IŘ
Pohár pro Vodseďálkovy
XLVII. ročník
Roprachtická poupata
IŘ
mlj
PeHe
IŘ
Zločin v Posázavském Pacifiku
Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVII-5-6/2014,
redakce: Ivana Řehořová,
náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny
nejlépe přílohou na [email protected],
tel: 481 540 278, vytiskl H&H Servis 2014.
Květen - červen 2014
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
VB
IŘ
ZPRÁVY Z MĚSTA
Ze zápisů
− z 36. zasedání zastupitelstva
města Vysoké nad Jizerou konaného dne 7. 4. 2014 v zasedací
místnosti městského úřadu
Přítomno: 9 zastupitelů města a 5 občanů
Předsedající: Jindřich Matura, starosta
města, zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek
1/ Pozemky
a) Prodej pozemku p. č. 234/1 v k. ú.
Sklenařice. Pozemek byl zveřejněn k odprodeji. Část ke stavbě za 400 Kč/m2,
ostatní část pozemku za 50 Kč/m2. Před
vlastním odprodejem navrhuje ing. Bartoš
realizovat geodetické odměření části předmětného pozemku zasahujícího částí do
komunikace u domu č. p. 74 a z důvodu
toho je třeba ponechat v majetku města
část vyježděné cesty v západní části pozemku. Náklady na GP 50% město, 50%
kupující.
b) Odprodej pozemku z majetku města. O
části pozemku č. 2484/1 v k. ú. Sklenařice
požádali: pan Dan Bureš a pan Karel Metelka. Pozemek byl zveřejněn k odprodeji.
Jon – navrhuje odprodat požadované části
pozemku majitelům objektu č. p. 104 za
cenu 100 Kč/m2. Pro Burešovy má řešený
pozemek větší význam. Pomůže jim vyřešit parkovací problémy u jejich rodinného
domu. Náklady za GP nese žadatel. Zajistí
ing. Bartoš.
2
c) Žádost o zakoupení pozemku p. č.
1258/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou z majetku města. Žádost podali sl. Iveta Kurfiřtová a Bc Aleš Havelka. Pozemek byl již
v minulosti zveřejněn k odprodeji. Záměr
odprodat bude znovu zveřejněn.
d) Snaha ing. Štěpánka o odebrání části
pozemku právoplatným vlastníkům. S
touto záležitostí se obrátil na ZM majitel
nemovitosti ve Staré Vsi. Ing. Babec nainstaloval na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci na pozemku p. č. 1332/2 v k.
ú. Stará Ves pevnou překážku v podobě 3
obetonovaných železných tyčí. Ing. Štěpánek jako zástupce SSÚ pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace na
správním území města vede s ing. Babcem
v této záležitosti správní řízení o uložení
pořádkové pokuty z důvodu neuposlechnutí příkazu k odstranění této pevné překážky. Ing. Babec argumentuje chybným
vyměřením předmětné komunikace, aniž
by předložil jakýkoli důkaz pro svá tvrzení. Požaduje nějaké řešení po ZM. ZM
však nebude řešit přenesenou působnost a
nechává dořešit problematiku vedeným
správním řízením. Odpovídá starosta.
2/ Smlouva o úvěru
Smlouva o vyplňovacím právu směnečném řeší procesní záležitosti k poskytnutému úvěru.
Jedná se o úvěr na dokončení investiční
akce „Vysoké nad Jizerou − splašková
kanalizace a ČOV“.
Výše úvěru 10 mil. Kč, úroková sazba
2,91%, výše splátky 83 334 Kč měsíčně,
první splátka 31. 1. 2015, den konečné
splatnosti úvěru 31. 12. 2024.
3/ Různé
a) Smlouva o zajištění zpětného odběru a
využití odpadu z obalů. Jedná se o
smlouvu mezi městem a firmou EKOKOM a. s. Město dostává za tříděný odpad cca 140 000 Kč ročně.
Dodatek č. 1 řeší povinnosti dodavatele
(město Vysoké nad Jizerou).
b) Žádost paní Jany Černé – RE − CEN-
Jaroslav Petruška 77 let
Helena Pičmanová 76 let
Květa Nedomlelová 82 let
Josef Rón 88 let
Jana Drozenová 71 let
Marie Nesvadbová 78 let
Oldřich Austl 74 let
Petr Nečásek 85 let
Olga Šaldová 80 let
Jarmila Kadavá 73 let
Věra Kučerová 84 let
Sklenařice
Ladislav Turpiš 71 let
Josef Metelka 81 let
Jaroslav Hájek 74 let
Anna Metelková 73 let
Stará Ves
Jana Štěpánková 81 let
Marta Čermáková 80 let
Horní Tříč
Emilie Grosmanová 72 let
Václav Metelka 74 let
Helkovice
Marie Nosková 79 let
Blahopřejeme! Hodně zdraví.
♥
obětavých ošetřovatelek. Dne 12. května
2014 jsme ji tady navštívili v pokoji, kde
bydlí s paní věkově blízkou. Abychom jí
předali něco na zub, kytičku, aby se podepsala do pamětní knihy města Vysoké nad
Jizerou, a hlavně jí popřáli hodně zdraví,
což jsme potvrdili přípitkem. V tento den
totiž paní Lukšová slavila 100 leté narozeniny!
Blahopřejeme!
I.Ř.
100 let
Paní Anna Lukšová ze Tříče, ještě nedávno obyvatelka Domu pro seniory ve Vysokém, nyní žije v Domově důchodců
v Rokytnici nad Jizerou, kde je v péči
Úmrtí
35
Dne 27. března 2014 zemřela ve věku
nedožitých 89 let paní Miluška Bachtíková z Vysokého nad Jizerou.
•
Dne 6. dubna 2014 zemřela ve věku nedožitých 86 let paní Květoslava Špačková
ze Staré Vsi.
•
Dne 8. května 2014 zemřela ve věku 74
let paní Eva Petrušková z Vysokého nad
Jizerou.
•
Dne 23. května 2014 zemřel ve věku 76
let pan Jaromír Vodseďálek „Pecák“ z
Vysokého nad Jizerou.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast.
sezónu (již sedmou) v Krajském přeboru
Libereckého kraje. V počtu vítězných
utkání se mužstvu doposud lépe nedařilo a
ve vyrovnaném středu tabulky skončili
muži nakonec šestí.
Na tomto úspěchu se podíleli (společné
foto po úspěšném domácím utkání se Železným Brodem):
Horní řada zleva: Lukáš Brádler (nováček
v týmu, jméno slečny po jeho pravici neznám), Ondřej Pastorek (smečař), Miloslav Štikar st. (nahrávač), Tomáš Vokatý
(smečař), Jaroslav Bocheňský (blokař),
Petr Adametz (blokař, smečař), Jaroslav
Nechanický (smečař, blokař), Jaroslav
Metelka (nejvěrnější fanoušek vysockého
volejbalu a věrný pomocník zapisovatele).
Spodní řada zleva: Daniel Jirásek
(nahrávač), Zbyněk Filinger (libero, nahrávač), Aleš Čermák (univerzál), Jiří
Čermák (blokař), Miloslav Štikar ml.
(zapisovatel, smečař).
Ve výčtu hráčů schází ještě ti, co nebyli
přítomni: Jaroslav Rydval, Marcel Soldát,
Roman Meloun a Dan Strnad (smečaři) a
Jaroslav Hylmar ml. (libero).
J. Nechanický
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Dne 29. 4. 2014 se narodila LINDA NOSKOVÁ, rodiče Jaroslava a Josef Noskovi
Sklenařice
Hodně štěstí a zdraví!
Životní jubilea
Vysoké nad Jizerou
ThDr. Antonín Sporer 74 let
Anna Zemanová 82 let
Miloslava Bucharová 76 let
Ludmila Hnyková 92 let
Ludmila Blažková 72 let
František Knížek 82 let
34
Bárta – je opačného názoru. Vždy prosazoval patnáctičlenné zastupitelstvo a proto
i ustanovení rady. Předpokládá, že v tomto
případě dostanou šanci mladí lidé, aby si
to mohli zkusit.
Zelinková – přiklání se k podpoře patnáctičlenného zastupitelstva. Lepší svolávání
rady. Operativnost. Pravomoci, které byly
svěřeny starostovi, se rozloží do kolektivního orgánu.
Strnádková – doplnila, že tady byla snaha
cca před 2 lety, aby všechny materiály pro
zastupitelstvo byly zveřejňovány na webových stránkách, a víme všichni, že se tak
neděje. Argument, že rada bude něco tajit,
jí připadá lichý. Nechanický – rada funguje bezproblémově v řadě obcí velikosti
Vysokého. Potom již záleží na případných
radních, zda se zápisy z rady budou zveřejňovat nebo nebudou. Zastupitelstvo by
mělo dostávat výstupy z rady. Radu vidí
jako prospěšnou.
Zelinková – upozornila na pojistné mechanismy uvedené v zákoně o obcích.
Pokud starosta nesouhlasí s radou, rozhodne zastupitelstvo.
9 zastupitelů?
PRO 4 PROTI 5
15 zastupitelů?
PRO 5 PROTI 4. Odsouhlaseno.
e) Žádost o směnu pozemků. Žádost podal pan Zdeněk Vondrák.
Pan Vondrák požaduje směnu pozemku:
část svého pozemku p. č. 126/1 v k. ú.
Sklenařice za část pozemku v majetku
města Vysoké p. č. 2554 v k. ú. Sklenařice.
Touto směnou by se uvedl stav v terénu
do souladu s katastrální mapou.
Matura – podporuje směnu. Pomohla by
panu Vondrákovi při řešení řady problémů
po požáru jeho nemovitostí. Je třeba zveřejnit záměr města o směně.
f) Smlouva o dílo s firmou EKO – POINT
Czech, s.r.o. na tvorbu podkladů a specifické činnosti k provedení akce „Snížení
TRUM DOMÁCÍ PÉČE o navýšení příspěvku města z 13 na 14 „zapříspěvkovaných“ klientů. Projednání odloženo na příští zasedání po doplnění informací od pí Černé. (Zajistí Pohanková a Strnádková).
c) Návrh rozpočtu ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou na rok 2014.
Výsledek hospodaření za rok 2013 a finanční vypořádání výsledku hospodaření
ÚCHR a PCH za rok 2013.
Ing. Škodová – zisk ÚCHR a PCH byl za
loňský rok ve výši 465 846 Kč. Tento zisk
se rozděluje dle vyhlášky do Fondu odměn, Rezervního fondu a Investičního
fondu v %, která jsou dána předmětnou
vyhláškou. Ing Zelinková – nejdřív do RF
a pak do IF, 80 % RF a 20 % FO. 93 169
Fond odměn, 372 677 Rezervní fond.
d) Určení počtu členů ZM Vysoké nad
Jizerou na nastávající volební období.
Návrh podali pan Karel Bárta a ing. Jaroslav Nechanický. Aby v příštím volebním
období byl počet zastupitelů města 15 a
v důsledku tohoto počtu byla zřízena pětičlenná RADA města. Důvod pomoci při
řešení problematiky dokončení projektu
„Vysoké nad Jizerou – splašková kanalizace a ČOV“, přínos rozhodování v užším
kolektivním orgánu, který se bude scházet
dle potřeby, je podle navrhovatelů neoddiskutovatelný.
Matura – má odlišný názor na stanovení
počtu ZM a na instalaci rady. Pokud zastupitelé nebudou nic dělat, tak na jejich
počtu nezáleží. Nevidí žádný přínos pro
občany. Jednání rady jsou neveřejná. Pokud rada něco občanům neřekne, tak neřekne. S ČOV to nemá nic společného.
Model devítičlenného zastupitelstva bez
rady fungoval v minulosti dobře. Bude
záležet jaké bude zastupitelstvo. Pokud
bude většinové, potom dobře. Pokud bude
ustanoveno z více subjektů, mohou nastat
ještě větší problémy. Navrhuje ponechat
devítičlenné zastupitelstvo.
3
Město nepožádalo o navrácení muzejní
sbírky. Skoro žádné muzeum nepožádalo,
ani větší muzea. Učinila dotaz přes Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nehrozí, že by si to město muselo
od státu koupit. V úvahu připadá pouze
bezúplatný převod, pokud město prokáže,
že to bylo jeho. Podle NOZu se všechna
bezúplatná nabytí majetku státu tzn. i
předměty muzejních sbírek nedaní, ale do
majetku obce se tato bezúplatná nabytí
daní. Tzn. znalecký posudek na dar. Přiklání se k tomu, aby sbírky v muzeu zůstaly státní. Žádost DS Krakonoš by řešila
výpůjčkou.
Jakl – požadovaný prapor je vystaven
v muzeu na důstojném místě a je součástí
expozice. Apeluje na restaurování tohoto
praporu.
Matura – vyjádřil naději, že se město bude
podílet pomocí při případném restaurování
tohoto vzácného praporu.
