2011
2013
ÚVODNÍ SLOVO
Dr. Pavel Doležal
ředitel Zlaté koruny
Vážené
Váženédámy,
dámy,vážení
váženípánové,
pánové,
loni oslavila
koruna
let aže
letošním
ročníkem
vstupudevátý
ročníkZlatá
soutěže
opětdeset
potvrdil,
Zlatá koruna
mátak
na českém
do druhého
desetiletípostavení.
její existence.
Za dobu
soufijeme
nančním
trhu prestižní
Dokazuje
to svého
mimotrvání
jiné fakt,
těž Zlatá koruna prokázala, že neodmyslitelně patří k finančnímu
že soutěže
se
v
tomto
ročníku
svými
produkty
zúčastnilo
77
fitrhu a plní na něm důležitou roli. Potvrzuje to nejlépe každoroční
nančních
společností,
což
je
největší
počet
v
celé
dosavadní
historii.
zájem o její výsledky.
Význam
Zlaté koruny
je v tom,
že odborně
hodnotí
spektrum
Tím, že hodnotí
celé spektrum
finančních
produktů,
tedycelé
veškeré
oblasnabídky
finančních
produktů
a prostřednictvím
úspěšných
a oceti nabídky,
je tato soutěž
jedinečná
a nenahraditelná.
Svým odborným
přístupem
a širokým
záběrem
pohled na trhu.
vývoj
něných
produktů
ukazuje
na poskytuje
trendy v zevrubný
oblasti finančního
a aktuální
napopředí
finančním
trhu, zejména
na nové
rodícíprodukty
se trendy
Vidíme,
jakdění
se do
dostávají
každým pak
rokem
a tendence, které
jej dávají donebo
pohybu.
Nositeli
těchto tendencí
jsou
internetového
bankovnictví
životního
pojištění
a v poslední
oceněné
produkty.
Kdyby
pro nicspořících
jiného, tak
proatyto
vlastnosti
interpredobě
například
také
v oblasti
účtů
povinného
ručení.
tovat to, jaký trh je a co se na něm odehrává, by nám tato soutěž chyběla.
Zlatá
koruna díky svému hodnocení a odbornému kreditu řadu
Soutěž tohoto druhu, jakou je Zlatá koruna, vždy o něčem vypovídá. Je
těchto
progresivních
produktových
řešení
u veřejnosti
zpropagobarometrem,
citlivě reagujícím
na změny
a podněty,
které doba
přináší.
vala.
taktoklienty,
jak poznat
vybrat si
z širokéroku.
nabídky
trhu
ChtělUčí
bych
dokumentovat
naa letošní
Novince
Letosnabyl
do
hodnotný
a kvalitní
produkt.rekordní počet 72 produktů. Proti loňsku,
soutěže o tuto
cenu přihlášen
kdy soutěžilo 35 novinek, to bylo dvakrát více. Jak tento boom novinek
vysvětlit? lidem
Na jedné
straně
stále ještě považujeme
o krizi, na druhé
straně
Umožnit
lépe
se namluvíme
trhu orientovat
za hlavní
jsme svědky
prokazatelného
oživení
Důvodyvzdělávání
tohoto rozporu
poslání
soutěže
a za její trvalý
přínosnabídky.
k finančnímu
obymohouTěší
být nás,
zcelaže
prozaické
a svědčit společnosti
o tom, že se vIpsos
důsledku
neustupuvatel.
podle výzkumů
Tambor
v pojící krize
konkurence
na trhupočet
stálelidí,
vícekteří
zostřuje.
bojfinančních
o každého
slední
době
výrazně stoupl
se přiNastal
výběru
klienta.
produktů Zlatou korunou inspirují. Rovněž nás těší, že se nebývalý
zájem
veřejnosti
v tomto
roce odrazil
v hlasování
o Cenu
veřejFinanční
trh prochází
v posledních
letechi tvrdou
zkouškou.
Působí
na
nosti
a Cenuvlivů
podnikatelů,
zúčastnilo
rekordních
více Přes
než
něj mnoho
včetně kterého
rekordněsenízkých
úrokových
sazeb.
144
tisícproblémy
lidí.
všechny
spojené s cestou k „novému normálu“, jak je některými ekonomy současná transformace finančního sektoru označována, patří
tato
oblastjsou
k nejstabilnějším
v povzbuzením
rámci celé ekonomiky.
Výsledky
Zlaté
koruny
samozřejmě také
pro oceO tom,
že finanční
sektor své
ambice
neztrácí,
svědčí
i vysokáhlavní
účast
něné
finanční
společnosti,
jejichž
produkty
udávají
v nabídce
v 11.Jsem
ročníku
tón.
rád,Zlaté
že sekoruny.
nám daří soutěž Zlatá koruna neustále zkvalitňovat. Každým rokem rozšiřujeme počet členů Finanční akademie,
Zlatá
koruna máhodnotí.
ještě jedno
které
nenajdeme.
která produkty
Když specifikum,
jsme začínali,
bylojinde
hodnotitelů
koProstřednictvím
odbornou
lem stovky. LetosFór
jejichZlaté
početkoruny
stoupl z nastolila
loňských 342
na 385 diskuzi
a i toto
k závažným ekonomickým otázkám s celospolečenským dopadem.
silné odborné
zázemífóra
vypovídá
o úrovni
a výjimečném
postavení
Pravidelně
pořádaná
na aktuální
témata
si získala všeobecný
Zlaté
koruny.
respekt díky účasti odborných a politických špiček a patří k nejsledovanějším akcím tohoto druhu.
Úspěšná bilance Zlaté koruny by nebyla úplná bez ocenění přínosu
a mimořádného
fór Zlaté koruny.
V průběhu loňského
roku
Propojení
jedné zohlasu
nejvýznamnějších
hodnotitelských
misí v rámci
finan
čního sektoru,
kterou
Zlatá
koruna, s teoreticse uskutečnila
celkem
třipředstavuje
fóra, kterásoutěž
patřila
ke špičkovým
akcím
kou
a diskuzní
platformou
té nejvyšší
reprezentovanou
Fóry
tohoto
druhu u
nás. Na fórum,
kteréúrovně,
se věnovalo
dopadům krize
Zlaté
koruny,fije
ojedinělým
zdrojemvinformací
a řešení
napomáhajících
na veřejné
nance,
navazovalo
květnu ostře
sledované
fórum
kultivovat
němž
se všichni
denně
pohybujeme.
Ekonomikaveřejný
versusprostor,
politika vaneb
Volby
2010. Na
podzimním
fóru
Zejména v dnešní době, kdy je složité se v řadě jevů orientovat, má
jsme
se
zaměřili
na
klíčovou
otázku,
kterou
je
penzijní
reforma.
tento přístup svůj význam a váhu. Věřím, že Zlatá koruna bude i nadále
První
letošní
fórum se zabývalo vývojem finančního sektoru v pototo
poslání
plnit.
krizovém období a zvolili jsme pro ně trochu provokativní a polemickými,
název:
krizi,partnerům,
nebo krizebez
produktů?
Dovolte
abychFinanční
na závěr produkty
poděkoval vnašim
nichž by
naše
aktivity
patřičnýkteré
dopadobsahuje
a odezvu.tento
Především
však
Věřím,
že anineměly
jedno tvrzení,
název, bych
v případě
chtěl
poděkovat
vám všem,
s námi
vytváříte
svou
účastíov soutěži
soutěži
českého
finančního
trhu kteří
neplatí.
A už
vůbec to
neplatí
aZlatá
na finančních
fórechopět
Zlaté
korunysílu
pomyslné
mosty,tohoto
po kterých
koruna, která
ukázala
a dynamiku
trhu.se na
finančním trhu můžeme svobodněji a volněji pohybovat.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem partnerům, kteří se Zlatou korunou spojili své jméno a bez jejichž podpory by tento projekt nebyl tak úspěšný. Jejich spolupráce si velice vážíme.
Jsem přesvědčen, že příští ročník Zlaté koruny přinese nám všem
další úspěchy, obohatí nás o nové podněty a splní všechna naše
očekávání.
ZLATÁ KORUNA
ZLATÁ
KORUNA
ZLATÁ KORUNA
Soutěž
letos novýsoutěž
systém
hodnocení
Největšízavedla
a nejtradičnější
finančních
produktů na českém trhu
Prestižní
ocenění
koruna
bylo letos
nejlepším postavení.
finančním
Zlatá
koruna
má naZlatá
českém
finančním
trhu výjimečné
produktům
pojedenácté.soutěží
K dosavadním
Je
nejstarší auděleno
zároveňjiž
nejprestižnější
finančníchdržitelům
produktohoto
další letech
a díkyvznikly
soutěžii další
Zlatásoutěže,
koruna Zlatá
jsme
tů
u nás.ocenění
Přestožepřibyli
v minulých
bohatší si
o zjištění,
které své
produkty
v posledním
roce nejvíce
zaujaly
koruna
stále udržuje
privilegované
postavení,
protože
jako
a tvoříhodnotí
špičku finančního
trhu.
jediná
celé spektrum
nabídky na trhu a ne pouze vybrané
kategorie produktů. Letos se pod záštitou ministra financí MiroslaTaké
letošníuskutečnil
ročník Zlaté
koruny
seročník.
konal pod záštitou ministra
va
Kalouska
již její
devátý
financí Miroslava Kalouska a hodnoceny byly produkty v 15 kategoriích včetně
Novinky
Celkově
soutěžilo
v tomtofinančníročníku
Hlavním
posláním
Zlaté roku.
koruny
je přispívat
ke kultivaci
202trhu.
finančních
produktů
a přihlášen
byl letosvztahů,
rekordní
počet
noviho
To znamená
napomáhat
k rozvíjení
které
vznikají
nek.
Celkem
se
jich
v
soutěži
objevilo
72.
Nejsilněji
obsazenými
mezi klienty a finančními společnostmi a de facto tvoří tento trh.
kategoriemi byly tradičně účty a životní pojištění, v každé z těchPravidelné hodnocení a oceňování finančních produktů, probíhající
to kategorií soutěžilo 25 produktů.
v rámci Zlaté koruny již od roku 2003, dlouhodobě posiluje interakce, které mezi jednotlivými subjekty trhu probíhají. Samotná
Zlatá koruna, která na rozdíl od jiných soutěží a anket provádí
historie Zlaté koruny je nejlepším důkazem toho, jak tento proces
každoročně komplexní bilanci úspěšnosti všech kategorií produkpostupuje, kam finanční trh směřuje a jak se postupně vyvíjí.
tů na trhu, zaujímá již z tohoto důvodu právem prestižní postavení. Svým odborným pohledem na finanční produkty a širokým
Také
letošní devátý
ročník
koruna
patřil z tohoto
hlenázorovým
spektrem
vícesoutěže
než tříZlatá
stovek
hodnotitelů
má Zlatá
diska
k velice
Účast ovlivňovat
v soutěži byla
vyšší než vmu
loňském
koruna
šanci úspěšným.
tento trh reálně
a poskytovat
určité
roce.
Letos
v 15 kategoriích
produktů
77 finančních
vodítko,
zejména
s ohledemsoutěžilo
na to, jak209
produkty
reagují
na potřespolečností,
bylo 206 produktů
75 společností.
by klientů a loni
jakéto
parametry
ve vztahuod
k uživatelům
splňují.
Významným
je opětovné
rozšíření
Se zaměřenímposunem
na konečného
uživatele
souvisíFinanční
i zásadníakademie
novinka
o nové
V loňském
mělanového
Finanční
akademie
342 čletohoto členy.
ročníku,
kterou ročníku
je zavedení
systému
hodnocení.
nů,
letos
jejich počet stoupl
na 385.nahrazuje
Zvýšení počtu
Nové
multikriteriální
hodnocení
starýhodnotitelů
model, kdy zvybyly
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
produkty
hodnoceny
jednou
byla zavedena
tři
šuje prestiž
soutěže, neboť
do známkou.
hodnoceníNyní
je zahrnuto
více názorů
agregovaná
hodnocení
cena a jednotlivé
výnos, funkčnost
a pohledů nakritéria
hodnocené
produkty.– Zároveň
kategorie
ahodnotí
kvalita,specialisté
bezpečnost
a udržitelnost
produktu.naKaždému
kritériu
s kvalifikací
a zaměřením
danou produktoje
přiřazena
váha,
kterou hodnotitel
při posuzování
produktu
vou
oblast, čímž
je zajištěna
vysoká relevance
a objektivita
výsleddanému
kritériu
přikládá.
Cílem nového
systému
přispět k vyšší
ků. Je třeba
zdůraznit,
že takovýto
rozsah
a záběrjehodnocení,
jaký
objektivitě
hodnocení
a zvýšit
analytickou
hodnotu výsledků.
Zlatá koruna
provádí, je
u nás zcela
výjimečný.
Za
dobu Zlaté
trváníkoruny
soutěžeje Zlatá
korunahlasování
prošlo hodnocením
téměř
Součástí
již tradičně
veřejnosti o nejob2000
produktů
(konkrétně
1983).
Je
zřejmé,
že
výsledky
soutěže
líbenější finanční produkty. Tato anketa má mezi veřejností velký
mají
nepochybnou
hodnotu
a Zlatá
koruna ajeto
vnímána
ohlas,
jak dokládajívypovídací
její výsledky.
Málokteré
hlasování,
nemlujako
jeden
z
významných
indikátorů
při
výběru
vhodného
províme jen o anketách zaměřených na finanční oblast, ale všeobecně,
duktu z rozsáhlé nabídky na trhu. Statisticky, jak ukazují výzkumy
dokázalo jako Zlatá koruna přitáhnout pozornost takového množprovedené společností Ipsos, téměř polovina populace (46 %)
ství lidí. Loni bylo v Ceně veřejnosti a v Ceně podnikatelů odevzdásoutěž zná a téměř tři čtvrtiny lidí (73 %) považují oceněné prono 143 900 hlasů, letos to bylo 144 101 hlasů. V obou anketách
dukty za důvěryhodné. Více než tři pětiny lidí (61 %) výsledky
byly odevzdány hlasy pro 706 produktů a poprvé tak byla překročesoutěže motivují při volbě a pořizování produktu.
na hranice 700 produktů (loni dali účastníci hlasy 698 produktům).
Ukazuje to jednoznačně, že se veřejnost o finanční produkty a jejich
Vstupujeme do období, které s sebou nutně přinese řadu změn
kvalitu stále více zajímá.
v pojetí finančních služeb, v uplatnění nových procesů, technických inovací, přísnějších pravidel. To vše bude klást zvýšené nároky
Letošní
devátý
koruny
opět
potvrdil,Snaha
že tatopoprestižní
na
všechny,
kdoročník
se na Zlaté
finančním
trhu
pohybují.
získání
soutěž finančních
má nausnadnily,
českém finančním
trhu
své výinformací,
které byproduktů
tento pohyb
bude sílit.
V tom
je
místo.
Nejenom
tím,
němpřipravena
podporujehlubší
zdravou
konkuiznamné
budoucnost
Zlaté
koruny.
Tažejena
nyní
analýzou
ale také tím,
že pomáhá
veřejnosti
lépe selépe
orientovat
v neobyarenci,
zavedením
nových
hodnotících
nástrojů
diagnostikovat
čejně abohaté
produktů.
To jsou aspekty
vývoj
změnya široké
na trhunabídce
a učinitfinančních
jej pro zákazníky
čitelnějším.
pro fungování současného finančního trhu velice podstatné.
MINISTR FINANCÍ ČR
Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí ČR
Pod
záštitouAKTIVITY
ministra financí
Miroslava
Kalouska
„POVAŽUJI
ZLATÉ ČR
KORUNY
ZA PŘÍNOSNÉ“
„VÍTÁM
KAŽDÝministra
SERIÓZNÍfiPROJEKT
ZVÝŠENÍ
FINANČNÍ GRAMOTNOSTI“
Pod záštitou
nancí ČRPRO
Miroslava
Kalouska
Nedávný průzkum
ministerstva
financí arepublice
ČNB potvrdilse
nízkou
úroveň
Finanční
gramotnost
v České
pohybuje
finanční gramotnosti
v České
považuji zai zalarmující,
na velmi
nízké úrovni.
Torepublice.
ostatně To
vyplynulo
průzkuprotože
bez sitéto
formy gramotnosti
člověk vzpracovat
životě neobejde.
mu,
který
Ministerstvo
financísenechalo
spolu
Zákony a regulační instituce státu mohou chránit spotřebitele pouze
s Českou národní bankou. Z toho důvodu podporuji kažv dodržování pravidel trhu. Nemohou jej však ochránit před jeho
dou
aktivitu,
kterášpatným
se zaměřuje
na zvyšování
povědomí
neznalostí
a vlastním
rozhodnutím,
které pro něj
může mít
ofatální
produktech
situaci na finančním trhu. To je i případ
existenčníadůsledky.
soutěže Zlatá koruna a jejích fór.
Proto usiluji, aby se základy finanční gramotnosti vyučovaly na
Musíme
že jen Odlišná
gramotný
spotřebitel
budezákladníchsii uvědomit,
středních školách.
situace
nastává se
u spolu
orientovat
v široké
finančních
a bankovních
proobčanů starších
ročníků,nabídce
kteří mají
povinnou školní
docházku dávno
duktů.
cílem
je, aby tuto
dovednost
již na záza sebouNaším
a v dobách
komunismu
nezažili
fungovánízískal
finančního
trhu.
Proto vítám
každý seriózní
zaměřený jinadále
zvyšování
finanční
kladní
či střední
škole aprojekt
v dospělosti
rozvíjel.
Pogramotnosti
popularizaci
tohoto
tématu.
Semsemohu
bezpochyby
kud
člověk anebude
vědět,
v kterém
roce
odehrála
bitva
zařadit i Zlatou
která má
umožňuje
jednotlivé
u Hastingsu
nebokorunu,
jaký vzorec
hydroxid
sodný, produkty
životem
navzájem porovnávat a pomáhá lidem orientovat se ve spletitém
se nějak protluče. Ale pokud se nesmyslně zadluží, protosvětě finančního trhu.
že nerozuměl podmínkám úvěrové smlouvy, bude to mít
existenční dopad na něj i jeho rodinu. Proto považuji aktivity Zlaté koruny za přínosné a doufám, že v nich bude
dále pokračovat.
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
GENERÁLNÍ PARTNER
Ing. Miroslav Řezník
předseda představenstva a generální ředitel
OVB Allfinanz, a.s.
Stejně jako v uplynulých letech je OVB generálním partnerem prestižního ocenění
Zlatá koruna i v rámci již jedenáctého ročníku. Za celou tu dobu, kdy jsou obě značky propojeny, nás váže především snaha přicházet s inovací, nespokojit se se současným stavem, pokoušet se o zlepšování, o vývoj, o novou přidanou hodnotu. My
v OVB jsme toto permanentní snažení nazvali OVB Next Level – Allfinanz
Jednoduše lepší a naši strategii přenášíme i do projektů, v nichž jsme zapojení,
mimo jiné i do tohoto klientsky významného ocenění, Zlaté koruny.
K našemu partnerství nepřistupujeme pasivně, ale naopak tak, jako ke všemu, co
děláme – jsme aktivním partnerem, který se zapojuje do obsahové přípravy každého ročníku, který se zajímá o obsah, stejně jako o formu. Proč? Protože chceme, aby
Zlatá koruna byla něčím více než pouhým oceněním v řadě. Chceme, aby Zlatá koruna byla především hodnotným nástrojem pro spotřebitele, který se významnou
měrou podílí na kontinuálním vzdělávání obyvatel naší země v oblasti financí
a peněz, pomáhá zvyšovat klientský zájem o orientaci v oblasti financí, vytváří
a podporuje diskuzi, výměnu názorů v české společnosti a je důležitým ukazatelem
nejen současného stavu, ale také trendů a vývoje.
OVB Allfinanz, a.s. poskytuje profesionální komplexní finanční poradenství. Klade přitom důraz na individuální a odpovědný přístup, který je základem pro
budování dlouhodobých a kvalitních vztahů. Je
respektovaným partnerem pro nejvýznamnější
instituce na českém finančním a kapitálovém trhu
a dnes spolupracuje s téměř 40 produktovými partnery. Proto je schopna pokrýt téměř všechny potřeby
klientů. Finanční poradenství OVB směřuje k zajištění potřeb celé rodiny a finanční plány klientů OVB
Allfinanz tak díky širokému produktovému portfoliu
obsahují především pojištění osob, majetku, hypotéky a jiné úvěry, některé bankovní produkty, penzijní
připojištění i stavební spoření a investice. Kvalitní
finanční plán pečlivě hodnotí vhodnost produktu pro
daného klienta. Naši poradci při své práci využívají
fundované nástroje Analytického centra obsahující
aktuální data z trhu a podrobné nabídky partnerských společností.
OVB Allfinanz je odpovědnou firmou se vstřícným
postojem k veřejnému dění. Proto také dlouhodobě
poskytuje podporu společensky prospěšným aktivitám a charitativním projektům. Společnost OVB
Allfinanz, a.s., je dceřinou společností OVB Holding
AG, přední poradenské společnosti v oblasti finančních služeb v Evropě. OVB Holding AG působí
od roku 1970 a v současnosti se stará o více
než 2,8 milionu klientů ve 14 zemích Evropy.
Od roku 2006 je mateřská společnost úspěšně
kótována na Frankfurtské burze jako jediná
opravdu nezávislá finančně-poradenská společnost v Evropě.
www.ovb.cz
Zlatá koruna 2013
PARTNER
Mgr. Petr Kučera
výkonný ředitel a místopředseda
představenstva,
CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
Trh s bankovními a ostatními finančními produkty je poměrně sofistikovaný,
takže orientace ve všech produktech je pro běžného spotřebitele složitá. Vysoce
odborně vedená soutěž Zlatá koruna je však účinným nástrojem, který klientům
pomůže lépe identifikovat jednotlivé produkty a na základě získaných informací si vybrat ten nejvhodnější, a my jsme velice rádi, že se můžeme na takové
soutěži dlouhodobě podílet.
Hodnocení Zlaté koruny představuje jeden z parametrů, který klienty vede
k větší zodpovědnosti vůči vlastním financím. Žádný potenciální klient by však
neměl zapomenout na prověření svých možností, zda je pro něj půjčka dlouhodobě zvládnutelná a nezatíží jeho osobní či rodinný rozpočet způsobem, který by
pro něj mohl znamenat zásadní životní komplikace.
Klientům pomůže při zodpovědném rozhodování úvěrová zpráva, tedy celkový
přehled o všech úvěrech dané osoby. Ten přináší informace jak
o půjčkách řádně splácených v souladu se smluvními podmínkami, tak
o eventuálních problémech, ke kterým mohlo v průběhu splácení ze strany klienta dojít. Pozitivní, ale i případné negativní informace obsahují úvěrové zprávy
z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Síla komplexních
informací je především v pozitivním celkovém zatížení klienta, z něhož je možné
profesionálně odvodit, zda nebude mít nějaké problémy s budoucím splácením.
Zpráva o tom, že klient měl či má problémy se splácením, je už jenom informací
o špatném rozhodnutí, které mohlo padnout třeba právě na základě dílčích
údajů.
Komplexní úvěrové zprávy z klientských registrů a správně zvolený produkt jsou
proto přirozeným krokem finančně gramotného, a tedy i zodpovědného uživatele
bankovních služeb.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je organizátorem největších českých úvěrových registrů,
Bankovního a Nebankovního registru klientských
informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky,
stavební spořitelny, leasingové a factoringové
či splátkové společnosti ověřují schopnost svých
klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům
zajišťuje společnost technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu prostřednictvím klientských center obou registrů.
Zároveň buduje další distribuční kanály pro úvěrové
zprávy.
Společnost dále provozuje registr ELIXIR, který
mapuje profesní historii finančních a pojišťovacích
poradců a makléřů. Vedle toho poskytuje i řadu
dalších služeb, a to jak finančnímu sektoru, tak
i středním či malým podnikatelům nebo veřejné
správě. Jde především o nástroje pro řízení úvěrových rizik či řešení proti podvodům.
Prostřednictvím svého portálu cribis.cz poskytuje
komplexní ekonomické informace o firmách
a detailní údaje o vlastnických vazbách, a to včetně
historie až 20 let zpátky. Nástroje pro hodnocení
ekonomické situace municipalit a bytových družstev
nabízí pod značkou iRating.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau byla založena
v roce 2000. Na Slovensku má sesterskou společnost
CRIF – Slovak Credit Bureau. Od roku 2005 je jejím
jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF,
která působí v italské Boloni a dnes je čtvrtým
největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.
www.crif.cz
Zlatá koruna 2013
PARTNEŘI
PARTNER
Konference, diskuze a setkání zažívají v uply-
nulých letech skutečnou konjunkturu. Jen málo
CK FISCHER patří k nejoblíbenějším cestovním kancelářím pro letní leteckou dovolez nich si však dokázalo vybudovat mezi podninou u moře. Ročně využije jejích služeb přes 130 tisíc zákazníků. Nabízí také zimní
kateli, politiky a odbornou veřejností takovou
TOP HOTELS
a.s. vlastní
a provozuje
dva moCestovní
kancelář
člen finanční
skupiny
dovolené
u moře, Společnost
zájezdy do exotických
zemíGROUP
a eurovíkendy
ve světových
metropolích.
pozici a věhlas
jakoFISCHER
je Fórum– Zlaté
koruny. a investiční
dernímají
kongresové
Praze
- TOP
HOTEL
s přilehlým
KKCG
je jednou
ze tříví,největších
cestovních
Svou
stálou klientelu
i golfové hotely
zájezdyvna
míru,
luxusní
plavbyPraha,
na zaoceánských
Každý z– nás
samozřejmě
že získáníaa nejvýznamnějších
udržeHOTELEM
Praha,světa.
a ALBION
HOTEL.spolupracuje
Oba hotelysposkytukanceláří
České republice
komplexní
služby vlodích
cestovním
a nově takéGARNI
poznávací
cesty do celého
CK FISCHER
více než
ní renomév značky
je běhemnabízející
na dlouhou
trať.
600koupila
prověřenými jíhotely.
