2011
2014
ÚVODNÍ SLOVO
Dr. Pavel Doležal
ředitel Zlaté koruny
Vážené dámy,
Vážené
dámy, vážení
váženípánové,
pánové,
soutěž Zlatá
vstoupila
letos dože
svého
Toto
devátý
ročníkkoruna
soutěže
opět potvrdil,
Zlatádvanáctého
koruna máročníku.
na českém
stručné konstatování v sobě skrývá dvě důležité informace. Jednak to,
finančním
trhu prestižní postavení. Dokazuje to mimo jiné fakt,
že jde o jednu z nejdéle existujících soutěží spojenou s finančním trhem
že
soutěže že
se vZlatá
tomto
ročníku
svýmiznámým
produkty
zúčastnilo
77 fi-si
a zároveň,
koruna
se stala
pojmem
a získala
nančních
což je
největší
v celéprůzkum
dosavadní
historii.
vážnost aspolečností,
důvěryhodnost.
Potvrdil
topočet
i poslední
z letošního
května, kdy ve spontánní znalosti je nejznámější soutěží finančních
Význam
koruny je je
v tom,
že%odborně
celé spektrum
produktů,Zlaté
ale především
pro 85
těch, cohodnotí
ji znají zárukou
kvality
a výsledky
soutěže jsou
pro ně nejčastěji
inspirací přiúspěšných
hledání vhodného
nabídky
finančních
produktů
a prostřednictvím
a oceproduktu.produktů
Tento „výsledek“
naplňuje
naše původní
cíle a ambice.
něných
ukazujevíce
nanež
trendy
v oblasti
finančního
trhu.
Vidíme, jak se do popředí dostávají každým rokem nové produkty
V roce 2003, kdy jsme vyhlašovali první ročník Zlaté koruny, šlo svého
internetového
bankovnictví
nebocílem
životního
pojištění
a vveřejnosti
poslední
druhu o průkopnický
čin. Naším
bylo pomoci
laické
době
například
v oblasti
spořících
účtů a povinného
orientovat
se v také
nabídce
finančních
produktů
v postupně ručení.
rostoucím
konkurenčním prostředí, které se vytvářelo na trhu. Za základní
Zlatá
koruna
díkyorientaci
svému hodnocení
odbornému
kreditu
řadu
kritérium
pro tuto
jsme zvolili akvalitu
nabízených
produktů
z hlediska
spotřebitele.produktových
Byli jsme přesvědčeni
o tom, že zpropagoocenění ve
těchto
progresivních
řešení u iveřejnosti
ZlatéUčí
koruně
bude pro
a inspirací:
vala.
tak klienty,
jakfinanční
poznat aspolečnosti
vybrat si zpovzbuzením
široké nabídky
na trhu
dostanou impuls, jak dále svoji nabídku na trhu zlepšovat a zpestřovat
hodnotný a kvalitní produkt.
a budou přicházet s novými progresivními produkty, nebo inovovat
stávající.
Umožnit lidem lépe se na trhu orientovat považujeme za hlavní
poslání
soutěže
za ojejí
trvalý přínos
k finančnímu
vzdělávání
obyNešlo nám
nikdyajen
statisticky
parametrické
porovnávání
produktů,
ale o jejich
odborné
hodnocení
a posuzování
z hlediska
potřeb a vpožavatel.
Těší nás,
že podle
výzkumů
společnosti
Ipsos Tambor
podavků době
klientů,
pro něž
jsoupočet
určeny.
rolivýběru
zde má
Finanční
slední
výrazně
stoupl
lidí,Klíčovou
kteří se při
finančních
akademie,Zlatou
která produkty
Považuji
jeden
z největších
úspěproduktů
korunouhodnotí.
inspirují.
Rovněžzanás
těší,
že se nebývalý
chů Zlaté koruny, že se nám podařilo vytvořit kvalitní a reprezentativní
zájem
veřejnosti
v
tomto
roce
odrazil
i
v
hlasování
o
Cenu
veřejsbor odborníků ze specialistů na jednotlivé oblasti trhu, kterých dnes
nosti
Cenu
podnikatelů,
kterého
se zúčastnilo rekordních více než
působía ve
Finanční
akademii
na tři sta.
144 tisíc lidí.
Do letošního roku bylo v rámci Zlaté koruny odborníky hodnoceno celkem
2188 finančních
produktů.
je z hlediska
finančního
trhu záležitost
Výsledky
Zlaté koruny
jsouTo
samozřejmě
také
povzbuzením
pro ocenaprosto
unikátní.
něné
finanční
společnosti, jejichž produkty udávají v nabídce hlavní
tón. Jsem rád, že se nám daří soutěž Zlatá koruna neustále zkvalitňovat. Každým rokem rozšiřujeme počet členů Finanční akademie,
Nechci
dopady Zlaté
korunyKdyž
přeceňovat,
přesto sibylo
všakhodnotitelů
myslím, že tato
která produkty
hodnotí.
jsme začínali,
kosoutěž má nemalou zásluhu na tom, jak se pohled mnoha lidí na
lem stovky. Letos jejich počet stoupl z loňských 342 na 385 a i toto
finanční trh a na to, co nabízí, v posledních letech změnil. Mám za to,
silné
zázemí
vypovídáa stále
o úrovni
výjimečném postavení
že
je toodborné
pohled stále
zasvěcenější
méněatápající.
Zlaté koruny.
Letošní výsledky Zlaté koruny ukazují, že výrazně posilují trendy, které
Úspěšná
bilanceletech
Zlaté koruny
byna
nebyla
úplná bez
ocenění přínosu
se
v posledních
zaměřují
dostupnost
a transparentnost
produktů.
Doba seohlasu
zrychluje
Zlatákoruny.
koruna na
to reaguje.
Od letošního
a mimořádného
fóraZlaté
V průběhu
loňského
roku
ročníku
jsme zavedli
novou
On-line
aplikací,
které se začaly
se uskutečnila
celkem
tři kategorii
fóra, která
patřila
ke špičkovým
akcím
prosazovat s nebývalou razancí. Chceme jejich vývoj nejen sledovat,
tohoto druhu u nás. Na fórum, které se věnovalo dopadům krize
ale hlavně na jejich význam upozornit širokou veřejnost.
na veřejné finance, navazovalo v květnu ostře sledované fórum
Ekonomika
versus
politika
aneb
Volby
Na podzimním
fóru
Už
jsme si zvykli
na to,
že Zlatá
koruna
se 2010.
neomezuje
jen na samotnou
soutěž
finančních
Osmotázku,
let jsoukterou
součástíjeprojektu
Zlaté
jsme se
zaměřiliproduktů.
na klíčovou
penzijníFóra
reforma.
koruny,
která fórum
přinášejí
názorovou
diskuzifinančního
na klíčovásektoru
ekonomická
První letošní
se zabývalo
vývojem
v potémata.
Řada
témata má
širšíjsme
souvislost
s finančním
trhem.
krizovém
období
zvolili
pro ně
trochu provokativní
a polemický název:
Finanční produkty
v krizi,pilířem
nebo krize
Finanční
web zlatakoruna.info
je třetím
celéhoproduktů?
projektu
že důležitým.
ani jedno tvrzení,
obsahuje
tento
název,avto
případě
aVěřím,
neméně
Oblékli které
jsme jej
do nového
kabátu,
nejen
českého finančního
trhu neplatí.
A už vůbec
to neplatí
o soutěži
formálně.
Nabízí nejpodrobnější
srovnávač
finančních
produktů,
který
svým
rozsahemkterá
640opět
produktů
nemá
českém internetu
obdobu.
Zlatá koruna,
ukázala
sílu anadynamiku
tohoto trhu.
Stejně jako premiéra unikátní „kalkulačky“ zodpovědného zadlužování.
Na
závěr letošního
soutěže
Zlaté koruny
rád poděkoval
Dovolte
mi, abychročníku
na závěr
poděkoval
všembych
partnerům,
ktenašim
partnerům,
členům
akademie
a všem,
kteří se
ří se Zlatou
korunou
spojiliFinanční
své jméno
a bez jejichž
podpory
byletos
tensoutěže zúčastnili. Zároveň chci vyslovit přání, aby následující
to projekt
nebylkoruny
tak úspěšný.
Jejich spolupráce
veliceúspěšný,
vážíme.
13.
ročník Zlaté
byl navzdory
tomuto číslusistejně
Jsemtypřesvědčen,
příští
ročník Zlaté
všem
jako
minulé. … ažeaby
nešťastný
nebyl koruny
ani pro přinese
klienty nám
finančních
další úspěchy,
produktů
☺! obohatí nás o nové podněty a splní všechna naše
očekávání.
ZLATÁ KORUNA
ZLATÁ
KORUNA
ZLATÁ KORUNA
KORUNA
ZLATÁ
Soutěž má
novou silnousoutěž
kategorii:
On-lineproduktů
aplikace na českém trhu
Největší
a nejtradičnější
finančních
Soutěž
Zlatámá
koruna
má zafinančním
sebou dvanáctý
ročník. Odborníci
Zlatá
koruna
na českém
trhu výjimečné
postavení.
i veřejnost
rozhodovali
o nejlepších
finančních
produktech
Je
nejstarší opět
a zároveň
nejprestižnější
soutěží
finančních
produkroku
v této
tradičně
největší
soutěži
kvality,
kterou český
tů
u nás.
Přestože
v minulých
letech
vznikly
i další soutěže,
Zlatá
finanční
Záštitu
nad Zlatou postavení,
korunou letos
poprvé
koruna
si trh
stálezná.
udržuje
své privilegované
protože
jako
převzalhodnotí
nový ministr
financí Andrej
K dosavadním
15 projediná
celé spektrum
nabídkyBabiš.
na trhu
a ne pouze vybrané
duktovýmproduktů.
kategoriím
přibyla
letos
dalšíministra
- On-linefinancí
aplikace.
kategorie
Letos
se pod
záštitou
Miroslava Kalouska uskutečnil již její devátý ročník.
Výsledky letošního ročníku s prvními reakcemi a komentáři
přehledně
přinášíme
dalších
stránkách.
Zde zmíníme
jen
Hlavním posláním
Zlaténakoruny
je přispívat
ke kultivaci
finančnízákladní
fakta,
kteránapomáhat
právě skončený
ročníkvztahů,
charakterizují.
ho
trhu. To
znamená
k rozvíjení
které vznikají
mezi klienty a finančními společnostmi a de facto tvoří tento trh.
Soutěže se zúčastnilo 205 finančních produktů od 67 finančních
Pravidelné hodnocení a oceňování finančních produktů, probíhající
společností. Účast tak byla podobná jako loni, kdy soutěžilo
v rámci Zlaté koruny již od roku 2003, dlouhodobě posiluje inter202 produktů. Velkému zájmu se opět těšila kategorie Novinka
akce, které mezi jednotlivými subjekty trhu probíhají. Samotná
roku, do níž bylo přihlášeno 47 produktů. Hodnocení se letos
historie Zlaté koruny je nejlepším důkazem toho, jak tento proces
zúčastnilo 250 členů Finanční akademie, kteří již druhým rokem
postupuje, kam finanční trh směřuje a jak se postupně vyvíjí.
posuzovali produkty podle nových kritérií. Nový způsob hodnocení umožňuje každý produkt podrobit všestranné detailní
Také
letošní
devátý ročník
soutěže Zlatá
koruna
z tohoto
hleanalýze
a sjednocuje
hodnocení
v rámci
celépatřil
akademie.
Tento
diska
k velice
Účast
soutěži
byla vyšší než
v loňském
postup,
kterýúspěšným.
se osvědčil
již vloni,
objektivněji
odráží
kvalitu
roce.
Letos v 15
kategoriích soutěžilo 209 produktů 77 finančních
jednotlivých
produktů.
společností, loni to bylo 206 produktů od 75 společností.
Vedle hodnocení odborné poroty probíhá ve Zlaté koruně
Významným
posunem
je opětovné
rozšíření Finanční
tradičně i hlasování
veřejnosti
o nejoblíbenější
finančníakademie
produkty
oroku.
nové Hlasování
členy. V loňském
ročníku
měla Finanční
akademie 342Zlaté
člev Ceně
veřejnosti
a Ceně podnikatelů
nů,
letos jejich
počet stoupl
na 385.
Zvýšení
počtu
hodnotitelů
zvykoruny
je největší
anketou
svého
druhu
v České
republice.
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
Projevilo
se to
i letos,neboť
kdy bylo
odevzdánoje100
900 hlasů
558
šuje prestiž
soutěže,
do hodnocení
zahrnuto
vícepro
názorů
produktů.
a pohledů na hodnocené produkty. Zároveň jednotlivé kategorie
hodnotí specialisté s kvalifikací a zaměřením na danou produktoJak
už jsme
uvedli,
letošnívysoká
ročníkrelevance
přinesl ajednu
významnou
vou oblast,
čímž
je zajištěna
objektivita
výslednovinku.
Rozšířil
hodnocení
o kategorii
On-line
kteréjaký
se
ků. Je třeba
zdůraznit,
že takovýto
rozsah
a záběraplikací,
hodnocení,
jako
moderní
trhu stále více prosazují.
Zlatá rychlé
koruna aprovádí,
je u služby
nás zcelanavýjimečný.
Prostřednictvím Zlaté koruny je nyní možné posuzovat i jejich
kvalitu
z odborného
hodnotit
úroveň
a vývoj nabídky.
Součástía Zlaté
koruny pohledu
je již tradičně
hlasování
veřejnosti
o nejobPokud
jde
o
první
výsledky
této
kategorie,
odnesla
si trojnásobné
líbenější finanční produkty. Tato anketa má mezi veřejností
velký
vítězství
banka.její
Nejlépe
bylaMálokteré
hodnocena
její chytrá
ohlas, jakFio
dokládají
výsledky.
hlasování,
a toaplikace
nemlupro
Fiozaměřených
Smartbanking.
Mezi oblast,
uchazeči
o ocenění
vímesmartphony
jen o anketách
na finanční
ale všeobecně,
nebyly jenom banky, ale i pojišťovny, investiční a leasingové spodokázalo jako Zlatá koruna přitáhnout pozornost takového množlečnosti, anebo penzijní společnosti. Možná právě mezi nimi se
ství lidí. Loni bylo v Ceně veřejnosti a v Ceně podnikatelů odevzdáskrývají příští vítězové této kategorie.
no 143 900 hlasů, letos to bylo 144 101 hlasů. V obou anketách
byly odevzdány hlasy pro 706 produktů a poprvé tak byla překročeHned při uvedení byl o kategorii On-line aplikací velký zájem.
na hranice 700 produktů (loni dali účastníci hlasy 698 produktům).
Přihlášeno do ní bylo 19 produktů a účastí se tak vyrovnala
Ukazuje to jednoznačně, že se veřejnost o finanční produkty a jejich
tradičně nejobsazovanějším kategoriím Neživotního a Životního
kvalitu stále více zajímá.
pojištění. Letos v každé z nich soutěžilo 20 produktů. Další nejvíce obsazenou kategorií byly úvěry s 19 přihlášenými produkty.
Letošní devátý
ročník
ZlatéZlaté
koruny
opět potvrdil,
že tato prestižní
Letošní
dvanáctý
ročník
koruny
opět potvrdil,
že tato
soutěž finančních
má na
českém finančním
trhučeském
své výprestižní
soutěž produktů
finančních
produktů
zaujímá na
znamné místo.
tím,
že naNejen
něm podporuje
zdravoupřínos,
konkufinančním
trhuNejenom
významné
místo.
pro svůj odborný
renci,
alemimořádný
také tím, žeapomáhá
veřejnosti
lépe se orientovat
v neobyale
i pro
trvalý zájem
veřejnosti,
která si nenechává
čejně
bohaté a široké
nabídce
produktů.
To jsou aspekty
ujít
příležitost
hlasovat
o svéfinančních
nejoblíbenější
produkty.
pro fungování současného finančního trhu velice podstatné.
MINISTR FINANCÍ ČR
Ing. Miroslav
Andrej Babiš
Ing.
Kalousek
ministr
ministr financí
financíČR
ČR
„…vítám Zlatou
korunu
jako projekt,
pomáhá zvyšovat finanční
„POVAŽUJI
AKTIVITY
ZLATÉ
KORUNYkterý
ZA PŘÍNOSNÉ“
gramotnost
Pod
záštitou českých
ministraspotřebitelů…“
financí ČR Miroslava Kalouska
Český trhgramotnost
s bankovními produkty
je pestrý
a ne každý
Finanční
v České
republice
se spotřebitel
pohybuje
se vvelmi
něm orientuje.
Porovnávat
jednotlivévyplynulo
produkty je ičasto
časově
na
nízké úrovni.
To ostatně
z průzkunáročné, vyžaduje velké úsilí a energii. V České republice, jak vyplývá
mu, který si Ministerstvo financí nechalo zpracovat spolu
z průzkumů, je nízká úroveň finanční gramotnosti, bez které se člověk
spřiČeskou
národní bankou. Z toho důvodu podporuji kažorientaci ve finančních produktech ani při orientaci v běžném
dou
kterágramotnost
se zaměřuje
zvyšování
povědomí
životěaktivitu,
neobejde. Tato
je totižna
jedním
ze základních
pilířů
oochrany
produktech
a situaci
na finančním
trhu.
To je imožnost
případ
spotřebitele
na finančním
trhu. Dává
občanům
poznat a pochopit
nezbytnéazáklady
osobních financí, vede k nižšímu
soutěže
Zlatá koruna
jejích fór.
Snaha o zlepšení poměrů a vzdělávání v této oblasti by však neměla zůstávat jen na bedrech státu. Přispívat by měl i soukromý sektor.
A proto vítám Zlatou korunu jako projekt, který pomáhá zvyšovat
finanční gramotnost českých spotřebitelů tím, že jednotlivé produkty
navzájem porovnává a poskytuje vodítko občanům při volbě těch,
které spletitý český finanční trh nabízí.
zadlužování obyvatelstva, snížení nesplácených pohledávek a nižším
Musíme
si uvědomit,
že fyzických
jen gramotný
spotřebitel finanční
se bude
počtům exekucí
na majetek
osob. Nedostatečná
orientovat
v široké
nabídce
a bankovních
programotnost byla
také jedním
ze finančních
spouštěcích mechanismů
finanční
krize ve Naším
Spojených
státech
duktů.
cílem
je,amerických.
aby tuto dovednost získal již na záMinisterstvo
financí
proto
o to, aby
základy
finanční
kladní
či střední
škole
a vusiluje
dospělosti
ji se
dále
rozvíjel.
Pogramotnosti
na základních
a středních
Čím bitva
dříve
kud
člověk vyučovaly
nebude vědět,
v kterém
roce seškolách.
odehrála
totiž člověk začne o finančních trzích učit, tím dříve jim porozumí.
useHastingsu
nebo jaký vzorec má hydroxid sodný, životem
Protože pokud je v zájmu občanů, aby se stát se svěřenými prostředse
nějak
protluče.
Ale pokud
zadluží,
ky naučil dobře hospodařit
a naučilse
se nesmyslně
šetřit, je v zájmu
státu,protoaby se
že
nerozuměl
podmínkám
úvěrové
smlouvy,
bude
to mít
totéž
naučil i jeho
občan. Porozumění
tomu,
jak fungují
soukromé
existenční
dopad
něj i jeho
Proto veřejné.
považuji
akfinance, pomůže
lidemna
porozumět,
jakrodinu.
fungují finance
Je jen
v zájmuZlaté
státu,koruny
aby jehozaobčané
byli vea finančních
věcech
vzděláni,
tivity
přínosné
doufám, že
v nich
bude
aby chápali
systém veřejných financí. Proto například ministerstvo
dále
pokračovat.
připravilo informační brožuru o státním rozpočtu či chystá nový
internetový portál o finanční gramotnosti.
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
GENERÁLNÍ PARTNER
Ing. Miroslav Řezník
předseda představenstva a generální ředitel
OVB Allfinanz, a.s.
Prestižní ocenění Zlatá koruna, jehož je OVB generálním partnerem i ve
12. ročníku, je důležitým ukazatelem kvality produktů na českém finančním trhu.
Poskytuje našim současným i potenciálním klientům možnost orientovat se na poli
finančních služeb a produktů. Tím Zlatá koruna podstatnou měrou zvyšuje finanční
gramotnost českých občanů, což je i jeden z mnoha zájmů OVB. Jsme si vědomi naší
odpovědnosti, kterou vnímáme jako závazek společnosti, ve které žijeme. Partnerství
se Zlatou korunou nám společně s dalšími podporovanými projekty pomáhá uskutečňovat naši vizi sociální odpovědnosti.
Poskytujeme našim klientům služby s přidanou hodnotou a ocenění představuje pro
naše finanční poradce další ukazatel, který pomáhá při výběru finančních produktů.
Z toho pak těží nejen naši klienti, ale i naši poradci.
V průběhu naší spolupráce se Zlatá koruna transformovala v uznávaný projekt,
který oceňuje nejen laická, ale i odborná veřejnost. Chceme být inovátorem v oblasti
finančního poradenství, tahounem v trendech trhu a z našeho pohledu projekt poskytuje platformu pro diskuzi jak nad současným stavem finančního trhu, tak ukazuje
i vývojové trendy. Jsme rádi, že se jako jednička na trhu finančního poradenství
v České republice můžeme na tomto projektu podílet a současně tak přispívat k dalšímu
rozvoji finančního trhu.
OVB Allfinanz, a.s. poskytuje profesionální komplexní finanční poradenství. Klade přitom důraz na
individuální a odpovědný přístup, který je
základem pro budování dlouhodobých a kvalitních
vztahů. Je respektovaným partnerem pro nejvýznamnější instituce na českém finančním a kapitálovém trhu a dnes spolupracuje s téměř 40 produktovými partnery. Proto je schopna pokrýt
téměř všechny potřeby klientů. Finanční poradenství OVB směřuje k zajištění potřeb celé
rodiny a finanční plány klientů OVB Allfinanz tak
díky širokému produktovému portfoliu obsahují
především pojištění osob, majetku, hypotéky
a jiné úvěry, některé bankovní produkty, penzijní
připojištění i stavební spoření a investice. Kvalitní
finanční plán pečlivě hodnotí vhodnost produktu
pro daného klienta. Naši poradci při své práci
využívají fundované nástroje Analytického centra
obsahující aktuální data z trhu a podrobné nabídky partnerských společností.
OVB Allfinanz je odpovědnou firmou se vstřícným
postojem k veřejnému dění. Proto také dlouhodobě poskytuje podporu společensky prospěšným
aktivitám a charitativním projektům. Společnost
OVB Allfinanz, a.s., je dceřinou společností OVB
Holding AG, přední poradenské společnosti
v oblasti finančních služeb v Evropě. OVB Holding
AG působí od roku 1970 a v současnosti se stará
o více než 3 miliony klientů ve 14 zemích Evropy.
Od roku 2006 je mateřská společnost úspěšně
kótována na Frankfurtské burze jako jediná opravdu nezávislá finančně-poradenská společnost
v Evropě.
www.ovb.cz
Zlatá koruna 2014
PARTNER
Mgr. Petr Kučera
výkonný ředitel a místopředseda
představenstva
CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., je dlouhodobým partnerem soutěže Zlatá
koruna. Jsme přesvědčeni, že odborné hodnocení finančních produktů včetně zpracování komplexní bilance úspěšnosti všech jejích kategorií na trhu značně přispívá
k transparentnosti celého finančního sektoru a pomáhá ve zvyšování gramotnosti
občanů v této oblasti.
Na finančním trhu navíc neustále roste význam takových pojmů, jako jsou zodpovědné zadlužování nebo budování pozitivní úvěrové historie. Jak ukázaly poslední
statistiky společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. a CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o., které provozují Bankovní a Nebankovní registry
klientských informací, za minulý rok se v České republice zvýšil počet klientů využívajících dlouhodobých úvěrů určených na financování bydlení o více než pětinu.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se proto ve svých aktivitách neustále
a cíleně zaměřuje na zdůrazňování důležitosti pravidelného monitoringu vlastních kreditních informací občanů. Právě v dnešní době, která nabízí rozsáhlé možnosti půjček
jak u bank, tak u nebankovních institucí, je bohužel velice snadné zapomenout na některé své závazky. Proto existují úvěrové zprávy, které přinášejí celkový přehled o všech
úvěrech dané osoby a pomohou každému například odhadnout, zda je pro něj další
půjčka s ohledem na jeho příjmy zvládnutelná, či nikoli. V letošním roce jsme i z výše
uvedených důvodů uvedli na trh novou službu umožňující klientům on-line a průběžně
získávat komplexní přehled o jejich finančním zatížení a rovněž o aktuální fázi splácení závazků prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz.
Z celosvětových zkušeností je zřejmé, že profesionální organizování a bezpečné provozování úvěrových registrů jako standardních nástrojů pro posuzování bonity a rizika
nesplácení úvěrových produktů, které využívají finanční instituce, a široké možnosti
zpřístupnění úvěrových zpráv občanům pomáhají k lepšímu stavu finančních trhů jako
celku.
Věříme, že kombinace zavedeného systému pravidelného hodnocení finančních
produktů a propagace nových možností aktivně kontrolovat a řídit své finance přispějí
k potřebné popularizaci těchto témat u odborné i široké veřejnosti.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je organizátorem největších českých úvěrových registrů,
Bankovního a Nebankovního registru klientských
informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky,
stavební spořitelny, leasingové a factoringové
či splátkové společnosti ověřují schopnost svých
klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům
zajišťuje společnost technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na
klientských centrech obou registrů a nově také
prostřednictvím bezpečného a pohodlného on-line
přístupu do nového webového portálu
www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel
aktuální přehled o svých závazcích.