ZM souhlasí s případnou zápůjčkou praporu spolku ochotníků pro potřeby DS
Krakonoš v nadcházejícím výročí divadelního spolku s tím, že se bude aktivně podílet na možném restaurování, ve spolupráci s městem.
K. Bárta si je vědom toho, že pokud nebude prapor restaurován, nemá cenu na něj
ani sahat.
i) Zápis Finančního výboru.
Finanční výbor řeší nárůst nákladů na
energie. Připravil přehled za poslední tři
roky. Nárůstem je třeba se neprodleně
zabývat a učinit nápravu tohoto stavu. FV
navrhuje, aby řešením této problematiky
byla pověřena paní místostarostka a FV.
Pan starosta zadal několik revizí odběru
elektřiny v objektech města. Spolupracuje
s panem Černým, který by měl celou problematiku FV vysvětlit. Proč nedošlo
k přepisům jističů, když výměna byla řádně zrealizována.
ZM odkládá řešení stavu s dodavateli el.
energie na příští zasedání s tím, že proběh-
energetické náročnosti objektu ZŠ Vysoké
nad Jizerou“ v celkové výši 99 000 Kč bez
DPH.
Objednávka služeb na zpracování projektové dokumentace v rámci této akce
v ceně 90 000 Kč bez DPH. Projektovou
dokumentaci by měl vyhotovit ing. Martin
Šimáček.
g) Rozpočtové opatření č. 1/2014. Jedná
se o vratku nevyčerpané dotace – Volby
do Poslanecké sněmovny ve výši 37 036
Kč.
h) Zrušení OZV č. 1/2000 o vytvoření a
použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Vysoké.
Toto zrušení se realizuje OZV města číslo
1/2014 ve smyslu předloženého návrhu.
ch) Žádost DS Krakonoš o navrácení divadelní standardy (prapor spolku ochotníků + stuhy ke sto letům trvání spolku)
do majetku DS Krakonoš.
V současné době je prapor uložen ve sbírkách muzea.
Matura –
IŘ
navrácení
nebude tak
jednoduché.
Prapor není
v majetku
města Vysoké. Nevylučuje možnost
zápůjčky,
pokud to bude možné.
Jakl – prapor je součástí centrální evidence sbírek. Nevidí způsob, jak by mohl být
z této evidence vyřazen. Sbírka se bere
jako celek. Je to velmi cenný předmět.
Vyžaduje bezpečné uložení. Strnádková –
vyjádřila se k vlastnickým vztahům. Úplná sbírka je věc hromadná. Dříve sbírka
patřila městu. Pravděpodobně v roce 1957
byla zestátněna. Možnost navrácení sbírky
byla v souladu se zákonem 172/1991 Sb.,
zákon o navrácení majetku státu do vlastnictví obcí.
4
roštu. Celá rekonstrukce bude dokončena
do poloviny června tohoto roku. Z důvodu
rekonstrukce jsou tak tyto prostory uzavřeny jak pro školy, tak i pro veřejnost.
•
Český pohár v běhu do vrchu „Šachty –
Štěpánka“
20. 7. 2014
Letní akce KČT – pěší i cyklo
26. 7. 2014
Poutní turnaj smíšených družstev – volejbal
2. 8. 2014
Časovka „Od Křemílka do Vysokého“,
silniční cyklo
17. 8. 2014
VYSOCKÝ OPEN, tenisový turnaj.
23. − 24. 8. 2014
Přespolní běh „Okolo Petruškových vrchů“
6. 9. 2014
▬▬
Situace ve firmě Snowhill a. s.
U firmy Snowhill a. s., provozovatele
lyžařského areálu Šachty, došlo opětovně
ke změně vlastníka. Slovenský podnikatel
Ing. Igor Rattaj, jakožto jediný akcionář
společnosti Galaxo a. s., která vlastnila
Snowhill a. s., se rozhodl společnost provozující lyžařský areál prodat společnosti
Yellowpoint s. r. o., kterou vlastní Aleš
Kočí. Tato firma v areálu zajišťovala lyžařskou školu a provoz půjčovny lyží.
Nájemní vztah mezi společností Snowhill
a. s. a TJ Vysoké nad Jizerou tak zatím
pokračuje beze změn.
Jaroslav Nechanický – předseda TJ
•
Rekonstrukce velkého sálu
v sokolovně
Od počátku května probíhá rekonstrukce
velkého sálu v sokolovně. Na rekonstrukci
se v roce 2013 podařilo získat z evropských fondů dotační prostředky ve výši
360 000 Kč. Stávající podlaha již vykazovala značné nerovnosti. Po jejím rozkrytí
bylo zjištěno, že je to způsobeno vlhkostí a
z tohoto důvodu došlo k porušení spodního
pořadí
tým
Vysocký volejbal muži „A“
Družstvo mužů má již dohranou další
zápasy výhry prohry skóre
míče
body
1.
TJ Sokol Malá Skála A
40
39
1
119:27 3473:2846 112
2.
TJ Jiskra Nový Bor A
40
26
14
91:60
3402:3156 78
3.
TJ Spartak Smržovka A
40
24
16
91:58
3424:3144 76
4.
TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A
40
25
15
85:69
3352:3242 70
5.
TJ Sokol Mnichovo Hradiště A
40
22
18
82:77
3425:3434 64
6.
TJ Vysoké nad Jizerou A
40
21
19
74:73
3214:3194 62
7.
TJ Turnov B
40
19
21
74:82
3347:3402 56
8.
TJ Sokol ŽBS Železný Brod A
40
14
26
64:91
3279:3492 43
9.
VK Liberec A
40
13
27
64:97
3349:3565 41
10.
TJ Rumburk A
40
10
30
54:98
3149:3453 35
11.
RSCM Český Dub A
40
7
33
38:104 2830:3316 23
12.
TJ Lokomotiva Česká Lípa B
0
0
0
0:0
33
0:0
0
V kategorii II 2003 − 04 2. místo Andrea
Šaldová, 3. místo Anna Patočková
V kategorii III 2001 − 02 1. místo Eliška
Holá, 2. místo Aneta Patočková, 3. místo
Beáta Strnádková, 4. místo Karolína Šimůnková, 5. místo Magdalena Šlaufová
V kategorii IV 2000 a starší 1. místo Klára Ševčíková, 2. místo Zuzana Lišková, 3.
místo Michaela Slámová
Druhý závod Východočeské ligy se konal
3. 5. 14 v Hradci Králové pod názvem
Mini AJUR CUP. Opět se naše závodnice
umístily na krásných místech.
V kategorii O. A 2. místo Tereza Petřinová, 8. místo Barbora Hanoutová, 9. místo
Rozálie Majorová
V kategorii I 10. místo Emma Žďárová,
19. místo Kateřina Majorová, 20. místo
Žaneta Valčišová, 24. místo Nela Sadílková
V kategorii II 2. místo Andrea Šaldová,
3. místo Anna Patočková
V kategorii III 1. místo Eliška Holá, 2.
místo Beáta Strnádková, 3. místo Karolína Šimůnková, 4. místo Aneta Patočková
V kategorii IV 1. místo Klára Ševčíková,
2. místo Zuzana Lišková, 3. místo Michaela Slámová
Ze závodů v Hradci Králové si děvčata z
prvních a druhých míst z kategorie I − IV
vybojovala postup na Mistrovství České
republiky družstev, které se koná 31. 5. 14
v Hodoníně. Naše děvčata Klára Ševčíková, Eliška Holá, Zuzana Lišková, Beáta
Strnádková a Andrea Šaldová vytvoří
spolu se závodnicemi z oddílů Východočeské ligy dvě družstva. Držte našim
gymnastkám palce. Děvčatům i trenérkám
gratulujeme za skvělé výsledky a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
Lenka Šaldová
▬▬
•
24. 5. byl v hospodě U Tichánků promítán
film natáčený v Roprachticích a okolí, za
přítomnosti režiséra, Bella Mia, kde jsou
hrdinkami, jak jinak, zase krávy.
•
7. 6. se uskuteční Běh okolo Roprachtic a
běh pro děti, pořádá TJ Sokol.
•
14. 6. proběhne Pouť s taneční zábavou,
hraje Vichr z hor, pořádají hasiči.
•
5. 7. se mohou děti těšit na Pohádkový
les, který připraví TJ Sokol.
SPORT
Moderní gymnastika
V letošním roce 2014 jsme zahájili závody základního programu Východočeské
ligy v moderní gymnastice prvním závodem o velikonočním víkendu v sobotu 19.
4. v Dobrušce. Zúčastnilo se zde 17 našich vysockých gymnastek a umístění
bylo výborné.
V kategorii O. A roč. 2008 a mladší 2.
místo Tereza Petřinová, 3. místo Rozálie
Majorová, 5. místo Barbora Hanoutová.
V kategorii I 2005 − 06 2. místo Nela
Sadílková, 4. místo Emma Žďárová, 9.
místo Adéla Ďoubalíková, 25. místo Kateřina Majorová
Termíny letních akcí TJ Vysoké
nad Jizerou 2014
Sklenařické debly 45. ročník, MČR veteránů /volejbal dvojic/
12. − 13. 7. 2014
32
nou příslušná vysvětlující jednání s odpovědnými subjekty.
j) Problematika odkupu objektu VÚRV
Praha Ruzyně ve Vysokém nad Jizerou.
Pan starosta požaduje od ZM kompetence
k jednání o odkupu a stanovení stropové
ceny. Je si vědom toho, že v případě dražby je to pro město zcela nevýhodná situace. Cena objektu dle znaleckého posudku
činí cca 2,644 mil. Kč. Aby se tato nevýhoda částečně smazala, jednal pan starosta
se strategickým partnerem, který by šel do
dražby s městem jistou finanční částkou,
kterou by pochopitelně nezveřejňoval.
Nedomnívá se, že by město mělo předkupní právo. ZM pověřuje starostu odkupem zatím bez ustanovení maximální cenové nabídky města.
4) Diskuse
Matura – informoval přítomné o vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky ZŠ ve Vysokém nad
Jizerou. Přihlášky lze podat do 25. 4.
2014.
Zelinková – doplnila tuto problematika za
Školskou radu, aby to veřejnost věděla a
prošlo to zápisem.
Donesly se k ní takové informace, že byl
veden nějaký nátlak na paní ředitelku, což
není určitě pravda. Prověřovala si to
s další členkou ŠR, paní Šlaufovou.
Před dvěma lety, kdy měl být řádně vyhlášen konkurz na místo ředitelky dle školského zákona, tak paní ředitelka informovala Školskou radu, že v roce 2014 jí přijde vlastně důchodový čas, že nebude
přesluhovat. Ráda by dotáhla rozpracovaný projekt Šablony do škol.
Informovala o složení komise, kde budou
dva členové zřizovatele (ze zastupitelstva), ty jmenuje pan starosta. Za školskou
radu, která má vyslat jednoho člena, došlo
k dohodě, že tam půjde paní Šlaufová za
rodiče. Ona je v ŠR za zřizovatele.
Matura – kolem této problematiky je
v současné době řada dohadů a spousta
přelévání pravd a nepravd. Již před 2 lety
se školská rada rozhodla, že nevyhlásí
konkurz na nového ředitele ZŠ. On, jako
starosta města konkurs také nevyhlásil.
Paní ředitelka mu nyní nakonec písemnou
rezignaci přinesla a proto začal jednat
vypsáním konkurzu, sestavil komisi a
stanovil termín prvního jednání.
Nechanický – vyjádřil se k problematice
fungování LV Šachty ve Vysokém nad
Jizerou.
Proběhnou jednání se strategickými partnery. Další informace až po těchto jednáních. Majitel firmy SNOWHILL prozatím
mlčí.
Pohanková – navrhla instalaci nějakého
technického zařízení (např. radaru), které
by zpomalilo provoz na krajské silnici
v lokalitě okolo mateřské školy. Tato zařízení mají svůj efekt. Řada řidičů zpomalí.
Zkušenost z činnosti radaru u ISŠ.
Matura – bylo by dobré znovu využít dotaci.
Neřízená diskuse o zdroji případné dotace.
Zelinková – sdělila veřejnosti svoji zkušenost, když ISŠ chtěla vybudovat v prostoru u nemocnice přechod. Strašná anabáze.
I tam u nás prostě padesát nemá nikdo.
Jedná se přece o ochranu malých dětí.
Radar u ISŠ, který není opatřen kamerou,
je používán někdy i ke zkoušení rychlosti.
ZM pověřuje tajemníka města příslušnými
kroky.
Nechanický – zda byl podán dotaz na odbor dopravy KÚ na možnost oprav krajských komunikací. Žalostný stav.
Strnádková – zda byl zaslán na KÚ nějaký
dopis.
Štěpánek – vyjádřil se kriticky k převzetí
opravy krajské komunikace směr Stanový.
Dopis byl zaslán v souvislosti se stavem
krajské komunikace v Helkovicích.
