Vypočítejte pH roztoku:
1) kyselina dusičná o koncentraci 0,001 mol/l
2)hydroxid vápenatý o koncentraci 0,01 mol/l
pH = -log c(H3O+) = -log c(HNO3)
pH = -log 0,001 = 3,00
pH = 14 - pOH = 14 + log (2*c(OH-))
pH = 14 + log 0,02 = 12,30
3) kyselina trihydrogenfosforečná
4) hydroxid lithný o koncentraci 0,1 mol/l
o koncentraci 0,025 mol/l
pH = -log c(H3O+) = -log (3*c(H3PO4))
pH = 14 - pOH = 14 + log c(OH-)
pH = -log 0,075 = 1,12
pH = 14 + log 0,1 = 13,00
5) kyselina sírová o koncentraci 0,1 mol/l
6) hydroxid draselný o koncentraci 0,25 mol/l
pH = -log c(H3O+) = -log (2*c(H2SO4))
pH = -log 0,2 = 0,70
pH = 14 - pOH = 14 + log c(OH-)
pH = 14 + log 0,25 = 13,40
Vypočítejte hodnotu pH roztoku HCl o c = 0,04 mol/l
c (H+) = c (HCl) = 0,04 mol/l
pH = - log 0,04 = 1,40
Vypočítejte hodnotu pH roztoku H2SO4 o c = 0,035 mol/l
c (H+) = 2 · c (H2SO4) = 0,07 mol/l
pH = - log 0,07 = 1,15
Vypočtěte, kolik gramů 100%ní kyseliny sírové potřebujeme na neutralizaci 140 g 40%ního roztoku hydroxidu
draselného, uveďte celou rovnici (vzniká síran draselný a voda).
Ar(H) = 1; Ar(K) = 39; Ar(O) = 16; Ar(S) = 32
2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
Dále např.:
2*(39+16+1)g KOH………(2*1+32+4*16)g H2SO4
(140 * 0,4)g KOH……………………..x g H2SO4
x = 56 * 98 / 112 = 49g
Čistý uhlík je spalován kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého. Uveďte celou rovnici a vypočtěte, kolik litrů oxidu
uhličitého vznikne spalováním 150 gramů uhlíku.
Ar(C) = 12; Ar(O) = 16
C + O2 → CO2
Dále např.:
12 g C……………22,41 l CO2
150 g C………………...x l CO2
x = 150 *22,41/ 12 = 280 l
Vypočtěte, kolik gramů roztoku hydroxidu draselného o hmotnostním zlomku 0,3 potřebujeme na úplnou
neutralizaci 350 g koncentrované kyseliny sírové (bez obsahu nečistot). Uveďte celou rovnici (vzniká síran
draselný a voda).
Ar(H) = 1; Ar(K) = 39; Ar(O) = 16; Ar(S) = 32
H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O
(2*1+32+4*16)g H2SO4……2*(39+16+1)g KOH
350 g H2SO4……………......x g KOH (100%ní)
x = 350 * 112 / 98 = 400
400 g…………...100%
y g………….30%
y = 400/0,3 = 1333 g
Probíhá spalování uhlíku kyslíkem a vzniká oxid uhličitý. Kolik gramů čistého uhlíku je třeba na přípravu 30
litrů oxidu uhličitého touto reakcí? Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0
C + O2 → CO2
1 mol CO2: 22,41 l; 1 mol C: 12,0 g
12 g C…………22,41 l CO2
x g C…………….30 l CO2
x = 12 * 30 / 22,41 = 16,1 g
Reaguje:
Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca(H2PO4)2 + 2 H2O
Kolik g Ca(OH)2 s 20 % nečistot potřebuji na přípravu 200 g Ca(H2PO4)2 ?
Ar: Ca = 40 P = 31 O = 16 H = 1
Mr : Ca(OH)2......74
M
74 g/mol
m
74 g
Ca(H2PO4)2 .......... 234
234 g/mol
234 g
74 g
Ca(OH)2 ...................... 234 g Ca(H2PO4)2
X g Ca(OH)2 ...........................200 g Ca(H2PO4)2
X = 74 · 200 / 234 = 63,2 g 100 % Ca(OH)2
80 % .............................63 g
100 %............................Y g
Y = 79,05 g Ca(OH)2 80 %
Příklad: Kolik g dusíku a kolik g vodíku potřebuji na přípravu 224 g amoniaku?
Ar: N = 14; H = 1
N2 + 3 H2
= 2 NH3
n 1 mol + 3 mol = 2 mol
Mr:
28 + 2
= 17
M
28 g/mol + 2 g/mol = 17 g/mol
m = n·M
m
28 g + 6 g
= 34 g
34 g NH3 .....................28 g N2
224 g NH3.....................X g N2
X = 28·224/34 = 184,5 g
34 g NH3 .....................6 g H2
224 g NH3.....................Y g H2
Y = 6·224/34 = 39,5 g
(224 – 184,5 = 39,5)
Kolik l kyslíku a kolik l vodíku můžeme získat rozkladem 1 l vody?