Společnost dále provozuje registr ELIXIR, který
mapuje profesní historii finančních a pojišťovacích
poradců a makléřů. Vedle toho poskytuje i řadu
dalších služeb. Jde především o nástroje pro řízení
úvěrových rizik či řešení proti podvodům.
Prostřednictvím svého portálu www.cribis.cz poskytuje komplexní ekonomické informace o českých firmách a detailní údaje o vlastnických vazbách. Od
června tohoto roku budou v rámci portálu
www.cribis.cz přístupné také ekonomické informace
o firmách ze Slovenské republiky a data z Katastru
nemovitostí ČR. Nástroje pro hodnocení ekonomické situace municipalit a bytových družstev
nabízí pod značkou iRating.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. byla
založena v roce 2000. Na Slovensku má sesterskou
společnost CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. Od
roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní
skupina CRIF, která působí v italské Boloni a dnes je
čtvrtým největším provozovatelem úvěrových
registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.
www.crif.cz
Zlatá koruna 2014
PARTNEŘI
PARTNEŘI
V
ětšina lidí si uvědomuje, že vybudovat skutečnou značku není rozhodně lehký úkol a je to
Cestovní skupina FISCHER zastřešuje oblíbené cestovní značky FISCHER,
běh na dlouhou trať. Jen málokterá si ve svém
NEV-DAMA, eTravel a PRIVILEQ. Je největší cestovní skupinou na českém trhu.
oboru dokázala vybudovat mezi podnikateli,
Společnost
TOP HOTELS
GROUP
vlastní adestinacích,
provozuje lyžařské
dva moCestovní
člen finanční
skupiny
Nabízí
celoroční přímořské
dovolené
u blízkých
moří, va.s.
exotických
politiky a kancelář
odbornouFISCHER
veřejností–takovou
pozici a investiční
derní kongresové
v Praze
- TOP luxusní
HOTEL dovolené
Praha, s přilehlým
KKCG
je jednou
ze tří největších
a nejvýznamnějších
cestovních
zájezdy
do Alp, poznávací
pobyty,hotely
korporátní
zájezdy,
na míru
a věhlas– jako
Zlatá koruna,
zejména pak
zásluGARNI
HOTELEM
ALBION
HOTEL.
Oba hotely
poskytukanceláří
republiceFór.
nabízející
komplexní služby vnebo
cestovním
golfové zájezdy.
Ročně
uspokojíPraha,
přáníavíce
než 250
tisíc klientů.
V roce
2013
hou svýchv České
pravidelných
Tato odborná
dosáhly
tržby cestovní
skupiny
3 miliard
korun. gastronomie
Cestovní skupina
disponuje širokou
setkáníNa
už jaře
létaletošního
pozvedají roku
finanční
povědomí
jí vysoký
standard
ubytování,
a kongresových
služeb.
ruchu.
Cestovní
kancelář FISCHER
koupila
sítí vlastních
po celéjsou
České
republice
a na Slovensku,
než 1000
provizu nás
a hledají
na aktuální
klíčová
K dispozici
variabilní
kongresové
sály a více
salónky.
TOP HOTEL
CK
NEV
DAMA,odpovědi
která je nejen
jedničkou
na trhu lyžařských
zájez- poboček
finanční
a ekonomická
která nabyla
na Vznikla tak
níchnejvětší
prodejců, non-stop
call centrem
a moderními
systémy5000
on-line
prodeje.
Praha je největším
v Evropě,
nabízí 810 pokojů,
konferenčních
dů,
ale patří
mezi TOPtémata,
5 cestovních
kanceláří.
významuskupina
zvlášť vnaposlední
době,zahraničních
kvůli krizi leteckých dovolených
Cestovní skupinamíst
FISCHER
je členem
finanční
investiční
skupiny
KKCG.
a nejširší
škálu služeb
mezia českými
hotely.
Hostům
je k dispozicestovní
trhu. Kromě
a ekonomickým
reformám. destinacích po celém světě nabízí také
ci 5 sálů a 16 salónků, 5 restaurací, rozlehlé terasy Japonské zahrady.
ve
více než 80 přímořských
www.fischergroup.cz
Přímo u hotelu je velkokapacitní parkoviště. ALBION HOTEL nabízí
lyžování v Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Francii, pobyty v evropských
O nezvyklé šíři a zaměření finančních a ekono290 pokojů a 600 kongresových míst, 2 restaurace, lobby bar s letní
metropolích
a
golfové
zájezdy.
Svým
klientům
nabízí
vůbec
největší
mických témat, která se na Fórech Zlaté koruny
terasou. Hotelová gastronomie byla mnohokrát oceněna na prestižvýběr
dovolených
u moře
nai českém
trhu. Úspěch Cestovní kanceláprobírají,
svědčí mimo
jiných
moje vystoupení.
ních světových soutěžích. Společnost se od roku 2002 pravidelně řadí
ře
postaven
spolehlivosti,
široké nabídce, kvalitních
UžFISCHER
jsem tamjehovořil
na na
téma
úrovně kvality
k Českým 100 nejlepším firmám v zemi. Hotely společnosti jsou držislužbách,
profesionálním
servisu
a osobním
bankovních
služeb, veřejného
dluhu,
stavu pod-přístupu k zákazníkovi.
nikatelského prostředí, problematiky korupce,
telem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2009.
www.fischer.cz
důchodové reformy či podpory exportu a techwww.tophotel.cz | www.albionhotel.cz
nického vzdělávání. Ale také, například na
loňském „předvolebním“ Fóru, jsem měl
možnost říct otevřeně svůj názor na to, jak
vidím působení představitelů české politiky
v souvislosti s (ne)růstem naší ekonomiky.
I v takovýchto příležitostech vidím klady Fór
Zlaté koruny: vytvářejí prostor nejen pro bilanci
TOP HOTELS GROUP a.s. je vlastníkem a provozovatelem 2 kongresových hotelů
a inspiraci, ale i pro kritickou výměnu názorů.
v Praze. TOP HOTEL Praha je největší kongresový a konferenční hotel v Evropě
Otevřená diskuse je vždy velmi užitečná pro
s kapacitou až 5000 míst (5 sálů, 16 salónků). Největší sál, TOP Congress Hall, má
všechny, včetně nejširší veřejnosti, která účastmax. kapacitu 2000 míst a umožňuje velmi variabilní uspořádání. Hotel disponuje
níky Fóra může sledovat v přímém přenosu na
parkovištěm až pro 800 vozů a množství autobusů. Hosté mohou využít ubytování
internetu.
Navíc
většinoukopředním
témata, poskytovatelům
která
World
Class
patříjde
v Evropě
IpsosStandard,
Tambor poskytuje
v oblasti
výzkumu
všpičkových
810 pokojích typu
Executive,komplexní
Superior služby
či Business
apartmá
a protrhu
ty
se týkajía wellness
většiny našich
podnikatelů.
fitness
služeb.
Word Class je volbou číslo jedna pro
lidi tou- je ka dispozici
veřejnéhoPrezidentské
mínění včetně
konzultační
činnosti a má za
sebou
více
nejnáročnější
apartmá.
Pro handicapované
hosty
máme
žící po vysoce kvalitních fitness službách, a to hlavně díkypřipraveny
moderním bezbariérové
než 19 pokoje.
let činnosti.
V roce 1992
Tambor,
která
TOP HOTEL
Prahavznikla
nabízí společnost
5 tenisových
kurtů, bowmým dobrým
zkušenostem
ling, wellness, saunu,
vířivku,
či fitness.
majísvětových
možnost
aVzhledem
pohodlnýmk prostorám,
špičkovým
strojům, skvělým instruktorům
se v roce
200620m
stala bazén,
součástímasáže
sítě Ipsos,
jedné zHosté
největších
s Fórem věřím, že zůstane i v budoucnu vlajkoobčerstvit
restauracích sítí.
a veIpsos
3 barech.
Naše
gastronomické
specialitysítě
mohou
a bezkonkurenčním vědomostem. V současné době provozuje
Worldse v 5 výzkumných
Tambor
spolupracuje
s pobočkami
Ipsos
vou lodí debaty mezi klíčovými aktéry dění
okusitadrenapříklad vv 66
BOHEMIA
TOP disponuje
Restaurantu,
nabízí zkušených
výhled na pracovníků
panorama
Class
Českévrcholnými
republice tři
fitness kluby
v Praze. Na prestižních
zemích světa,
více který
než stovkou
v našív zemi,
představiteli
byznysu
Prahystrojů,
a živý krb. Z
baru konzultantů,
se zimní zahradou
a krbem
si lze vychutnat
na
sách
PrahyRovněž
1 a Prahy
4 naleznete
profesionálních
fitness
– lobby
analytiků,
statistiků,
psychologů
v ČR.V pohled
roce 2009
a politiky.
věřím,
že nadále140
potrvá
i už
Japonskou
fontánami,
která nabízí
příjemnéagenturou
posezení avýzkumu
možnost trhu
grilování.
bazén
a vířivku,
saunu mezi
a páru,naším
solárium, skupinové
lekce, zahradu
se sstal
Ipsos Tambor
v ČR největší
a vezavedená,
dobrámasáže,
spolupráce
ALBION
HOTEL je
situován
v klidné
vilové
čtvrti v Praze
5 aASI,
umožňuje
ubytování
až
dětský
a mnoho dalšího.
Navštivte
World Class Health
Acařejného
mínění.
Klíčové
specializace:
Ipsos
Ipsos Loyalty,
Ipsos
Svazemkoutek
a organizátory
Fóra Zlaté
koruny,
ve 290
pokojích 4*
typu. V hotelovém
komplexu
2 kongresové
sályInsight.
a 4 salónky
jehož jsme
odborným
demy
v Celnici,
Worldpartnerem.
Class Fitness na Václavském náměstí
a World
Marketing,
Ipsos Media
CT, Ipsosjsou
Public
Affairs, Ipsos
Ipsos
s celkovou kapacitou až 600 míst. TOP HOTELS GROUP a.s. zajišťuje také vyhlášené
Class Fitness na Chodově.
Tambor je členem profesních organizací ESOMAR, SIMAR, SAVA,
cateringové služby i mimo hotely.
Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu
řídí se dle jejich etických principů a metodických pravidel. Ipsos Tamwww.worldclass.cz
a dopravy ČR
je dlouhodobým partnerem akcí Zlaté koruny.
www.tophotel.czbor
| www.albionhotel.cz
www.ipsos.cz | www.ipsos.com
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
PARTNEŘI
PARTNEŘI
F
Každý den v roce, 24 hodin denně, na celém území Česka a s programem pro každého.
óra Zlaté koruny již tradičně patří do mého,
Taková je současná Česká televize, která svým divákům nabízí šest programů, z toho
jinak velmi nabitého, kalendáře. Vždy se tam
čtyři specializované.
Kromě rodinného
programu
ČT1 va prémiové
ČT2 mají
mohu setkat
se zajímavými
lidmi z různých
Největší
a nejzábavnější aquapark
v České
republice. Opravdovým
rájem
Atraktivní
nabídka studijních
oborů a jistota
uplatnění
praxi jsou stanice
2
vyměnit
si s nimi zkušenosti
privátní,
diváci díkyproč
programu
celodenní
přísun
aktuálního
zpravodajství
publi. V Papro aděti
i dospělé je Vodníoborů,
svět, který
se rozkládá
na ploše 9 jak
150zm
důvodem,
VysokáČT24
školataké
finanční
a správní
i nadále
patří mezi
tak i veřejné
sféry.
Obsahově
patří
Fóra
Zlaté
cistiky,
sportovní
zážitky
i emoce
ČT sport,
divadelní premiéry,
ceněné Paláci dobrodružství,
láci pokladů,
Paláci
relaxu
a venkovní
zóně
návštěvtři
největší
soukromé
vysoké
školy nabízí
v Českékanál
republice.
V bakalářském
špičce v naší
zemi a i kvalita
v původním
znění
i koncerty
zaseKladně
kulturní
program
ČT art. Na svéníci
si přijdou
naleznou celkem 41koruny
bazénůkaabsolutní
atrakcí - skluzavky
a tobogány,
spaceifilmy
magisterském
studiu
můžete
v Praze,
a Mostě
absolvovat
vystupujících
na velmi
velmioblíbenou
vysoké divokou
úrovni.
i děti, aAplikovaná
to díky dětské
stanici Déčko.
Česká televize
vysílatelem,
bowl, bazén s umělým vlnobitím,
vířivkyjenebo
obory:
informatika,
Bankovnictví,
Financejea ambiciózním
finanční
Domnívám se, že tato finanční Fóra například
který
chce
svým
divákům
přinášet
to
nejlepší
nejen
z
české,
ale
i
zahraniční
tvorby
řeku. Na Vodní svět navazuje Saunový svět s 12 saunami a širokou naslužby, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví, Řízení podniku
i přispívají k většímu otevření České republiky
spolupracovat
s nejtalentovanějšími
a herci.
JenNově
v loňském
do
bídkou unikátních
saunových ceremoniálů. V luxusním SPA – WELLNEaa podnikové
finance,
Veřejné finance atvůrci
Veřejná
správa.
oteví- roce schválila
směrem do zahraničí a budují tak větší povědomí
výroby
453
nových
za více
než ve
miliardu
studia má
třech jsou pro nejnáročnější zákazníky připraveny privátní sauny
SS ve
centrum
ráme
také
obory
Právoprojektů
v podnikání
a Právo
veřejnékorun.
správě.Svá
Taleno globalizaci, ale současně přispívají i ke zlepšení
největších
českých
městech.
Vedle
televizní
tvorby
se
podílí
také
na
tvorbě
filmové
s vířivkami, hydromasážní
vany, exotické procedury
a hammam
tovaní studenti své studium nemusí ukončit magisterským nebo inkonkurenceschopnosti
naší rassoul
země. Jsem
velmi
a je tak největším
v České programu
republice a nejpevnějším
či široká nabídka masážírád,
a tělových
ošetření.
Dvoupodlažní
plně úrovni
klimaženýrským
titulem. filmovým
Akreditací koproducentem
doktorského studijního
že se těchto
setkaní
na nejvyšší
kinematografie.
Roli médiaveveřejné
plní nejen pestrou
tizovanéproFitness centrummohu
vybavené
moderními
stroji nabízí
kardiozónu
vpilířem
oboru tuzemské
Finance získali
možnost pokračovat
studiu služby
a dosáhnout
zúčastňovat,
předávat
dál, co
jsem se
gramovou
ale také podporou
charitativních
a neziskových
s 54aktivit,
trenažéry, posilovnu,naučil
VIP zónu
s přístroji
indoor
cycling
titulu
Ph.D.nabídkou,
Šancí pro každého
studenta jemnoha
možnost
získat atraktivní
v zahraničí,
alePower
i sámPlate,
se dále
vzdělávat.
kulturníchažprojektů
festivalů.
a velký aerobní sál. Zcela nově je v provozu zdravotnické zařízení Balnestipendia
do výše acelého
školného. Informace o studiu na weboIng.komplexní
Jan Mühlfeit,
Chairman
o&Medical, které poskytuje
služby
v oblastiEurope,
fyzioterapie a lévých stránkách nebo přímo ve škole, v Informačním centru VŠFS,
www.ceskatelevize.cz
Microsoft
čebné rehabilitace. Nabídku
služebCorporation
Aquapalace Praha doplňuje 4* hotel
Estonská
500, Praha 10.
s rozsáhlým konferenčním centrem.
www.vsfs.cz
www.aquapalace.cz
J e lidské, že významné společenské akce
v zahraničí vyzdvihujeme a oceňujeme více než
ty domácí. Tak nám i poněkud uniká, že pravidelně pořádaná odborná finančně ekonomická
Fóra Zlaté koruny mají standard špičkových
Seznam.cz je nejnavštěvovanější český internetový portál, jehož domovskou stránku
sympozií světových. Především je to vysoké
denně navštíví přes 2,5 milionu uživatelů. Služby Seznam.cz jako fulltextové
zastoupení skutečně odborných kruhů – podnikatalog
firem, e-mailová
pošta
či zpravodajství
jsou běžnou
součástí
Vvyhledávání,
moderní budově
Lighthouse
v Holešovicích
se nachází
ojedinělé zdraFirma
Vývoj Třešť byla
založena
v roce
1931,atd.,
tedyreprezentativní
před 80 lety
katelů,
bankéřů,
profesorů
života českých
uživatelů
Vizí společnosti
Seznam.cz
je pracovat
tom,2011 je největším
votnické
zařízení,
které seInternetu.
svou vybaveností,
technickými
parametry,
a odnaroku
výrobcem
oděvů
v České republice.
Praúčast
odborníků
zahraničních,
důkladná
příaby Internet
byl nejsilnější
české médium
na němřadí
Seznam.cz
místem první
volby.
odborností
personálu
a úspěšností
léčebnýcha metod
mezi přední
cuje zde
300 pracovníků,
jejichž
výrobkyprezentace
znají zákazníci
v celé
Evprava
a přehledná
nosných
vystoupracoviště
v ČR. Společnost ISCARE byla založena v roce 1994. Poskyropě, ale také v USA nebo
Firma
mezi
nejmodernější
peníKuvajtu.
a dokonce,
což patří
je navíc,
pravidelná
účast
www.seznam.cz
tuje specializované lékařské výkony v oblasti asistované reprodukce.
a nejvýznamnější výrobce
nejen špičkových
vrcholných
politikůpánských
aktivně společenských
diskutujících
Úspěšnost 43 % a 7 000 narozených dětí řadí kliniku k absolutní špičce
oděvů, ale současně vynikajících
ochranných
oděvů do extrémních
k nejaktuálnějším
ekonomickým
otázkám
země.kvality
K tomu
bych přiřadil
i vysokou
účast
v ČR. Absolutní špičku v oboru představuje též centrum gastroenteropodmínek. Světová úroveň
výrobků
je podtržena
použitím
médiípředních
a širokouvýrobců
publicitu
závěrů a odbornou
poznatků
logie se specializací na idiopatické střevní záněty-IBD, léčící pacienty
nejkvalitnějších materiálů
a vysokou
konference.
(příspěvek
roku 2013
– profesor
s Crohnovou chorobou. Biologickou léčbou se zde léčí 20 % pacientů
úrovní českých pracovníků
firmy. Firma
Vývojz nabízí
vynikající
služKomárek
byl dlouholetým
aktivním
účastz ČR. Obdobně Centrum pro léčbu obezity, které poskytuje komplexní
bu spojenou se servisem
až do domu,
kterou poskytuje
již deset
let
Zlaté koruny)České republiky. Odborný
péči od konzervativní léčby po bariatricko-chirurgické metody, patří
například ve Švýcarsku,níkem
ale i prezidentovi
ke špičce ve svém oboru a ročně se v něm léčí 50 % pacientů z ČR. Výpracovník Vás zdarma navštíví, předloží nabídku a hotový oblek Vám
Ing. Valtr
Komárek,
DrSc.,zaekonom
znamné místo má klinika plastické chirurgie s celou škálou kosmeticdo dvou týdnů doveze. prof.
Dopřejte
si exkluzivní
kvalitu
dobrou cenu.
a prognostik
kých zákroků a operací především se zahraniční klientelou.
www.vyvoj.cz
www.iscare.cz
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNEŘIPARTNEŘI
Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak je zahraničním zastoupením společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. - světové jedničky v oblasti technologií, které
Stále více jsem přesvědčen, že Zlatá koruna
nové možnosti
na celém
Samsung
působí na českém trhu
od
ČRo 1 –lidem
Radiožurnál
je světě.
moderní
zpravodajsko-publicistická
stanice,
Deník MF DNES je nejčtenější seriózní deník poskytujícíotevírají
kompletní
by měla účelově a explicitně zdůrazňovat
roku 2006
komplexní
portfolio
produktů
zahrnující
mobilní
telefony,
tablety,
k poslechu
všem
cílovým
skupinám.
Radiožurnál
se soustřezpravodajství
z České republiky
i světa,
z politiky, ekonomiky,
kultu-a nabízípříjemná
dialog mezi politickou
samosprávou
a podnidigitální fotoaparáty,
televizory,
tiskárny, paměťová
malé
ďuje na
okamžitémonitory,
a rychlé zpravodajství,
které semédia,
prolínávelké
celými dnem
ry
a sportu.i vzdělávací
MF DNES se
systematicky
věnuje
katelskou
sférou.
Bez jejich
úzké odhalování nepravostí,
spotřebiče
či přednost
klimatizace.
nabídky
pro spotřebitele
se Samsung
a má
před Kromě
jakýmkoliv
naplánovaným
programem.
24 hodin
má
rozsáhlésezpravodajství
z vašeho
regionu, přináší čtyřidomácí
magazíny
spolupráce
těžko dočkáme
perspektivnějvýrazně
zaměřujedenně
na oblast
Pro kvalitní
firemní azákazníky
připravena servis
širokáoškála
nabízíB2B.
rychlý,
komplexníje informační
udátýdně
(pondělní
Onaideologický
Dnes, středeční
Doma Dnes, čtvrteční
Magazín
ších časů.
Převládá
boj o stranicdisplejových a tiskových řešení, dále profesionální velkoformátové displeje, hotelostech doma i v zahraničí. Radiožurnál přináší zprávy z ekonomiky,
DNES
+ TV
a sobotníkonflikty
magazín aVíkend)
a poskytuje velké ekonomickou moc,
napadání,
programová
lové televizory nebo laserové tiskárny. Společnost je rovněž velmi aktivní v oblasti
nespolupráce.
Zájmy
stran
jsou nadřazeny
politiky, kultury i sportu, ještě více aktuálních informací o dopravě
ké
zpravodajství
a servis
pro čtenáře.
V tematických rubrikách přinázabezpečení firemní mobilní komunikace, kde je její vlajkovou lodí řešení KNOX 2.0.
zájmům
občana,praktických
lokality i regionu.
Proto
se středeční příloha Test
a počasí
i servisní286
pořady.
autentická
ší
list množství
informací.
Třeba
Samsung Electronics
zaměstnává
000Vysílá
lidí v také
80 zemích
světavyjádření,
s ročnímrozhovory
obratem
politické strany
ve vyspělém
světě
setkávají
a
diskuse
se
zajímavými
lidmi,
ale
i
náboženské
vysílání
nebo vysílání
zveřejňuje
nezávislé
hodnocení
různých
výrobků, školské
přílohy
216,7 mld. USD. Další informace na webových stránkách.
s historickým
pro národnostní menšiny. Dle výzkumů je Radiožurnál zvlášť vyhleotiskují
seznamypropadem
středních důvěryhodnosti.
a vysokých škol, páteční rubrika Zdraví
Žijeme
v době,
kdynejnovějším
lidé nevědípostupům,
co se dějejak zhubnout, a rubrika
dáván vzdělanými posluchači, lidmi se zájmem o poznání a informase
například
věnuje
www.samsung.cz
a proč. radí,
Protojak
jsou,
obzvláště
mladí,
v ulicích
–
ce. Informace o vysílání, programové schéma, vysílače i jména hostů
Peníze
nejlépe
naložit
s vašimi
financemi.
Už víte, proč stojí
fzayzicky
nebo
virtuálně.
Politická
klišé
najdete na radiozurnal.cz. Radiožurnál – 24 hodin denně vědět víc.
to nás číst? Věříme, že ano. Těšíme se na shledanou nad stránkami
o „příštím roce“ a „světlu na konci tunelu“ již
Mladé fronty DNES.
nestačí vysvětlit úpadek politiky, ekonomiky
www.radiozurnal.cz
a vzdělávání. Media propadla falešnému
www.mfdnes.cz
optimismu a vytrvale a bezvýsledně „roztleskávají“ pesimistické nálady ve společnosti.
Náš problém vůbec není optimismus nebo
pesimismus, ale pravda, pochopení, adaptace
a uchopení nových příležitostí v novém světě.
Pesimista hledá těžkosti v každé příležitosti,
ale optimista hledá příležitosti v každé
Ipsos už více než 20 let poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu
těžkosti.
a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Od r. 2009 je největší agenturou
Strategie 3P, tj. Pochopit–Přizpůsobit
výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska dosaženého obratu. Velkým dílem
se–využít Příležitostí, představuje žádoucí,
k tomu přispívá zavádění nových technologií a inovací, za což Ipsos sklízí meziefektivní anejdůvěryhodnější
bohatý programový
náboj proportál českého
iDNES.cz,
zpravodajský
interneStanice Český rozhlas Rádio Česko je založena výhradně na zpravonárodní uznání. Ipsos má pobočky v 84 zemích světa - v ČR disponuje více než stovinstituci
jako
Zlatá
koruna.
Co
je
k
tomu
tu, přinesl první zpravodajství 12. ledna 1998. Dnes navštíví iDNES.
dajství a na aktuální publicistice. Jako jediná celoplošná stanice vykou zkušených pracovníků a moderním technickým zázemím pro sběr i zpracování
třeba?
Přizpůsobit
se, a využít
cz
více Nu,
než Pochopit,
3,8 milionu
čtenářů měsíčně.
Vlajkovou lodídat.
serveru
je i know-how
sílá jen mluvené
slovo, žádnou
hudbu.
Sledujeme
vybíráme
pro vás
Využívá
specializovaných
divizí
Ipsos
Loyalty, aIpsos
Marketing,
Příležitostí… které získalo již pětkrát ocenění Křišťálová lupa. Zprázpravodajství,
to nejdůležitější.
MámeAffairs,
nejvíc Ipsos
spolupracovníků
nejvíce
zemích
Ipsos MediaCT, Ipsos
ASI, Ipsos Public
CEM a Ipsosv UU.
