
[email protected]
Úhybné manévry dlužníků
Média často informují
o chybách exekutorů
a těžkých životních situacích dlužníků. Méně pozornosti se věnuje tomu,
jak se dlužníci snaží své
povinnosti vyhnout.
Není náhodou, že se v současné
době stává problematika finanční
gramotnosti velmi často skloňovaným tématem. Přestože většina
z nás ví, že zadlužování a bezhlavé
nakupování nepotřebných movitostí není tou správnou cestou, dál se
mnozí nechávají strhnout nákupní
horečkou sezónních výprodejů,
slev a promo akcí.
To, že si člověk pořídil věc, bez
které se dá žít, zjišťuje bohužel
teprve záhy. Pocit z nově pořízeného majetku převládá nad racionálním myšlením, a proto se člověk
s nižší znalostí finančního vedení
domácího rozpočtu mnohdy nechává přesvědčit poutavou inzercí
nebo pouličním prodejcem k nákupu dalšího krámu na splátky.
Ani následně nařízená exekuce
nemusí znamenat omezení domácnosti, pokud k ní dotyčný přistupuje zodpovědně. Lidé jsou však různí a různé jsou i způsoby jednání
s nimi. Zatímco se jedna skupina
dlužníků snaží měsíční splátky držet na uzdě, ta druhá se pokouší
neustále inovovat způsoby, jak se
splácení exekuce vyhnout.
K těmto kouskům je nejčastěji
motivuje zkušenost s předchozí exekucí nebo rada kamaráda.
Málokdo si však uvědomuje, že
si tímto jednání situaci komplikuje
a navyšuje náklady vzniklé v souvislosti s počtem úkonů, které byl
exekutor pro úspěšné vymožení
nucen provést.
Fikce doručení
Celá řada dlužníků, zejména pak
těch notorických, se v praxi pokouší aplikovat jeden nebo kombinaci
několika úhybných manévrů, mezi
které jsou nejčastěji řazeny skrývání se, účelové převádění majetku
na známého či kamaráda, vybrání
postižitelných peněz z účtů, ukrývání nabytého majetku, předstírání
nemajetnosti, práce na černo, nepřebírání poštovních zásilek nebo
nejčastěji změna trvalého pobytu.
Lidé by si však měli být vědomi,
že novela občanského soudního
řádu mimo jiné rozšiřuje možnost
tzv. náhradního doručení fikcí, kdy
i přes zřejmou vědomost o nedoručení písemnosti zákon pokládá
písemnost za doručenou. Dochází
tak k tomu zaprvé v případě, že adresát na uvedené adrese nebydlí
nebo nemá schránku, ve druhém
případě adresát na uvedené adrese sice bydlí, ale poštu si v úložní
době nevyzvedl.
V prvním případě pošta vrátí
zásilku odesílajícímu soudu nebo
exekutorovi, u něhož se zásilka uloží
a oznámení o uložení spolu s výzvou
k vyzvednutí se vyvěsí na úřední
desku. Po deseti dnech od uložení
se zásilka považuje za doručenou.
Ve druhém případě se po uplynutí
úložní doby zásilka vhodí do poštovní schránky adresáta, aby se s ní
měl možnost seznámit.
Písemností neurčené do vlastních rukou se při nezastižení adresáta vhazují do poštovní schránky
rovnou. Pokud adresát na uvedené
adrese nebydlí, vrátí se písemnost
soudu, a ten ji vyvěsí na úřední
desce, kdy desátým dnem po vyvěšení je doručena. Z uvedeného
je tedy zřejmé, že je posílena od-
Pokračování ze str. I
povědnosti dlužníka za řádné doručování písemností, aby se již nemohl vyhýbat svým povinnostem.
Změna trvalého bydliště
Účelovým přihlášením trvalého pobytu na magistrát města nebo obce
se dotyčný sám vědomě zbavuje
možnosti dozvědět se včas o existenci nedoplatku a včas jej zaplatit,
stejně tak se dlužník v postavení
žalovaného předem zříká možnosti
účastnit se soudního řízení.
Domněnka, že tímto způsobem
dlužník zamezí případné mobiliární
exekuci u něj doma, je také mylná. Exekutorští vykonavatelé totiž
neprovádějí soupis movitých věcí
na magistrátu obce, kam se dlužník
čerstvě přihlásil, ale v místě jeho
skutečného pobytu. Jde o adresu,
kterou zaměstnancům exekutora potvrdil soused, zaměstnanec
obecního úřadu nebo například
poštovní doručovatel.
Dlužníci si tak sami situaci komplikují, namísto dohodnutí splátkového kalendáře s kanceláří exekutora v rané fázi nařízené exekuce.
JUDr. Tomáš Vrána,
Exekutorský úřad Přerov
HN043533
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 3
JUDR. INGRID ŠVECOVÁ
SOUDNÍ EXEKUTORKA
VYBERTE SI NÁS!
.
rychlé a efektivní vymožení pohledávek
více než deset let zkušeností
možnost zpracování velkého počtu případů
elektronické vedení spisů
prověření dlužníka přímo v jeho bydlišti
tým zkušených vykonavatelů
vysoký standard komunikace s oprávněným
dálkový přístup do Vašich spisů
systematická péče o Vaše pohledávky
O EXEKUTORSKÉM ÚŘADU
JUDR. INGRID ŠVECOVÉ
Úřad patří svou velikostí a téměř 11 lety
působení v oblasti vymáhání pohledávek
mezi významné exekutorské úřady. Díky
kvalitně odváděné práci úřad za tuto dobu
zaznamenal výrazný růst exekučních případů.
