ÇAĞDAŞ
TÜRK VE DÜNYA
TARİHİ
HAZIRLIK SORULARI
(e.z)
II. DÜNYA SAVAŞI - I
1. Almanya II. Dünya Savaşı sırasında hangi devleti yoğun bir hava
bombardımanına tutmasına rağmen başarılı olamayarak geri
çekilmiştir?
A) Rusya
B) Japonya
C) Yunanistan
D) İngiltere
E) Fransa
1. Almanya, II. Dünya Savaşı sırasında 13 Ağustos
1940’tan itibaren İngiltere’yi havadan bombalamaya
başlamış ancak gerekli olan hava üstünlüğünü
sağlayamamış ve 12 Ekim 1940’ta saldırıya son vermiştir.
Cevap D
2.
I. ABD
II. Almanya
III. İngiltere
IV. Japonya
V. İtalya
Yukarıdakilerden hangileri Mihver Devletler arasında
gösterilemez?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) II ve V E) III ve V
2. ABD (I) ve İngiltere (III) Mihver Devletler arasında değil Müttefik
Devletler arasındadır.
II. Dünya Savaşı sırasındaki diğer Müttefik Devletler ise Fransa ve
Rusya’dır.
Cevap B
3. Fransız generaller tarafından 1930’lu yıllarda Almanya’ya karşı
oluşturulmuş olan savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normandia
B) Maginot
C) Barbarosso
D) Mercan
E) Ren
3. Fransız generaller tarafından 1930’larda Almanya’ya karşı
oluşturulmuş savunma hattına Maginot Hattı ismi verilmiştir. Ancak
Almanlar Maginot Hattı’nı geçerek Fransız ordularını teslim almışlardır.
4. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili rejime geçilmesi hangi yıl ve
hangi partinin de seçimlere katılmasıyla gerçekleşmiştir?
Yıl
Parti
A) 1944 Cumhuriyet Halk Partisi
B) 1946 Demokrat Parti
C) 1950 Millî Kalkınma Partisi
D) 1954 Milliyetçi Hareket Partisi
E) 1949 Adalet Partisi
4. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili rejime geçilmesi 1946 yılında
Demokrat Partinin kurulması ile olmuştur. Böylece çok partili hayata da
kesintisiz olarak geçilmiştir.
Cevap B
5. Birleşmiş Milletler aşağıda verilen hangi konferans sonucu
kurulmuştur?
A) San Fransisco
B) Tahran
C) Kahire
D) Quebec
E) Yalta
5. Birleşmiş Milletler San Fransisco Konferansı’nda 51 ülkenin katılımıyla
1945’te kurulmuştur.
Cevap A
6. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası kurulan
devletlerden değildir?
A) İsrail
B) Çekoslovakya
C) Pakistan
D) Hindistan
E) Cezayir
6. Çekoslovakya I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.
Hindistan, Cezayir, Mısır, Pakistan ve İsrail II. Dünya Savaşı’ndan
sonra kurulan ülkelerdir.
Cevap B
7. Birleşmiş Milletler Teşkilatı içerisinde aşağıdaki
kuruluşlardan hangisi yer almaz?
A) Atom Enerjisi Ajansı
B) Mültecilere Yardım Kuruluşu
C) Çevre Sorunları Programı
D) Dünya Sağlık Örgütü
E) Uzay Çalışmaları Merkezi
7. Uzay Çalışmaları Merkezi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı
içerisinde yer alamaz.
Atom Enerjisi Ajansı (IAEA),
Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA),
Çevre Sorunları Programı (UNEP),
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Birleşmiş Milletler Teşkilatı içerisinde yer alır.
Cevap E
8. II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’nın, Alman işgaline dayanamayıp
ateşkes ilan etmesiyle barış müzakereleri başlamıştır.
Bu müzakereler sonucunda,
– Fransız ordusu silahsızlandırılacak,
– Fransa’nın üçte ikisi Alman kuvvetlerinin elinde olacak gibi kararlar
alınmıştır.
Bu kararlar Almanya’nın Fransa’ya,
I. siyasal,
II. kültürel,
III. ekonomik
alanlardan hangilerinde üstünlük sağladığının doğrudan kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
8. Almanya’nın, Fransa’nın üçte ikisine hakim olması ve Fransız ordusunun
silahsızlandırılması Almanya’nın Fransa’ya siyasal alanda doğrudan
üstünlük sağladığının kanıtıdır (I).
Cevap A
9. II. Dünya Savaşı sırasında Almanların Polonya’yı
işgal etmesi aşağıdaki devletlerden hangisininde
Polonya’yı işgal etmesine ortam hazırlamıştır?
A) ABD
B) İtalya
C) Fransa
D) Çin
E) Sovyet Rusya
9. II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Polonya’yı
işgal etmesi üzerine Polonya’nın diğer kısmına da
Sovyet Rusya saldırmış ve işgal etmiştir.
Cevap E
10. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan
sonra Türkiye’de kurulan ilk partidir?
A) Demokrat Parti
B) Cumhuriyet Halk Partisi
C) Millî Kalkınma Partisi
D) Adalet Partisi
E) Millet Partisi
10. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de kurulan ilk parti Millî
Kalkınma Partisi olmuştur. Partinin kurucusu Nuri Demirağ’dır.
Cevap C
11. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Müttefik Devletler
tarafından toplanan son büyük konferans aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Washington
B) Kahire
C) Postdam
D) Tahran
E) Yalta
11. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Müttefik Devletler tarafından
toplanan son büyük konferans Postdam Konferansı olmuştur. Konferansa
ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya katılmıştır.
Cevap C
12. Paris Barış Konferansı sonucunda kurulan Milletler
Cemiyeti’nin zamanla önemini yitirmesinde,
I. II.Dünya Savaşı’nın çıkmasını önleyememesi,
II. Avrupalı devletlerin çıkarlarına hizmet etmesi,
III. yaptırım gücünden yoksun olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
12. Milletler Cemiyeti’nin zamanla önemini yitirmesinde;
II. Dünya Savaşı’nın çıkmasını önleyememesi (I),
sadece Avrupalı devletlere hizmet etmesi (II) ve
yaptırım gücünün olmaması (III)
durumları etkili olmuştur. Milletler Cemiyetinin yerine Birleşmiş Milletler kurulmuştur.
Cevap E
13. II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında,
I. İtalya,
II. Yunanistan,
III. Almanya
devletlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
13. II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında;
İtalya (I),
Almanya (III) ve
Japonya’nın yayılmacı politikaları etkili olmuştur.
Cevap D
14. Almanya, II. Dünya Savaşı’na girmeden önce doğu sınırlarını güvence
altına almak için aşağıda verilen devletlerden hangisiyle bir
saldırmazlık antlaşması imzalamıştır?
A) Sovyet Rusya
B) Polonya
C) Türkiye
D) İngiltere
E) ABD
14. Almanya, II. Dünya Savaşı’na girmeden önce doğu sınırlarını güvence
altına almak amacıyla 1939’da Sovyet Rusya ile saldırmazlık antlaşması
imzalamıştır. Bu antlaşma daha sonra Almanya ve Sovyet Rusya’nın
birlikte Polonya işgaline ortam hazırlamıştır.
Cevap A
II. DÜNYA SAVAŞI –II
1. Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik
Devletler arasında değildir?
A) İngiltere
B) İtalya
C) SSCB
D) Fransa
E) ABD
1. İtalya, Müttefik Devletler arasında değil Mihver Devletler arasında yer
almıştır.
Diğer Mihver Devletleri Almanya ve Japonya’dır.
Cevap B
2. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başkanı Winston Churcill ile Türkiye
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Türkiye’nin savaşa girip girmemesi
müzakereleri aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Tahran Konferası’yla
B) Bilecik Görüşmeleri’yle
C) Adana Görüşmesi’yle
D) Kahire Konferansı’yla
E) Washington Konferansı’yla
2. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Adana Görüşmesi yapılmış, Türkiye’nin
Müttefiklerin yanında savaşa girip girmemesi müzakere edilmiştir.
Cevap C
3. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin teşkilat yapısını oluşturan
organlardan biri değildir?
A) Güvenlik Konseyi
B) Genel Kurul
C) Genel Zirve
D) Genel Sekreterlik
E) Ekonomik ve Sosyal Konsey
3. Birleşmiş Milletler Teşkilat yapısı içerisinde Genel Zirve organı yer
almamaktadır.
Birleşmiş Milletler içerisinde;
Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Genel Sekreterlik, Ekonomik ve Sosyal Konsey
ile Uluslararası Adalet Divanı yer almaktadır.
4. Almanların II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya’yı kısa sürede işgal
edip Hindistan’a daha sonra da Güneydoğu Asya’ya geçme yönünde
uygulamaya koyduğu plan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marshall
B) Orient
C) Barbarossa
D) Normandiya
E) Enosis
4. Almanya II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya’yı işgal ederek Hindistan’a
ve Güney Asya’ya geçmek için Orient Planı’nı uygulamaya koymuş ancak Sovyet
Rusya engelini aşamamıştır.
Cevap B
5. II. Dünya Savaşı sırasında Sicilya Adası’nın kaybedilmesiyle,
I. İtalya,
II. İngiltere,
III. Fransa
devletlerinden hangileri zor duruma düşmüş ve kısa bir süre sonra ateşkes
istemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
5. II. Dünya Savaşı devam ederken 1943’te Müttefik Devletler
İtalya’nın (I) Sicilya Adası’nı işgal etmişlerdir. Daha sonra İtalya’nın bombalanması
üzerine İtalya teslim olmuştur.
Cevap A
6. Almanya II. Dünya Savaşı öncesinde hangi ülkeyi işgal
ettikten sonra bu ülkeyle birleştiğini dünya kamuoyuna
duyurmuştur?
A) Kore
B) Çin
C) Çekoslovakya
D)Avusturya
E) Yugoslavya
6. Almanya, II. Dünya Savaşı öncesinde 1938’de Avusturya’yı
işgal ederek bu ülke ile birleştiğini dünyaya duyurmuştur.
Böylece Avrupa’daki güçler dengesi Almanya lehine değişmiştir.
Cevap D
7. II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri
başkanı Franklin Roosevelt ile İngiltere başkanı Winston
Churchill arasında imzalanan ve savaş sonrası dünyanın tekrar
düzenlenmesi yönünde atılacak adımları belirleyen gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Locarno Antlaşması
B) Atlantik bildirisi
C) Briand Kellog Paktı
D) Wilson İlkeleri
E) Camp David Antlaşması
7. II. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Franklin Roosevelt
ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında dünyanın
tekrar düzenlenmesi yönünde yapılacak çalışmaları belirlemek
amacıyla 1941’de Atlantik Demeci (Bildirisi) yayımlanmıştır.
Cevap B
8. II. Dünya Savaşı sırasında toplanan aşağıdaki
konferanslardan hangisine Türkiye de katılmıştır?
A) Postdam
B) Kahire
C) Tahran
D) Quebec
E) Yalta
8. 4 Aralık 1943’te yapılan Kahire Konferansı’na ABD, Çin,
İngiltere ve Türkiye katılmıştır. Bu konferansta Türkiye’nin
Müttefik Devletler yanında savaşa girmesi yönünde görüşmeler
yapılmıştır.
Cevap B
9. Marshall Planı aşağıdakilerden hangisi ile en iyi
şekilde açıklanmıştır?
A) ABD tarafından NATO’ya üye olan devletlere yapılan
askeri yardımlardır.
B) II.Dünya Savaşı’ndan zarar gören Avrupalı devletlere
ABD tarafından yapılması planlanan ekonomik yardım
programıdır.
C) Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile ilgili paylaşma
tasarısıdır.
D) ABD’nin Avrupa siyasetinden çekilmesini öngören bir
yaklaşımdır.
E) Sovyet Rusya hükümetinin düşürülmesi amacıyla ABD
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanmış bir plandır.
9. Marshall Planı ile ABD II. Dünya Savaşı’nda zarar gören Avrupa
devletlerine ekonomik yardım yapmıştır.
Türkiye de 1948’de Marshall Yardımı kapsamına alınmıştır.
Cevap B
10.
I. İtalya
II. İspanya
III. Almanya
Yukarıda verilen devletlerden hangilerinde II. Dünya
Savaşı öncesinde rejim değişikliği yaşandığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
10. II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya’da (I) Faşizm,
İspanya’da (II) Franco liderliğinde Milliyetçiler, Almanya’da da
(III) Naziler iş başına gelmiş, böylece bu üç ülkede de rejim
değişikliği yaşanmıştır.
Cevap E
11.
II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya,
I. Habeşistan,
II. Mısır,
III. Yunanistan
bölgelerinden hangilerini işgal etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
11. II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya bir Afrika ülkesi olan
Habeşistan’ı işgal etmiştir (I).
Bu durum II. Dünya Savaşı’nı hızlandıran etkenlerden biri
olmuştur. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi üzerine 1937’de
Türkiye, Afganistan, İran ve Irak arasında Sadabat Paktı
imzalanmıştır.
Cevap A
12. II. Dünya Savaşı öncesinde,
– Almanya,
– İtalya,
– Japonya
devletlerinin oluşturdukları grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müttefik
B) Bağdaşma
C) Mihver
D) Anlaşma
E) Küçük Antant
12. II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya, İtalya ve Japonya’nın
oluşturduğu gruba Mihver Devletler denilmiştir.
Bu grup Berlin-Roma-Tokyo Mihveri ismi ile de anılmıştır.
Cevap C
13. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
sonuçlarından biri değildir?
A) Soğuk Savaş dönemine girilmiştir.
B) ABD ve Sovyet Rusya en kazançlı çıkan devletler olmuştur.
C) Faşist ve ırkçı akımlar önemini yitirmiştir.
D) Kapitalizm güç kaybetmiştir.
E) Komünizm hızla yayılmıştır.
13. II. Dünya Savaşı neticesinde Kapitalizm ve Komünizm
güç kazanmış, Faşizm ve Nazizm akımları tasfiye edilmiştir.
Kapitalizm ve Komünizm akımlarının güç kazanması Soğuk
Savaş Dönemi’nin de başlangıcı olmuştur.
Cevap D
14. II. Dünya Savaşı öncesinde Japonya,
I. Vietnam,
II. Kazakistan,
III. Mançurya
bölgelerinden hangilerini işgal etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
14. II. Dünya Savaşı öncesinde Japonya, Çin’in elindeki doğal
kaynaklar bakımından zengin olan Mançurya (III) bölgesini işgal
etmiştir.
Cevap C
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ - I
1. Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra
başlayan Soğuk Savaş döneminin özelliklerinden değildir?
A) ABD ile SSCB arasında olması
B) Uluslararası ilişkilerde devletlerin gruplaşmasına neden olması
C) Nükleer silahların kullanılması
D) Farklı alanlarda rekabet getirmesi
E) Devletler arası gerginlik durumu olması
1. Nükleer silahların kullanılması Soğuk Savaş Dönemi’nde
(1945-1960) olmamıştır.
Nükleer silah yani atom bombası 1945’te II. Dünya Savaşı
sırasında ABD tarafından Japonya’ya karşı kullanılmıştır.
Cevap C
2. 1917’de İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour
tarafından yayınlanan deklarasyon aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Soğuk Savaş’ın başlamasına
B) Sovyet Rusya’nın kurulmasına
C) İsrail Devleti’nin meydana gelmesine
D) I.Dünya Savaşı’nın bitmesine
E) İngiltere’nin sömürgecilikten vazgeçmesine
2. 1917’de İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tarafından
yayınlanan deklarasyon 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasına
ortam hazırlamıştır.