Nechanický – požaduje opravu krajské
komunikace z prostředků města v prostoru
u pekárny. Např. studenou balenou.
Jakl – požadavek zrcadla před muzeem.
5
p.č. 2502/9, 2522/2, 2605, k. ú. Sklenařice
p.č. 74/5 v k. ú. Stará Ves
p.č. 2459/9 v k. ú. Tříč
Prodejní cena ve výši 40 Kč/m2
Informace starosty o dalším postupu při
zahájení prací na akci. „VnJ splašková
kanalizace a ČOV“ a o dotaci na zateplení
ZŠ. Město dotaci získalo.
3) Diskuse
M. Zelinková vznesla dotaz na výši dotace
na akci ČOV a na výši již proinvestovaných finančních prostředků
J. Matura − dotace bude předmětem
smlouvy se SFŽP. Proinvestované peníze,
více jak 20 mil. Kč.
Další diskuse o stavu krajské silnice ve
Sklenařicích.
J. Nechanický informoval přítomné o situaci v TJ Vysoké nad Jizerou. Problematika
lyžařského vleku. Firmu SNOWHILL
údajně koupil majitel firmy YELOWPOINT.
Matura − je třeba ještě projednat problematiku čerpání finančních prostředků ZŠ,
která má na Rezervním fondu více jak
500 000 Kč. Vedení ZŠ požaduje po svém
zřizovateli, městu, souhlas k čerpání těchto prostředků na nákup vnitřního vybavení
ZŠ. Např. nové dveře do prvního patra,
nábytek do tříd, novou kopírku, rozšíření
počítačové učebny,…
Zelinková − je potřeba, aby ZŠ stanovila
priority. Ona zkontroluje stav věcí a předloží návrh na čerpání na příští zasedání
ZM.
Výběr I. Řehořová
▄
Štěpánek – navrhuje řešit dopravní situaci
v okolí pekárny a pomníku padlých před
pekárnou. Opravu silnice v této lokalitě
realizovat teplou směsí.
▄
a z 37. zasedání dne 25. 4. 2014
8 zastupitelů města a 2 občané
1) Investiční akce „Vysoké nad Jizerou –
splašková kanalizace a ČOV“.
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
na dodavatele prací. Celkem bylo hodnoceno 7 subjektů. 3 subjekty nesplnily kvalifikační a technické předpoklady.
Hodnoceny byly tedy 4 nabídky s hodnotícím kritériem − nabídková cena včetně
rezervy bez DPH.
3. Sdružení Vysoké nad Jizerou − kanalizace a ČOV
Ještědská stavební spol. s. r. o, a HAKOV,
a. s.
56 914 790,70 Kč
4. METROSTAV, a.s. divize 8
57 971 749,70 Kč
1. HOCHTIEF CZ, a. s.
41 855 490,00 Kč
2. EUROVIA CS, a. s.
46 324 586,00 Kč
Pan starosta zároveň seznámil přítomné s
problémy při dokončení výběrového řízení. Firma DEVELOPER s. r.o. se dostala
do střetu se zákonem.
2) Různé
Schválení Zadání Územního plánu Vysoké nad Jizerou
Pro zpracování a projednání návrhu
Územního plánu byla stanovena lhůta 18
měsíců v souladu s ustanovením § 56 stavebního zákona.
Odprodej pozemků města Libereckému
kraji. Jedná se o části pozemků pod pozemními komunikacemi II. a III. třídy.
Tato problematika byla již řešena zastupitelstvem. Liberecký kraj však nyní hodlá
odkoupit pouze část těchto pozemků a
proto je třeba vydání nového usnesení.
Pozemky, na kterých jsou umístěny tělesa
silnic a pomocné silniční pozemky:
Další, 38. zasedání, proběhlo 19.
května za účasti 7 zastupitelů a 2 občanů.
Z USNESENÍ
ZM odsouhlasilo, aby město uzavřelo
s firmou HOCHTIEF CZ, a. s. smlouvu o
dílo na dodavatele prací na veřejnou zakázku „Vysoké nad Jizerou – splašková
kanalizace a ČOV“ v předloženém znění.
ZM rozhodlo, aby požadované části po6
ROPRACHTICE
20. dubna hrál Sokol Bozkov v restauraci
U Tichánků Slaměný klobouk.
•
30. 4. hasiči uspořádali pálení čarodějnic.
•
17. 5. pořádala Zd. Pacholíková a TJ Sokol Rošlap aneb Roprachtickou šlápotu.
•
Zdařilý chovatelský den
Ve středu 21. května se sešla v Roprachticích na louce u Stanislava velká síla lidí.
Vedle ukázek zemědělské techniky se
předváděla hospodářská zvířata. Dva koně, kůzlata a telátka přitahující děti. Zastoupeny byly
všechny tři vysocké školy.
Ale především krávy. Jedna
pěknější než druhá. Pozornost vzbudil obří exemplář s
teletem, evidentně ve špatném rozpoložení. Našla se
zde i jiná plemena, ale základ tvořila kolekce červených strak, mezi nimiž byly
špičkové výstavní dojnice.
Byly předváděny v pilinovém kruhu, hodnoceny podle určujících parametrů.
Probíhala soutěž nejen o
nejlepší ze stračen, ale i
v odhadu hmotnosti jedné z nich. Někdy
měli chovatelé, zastoupení i mladými
lidmi, dost práce je ukočírovat. Na předváděčce se představily chovankyně z Roprachtic, Jesenného, Slané u Semil, ale evidentně nejvíc cen sklízel Šlechtitelský chov
Farma Příchovice vedený paní Irenou Vodseďálkovou. Došlo i na kulturní vložku.
Impozantní příjezd na korbě náklaďáku
pokračoval po odložení bílých plášťů bezprostředním tanečním vystoupením roprachtických poupat, která skvěle publikum
pobavila. K tomu krásné počasí, široká nabídka jídla a pití včetně výborného gulášku
a točeného piva. K zakoupení bylo i několik
druhů regionálních výrobků z oblasti zemědělství.
Zkrátka – roprachtickým se vydařila skvělá
akce.
Ivana Řehořová
31
VELKÝ
VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB
V TEXTILU
EVY LÁNSKÉ
U POŠTY
BUDE PROBÍHAT V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ZHRUBA
OD ČERVNA DO ZÁŘÍ
°°°°°°°°°°°°°°
/OBCHOD BUDE
OTEVŘEN I NADÁLE/
Kino Jitřenka
v Semilech zahájilo v květnu předprodej
na novou sezónu přímých přenosů
z Metropolitní opery v New-Yorku.
V průběhu května zahajujeme předprodej na novou sezónu 2014 − 2015 V nové sezóně
uvidíte následující tituly − G. Verdi: Macbeth, sobota 18. října 2014 18:45; W. A. Mozart: Le nozze di Figaro (Figarova svatba), sobota 1. listopadu 2014 17:45; G. Bizet:
Carmen, sobota 15. listopadu 2014 18:45; J. Adams: The Death of Klinghoffer (Smrt
Klinghoffera), sobota 13. prosince 2014 17:45; R. Wagner: Die Meistersinger von
Nürnberg (Mistři pěvci norimberští), sobota 17. ledna 2015 18:45; F. Lehár: Die lustige
Witwe (Veselá vdova), sobota 31. ledna 2015 18:45; J. Offenbach: Les Contes d’Hoffmann (Hoffmannovy povídky), sobota 14. února 2015 18:15; P. I. Čajkovskij / B.
Bartók: Iolanta / Duke Bluebeard’s Castle (Jolanta / Modrovousův hrad), sobota 14.
března 2015 17:45; G. Rossini: La donna del lago (Jezerní paní), sobota 25. dubna 2015
18:15; P. Mascagni / R. Leoncavallo: Cavalleria rusticana / Pagliacci (Sedlák kavalír /
Komedianti)
Základní vstupné je 350 Kč na jeden přenos, abonenti, kteří si zaplatí 8 lístků na 8 představení, získají cenu 280 Kč na jedno představení. Rezervace vyzvednuté 14 dní před
přenosem stojí 320 Kč. Senioři nad 65 let, kteří se prokáží vstupenkou z předchozího
přenosu, která není starší než dva měsíce, platí 300 Kč. Dopředu zakoupené vstupenky
je možno vrátit zpět, avšak vracíme pouze 50% z ceny vstupenky. Vstupenky je možné
zakoupit také prostřednictvím zaslané objednávky, buď poštou nebo mailem na
[email protected] a následně platit fakturou.
Vstupenky zdarma zašleme na adresu uvedenou v objednávce.
30
zemku p. č. 2484/1 v k. ú. Sklenařice byly
odprodány paní Heleně Burešové za cenu
100 Kč/m2. Náklady za GP nese žadatel.
Zajistí ing. Bartoš.
ZM rozhodlo uskutečnit záměr směnit
část pozemku v majetku města p. č. 2554
v k. ú. Sklenařice za část pozemku v majetku pana Zdeňka Vondráka p. č. 126/1 v
k. ú. Sklenařice ve smyslu předložené situace. Náklady na odměření ponese žadatel. Realizaci za město zajistí ing. Bartoš.
ZM rozhodlo nevyhovět žádosti pana
Norberta Tuši a rozhodlo, aby město nezřizovalo věcné břemeno (chůze a jízdy)
ke svému majetkovému podílu 12/35 na
komunikaci p. č. 2500 v k. ú. Sklenařice.
ZM odsouhlasilo, aby město odprodalo ze
svého majetku pozemek p. č. 234/1 v k. ú.
Sklenařice za minimální cenu 300 055 Kč,
obálkovou metodou. Odprodej zajistí komise ve složení: ing. Nechanický, ing.
Bartoš a pan Jon.
ZM odsouhlasilo, aby byl pozemek p. č.
1258/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou o výměře 996 m2 odprodán s podmínkou, že
nabyvatel pozemku do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy provede na pozemku
hrubou stavbu. V opačném případě má
město právo od smlouvy odstoupit a nabyvatel má povinnost poskytnout součinnost při převedení pozemku zpět na město. Prodej bude proveden obálkovou metodou s minimální cenou 249 000 Kč (t. j.
250 Kč/m2). Realizaci zajistí komise ve
složení ing. Nechanický, ing. Bartoš.
ZM rozhodlo konkretizovat a doplnit své
usnesení ZM 428/Z/30/2013 následovně:
ZM požaduje na novém kanalizačním
vedení instalovat napojovací šachtu,
tříděrovou DN 300, DN 300, DN 150 na
náklady pana Kukly.
Město uhradí panu Kuklovi tyto náklady
na realizaci jeho napojení pozemku p. č.
170/1 v k. ú. Vysoké nad Jizerou na veřejnou kanalizační síť: cenový rozdíl mezi
šachtou tříděrovou a šachtou dvouděrovou
(DN 300, DN 150), cenový rozdíl v kanalizačním potrubí DN 150 a DN 300, cenový rozdíl v zásypovém materiálu na DN
150 a DN 300. Řešením pověřen ing. Štěpánek.
ZM souhlasí s tím, aby bylo panu Kuklovi
sděleno toto stanovisko:
OZV města č. 1/2006 padlý sníh neřeší.
ZM neshledalo žádné zneužití úřední pravomoci ze strany tajemníka úřadu.
ZM souhlasí, aby město uhradilo cenový
rozdíl v dimenzi vodovodní přípojky 1“ a
vodovodního potrubí 63 mm ve smyslu
žádosti pana ing. Jiřího Čermáka a ve
smyslu předložené situace investiční akce
ing. J. Čermáka v k. ú Sklenařice. Zajistí
tajemník.
ZM odsouhlasilo posunutí termínu pro
zjištění stavu městských bytů pro potřeby plánování případných oprav z konce
května 2014 do řádného zasedání zastupitelstva města v červnu 2014.
ZM souhlasí s tím, aby město Vysoké nad
Jizerou poskytlo Občanskému sdružení
Větrov na pořádání 45. ročníku divadelní
přehlídky Krakonošův divadelní podzim
částku 45 000 Kč.
ZM odsouhlasilo navýšení příspěvku
města na TPS RE − Centrum domácí péče
paní Jany Černé na rok 2014 na částku
184 800 Kč ročně
ZM rozhodlo, aby město Vysoké nad Jizerou neposkytlo ze svých prostředků Centru
zdravotně postižených Libereckého kraje
o. p. s. žádný finanční příspěvek.
ZM souhlasí s tím, aby město poskytlo ze
svých prostředků Domovu důchodců v
Rokytnici nad Jizerou finanční příspěvek
ve výši 5 000 Kč.
ZM odsouhlasilo, aby problematika nákupu vnitřního vybavení ZŠ ve Vysokém
nad Jizerou byla dořešena na řádném červnovém zasedání ZM.
●
Pěkně z gruntu
V některém z minulých Větrníků jsem v
7
článku Rada nad zlato vyjádřil svůj názor
na případnou instalaci RADY, jako orgánu
obce, pro nastávající volební období.