Tento dynamický rozvoj úřadu je založen
zejména na kontaktu s klienty, který se úřad
snaží dále budovat a stále rozvíjet.
V současné době úřad disponuje 50
zaměstnanci
a
zkušeným
týmem
vykonavatelů (všichni s více než 7mi letou
praxí). V roce 2011 úřad plně elektronizoval
svoji agendu. Klientům tak může nabídnout
kompletní portfolio služeb a zejména pak
možnost dálkového přístupu do spisů skrze
webovou službu. Díky tomuto přístupu má
oprávněný stálý přehled o spisu a možnost
kontroly kroků, které jsou v jeho případě
prováděny.
Mezi hlavní zásady úřadu patří kvalitní práce
se spisem a individuální posouzení postupu v
každém exekučním případu. Snažíme se
zachovávat vyvážený počet zaměstnanců v
poměru k počtu spisů tak, aby byl každý
exekuční případ veden s náležitou péčí a s
důrazem na vymožení maximálních možných
prostředků od povinných. Právě osobní
přístup
profesionálně
vyškolených
pracovníků je našimi klienty velmi oceňován.
Rok od roku exekučních řízení vedených
úřadem výrazně přibývá. Tento trend má svůj
základ v pečlivé a poctivé práci všech
pracovníků úřadu a z pohledu oprávněných je
odrazem jejich spokojenosti s rychlostí a
maximálním možným výtěžkem z exekuce.
www.exekucerychle.cz
Seifertova 17, 130 00 Praha 3
více informací na tel.: 775 233 437, e-mail: [email protected]
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 3
JUDR. INGRID ŠVECOVÁ
SOUDNÍ EXEKUTORKA
Vymáhání pohledávek
je třeba ošetřit zákonem
Každá případná regulace by
však měla mít jasná pravidla,
která rozhlední alespoň minimální náklady samotného věřitele,
respektive subjektů působících
na inkasním trhu, na správu a vymožení pohledávek.
V opačném případě, tj. v případě přílišné regulace, by mohla
nastat situace, kdy samotní věřitelé již nebudou zejména drobné
pohledávky svých dlužníků řešit,
neboť to pro ně bude ekonomicky neúnosné. V dané souvislosti
pak není vůbec rozhodné, zda
k vymáhání pohledávek dochází prostřednictvím zaměstnanců věřitele nebo externí inkasní
agentury. V obou případech vzniká věřiteli prokazatelný náklad,
který by měl být dlužníkem kompenzován.
V této souvislosti stačí zmínit
jeden z mediálně nejatraktivnějších případů, a to vymáhání pokut
dopravních podniků za tzv. jízdu
na černo, kde se lze často setkat
s příběhy dlužníků, jejichž původní dluh v řádech desítek a stovek
korun narostl do tisíců, někdy i desetitisíců. Ano, tyto případy jsou
extrémní a lze diskutovat o tom,
zda jsou v pořádku.
Současně se však u prezentace těchto případů opomínají
uvádět dvě důležité skutečnosti. Za prvé, dluh vznikl z důvodů
na straně dlužníka, který jednal
s úmyslem nezaplatit za poskytovanou službu. Následně se pak
dlužník dobrovolně rozhodl nezaplatit ani uplatněnou pokutu, kte-
rá měla jeho protiprávní chování
sankcionovat.
Za druhé, pokud by v této oblasti
došlo k výrazné regulaci a proces vymáhání neuhrazeného jízdného by
byl pro dopravní podniky ekonomicky ztrátový, přestaly by se tyto dlužné
částky vymáhat, což by bezpochyby
vedlo ke zvýšení počtu cestujících,
kteří by jízdné nehradili, neboť by jim
nehrozila žádná sankce.
Dopravní podnik by to pocítil na ekonomických výsledcích
a logickým krokem by bylo zdražení jízdného, což by mělo dopad
na všechny cestující, kteří jejich
služeb využívají a platí za ně.
I tento pohled je proto zapotřebí
brát v úvahu vždy, když se o problémech inkasního trhu hovoří.
Ondřej Slezák,
Advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš
Jak si poradit s nedoplatky a dluhy
ve společenství vlastníků jednotek
Nemusíte ani podnikat,
abyste se dostali do pozice věřitele, který má
problém s nesplacenými
pohledávkami a s neochotou dlužníka situaci
řešit. K tomu postačí
například pořízení nemovitosti v objektu s více
jednotkami.
Pojďme si na příkladu společenství vlastníků jednotek (SVJ)
ukázat, jak snadno se do takové
situace dostanete, a jak ji řešit.
Máte-li vlastní bydlení a jste-li členy SVJ, pravděpodobně to znáte.
Někteří z členů dlouhodobě
odmítají platit příspěvky na platby spojené se správou domu,
dluh narůstá a správce bezradně
krčí rameny. Teprve, když pohledávka naroste na částku přes
100 000 Kč, domluvíte se na angažování advokáta, který se pustí
do vymáhání. Existuje i jiná cesta?
Nejprve se podívejme na rizika
načrtnutého přístupu. Ukolébáni
vírou ve splnění slibů dlužníka
a znejistěni obavou z výše nákladů účtovaných advokátem, zkoušíte přes SVJ, resp. správcovské
firmy, nejprve vymoci pohledávku
vlastními silami. Často bez úspěchu.