Stálí
zákazníci
CK FISCHER
oceňují zejména
vysokou kvalitu
vysoký
standard
ubytování,
gastronomie
a kongresových
služeb.
ruchu.
letošního
roku
Cestovní
kancelář
FISCHER
Týká seNa
to i jaře
tohoto
Fóra, které
pozvedá
finan
ční
služebzájeza garantovanou
úroveň
hotelů
a obchodních
partnerů.
Váží si spolehlivosti,
povědomí
a hledá která
odpovědi
na klíčová
finanční
K dispozici
jsou
variabilní
kongresové
sály a salónky.
TOP HOTEL
CK
NEV DAMA,
je nejen
jedničkou
na trhu lyžařských
otevřenosti
řadě osobního
přístupu.
FISCHER
a NEVa ekonomická
témata,
v poslední
Praha jenínejvětším
v Evropě,
nabízí Po
810spojení
pokojů,CK
5000
konferenčních
dů,
ale patří mezi
TOPzdůrazněné
5 cestovních
kanceláří. Vznikla tak
největší a v neposled
DAMA, jedničky na
trhu
lyžařských
zájezdů
rocečeskými
2011, vznikla
skudobě dopady
krizenaatrhu.
probíhajícími
ekonomic- leteckých dovolených
míst
a nejširší
škálu
služebvmezi
hotely.největší
Hostůmcestovní
je k dispozicestovní
skupina
Kromě zahraničních
kými
reformami.
O jejich šíři adestinacích
zaměření svědčí
s více
než
čtvrt milionem
klientů
a tržbami
3 milici 5 sálů
a 16
salónků,
5 restaurací,
rozlehlé
terasydosahujícími
Japonské zahrady.
ve
více
než 80 přímořských
po celém světě pina
nabízív České
také republice
mimo jinév Rakousku,
moje vystoupení,
týkající se úrovně
ard korun. Portfolio
skupiny
v roce 2012
značka ALBION
pro luxusní
cestování
Přímo
u hotelurozšířila
je velkokapacitní
parkoviště.
HOTEL
nabízí
lyžování
Itálii, Švýcarsku,
Francii, pobyty v evropských
kvality bankovních služeb, veřejného dluhu,
Privileq a cestovní agentura eTravel.cz, která patří mezi největší internetové prodejce
290
pokojů
a
600
kongresových
míst,
2
restaurace,
lobby
bar
s letní
metropolích
a
golfové
zájezdy.
Svým
klientům
nabízí
vůbec
největší
stavu podnikatelského prostředí, problematiky
zájezdů na českém trhu.
terasou. Hotelová gastronomie byla mnohokrát oceněna na prestižvýběr
dovolených
moře načičeském
trhu.
Úspěch Cestovní kancelákorupce,
důchodovéu reformy
podpory
exporních světových soutěžích. Společnost se od roku 2002 pravidelně řadí
ře
je postaven
na spolehlivosti,
široké nabídce,www.fischer.cz
kvalitních
tu FISCHER
a technického
vzdělávání.
Vzhledem k mým
k Českým 100 nejlepším firmám v zemi. Hotely společnosti jsou držislužbách,
profesionálním
servisu
a osobním
dobrým zkušenostem
s Fórem
věřím,
že budepřístupu k zákazníkovi.
telem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2009.
i v budoucnu vlajkovou lodí debaty mezi klíčowww.fischer.cz
vými aktéry dění v naší zemi, vrcholovými
www.tophotel.cz | www.albionhotel.cz
představiteli byznysu a politiky.
Na Fórech Zlaté koruny oceňuji dobrou spolupráci mezi naším Svazem a organizátory Fóra,
jehož jsme odborným partnerem. Je dobře, že
při hledání témat je zájem o hlas byznysu
a považuji za klíčové, že je součástí následné
debaty. Za přínosné v tomto ohledu vidím
TOP HOTELS GROUP, a.s. je vlastníkem a provozovatelem 2 kongresových hotelů
akcent na finanční oblast v návaznosti na
v Praze. TOP HOTEL Praha je největší kongresový a konferenční hotel v srdci Evropy
aktuální politické a ekonomické problémy
s kapacitou až 5000 míst (5 sálů, 16 salónků). Největší sál, TOP Congress Hall, má
a možnost prezentovat naše názory vůči politimax. kapacitu 2000 míst a umožňuje variantní uspořádání. Hotel disponuje parkovišWorld
Class patří
v Evropě
k předním
poskytovatelům špičkových
Ipsos Tambor poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu
kům, odborné
i laické
veřejnosti.
Je přitom
těm až pro 800 vozů. Hosté se mohou ubytovat v 810 pokojích 4* typu. Pro handicaneoddiskutovatelné,
že
Fóra
si
udržují
vysokou
fitness a wellness služeb. Word Class je volbou číslo jedna pro lidi toua veřejného mínění včetně konzultační činnosti a má za sebou více
pované hosty jsou k dispozici i bezbariérové pokoje. TOP HOTEL Praha též nabízí
úroveň
a patrný
je zájem fitness
o účast službách,
na nich i zařad
žící
po vysoce
kvalitních
to hlavně díky5moderním
nežbowling,
19 let činnosti.
roce 1992
vznikla
Tambor,
která
tenisových
kurtů,
wellness,Vsaunu,
vířivku,
20mspolečnost
bazén, masáže
či fitness.
členských
firem. Cošpičkovým
bych rád zdůraznil,
anašich
pohodlným
prostorám,
strojům, skvělým instruktorům
se v roce
2006 stala
součástí
sítěv Ipsos,
jedné z největších
světových
Hosté
také
mohou
ochutnat
výborné
jídlo
5
restauracích
a
ve
3
barech.
kvality je zásadně
odlišuje odV ostatních
avedle
bezkonkurenčním
vědomostem.
současné době provozuje
World TOP
výzkumných
sítí.který
Ipsos nabízí
Tamborvýhled
spolupracuje
s pobočkami
sítě Ipsos
V BOHEMIA
Restaurantu,
na zlatou
Prahu a živý
krb,
podobných aktivit pojetí celé akce. Na jedné
Class v České republice tři fitness kluby v Praze. Na prestižních
adrev 66
zemích
světa, disponuje
více než
stovkou Z
zkušených
pracovníků
dopřává
zájemcům
okusit
gastronomické
hotelové
specialitky.
lobby baru
se zimní
straně zaznamenávám nadstandardní inforsách
1 avčetně
Prahypřímého
4 naleznete
140naprofesionálních
fitness
strojů,a krbem– sianalytiků,
konzultantů,
statistiků,
psychologů
v ČR.V
roce 2009
zahradou
hosté vychutnávají
pohled
na Japonskou
zahradu
s fontánami,
mačníPrahy
servis,
přenosu
interbazén
a vířivku, masáže,
saunudotazníkových
a páru, solárium, skupinové
se stalposezení
Ipsos Tambor
v ČR největší
a vekterá lekce,
nabízí příjemné
a grilování.
ALBIONagenturou
HOTEL jevýzkumu
situovántrhu
v klidné
netu, představování
výsledků
vilové Acačtvrti na
Prazemínění.
5 a Klíčové
umožňuje
ubytování
až ve
pokojích
dětský
a mnoho
dalšího.
World Class Health
řejného
specializace:
Ipsos ASI,
Ipsos290
Loyalty,
Ipsos
šetření,koutek
vydávání
brožury
či webNavštivte
s přehledy
4* typu.
V hotelovém
komplexu
jsouMedia
2 kongresové
sály
a 4 salónky
celkovou
kapacitou
demy
Classproduktů.
Fitness na
Václavském náměstí
a World
Marketing,
Ipsos
CT, Ipsos
Public
Affairs,s Ipsos
Insight.
Ipsos
ucelenév Celnici,
nabídky World
finančních
Součástí
600 míst. Návštěvníci
mohou
využítprofesních
2 restaurace,
lobby bar
s krbemSIMAR,
a letní terasu
Fóra Fitness
je i vyhlašování
ceny právě o nejlepší
Class
na Chodově.
Tambor
je členem
organizací
ESOMAR,
SAVA,
s posezením a grilováním.
zajišťujeprincipů
i cateringa metodických
mimo hotely.pravidel. Ipsos Tamfinanční produkt. Takový koncept se mi
řídí se dleFirma
jejich etických
www.worldclass.cz
zamlouvá.
bor
je
dlouhodobým
partnerem
akcí
Zlaté koruny.
www.tophotel.cz | www.albionhotel.cz
Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
www.ipsos.cz | www.ipsos.com
PARTNEŘI
PARTNER
Atraktivní nabídka oborů a jistota uplatnění jsou důvodem, proč Vysoká škola
finanční a správní patří mezi největší soukromé vysoké školy u nás. V bakalářském
i magisterském studiu v Praze, Kladně a Mostě lze absolvovat obory: Řízení podnióra Zlatá
koruna
jsou Opravdovým
zcela výjimečnými
Největšía afinanejzábavnější aquapark
v České
republice.
rájem
Atraktivní
nabídkafinance,
studijních
oborů a jistota
uplatnění vBankovnictví,
praxi jsou
ku a podnikové
Marketingová
komunikace,
Finance
setkáními
vrcholových
předsta2
. V PaproSociologie,
děti i dospělé je Vodní svět,
který se
rozkládá namanažerů
ploše 9 150s m
důvodem,
pročPrávo
Vysoká
škola finanční
a správní
i nadále
patříPojišťovnictví,
mezi
nční služby,
v podnikání
a Právo
ve veřejné
správě,
viteli vlády, veřejné správy, ale i zástupci
láciAkreditací
pokladů, Paláci dobrodružství, Paláci relaxu a venkovní zóně návštěvtřiSociální
největší politika,
soukroméPolitologie,
vysoké školy
v Českéspráva
republice.
V bakalářském
Veřejná
a Aplikovaná
informatika.
širší veřejnosti České republiky. Diskutuje se
níci naleznou
i magisterském
můžete
v Praze,vKladně
Mostě absolvovat
doktorského studiu
studijního
programu
oborua Finance
navíc naši studenti
získalicelkem 41 bazénů a atrakcí - skluzavky a tobogány, spacena významná témata, jako jsou konkurencemožnost
pokračovat
ve studiuBankovnictví,
a dosáhnout titulu
Ph.D.
nabídce jsou
také
bakabowl,
bazén
s umělým vlnobitím,
vířivky
nebo velmi
oblíbenoufinanční
divokou
obory:
Aplikovaná
informatika,
Finance
a fiV
nanční
schopnost,
školství,
zdravotnictví,
lářské
a
magisterské
studijní
obory
v
anglickém
jazyce:
Business
Management
and
řeku. Na Vodní svět navazuje
Saunový
s 12 saunami
naslužby, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví, Řízení podniku
pozice
Českésvět
republiky
ve světěa širokou
a tak dále
Corporate fi
Finanance,
Marketing
nebo
mezinárodní
studijní
obory
bídkou unikátních
saunových
ceremoniálů.
luxusním
SPA
– WELLNEa podnikové
nance, Veřejné
financeCommunication
a Veřejná správa.
Nově
otevía každý,
kdo chceVhrát
nějakou
roli
v budoucMBA
a MPA.
každého astudenta
možnost
získat
atraktivníSS
stipendia
centrumaž
jsou pro nejnáročnější
zákazníky
privátníudálossauny
ráme
také
oboryŠancí
Právopro
v podnikání
Právo vejeveřejné
správě.
Talennosti naší
země, bypřipraveny
neměl na těchto
do výše
celého
Informace
o studiu
na webových
stránkáchs vířivkami,
www.vsfs.cz
hydromasážnítech
vany,chybět.
exotické
procedury
a hammam
tovaní
studenti
svéškolného.
studium nemusí
ukončit
magisterským
nebo inOsobně
velmirassoul
rád setkání
Zlaté
nebo přímo
ve škole,
v Informačním
centrustudijního
VŠFS, Estonská
500, Prahači10.
široká nabídka masáží akoruny
tělovýchnavštěvuji,
ošetření. Dvoupodlažní
plněřečníka
klimaženýrským
titulem.
Akreditací
doktorského
programu
a to jak v roli
tizované Fitness centrum vybavené
moderními
strojisenabízí
nebo posluchače,
protože
mohukardiozónu
dále vzděv oboru
Finance získali možnost pokračovat ve studiu a dosáhnout
www.vsfs.cz
lávat,
alesipřístroji
přispět ke
zlepšení
a ekos 54 trenažéry, posilovnu, VIP
zónu
Power
Plate,politické
indoor cycling
titulu Ph.D. Šancí pro každého studenta je možnost získat atraktivní
nomické
situace vzdravotnické
naší zemi. zařízení Balnea velký aerobní sál. Zcela nově
je v provozu
stipendia až do výše celého školného. Informace o studiu na weboo&Medical, které poskytuje komplexní služby v oblasti fyzioterapie a lévých stránkách nebo přímo ve škole, v Informačním centru VŠFS,
Ing.
Jan Mühlfeit,
Europe,4* hotel
čebné rehabilitace. Nabídku
služeb
AquapalaceChairman
Praha doplňuje
Estonská 500, Praha 10.
s rozsáhlým konferenčnímMicrosoft
centrem. corporation
www.vsfs.cz
www.aquapalace.cz
Určitě každý z nás již zaslechl název grappa a možná i ochutnal. Společnost Bevande
e lidské, že významné společenské akce
s.r.o. Vám nabízí jedinečné produkty s označením Grappa Trentina od italského
v zahraničí vyzdvihujeme a oceňujeme více
výrobce G. Bertagnolli. Původ destilerie sahá až do roku 1870 a v současné době je
než ty domácí. Tak nám i poněkud uniká, že
společnost řízena již 4. generací rodu G. Bertagnolli. Výrobce se nachází v kraji
pravidelně pořádaná odborná finančně
Trentino v oblasti Piana Rotaliana. Grappa Trentina vzniká destilací čerstvých a křehekonomická fóra Zlaté koruny mají stankých výlisků nejlepšího hroznového vína. Zvláštností je použitý destilační systém,
dard špičkových sympozií světových.
metoda „Tullio Zadra“, přerušovaná metoda v horké lázni, která umožňuje získat grapPředevším je to vysoké zastoupení skutečně
pu jemné chuti a elegantní vůně. Některé grappy jsou vyráběny v limitovaných sériích,
Vcož
moderní
Lighthouse
v HolešovicíchJako
se nachází
ojedinělé
zdraFirma jeVývoj
založena vkruhů
roce 1931,
tedy předbanké
80 lety
– podnikatelů,
řů,
je činí budově
ještě vzácnější
a vyhledávanější.
největší
pocta pro
G. Bertagnolli
zís- Třešť byla odborných
votnické
zařízení,
které2012
se svou
vybaveností,
technickými
a od roku
2011 je největším
výrobcematd.,
oděvůreprezentativní
v České republice.účast
Praprofesorů
kané ocenění
v roce
„Diploma
d´Eccelenza“,
kteréparametry,
bylo uděleno pouze
sedmi
odborností
cuje zde 300 pracovníků,odborníků
jejichž výrobky
znají zákazníci
v celé
Evzahraničních,
důkladná
přípravýrobcům personálu
v celé Itálii.a úspěšností léčebných metod řadí mezi přední
pracoviště v ČR. Společnost ISCARE byla založena v roce 1994. Poskyropě, ale také v USA nebovaKuvajtu.
Firma
patří mezi
nejmodernější
a přehledná
prezentace
nosných
vystouwww.bertagnolli.cz
dokonce, což
je navíc,
pravidelná
tuje
specializované lékařské výkony v oblasti asistované reprodukce.
a nejvýznamnější výrobcepení
nejena špičkových
pánských
společenských
účast vrcholných
politiků
diskutuÚspěšnost 43 % a 7 000 narozených dětí řadí kliniku k absolutní špičce
oděvů, ale současně vynikajících
ochranných
oděvůaktivně
do extrémních
jících
k nejaktuálnějším
ekonomickým
v ČR. Absolutní špičku v oboru představuje též centrum gastroenteropodmínek. Světová úroveň
kvality
výrobků je podtržena
použitím
otázkám
země.
K tomua bych
přiřadil
i vysologie se specializací na idiopatické střevní záněty-IBD, léčící pacienty
nejkvalitnějších materiálů
předních
výrobců
vysokou
odbornou
kou
účastFirma
médiíVývoj
a širokou
závěrů
s Crohnovou chorobou. Biologickou léčbou se zde léčí 20 % pacientů
úrovní českých pracovníků
firmy.
nabízípublicitu
vynikající
služkonference.
nově vzniklá
společnost,
která
se snaží
lidem
šetřit čas
a umožnit jimbu
takspojenou
co nej- se servisem aažpoznatků
zJsme
ČR. Obdobně
Centrum
pro léčbu
obezity,
které
poskytuje
komplexní
do domu,
kterou poskytuje již deset let
snazší
ke kvalitním
vínům,
a to jak od tuzemskýchmetody,
výrobců,patří
tak ze světových
vinic,ve Švýcarsku, ale i prezidentovi České republiky. Odborný
péči
odcestu
konzervativní
léčby
po bariatricko-chirurgické
například
prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc., ekonom
a tím přinášet
krásné
zážitky
přisepití
tohoto
moku.
Víno
zpříjemnitVás zdarma navštíví,
ke špičce
ve svém
oboru
a ročně
v něm
léčí lahodného
50 % pacientů
z ČR.
Vý-dokážepracovník
předloží nabídku a hotový oblek Vám
a prognostik
všední
den
a
jeho
pití
může
být
nevšedním
zážitkem,
jako
dárek
nikoho
neurazí.
Pro
Vaše
znamné místo má klinika plastické chirurgie s celou škálou kosmeticdo dvou týdnů doveze. Dopřejte si exkluzivní kvalitu za dobrou cenu.
obchodní
partnery
jej opatříme
Vaší společnosti.
Dále pro naše klienty pořádáme
kých
zákroků
a operací
předevšímlogem
se zahraniční
klientelou.
kulturní a sportovní akce na klíč, zajišťujeme degustace vín na firemních setkáních,
orgawww.vyvoj.cz
nizujeme teambuildingy, firemní večírky, ale také golfové turnaje.
www.iscare.cz
F
J
'2%5É1É/$'$
Na degustaci dobrého vína se těší obchodní tým Dobré nálady a.s.
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER PARTNEŘI
1. května to bylo na den přesně šedesát let, co v tehdejším Československu ze studia
latá koruna se více než deset let zapojuje
Měšťanské besedě
tehdy Československá
televize své zkušební televizní
ČRo zahájila
1 – Radiožurnál
je moderní zpravodajsko-publicistická
stanice,
Deník
je nejčtenější
deník poskytujícívkompletní
do úsilíMFo DNES
zvyšování
finanční seriózní
gramotnosti,
vysílání.
Signál měl
dosah
zhruba všem
50 kilometrů
a pokrylRadiožurnál
pouze Prahu
a část
příjemná
k
poslechu
cílovým
skupinám.
se soustřezpravodajství
z
České
republiky
i
světa,
z
politiky,
ekonomiky,
kultukterá je klíčová k volbě těch nejlepších
Středočeského
kraje.
Dnes
vysílá
Česká
televize
na
území
Česka
celoplošně
a
24
hodin
ďuje
na
okamžité
a
rychlé
zpravodajství,
které
se
prolíná
celým
dnem
ry
a
sportu.
MF
DNES
se
systematicky
věnuje
odhalování
nepravostí,
finančních řešení pro konkrétní potřeby jeddenně na celkem čtyřech programech, z toho na dvou specializovaných. Všechny proa má přednost před jakýmkoliv naplánovaným programem. 24 hodin
má
rozsáhlé
zpravodajství
z vašeho
regionu,
magazíny
notlivých
klientů.
Představuje
on-line
nejen přináší čtyřigramy
ČT lze sledovat v pozemním vysílání v multiplexu, ale také na satelitu a v kabedenně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o udátýdně
(pondělní
Ona Dnes,
středečníproduktů
Doma Dnes, čtvrteční Magazín
snad nejširší
nabídku
finančních
lových sítích. Kromě kanálů ČT1 a ČT2 provozuje Česká televize i sportovní kanál ČT
lostech
doma
i v zahraničí.programem
Radiožurnál
přináší zprávy
z ekonomiky,
DNES
TV a sobotní
magazín
Víkend)
a poskytuje velkésport
ekonomictéměř +všech
finančních
institucí
v České
a kanál ČT24.
Ten je
zpravodajským
zaměřeným
na aktuální
zprarepublice,
ale aktivně
politiky,
kultury
i sportu,
více aktuálních
informací
o dopravě
ké
zpravodajství
a servis podporuje
pro čtenáře.oborovou
V tematických rubrikách
přinávodajství
a publicistiku,
některé
pořady
vysíláještě
souběžně
i na programu
ČT1. Ke
čtyřem
diskuzi
nad společnými
problémy
a výzvami
a počasí
i servisní
Vysílá takésrpna
autentická
rozhovory
ší
list množství
praktických
informací.
Třeba středeční příloha
Testprogramům
stávajícím
přibude
napořady.
konci letošního
nový vyjádření,
dětský kanál
ČT:D,
a staví mosty
mezi hodnocení
lidmi. Pokud
si dobře
a diskuse hodinách
se zajímavými
lidmi,
ale i náboženské
vysílání
zveřejňuje
nezávislé
různých
výrobků, školské
kterýpřílohy
se vždy ve večerních
promění
v kulturní
stanici, ČT
art. nebo vysílání
pamatuji,
na počátku
její cesty
byl finan
ční páteční rubrika Zdraví
pro národnostní menšiny. Dle výzkumů je Radiožurnál zvlášť vyhleotiskují
seznamy
středních
a vysokých
škol,
veletrh
v Kongresovém
centru vpostupům,
Praze, kdejak zhubnout,
www.ceskatelevize.cz
dáván vzdělanými posluchači, lidmi se zájmem o poznání a informase
například
věnuje nejnovějším
a rubrika
jednotlivé
instituce
nabízely
svéfinancemi.
proce. Informace o vysílání, programové schéma, vysílače i jména hostů
Peníze
radí,finanční
jak nejlépe
naložit
s vašimi
Už víte, proč stojí
dukty a služby návštěvníkům veletrhu; od
najdete na radiozurnal.cz. Radiožurnál – 24 hodin denně vědět víc.
za to nás číst? Věříme, že ano. Těšíme se na shledanou nad stránkami
prvních nesmělých krůčků cesta vedla k přeMladé fronty DNES.
hlednému finančnímu kompasu, který objekwww.radiozurnal.cz
tivně staví proti sobě produkty v patnácti
www.mfdnes.cz
ucelených kategoriích. Prvotní názory jednotlivců postupně doplnil hlas Finanční akademie a hlas veřejnosti. Během času se objevila
řada dalších ocenění, mířících na identifikaci
nejlepší banky, pojišťovny, či jiné finanční
instituce roku, ale i v této rostoucí konkurenIpsos poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění včetně
ci si ocenění Zlatá koruna uhájilo své čelní
konzultační činnosti. Má za sebou více než 20 let činnosti a od r. 2009 je největší agenmísto. Je objektivním ukazatelem toho
turou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska dosaženého obratu. Ipsos
nejlepšího, co se klientům na trhu nabízí,
spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 84 zemích světa a disponuje více než stovkou
a finanční instituce to dnes vědí. Proto je
zkušených pracovníků v ČR a moderním technickým zázemím pro sběr i zpracování
respektovanou
značkou, odměnou
pro zlatéportál českého
iDNES.cz,
nejdůvěryhodnější
zpravodajský
Stanice specializovaných
Český rozhlas Rádio
Česko
založena
výhradně
na zpravodat.interneVyužívá i know-how
divizí
IpsosjeLoyalty,
Ipsos
Marketing,
Ipsos
vítěpřinesl
ze a inspirací
pro ty, kteří12.
se ledna
umístí1998.
na Dnes navštíví
tu,
první zpravodajství
iDNES.Ipsos ASI,
dajství
aktuální
publicistice.
jediná
staniceprovyMediaCT,
Ipsosa na
Public
Affairs,
Ipsos CEMJako
a Ipsos
UU.celoplošná
Ipsos je členem
dalších
místech.
cz více než 3,8 milionu čtenářů měsíčně. Vlajkovou lodífesních
serveruorganizací
je
sílá
jen mluvené
slovo,
žádnou
hudbu.
a vybíráme
ESOMAR,
MSPA,
SIMAR
a SAVA,
řídíSledujeme
se dle jejich
etických pro vás
princizpravodajství, které získalo již pětkrát ocenění Křišťálovápů
lupa.
Zprátopravidel.
nejdůležitější.
nejvíc spolupracovníků
v nejvíce
a metodických
Ipsos jeMáme
dlouhodobým
partnerem soutěže
a akcízemích
Zlaté
Ing.z domova,
Pavel Řehák,
MBA,
generální
koruny.
vy
ze světa,
sportu,
kultury,ředitel
ekonomiky a financí
připraze všech českých rozhlasových stanic. Informace od zpravodajů, rea místopředseda představenstva,
vuje redakční tým iDNES.cz 24 hodin denně. Na iDNES.cz najdou
portáže, analýzy, exkluzivní rozhovory s aktéry o tom podstatném,
Česká pojišťovna
www.ipsos.cz
čtenáři také oborové servery. Auto iDNES.cz informuje o novinkách
co se právě děje. Jak nás poslouchat? Na VKV (FM) frekvencích BBC
z motoristického světa, Bydlení iDNES.cz seznamuje s nejnovějšími
(Praha 101,1 / Brno 101,3 / Ostrava 106,3 / Plzeň 98,6 / Olomouc
trendy bydlení, Cestování iDNES.cz přináší řadu reportáží z domova
105,6 / Zlín 93,9 / Liberec 99,2 / Ústí nad Labem 105,8 / České Buděi zahraničí a tipy na zajímavá místa. Server věnovaný ženám, módě,
jovice 89,8 / Pardubice a Hradec Králové 99,1 / Jihlava 96,7 / Karlovy
zdraví a zdravému životnímu stylu nese název OnaDnes.cz. Do roVary 94,7. Denně živě od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin. Na internetu
diny iDNES.cz také patří inzertní portály: Automodul.cz s nabídkou
www.radiocesko.cz, v DVB-T multiplexu Českých radiokomunikací
aut, Reality.iDNES.cz s nemovitostmi, jobDNES.cz s pracovními naa na satelitu Astra 3A. Na všech digitálních platformách vysíláme
bídkami a Dovolená.iDNES.cz se zájezdy.
denně nepřetržitě od 8 do 18 hodin - nebo kdykoli prostřednictvím
podcastu (rádia na přání).
www.idnes.cz
www.radiocesko.cz
Z
Zlatá
Zlatákoruna
koruna 2013
2011
HLAVNÍPARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNER
'2%5É1É/$'$
MladáHeidsieck,
fronta DNES
reprezentuje
největší
celostátní
seriózní
deník v ČeskéJsme
republice.