Největšími
vy z domova, ze světa, sportu, kultury, ekonomiky a financí
připraze všech
rozhlasových
stanic.
Informace
od zpravodajů,
reúspěchy
Ipsos v roce
2013českých
jsou výrazná
rozšíření
moderních
technologií
ve výzkuvuje redakční tým iDNES.cz 24 hodin denně. Na iDNES.cz
portáže,
analýzy,
exkluzivnívyužití
rozhovory
s aktéry
o tom podstatném,
mechnajdou
– např. rozvoj
aplikace
Shopmetrics,
výzkumné
samoobsluhy
Instant
prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D., ekonom
čtenáři také oborové servery. Auto iDNES.cz informuje oResearch,
novinkáchvyužitícomobilních
se právě děje.
Jak nás poslouchat?
Na VKV
(FM)
frekvencích
BBC
technologií
ve výzkumech
Ipsos
Mobile
a využití
z motoristického světa, Bydlení iDNES.cz seznamuje s nejnovějšími
(Praha 101,1
/ Brno 101,3
106,3
/ Plzeň
98,6 / Olomouc
segmentačního nástroje
CENSYDIAM,
který/ Ostrava
umožňuje
detailní
pochopení
spotřetrendy bydlení, Cestování iDNES.cz přináší řadu reportážíbitelských
z domovamotivací.
105,6
/ Zlín
93,9 / Liberec
99,2 organizací
/ Ústí nad Labem
105,8MSPA,
/ České
BuděIpsos
je členem
profesních
ESOMAR,
SIMAR
a SAVA.
Je rovněžjovice
dlouhodobým
partnerem
soutěže
a akcí
Zlaté
koruny.
i zahraničí a tipy na zajímavá místa. Server věnovaný ženám,
módě,
89,8 / Pardubice
a Hradec
Králové
99,1
/ Jihlava
96,7 / Karlovy
zdraví a zdravému životnímu stylu nese název OnaDnes.cz. Do roVary 94,7. Denně živě od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin. Na internetu
diny iDNES.cz také patří inzertní portály: Automodul.cz www.ipsos.cz
s nabídkou
www.radiocesko.cz, v DVB-T multiplexu Českých radiokomunikací
aut, Reality.iDNES.cz s nemovitostmi, jobDNES.cz s pracovními naa na satelitu Astra 3A. Na všech digitálních platformách vysíláme
bídkami a Dovolená.iDNES.cz se zájezdy.
denně nepřetržitě od 8 do 18 hodin - nebo kdykoli prostřednictvím
podcastu (rádia na přání).
www.idnes.cz
www.radiocesko.cz
Zlatá
Zlatákoruna
koruna 2014
2011
PARTNEŘI
PARTNEŘI
'2%5É 1É/$'$
Z
latou korunu pokládám za jeden z velmi
Atraktivní nabídka oborů a jistota uplatnění jsou důvodem, proč Vysoká škola
finanční a správní patří mezi největší soukromé vysoké školy u nás. V bakalářském
úspěšných projektů. Již od roku 2003 pomáhá
i magisterském
Praze, Kladně adómů
Mostě
lze absolvovat
obory: Řízení
podniku
nejen zvyšovat
konkurence
mezi
Jsme
nově vzniklá společnost,
která se míru
snažízdravé
lidem šetřit
čas a umožPiper
Heidsieck,studiu
jeden zv nejznámějších
v oblasti
Champagne,
a podnikové
komunikace,
Bankovnictví,
Financenit
a finanční
finančních
služeb,
založen
v rocefinance,
1785 veMarketingová
Francii, v současné
době jedno
z nejoceňojim tak co nejsnazšíposkytovateli
cestu ke kvalitním
vínům
a to ale
jak prohlubuje
od tuzemslužby, Právo
v podnikání
a Právo
ve veřejné
Pojišťovnictví, ských
Sociologie,
i informovanost
v oblasti
ekonomiky
výrobců, tak ze světových
vinic, aveřejnosti
tím přinášet
krásné
zážitky
vanějších
šampaňských
na světě.
Je jako
stvořenýsprávě,
pro výjimečnou
Sociální politika,
Veřejná
správa
a Aplikovaná
informatika.při
Akreditací
a finančnictví.
Zlaté
koruny, všední
kterýchden
se
pití tohoto lahodného
moku. Víno Fóra
dokáže
zpříjemnit
příležitost.
Pila hoPolitologie,
Marilyn Monroe,
Laurel
& Hardy
ho zapracovali
doktorského studijního programu v oboru Finance navíc naši studenti získali
pravidelnězážitkem,
účastním,
poskytují
a jeho pití může být nevšedním
jako dárek
nikohoširokou
neurado svých scénářů; dnes ho pijí jejich následovníci na oslavu získání
možnost pokračovat ve studiu a dosáhnout titulu Ph.D. V nabídce jsou také bakamožnost jej
efektivní
výměny
mezi předvytoužených
Oscarů. Již
od hollywoodských
počátkůjazyce:
je PIPER
HE- Management
zí. Pro Vaše obchodní partnery
opatříme
logemnázorů
Vaší společnosti.
lářské a magisterské
studijní
obory v anglickém
Business
ními ekonomickými
nás.naJsem
Dálestudijní
pro naše klienty pořádáme
kulturní aodborníky
sportovní uakce
klíč,
IDSIECK
nepostradatelný
mnoha oslavách
a večírcích.nebo
Pipermezinárodní
Heand Corporate
Finanance,naMarketing
Communication
přesvědčen, že existence takovéto platformy,
zajišťujeme
degustace
vín
na
firemních
setkáních,
organizujeme
teidsick
Brut
je
mimořádně
suché,
plné
šumivé
víno
aromatické
chuti.
obory MBA a MPA. Šancí pro každého studenta je možnost získat atraktivní stina níž dochází k plodným diskusím na aktuální
ale
také
golfové
turnaje.
Jeho
vynikající
lehkácelého
a svěžíškolného.
ovocná chuť
je dána optimální
kombipendia
až do výše
Informace
o studiu na
webovýchambuildingy,
stránkách firemní večírky,
témata, je více než potřebná. Do dalších let
www.vsfs.cz
přímo ve vína
škole,(Chardonnay,
v Informačním
centru
VŠFS,
Estonská
nací
tří odrůdnebo
hroznového
Pinot
Noir,
Pinot
Me- 500, Praha 10.
přejiseZlaté
koruně mnoho
úspěchů
a organiNa degustaci dobrého vína
těší obchodní
tým Dobré
nálady
a.s.
unier). Nechte se také unést vzrušující chutí pravého šampaňského
zátorům radost z dobře vykonané práce.
www.vsfs.cz
PIPER HEIDSIECK a zapomeňte na čas!
prof. Jan Švejnar, Ph.D.,
www.piper-heidsieck.com
profesor Michiganské univerzity
Společnost Bevande s.r.o. zastupuje menší italské rodinné vinařství z Itálie, hlavně
sem účastníkem Zlaté koruny a členem
z krajů Trentino, Piemonte a Toskánsko. Dovážíme prémiovou italskou pálenku
Finanční akademie od jejího samotného vzniku
grappa od lihovaru PREMIATA DISTILLERIA G. BERTAGNOLLI z regionu Trentino.
Můžete tak ochutnat odrůdu Moscato, Chardonnay, Gewurztraminer, Teroldego ve
a jsem přesvědčen, že si během své existence
víně a následně v grappě. Pořádáme spoustu veřejných i uzavřených degustací právě
vydobyla značné renomé. Zlatá koruna
na téma WINE & GRAPPA. Seznam vinařství: GAIERHOF TRENTINO, ZANOTELLI
významnou měrou přispěla ke zvyšování
DOLOMITI, PERLINO PIEMONTE, MARTELETTI, SCANAVINO, PRODUTTORI
finanční gramotnosti investorů i ke kultivaci
DI GOVONE, GUADO AL MELO BOLGHERI, CACCIAGRANDE, LE SORGENTI,
finančního trhu a k osvětě investorů i veřejnosCONTUCCI. Seznam distilerií: PREMIATA DISTILLERIA G. BERTAGNOLLI TRENti. Rovněž výsledky Zlaté koruny mohou být
Sláva
„Rémy
Martin
House“
začíná
již
v
roce
1724,
kdy
byl
tento
koČT24
je
jediný
televizní
zpravodajský program v ČR. Kontinuálně
TINO, DISTILLERIA FRANZINI.
investorům vodítkem v nepřehledné džungli
ňak založen mladým vinařem, panem Rémy Martinem. Roku 1738
a v reálném čase vysíláfinančního
živé zprávytrhu
a komentáře
z politiky,
regionů,
a finančních
produktů.
Na
www.bevande.cz
byl
tento koňak oceněn francouzským králem Ludvíkem XV., který
ekonomiky, zahraničí, kultury
nebo
sportu.
Do
přehledného
prografinančních fórech si nejvíce cením aktuálnosti
mu jako jedinému dovolil založit další vinice. Roku 1848 uvádí Rémy
mu patří i magazíny v atraktivním
zpracování.
je seriózní.
Vešvybraných témat,
vysokéČT24
odborné
úrovně předMartin první koňak s označením „Fine Champagne Cognac“. O 22
keré zprávy se vybírají dle
společenské
závažnosti
a důležitosti.
ČT24
nášejících
a zejména
kontinuity,
mám na mysli
let později je uveden mytický symbol „Centaur“, který reprezentuje
přináší fakta, názory aktérů
i odborníků
a zprostředkovává
tematické
návaznosti
jednotlivých atmosféročníků,
Vinařský spojení
dům Dobrá
nálada
vzniklRoku
1. dubna
skupiny sommeliérů
dokonalé
člověka
s přírodou.
19272011
uvádíspojením
Rémy Martin
ru v přímých přenosechva čemž
živých se
vstupech.
ČT24 jsou
je nestranná.
domnívám,
finančníNabízí
fóra
a obchodníků
víny, kteří
měli společnou
vizi vybudovat
společnost, kontext
která bude
House
koňak vs kategorii
V.S.O.P.,
který se okamžitě
stává prodeja hloubku na základě
prezentace
širokého
názorového
spektra.
naprosto
ojedinělá.
Jako panelista
diskuzí
na
lidem přinášet pohodu, klid a dobrou náladu. Snažíme se do Vašich obydlí přinášet
finančních fórech si myslím, že zvyšují nejen
ním
Dnesstojí
je koňak
VSOProdinných
považovánvinařství,
za „zákonodárce
Objektivita
vína,trhákem.
za kterými
práceRM
malých
kde se dovednosti
dědí a nestrannost se týká jak jednotlivých pořadů, tak vysílání
osvětufakta,
veřejnosti
a přehlednouČT24
a srozumitelnou
kvality“.
dobývá
světové
trhy (vstup
USA) a se
daří
jakopřinášet
celku. ČT24 nedeformuje
je důvěryhodná.
je moderní.
z otce naRémy
syna aMartin
vína nesou
osobitý
charakter
půdy.doSnažíme
nase
Vaše stoly
formou
informují
veřejnost
o
nejaktuálnějších
mu
i
na
domácí
půdě,
získává
titul
„královský
dodavatel
na
císařský
Tým
ČT24
stále
sleduje
nové
světové
trendy
a
formáty.
Rychle reaguje
edice vín, které jsou vyráběny přímo pro naši společnost. Každý měsíc se snažíme
událostechvysílání
a problémech
finančního
světa, ale
dvůr“.
r. opravdu
1948 vyrábí
Remy Martin
House
100 %dobrou
svého náladu.
koňaku Naši sommeliéři
na požadavky diváků a propojuje
s internetem
a sociálními
sínalézt Od
něco
výjimečného,
co Vám
přinese
také seprofesionálního
snaží nacházet týmu.
i jejich přijatelná řešení.
pouze
z révy však
z oblasti
Petite
Champagne
a Grande
Champagne.
ČT24 staví na inovacích
neprodávají
jenom
vína.
Vína společnosti
Dobrá
nálada, a.s. můžetetěmi.
ochutnat,
poslechnout si jejich příběh a sami se rozhodnout, zda je to to pravé… Snažíme se
Ing.| Milan
Šimáček, místopředseda předstawww.remy.com
www.ceskatelevize.cz
www.ct24.cz
o to, abyste doma měli zásobu jedinečných vín a příběhů, aby bylo pouze
na Vás
venstva a náměstek GŘ, Exportní pojišťovna
vybrat si výjimečný okamžik, neobyčejné místo, nejbližší přátele a Vaše víno.
EGAP
Pojďme spolu hledat pravdu v číši vína.
J
'2%5É 1É/$'$
Tým Dobré nálady a.s.
Zlatá
Zlatákoruna
koruna 2014
2011
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice.
Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství z domova,
Kurzy.cz
nezávislýregionů,
finanční portál.
Investice,
Osobní
finanze světa–inejvětší
z jednotlivých
užitečné
servisní
informace
ce
a Podnikání,čtení
to jsou
stěžejní témata přílohách
serveru Kurzy.cz.
Investice
a oddechové
ve tři
specializovaných
a čtyřech
pravidelných uživatelům
magazínech.
Inzerentům
nabízí zmožnost
oslovit
kvalitní
nabízejí
komplexní
informace
kapitálových
trhů
nejen
čtenářů,
kteřítrhy
patří
k aktivní
a dobřez měnových
situované
vcílovou
ČR, aleskupinu
i ze zahraničí.
Akciové
doplňují
informace
části
populace.trhů,
Přehledná
struktura
novin
včetně tematických
či
komoditních
alternativní
investice,
edukativní
program zápřílohobchodování
poskytuje příležitost
sdělení,
kladů
na burzepro
atd.přesné
Osobnízacílení
financeobchodního
přináší rozsáhlé
ina tím i vyšší
efektivitu
reklamy.
formace
pro širokou
veřejnost.
Od hypoték, stavebního spoření nebo
povinného ručení, přes rozsáhlé informace k daním, až po aktuální
www.mfdnes.cz
znění
nejdůležitějších zákonů atd. Aktuální novinkou serveru je unikátní projekt Vizuální obchodní rejstřík, který umožňuje návštěvníkům sledovat propojení firem a osob v přehledném grafickém layoutu. Daně, zákony, rejstřík firem to jsou další témata sekce Podnikání.
Kurzy.cz s desetiletou tradicí na českém internetu patří mezi tradiční
informační médium, jehož obliba je časem prověřena.
www.kurzy.cz
iDNES.cz navštíví více než 4 miliony čtenářů měsíčně. Vlajkovou
lodí serveru je zpravodajství, které získalo již osmkrát ocenění
Křišťálová lupa. Zprávy z domova, ze světa, sportu, kultury a ekonomiky připravuje redakční tým 24 hodin denně. Na iDNES.cz
najdou čtenáři i další oborové servery, jako třeba technické weby
či stránky pro ženy (OnaDnes.cz), muže (Xman.cz) i děti (Alík.cz).
www.idnes.cz
NEWTON Media, a.s. – jednička na středoevropském trhu v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií dodává výběry článků z tisku,
rozhlasu, televize, internetu a agenturního zpravodajství. Na základě zadání klienta sleduje aktuální dění, inzerci, sociální sítě a zajišťuje cenné informace a kvalitní podklady pro strategické plánování
nebo tvorbu marketingových kampaní. S mediálními analýzami odborníků z NEWTON Media získají zákazníci užitečný nástroj pro komunikaci s médii a účinný prostředek kontroly mediálního obrazu
firmy.
www.newtonmedia.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Kurzy.cz je největší nezávislý finanční server s více jak 1.000 000
uživatelů. Přináší denní zpravodajství ze světa financí, investiční
zpravodajství
z kapitálových
zahraničí,
Portál Finance.cz
byl spuštěn vtrhů
rocenejen
1997 va ČR,
patříale
taki kv nejstarším
informace
pro podnikatele
širokou
veřejnost.
hypoték,
odborně zaměřeným
serverůmi na
českém
internetu.Od
Nabízí
svým
stavebního spoření nebo povinného ručení, přes rozsáhlé informace
uživatelům mnoho praktických článků a kalkulátorů, řadu srovnání
k daním, až po aktuální znění nejdůležitějších zákonů, atd.
finančních produktů i dat ze světových burz a množství dalších užiZa pozornost stojí unikátní projekt Vizuální obchodní rejstřík,
tečných
aplikací, které
návštěvníkům
pomohou
orientovat
se aveosob
svěkterý
umožňuje
návštěvníkům
sledovat
propojení
firem
financí.
vtěpřehledném
grafickém layoutu.
www.finance.cz
www.kurzy.cz
Portál FiremniFinance.cz vznikl v roce 2010. Je zacílen na malé a střední
podniky a podnikatele. Stěžejními tématy jsou start podnikání a jeho fiČasopis
je Součástí
dvouměsíční
periodikum,
vychází
v nákladu
000 ks.
nancování.
portálu
jsou podrobní
průvodci
začátkem15
podnikání,
Okruh
čtenářů
tvoří podnikatelských
především osoby
pravomocí
dále přehledná
srovnání
účtůs arozhodující
úvěrů, upozornění
na vý(střední
a vrcholový
management)
v soukromém
sektoru.
zvy zajímavých
programů
a komentáře
k dění na trhua sstátním
dotačními
tituly.
Kvalifikovaný odhad je cca 500 000 čtenářů. Časopis přináší zejména
www.firemnifinance.cz
informace
o dění a událostech politického, ekonomického, kulturního, diplomatického a společenského života v ČR. Jeho obsah
tvoří např. rozhovory s významnými osobnostmi, redakční články,
ale i klasická firemní inzerce, fotoreportáže z významných akcí
Smysl asoutěže
vidím
pro firmy důležité
našeho formátu
ve dvou
firem
institucí
(konference,
semináře,
výročí, vyhlášení
rovinách.
Za prvé z každoročních
hodnocení
vzejdou nové
vítězů
významných
soutěží a velké
společenské
události v ČR),
trendy v tom
kterémDalší
oboruinformace
finančního je
trhu.
pojišťovnicvkládaná
inzerce.
pakV možno
nalézt na webu
tví například v poslední doběZde
„bodují“
jednorázová
inves- prezentace
www.leadersmagazine.cz.
je také
možná on-line
životní
pojištění,či nebo
novéKromě
typy povinného
ručení podoby a na
vtiční
podobě
bannerů,
odkazů.
klasické tištěné
webu
časopisuriziky.
(průměrná
návštěvnost
pohybuje
kolem 65 000),
s havarijními
Druhým
nesporným se
kladem
soutěže
se
prezentace
objeví také
v elektronickém
Zpravodaji,
který je
je, Vaše
že kombinuje
hodnocení
odborníků
s hodnocením
laikaždý
týden
zasílán
na 40
000jak
konkrétních
adres.
ků, takže
máme
zpětnou
vazbu
od finančních
expertů,
tak veřejnosti a podle toho můžeme nasměrovat i vývoj nowww.leadersmagazine.cz
vých pojištění či produktových inovací. A v neposlední řadě
tkví přínos Zlaté koruny pro klienty- na poli ekonomické
gramotnosti. Poskytuje jim totiž dobrý návod, jak si vybrat
kvalitní pojištění a další finanční instrumenty.Proto si také
každé zlaté, stříbrné nebo bronzové koruny, kterou jsme
v uplynulých ročnících získali, významně vážíme.
Jakub Strnad,
předseda představenstva, Allianz pojišťovna
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
ODBORNÍ
ODBORNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) je neziskovým
profesním sdružením právnických osob podnikajících na území České republiky
v oblasti finančního
zprostředkování
a poradenství.
sdružujefinančního
celkem 19 zprostředkování
řádných
Finanční
arbitr je kompetentní
k rozhodováUnieUnie
společností
členů
– mezi
nejvýznamnějších
finančně poradenských
společností(USF)
z celéje ČR.
Členská profesní
sporů
poskytovateli platebních
služeb a poradenství
neziskovým
všechny
významné
modely finančního
poradenství,
od univerzálních
azákladna
uživatelipokrývá
platebních
služeb
při poskytování
ním sdružením
právnických
osob podnimultiproduktových
sítí,mezi
přesvydavateli
specializované
poradce
až pov oblasti
platebních
služeb nebo
elek- investiční
kajících činapojišťovací
území České
republiky
poolové či direct-salesové
Ve všech oblastech
jsou členové
Unie lídrya poratronických
peněz a držitelislužby.
elektronických
finančního
zprostředkování
poradenství.
denského
přičemž
celkový
podíl členů
u většinycelkem
zprostředkovaných
peněz
při trhu,
vydávání
a zpětné
výměně
elek- dosahuje
Unie sdružuje
14 řádných členů produktů přes polovinu obratu generovaného všemi zprostředkovateli a poradci v ČR.
tronických peněz. Hlavním posláním finanč- nejvýznamnějších finančně poradenských
Mezi hlavní hodnoty, které USF finančnímu poradenství přinesla, patří informační
ního arbitra je zajištění rychlého, bezplat- společností z celé ČR. Mezi hlavní hodnoty,
otevřenost, idea odpovědnosti za činnost spolupracovníků a vyspělé etické principy
ného
a efektivního
sporů
USF finančnímu
poradenství
poskytování
služeb.vyřizování
Členové Unie
si klientů
kladou za které
cíl důslednou
a všeobecnou
aplikacípřinesla,
stěchto
institucemi
patří informační
idea odpovědhodnotmimosoudní
vytvořit vyššícestou.
standardTypickým
v oblasti finančního
poradenstvíotevřenost,
a zprostředkování.
sporem je např. neoprávněné použití platební nosti za činnost spolupracovníků a vyspělé
karty
při platbě u obchodníka nebo v banko- etické principy poskytování služeb. Členové
www.usfcr.cz
matu, neoprávněný převod v rámci interne- Unie si kladou za cíl aplikací těchto hodnot
tového bankovnictví, neoprávněný převod
vytvořit vyšší standard v oblasti finančního
finančních prostředků z účtu.
poradenství a zprostředkování.
www.financniarbitr.cz
www.usfcr.cz
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ)
byla založena v roce 2002. Reprezentuje 1000 individuálních členů a prostřednictvím
8 korporativních členů zastřešuje více než 10 000 osob poskytujících poradenské
a zprostředkovatelské služby na finančním trhu.
AFIZ pro své členy vytváří odborné zázemí a intenzivně komunikuje s orgány státního
dohledu i s orgány legislativními. AFIZ se zaměřuje na rozvoj trhu finančních služeb
za současné kultivace podnikatelského a spotřebitelského prostředí s důrazem na
ochranu klientů. AFIZ pořádá konference, panelové diskuze k aktuálním tématům,
zejména finančních
v oblasti nové
legislativy.
Asociace
zprostředkovatelů
a fiAsociace pro kapitálový trh České republiky
nančních poradců České republiky (AFIZ)
patří mezi nejvýznamnější profesní sdružewww.afiz.cz
byla založena v roce 2002 . Reprezentuje ní působící na kapitálovém trhu. Asociace
1100 individuálních členů a prostřednicsdružuje nejvýznamnější správce - investiční
tvím 12 korporativních členů zastřešuje více společnosti a asset management společnosti,
než 10.000 osob poskytujících poradenské které působí v ČR a další subjekty, které poa zprostředkovatelské služby na finančním
skytují služby v oblasti kolektivního investotrhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné závání. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení
zemí
a intenzivně
komunikuje
orgányrepubliky
stát- transparentnosti
kapitálovéhoprofesní
trhu, ochraně
Asociace
pro kapitálový
trh sČeské
patří mezi nejvýznamnější
ního
dohledu
i s orgány
legislativními.
AFIZ
investorů
a podpoře
zájmů svých
členů. Asosdružení
působící
na kapitálovém
trhu.
Asociace
sdružuje
nejvýznamnější
správce
investičnínaspolečnosti
asset management
působí
v ČR akapitálového
další
se– zaměřuje
rozvoj trhua finančních
služeb společnosti,
ciace usilujekteré
zejména
o rozvoj
služby v oblasti
kolektivního
Asociace
zasubjekty,
současnéposkytující
kultivace podnikatelského
a spotrhu ainvestování.
kolektivníhoČinnost
investování.
Svými aknapomáhá ke
zvýšenístransparentnosti
kapitálového
ochraně investorůpředpisy
a pod- chce
třebitelského
prostředí
důrazem na ochranu
tivitamitrhu,
a samoregulačními
poře zájmů
Asociace
usiluje zejména
o rozvoj kapitálového
trhu
klientů.
AFIZ svých
pořádáčlenů.
konference,
panelové
rozvíjet povědomí,
znalost a důvěryhodnost
a kolektivního
investování.
Svými aktivitami
a samoregulačními
předpisy chce
diskuse
k aktuálním
tématům, zejména
v ob- oblasti
kolektivního investování.
rozvíjet
lasti
nové povědomí,
legislativy. znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování.
www.akatcr.cz
www.akatcr.cz
www.afiz.cz
Zlatá koruna je fórem, kde se trasetkávají zajímaví lidé a kde
Oceňuji,dičně
že se z finančních fór Zlaté koruny
zaznívají zajímavé a podnětné myš-
stala respektovaná platforma pro výměnu
lenky.
Zlaté koruně
se daří postihonázorů mezi
akademiky,
finančníky,
politiky
vat aktuální
a profesionály
ze všechtémata
dalších ekonomického
oblastí. A to
vývoje
a vyvažovat
platformai sspolečenského
takovým renomé,
že už
je možné
pohledy
teoretické
praktickýříci, že kdo
na Zlaté
koruněpohledy
nikdy nebyl
jako
mi řečník,
a hospodářsko-politickými.