Advokátní kanceláři je předána
pohledávka až po jejím znásobení,
vždyť přece nebudete nelidsky vy-
máhat „pouhé“ desetitisíce! A důsledek? Skutečný proces vymáhání
bude zahájen až mnoho měsíců
poté, co problém vznikl. A těch několik měsíců může být rozhodujícím
předělem mezi úspěchem a prohrou.
Velmi často jsme se také setkali s následujícím scénářem. Majitel
svůj byt prakticky od počátku pronajímal a od „svého“ nájemníka
vybíral nájemné a poplatky v hotovosti. Bohužel peníze za služby a poplatky po nějakém čase
přestal předávat dále. V několika
případech majitelé byt pořídili
na hypotéku, ale časem ji přestali
splácet.
Tím se nastartoval proces,
který velmi záhy končí nuceným
prodejem bytu, přičemž z výtěžku
dražby se uspokojí primárně zástavní věřitel – tedy banka. Správcovské firmě (resp. SVJ) zůstanou neuhrazené faktury, protože
bývalý majitel bytu již zpravidla
další majetek nemá, nebo na něj
již byly nařízeny další exekuce.
Taková situace je velmi nepříjemná pro všechny zúčastněné,
nejvíce však pro ostatní poctivé
vlastníky bytů v rámci SVJ, kteří musí nutné výdaje na správu
domu uhradit nejen za sebe, ale
zčásti i za souseda „neplatiče“.
Podle našich zkušeností počet
neplatičů v této oblasti rozhodně narůstá a často se důsledně
neřeší. U cca 50 % námi evidovaných dlužníků je část dluhu již
promlčena (evidujeme dluhy např.
i za období 2005) – avšak dluhy
nadále narůstají a věřitel nemá
příliš mnoho možností, jak zamezit dalšímu nárůstu těchto po-
hledávek. Dlužníci v této oblasti
zůstávají v převážné většině pasivní, bez ohledu na fázi vymáhání, zpravidla nejsou vůbec ochotni
komunikovat.
Přesto situace není tak bezvýchodná, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Zásadním předpokladem úspěchu je rychlost. Zde
záleží na tom, kdy SVJ přistoupí
k aktivnímu řešení problému. Není
důvod vyčkávat, než dluh naroste
do té „správné“ výše. S vymáháním je dobré začít ihned. Také
desetitisícový dluh se vyplatí vymáhat, a to i soudně.
Důslednost v této oblasti má navíc vliv nejen na pravděpodobnost
vymožení, ale také značný preventivní účinek na ostatní vlastníky.
Otázkou zůstává, komu vymáhání
pohledávek svěřit. Určitým kritériem výběru mohou být členské
firmy Asociace inkasních agentur
nebo regionální příslušnost inkasní
agentury.
Doporučení proto zní: naléhejte na svou správcovskou společnost, ať s vymáháním pohledávek
neotálí! Je dobré se v těchto věcech rychle obrátit na profesionály. Ti jsou připraveni spolupracovat jak s jednotlivými SVJ, tak se
správcovskými firmami. Bez zbytečného prodlení přistoupí k vymáhání svěřených pohledávek,
a to i soudní a následně exekuční
cestou.
Jedině díky včasnému přístupu
a zkušenostem prověřených profesionálů znásobujete možnost
zaplacení svých pohledávek.
Mgr. Radek Žákovský,
obchodní ředitel inkasní agentury
Credit One
Výhody elektronického platebního rozkazu
Elektronizace a digitalizace se nevyhýbá ani
oblasti práva a soudních
řízení. Jde o jeden z nástrojů, které pomáhají
zjednodušit a zrychlit
nejenom proces uplatnění nároku, ale též
proces soudního řízení.
Elektronický platební rozkaz
je jednou z forem žaloby, tedy
uplatnění nároku u soudu. Jedná se o moderní formu, částečně nahrazující formulář s ručně
nebo strojově vyplněnou žalobu
s popisem nároků a s nalepenými kolky, který bylo, a vlastně stále je nutné, poslal poštou
k soudu nebo odevzdat na podatelně soudu.
Obě varianty mají shodné
účinky v tom, že odstartují proces soudního řízení, liší se však
formou. Základem elektronického
platebního rozkazu je digitální dokument v podobě PDF formuláře,
který je dostupný na stránkách
ministerstva spravedlnosti.
Po jeho stažení lze do něj v zásadě hromadně a automatizovaně
doplnit data, informace o pohledávce, o dlužníkovi, o žalobci.
Následně se formulář odesílá přes webové rozhraní přímo
na podatelnu soudu. Odpadá tak
manipulace s papírem, s tiskem
a poštovním doručením. Klientovi
digitální cesta platebního rozkazu
přináší zjednodušení a urychlení
procesu podání, což v případě
velkého množství uplatňovaných
nároků může představovat nemalé úspory na straně odpovědných
zaměstnanců.
Urychlení však vstupuje také
do soudního řízení. Soudy se již
naučily tuto formu podání efektivněji využívat a data rychle a hlavně bez zbytečných chyb způsobených přepisem přenášet přímo
do soudních spisů.
Další velkou výhodou, která
plyne přímo ze zákona o soudních
poplatcích je, že v těchto případech platí klienti nižší soudní poplatky. Zároveň lze uplatnit jejich
automatizované placení, evidenci
spisových značek apod.
Elektronický platební rozkaz
nelze využít pouze v případě pohledávek přesahujících milion
korun, kde je to vyloučeno zákonem, nebo v případě pohledávky
ze směnky. Směnečná žaloba
musí být vždy podána v papírové
formě, protože musí být přiložen
originál směnky.
U klientů, kteří pohledávky vymáhají hromadně, je elektronický
platební rozkaz využitelný prakticky vždy.
