Hejralovo krmítko
XLVII. ročník
mlj
západ slunce - Kotel
PF 2014
západ slunce - Kozákov
Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVII-1-2/2014,
redakce: Ivana Řehořová,
náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny
nejlépe přílohou na [email protected],
tel: 481 540 278, vytiskl H&H Servis 2014.
Jana Vodseďálková—balónka
IŘ
IŘ
Leden - únor 2014
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
♥
Životní jubilea
foto VB
ZPRÁVY Z MĚSTA
Ze zápisu
z 33. zasedání městského zastupitelstva konaného dne 18. 12.
2013 v zasedací místnosti MěÚ
Přítomno: 7 zastupitelů města a 6 občanů
Zapisovatel: Ing. Jiří Bartoš
Řídící zasedání: Jindřich Matura, starosta města
1) Rozpočet města
Schválení rozpočtu města na rok 2014
Závěrečná rekapitulace rozpočtu: zůstatek z roku 2013 3 200 000 Kč, plánované příjmy v roce 2014 20 571 000
Kč, plánované výdaje v roce 2014 21
665 000 Kč, splátka úvěru 1 479 000
Kč, rezerva 627 000 Kč.
Rozpočtové opatření města č. 3/2013
schváleno
2) Pozemky
Žádost o vyřešení vlastnictví pozemků
pod komunikací k domům č. p. 27, 88,
24 a k pozemku p. č. 652/1 v k. ú. Tříč
2
(Bartoničkovi, Portovi, Nedomlelová).
Odhlasováno převzetí a směna podle
geometrického plánu č. 185-123/2012
a smlouvy Mgr. Strnádkové, která byla pověřena i zajištěním.
Žádosti o odprodej pozemku p. č.
234/1 v k. ú. Sklenařice (Fuks, Julišovi).
Přes pozemek vede plynovod VTL.
Doporučení vytyčit hranice pozemku a
trasu plynovodu – zajistí J. Bartoš. Do
té doby odložit prodej pozemku. Jednání s plynárnami zajistí J. Matura.
Žádost o koupi části pozemku p. č.
145/1 a st. 123 v k. ú. Tříč
(Petraturovi).
Jedná se o veřejný prostor, který nevíme, jak ještě využijeme. Schváleno
nevyvěšení prodeje.
3) Smlouva o půjčce
Jedná se o bezúročnou peněžní půjčku
městu Desná ve výši 90 tis. Kč do
31.07.2014 na předfinancování projektu „Moderní experiment ve školách
Pojizeří“.
Schváleno.
Vysoké nad Jizerou
Karel Bartoníček 90 let
Ludmila Grosmanová 71 let
Hana Holečková 75 let
Eva Jarůšková 87 let
Hedvika Kellnerová 87 let
Jarmila Šilhánová 70 let
Hana Šírová 88 let
Milada Bažantová 88 let
Karel Burgermeister 72 let
Milada Dlabolová 80 let
Božena Ducháčková 90 let
Zita Friedrichová 80 let
Karel Haas 83 let
Jůlie Hladíková 86 let
Maruše Kobrová 76 let
Štefánia Nečásková 84 let
Jiří Pičman 76 let
Milada Prajzlerová 72 let
Věra Rónová 84 let
Věra Voříšková 96 let
Sklenařice
Jaroslav Patočka 70 let
Milena Patočková 81 let
Josef Nosek 82 let
Horní Tříč
Miloš Hrubý 90 let
Anna Vránová 86 let
Stará Ves
Marie Poloprutská 74 let
Stanislava Stillerová 73 let
Danuška Vodseďálková 80 let
Helmuth Stiller 75 let
Blahopřejeme. Hodně zdraví!
♥
Připojte se s Vašimi ratolestmi k nám:
scházíme se každé v úterý v 10 hod. v
TJ Sokolovna ve Vysokém nad Jizerou.
Kontakt: Šárka Jindrová 777 034 964,
[email protected]
▬▬
Poděkování.
Jako každým rokem, tak i letos nám
daroval stromky na vánoční výzdobu
kostela sv. Kateřiny pan B. Čech se
synem, za což jim srdečně děkují farníci.
František Mejsnar
▬▬
Vážení,
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se přišli rozloučit
29. 11. 2013 na hřbitov do Pasek
nad Jizerou s mým manželem Miloslavem Noskem. Děkuji tělovýchovné jednotě − lyžařskému odboru,
hasičům, divadelníkům i všem ostatním za slova útěchy a květinové dary. Velké díky patří starostovi, panu
Jindřichu Maturovi, za procítěná
slova posledního rozloučení.
Jménem celé rodiny Jana Nosková
Přání
Hodně zdraví, lásky, pohody a radosti
v novém roce Vám i Vašim blízkým
přeje Medvídek, kroužek pro maminky s dětmi od 1 do 3 let.
31
Vítání občánků
Loňská bilance
Věkové složení trvale bydlících obyvatel:
Helkovice − 11 žen (z toho 1 do 18
let), 24 mužů (3 do 18)
Horní Tříč – 59 žen (5 do 18), 69
mužů (7 do 18), 2 ob. přes 90 let
Sklenařice – 91 žen (18 do 18), 94
mužů (19 do 18), 3 ob. přes 90 let
Stará Ves – 28 žen (5 do 18), 26
mužů (2 do 18),
Vysoké nad Jizerou – 420 žen (67 do
18), 458 mužů (76 do 18), 4 ženy přes
90 let
Celkem 1 280 obyvatel
609 žen a 671 mužů
63 do 6 let, 140 7 – 18 let, 203 19 – 30
let, 174 31 – 40 let, 195 41 – 50 let,
156 51 – 60, 188 61 – 70 let, 90 71 –
80 let, 62 81 – 90 let, 9 91 – 100 let
Průměrný věk v Helkovicích 43,97
let, v Horní Tříči 45,91 let, ve Sklenařicích 41,44 let, ve Staré Vsi 46,44 let,
ve Vysokém 42,17 let.
Celkově 42,67 let.
Narozeno bylo 9 dětí, zemřelo 17
občanů, přistěhovalo se 20 a odstěhovalo 25.
Dne 16. 12. 2013 byli v obřadní síni
městského úřadu přivítáni noví občané
Vysokého:
Lucie Drmlová ze Sklenařic,
Tereza Bucharová a
Jiří Ďoubalík z Vysokého,
Pobyt v DPS
21 bytů
k 1. 1. 2014—23 obyvatel /
v dubnu 2013 ukončila pobyt Jindřiška Kliešťová, od 1. 5. nastoupila Zita
Friedrichová / v červnu ukončila pobyt Anna Lukšová a od 1. 7. přišla
Anna Augustinová / v září zemřela
Libuše Brumlichová a od října zde
bydlí manželé Hradeckých, Anna a
Vladimír, z Roprachtic
▬▬▬
30
Matyáš Maťátko z Horní Tříče.
foto Iva Havelková
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
4) Rozdělení finančních prostředků z
výtěžku provozu loterií a sázkových
her
Návrh 60 % z výtěžku (98 tis. Kč)
rozdělit takto: 40 tis. TJ Vysoké, 15
tis. DS Krakonoš, 15 tis. SDH Vysoké, 8 tis. SDH Sklenařice, 8 tis. Motoklub Vysoké, 3 tis. OS hradu Nístějka,
3 tis. SDH Tříč, 3 tis. MS Kalifornie,
3 tis. TJ Sokol Sklenařice. Schváleno
6 hlasy.
5) Různé
Žádost o označení válečných hrobů.
J. Matura – Oblastní organizace Vlasteneckého sdružení antifašistů Semilska požaduje po městu, aby byl stav
hrobů popravených občanů v souladu
se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Nabízí nám pomoc. Na památníku u sokolovny někdo ukradl bronzovou desku a na hřbitově nejsou označené některé válečné hroby. Po diskusi s panem Jaklem je názoru, že naše muzeum je v těchto historických věcech
fundovanější a vědí zde mnohem víc.
Navrhuje vyřídit tento problém ve
spolupráci městského úřadu a muzea.
Odhlasováno, aby městský úřad – pan
tajemník – zařídil řádné jmenovité
označení válečných hrobů a pietních
míst ve Vysokém nad Jiz. v souladu se
zákonem a požádal o dotaci MO ČR.
Žádost o přidělení WC v č. p. 126 ve
Vysokém do pronájmu k prostorám
prodejny Textilu paní Lánské odhlasována.
Žádost o výměnu oken v bytě MUDr.
Tylové č. p. 130 ve Vysokém dle nabídky firmy Window Holding, a. s., za
cenu 58 037 Kč včetně DPH schválena.
Žádost o vyřešení problému s kočkami u paní Žantové.
Přečten dokument pana tajemníka a
vzat na vědomí dopis paní Malíkové.
P. tajemník byl pověřen napsat jí odpověď. J. Matura – ze zákona jsme
povinni se o kočku postarat.
Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy schválena.
Týká se uložení kabelové přípojky v
prostoru zahrádek u silnice do Mlejnek – od cesty k zahrádce pana Buchara.
Žádost RWE GasNet, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene schválena.
Jedná se o plynovod k mateřské školce.
Žádosti o byt.
Na město došly další žádosti o přidělení bytů – Alena Opočenská, František
Ackermann, Rudolf Doubek, Martin
Saska a Kateřina Kobrová, Michal a
Helena Metelkovi, Monika Náchodská. V lednu by se rozhodovalo o bytu
v č. p. 8, podle podmínek možná i o
bytu v č. p. 126. Zařazení do pořadníku.
Nedobytné pohledávky.
ÚCHR a PCH žádá o povolení převést
nedobytné pohledávky starší tří let ve
výši 4 440 Kč do podrozvahové evidence. Jedná se o naši příspěvkovou
organizaci, nelze vzít pouze na vědomí, musí se odhlasovat.
Souhlas k přijetí daru.
MZ souhlasí s přijetím darů pro PO
ÚCHR a PCH dle předloženého soupisu ve výši 202 420 Kč.
Žádost o navýšení příspěvku terénní
pečovatelské služby ze 13 na 14 klientů. Tzn. na 15 400 Kč měsíčně a
3
184 800 Kč ročně na rok 2014. Schvaluje se smlouva s paní Černou bez navýšení klientů do konce roku 2014. Za
úpravu smlouvy zodpovídá L. Strnádková.
I.Ř.
●●
domí rozhodnutí zastupitelstva nenavýšit klientelu TPS o 1 pacienta
K červnové připomínce 70. výročí
Zvláštního soudu ve Vysokém za okupace – bude pořízena odcizená pamětní deska u sokolovny – její odlití
v ceně 50 000 Kč, přípravou pietní
vzpomínky byl pověřen pan starosta
Doúčtování daru pro ÚCHR a PCH ve
výši 30 000 Kč a pořízení a vyřazení
majetku
Nabídka na zpracování žádosti o dotaci a získání dotačních prostředků od
Ministerstva obrany ČR na opravu
pomníku padlých z 1. světové války
Podle informací MLJ – I. Ř.
●●
Z 34. zasedání MZ 20.1.2014
konaného v zasedací místnosti MěÚ za účasti 8 zastupitelů a 11
občanů
Projednávané záležitosti:
Schválena nabídka pozemků ve Sklenařicích k prodeji a pronajmutí
V 2. kole hlasování byl byt v č. 8 po
paní Lánské přidělen Lukáši Pastorkovi
Schválena 50% sleva na vodném
(zvýšeném únikem vody) pana Fr.
Knížka
3 000 Kč bude věnováno na knihu o
vysockém rodáku Zd. Rónovi vydávanou nakladatelstvím Bor (autoři manželé Kohoutovi – dcera a zeť a literární historik Vilém Kmoníček)
Schválena data konání veřejných zasedání MZ na rok 2014
Žádosti pí Kopalové z č. 293 o výměnu oken a pí Ceplické z č. 126 o úpravy bytu byly odloženy do rozpočtu na
rok 2015
Návrh J. Nechanického na vytvoření
komise ve složení J. Nechanický, L.
Strnádková a P. Štěpánek, která by do
31. 5. 2014 obešla všechny městské
nemovitosti a vytvořila harmonogram
oprav
Schváleno vyvěšení vlajky pro Tibet
Seznámení se zprávou o bezpečnostní
situaci ve Vysokém v r. 2013
Dopis od J. Černé, která vzala na vě-
Městské peníze půjdou letos
do vysockých cest
4
Zatímco v předešlých několika letech
směřovaly peníze na opravu cest
zejména do Sklenařic a do Tříče, letos
se dočkají obyvatelé Vysokého, a to
hlavně jeho nejhustěji obydlené části.
Na opravy a údržbu komunikací vyčlenilo město v rozpočtu pro rok 2014
celkem 2 miliony 600 tisíc korun.
Opravy by se letos měly dočkat
zejména ulice Sadová, Sluneční a
s nimi souběžná ulice pod mateřskou
školkou směrem k Bozkovské. Povrch
těchto ulic už opravu skutečně potřebuje.
Další peníze budou směřovat na opravu cesty od Krakonoše dolů a na Polopruť. Pokud se o ulicích Sluneční či
Sadová dá říct, že jejich povrch opravu skutečně potřebuje, nevím přesně,
co by se dalo říct o cestě od Krakonoše dolů směrem ke Tříči. Snad vyjádřit
obdiv nad tím, že tamní obyvatelé po
cestě ještě jezdí. Peníze, které město
SPORT
Zimní olympiáda dětí a mládeže
na Vysočině
KČT
TJ VYSOKÉ NAD JIZEROU
19. – 24. 1. 2014
Závodila tisícovka mladých sportovců.
Vysoké zastupovala Natálie Šikolová,
která soutěžila v Novém Městě na
Moravě v biatlonu, v kategorii starších žákyň. Každý kraj může
v jednotlivých kategoriích nominovat
pouze dva závodníky. Nejúspěšnější
Liberecký kraj zastupovalo 70 dětí.
Natálie reprezentovala Vysoké více
než zdařile. V rychlostním závodě
volnou technikou na 4 km (střelba LL
− leže) se umístila na bodovaném 6.
místě, v závodě s hromadným startem
klasickou technikou na 5 km (střelba
LL) získala stříbro a jako členka
tříčlenné štafety Libereckého kraje na
3 x 3 km volnou technikou (střelba
LL) pomohla vybojovat druhý stupínek. Blahopřejeme!
Info z internetu I. Ř.
Vás srdečně zve na 37. ročník
lyžařsko-turistické akce
VE STOPĚ PRVNÍ
STŘEDOEVROPSKÉ
PADESÁTKY
V SOBOTU
8. ÚNORA 2014
start: sokolovna
od 7:00 do 10:00 hodin
trasy: 10 km, 25 km,
50 km a 55 km
Pronajmu byt 3+1 (70 m2), zařízený,
ve Vysokém nad Jizerou.
Měsíční nájem 4 800 Kč
+ odpady a elektřina.
Tel.: 775 669 881
29
investuje do opravy téhle cesty, skončí
skutečně na pravém místě.
Lucie Strnádková,
místostarostka města
●●
zmiňovaných zastupitelských příspěvcích se objevuje výrazná touha po
změně. Touha změnit systém správy
obecních záležitostí. Touha instalace
orgánu obce, RADY OBCE (dále pouze RADA), pro nastávající volební
období 2014 − 2018. RADA ano nebo
ne. To je to oč tu v brzké době poběží.
Vlastní rozhodnutí bude v rukách současné zastupitelské devítky. Bude stačit 5 hlasů PRO. Čtenáři Větrníku si
mohou spočítat, kolik jich ještě do
vytouženého „bůra“ chybí.
Nechci v žádném případě znevážit
význam RADY jako orgánu města.
RADY fungovaly, fungují a fungovat
budou i v budoucnu. Dá se říci, že
město bez RADY je spíše výjimkou.
Ale není město jako město. Počtem
obyvatel je město Vysoké nad Jizerou
také výjimkou. Krásnou a věčnou vý-
Rada nad zlato
Volby do zastupitelstev obcí budou
cca za 10 měsíců. Kontury „připomínání“ se však objevily již před
šesti měsíci. Příspěvky členů současného zastupitelstva města ing. Nechanického, Mgr. Strnádkové a pana Bárty ve zpravodaji Větrník jsou dosti
výmluvné. Jistě se dočkáme prezentace i dalších zastupitelů města. Představit se možná budou chtít i případní
kandidáti, lídři doposud neznámých
volebních uskupení. Zatím se rýsuje
zajímavé názorové souznění, které do
budoucna mnohé naznačuje. Ve výše
7. ledna už se jezdilo jen na Větrově. Počasí si zahrávalo až do 23. ledna.
IŘ
foto VB
28
5
jimkou, a nikdo to dále neřeší.
RADA je volena zastupitelstvem obce. RADU tvoří starosta, místostarosta, místostarostové a další členové
RADY z řad zvolených zastupitelů.
Celkový počet členů RADY musí být
lichý. Minimálně 5 a nejvýše 11 osob.
Nesmí přesahovat jednu třetinu členů
zvoleného zastupitelstva. Aby byla
RADA, je třeba volit minimálně 15
zastupitelů.
Pokud se RADA nevolí, část jejích
kompetencí přebírá starosta a část zastupitelstvo města.