Piper
jeden
z nejznámějších
dómů
v oblasti
Champagne,
nově vzniklá společnost, která se snaží lidem šetřit čas a umožČtenářům
přináší
a kvalitní
zpravodajství,
servisní nit
informace
jim tak co nejsnazší cestu ke kvalitním vínům a to jak od tuzemzaložen
v roce
1785aktuální
ve Francii,
v současné
době jedno užitečné
z nejoceňolatá koruna
fórum,
i oddechové
čtení v přehledné
novin. Každý
den vychází 15 ských
regionálně
výrobců, tak ze světových
vinic,představovala
a tím přinášetdiskuzní
krásné zážitky
vanějších
šampaňských
na světě.struktuře
Je jako stvořený
pro výjimečnou
které propojovalo odbornou, politickou a podmutovaných
příloh
s
nejaktuálnějším
zpravodajstvím
z
daného
kraje.
MF
DNES
při pití tohoto lahodného moku. Víno dokáže zpříjemnit všední den
příležitost. Pila ho Marilyn Monroe, Laurel & Hardy ho zapracovali
nikatelskou veřejnost. Zajímavé osobnosti,
nabízí celkem
4 pravidelné
magazíny
týdně, DNES+TV,
ONA
DNES, DOMA
DNES,
do svých
scénářů;
dnes ho pijí
jejich následovníci
na oslavu
získání
a jeho
pití může být nevšedním
jako dárek
neurazajímavé zážitkem,
názory, dobrý
pohlednikoho
na existu
jící
Víkend DNES
a jednou
měsíčně
pak magazíny
proje Prahu
Brno CITY
DNES.
zí. Pro
Vaše obchodní partnery
jej opatříme
logem
Vaší Aktivní
společnosti.
vytoužených
Oscarů.
Již od
hollywoodských
počátků
PIPER aHEstav
společnosti
a
jejího
myšlení.
proInzerentům
nabízí
MF
DNES
možnost
oslovit
kvalitní
cílovou
skupinu
čtenářů,
kteří
Dále pro naše klienty pořádáme
kulturní asamosprávní
sportovní akce
na klíč,
IDSIECK nepostradatelný na mnoha oslavách a večírcích. Piper Hepojení akademické,
a podnikapatří k aktivní a dobře situované části populace. MF DNES si můžete přečíst rovněž ve
zajišťujeme degustace vín
na sféry
firemních
setkáních,
organizujeme
teidsick Brut je mimořádně suché, plné šumivé víno aromatické chuti.
telské
zůstává
základním
předpokladem
verzi pro iPad, iPhone i jako e-paper.
Jeho vynikající lehká a svěží ovocná chuť je dána optimální kombiambuildingy, firemní večírky,
ale regionální
také golfovéaturnaje.
úspěšné
místní ekonomiky.
nací
tří odrůd hroznového vína (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Mewww.mfdnes.cz
Základní výzvou pro úspěšné pokračování fór
Na degustaci dobrého vína se těší obchodní tým Dobré nálady a.s.
unier). Nechte se také unést vzrušující chutí pravého šampaňského
Zlaté koruny však není jen konstatování
a popis status quo, ale aktivní explorace
PIPER HEIDSIECK a zapomeňte na čas!
budoucnosti ve smyslu transformač ních,
www.piper-heidsieck.com
autonomizačních a emancipačních trendů.
Jinými slovy, Zlatá koruna sloužila jako dobré
zpětné zrcátko, ale budoucnost nelze pochopit
a zvládnout pohledem zpět, ale jasným
iDNES.cz, nejdůvěryhodnější zpravodajský portál českého internetu, přinesl první
a nezamlženým pohledem vpřed. Politickou
zpravodajství 12. ledna 1998. Dnes navštíví iDNES.cz více než 4 miliony čtenářů
sféru je třeba s novými realitami deglobalizaměsíčně. Vlajkovou lodí serveru je zpravodajství, které získalo již sedmkrát ocenění
ce, relokalizace a transformace konfrontovat,
Křišťálová lupa. Zprávy z domova, ze světa, sportu, kultury, ekonomiky a financí
ne jen poskytovat pohodlné diskuzní prostředí
připravuje redakční tým iDNES.cz 24 hodin denně. Na iDNES.cz najdou čtenáři také
pro obhajobu a udržení status quo.
oborové servery. Auto iDNES.cz informuje o novinkách z motoristického světa,
Má osobní účast vždy obdržela dobré prostředí
Bydlení iDNES.cz seznamuje s nejnovějšími trendy bydlení, Cestování iDNES.cz přia péči pro prezentaci některých myšlenek, které
náší řadu reportáží z domova i zahraničí a tipy na zajímavá místa. Server věnovaný
běžná media obcházela pro údajný „pesimisženám, módě, zdraví a zdravému životnímu stylu nese název OnaDnes.cz. Do rodimus“. I to bylo kladným postojem a přínosem
ny iDNES.cz
takéHouse“
patří začíná
inzertní
portály:
Sláva
„Rémy Martin
již v roce
1724,Automodul.cz
kdy byl tento ko-s nabídkou
ČT24 jeaut,
jediný televizní
zpravodajský
program
organizátorů
Zlaté
koruny.vV ČR.
ČR jeKontinuálně
často dělící
Reality.iDNES.cz
nemovitostmi,
jobDNES.cz
pracovními
nabídkami,
ňak
založen mladýms vinařem,
panem Rémy
Martinem.sRoku
1738
a v reálném čase vysíláčára
živé mezi
zprávy„pesimismem“
a komentáře za politiky,
pravdouregionů,
stejně
Dovolená.iDNES.cz
se
zájezdy
a
katalog
firem
TopKontakt.cz.
Do
rodiny
iDNES.cz
byl tento koňak oceněn francouzským králem Ludvíkem XV., který
ekonomiky, zahraničí, kultury
nebo
sportu.
Do přehledného
tenká jako
ta mezi
optimismem
a lží. prograpatří
nově
i poptávkový
systémdalší
AAAPOPTÁVKA.cz
nabízející
kvalitní služby
nebo
mu
jako
jedinému
dovolil založit
vinice. Roku 1848
uvádí Rémy
mu patří
i magazíny v atraktivním zpracování. ČT24 je seriózní. Vešřemeslníky,
který Champagne
umožní svým
návštěvníkům
srov- se vybírají dle
prof.
Ing. Milanzávažnosti
Zelený, M.S.,
Ph.D., ekonom
Martin
prvníportál
koňakFINmarket.cz,
s označením „Fine
Cognac“.
O 22 nezávislé
keré zprávy
společenské
a důležitosti.
ČT24
nání
nabídek
od dodavatelů
energií
a finančních
služeb a okamžitépřináší
sjednání
let
později
je uveden
mytický symbol
„Centaur“,
který reprezentuje
fakta, názory aktérů i odborníků a zprostředkovává atmosfénejvýhodnější smlouvy on-line, a web AkcniCeny.cz, jenž poradí, kde nakupovat
dokonalé spojení člověka s přírodou. Roku 1927 uvádí Rémy Martin
ru v přímých přenosech a živých vstupech. ČT24 je nestranná. Nabízí
co nejvýhodněji.
House koňak v kategorii V.S.O.P., který se okamžitě stává prodejkontext a hloubku na základě prezentace širokého názorového spektra.
ním
trhákem. Dnes je koňak RM VSOP považován za „zákonodárce
Objektivita a nestrannost se týká jak jednotlivých pořadů, tak vysílání
www.idnes.cz
kvality“. Rémy Martin dobývá světové trhy (vstup do USA) a daří se
jako celku. ČT24 nedeformuje fakta, je důvěryhodná. ČT24 je moderní.
mu i na domácí půdě, získává titul „královský dodavatel na císařský
Tým ČT24 stále sleduje nové světové trendy a formáty. Rychle reaguje
dvůr“. Od r. 1948 vyrábí Remy Martin House 100 % svého koňaku
na požadavky diváků a propojuje vysílání s internetem a sociálními sípouze z révy z oblasti Petite Champagne a Grande Champagne.
těmi. ČT24 staví na inovacích profesionálního týmu.
Z
www.remy.com
www.ceskatelevize.cz | www.ct24.cz
Zlatá
Zlatákoruna
koruna 2013
2011
MEDIÁLNÍ
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PARTNER
Nováfinanceloplošná stanice Český rozhlas Plus začala vysílat 1. března 2013. Nabízí anaKurzy.cz – největší nezávislý finanční portál. Investice, Osobní
Portál
Finance.czdiskuze,
byl spuštěn
v roce 1997
a patří
tak ksoučasnost
nejstarším
lytickou
publicistiku,
komentáře,
interaktivní
pořady.
Analyzuje
ce a Podnikání, to jsou tři stěžejní témata serveru Kurzy.cz.
Investice
zaměřeným společenských,
serverům na českém
internetu.
Nabízí svým
a aktuální dění v odborně
širších souvislostech
historických,
ekonomických
či
nabízejí uživatelům komplexní informace z kapitálových trhů nejen
praktických
článkůtaké
a kalkulátorů,
srovnání
kulturních. Českýuživatelům
rozhlas Plusmnoho
je informačním
kanálem
pro témata řadu
z oblasti
vědy
v ČR, ale i ze zahraničí. Akciové trhy doplňují informace z měnových
finančních
produktů
i dat zeČRo
světových
a množství
dalších
užia techniky nebo historie.
Navazuje
na stanice
6, Rádioburz
Česko
a Leonardo.
Nalaďte
óra Zlaté koruny
zpravidla investice,
příležitostíedukativní program
či komoditních
trhů,jsou
alternativní
zá- na středních
si nás denně
vlnách, ve
vašínávštěvníkům
televizi, na internetu
a dalších
multiplexech.
tečných aplikací,
které
pomohou
orientovat
se ve svěk veřejné
diskuzi anakburze
výměně
kladů
obchodování
atd.názorů
Osobnímezi
finance přináší rozsáhlé
inwww.rozhlas.cz/plus
tě financí.
odborníky nebo mezi odborníky a politiky
formace pro širokou veřejnost. Od hypoték, stavebního spoření nebo
z různých končin názorového spektra.
Český
rozhlas slavíwww.finance.cz
tento rok 90. výročí začátku svého pravidelného vysílání. V průběpovinného
ručení,
přes rozsáhlé
informace
aktuální
Přispívají tak
ke kultivaci
veřejného
prostoruk daním, až po
hu celého
roku připravuje nejen zajímavé pořady, ale i řadu akcí. Sledujte nás na speznění
nejdůležitějších
zákonů
atd.
Aktuální
novinkou
serveru
je
unia k udržování pluralitního charakteru české
ciálním webu www.90.rozhlas.cz.
kátní
projektToVizuální
obchodní
rejstřík, který
společnosti.
je zejména
v současnosti,
kdy umožňuje návštěvníkům
sledovat
propojení
firem
a
osob
v
přehledném
grafickém
layouvzrůstá polarizace společnosti a lidé různých
tu.
Daně,mají
zákony,
firem
to jsou
další témata sekce Podnikání.
názorů
častorejstřík
tendenci
spolu
nemluvit,
Kurzy.cz
s desetiletou
tradicí
nakoruny,
českém aby
internetu
patří mezi tradiční
velmi cenné.
Přeji Fórům
Zlaté
si
informační
médium,charakter
jehož obliba
je časem
prověřena.
tento svůj pluralitní
udržela,
a jejich
organizátorům invenci a šťastnou ruku co se
Portál FiremniFinance.cz vznikl v roce 2010. Je zacílen na malé a střední
www.kurzy.cz
týče nápadů na témata jednotlivých setkání.
podniky a podnikatele. Stěžejními tématy jsou start podnikání a jeho fiDemokracie je diskuze.
Časopis je dvouměsíční
periodikum,
vycházíjsou
v nákladu
15průvodci
000 ks. Okruh
čtenářů
tvoří
nancování.
Součástí portálu
podrobní
začátkem
podnikání,
především osoby dále
s rozhodující
pravomocí
(střední a vrcholový
management)
přehledná srovnání
podnikatelských
účtů a úvěrů,
upozorněnívnasouvýdoc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor, Bankovní
kromém a státnímzvy
sektoru.
Kvalifikovaný
je cca 500
000načtenářů.
Časopis přináší
zajímavých
programůodhad
a komentáře
k dění
trhu s dotačními
tituly.
institut vysoká škola
zejména informace o dění a událostech politického, ekonomického, kulturního, diplowww.firemnifinance.cz
matického a společenského
života v ČR. Jeho obsah tvoří např. rozhovory s významnými osobnostmi, redakční články, ale i klasická firemní inzerce, fotoreportáže z významných akcí firem a institucí (konference, důležité semináře, výročí, vyhlášení vítězů
innost ZK sleduji již řadu let a pokud mohu,
významných soutěží a velké společenské události v ČR), vkládaná inzerce. Další inforrád se akcí, které organizuje, zúčastňuji.
Smysl
vidím
pro firmy našeho formátu
vetaké
dvoumožná on-line
NEWTON Media, a.s. – jednička na středoevropském trhu
v oblasmace
je pak možno
naléztsoutěže
na webu
www.leadersmagazine.cz.
Zde je
Témata diskuzních fór jsou vždy aktuální, účast
rovinách.
Za čiprvé
z každoročních
hodnocení
vzejdou
nové
ti monitoringu tisku a analýzy médií dodává výběry článků
z tisku,v podobě
prezentace
bannerů,
odkazů.
Kromě
klasické
tištěné
podoby
a na webu časovystupujících i posluchačů skutečně reprezentatrendy v tom
oboru
finančního
trhu.
V pojišťovnicrozhlasu,
televize,
internetu
a agenturního
Na(průměrná
záklanávštěvnost
sekterém
pohybuje
kolem
30 000),
se Vaše
prezentace objeví také
tivní a jsou
organizačně
výborně
zajištěná. Zezpravodajství.pisu
tví například
v poslední
„bodují“
invesdě
zadání
klienta
sledujehodnotím
aktuální dění,
inzerci, sociální sítě
a zajišv elektronickém
Zpravodaji,
který
je každýdobě
týden
zasílánjednorázová
na 40 000 konkrétních
adres.
všech
těchto
důvodů
dosavadní
tiční životní pojištění, nebo nové typy povinného ručení
ťuje
cenné
a kvalitní podklady pro strategickéwww.leadersmagazine.cz
plánování
existenci
ZKinformace
vysoce pozitivně.
s havarijními riziky. Druhým nesporným kladem soutěže
nebo tvorbu marketingových kampaní. S mediálními analýzami odje, že kombinuje hodnocení odborníků s hodnocením laiborníků
z NEWTON
Media získají
zákazníci
užitečný nástroj pro koJUDr. Petr
Šimerka, náměstek,
MPSV
ČR
ků, takže máme zpětnou vazbu jak od finančních expertů,
munikaci s médii a účinný prostředek kontroly mediálního obrazu
tak veřejnosti a podle toho můžeme nasměrovat i vývoj nofirmy.
pojištění
či produktových
inovací. AOsobní
v neposlední
řadě
Kurzy.cz – největšívých
nezávislý
finanční
portál. Investice,
finance
a Podnikání, to
www.newtonmedia.cz
tkví přínos
Zlaté Kurzy.cz.
koruny proInvestice
klienty- nabízejí
na poli ekonomické
jsou tři stěžejní témata
serveru
uživatelům komplexní
informace z kapitálových
trhůPoskytuje
nejen v jim
ČR,totiž
ale dobrý
i ze zahraničí.
Akciové trhy doplňují
gramotnosti.
návod, jak si vybrat
informace z měnových
komoditních
trhů, alternativní
investice,
edukativní prokvalitníčipojištění
a další finanční
instrumenty.Proto
si také
gram základů obchodování
nastříbrné
burze atd.
Osobní
finance
přinášejí
každé zlaté,
nebo
bronzové
koruny,
kterourozsáhlé
jsme informace
pro širokou veřejnost.
Od hypoték,
stavebního
spoření vážíme.
nebo povinného ručení, přes
v uplynulých
ročnících
získali, významně
rozsáhlé informace k daním, až po aktuální znění nejdůležitějších zákonů atd.
Jakub
Strnad,
Aktuální novinkou
serveru
je unikátní projekt Vizuální obchodní rejstřík, který umožňuje návštěvníkům
sledovat
propojení firem
a osob
v přehledném grafickém layoutu.
předseda
představenstva,
Allianz
pojišťovna
www.kurzy.cz
F
Č
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
ODBORNÍ
ODBORNÝPARTNEŘI
PARTNER
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) je neziskovým proFinanční
arbitr je kompetentní
k rozhodováUnie
společností
nančního vzprostředkování
fesním sdružením
právnických osob
podnikajících
na území
Českéfirepubliky
oblasti
ní
sporů
mezizprostředkování
poskytovateli platebních
služeb Uniea sdružuje
poradenství
(USF)
finan
čního
a poradenství.
celkem
16je– neziskovým
18 řádných profesačlenů
uživateli
platebních služebfinančně
při poskytování
ním společ
sdružením
osob podni– nejvýznamnějších
poradenských
ností zprávnických
celé ČR. Členská
platebních
služeb nebo
mezivýznamné
vydavatelimodely
elek- finan
kajících
území České
základna pokrývá
všechny
čníhonaporadenství,
odrepubliky
univerzál-v oblasti
tronických
peněz a držiteli
elektronických
zprostředkování
a poradenství.
ních multiproduktových
sítí, přes
specializovanéfinančního
investiční či
pojišťovací poradce
až
peněz
při vydávání
a zpětnéslužby.
výměně
Unie sdružuje
celkem
14lídry
řádných
po poolové
či direct-salesové
Ve elekvšech oblastech
jsou členové
Unie
pora- členů denského trhu,
přičemž
celkový
podílfičlenů
v mnoha oblastech
i přesporadenských
polotronických
peněz.
Hlavním
posláním
nanč-dosahuje
nejvýznamnějších
finančně
vinu obratu
všemi zprostředkovateli
a poradciz vcelé
ČR.ČR.
Mezi
hlavní
hod-hodnoty,
ního
arbitra generovaného
je zajištění rychlého,
bezplat- společností
Mezi
hlavní
noty, a efektivního
které USF finančnímu
přinesla,
patří
informační
otevřenost,
ideapřinesla,
ného
vyřizováníporadenství
sporů klientů
které USF
finančnímu
poradenství
odpovědnostimimosoudní
za činnost spolupracovníků
a vyspělé
etické
principy poskytování
s institucemi
cestou. Typickým
patří
informační
otevřenost, služeb.
idea odpovědČlenovéjeUnie
kladou za cíl použití
důslednou
a všeobecnou
těchto
hodnot vytvořit
sporem
např.sineoprávněné
platební
nosti aplikací
za činnost
spolupracovníků
a vyspělé
vyšší standard
finančního
poradenství aetické
zprostředkování.
karty
při platběvuoblasti
obchodníka
nebo v bankoprincipy poskytování služeb. Členové
matu,
neoprávněný převod v rámci interneUnie si kladou za cíl aplikací těchto hodnot
www.usfcr.cz
tového bankovnictví, neoprávněný převod vytvořit vyšší standard v oblasti finančního
finančních prostředků z účtu.
poradenství a zprostředkování.
www.financniarbitr.cz
www.usfcr.cz
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ)
byla založena v roce 2002. Reprezentuje 1000 individuálních členů a prostřednictvím
10 korporativních členů zastřešuje více než 10 000 osob poskytujících poradenské
a zprostředkovatelské služby na finančním trhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné
zázemí a intenzivně komunikuje s orgány státního dohledu i s orgány legislativními.
AFIZ se zaměřuje na rozvoj trhu finančních služeb za současné kultivace podnikatelského a spotřebitelského prostředí s důrazem na ochranu klientů. AFIZ pořádá konAsociace
finančních
zprostředkovatelů
a fiAsociace
kapitálový
trh České republiky
ference, panelové
diskuze
k aktuálním tématům,
zejménapro
v oblasti
nové legislativy.
nančních poradců České republiky (AFIZ)
patří mezi nejvýznamnější profesní sdružewww.afiz.cz
byla
založena v roce 2002 . Reprezentuje
ní působící na kapitálovém trhu. Asociace
1100 individuálních členů a prostřednicsdružuje nejvýznamnější správce - investiční
tvím 12 korporativních členů zastřešuje více
společnosti a asset management společnosti,
než 10.000 osob poskytujících poradenské
které působí v ČR a další subjekty, které poa zprostředkovatelské služby na finančním
skytují služby v oblasti kolektivního investotrhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné závání. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení
zemí a intenzivně komunikuje s orgány stát- transparentnosti kapitálového trhu, ochraně
Asociace
proi kapitálový
trh České republiky
patří mezi
nejvýznamnější
profesní
ního
dohledu
s orgány legislativními.
AFIZ
investorů
a podpoře
zájmů svých
členů. Asosdružení působící na kapitálovém trhu. Asociace sdružuje nejvýznamnější správce
se zaměřuje na rozvoj trhu finančních služeb ciace usiluje zejména o rozvoj kapitálového
– investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v ČR, a další
zasubjekty,
současnékteré
kultivace
podnikatelského
a spotrhu a kolektivního
investování.
Svými akposkytují
služby v oblasti
kolektivního
investování. Činnost
Asociace
třebitelského
prostředí
s
důrazem
na
ochranu
tivitami
a
samoregulačními
předpisy
napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a pod- chce
klientů.
AFIZsvých
pořádá
konference,
panelové
rozvíjet
povědomí,
znalost
a důvěryhodnost
poře zájmů
členů.
Asociace usiluje
zejména
o rozvoj
kapitálového
trhu
a kolekdiskuse
tématům,
zejména v oboblasti kolektivního
investování.
tivníhok aktuálním
investování.
Svými aktivitami
a samoregulačními
předpisy
chce rozvíjet
lasti
nové legislativy.
povědomí,
znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování.
www.akatcr.cz
www.afi
z.cz
www.akatcr.cz
Zlatá koruna je fórem, kde se tradičně setkávají zajímaví lidé a kde
Soutěž Zlatá
koruna se za více než desetileté
zaznívají zajímavé a podnětné myš-
trvání významně posunula a stala se jednou
koruně
se daříproduktů.
postihoz nejdůležilenky.
tějších Zlaté
v oblasti
finančních
vat aktuální
ekonomického
Je také jednou
z nejdéletémata
působících
na českém
společenského
vývoje
vyvažovat
finančnímitrhu.
Velmi hodnotné
na asoutěži
je, že
pohledy
pohledy
praktickýsi stále udržuje
svéteoretické
produktové
zaměření
a přimi ka orientaci
hospodářsko-politickými.
spívá tak lépe
na trhu finančních Toto
produktů z pohledu
tj. klienta.
fórumkonečného
je již řadu uživatele,
let přínosem
pro výV době širokých
produktových
portfolií
výzměny názorů
odborníků
Českéjerepubnamným liky.
vodítkem při rozhodování klientů.
Finanční gramotnost české populace není tak
Miroslav
vysoká, jak
by mělaSinger,
být a výsledky nezávislé
guvernér
České
banky
soutěže proto
mohou
být národní
velmi důvěryhodným
návodem při důležitém rozhodování. Věřím, že si
soutěž i nadále povede tak dobře jako dosud a její
pozice bude
stejně Zlatá
silná akoruna
unikátní.je Na
soutěži
Soutěž
výjimečná
Zlatá koruna
si cením
nejvíce způsobu
svou
dlouhodobostí,
když hodnocení
v příštím
jednotlivých
přibude
hlášených
proroce
slavitajižnominovaných
své desáté výročí.
duktů. Metoda je na trhu unikátní tím, že hodnoUnikátní je také v počtu hodnotících
cení provádí nezávislá Finanční akademie složená
odborníků,
ježakademiků
jsou součástí
Finančz finančních
odborníků,
i novinářů.
ní
akademie
a
je
jich
více
než
Počet členů Finanční akademie dosáhl již tří350.
stoRovněž
fóra Zlaté
korunyodborných
jsou velmi
vek. Takovéto
rozsáhlé
uskupení
populární
a kům
navštěvovaná.
Obsah
hodnotitelů
dává výsled
vysokou vypovídací
je vždy
velmi
aktuální
schopnost fór
a prestiž.
O to
více může
úspěšanénebojí
hodse ani kontroverzních
témat. Přeji
nocení v soutěži
těšit
zúčastněné instituce.
soutěži i fórům Zlaté koruny vše dobFóra Zlatérékoruny
přispívají
tématy
k poa ať zájem
o obasvými
projekty
neutichá.
třebným veřejným diskuzím na aktuální témata.
František
Klufa, vynikajícími odborJsou již tradič
ně obsazována
nanční
arbitr
republiky Díky
níky, a to fijak
českými,
takČeské
i zahraničními.
tomu jsou i mediálně velmi populární a „dokreslují“ vysokou prestiž značky Zlatá koruna. Opakovaně vysoká účast to jen potvrzuje. Přínosná je
i vzájemná úzká vazba mezi Fóry Zlaté koruny
a Finanční akademií Zlaté koruny.
Dr. Ing. František Klufa, ředitel strategie
masového trhu, ČSOB
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
ODBORNÍ
ODBORNÝPARTNEŘI
PARTNER
Alfou a omegou dnešního finančního
trhu není velikost investice, ale informace, a to nejen o vývoji jeho
sektorů
či celé ekonomiky,
ale ataké
sem účastníkem
Zlaté koruny
čleo nem
podmínkách
a parametrech
jedFinanční akademie
od jejího
samotnéhoproduktů
vzniku a jsem
přesvědčen,
notlivých
a služeb.
Zlatá
že si během
své existence
koruna
je projektem,
kterývydobyla
přináší
značné renomé.
Zlatá
koruna
významinformace
z obou
úhlů
pohledu.