Hana Kovářová
Řešení záva zků a pohledávek
úterý, 30. dubna 2013
h o s p o dá ř s k é n ov I n y – I n z e r c e. i h n e d .c z
[email protected]
/v
Zvyšování efektivity vymáhacího procesu
Než dojde k vymáhání
pohledávky, je důležité
především zvolit správný
způsob.
Seriózní partner před zahájením
inkasního procesu nejen vybírá
vhodnou metodu vymáhání, ale
především vyhodnocuje poměr
výnosů a rizika, tedy určuje pravděpodobnost, s jakou se podaří vymoct u dlužníka závazky po splatnosti.
Všechny profesionální agentury
by měly před vlastním procesem
inkasa sestavit tzv. scoring dluž-
níka. Tento scoring slouží, stejně
jako u měření úvěrového rizika,
především ke zjištění adekvátní
metody vhodné k inkasu pohledávky. V tomto případě se jedná o jednotlivé posuzování parametrů, které jsou následně vyhodnocovány.
Aby bylo efektivitu procesu vymáhání možné predikovat, je nutné zajistit dostatečný statistický
vzorek. Z něho je možné vyhledat
závislosti mezi známými parametry a pravděpodobně očekávaným
chováním daného subjektu.
Využívaným nástrojem pro
zjišťování údajů jak u fyzických,
tak právnických osob, jsou lustrace. Jejich základem jsou zejména
veřejně dostupné databáze. Patří
mezi ně obchodní rejstřík, administrativní registr ekonomických subjektů, insolvenční rejstřík, Český
úřad zeměměřičský a katastrální,
veřejné seznamy dlužníků (např.
zveřejněné seznamy dlužníků
zdravotních pojišťoven).
Dále jsou zjišťovány informace
v databázích, které jsou placené
nebo neveřejné. Mezi takovéto
databáze patří Centrální evidence
exekucí (dále jen CEE), přičemž
právě náhled do CEE je jedním ze
sledovaných parametrů při vlastním zpracování scoringu.
Přestože je vedeno několik milionů exekučních řízení a exekuce
se týká cca 400 tis. dlužníků, právě
náhled do CEE nám řekne, kterých
63% občanů produktivního věku je
bez exekučního řízení. Je zřejmé, že
patrně nebudete ochotni půjčit peníze člověku, který již má na svém
kontě několik aktivních exekucí.
Souvislost mezi počtem exekučních titulů a schopností dlužníků splácet své závazky je zřejmá. A přesně
podle stejné rovnice je jasné, že budete očekávat návratnost investice
u pohledávek jednotlivých dlužníků
nalezených v databázích CEE.
Rostoucí zadluženost zvyšuje
tlak na kontrolu a včasný záchyt
chyb v procesu vymáhání. Aby
každá agentura mohla svůj sco-
ring vyhodnocovat reálně, musí
velmi dobře hlídat své procesy
a velmi rychle odstraňovat odchylky procesu. Procesní odchylky/chyby totiž nesmějí ovlivňovat
měření možného inkasního potencionálu.
To není jednoduchý úkol a mohou si jej dovolit jen profesionálové se zkušeností. Ačkoli jsou jednotlivé agentury „tlačeny“ do vyšší
efektivity vymáhání vlivem konkurence a snižování nákladů na vymoženou korunu, je často nutná
silnější kontrola rozdělení jednotlivých případů pro možný scoring.
Jednotlivé agentury je možné poměřovat také tak, jak jsou schopné
Exekuční řízení z pohledu věřitele
Běžně věřitel nejdříve dlužníka
několikrát vyzve k úhradě, může
se také obrátit na inkasní agenturu, ve snaze vyřešit pohledávku
mimosoudní cestou, a pokud jsou
tyto výzvy neúspěšné, obrací se
na soud. Soud ve svém rozhodnutí
deklaruje, že pohledávka existuje,
a dlužníkovi uloží lhůtu k úhradě
pohledávky (dluh je v tom okamžiku již navýšen o soudní poplatky
a obvykle také o náklady na právní
zastoupení).
hané povinnosti. Na úhradu dluhu
má povinný 30denní lhůtu od doručení takové výzvy. Tato výzva by
měla být pro povinného motivační,
protože pokud celý dluh ve výše
uvedené lhůtě uhradí, exekutor má
právo požadovat pouze poloviční
náklady exekuce.
V případě, že nastane pro věřitele nepříznivá varianta, tedy že
povinný vymáhanou pohledávku
ani ve 30denní lhůtě neuhradí, exekutor v řízení pokračuje a exekuci
provede. Pokud dosud provedené
Pokud dlužník nerespektuje
ani toto rozhodnutí soudu, může
se věřitel obrátit na soudního exekutora. To již totiž disponuje tzv.
exekučním titulem, což je obvykle
právě rozhodnutí soudu (taxativní
výčet exekučních titulů obsahuje
ustanovení § 40 exekučního řádu
a nejčastějšími typy jsou právě vykonatelná rozhodnutí soudů, orgánů veřejné správy, rozhodčí nálezy, notářské a exekutorské zápisy
apod.).
Soudní exekutor je k vedení
exekucí pověřován soudem a své
úkony provádí na základě zákona
č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a dalších souvisejících
předpisů.
Zákonodárce tak soudnímu
exekutorovi svěřuje pravomoci,
jimiž soukromé subjekty zabývající se vymáháním pohledávek
nedisponují. Proto mnohé dlužníky donutí až hrozba vymáhání
pohledávky prostřednictvím soudního exekutora jejich dluh uhradit.
Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu, jedná se
úkony nestačí, postihuje majetek
povinného vydáváním dalších exekučních příkazů. Exekutorský úřad
totiž již disponuje informacemi
o majetku povinného, které začal
shromažďovat již potom, co byl
soudem vedením exekuce pověřen.
Exekuční řád exekutorovi poskytuje možnost požádat všechny
osoby, které evidují majetek povinných, o poskytnutí informací, a tyto
osoby jsou povinny mu požadované informace sdělit. Oslovuje tak
všechny finanční instituce působící
na tuzemském trhu, státní orgány
vedoucí různé evidence atd.
Do mnoha registrů má exekutor
přímý přístup a s ostatními subjekty komunikuje prostřednictvím
datových schránek, kdy probíhá
výměna standardizovaných elektronických výstupů z daných databází. Zjištění majetkových poměrů
povinných a postih takto zjištěného
majetku je pak velmi rychlý a efektivní.
Nezastupitelným
nástrojem
exekučního vymáhání jsou mobiliární exekuce. Jedná se o právo
vykonavatele exekutorského úřadu
zjednat si vstup do obydlí povinného a provést soupis jeho movitých
věcí, tedy pro povinného velmi
nepříjemný moment a pro média
vděčné téma reportáží.
Zjištění provedená v místě bydliště povinného jsou nicméně pro
vedení řízení nepostradatelná. Až
na místě samém se totiž ukáže,
zda povinný umně nepřevádí svůj
majetek na jiné osoby, nežije si
v relativním luxusu a úhradě dluhu
se cíleně vyhýbá, nebo se jedná
o osobu, která se skutečně ocitla
v sociální nouzi a nelze očekávat,
že od ní v budoucnu budou nějaké
prostředky vůbec vymoženy.
Je na místě uvést, že vykonavatelé jsou zaměstnanci soudního
exekutora, splňují zákonné předpoklady pro výkon toto povolání a absolvovali vykonavatelské zkoušky.
Soudní exekutor samotný se mobiliárních exekucí zpravidla neúčastní, ačkoliv by si běžný člověk mohl
myslet dle chybné rétoriky většiny
médií opak.
né jen v případě vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě.
Pokud však povinný prokáže, že
řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k uspokojování základních
životních potřeb svých a osob,
ke kterým má vyživovací povinnost, nelze pozastavení řidičského
průkazu použít.
Změny se dotkly pozitivním
způsobem také exekucí prováděných prodejem nemovitosti,
kdy se při opakovaných dražbách
snižuje vyvolávací cena. Zcela
novým institutem je tzv. předražek, který umožňuje, aby každý
(s výjimkou povinného a dalších
osob uvedených v § 336h o. s. ř.)
do 15 dnů od zveřejnění usnesení
o příklepu písemně navrhl, že vydraženou nemovitost chce nabýt
alespoň za částku o čtvrtinu vyš-
Kolik věřitel za exekuci
zaplatí?
Soudní exekutor je k řádnému výkonu své činnosti motivován tím,
že výše jeho odměny za exekuci je
závislá na výši vymoženého plnění, a tedy na úspěšnosti exekuce.
V případě úspěšného vymožení
jsou náklady exekuce hrazeny povinným.
Pokud pohledávka vymožena
není, exekutorský úřad periodicky
opakuje zjišťování majetku dlužníka, jestli něco během času nenabyl. V případě, že soudní exekutor
usoudí, že předlužení a sociální
situace povinného je natolik závažná, že nelze další plnění z jeho
strany očekávat, navrhne oprávněnému zastavení exekuce.
V takovém případě mohou jít
náklady exekuce k tíži oprávněného, pokud svým jednáním zastavení exekuce zavinil (§ 89 exekučního
řádu), tedy např. pokud mu muselo
být již před podáním exekučního
návrhu zřejmé, že vymožení jeho
pohledávky není reálné.
Co nového přinesl rok
2013?
Od 1. 1. 2013 jsou účinné novely
exekučního řádu a občanského
soudního řádu. Z pohledu věřitele
jsou zajímavé zejména změny týkající se rozšíření možností způsobů provedení exekuce.
Nově je možné v souladu
s § 262a odst. 3 občanského soudního řádu provést exekuci srážkami
ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu
u peněžního ústavu, přikázáním
jiné peněžité pohledávky manžela
povinného nebo postižením jiných
majetkových hodnot manžela povinného, to vše za předpokladu,
že je exekucí vymáhán závazek,
který patří do společného jmění
manželů.
Zcela novým způsobem provedení exekuce je pozastavení
řidičského oprávnění. To je mož-
HN043429
tedy o veřejnou mocí vynucené
Jste-li věřitelem a disuhrazení pohledávky.
ponujete splatnou
Exekuční řízení
pohledávkou, tedy
Zákonné předpoklady provádění
oprávněním požadovat
exekucí nyní ponechme stranou
od dlužníka vyrovnání
a podívejme se, co vlastně může
věřitel od exekutorského úřadu
dluhu, máte několik
očekávat a jak samotný proces vymožností, jak se svého
máhání pohledávek probíhá.