Z pohledu „porevoluční historie“ byla
RADA ve Vysokém nad Jizerou instalována pouze v roce 1990 − 1994. V té
době bylo zvoleno pochopitelně i 15
zastupitelů města. V letech 1994 −
1998 bylo voleno pouze 7 členů zastupitelstva, ale přitom mělo město 2
místostarosty. Také výjimka v širokém okolí. Zdali byla krásná to nevím,
ale hlavně, že nebyla věčná. Od roku
1998 − doposud byl ustálen počet volených zástupců města na čísle 9.
Argumenty pro „9“ byly všelijaké.
Převládal názor, že je výhodné zapojit
do rozhodování ve věcech veřejných
více lidí. Někteří zastupitelé argumentovali tím, že by se cítili v případě instalace RADY pouze jako hlasovací
mašina na věci již odsouhlasené.
Od roku 1994 byl vznesen požadavek
na 15 členné zastupitelstvo pouze jedním zastupitelským hlasem pana Karla
Bárty dne 17. 8. 1998. Poslední návrh
na zastupitelskou „9“, tedy město bez
RADY, podala vždy názorově zásadová ing. Zelinková dne 17. 5. 2010.
Odsouhlaseno jednohlasně. Devět hlasů PRO.
Město Vysoké nad Jizerou tedy funguje již 19 let bez RADY. Jak funguje
nechť posoudí jiní. Problémy jsou, ale
v žádném případě za nimi nestojí absence RADY. Konkrétní lidé rozhodují v zastupitelstvu a konkrétní lidé budou rozhodovat i v případně ustanovené RADĚ.
Člen zastupitelstva města, pokud není
pro funkci uvolněn, nemá zákonný
nárok na odměnu. V současné době
došlo k podstatné redukci zastupitelských odměn. Zastupitel bez funkce,
(např. předseda nebo člen Výborů)
nepobírá žádnou odměnu.
Zastupitel s funkcí pobírá měsíčně
odsouhlasenou odměnu, která není
k závidění, pokud by funkce měla být
smysluplně plněna, ale přesto to je pro
město jistá finanční zátěž.
V současných relacích by byla varianta „RADA ANO“ jenom na těchto
odměnách cca o 70 000 Kč ročně, 280
000 Kč za volební období dražší než
varianta „RADA NE“. Podle fundovaného odhadu ušetřilo město Vysoké
nad Jizerou na variantě „RADA NE“
za období 1994 − 2014 více jak 1 000
000 Kč!!!! Za tuto úsporu mohou
všichni vyvolení, kteří RADU v minulosti vždy velkou převahou hlasů odmítli.
RADA se volí z 15 zastupitelů města.
Je pravděpodobné, že v komunálních
volbách, kdy chce mít každý plnou
kandidátku, by se některým stranám,
hlavně politickým stranám, které
v minulosti vždy striktně vyžadovaly
stranickou příslušnost, tolik potencionálních kandidátů nedostávalo, jelikož
možná nemají v našem městě ani tolik
členů.
6
OD 10. ÚNORA NOVĚ OTEVŘENO DÁMSKÉ,
PÁNSKÉ A DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍ
TEREZKA
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
V ULICI Dr. K. Farského 123 (bývalé klenotnictví)
Informace a příjem objednávek na telefonním čísle
721 524 623
nebo osobně v kadeřnictví
v době 8.30 − 12.00 a 13.00 – 17.00.
Lze domluvit i termín mimo provozní dobu.
Přijďte na stříhání, barvení, foukání a vytvoření účesu
podle vašeho přání, to vše v příjemném prostředí
a při dobré kávě.
Těší se na Vás Tereza Tryznová.
27
PROVEDEME, PŘÍPADNĚ ZAŘÍDÍME
PŘEPRAVY SANITNÍM VOZIDLEM
pro pacienty, nemocné či raněné
* odvozy ze zdravotnických zařízení
* odvozy do zdravotnických zařízení
* převozy mezi zdravotnickými zařízeními, apod.
I NAD RÁMEC PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY!
Nemáte nárok na bezplatnou přepravu sanitním vozidlem, např. na
vyšetření k lékaři, rehabilitaci, apod.? Rádi Vás přepravíme naším
sanitním, popřípadě osobním vozidlem. Provádíme převozy jak
hrazené pojišťovnou, tak i převozy nad rámec plnění pojišťovny,
jako taxi-sanita. Pacienty v případě potřeby doprovodíme na příslušná vyšetření a poté dopravíme zpět domů. Naše příležitostní
osobní doprava má sídlo v Harrachově. Místo přistavení vozidla
je na vzájemné dohodě.
Na základě přispívání MÚ Harrachov na provoz sanitního vozidla,
je občanům Harrachova, v případě potřeby, místní převoz k lékaři
zdarma.
Ostatní přeprava dle Vašich potřeb za 15Kč/km.
Čekací taxa činí 60Kč/hodina.
Přistavení vozu nad 10km od Harrachova je 5Kč/km.
604 990 244
nebo
Vladan Bulušek
IČ: 612 01 499
603 796 645
Jitka Bulušková, DiS.
IČ: 021 06 914
26
Ochotou poradit se. Ochotou spravedlivě pomoci každému, bez rozdílu společenského postavení.
Žádná RADA nevyřeší osobní zodpovědnost za rozhodování každého z vyvolených.
Snad jen ta rozhodnutí případných budoucích radních by tolik „nesvítila“,
jelikož jednání RADY jsou ze zákona
neveřejná. Zápis z jednání RADY je
uložen u obecního úřadu k n a h l é d
n u t í členům zastupitelstva obce. Zápisy z jednání zastupitelstva města
jsou zveřejňovány v plném znění. Prostřednictvím internetu jsou tyto zápisy
jakousi součásti globální informovanosti lidstva. Bude touha případných
radních, kteří nyní požadují plnou a
všeobecnou informovanost občanů,
být součástí tohoto celosvětového zviditelnění?
Proto se ptám. Skutečně RADA nad
zlato?
Ing. Pavel Štěpánek, tajemník MěÚ
●●
Pochopitelně by nebylo ani tolik
„NEZÁVISLÝCH“ kandidátek. Při
zájmu o komunální politiku, měřeným
účastí občanstva na veřejných zasedáních zastupitelstva města, se bude těžko vybírat. „Nosiči hlasů“ pro lídry by
mohli „spadnout do pasti zvolení“ a
pak by se asi více „šachovalo“, odstupovalo a posunovalo.
Část nynější garnitury komunálních
politiků argumentuje permanentně
tím, že nemají pro svá zodpovědná
rozhodnutí všechny potřebné informace a tím odůvodňují potřebu RADY.
Jednoduché, levné a nepravdivé argumenty, se kterými zasvěcený nemůže
souhlasit. Nemohu komentovat nepovinná přípravná zasedání. Stačí si jen
pozorně číst zápisy z těch zasedání
veřejných.
Každý zastupitel je vázán slibem občanům, městu a vlasti. Každý
zastupitel by si měl uvědomit, že 4
roky může svým rozhodováním ovlivňovat životní osudy řady lidí. Mnohdy
nevratně. S tím se nežertuje. Podle
toho by také mělo vypadat rozhodování vyjádřené hlasováním.
Když už rozhodnu, protože hlasuji
pouze o tom, o čem vím a této zásady
se vždy držím, tak nemohu ve stejné
věci obratem „otočit“, když jsem
předtím přece věděl o čem hlasuji.
Když jsem vše viděl, všemu rozuměl,
vše prověřil, vše proměřil apod. Takové „divadlo“ je pak skutečně
k nekoukání. Ještě, že hlediště je vždy
skoro prázdné.
RADA není všelék na informovanost.
Informace se získávají hlavě aktivním
přístupem k výkonu funkce komunálního politika. Ochotou zeptat se.
Úsilí o obnovení pamětního
místa Dr. Kramáře zatím neúspěšné
V prvním kole snahy o získání prostředků (jde o necelých 50 000 korun)
na obnovu busty Dr. Karla Kramáře na
jeho rodném domě jsme bohužel nebyli úspěšní. Jak Nadace VIA, která už
na Vysocku realizaci podobných projektů spolufinancovala, tak Nadace
společnosti ČEZ předloženou žádost
shodila se stolu.
Vzhledem k tomu, že dotační programy, v jejichž rámci jsme žádost podali,
jsou vypisovány periodicky, zkusíme
štěstí v dalším kole. Oslovovat samo7
zřejmě máme v plánu i jiné instituce,
které poskytují prostředky na uskutečnění obdobných záměrů. O jiných
možnostech financování budeme uvažovat teprve v případě dalších neúspěchů.
Jan Bartonička
Pavel Roleček
●●
ZPRÁVA
Vážení spoluobčané, dovolujeme si
Vás touto formou informovat o stavu
bezpečnostní situace a o stavu veřejného pořádku na území města Vysoké nad Jizerou v kalendářním roce
2013 (stav ke dni 6. 12. 2013).