O problematice jsem mluvil mimo jiné i s
několika ex zastupiteli a názorově jsme se
shodli. Škoda, že tito bývalí zastupitelé
nevyjádřili své názory veřejně. Byla by
alespoň vyváženější diskuse. Dne 7. 4.
2014 rozhodlo Zastupitelstvo počtem hlasů 5 : 4, že RADA napříště bude. Rozhodnutí těsné, ale zcela předvídatelné. Svět se
nezboří.
Komunální volby se opět o kousek přiblížily a tak je potřeba, v rámci seberealizace
malinko přisvítit, trochu „nakydat“. Ing.
Nechanický to vzal v minulém Větrníku
pěkně z gruntu.
Razantní vyjádření „já mu zakouřím, já se
postarám“, snad již opustil. Buď se poučil,
nebo byl poučen, ale možná, že tam ještě
něco z toho „jájismu“ zůstalo.
Jako člověk průměrného rozumu nehodlám obtěžovat čtenáře nějakou osobní obhajobou. Pokud někdo požaduje jakákoli
vysvětlení, jsem mu vždy plně k dispozici.
Snad jen vysvětlení k tomu, jak jsem hlasoval na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města pro sebe. To je pro mne celkem
zásadní. Dlužím totiž odpověď i lidem,
kterých si velmi vážím.
Musím přiznat, že zmiňované hlasování
není nic, na co bych byl nějak pyšný. Je
však třeba vycházet ze situace po minulých komunálních volbách.
V těchto volbách jsem kandidoval a mojí
metou byl post nejvyšší. To není žádné
tajemství. Napsal jsem program naší volební strany JINAK. V něm se mj. píše:
„V případě dosažení vytyčené mety: roční
úspora 450 000 Kč, zrušení funkce tajemníka, dobrovolné snížení platu starosty o
cca 50 000 Kč ročně, zřízení nového, technicko − administrativního pracovního místa apod.“ Vytyčené mety dosaženo nebylo.
Možná, že dobře, s ohledem na složení a
vývoj vztahů v současném zastupitelském
sboru.
Povolební vyjednávání byla bouřlivá. Dohody se rušily a hned se navrhovaly jiné,
aby příští den zase neplatily.
Nakonec se koncipovala dohoda, která
mohla získat potřebných 5 hlasů. Nebyl
jsem jejím autorem. Nijak jsem se na ní
nepodílel, i když se týkala i mě. Byl jsem
postaven před hotovou věc.
Tato dohoda byla předmětem hlasování na
ustavujícím zasedání zastupitelstva města.
Návrh přednesla Mgr. Strnádková.
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby byla vykonávána funkce uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta v takovém rozsahu
jako byl dosud a tajemník?
PRO 5 Matura, Nosek, Pohanková,Strnádková, Štěpánek PROTI 4 ZDRŽ.
HLAS. 0
Bárta, Škodová, Nechanický, Zelinková
Hlasoval jsem PRO a rozetnul patovou
situaci. To, že jsem měl na jistou dobu
živobytí, bylo jistě dobré, ale vůbec ne
jisté. Kdyby se současná pětičlenná většina v zastupitelstvu města dala dohromady
dříve a našla odvahu, tak by bylo mé působení u města zpečetěno, což měla být
tolik a tolik chtěná meta těch, co v inkriminovaném hlasování zvedli ruku PROTI.
Nabízí se ale otázka. Co by se asi dělo,
kdyby tento návrh neprošel? Jaký by byl
další scénář? To by bylo zcela jistě divení
a urychlené „revokováníčko“, pokud by
neměl být neuvolněný starosta a měl by
být uvolněný místostarosta.
O tajemníka by se již nehrálo. Přemýšlel
vůbec někdo o tomto dopadu, nebo měli
protihráči v zásobě ještě nějakou jinou
„šibalskou“ variantu řešení? Věděli skutečně všichni o čem hlasují?
Vážení čtenáři, v poslední době jste možná nechtěnými účastníky řady názorových
výměn, kde nějak figuruji.
Vůbec to nesouvisí s nějakou volební
kampaní, jak mi je nepochopitelně hystericky podsouváno.
Snažím se jen připomínat sliby a jejich
8
DŘÍVE A NYNÍ
VYSOCKÉ DETAILY
na Polopruti
Dům ve Vysokém nad Jizerou čp. 247 byl
postaven až po velkém požáru města
z roku 1834 pod náměstím směrem ku
Staré Vsi. Zván byl podle majitele a kožešníka Josefa Háska „U kožešniku“, ale
též byl snad zván „U Hanzlu“. Na konci
devatenáctého století patřil Josefu Kramáři a v roce 1930 koláři Janu Vodseďálkovi
a poté v roce 1940 Anežce Nesvadbové,
manželce zámečníka. Bohumil Nesvadba,
zvaný též „precízní“, pocházel z horního
Farského mlýna. Dům výrazně změnil
podobu při stavbě nákupního střediska
v osmdesátých letech dvacátého století.
foto František Tetauer
MLJ
IŘ
29
IŘ
průvod
s hudbou na
náměstí, kde
jsou postaveny 4 oltáře. Účastníci
průvodu
jsou vesměs
ženy.
Epidemické
nemoci jsou
stále
v proudu,
škola
je
uzavřena do
30. června
Jak se nekonal letecký den
Minulé století, hlavně pak třicátá léta,
bylo ve znamení létání. Motorového i
bezmotorového. Člověk se vznesl nad
zem. Začalo se létat přes kanál, přes Atlantik, lámaly se rekordy, skákalo se s
padáky a pořádaly letecké dny. U nás suchozemců pod heslem: ,,Vzduch, naše
moře.“
A byl rázem nový koníček, letecké modelářství. Modeláři, bez rozdílu věku, stavěli
letadélka z lehkého balzového dřeva, špejlí a papíru. S vrtulí i bez ní, a třeba i s
Otevření sokolovny
motorkem. Předháněli se v tom, komu se
ve Tříči
podaří dostat model aspoň do vzduchu, už
to byl úspěch, a udržet ho tam co nejdéle a
Silné deště nepřejí rolníkům
nejvýše. Při častém pádu se poškodilo, a
14. konečně první jarní teplý den – ve tak se opravovalo, stavělo nové, tak pořád
Sklenařicích okrskové sokolské cvičení za dokola.
pěkné návštěvy
I můj bratr s kamarádem Jirkou propadli
15. i ve vysocké sokolovně pěkná návště- modelářství a já, jako správná part’ačka,
va českého filmu Dobrý voják Švejk
jim asistovala. Vůbec nám nevadilo, že
17. krásné počasí – až 30 stupňů C, plo- nás mámy, asi kvůli tomu nepořádku, co
várna ožívá
jsme jim při tom nadělali, vykázaly
23. komisonelní šetření za účelem přemě- kolikrát do kůlny u Sokolovny, která stála
ny měšťanských škol v újezdní měšť. ško- na místě později přistavěné kuchyně. A
ly v zasedací síni Okresní záložny hospo- tam jsme snili o tom, že postavíme to
dářské č. 308
nejlepší letadélko.
První oběť záškrtu (3 leté dítě)
Ve škole se parta kluků rozhodla, že uspo26. požár stavení Josefa Hrubého, dříve řádá modelářský letecký den.
statek Synovců – z větší části dřevěné a Místo konání: farská louka u parku. Sraz
sešlé, pojištěno u banky Slavie − poprvé účastníků a přihlížejících u divadla „Krasiréna a motorová stříkačka byly použity konoš“. Tam bude slavnostní zahájení s
ke svému účelu
velikým překvapením. To znalo jen někoKončí lámání kamene – letos nalámáno lik pořadatelů.
311,20 m3
Ale šídlo v pytli neutajíš. A tak se o tom,
26. zájezd sokolských žup na Slovensko – že z balkonu divadla seskočí odvážný
místní sokol vysílá 18 osob, výpravu vede parašutista Karel Mařatka, dozvěděli nenáčelník Josef Lukáš a náčelnice Božena jen jeho rodiče, ale i učitelé ve škole. NáSkrbková
sledovala domluva a přísný zákaz skákání
Senoseč
s čímkoli. Za padák měl totiž posloužit
I.Ř. velký pánský deštník.
Zůstalo-li jen u slavné domluvy, to jsme
se nedozvěděli, jisté ale je, že se tenkrát
letecký den ve Vysokém nekonal a Karel
se nestal průkopníkem parašutismu u nás.
28 Z Liberce zdraví Anna Čeřovská s dcerou
Silnice a o náměstí se jako vždy postarali vysočtí hasiči.
○○
Výběrové řízení na ředitele ZŠ proběhlo. Žadatelé o místo byli čtyři. Mgr
Radka Farská ZŠ Vysoké, Mgr. Petra
Šimůnková ZUŠ Jablonec nad Jizerou,
Mgr. Ivana Kůlová ZŠ Semily a Mgr.
Tomáš Zuna ISŠ Vysoké. Komise doporučila Mgr. R. Farskou. Jmenování
dosud neproběhlo.
▬▬▬▬▬▬
plnění. Upozorňuji na chyby, na nepochopitelné zvraty při rozhodování, na zbytečnosti, na absenci elementárních principů
spravedlnosti. Nesnáším „tlachání“ o všem
a přitom o ničem. Jsem kritikem neustálého odkládání řešení a neustálých vzlyků nad tím , že někdo nemá nějaké informace. Když někdo něco neví, tak se přeci
zeptá. To považuji za zcela normální. Snažím se pojmenovat pravdu. Snažím se o
návrat k normální komunikaci v nejvyšším
orgánu města, která již více jak 3 roky
není.
Sklízím nechutné ovoce.
Co se dá dělat.
Snad to všechno bude jednou JINAK.
Pavel Štěpánek
▬▬▬▬▬▬
Otázky pro zastupitele
Paní Iva Řehořová oslovuje všechny zastupitele s několika otázkami na práci
v zastupitelstvu města. Dnes tedy přišla
řada na mne.
1. Daří se vám práce v zastupitelstvu podle vašich představ?
Do zastupitelstva jsem vstupovala s celkem naivní představou o dobré spolupráci.
Byla jsem velmi ráda, že se zastupitelstvo
omladilo a je zde více žen. Očekávala
jsem podporu mladých zastupitelů, protože jim brzy předáme žezlo a v dalších
letech to budou oni, kteří se budou snažit
o rozvoj našeho města. Bohužel stále pociťuji jisté pnutí mezi zastupiteli a radnicí,
což občas prosákne i do Větrníku.
2. Jak vidíte a hodnotíte svou funkci
v práci pro město?
Do zastupitelstva jsem vstupovala s malou
ambicí, zlepšit a rozšířit pečovatelskou
službu ve městě a okolí. To se mi ve spolupráci s Mgr. Lucií Strnádkovou snad
docela podařilo, i když zpočátku jsme
narážely na nepochopení a prosazení šlo
opravdu ztuha. V současné době jsou ve
Vysokém 2 pečovatelky na 1,5 úvazku a
poskytují širokou škálu služeb včetně
péče o ležící klienty v domácím prostředí.
3. Co myslíte, že se vám osobně i celému
zastupitelstvu podařilo a co se vůbec nedaří?
Podařilo se celkem dost věcí, především
zateplení veřejných budov, nemocnice,
Město Vysoké nad Jizerou ve spolupráci se společností WTORPOL zabezpečilo pro své občany bílé kontejnery na sběr oděvů, hraček, obuvi a
textilu. Kontejnery budou umístěny na
obvyklých sběrných místech. Případné
informace na MěÚ, kancelář tajemníka.
▬▬▬▬▬▬
Informace od pana starosty
2. června bude zahájena stavba kanalizačních sběračů a přípojek a výstavba
čističky odpadních vod ve Tříči. Zhotovitelem je firma HOCHTIEF Praha,
závod Západ Plzeň.
○○
Jarní úklid hlavní komunikace provedly
mlj
9
školky, letos to bude škola. Všechno je
finančně velmi náročné. Obrovský problém je s realizací ČOV. Byrokracie je
neskutečná, díky tomu jsou obrovské možnosti pro korupci, takže ve 2 výběrových řízeních, které jsme nemohli nijak
ovlivnit, došlo ke kriminálním činům.
Snad se letos s další dostavbou čističky
začne. Kritický je stav cest, vše závisí na
financích.
4. Máte nějaké další cíle, nápady …
Do příštího zastupitelstva již kandidovat
nebudu, čas se nedá zastavit, roky mi přibývají. Ráda podpořím některými nápady
nebo radami nové zastupitelstvo. Pevně
doufám, že se najde hodně občanů ochotných kandidovat a pracovat pro naše městečko.
MUDr. Dana Pohanková
▬▬▬▬▬▬
O městských nájemních bytech I.
Už nějakou dobu se při své práci zabývám
kromě jiného městskými nájemními byty.