Poté, co exekutorský úřad obdrpráva domoci. Exekuční ží potřebné
podklady, tedy exekučřízení je obvykle závěreč- ní návrh a exekuční titul, požádá
příslušný exekuční soud o vydání
nou fází vymáhání dluhu pověření
k vedení exekuce proti
danému
dlužníkovi (pro účely
a je završením do té
exekučního řízení se pro dlužníka
doby neúspěšných poku- používá pojem „povinný“, věřitel je
označován pojmem „oprávněný“).
sů věřitele, domoci se
Jakmile je soudní exekutor vedením exekuce pověřen, je na záuspokojení své pohlekladě exekučního řádu povinen
dávky jinou cestou.
dlužníka vyzvat ke splnění vymá-
ší, než za kterou byla nemovitost
vydražena. V případě, že původní
vydražitel nesouhlasí s takto zvýšenou cenou nemovitosti, nabude
ji do svého vlastnictví předražitel.
Všechny tyto změny jsou motivovány cílem získat z prodeje nemovitosti co největší výtěžek. Lepší výsledek dražby je plusem i pro
dlužníka, kterému se tak umoří
více dluhů, případně mu připadne
zbylá částka.
Vymahatelnost
pohledávek
Od roku 2001, kdy neefektivní
soudní výkon rozhodnutí doplnila
možnost vymáhat pohledávky prostřednictvím soudních exekutorů,
prokázaly exekutorské úřady odůvodněnost svého vzniku.
scoringy nastavit. Především však
podle toho, jak se nejvíce přibližují
realitě a odhadu inkasa. Zvláště se
zpětně vyhodnocuje, jak scoring dokázal dopředu vystihnout očekávané hodnoty inkasa a vyřadit pohledávky, které byly nevymahatelné.
Mnohačetné exekuce a celkové zvyšování zadluženosti národa
povedou k vyššímu tlaku na mimosoudní řešení a lze čekat aktivnější
zájem věřitelů o mimosoudní fázi.
Tomu nyní nasvědčují dlouhodobé
výsledky z prováděného scoringu
Českého inkasního servisu.
Ing. Libuše Malá
obchodní ředitelka společnosti
Český inkasní servis
Jak bylo uvedeno výše, soudní
exekutor je na úspěchu vymáhání
zainteresován stejně jako oprávněný, protože z úspěšné exekuce
financuje provoz svého exekutorského úřadu. Většina exekutorských úřadů tak prošla vývojem
a změnila se ve vysoce specializované pracoviště. Exekutorské
spisy jsou vedeny v elektronické
podobě a také veškerá komunikace mezi úřadem, soudy, jinými
státními orgány, právními zástupci
a dalšími právními osobami probíhá elektronicky prostřednictvím
datových schránek.
Téměř 12 let činnosti soudních
exekutorů potvrzuje skutečnost, že
vymahatelnost práva je nezbytná
a je v právním státě možná.
Mgr. Zbyněk Průša,
ředitel Exekutorského úřadu Praha 3
vI /
h o s p o dá ř s k é n ov I n y – I n z e r c e. i h n e d .c z
Řešení záva zků a pohledávek
úterý, 30. dubna 2013
[email protected]
Jak vybrat, a nepřebrat Pojištění pohledávek stojí
Máte pohledávky a přemýšlíte, co s nimi?
Vlastními silami se vám
nedaří dlužníky přimět
k zaplacení? Nevíte, jak
vybrat vhodnou inkasní
agenturu, která by se
skutečně snažila pohledávky vymoci zpět?
Ujasněte si, co požadujete.
Co nejvyšší návratnost s co nejnižšími náklady je asi snem všech věřitelů. Jenže v tomto případě platí
něco za něco. Budete-li se rozhodovat pouze dle ceny, může se stát,
že s minimální cenou bude souviset minimum kroků, které agentura
s pohledávkou udělá. Proto je dobré se vždy zajímat, jaké aktivity budou následovat, v jakém množství,
v jakých termínech.
Standardní inkasní agentury
jsou schopny analyzovat vaše postupy a dle toho navrhnou pro vaši
společnost nejvhodnější postup.
Zvažte také možnost splátkových
kalendářů a rozhodněte, v jaké minimální výši jste ochotni akceptovat jednotlivé splátky.
Budete chtít vymáhat tzv. příslušenství, tedy např. úroky z prodlení, různé smluvní pokuty? Jak
často budete schopni pohledávky
předávat, v jaké podobě? Budete
chtít sledovat v nějakém systému,
co se s pohledávkou právě děje,
nebo to necháte čistě na inkasní
agentuře? V jaké fázi se bude inkasní proces ukončovat a budete
chtít po inkasní agentuře také pře-
dání pohledávky k soudnímu inkasu? Nad tím vším, a jistě narazíte
i na spoustu dalších otázek, se musíte zamyslet při úvahách o spolupráci s inkasní agenturou.
Etika ano, či ne
Hned v úvodu rozhodování byste si také měli ujasnit, jak moc je
pro vás důležité reputační riziko.
Tedy zda je pro vás směrodatná
výše vymožené částky bez ohledu
musí a co nesmí, pomáhá usnadnit
Etický kodex Asociace inkasních
agentur.
Ty tam jsou doby, kdy firmám
nezáleželo na dobré pověsti; otázka etiky je dnes velmi citlivým tématem. Proto všechny seriózní inkasní agentury používají postupy,
jež jsou v souladu s Etickým kodexem. Členové Asociace inkasních
agentur mají dodržování kodexu
dokonce jako jednu z povinností
vyplývající z jejich členství, proto
spolupráce s nimi je zárukou etických postupů.
Platební zvyky
Hlavní složkou ceny bývá standardně provize z vymožené částky. Není také od věci motivovat
inkasní agenturu např. zvýšením
provize za překročení určité úrovně úspěšnosti. Běžnou praxí také
bývá přenášení části nákladů inkasa na dlužníky.