Toto
divák nebo
ten v české ekonomické
kotlině téměř
neexistuje.
fórum
je již řadu let přínosem pro výměny názorů odborníků České repubIng. Mojmír
Hampl, MSc., Ph.D., viceguvernér
liky.
ČNB, člen bankovní rady ČNB
Miroslav Singer,
guvernér České národní banky
Ú
spěšnýSoutěž
podnikatel
takový, který
přežije
Zlatáje koruna
je výjimečná
alespoň jednu
a navzdory
svou generaci
dlouhodobostí,
když občasným
v příštím
krizím a debaklům
znovu
postaví
navýročí.
nohy.
roce bude se
slavit
již své
desáté
Vybudovat při tom kvalitní značku není jen
Unikátní je také v počtu hodnotících
otázkou míry investic, ale i příběhu, který je
odborníků,
součástí Finančs konkrétní
firmou jež
nebojsou
projektem
spojen.
ní
akademie
a
je
jich
více než
350.
Zlatá koruna, se kterou spolupracuji
od jejího
Rovněž
fóra Zlatéprávě
koruny
jsou
založení, je
mi sympatická
tím,
že velmi
si po
a navštěvovaná.
mnoho letpopulární
udržuje pověst
stabilního a Obsah
předfórpartnera,
je vždy velmi
nebojí
vídatelného
což jeaktuální
v oblastiafinancí
se ani kontroverzních
témat. Přeji
jeden z nejdůležitějších
předpokladů
pro
soutěžiS irespektem
fórům Zlaté
vše dobúspěšný rozvoj.
kekoruny
všem aktérům
propojuje ré
podnikání
se světem
finančním,
polia ať zájem
o oba projekty
neutichá.
tickým a akademickým. Snaží se neustále
František
Klufa, a konzervativní
vyhledávat
nová témata
finanční
arbitr České
republiky
přístup začíná
šikovně
prodávat
jako svoji
konkurenční výhodu. V době trvalých změn
v politickém i podnikatelském prostředí si
Zlatá koruna vybudovala renomé úspěšného
projektu i respektované značky.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda
Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
ODBORNÍ
PARTNEŘI
ODBORNÍ PARTNEŘI
Asociace penzijních společností ČR byla založena ustavující členskou
schůzí dne 25. 6. 1996, tehdy jako Asociace penzijních fondů ČR.
Je dobrovolným zájmovým sdružením právnických osob, které
od 1. 1. 2013 sdružuje všechny penzijní společnosti, které v České
republice provozují důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření
a penzijní připojištění a za tím účelem obhospodařují jednotlivé
důchodové, účastnické a transformované fondy. Asociace zejména
reprezentuje, koordinuje a prosazuje společné zájmy svých členů.
V Asociaci působí také 3 přidružení členové, kteří jsou společnostmi
poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového
poradenství.
Asociace hypotečních makléřů, o.s., je profesním sdružením
právnických osob, které působí na českém hypotečním trhu.
Posláním Asociace je standardizace služeb hypotečních makléřů,
zvyšování profesionální úrovně členů, zvláštní důraz je pak kladen
na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže
hypotečních makléřů. Dalším cílem Asociace je aktivní účast na
samoregulačním procesu českého hypotečního trhu. V roce 2013
Asociace hypotečních makléřů zavedla značku kvality FÉR hypotéka,
kterou je aktuálně označeno několik stovek kanceláří po celé ČR.
www.ahmcr.cz
www.apfcr.cz, www.starnesmysli.cz
Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena
r. 1994. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování
profesionální prestiže povolání pojišťovacího makléře. AČPM se
podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů a o propagaci jejich činnosti. AČPM je zakladatelkou a organizátorkou prestižní odborné ankety pojišťovacích
makléřů Pojišťovna roku. AČPM sdružuje 79 členů, kteří realizují
téměř 80 % všech makléřských obchodů v ČR. Svými aktivitami ve
prospěch celého makléřského stavu je Asociace obecně respektována
jako oprávněný mluvčí pojišťovacích makléřů v České republice.
www.acpm.cz
Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. provozuje
Bankovní registr klientských informací a byla založena v roce 2002
pěti největšími bankami působícími na českém trhu. Banky a stavební spořitelny si prostřednictvím registru vyměňují informace
o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Vytváří tak prostředí zodpovědného přístupu k osobním financím. V současné době má
registr 26 uživatelů. Poskytuje informace jak členským bankám
a stavebním spořitelnám, tak i široké veřejnosti formou úvěrové
zprávy přístupné nově on-line prostřednictvím portálu
www.kolikmam.cz, anebo dostupné v Klientském centru CBCB.
Bankám a stavebním spořitelnám registr nabízí další produkty
typu Credit Bureau Score či Portfolio LAB, které umožňují systematické hodnocení rizika a sledování změn v chování klientů dané
banky či stavební spořitelny.
www.cbcb.cz
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
ODBORNÍ
ODBORNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
V
Společnost CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. zájmové sdružení
právnických osob bylo založeno v roce 2004 pod původním názvem LLCB, z.s.p.o.,
za účelemsdružení
zajištění právnických
a zprostředkování
informováníkomora
věřitelských
Zájmové
osob vzájemného
LLCB,
Hospodářská
České subjektů
republiky zastu(leasingových
a úvěrových
společností)
o údajích
o bonitě,
důvěryz.s.p.o.
bylo založeno
v roce
2004 za účepujevypovídajících
podnikatelskou
veřejnost,
a to na záhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. CNCB
lem
zajištění
a
zprostředkování
vzájemného
kladě
zákona
č.
301/1992
Sb.
Je
neodmyslishromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech, zajišťuje jejich zpracování
informování
věřitelskýchregistr
subjektů
(leasin- informací
telnou (NRKI).
součástí Zakladateli
ekonomického
života v naší
a provozuje Nebankovní
klientských
sdružení
gových
a úvěrových
společností)
údajích
zemi.a splátkového
Hlavním posláním
HKpřičemž
ČR je vytvářet
CNCB jsou
společnosti
působící vooblasti
leasingu
prodeje,
vypovídajících
důvěryhodnosti
příležitosti pro podnikání, prosazovat a podv současné doběomábonitě,
nebankovní
registr 28 uživatelů.
a platební morálce jejich klientů – fyzických porovat opatření, která přispívají k rozvoji
awww.cncb.cz
právnických osob. LLCB shromažďuje
podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomicod věřitelských subjektů údaje o jejich klien- ké stabilitě státu. Komora sdružuje téměř
tech, zajišťuje jejich zpracování a provozuje
14 000 členů organizovaných v 66 regionálNebankovní registr klientských informací
ních a 84 oborových asociací HK ČR. Po ce(NRKI). Zakladateli sdružení LLCB, z.s.p.o. je lém území ČR je rozprostřena síť téměř 100
sedm společností působících v oblasti leasin- kontaktních míst, kde podnikatelé mohou
gu a splátkového prodeje, přičemž v současné
formou veřejné služby získat informace podobě
LLCB, z.s.p.o.
26 uživatelů.
třebné
pro svoji pracovníků
činnost.
Klub má
finančních
ředitelů
„CFO Club“ je asociace
vrcholových
v oblasti
finančního řízení. Působí v České a Slovenské republice od roku 2006 a má více jak
www.llcb.cz
www.komora.cz
140 členů. Posláním Klubu je sdílení nejlepší praxe v oblasti finančního řízení.
Pravidelná setkání Klubu jsou místem pro výměnu zkušeností, znalostí a kontaktů.
Pro členy Klubu pravidelně pořádáme diskuzní setkání z oblasti finanční (vývoj makroekonomických ukazatelů, situace na kapitálových trzích, řízení finančních rizik
i měření a řízení výkonností) i nefinanční problematiky (využití inovací, strategie
společností v různých obdobích, role CFO ve statutárních orgánech). K nejvýznamnějším akcím Klubu patří volba Finančního ředitele roku, výroční konference
Excellence in finance či Prezidentský golfový turnaj.
www.cfoclub.cz
Klub finančních ředitelů „CFO Club“ je asocia- Asociace malých a středních podniků a živce vrcholových pracovníků v oblasti finančního nostníků ČR sdružuje na dobrovolné, nezávislé
řízení, která sdružuje přední odborníky z čes- platformě firmy a živnostníky i jejich organizakých podniků, veřejné správy, vysokých škol
ce z celé ČR. Spolupracuje s vládou, ministera odbornou veřejnost. Dnešní doba je o kon- stvy, účastní se klíčových jednání. Je připomíntaktech, získávání a výměně informací – to kovým místem legislativy a členem poradních
je
hlavní deviza
Clubu. Klub
finančních
orgánů
a ministerstev.
Je nepoliautorem cyklu
Asociace
malýchCFO
a středních
podniků
a živnostníků
ČR vlády
sdružuje
na otevřené,
tické platformě
a střednívýroční
podnikycenu
a živnostníky
i jejich
organizace
z celé oČR.
ředitelů
vyhlašujemalé
každoročně
unikátních
nezávislých
průzkumů
názorech
Zastupujeředitel
zájmyroku“.
cca 250
podnikatelských
subjektů napříč
obory. Od
r. 2009
„Finanční
Tato000
výroční
cena byla podnikatelů
na problémové
oblasti
podnikání.
realizuje vsérii
NEZÁVISLÝCH
názorech
podnikatelů na asociazaložena
roceunikátních
2006. Hlavním
cílem udíleníPRŮZKUMŮ
Je přímo voprezidiu
UEAPME-Evropské
problémové
podnikání.
s vládou
a ministerstvy
této
prestižní oblasti
ceny „Finanční
ředitelAsociace
roku“ je spolupracuje
ce MSP. S cílem
zviditelnění
živnostníků i mena v uplynulých
letech iniciovala
řadu
opatření.
připomínkovým
ocenění
práce finančních
manažerů
zazákonných
mimo- ších
firem Je
poskytuje
záštitu amístem
je odborným
k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších orgánů vlády.
řádný počin v oblasti finančního řízení, zvýšení
hodnotitelem řady podnikatelských soutěží.
Vedle tradičních oborů se věnuje i „trendovým“ (bio, nano, kosmický průmysl).
prestiže,
povědomí
a významu
finančního
říze- projektům:
K dnešnímu
dni zastupuje
zájmy cca 254.000
Zvýšenou
pozornost
nyní věnuje
čtyřem
začínajícím
podnikatelům,
ní
pro úspěch
každé společnosti.
podnikatelských
subjektů.
rodinným
firmám,
podpoře řemesel a podpoře
žen v podnikání.
Je zakládajícím
členem Koalice pro transparentní podnikání.
www.cfoclub.cz
www.amsp.cz
www.amsp.cz
zhledem k charakteru mé práce se často
zúčastňuji různých konferencí, kulatých či diskusních stolů a dalších akcí. Většinou se jedná
o akce jednorázové, ale některé mají už delší
tradici - mezi těmi mají významné místo
aktivity Zlaté
zorganizoZlatákoruny.
korunaNení
si vsnadné
posledních
letech
vat v poměrně
setkání
získalakrátkých
vysoké intervalech
renomé u odborné
mnoha desítek
velmi
i laickévětšinou
veřejnosti
co zaneprázdněse týče meziných osob,národních
zvolit aktuální
(někdy iZejména
žhavé)
fór i soutěže.
téma a získat
několik
významných
vystupudiskusní fóra umožňují unikátní
jících. To se opakovaně a dlouhodobě Zlaté
příležitost diskuse mezi odborníky
koruně daří. Je to obdivuhodné a v ČR zřejmě
i laiky nad aktuálními tématy. Laťka
ojedinělé. Proto se rád akcí Zlaté koruny zúčasje nastavena
a existuje
tudíž
tňuji a vždy
je to pro měvysoko
přínosné
a příjemné.
tlak na její udržení ze strany jejích
organizátorů,
bude pro
ně velkou
JUDr. Petr
Šimerka, 1. což
náměstek
ministryně
výzvou. věcí
práce a sociálních
Michal Mejstřík,
profesor ekonomie IES FSV UK, předseda představenstva
ředitel, EEIP
rčitě platí,
že koruny jsou aoblíbené
nejen
mezi finančními odborníky, ale i mezi všemi
ostatními. Můžete si za ně koneckonců leccos
koupit. PoFóra
posledních
12 letech
je ale podle
Zlaté koruny
pořádaná
k akmého názoru
oblíbená
i známá také
Zlatá
tuálním
ekonomickým
a právním
koruna – aotázkám
opět nejen
mezi finančními
odborpovažuji
za velice přínosná.
níky, ale i Zejména
mezi širokou
veřejností.
pochyb
proto,
že dávajíNení
široký
proo tom, žestor
se jedná
o nejprestižnější
soutěž
pro otevřenou
výměnu názorů
finančníchpolitiků
produktů
na českémstátní
trhu aa veřejné
vzhlea odborníků
dem k množství
odborníků,
které
finanční
správy s odbornou veřejností a jsou
služby hodnotí, i o klání snažící se o maximální
vždy výborně organizačně zajištěna.
objektivitu a transparentnost. O to víc mě
Proto
o ně
mimořádnýpatří
zájem
a odsamozřejmě
těší,ježe
Kooperativa
k mnopovídá
tomu
i
pestrá
škála
panelistů
honásobným držitelům této trofeje. Přeji Zlaté
a dalších
i bohatá
– často
koruně další
úspěšnáúčastníků,
léta, než bude
patrně
jedi kontroverzní
diskuse.
nou přejmenována
na Zlaté
euro.
U
Petr Šimerka,
Ing. Martin Diviš, MBA, předseda představennáměstek ministra práce a sociálních
stva a GŘ Kooperativa Pojišťovna
věcí ČR
M
iluji kvalitu a tradici. Proto mám rád korunu
i Zlatou korunu.
Ing. Aleš Michl, ekonom,
vedoucí Rady ekonomických poradců
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
FOTOGALERIE2003 - 2014
FOTOGALERIE
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
FOTOGALERIE
FOTOGALERIE
2003 - 2014
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
HLAVNÍ CENY
ZLATÁ KORUNA
KATEGORIE
A - RETAIL2014
Stavební spoření
Výsledky 12. ročníku soutěže
Účty
1. WÜSTENROT Kamarád+
Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.
1. Fio Běžný účet bez poplatků Fio banka, a.s.
2. Spořicí účet ING Konto ING Bank N.V.
3. eKonto Raiffeisenbank, a.s.
Cena veřejnosti
2. ATRAKTIV úvěr 3,7 % p.a.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
1. Běžný účet Equa bank Equa bank
3. Nízká hyposplátka Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
V kategorii Účty se v nabídce bank již tradičně na předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké poplatky, vysoký výnos a standardní
přístup k provádění transakcí. Pohledem na poslední dva ročníky zjistíme,
že se jedná o velmi dynamický tržní segment, kde jsou příchozí hráči vždy
schopni
uspět. karta
Ovšem vnemobilu
všichni jsou
schopni
1. Platební
(NFC)
GE udržet
Moneytakto
Bankzískanou pozici. V tomto ohledu bude zajímavé sledovat očekávaný nástup nových hráčů
v2.příštím
roce. Na dalších
příčkách- se
umísťujípoplatky!
vysoce úročené
spořící
Refinancování
hypotéky
vracíme
Equa
bankinstrumenty. Zde se začínají prosazovat produkty s velmi širokou nabídkou
doplňkových
mířenés na
vyšší klientskélimitem
segmenty.
Již tradičně
3. Cestovníslužeb
pojištění
neomezeným
a aplikací
NAse
umísťují
vlajkové
produkty tradičních hráčů bankovna spodních
CESTY spříčkách
Kolbabou
Allianz
pojišťovna
ního trhu. Je to však více díky jejich poplatkové politice než kvalitě produktů
Zájem o účast
v této
neslábne
a projevilo
to i letos,
kdy
samotných.
Celkově
lze kategorii
hodnotit trh
bankovních
účtů jakoserozvinutý
a stále
bylosepřihlášeno
47 jednotlivé
novinek. klientské
Tuto kategorii
hodnotí
tradičně
nejvíce
zaměřující na
segmenty,
čímž přináší
cílovým
více porotců,
tentokrát
jich bylo 219. Vítězná Platební karta
segmentům
více přidané
hodnoty.
v mobilu
(NFC)
GEManager,
MoneyAccenture
Bank Management
navázala naConsulting
loni vítěznou
Ing.
Mgr. Michal
Vytiska,
2.
Stavební
spoření
RSTS
Raiffeisen
stavební
spořitelna
Vítězný
produkt
stavební
spořitelny
Wüstenrot
je velmi
nakloněn kli-
Elektronické bankovnictví
Hypotéky
Novinka roku
Bezkontaktní platební nálepku téže banky. Nastupující trend
mobilních plateb je v novinkách favoritem vcelku bez diskuzí. Jde
o přelomové řešení, které pro řadu svých předností má ambici
časem nahradit klasické platební karty. Poprvé se letos mezi novinkami, a hned na druhém místě, objevuje refinancování hypoték.
1.
eKonto Raiffeisenbank, a.s.
Jde o projekt z dílny Equa bank, která vylepšila svůj původní produkt
snadného
refinancování
a láká
klienty
2. Internet
Banka
GE Money
Bank,
a.s. na vracení již zaplacených poplatků. Equa bank jako první vynulovala veškeré poplatky,
a to
nejen u hypoték,
ale i úvěrů.mBank
Jediným nákladem je poměrně
3.
Internetové
bankovnictví
nízký
úrok.
Může
býtSAnějaký produkt více transparentní? Mezi
mBank
- BRE
Bank
pojišťovnami působí nejvíce inovativně v poslední době Allianz. Již
loni se umístila
jako druhá
s pojištěním
domácnosti
s garancemi,
Elektronické
bankovnictví
je již
zcela standardní
a bezpečný
nástroj,
letos se
získala
třetí místo
s cestovním
neomezeným
který
u hodnocených
položek
liší pouzepojištěním
v některýchs detailech
- nalimitem.
Vedle kvalitou
neomezeného
krytí(eKonto
léčebných
výloh v zahraničí
příklad
vysokou
zabezpečení
a InternetBanking)
nebo
patří klácí
výhodám
produktu
jeho komplexnost
včetně informačně
velikou
(Internetové
bankovnictví
mBank), či zaměřením
na specificdokonalé
aplikace.
Tři platební
letos oceněné
novinky
ukazují,
kou
funkci -mobilní
např. jako
elektronické
karty (např.
PaySec).
To, co
že špičkové
produkty
najdeme v celém
širokémoceňují,
spektrujefinančního
klienti
i odborníci
na elektronickém
bankovnictví
především
trhu, což je dobré
znamení.
jednoduchost,
pohodlí
a značná úspora času. Největším problémem,
i do budoucna, tak zůstává bezpečnost. Proto by další vývoj elektronického bankovnictví měl zřejmě směřovat především k ještě větší bezpečnosti, která však nemůže omezovat komfort klientů. Společně s tím musí
probíhat osvěta formou finančního vzdělávání, která kromě dalšího učí
občany obezřetnosti a upozorňuje je i na nebezpečí spočívající například
v neuváženém poskytování osobních údajů.
Ing. Bc. Ivan Noveský, předseda dozorčí rady COFET, a.s.
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
entům z řad mladé generace, pro kterou nepředstavuje jenom výhodný
3.
Fio produkt,
osobní účet
bez poplatků
Fiokategorie
banka nabízí vstřícné podspořící
ale v rámci
možností této
mínky
(poplatky)
a vykazuje
flexibilitu
vůči
potřebám
skupiny.
ProV
hlasování
veřejnosti
stejně
jako loni
uspěly
levnététo
účty
nebo účty
dukt Atraktiv
úvěr 3,7%
zájemcům
o dlouhodobější
zcela
bez poplatků.
Do ČMSS
první vychází
desítkyvstříc
se jich
probojovalo
hned pět.
optimalizaci
bydlení.
sazba jesice
garantována
Loňský
vítězfinancování
Genius Gratis
GEPřátelská
Money úroková
Bank skončil
až pátý,
až do
úplného splacení
úvěru,
možné mimořádné
ale
dominance
levných
účtůje nebyla
narušena. splácení
Postaralbez
se sankčo to
ních poplatků,
poplatky
jsou
obecně
vcelku
nízké a transparentní.
U NízBěžný
účet Equa
bank,
který
letos
u klientů
zabodoval nejvíce.
ké hyposplátky
Raiffeisen
stavební spořitelny
ještě
Když
internetové
banky postupně
pronikalyjenatřeba
trh avyzdvihnout
měnily tradičně
nižší garantovanou
úrokovou
míru než uslužbách,
předchozího
produktu
možzaběhané
představy
o bankovních
objevily
se aobčas
nost širšího použití
úvěru,
např.
na pořízení
energie
pochybnosti,
zda jim
vystačí
dech.
Dnes jižalternativních
jasně udávajízdrojů
směr celému
a dalších
úsporných řešení.
Jsem na
názoru,
že prvky,
které
jsou zabudovány
trhu.
Ze strategického
pohledu
budoucí
podobu
bankovnictví
mají
do vítězných
produktů,
klienty
i v jejich
současných
složidokonce
určitý
náskok.osloví
Co jesvé
však
hlavní,
oblibapoměrně
mezi klienty
tých podmínkách
pro stavební
stále
roste a letošní
výsledkyspoření.
hlasování to jen potvrzují. Více než
prof.tisíc
Ing. Jaroslav
Daňhel,
Vysoká
škola ekonomická
v Praze
sto
hlasů bylo
letosCSc.,
v Ceně
veřejnosti
rozděleno
mezi 558 produktů. Druhý nejvyšší počet hlasů tentokrát získalo Stavební
spoření Raiffeisen stavební spořitelny. Je to, zdá se, jeden z dalších
důkazů, že stavební spoření je pro veřejnost stále jedním z velice
oblíbených produktů.
1. Převratná hypotéka
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Cena podnikatelů
2. Hypotéka Klasik Offset Raiffeisenbank, a.s.
1. Fio podnikatelský účet bez poplatků Fio banka
3. Hypotéka FLEXI UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2. mKonto Business mBank
Výsledky hodnocení Zlaté koruny 2011 v oblasti hypoték zpochybňují
do Autoúvěr/Motoúvěr
značné míry věrohodnost
výsledkůCETELEM
nedávné ankety o finanční gra3.
Cetelem
motnosti v naší republice. Preferenční hlasy celkem jednoznačně proka-
Podobně
jakotendenci
u retailových
zákazníků
zvítězily
také produktů
u podnikatelů
zují trvalejší
k výběru
moderních
flexibilních
vyhoúčty
bezindividuálním
poplatků. Stejně
jako loni
obsadily
první
dvě místa
firemní
vujících
potřebám
klientů.
Jedná
se zejména
o produkty
účty
Fionejen
banky
a mBank.
třetí
letosaktivizaci
probojovala
dávající
možnost
pružné Na
reakce
při místo
spláceníseúvěrů,
dříve
nebankovní
CETELEM
s výhodným
úvěrem napotřeb,
autoinvestovanýchspolečnost
finančních zdrojů,
ale např.
i možnost financování
mobily
a
motocykly.
Není
překvapivé,
že
podnikatelé
opakovaně
se kterými při uzavírání smluv o úvěru nebylo možno předem počítat.
oceňují
to,topo
čem dlouho
volali
snadnou
obsluhu
svých účtů
bez
Prokazuje
i rostoucí
poptávka
po–těchto
úvěrech
i hypotečních
úvěrech
všemožných
poplatků.
provoz
účtů
je finančně
zatěžuje
jako celku. Přitom
zájemci Drahý
o hypoteční
úvěry
zdaleka
již neberou
cokoliv
aa umí
nelze
se divit,
že cořada
bank
na tento
citlivýgramotnost
problém reaguje.
si sami
vybrat,
je pro
ně nejlepší.
Finanční
v tomto
Vedle
pořadí
na prvních
místech
zaujme dále nejvíce, že do první
segmentu
finančního
trhu určitě
neklesá.
desítky
se dostaly
tři produkty
pojišťoven.
Již zmíněná
JISTOTA
Doc. Ing. František
Pavelka,
CSc., Bankovní
institut vysoká
škola
České pojišťovny, Pojištění právní ochrany D.A.S. pojišťovny
a TREND Kooperativy pojišťovny. Bez dobrého pojištění se totiž
obtížně podniká.
KATEGORIE A – RETAIL
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
Účty
Úvěry
Hypotéky
Životní pojištění
1. Konsolidace
Fio osobní účet
bez poplatků
FioBank,
bankaa.s.
1.
půjček
GE Money
1.
poplatky!
Equa bank
1.Refinancování
FLEXI životníhypotéky
pojištění- vracíme
Pojišťovna
České spořitelny,
a.s.
2. ČSOB
Běžný Půjčka
účet Air na
Bank
2.
zelené bydlení
Československá
obchodní
3. Clear Deal J&T Banka banka, a.s.
2.
hypotéka
Komerční
banka pojišťovna, a.s.
2.Flexibilní
PERSPEKTIVA
7 BN
Kooperativa
3.
Raiffeisenbank,
a.s.vedoucí pozice FIO banky
UžRychlá
vloni, v půjčka
roce 2013,
se plně upevnila
UNIQA
pojišťovna,
a.s.ročníku Zlaté koruny v kategorii hypotéky?
Co nejvíc
ocenit
v letošním
Na
jedné
straně
je
to
potvrzení
vývojových
na
Výsledky Zlaté koruny 2011 vjednoznačnosti
kategorii Životní
pojištěnítrendů
potvrdily
hypotečním trhu za posledních několik let. Zejména je to trend,
již několik let trvající trend - opět zvítězily produkty poskytující přededávající přednost flexibilitě, při využívání předností financování
vším kvalitní pojistnou ochranu všech možných rizik, jaká si jen dovepotřeb bankovních klientů prostřednictvím hypotečních úvěrů.
deme vbyoblasti
pojištění
osob představit.