V průběhu kalendářního roku 2013
bylo na území města Vysoké nad Jizerou evidováno celkem 30 trestných
činů, ze kterých takřka polovinu tvoří
trestná činnost majetkového charakteru. Z hlediska ročního období a nápadu trestné činnosti se jeví jako nejvíce
problémové zimní období. Do našich
hor zavítá nemalé množství turistů,
což každoročně bohužel přitahuje i
značné množství „nenechavých“ osob,
chcete-li osob s kriminální minulostí a
zkušenostmi.
V předcházejícím zimním období došlo k odcizení celkem šesti motorových vozidel, z toho tři vozidla byla
odcizena z parkoviště ski areálu Šachty, jedno vozidlo bylo odcizeno z parkovací plochy za hotelem Rebelka,
další bylo odcizeno v části Tříč a poslední vozidlo bylo odcizeno ve Staré
Vsi. Po linii tzv. auto kriminality dále
evidujeme též jeden případ krádeže
vloupáním do motorového vozidla, ke
kterému rovněž došlo na parkovišti ski
areálu Šachty. Zde v tomto bodě musí-
me dodat, že parkovací plochy ve Vysokém nad Jizerou, včetně parkoviště
u ski areálu Šachty, patří jednoznačně
mezi nejrizikovější parkoviště v rámci
služebního obvodu zdejšího OOP. Za
poslední tři zimní rekreační sezony
pak evidujeme nejvyšší nápad trestné
činnosti po linii tzv. auto kriminality
právě v k. ú. města Vysoké nad Jizerou. Tuto skutečnost pak lze jednoznačně přisoudit absenci jakéhokoli
zabezpečení preventivního charakteru.
Praxe nám totiž ukazuje, že u těch
měst a obcí, kde učinili alespoň minimální opatření preventivního charakteru směrem k ochraně majetku návštěvníků hor a ski areálů, se trestnou
činnost tohoto druhu podařilo omezit
na minimum. Mnohdy nám pak rozmístěné technické prostředky přímo
pomohou k odhalení pachatelů této
trestné činnosti a k vypátrání odcizených majetkových hodnot. Mezi trestnou činnost, která úzce souvisí se zimním obdobím, pak můžeme zařadit též
krádeže volně odložených lyží a
snowboardů. Zde evidujeme celkem
tři případy, ke kterým došlo rovněž ve
ski areálu Šachty.
K předmětné problematice ještě považujeme za nutné dodat, že ze strany
Policie ČR bylo, v souladu s ustanovením § 15 Zák. č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, písemnou formou vyzváno
vedení současného provozovatele v
Praze s tím, aby přispěl k zabezpečení
majetku návštěvníků ski areálu Šachty
v době, kdy tito tráví čas na sjezdových tratích. Zejména se jednalo o
vybudování minimálního bezpečnostního opatření hlavně na ploše parkoviště, což by jednoznačně pomohlo
8
VYSOCKÉ DETAILY
Opravte si
mlj
V minulém Větrníku chybí výše
uvedený obrázek na straně 17.
IŘ
Okna z chalupy č.p. 89 na titulním nočním snímku na Staré cestě ke Staré Vsi
Ze Sklenařic
mlj
13. 12. SDH ve Sklenařicích pořádal
jako každý rok rozsvícení vánočního
stromku, které se konalo u hasičské
zbrojnice. Venku u stromku nechyběly
ani pěkné jesličky. Při zpívání koled
nás doprovázeli na harmoniku manželé Brožovi z Rokytnice nad Jizerou.
Po pěkném ohňostroji se dál pokračovalo uvnitř sklenařické zbrojnice, kde
nás čekalo v teple občerstvení. Za přípravu všem díky.
Eva Patočková
25
tický pakt Berlín – Řím − Tokio)
Hitler u kartářky. Aby se neprozradil,
řekl jí, že je šofér. Bába rozložila karty: ,,Ó jé, máte to špatný pane. Karty
nelžou. Napřed vám dojde benzín,
potom se vám zláme OSA, potom vám
vezmou vůdčí list a nakonec zahynete
v troskách.“
Tiso u Hitlera.
Jel Tiso do Berlína, vyorodovat cosi u
Hitlera. Jel na kole. Nechal si je stát u
vchodu do kancléřství. Když se vrátil,
kolo bylo pryč. Celý vylekaný běžel
zpět k Hitlerovi. ,,Kolo nie, kolo nie!“
Vůdce se rozvzteklil. ,,Sakra, hrome,
samostatnost jsme ti dali a ještě chceš
kolonie? Marš ven!“
Taky jeden z vesnice.
V prvých říjnových dnech 1938 jel
sedlák, Krkonošák, který měl pole v
zabraném území, ale statek u nás, kydat na to pole hnůj. Zastaví ho po zuby ozbrojený německý voják. ,,Halt!
Wohin?“ Dopálený sedlák povídá drze
a vztekle rovnou do tváře příslušníka
hernvolku: ,,Do prdele, vole!“ Voják
čumí do mapy, rejdí prstem sem a
tam. ,,Pérdelé éše né obsazény, móše
jít.“
Anna Čeřovská
Chtěla bych poděkovat paní Čeřovské za krásné vzpomínky z dob
jejího mládí ve Vysokém, které mi
připomínají moje vlastní dětství.
Ludmila Blažková
29. 5. 1939 na státní silni Vysoké Sklenařice u „Božích muk“. Doleva
odbočuje okresní silnice do Stanového, v pozadí Petruškovy Vrchy. V
popředí německá celnice, kam občané
nesou na kontrolu své pohraniční průkazy. V předu protektorátní strážník
Baldínský a M. Hladíková, pozdější
manželé, a četnický strážmistr Jarka
Kareš, dlouhý čas vězněný v německém koncentračnéím táboře, vrátil se
v květnu 1945. Celnice v roce 1945
byla rozebrána a postavena za vysockým hřbitovem na okraji fotbalového
hřiště.
♯♯♯♯
Oprava
Omlouvám se všem, že došlo v mém
článku o Dvorku k nepřesnosti. Stanový nepatřilo do Sudet.
Miloslava Harčariková
IŘ
24
či při koupi přes různé internetové
portály postupovali velmi obezřetně.
V poslední době totiž přibývá značné
množství případů, kdy předem zaplacené zboží není vůbec dodáno a kupující se stává obětí internetového
podvodníka s podobou seriózně se
tvářícího prodejce. Tento druh trestné
činnosti je v poslední době značně
„populární“ a jeho odhalování a prokazování je tzv. běh na dlouhou trať,
neboť podvedených osob jsou často
stovky a jejich trvalé bydliště je fakticky rozeseto po území celé ČR.
Dalších osm případů dále evidujeme u
trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Většinou se jedná o
případy řízení motorových vozidel po
předchozím požití alkoholických nápojů, kdy naměřená hranice alkoholu
v krvi řidiče překračuje 1,00 promile.
Sem dále řadíme též řízení motorových vozidel po předchozím požití
omamných a psychotropních látek. Ke
zjišťování takových látek pak jsou
hlídky Policie ČR již běžně vybaveny
speciální detekční sadou, která dokáže
spolehlivě odhalit všechny běžně používané drogy včetně tzv. „trávy“. Posledním druhem trestné činnosti, který
na území města Vysoké nad Jizerou
evidujeme, jsou pak případy zanedbání povinné výživy, kdy si povinný neplní řádně svou vyživovací povinnost.
Na úseku přestupků evidujeme celkem
50 případů. V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo v přestupkovém řízení řešeno
celkem třicet řidičů motorových vozidel. Ve většině případů se jednalo o
překročení povolené rychlosti jízdy,
dále špatný technický stav motorové-
IŘ
DŘÍVE A NYNÍ
orgánům činným v trestním řízení při
odhalování pachatelů této trestné činnosti. O preventivním charakteru takového zabezpečení ani nemluvě. Vedení tohoto provozovatele však na výzvu
nijak nereagovalo z čehož lze usuzovat, že zabezpečení majetku návštěvníků střediska není pro tento subjekt
vhodné zřetele.
Ostatní trestná činnost je poměrně různorodá. Jednou z nich jsou krádeže
vloupáním do rekreačních objektů,
kde evidujeme dva případy. Dále evidujeme jeden případ krádeže vloupáním do jedné restaurace na náměstí s
následným odcizením tržeb, kdy se za
přispění pracovníků kriminální policie
v Semilech podařilo pachatele dopadnout až po delší době. Dále evidujeme
též jeden případ krádeže stavebního
materiálu z místních stavebnin, kde
byli dva pachatelé zadrženi bezprostředně po spáchání trestného činu. K
jejich zadržení nám pomohl policejní
psovod, který byl v nočních hodinách
na místo přivolán. Další problematikou, kterou po linii trestné činnosti
evidujeme, jsou tzv. internetové podvody. Zde si dovolujeme upozornit
spoluobčany, aby při uzavírání smluv
9
ho vozidla, absence předepsaných dokladů nezbytných k řízení motorového
vozidla, nepoužití zádržných systémů
(bezpečnostní pásy) a další.