Měsíční paušály, zálohy předem nebo provize z objemu tuzemských pohledávek předaných
k mimosoudnímu inkasu jsou velmi
neobvyklé.
Reference jsou základ
na postupy, které vůči dlužníkům
bude inkasní agentura používat, či
nechcete nijak ohrozit dobré jméno
firmy?
Věřitel by si měl být vědom spoluodpovědnosti za případné nezákonné jednání inkasní agentury,
která pro něj pracuje. Orientaci
v tom, co inkasní agentura smí,
Není nic špatného na tom, když zavoláte dvěma třem společnostem
a zeptáte se na jejich zkušenosti
s inkasní agenturou, se kterou uvažujete zahájit spolupráci. Zvlášť
v této oblasti jsou reference rozhodujícím faktorem. Také můžete
kontaktovat Asociaci inkasních
agentur s dotazem, zda na uvažovanou agenturu jsou evidované
nějaké stížnosti.
Raději věnujte pár minut dobrému výběru, než poté řešit pošramocenou pověst a odcházející
klienty. Určitě se to vyplatí.
Jana Tatýrková,
Asociace inkasních agentur
HN043457
především na informacích
Mnoho nezaplacených
pohledávek je způsobeno nedostatkem informací o solvenci zákazníků.
Vymáhání pohledávek může představovat dlouhodobý proces s nejistým výsledkem. Nesplacené pohledávky přitom představují riziko
omezení podnikání věřitele, případně ho mohou dostat do druhotné
platební neschopnosti a ohrozit
jeho existenci. Pojistkou proti takovému stavu může být pojištění
pohledávek.
Na toto téma jsme si povídali
s Júliem Kudlou, generálním ředitelem společnosti Euler Hermes
Česká republika.
• Můžeme stručně
vysvětlit, jak funguje
pojištění pohledávek
a jaké výhody přináší?
Zásadní výhoda je v tom, že pojištěná pohledávka je z principu
cílená na konkrétního odběratele,
o kterém už máme dostatek informací.
Pojištění zajišťuje ochranu také
proti platební nevůli. Znamená to,
že řeší ochranu v situaci, kdy jsou
standardně naplněny podmínky
kontraktu mezi odběratelem a dodavatelem, je vystavená faktura
s odloženou splatností, a navzdory
tomu odběratel nezaplatí, i když
peníze má.
Pojišťovna zná konkrétní odběratele. Zná jejich finanční podmínky a pokud na ně vystaví úvěrový
limit, může být pojištěný klient bez
obav, bonita; serióznost odběratele je do výše limitu prověřena
a ochráněna.
V případě, že přesto nastane
s platbou problém, má na své straně silného partnera, který ho zná,
a pomůže mu situaci urychleně řešit.
My jsme světová jednička
na trhu, což neříkám proto, že bych
chtěl ohromovat, ale protože máme
mezinárodní informace. Pokud náš
klient obchoduje s Polskem, Německem nebo s Beneluxem a je
na to vystavený limit, lidé v místních pobočkách a sesterských organizacích vědí, na koho ten limit
vystavili.
Není třeba shánět právní kancelář, ani nic dalšího. Vše je zajištěno. Netvrdím, že ostatní nemají
podobný systém, ale u nás je to
etablovaný systém, účinný spolu
s pokrytím trhu.
• Jak se klient o kvalitě
svého partnera dozví?
Najde ho v databázi. Naši klienti
mají k dispozici nástroj onlinový
systém EOLIS. Tam zadají příslušné identifikátory a vypadne
jim, do jaké výše faktur se mohou
u konkrétního odběratele v daném
časovém období bez obav pustit.
• A potřebuje k tomu
speciální aplikaci?
Klientovi stačí připojení k internetu
a přístupové údaje.
• Co když chce
klient obchodovat
s partnerem, kterého
v databázi nenajde?
Požádá nás, abychom subjekt
zpracovali, aby se do databáze dostal. Abychom mohli vykrýt klientovy transakce, musíme mít o něm
a jeho partnerovi dostatečné informace a musíme stanovit přesnou
částku, do jaké výše kryjeme faktury na daného odběratele. Tomu
musí předcházet analýza.
My zde působíme již 16 let,
takže si dovolím tvrdit, že podniky
v České republice, které jsou odběrateli našich dodavatelů nebo
zahraničních dodavatelů, máme
prověřené a informace jsou pravidelně aktualizované.
• Není proces
prověřování příliš
dlouhý? Neohrozí
klientovy obchodní
záměry?
V současnosti máme v České republice „živých“ přes 17 tisíc společností, což je poměrně dost.
Pokud k tomu přidáme ještě ty
nespecifikované, myslím si, že
pravděpodobnost, že by v našem
systému odběratel nebyl otestován
a nebyl u něj stanoven limit, je velice malá.
Pokud přesto taková situace
nastane a klient v systému odběratele nenajde, požadavek automaticky spadne k našemu rizikovému
analytikovi, který ho vyřídí v průběhu 2-5 pracovních dnů.
• Je úvěrový limit
ovlivněn tím, kolik
klientů chce s danou
firmou obchodovat?
V současné době jsme se stali členem velkého systému Euler
Hermes Europe, čímž se vyřešily
veškeré kapacitní problémy. To
znamená, že v 99,9 % je úvěrový
limit stanoven pro všechny. Kdyby
byla supervelká poptávka, mohlo by se stát, že by se limit musel
omezit.
• A pokud limit v dané
chvíli nestačí?