A to
v rámcisejediné
smlouvy
Jinak
se stěží
dalo vysvětlit
šest let,
povše
kterých
na předních
a samozřejmě
s možností
krytí
jednotlivých
rizik
v době
trvání smloumístech
drží Flexi
hypotéka
Komerční
banky,
včetně
obhájení
stříbvyzsnadno
měnit
podle
životníjesituace
pojištěného.
Pojišťovny,
ra
minulého
roku.
Naaktuální
straně druhé
to i potvrzení
úlohy
soutěže
které toto
navícpři
dokážou
nabídnout
s nejlepším poměrem
Zlaté
koruny
vytváření
konkurenčního
prostředícena/pojistné
vedoucího
krytí,
se pakže
pravidelně
se svými
produkty
umísťujíPřevratná
na čelných
místech.
mj.
k tomu,
se na výsluní
bronzu
opět dostala
hypotéka
Možnost vedle
kvalitního
pojištěnískok
část Refinancování
pojistného investovat
a vytvářet
UniCredit
Bank.
A co inovační
hypotéky
Equa
si takzrezervu
na bronzu
postproduktivní
je pak
již spíšenež
jakousi
bank
loňského
na letošnívěk
zlato?
Nezbývá
držettřešinkou
palce.
a Airbanky
na trhu srecese
běžnými
účty. Vysoká
mediální
podpora,
nulová
Období
ekonomické
je obvykle
následované
obdobím
celkového
cena a dobré provozní parametry účtů - to jsou jasné návody
oddlužení ekonomiky, nicméně tento proces probíhá v různých sektorech
na úspěch v rámci ankety, ale i na samotném trhu. Běžný účet se již
odlišně. Zatímco se státy více zadlužují, podniky a domácnosti své dluhy
změnil na lehce dostupný online produkt a velké banky se tomuto
(dočasně) snižují či restrukturalizují. Z tohoto důvodu není překvapivé,
trendu snaží přizpůsobit a nabízí účty s podobnými parametry.
že podobně jako loni v kategorii Úvěry i letos zabodovaly produkty týkaZajímavý je počin J&T banky s jednou rámcovou smlouvou na
jící
se konsolidace
půjček
domácností.
V dlouhodobém
horizontu
se dá
depozitní
produkty,
tyto
„multiprodukty“
se mohou
stát dalším
očekávat
konvergence
českého
finančního
trhu
k hodnotám penetrace
výrazným
rozvojovým
trendem
na našem
trhu.
produktů v Eurozóně, což bude přinášet i svá rizika. Důležitými faktory
Michal
Vytiska,
banka
pro
snížení
těchtoKomerční
rizik bude
dodržování principu zodpovědného úvěrování ze strany poskytovatele i příjemce úvěru a taktéž úroveň finanční
gramotnosti obyvatelstva v ČR. S ohledem na rostoucí ceny energií lze
očekávat i zvýšenou poptávku po půjčkách na tzv. „zelené“ bydlení.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
3.
hypotéka
UniCredit
Bank
3.PŘEVRATNÁ
Rizikové životní
pojištění
s dividendou
na dortu, a to zejména díky státní daňové podpoře takových produktů.
Doc.
František Pavelka, CSc., Katedra financí a ekonomiky,
pojištění
se tedy
Ze životního
Bankovní
institut
vysoká
školajiž delší dobu stává především pojištění nikoliv spoření, a to je jistě správný trend.
Ing. Petr Šafránek, místopředseda představenstva AFIZ ČR
Stavební spoření
Úvěry
1. WÜSTENROT Kamarád+ Wüstenrot - stavební spořitelna
1. RePůjčka - Vracíme poplatky! Equa bank
Platební
karty
2. Stavební spoření WÜSTENROT Wüstenrot - stavební spořitelna
1. Platební karta AXA AXA Česká republika, s.r.o.
3. Hypoúvěr od Buřinky Stavební spořitelna České spořitelny
2. Chytrá karta Česká spořitelna, a.s.
Neživotní pojištění
2. Půjčka Air Bank Air Bank
1. Povinné ručení NA100PRO Kooperativa pojišťovna, a.s.
3. KONSOLIDACE PŮJČEK GE Money Bank
2. Allianz cestovní pojištění Allianz pojišťovna, a.s.
Na trhu produktů stavebního spoření se v poslední době na první
3.
MoneyCard
Plus s věrnostním
programem
bene+
příčce
usadila Wüstenrot
- stavební spořitelna
a své pozice
evidentMoneyopustit.
Bank, a.s.Její produkty nabízejí vstřícné podmínky
něGE
nehodlá
a vykazují flexibilitu potřebám klientů. Ve vítězné, dnes již čtyřleté
Trend
oblasti platebních
karet
na českém
trhu je
šňůřevpokračuje
Kamarád
+, vydávaných
který je velmi
přátelský
kejednoznačklientům
ný:
zvláště
v případě
karet se
se vydavatelé
odklánějí
odtéto
vydávámladé
generace.
Nakreditních
druhém místě
umístil další
produkt
staní
karet,spořitelny
jejichž jediným
benefitemspoření
je bezúročné
období, protože
takovební
a to Stavební
Wüstenrot,
představující
výchto
karet vysokého
je na trhu úroku
spousta.z Místo
se prodávají
kreditní
karty,
kombinaci
úsportoho
a nízkých
nákladů
za vedení
které
mnoho
přidaných
ať už v podobě
přímých
slev,
účtu.nabízejí
Na bednu
vítězů
se takébenefitů,
dostal produkt
Stavební
spořitelny
nebo
kvalitních
věrnostních
Držitel
kartytohoto
je tak
Českéucelených
spořitelny,
nazvaný
Hypoúvěrprogramů.
od Buřinky.
V rámci
skutečně
ke každodennímu
kvalitní karta
produktumotivován
si klient může
volit ze tří používání
možností karty
dobuaplatnosti
úromu
navíc
ušetří
velké
množství
finančních
prostředků.
souvislosti
s blíkové
sazby,
a to
i pro
úvěr ze
stavebního
spoření,Vúvěr
je již zcela
bezsepoplatků.
Produktreformy
je vhodný
zejména
v případě
nemovižící
koncepcí penzijní
přibývá
kreditních
karet,koupi
které pomáhaúvěruvna
bydlení,
financování
družstevního
jítosti,
spořitrefinancování
do penzijního fondu
rámci
spřátelené
finanční skupiny.
Nejde
bytu,
větší modernizaci
stavbu.
Inovativní
prvky
ve vítězných
sice
o závratné
příspěvky, nebo
ale opět
motivují
k používání
karty
a nabízejí
produktech
na klienty,
si patří
tytozvyšující
produkty
solidní
benefit.by
Naměly
druhépůsobit
straně mezi
negativní aby
prvky
se
i nadálesazba,
sjednávali.
úroková
která u některých vydavatelů atakuje 30% hranici.
Nové, převážně online banky, vnesly na bankovní trh svěží vítr a roz3. Allianz
pojištění
službouv kategorii
Home úvěrů.
vířily
leckde majetkové
stojaté vody, to
potvrzujíse
i výsledky
Assistance
Allianz
pojišťovna,
V minulých
letech
byl hlavní
souboja.s.
novinek bank koncentrován
v oblasti běžných a termínovaných účtů a transakčních technologií,
O úspěchu produktů a tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cena
v poslední době se přenáší do nabídky úvěrů a především jejich kon(i když ta jeVv tomto
české kotlině
přece
důležitá),
ale i další
spojené.
solidace.
ohledu
je jen
vítězství
Equa
Bankslužby
a jejís tím
vylepšené
Mám na mysli
asistenční
služby, -nabízené
souvislosti
s cestovním
pojišRePůjčky
opravdu
zasloužené
produktv přináší
skutečnou
konsolitěním,
ale i spřičemž
pojištěním
domácnosti
a nemovitosti.
Uspěje pouze
ten, kdo
nabíddaci
úvěrů,
úspora
pro klienta
není dosažena
prodlune nejpraktičtější
pomocobdobí.
v nouzi.Benefit
U cestovního
pojištění
rozhoduje
kromě
žováním
splátkového
vrácení
poplatků
zaplacených
kvalitnívychází
asistence
takéobecné
výše limitu
pojištění. bankovních
Lidé konečněpoplatků
pochopivvelmi
jiné bance
vstříc
nepopularitě
li, že ceny
za léčení
v zahraničí
nesrovnatelné
u nás.potvrzuje
Trendem
mezi
klienty.
Air Bank
svoujsou
nově
nastavenous těmi
půjčkou
u pojištění aut je spolehlivá
rychlá likvidace
pojistné události. Tedy
alespoň
marketingovou
strategii, apostavenou
na transparentnosti
a jednoduchosti
produktů.
Pokud
včasněmalus.
splácí,
dostane
jednotnou
do té doby,
než do hry
vstoupíklient
hráč jménem
Většina
pojišťoven
o něm
nejnižší
úrokovou
sazbu
včetně
RPSN.
Spolu
je na
často hovoří,
ale skutek
zatím
vesele
utíká.
Praxes novými
ukazuje, bankami
že se některým
stupních
vítězů
i GEbourajícím
Money Bank,
která
má půjčky
ve své
DNA,jim
dloupojišťovnám
vyplácí
klientům
leccos
prominout
- nechat
bohodobě
se by
najinde
ně specializuje
pravidelně
s novinkami
na
nus, který
neměli, a míta tak
jistotu, žepřichází
nepřejdou
ke konkurenci.
trh.
náhodou, že sbírá body i v hlasování veřejnosti.
Ale jeNení
to košer?
Dalibor
Z. Jaroslav
Chvátal, šéfredaktor
finančního
serveru
Měšec.cz
prof. Ing.
Daňhel, CSc.,
Vysoká škola
finanční
a správní,
Ing. Dagmar
Šístková
– Jelínková,
šéfredaktorka
serveruDirector,
oPojištění.cz
Michal
Straka,
Product
& Business
Development
IPSOS
Vysoká škola ekonomická v Praze
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
KATEGORIE A – RETAIL
Platební karty
KATEGORIE
A - RETAIL
Neživotníspoření
pojištění
Stavební
1. Bezkontaktní platební nálepka
Účty
GE Money Bank
1.
pojištění
vozidla NAMÍRU se službou
1. Komplexní
WÜSTENROT
Kamarád+
100PROSERVIS
Kooperativa
Wüstenrot
- stavební
spořitelna,pojišťovna
a.s.
1.
Běžný účet
bez Equa
poplatků
2. Fio
Bezkontaktní
karta
bank Fio banka, a.s.
Equa bank
2. Spořicí účet ING Konto ING Bank N.V.
3. eKonto
EASY karta
- nákupy s výhodami
a vedení karty zdarma
3.
Raiffeisenbank,
a.s.
Raiffeisenbank
VV kategorii
Účty se se
v nabídce
bank
již tradičně
na cloud
předních
příčkách vumístéto kategorii
potvrdil
trend
nástupu
bankingu
ČR,
ťují
produkty
kombinující
velmijiné
nízkévpoplatky,
vysoký
výnos oblibě
a standardní
který
se projevuje
mimo
raketově
rostoucí
bezpřístup
k provádění
transakcí.
Pohledem
poslední
dva ročníky
zjistíme,
kontaktních
platebních
karet.
Prvnínamísto
se svojí
bezkontaktní
že
se jedná zaujala
o velmi dynamický
tržní segment,
kde jsou
příchozí
hráči vždy
nálepkou
opět GE Money
Bank, která
se nebojí
prosazovat
schopni
Ovšem
ne všichni jsou schopni
udržet
taktoDíky
získanou
inovaceuspět.
v oblasti
bezhotovostního
platebního
styku.
tétopoziinoci.
V tomto
ohledučas,
budeale
zajímavé
sledovat
očekávaný
hráčů
vaci
lze ušetřit
i vytvořit
platební
kartunástup
téměřnových
z čehokoli,
vcož
příštím
roce. Na
příčkáchpři
sekaždodenním
umísťují vysocepoužití.
úročené Závisí
spořící jen
inpodtrhuje
jejídalších
praktičnost
strumenty.
se začínajíz prosazovat
produkty
s velmi
širokou
a pouze naZde
klientovi,
čeho si svoji
platební
kartu
udělánabídkou
(mobil,
doplňkových
služeb
vyšší klientské
segmenty.
Jižse
tradičně
se
klíčenka atd.).
Na mířené
dalšíchna
pomyslných
stupních
vítězů
umístila
debetní
platební
od vlajkové
Equa Bank
a kreditní
platební
karta
spodních
příčkáchkarta
umísťují
produkty
tradičních
hráčů bankovna
od Raiffeisenbank,
které
svých standardních
funkcíproduktů
nabízejí
ního
trhu. Je to však více
díkykromě
jejich poplatkové
politice než kvalitě
i rozsáhlouCelkově
škálu slev,
čímž setrh
snaží
odlišit od
samotných.
lze hodnotit
bankovních
účtůkonkurence.
jako rozvinutý a stále
více
zaměřující
na jednotlivé klientské
segmenty,ekonomicko-správní,
čímž přináší cílovým
Ing.seLiběna
Černohorská,
Ph.D., Fakulta
segmentům
více přidané hodnoty.
Univerzita Pardubice
Ing.
Vytiska, Manager,
Accenture
Management Consulting
Ing.Mgr.
JanMichal
Černohorský,
Ph.D., Fakulta
ekonomicko-správní,
Univerzita Pardubice
Elektronické
bankovnictví
Životní pojištění
1. eKonto Raiffeisenbank, a.s.
2.
a rodinného domu
2. OPTIMUM
ATRAKTIV- pojištění
úvěr 3,7 domácnosti
% p.a.
Kooperativa pojišťovna
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
3.
pojištění vozidla
NAMÍRU
3. Komplexní
Nízká hyposplátka
Raiffeisen
stavební spořitelna, a.s.
se službou 100PROSERVIS (povinné ručení)
Kooperativa
Vítězný
produktpojišťovna
stavební spořitelny Wüstenrot je velmi nakloněn klientům jako
z řadvmladé
generace,
pro ikterou
nepředstavuje
jenom výhodný
Stejně
loňském
roce byly
tentokrát
oceněny produkty,
které
spořícípojištění
produkt,samotného
ale v rámci možností
této kategorie
nabízí vstřícné
podvedle
nabízejí klientovi
i nejrůznější
související
mínky (poplatky)
a vykazuje
flexibilitu
vůči potřebám
tétočasu
skupiny.
Proslužby.
Ty představují
komfort
a významnou
úsporu
a jejich
dukt Atraktiv
úvěrpro
3,7%
ČMSS
vychází
vstříc zájemcům
o dlouhodobější
obsah
může být
řadu
klientů
důležitější,
než výše
pojistného.
optimalizaci
financování
bydlení.
Přátelskáobsadila
úroková sazba
garantována
První
tři místa
v kategorii
tentokrát
jedináje pojišťovna,
až do úplného
úvěru, je možné
mimořádné
bez sankčkteré
nezbývásplacení
než pogratulovat
a popřát,
aby sesplácení
jí v inovativním
procesu
skvělepoplatky
dařilo jsou
i nadále.
produktů
ních poplatků,
obecněRozšiřování
vcelku nízké pojistných
a transparentní.
U Nízdo
asistenční Raiffeisen
a servisnístavební
oblasti spořitelny
je ale obecným
trendem, který
ké hyposplátky
je třeba vyzdvihnout
ještě
můžeme
sledovat napříč
pojistným
trhem.
Domnívám
se, že searychnižší garantovanou
úrokovou
míru než
u předchozího
produktu
možle
blíží
doba,
kdy podobné
produkty
budou
naprosto běžným
stannost
širšího
použití
úvěru, např.
na pořízení
alternativních
zdrojů energie
dardem,
dostupným
všemJsem
klientům.
a dalších úsporných
řešení.
názoru, že prvky, které jsou zabudovány
do vítězných
produktů,
své klienty
v současných
Ing.
Tomáš Síkora,
MBA,osloví
výkonný
ředitel, iČeská
asociace poměrně
pojišťovensložitých podmínkách pro stavební spoření.
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Penzijní spoření
1.
Allianz doplňkové penzijní spoření
Hypotéky
Allianz penzijní společnost
1. Převratná hypotéka
1. FLEXI životní pojištění včetně smluv upravených
2. Internet
Banka
GE Money
Bank,
a.s.spořitelny
v programu
InSpiral
Pojišťovna
České
2.
PenzijníBank
připojištění
se zhodnocením
nad 2,0 % p.a.
UniCredit
Czech Republic,
a.s.
Penzijní společnost České pojišťovny
3.
bankovnictví
mBank
2. Internetové
PERSPEKTIVA
Kooperativa pojišťovna
mBank - BRE Bank SA
3. Doplňkové penzijní spoření u Česká spořitelna
3. -Hypotéka
FLEXI UniCredit
Bank Czech
Republic,
a.s.
penzijní společnost
Česká spořitelna
– penzijní
společnost
Elektronické bankovnictví je již zcela standardní a bezpečný nástroj,
Výsledky
kategorii Životní
že již
delší dobu
který
se u vhodnocených
položek pojištění
liší pouze ukazují,
v některých
detailech
- namáme vysokou
na trhukvalitou
dvě stálice
- FLEXI
od PČS
a PERSPEKTIVU
příklad
zabezpečení
(eKonto
a InternetBanking)
nebo
od Kooperativy.
Oba produkty
umožňují
široké ana
variabilní
velikou
lácí (Internetové
bankovnictví
mBank),velmi
či zaměřením
specifickrytífunkci
rizik,- např.
protojako
si tuto
pozici nepochybně
zaslouží.
Není ovšem
kou
elektronické
platební karty
(např. PaySec).
To, co
bez zajímavosti,
že elektronickém
oba produktybankovnictví
nejsou čistěoceňují,
riziková
pojištění,
klienti
i odborníci na
je především
ale pojištění investiční.
produkt
v poslední
době problémem,
diskutován
jednoduchost,
pohodlí aTento
značná
úsporaječasu.
Největším
často
bývají obviňováni
že jej
upřednostňuji
z provizních
iado
budoucna,
tak zůstává poradci,
bezpečnost.
Proto
by další vývoj
elektronicdůvodů.
Výsledkyměl
Zlaté
koruny
ale dokazují,
i porota,
kterou
kého
bankovnictví
zřejmě
směřovat
předevšímže
k ještě
větší bezpečvzhledem
jejímu
složení
nikdokomfort
nemůžeklientů.
obviňovat
z posuzování
nosti,
která kvšak
nemůže
omezovat
Společně
s tím musí
produktůosvěta
podleformou
provize,
jednoznačně
upřednostnila
IŽP dalšího
před čistě
probíhat
finančního
vzdělávání,
která kromě
učí
rizikovými
produkty.
Důvodemjemůže
být daňové
zvýhodnění
jak
občany
obezřetnosti
a upozorňuje
i na nebezpečí
spočívající
například
na
straně
klienta,
tak
na
straně
zaměstnavatele,
které
se
čistě
riziv neuváženém poskytování osobních údajů.
kových pojištění netýká.
Ing. Bc. Ivan Noveský, předseda dozorčí rady COFET, a.s.
Výsledky
kategorie Penzijních
společností
znovuhypoték
potvrzují,
že klíčoVýsledky hodnocení
Zlaté koruny
2011 v oblasti
zpochybňují
vým
kritériem
hodnocenívýsledků
produktu
je kromě
dlouhodobě
připido značné
mírypro
věrohodnost
nedávné
ankety
o finanční
grasovaného
i vnímaná
stabilita
dané
společnosti.
To je
pro
motnosti vvýnosu
naší republice.
Preferenční
hlasy
celkem
jednoznačně
prokavšechny
hráče
penzijního
sektoru
jasný signál,
s jakým
očekáváním
zují trvalejší
tendenci
k výběru
moderních
flexibilních
produktů
vyhose
mohou
u svých klientů
i v budoucnu
setkat.
Loňský orok
nepovujících
individuálním
potřebám
klientů. Jedná
se zejména
produkty
chybně
opět potvrdil
a význam
produktů
dávající nejen
možnost důležitost
pružné reakce
při splácení
úvěrů, dobrovolného
aktivizaci dříve
penzijního
připojištění.
žei si
náš produkt
najdepotřeb,
cestu
investovaných
finančních Proto
zdrojů,věřím,
ale např.
možnost
financování
zejména
ke
všem
mladým
potenciálním
klientům,
kteří
se s námi
na
se kterými při uzavírání smluv o úvěru nebylo možno předem
počítat.
penzi
dosud
nepřipravují,
a hodnocení
Zlaté koruny
jim v úvěrech
tomto
Prokazuje
to i rostoucí
poptávka
po těchto úvěrech
i hypotečních
napomůže.
Všem společnostem, které se v naší kategorii umístily na
jako celku. Přitom zájemci o hypoteční úvěry zdaleka již neberou cokoliv
stupních vítězů, srdečně gratuluji a již se těším na další ročník.
a umí si sami vybrat, co je pro ně nejlepší. Finanční gramotnost v tomto
Předpokládám, že se v příštím hodnocení začnou více prosazovat
segmentu finančního trhu určitě neklesá.
také nové účastnické fondy, které ukazují velký potenciál.
3. FLEXI životní pojištění – JUNIOR Pojišťovna České spořitelny
Ing. Petr Šafránek, Generální sekretář Asociace finančních
zprostředkovatelů a finančních poradců ČR
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
2. Hypotéka Klasik Offset Raiffeisenbank, a.s.
Doc. Ing. František Pavelka, CSc., Bankovní institut vysoká škola
Ing. Vladimír Bezděk, M. A., prezident Asociace penzijních společností
ČR, generální ředitel a předseda představenstva Penzijní společnosti
České pojišťovny
KATEGORIE A – RETAIL
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
Podílové fondy
Úvěry
On-linepojištění
aplikace
Životní
1. Konsolidace
Active Invest půjček
Conseq Investment
1.
GE MoneyManagement
Bank, a.s.
1.
Smartbanking
Fio banka
1. Fio
FLEXI
životní pojištění
Pojišťovna České spořitelny, a.s.
2. ČSOB
ConseqPůjčka
Invest Akciový
fond
Conseq Investment Management
2.
na zelené
bydlení
Československá obchodní banka, a.s.
2.
API Bankovnictví
Fio bankapojišťovna, a.s.
2. Fio
PERSPEKTIVA
7 BN2.0
Kooperativa
3. ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)
3.
Smartbroker
banka s dividendou
3. Fio
Rizikové
životníFio
pojištění
ING Investment
3. Rychlá
půjčkaManagement
Raiffeisenbank, a.s.
UNIQA
V 90.
letechpojišťovna,
jsme bankya.s.
vnímali jako honosné budovy na náměstích
velkých
a
menších
měst.
My,vklienti,
jsme
tam chodili
státpotvrdily
fronty
Výsledky Zlaté koruny
2011
kategorii
Životní
pojištění
k přepážkám, abychom uložili svoje přebytky peněz, nebo si nějaké
již několik let trvající trend - opět zvítězily produkty poskytující předeod banky půjčili. Jak vcházíme do banky dnes? Mnoho z nás vejde
vším kvalitní pojistnou ochranu všech možných rizik, jaká si jen doveprostřednictvím
displeje svého chytrého telefonu a je mu jedno,
demejevráno,
oblastipoledne
pojištěníčiosob
představit.
A tojevše
v rámci jediné
smlouvy
zda
večer.
Ta změna
obrovská,
řídíme
svoje
a samozřejmě
s možností
krytí
jednotlivých
rizik vosobního
době trvání
smloufinance
na dálku
a už nám
uniká
jméno našeho
bankéře.
vy snadno
podle aktuální
životní situace
pojištěného.
Pojišťovny,
Také
protoměnit
v soutěži
vítězí uživatelsky
přívětivé
aplikace,
které
které šetří
toto navíc
dokážou
s nejlepším
poměrem
cena/pojistné
nám
čas. Jasně
je nabídnout
vidět, které
banky kladou
důraz
na tento
krytí, komunikace.
se pak pravidelně
se svými
produkty
umísťují let
na čelných
místech.
druh
Dalším
trendem
posledních
je nákladovost
Možnost vedle
kvalitního
pojištěníbez
částpoplatku,
pojistnéhokdo
investovat
vytvářet
produktu.
Klient
chce produkt
mu ho anabídne,
si takvítězí.
rezervuA na
postproduktivní
věk Fio
je pak
spíše jakousi
třešinkou
ten
právě
pod značkou
sejižpovedlo
zkombinovat
pohodlnou
cenu.
Proto
se podpoře
skvěle umístila
u laické
na dortu, a toobsluhu
zejména adíky
státní
daňové
takových produktů.
iZeodborné
veřejnosti.
životního
pojištění se tedy již delší dobu stává především pojištění ni-
Bronzové ocenění si odnáší ze soutěže fond ING Global High
Období ekonomické recese je obvykle následované obdobím celkového
Dividend. Fond je zajímavý především pro svoji investiční discipoddlužení ekonomiky, nicméně tento proces probíhá v různých sektorech
línu a nápadem orientovat se na světové akcie se zajímavou
odlišně. Zatímco se státy více zadlužují, podniky a domácnosti své dluhy
dividendou, která přináší dlouhodobě pravidelné atraktivní výnosy
(dočasně) snižují či restrukturalizují. Z tohoto důvodu není překvapivé,
a navíc pro české investory s měnovým zajištěním. V letošním
že
podobně
jako loni v kategorii
Úvěry
i letosInvest
zabodovaly
produkty
týkaročníku
dominovala
společnost
Conseq
se svým
akciovým
jící
se konsolidace
půjček
domácností.