Pro začátek bylo třeba nějak protřídit
džungli, která od roku 2000 (tehdy proběhla poslední aktualizace) v seznamu
žádostí o byty nastala. Při každém hlasování o přidělení bytu jsme se s patřičným
komentářem o tom, že hlasujeme o padesáti čtyřech nebo kolika žádostech, probírali seznamem lidí, z nichž některé jsme
neznali vůbec, o některých jsme věděli, že
jsou z Vysokého již léta pryč a o jiných to,
že dávno mají vlastní byty či domy. Kdo
měl o přidělovaný byt skutečný zájem,
podal si k danému hlasování ještě samostatnou novou žádost, takže jsme hlasovali
o všech, ale přitom jsme věděli, že polovina z nich už o byt vlastně nestojí, no prostě – nebylo to ideální a v ostatních městech to chodí trošku jinak.
Provedla jsem tedy pro začátek aktualizaci
seznamu žadatelů o městský nájemní byt,
o které už tu bylo psáno vícekrát. Cílem
bylo, aby v seznamu žadatelů byli skutečně jen vážní zájemci, tudíž aby vedení v
seznamu žadatelů o městský byt kladlo na
tyto zájemce o byt také nějaké povinnosti.
Sestavila jsem tedy formulář žádosti, na
jejímž konci každý žadatel vlastnoručním
podpisem stvrzuje, že je povinen svou
žádost v každém kalendářním roce aktualizovat. Kdo například podal žádost v roce
2014, tato žádost bude v seznamu pro
každé hlasování zastupitelstva až do konce roku 2015, nebude-li však aktualizována, v roce 2016 už bude automaticky vyřazena. Aspoň takhle si to představuju. Jestli
a jak dobře to bude fungovat, nám poví až
nové zastupitelstvo. Faktem ale je, že už
teď se seznam žadatelů ztenčil o víc než
polovinu. Dalším přínosem nových žádostí jsou údaje, které do nich žadatelé vyplňují. Zastupitelé mohou při přípravě na
hlasování do žádostí nahlédnout a zjistit
například, kolik osob se do bytu přistěhuje
nebo jakým způsobem bydlí žadatel doposud, popř. důvody, proč žádá o městský
byt. To všechno by mělo do budoucna při
rozhodování o městských bytech pomoct,
tak uvidíme.
Dalším problémem, který nás v souvislosti
s byty pálí, jsou samozřejmě potřeby
oprav. Které opravy zajišťují nájemci a
které pronajímatel, je v podstatě upraveno
zákonem (přesněji Občanským zákoníkem). Dá se zjednodušeně říct, že na pronajímatele zbývají zejména větší opravy,
jako jsou okna, střechy či společné prostory bytových domů. Protože se v zastupitelstvu každou chvíli objeví nějaká žádost
o opravu městského bytu, té dle momentálního uvážení buď je či není vyhověno a
celé se to většině z nás jeví jaksi nekoncepční, bude zastupitelstvem nominovaná
komise v průběhu května a června potřeby
oprav zjišťovat a zaznamenávat. Na rozdíl
od zaměstnanců městského úřadu městské
byty neznáme, tak si je projdeme a uvidíme.
Takže o tom příště.
Lucie Strnádková,
místostarostka města
10
letý odveden
na
italskou
frontu. Domů
se vrátil v pořádku.
Zato
dědeček si dával na čas. Vojáky přivezli
do
Jablonce
vlakem. VysíFrantišek a Antonie
lený, unavený
Hnykovi
a hladový cestou domů často odpočíval. Sousedka jej viděla jak sedí
na mezi a nemůže dál. Došla to říci babičce. Ta vzala trakař, na něj položila deku a
polštář a pro dědu si dojela. Bez pomoci
jej vyvezla strmým kopcem ze silnice až
ke dveřím stavení. Ve válce mu granát
utrhl ukazováček. Všichni takové štěstí
neměli. Jména těch, kteří na bojišti nechali svůj život, jsou napsána na pomníku
padlým. Není snad obce, kde by takový
památník nestál.
Hana Kalousová
19. 6. 1929
Na památku tříčských padlých kamarádů
(17) se dali vyfotografovat hasiči u původního pomníku na počest padlých z l.
svět. války
Nahoře zleva stojící Josef Hnyk „Jan-
dura“, Vrkoslav, Miloslav Šimůnek, Josef
Dvořák, František Hnyk z Hupku, František Hnyk „chalupský“, krejčí Karel Nesvadba, pod nimi Karel Hartig, Alois Housa, František Lukeš, Jaroslav Marek, dole
sedící Antonín Koldovský, velitel hasičů
František Holec a Josef Večerník.
▬▬▬▬▬▬
Kronika města
Květen 1936
1. máj − budíček, chladno, pod mrakem,
dopoledne koncertuje hudba na Hradsku
Následkem infekčních nemocí dětí (záškrt,
spála) byly desinfikovány třídy a uzavřena
škola (domněnka zavlečení nemocí z Helkovic)
5. sázení brambor
Počasí celkem teplé, střídavě deštivo
13. silně prší, slavný pohřeb hostinské
Halířové ze Sklenařic
18. prší i na výroční dobytčí trh – víc dobytka než loni, obchody však slabé
27. slavnostní schůze městského zastupitelstva k narozeninám Edv. Beneše – projev starosty Nečáska a pozdravný telegram
presidentu
31. hudba městského sboru ve Vysokém
účinkovala v Roprachticích na slavnosti
dorostu čsl. Venkova, která byla pokažena
silným deštěm
Červen
Deštivo a chladno
4. pohřeb matky starosty
Marie Nečáskové – 92 let
7. 6. slavný den ve Tříči –
otevření vlastní sokolovny –
s hudbou a slabou návštěvou
V obecním lomě na Petruškových vrších opět zahájena
práce – kámen je upotřeben
na obecní cesty, 5 000 Kč
obdržela tento rok obec na
úpravy cest a lámání kamene
– sociální příspěvek pro dělníky
11. 5. slavnost Božího Těla –
27
Autorem mapky k Vysockému okruhu je
Jan Vaverka st.
•
V minulém čísle „vypadl“ na str. 17 při
tisku autor článku Podrav z Hamrů pan
Antonín Šefr, za což se omlouváme.
Také fotografie sokolovny projektované
O. Zítkem z Vysokého měla být z doby,
kdy ještě nestálo kino ani kostel.
Kranychových ze Tříče.
13. května
tohoto roku
byl objeven
pomník
spadlý
na zem.
Foto Věra
Babáková
Z HISTORIE
Lipové stromořadí
Z iniciativy Vlasteneckého sdružení antifašistů, okresního výboru Semilska, byla
ve spolupráci a po dohodě s městem Vysoké i starostou vysázená řada 10 lip v úseku
od Márinkova kříže k silnici na Hradsko.
Příležitostí k tomuto aktu bylo 70. výročí
Zvláštního soudu ve Vysokém. Na památku této události, jako doprovodná akce.
Vybrané místo, které nevypadalo v současné době nijak vábně a sloužilo tak trochu jako divoká skládka na vyvážení od-
IŘ
krážem od silnice vedle hřbitova a dole
směrem od fotbalového hřiště pod hřbitovem. Je to opravdu nezbytné?
I.Ř.
▀▀
100 let − začátek 1. světové války
a Vysocko
Vysocké pomníky
Mezi roky 2002 – 4 fotografovala
asi Marie Zahradníková
Zdobný
pomník
připomínající
dobu secese patřil rodině
26
Letos vzpomínáme 100 let od vypuknutí I.
světové války. Většina tříčských mužů
byla povolána do armády. Byl mezi nimi i
můj dědeček. Narukoval na ruskou frontu.
Doma zůstala babička se třemi dětmi.
Čtyřletou Boženkou (naší maminkou),
osmiletým Oldou a čtrnáctiletým Františkem. Nejstarší z nich byl výtvarně nadaný,
peníze na studium nebyly, proto se šel
vyučit malířem pokojů. Rodiny zůstaly
bez hospodářů, musely pomáhat i děti.
Babička navlékala korale. Jednou měla
veliký spěch, maminku si nechala doma
na dopichování. Panu učiteli napsala
omluvenku: „Naše Boženka nemohla do
školy, protože jsme měli tumel s koralema!“ Pan učitel si omluvenku přečetl a
ptal se cože to ten „tumel“ je. Dlouho poslouchal než pochopil jeho význam.
Jídla bylo poskrovnu, všechno šlo na frontu, aby vojáci nehladověli. Po domech
chodila vojenská hlídka, kontrolovala stavení od sklepa až po půdu. Nemocní museli vstát z postele, zda pod peřinou nebo
ve slamníku neuschovávají potraviny.
Bodáky propichovali seno i slámu. Když
usoudili, že mají zásob více, vše odebírali.
Doma jsme měli pec na pečení chleba.
Babička v ní uschovala košíček brambor.
Vojáci ho přehlédli a odešli s prázdnou.
Když se strýc vyučil, byl jako sedmnácti-
Údržba města
Kromě Martina Nesvadby nyní pracují
pro městský úřad na údržbě Ondřej Kopal
a Josef Tomíček. O úklid města se starají
Šárka Kobrová a Simona Plůchová přes
pracovní úřad.
▌▌
IŘ
Výsledky voleb do Evropského
parlamentu ze dne 23. a 24. 5. 2014 ve
padu „kárkařům“, bylo zplanýrováno.
Úpravu terénu realizovala firma Františka
Matouška, byla přivezena hlína a kameny
a vyhloubeny jámy. Na akci se podílel
tajemník města. Pomáhali zaměstnanci
městského úřadu a ruku k dílu při dokončovacích pracích přiložily i děti základní
školy. Všem patří poděkování.
28. dubna byly slavnostně lípy zasázené za
přítomnosti celé ZŠ. Jen se stal malý zádrhel – stromy byly vsazené neodborně a
musely být znovu přesazeny. Velký prasklý jasan, který zatím zůstal na místě, musí
být poražený. V budoucnu travnatý terén
na mezi se bude sekat.
I. Ř.
☻
Vysokém nad Jizerou
Volební účast ve všech 5 okrscích dohromady byla 21,90 a v samotném Vysokém
22,01 %.
Pořadí stran a počet hlasů na prvních 7
místech:
1. ANO 2011 43, 2. TOP 09 a STAN 42,
3. KSČM 38, 4. ČSSD 25, 5. KDU – ČSL
19, 6. Strana zelených 14 a 7. ODS 11
a v samotném Vysokém na prvních 3 místech:
1.KSČM 33, 2. TOP O9 a STAN 32,
ANO 2011 25
Roprachtice - účast 22,12 %, TOP O9 a
STAN + ANO 2011 po 14 hlasech
Parková úprava
Tak dost špatné cesty v městském parku
byly 19. května ještě vylepšeny zřejmě
za asistence traktoru. V blátivé půdě se
objevily hluboké brázdy křížem
11
IŘ
Pietní akt k 70. výročí
zvláštního soudu
ve Vysokém nad Jizerou
proběhne dne 15. června 2014
u pomníku před sokolovnou
od 14 hodin
Hlavní proslov pana starosty bude doplněn krátkým přednesem básní dětmi recitačního kroužku, bratři Bartoňové krátce
zahrají na housle a violoncello
Farář církve československé husitské
eventuálně pozve přítomné na mši za popravené do kaple, kde potom proběhne
přednáška Mgr. Juřeny (viz muzeum)
Od 13.30 hodin a na závěr zahraje dechovka pana Jíny
Bavlnářská 534, 513 01 Semily
e – mail: [email protected]
▀▀
SDH Vysoké nad Jizerou
SOUTĚŽ
o ceny k prohlubování regionálních dějin
inspirovaná výročím zvláštního soudu ve
Vysokém, mobilizace 1938 a okupace
1939 vyhlášená Vlasteneckým sdružením
antifašistů pod patronací mimo jiné i
Městského úřadu ve Vysokém
Soutěž obsahuje 10 témat vztahujících se
k období 2. světové války (za 5) stanný
soud ve Vysokém) a proběhne v kategoriích vzpomínky přímých účastníků, fotografie a dokumenty, patronáty nad hroby a
pietními místy obětem fašismu, soutěž pro
žáky ZŠ od 6. do 9. třídy a studenty SŠ
formou testu, literární práce; ve dvou kolech ve školním roce 2014 od vyhlášení
do 30. 6. 2015
Soutěžit mohou jednotlivci, čtyřčlenná
družstva i celé školy
Příspěvky zasílejte na: Věra Hotmarová
VB
31. 3. výjezd na nasvícení místa opravy
městského vodovodu u Prvosenky
8. 5. strom ve Sklenařicích přes silnici
11. 5. požár garáže v Jablonci nad Jizerou
– Počátkách
●
/V tento den se konal zvláštní soud po tom,
co nacisté pozatýkali na Vysocku více lidí
a zorganizovali zasedání soudu přímo ve
Vysokém pro odstrašení místních obyvatel.