Limit je stanoven na základě objektivních skutečností – hospodářského výsledku, zprávy z trhu,
podle struktury vlastníků… Zhruba 40 % z hodnoty informace jsou
číselné údaje většinou z veřejně
dostupných zdrojů, a 60 % jsou
informace, které získáváme rovněž z veřejných zdrojů, ale jsou to
informace verbálního charakteru
– struktura vlastnictví, lokální podmínky atp.
Pravidla tohoto procesu jsou
tvořená více než 100 let, protože
první pojišťovací společnost vznikla v Americe v roce 1896; je to naše
sestra American Credit Insurance.
Ale nyní se dostáváme k naší novince, kterou je CAP. Může se stát,
že klient s limitem nevystačí, protože potřebuje například vyřešit
zvýšenou poprávku předvánočního trhu. V rámci určité sezóny tak
potřebuje vyšší krytí.
Dokud jsme byli samostatnou
jednotkou a akciovou společností, neměli jsme dostatek vlastního zajištění, a když jsme ho měli,
nebyl nástroj jak limity překonat.
Teď máme produkt, který to umožňuje, a každý náš klient s uzavřenou smlouvou má právo vstoupit
do systému a až do výše dvojnásobku požádat o takzvané zvláštní
krytí.
Je to v podstatě systém zapni-vypni, protože klient si limit navýší
na omezenou dobu.
Klient si připlatí, ale nebavíme
se o částkách v procentech, jsme
na hladině promile. Je to poptávaný nástroj, o který už požádala
velká část našich klientů a u nových smluv jej dáváme do nabídky
automaticky.
Pokud klient nemá potřebu,
nemusí nástroj využít, ale když
ano, nemusí složitě žádat. Prostě
si navýšení v systému zadá, připlatí si a může ho používat. To je
v podstatě dáno úvěrovým limitem
do výše jednoho milionu euro.
Máme ještě druhou nabídku,
kterou je CAP+. Jedná se o to, že
ve většině standardních procedur,
kde vychází limit nula nebo technická nula, a firma je buďto mladá,
nebo o ní není dostatek informací,
přičemž v principu neudělala nic
takového, co by mohlo vést k jejímu zadlužení, i u ní si může klient
zažádat, a to až do výše 50 000
euro.
• Dočetla jsem se, že
připravujete také
pojištění i pro malé
a střední podniky.
Ano, nový produkt přibude do nabídky v dohledné době. Malý
a střední podnik jsou cílovou skupinou, která nemá moc ráda administrativu. Dvoustránkový dotazník, který je mimochodem velmi
jednoduchý, a standardní procedura spojená s nastavením krytí, se
podnikatelům zdají být příliš zatěžující. Tak jsme je zjednodušili.
Budou mít méně bodů, pravidla budou stanovena jednoduše
a smlouvu bude možné uzavřít online. Jde o produkt určený pro segment SME. Nehodí se samozřejmě
pro klienty s půlmiliardovým obratem.
Marcela Zimová
Podle čeho si vybrat exekutora
Před podáním exekučního návrhu stojí věřitel
před problémem, kterého
exekutora si má vybrat.
V hlavě se mu honí myšlenka, zda úřad nejbližší
věřiteli, nebo úřad blízko
bydliště dlužníka.
Bude lepší úřad velký, který má
dostatečnou kapacitu a možnosti,
nebo se případu bude spíše věnovat malý exekutorský úřad? Má
podívat do novin, o kom se píše?
Nebude lepší zkusit štěstí v internetových diskusích a vybrat ten úřad,
který je podle dlužníků nejdrsnější,
nebo má naopak zvolit toho, o němž
věřitelé hlásají, že je nejefektivnější
nebo ten, který s věřitelem bude
dobře komunikovat?
Někdo dobře s klienty komunikuje, někdo dobře vymáhá, na někoho je moc stížností, jiný podle věřitelů nic nedělá. To první poznáte
hned, to druhé vyhodnotíte spíše
po několika proběhlých exekucích
u stejného úřadu.
Proto při výběru exekutora dejte
v první řadě na doporučení vašich
známých, s kým byli, nebo naopak
nebyli spokojeni. Pokud zkusíte
hledat na vlastní pěst, zkuste níže
uvedený postup.
V každém případě je jisté, že
za téměř dvanáctiletou existenci exekutorských úřadů u nás se
výsledky v efektivitě vymáhání
výrazně liší. Je tedy logické, že
ve věřitelově zájmu bude najít
ke spolupráci takového exekutora, který pro úspěšné vymožení
pohledávky provede maximum
a v očekávané míře věřitelovi přinese peníze zpět.
Před podáním exekučního návrhu můžete konkrétní exekutorský
úřad kontaktovat, probrat vám známou situaci dlužníka a domluvit si
podmínky spolupráce, týkající se
například způsobu komunikace
mezi vámi a exekutorem v průběhu
exekuce, výše zálohy na exekuci
a smluvní odměny, předávání informací o majetku dlužníka exekutorovi apod. Již tento způsob
komunikace s kanceláří exekutora
vám hodně napoví.
Současně se informujte, zda
exekutor provádí i fyzické zabavování a dražby movitých věcí,
které mohou vaši šanci na vymožení pohledávky zvýšit v případě,
že vymáhání z kanceláře nebude
úspěšné. Ne každá exekuce je
úspěšná, neboť kde nic není, ani
exekutor nebere. Proto se v neposlední řadě ptejte na možnost
smluvní úpravy maximální výše
úhrady nákladů exekutora v případě bezvýslednosti exekuce.
JUDr. Tomáš Vrána,
Exekutorský úřad Přerov
Download

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur