OBAVE[TENJE
za korisnike rubrike
LI^NI KONTAKTI:
oglas za rubriku li~ni kontakti mo`ete predavati samo
SMS porukom na broj 064 156-89-37 sa broja na koji
`elite da Vam oglas bude objavljen ili pozivom na broj
036 331-331 sa broja na koji `elite da Vam oglas bude
objavljen.
Redakcija SUPERInfo
* Povratnik iz inostranstva, --------------------------------------vedre du{e, dobrog srca, * Upoznao bih ozbiljnu, sloLI^NI
`elim
da
upoznam
gospo|u od 48 do
KONTAKTI simpati~nu gospo|u ili bodnu,
56g. Samo SMS.
* Devizni penzioner, udovac,
stambeno obezbe|en, tra`i
`enu radi braka, mo`e i
strankinja.
Tel. 061 315-4966
--------------------------------------* Razveden, zaposlen, kulturan, pedantan, ne pije, ne
pu{i, upoznao bih damu za
dru`enje.
Tel. 060 441-1808
--------------------------------------* Mu{karac 40g, iz Kraljeva,
razveden, bez dece, kulturan, iskren u svemu, `eleo
bih da mi se javi ozbiljna
srodna du{a za brak od 30
do 38 g, mo`e `ena sa
detetom, ako si fina i kulturna kao ja javi se, dobro sam
situiran, brak za ceo `ivot,
za po~etak SMS.
Tel. 064 304-7922
--------------------------------------* Ozbiljan, situiran kraljev~anin 56g, penzioner, tra`i
srodnu du{u.
Tel. 060 555-9119
--------------------------------------* Mu{karac 55g, visok,
zdrav, konkretan, zainteresovan is-klju~ivo za ozbiljnu,
zdravu i situiranu `enu kojoj
jedino
nedostaje
pravi
mu{karac, go dine i nacija
su manje bitni.
Tel. 065 695-8850
--------------------------------------* Povratniku iz [vedske 52g,
potrebna dama do 45g.
Odgovaram samo na ozbiljne
ponude. Prvi kontakt SMSom.
Tel. 064 809-7222
--------------------------------------* Ozbiljan mu{karac 48g,
lepih manira, dru`evan,
{armantan, upoznao bi `enu
za dru`enje. Kraljevo i okolina.
Tel. 064 056-7207
--------------------------------------* Penzioner, intelektualac,
63 mi je tek, za samo}u
imam lek.
Tel. 065 296-8298
--------------------------------------* Mu{karac 46g, finih manira, `eli da upozna damu za
dru`enje, Kraljevo i okolina.
Tel. 065 471-2029
--------------------------------------* @elim upoznati slobodnu
`enu.
Tel. 064 901-0667
---------------------------------------
gospo|icu za dobro dru`enje
i lep provod i lep{e sutra.
Tel. 061 260-0645
--------------------------------------* Ozbiljan mu{karac iz
Kraljeva,
materijalno
obezbe|en, tra`i gospo|u od
60 do 75g za vezu, brak,
samo Kraljevo i okolina.
Tel. 062 756-447
--------------------------------------* Ozbiljan mu{karac, razo~aran, `elim da mi se javi zrelija udata dama koja je za
upoznavanje, prijateljstvo, pa
kasnije kako se dogovorimo,
samo ozbiljna, KV, VB i
okolina.
Tel. 064 551-5439
--------------------------------------* Mu{karac koji ume da voli
tra`i srodnu du{u.
Tel. 064 267-9930
--------------------------------------* Ozbiljan mu{karac pedesetih godina tra`i ozbiljnu `enu
od 35-50g za upoznavanje,
dru`enje, vezu, brak.
Tel. 062 856-2754 od 0-24h
--------------------------------------* Slobodan, 55g `eli poznanstvo `ene do 50g, radi
veze i dru`enja. Okolina
Kraljevo.
Tel. 068 412-1674
--------------------------------------* Povratnik iz inostranstva
poziva damu na intimno
dru`enje u svom ili njenom
stanu, diskrecija zagarantovana.
Tel. 064 901-6683
--------------------------------------* Slobodna `ena 53g, tra`i
starijeg gospodina, isklju~ivo
deviznog penzionera.
Tel. 063 273-355
--------------------------------------* @eleo bih da upoznam slobodnu `enu od 48-*56g.
Samo ozbiljne ponude, samo
SMS.
Tel. 069 180-4086
---------------------------------------
*
Penzioner,
udovac,
nepu{a~ ne pije, tra`i penzionerku za zajedni~ki `ivot
kod nje, mo`e grad i selo.
Tel. 061 244-0476
--------------------------------------* Normalan momak `eli
upoznati slobodnu, negovanu
`enu od 37-50g iz Novog
Sada za du`u sex vezu bez
nadoknade.
Tel. 063 156-5776
Tel. 060 080-4086
--------------------------------------* Slobodan mu{karac 49g
179/75 tra`i damu za dru`enje od 35 do 65g, diskrecija.
Tel. 061 142-0352
--------------------------------------* ^a~anin 43g, zaposlen,
stambeno obezbe|en, `ivim
sam, `eleo bih upoznati
po{tenu i korektnu `ensku
osobudo 38g koja `eli porodicu i brak.
Tel. 062 145-4437
--------------------------------------* Ozbiljan mu{karac iz
^a~ka
pedesetih godina,
stambeno sre|en, razveden,
tra`i ozbiljnu `enu za brak
od 35-50g.
Tel. 064 437-6860
--------------------------------------* Sve` penzioner iz Pan~eva
61g, upoznao bi damu oko
55g radi dru`enja, mogu}
brak.
Tel. 062 972-6626
--------------------------------------* Mu{karac 48g, upoznao
bih `enu do 40g radi
ozbiljne veze, braka.
Tel. 064 564-1225
--------------------------------------* 36g, crn, markantan, simpati~an, tra`i devojku za
brak, privatnik, situiran,
ne`an i pa`ljiv, Kru{evac.
Tel. 064 124-7586
--------------------------------------* Upoznao bih `ensku osobu
od 28-35g radi du`e veze ili
braka, centralna Srbija.
Tel. 064 680-1876
--------------------------------------* Mu{karac 52g, `eli da
upozna slobodnu `enu
srodne du{e.
Tel. 064 482-6938
--------------------------------------* Tra`im mla|u damu za
povremeno dru`enje.
Tel. 062 859-4556
--------------------------------------* Slobodan mu{karac 34g iz
Loznice, trenutno u Kraljevu,
tra`i ozbiljnu devojku, damu
za vezu, poziv i MMS.
Tel. 064 253-8541 KV
---------------------------------------
Download

lični kontakti