Cevap C
3. Afrika Birliği Teşkilatının aldığı,
I. bloklardan uzak durma,
II. bloklar karşısında Afrika’nın kişiliğini koruma,
III. kendi aralarındaki anlaşmazlıklara büyük devletleri
dahil etmeme
kararlarından hangileri kendi siyasi geleceklerine
karar verme çabası olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
3. 1963’te kurulan Afrika Birliği Teşkilatı’nın almış olduğu
bloklardan uzak durma (I),
bloklar karşısında Afrika’nın kişiliğini koruma (II)
ve anlaşmazlıklara başka büyük devletleri dahil etmeme (III)
kararlarının amacı kendi siyasi geleceklerine kendilerinin yön
verme çabasıdır.
Cevap E
4. Aşağıdakilerden hangisi Eisenhower Doktrini’ni kabul
eden devletler arasında gösterilemez?
A) Türkiye
B) Yunanistan
C) Pakistan
D) İsrail
E) Mısır
4. Eisenhower Doktrini (1957) ile ABD, Ortadoğu ülkelerine
komünizmin yayılmasını engellemek istemiştir.
Türkiye, Irak, Pakistan, İsrail, Yunanistan, Lübnan, Afganistan,
Libya, Tunus ve Fas desteklemiş; Mısır, Suriye, Ürdün ise
Eisenhower Doktrini’ne karşı çıkmıştır.
Cevap E
5. I. SEATO
II. Varşova Paktı
III. CENTO
Yukarıdaki ittifakların hangileri SSCB’nin
Güneydoğu Asya’ya yayılmasını önlemek amacıyla
oluşturulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
5. SSCB’nin Güneydoğu Asya’ya yayılmasını önlemek
amacıyla 1954’te ABD, İngiltere, Fransa, Filipinler, Yeni
Zellanda, Tayland, Pakistan ve Avustralya arasında SEATO
(Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı) kurulmuştur (I).
Cevap A
6. Aşağıdaki devletlerden hangisinde yaşanan
iç mücadele daha sonra devletin Kuzey ve
Güney Bloğuna ayrılmasına neden olmuştur?
A) Çekoslovakya
B) Cezayir
C) Macaristan
D) Hindistan
E) Kore
6. II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB ile ABD
arasında çıkan sürtüşmenin neticesinde Kore Devleti
1948’de Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye
ayrılmıştır.
Cevap E
7. I. SEATO
II. CENTO
III. COMECON
Yukarıdaki organizasyonlardan hangileri Batı
Bloğuğun dünya siyasetinde etkinliğini
artırmıştır?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7. 1954’te kurulan SEATO (I) ve 1955’te kurulan
CENTO (II) organizasyonlarının öncülüğünü Batı Bloğu
devletleri yapmıştır.
COMECON teşkilatının kuruluşunda Sovyet Rusya ve
Doğu Bloğu devletleri etkili olmuştur.
Cevap C
8. 1957’de yayımlanan Eisenhower
Doktrini’nin, ABD dış politikasına etkisi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) NATO’nun meydana gelmesi
B) Soğuk Savaş’ın sona ermesi
C) ABD’nin Ortadoğu’da etkinliğinin hızla artması
D) Avrupa ile ilişkilerin zayıflaması
E) Sovyet Rusya ile olan gerginliğin azalması
8. 1957’de yayımlanan Eisenhower Doktrini’ne göre
ABD, komünizm tehdidi altındaki Ortadoğu ülkelerine
ekonomik yardım yapmış böylece ABD’nin
Ortadoğu’daki etkinliği hızla artmıştır.
Cevap C
9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat
Parti’nin iktidar yıllarında meydana gelmemiştir?
A) Kore’de Türk askerinin savaşması
B) Bağdat ve Balkan Paktı’nın imzalanması
C) NATO’ya üye olunması
D) Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapılması
E) IMF’den ilk kez borç alınması
9. Demokrat Parti 1950 960 yılları arasında
iktidarda kalmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı 1974’te
olmuştur.
Cevap D
10. SSCB, 1949’da NATO’nun kurulmasına tepki
olarak aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Berlin Buhranı’nı çıkarma
B) Batı Almanya’ya savaş ilan etme
C) Varşova Paktı’nı kurma
D) Kore’yi işgal etme
E) Doğu Almanya’yı kendisine katma
10. SSCB, 1949’da ABD’nin öncülüğünde NATO’nun
kurulmasına tepki olarak Doğu Bloğu ülkeleriyle
beraber 1955’te Varşova Paktı’nı kurmuştur.
Cevap C
11. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?
A) İki kutuplu dönem yaşanması
B) ABD’nin Monreo Doktrini’ni uygulamaya devam
etmesi
C) Yeni devletlerin ortaya çıkması
D) Bazı devletlerin ikiye ayrılması
E) ABD ile Rusya arasında güç mücadelesi olması
11. Monroe Doktrini ABD’nin I.Dünya savaşından
II.Dünya Savaşı’na kadar uyguladığı bir tarafsızlık
politikasıdır.
ABD, Soğuk Savaş Dönemi’nde (1945-1960) bu
politikadan vazgeçmiştir.
Cevap B
12. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi’nin başlamasının temel nedeni olarak
gösterilebilir?
A) II.Dünya Savaşı’ndan sonra doğan otorite
boşluğunu ABD ile Rusya’nın doldurması
B) Hammadde ve pazar ihtiyacının giderek azalması
C) Avrupalı devletlerin kendi aralarında ekonomik
ittifaklar yapması
D) Afrika ve Asya’da bağımsızlık hareketlerinin ortaya
çıkması
E) İsrail’in kurulması ile Arap milliyetçiliğinin
hızlanması
12. II. Dünya Savaşı’ndan Avrupalı devletler
yıpranarak çıkmışlardır. ABD ve Sovyet Rusya ortaya
çıkan otorite boşluğundan faydalanarak güçlerini
artırmış ve birbirlerine rakip olarak Soğuk Savaş
Dönemi’ni başlatmışlardır.
Cevap A
13. 1950 ile 1960 yılları arasında Türkiye’nin,
I. ekonominin dışa açılması,
II. ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi,
III. tarım üretiminde artış olması
gelişmelerinden hangilerinin yaşadığı
savunulabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
13. Türkiye’de Demokrat Parti Dönemi’nde
(1950-1960) tarım üretimi artmış (III),
ABD ile ilişkiler geliştirilmiş (II),
ekonomik yatırımlarda yabancı sermayenin önü (I)
açılmıştır.
Cevap E
14. Aşağıdakilerden hangisi 1954’te
SEATO’nun kurulmasının sonuçlarından
biridir?
A) ABD’nin Güneydoğu Asya’da etkinliğini artırması
B) Küba krizinin ortaya çıkması
C) Komünizmin Güneydoğu Asya’ya yayılması
D) SSCB-Çin ittifakının bozulması
E) Kore Savaşı’nın başlaması
14. 1954’te ABD öncülüğünde SEATO’nun (Güneydoğu
Asya Anlaşma Teşkilatı) kurulması ile ABD’nin
Güneydoğu Asya’daki etkinliği artmıştır. Böylece
Sovyet Rusya’nın bu bölgeye yayılması önlenmiştir.
Cevap A
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ - II
1. 1955’te Sovyet Rusya’nın Ortadoğu’da
yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye’nin
önderliğinde aşağıdakilerden hangisi
kurulmuştur?
A)Sadabat Paktı
B)Bağdat Paktı
C)SEATO
D)NATO
E) Balkan Antantı
1. Sovyet Rusya’nın Ortadoğu’da yayılmasını
önlemek amacıyla 1955’te Türkiye, Irak, İngiltere,
İran ve Pakistan arasında Bağdat Paktı (CENTO)
kurulmuştur.