Ar: O = 16, H = 1
n
Mr
m/V
2 H2O (l)
= 2 H2 (g) + O2 (g)
2 mol
= 2 mol +
1 mol
18 g/mol
36 g = 44,8 l + 22,4 l
1 l H2O
m 1000 g
36 g H2O......................................44,8 l H2
1000 g H2O..................................... X l H2
X = 44,8·1000/36 = 1244 l H2
36 g H2O.......................................22,4 l O2
1000 g H2O .......................................Y l O2
Y = 22,4·1000/36 = 622 l O2
Reaguje olovo s kyselinou dusičnou, vzniká dusičnan olovičitý, oxid dusnatý a voda. Kolik gramů olova a kolik
gramů kyseliny dusičné je třeba použít, aby vzniklo 500 g dusičnanu olovičitého ?
Ar Pb – 207, N – 14, H – 1,O - 16
n
M
m
3 Pb +
3
207
621
16 HNO3
16
63
1008
=
3 Pb(NO3)4
3
455
1365
+
4 NO
+ 8 H2O
1365 g.....................................621 g Pb
500 g..........................................X g Pb
X = 227,5 g Pb
1365 g.....................................1008 g HNO3
500 g..........................................Y g HNO3
Y = 369,2 g HNO3
Reaguje hydroxid vápenatý s kyselinou dusičnou, vzniká dusičnan vápenatý a voda. Kolik gramů 65ti%ního
roztoku HNO3 je třeba použít na neutralizaci 180ti g hydroxidu vápenatého ?
Ar Ca – 40, O – 16, H – 1, N - 14
n
M
m
Ca(OH)2
1
74
74 g
+
2 HNO3 =
2
63
126 g
Ca(NO3)2
+
2 H2O
74 g ................................126 g HNO3
180 g.................................X g HNO3
X = 306,5 g (100%ní HNO3)
306,5 ..........................65 %
Y..................................100 %
Y = 471,5 g 65 ti%ní HNO3
Reaguje amoniak s kyslíkem, vzniká oxid dusičitý a voda. Kolik gramů amoniaku a kyslíku je třeba použít, aby
vzniklo 150 g oxidu dusičitého ? Kolik litrů NH3 a O2 je potřeba na toto množství NO2 ? Ar N – 14, H – 1, O - 16
n
M
m
4 NH3
4
17
68
+
7 O2
7
32
224
=
4 NO2
4
46
184
+
184 g .........................68 g NH3
150 g............................X g NH3
X = 55,4 g NH3
n = m/M = 55,4/17 = 3,26
184 g .........................224 g O2
3,26·22,4 = 73,0 l
6 H2O
150 g............................Y g O2
Y = 182,6 g O2
n = m/M = 182,6/32 = 5,71
5,71·22,4 = 127,8 l
Vypočtěte, kolik gramů 20%ního roztoku hydroxidu draselného potřebujeme na úplnou neutralizaci 400 g
100%ní kyseliny sírové, uveďte celou rovnici (vzniká síran draselný a voda).
Ar(H) = 1; Ar(K) = 39; Ar(O) = 16; Ar(S) = 32
H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O
(2*1+32+4*16)g H2SO4……2*(39+16+1)g KOH
400 g H2SO4……………......x g KOH (100%ní)
x = 400 * 112 / 98 = 457,1
457,1g…………...20%
y g………….100%
y = 228,6/0,2 = 2286 g
Reaguje zinek s kyselinou sírovou za vzniku vodíku a síranu zinečnatého. Uveďte celou rovnici a vypočtěte,
kolik gramů čistého zinku potřebujeme na přípravu 5 litrů vodíku.
Ar(H) = 1; Ar(O) = 16; Ar(S) = 32; Ar(Zn) = 65,5
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
65,5 g Zn……….22,41 l H2
x g Zn……………5 l H2
x = 5 * 65,5 / 22,41 = 14,61 g
Vypočtěte, kolik gramů 100%ní kyseliny trihydrogenfosforečné potřebujeme na neutralizaci 120 g 20%ního
roztoku hydroxidu sodného, uveďte rovnici (vzniká fosforečnan sodný a voda).
Ar(H) = 1; Ar(Na) = 23; Ar(O) = 16; Ar(P) = 31
3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O
3*(23+16+1)g NaOH………(3*1+31+4*16)g H3PO4
(120 * 0,2)g NaOH………………… .. x g H3PO4
x = 24* 98 / 120 = 19,6 g
Čistý chlorečnan draselný v pevném skupenství se termicky rozkládá za vzniku kyslíku a chloridu draselného.
Uveďte celou rovnici a vypočtěte, kolik litrů kyslíku vznikne termickým rozkladem 800 gramů chlorečnanu
draselného.
Ar(Cl) = 35,5; Ar(K) = 39; Ar(O) = 16
2KClO3 → 2KCl + 3O2
2*(39+35,5+3*16)g KClO3…3*22,41 l O2
800 g KClO3………………..............x l O2
x = 800 * 67,23 / 245 = 219,53 l
Download

Vypočítejte pH roztoku: 1) kyselina dusičná o