Pranou měrou
přispěla
ke zvyšování
videlné
diskuse
nad klíčovými
tématy
finanční gramotnosti
investorů
i ke
finančního
trhu v podobě
fór Zlaté
kultivacipovažuji
finančního
k osvětě
koruny
za trhu
velmia přínosné
investorů
i veřejnosti.
Rovněžtak
výsledjak
pro odbornou
veřejnost,
také
ky Zlaté koruny mohou být investorům
pro rezort financí jako regulátora.
vodítkem v nepřehledné džungli finanSoutěž je pak nejen dobrým vodítčního trhu a finančních produktů.
kem pro občany, jak si vybrat ze stále
se ale zejména
Narozšiřující
finančních nabídky,
fórech si nejvíce
cením
připomenutím
hlavní zásady
– nejaktuálnosti vybraných
témat, vysoké
dříve
si nabídky
srovnat a vyhodnoodborné
úrovně přednášejících
a zejtit,
až poté
uzavírat smlouvu.
ména
kontinuity,
mám na mysli
tematické návaznosti jednotlivých
Klára
Król,
ročníků,
v čemž se domnívám, jsou
náměstkyně
ministra
financí
ČR
finanční fóra
naprosto
ojedinělá.
Jako panelista diskuzí na finančních
fórechjako
se takové,
domnívám,
že možnost
zvyšují
Fóra
dávají
nejen osvětu veřejnosti a přehlednou
diskuse či podnětu, mohou otevírat
a srozumitelnou formou informují
různé otázky, hledat na ně odpovědi
veřejnost o nejaktuálnějších událosatech
různá
řešení. Setkávají
se zde
lidé,
a problémech
finančního
světa,
kteří
mají se
k dané
říci.
ale také
snažíproblematice
nacházet i cojejich
Často
jsou řešení.
to špičkoví odborníci, něpřijatelná
kdy politici. Účastnil jsem se několika
fór
a mohu
Ing.Zlaté
Milankoruny
Šimáček,
člen potvrdit,
předstaže svým
obsahem
jistě pavenstva aktuálním
a náměstek
GŘ, Exportní
pojišťovna,
a.s.
tří
k těm nejlepším.
J
Stanislav Bernard,
majitel, Rodinný pivovar Bernard
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
Asociace
penzijních
společností
byla
Asociace
penzijních
fondů ČRČR
(APF
ČR) je
založena
ustavující
členskou
schůzí
dne
dobrovolné zájmové sdružení právnických
25. 6. 1996, tehdy jako Asociace penzijních
osob, především penzijních fondů. APF ČR
fondů ČR. Je dobrovolným zájmovým sdruprosazuje,
ženímzejména
právnických
osob,koordinuje,
které od 1. reprezentuje
1. 2013
a
hájí
společné
zájmy
svých
členů. Členství
sdružuje všechny penzijní
společnosti,
ČR jerepublice
dobrovolné
a má dvědůchoformy. Jedkterév APF
v České
provozují
se buď doplňkové
o členství řádné
nebospoření
přidružené.
dové ná
spoření,
penzijní
Řádné členství
je určeno
fondům.
a penzijní
připojištění
a zapenzijním
tím účelem
V APF ČR jednotlivé
jsou sdruženy
všechny účastPF aktivně
obhospodařují
důchodové,
na trhu a má tři
přidružené
členy.
nicképůsobící
a transformované
fondy.
Asociace
zejména reprezentuje, koordinuje a prosawww.apfcr.cz
zuje společné
zájmy svých členů. V Asociaci
působí také 3 přidružení členové, kteří jsou
společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového
poradenství.
www.apfcr.cz, www.starnesmysli.cz
Asociace
českých
pojišťovacích
makléřů
Asociace
českých
pojišťovacích
makléřů
(AČPM)
byla založena
r. 1994.
(AČPM)
byla založena
r. Cílem
1994. AČPM
Cílem je
AČPM
podpora
profesních
zájmů a zvyšování
je podpora
profesních
zájmů a profezvyšování
sionální
prestiže prestiže
povolání
pojišťovacího
profesionální
povolání
pojišťovacího
makléře.
AČPM
se podílí
na tvorbě
zákonů,
makléře.
AČPM
se podílí
na tvorbě
zákonů,
prosazuje
profesní
etiku,etiku,
stará se
o vzdělávání
prosazuje
profesní
stará
se o vzdělávámakléřů
a
o
propagaci
jejich
činnosti.
AČPM
ní makléřů a o publicitu jejich činnosti. AČPM
je zakladatelkou a organizátorkou prestižní
je zakladatelkou a organizátorkou prestižodborné ankety pojišťovacích makléřů
ní odborné
ankety sdružuje
pojišťovacích
makléřů
Pojišťovna
roku. AČPM
79 členů,
roku.
92 členů,
kteří Pojišťovna
realizují téměř
80AČPM
% všechsdružuje
makléřských
kteřív realizují
přes
80 % všech
makléřských
obchodů
ČR. Svými
aktivitami
ve prospěch
v ČR. Svými
ve prospěch
celéhoobchodů
makléřského
stavu jeaktivitami
Asociace obecně
celého makléřského
stavumluvčí
je Asociace
obecně
respektována
jako oprávněný
pojišťojakorepublice.
oprávněný mluvčí všech
vacíchrespektována
makléřů v České
pojišťovacích makléřů v České republice.
www.acpm.cz
www.acpm.cz
Asociace
Asociace hypotečních
hypotečních makléřů,
makléřů, o.s.,
o.s., je
je profesprofesním
sdružením
právnických
osob,
které
půsoním sdružením právnických osob, které působí
bí na českém hypotečním trhu. Posláním
na českém hypotečním trhu. Posláním asociace
Asociace je standardizace služeb hypotečních
je standardizace
služebprofesionální
hypotečních makléřů,
makléřů,
zvyšování
úrovně
zvyšování
profesionální
členů,
členů, zvláštní důraz je úrovně
pak kladen
nazvláštní
etické
důraz je pak
kladen naprofese
etické rozměry
vykonározměry
vykonávané
a na posilování
vané profese
a na posilování
prestiže
hypotečprestiže
hypotečních
makléřů.
Dalším
cílem
ních makléřů.
Dalším
cílem
je aktivní
Asociace
je aktivní
účast
naasociace
samoregulačním
účast načeského
samoregulačním
procesu
českého
hyprocesu
hypotečního
trhu.
Asociace
potečního trhu.
Asociace
hypotečních
hypotečních
makléřů
byla
založenamakléřů
v roce
2006
a její členové
se vstupem
do Asociace
byla založena
v roce 2006
a její členové
(Fineo
zavázali
dodržovat
kodex AHM,
jehož cílem
je
Group, Gepard
Finance,
Hyposervis,
Simply
primárně
ochrana zájmu
klientů.
a Sophia Finance)
se vstupem
do asociace zavázali dodržovat kodex AHM, jehož cílem je
www.ahmcr.cz
primárně ochrana zájmu klientů.
www.ahmcr.cz
Společnost
CBCBje –provozovatelem
Czech Banking
Credit
Společnost CBCB
BankovníBureau,
a. s.,klientských
provozuje Bankovní
klientho registru
informacíregistr
(BRKI),
kteských
informací
a byla založena
roce 2002mezi
pěti
rý slouží
k vzájemné
výměně vinformací
největšími
působícími
na českém
trhu.
bankami abankami
stavebními
spořitelnami
o klientech
Banky
a stavební
spořitelny
si prostřednictvím
(fyzických
osobách
a živnostnících),
kteří u něregistru
vyměňují
informace
o bonitě- auživatele
důvěrykteré banky
či stavební
spořitelny
hodnosti
klientů.nebo
Vytváří
takúvěrový
prostředí
zodregistru - čerpají
čerpali
produkt.
povědného přístupu k osobním financím. V souCBCB je dodavatelem služeb pro řízení úvěčasné době má registr 26 uživatelů. Poskytuje
rových rizik
Prostřednictvím
informace
jakuživatelů
členskýmBRKI.
bankám
a stavebním
služby CredittakBureau
Score
poskytuje
spořitelnám,
i široké
veřejnosti,
a to svým
v použivatelům
informaci
o pravděpodobnosti
dedobě
úvěrové
zprávy dostupné
v Klientském
faultu klienta
v budoucím
období a spořitelnám
služba Portcentru
CBCB. Bankám
a stavebním
folio LAB
umožňuje
systematické
hodnocení
registr
nabízí
další produkty
typu Credit
Bureau
rizikačia Portfolio
sledováníLAB,
změn
v chování
Score
které
umožňujíúvěrového
systemaportfolia
banky.rizika a sledování změn v chotické
hodnocení
vání klientů dané banky či stavební spořitelny.
www.cbcb.cz
www.cbcb.cz
ODBORNÍ
ODBORNÝPARTNEŘI
PARTNER
Zájmové sdružení
sdružení právnických
právnických osob
osob LLCB,
CNCB
Zájmové
– Czech
Credit
z.s.p.o.
byloNon-Banking
založeno v roce
2004 Bureau,
za účez.s.p.o., bylo založeno v roce 2004 pod
lem
zajištění
a zprostředkování
vzájemného
původním
názvem
LLCB, z.s.p.o.
za účelem
informování
věřitelských subjektů
(leasinzajištění a zprostředkování
vzájemného
informování
věřitelských
subjektů
(leasingových
a úvěrových
společností)
o údajích
gových, factoringových
a úvěrových
společvypovídajících
o bonitě,
důvěryhodnosti
ností) o údajích
bonitě,
a platební
morálce vypovídajících
jejich klientů – ofyzických
důvěryhodnosti a platební morálce jejich
aklientů
právnických
osob. a LLCB
shromažďuje
– fyzických
právnických
osob.
od věřitelských
subjektů
údaje o jejich
klienCNCB shromažďuje
od věřitelských
subjektů
údaje zajišťuje
o klientech,
jejicha zpracování
tech,
jejichzajišťuje
zpracování
provozuje
a provozuje Nebankovní
registr klientských
Nebankovní
registr klientských
informací
informací
(NRKI).
Zakladateli
sdružení
CNCB
(NRKI). Zakladateli sdružení LLCB, z.s.p.o.
je
je sedm společností působících v oblasti leasinsedm
společností prodeje,
působících
v oblasti
leasingu a splátkového
přičemž
v současné
gu
a splátkového
prodeje,
přičemž
v současné
době
má nebankovní
registr
28 uživatelů.
době má LLCB, z.s.p.o. 26 uživatelů.
www.cncb.cz
www.llcb.cz
Hospodářská
komora
České
republiky
zastuHospodářská
komora
České
republiky
zastupodnikatelskou
veřejnost,
a to
záklapuje puje
podnikatelskou
veřejnost,
a to
na nazádě zákona č. 301/1992 Sb. Je neodmyslitelkladěnou
zákona
č. 301/1992
Sb. Je neodmyslisoučástí
ekonomického
života v naší
telnou
součástí
ekonomického
života
v naší
zemi.
Hlavním
posláním HK
ČR je
vytvářet
pro podnikání,
prosazovat
a podzemi.příležitosti
Hlavním posláním
HK ČR
je vytvářet
porovatpro
opatření,
která
přispívajía kpodrozvoji
příležitosti
podnikání,
prosazovat
podnikání
v ČRkterá
a tímpřispívají
i k celkovék ekonomické
porovat
opatření,
rozvoji
stabilitě státu. Komora sdružuje téměř 14 000
podnikání
v ČR a tím i k celkové
ekonomic-hosčlenů organizovaných
v 61 regionálních
ké stabilitě
státu.
Komoraa sdružuje
téměř
podářských
komorách
85 oborových
asociacích.
Po organizovaných
celém území ČR vje 66
rozprostřena
14 000
členů
regionál- síť
70 kontaktních
míst,
ních téměř
a 84 oborových
asociací
HKkde
ČR.podnikatelé
Po cemohouČR
formou
veřejné služby
získat
inforlém území
je rozprostřena
síť téměř
100
mace potřebné pro svoji činnost.
kontaktních míst, kde podnikatelé mohou
www.komora.cz
formou
veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost.
Klub finančních ředitelů „CFO Club“ je asociace
vrcholových pracovníků v oblasti finančního
Klub
ředitelů
„CFO
Club“ je asociařízení.finančních
Klub působí
v České
a Slovenské
repubce
pracovníků
oblasti
licevrcholových
od roku 2006
a má vvíce
jak finančního
140 členů.
Posláním
Klubu
je sdílení
nejlepší
praxe vzoblasřízení,
která
sdružuje
přední
odborníky
česti finančního
Pravidelná
setkání Klubu
kých
podniků,řízení.
veřejné
správy, vysokých
škol
jsou místem pro výměnu zkušeností, znalostí
a a odbornou
Dnešní
dobapravidelně
je o konkontaktů.veřejnost.
Pro členy
Klubu
taktech,
výměněz informací
– to
pořádámezískávání
diskuzníasetkání
oblasti finanční
je
hlavní
deviza CFO Clubu.ukazatelů,
Klub finančních
(vývoj
makroekonomických
situace
na kapitálových
trzích,
řízení finančních
rizik
ředitelů
vyhlašuje
každoročně
výroční cenu
i měření aředitel
řízení roku“.
výkonností)
i nefinanční
pro„Finanční
Tato výroční
cena byla
blematiky (využití inovací, strategie společnoszaložena
v
roce
2006.
Hlavním
cílem
udílení
tí v různých obdobích, role CFO ve statutárních
této
prestižní
„Finanční ředitel
roku“
je
orgánech).
K ceny
nejvýznamnějším
akcím
Klubu
ocenění
práce
finančníchředitele
manažerů
za výroční
mimopatří volba
Finančního
roku,
konference
in finance
či Preřádný
počin v Excellence
oblasti finančního
řízení, zvýšení
zidentskýpovědomí
golfový turnaj.
Současně
pořádáme
prestiže,
a významu
finančního
řízetematická setkání na aktuální témata společně
ní
pro úspěch
každé společnosti.
s partnery
Klubu.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na dobrovolné, nepoAsociace
malých
a středních
podniků
a živlitické
platformě
firmy
a živnostníky
nostníků
ČR sdružuje
na zdobrovolné,
i jejich
organizace
celé ČR. K nezávislé
dnešnímu dni
zastupuje
cca 254
000
podnikatelplatformě
firmy azájmy
živnostníky
i jejich
organizaských
Vedles vládou,
tradičních
oborů souce z celé
ČR.subjektů.
Spolupracuje
ministerstředí pozornost i na obory „trendové“ (bio,
stvy, účastní
se
klíčových
jednání.
Je
připomínnano, kosmický průmysl, tkáňové inženýrkovým
místem
legislativy
a členem
poradních
ství
apod.).
Pozornost
v r. 2013
je soustřeorgánů
vlády
ministerstev.
Je autorem
děna
naaYoung
Business
a Familycyklu
Business.
Spolupracuje
s vládou,
ministerstvy,
účastní
unikátních
nezávislých
průzkumů
o názorech
se klíčových
jednání.oblasti
Je připomínkovým
podnikatelů
na problémové
podnikání.
místem legislativy a členem poradních
Je přímo
v prezidiu
asociaorgánů
vládyUEAPME-Evropské
a ministerstev. Je
autorem
ce MSP.
S cílem
zviditelněnínezávislých
živnostníků i mencyklu
unikátních
průzkumů
ších firem
poskytuje
záštitu a je na
odborným
o názorech
podnikatelů
problémové
oblasti podnikání.
S cílem zviditelnění
hodnotitelem
řady podnikatelských
soutěží. živnostníků
menších firem
záštitu
K dnešnímu
dnii zastupuje
zájmy poskytuje
cca 254.000
a je odborným hodnotitelem řady podnikapodnikatelských
subjektů.
telských soutěží. Je zakládajícím členem
Koalice pro transparentní podnikání.
www.amsp.cz
www.cfoclub.cz
www.cfoclub.cz
www.komora.cz
Zlatá koruna si v posledních letech
získala vysoké renomé u odborné
i laické
veřejnosti
co se Fóry
týče Zlaté
mezilatá koruna
jak svými
národních
fór i soutěže.
koruny,
tak dalšími
aktivitamiZejména
(soutěž
Zlaté
koruny)
výrazně
přispělaunikátní
k profediskusní
fóra
umožňují
sionalizaci
zkvalitnění
příležitost adiskuse
mezi finančního
odborníky
sektoru.
A aktuálními
to nejen díky
zvyšování
i laiky nad
tématy.
Laťka
informovanosti
o nových
trendech
je nastavena vysoko
a existuje
tudíž
atlak
možnosti
sdílet čizekonfrontovat
na její udržení
strany jejích
odborné
názory,cožalebude
taképroi ně
v oblasti
organizátorů,
velkou
zlepšování
výzvou. finanční gramotnosti české
populace a kvality konkurenčního prostředí
českých finančních trzích.
MichalnaMejstřík,
Vprofesor
tomto ekonomie
ohledu tedy
ZlatáUK,
koruna
IES FSV
předpozitivně
přispěla k růstu
a rozvoji
celé
seda představenstva
a ředitel,
EEIP
české ekonomiky.
Z
Nejvíce oceňuji schopnost organizátoFóra
Zlaté koruny
pořádaná
k akrů
shromáždit
vždy velmi
zajímavou
tuálním prezentujících
ekonomickým a aúčastníků
právním
skupinu
otázkám považuji
panelových
diskuzízaavelice
také přínosná.
fakt, že
že dávají je
široký
proi Zejména
pokud jdeproto,
o návštěvníky,
pro tato
stor typický
pro otevřenou
výměnua názorů
fóra
velmi široký
reprepolitiků a odborníků
a veřejné
zentativní
vzorek státní
význam
ných
osobností
a od borníků
z finan
ční
správy s odbornou
veřejností
a jsou
sféry.
Výsledkem
je svojí zajištěna.
velikostí
vždy výborně
organizačně
i Proto
reprezentativností
unikátní
diskuzje o ně mimořádný
zájem
a odnípovídá
fórum,
které
si vydobylo
svébytné
tomu
i pestrá
škála panelistů
místo
na české
finanční
a náro–dohos
a dalších
účastníků,
i bohatá
častopodářské
scénědiskuse.
díky účasti akadei kontroverzní
mické sféry, státní správy, politiků
i Petr
profesionálů
Šimerka, z oboru. Stalo se tak
jednou
z mála
příležitostí,
jak relanáměstek
ministra
práce a sociálních
tivně
neformálně a apoliticky, avšak
věcí ČR
současně na dostatečné odborné
úrovni diskutovat o řadě ekonomických otázek důležitých pro budoucnost ČR.
prof. Ing. Jan Švejnar, Ph.D., ekonom,
CERGE-EI
www.amsp.cz
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
FOTOGALERIE2003 - 2012
FOTOGALERIE
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
FOTOGALERIE
FOTOGALERIE
2003 - 2012
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
HLAVNÍ CENY
ZLATÁ KORUNA
KATEGORIE
A - RETAIL2013
Stavební spoření
Výsledky 11. ročníku soutěže
Účty
1. WÜSTENROT Kamarád+
Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.
1. Fio Běžný účet bez poplatků Fio banka, a.s.
2. Spořicí účet ING Konto ING Bank N.V.
2. ATRAKTIV úvěr 3,7 % p.a.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Cena veřejnosti
3. eKonto Raiffeisenbank, a.s.
3.
Raiffeisen
1. Nízká
Geniushyposplátka
Gratis Ge Money
Bank stavební spořitelna, a.s.
V kategorii Účty se v nabídce bank již tradičně na předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké poplatky, vysoký výnos a standardní
přístup k provádění transakcí. Pohledem na poslední dva ročníky zjistíme,
že se jedná o velmi dynamický tržní segment, kde jsou příchozí hráči vždy
schopni
uspět. Ovšemplatební
ne všichninálepka
jsou schopni
1. Bezkontaktní
GEudržet
Moneytakto
Bankzískanou pozici. V tomto ohledu bude zajímavé sledovat očekávaný nástup nových hráčů
v2.příštím
roce. domácnosti
Na dalších příčkách
se umísťují GARANCEMI
vysoce úročené spořící inPojištění
s unikátními
strumenty.
Zde se začínají prosazovat produkty s velmi širokou nabídkou
Allianz pojišťovna
doplňkových služeb mířené na vyšší klientské segmenty. Již tradičně se
příčkách umísťují
vlajkové produkty tradičních hráčů bankovna
3. spodních
Fio Smartbroker
Fio banka
ního trhu. Je to však více díky jejich poplatkové politice než kvalitě produktů
Letos byl do
této kategorie
přihlášen
rekordní
novinek,a stále
celsamotných.
Celkově
lze hodnotit
trh bankovních
účtůpočet
jako rozvinutý
kemse72.
Do soutěže
poslalo klientské
své produkty
39 finančních
více
zaměřující
na jednotlivé
segmenty,
čímž přinášíspoleč
cílovým
ností. Ukazuje
to, že hodnoty.
oproti minulým létům je inovační horečka
segmentům
více přidané
na Mgr.
postupu
zasahuje
celý trh
– od Management
bankovníchConsulting
produktů přes
Ing.
Michala Vytiska,
Manager,
Accenture
Vítězný produkt stavební spořitelny Wüstenrot je velmi nakloněn kli2. Kreditní
kartagenerace,
Cetelem
ČR
entům
z řad mladé
proCETELEM
kterou nepředstavuje
jenom výhodný
spořící produkt, ale v rámci možností této kategorie nabízí vstřícné pod3. Fio(poplatky)
osobní účet
bez poplatků
Fio banka
mínky
a vykazuje
flexibilitu vůči
potřebám této skupiny. Produkt Atraktiv úvěr 3,7% ČMSS vychází vstříc zájemcům o dlouhodobější
Pohodlné a levné bankovnictví. V tomto duchu se nese letošní Cena
optimalizaci financování bydlení. Přátelská úroková sazba je garantována
veřejnosti Zlaté koruny. Osm produktů z první desítky totiž připadá
až do úplného splacení úvěru, je možné mimořádné splácení bez sankčna elektronická bankovnictví nebo účty zdarma. Nadvládu těchto
ních poplatků, poplatky jsou obecně vcelku nízké a transparentní. U Nízproduktů narušil pouze podílový fond PARTNER Invest od ČP
ké hyposplátky Raiffeisen stavební spořitelny je třeba vyzdvihnout ještě
INVEST na devátém místě a Kreditní karta od CETELEM ČR, která
nižší garantovanou úrokovou míru než u předchozího produktu a možobsadila dokonce stříbrnou příčku. Bez zajímavosti není ani to, že
nost širšího použití úvěru, např. na pořízení alternativních zdrojů energie
nevyhrál „levný účet“ od malé či nízkonákladové banky, ale Genius
a dalších úsporných řešení. Jsem názoru, že prvky, které jsou zabudovány
Gratis od GE Money Bank, který byl představen teprve v loňském
do vítězných produktů, osloví své klienty i v současných poměrně složiroce. Oproti tomu Fio běžný účet bez poplatků, letos třetí, vsadil na
tých
stavebníFio
spoření.
tutopodmínkách
kartu již připro
příchodu
banky. A – alespoň podle hlasujících
prof.
Ing.veřejnosti
Jaroslav Daňhel,
CSc.,oVysoká
školavelmi
ekonomická
v Praze
v ceně
– jde stále
strategii
úspěšnou.
Elektronické bankovnictví
Hypotéky
1. Převratná hypotéka
Cena podnikatelů
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Novinka roku
pojištění až po leasing. Vybírat mezi tolika přihlášenými nebylo
lehké. Vítězství si nakonec odnesla nejžhavější novinka, kterou
teprve v lednu uvedla na trh jako první u nás GE Money Bank.
Její bezkontaktní platební nálepka, zmenšenina platební karty,
zabodovala u poroty nejvíce. Hned za ní se umístilo unikátní
1.
eKonto Raiffeisenbank, a.s.
pojištění domácnosti z dílny Allianz, které přináší další inovační
průlom
do majetkových
Třetí a.s.
nejúspěšnější je novinka
2. Internet
Banka GEpojištění.
Money Bank,
obchodníka s cennými papíry Fio banky, která svým klientům
nabízí
zdarma nástroj
k snadnému
ovládání obchodního účtu
3.
Internetové
bankovnictví
mBank
s mnoha
mBank -doplňkovými
BRE Bank SAslužbami. I mezi neoceněnými je letos
řada novinek, které mají šanci již příští rok výrazně zabodovat ve
svých kategoriích
a nepochybně
si nastandardní
trhu své zákazníky
Elektronické
bankovnictví
je již zcela
a bezpečnýnajdou.
nástroj,
který se u hodnocených položek liší pouze v některých detailech - například vysokou kvalitou zabezpečení (eKonto a InternetBanking) nebo
velikou lácí (Internetové bankovnictví mBank), či zaměřením na specifickou funkci - např. jako elektronické platební karty (např. PaySec). To, co
klienti i odborníci na elektronickém bankovnictví oceňují, je především
jednoduchost, pohodlí a značná úspora času. Největším problémem,
i do budoucna, tak zůstává bezpečnost. Proto by další vývoj elektronického bankovnictví měl zřejmě směřovat především k ještě větší bezpečnosti, která však nemůže omezovat komfort klientů. Společně s tím musí
probíhat osvěta formou finančního vzdělávání, která kromě dalšího učí
občany obezřetnosti a upozorňuje je i na nebezpečí spočívající například
v neuváženém poskytování osobních údajů.
Ing. Bc. Ivan Noveský, předseda dozorčí rady COFET, a.s.
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
1. Hypotéka
Fio podnikatelský
účet bez
poplatků Fio a.s.
banka
2.
Klasik Offset
Raiffeisenbank,
2. Hypotéka
mKONTO business
mBank Bank Czech Republic, a.s.
3.
FLEXI UniCredit
Výsledky
hodnocení
koruny 2011 v oblasti hypoték zpochybňují
3. JISTOTA
ČeskáZlaté
pojišťovna
do značné míry věrohodnost výsledků nedávné ankety o finanční graCena podnikatelů
je oproti
Ceně veřejnosti
mnohem
různoroděmotnosti
v naší republice.
Preferenční
hlasy celkem
jednoznačně
prokajší. trvalejší
V prvnítendenci
desítcek výběru
svedly moderních
vyrovnanýflexibilních
boj banky,
pojišťovny
zují
produktů
vyhoi nebankovní
společnosti.