Cevap B
2. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kıbrıs
Sorunu’nun gündeme gelmesinde,
I. Yunanistan’ın Kıbrıs’ı topraklarına katmak istemesi,
II. Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin haklarını savunması,
III. Kıbrıs Adası’ndaki Rumların, Türklere karşı
harekete geçmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1950’lerde Kıbrıs
Sorunu’nun başlamasında;
Yunanistan’ın Kıbrıs Adası’nı topraklarına katmak
istemesi (I),
Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin haklarını savunması (II)
ve bölgedeki Rumların Türkleri katletmesi (III)
durumları etkili olmuştur.
Cevap E
3. 1954’te Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya
arasında imzalanan Balkan Paktı’nın 1960’da
dağılmasında,
I. Kıbrıs sorununun çıkması,
II. Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması,
III. Yugoslavya’nın SSCB ile ilişkilerinin düzelmesi
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3. 1954’te kurulan Balkan Paktı’nın 1960’ta
bozulmasında;
Kıbrıs Sorununun çıkması (I),
Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması (II) ve
Yugoslavya’nın SSCB ile ilişkilerini düzeltmesi (III)
durumları etkili olmuştur.
Cevap E
4. 1952’de Mısır’da İngiliz kuvvetleri ile Mısır
halkı arasında çatışmalar yaşanmasında,
I. İngiltere’nin Mısır’dan çekilmek istememesi,
II. Süveyş Kanalı’nın sorun haline gelmesi,
III. Mısır’da milliyetçiliğin yayılması
nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
4. 1952’den 1956’ya kadar geçen sürede
İngiltere’nin Mısır’dan çekilmek istememesi (I),
Süveyş Kanalı’na hakim olmak istemesi (II) ve
Mısır’da Arap milliyetçiliğinin yaygınlaşması (III)
durumları İngilizler ile Mısır halkı arasında
çatışmalara neden olmuştur.
Cevap E
5. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kore’nin
kuzeyinin SSCB, güneyinin ise ABD tarafından
kontrol edilmesi aşağıdaki gelişmelerden
hangisine yol açmıştır?
A) Çin’in Kore’ye egemen hale gelmesine
B) Kore’de barış ortamının sağlanmasına
C) Türkiye’nin Kore’nin birleşmesi için çaba
harcamasına
D) Kore’de iç savaşın çıkmasına
E) Japonya’nın Uzakdoğu’da güçlenmesine
5. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kore’yi ABD ve
SSCB’nin işgal etmesi 1950-1953 yılları arasında
Kore’de iç savaşın çıkmasına neden olmuştur.
Cevap D
6. Türkiye’de 1950 seçimlerinin sonucunda,
I. CHP iktidarının sona ermesi,
II. Adnan Menderes’in başbakan olması,
III. Demokrat Parti’nin seçimi kazanması
gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
6. Türkiye’de 1950 seçimleri sonucunda
Demokrat Parti iktidara gelmiş (III),
CHP iktidarı sona ermiş (I) ve
Adnan Menderes başbakan olmuştur (II).
Cevap E
7. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun temeli
aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra
atılmıştır?
A) NATO’nun kurulması
B) Eisenhower Doktrini’nin yayımlanması
C) Schuman Planı’nın yayımlanması
D) COMECON’un kurulması
E) Marshall Planı’nın hazırlanması
7. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 1957’de
kurulmuştur. Ancak birliğin asıl temeli 1950’de
Fransız Dışişleri Bakanı Schuman’ın yayınladığı
bildiri ile atılmıştır.
Cevap C
8. Türkiye Soğuk Savaş Dönemi’nde
NATO’ya üye olmak için aşağıdaki
bölgelerden hangisine asker
göndermiştir?
A) Afganistan
B) Kore
C) Bosna-Hersek
D) Kosova
E) Vietnam
8. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi’nde NATO’ya üye
olabilmek amacıyla Kore Savaşı’na asker
göndermiş, 1952’de de NATO’ya üye olmuştur.
Cevap B
9.
I. NATO
II. Varşova Paktı
III. Kominform
Yukarıdakilerden hangileri Demir Perde
ülkelerinin güçlendirilmesi amacıyla
kurulmuştur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
9. Sovyet Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinin
oluşturduğu gruba Demir Perde ülkeleri ismi de
verilmiştir. Demir Perde ülkelerini güçlendirmek
amacıyla Varşova Paktı (II) ve Kominform (III)
kurulmuştur.
Cevap E
10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi
Ortadoğu’daki din çatışmasının artmasına
ortam hazırlamıştır?
A) SEATO’nun meydana gelmesi
B) Afrika Birliği’nin oluşturulması
C) İsrail Devleti’nin kurulması
D) Bağlantısızlar hareketinin ortaya çıkması
E) İngiltere ve Fransa’nın sömürgecilikten
vazgeçmesi
10. 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması üzerine
Yahudi-Arap çatışması artmış, Arap-israil
Savaşlarını hızlandırmıştır.
Cevap C
11. Moratoryum: Bir devletin dış borcunu
ödeyemeyeceğini açıklamasıdır.
Türkiye’nin 1958’de moratoryum ilan etmesi,
I. ekonomik olarak zor duruma düştüğü,
II. ülkede sanayi yatırımlarının arttığı,
III. DP iktidarının sona erdiği
durumlarından hangilerine kanıt olarak
gösterilebilir?
11. Türkiye’nin 1958’de moratoryum ilan etmesi
dış borçlarını ödeyemediğinin ve ekonominin zor
duruma düştüğünün kanıtıdır (I).
Cevap A
12. 1948’de aşağıdaki ülkelerden hangisinin
SSCB hakimiyetine girmesi Batı Avrupa
Birliği’nin kurulmasını hızlandırmıştır?
A)Yunanistan
B)Çekoslovakya
C)Polonya
D)Doğu Almanya
E) Romanya
12. 1948’de bir Orta Avrupa ülkesi olan
Çekoslovakya’nın SSCB kontrolüne girmesi üzerine
Batı Avrupa Birliği’nin kurulması hızlanmış, böylece
Sovyet yayılmacılığının önüne geçilmeye
çalışılmıştır.
Cevap B
13. Aşağıdakilerden hangisi Marshall
Yardımı’nın amaçları arasında yer almaz?
A) Avrupa ülkelerinin ekonomilerini
güçlendirmek
B) Türkiye ve Yunanistan’a destek olmak
C) ABD’nin etkinliğini artırmak
D) Doğu Bloku’nun güçlenmesini sağlamak
E) Komünizmin Batı Avrupa’ya yayılmasını
önlemek
13. ABD, 1948’de Marshall Yardım Planı ile
Sovyet tehdidi altındaki Avrupa ülkelerine ve
Türkiye’ye yardım yapmıştır. Böylece Doğu değil
Batı Bloku ülkelerinin güçlenmesi sağlanmak
istenmiştir.
Cevap D
14. Demokrat Parti’nin iktidarını
sonlandıran gelişme aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1960’da hükümet darbesi yapılması
B) 6-7 Eylül Olayları’nın yaşanması
C) 1957 seçimlerinin yapılması
D) 1971’de ordunun hükümete muhtıra vermesi
E) 1980’de askerî darbe yapılması
14. Demokrat Parti iktidarı 27 Mayıs 1960’ta
yapılan hükümet darbesiyle sona ermiş ve
yönetime askerlerin oluşturduğu Millî Birlik
Komitesi el koymuştur.
Cevap A
YUMUŞAMA (detant) DÖNEMİ VE SONRASI - I
1. 1960’lardan itibaren ABD ile SSCB arasında
Yumuşama (Detant) Dönemi’nin başlamasına
bakarak,
I. Batı ve Doğu blokları arasında gerginliğin
azaldığı,
II. büyük devletlerin çıkarlarından tamamen
vazgeçtiği,
III. Soğuk Savaşı ABD’nin kazandığı
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
1. 1960’larda ABD ile SSCB arasında Yumuşama
(Detant) Dönemi’nin başlaması, Batı ve Doğu
blokları arasında gerginliğin azaldığını gösterir (I).
ABD Batı Bloku’nun, SSCB’de Doğu Bloku’nun
başını çektiğini düşünerek böyle bir yoruma
ulaşabiliriz.
Cevap A
2. 1973 Dünya petrol krizinin çıkmasında,
I. Arap ülkelerinin petrol şirketlerini
ulusallaştırması,
II. petrolün siyasi araç olarak kullanılması,
III. ABD’nin İsrail’e destek olmasına Arap halklarının karşı çıkması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2. 1973 Dünya petrol krizinin çıkmasında
Ortadoğu’daki Arap ülkelerinin petrol şirketlerini
ulusallaştırması (I),
petrolün devletler tarafından siyasi araç olarak
kullanılması (II) ve
ABD’nin İsrail’e destek olması neticesinde
Araplar’ın da buna karşı çıkması (III) durumları
etkili olmuştur.
Cevap E
3. “Barış içinde bir arada yaşama” ilkesiyle
1955’te toplanan Bandung Konferansı’na
İsrail’in davet edilmemesi,
I. İsrail’in Filistin’de sivillere zarar vermesi,
II. konferansa sadece Müslüman ülkelerin
katılması,
III. İsrail’in dünya barışını tehdit etmesi
gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
3. Bağlantısız devletler tarafından 1955’te toplanan
Bandung Konferansı’na İsrail’in çağrılmamasında
Filistin’de sivillere zarar vermesi (I) ve
dünya barışını tehdit etmesi (III) durumları etkili
olmuştur. Konferansa sadece Müslümanlar değil
birçok din ve milletin temsilcisi katılmıştır.
Cevap E
4.
I. Suudi Arabistan
II. İran
III. ABD
IV. Kuveyt
V. Venezüella
Yukarıdaki devletlerden hangisi OPEC’in
kurucu üyeleri arasında gösterilemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V
4. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı)
1960’da Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve
Venezüella tarafından kurulmuştur.
ABD, OPEC’in kurucuları arasında değildir (III).
Cevap C
5. ABD’nin Vietnam Savaşı’nda ağır kayıplar
vermesi,
I. ülkede savaş karşıtlığının yaygınlaşmasına,
II. askerî harcamaların artırılmasına,
III. ABD hükümeti ile halkın karşı karşıya
gelmesine
gelişmelerinden hangilerine zemin
hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III
5. ABD’nin 1965-1968 yılları arasında yaşanan
Vietnam Savaşı’nda ağır kayıplar vermesi,
ABD’de savaş karşıtlığının artması (I),
askerî harcamaların artması (II),
ABD’nin halkı ile (III) karşı karşıya gelmesi
durumlarına neden olmuştur.
Cevap E
6. Avrupa’da güvenlik ve işbirliğinin temeli
sayılan Helsinki Nihai Senedi’nin önemi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Uluslararası barışa katkı sağlaması ve
silahsızlanma sürecini hızlandırması
B) Sömürgeciliğin devam etmesini sağlaması
C) Arap-İsrail savaşlarını sona erdirmesi
D) Doğu ve Batı blokları arasındaki çatışmayı
hızlandırması
E) Soğuk Savaş döneminde SSCB’yi güçlendirmesi
6. Avrupa’da güvenlik ve işbirliğinin temeli
sayılan Helsinki Nihai Senedi’nin (1975) hukuki
bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen barışa katkı
sağlaması ve silahsızlanma sürecini hızlandırması
bakımından önemlidir.
Cevap A
7. Hindistan’ın, çoğunluğu Müslüman olan
Keşmir bölgesini işgal altında tutması,
I. Mülteci sorununun ortaya çıkması,
II. Keşmir’de sivillerin hayatını kaybetmesi,
III. Pakistan ile savaş yapılması
durumlarından hangilerine neden
olmuştur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
7. Hindistan’ın, çoğunluğu Müslüman olan
Keşmir bölgesini işgal altında tutması
Pakistan ile savaşların (III)
yaşanması ve sivillerin hayatını kaybetmesine
(II) bu da sivillerin göç etmesi ve mülteciler
sorununun (I)
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Cevap E
8. SSCB’nin Afganistan’ı işgali üzerine başta ABD
olmak üzere Batı Blok’u ülkeleri aşağıdaki
olimpiyatlardan hangisini protesto ederek bu
olimpiyatlara katılmamıştır?
A) Berlin
B) Moskova
C) Pekin
D) Seul
E) Madrid
8. SSCB’nin 1979’da Afganistan’ı işgal etmesi
üzerine ABD ve Batı Bloku ülkeleri, Moskova
olimpiyatlarını protesto ederek katılmamışlardır.
Cevap B
9. 1960’da kurulan OPEC’in (Petrol İhraç Eden
Ülkeler Teşkilatı) amaçları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Petrol fiyatlarını belirlemek
B) Üye ülkelerin çıkarlarını korumak
C) Dünya petrol üretiminin tamamını kontrol etmek
D) Petrol politikasına yön vermek
E) Yoksul ülkelere yardımda bulunmak
9. 1960’da kurulan OPEC (Petrol İhraç Eden
Ülkeler Teşkilatı)’in amaçları arasında dünya
petrol üretiminin tamamını kontrol etmek
gibi bir durum bulunmamaktadır.
Cevap C
10. Helsinki Nihai Senedi’nde,
I. din ve vicdan hürriyetinin korunması,
II. sosyalist rejimlerin son bulması,
III. devletlerin iç işlerine karışılmaması
konularından hangileri yer almamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
10. 1975’de hazırlanan Helsinki Nihai Senedi’nde
sosyalist rejimlerin son bulması gibi bir madde
bulunmamaktadır (II). Daha çok din ve vicdan
hürriyeti, kişi hakları, anlaşmazlıkların barışçı
yollarla çözülmesi gibi maddeler yer almıştır.
Cevap B
11.
I. Mısır
II. Hindistan
III. Yugoslavya
IV. İngiltere
V. Türkiye
Yukarıda verilen devletlerden hangileri
Bağlantısızlar Hareketi’ni başlatan
devletlerdir?
A)I ve II
B) II ve III
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) II, IV ve V
11. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya bağımsız
devletlerin çıkması üzerine Mısır (I),
Hindistan (II) ve
Yugoslavya’nın (III)
başını çektiği Bağlantısızlar Hareketi (Üçüncü
Dünya Devletleri) başlamıştır.
Cevap D
12. 1962’de yaşanan Küba Buhranı’nın temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD’nin Küba’yı işgal etmeyi düşünmesi
B) Fidel Castro’nun ülkesinde muhaliflerinin olması
C) ABD’nin Vietnam Savaşı’nda başarısızlık
yaşaması
D) ABD-Çin ilişkilerinin düzelmeye başlaması
E) SSCB’nin Küba’ya nükleer füzeler yerleştirmesi
12. 1962’de yaşanan Küba Buhranı’nın temel
nedeni SSCB’nin Küba’ya nükleer füze
yerleştirmesidir. ABD bu durumu dünyaya
duyurmuş ve füzelerin sökülmesini istemiştir.
Cevap E
13. 1980’de İran-Irak Savaşı’nın
başlamasında,
I. Irak’ın İran’ı Basra Körfezi’nden çıkarmak
istemesi,
II. Irak’ın İran’ın iç işlerine karışması,
III. iki ülkenin Arap dünyasının lideri olmak için
uğraşması
nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
13. 1980’de İran-Irak Savaşı’nın başlamasında
Irak’ın Basra Körfezi’ne tek başına hâkim olmak
istemesi (I)
İran’ın Kuzistan Bölgesi’ne hakim olarak (II)
Arap dünyasında lider konuma gelmek istemesi
(III)
durumları etkili olmuştur.
Cevap E
14. Küba Bunalımı’nda ABD ve SSCB’nin
karşılıklı anlaşarak sorunu halletmesi,
I. Doğu ve Batı blokları arasında gerginliğin
azaldığı,
II. Küba’nın komünizm ile yönetilmesine son
verildiği,
III. devletler arası ilişkilerde olumlu gelişmeler
yaşandığı
durumlarından hangilerine kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
14. Küba Bunalımı’nın çözülmesi ile
Doğu ve Batı blokları arasında gerginlik azalmış (I)
ve
devletler arası siyasi ilişkilerde olumlu gelişmeler
yaşanmıştır (III).
Ancak Küba’da komünizm yönetimi devam
etmiştir.
Cevap C
YUMUŞAMA (detant) DÖNEMİ VE SONRASI - II
1. Filistin halkının haklarını savunmak ve
İsrail’in Filistin’e yerleşmesini önlemek
amacıyla Yaser Arafat tarafından 1964’te
kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamas
B) El-Fetih
C) Filistin Kurtuluş Örgütü
D) Bağlantısızlar
E) İslam Konferansı Teşkilatı
1. 1964’te Filistin Halkının haklarını savunmak
amacıyla Yaser Arafat tarafından Filistin Kurtuluş
Örgütü kurulmuştur. Bu örgüt yıpratma savaşı
adını verdikleri taktikle İsrail’e saldırmıştır.
Cevap C
2. 1975’te 35 ülkenin katılımı ile imzalanan;
sınırları güvence altına alan, devletlerin
toprak bütünlüğünü korumayı taahhüt eden,
devletler arası işbirliğini isteyen deklarasyon
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Helsinki
B) Salt-I
C) Bandung
D) Cenevre
E) Antartika
2. 1975’te 35 ülkenin katılımıyla Finlandiya’nın
başkenti Helsinki’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Deklarasyonu imzalanmıştır.
Cevap A
3. ABD ile SSCB arasında 1970’lerde yapılan
silahsızlanma antlaşmalarının sayısının
artması,
I. iki devletin birbirinin gücünü kontrol etmeye
çalıştığı,
II. silahlı çatışmaların tamamen sona erdiği,
III. Soğuk Savaş’ın şiddetinin azaldığı
durumlarından hangilerine kanıt olarak
gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
3. ABD ile SSCB arasında yapılan ve
silahsızlanmayı öngören Salt-I ve Salt-II
antlaşmaları özellikle nükleer alanda
silahsızlanmayı öne çıkardığı için (II) silahlı
çatışmaları tamamen sona erdirmemiştir.
Cevap B
4. Yumuşama Dönemi’nde Batı ve Doğu
Bloklarının uydu çalışmalarının artması,
I. uzay egemenliği konusunda tartışmalarının
yaşanması,
II. uzaya ilk insanın gönderilmesi,
III. haberleşme teknolojisinde gelişmelerin
yaşanması
gelişmelerinden hangilerine zemin
hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4. Yumuşama Dönemi’nde Batı Bloku (ABD) ve Doğu
Bloku (SSCB) arasında uydu çalışmalarının artması
SSCB tarafından ilk defa uzaya insan gönderilmesi
(II),
uzay egemenliğinin tartışılması (I) ve
haberleşme teknolojisinin gelişmesi(III).
durumlarına neden olmuştur
Cevap E
5. 1963’te ABD Başkanı Kennedy ile SSCB
Başkanı Kruşçev için Moskova ile Washington
arasında kırmızı telefon hattının kurulmasının
temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriz anında olası savaşın önüne geçmek
B) Dünyayı bekleyen tehlikelere çözüm üretmek
C) İki liderin fikir alışverişi yapmasını sağlamak
D) Soğuk Savaşı sona erdirmek
E) Uluslararası ilişkileri geliştirmek
5. 1963’te ABD ile SSCB arasında kırmızı telefon
hattının kurulmasındaki amaç kriz anında iki ülke
arasında doğrudan iletişim kurmak ve olası bir
savaşın önüne geçmektir.
Cevap A
6. ABD’li Boksör Muhammed Ali Clay, ABD
ordusunun aşağıdaki ölgelerden
hangisinde savaşmasını protesto ederek
askere gitmemiştir?
A)Vietnam
B) Kore
C) Küba
D) Irak
E) Afganistan
6. ABD’li Boksör Muhammed Ali Clay, Vietnam
Savaşı’na (1965-1968) tepki göstererek askere
gitmemiştir.
Cevap A
7. Aşağıdakilerden hangisinde 1969’da ABD
Başkanı Nixon’un açıkladığı Nixon Doktrini’nin
içeriği doğru olarak verilmiştir?
A) ABD’nin dünya siyasetinden uzak durması
B) NATO’nun üye sayısının hızla arttırılması
C) Dünya’nın her yerinde ABD askeri bulunması
D) ABD’nin sadece müttefiklerine ekonomik ve silah
yardımı yapması
E) Komünizmin yayılmasına karşı her türlü önlemin
alınması
7. ABD, Vietnam Savaşı’ndan sonra 1969’da
Nixon Doktrini’ni yayımlayarak müttefiklerine sadece
ekonomik ve askerî yardım yapma kararı almıştır.
Cevap D
8. Arap-İsrail savaşlarını İsrail’in
kazanmasının aşağıdakilerden hangisine yol
açtığı savunulamaz?
A) Kudüs’ün Yahudi kontrolüne geçmesine
B) ABD ve SSCB’nin İsrail’i engellemesine
C) Arap milliyetçiliğinin güçlenmesine
D) Ortadoğu’da çatışmaların yoğunlaşmasına
E) Filistin halkının sıkıntılarının artmasına
8. Arap-İsrail savaşlarını İsrail’in kazanması, ABD
ve SSCB’nin İsrail’i engelleme gibi bir durumun
ortaya çıkmasına neden olmamıştır. Bu
savaşlardan sonra Ortadoğu’daki ABD SCB
rekabeti artmıştır.
Cevap B
9. SSCB’nin 1979’da işgal ettiği
Afganistan’dan 1989’da tamamen çekilmesinin
nedenleri arasında,
I. Afgan halkının yoğun direniş göstermesi,
II. dünyanın değişik yerlerinden gelen
Müslümanların Afganistan’da savaşması,
III. ABD’nin Afganistan’a silah ve cephane yardımı
yapması
durumlarından hangileri sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9. SSCB’nin Afganistan’dan çekilmesinde Afgan
halkının güçlü direnişi (I) ve
ABD (III) ile diğer
Müslüman ülkelerin (II)
Afganistan’a silah yardımı yapmaları durumları
etkili olmuştur.
Cevap E
10.
I. Keşmir Sorunu
II. Filistin Sorunu
III. Nükleer Silah Sorunu
Yukarıdaki sorunlardan hangileri günümüzde
de devam etmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
10. Hindistan ve Pakistan arasındaki
Keşmir Sorunu (I),
Arap-İsrail dünyasındaki Filistin Sorunu (II) ve
büyük devletlerin elindeki nükleer silah sorunu (III)
günümüzde de devam etmektedir.
Cevap E
11. ABD askerî güçlerinin Vietnam’da ağır
kayıplar vermesi,
I. Vietnam halkının ABD’ye karşı bütün gücünü
kullanması,
II. Vietnam’ın coğrafi koşullarının zor olması,
III. Vietnamlıların gerilla taktiği ile mücadele
etmesi
nedenlerinden hangilerine bağlanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
11. ABD ordusunun 1965-1968’deki Vietnam
Savaşı’nda yenilmesinde;
Vietnam halkının bütün gücüyle (I),
ABD’ye karşı gerilla taktiği uygulaması (III) ve
Vietnam’ın coğrafi şartlarının zor olması (II)
durumları etkili olmuştur.
Cevap E
12. ABD Başkanı Kennedy ile SSCB Başkanı
Kruşçev arasında 1961’de başlayan
görüşmelere bakarak,
I. Doğu ve Batı blokları arasında hiçbir sorun
kalmadığı,
II. Birleşmiş Milletlerin dünya barışını sağladığı,
III. süper güçlerin geri adım atmak durumunda
kaldığı
yorumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
12. ABD ile SSCB arasında 1961’de görüşmelerin
yapılması süper güçlerin geri adım attığı (III) ve
Yumuşama Dönemi’nin başladığını gösterir.
Cevap C
13. Aşağıdakilerden hangisi OPEC’in
kurulmasının nedenleri arasında
gösterilebilir?
A) SSCB’nin Ortadoğu’daki ağırlığını arttırmak
B) Batılı devletlerin Uzakdoğu’daki etkinliğini
azaltmak
C) Petrolün fiyatını üst seviyelere çıkarmak
D) Dünyada petrol krizi çıkarmak
E) Millî ekonomileri ortadan kaldırmak
13. 1960’da Bağdat’ta kurulan OPEC’in genel
amaçları petrol fiyatlarını kontrol etmek ve üst
seviyelere çıkarmaktır.
Cevap C
14. ABD ile SSCB’nin arasında yapılan
silahsızlanma antlaşmalarına rağmen
nükleer denemelere devam etmeleri
aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak
gösterilemez?
A) Dış politikada tutarsız davrandıkları
B) Savaş ihtimaline hazırlıklı oldukları
C) Uluslararası ilişkilerde birbirlerine
güvenmedikleri
D) Halkları tarafından desteklendikleri
E) Silah teknolojilerini ilerletmeye uğraştıkları
14. ABD ve SSCB’nin silahsızlanma antlaşmalarına
rağmen nükleer denemeler yapmaları halkları
tarafından desteklendiklerini göstermez. Bu denemeler
yapılırken kamuoyu ve halk pek dikkate alınmamıştır.
Cevap D
KÜRESELLEŞEN DÜNYA - I
1. SSCB’nin dağılmasıyla,
I. COMECON,
II. Bağımsız Devletler Topluluğu,
III. Varşova Paktı
örgütlerinden hangileri kendiliğinden
ortadan kalkmıştır?
A) I ve II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
1. SSCB’nin dağılmasıyla 1949’da kurulan
COMECON (I) ve 1955’te kurulan Varşova Paktı
(III) ortadan kalkmıştır.
Cevap C
2.
I. Yugoslav lider Tito’nun ölümü
II. Bosna Savaşı
III. Dayton Antlaşması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – III – I
D) III – I – II
E) III – II –I
2. Yugoslav lider Tito’nun ölümü 1980, Bosna
Savaşı 1992, Dayton Antlaşması 1995’de
yapılmıştır.
Sıralama I-II-III şeklinde olmalıdır.
Cevap A
3. Irak, İran ile yaptığı savaşın zararlarını
karşılayabilmek için (I)’i işgal etmiştir. ABD
başta olmak üzere Batılı devletlerin bu duruma
karşı çıkması üzerine (II)başlamıştır.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Kuveyt- İran-Irak Savaşı
B) Filistin-Petrol krizi
C) Kuveyt-I. Körfez Savaşı
D) Filistin-I. Körfez Savaşı
E) Bahreyn-Filistin görüşmeleri
3. Irak, İran ile yaptığı savaşın zararlarını
karşılamak için Kuveyt’i işgal etmiştir. ABD ve
Batılı devletlerin karşı çıkması üzerine I. Körfez
Savaşı başlamıştır.
Cevap C
4. SSCB’nin ilk ve son liderlerinin isimleri
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A)Lenin-Stalin
B)Yuri Andropov-Gorbaçov
C) Stalin-Boris Yeltsin
D) Lenin-Gorbaçov
E) Kruşçev-Lenin
4. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB)
ilk lideri Lenin, son lideri de Mihail Gorbaçov
olmuştur.
Cevap D
5. SSCB’nin lideri konumunda olduğu Doğu
Bloku’nun parçalanma sürecine girmesinde
aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin
etkili olduğu söylenebilir?
A) Bağlantısızlar Hareketi
B) II.Dünya Savaşı
C) Helsinki Nihai Senedi
D) AET’nin kurulması
E) Nixon Doktrini
5. SSCB’nin dağılma sürecine girmesinde 1975’te
35 ülkenin katılımıyla Helsinki Nihai Senedi’nin
imzalanması etkili olmuştur. Bu senette insan
hakları ve özgürlükler ön plana çıkmıştır.
Cevap C
6. ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra terörün
kaynağını yok etmek için bazı ülkelere askerî
harekatta bulunmuştur.
Buna göre ABD aşağıdaki devletlerden
hangisine askerî müdahalede bulunmuştur?
A) Afganistan–Kuveyt
B) Irak–Kore
C) Mısır–Libya
D) Afganistan–Irak
E) Suriye–Vietnam
6. ABD, 11 Eylül saldırılarının ve terörün kaynağını
yok etmek için 2001’e Afganistan’a, 2003’te de
Irak’a askeri müdahalede bulunmuştur.
Cevap D
7. SSCB’nin zamanla zayıflamasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisinin
diğerlerine göre daha az olduğu savunulabilir?
A) Halkın hayat standartının düşmesi
B) Sosyo-ekonomik şartların ağırlaşması
C) Askerî harcamaların artması
D) Yaşlı devlet adamlarının SSCB’nin başına
geçmesi
E) Alkol ve kumar kullanımı ile rüşvet ve hırsızlığın
giderek artması
7. SSCB’nin dağılmasında devlet adamlarının yaşlı
olmasının etkisi diğerlerine göre daha az etkili
olmuştur.
Cevap D
8. SSCB’de aşağıda verilen hangi devlet
adamının zamanında parçalanma sürecini
yaşamıştır?
A) Yuri Andropov
B) Mihail Gorbaçov
C) Boris Yeltsin
D) Konstantin Çernenko
E) Nikita Kruşçev
8. SSCB, Mihail Gorbaçov Dönemi’nde uygulanan
perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost
(açıklık) politikalarının bir sonucu olarak
parçalanma sürecine girmiştir.
Cevap B
9. 1985 yılında SSCB’nin başına geçen
Mihail Gorbaçov’un belirlediği temel ilkeler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Batılı devletlerle ilişkileri geliştirme
B) Ekonomik yapıyı güçlendirme
C) İnsana verilen değeri artırma
D) Savunma harcamalarını tamamen durdurma
E) Devletin resmî ideolojisinin yarattığı katı ve
totaliter baskıyı hafifletme
9. SSCB’nin başına geçen Mihail Gorbaçov
Dönemi’nde silahlanma azaltılmış ancak savunma
harcamaları tamamen durdurulmamıştır.
Cevap D
10. “Perestroyka” kavramı aşağıdakilerden
hangisi ile en iyi şekilde açıklanmıştır?
A) ABD’nin Avrupalı devletlere yaptığı ekonomik
yardımlardır.
B) SSCB’nin yaptığı askerî antlaşmaların tümüne
verilen isimdir.
C) Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinde birliğe yeni
dahil olan ülkelerin genel adıdır.
D) Mihail Gorbaçov’un Sovyet ekonomisini
güçlendirme amacıyla uygulamaya koyduğu iktisadi
reform programıdır.
E) Demir Perde ülkelerine SSCB’nin verdiği askerî ve
ekonomik yardımlardır.
10. Perestroyka, Mihail Gorbaçov Dönemi’nde
Sovyet ekonomisini düzeltmek, verimi artırmak
ve halkın yaşam düzeyini artırmayı amaçlayan
iktisadi reform programının adıdır.