K smrti bylo odsouzeno 10 osob za podporování a skrývání příslušníků odboje./
▀▀
VÍTE, ŽE...
14. 5. naše výjezdová jednotka se zúčastnila technického cvičení plnění vrtulníku
se závěsným bambivakem v Lomnici nad
Popelkou
Informace od Karla Bárty ml.
CÍRKVE
Československá husitská
V neděli 8. června 2014 proběhne v kostele církve Čsl. husitské ve Vysokém nad
Jizerou od 14 hodin koncert Pěveckého
sboru Dopravního podniku hl. m. Prahy.
Sbor vede strojvedoucí metra, sbormistr
Lukáš Janírek, který je jeho zakladatelem.
Smíšené těleso nyní čítá 30 členů, v řadách zpěváků najdete samotné zaměstnance DPP, ale také jejich přátele. V repertoáru má sbor lidové písně, spirituály a duchovní díla, umělou tvorbu, např. skladby
A. Dvořáka, V. Nováka, W. A. Mozarta a
mnoho dalších. Těleso účinkuje na akcích
dopravního podniku, pořádá samostatné
koncerty, přibližně dvakrát ročně
12
•
Kabinková lanovka z dolní stanice na
Růžové hoře pohodlně rychlostí 5 m/s
dopraví za 6 minut na mezistanici Růžovou horu (1334 m n. m.) a za dalších 14
minut na Sněžku (1594 m n. m.). Jízda
z Pece pod Sněžkou na nejvyšší českou
horu vyjde na 210 Kč, zpáteční lístek koupíte za 390 Kč.
•
Letní Krkonošská sezona je pro zájemce
zdarma k dispozici v informačních centrech. Turistické noviny nabídnou mnohé
tipy na volnočasové aktivity a další zajímavé informace.
•
Krkonoše – svazek měst a obcí před časem rozšířil propagaci Krkonoš prostřednictvím tzv. mobilního průvodce. Získá
ho zdarma v krkonošských informačních
centrech každý zájemce po připojení na
Wi-Fi. Na mezinárodním festivalu TOURMAP v Praze za něj obdržel v kategorii
elektronických map 2. cenu.
•
Přestaňte být kyselí, buďte radši veselí!! (Víte jaké léky a potraviny kombinovat? Jak se zbavit stresu? Jak si zachovat
dobré zdraví a veselou mysl?) Přednášela
Mgr. Eva Stoklasová (Kučerová)
24. 5. 2014 v jídelně penzionu Albína, kde
v dubnu měla přednášku o léčení homeopatií s příslušnými přípravky.
Poslední mazání lyžařů se uskutečnilo
v restauraci Šachty 11. dubna s besedou
s účastníky ZOH v Soči V. Vítkovou a J.
Šikolou.
•
Velikonoční disco bylo uspořádáno na
bowling baru.
•
mlj
•
I bufítek u Zdeničky byl svědkem (6. ročníku) pálení čarodějnic.
Ve Sklenařicích pálení čarodějnic pořádal
pro děti i dospělé i s občerstvením pan
Václav Metelka.
•
Po dalším pokusu o opravu hodiny na
základní škole opět jdou!
•
mlj
25
25
Nové značení nemocniční brány
(Joska, jak si také říkal, psal články do
Pojizerských listů 1944 – o místních názvech na Vysočtě a okolí; do Krkonošského obzoru 1938 k padesátinám akad. malíře Jaroslava Skrbka a o pozoruhodnostech a pamětihodnostech Vysocka a okolí
1941 – archiv muzea). Z nešťastného
manželství se narodil syn Dalibor, kvůli
kterému se nechtěla nejprve rozvést a o
kterého při rozvodu r. 1930 přišla. Věnovala se mystické, kristocentrické cestě.
Žila v Praze ve velmi nuzných poměrech.
Debutovala v šestačtyřiceti letech sbírkou
Okna s anděly. Knižní podobu redigoval
Jan Kameník
3. května vyšel v Lidových novinách člá- Bedřich Fučík (literární kritik), který roznek Odkud se vzala ta milost, ne štěstí? poznal mimořádný talent.
(Upozornili na něj Tomáš a potažmo Mi- Ve druhém manželství s podvodníkem
chal Jakl.) Romanistka Lucie Tučková Jiřím Maceškou, který všechno prohýřil,
označuje přesně před 40 lety zemřelého ale byl alespoň veselý, se jí narodil syn
básníka za jednu z nejpozoruhodnějších Ivan.
Kvůli onemocnění nohy
postav české literatury
31. 8. 1935 strávila v sanatoriu ve Vy20. století. Mužský
J. Rón se synem sokém nad Jizerou (Vysoké
pseudonym skrývá vlaa
matkou
rodného potřetí) tři čtvrtě roku
stním jménem Ludmilu
domu
č.p. 145 (1944/1945). Pobyt přinesl
Maceškovou, za svove
Vysokém
básnickou inspiraci ke sbírbodna Popprovou, nace Neviditelný let psanou
rozenou r. 1898 v Livolným veršem. Vyšla v r.
berci. Rodina matky
1947 bez větší odezvy.
pocházela z Vysokého
Přes další zákaz publikovánad Jizerou. (Vysoké
ní psala v 50. a 60. letech i
poprvé)
povídky, dramata a překlaPo studiích na dívčím
dy z francouzštiny. Pokragymnáziu v Pardubičovala ve své duchovní
cích r. 1918 studovala
cestě. Jako třetí syn ji
rok na UMPRUM a dva
v přátelství doprovází do
semestry na AVU, kde
konce života Marcel Kabát.
vytvořila plakát na 7.
V letech 1969 – 1971
všesokolský slet. Plavznikla sbírka Pubertální
chá, duchovně založená
dívka, vyrůstající v nepříliš harmonické Henoch, povídky Učitelka hudby a sbírka
rodině, byla donucena r. 1921 k manžel- Malá suita pro flétnu. Soubor básní Zápisství (poté co se musela vzdát své první ky v noci vyšel posmrtně v samizdatu.
velké lásky) s rodákem z Vysokého nad Po letech útrpného mlčení uspořádal opět
Jizerou (Vysoké podruhé), inženýrem, Bedřich Fučík Janu Kameníkovi v r. 1970
bratrem našeho Zdeňka Róna, Josefem. Je pořad básní v pražské Viole.
I.Ř.
líčen ve vztahu k Ludmile jako despota.
Aktuální doplnění informace
Slavnostní večer ke 125. výročí narození spisovatele Zdeňka Róna se
koná v sobotu 7. 6. od 19.00 hod. v
malém sále divadla ve Vysokém nad
Jizerou. Při této příležitosti bude
představena
monografie
(nakladatelství Bor Liberec) Zdeňka Róna,
kterou bude možné zakoupit a dát
podepsat. Jsou zváni všichni. Vstup
volný.
24
probíhá pěvecké soustředění. Členové
Vysoké navštívili již dvakrát, a sice v
zimních obdobích, zpívalo se i lyžovalo.
Tolik se zpěvákům v tomto městečku
zalíbilo, že se sem znovu rádi vrací. Více
informací na www.sbordpp.cz.
Vladímír Hraba
●
ŠKOLNÍ OKÉNKO
ZŠ
Beseda
V pátek 4. 4. 2014 nás navštívila naše
úspěšná olympijská reprezentantka v biatlonu Veronika Vítková se svým trenérem
a místním rodákem Jindřichem Šikolou.
Oba se s našimi dětmi podělili o dojmy
z právě proběhlých zimních olympijských
her v ruském Soči. Velice poutavé a zajímavé povídání doprovodili četnými fotografiemi a také ukázkou soutěžní výzbroje. Zajímavé byly především informace o
naší výpravě, o organizaci olympiády a
prostředí náročně budovaného olympijského parku. Naši reprezentanti se v Soči museli vyrovnat nejen s náročnými tratěmi a
vysokou nadmořskou výškou, ale i přísnými bezpečnostními opatřeními. Děti nejvíce zajímaly perličky z olympijské vesnice
a sportovní začátky Veroniky. Pan trenér
měl rovněž připravenu řadu otázek, za
jejichž zodpovězení mohli naši žáci obdr-
Poutní bohoslužba ve Škodějově
u příležitosti výročí ThDr. Karla Farského (zemřelého 12. 6. 1927) – v sobotu 14.
června od 15 hodin se uskuteční pod
širým nebem v jeho rodišti Škodějově u
Semil.
Liturgii vede společně s biskupským sborem CČSH bratr patriarcha ThDr. Tomáš
Butta, který poslouží kázáním. V případě
nepříznivého počasí se bohoslužba bude
konat ve sboru Dr. Karla Farského ve
Vysokém nad Jizerou.
●
Římskokatolická
V kostele Svaté Kateřiny Alexandrijské
je vystavena křtitelnice z roku 1701
mlj
žet podepsané fotografie olympioniků,
olympijskou šálu nebo běžeckou čepici.
Patrně největším zážitkem byla možnost
prohlédnout si a osahat originál stříbrné
olympijské medaile, kterou Veronika se
svými kolegy vybojovala ve smíšené štafetě družstev. Na závěr besedy děti předaly naší milé návštěvě drobné dárky a popřály oběma účastníkům mnoho dalších
13
sportovních úspěchů. Beseda ukázala dětem, že sport může být velice pěkným
koníčkem (ke kterému máme v našem
kraji ideální podmínky), že jim může přinášet i zajímavé cestovatelské zážitky, ale
také se jim může stát životní náplní, pokud mají dostatek vůle, vytrvalosti a štěstí.
A takové vzory jako je Veronika a celá
biatlonová parta mohou opravdu děti ke
sportu přitáhnout.
Mgr. Petr Hyšpler
●●
Mistrovství světa juniorů
Jasná, Slovenská republika
Nejmladší ze čtyř českých juniorských
reprezentantů, jako jediný úspěšně dokončil závod ve slalomu.
Ze 145 závodníků (ročník narození 1993 –
ISŠ
SPORT A STUDIUM
V naší škole navštěvuje 3. ročník studijního oboru Autotronik Jan Kučera (1996)
z Rokytnice nad Jizerou. Svůj čas dělí
mezi náročné studium a vrcholový sport.
Závodí v alpském lyžování za TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou.
Přes nepříznivé sněhové podmínky uplynulé zimy se zúčastnil řady závodů a dosáhl vynikajících výsledků.
Mistrovství ČR juniorů
Bílá v Beskydech
– Slalom 1. místo, kategorie mladší junioři
(ročník 1996 – 1997) Mistr ČR
– Slalom 1. místo, kategorie junioři
(ročník 1993 – 1997) Mistr ČR
– Obří slalom – 6. místo, kategorie mladší
junioři
Mistrovství ČR dospělých
Špindlerův Mlýn
Obří slalom – 6. místo
1997) obsadil 37. místo.
V kategorii mladších juniorů (ročník narození 1996 – 1997) dosáhl na 9. místo.
Umístění na 37. příčce bylo nejlepším
z umístění našich juniorů mistrovství světa
ze všech disciplín.
Závod FIS Race Bialka Tatrzanska,
Polsko - Slalom 3. místo
11. listina bodů FIS 2013/2014
- v kategorii mladších juniorů (ročník
1996 – 1997) – ve slalomu 1. místo, celkově 2. místo
- v kategorii juniorů (ročník 1993 – 1997)
– ve slalomu 3. místo, celkově 7. místo
- v kategorii dospělých ve slalomu na 13.
místě v ČR
Český pohár Allianz 2014
Celkový vítěz v kategorii mladší junioři
14
níka bohužel náhle zmizela (už je zase
zpátky, byla na obecním úřadu) a tak jsme
si prohlédli další poklady – trestní zápisy
zachráněné někde na půdě, matriku, protokoly ze zasedání. Stanový bylo do roku
1954 samostatnou obcí, nyní patří pod
Zlatou Olešnici.
Říká se, že Stanováci drželi v jedné ruce
ruchadlo a v druhé Havlíčkovy noviny.
Dům, jehož obecní část byla nákladem asi
1,5 miliónu v 70. letech opravena, je zvenčí pořád pěkný, má velikou půdu s dřevem
obloženým sálem bez valného zařízení –
s klavírem. Tudy se dalo projít dveřmi ve
společné boční stěně do vedlejšího domu v soukromých rukou, kde se pořádaly zábavy – byla tu hospoda, nyní je
dům ve špatném stavu, se spadlou stodolou. Domy mají dvě čísla popisná,
bylo to tzv. dělené hospodářství dvou
bratrů, majitelů až po Zemanových.
Venku je vedle chalupy 200 let stará
lípa a stodola a vzadu šindelová střecha.
Dole najdete i bývalý chlév, spíš skladiště, s původní dlažbou a nepříliš pěknými sociálními zařízeními z let renovace.
foto VB, text I.Ř.