Podobně
klientů
vujících
individuálním
potřebám
klientů. jako
Jednáuseretailových
zejména o produkty
nakonec
vyhrály
účtypružné
zdarma.
Konkrétně
ty,úvěrů,
kteréaktivizaci
s podobnou
dávající
nejen
možnost
reakce
při splácení
dříve
nabídkou přišly
do Česka
vůbec
první financování
– od Fio potřeb,
banky
investovaných
finančních
zdrojů,jako
ale např.
i možnost
a mBank.
Třetí
příčka smluv
připadá
Českénebylo
pojišťovně,
produktu
se
kterými při
uzavírání
o úvěru
možnoresp.
předem
počítat.
JISTOTA,tokterý
se na
tuto pozici
vracíúvěrech
po dvou
letech. Naúvěrech
rozdíl
Prokazuje
i rostoucí
poptávka
po těchto
i hypotečních
od „retailové“
Ceny
veřejnosti
se ale
u podnikatelů
projevuje
to,
jako
celku. Přitom
zájemci
o hypoteční
úvěry
zdaleka již neberou
cokoliv
nízké
náklady
býtnejlepší.
jediným
lákadlem.
Ti, co vkladou
ažeumí
si sami
vybrat,nemusejí
co je pro ně
Finanční
gramotnost
tomto
důraz na finančního
širší nabídku
mezi nejlepších deset dostali i trasegmentu
trhuslužeb,
určitě neklesá.
diční,
banky CSc.,
– například
GE Money
Doc.
Ing.kamenné
František Pavelka,
Bankovníčtvrtou
institut vysoká
škola Bank nebo
devátou Komerční banku, obě s podnikatelskými účty.
KATEGORIE A – RETAIL
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
Účty
Úvěry
Hypotéky
Životní pojištění
1. Konsolidace
Fio osobní účet
bez poplatků
FioBank,
bankaa.s.
1.
půjček
GE Money
1.
hypotéka
Komerční
banka České spořitelny, a.s.
1.Flexibilní
FLEXI životní
pojištění
Pojišťovna
2. ČSOB
Běžný Půjčka
účet Air na
Bank
2.
zelené bydlení
Československá
obchodní
banka,
a.s.
3. Běžný účet Equa bank Equa
bank
2.
FLEXI UniCredit
Bank
2.Hypotéka
PERSPEKTIVA
7 BN Kooperativa
pojišťovna, a.s.
3.
Rychlá
půjčka
Raiffeisenbank,
a.s.
Tento
rok byla
plně dokončena
generační
výměna, kdy účty online bank
UNIQA
pojišťovna,
Mladé
odvětví
= vysoká a.s.
pružnost. To je to, co pomáhá vítězit našim
teprve
osmnáctiletým
které Životní
ve své nabídce
na
Výsledky Zlaté koruny hypotékám,
2011 v kategorii
pojištěnístavějí
potvrdily
přední
místo
– flexibilitu.
Není náhodou,
již podruhé
za
již několik
letpružnost
trvající trend
- opět zvítězily
produkty že
poskytující
předesebou
dostává ocenění (tentokrát dokonce už stříbro) Hypotéka
vším kvalitní pojistnou ochranu všech možných rizik, jaká si jen doveFlexi UniCredit Bank a že na první místo se dostala stará dobrá
deme v oblasti pojištění osob představit. A to vše v rámci jediné smlouvy
Flexibilní hypotéka Komerční banky. Navíc se ukazuje, že pro klienmožností není
krytí vjednotlivých
rizik v době
smloua samozřejmě
ty,
zájemce o shypotéky,
současné nejisté
době trvání
zdaleka
tak
vy snadno
měnit vpodle
aktuální
životní
situace pojištěného.
Pojišťovny,
lákavá
pružnost
úrokové
míře,
jako pružnost
v možnostech
regukteré splátek.
toto navícVšak
dokážou
nabídnout
s nejlepším
poměrem letos
cena/pojistné
lace
také
Hypotéka
Flexi zastínila
stálici
krytí, se pak
pravidelně hypotéku.
se svými produkty
umísťují
na čelných
místech.
UniCredit
Převratnou
Třetí místo
Hypotéky
Equa
bank
kvalitního pojištění
část pojistného
–Možnost
snadnévedle
refinancování
jen potvrzuje
tuto sílícíinvestovat
tendencia kvytvářet
pružsi tak(a
rezervu
postproduktivní
je pak
již spíše
jakousi
třešinkou
nosti
k vyššínakonkurenci;
což jevěk
jenom
dobře).
Zřejmě
nám
hypona dortu,
a todozrávají
zejména díky
státní
daňové
podpořeo takových
produktů.
téky
správně
a spolu
s nimi
i zájemci
ně.
Ze životního pojištění se tedy již delší dobu stává především pojištění nidoc.
Ing. František Pavelka, CSc., vedoucí katedry financí a ekonomiky,
byly nahrazeny
za účty
bankje nabízejících
výhody online
bank,celkového
zejména
Období
ekonomické
recese
obvykle následované
obdobím
vysoko úročená
depozita
a nízké
poplatky
a tradiční
distribuční
kanál.
oddlužení
ekonomiky,
nicméně
tento
proces probíhá
v různých
sektorech
Tyto banky
a jejich
produkty
mění tradiční
roli
běžného z své
výnosové
odlišně.
Zatímco
se státy
více zadlužují,
podniky
a domácnosti
dluhy
„cash cow“snižují
na akviziční
nástroj klientů.
Otázkou
pro příští
zůstane
(dočasně)
či restrukturalizují.
Z tohoto
důvodu
neníroky
překvapivé,
dlouhodobá udržitelnost tohoto konceptu s ohledem na celkovou profiže podobně jako loni v kategorii Úvěry i letos zabodovaly produkty týkatabilitu této produktové linie, protože možnosti cross-sellu jsou s ohlející se konsolidace půjček domácností. V dlouhodobém horizontu se dá
dem na šířku produktového portfolia a velikost klientské báze relativně
očekávat konvergence českého finančního trhu k hodnotám penetrace
omezené a zároveň banky nebudou dosahovat výrazné nákladové výhoproduktů v Eurozóně, což bude přinášet i svá rizika. Důležitými faktory
dy oproti tradičním hráčům. Celkově lze hodnotit trh bankovních účtů
pro
těchto
rizikvíce
bude
principu
zodpovědného
úvěrojakosnížení
rozvinutý
a stále
se dodržování
zaměřující na
jednotlivé
klientské potřeby,
vání
stranycílovým
poskytovatele
i příjemce
úvěru ahodnoty.
taktéž úroveň finanční
čímžze
přináší
segmentům
více přidané
gramotnosti obyvatelstva v ČR. S ohledem na rostoucí ceny energií lze
Michal Vytiska,
Manager
– Accenture
Management
Consulting
očekávat
i zvýšenou
poptávku
po půjčkách
na tzv. „zelené“
bydlení.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
3.
bank
– snadnés refinancování
3.Hypotéka
Rizikové Equa
životní
pojištění
dividendou Equa bank
koliv spoření,
a to vysoká
je jistě správný
Bankovní
institut
škola trend.
Ing. Petr Šafránek, místopředseda představenstva AFIZ ČR
Stavební spoření
1. WÜSTENROT Kamarád+ Wüstenrot - stavební spořitelna
Platební
karty
Úvěry
1.
RePůjčka Equa bank
Neživotní
pojištění
1. Platební karta AXA AXA Česká republika, s.r.o.
2. ZLATÝ účet Raiffeisen stavební spořitelna
2.
1.FlexiFIN
PovinnéŠkoFIN
ručení NA100PRO Kooperativa pojišťovna, a.s.
3. Stavební spoření WÜSTENROT Wüstenrot – stavební spořitelna
2.
Chytrá karta Česká spořitelna, a.s.
3.
– Optimalizace
úvěrů UniCredit
Bank
2.Presto
AllianzPůjčka
cestovní
pojištění Allianz
pojišťovna,
a.s.
Komentovat
kategorii
spoření začíná
být do jisté
míry nuda,
3.
MoneyCard
Plusstavební
s věrnostním
programem
bene+
již třetí rok slaví úspěchy v této kategorii Wüstenrot stavební spořiGE její
Money
Bank,
a.s. Wüstenrot Kamarád+ zvítězil již potřetí po
telna,
vítězný
produkt
Konečně dobrá zpráva. Stříbrnou pozici obsadil spotřebitelský
3. Allianz
pojištění se
službou
úvěr.
Je tomajetkové
kvalitou produktu,
nebo
snad Home
začíná obleva
Assistance
Allianzčasech?
pojišťovna,
a.s.téměř obligátní hegemonie
v tuhých
tupě škrtacích
Do již
medailových pozic konsolidačních úvěrů se „vloudil“ úvěr prorůO úspěchu produktů a tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cena
stový – FlexiFIN od společnosti ŠkoFIN. Vítězná RePůjčka, navíc
(i když
ta je v české
kotliněEqua
přece jen
důležitá),
ale i opravdu
další službydobře.
s tím spojené.
od
„mladého“
ústavu
bank,
vypadá
Nový
Mám
na
mysli
asistenční
služby,
nabízené
v
souvislosti
s
cestovním
ústav se snaží a je to znát. Ale produkt sám je pouze pomocpojišpři
těním, ale
i s pojištěním
a nemovitosti.
kdo nabídřešení
starých
úvěrů,domácnosti
nic rozvojového.
ČasUspěje
všakten,
ukáže,
zda
ne
nejpraktičtější
pomoc
v
nouzi.
U
cestovního
pojištění
rozhoduje
kromě
FlexiFIN bude tou první vlašťovkou a bude opravdu úspěšný, tzn.
velmi
asistence také
výše
limitunásledovat
pojištění. Lidé
konečně
pochopiže
ho kvalitní
do medailových
pozic
budou
další
kvalitní
spoli, že ceny zaúvěry,
léčení vnebo
zahraničí
jsou nesrovnatelné
těmipouze
u nás. Trendem
třebitelské
zapadne.
Nezáleží to svšak
na jeho
u pojištění
je spolehlivá
a rychlá likvidaceprostředí,
pojistné události.
Tedychemie
alespoň
kvalitě,
aleautna
českém ekonomickém
kterému
do té doby, než
do hry
hráčpokud
jménem
o něm
evidentně
nesvěd
čí.vstoupí
Občané,
si malus.
právě Většina
nemusípojišťoven
brát konsoličasto hovoří,
skutek zatím
vesele
utíká.raději
Praxedo
ukazuje,
že se některým
dační
úvěry, ale
„investují“
volné
peníze
dluhopisů...
sobě. vTento
produkt
je velmi
přátelský kenaklientům
mladé
generace,
Trend
oblasti
platebních
karet vydávaných
českém trhu
je jednoznačkterá nejvíce využívá produkt stavebního spoření k jeho makroekoný: zvláště v případě kreditních karet se vydavatelé odklánějí od vydávánomicky prvoplánovému účelu, tedy k financování bydlení. Produkty
ní karet, jejichž jediným benefitem je bezúročné období, protože takoWüstenrot – stavební spořitelny nabízejí vstřícné podmínky a vykavýchto karet je na trhu spousta. Místo toho se prodávají kreditní karty,
zují flexibilitu potřebám klientů, tak se jevil Finanční akademii i na
které
nabízejísemnoho
přidaných
už v podobě
přímých
slev,
třetí příčce
umístivší
produktbenefitů,
Stavebníaťspoření
Wüstenrot
s komnebo
ucelených
kvalitních
věrnostních
programů.
Držitel
karty
je
tak
binací nejvyššího úroku z úspor a nejnižší úhrady za vedení účtu.
skutečně
motivován
ke každodennímu
karty
a kvalitní
karta
Mezi produkty
Wüstenrot
– stavebnípoužívání
spořitelny
se na
druhé místo
mu
navíc
ušetří velké
množství
finančních
prostředků.
V souvislosti
blívklínil
produkt
Raiffeisen
stavební
spořitelny
Zlatý účet,
který jessoužící
se koncepcí
penzijní
reformy
přibývá
kreditních
karet,které
které klientům
pomáhačástí
unikátního
balíčku
ZLATÉ
stavební
spoření,
jízajiš
spořit
penzijního
fondu
v rámci spřátelené
finančníkskupiny.
Nejde
ťujedoatraktivní
výnos
a zároveň
flexibilní přístup
úsporám.
příspěvky,
ale opět složité
motivujíobdobí,
k používání
karty aprvky
nabízejí
sice
o závratné
Stavební
spoření
stále prožívá
atraktivní
ve
vítězných
produktech
bystraně
měly přesvědčit
klienty,
abypatří
si tyto
produksolidní
benefit.
Na druhé
mezi negativní
prvky
zvyšující
se
ty i v příštím
sjednávali.vydavatelů atakuje 30% hranici.
úroková
sazba, období
která u některých
Dalibor
Z. Jaroslav
Chvátal, šéfredaktor
finančního
Měšec.cza správní, Vysoká
prof. Ing.
Daňhel, CSc.,
Vysokáserveru
škola finanční
pojišťovnám
vyplácíprezident
bourajícímAFOG
klientům leccos prominout - nechat jim boIng.
Ivan Noveský,
nus, který by jinde neměli, a mít tak jistotu, že nepřejdou ke konkurenci.
Ale je to košer?
Ing. Dagmar Šístková – Jelínková, šéfredaktorka serveru oPojištění.cz
škola ekonomická v Praze
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
KATEGORIE A – RETAIL
Platební karty
KATEGORIE
A - RETAIL
Neživotní
pojištění
Stavební spoření
1. Platební karta v mobilu (NFC)
Účty
GE Money Bank
1.
domácnosti
s unikátními GARANCEMI
1. Pojištění
WÜSTENROT
Kamarád+
Allianz
pojišťovna
Wüstenrot
- stavební spořitelna, a.s.
1.
Běžný účet
bez poplatků
2. Fio
Bezkontaktní
platební
nálepkaFio banka, a.s.
GE Money Bank
2. Spořicí účet ING Konto ING Bank N.V.
3. MasterCard Mobile
3.
eKonto
Raiffeisenbank, a.s.
Poštovní spořitelna
V kategorii Účty se v nabídce bank již tradičně na předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké poplatky, vysoký výnos a standardní
GE Money
Bank riskla
jít ještě
stále neprobádanou
pomopřístup
k provádění
transakcí.
Pohledem
na poslední dva cestou
ročníky azjistíme,
cí se
sociálních
sítí dynamický
motivovattržní
klienty
k používání
novýchhráči
trendů.
že
jedná o velmi
segment,
kde jsou příchozí
vždy
Placeníuspět.
mobilem
se ne
totiž
brzyjsou
stane
samozřejmostí.
copoziplaschopni
Ovšem
všichni
schopni
udržet takto Zatím
získanou
tební
kartuohledu
s sebou
každý
nenosí,
mobil
ano. Ztrátu
mobilu
zjici.
V tomto
bude
zajímavé
sledovat
očekávaný
nástup
novýchtak
hráčů
rychleji
ztrátupříčkách
karty asemůžete
podniknout
bezpeč
vstíte
příštím
roce. než
Na dalších
umísťujívčas
vysoce
úročené spořící
in-nostní opatření. A věřím, že za dveřmi je doba, kdy platební karty
strumenty. Zde se začínají prosazovat produkty s velmi širokou nabídkou
již fyzicky potřebovat nebudeme, platba mobilem je totiž pohodldoplňkových služeb mířené na vyšší klientské segmenty. Již tradičně se
ná. Je vidět, že minimálně u platebních karet se bance tato stratepříčkách umísťují vlajkové produkty tradičních hráčů bankovna
gie spodních
vyplatila.
ního trhu. Je to však více díky jejich poplatkové politice než kvalitě produktů
Dalibor Z. Chvátal,
šéfredaktor
finančního
serveru
Měšec.cz
samotných.
Celkově lze
hodnotit trh
bankovních
účtů jako
rozvinutý a stále
více se zaměřující na jednotlivé klientské segmenty, čímž přináší cílovým
segmentům více přidané hodnoty.
Ing. Mgr. Michal Vytiska, Manager, Accenture Management Consulting
2.
2.Komplexní
ATRAKTIVpojištění
úvěr 3,7vozidla
% p.a.NAMÍRU se službou
100PROSERVIS
Kooperativa
pojišťovna
Českomoravská stavební
spořitelna,
a.s.
3.
pojištění KOLUMBUS
dodatkovým
pojištěním
3.Cestovní
Nízká hyposplátka
Raiffeisen sstavební
spořitelna,
a.s.
STORNO PLUS a asistenčními službami HOLIDAY
Vítězný
produkt
stavební
spořitelny
Wüstenrot
je
velmi
nakloněn
kliKooperativa pojišťovna
entům z řad mladé generace, pro kterou nepředstavuje jenom výhodný
Letošní
výsledkyale
soutěže
koruna
rozhodnutí
spořící produkt,
v rámciZlatá
možností
tétopotvrdily,
kategorie že
nabízí
vstřícné vsapoddit
na produkty
široký
mínky
(poplatky) nabízející
a vykazuje klientovi
flexibilitu především
vůči potřebám
tétorozsah
skupiny.krytí
Pronamísto
nízkéúvěr
ceny,3,7%
byloČMSS
pro pojišťovny
krokem
správným
směrem.
dukt Atraktiv
vychází vstříc
zájemcům
o dlouhodobější
Všechna
tři financování
oceněná pojištění
přesahují
obvyklý
rámec
optimalizaci
bydlení. významně
Přátelská úroková
sazba
je garantována
tradičního pojistného produktu v dané oblasti. Ukázalo se, že
až do úplného splacení úvěru, je možné mimořádné splácení bez sankčv rámci hospodářské soutěže se jednotliví hráči na trhu začínají
ních poplatků, poplatky jsou obecně vcelku nízké a transparentní. U Nízzaměřovat spíše na oblast kvality a rozsahu pojistné ochrany než na
ké hyposplátky
stavební
spořitelny
je třeba vyzdvihnout
ještě
optimalizaci
cenRaiffeisen
za účelem
dosažení
vyšší obchodní
produkce, jako
nižší garantovanou
úrokovou
míru než
u předchozího
produktu
a možtomu
bývalo v nedávné
minulosti.
Navíc
mě těší, že
podobný
přínost širšího
úvěru, kteří
např. tentokrát
na pořízenína
alternativních
zdrojů energie
stup
mají i tipoužití
pojistitelé,
ocenění nedosáhli.
Přeji
a
dalších
úsporných
řešení.
Jsem
názoru,
že
prvky,
které
jsou
zabudovány
všem pojistitelům, aby se jim nadále dařilo v započatých inovacích
vítězných
osloví
své klienty
současných
poměrně složiadoaby
novinkyproduktů,
bezezbytku
plnily
veškerái vočekávání
klientů.
tých podmínkách pro stavební spoření.
Ing.
Tomáš Síkora, MBA, výkonný ředitel, Česká asociace pojišťoven
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Životní pojištění
Elektronické bankovnictví
Penzijní spoření
Hypotéky
1. FLEXI životní pojištění (s InSpiral)
1. Allianz penzijní připojištění se Strážcem penze
1.Allianz
Převratná
penzijníhypotéka
společnost
1. eKonto
PojišťovnaRaiffeisenbank,
České spořitelny a.s.
2.
Banka
GE Money
Bank, a.s.
2. Internet
PERSPEKTIVA
Kooperativa
pojišťovna
3.
mBank
3. Internetové
FLEXI životníbankovnictví
pojištění – JUNIOR
Pojišťovna České spořitelny
mBank - BRE Bank SA
Kategorie Životní pojištění nepřinesla žádné překvapení. Naopak
Elektronické
bankovnictví
již vítězí
zcela produkty
standardnís akvalitním
bezpečný anástroj,
potvrdila setrvalý
trend, je
kdy
široce
který
se u hodnocených
položek
liší pouzeproduktů
v některých
detailechtvorby
- navariabilním
krytím rizik.
Vlastnosti
v oblasti
příklad
zabezpečení
(eKonto
a InternetBanking)
nebo
rezervyvysokou
nejsou kvalitou
v posledních
letech při
hodnocení
až tak sledované.
velikou
bankovnictví
mBank),
či zaměřením
na specificSvědčí lácí
to o(Internetové
návratu k samé
podstatě
pojištění
– tedy ke krytí
rizik.
kou
funkci
- např. jako
elektronické potřebu
platební karty
(např.
PaySec).
To, co
Zřejmě
si konečně
uvědomujeme
pojištění
nejen
pro případ
klienti
odborníci
napro
elektronickém
bankovnictví
je především
smrti, iale
zejména
případ výpadku
příjmů oceňují,
v důsledku
vážného
jednoduchost,
pohodlí a značná
času. Největším
úrazu nebo dlouhodobé
nemoci.úspora
Na druhou
stranu se problémem,
ukazuje, že
zde ještě nenazrála
dobabezpečnost.
pro pojištění
čistě
riziková.
lze
i do budoucna,
tak zůstává
Proto
by další
vývojPříčinu
elektronicmimobankovnictví
jiné spatřovat
daňových
úlevách.
Pozornost
si zaslouží
prokého
mělvzřejmě
směřovat
především
k ještě
větší bezpečgram která
InSpiral
vítězného
produktu,
tedyklientů.
možnost
přejítsna
nosti,
všakunemůže
omezovat
komfort
Společně
tímnovou
musí
verzi smlouvy
ukončení
té stávající.
Možná
je to
velmidalšího
rozumná
probíhat
osvětabez
formou
finančního
vzdělávání,
která
kromě
učí
cesta v obezřetnosti
boji proti tolik
kritizovanému
a můženapříklad
být rozobčany
a upozorňuje
je i napřepojišťování
nebezpečí spočívající
účinnější
než pokusy
o plošné
regulační zásahy státu.
vhodně
neuváženém
poskytování
osobních
údajů.
Ing.
Ivan
Noveský, Generální
předseda dozorčí
rady Asociace
COFET, a.s.
Ing.Bc.
Petr
Šafránek,
sekretář,
finančních zprostřed-
kovatelů a finančních poradců České republiky
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2. Penzijní připojištění se zhodnocením 2,2 %
2.Penzijní
Hypotéka
Klasik
Offset
Raiffeisenbank, a.s.
společnost
České
pojišťovny
3. Hypotéka FLEXI UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
3. Doplňkové penzijní spoření
Česká spořitelna
penzijní
společnost
Výsledky
hodnocení–Zlaté
koruny
2011 v oblasti hypoték zpochybňují
do značné společnosti
míry věrohodnost
výsledkůpenzijní
nedávné ankety
o finanční
graOceněné
v kategorii
připojištění
zůstaly
motnosti
v naší
republice.
Preferenční
hlasy
celkem
prokastejné,
jako
vloni,
s výjimkou
výměny
pořadí
najednoznačně
druhém a třetím
zují trvalejší
tendenci
výběru moderních
flexibilních
místě.
Porotci
zřejměk akcentovali
ustálenost
trhu produktů
v tomto vyhosegvujících aindividuálním
se zejména
o produkty
mentu
nepochybněpotřebám
správněklientů.
zvoliliJedná
dominantní
společnosti,
dávajícísenejen
možnostve
pružné
reakce při splácení
úvěrů, aktivizaci
dříve
které
osvědčily
zhodnocení
spravovaných
prostředků,
investovaných
finančních
zdrojů,nárůstu
ale např. ipočtu
možnost
financování
potřeb,
dosáhly
vysoké
dynamiky
nových
účastníků
kterýmikombinovaly
při uzavírání smluv
o úvěru
nebylo připojištění
možno předem
počítat.
asevhodně
nabídku
penzijního
s dalšími
Prokazuje tosvých
i rostoucí
poptávka skupin.
po těchto Vítězům
úvěrech i hypotečních
úvěrech
produkty
finančních
v naší kategorii
jako celku.blahopřeji
Přitom zájemci
hypoteční úvěry
již neberou
cokoliv
upřímně
a seozvědavostí
buduzdaleka
sledovat
příští ročník
a umí si sami
co větší
je pro produktové
ně nejlepší. Finanční
gramotnost
v tomto
soutěže,
kde vybrat,
možnost
diferenciace
v rámci
nově
platné
legislativy
k trhu
důchodové
reformě možná, v dobrém slova
segmentu
finančního
určitě neklesá.
smyslu,
porotě ztíží
rozhodování.
Doc. Ing. František
Pavelka,
CSc., Bankovní institut vysoká škola
Ing. Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních fondů ČR, předseda
představenstva a generální ředitel ČSOB penzijní společnosti, a.s.
KATEGORIE A – RETAIL
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
Podílové fondy
Úvěry
Životní pojištění
1. Konsolidace
Horizont Invest
Conseq
Management
1.
půjček
GEInvestment
Money Bank,
a.s.
1. FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s.
2. ČSOB
ČP INVEST
– Fond
korporátních
2.
Půjčka
na zelené
bydlenídluhopisů ČP INVEST
Československá obchodní banka, a.s.
2. PERSPEKTIVA 7 BN Kooperativa pojišťovna, a.s.
3.
Rychlá
půjčka že
Raiffeisenbank,
a.s. se letos dostaly hned dva
Není
překvapením,
na stupně vítězů
3. Rizikové životní pojištění s dividendou
UNIQA pojišťovna, a.s.
investiční
programyrecese
životního
cyklu.následované
Vítězem je Horizont
Invest od
Období
ekonomické
je obvykle
obdobím celkového
společnosti Conseq. Bronzovou příčku si odnáší Partner Invest od
oddlužení ekonomiky, nicméně tento proces probíhá v různých sektorech
ČP Investu. Oba dva programy jsou jistě kvalitní a k jejich oblibě jim
odlišně. Zatímco se státy více zadlužují, podniky a domácnosti své dluhy
paradoxně pomáhá i diskuze okolo důchodové reformy. Stříbrnou
(dočasně) snižují či restrukturalizují. Z tohoto důvodu není překvapivé,
příčku má zaslouženě Fond korporátních dluhopisů ČP Investu.
že podobně jako loni v kategorii Úvěry i letos zabodovaly produkty týkaTento fond patří dlouhodobě k nejvýkonnějším fondům na českém
jící
se fondů
konsolidace
domácností.
dlouhodobém
horizontu
se dá
trhu
a stojípůjček
si velmi
dobře ve Vsrovnání
s řadou
zahraničních
očekávat
konvergence
českéhozaměření.
finančníhoZa
trhu
k hodnotám
penetrace
fondů stejného
investičního
výbornými
výsledky
stojí
produktů
v Eurozóně,
což bude
přinášet
i svá rizika.