V oblasti přestupků proti majetku evidujeme celkem 10 případů. Jednalo se
o drobné krádeže starých kovů
(železného šrotu), dále dva případy
odcizení registračních značek z motorového vozidla jakož i dva případy
zadržení osoby při krádeži zboží v
prodejně. Poslední oblastí, kterou řešili policisté v rámci přestupkové jednání, jsou tři případy přestupků proti občanskému soužití. Jednalo se především o tzv. schválnosti, urážky a vyhrožování způsobením fyzické
újmy.
Mezi úkoly, které plnilo naše
oddělení v kal. roce 2013, můžeme zařadit též akce s hromadným nasazením sil a prostředků. Většinou se jednalo o
kontroly preventivního charakteru, které byly směřovány do
míst, kde docházelo k většímu
soustředění osob s možností
podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let či k
možnému užívání (a distribuci) omamných a psychotropních látek. Zejména
se jednalo o kontroly různých restauračních zařízení, kulturních akcí, ale
též o kontroly autobusových zastávek,
parků a nočních podniků. Při těchto
kontrolách úzce spolupracujeme též s
ostatními orgány státní správy, jako
jsou např. živnostenský úřad, obchodní inspekce, hygiena a pod....
Závěrem zprávy o bezpečnostní situaci
a stavu veřejného pořádku na území
města Vysoké nad Jizerou si dovoluje-
me touto cestou vyslovit poděkování
orgánům místní samosprávy. Tuto
spolupráci s orgány Policie ČR na
úseku vnitřní bezpečnosti na teritoriu
vašeho města hodnotíme jako velmi
kvalitní a vstřícnou. Současně si dovolujeme poděkovat všem spoluobčanům, kteří svou všímavostí a mnohdy
i osobní obětavostí přispěli k objasnění mnoha trestných činů a přestupků.
Zároveň si dovolujeme vyslovit velké
poděkování též hasičům místní (výjezdové) jednotky SDH Vysoké nad
Jizerou, se kterými jsme se mnohokrát
setkali při řešení složitých a nepříjemných okamžiků, které bohužel život
PeHe
někdy přináší. Všem spoluobčanům
pak do roku 2014 dodatečně přejeme
pevné zdraví a spoustu životní spokojenosti.
policisté s územní působností:
inspektor −
prap. David KOUSAL
vrchní asistent −
pprap. Josef JANEČEK
komisař:
npor. Bc. Josef ŠELEP
vedoucí OOP
Rokytnice nad Jizerou
10
a všemu ostatnímu, co sloužilo hospodáři.
Pak jsme se věnovali přípravě večeře.
Tatínek dělal na druhý den bramborový salát, maminka to ostatní. Ten den
se nevařil oběd, pojídaly jsme co kde
bylo. Nejvíc jsme čekaly až maminka
naleje na pekáč hubovec. V hrnci nám
nechala trochu na vyškrabání.
Když bylo vše připravené, rozsvítil se
betlém a stromek, sedli jsme si ke stolu, pomodlili se „Otče náš“ a společně
jedli z pekáče hubovec, aby se rodina
udržela pohromadě. Další chod byl
hrách, pod talířkem bankovka, to aby
se peníze nerozkutálely. Na stole nechyběla ošatka s ořechy a jablky. Jablka se krájela, hvězdička znamenala
dobré znamení, křížek věštil smůlu a
nemoc.
K lipovému čaji se jedlo cukroví a
štědrounice. Pak se rozbalily dárky.
V době války byly skromné. Podíleli
se na nich místní živnostníci. Od bačkoráře bačky do sněhu, na doma kostičkové vpředu s přezkou. Krejčí Nesvadba nám šil lyžařské kalhoty, kolář
Čermák vyráběl sáňky, pan Bartoň
zase lyže, švadlena Špidlenová na nás
šila. Hraček bylo poskrovnu.
U stromečku jsme zpívali převážně
krkonošské koledy pod taktovkou naší
maminky.
Za celý den unavení, s pocitem radosti
a štěstí jsme za svitu betlémského
světla šli spát.
Zůstaly pěkné vzpomínky a zahrádka
od pana Hradeckého, kterou dodnes
používám.
Hana Kalousová
♯♯♯♯
Válečné anekdoty
Nevím, kde se v nás tehdy brala ta
víra, že Německo nemůže válku vyhrát. A když to někdy tak vypadalo,
potom na smutky války a okupace pomáhala anekdota.
Anekdoty se vyprávěly, vyprávějí a
vyprávět budou, jen se přizpůsobí době.
Tatínek měl v Haraticích bratra Standu, cukráře, a ten jezdil každou sobotu
do Vysokého. Za rodiči a do biografu.
Když Haratice, sice české, připadly do
Sudet, ze Slovenska Hitler udělal samostatný ,,štát“, ze zbytku republiky
Protektorát a autobus už přes hranici
nejezdil, chodil strýček pěšky. Každou
sobotu. S propustkou přes celnici, bez
propustky pašeráckými cestičkami.
Tenhle strýček uměl báječně vyprávět
anekdoty. A měl vždycky zásobu takových, které jsme ještě neslyšeli. V sobotu jsme už čekali, to si i tatínek udělal čas, a bylo plno smíchu a radosti,
že jsme zas o kousek blíž konci války. Když ale začali chodit první návštěvníci kina, musel strýček přestat a
my se zklidnit. Jakpak kdyby přes dveře do chodby něco zaslechly nějaké
nepovolané uši, hned by z toho mohlo
být hanobení vůdce a říšského kancléře Třetí říše, rasy a já nevím co ještě,
ale rozhodně nejlepší cesta třeba do
koncentráku, hlavně v době Heydrichiády.
Jenom lituji, že jsem si všechny ty
anekdoty nezaznamenala. Byl by to
veselý průvod neveselou dobou i s
těmi z 30. let, které jim předcházely. A
s tatínkovým: ,,Kam na to ten Stáňa
chodí, on si je snad vymýšlí“.
Tady je ukázka: (OSA − to byl fašis23
Počasí
2. prší, mlhy a bláto, 5. – 6. sněží, 7.
foukanice se sněhem, v měsíční noci
mráz, 8. slunečno a teplo, 9. – 10. zamračeno a mrazivý vítr, do 10 stupňů
pod nulou – poprvé letos odhazujeme
sníh za hřbitovem, aby byl umožněn
dovoz ledu z hořeních mlýnků, 12.
oteplení, 13. hustě sněží, 17. čerstvě
napadaný sníh pod sluncem rychle
taje, 18. obleva, mokro, 20. padá hustě
sníh, 28. změna – večer silný déšť a
vítr při teplotě 5 stupňů, zůstala ledová vrstva, po které byla nebezpečná
chůze, 29. nechává obec ledový povrch posypat pískem.
Události
Cena sena se pohybuje kolem 79 – 85
Kč. Ceny masa u rolníků: řezníci platí
za telata a za krávu na zabití (voli) 5
Kč za 1 kg a za stelné krávy po 6 Kč
za 1 kg.
Pražské sokolstvo v počtu asi 50 má
ve Vysokém 16. února závody na lyžích se startem na náměstí.
Český ski klub vysílá na závody o
Mistrovství republiky do Špindlerova
mlýna závodníky Skrbka, Hartiga,
Hrubého a Chluma. Naši hoši se umístili ve II. třídě na 1. a 2. místě,
v závodě o mistrovství klubů docílili
3. cenu.
Masopustní úterek 25. oslavila Mládenecká jednota Svornost tradičním průvodem městem s hudbou. Na náměstí
byla provedena scéna Poprava masopustu. Účast obecenstva stoupá a tento
jedinečný podnik v našem kraji těší se
stále větší oblibě. V Krakonoši při
sousedské zábavě byla o půlnoci vykonána poprava.
Foto z archivu muzea. IŘ
Vzpomínka na
Štědrý den
Dříve se Štědrý den slavil trochu jinak, skromněji, více spojen s přírodou. Na podzim jsme příchod Vánoc
počítali na týdny. Řezání třešňových
větviček a Mikuláš nám říkal, že budou brzy. Čistily se roury od kamen a
kamínek, povlékaly postele, peklo pečivičko (cukroví). Babovičky (formičky), vykrajované tvary a cvibachova kolečka – kroužky obalené cukrem,
které se věšely na stromeček. Na dlouhou noc vánočka – štědrounice.