/Rozhovor s Františkem Vodseďálkem
přineseme v příštím čísle./
▬▬▬▬▬▬
Jan Juřena − SOUMRAK NAD ČESKÝM PODKRKONOŠÍM (Německá
okupace Novopacka a Jilemnicka 1938)
Objevil jsem více než zajímavou knížku, ve které je Vysoké zmiňováno značnou měrou. Bylo by dobré ji mít v knihovně pro studium a zájem mladších i vzpomínání pamětníků. Tak se o její existenci
chci zmínit ve Větrníku a doporučit ji.
Knížku jsem zakoupil v knize na náměstí
v Jilemnici v den protestu knihkupců proti
vysokému DPH − tedy se slevou z původních 250 Kč. Již při prvním zalistování
jsem byl nadšen z obsáhlosti na dobové
fotografie i mapové podklady z našeho
kraje a především přímo z Vysokého a
okolních míst, podrobného popisu událostí
a dění v tragickém konci 1. republiky na
podzim roku 1938. Doby, kdy vlastenectví
nebylo jen knižním pojmem a česky jsme
hovořili s hrdostí.
Knížka má trochu nadčasový titul − dnes
by se stejný dal nadepsat jako titul například knihy o místním průmyslu a hospodaření po roce 2000 − nakonec i to bychom
si měli bránit!
Martin Štěpánek (Šneko)
(Publikace je ve fondu Městské knihovny
ve Vysokém k zapůjčení – pozn. red.)
23
pátek 18. 7. 2014 v 16 hod. pietní vzpomínka na hřbitově (společný odchod od
divadla)
v 17 hod. loutkové představení LS Krakonoš pro veřejnost „Vodníčku, vrať se“ v
17 hod.
ihned po skočení divadla vernisáž výstavy
k výročí loutek na půdičce v divadle
s občerstvením a zahájením paní Aleny
Exnarové, dlouholeté ředitelky Muzea
loutkářských kultur v Chrudimi
v 19 hod. loutkové představení Vodníčku,
vrať se (pro hosty a zvané)
sobota 19. 7. 2014 ve 14 hod. loutkové
představení LS Rolnička z Nové Paky
Zlatovláska Josefa Kainara v úpravě R.
Martincové
v 17 hod. vystoupení Bažantovy loutkářské družiny DS J. J. Kolára při TJ Sokol
Poniklá
Jules Verne: Zmatek nad zmatek, zdramatizoval Tomáš Hájek
ve 20 hod. divadelní spolek loutkářů VOZICHET z Jablonce nad Nisou
Hvězdné dálky aneb galaktická roztržka
aneb...
Zakončení bude patřit posezení loutkářů a
poslední tečkou pak úterní tradiční prázdninové představení domácího souboru.
Vstupenky bez určení sedadel budou tentokráte v předprodeji u pana Mráčka v
Květinářství. Kapacita malého sálu v divadle je omezená.
Všichni jste srdečně zváni!
Záštitu převzala náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje, PhDr. Hana Maierová.
Svatava Hejralová
▬▬▬▬▬▬
kachlová kamna a chlebovou pec. Ostatní
nábytek knihovny s 2000 knihami je zřejmě tak z 50. let
minulého století.
Posledním majitelem
z rodiny
Zemanových byl
Ivan
Olbracht.
Jeho matka a otec
novináře
Pavla
Tigrida byli sourozenci Schönfeldovi. Každý pátek
zde pan VodIŘ
seďálek čeká na
potenciální čtenáře a za tím účelem dostává z Jablonce nad Nisou putovní soubory,
aby fond byl doplňován i novinkami, které
se vyměňují. Občas sem zabrousí i školní
mládež pro nějakou tu četbu, kterou třeba
v Olešnici nemají na skladě. V této místnosti se Antal narodil. Jsou tu nízké dveře.
Stanovská kronika v opatrovnictví knihov-
ziskem 233 bodů.
V kategorii starší junioři 3. místo.
V kategorii dospělých 7. místo.
Honza i přes skutečnost, že ještě tři roky
bude v juniorské kategorii, se v kategorii
dospělých neztratil a dokázal porazit i
seniorské závodníky.
Pro sezonu 2014/2015 splnil kriteria pro
zařazení do Sportovního centra mládeže a
plní i kriteria pro zařazení do Reprezentačního družstva juniorů A.
Honzo, blahopřejeme, přejeme pevné
zdraví a nejméně stejně úspěšnou příští
sezónu!
Vedení ISŠ
▬▬▬▬▬▬
průběhu sněhové pokrývky (tu opět pravidelně měřila moje máma na volném prostranství na zahradě).
IŘ
Průměrná měsíční teplota v listopadu byla
o 1,3°C vyšší než je dlouhodobý průměr,
v prosinci byla vyšší o 1,9°C, v lednu pak
o 2,8°C. V únoru kladná odchylka od
dlouhodobé průměrné teploty dosáhla 3,4°
C a březnu dokonce 4,6°C. Z uvedených
hodnot je zřejmé, že celé sledované období bylo výrazně teplotně nadprůměrné a že
odchylky od dlouhodobých průměrů se
s postupující zimou zvyšovaly. Stačí se
však podívat do nepříliš vzdálené minulosti a zjistíme, že podobně teplotně nadprůměrnou zimou byla i ta na přelomu let
1989/1990 a zima 2006/2007 byla dokon-
Josef Harčarik:
Vyhodnocení zimy 2013/2014
ve Vysokém nad Jizerou
Podívám-li se na uplynulé zimní období,
vkrádá se mi na mysl úvaha, co hodnotit,
když žádná zima prakticky nebyla. Jak
však uvidíme dále, lze najít i při takto
výrazně atypickém průběhu počasí minulých měsíců analogie v nedávné minulosti.
Stejně jako v minulých letech jsou pro
vyhodnocení zimy použita data o teplotě
vzduchu (byla měřena ve výšce 2 m nad
zemí elektronickým záznamníkem dat) a
Návštěva v obecní knihovně ve
Stanovém
V rodném domě Antala Staška, který tady
vyrůstal s devíti bratry Zemany (jedno
dítě zemřelo jako nemluvně, Vojtěch spáchal ve dvaceti letech sebevraždu), kraluje
pan František Vodseďálek. Z původního
vybavení nezbylo nic, najdete zde jen
22
15
ce ještě teplejší. Absolutní minimální teplota (-17,4°C ze dne 26. 1. 2014) nepatří
mezi ty mimořádně nízké, na druhou stranu docela odpovídá celkovému charakteru
počasí (převládalo proměnlivé počasí
s teplotami v blízkém okolí 0°C, pouze
s jediným trochu výraznějším vpádem
studeného vzduchu). Vcelku dobře ilustruje ráz počasí popisované zimy také
vyhodnocení tzv. mrazových a ledových
dnů. Mrazových dnů (tj. dnů, kdy minimální denní teplota poklesla pod 0°C)
bylo od listopadu do března celkem 93,
tedy o 27 méně než je průměr. Ledových
dnů (tedy dnů, kdy maximální denní teplota nedosáhne 0°C) bylo 30, což je
v porovnání s dlouhodobými statistikami
o 28 méně. Nepřekvapí, že arktický den
(tj. den s maximální denní teplotou pod 10°C) jsme nezaznamenali žádný. Pro
ilustraci opět uvádím graf průměrných
měsíčních teplot vzduchu naměřených
v letošní zimě a doplněných o dlouhodobé
průměry za období 1901-1950 a o zimy
1989/1990 a 2006/2007, které byly průběhem teplot dost podobné té letošní.
A jak hodnotit letošní zimu z hlediska
sněhové pokrývky? Souvislá sněhová pokrývka trvala celkem 70 dní, což je hodnota výrazně nižší, než je dlouhodobý
průměr (o 51 dnů). První sníh napadl na
počátku listopadu, ihned však roztál. Trvalejší sněhová pokrývka byla zaznamenána od konce listopadu do konce prosince. V dalších měsících pak sněhová pokrývka byla vždy pouze kratší období,
mezi kterými byla období zcela bez sněhu,
nebo jenom s nesouvislou sněhovou pokrývkou případně s popraškem. Maximální výška sněhu byla naměřena již 8. prosince 2013 (41 cm), převažovaly však dny
s na vysocké poměry nezvykle malým
množstvím sněhu (kromě prosince nedosáhla výška sněhu ani 10 cm).
Mám-li stručně zhodnotit letošní zimu,
určitě ji lze charakterizovat jako mimořád-
PeHe
ně teplou a docela suchou - nejenom, že
nepadal skoro žádný sníh, srážky nebyly
nijak časté ani ve formě deště. Spolu se
zimami 1989/1990 a 2006/2007 patří ta
letošní mezi nejteplejší v posledním půlstoletí.
☻☻
přežehlit kostýmy,
a po představení
opět, jen naopak –
hned, jak skončí
děkovačka, svlékat, skládat kostýmy a rozebírat
scénu. A to nemluvím o opětovném skládání scény do zavazadlového prostoru autobusu – musí se
to umět, jinak se
to fakt nevejde. A
to všechno jen
tak, z čirého nadšení a pro potlesk, protože nic jiného z toho nemají. Suma sumárum, před všemi našimi divadelními techniky, herci i ostatními účinkujícími klobouk dolů. Bez jejich pracovitosti a obrovského nadšení by to totiž nešlo. Jen
díky těmto lidem je vysocké divadlo tím,
čím je. A já děkuju za to, že jsem mohla
nahlédnout takhle zblízka.
Lucie Strnádková,
místostarostka města
●
Pohádkovou komedii Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert
v Libošovicích režíruje Jiří Pošepný a
jako hosté vystupují členové Krakonoše
Jiří Líbal a Martin Hnyk.
●
Z cesty spisovatele Zdeňka Róna
pěšinka?
Dlouholetá kolektivizační strategie zdevastovala naše zemědělství. Mizely meze,
cesty i remízky.
Po roce 1989 jsme všichni doufali, že se
změní nejen systém, ale především myšlení lidí. Bohužel se nezměnili lidé. Nesmyslné dotace z EU pro zemědělství,
vyplácené dle obdělané plochy, ještě více
přispěly k devastaci krajiny. Vidět je to i
u právě zmíněné cesty. Postupně ubývá
horní mez, kde jsou orbou jistě poškozeny
i kořeny zde vysázených stromů, na spodní straně byla vytvořena nevzhledná široká rýha. Pokud bude tento zábor zelené
plochy postupovat tímto tempem, dočkáme se velmi brzy laviček u pěšinky v poli.
Mrzí to o to více, že se stále mluví o opětovném vysazování přirozených přírodních krytů pro zvěř a ptáky. A není to jen
u této cesty. Vydáte-li se po některé z
původních, dostanete se k vytčenému cíli
pouze po poli. Máme prostě velké a širé
lány. Rodné však nikoliv!
Věra Babáková
16
s vlastní vsuvkou, po ukončení téhle vsuvky diváci neodešli, ale dožadovali se dalšího přídavku, čemuž bych ještě před hodinou opravdu nevěřila. Zdá se, že
z Vysokého vyvážíme opravdu skvělé
divadlo. Ostatně, pokud bychom sečetli,
kolik návštěvníků přitáhne vysocké divadlo, vyšlo by nám, že je bezpochyby nejvýznamnější složkou kultury v našem
městě. Jen nevím, jestli ten přínos umíme
náležitě ocenit, ale o tom někdy jindy.
Následoval krásný večer, jak jinak na Moravě, než ve sklípku. Ochutnali jsme něco
z moravských vín a báječně a neotřele
jsme si zazpívali, třeba koleda Nesem vám
noviny zněla na začátku května 15 metrů
pod zemí přímo nádherně.
V neděli ráno jsme se na památku společně vyfotili před boleradickým divadlem,
naskákali do autobusu a rozjeli se domů.
A přestože nás ve Vysokém přivítala naprosto nejarní a vlezlá zima, všude dobře,
ale doma nejlíp. Ze zájezdu jsem si odnesla nevšední zážitky, které byly hlavně o
tom, jak to celé funguje – jak technici
musí začít stavět scénu aspoň čtyři hodiny
před představením, jak musí scénu nasvítit, jak se musí některé scény na novém
jevišti trochu přezkoušet, jak si musí děvčata navzájem naplést copy a jak si musí
Loutková scéna slaví 90 let
V divadle Krakonoš budeme v létě slavit.
V prosinci letošního roku uplyne přesně
devadesát let od prvního loutkového představení zdejšího spolku. Sice bylo odehráno ještě v sále radnice a s půjčenými loutkami, ale bylo! Na červenec chystáme
malou oslavu tohoto pěkného jubilea, na
kterou srdečně zveme všechny příznivce
loutkové scény DS Krakonoš do vysockého divadla.