Důležitýmiportfolio
faktory
aktivní správa,
přísná
investiční
disciplína
a zkušený
pro
sníženíVítězům
těchto rizik
dodržování
principu zodpovědného úvěromanažer.
tétobude
kategorie
gratuluji.
vání ze strany poskytovatele i příjemce úvěru a taktéž úroveň finanční
Vladimír
Nejezchleba,
hlavní
analytik
ALLFIN
PRO Holding
místogramotnosti obyvatelstva v ČR. S ohledem na rostoucí
ceny a.s.,
energií
lze
předsedairady
Unie společností
finančního
a poradenství
očekávat
zvýšenou
poptávku po
půjčkách zprostředkování
na tzv. „zelené“ bydlení.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Výsledky Zlaté koruny 2011 v kategorii Životní pojištění potvrdily
již několik let trvající trend - opět zvítězily produkty poskytující především kvalitní pojistnou ochranu všech možných rizik, jaká si jen dovedeme v oblasti pojištění osob představit. A to vše v rámci jediné smlouvy
a samozřejmě s možností krytí jednotlivých rizik v době trvání smlouvy snadno měnit podle aktuální životní situace pojištěného. Pojišťovny,
které toto navíc dokážou nabídnout s nejlepším poměrem cena/pojistné
krytí, se pak pravidelně se svými produkty umísťují na čelných místech.
Možnost vedle kvalitního pojištění část pojistného investovat a vytvářet
si tak rezervu na postproduktivní věk je pak již spíše jakousi třešinkou
na dortu, a to zejména díky státní daňové podpoře takových produktů.
Ze životního pojištění se tedy již delší dobu stává především pojištění nikoliv spoření, a to je jistě správný trend.
Ing. Petr Šafránek, místopředseda představenstva AFIZ ČR
3. PARTNER Invest – program životního cyklu ČP INVEST
Obchodování s CP
1. Obchodník s cennými papíry Patria Direct
Platební
karty
2. Fio e-Broker Fio
banka
Neživotní pojištění
1.
Platební karta AXA AXA Česká republika, s.r.o.
3. Obchodování s cennými papíry brokerjet České spořitelny
1. Povinné ručení NA100PRO Kooperativa pojišťovna, a.s.
2.
Chytrásoutěže
karta reflektují
Česká spořitelna,
Výsledky
vývoj v a.s.
produktech a technologiích,
které reagují na neustále se vyvíjející zájmy tuzemských klientů.
3.
MoneyCard
Plus
s
věrnostním
programem bene+
Stále sofistikovanější a tím i náročnější klient požaduje širokou
GE Money
Bank, a.s.
nabídku
investičních
nástrojů, různé typy služeb a v oblasti online
2. Allianz cestovní pojištění Allianz pojišťovna, a.s.
obchodování i pestrou paletu funkcí elektronických platforem,
O úspěchu produktů a tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cena
(i když ta je v české kotlině přece jen důležitá), ale i další služby s tím spojené.
Mám na mysli asistenční služby, nabízené v souvislosti s cestovním pojištěním, ale i s pojištěním domácnosti a nemovitosti. Uspěje ten, kdo nabídne nejpraktičtější pomoc v nouzi. U cestovního pojištění rozhoduje kromě
velmi kvalitní asistence také výše limitu pojištění. Lidé konečně pochopili, že ceny za léčení v zahraničí jsou nesrovnatelné s těmi u nás. Trendem
u pojištění aut je spolehlivá a rychlá likvidace pojistné události. Tedy alespoň
do té doby, než do hry vstoupí hráč jménem malus. Většina pojišťoven o něm
často hovoří, ale skutek zatím vesele utíká. Praxe ukazuje, že se některým
pojišťovnám vyplácí bourajícím klientům leccos prominout - nechat jim bonus, který by jinde neměli, a mít tak jistotu, že nepřejdou ke konkurenci.
Ale je to košer?
Ing. Dagmar Šístková – Jelínková, šéfredaktorka serveru oPojištění.cz
Trend v oblasti platebních karet vydávaných na českém trhu je jednoznačkteré vyhovují právě jeho specifickým potřebám. Vzhledem k poný: zvláště v případě kreditních karet se vydavatelé odklánějí od vydávákračujícímu nepříznivému trendu v objemech obchodů s českými
ní
karet, jejichž
benefitem
bezúročné období,
protože
takocennými
papíryjediným
makléřské
firmyje přicházejí
s širokou
nabídkou
výchto
karet jenástrojů,
na trhu spousta.
Místotradičních
toho se prodávají
karty,
investičních
kde kromě
akcií či kreditní
dluhopisů
již
které
mnoho
přidaných
benefitů,investování
ať už v podobě
běžněnabízejí
nabízejí
produkty
umožňující
do přímých
komodit,slev,
na
nebo
ucelených
věrnostních
programů. produkty.
Držitel karty
tak
FOREXu
nebo kvalitních
jiné deriváty
či strukturované
Ve je
snaze
skutečně
motivován
ke každodennímu
používání
karty a kvalitní
karta
omezovat
rizika dále
přistoupila řada
obchodníků
k výrazným
mu
navíc ušetří
velké množství
finančních
V souvislosti
s blízměnám
v nabídce
svých služeb,
a to iprostředků.
na úkor vlastní
rentability.
žící
se koncepcí
kreditních
které pomáhaVšechny
výše penzijní
uvedenéreformy
trendypřibývá
znamenají
další karet,
zkvalitnění
služeb,
jíkteré
spořitbezesporu
do penzijního
fondu
v rámci spřátelené
jde ku
prospěchu
zákazníka.finanční skupiny. Nejde
sice o závratné příspěvky, ale opět motivují k používání karty a nabízejí
Ing. Štěpán Pírko, předseda představenstva, Colosseum, a.s.
solidní benefit. Na druhé straně mezi negativní prvky patří zvyšující se
úroková sazba, která u některých vydavatelů atakuje 30% hranici.
Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor finančního serveru Měšec.cz
3. Allianz majetkové pojištění se službou Home
Assistance Allianz pojišťovna, a.s.
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
KATEGORIE B – PODNIKATELÉ
Podnikatelské
účty
Penzijní
připojištění
Pojištění
Leasing pro podnikatele
1. Allianz
Fio podnikatelský
účet bez poplatků
Fio banka
1.
penzijní připojištění
s výnosem
3%
penzijní eKonto
fond, a.s.KOMPLET Raiffeisenbank
2. Allianz
Podnikatelské
1.
Kooperativa
1.TREND
Optimal
leasing pojišťovna
automobilů s flexibilními službami
2.
3. Penzijní
mKONTOpřipojištění
business mBank
Penzijní fond České spořitelny, a.s.
2.ORDINACE
Financování
se službou
VIP likvidace pojistných
3.
Kooperativa
pojišťovna
Dovolte mi, abych jako představitel AMSP ČR stručně definoval
3.
Penzijní
připojištění
se státním
příspěvkem
základní
parametry
tzv. podnikatelského
účtu,
který by splňoval nároky Generali
několika penzijní
set tisíc fond,
živnostníků
a.s. a středních i malých podnikatelů
v ČR, které naše Asociace reprezentuje a zná jejich potřeby. Jde o účet
Pro
penzijní
připojištění
představujeVLASTNOSTÍ
Zlatá koruna
těchto
vlastností:
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
JE mimořádnou
TO, ABY ÚČETpříležiKAŽDÝ
Výsledky vývoje pojistného trhu v prvním kvartále tohoto roku
3. CLICKstagnaci
– FINANCOVÁNÍ
VOZŮ
ON-LINEpojištění, potažpotvrzují
z loňského roku
u neživotního
Leasing, s.r.o.která je určitým odrazem vývoje naší
mo Raiffeisen
u pojištění- podnikatelů,
ekonomiky. Lze však pozorovat, že stagnace celkového přijatého
Leasingové produkty,
které
byly oceněny
v letošním
ročníku
soutěžepodZlapojistného
u pojištění
podnikatelů
není
vyvolána
nezájmem
tá koruna,onásledují
ve financování.
Každý
který
nikatelů
zjištěníaktuální
svých trendy
rizik formou
pojištění,
aleprodukt,
především
má ambicevelkou
uspět na
konkurenčním
trhu, musí
obsahovat
základpoměrně
konkurencí
pojišťoven,
která
snižuje kromě
sazby pojistních služeb
i přidanou
hodnotu
klienta.
Vítězovékteré
nabízejí
v první
řadě
ného.
V této
konkurenci
mají pro
výhodu
produkty,
jsou
variabilflexibilitu,
dále optimálního
VIP služby a také
on-line přístup.
Rychlost
při vyřízení
ní
s možností
přizpůsobení
potřebám
klienta
a zárofinancování,
a požádání
o poskytnutí
veň
jsou prozjištění
klientasplátek
i přehledné.
Stále
větší důrazleasingu
je takéon-line
kladenjsou
na
výhody, které
klienti
ocení. Osobní
zajišťují VIPpostupně
služby v podobě
nabízený
rozsah
pojistného
krytí,přístup
který pojišťovny
rozšijedné
osoby, na kterou
se klient pojistného
může obrátittrhu.
pro případ
vyřízeřují
vekontaktní
snaze přizpůsobit
se poptávce
Dle našich
ní pojistné události.
model osobních
jsou klientimají
zvyklí
z bank
zkušeností
uvedenéNavítězné
produktyporadců
v této kategorii
většinu
a budou stále častěji
podobnévyžadovány
služby i od ostatních
finančních
předpokladů,
kterépožadovat
jsou podnikateli
a pro které
jsou
institucí.poměrně
V rámci hodnocení
produktů můžeme konstatovat,
zároveň
rozšířené vítězných
a oblíbené.
reagují na poptávku
na trhu aspolečnosti
nabízejí produkty
že instituce
Daniel
Pěnička,výkonný
ředitel makléřské
Expertingorientované
spol. s r. o.
tost
podrobit
de facto
celý trh hodnocení
expertů,
v soutěži
– I TEN
POSLEDNÍ
ŽIVNOSTNÍK
– DOKÁZALpanelu
OVLÁDAT
SÁM kteří
BEZ NUTNOSTI
jednotlivé
produkty
posuzují.
Klientovi
penzijního
připojištění
se tak doODBORNÉHO
EKONOM.
VZDĚLÁNÍ
ČI S POMOCÍ
DALŠÍ OSOBY
(I INTERNETOVÉ
BANKOVNICTVÍ).
ÚČET cenná
BY MĚL
BÝT VEDEN
BEZ jak
ŠKÁLY
NEJRŮZNĚJŠÍCH
stává
do rukou velmi
informace
o tom,
odborníci
hodnotí
. Účty
POPLATKŮ,
AŤ JIŽ ZJEVNÝCH
ÚČTU )se
AŽdíky
PO TY
UMNĚ
SKRYTÉ
kvalitu
nabízeného
produktu(VEDENÍ
a bezesporu
tomu
může
mnohem
těchto parametrů
již u násVítěz
existují,
byť jich
je poskrovnu.
je
kvalifikovaněji
rozhodnout.
kategorie
obhájil
své loňskéNabízejí
prvenství
banky,úroveň
které rychle
reagují kterou
na podnikatelské
prostředí,
potvrdilmenší
tak vysokou
své nabídky,
si udržuje již
několik
azejména
aktivně
se opřipojištění
něj zajímajízvládlo
a požadavky
zapracují.
Jedná
se
let.
Penzijní
krizovéklientů
obdobísvižně
2008-2010
ve velmi
dobzejména
banku,
mBank,
Equa kbanku.
Z velkých bank
si výjimeč
ré
kondicioaFIO
vítězné
fondy
patří právě
těm představitelům
sektoru,
kte-ně dobře
vede Raiffeisenbank.
bankovníhoprodukt,
trhu jsou
rým
se to povedlo
nejlépe. JelikožOstatní
se jednávelikáni
o silně regulovaný
je
zatvrzelí
a je
jichproduktové
hlavní bankovní
je pořádNezbývá
vybíránínež
nejrůzněj
zde
prostor
pro
inovacečinností
velmi omezený.
doufat,ších
bankovních
poplatků.
že nadcházející legislativní změny zásadně tento prostor otevřou a dočkáme
mnohem
pestřejší
nabídky
v tomto
potřebném
produktu.
Ing. IvoseBěhan,
předseda
dozorčí
rady
AMSPvelmi
ČR, soudní
znalec
Ing. Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů ČR
ČSOB Leasing,
a.s.
2. START
PLUS Kooperativa
pojišťovna
událostí ČSOB Leasing, a.s.
na potřeby svých klientů.
Ing. Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení LLCB
Podnikatelské
Podílové
fondy úvěry
Leasing pro podnikatele
1. Horizont
Investiční Invest
úvěr 5 PLUS
Česká
spořitelnaManagement, a.s.
1.
Conseq
Investment
1.
Full-service
leasing
– ULTRA
INCLUSIVE
ALD Automotive
Každý
ročník je trochu
jiný
a každýALL
ročník
odhaluje nové
trendy
ve
financích.
Ten
letošní
ukázal,
že
hlavním
tren2. FINANCOVÁNÍ VOZŮ ON-LINE Raiffeisen – Leasing
dem je spojování co největšího množství služeb do jednoho
zvýhodněného
balíčku.
Tím klient
získává výhodu:
někdo,
3.
ČSOB Optimal
Leasing
s flexibilními
službami
kdoČSOB
službu
umí poskytovat na běžícím páse, se za klienta
Leasing
postará o technikálie, které by jej jinak zbytečně zdržovaVýsledky soutěže Zlatá koruna 2013 v kategorii Leasing pro podnily. Finanční produkty se tedy stávají stále více „uživatelkatele potvrzují již několikaletý trend v poskytování leasingových
sky příjemné“.
služeb
v ČR. Při stagnaci investic a poklesu hrubého domácího pro-
2. ČP
ČSOB
Leasing
– Program
2.
INVEST
- Zlatý
fondAGRO 2013 ČSOB Leasing
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
3. Rámec – Finanční jistota při nákupu zemědělské půdy
GE MoneyInvest
Bank Pioneer Asset Management, a.s.
3. Rentier
Podle informací od
našichpro
členů
se situace
úvěrubyl
u malých
Charakteristickým
znakem
podílové
fondyv získání
v roce 2010
návrat
podnikatelů,
živnostníků
nijak
dramaticky
Navíc
ke
stabilitě a postupné
zapomínání
na krizi
finančníhonezlepšuje.
sektoru. Vzpomíndochází k tomu, že živnostník už mnohdy ani nemá velký zájem
ky na hluboké propady však nejsou zcela zapomenuty a dokážou být stále
o získání úvěru, protože nemá zakázky a má velké obavy, že pokud
noční můrou správců fondů. Je celkem logické, že vítězem a bronzovým oceby nesplácel úvěr, přijde i o skromný majetek. Proto se snaží přeněným
jsou proto ,,chytrá
portfolia“
s částečným
omezením
rizik,
jakofirmy,
Horižít z provozních
peněz,
eventuálně
z peněz
rodiny.
Malé
zont
nebo Rentier Invest
společnosti
kteréInvest
majíod
ccaConseq
20 zaměstnanců,
by možná
zájemPioneer.
o malý Pro
úvěrvětšinu
měly,
střadatelů
jsou tytok investiční
pohodlnějším
ale zase dochází
tomu, že programy
banky vyhodnotí
jejichřešením
žádost než
dle výběr
předjednotlivých
fondů, jejich
sledování 3a hlídání
Za pozornost
stojí
stříložených výsledků
za poslední
roky a kurzů.
ty nejsou
„vhodné“,
s tím,
brná
koruna pronebude
Zlatý fond
ČP Investu.
veřejnost
oceňuje, že tento
že podnikatel
moci
splácetOdborná
a jsme zase
na začátku.
fond se osvědčil jako investiční nástroj do špatného burzovního počasí. Jeho
Bedřich Danda,
předseda,
a živnostníků
ČR akcií
výjimečnost
je postavena
na Sdružení
kombinacipodnikatelů
růstu cen drahých
kovů a růstu
firem, které drahé kovy těží. Navíc zlatý investiční příběh tohoto fondu je
investorům srozumitelný. Právem je tento fond ČP Investu mezi oceněnými.
Vladimír Nejezchleba, místopředseda rady Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
duktu
a průmyslové
Markéta
Šichtařová, výroby se aktivita leasingových společností přesouvá
operativní
hlavní na
ekonomka,
Nextleasing
Financedoprovázený komplexními službami.
V současné době činí podíl tohoto leasingu na celkových leasingových operacích téměř jednu polovinu a přibližuje se tak trendům ve
Takové soutěže jako Zlatá koruna jsou velmi důležité, zevyspělých zemích světa. Jde především o dopravní techniku (vozové
jména proto,
nám poskytují
zpětnou
vazbu od odborné
parky),
kde sežeprosazují
produkty
s významným
podílem doprovodveřejnosti.
koruna správa
si v průběhu
let,parků
kdy jeapod.).
vyhla- Pokud dojde
ných
služebZlatá
(full servis,
vozových
reputaci,
především díky
kšována,
oživenívybudovala
růstu českévynikající
ekonomiky
a k příznivějšímu
nastavení legisnezávislosti
poroty,pro
a proto
nás velice
těší,
se v soutěži
lativních
pravidel
finanční
leasing,
je že
nesporné,
že tato tradiční
forma
financování,
zejména malých a středních podnikatelů, získá
tak dobře
umisťujeme.
opět na významu. To se zejména týká finančního leasingu strojů
Zapletal,
předseda představenstva
generální řediaPetr
zařízení
a v neposlední
řadě i leasingua nemovitostí.
tel, Pojišťovna České spořitelny
Ing. Vratislav Válek, CSc., Čestný předseda České leasingové a finanční
asociace
PŘEDSEDA FINANČNÍ AKADEMIE
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.,
předseda Mezinárodní obchodní komory ICC ČR,
profesor na Institutu ekonomických studií FSV UK,
člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)
Finanční akademie změnila metodiku hodnocení
s důrazem na bezpečnost a udržitelnost produktů
Letošní jedenáctý ročník představuje průlomový okamžik soutěže
Zlatá koruna. Loni jsme oslavili deset let soutěže a začali se zamýšlet
nad jejím dalším vývojem. Je sice pravda, že se někdy nemusí vyplatit
změnit něco, co funguje, nicméně jsme se rozhodli tuto výzvu podstoupit. Změnili jsme metodiku hodnocení produktů tak, aby plně
reflektovala současné trendy na finančních trzích.
Nová zjednodušená metodika hodnocení, která byla schválená
Finanční akademií, klade důraz i na dlouhodobou perspektivu
a parametry daného produktu. Jedná se o tři hlavní metodologické
změny. Za prvé, porotci známkovali produkty jako ve škole, tj. na
škále 1-5. Za druhé, produkty se hodnotily podle tří kritérií: cena
a výnos, kvalita, bezpečnost a udržitelnost. Za třetí, porotce si mohl
sám nastavit váhy, resp. důležitost jednotlivých kritérií, čímž se zvýšila flexibilita hodnocení. Uvedl bych jeden příklad. Pro některé porotce
mohou být spořící účty atraktivním produktem podle kritéria cena
a výnos. Nicméně se časem aktuální vysoký úrok může snížit, tudíž
z pohledu kritéria bezpečnosti a udržitelnosti již spořící účty tak atraktivní být nemusí. Porotce proto může dát důraz na to kritérium, které
považuje za důležité, čímž se rozšiřuje paleta a relevance jeho rozhodování.
Pokud budeme z hlediska hodnocení sledovat trendy projevující se na
trhu, pak jako hlavní můžeme zaznamenat dlouhodobý trend směřující k vyšší transparentnosti a jednoduchosti produktů. Projevil se
zejména nástupem nových bank, které se snaží ve své nabídce cíleně
eliminovat prvky, na něž jsou klienti u jiných bank citliví a širokým
využíváním online aplikací posouvají bankovnictví do nové dimenze.
Podobné kvalitativní změny vidíme u platebních karet, kdy nad bonusovými programy vítězí bezkontaktní a mobilní technologie.
Výraznými změnami prochází také oblast pojistných produktů, investičních instrumentů a tak by bylo možné pokračovat. S rozšiřováním
moderních aplikací rostou i požadavky na bezpečnost, která bude
spolu s důvěryhodností poskytovatele v budoucnu pro klienta základním kritériem.
V letošním roce jsme zaznamenali nebývalé množství inovací
a nových produktů. Ukazuje se, že krize byla k něčemu dobrá.
Probudila aktivitu, která se táhne celým finančním trhem a pronikla
do všech jeho segmentů. Bude ovšem záležet i na tom, jak tyto změny
zaregistruje klient, jak na ně bude reagovat, jakou jejich interpretaci
pro sebe bude vyžadovat a kdo mu ji poskytne.
Co říci závěrem? Pevně doufám, že nové změny ve Zlaté koruně se prokáží jako pozitivní. Dále věřím, že jsme další desetiletku načali úspěšně
a překročili tak pomyslný Rubikon. Produktů na českém finančním trhu
přibývá a s novými technologiemi bude také v budoucnosti přibývat.
Orientace klienta v této oblasti bude čím dál obtížnější a ten se bude
spoléhat na nezávislá hodnocení nejen na internetu a sociálních sítích.
Zlatá koruna mu při tomto rozhodování bude i nadále nápomocna a její
role by se mohla dále zvyšovat.
FINANČNÍ
AKADEMIE
FINANČNÍ AKADEMIE
Finanční akademie 2011
2013
Rada Finanční akademie
akademie soutěže
soutěže Zlatá
Zlatá koruna
koruna 2011
2013
Předseda: Dr.
prof.
Ing.
Michal Klufa,
Mejstřík,
CSc.,arbitr
IES FSV
Předseda:
Ing.
František
finanční
ČR UK
Členové: Mgr.
doc. Klára
Ing. Petr
Ph.D.,
děkan,financí
Vysoká
Členové:
Król,Dvořák,
náměstkyně
ministra
ČR škola ekonomická v Praze
Petr
Kužel,
MBA,
prezident
Hospodářské
komory
Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory
ČR ČR
Ing.
Jiří
Rusnok,
ekonom,
bývalý
ministr
financí
ČR
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK
Ing.
Tomáš
Síkora,
MBA,
výkonný
ředitel
České
asociace
pojišťoven
Ing. Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů ČR
Ing. Tomáš Síkora, MBA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
Ander Jan
IANCO
Barta Jan
ČSOB Investiční společnost
Bartoš Jaroslav
Broker Consulting
Ander Jan
IANCO
Bartošová-Procházková Iva Mladá fronta
Antošová
Jana
Deloitte
Advisory
Basar Radek
Komerční
banka
Barta
JanLumír
ČSOB
Investiční
společnost
Bednařík
METAL
WORLD
Bartoš
Jaroslav
Broker
Consulting
Bergman Jaroslav
JPL SERVIS
Bartošová-Procházková
Iva Mladá
fronta expert
Besterci Lucián
nezávislý
Bednařík
METAL
WORLD
BevelaquaLumír
Boleslav
FINEO
Group
Běhan
AMSP
ČR ČR
Běhan Ivo
Ivo
AMSP
Bergman
Jaroslav
JPL Česká
SERVISpojišťovna
Bláha Karel
Besterci
Lucián
AXACommerzbank
pojišťovna
Blažek Zdeněk
Aktiengesellschaft
Běťák
ING J&T
životní
pojišťovna
BoháčJiří
Milan
Banka
Bok TomášBoleslav
Kapitol
Bevelaqua
FINEO
Group
Bolek Karel
Vladimír
IAD
Investments
Bláha
Česká
pojišťovna
BorskýZdeněk
Pavel
OVB Allfinanz
Blažek
Commerzbank
Aktiengesellschaft pobočka Praha
Boučková
Žaneta
univerzita Liberec
Boháč
Milan
J&TTechnická
Banka
Brabec
Dean
Arthur D Little
Bok
Tomáš
Kapitol
Brhel Vladimír
Jan
Penzijní společnost
Bolek
IAD ING
Investments,
správcovská spoločnosť
Brousil Pavel
Petr
fond České Pojišťovny
Borský
OVBPenzijní
Allfinanz
Budík Josef
VŠFS
Bouček
Miloslav
Diners
Club Czech
Budinský Petr
VŠFS univerzita Liberec
Boučková
Žaneta
Technická
Čech Přemysl
Česká televize, ČT 24
Brabec Dean
Arthur D Little
Čechová Jana
Ministerstvo financí ČR
Budinský Petr
VŠFS
Čechura Viktor
Mandík – Harmonie Group
Bureš
Radek
Generali
Pojišťovna
Černohorský Jan
Univerzita
Pardubice
Buřič
MiroslavEva
Mediální
kancelář
Chaloupková
Citibank
Česká republika
Buřínská
Barbora
iDNES.cz
Choleva Patrik
Skanska
Choleva
PatrikJana
Skanska
Chuchvalcová
Economia, časopis Bankovnictví
Chuchvalcová
Jana
Economia,
časopis Bankovnictví
Chvátal Dalibor
Měšec.cz
Chvátal
Dalibor
Měšec.cz
Činátlová Dita
SG Equipment Finance Czech Republic
Chvojka
Jiří
Maxima
pojišťovna
Danda Bedřich
Sdružení
podnikatelů a živnostníků ČR
Cidlinský
Tomáš
Kapitol
Daňhel Jaroslav
VŠE Praha
Cvetler
Martin
OVBADORES
Allfinanzcentrum pojištění
Dočkal Milan
Dohnal
Filip
Partners
Čech
Přemysl
Česká
televize,Financial
ČT 24 Services
Dostál Stanislav
Fincentrum
Čechová
Jana
Ministerstvo
financí ČR
Doucek Petr
VŠE-Praha
Čechura
Viktor
Mandík
Harmonie Group
Drábek Miroslav
nezávislý
expert Fakulta ekonomicko-správní
Černohorský
Jan
Univerzita
Pardubice,
Drábek Tomáš
Bank Czech Republic
Červený
Václav
AFIZUniCredit
ČR
Drápal JanDita
FINESKO Finance Czech Republic
Činátlová
SG Equipment
Ducháčková Eva
VŠE Praha
Dudek Antonín
Finance Albatros
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
Dvořák Ondřej
CRIF – Czech Credit Bureau
Dvořák Petr
VŠE Praha
Dvořák Roman
Pioneer Asset Management
Danda Bedřich
SPŽ ČR
Fejtková Linda
Fénix Finance
Daňhel
Jaroslav
VŠE
Praha
Ferzik Miroslav
PwC Česká republika
Diviš Fidler
Jan Jan
Stavební spořitelna
České spořitelny
Gepard Finance
Dočkal
MilanPavel
INSIA - ADORES
Finger
CRIF – Czech Credit Bureau
Doležal
Pavel Hana
Dobré finance
Fojtová
OVB Allfinanz
Doležel
Petr
ČSOB Pojišťovna
Frajt
Miroslav
KZ FINANCE
Dostál
Stanislav
Fincentrum
Fráňa Ondřej
COMPLY F&L
Dostál
Stanislav
Fincentrum
Franc
Jiří ml.