Na Štědrý den ráno se nejdříve stavěl
betlém. Jedno prkénko vedlo až
k oknu. Všude samí daráci, na kopci
se pásly ovečky s ovčákem. Před jesličkami bylo připevněno drátěné oko
na skleněnou nádobu s olejem. Na
něm plaval korkový křížek s knotem.
Světlo se zhasínalo až na Hromnice
s úklidem betlému.
Pak se strojil stromeček. Byl upevněn
ve dřevěné zahrádce od místního truhláře Hradeckého. Špičku zdobila veliká hvězda ze skleněných perel.
Během dne se nechodilo nikam na
pobyt. Návštěva přinášela smůlu.
Jeden z rodiny, většinou jsem to byla
já, roznášel kousky štědrounice
ke stromkům
aby daly dobrou úrodu
studánce
aby byla stále plná vody
kozám (jinde ostatnímu zvířectvu)
aby dávaly dostatek mléka
slepicím a kohoutovi
aby snesly hodně vajec a vylíhla se
z nich kuřátka
ohni do kamen
aby byl dobrým sluhou – ne pánem
22
22
V obcích, které mají obyvatel méně,
musí být pro splnění podmínky dostatečné hustoty zřízen matriční úřad,
obecný stavební úřad nebo základní
škola s prvním a druhým stupněm.
Právě mezi tyto obce, které se rušení
poštovní pobočky bát nemusí, patří
v této chvíli Vysoké. Na místě je tak
sice optimismus, ale raději pouze mírný. Situace v této oblasti se mění takřka každým okamžikem…
Jan Bartonička
▬▬▬
6. prosince jsme měli jako každý rok
besídku pro důchodce. Opět nezklamaly děti z mateřské školky, kterým
tímto děkujeme, i paním učitelkám,
které si s vystoupením daly práci. Jinak také děkujeme panu starostovi,
Bartošovi, pí Havelkové za vzornou
obsluhu, též platí poděkování děvčatům v kuchyni, které se podílely na
přípravě občerstvení.
Jen Krakonoš se na nás rozhněval a
seslal na nás velkou foukanici, že ani
sál se nedal vytopit.
Doufám, že příští rok nás bude více a
že se ve zdraví opět sejdeme. Ještě
jednou díky za pěkné odpoledne.
Eva Patočková
▬▬▬
Budoucnost poštovní pobočky? Ve Vysokém to nevypadá černě. Zatím…
Na přelomu roku se Českou republikou doslova prohnala petice za záchranu venkovských pošt organizovaná Sdružením místních samospráv
ČR. Možná jste ji zaznamenali i vy.
Během několika týdnů, do kterých
navíc vpadly i vánoční svátky a příchod nového roku, se podařilo shromáždit více než 70 000 podpisů – a to
není málo. Téma, kterého se petice
týká, přitom nemusí být bez zajímavosti ani pro čtenáře Větrníku.
Na začátku loňského prosince navrhl
Český telekomunikační úřad vládě,
aby přijala nařízení, podle něhož by
minimální počet poboček České pošty
měl činit 2 100. V současnosti provozuje tento státní podnik přibližně
3 200 poboček. I když je navrhovaný
počet provozoven koncipován jako
minimální (to je potřeba zdůraznit),
vzhledem k současné ekonomické situaci České pošty je možné předpokládat, že příležitost rušit pobočky v
menších obcích a městech (tedy jinak
řečeno na venkově) by s největší pravděpodobností byla využita.
Naštěstí je tu jedno „ale“ – a to by
mělo potěšit ty z obyvatel Vysokého,
kteří se o zdejší poštu strachují. Při
eventuálním rušení poboček se totiž
Česká pošta musí řídit dalším právním
předpisem, vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu, který stanovuje
jako podmínku dostatečnou hustotu
poštovní sítě. Ta je zajištěna, pokud je
provozována pošta v každé obci, která
má 2 500 a více obyvatel.
Mapa ve Větrníku
V minulém čísle Větrníku mě mj. zaujal článek Mapa města v distribuci.
Nechci hodnotit kvalitu a přínos tohoto materiálu. Názory veřejnosti jsou
rozporuplné, jak už to tak bývá. Nevím, kolika kontrolami „mapička“
prošla. Nevím, kolik bylo vzneseno
připomínek. Nevím, kdo a jaké připomínky vznášel.
Své připomínky předkládám veřejně
11
jsa vyzván pisateli výše uvedeného
článku. Snad nikoho neurazí veřejná
forma.
„Mapiček“ bylo vytištěno 5 000 kusů.
Do distribuce šly někdy počátkem října 2013.
Inzerentům bylo předáno 750 ks (50 x
15).
Další „mapičky“ byly dodány do IC,
muzea, knihovny. Volně k dostání
jsou též na MěÚ. Nemálo jich bylo
rozdáno při divadelní přehlídce. Cca
50 ks si odnesli občané města při volbách do PS Parlamentu ČR.
K datu 15. 1. 2014 je k dispozici ještě
cca 3.100 ks (nezapočteny mapičky
v držení inzerentů) Prostým výpočtem
můžeme konstatovat, že žádné deklarované desítky mapiček denně nemizí
a proto může být veřejnost v klidu.
Jistě se na ni ještě dostane. Dosavadním tempem odběru by zásoba tohoto
materiálu měla vydržet ještě cca na
290 dnů. Pochopitelně za předpokladu, že si jich někdo nezačne náhle nabírat každý týden padesát. Vždyť jsou
přeci zdarma.
Vlastní připomínky předkládám stručně. Nerozlišuji podstatné chyby od
malicherností.
Vysoké nad Jizerou:
-žádná ulice Františka Vodseďálka
oficiálně neexistuje − to by se mohl
zrovna vyznačit i SKI BOULEVARD
pana Nedomlela (mimochodem velmi
zdařilá a vtipná nadsázka).
- autoservis ADOVNA, sídlo SÚS,
pila FAGUS – nezveřejněno, ač jiné
subjekty jsou na „mapičce“ vyznačeny
- bankomat, životně důležité zařízení
pro naše občany i turisty označen pouze jako „ČS“ a to máme výklad ve
IŘ
čtyřech jazycích
- řada restaurací, které nezaplatily za
inzerci, jsou označeny uznávaným
logem pro zařízení, kde se lze stravovat a „platící Albína“ nic − označení
pouze „6“
- parkoviště pana Karbana funguje
pouze v zimním období − nerozlišeno,
parkoviště v ÚCHR a PCH nevyznačeno a parkoviště SKS vyznačeno
- sportovní plochy − nejednotné označení
- turistické cesty, divadelní vycházkový okruh nevyznačeny
- tolik milovaná Nístějka − kulturní a
přírodní památka, která patří přeci
neoddělitelně k městu − nevyznačena
- oblíbená Dykova skála − nevyznačena
- památné místo − Petruškovy vrchy –
neuvedeny, nevyznačeny
- na mapě chybí podstatné telefonní
kontakty pro případ pomoci (funkcionáři města, vodák, zimní údržba,
odtahová služba apod.)
- v zimě populární betlém u Vodseďálků – neuveden, nevyznačen
(jednat s majitelem)
Sklenařice:
- rozdílné označení kulturních památek, Vitvarova stodola bez popisu a
jinak označena
12
tašky lítaly se střech. Půda větrem vyschla – 12. zmrzla.
16. l. 3 cm sněhu za větru jen v určitých místech, pak napadlo ještě 7 cm.
21. prší a nastává náledí.
23. 10 cm sněhu napadlo na zmrzlou
půdu.
26. obleva, pak
mlhy, drobný
déšť.
29. slunečno,
teplo,
v noci
přituhlo, led. 5
stupňů nad nulou.
31. obrat k oblevě, v noci silný déšť.
1. února velká
obleva – 7 cm
mokrého sněhu.
Mlhy, déšť.
Události
7. 1. V Buřanech se zastřelila z nešťastné lásky
dcera rolníka ze Sklenařic Josefa Patočky (Tomáše), Josefa. Účast na pohřbu se pohybovala okolo 1000 lidí.
13. 1. Svolány
korporace tělovýchovné, samaritánské, zástupce hasičstva,
záložní důstojníci za účelem
projednání otázky
k ustavení
výboru pro civilní protileteckou ochranu v
obci.
20. 1. Poukázky
21
na chléb pro nezaměstnané.
22. 1. Valná hromada Tělocvičné jednoty sokol (65. výročí založení).
23. 1. Zatčení obecního starosty ze
Staré Vsi pro zpronevěru obecních
peněz v částce 8000 Kč.
Únor
1.2. TJ sokol pořádala šibřinky
s rázem Všemi díly světa, které se velmi dobře vydařily.
níka se vzdal 1. dubna
1899. Městským tajemníkem byl po něm jeho
zeť Oldřich Ďoubalík.