Program bude následující:
21
čas v hospodě, která byla průchozí a vedla
skoro přímo do divadelního sálu. Kolem
půl osmé večer se setmělo, spustila se
bouřka a liják. Tak, a teď nikdo nepřijde,
pomysleli jsme si, to jsme se tedy ovšem
zmýlili. Navzdory venkovnímu mokru
začaly za chvíli přes hospodu proudit přímo davy, před osmou se potom dokonce
už někteří návštěvníci vraceli s tím, že sál
je plný. Divadlo se našim samozřejmě
jako obvykle vydařilo. A publikum
v Brněnci bylo fantastické – diváci se
roztleskali ihned, jak herci nastoupili na
scénu, aniž by věděli, jestli jim vůbec
něco zahrají. Tleskali do rytmu písní ne až
na konci, ale taky hned od začátku. O tom,
že na závěr představení diváci při potlesku
vstali, snad ani není třeba se zmiňovat.
Nu, v Brněnci mají dobré divadlo rádi.
Po představení nás hostili v malém sále,
kde visela nástěnka s upomínkou zase na
jejich nejlepší hru. Stálo tam, že Maryšu
hráli dohromady dvaačtyřicetkrát. No, to
máme ještě co dohánět. Samozřejmě, pátek byl teprve první hrací den, takže jsme
se zhruba v jednu disciplinovaně zvedli a
vyrazili autobusem směr ubytovna, podle
všeho vojenská ze starých časů. Na druhou stranu, spousta z těch chlapů, co nebyli na vojně, nestojí za moc, a proč by
měl člověk být rozmazlený. Naneštěstí
přejezd z divadla na ubytovnu část souboru probudil, zejména pak tu část, která už
dosáhla středního věku a do té doby v divadle pokojně klimbala. Spravedlivě však
musím říct, že jsem se sice nevyspala, ale
ležet v posteli a poslouchat písničky bylo
mnohem příjemnější, a koneckonců – člověk asi nejede na divadelní zájezd, aby se
tam vyspal, že.
Tudíž jsme po krátké noci posnídali a přesunuli se přes Brno na další štaci, tentokrát
do Boleradic, kde bylo vysocké představení hostem tamní divadelní přehlídky Jarní
sešlost. Večerní představení
PeHe jsem očekávala se smíšenými pocity – v Boleradicích
bylo na Vysočáky dávno
vyprodáno, ovšem lepší publikum, než bylo v Brněnci,
se v divadelním světě prostě
sehnat nedá. Když po dlouhém úvodu pořadatelů představení začalo, divácky to
odshora z balkónu vypadalo
docela černě. V hledišti převažovali dříve narození,
kteří vypadali, jako by před
vstupem do divadla jeden
jako druhý spolkli pravítko. Nenakláněli
hlavy dopředu ve snaze zachytit každý
detail, nepodupávali si nožkou do rytmu
písniček, po některých scénách snad ani
netleskali. Naši herci proto hráli s o to
větší vervou a předváděli neuvěřitelné,
naštěstí to ale nijak nepřehnali, tedy alespoň tak si jako laik myslím já.
Když jsem tak po přestávce přemýšlela,
jestli tentokrát vůbec budou muset na závěr přidávat, ozvalo se první nesmělé
tleskání do rytmu písně. A pak další a další. Při zbojnickém tanci bylo po pravítkách
– diváci hltali každý pohyb a následoval
dlouhatánský aplaus. A na konci prostě
celé to hlediště zase stálo. Dokonce, když
v půlce děkovačky pořadatelé poměrně
neomaleně potlesk přerušili a vystoupili
20
jste kamarádi a známí a vůbec si neuvědomují, že se v podstatě neznáte. Stačilo
několik ročníků festivalu a dnes už nikdo
nepřejde na druhý chodník, aby je nemusel
potkat, klidně se s nimi bavíte, pomáháte
jim, nevadí vám, že vás oslovují ahoj. Žádné problémy nejsou ani při ubytovávání,
při stravování, při dopravě autobusy, protože všichni, kteří se o nás starají, moc
dobře vědí, kdo přijel na festival.
Velice ráda bych poděkovala všem, kteří
nám ve Vysokém pomáhají. Divadelnímu
spolku Krakonoš, K. Bártovi, technikům
Vaverkovým, ředitelce školy D. Nýdrlové,
těm, kteří se našim účastníkům věnovali
v muzeu a na bowlingu, v cukrárně, v pekařství, řidičům, kuchařkám a všem pomocníkům ve škole, žákům za pěknou
výzdobu jeviště. Nesmím opomenout místostarostku Lucii Strnádkovou a její sladký
dárek pro účastníky koncertu. Ještě jednou
ráda vzkazuju, že zákusky byly vynikající.
Potřebují nás, ale taky něco umějí, i postižení lidé potřebují obdarovávat druhé.
Martina Komárková kdysi do Mladé fronty napsala: „Koncert postižených není
show, je to slavnost“. Slavnost je pro mě
něco výjimečného, jedinečného, neopakovatelného. Věřím, že si tu slavnost užijete
s námi i při 18. ročníku festivalu Patříme
k sobě. Těšíme se.
Jarmila Kuželová
[email protected]
▬▬▬
Z KULTURY
PATŘÍME K SOBĚ
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
Podkrkonošská společnost přátel dětí
zdravotně postižených Semily připravila
ve dnech 22. až 25. dubna 2014 již 17.
cyklus
akcí
s názvem
PATŘÍME
K SOBĚ. Jeho hlavními aktéry byly děti,
mládež i dospělí se zdravotním postižením
z celé republiky. Do Semil se sjelo na 300
účinkujících z 28 zařízení. Protože je
účinkujících mnoho, jsou rozděleni na
více skupin. Celkem proběhly tři večerní
galakoncerty, první 22. 4. v KC Golf Semily, další dva se konaly současně a to ve
čtvrtek 24. dubna ve Vysokém nad Jizerou
a poprvé v Železném Brodě. Dopolední
koncerty pro děti ze základních škol proběhly ve dnech 23. a 25. dubna v Rovensku pod Troskami, Jablonci nad Jizerou,
Turnově, v Lomnici nad Popelkou,
Vrchlabí a v Semilech.
I u vás jsme nejdříve začínali s dopoledními koncerty pro děti ze základní školy. A
když jsme vzhledem k velkému počtu
účastníků hledali místo pro další večerní
koncert, hned nás napadlo Vysoké nad
Jizerou. Volba to byla výborná, do vašeho
divadla Krakonoš jsme s večerním koncertem zavítali již potřetí. Účinkujícím se
u vás moc líbí, máme v divadle výborné
zázemí, jste skvělé publikum a vládne tu
nádherná atmosféra. Soubory si každoročně připravují nový program, neustále vymýšlejí, čím se představí, čím vás překvapí. Program dlouho nacvičují, a co nám
připadá jednoduché, je pro ně nesmírná
dřina. A vy tu jejich „dřinu“ umíte ocenit
dlouhotrvajícím potleskem.
Když jsme v roce 1998 začínali a po městech se objevovaly skupinky lidí s mentálním postižením, tak mnoho z nás nevědělo, co se to děje. Oni jsou bezprostřední,
zdraví všechny kolem, chtějí si s vámi
povídat, chytají vás za ruce, pro ně
Městská knihovna
Novinky
Soči 2014
N. Shakespeare: Dědictví
J. S. A. Corey: Leviatan se probouzí (scifi)
N. Gaiman: Oceán na konci uličky (tajem.
fantasy)
J. Moyes: Poslední dopis od tvé lásky
W. Smith: Šelma
I. Jacobs: Vlčí dítě (děti a válka − skuteč.
příběh)
S. Monyová: Zítra vyjde slunce
17
ná na „Kčs“. Muzejníky by zajímalo, ze
kterého obchodu pochází, když americkou
„National“ měli prý Mařatkovi asi u
Landveru na náměstí. V přístřešcích obrazárny bydlívala i kuna a zanechávala po
sobě trus, nadále leze po okapu a chodí do
vyšší, veřejnosti nepřístupné části půdy,
neboť ji možná odradily nastražené lidské
vlasy. V jednom z přístěnků jsou naskládány nepříliš staré lavice a židličky ze
školy jako pomocný nábytek, ač některé
nápisy na nich by jim skoro zasloužily
zařazení do folklórní části muzejních sbírek. Vysocké muzeum zapůjčilo z dalšího
přístěnku v současné době dvě ženské
figuríny (z nichž starší pochází pravděpodobně z období I. československé republiky) muzeu v Jičíně, buď na výstavu Rozmarné léto na Jičínsku představující histo-
Odpoledne ve vysocké knihovně
Na schůzku s Ivou jsem dorazila se zpožděním. Začaly jsme pracovat, ale stále
jsme byly přerušovány. Jeden za druhým
přicházeli ti, kteří vraceli a zase si odnášeli knihy. Bylo to úžasné a mně se najednou zdálo, že mám moc hezký pocit u
srdce. Knihy ve Vysokém mají tolik
opravdových přátel. Za ten nevšední zážitek musím všem čtenářům poděkovat.
Děkuji!
Věra Babáková
▬▬▬
Zprávy z muzea
SERIÁL
2.
2. patro – depozitář galerie −
přístěnky
Za depozitáře také slouží v podkroví podkrovní přístěnky podél muzejní obrazárny,
kde některé starší dary čekají na popsání a
zapsání, a truhly, stolky, houpací kůň,
figuríny na kontrolní inventarizaci. Najde
se tady zimní model části Starovačky ke
Staré Vsi z roku 1895, registrační pokladna „National“ asi vzoru 92, vyrobená podle registračního čísla snad někdy roku
1904 v USA a po 2. světové válce uprave-
IŘ
ví při té příležitosti i svoji loňského
roku vydanou knihu „Soumrak nad
českým Podkrkonoším.“
s podtitulem
„Německá okupace Novopacka a
Jilemnicka v roce
1938“. Muzeum
bude však, s ohledem na chystané
pietní připomínky, v onu neděli
otevřeno pravděpodobně pouze dopoledne.
Širokou veřejnost a zvláště příbuzné účastníků prvního, druhého i třetího odboje
zvou vysočtí muzejníci.
▬▬▬
Josef Bouzek, bačkorářský dělník z č. p.
42 uprostřed se sekerou - březen 1917 na pohlednici z polní pošty.
•
S předstihem zveme na sobotu
26. 7. 2014 na vernisáž nové výstavy ve Vlastivědném muzeu,
k 100. výročí vyhlášení 1. světové
války.
Divadelní kukátko
Jak bylo s divadlem na Moravě
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad
Jizerou a okolí prosí o zapůjčení či
věnování památek obrazových, fotografických, písemných, trojrozměrných i jiných na první světovou válku!
IŘ
rii rekreačního koupání i sportovního plavání, včetně proměn módy plavek nebo
spíše na výstavu Šlápněte do pedálů!
(červen – září) o historii cyklistiky. Muzejníci mají představu podle vrchlabského
vzoru na využití otvoru ve stropě obrazárny k protažení šnekového schodiště z bývalého obchodu s textilem u Lukášů jako
vyhlídky do jakéhosi dalšího patra půdy
pod krovy, kam by vystavili a patřičně
osvětlili ty z předmětů, které by dovolila
nosnost tamní části krovu. Stačilo by jen
nakouknout. Tato možnost by se určitě
setkala se zájmem. Půdní prostor je prázdný a rozlehlý.
18
Zvláštní soud
Od neděle 15. června do pátku 18. července 2014 pořádá Vlastivědné muzeum pro
Vysoké nad Jizerou a okolí výstavu k
sedmdesátému výročí výjezdního zasedání
pražského nacistického Sondergerichtu,
tedy zvláštního soudu, konaného dne 15.
června 1944 v někdejší vysocké sokolovně. Výstava bude zahájena přednáškou
Mgr. Jana Juřeny k souvislostem nacistické okupace Vysocka v roce 1938 a tohoto soudu. Prosloví ji po bohoslužbě
v neděli 15. června ve vysockém sboru
církve československé husitské a předsta19
Tak se mi o prvním květnovém prodlouženém víkendu dostalo té cti, že jsem směla
s našimi divadelními ochotníky vyjet na
jejich miniturné po spřátelených moravských divadelních scénách. Během moravského turné měli naši dvakrát (tedy už po
třiadvacáté a čtyřiadvacáté) sehrát svůj
skvělý muzikál Malované na skle, a to
v pátek večer v Brněnci a v sobotu večer
v jihomoravských Boleradicích.
Zájezd vypadal trošku v ohrožení hned po
ránu, jelikož autobus nepřijel načas. Nakonec ale dorazil, nakládání scény a kostýmů
proběhlo takříkajíc bleskem a vyjeli jsme.
Do Brněnce jsme dorazili brzy odpoledne
téměř všichni – ovšem ten jediný člen
výpravy, co se po cestě ztratil, se zase
brzy našel, takže všechno dobře dopadlo.
Odpoledne bylo pro nás, co jsme se neměli na co připravovat, celkem dlouhé. Se
starostou divadelního spolku jsme se shodli, že se na zkoušku dívat nejdeme, ale
počkáme si na večer, tudíž jsme zabíjeli
Download

Prohlídni si, počti a třeba i vytiskni