M.S.QUATRO
Doucek
Petr Lukáš
VŠE PrahaKomerční pojišťovna
Fridrich
Drábek
Miroslav Hedvika pojišťovací
makléř expert
Gabrielová
nezávislý
Gajdušek
Drábek
Tomáš Petr
UniCreditSTEM/MARK
Bank Czech Republic
Gryc
finance
Drápal
JanMartin
FINESKODobré
investiční
společnost
Hanáková
Benefita
Drásalová
Lucie Miriam Partners For
Life Planning
HanzlíkEva
Martin
Ducháčková
VŠE PrahaATRET Consulting
rozhlas
DupalHanžlová
Libor Jitka
Sdružení Český
českých
spotřebitelů
Hašková
Petra
Dvořáček
Vladimír
KPMG ALLFIN PRO Holding
Havlík
Ondřej
Direct
pojišťovna
Dvořák
Ondřej
CCB - Czech
Credit
Bureau
Heiserová
Monika VŠE PrahaOBERBANK AG
Dvořák
Petr
Hemmer
Effectconsulting
Dvořák
RomanKarel
Pioneer Asset
Management
Herko Olga
MAXIMA pojišťovna
Fanta Jan
Ernst & Young
Hitha Michal
Michal Hitha
Fejtková Linda
Broker Consulting
Hlavová Kateřina
Wüstenrot
FerzikHoffman
MiroslavPavel
PricewaterhouseCoopers
Auditspolečnost KB
Investiční kapitálová
Fiala Horáková
Martin Libuše AccentureZákladní škola Lužec n.Vlt.
Fialová
Běla KrištofováÚřad
Finančního
Horáková
Petra
AHM ČRarbitra ČR
FidlerHöfferová
Jan
Reality
Markéta MAXIMAKurzy.cz
Filip Miloš
ING Investment
Management
Höschl Martin
UniCredit
Bank Czech(C.R.)
Republic
FingerHouška
Pavel Viktor
CCB - Czech
GE Credit
MoneyBureau
Bank
Fojtová
HanaDušan
OVB Allfinanz
Hradil
Ministerstvo financí ČR
Frajt Hrubý
Miroslav
KZ Finance
Petr
Broker Consulting
FráňaHrubý
OndřejJan
COMPLY GE
F&LMoney Auto
Adolf
Seintillo
FrancHubálek
Jiří
M.S.Quatro
Hurný
Ján
Fridrich
Lukáš
Komerční4Finance
pojišťovna
HustákHedvika
Zdeněk
BBH advokatni kancelar
Gabrielová
Poradkyně
Indruchová
Asociace českých pojišťovacích makléřů
Gajdušek
Petr Zdenka STEM/MARK
Gryc Jalovecká
Martin Jaroslava nezávislý B.I.G.
expertPrague
JandaMiriam
Josef
Hanáková
Benefita www.investia.cz
Janoško Zdeněk
EKKA-Gold
Janšta Marek
KZ FINANCE
FINANČNÍ
FINANČNÍ AKADEMIE
AKADEMIE
Jelínek Jan
Jeřábek Martin
Martin
Hanzlík
Jirásek František
Hanžlová
Jitka
Kabelka Jan
Hašková
PetraD.
Kadlecová
Helena
Heiserová Monika
Kalabis Zbyněk
Hemmer
Karel
Kamrla Petr
Hitha Michal
Kaplan Lukáš
Hlisnikovský Jiří
Kenický Milan
Hofferová Markéta
Kimmer Jan
Hoffman
Pavel
Klaban Jiří
Horák
Pavel
Klufová
Simona
Horáková
Libuše
Knížek Jaroslav
Horáková
Krištofová
Petra
Koblišková
Vladimíra
Hornychová
Koblížek PetrZuzana
Hradec
Jan Zuzana
Kohoutová
Hradil
KoplíkDušan
Zdeněk
Hradil
Korda Radek
Kryštof
Hřebíčková
Pavla
Korejs Michal
KostrhounMartin
Jan
Hromádko
Kovář Petr
František
Hrubý
Kovář Jan
Jiří
Hrubý
Kovář JanDana
Hrušková
Kovář Zdeněk
Hrušová
Monika
Kozler Miloslav
Hubálek
Adolf
Kozová
Marcela
Hurný Ján
Krátký Michal
Husták
Zdeněk
Krček Eduard
Indra Milan
Krčmářová Libuše
Indruchová Zdenka
Krejsa Jan
Jalovecká Jaroslava
Křenková Jana
Janský
Petr Václav
Křivohlávek
Janšta
Marek
Kruntorád
Jan
Jaroš
Daniel
Krupička
Václav
Jelínek
Jan
Kryl Martin
Jeník
KubešIvo
Michal
Jeřábek
MachováMartin
Marcela
Jirásek
KubíčekFrantišek
Antonín
Joukl
KučeraPetr
Petr
Kabelka
D.
KumberaJan
Jaroslav
LajpertováHelena
Veronika
Kadlecová
Lang MilošRenáta
Kadlecová
Langmajer
Kala
MartinTomáš
Laur Jaroslav
Kalabis
Zbyněk
Lener Jan
Kašpar
Jiří
Letochová
Alena
Kenický
Milan
Levová Jiří
Jana
Klaban
Lukášek
Josef
Klufa
František
Luks Josef
Klufová Simona
Macalík Erik
Knížek Jaroslav
Macků Tomáš
Koblišková Vladimíra
Macura Marek
Kohl
Filip Martin
Majdloch
Kohoutová
Zuzana
Majerechová
Ivana
Kopecký
Martin
Makovský
Pavel
Koplík
Zdeněk
Malec Miloš
Korda
Kryštof
Malonická
Gabriela
Korejs
Marek Michal
Jaroslav
Maršálková Marcela
AWD Česká republika
HAVEL & HOLÁSEK
ATRET
Mezinárodní
institut podnikatelství a práva
Český
rozhlas
INGPRO
Investment
ALLFIN
HoldingManagement
Scott & Rose
OBERBANK
AG, pobočka pro ČR
BIVŠ
Effectconsulting
INVESTICE-FINANCE-SERVIS
Dobré finance
European Compensation Services
Broker Trust
MK-AS
Kurzy.cz
AXA pojišťovna
Investiční
kapitálová společnost KB
Kapitol
OVBČasopis
Allfinanz
Golf
Základní
škola Lužec n.Vlt.
Effectconsulting
AHMSophia
ČR Finance
ÚřadUnion
Finančního
arbitra ČR
pojisťovna
Stone
& belter - FINANCIAL INNOVATION
iDNES.cz
Ministerstvo
financí ČR
ZFP akademie
Unibon
Business Lease
Kurzy.cz/
AliaWeb
AEGON
Penzijní fond
ErnstFio
& banka
Young
VŠE
Praha
Broker
Consulting
OVB Allfinanz
GE Money
Auto
CBCBPF– Czech Banking Credit Bureau
Generali
Hospodářská komora hl. m. Prahy
iDNES.cz
VISA EUROPE
Seintillo
Hasičská
vzájemná
Vodafone
Czech
Republicpojišťovna
MOBILITY
BBHAZ
advokátní
kancelář
Salve Finance
Ministerstvo financí ČR
Wüstenrot pojišťovna
Asociace českých pojišťovacích makléřů
I. Česká makléřská
B.I.G. Prague
nezávislý expert
ÚřadVŠFS
Finančního arbitra ČR
Broker
Consulting
Gepard
Finance
Consultor
Finance Albatros
AWDHypodrom
Česká republika
Partners
For Life Planning
KPMG
HAVEL
ČAP& HOLÁSEK
Mezinárodní
VŠFS institut podnikatelství a práva
ZFP CCB
akademie
– Czech Credit Bureau
ErsteRaiffeisen
Bank holding
– Leasing
Scottnezávislý
& Rose expert
Trust
FondBroker
pojištění
vkladů
GE Money
nezávislý
expertBank
ALD Automotive
Bankovní
institut vysoká škola
Broker Consulting
Volkswagen
Finance / ŠkoFIN
IMG
MK-AS
ACTIVE
CAPITAL
Kapitol
pojišťovna
ÚřadAllianz
Finančního
arbitra ČR - finanční arbitr
JPL SERVIS
Časopis Golf
AIG Europe Limited
Effectconsulting
Ipsos
Sophia Finance
Broker Trust
OVBErnst
Allfinanz
& Young
MF DNES
Česká pojišťovna ZDRAVÍ
Společenství
autodopravců Graduate
Čech a Moravy
London International
School
ZFP ČSOB
Akademie
Penzijní společnost
Business
Lease
Dobré
finance
AEGON
Penzijní
fond
FINANCE
ALBATROS
FEDS
Mašek Martin
Kapitol
KovářMatějíček
FrantišekPetr
VŠE PrahaING Bank
SOSkomora
Consulting
KovářMatoušek
Zdeněk Pavel
Hospodářská
hl. m. Prahy
KovářMedek
Jiří Tomáš
AFIZ ČR ČTK
Mejstřík
Michal
UK
v
Praze
Kovář Jan
CBCB - Czech Banking Credit Bureau
Menclová
Ivana
asociace pojišťoven
Kowolowská
Jarmila
GE MoneyČeská
Multiservis
Mertlík Pavel
BIVŠ
Kozel Radim
Mobility Vision
Metelec Petr
Kapitol
Kozler Miloslav
VISA EUROPE
Michajlov Peter
FINBERRY
Kozová Marcela
Hasičská vzájemná pojišťovna
Mládek Jan
FONTES RERUM
Krátký
Michal
AZ
MOBILITY
Moskal Martin
AK RMS
KrčekMráček
EduardKarel
Salve Finance
BIVŠ
Krčmářová
Libuše
Wüstenrot
pojišťovna
Murínová Ľubica
M.C.TRITON
Křenková
Jana
ALLFIN PRO
Holding
Müller
Roman
www.investujme.cz
Křivohlávek
VŠFS
Muška Václav
Radek
Deloitte
Kříž Libor
Extra publishing
Nacher Patrik
Digitaiment, www.bankovnipoplatky.com
Kropáček
Ivo Pavel
Victoria Volksbanken
pojišťovna
Najman
OVB Allfinanz
Kruntorád
Jan Dagmar Gepard Finance
Náhlíková
Wüstenrot hypoteční banka
Krupička
Václav
Finance Albatros
Nárovec
Daniel
Petřík Brokers
Nejezchleba Vladimír
ALLFIN PRO Holding
Kryl Martin
Hypodrom
KubešNěmeček
Michal Petr
KPMG Aviva životní pojišťovna
Němeček
Tomáš Česká asociace
Ernstpojišťoven
& Young
Kubešová
Marcela
Netuka
Petr
Finanční akademie
Kubíček
Antonín
VŠFS
Nidetzký
Tomáš GE Moneynezávislý
Kubovcová
Monika
Bank expert
Novák
Michal
Accenture
Kuchta
Daniel
Investujeme.cz
Noveský
AFOG
Kučera
Petr Ivan
CCB - Czech
Credit Bureau
Novotný
Marek
Kumbera
Jaroslav
RaiffeisenTelefónica
- Leasing Czech Republic
Novotný Petr
investicniweb.cz
Kužel Petr
Hospodářská komora ČR
Oesterreicher Albert
ORION CAPITAL MANAGEMENT
Lajpertová Veronika
ACTIVE CAPITAL
Ondroušek Roman
Wüstenrot, životní pojišťovna
Landrichter Tomáš
Úřad Finančního arbitra ČR
Palečková Libuše
Ministerstvo financí ČR
Langmajer
Tomáš
Credium
Pastorek Pavel
ZFP akademie
Laur Jaroslav
ALD
Automotive
Paur Tomáš
Broker Consulting
LenerPavelka
Jan František Broker Consulting
BIVŠ
LesnýPavlík
Karol Karel
Lesný - forest
Raiffeisen stavební spořitelna
Letochová
AlenaHana
IMG
Pavlištová
ČIA
Levová
Jana Marta ACTIVE CAPITAL
Pawlicová
Sanoma magazines
Luks Josef
JPL SERVIS
Pečená Zuzana
CBCB – Czech Banking Credit Bureau
Macalík
Erik
CHARTISPenzijní
EUROPEspolečnost České pojišťovny
Pergl
Libor
Macků
TomášDaniel
Ipsos Tambor
Pěnička
Experting
Pfeffer
Aleš
EKO-CZE
Macura
Marek
Broker Trust
PicekMartin
Libor
PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST
Majdloch
Ernst & Young
Pikora Vladimír
Next Finance
Majerechová
Ivana
Česká pojišťovna
ZDRAVÍ
PipekPavel
Václav
nezávislý expert
Makovský
London International
Graduate School
LAFiNfond
Invest
MalecPitulkov
Miloš Lambro ČSOB Penzijní
Stabilita
Pixa Aleš
OVB Allfinanz
Malonická
Gabriela
Dobré finance
Pícl
Radek
1. Vzájemná
poradenská
Maňák
Jan
BNP PARIBAS
Asset Management
Richard
MarekPlos
Jaroslav
FINANCEFLEET
ALBATROS
Podávka Martin
Allianz pojišťovna
Márová Jana
PROFIMA EFFECTIVE
Pokorný Michael
Fincentrum
Maršálková Marcela
FEDS
Pokorný Vít
Benefita
Maršálková Dana
LBBW Bank CZ
Polman Jiří
SANDVIK
MašekPololáník
František
Peníze.cz Finance.cz
Lukáš
MašekPolouček
Martin Stanislav Kapitol Vysoká škola báňská
Matoušek
Pavel Alena Broker Consulting
Pomahačová
ING Pojišťovna
Mejstřík
UniverzitaAEGON
Karlova Pojišťovna
v Praze, Fakulta sociálních věd, IES
PoulMichal
Ondřej
Melník
Jiří
Life Planning
Prajzlerová
Dagmar Partners For
nezávislý
expert
Menclová
Ivana Marek Česká asociace
Procházka
Lloyd pojišťoven
Morgan Assets Developing Company
Procházka Petr
Pojišťovna České spořitelny
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
FINANČNÍ
AKADEMIE
FINANČNÍ AKADEMIE
Pudich Jiří
Pykal Milan
Metelec
Petr
Přikryl Vladimír
Mládek
Jan
Rajdl Josef
Moskal
Martin
Rajl JiříKarel
Mráček
Rábel
Martin
Müller Roman
Rábelová Eva
Murínová Ľubica
Riegl Jan
Nacher Patrik
Riegger Pavel
Náhlíková Dagmar
Reytt Tomáš
Najman
Pavel
Richtárova
Jana
Nárovec
Daniel
Rojíček Vladan
Nejezchleba
Vladimír
Rotkovský Martin
Němeček
Petr
Ruml Michal
Němeček
Tomáš
Runczik Jiří
Netuka
RusnokPetr
Jiří
Nidetzký
Tomáš
Rýznar Miloš
Nondková
Michaela
Sabaka Marek
SalajkaLibor
Jiří
Novák
Seidl Marek
Noveský
Ivan
Seidl Miroslav
Novotný
Marek
Serbus Jiří
Novotný
Petr
Schlossberger
Novotný
Josef Otakar
Schneiderová
Novotný
MilanMiroslava
Scholz Petr
Novotný
Martin
Schwarz Zdeněk
Oesterreicher
Albert
Siegler TomášDana
Ondrouchová
Sikora Martin
Ondroušek Roman
Sivák Pavel
Orság Martin
Síkora Tomáš
Palečková Libuše
Skolek Tomáš
Pastorek
Pavel
Slanina Jan
Paur
TomášMarta
Slažanská
Pavelka
František
Sládek Michal
Pavlík
SlezákKarel
Pavel
Pavlištová
Hana
Sluka Zdenek
Pečená
Zuzana
Smetana
Roman
Pěnička
SolničkaZdeněk
Martin
Pergl
Libor
Stejskal
Miroslav
Stoklasa JiříAntonín
Petrskovský
Straka Aleš
Michal
Pfeffer
Strnadel
Milan
Picek
Libor
Studený
Pícl
RadekJosef
SvačinaJiří
Jan
Pihera
Svoboda
Libor
Pikora
Vladimír
Svoboda
Petr
Pipek
Václav
SvobodaLambro
Vratislav
Pitulkov
Šafránek
Pixa
Aleš Petr
Šeflová Olga
Plos Richard
Šefraný Martin
Podávka Martin
Ševčík Miroslav
Pokorný Vít
Šichtařová Markéta
Pokorný
Šimáček Michael
Milan
Polman
ŠimečekJiří
Vladimír
Pololáník
Lukáš
Šimoník Pavel
Polouček
Stanislav
Šindelář Jiří
Poncar
Petr Jaroslava
Šindelářová
Pospíšilík
Karel
Šišpera Vítězslav
Škvára Miroslav
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
LAFiN Invest
FINANCE ALBATROS
Kapitol
Ministerstvo
financí ČR
Český
institut aplikované
ekonomie
Fincentrum
AK RMS
CNCB
Bankovní institut vysoká škola
Dobré finance
www.etfs.cz
Dobré finance
M.C.TRITON
AXA Bank
Digitaiment, www.bankovnipoplatky.com
Ernst & Young
Wüstenrot hypoteční banka
PricewaterhouseCoopers
OVBRESPECT
Allfinanz OSTRAVA
Petřík
Brokers
FCE
Credit
ALLFIN
PROpojišťovna
Holding
UNIQA
AvivaFinance.cz
životní pojišťovna
ErnstPartners
& YoungFinancial Services
AFIZING
ČR Penzijní fond
nezávislý
expert společnost
KB Penzijní
RCI Financial
Services
mBank, BRE
Bank
Záložna
CREDITAS
Sdružení
českých
spotřebitelů
Broker Trust
COFET
nezávislý
Telefónica
O2 expert
Czech Republic
OVB Allfinanz
investicniweb.cz
VŠFS
Fio.cz
AFIZ
Česká
pojišťovna
Energetický
regulační úřad
Broker
Consulting
RESPECT
OSTRAVA
ORION CAPITAL
MANAGEMENT
ZFP CETELEM
akademie
Modrá pyramida stavební spořitelna
Wüstenrot, životní pojišťovna
Generali Pojišťovna
Honeywell
ČAP
Ministerstvo financí ČR
Finance.cz
ZFP Společnost
akademie pro informační databáze
Broker
Consulting
ČSOB
Leasing
Bankovní
institut
vysoká škola
Arthur
D Little
Raiffeisen
stavební spořitelna
OVB Allfinanz
Česká
informační
Broker
Trust agentura
CBCBPwC
- Czech
Banking
Credit Bureau
Česká
republika
Experting
Moře financí
Penzijní
České pojišťovny
OVBfond
Allfinanz
UniCredit
Expres INNOVATION
Stone
& belter Bank
- FINANCIAL
Ipsos
EKO-CZE
Cofidis
PRVNÍ
MORAVSKÁ SPOLEČNOST
Dynamicus®
1. Vzájemná
poradenská
Equa
bank- FINANCIAL INNOVATION
Stone
& belter
– Poštovní spořitelna
NextČSOB
Finance
Českáexpert
pojišťovna
nezávislý
J&T
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
LAFiN
Invest
OVBAFIZ
Allfinanz
BIVŠ
FLEET
AK RMS
Allianz pojišťovna
NF VŠE v Praze
Benefita
Next Finance
Fincentrum
EGAP
SANDVIK
ČSOB Pojišťovna
Finance.cz
STEM/MARK
Vysoká
USFškola báňská, Ekonomická fakulta
Allianz
penzijní fond
AFIZ
Firemnifinance.cz
ZFP akademie
www.skvara.cz
Šoufek Zdeněk
Benefita
Špirakus
INSIA
Potoma
MarekIvan
Citibank Europe
Šťastná Lenka
Businesss and Professional Women Praha II
Poul Ondřej
AEGON Pojišťovna
Štefánik
Ivan
MAZARS
Prajzlerová
Dagmar
Jiří
Fincentrum
PrchalŠtegl
Luboš
Ernst & Young
Bank
CZ škola
PreussŠuranský
Karel Pavel
BankovníLBBW
institut
vysoká
Švec Petr
M.S.Quatro
Přikryl Vladimír
Ministerstvo financí ČR
Teplý Petr
UK v Praze
Procházka Petr
Pojišťovna České spořitelny
Thein Hanuš
M.C.TRITON
Prokop Pavel
M.C.TRITON
Trávníček Rostislav
Českomoravská stavební spořitelna
Pudich
Jiří Pavel
LAFiN Invest
Trávník
AXA penzijní společnost
PykalTučková
Milan Táňa
FINANCEnezávislá
ALBATROS
novinářka
RábelTůmová
Martin Věra
Dobré finance
Aktualne.cz
Rábelová
EvaJosef
Dobré finance
Uchytil
Partners Financial Services
Rajdl Unger
Josef Michal
Fincentrum
JB Group
Rajl Jiří
LLCB
Urbanec Jan
Ministerstvo financí ČR
Richtárova
JanaRadek
RESPECTGepard
OSTRAVA
Vachulka
Finance
Riegger
Pavel Michal
Ernst & Young
Valentík
ČP Invest
Milan
Riegl Vaníček
Jan
AXA BankJ&T Banka
Vařeka
Říhová
JuditaVít
KPMG Amista investiční společnost
Lukáš
Conseq Investment
RisserVácha
Karolina
PricewaterhouseCoopers
ČR Management
Vácha
Vladimír
nezavislý
expert
Rogerová
Diana
Deloitte Czech
Republic
Válek Vratislav
Rohrbacher
Tomáš
Sdružení ČLFA
pro probaci a mediaci v justici
Veselý
Karel
Deloitte Advisory
Rojíček
Vladan
FCE Credit
VintrPavel
Jiří
UniCredit Leasing CZ
Ronovský
Top-Pojištění.cz
Vídenský
Luboš
QATRO FINANCE
Rosová
Drahoslava
Raiffeisenbank
Vít Karel
nezávislý expert
Rotkovský
Martin
UNIQA pojišťovna
Vlasaný Pavel
T-Mobile Czech Republic
Rulc Filip
M.C.TRITON
Vobořil František
AXA investiční společnost
Ruml Michal
Finance.cz
Vojáčková Jana
AFIZ
Rusnok Jiří
ING Penzijní fond
Vojtíšek Vladimír
Hypoteční banka
Růžička
Pavel
VPR
Group
Vosoba Pavel
M.C.TRITON
Rýznar
Miloš
Penzijní
fond
Vostatek Jaroslav
VŠFSKomerční banky
Rýznar
MarekJan
AVN
Vrátník
Česká spořitelna/Erste Corporate Finance
Sabaka
Marek
mBank, BRE
Vrlák
Lubor
AXABank
životní pojišťovna
Salajka
Jiří
spořitelní družstvo
Vrtilková
Renata Záložna CREDITAS,
SAČM
SalataVurm
Renata
ProvidentPricewaterhouse
Financial
Martin
Coopers Audit
Schlossberger
a úvěrní družstvo
VystrčkoOtakar
Michal Akcenta, spořitelní
Partners Financial
Services
Schneiderová
Miroslava AFIZ ČR Accenture
Výtiska Michal
Lucie Úřad Finančního
Ministerstvo
a obchodu ČR
ScholzWachtlová
Petr
arbitraprůmyslu
ČR
Woitsch
Marek
a.s., Vienna Insurance Group
Schwarz
Zdeněk
RESPECTČPP,
OSTRAVA
Wojnar Luděk
M.C.TRITON
Schwarzmann
Marek
Česká informační
agentura
Seidl Zahrádka
Miroslav Petr
nezávislý nezávislý
expert expert
Zahrádková
nezávislý
Semerák
Karel Renata ING BANK
N.V. expert
Zahradník
Conseq Investment
Severin
Milan Petr
PricewaterhouseCoopers
ČR management
Zapletal
Siegler
Tomáš Petr
CETELEMSalve Finance
Pavlína Česká asociace
Kooperativa
pojišťovna
SíkoraZapletalová
Tomáš
pojišťoven
J&T INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST
SikoraZábojník
Martin Miloslav Modrá pyramida
stavební spořitelna
Zámečník Petr
Fincentrum Media
Sklenář Petr
Evropská Cestovní Pojišťovna
Závitkovský Pavel
KPMG
Skolek Tomáš
Finance.cz
Zelenka Stanislav
ČESKÁ ASOCIACE FLEET MANAGEMENTU
Skřivánek Tomáš
E15
Zeman Jiří
AZ-MAN
SládekZemánek
Michal Martin Arthur D Česká
Little pojišťovna
Slanina
Jan
Společnost
pro informační databáze
Zeman Libor
TECHNOGROUP
Slažanská
Marta
Zeman
Miroslav ČSOB Leasing
Mojepoplatky.cz
SlezákŽák
Pavel
OVB Allfinanz
Roman
Home Credit
SlezákŽeníšek
MartinTomáš
AccentureČeská podnikatelská pojišťovna
SlukaŽižková
Zdenek Marta
Sophia Finance
Broker Consulting
Žůrek Milan
M.S.Quatro
FINANČNÍ
AKADEMIE
HODNOCENÍ
Smetana Roman
PricewaterhouseCoopers Audit
Solnička Martin
Moře financí
Srp Vladimír
Hospodářská komora hl. m. Prahy
Stavárek Daniel
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
Stejskal Miroslav
OVB Allfinanz
Stoklasa Jiří
UniCredit Bank Expres
Storož Pavel
Stone & belter - FINANCIAL INNOVATION
Straka Michal
Ipsos Tambor
Strnadel Milan
Cofidis
Stuchlík Jan
Stanford/Profit
Studený Josef
Dynamicus®
Svoboda Vratislav
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
Kdo produkty
hodnotí?