Moje prabába Františka
Jandová vzpomínala na
Josefa Patočku, zvaného tehdy starý Hanzlu,
jako na štíhlého, spíš
hubeného, kostnatého a
snad ryšavého souseda
v pensi, který dělal „celému okolí advokáta.
Když někdo potřeboval
jakoukoli právní radu,
nebo napsat nějaké odvolání, nebo žádost, no
zkrátka, když nějaký
strejc měl jakékoli jednání se slavnými úřady,
vzal do šátku pár vajíček nebo liberku másla
a šel k Hanzlovem
na radu.“ Josef Patočka
narozený roku 1850 zemřel roku 1922. Vysocké obecní zastupitelstvo v roce 1930 schválilo „zřízení památníku“ na jeho hrobě na návrh městské rady, který zdůvodnil starosta města Josef Emilián Nečásek
jeho velikými zásluhami o město, projevenými „zvláště darováním cenné
knihovny městu“. Sokol tehdy přidal
na zřízení pomníku 200 Kč, tedy korun československých. Objednán byl
pomník za celkovou cenu 850 Kč
u kameníka Koptíka v Podmoklicích a
zdobí dosud jako výraz vděku, nejen
vysockých čtenářů, rov, za nímž se
nalézá nynější rozsypová loučka hřbitova.
Bc. Michal L. Jakl
Švadlena L. Klímová, dcera kočího na
snímku A. Junka z 8. 2. 1936 - ukázka
sněhu u dnešních Tišnovských č.p.166
a pes s fajfkou v hubě.
- jedny garáže uvedeny jiné garáže
neuvedeny
- socha sv. Josefa − neuvedena
Tříč:
- neoznačené garáže
- Kamenné vrchy – opsáno
z turistické mapy. Proč? Kamenec,
Na kamenci – historické označení.
Stará Ves:
- kříž U Josefa − neoznačen
- hasiči − neuvedeni, nevyznačeni
- v zimě populární betlém – Poloprutští − neuveden, neoznačen
(jednat s majiteli)
Helkovice:
- uvedeni hasiči v objektu soukromé
garáže
Rozdílný počet obyvatel Vysokého
nad Jizerou pro Čechy a pro cizozemce je již jen taková malinká chybka,
která se může stát.
Ing. Pavel Štěpánek
●
Panu tajemníkovi děkujeme za přehledné shrnutí nedostatků mapy a těšíme se na další spolupráci při propagaci našeho města. Věříme, že se na ni i
v letošním náročném roce najde čas.
Jan Bartonička, Blanka Kučerová
SDH
25. ledna se sešli vysočtí hasiči na své
výroční schůzi, aby zhodnotili uplynulý rok 2013. Ocenění se dočkaly děti
pod vedením rodičů a Martina Lukeše
a rovněž i členové výjezdové jednotky. Pochvalné hlasy na stranu místních hasičů padly i ze stran společenských organizací města.
PeHe
Městská kronika
1936 – leden
Počasí
Nový rok začíná pošmourným mlhavým počasím, bez sněhu. Bláto, zamračeno.
3. prší hustě jako v letní době, 6 stupňů nad nulou. Na stromech se objevily
pupence, je teplo, které poškodilo výrobce bačkor a místní hostince.
11. zesílil déšť a Jizera je rozvodněná.
Odpoledne velké povětří se sněhem,
20
13
OZNÁMENÍ
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad Vám tímto sděluje, že
v souvislosti s odchodem Ing. Oldřicha Vitvara do předčasného důchodu
k 31. 5. 2014 nastane dílčí změna ve
fungování stavebního úřadu Semily.
Od 30. 5. 2014 nebude již pravidelně
(pondělí a čtvrtek) dojíždět do Vysokého nad Jizerou referent stavebního
úřadu, tak jak tomu bylo doposud zvykem. Všichni pracovníci stavebního
úřadu budou umístěni v Semilech,
v budově č. p. 63, Riegrovo nám. Toto
opatření se samozřejmě nijak nedotkne místních šetření.
Důvodem tohoto opatření je sjednocení vedení správní agendy, jednotné
vedení archivu stavebního úřadu a
výrazně lepší možnosti vzájemného
zastupování referentů při nepřítomnosti některého z nás.
Současně si Vám dovolujeme poděkovat za dosavadní spolupráci a doufáme, že uvedené opatření nepovede k
citelnému ztížení komunikace občanů
a právnických subjektů ve vašem regionu s obvodním stavebním úřadem.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Ota Petrák,
vedoucí stavebního úřadu
ZDRAVOTNICTVÍ
Okénko z ústavu − 1. ohlédnutí za rokem 2013
Začátek nového roku je vždy časem
hodnocení předešlého období, zpracovávají se různá hlášení a výkazy, proto
i my v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou
v těchto dnech počítáme a hodnotíme
výsledky loňského roku.
Poptávka po výkonech v našem zařízení je stále veliká. Loni jsme hospitalizovali 3 717 pacientů (rok 2008 – 3
072, rok 2009 – 3 419, rok 2010 – 3
364, rok 2011 – 3 265, rok 2012 – 3
621). Pokud se vrátíme trochu do historie, tak v roce 1998 se na našich 52
lůžkách vystřídalo 1 685 pacientů.
Hranici dvou tisíc jsme překročili
v roce 2001 – 2 136 pacientů. Hranice
tří tisíc pacientů byla pokořena v roce
Počet hospitalizovaných
4000
3000
2000
1000
0
1999
IŘ
2001
2005
2010
2013
2005 – 3 049 pacientů.
Zvýšil se rovněž počet ambulantních
návštěv, ambulancí prošlo 22 136 pacientů (rok 2008 – 18 566, rok 2009 –
20 693, rok 2010 – 20 500, rok 2011 –
19 934, rok 2012 – 22 042). Hranice
15 000 pacientů byla překročena
v roce 2003 – 15 183.
O naše pacienty se stará ustálený kolektiv zdravotnických i nezdravotnic14
městský tajemník a protokolvedoucí,
ujal se na několik měsíců písaření tehdejší starosta města František Antonín
Nigrin, aby písařství předal devětadvacetiletému
Josefu
Patočkovi
2. října 1879. Ten byl do úřadu městského tajemníka zvolen 7. 10. 1879 se
služným 140 zlatých ročně, zvýšeným
od roku 1889 přídavkem na 200 zlatých ročně. V roce 1891 navíc dostal
odměnu deseti zlatých jako zpracovatel sčítání lidu. Do staré městské úřední pamětní knihy let 1612 až 1890 psal
jako jeden z posledních zapisovatelů
do roku 1885 poměrně hojně, takže
popsal přibližně
pětatřicet stran, ale
časem v této kronikářské práci buď
ochabl, nebo ji
psal jinam, takže
se nám, pokud
vím, nedochovala.
Roku 1882
se uvádí též jako
ve vysockém
čp. 129 bydlící velitel tělocvično-hasičské jednoty Sokol. Byl také notářským písařem a
Josef Zajíček o
něm
v městské
kronice zaznamenal, že obvykle
po sobotním odpoledním uzavření
notářské kanceláře
se vydal „na túru“
s bernardýnem
Rekem a s ním
19
jako „nočním průvodcem a strážcem“
prochodil každý rok „od jara do podzimu křížem krážem Krkonoše a Jizerské hory. Dlouhým krokem, stejnoměrně, do kopce jako po rovině, kráčel třeba celou noc ze soboty na neděli
a v neděli k večeru se vracel. Došel
bez odpočinku kupř. na Sněžku nebo
do Friedlandu, znaje podrobně všecky
horské stezky a pěšiny.“ Při jedné takové jednodenní cestě na Sněžku prý
psa schvátil natolik, že pak zvíře dlouho zůstalo vyčerpaně ležící v příkopě
před Vysokým. Místa obecního tajem-
rosta Tomáš Hájek, blízcí rodinní příslušníci i přátelé.
Oslava se konala v objektu domu s
pečovatelskou službou v Poniklé, a
všichni obyvatelé tohoto zařízení byli
rovněž přítomni.
Příležitost narozenin, i když nebyly
kulaté, se přímo nabídla k promítání
premiéry filmového medailonu Mám
ráda svůj rodný kraj, který natočili
manželé Alena a Jaroslav Klempířovi,
členové mezinárodního svazu novinářů, badatelé a etnografové, žijící střídavě v Grónsku a střídavě v Čechách.
Zajímají se o lidovou kulturu a zvláště
náš kraj, jeho zvyky, kroje a nářečí,
jim přirostl k srdci. O svých poznatcích a zajímavých zážitcích pořádají
přednášky.
Medailon začíná v Pasekách nad Jizerou u rodné chaloupky její matky, kde
Slávka měla prarodiče, kteří na ni měli
nemalý vliv. Vštěpovali jí lásku
k přírodě, lidovým písním a zvykům.