V dlouhodobém
horizontu
se dá
fondem
a produktem
Active
Invest, který
může být pro
začínajícího
očekávat
českého investičním
finančního trhu
k hodnotám
penetrace
investorakonvergence
velmi komfortním
řešením
a v poslední
době
produktů
v Eurozóně,
cožočekávání
bude přinášet
i svá rizika.
Důležitými
faktory
svými výnosy
splňuje
investorů.
Je vidět,
že Consequ
pro
těchtopodílových
rizik bude dodržování
principu zodpovědného
úvěroslušísnížení
více řízení
fondů než podnikání
v penzijním připování
ze strany
poskytovatele
i příjemce
úvěru
a taktéž úroveň finanční
jištění.
Letošním
vítězům této
kategorie
gratuluji.
gramotnosti obyvatelstva v ČR. S ohledem na rostoucí ceny energií lze
VladimíriNejezchleba,
hlavní analytik,
ALLFIN
Holding
a.s.
očekávat
zvýšenou poptávku
po půjčkách
na tzv.PRO
„zelené“
bydlení.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
kolivMiroslav
spoření, Škvára,
a to je jistě
správný
trend.
Ing.
finanční
expert,
www.skvara.cz
Ing. Petr Šafránek, místopředseda představenstva AFIZ ČR
Obchodování s CP
1. Obchodník s cennými papíry Patria Direct
Platební
karty
2. Fio Smartbroker
Fio banka
Neživotní pojištění
1.
Platební karta AXA AXA Česká republika, s.r.o.
3. Fio e-Broker Fio banka
1. Povinné ručení NA100PRO Kooperativa pojišťovna, a.s.
2.
Chytrá karta
Česká spořitelna,
a.s. papíry je silná. Výsledky
Konkurence
mezi obchodníky
s cennými
2. Allianz cestovní pojištění Allianz pojišťovna, a.s.
soutěže ukazují, že jenom společnosti se silnou orientací na zákaz3.
MoneyCard Plus s věrnostním programem bene+
níka a zavádění nových produktů mohou obstát na trhu. Investoři
GEčím
Money
Bank, a.s.
jsou
dál sofistikovanější
a při výběru brokera zkoumají mnoho
faktorů. V poslední době sledujeme mírnou změnu preferencí.
Trend v oblasti platebních karet vydávaných na českém trhu je jednoznačHistoricky se investoři zajímali zejména o poplatky spojené
ný: zvláště v případě kreditních karet se vydavatelé odklánějí od vydávás obchodováním. V současnosti je kritérium nízkých poplatků stále
ní
jediným
je bezúročné
takonakaret,
předníjejichž
pozici,
ale už benefitem
ho dotahuje
schopnostobdobí,
brokeraprotože
poskytnout
výchto
karethodnotu
je na trhuv spousta.
toho se prodávají
kreditní
karty,
přidanou
podobě Místo
propracované
investiční
strategie,
které
nabízejív mnoho
benefitů, ať už
v podobě
přímých
slev,
vzdělávání
podoběpřidaných
seminářů/webinářů
nebo
pomoci
při správě
nebo
ucelených
kvalitních
věrnostních
programů.
DržitelObchodníci
karty je tak
osobního
majetku
včetně
daňového
poradenství.
skutečně
motivován
každodennímu
používání
kartyrealizovat
a kvalitní pokykarta
s cennými
papíry seketedy
snaží nejenom
co nejlépe
mu
ušetří
množstvís finančních
prostředků.
V souvislostiTento
s blíny navíc
klientů,
alevelké
navazovat
nimi dlouhodobá
partnerství.
žící
se koncepcí
penzijní
reformy
přibývá
kreditních
které
pomáhaposun
má příznivý
dopad
na celý
investiční
trhkaret,
v České
republice.
3. Allianz majetkové pojištění se službou Home
Assistance Allianz pojišťovna, a.s.
jí spořit do penzijního fondu v rámci spřátelené finanční skupiny. Nejde
Ing. Boris Tomčiak, vedoucí oddělení Asset management, Colosseum, a.s.
sice o závratné příspěvky, ale opět motivují k používání karty a nabízejí
solidní benefit. Na druhé straně mezi negativní prvky patří zvyšující se
úroková sazba, která u některých vydavatelů atakuje 30% hranici.
Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor finančního serveru Měšec.cz
O úspěchu produktů a tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cena
(i když ta je v české kotlině přece jen důležitá), ale i další služby s tím spojené.
Mám na mysli asistenční služby, nabízené v souvislosti s cestovním pojištěním, ale i s pojištěním domácnosti a nemovitosti. Uspěje ten, kdo nabídne nejpraktičtější pomoc v nouzi. U cestovního pojištění rozhoduje kromě
velmi kvalitní asistence také výše limitu pojištění. Lidé konečně pochopili, že ceny za léčení v zahraničí jsou nesrovnatelné s těmi u nás. Trendem
u pojištění aut je spolehlivá a rychlá likvidace pojistné události. Tedy alespoň
do té doby, než do hry vstoupí hráč jménem malus. Většina pojišťoven o něm
často hovoří, ale skutek zatím vesele utíká. Praxe ukazuje, že se některým
pojišťovnám vyplácí bourajícím klientům leccos prominout - nechat jim bonus, který by jinde neměli, a mít tak jistotu, že nepřejdou ke konkurenci.
Ale je to košer?
Ing. Dagmar Šístková – Jelínková, šéfredaktorka serveru oPojištění.cz
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
KATEGORIE B – PODNIKATELÉ
Podnikatelské
účty
Penzijní
připojištění
Pojištění pro podnikatele
Leasing
1. Allianz
Fio podnikatelský
účet bez poplatků
Fio banka
1.
penzijní připojištění
s výnosem
3%
a.s.– podnikatelský Fio banka
2. Allianz
Spořicípenzijní
účet Fiofond,
konto
1.
Kooperativa
pojišťovna
1. TREND
Optimal
leasing automobilů
s flexibilními službami
2.
3. Penzijní
mKONTOpřipojištění
Business mBank
Penzijní fond České spořitelny, a.s.
Podnikatelský účet je v zásadě pro každého podnikatele i živnost3.
Penzijní
příspěvkemsektoru do
níka
zákonnápřipojištění
povinnost. A se
tímstátním
spadne bankovnímu
klína
bez zásluhy
milionů podnikatelských účtů. A jak
Generali
penzijníněkolik
fond, a.s.
s nimi nakládají? Povětšinou špatně - jako pijavice. Každý podniPro
penzijní
připojištění představuje
mimořádnou
příležikatel
musí vynakládat
velké úsilí, Zlatá
aby vkoruna
čím dál
těžším prostředí
tost
podrobit
de facto
celý trh hodnocení
expertů,
kteří
v soutěži
byznysu
přežil,
nezkrachoval
a tvořil panelu
zisk. Od
nikoho
nedostane
jednotlivé
produkty
posuzují.
Klientovi penzijního
se tak donic zadarmo.
I banka
je, respektive
by měla připojištění
být, podnikatelem.
Každýdorok
kritizuji
za podnikatelskou
pohodlnost.
stává
rukou
velmi velké
cenná banky
informace
o tom, jak odborníci
hodnotí
Tento stav
přetrvává.
Velkou
část svéhoseprofitu
nadále
tvoří
z nejkvalitu
nabízeného
produktu
a bezesporu
díky tomu
může
mnohem
různějších bankovních
poplatků
a nepodnikají.
Ažloňské
na pár
milých
kvalifikovaněji
rozhodnout.
Vítěz kategorie
obhájil své
prvenství
je zejména
FIOsvé
banka,
dneskterou
již stálice
na bankovním
avýjimek
potvrdiljako
tak vysokou
úroveň
nabídky,
si udržuje
již několik
trhu.
Dále mBANK
a zzvládlo
těch velkých
bank. Bylo
by velmi
let.
Penzijní
připojištění
krizovéRaiffeisen
období 2008-2010
ve velmi
dobzajímavé
jak se
kritizované
velké banky sektoru,
(resp.jejich
ré
kondici a zjistit,
vítězné fondy
patří
právě k těm představitelům
ktemateřské
banky)nejlépe.
chovajíJelikož
zejména
v zemích
naregulovaný
západ od produkt,
nás.
rým
se to povedlo
se jedná
o silně
je
zde
pro produktové
inovace
velmi
omezený.
Nezbývá
než doufat,
Ing.prostor
Ivo Běhan,
předseda dozorčí
rady
AMSP
ČR, soudní
znalec
že nadcházející legislativní změny zásadně tento prostor otevřou a dočkáme se mnohem pestřejší nabídky v tomto velmi potřebném produktu.
Ing. Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů ČR
Podnikatelské úvěry
Podílové
fondy
1. Investiční úvěr Česká spořitelna
1. Horizont Invest Conseq Investment Management, a.s.
2. Rámec na nákup zemědělské techniky GE Money Bank
2. ČP INVEST - Zlatý fond
3. Rychlý Business Investiční Úvěr UniCredit Bank
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
3.
Rentier Invest
Pioneer
Asset Management,
V letošních
výsledcích
v kategorii
Podnikatelské a.s.
úvěry mě dost
překvapilo druhé místo pro zemědělské úvěry. Myslím, že musíme
Charakteristickým znakem pro podílové fondy v roce 2010 byl návrat
v tomto případě odlišovat úvěry pro soukromé zemědělce a úvěry
ke stabilitě a postupné zapomínání na krizi finančního sektoru. Vzpomínpro družstva. U soukromého zemědělce asi „nehrozí“, že by na úvěr
hluboké propady
nejsou
zcela
zapomenuty
dokážou být stále
ky
jennapomýšlel,
protoževšak
podle
mých
informací
má va současnosti
tato
noční
můrou
správců fondů.
Je celkem
žeživot.
vítězem
a bronzovým
ocemnožina
podnikatelů
velmi
složitýlogické,
a těžký
Na
gruntu je drží
něným
jsou proto
,,chytrá
portfolia“
s částečným
omezením
rizik,situace
jako Horiuž zřejmě
asi jen
tradice
a jejich
„umíněnost“.
Jiná
je
zont
od Conseq
Invest
společnosti
Pro většinu
ale uInvest
družstev,
kterénebo
majíRentier
historicky
větší
majetekPioneer.
a zároveň
potřestřadatelů
jsou tyto investiční
programy
pohodlnějším
než výběr
bují do hospodaření
finanční
prostředky.
Tamřešením
se domnívám,
jednotlivých
fondů,
jejich sledování
a hlídání
kurzů.
Za pozornost
stříže vzhledem
k bankovnímu
vývoji
v naší
republice,
bude stojí
o úvěry
brná
koruna
pro Zlatý
Investu.stát
Odborná
veřejnost
oceňuje,závěru,
že tento
zájem.
Celkově
si fond
všakČPmusím
na svém
loňském
fond
osvědčil
investiční nástroj
do špatného
burzovního
počasí. Jeho
že sesetoho
projako
živnostníky
v oblasti
úvěrů mnoho
nezlepšilo.
výjimečnost je postavena na kombinaci růstu cen drahých kovů a růstu akcií
Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
firem, které drahé kovy těží. Navíc zlatý investiční příběh tohoto fondu je
investorům srozumitelný. Právem je tento fond ČP Investu mezi oceněnými.
Vladimír Nejezchleba, místopředseda rady Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR
ČSOB Leasing,
a.s. flotil od Kooperativy
2. Komplexní
pojištění
Kooperativa pojišťovna
2. Financování se službou VIP likvidace pojistných
3. START PLUS Kooperativa pojišťovna
událostí ČSOB Leasing, a.s.
Vzhledem k poměrně velké konkurenci na našem pojistném trhu, kde
3. CLICK
– FINANCOVÁNÍ
ON-LINE
jsou
ceny neživotního
pojištění naVOZŮ
historicky
nejnižší úrovni, existuje
jediná
možnost
jak zaujmout
Raiffeisen
- Leasing,
s.r.o. zájemce o pojištění, a tím je kvalita
pojištění a profesionální a rychlé řešení pojistných událostí. Pojistitelé
Leasingové
byly pojistné
oceněny vkrytí
letošním
ročníku soutěže
Zlastále
častějiprodukty,
rozšiřují které
základní
o nebezpečí,
které bylo
tá koruna,
aktuální
ve financování.
Každý
produkt, který
nutné
dřívenásledují
připojistit,
nebotrendy
dokonce
nebylo ani ve
standardních
promá ambice uspět
konkurenčním
musí obsahovat
kromě
duktových
řadáchnanabízeno.
Tak setrhu,
i standardní
produkty
pro základběžné
ních služeb i přidanou
hodnotu pro
klienta. Vítězové
nabízejí
v první
řadě
spotřebitele
pomalu přibližují
pojistnému
krytí, které
bylo
výsadou
flexibilitu, dále pojištění
VIP služby
také on-line
Rychlost
při vyřízení
individuálního
proa velké
klienty,přístup.
nebo které
je už standardem
financování,
zjištění splátek
a požádání
poskytnutí
leasingu on-line
zejména
na západních
trzích.
Při řešenío běžných
pojistných
událostíjsou
se
výhody,prosazovat
které klientiprincip,
ocení. Osobní
přístup
zajišťují
služby vpojistné
podobě
začíná
že rychle
a v plné
výšiVIP
uhrazené
jedné kontaktní
osoby, na než
kterou
se klient
obrátit
probohužel
případ vyřízeplnění
je lepší reklama,
reklama
v může
médiích.
Toto
často
neplatí
u některých
odpovědnosti
za zvyklí
škodu,z bank
kde
ní pojistné
události. Naškod
modelřešených
osobníchzporadců
jsou klienti
vidíme
pojistitelů
určité rezervy.
Věřím,
že trend
rozšiřování
pojista budouustále
častěji požadovat
podobné
služby
i od ostatních
finančních
ného
krytíV arámci
zkvalitňování
bude
dále pokračovat.
institucí.
hodnocenílikvidace
vítězných
produktů
můžeme konstatovat,
že instituce
reagují
na poptávku
na trhu aspolečnosti
nabízejí produkty
orientované
Daniel
Pěnička,
výkonný
ředitel makléřské
Experting
spol. s r. o.
na potřeby svých klientů.
Ing. Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení LLCB
Leasing pro podnikatele
1. Full-service leasing – varianta ALL INCLUSIVE
ALD Automotive
Každý ročník je trochu jiný a každý ročník odhaluje nové
2.
Full-service
leasing
- varianta
ALLtrenINCLUSIVE
trendy
ve financích.
Ten letošní
ukázal,ULTRA
že hlavním
ALD
Automotive
dem
je spojování
co největšího množství služeb do jednoho
3.
ČSOB Optimal
Leasing
s flexibilními
službami
zvýhodněného
balíčku.
Tím klient
získává výhodu:
někdo,
kdoČSOB
službuLeasing
umí poskytovat na běžícím páse, se za klienta
postará o technikálie,
kterékoruna
by jej jinak
zbytečně
zdržovaRespondenti
ankety Zlatá
v kategorii
Leasing
pro podnikatele
ly. Finanční
produkty
se tedyocenili
stávajínabídky
stále víceoperativního
„uživateljiž
poněkolikáté
za sebou
leasingu
ssky
řadou
navazujících služeb (tzv. full servis leasing). Týká se to zejmépříjemné“.
na větších společností, které si i na základě zahraničních zkušeností
Markéta Šichtařová,
uvědomují
výhody tohoto leasingového produktu. Ten je sice stále
hlavní ekonomka,
Next
Finance techniku (osobní a užitková vozidla),
zaměřen
především
na dopravní
ale s postupujícím oživováním a růstem naší ekonomiky lze očekávat
soutěže jako
Zlatá koruna
velmi
důležité,aby
ze- o operativní
iTakové
jeho rozšíření
do dalších
oblastí.jsou
Bylo
by žádoucí,
leasing
projevili
většíposkytují
zájem i malí
a střední
jména proto,
že nám
zpětnou
vazbupodnikatelé,
od odborné tak jak je to
běžné
ve vyspělých
zemích.
dominantního
veřejnosti.
Zlatá koruna
si Produkty
v průběhudříve
let, kdy
je vyhla- finančního
leasingu
již více jak pět
let zůstávají
v pozadí.
V nabídce
šována, vybudovala
vynikající
reputaci,
především
díky leasingových
společností
je v této
sféřenás
jen velice
málotěší,
nových
nezávislosti poroty,
a proto
že semožností,
v soutěži což souvisí
především se zhoršeným legislativním prostředím, které se u nás
tak dobře umisťujeme.
vytvořilo po roce 2008. Bylo by jen ku prospěchu věci, kdyby se spolu
sPetr
operativním
leasingem
rozvíjel znovu
i finanční
leasing, což je
Zapletal, předseda
představenstva
a generální
ředinesporně
atributem
stabilního růstu ekonomiky.
tel, Pojišťovna
České spořitelny
Ing. Vratislav Válek, CSc., Česká leasingová a finanční asociace
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
PŘEDSEDA FINANČNÍ AKADEMIE
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.,
předseda Mezinárodní obchodní komory ICC ČR,
profesor na Institutu ekonomických studií FSV UK,
předseda dozorčí rady Český Aeroholding, a.s.
Finanční akademie hodnotila 205 produktů
včetně nové kategorie On-line aplikace
Zatímco loňský ročník představoval průlomový okamžik soutěže,
jelikož po deseti letech došlo ke změně metodiky hodnocení produktů
tak, aby plně reflektovala současné trendy na finančních trzích,
letošní dvanáctý ročník s výjimkou nové kategorie „On-line aplikace“
naopak představoval stabilizaci osvědčené metodiky z loňska.
Metodika hodnocení klade mimo jiné důraz nejen na parametry daného produktu, ale také na jeho dlouhodobou perspektivu, na jeho
udržitelnost. Letošní ročník Finanční akademie čítá 311 členů.
Soutěže se zúčastnilo 205 finančních produktů. Jejich počet napříč
kategoriemi je vyrovnaný. Nejméně početnou kategorií letos bylo
penzijní spoření s 8 přihláškami. Nejobsazenějšími se naopak staly
kategorie životní a neživotní pojištění s 20 produkty.
Známkování probíhalo opět jako ve škole, tj. na škále 1-5. Produkty
se hodnotily podle kritérií cena, výnos, kvalita, bezpečnost a udržitelnost, přičemž porotce si mohl sám vybrat, jakou důležitost přiřadí
jednotlivým kritériím. Letošní ročník soutěže se nesl v duchu nízkých
úrokových měr na českých i evropských trzích, což zásadně ovlivnilo
trhy ve většině soutěžních kategoriích. V průběhu roku jsme mohli
sledovat neustálé snižování úrokových sazeb u spořicích účtů dané
nedostatkem konzervativních investičních příležitostí s vysokým
výnosem a malým rizikem. Naopak jsme již delší dobu svědky levných
hypoték, které napomáhají pomalu rozhýbávat i trh s nemovitostmi.
rušením některých poplatků, ale i produktovými inovacemi spolu
s mediální kampaní. Úspěch nových a malých bank můžeme vidět i na
výsledcích letošního ročníku Zlaté koruny. To však neplatí v případě
platebních karet, kde je pro kvalitu služby samozřejmě důležitá
i rozšířenost sítě bankomatů, kde mají tradiční velké banky výhodu.
Také v pojišťovnictví stále dominují spíše větší pojišťovny, které však
trvale zkvalitňují své produkty.
Proč přibyla nová kategorie? On-line aplikace začínají být klíčovým
stavebním kamenem finančních institucí, klienti stále méně vyhledávají kamenné pobočky, jejichž počty včetně zaměstnanců postupně
redukují. Nejenom banky, ale i pojišťovny se zákazníky komunikují
převážně elektronicky. Novinka roku potvrzuje předchozí konstatování, dopředu se tlačí elektronické nástroje - když to není e-banking,
je to alespoň nálepka NFC, která z mobilu udělá kartu.
A co na závěr? Po odeznívajících příznacích krize finančního trhu
postupně vlády a centrální banky pomalu opouštějí své masivní intervence, ale možná negativní odezva v deflaci a nezaměstnanosti tento
proces brzdí, což vyvolává další nejistoty. Taková situace otevírá nové
příležitosti pro finanční produkty, ale důraz na nákladovou efektivnost bude pokračovat. Výsledky Zlaté koruny budou i v takovém
období určitě inspirovat investory ke kvalifikovaným rozhodnutím.
Tak jako v minulém roce můžeme zaznamenat pokračující trend
směřující k větší jednoduchosti a transparentnosti produktů, což je
dáno jednak zlepšujícími se regulatorními podmínkami (větší bezpečnost
s přípravou na Basel III, větší regulace a kontroly šedé zóny na
úvěrovém trhu apod.), ale také pokračující expanzí nových malých
bank, které se snaží cíleně vydobýt si lepší postavení na trhu nejenom
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
FINANČNÍ
AKADEMIE
FINANČNÍ AKADEMIE
Finanční akademie 2011
2014
Rada Finanční akademie
akademie soutěže
soutěže Zlatá
Zlatá koruna
koruna 2011
2014
Předseda: Dr.
prof.
Ing.
Michal Klufa,
Mejstřík,
CSc.,arbitr
profesor,
Předseda:
Ing.
František
finanční
ČR Institut ekonomických studií, FSV UK
Členové: Mgr.
doc. Klára
Ing. Petr
Ph.D.,
děkan,financí
Vysoká
Členové:
Król,Dvořák,
náměstkyně
ministra
ČR škola ekonomická v Praze
Ing.
Jaroslav
Hanák,
prezident,
Svaz
průmyslu
Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory ČRa dopravy ČR
Ing. Vladimír
Bezděk,
M.A.,
prezident,
Asociace penzijních společností ČR
prof.
Ing. Michal
Mejstřík,
CSc.,
IES FSV UK
Ing.
Tomáš
Síkora,
MBA,
výkonný
ředitel,
asociace pojišťoven
Ing. Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních Česká
fondů ČR
Ing. Tomáš Síkora, MBA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
Ander Jan
IANCO
Barta Jan
ČSOB Asset Management
Bartoš Jaroslav
Broker Consulting
Ander
Jan
IANCO
Bartošová-Procházková
Iva
Mladá fronta
Antošová
Jana
Deloitte
Advisory
Bednařík Lumír
METAL
WORLD
BěhanJan
Ivo
AMSP
ČR společnost
Barta
ČSOB
Investiční
Bergman
Jaroslav
JPLConsulting
SERVIS
Bartoš
Jaroslav
Broker
Besterci Lucián
Kooperativa
pojišťovna
Bartošová-Procházková
Iva Mladá
fronta
BevelaquaLumír
Boleslav
FINEO
Group
Bednařík
METAL
WORLD
BezděkIvo
Vladimír
Penzijní
Běhan
AMSP
ČR společnost České pojišťovny
Bláha Karel
Bergman
Jaroslav
JPL Česká
SERVISpojišťovna
Blažek Zdeněk
Aktiengesellschaft pobočka Praha
Besterci
Lucián
AXACommerzbank
pojišťovna
BoháčJiří
Milan
Banka
Běťák
ING J&T
životní
pojišťovna
Bok TomášBoleslav
Kapitol
Bevelaqua
FINEO
Group
Bolek Vladimír
IAD Investments, správcovská spoločnosť
Bláha Karel
Česká pojišťovna
Borský Pavel
Partners FS
Blažek Zdeněk
Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Boučková Žaneta
Technická univerzita Liberec
Boháč Milan
J&T Banka
Brabec Dean
Arthur D Little
Bok
Tomáš
Kapitol
Brhel Jan
ING Penzijní společnost
Bolek
Vladimír
IAD
Investments,
správcovská
spoločnosť
Brousil Petr
Penzijní
společnost
České Pojišťovny
Borský
Pavel
OVB
Allfinanz
Budík Josef
Vysoká
škola finanční a správní, Praha
Bouček
Miloslav
Diners
Club Czech
Budinský
Petr
VŠFS
Boučková
Žaneta
Technická
Čech Přemysl
Česká univerzita
televize Liberec
Brabec
Dean
Arthur
D Little financí ČR
Čechová
Jana
Ministerstvo
Budinský
Petr
VŠFSMandík
Čechura Viktor
Bureš
Radek Liběna
Generali
Pojišťovna
Černohorská
Univerzita
Pardubice
Černohorský
Univerzita
Pardubice
Buřič
MiroslavJan
Mediální
kancelář
Chuchvalcová
Jana
MarketingSalesMedia
Buřínská
Barbora
iDNES.cz
Danda Bedřich
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
Choleva
Patrik
Skanska
Daňhel Jaroslav
VŠE Praha
Chuchvalcová
Jana
Economia,
časopis Bankovnictví
Dočkal Milan
ADORES centrum pojištění
Chvátal
Dalibor
Měšec.cz
Dohnal Filip
Partners
Financial Services
Chvojka
Jiří
Maxima
pojišťovna
Dohnal Radim
Saxo Bank A/S
Cidlinský
Tomáš
Kapitol
DoubekMartin
Pavel
Finance
Cvetler
OVBSalve
Allfinanz
Doucek
Petr
VŠE
Praha ČT 24
Čech
Přemysl
Česká
televize,
Pěnička Daniel
Experting
Čechová Jana
Ministerstvo financí ČR
Drábek Tomáš
UniCredit Bank Czech Republic
Čechura Viktor
Mandík - Harmonie Group
Drápal Jan
WMS investiční společnost
Černohorský Jan
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ducháčková Eva
VŠE Praha
Červený
Václav
AFIZ
ČR
Dvořáček Vladimír
KPMG
Činátlová
Dita
SG
Equipment
Finance
Republic
Dvořák Ondřej
CRIF - Czech
CreditCzech
Bureau
Dvořák Petr
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
VŠE Praha
Dvořák Roman
Pioneer Asset Management
Fejtková Linda
Fénix Finance
Ferzik Miroslav
PwC Česká republika
Danda
Bedřich
SPŽ ČR Gepard Finance
Fidler
Jan
Daňhel
Jaroslav
VŠE PrahaCRIF - Czech Credit Bureau
Finger
Pavel
KZ FINANCE
Diviš Frajt
Jan Miroslav
Stavební spořitelna
České spořitelny
Fráňa
Ondřej
COMPLY F&L
Dočkal
Milan
INSIA - ADORES
Franc
Jiří
M.S.QUATRO
Doležal
Pavel
Dobré finance
Jirásek
Raiffeisenbank
Doležel
Petr František ČSOB Pojišťovna
Fridrich
Lukáš
Komerční pojišťovna
Dostál
Stanislav
Fincentrum
Gajdušek
STEM/MARK
Dostál
StanislavPetr
ml.
Fincentrum
Gryc
Martin
Doucek
Petr
VŠE PrahaDobré finance
Halířová
Monika pojišťovací
SOFTEC
Drábek
Miroslav
makléř CZ
Hanák
Jaroslav
a dopravy ČR
Drábek
Tomáš
UniCreditSvaz
Bankprůmyslu
Czech Republic
Hanáková Miriam
Benefita
Drápal Jan
FINESKO investiční společnost
Hanzlík Martin
ATRET Consulting
Drásalová Lucie
Partners For Life Planning
Hanžlová Jitka
Český rozhlas
Ducháčková Eva
VŠE Praha
Hašková Petra
ALLFIN PRO Holding
DupalHavlík
Libor Ondřej
Sdružení Direct
českýchpojišťovna
spotřebitelů
Dvořáček
Vladimír
KPMG
Heiserová Monika
OBERBANK AG, pobočka pro ČR
Dvořák
Ondřej
CCB - Czech
CreditFinancial
Bureau Services
Hejný
Jaroslav
Partners
Dvořák
Petr Lucie
VŠE PrahaSalve finance
Heková
Dvořák
Roman
Pioneer Asset
Management
Hitha
Michal
Michal
Hitha
FantaHlavová
Jan
Kateřina Ernst & Young
Wüstenrot – stavební spořitelna
Fejtková
Linda Markéta Broker Consulting
Hofferová
Kurzy.cz
FerzikHoffman
MiroslavPavel
PricewaterhouseCoopers
Auditspolečnost KB
Investiční kapitálová
Fiala Horáková
Martin Libuše AccentureZákladní škola Lužec n.Vlt.
Horáková
Petra
AHM ČRarbitra ČR
Fialová
Běla KrištofováÚřad
Finančního
FidlerHöschl
Jan Martin
MAXIMAUniCredit
Reality Bank Czech Republic
Houška Viktor
GE Money
Bank
Filip Miloš
ING Investment
Management
(C.R.)
Ministerstvo
financí ČR
FingerHradil
PavelDušan
CCB - Czech
Credit Bureau
Hromádko
MetLife pojišťovna
Fojtová
Hana Martin OVB Allfinanz
Petr
Broker Consulting
Frajt Hrubý
Miroslav
KZ Finance
FráňaHubálek
Ondřej Adolf
COMPLY Seintillo
F&L
4Finance
FrancHurný
Jiří Ján
M.S.Quatro
Husták Zdeněk
BBH advokatni kancelar
Fridrich Lukáš
Komerční pojišťovna
Indruchová Zdenka
Asociace českých pojišťovacích makléřů
Gabrielová Hedvika
Poradkyně
Jacolová Hana
ASTORIE
Gajdušek Petr
STEM/MARK
Jalovecká Jaroslava
B.I.G. Prague
Gryc Janda
MartinJosef
nezávislý www.investia.cz
expert
Hanáková
Miriam
Benefita
Jandík
Maxima pojišťovna
Janšta Marek
KZ FINANCE
FINANČNÍ
FINANČNÍ AKADEMIE
AKADEMIE
Jelínek Jan
Martin
Jeřábek Martin
Hanzlík
Hejkal JanJitka
Hanžlová
Jirásek František
Hašková
Petra
Šindelář Jiří
Monika
Heiserová
Svačina
Jan
Hemmer Karel
Junek Martin
Hitha Michal
Urban Jan
Hlisnikovský Jiří
Kabelka Jan D.
Hofferová Markéta
Kalabis Zbyněk
Hoffman
Pavel
Kamrla Petr
Horák
KaplanPavel
Lukáš
Horáková
Libuše
Kimmer Jan
Horáková
Krištofová Petra
Klaban Jiří
Hornychová
Zuzana
Klufová Simona
Hradec
Jan Vladimíra
Koblišková
Hradil
Dušan
Koblížek
Petr
Hradil
Radek
Kopecký
Martin
Hřebíčková
Pavla
Koplík Zdeněk
Korda Kryštof
Hromádko
Martin
Korejs Petr
Michal
Hrubý
Kosík Jiří
Hrubý
Jan
KostrhounDana
Jan
Hrušková
Kovář František
Hrušová
Monika
Kovář Jiří
Hubálek
Adolf
Kovář Jan
Hurný
Ján
Kovář
Zdeněk
Husták Zdeněk
Kozler Miloslav
Indra Milan
Kozová Marcela
Indruchová Zdenka
Krátký Michal
Jalovecká Jaroslava
Krčmářová Libuše
Janský
Petr
Krejsa Jan
Janšta
Marek
Křenková
Jana
Jaroš
Daniel Václav
Křivohlávek
Jelínek
Jan
Křivohlávková
Alena
Jeník
Ivo Václav
Krupička
Jeřábek
Martin
Kryl Martin
Jirásek
František
Kubeš Michal
Joukl
PetrMarcela
Machová
Kabelka
D.
Kubíček Jan
Antonín
Kučera Petr
Kadlecová
Helena
Kudla Július
Kadlecová
Renáta
Kumbera
Jaroslav
Kala
Martin
Lajpertová
Veronika
Kalabis
Zbyněk
Lang Miloš
Kašpar
Jiří
Langmajer
Tomáš
Kenický
Milan
Laur Jaroslav
Klaban
Jiří
LenerFrantišek
Jan
Klufa
Letochová Alena
Klufová Simona
Levová Jana
Knížek Jaroslav
Lukášek Josef
Koblišková Vladimíra
Luks Josef
Kohl
FilipErik
Macalík
Kohoutová
Zuzana
Macků Tomáš
Kopecký
Martin
Macura Marek
Koplík
Zdeněk
Majdloch
Martin
Korda
KryštofIvana
Majerechová
Korejs
Michal
Makovský
Pavel
Malec Miloš
AWD Česká republika
HAVEL & HOLÁSEK
ATRET
soukromý
Český
rozhlas investor
Mezinárodní
institut podnikatelství a práva
ALLFIN
PRO Holding
USF ČR AG, pobočka pro ČR
OBERBANK
Equa bank
Effectconsulting
M.C.TRITON
Dobré finance
Expensa
Broker Trust
ING Investment Management (C.R.)
Kurzy.cz
Bankovní institut vysoká škola
Investiční
kapitálová společnost KB
INVESTICE-FINANCE-SERVIS
OVBEuropean
Allfinanz Compensation Services
Základní
Lužec n.Vlt.
AXA škola
pojišťovna
AHMKapitol
ČR
ÚřadPrague
Finančního
arbitra ČR
City Golf
Stone
& belter
- FINANCIAL INNOVATION
Sophia
Finance
Ministerstvo
financí ČRpobočka pro ČR
Union pojisťovna,
Unibon
Komfort finanční služby
Kurzy.cz/
AliaWeb
ZFP akademie
ErnstBusiness
& YoungLease
AEGON
Penzijní fond
Broker
Consulting
ČP Invest
GE Money
Auto
Fio banka
Generali
PF
VŠE Praha
iDNES.cz
OVB Allfinanz
Seintillo
CBCBCzech
- Czech
Banking Credit Bureau
Vodafone
Republic
komora hl. m. Prahy
BBHHospodářská
advokátní kancelář
VISA EUROPE
Ministerstvo financí ČR
Hasičská vzájemná pojišťovna
Asociace českých pojišťovacích makléřů
AZ MOBILITY
B.I.G. Prague
Wüstenrot pojišťovna
ÚřadI.Finančního
arbitra ČR
česká makleřská
Broker
Consulting
nezávislý
finanční poradce
Consultor
VŠFS
AWDA-Frames
Česká republika
Partners
For Life
Planning
FINANCE
ALBATROS
HAVEL
& HOLÁSEK
Hypodrom
Mezinárodní
KPMG institut podnikatelství a práva
ZFP Česká
akademie
asociace pojišťoven
ErsteVŠFS
Bank holding
- Czech Credit Bureau
ScottCRIF
& Rose
Hermes
Europe SA
FondEuler
pojištění
vkladů
Raiffeisen
nezávislý
expert- Leasing
nezávislá
Bankovní
institut vysoká škola
Broker Trust
Volkswagen
Finance / ŠkoFIN
Fyzická osoba
MK-AS
UniCredit
Fleet Management
Kapitol
Consulting
ÚřadBroker
Finančního
arbitra ČR - finanční arbitr
IMG
Časopis Golf
B-Rich
Effectconsulting
Allianz pojišťovna
Sophia Finance
JPL SERVIS
OVBAIG
Allfinanz
Europe Limited
MF DNES
Ipsos
Společenství
autodopravců Čech a Moravy
Broker Trust
ZFP Ernst
Akademie
& Young
Business
ČeskáLease
pojišťovna ZDRAVÍ
AEGON
Penzijní
fond
London
International
Graduate School
ČSOB Penzijní fond Stabilita
Malonická Gabriela
Dobré finance
Libor
KovářMánek
František
VŠE PrahaPojišťovna České spořitelny
Jaroslav
FINANCE
ALBATROS
KovářMarek
Zdeněk
Hospodářská
komora
hl. m. Prahy
MarcelaAFIZ ČR FEDS
Jiří
KovářMaršálková
Martínková
Jana
Gepard
Finance
Kovář Jan
CBCB - Czech Banking Credit Bureau
Mašek Martin
a. s.
Kowolowská
Jarmila
GE MoneyKapitol
Multiservis
Matějíček Petr
ING Bank N.V.
Mobility Vision
Kozel Radim
SOS Consulting
Matoušek Pavel
Kozler Miloslav
VISA EUROPE
Mejstřík Michal
Univerzita Karlova v Praze, FSV IES
Kozová Marcela
Hasičská vzájemná pojišťovna
Česká asociace pojišťoven
Menclová Ivana
Krátký
MichalPetr
AZ MOBILITY
Metelec
Kapitol
KrčekMichajlov
Eduard Peter
Salve Finance
FINBERRY
Krčmářová
Libuše
Wüstenrot
pojišťovna
Jana Michálková
STEM/MARK
Křenková
ALLFIN PRO
Holding
MitasJana
Mário
Softec
CZ
Křivohlávek
VŠFS
MoskalVáclav
Martin
AK RMS
Kříž Libor
Extra publishing
Mráček Karel
BIVŠ, Asociace výzkumných organizací
Kropáček
IvoRoman
Victoria Volksbanken
pojišťovna
Müller
www.investujme.cz
Kruntorád
Jan Ľubica Gepard Finance
Murínová
M.C.TRITON
Krupička
Václav
Finance Albatros
Muška
Radek
Deloitte
Nacher Patrik
Digitaiment, www.bankovnipoplatky.com
Kryl Martin
Hypodrom
KubešNáhlíková
Michal Dagmar KPMG Wüstenrot hypoteční banka
Najman
Pavel
OVB Allfinanz
Kubešová
Marcela
Česká asociace
pojišťoven
Nárovec
Daniel
Petřík Brokers
Kubíček
Antonín
VŠFS
Nejezchleba
Kubovcová
MonikaVladimír
GE MoneyALLFIN
Bank PRO Holding
Němeček
Ernst & Young
Kuchta
Daniel Tomáš Investujeme.cz
Netuka
Finanční
Kučera
Petr Petr
CCB - Czech
Creditakademie
Bureau
Nidetzký
Tomáš Raiffeisennezávislý
Kumbera
Jaroslav
- Leasingexpert
Novák Libor
Sdružení českých spotřebitelů
Kužel Petr
Hospodářská komora ČR
Novák Michal
Accenture
Lajpertová Veronika
ACTIVE CAPITAL
Noveský Ivan
Asociace finanční a občanské gramotnosti
Landrichter Tomáš
Úřad Finančního arbitra ČR
Novotný Marek
Telefónica Czech Republic
Langmajer
Tomáš
Credium investicniweb.cz
Novotný
Petr
Laur Jaroslav
ALD
Automotive
Oesterreicher Albert
ORION CAPITAL MANAGEMENT
LenerOndroušek
Jan
Roman Broker Consulting
Wüstenrot, životní pojišťovna
LesnýPastorek
Karol Pavel
Lesný - forest
ZFP akademie
Letochová
IMG
PathyAlena
Jiří
ETA
Levová
Jana
ACTIVE CAPITAL
Paur
Tomáš
Broker Consulting
Luks Josef
Pavelka František JPL SERVIS
Bankovní institut vysoká škola
Macalík
ErikKarel
CHARTISRaiffeisen
EUROPE stavební spořitelna
Pavlík
Macků
Tomáš Marta Ipsos Tambor
Pawlicová
Sanoma magazines - Květy
Pečená
Zuzana
CBCB - Czech Banking Credit Bureau
Macura
Marek
Broker Trust
PerglMartin
Libor
Česká pojišťovna
Majdloch
Ernst & Young
Pfeffer Aleš
EKO-CZE
Majerechová
Ivana
Česká pojišťovna
ZDRAVÍ
Pícl Radek
1. Vzájemná Graduate
poradenská
Makovský
Pavel
London International
School
Next Finance
MalecPikora
Miloš Vladimír
ČSOB Penzijní
fond Stabilita
PipekGabriela
Václav
nezávislý expert
Malonická
Dobré finance
Pitulkov
LAFiN
Invest
Maňák
Jan Lambro BNP PARIBAS
Asset
Management
Aleš
Allfinanz
MarekPixa
Jaroslav
FINANCEOVB
ALBATROS
Kohout Petr
ALD Automotive
Márová Jana
PROFIMA EFFECTIVE
Plos Richard
FLEET
Maršálková Marcela
FEDS
Pokorný Michael
Fincentrum
Maršálková Dana
LBBW Bank CZ
Pokorný Vít
Benefita
MašekPolman
František
Peníze.cz
Jiří
SANDVIK
MašekPololáník
Martin Lukáš
Kapitol Finance.cz
Matoušek
Pavel
Broker
Consulting
Polouček Stanislav
Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta
Mejstřík
UniverzitaAEGON
Karlova Pojišťovna
v Praze, Fakulta sociálních věd, IES
PoulMichal
Ondřej
Melník
Jiří
Life Planning
Prajzlerová
Dagmar Partners For
nezávislá
expertka
Menclová
Ivana
pojišťoven
Přikryl
Vladimír Česká asociace
Ministerstvo
financí ČR
Procházka Petr
Pojišťovna České spořitelny
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
FINANČNÍ
AKADEMIE
FINANČNÍ AKADEMIE
Procházka Marek
Pudich Jiří
Metelec
Petr
Pykal Milan
Mládek
Jan
Rábel Martin
Martin
Moskal
Rábelová
Eva
Mráček
Karel
Rajdl
Josef
Müller Roman
Rajl Jiří
Murínová Ľubica
Reytt Tomáš
Nacher Patrik
Richtárova Jana
Náhlíková Dagmar
Riegger Pavel
Najman
Riegl JanPavel
Nárovec
Daniel
Rotkovský
Martin
Nejezchleba
Rýznar MilošVladimír
Němeček
Petr
Sabaka Marek
Němeček
Šafránek Tomáš
Petr
Netuka
Petr Otakar
Schlossberger
Nidetzký
Tomáš
Schneiderová
Miroslava
Nondková
Scholz PetrMichaela
Schwarz
Zdeněk
Novák
Libor
Šefraný Martin
Noveský
Ivan
Seidl Marek
Novotný
Marek
Seidl Miroslav
Novotný
Petr
Ševčík Miroslav
Novotný
Josef
Šichtařová
Markéta
Novotný
Milan
Siegler Tomáš
Novotný
Martin
Síkora Tomáš Albert
Oesterreicher
Sikora MartinDana
Ondrouchová
Šimáček Milan
Ondroušek Roman
Šimeček Vladimír
Orság Martin
Šimek Jan
Palečková Libuše
Šindelářová Jaroslava
Pastorek
Pavel
Šišpera Vítězslav
Paur
Tomáš
Škvára
Miroslav
Pavelka
František
Sládek Michal
Pavlík
Karel
Slanina
Jan
Pavlištová
Slažanská Hana
Marta
Pečená
Zuzana
Slezák Pavel
Pěnička
Zdeněk
Sluka Zdenek
Pergl
LiborRoman
Smetana
Solnička Martin
Petrskovský
Antonín
ŠoufekAleš
Zdeněk
Pfeffer
Špirakus
Ivan
Picek
Libor
Šťastná
Lenka
Pícl
Radek
Štegl Jiří
Pihera
Jiří
StejskalVladimír
Miroslav
Pikora
StorožVáclav
Pavel
Pipek
Straka Michal
Pitulkov
Lambro
Strnadel
Pixa
Aleš Milan
Studený Josef
Plos Richard
Šuranský Pavel
Podávka Martin
Svačina Luboš
Pokorný Vít
Švec Petr
Pokorný
SvobodaMichael
Vratislav
Polman
SvobodaJiří
Libor
Pololáník
Lukáš
Svoboda Petr
Polouček
Teplý PetrStanislav
Poncar
Petr
Thein Hanuš
Pospíšilík
TrávníčekKarel
Rostislav
Trávník Pavel
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
ProNobis
LAFiN INVEST
Kapitol
FINANCE
ALBATROSekonomie
Český
institut aplikované
EMIRO
AK RMS
EMIRO
Bankovní
institut vysoká škola
Fincentrum
www.etfs.cz
CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau
M.C.TRITON
PricewaterhouseCoopers
Digitaiment, www.bankovnipoplatky.com
RESPECT OSTRAVA
Wüstenrot hypoteční banka
Ernst & Young
OVBAXA
Allfinanz
Petřík
Brokers
UNIQA
pojišťovna
ALLFIN
PRO Holding
KB Penzijní
společnost
AvivamBank
životní pojišťovna
ErnstAFIZ
& Young
AFIZVŠFS
ČR
nezávislý
AFIZ expert
RCI Financial
Services
Energetický
regulační úřad
RESPECT
OSTRAVA
Sdružení
českých
spotřebitelů
AK RMS
COFET
BrokerO2
Trust
Telefónica
Czech Republic
nezávislý expert
investicniweb.cz
VŠE v Praze
Fio.cz
Next
Finance
Česká
pojišťovna
CETELEM
Broker
Consulting
Česká
asociace
pojišťoven
ORION
CAPITAL
MANAGEMENT
pyramida stavební spořitelna
ZFP Modrá
akademie
EGAP
Wüstenrot, životní pojišťovna
ČSOB Pojišťovna
Honeywell
Broker Consulting
Ministerstvo financí ČR
AFIZ
ZFP ZFP
akademie
akademie
Broker
Consulting
www.skvara.cz
Bankovní
institut
vysoká škola
Arthur
D Little
Raiffeisen
stavební
Společnost
pro spořitelna
informační databáze
Česká
informační
ČSOB
Leasingagentura
CBCBOVB
- Czech
Banking Credit Bureau
Allfinanz
Experting
Broker Trust
Penzijní
České
pojišťovny
PwCfond
Česká
republika
Moře
financí
Stone
& belter
- FINANCIAL INNOVATION
Benefita
EKO-CZE
INSIA
PRVNÍ
MORAVSKÁ SPOLEČNOST
Businesssporadenská
and Professional Women Praha II
1. Vzájemná
Fincentrum
Stone
& belter - FINANCIAL INNOVATION
Allfinanz
NextOVB
Finance
Stoneexpert
& belter - FINANCIAL INNOVATION
nezávislý
Ipsos
Tambor
LAFiN
Invest
OVBCofidis
Allfinanz
Dynamicus
FLEET
LBBW Bank CZ
Allianz pojišťovna
GOLEM FINANCE
Benefita
M.S.Quatro
Fincentrum
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
SANDVIK
ČSOB - Poštovní spořitelna
Finance.cz
Česká pojišťovna
Vysoká
škola báňská,
Ekonomická
fakulta
Univerzita
Karlova
v Praze, FSV
IES
Allianz
penzijní fond
Sidusefekt
Firemnifinance.cz
Českomoravská stavební spořitelna
AXA Česká republika
Tučková Táňa
nezávislá novinářka
Freelance
Tůmová
Potoma
MarekVěra
Citibank Europe
Partners Financial Services
Uchytil Josef
Poul Ondřej
AEGON Pojišťovna
Unger Dagmar
Michal
JB Group
Prajzlerová
Ministerstvo financí ČR
PrchalUrbanec
Luboš Jan
Ernst & Young
Management
KarelLukáš
BankovníConseq
institutInvestment
vysoká škola
PreussVácha
Vácha Vladimír
Nezavislý expert
Přikryl Vladimír
Ministerstvo financí ČR
Gepard Finance
Vachulka Radek
Procházka Petr
Pojišťovna České spořitelny
Válek Vratislav
ČLFA
M.C.TRITON
Prokop Pavel
ČP Invest
Valentík Michal
Pudich
Jiří
LAFiN
Invest
Vaníček Milan
J&T Banka
PykalVařeka
Milan Vít
FINANCEAmista
ALBATROS
investiční společnost
RábelVeselý
MartinKarel
Dobré finance
Deloitte Advisory
Rábelová
Eva Luboš
Dobré finance
Vídenský
QATRO FINANCE
Rajdl Vintr
Josef Jiří
Fincentrum
UniCredit Leasing CZ
Rajl Jiří
LLCB
Vít Karel
nezávislý expert
Richtárova
Jana
RESPECTT-Mobile
OSTRAVA
Vlasaný
Pavel
Czech Republic
Riegger
PavelFrantišek Ernst & Young
Vobořil
AXA investiční společnost
Jiří
Riegl Vodička
Jan
AXA BankFio banka
Vojáček
Říhová
JuditaVojtěch
KPMG I.Česká makléřská
AFIZ
RisserVojáčková
Karolina Jana
PricewaterhouseCoopers
ČR
Vojtíšek
Vladimír Deloitte Czech
Hypoteční
banka
Rogerová
Diana
Republic
VosobaTomáš
Pavel
Rohrbacher
Sdružení M.C.TRITON
pro probaci a mediaci v justici
Vostatek
VŠFS
Rojíček
VladanJaroslav FCE Credit
Vrátník
Jan
Česká spořitelna, Erste Corporate Finance
Ronovský
Pavel
Top-Pojištění.cz
Vrlák
Lubor
AXA životní pojišťovna
Rosová
Drahoslava
Raiffeisenbank
Vrtilková
Renata UNIQA pojišťovna
SAČM
Rotkovský
Martin
Vurm Martin
PricewaterhouseCoopers Audit
Rulc Filip
M.C.TRITON
Vystrčko Michal
Partners Financial Services
Ruml Michal
Finance.cz
Výtiska Michal
Komerční banka
Rusnok Jiří
ING Penzijní fond
Wachtlová Lucie
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Růžička
Pavel
VPR
Group
Woitsch Marek
Česká podnikatelská pojišťovna
Rýznar
Miloš Luděk
Penzijní fond
Komerční banky
Wojnar
Kinstellar
Rýznar
Marek
AVN
Zach Martin
Mendelova univerzita v Brně
Sabaka
Marek Petr
mBank, BRE
Bank finanční expert
Zahrádka
nezávislý
Salajka
Jiří
spořitelní
družstvo
Zahrádková
Renata Záložna CREDITAS,
nezávislý finanční
expert
SalataZahradník
Renata Petr
Providentekonom,
Financialanalytik
Schlossberger
Otakar
Akcenta, spořitelní
a úvěrní družstvo
Žák Roman
Home Credit
Schneiderová
Miroslava
AFIZ ČR Fincentrum: Investujeme.cz
Zámečník
Petr
Salve Finance
ScholzZapletal
Petr Petr
Úřad Finančního
arbitra ČR
Zapletalová
Schwarz
Zdeněk Pavlína RESPECTKooperativa
OSTRAVA pojišťovna
Závitkovský
Pavel Česká informační
KPMG agentura
Schwarzmann
Marek
Seidl Zelenka
MiroslavStanislav nezávislý ČESKÁ
expert ASOCIACE FLEET MANAGEMENTU
Zeman
Jiří
AZ-MAN
Semerák
Karel
ING BANK
N.V.
Zeman
TECHNOGROUP
Severin
MilanLibor
PricewaterhouseCoopers
ČR
Zemánek
Siegler
Tomáš Martin CETELEMČeská pojišťovna
Ženíšek
Tomáš
Česká
podnikatelská
pojišťovna
Síkora Tomáš
Česká asociace pojišťoven
Broker Consulting
SikoraŽižková
MartinMarta
Modrá pyramida
stavební spořitelna
Žůrek Milan
M.S.Quatro
Sklenář Petr
Evropská Cestovní Pojišťovna
Skolek Tomáš
Finance.cz
Skřivánek Tomáš
E15
Sládek Michal
Arthur D Little
Slanina Jan
Společnost pro informační databáze
Slažanská Marta
ČSOB Leasing
Slezák Pavel
OVB Allfinanz
Slezák Martin
Accenture
Sluka Zdenek
Sophia Finance
FINANČNÍ
AKADEMIE
HODNOCENÍ
Smetana Roman
PricewaterhouseCoopers Audit
Solnička Martin
Moře financí
Hospodářská komora hl. m. Prahy
Srp Vladimír
Stavárek Daniel
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
Stejskal Miroslav
OVB Allfinanz
Stoklasa Jiří
UniCredit Bank Expres
Stone & belter - FINANCIAL INNOVATION
Storož Pavel
Straka Michal
Ipsos Tambor
Strnadel Milan
Cofidis
Stuchlík Jan
Stanford/Profit
Studený Josef
Dynamicus®
Svoboda Vratislav
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
Kdo produkty
hodnotí?
Svoboda
Libor
Československá obchodní banka - Poštovní spořitelna
Svoboda Petr
Česká pojišťovna
Svoboda Karel
ČSOB Penzijní fond Progres
Produkty přihlášené
do soutěže Zlatá koruna hodSyrový Petr
KFP
notí odborníci
sdružení
ve Finanční akademii.
Šafránek
Petr
AFIZ ČR
Šeflová
Bankovní
institut
vysoká
škola
ČlenyOlga
této odborné
poroty
jsou
ekonomové,
speciaŠefraný
Martin
AK RMS finančního trhu, zástupci
listé
z
různých
oblastí
Ševčík Miroslav
Liberální institut, VŠE v Praze
akademické
novináři s ekonomickým
Šichtařová
Markéta sféry
Next a
Finance
Šiller
Radek
Stone & belter
- FINANCIAL
INNOVATION
zaměřením.
V současné
době
má Finanční
akadeŠimáček
Milančlenů. Členové
EGAP
mie 311
Finanční akademie jsou
Šimoník Pavel
STEM/MARK
povinni
hodnotitLINDYS
produkty nestranně a z pohledu
Šindelář
Jakub
běžnéhoJaroslava
klienta. AFIZ
Každá
Šindelářová
ČR finanční společnost může
Šístková-Jelínková
www.opojisteni.cz
mít v jedné Dagmar
kategorii
soutěže nejvýše jednoho hodŠišpera Vítězslav
ZFP akademie
notitele.
Škvára Miroslav
www.skvara.cz
Špirakus Ivan
INSIA
Šťastná Lenka
Businesss and Professional Women Praha II
Štefánik Ivan
MAZARS
Údaje o produktech
Štegl Jiří
London International Graduate School
Štrumfová Martina
Wüstenrot - stavební spořitelna
Šváb
VOLKSBANK
Při Miroslav
hodnocení má
porotceCZk dispozici v elektroŠvec Petr
M.S.Quatro
nické
podobě
nezbytné
údaje, které je přihlašovaŠvejcar Jiří
Accenture
tel povinen
uvéstUniverzita
u každého
produktu.
Produkty
Teplý
Petr
Karlova v Praze,
Fakulta sociálních
věd, IES
Thein
jsouHanuš
zařazeny do M.C.TRITON
15 kategorií a každá kategorie se
Tomášová
ZFP akademie
hodnotíIlona
zvlášť. Samostatně
se hodnotí Novinka
Trávníček Rostislav
Českomoravská stavební spořitelna
roku.
Trávník Pavel
AXA penzijní fond
Truchliková Monika
Komerční banka
Tučková
Táňa
Sanoma
Jak probíhá
hodnocení?
Tůma Aleš
Partners For Life Planning
Tůmová Věra
Profit
Hodnocení
se provádí prostřednictvím internetovéTyl
Tomáš
Uchytil
Josef
Partners For Life
Planning
ho rozhraní.
Pro hodnocení
mají
porotci k dispozici
Unger Michal
JB Group
známkovací
stupnici
od
1
(nejvyšší
známka) do 5
Urban Jan
Bonnet.cz / HypoAsistent
(nejnižší
Známky
udělují tři
Urbanec
Jan známka).
Ministerstvo
financí porotci
ČR
Urbánek
Stone & belter
- FINANCIAL
INNOVATION
naráz.Mojmír
Oproti minulým
ročníkům
byla
pro každý
Vacek Lukáš
Ministerstvo financí ČR
produkt
zavedena
tři
agregovaná
kritéria
hodnocení
Vácha Lukáš
Conseq Investment Management
Vácha Vladimír
Banco Popolare Česká republika
Vachulka Radek
Gepard Finance
Válek Vratislav
ČLFA
Vaněk František
Finance Albatros
Atlantik finanční trhy
Vaníček Milan
Varecha Rostislav
Úřad Finančního arbitra ČR
Vařeka Vít
Amista investiční společnost
Deloitte Advisory
Veselý Karel
Vídenský Luboš
QATRO FINANCE
Vincke Nik
Československá obchodní banka
Vintr Jiří
UniCredit Leasing CZ
Vít Karel
nezávislý expert
– „Cena
„Kvalita“,
„Bezpečnost a udržitelVlasaný
Pavel a výnos“,
T-Mobile
Czech Republic
Vobořil
investiční kritériu
společnost je přiřazena váha,
nostFrantišek
produktu“.AXA
Každému
Vodička David
Ernst & Young
kterou – podobně
jako známky – stanoví samotný
Vojáčková Jana
AFIZ ČR
porotce.
Vojtíšek
Vladimír
Hypoteční banka
Vosoba Pavel
M.C.TRITON
Vostatek Jaroslav
VŠFS
Vrátník Jan
Česká spořitelna/Erste Corporate Finance
Vyhodnocení
výsledků
soutěže
Vrlák
Lubor
AXA životní pojišťovna
Vrtilková Renata
SAČM
Vystrčko
Michal
For Life Planning
Každý
produkt Partners
si ze soutěže
odnese jedinou známVýtiska Michal
Accenture
ku,
která
vypovídá
souhrnně
všechČRjeho vlastWachtlová Lucie
Ministerstvo průmyslu o
a obchodu
nostech
aritmetickým průměrem hodWojdyla
Romana je tvořena
Direct pojišťovna
Zábojník
Miloslav
J&T ASSET Ve
MANAGEMENT
nocení
všech porotců.
skutečnosti se za touto
Zahrádka Petr
ALLFIN PRO Holding
jedinou
známkou
skrývají
známky tři a jejich vážený
Zahrádková Renata
ALLFIN PRO Holding
průměr.
tím Hypoindex.cz
chce posílit konzistenci
Zámečník
Petr Zlatá koruna
Investujeme.cz,
Zapletal
Petr a motivovat
Salve Finance
výsledků
Finanční akademii, aby každý
Zapletalová Pavlína
Kooperativa pojišťovna
produkt podrobila
všestranné detailní analýze
Zavadilová Tereza
E15
a
hodnotila
jej
z více hledisek. Samotné váhy kriZávitkovský Pavel
KPMG
Zelenka
ČESKÁ
ASOCIACE FLEETnástrojem,
MANAGEMENTU
tériíStanislav
jsou cenným
analytickým
neboť
Zeman Jiří
AZ-MAN
i
laické
veřejnosti
napoví,
které
vlastnosti
by
Zeman Libor
TECHNOGROUP
u konkrétních
produktových
kategorií měla sledoZeman
Miroslav
Mojepoplatky.cz
Zuzák
vatVladimír
především. FINEP Finanční služby
Žák Roman
Home Credit
Ženíšek Tomáš
Česká podnikatelská pojišťovna
Žižková Marta
Broker Consulting
Žůrek Milan
M.S.Quatro
Metodika hodnocení finančních produktů
ve 12. ročníku soutěže Zlatá koruna 2014
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
FÓRA
KORUNY
FÓRA ZLATÉ
ZLATÉ KORUNY
FÓRA
ZLATÉ
KORUNYFÓRA ZLATÉ KORUNY
Ke Zlaté koruně
patří její prestižní
Na Fóra
navazují debatní Diskusní stoly
diskusní fóra už osmmédia
let. Toho i veřejnost
Odborníci,
se shodují:
posledního jsem se zúčastnil vloni.
Téma znělo poněkud
kontroverzně:
Finanční
fóra
Zlaté koruny
patří ke špičce
Významnou součástí Zlaté koruny jsou Fóra Zlaté koruny, která se pravidelně konají od roku
„Ekonomika versus politika“. Inu,
2007 a po celou tuto dobu k sobě poutají mimořádnou pozornost. Tato špičková setkání
bylo před volbami…
politiků, ekonomů, finančníků a podnikatelů se vyjadřují k nejzávažnějším ekonomickým
Naštěstí se ono „versus“ v případě
vztahu
ekonomiky
a politiky
a v kontextu
podobných
akcí
zaujímají
reformě,
které proběhlo
pod
záštitou
a zapřední
účastipostavení.
premiéra Petra
„Je
to platforma
s takovým
renomé, že už ajecelospolečenským
možné říci, že kdootázkám
v poslední
době, znikdy
méhonebyl
pohledu,
Nečase a jehož se zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Jarona
Zlaté koruně
jako divák nebo řečník, ten v české
nekoná. Naopak. Když se ohlédnu
Účastníci
na fórech
jednak
výběr
témat,
která jsou
navýsost
a zároveň
Drábek.
Široké
spektrum
odborníků
zde aktuální
za přítomnosti
odekonomické
kotlině téměř neexistuje,“ vyjádřil
se o fórech
Zla-oceňujímír
za prvními sto a více dny svého
nadčasová,
diskuzi
na
vysoké
úrovni
k
těmto
tématům,
ale
také
nezaměnitelnou
atmosféru,
povědných představitelů vlády odstartovalo diskuzi, která do té
té
koruny jedenangažmá
z účastníků,
viceguvernér ČNB Mojmír Hampl.
ministerského
mám
která na těchto setkáních panuje.
ní je intenzitou
prestiž těchto
fór neobyčejně
vysoká. reformě
Jak řekl
doby a Isdíky
takovou
a nasazením
k důchodové
Podobných
obdivných
pocit, že všechny
mé hodnocení
politické by bylo možno uvést desítky.
viceguvernér České národní
banky
Mojmír
Hampl:
„Je
to
platforma
s
takovým
renomé,
neproběhla a odrazila se v následné korekci reformních kroků
kroky byly s potřebami ekonomiky
že už je možné říci, že kdo vnatéto
Zlaté
koruně nikdy nebyl jako divák nebo řečník, ten v české
v souladu.
s ministeroblasti.
Čím
si fóra Společně
Zlaté koruny
vysloužila takové sympatie a respekt?
ekonomické kotlině téměř neexistuje.“
stvem
zahraničí
a
dalšími
resorty
Především tím, že si udržují vysokou úroveň diskuze, vyslovují se
snažíme o smysluplnou
a efekLetošní IX. Fórum Zlaté koruny, které se pod názvem „Finanční
ksenejožehavějším
tématům,
dávají prostor k vyjádření špičkovým
Podstatná je ale také odezva, kterou fóra mají ve veřejném prostoru. Zde bychom mohli uvést
tivní koordinaci ekonomické diploprodukty v krizi, nebo krize produktů?“ konalo v březnu, reaodborníkům.
Dnes
patří
k
nejvýznamnějším
akcím tohoto druřadu příkladů, kdy diskuze přesáhla prostor jednacího sálu a pokračovala v médiích a na
macie. Vždyť domácí i zahraniční
govalo na
aktuální
otázky
vývoje
finančního
v pokrizovém
hu
v České
republice.
Konají
se tradičně v internetu.
TOP HOTELu
Praha
investoři
potřebují
jasný
impuls:
K jednotlivým
tématům
se před
každým
fórem
konají
výzkumytrhu
veřejného
mínění,
mívají
zpravidla
účastníků. které zkoumají názory široké
období.
Diskuze
za účasti
ministra
financí
Miroslava
se
aAno,
tato
země o kolem
vás má350
zájem
populace
na daný
problém
a slouží
i jako
podnětyKalouska
pro diskusi
dopazaměřila
na
dopad
vládních
reforem
na
finanční
sektor,
na
a kráčí vám vstříc! Současně usiluji
na samotném fóru.
o jasný marketingový
podpory
dy související s jeho regulací a předpokládanými změnami v choŠirokou
odezvu fóraplán
Zlaté
koruny vyvolala tím, že se zaměřičeských
podnikatelů.
Restartovali
vání zákazníků
po události,
krizi. se uskutečnila dvě Fóra Zlaté koruny.
dopadůmroce,
finanční
la na řešení klíčové otázky současné doby V– loňském
který byl bohatý
na politické
CzechInvest a CzechTrade,
ajsme
ekonomické
krize na vývoj naší země. Málokteré
diskuze,
kteObě
se
věnovala
klíčovým
momentům
vnitropolitického
dění, k nimž byla soustředěna
máme jasný tah na branku v souod roku
2007 napratoto téma vedly
a vedou,
dokázaly
ré
se u snás
koruny
si vybudovala
silnou
pozici zejména
kontinuinejvětší
pozornost
– prvé Fóra
příméZlaté
volbě
prezidenta
republiky
a předčasným
parlamentním
vislosti
ochranou
stávajících
reagovat
na azcela
novou nových.
situaci tak rozsáhle,
věcně a zasvěceně,
tou svých témat zaměřených k naléhavým ekonomickým problévolbám.
covních míst
vytvářením
vChceme
konfrontaci
rozličných názorů, pohledů
mům, dále účastí špičkových osobností ekonomiky a veřejného
patřit do velkého
hlavního množství
proudu
fóru s příznačným
názvem
„Prezident
proa cestu
krize“ problémů
tři kandidáti
na
aevropské
přístupů.
Připomeňme
této souvislosti,Naželednovém
jedno z prvních
života při
hledání
východisek
řešeníz těchto
a také
integrace
a chcemev euro
v období
2019 již
– 2022.
prezidenta,
Bobošíková,
Jiřípublicitou
Dienstbierv amédiích.
Miloš Zeman
svésevize
cesty
fór
Zlaté let
koruny
na jařeTahle
2007 upozornilo
na možnéJana
důsledširokou
Fórůmpředstavili
Zlaté koruny
podařilo
země
žije z exportu,
%
ekonomické
krize a střetli
s polemickými
názory politoložky
Vladimíry
Dvořákové,
naše
poměry dosáhnout
něčeho zcela
ojedinělého:
vytvoky
hypoteční
krize zvněhož
USA 81
a dopady
tohotoz selhání
na globální
na se
směřuje
do
EU…
podnikatele Andreje Babišeřita prostor
dalších pro
účastníků
diskuze.
V říjnu
2013,
vysoce několikahodinové
sofistikované odborné
diskuze
ne pouze
ekonomiku.
Jsem přesvědčen o tom, že toto
krátce před předčasnými volbami
dookruh
Poslanecké
sněmovny,
představitelé
hlavpro úzký
zasvěcených,
ale sdiskutovali
velkým přesahem
do běžného
jsou zdravé i prospěšné kroky a reaních politických stran a hnutí
s odborníky
z ekonomické
života
a každodenního
dění. oblasti o tom, jak si chtějí poradit se
Zlistický
paměti
přímých
účastníků,
ekonom
je musí
přivítat.ale i široké veřejnosti, která fóra
hospodářskou
díky
médiím
a internetu
sleduje, jen tak složitou
nevymizí
polemické situací a přetrvávající recesí. Fórum se konalo pod záštitou prezidenta
Zároveň
si ale uvědomuji,
že i sebelérepubliky Miloše Zemana. Fórum Zlaté koruny si jako vysoce erudovaná diskuzní
pe míněná snaha se někdy může
a přitom noblesní souboje častých protagonistů těchto setkání
platforma vybudovalo prestižní pozici a své nezastupis reálnými potřebami
Miroslava
Kalouska míjet…
a Miloše Zemana. Stejně tak v dobré paměti
Zkušenosti z pořádání velkých
fórdebata
chce Zlatá
korunamožné
uplatnit
i v další rovině,
A právě neopakovatelná
fórum Zlaté koruny,
ta
telnéekonomických
místo. Odborná
na nejvyšší
úrovni
zůstane
atmosféra
diskuzí, v nichž si pokládá
a sice pořádáním Diskusních
stolů,
jakýchsi
minifór. ekonomických
Jejich smyslem
je podpořit
a rozvíjet
neopakovatelná zpětná vazba pro
se
vždy
dotýká
aktuálních
témat,
která
za čest vystoupit neobyčejně silná plejáda špičkových odborníků,
debatu mezi zástupci finančního
sektoru,
politiky akterá
představiteli
ekonomické sféry.
každého, kdo chce naslouchat
naše
společnost
řeší.
Agendami,
nastolují,
přispívají
osobností
ekonomické,
a dalších oblasnázorům zdruhých,
mi finanční,
vždy podnikatelské
Společných témat lze najít fóra
velkék širšímu
množství.
Je to příležitost
a prostor
prooblastí
vyjádření názorů
povědomí
o významu řešení
těchto
tí,
předních
zástupců
akademické
pomáhá
otevírat
oči. Proto
si Zlaté sféry.
a hledání shody při řešení nejrůznějších otázek a problémů, které doba přináší.
koruny velmi vážím a vítám ji.
pro další nejen ekonomický rozvoj.
Právě pro tuto vysokou úroveň výměny názorů
výběr aktuálPrvní aDiskusní
stůl se konalJaromír
letos koncem
dubna, práce
za účasti
guvernéra
České národní banky
Drábek, ministr
a sociálních
věcí ČR
ních témat jsou fóra Zlaté koruny nesmírně
cenná. Lze
to do-a byl věnován otázkám regulace finančního trhu. Do konce roku
Miroslava
Singera
Ing.
Jan
Mládek,
CSc.,
ministr
kumentovat i na loňském říjnovém fóru je
věnovaném
penzijní
naplánováno
několik dalších diskusních večerů. Na další zajímavá témata se mohou těšit
průmyslu a obchodu ČR
i účastníci tradičních Fór Zlaté koruny.
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
FOTOGALERIE
FOTOGALERIE
FÓR 2007 -2014
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
ZLATAKORUNA.INFO
WWW.ZLATAKORUNA.INFO
ZLATÁ KORUNA NA INTERNETU
Specializovaný server www.zlatakoruna.info poskytuje informace
o téměř 700 produktech
Zlatá koruna na svých internetových stránkách poskytuje to,
co jiné finanční servery nemají: komplexní pohled na ucelenou
nabídku finančních produktů ze všech oblastí od bankovních
účtů až po leasing. Vedle produktů pro běžného klienta na serveru Zlatá koruna najdeme i velmi rozsáhlou nabídku finančních
produktů pro malé a střední podnikatele.
Server Zlatá koruna má nejen své vlastní stránky na Facebooku,
ale integruje v sobě široké spektrum činností, do nichž projekt
Zlaté koruny zasahuje. Ať už je to každoroční hlasování veřejnosti o nejoblíbenější produkty roku (Cena veřejnosti a Cena podnikatelů) anebo prezentace úspěšných fór Zlaté koruny včetně
on-line přenosů z této události.
Produkty jsou seřazeny přehledně do kategorií, například účty,
stavební spoření, životní pojištění atd. V rámci kategorií lze
všechny produkty detailně porovnávat. Jejich přednosti a nedostatky má každý okamžitě jako na dlani. Návštěvník, pokud se
pro nějaký produkt rozhodne, má možnost objednat si jej přímo
na webu prostřednictvím on-line prodeje.
Mezi finančními weby představuje Zlatá koruna produkt, který
poskytuje nejkomplexnější servis a informace každému zájemci
o finance a finanční produkty. Jeho význam a poslání, jak jsme
uvedli, je ale mnohem širší. Svým celkovým zaměřením se stal
důležitou a nepostradatelnou součástí finančního trhu a finanční
kultury v České republice.
ZLATÁ KORUNA NA INTERNETU
Snahou
webuzZlatá
koruna je vycházet
vstříc aktivním
návštěvníJeden
nejstarších
českých
finančních
webů se stále vyvíjí
kům při vyhledávání vhodných produktů a přizpůsobit web těmto
potřebám.
Ve druhém
roku 2011
změnívýročí
stránkyprošel
Zlaté
Web
Zlaté koruny
u pololetí
příležitosti
desátého
koruny
svouredesignem
dosavadní podobu.
Návštěvník bude
mít nyní
možvýrazným
a do jedenáctého
ročníku
vstoupil
nost
snadnějšího
přístupu
vyhledávání
informací o funkčností,
konkrétních
nejenom
s novou
tváří,kale
také s rozšířenou
produktech.
Vše neustále
bude podřízeno
účelu:novinkám
chci si zana které se dále
pracuje.jednoduchému
K horkým letošním
ložit
chci si půjčit,
chci investovat,
chci se pojistit
atd. K cíli
patříúčet,
především
kalkulačka
zodpovědného
zadlužování,
bude
navigovat
systém
přímých veřejnost:
a rychlých každý
voleb,
což jenávštěvníka
velmi užitečný
nástroj
pro nejširší
si s její
pomocízadá.
může„Uspořádání
zhruba vypočítat,
jeho finanční
které
v počítači
webu a zda
novýmu
způsob
navigace
situace komfort
umožňuje
si úvěr tak,
aby nebyl
nad interaktivní
jeho reálné
zvyšuje
provzít
návštěvníky,
využívá
moderní
finančníkomunikace,
možnosti. usnadňuje a urychluje proces vyhledávání,“
způsoby
říká ke změnám Pavel Doležal, ředitel Zlaté koruny.
Změny na stránkách se nijak nedotkly toho, na čem si Zlatá
korunakterý
zakládá
pokoruna
celé roky
své existence
především.
Kredit,
si Zlatá
v posledních
letech vybudovala,
se
Kvalitai databáze
i kvantita zastoupených
produktů
a společodráží
na jejích internetových
stránkách. Stále
více klientů
fiností patří
mezi nejvyšší
současném
českéma radu
internetu.
při řenančních
společností
hledá nanatomto
serveru pomoc
Databáze
už víc nežaniž
1 200
finančních
produktů
šení
různýchzahrnuje
situací a problémů,
by přednostně
kontaktovali
a téměř
650 ústav,
jich jenebo
aktuálních.
svůj
finanční
jsou prostě nespokojeni s jeho přístupem a jednáním. Často však jen nevědí, kam se obrátit – a Zlatá
Velký důraz
je Její
stále
diskuzní
prostor
a jeho
koruna
pomůže.
týmkladen
si této na
důvěry
váží. Dobře
na serveru
možnosti.
webujižZlaté
koruny
by totiž
měli diskutovat
Zlatá
korunaNa
funguje
několik
let i rubrika
Finančního
arbitra,
nejenom
běžní
lidé, se
klienti
a pojišťoven
kam
se klienti
obracejí
svýmibank
stížnostmi
a dotazy.mezi sebou.
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011
Fórum
Zlaté by
koruny
je unikátní
pro otevřený
Do
diskuse
se měli
zapojitplatforma
také zástupci
finančních spoa upřímný
dialog mezi
představiteli
ekonomiky,
poli- v případě
lečností
a aktivně
nabízet
vlastní odpovědi
a pomoc
tiky, akademiky
i širokouprodukty.
veřejností Tomu
v ČR. Domnívám
potíží
s konkrétními
se postupně přizpůse, že tato
setkání mohou
významnou nástroje.
měrou přispět
sobují
programované
komunikační
k většímu konsensu v naší společnosti tolik potřebného
k uskutečnění
nutných
reforem a udržení
Projekt
Zlatévšech
koruny
reprezentují
i fórakonkurenpořádaná k nejdůceschopnosti naší země v globální ekonomice 21. století.
ležitějším
ekonomickým tématům současnosti. Jejich výzJan Mühlfeit,
Chairman
Europe
Microsoft
namu
odpovídá
prostor,
který
jim je Corporation
věnovaný na stránkách.
Každý návštěvník dnes může procházet strukturované
Dlouhodobá edukace
populace
se týče
videozáznamy
prakticky
ze co
všech
fór, finančních
která Zlatá koruna
hodnocených
v rámci
soutěže Zlatájsou
koruna
vproduktů
minulosti
pořádala.
Samozřejmostí
živé přenosy
na druhé
straněakce,
řada inspirativních
témat,diváků
která bývají
va době
konání
u kterých počet
zpravidla mnozákladem propřevyšuje
mnohdy vzrušené
debaty na fórech
honásobně
počet účastníků
přímoZlaté
v sále.
koruny mají velký přínos. Ukázat, co je opravdu dobré
a nebátwebu
se diskutovat
témata, ve kterých
je ještěDále
nut- se soustřeVývoj
www.zlatakoruna.info
nekončí.
né stálepředevším
hodně udělat,
výzvou obsahu
pro nás všechny
v této
díme
najerozvoj
a interaktivních
částí
tak trochu „kostrbaté“ době.
stránek.
Prioritu budou mít ty kategorie produktů, které
Tomáš
Macků, Research&Communication
Director
jsou
aktuální
vzhledem k současnému
dění. CR,SR, Ipsos Tambor
KONTAKTY
KONTAKTY
tel.: +420 274 780 740-2
tel.: +420
+420
274
780
740-2
fax:
274
811
716
fax: [email protected]
+420 274 811 716
mail:
mail: [email protected]
pdMEDIA
s.r.o.
web: www.zlatakoruna.info
K Rybníčkům 26
100 00 Praha 10
pdMEDIA s. r.o.
K Rybníčkům 26
100 00 Praha 10
www.zlatakoruna.info
Download

Závěrečná zpráva