Svoboda
Libor
Československá obchodní banka - Poštovní spořitelna
Svoboda Petr
Česká pojišťovna
Svoboda Karel
ČSOB Penzijní fond Progres
Produkty přihlášené
do soutěže Zlatá koruna hodSyrový Petr
KFP
notí odborníci
sdružení
ve Finanční akademii.
Šafránek
Petr
AFIZ ČR
Šeflová
Bankovní
institut
vysoká
škola
ČlenyOlga
této odborné
poroty
jsou
ekonomové,
speciŠefraný
Martin
AK
RMS finančního trhu, zástupci
alisté
z
různých
oblastí
Ševčík Miroslav
Liberální institut, VŠE v Praze
akademické
novináři s ekonomickým
Šichtařová
Markéta sféry
Next a
Finance
Šiller
Radek
Stone & belter
- FINANCIAL
INNOVATION
zaměřením.
V současné
době
má Finanční
akadeŠimáček
Milan 350 členů.
EGAP Členové Finanční akademie
mie téměř
Šimoník Pavel
STEM/MARK
jsou Jakub
povinni hodnotit
produkty nestranně
Šindelář
LINDYS
a z pohledu
Šindelářová
Jaroslava běžného
AFIZ ČR klienta. Každá finanční
Šístková-Jelínková
Dagmar www.opojisteni.cz
společnost může
mít v jedné kategorii soutěže nejŠišpera Vítězslav
ZFP akademie
výše
jednoho
hodnotitele.
Škvára Miroslav
www.skvara.cz
Špirakus Ivan
INSIA
Šťastná Lenka
Businesss and Professional Women Praha II
Štefánik Ivan
MAZARS
Údaje o produktech
Štegl Jiří
London International Graduate School
Štrumfová Martina
Wüstenrot - stavební spořitelna
Šváb
VOLKSBANK
Při Miroslav
hodnocení má
porotceCZk dispozici v elektroŠvec Petr
M.S.Quatro
nické
podobě
nezbytné
údaje, které je přihlašovaŠvejcar Jiří
Accenture
tel povinen
uvéstUniverzita
u každého
produktu.
Produkty
Teplý
Petr
Karlova v Praze,
Fakulta sociálních
věd, IES
Thein
jsouHanuš
zařazeny do M.C.TRITON
14 kategorií a každá kategorie se
Tomášová
ZFP akademie
hodnotíIlona
zvlášť. Jako
samostatná kategorie se hodTrávníček Rostislav
Českomoravská stavební spořitelna
notí
Novinka
roku.
Trávník Pavel
AXA penzijní fond
Truchliková Monika
Komerční banka
Tučková
Táňa
Sanoma
Jak probíhá
hodnocení?
Tůma Aleš
Partners For Life Planning
Tůmová Věra
Profit
Hodnocení
se provádí prostřednictvím interneTyl
Tomáš
Uchytil
Josef
For Life Planning
tového
rozhraní. Partners
Pro hodnocení
mají porotci k disUnger Michal
JB Group
pozici
známkovací
stupnici
od 1 (nejvyšší známka)
Urban Jan
Bonnet.cz / HypoAsistent
do 5 (nejnižší
známka).
Známky
Urbanec
Jan
Ministerstvo
financí ČRporotci udělují tři
Urbánek
Stone & belter
- FINANCIAL
INNOVATION
naráz.Mojmír
Oproti minulým
ročníkům
byla
pro každý
Vacek Lukáš
Ministerstvo financí ČR
produkt
zavedena
tři
agregovaná
kritéria
Vácha Lukáš
Conseq Investment Management
Vácha Vladimír
Banco Popolare Česká republika
Vachulka Radek
Gepard Finance
Válek Vratislav
ČLFA
Vaněk František
Finance Albatros
Vaníček Milan
Atlantik finanční trhy
Varecha Rostislav
Úřad Finančního arbitra ČR
Vařeka Vít
Amista investiční společnost
Veselý Karel
Deloitte Advisory
Vídenský Luboš
QATRO FINANCE
Vincke Nik
Československá obchodní banka
Vintr Jiří
UniCredit Leasing CZ
Vít Karel
nezávislý expert
hodnocení
– „Cena
a výnos“,
„Kvalita“, „Bezpečnost
Vlasaný
Pavel
T-Mobile
Czech Republic
Vobořil
František
AXA
investiční společnost
a udržitelnost
produktu“.
Každému kritériu je
Vodička David
Ernst & Young
přiřazena
váha,
kterou
–
podobně
jako známky
Vojáčková Jana
AFIZ ČR
– stanoví
porotce.
Vojtíšek
Vladimírsamotný
Hypoteční
banka
Vosoba Pavel
M.C.TRITON
Vostatek Jaroslav
VŠFS
Vrátník Jan
Česká spořitelna/Erste Corporate Finance
Vyhodnocení
výsledků
soutěže
Vrlák
Lubor
AXA životní pojišťovna
Vrtilková Renata
SAČM
Vystrčko
Michal
For Life Planning
Každý
produkt Partners
si ze soutěže
odnese jedinou známVýtiska Michal
Accenture
ku,
která
vypovídá
souhrnně
všechČRjeho vlastWachtlová Lucie
Ministerstvo průmyslu o
a obchodu
nostech
aritmetickým průměrem hodWojdyla
Romana je tvořena
Direct pojišťovna
Zábojník
Miloslav
J&T ASSET Ve
MANAGEMENT
nocení
všech porotců.
skutečnosti se za touto
Zahrádka Petr
ALLFIN PRO Holding
jedinou
známkou
skrývají
známky tři a jejich vážeZahrádková Renata
ALLFIN PRO Holding
ný průměr.
Zlatá
koruna Hypoindex.cz
tím chce posílit konziZámečník
Petr
Investujeme.cz,
Zapletal
Petr výsledkůSalve
stenci
a Finance
motivovat Finanční akademii,
Zapletalová Pavlína
Kooperativa pojišťovna
aby každý produkt
podrobila všestranné detailní
Zavadilová Tereza
E15
analýze
a
hodnotila
Závitkovský Pavel
KPMG jej z více hledisek. Samotné
Zelenka
ČESKÁ
ASOCIACE
FLEET MANAGEMENTU
váhyStanislav
kritérií jsou
cenným
analytickým
nástrojem,
Zeman Jiří
AZ-MAN
neboť
i
laické
veřejnosti
napoví,
které
vlastnosti
Zeman Libor
TECHNOGROUP
by uMiroslav
konkrétních
produktových kategorií měla sleZeman
Mojepoplatky.cz
Zuzák
Vladimír
FINEP Finanční služby
dovat
především.
Žák Roman
Home Credit
Ženíšek Tomáš
Česká podnikatelská pojišťovna
Žižková Marta
Broker Consulting
Žůrek Milan
M.S.Quatro
Metodika hodnocení finančních produktů
v 11. ročníku soutěže Zlatá koruna 2013
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
FÓRA
KORUNY
FÓRA ZLATÉ
ZLATÉ KORUNY
FÓRA
ZLATÉ
KORUNYFÓRA ZLATÉ KORUNY
Fóra Zlaté koruny
mají největší
přidanou hodnotu v tom, že se na
Od penzijní reformy k volbě prezidenta
Odborníci,
média
nich potkávají osobnosti
ze sféry i veřejnost se shodují:
ekonomické, podnikatelské i akaFinanční
fóra Zlaté koruny
patří ke špičce
Fóra Zlaté koruny dokreslují již sedm let vysokou prestiž značky Zlatá koruna a velkou měrou
demické. To je velmi důležité,
přispívají k jejímu privilegovanému postavení. Tak jako se soutěž Zlatá koruna stala průkopprotože by bylo velmi vhodné,
níkem úsilí o zvyšování finanční gramotnosti, Fóra Zlaté koruny nastolila u nás novou dimenzi
aby na nemalou část ekonomicnaříci,
finanční
a ekonomická
témata.
kýchtoa platforma
politickýchsotázek
existoreformě,
které proběhlo pod záštitou a za účasti premiéra Petra
„Je
takovým
renomé, že už diskuze
je možné
že kdo
valZlaté
názorový
konsensus
a pokud
Nečase a jehož se zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Jarona
koruně
nikdy nebyl
jako divák nebo řečník, ten v české
Hned od počátku, kdy vstoupila do veřejného prostoru, získala Fóra Zlaté koruny punc výjimečneexistuje, tak
aby téměř
se zjistilo,
mír Drábek. Široké spektrum odborníků zde za přítomnosti odekonomické
kotlině
neexistuje,“ vyjádřil se o fórech Zlaných setkání, na nichž se předkládají a řeší otázky spojené s hlavními, často však dosud jen
kde
jsou
rozpory
a
jestli
je
možné
povědných představitelů vlády odstartovalo diskuzi, která do té
té koruny jeden z účastníků, viceguvernér ČNB Mojmír Hampl.
okrajově diskutovanými tématy. Tímto předvídavým přístupem k volbě témat si Zlatá koruna
je nějakým obdivných
způsobem hodnocení
zmírnit, by bylo možno uvést desítky.
doby a s takovou intenzitou a nasazením k důchodové reformě
Podobných
vysloužila úctu a respekt. Účastí politických a ekonomických špiček, střetáváním názorů, hledosáhnout většinové shody.
neproběhla a odrazila se v následné korekci reformních kroků
dáním východisek z krize a polemikou kolem reforem vyvolávala a vyvolávají tato fóra neustále
V poslední
fórum
spíševysloužila
ohlev této
oblasti.
Čím
si fóradobě
Zlaté
koruny
takovésilný
sympatie
a respekt?
mediální
ohlas a reakce.
Vynikají
koneckonců i jistou originalitou.
dávalo rozpory,
alesipevně
věřím,
Především
tím, že
udržují
vysokou úroveň diskuze, vyslovují se
v budoucnu najdeme
v naší
si možná ještě vzpomenou,
pozornost
vzbudila
před
pěti názvem
lety na Fóru
Zlaté
kženejožehavějším
tématům,
dávají prostor kPamětníci
vyjádření špičkovým
Letošní IX.jakou
Fórum
Zlaté koruny,
které
se pod
„Finanční
zemi národní Dnes
konsensus
takoruny,
globální
finanční
krize,
účast
Miloše Zemana.
premiér,
odborníkům.
patří ik knejvýznamnějším
akcímvěnovanému
tohoto dru-dopadům
produkty
v krizi,
nebo
krize
produktů?“
konaloBývalý
v březnu,
reakovým
otázkám
jako jeKonají
zavedení
po odchodu
z politiky govalo
komentoval
dění kolem
sebe
výhradně
ze své chalupy
na Vysočině
hu
v České
republice.
se tradičně v který
TOP HOTELu
Praha
na aktuální
otázky
vývoje
finančního
trhu v pokrizovém
v České
republice,
český
odmítal
účastnit,
zde ministra
poprvé vystoupil
k závažnému
ekono mívají
zpravidla
kolem
350příúčastníků. a oficiálních akcí se ze zásady
aeura
období.
Diskuze
za účasti
financí Miroslava
Kalouska
se
stup k projektu evropské integramickému tématu na velkémzaměřila
veřejnémna
fóru.
Zlatá
korunareforem
je tak spojena
s comebackem
dopadopad
vládních
na finanční
sektor, naMiloše
ce jako takovému a v neposlední
o tom,
že to byl
návrat
vydařený,
nemůže dnes nikdo
pochybovat.
související
s jeho
regulací
a předpokládanými
změnami
v choŠirokou odezvu fóra Zlaté koruny vyvolalaZemana
tím, ženaseveřejnou
zaměři-scénu ady
řadě i k penzijní reformě v naší
vání zákazníků po krizi.
– dopadům
finanční
la na řešení klíčové otázky současné doby Jméno
dnes již prezidenta Miloše Zemana je spojeno i s dosud posledním Fórem Zlaté koruny,
zemi. Z tohoto hlediska je Fórum
a ekonomické krize na vývoj naší země. Málokteré
diskuze,
kte-Prezident pro cestu z krize konalo letos v lednu těsně před první přímou volkteré se pod
názvem
Zlaté koruny velmi užitečným
ré se u nás od roku 2007 na toto téma vedly
vedou,
dokázaly
Fóra prezidentskými
Zlaté koruny si kandidáty
vybudovalačelil
silnou
boua hlavy
státu.
Spolu s dalšími
jakopozici
jeden zejména
z horkýchkontinuifavoritů
místem k výměně názorů, a to
reagovat
na
zcela
novou
situaci
tak
rozsáhle,
věcně
a
zasvěceně,
tou
svých
témat
zaměřených
k
naléhavým
ekonomickým
otázkám,
které
při
oficiálních
debatách
v
médiích
nepadaly,
anebo
zdaleka
nešly problétak do
včetně trochu zlomyslného archivvování
konfrontaci
velkého
množství rozličných
názorů, pohledů
mům, dále účastí špičkových osobností ekonomiky a veřejného
hloubky.
vyjádření
jednotlivých
aúčastníků
přístupů.diskuze
Připomeňme
této souvislosti, že jedno z prvních
života při hledání východisek a řešení těchto problémů a také
a jejichv preV minulém
roce
se konala dvě
Fóra Zlaté
koruny.vTo
první, vFórům
březnu Zlaté
2012, koruny
se zaměřilo
na otázfór
Zlatés koruny
již na jaře
2007 upozornilo
na možné
důsledširokou
publicitou
médiích.
se podařilo
zentace
několikaletým
zpožděkyselhání
regulace
finančního
trhunaa vnaše
předstihu
reagovalo
na chystaná
opatření
v distribucivytvofinaky
hypoteční
krize
v
USA
a
dopady
tohoto
na
globální
poměry
dosáhnout
něčeho
zcela
ojedinělého:
ním. Občas jsou přispěvatelé
nčních produktů a jejich možné
dopady.
Druhé sofistikované
fórum, v listopadu
podnenázvem
ekonomiku.
řit prostor
pro vysoce
odborné2012,
diskuze
pouze
hrdi na to, jak správně anticipoDůchodová reforma na startu,
ostrou
polemiku mezi
a odpůrcido
důchodové
úzký okruh
zasvěcených,
ale s zastánci
velkým přesahem
běžného
propřineslo
vali budoucnost, občas nikoliv.
reformy, zejména její stěžejní
součásti,
kterou je II. pilíř.
života
a každodenního
dění.
ZDopaměti
přímých
budoucna
by seúčastníků,
pak Zlatáale i široké veřejnosti, která fóra
díky
médiím
nevymizí polemické
koruna
mohlaa internetu
inspirovat sleduje,
pol- jen tak Neodmyslitelnou
součástí Fór Zlaté koruny jsou výzkumy veřejného mínění, na nichž se podílí
Fórum Zlaté koruny si jako vysoce erudovaná diskuzní
přitom
noblesníkde
souboje
protagonistů
těchto
setkání
aským
příkladem,
každé častých
září
společnost
Ipsos.
Tyto speciálně prováděné výzkumy často pomohou odhalit fakta, která do té
platforma vybudovalo prestižní pozici a své nezastupiMiroslava
Kalouska a Miloše
Zemana. Stejně
takzůstávala
v dobré paměti
probíhá v Krynica–Zdrój
ekonodoby
skryta, nebo jim nikdo nevěnoval pozornost. Například výzkum v souvislosti
telné místo. Odborná debata na nejvyšší možné úrovni
zůstane
neopakovatelná
atmosféra diskuzí,
v
nichž
si
pokládá
mická konference
s mezinárodní
s konáním fóra o důchodové reformě poprvé na zjištěných datech odhalil šokující nezájem lidí
se vždy dotýká aktuálních ekonomických témat, která
za
čest vystoupit
silná
přesahem.
Žijemeneobyčejně
v globalizova
- plejáda špičkových
vstoupit doodborníků,
druhého pilíře a vyvolal lavinu diskuze o jeho výhodnosti.
naše společnost řeší. Agendami, která nastolují, přispívají
osobností
finanční,
ném světě za ekonomické,
neměli bychom
naše podnikatelské a dalších oblasfóradok širšímu
povědomí
o významu
řešenísložitých
těchto oblastí
Fóra
Zlaté
koruny
se
zapsala
povědomí
především
hledáním
cest z krize. Pro
tí,
předních
zástupců
akademické
debaty
uzavírat
jen do
malého sféry.
pro další
nejen
ekonomický
rozvoj.
jedny jsou „vlajkovou lodí debaty
mezi
klíčovými
aktéry
dění v naší zemi“, podle jiných zase
českého rybníka.
„výrazně
přispívají
k profesionalizaci celého finančního sektoru“. Ať je to tak či tak, obojí jim
Právě pro tuto vysokou úroveň výměny názorů
a výběr
aktuálJaromír
Drábek,
práce a sociálních
věcí ČR
Ing. Jan Mládek, CSc., ekonom,
nepochybně
slouží
ke cti. Je
to možné,
se ministr
vší skromností
a pokorou,
brát také jako výzvu
ních témat jsou fóra Zlaté koruny nesmírně cenná. Lze to dostínový ministr financí ČSSD
a
závazek
pro
budoucnost.
kumentovat i na loňském říjnovém fóru věnovaném penzijní
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
FOTOGALERIE
FOTOGALERIE
FÓR 2007 -2013
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna
ZLATAKORUNA.INFO
WWW.ZLATAKORUNA.INFO
ZLATÁ KORUNA NA INTERNETU
ZLATÁ KORUNA NA INTERNETU
Specializovaný server www.zlatakoruna.info
Tisíce článků, stovkyposkytuje
produktůinformace
a desítky videí…
o téměř 700 produktech
Web Zlaté koruny u příležitosti desátého výročí prošel výrazným redesignem
Udělat s velkou pompou jednu akci
a do jedenáctého ročníku projektu vstoupil nejenom s novou tváří, ale také
není nic složitého, udělat jich desítky
s rozšířenou
Server Zlatá koruna má nejen své vlastní stránky na Facebooku,
Zlatá
koruna
na svých
internetových
stránkách
poskytujefunkčností.
to,
a vytvořit
si tradici
zaslouží
respekt.
ale integruje v sobě široké spektrum činností, do nichž projekt
co
jiné
finanční
servery
nemají:
komplexní
pohled
na ucelenou
To, že Zlatá koruna existuje již více
Novinkou
je napříkladZlaté
otevření
srovnávače
finančních
produktů.
Na jehoveřejnospodobě
koruny
zasahuje. Ať
už je to každoroční
hlasování
nabídku
finančních
produktů
ze všech oblastí
od bankovních
než 10 let,
vzdor krizím
a věčným
se
i
nadále
pracuje,
postupně
budou
přibývat
například
kalkulačky
a další
skeptikům,
je
známkou
vysoké
kvaliti o nejoblíbenější produkty roku (Cena veřejnosti a Cena
podúčtů až po leasing. Vedle produktů pro běžného klienta na serty, dovednosti
a vytrvalosti.
Zlaté rozsáhlou nabídku
užitečnéfinančních
nástroje, které
umožní
finanční
produkty
porovnávat
nejenom
podle
nikatelů)
anebo
prezentace
úspěšných
fór Zlaté
koruny včetně
veru
Zlatá koruna
najdeme i velmi
koruně se pro
povedlo
běžných parametrů. Dostupný
bude znapříklad
úvěrový scoring pro odpovědné
on-line přenosů
této události.
produktů
malévytvořit
a střednístabilní
podnikatele.
a hodnotnou značku, to je v oblasti
zadlužování. Zásadní je přitom zachování formy, která bude přístupná nejširší
pořadatelství konferencí na tuzemlaické
veřejnosti.
Mezi finančními weby představuje Zlatá koruna produkt, který
Produkty
jsoujev
seřazeny
například
účty,
ském dvorku
téměř přehledně
nevídaný. do kategorií,
poskytuje nejkomplexnější servis a informace každému zájemci
stavební
spoření,
životnív poslední
pojištění atd. V rámci kategorií lze
Cením si toho,
že zejména
době míří
tématadetailně
setkáníporovnávat.
i do
o finance
a finančnítoho,
produkty.
Jeho
a poslání,
jak jsme
všechny
produkty
JejichZměny
přednosti
nedonaastránkách
se
nijak nedotkly
na čem
si význam
Zlatá koruna
zakládá
po
výrazněmávyšší
a nena
- dlani. Návštěvník,
uvedli,databáze
je ale mnohem
širší.zastoupených
Svým celkovým
zaměřením
se stalstatky
každýodbornosti
okamžitě jako
se Kvalita
celé rokypokud
existence.
i kvantita
produktů
a společ
dochází
k opakování
co již bylo
důležitou
a nepostradatelnou
součástí finančního
a finanční
pro
nějaký
produkt toho,
rozhodne,
má možnost objednat
si jej mezi
přímonejvyšší
ností patří
na současném
českém internetu.
Databázetrhu
zahrnuje
už
mnohokrát vyřčené. Za dobré povakultury v aČeské
republice.
na webu prostřednictvím on-line prodeje.
přes
tisíc
finan
čních
produktů
téměř
sedm
set
jich
je
aktuálních.
žuji i to, že se fóra posouvají z oblasti čistě finanční do roviny ekonoSnahou
webu
Zlatádiskuze
korunanajefórech
vycházet vstříc aktivním
návštěvnímické a že
politické
Větší důraz
byl při přestavbě stránek kladen na diskuzní prostor a jeho možnoskům
při vyhledávání
vhodných
produktů a přizpůsobit
web těmnepřerostly
zdravou míru
únosnosti.
ti. Na webu
Zlaté koruny by totiž měli diskutovat nejenom běžní lidé, klienti
Fórum Zlaté koruny je unikátní platforma pro otevřený
to potřebám. Ve druhém pololetí roku 2011 změní
Zlaté mezi
bankstránky
a pojišťoven
sebou. Do diskuze by se měli zapojit také zástupci finaIng. Karel
Ph.D.,
MBA,
a upřímný dialog mezi představiteli ekonomiky, polikoruny
svouHavlíček,
dosavadní
podobu.
Návštěvník bude
mít
nyní
možnčních společností a aktivně
nabízet vlastní odpovědi a pomoc v případě potíží
předseda
Asociace
malých
a
středtiky, akademiky i širokou veřejností v ČR. Domnívám
nost snadnějšího přístupu k vyhledávání informací o konkrétních
s konkrétními produkty.
Tomu
sesetkání
postupně
přizpůsobují
ních podniků a živnostníků ČR
se,
že tato
mohou
významnou programované
měrou přispět komuniproduktech. Vše bude podřízeno jednoduchému účelu: chci si zakační nástroje.
k většímu konsensu v naší společnosti tolik potřebného
ložit účet, chci si půjčit, chci investovat, chci se pojistit atd. K cíli
k uskutečnění všech nutných reforem a udržení konkurenbude návštěvníka navigovat systém přímých a rychlých voleb,
ceschopnosti naší
země pořádaná
v globální ekonomice
21. století. ekonomicProjekt Zlaté koruny reprezentují
i fóra
k nejdůležitějším
které v počítači zadá. „Uspořádání webu a nový způsob navigace
kým tématům
současnosti.
Jejich Chairman
významuEurope
odpovídá
prostor,
který jim je věnoJan Mühlfeit,
Microsoft
Corporation
zvyšuje komfort pro návštěvníky, využívá moderní
interaktivní
vaný
na
stránkách.
Každý
návštěvník
dnes
může
procházet
strukturované
videozpůsoby komunikace, usnadňuje a urychluje proces vyhledávání,“
edukace
co se týče
finančních pořádala.
záznamy prakticky zeDlouhodobá
všech fór,
která populace
Zlatá koruna
v minulosti
říká ke změnám Pavel Doležal, ředitel Zlaté koruny.
produktů
hodnocených
rámci soutěže
koruna
Samozřejmostí jsou živé
přenosy
v době vkonání
akce, uZlatá
kterých
počet diváků
a na druhé
straněpočet
řada inspirativních
témat, vkterá
bývají
zpravidla
mnohonásobně
převyšuje
účastníků
přímo
sále.
Kredit, který si Zlatá koruna v posledních letech vybudovala, se
základem pro mnohdy vzrušené debaty na fórech Zlaté
odráží i na jejích internetových stránkách. Stále více klientů fikoruny mají velký přínos. Ukázat, co je opravdu dobré
Vývoja webu
www.zlatakoruna.info
zmiňovanými kroky nekončí. Dále se souradu při
řenančních společností hledá na tomto serveru pomoc
a nebát se diskutovat témata, ve kterých je ještě nutstředíme
především na
rozvoj
obsahu
částí stránek.
šení různých situací a problémů, aniž by přednostně
kontaktovali
né stále hodně udělat,a jeinteraktivních
výzvou pro nás všechny
v této Prioritu
svůj finanční ústav, nebo jsou prostě nespokojeni
s jeho
budou
mítpřístuty kategorie
produktů,
které době.
jsou aktuální vzhledem k současnému
tak trochu
„kostrbaté“
pem a jednáním. Často však jen nevědí, kam se
obrátit
– a Zlatá
dění.
Hlouběji
bude rozebíraná například penzijní reforma a také stavební spoTomáš Macků, Research&Communication Director CR,koruna pomůže. Její tým si této důvěry váží.ření,
Dobřekteré
na serveru
po dvacetileté
existenci čekají podstatné změny.
SR, Ipsos Tambor
Zlatá koruna funguje již několik let i rubrika Finančního arbitra,
kam se klienti obracejí se svými stížnostmi a dotazy.
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011
KONTAKTY
KONTAKTY
tel.: +420 274 780 740-2
tel.: +420
+420
274
780
740-2
fax:
274
811
716
fax: [email protected]
+420 274 811 716
mail:
mail: [email protected]
pdMEDIA
s.r.o.
web: www.zlatakoruna.info
K Rybníčkům 26
100 00 Praha 1
pdMEDIA s. r.o.
K Rybníčkům 26
100 00 Praha 10
www.zlatakoruna.info
Download

Závěrečná zpráva