Zazněly i písně, které měla babička
ráda. Částečně se točilo i v Památníku
zapadlých vlastenců a ve vysockém
muzeu. Následovaly také dvě poudačky na téma počátků lyžování v Krkonoších a monolog slavné herečky Marie Ryšavé. Po skončení promítání
byla požádána, aby zazpívala píseň
Tam na horách, duet s paní Zdenou
Fučíkovou.
Následovala přání především dobrého
zdraví a nechybělo ani občerstvení,
které připravila rodina.
Jana Vaváčková
IŘ
VÍTE, ŽE...
ŠKOLNÍ OKÉNKO
ZŠ
V „nejčtenějším týdeníku ČR“ 5 plus
2 č. 2 byl uvedeno v kulturním servisu, že 25. 1. se koná ve Vysokém nad
Jizerou v kostele sv. Kateřiny (!)
Sportovní ples.
Česko sportuje
IŘ
foto VB
11. 12. 2013 - bez komentáře
IŘ
Z HISTORIE
Vysocké pomníky
Pomník Josefa Patočky „Hanzlu“
Když zemřel 23. listopadu 1878
v pětapadesáti letech pan Josef Petrák,
příležitostný městský písař od roku
1850 do června 1856 a poté až
do smrti vysocký městský písař, tedy
18
kých pracovníků. Máme ve stavu 74
zaměstnanců, kteří pracují na 66,76
úvazků. Převážnou část pracovního
kolektivu tvoří ženy – zaměstnáváme
66 žen.
Z hlediska vzdělání máme 12 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků: 10
lékařů, 1 fyzioterapeutku a 2 ekonomky. Bakalářské studium ukončily 4
naše sestřičky. Středoškolsky vzdělaných pracovníků máme 47: 41 sester,
fyzioterapeutek a sanitářek, 4 v kancelářských profesích a 2 techniky. V
dělnických profesích pracuje 10 zaměstnanců.
Jsme rádi, že jsme na místní poměry
jedním z největších zaměstnavatelů
v našem městě. Této skutečnosti přikládáme z hlediska rozvoje města velký význam.
Hospodaření ústavu za loňský rok bude vyhodnoceno až po uzávěrce tohoto čísla, proto Vás o něm budeme informovat v příštím čísle.
Přejeme všem čtenářům pevné zdraví,
hodně pracovní pohody a spokojenosti
v osobním životě. A kdybyste potřebovali naši pomoc, neváhejte nás navštívit.
Ing. Marcela Škodová, ředitelka
15
Český olympijský výbor připravil mimo jiné také program pro školy, do
kterého se naše škola zapojila. Pro
naše žáky jsme ze série soutěží vybrali
štafetu. Běžecká štafeta na 2014 m pro
žáky základních škol a odpovídajících
tříd gymnázií, díky své délce symbolicky propojuje soutěžní program pro
školy s nadcházejícími zimními olympijskými hrami v Soči. Soutěžní štafeta je tvořena z 10 žáků (5 děvčat a 5
chlapců). Od nás sportuje první a čtvrtá třída. V minulých týdnech jsme vybírali z jednotlivých tříd ty nejrychlejší běžce a nyní proběhne školní kolo.
Časy vítězných štafet pošleme do soutěže, která je vyhlášena pro 2 kategorie (1. a 2. stupeň + odpovídající třídy
gymnázií). Děti z 1. třídy se do štafety zapojily s maximálním nasazením a
mimo oficiální soutěž bojovaly také o
nejlepší umístění ve skoku z místa a
v hodu míčkem. Odesláním výsledků
štafety pro nás tedy soutěžení nekončí
a těšíme se na to, jak se naše výsledky
budou dále zlepšovat. Závěrečné vyhodnocení v 1. třídě plánujeme na červen. Žáci druhého stupně se zapojili
do sportovně zaměřeného vědomostního kvízu. V každé třídě proběhlo školní kolo, v němž na žáky čekalo 30 otázek. Ti nejlepší z každého ročníku se
pak zúčastnili hlavního kola, ve kterém získali 51 bodů, což je 6. nejlepší
průběžný výsledek. Soutěž byla ukončena 17. ledna.
Mgr. Jana Vodseďálková
a Mgr. Petr Hyšpler
5. únor – zápis do 1. třídy
●
Školní jídelna
Základní školy ve Vysokém nad Jizerou vám nabízí stravování v příjemném prostředí školní jídelny nebo odebrání stravy do jídlonosičů. V případě
zájmu i zapůjčených školní jídelnou.
K polévce a hlavnímu chodu jsou také
podávány moučníky, dezerty, zeleninové saláty a ovoce. Přehled jídelníčku na celý týden je možné sledovat na
našich
internetových
stránkách
www.zs-vysokenj.netair.cz nebo v
prostorách školní jídelny, kde jsou
také informace o stravování, složení
surovin, akcích školní jídelny. Obědy
jsou vařeny z kvalitních a vždy čerstvých surovin. Přijďte se k nám podívat, seznámit se s prostředím a ochutnat uvařená jídla tradiční, zdravá,
chutná i jídla jiných krajů.
Více informací na tel. čísle
481 563 388 nebo v kanceláři školní
jídelny.
Těšíme se na vás. Dobrou chuť přeje
kolektiv školní jídelny.
Dana Tryznová
Z KULTURY
Zprávy z muzea
V prosinci 2013 přišlo do muzea 605
návštěvníků. Nemalou měrou k tomu
přispělo nezimní počasí. Déšť, mlha a
nedostatek sněhu přiměly mnohé lyžaře k prohlídce muzejních sbírek. Zde
se mohli, alespoň na fotografiích, podívat na zimy plné sněhu a zimních
radovánek. Hlavní obdiv však patřil
betlému Jana Metelky. Spolu s koledami nahrazoval nevánoční atmosféru v
ulicích. Zápisy v pamětní knize dokazují spokojenost dětí i dospělých.
Věra Babáková
Patrick Taylor: Doktore, to je ale kotrmelec!
Alexandra Potter: Já a pan Darcy
Liz Coleyová: Návrat z temnoty
Vlastimil Vondruška: Román o růži
Jonathan Franzen: Svoboda
Jiří Vokáč Čmolík: Trhák
Orson Scott Card: Zakletá
Jiří Jůzl: Z Trutnova na Nový Zéland
Kuchařka čtyř regionů
IŘ
Divadelní kukátko
DS Krakonoš
Každé úterý 4., 11., 18., 25. února a 4.
a 11. března bude Kašpárek doktorem od 17 hodin na malém sále.
Letošní jarní prázdniny jsou na obzoru
a s nimi i náš pravidelný cyklus kulturních akcí „Jarní prázdniny s divadlem Krakonoš“. V letošním roce se
můžete těšit na pravidelné úterní loutkové pohádky Kašpárek doktorem, a
pravidelná čtvrteční pásma krkonošských poudaček a písniček Posezení s
Krakonošem, která začínají vždy v
17:00. Dále cestopisnou besedu Libora Turka Argentina − Chile
(Expedice Aconcagua) 28. 2. v 17
hod., Divadelní a Dětský maškarní bál
a 7. reprízu Detektivní komedie Hrobka s vyhlídkou 21. 2. v 19.30. A jako
přídavek − tentokrát na prázdniny velikonoční − vám opět nabídneme Večer irské kultury, který pro vás připravili účastníci workshopu irských
studií (17. 4. v 19.30 hod.).
Věříme, že vás naše kulturní akce zaujmou a těšíme se na vaši návštěvu
○○
Bály v divadle
Fotbalový 1. 2. se skupinou Black
Jack
9. 2. dětský maškarní
15. 2. maškarní divadelní na téma
Chytila jsem na pasece…
○○
Filmový medailon
Slávky Hubačíkové
Záhada z depozitáře
– pračka se ždímačkou?
Novinky v městské knihovně
IŘ
Delphine de Vigan: Ani později, ani
jinde
Wilbur Smith: Bludný kruh
16
IM
V případě velkého zájmu další představení začne vždy v 18.15.
Posezení s Krakonošem se nabízí ve
čtvrtek v 17 hodin 6., 13., 20., 27.
února a 6. a 13. března.
2. prosince 2013 oslavila lidová vypravěčka, členka divadelního spolku
Krakonoš a dlouholetá vedoucí tanečního kroužku Vrabčáci, Slávka Hubačíková, narozeniny. Taneční soubor
Vrabčáci byl založen v roce 1986 u
příležitosti dvoustého výročí divadelního spolku a Slávka Hubačíková jej
vedla celkem 26 let. Protože nyní bydlí v Poniklé, přišel jí popřát i pan sta-
17
Download

Prohlídni si, počti a třeba i vytiskni