Cevap D
11. 1985 yılında SSCB’nin başına geçen
Mihail Gorbaçov, 1979 yılından beri işgal
ettikleri hangi bölgeden çekilme kararı
almıştır?
A) Vietnam
B) Çin
C) Afganistan
D) Almanya
E) Pakistan
11. 1985’te SSCB’nin başına Mihail Gorbaçov,
1979’dan beri işgal ettikleri Afganistan’dan 1989’da
çekilme kararı almıştır.
Cevap C
12. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin
Azerbaycan Türklerine karşı yaptığı şiddet
olayları arasında gösterilebilir?
A) Çeçen İsyanı
B) Tehcir Kanunu
C) Hocalı Katliamı
D) Serebrenika Katliamı
E) 1915 Olayları
12. Ermeniler, 1991’de Dağlık Karabağ Bölgesi’nde
Azerbaycan Türklerine karşı Hocalı Katliamı’nı
gerçekleştirmişlerdir.
Cevap C
13. Gürcistan ve Türkiye arasındaki en
önemli ekonomik bağın aşağıdakilerden
hangisi olduğu söylenebilir?
A) Bakü–Tiflis–Ceyhan Petrol Boru Hattı
B) Mavi Akım
C) Trans–Hazar Boru Hattı Projesi
D) Şah Deniz Projesi
E) Güney Kafkasya Boru Hattı Projesi
13. ABD, Türkiye ve Batılı devletlerin desteğiyle
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı kurulmuştur. Rusya,
İran ve Ermenistan bu hatta karşı çıkmışlardır.
Cevap A
14. I. Slovenya
II. Hırvatistan
III. Bosna-Hersek
IV. Arnavutluk
V. Sırbistan
Yukarıdakilerden hangisi Yugoslavya’dan
bağımsızlığını ilan eden devletlerarasında
gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
14. Yugoslavya’dan ayrılan devletler arasında
Arnavutluk gösterilemez (IV). Arnavutluk daha
öncesinde Balkan Savaşları sırasında 1912’de
bağımsız olmuştur.
Cevap D
KÜRESELLEŞEN DÜNYA - II
1. SSCB’nin dağılması,
I. Balkanlar ve Orta Avrupa’da etnik milliyetçiliğe
dayalı sınır çatışmalarının başlamasına,
II. Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kurulmasına,
III. ABD’nin dünya siyasetinde daha fazla etkin
olmasına
gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
1. SSCB’nin dağılmasıyla Orta Avrupa ve Balkanlarda
milliyetçiliğe dayalı sınır çatışmaları başlamış (I),
bağımsız devletler topluluğu kurulmuş (II) ve
ABD dünya siyasetinde daha etkili olmaya başlamıştır
(III).
Cevap E
2. Aşağıda verilen Orta Asya Türk
devletlerinden hangisi bölgenin en büyük
doğalgaz rezervine sahip ülkedir?
A)Türkmenistan
B)Özbekistan
C)Kazakistan
D)Kırgızistan
E)Azerbaycan
3. SSCB’nin dağılmasıyla kurulan
Türk devletleri arasında Gürcistan (II) ve
Ermenistan (IV) bulunmamaktadır.
Cevap C
4.
I. Dağlık Karabağ
II. Golan Tepeleri
III. Keşmir Sorunu
Verilenlerden hangilerinin Azerbaycan ile
Ermenistan arasında günümüze kadar
süregelen bir sorun olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
4. SSCB’nin dağılmasıyla kurulan Azerbaycan ve
Ermenistan devletleri arasında Dağlık Karabağ
Sorunu ortaya çıkmış ve bu sorun günümüzde de
sorun olmaya devam etmektedir.
Cevap A
5.
I. Haydar Aliyev
II. Ebulfeyz Elçibey
III. İlham Aliyev
Yukarıda verilen Azerbaycan devlet
başkanlarının başa geçme sıraları, aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A) I-II-III
B) III-I-II
C) II-I-III
D) II-III-I
E) III-II-I
5. Azerbaycan’ın ilk devlet başkanı Ebulfeyz
Elçibey’dir. Ebulfeyz Elçibey’den sonra Haydar
Aliyev sonrasında ise İlham Aliyev devlet
başkanlığı görevine gelmişlerdir. Sıralama II, I,
III şeklinde olmalıdır.
Cevap C
6. Gorbaçov ile başlayan radikal
reformların,
I. sosyalist ideolojinin sarsılmasına,
II. SSCB’nin merkezî otoritesinin sarsılmasına,
III. Doğu Bloku’nda dinî bütünlüğün
bozulmasına
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
6. SSCB’nin son lideri olan Mihail Gorbaçov
Dönemi’nde başlayan Perestroyka (yeniden
yapılanma) ve Glastnost (açıklık) reformlarının
bir neticesi olarak
SSCB’nin merkezî otoritesi (II) ve sosyalist
ideolojisi (I) sarsılmış ve SSCB dağılma sürecine
girmiştir.
Cevap C
7.
I. Tacikistan ⇒ İlham Aliyev
II. Kırgızistan ⇒ Askar Akayev
III. Türkmenistan ⇒ Saparmurat Niyazov
Yukarıda verilen devletler ve devletlerin
kurucuları arasındaki eşleştirmelerden
hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
7. Tacikistan’ın kurucusu İmam Ali
Rahmanov’dur.
Kırgızistan’ın kurucusu Askar Akayev’dir.
Türkmenistan’ın kurucusu ise Saparmurat
Niyazov’dur.
İlham Aliyev ise Azerbaycan’ın üçüncü devlet
başkanıdır.
Cevap A
8.
I. Çeçenistan
II. Güney Osetya
III. Dağıstan
IV. Tataristan
V. Abhazya
Verilenlerden hangileri 2008 yılında
Gürcistan’dan ayrılarak
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve V
D) III ve IV
E) III ve V
8. 2008 yılında Güney Osetya (II) ve
Abhazya (V) Gürcistan’dan ayrılarak
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Rusya
Federasyonu, Güney Osetya ve Abhazya’nın
bağımsızlığını tanımış ve desteklemiştir. Bu
durum ise Gürcistan-Rusya Savaşı’na neden
olmuştur.
Cevap C
9. Aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin
II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
A)1980 İhtilali- Bütün siyasi partilerin kapatılması
B) SSCB’nin dağılması- Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanması
C) Tito’nun ölümü- Bosna Savaşı
D) Berlin Duvarı’nın yıkılması- Doğu ve Batı
Almanya’nın birleşmesi
E) I. Körfez Savaşı- Kuveyt’in Irak tarafından
işgali
9. I. Körfez Savaşı Kuveyt’in Irak tarafından işgal
edilmesine neden olmamış tam tersine Irak’ın
Kuveyt’i işgali I. Körfez Savaşı’nın çıkmasına
neden olmuştur.
Cevap E
10.
I. Rus azınlığı
II. Alfabe kullanımı
III. Kapalı ekonomi
SSCB’nin dağılmasıyla kurulan yeni Türk
devletlerinin yukarıda verilen sorunlardan
hangileriyle karşı karşıya kaldığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
10. SSCB’nin dağılmasıyla kurulan Türk devletleri
içerisinde kalan Rus azınlığı (I),
Rusya’nın dayatmış olduğu Kril alfabesini
kullanma zorunluluğu (II) ve
uygulanan kapalı ekonomik sistem (III) Türk
devletlerinde sorunların çıkmasına neden
olmuştur.
Cevap E
11. Türk Kurtuluş Savaşı’nda birçok dostluk antlaşmasına
imza atan Türkiye ve SSCB’nin zamanla aralarının açıldığı
görülmüştür.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisinin diğerlerine göre daha az olduğu
söylenebilir?
A) Türkiye’nin 1923’lerden itibaren batılı devletlerle ticari ve
dostluk antlaşmaları yapması
B) SSCB’nin boğazlarla ilgili haklarının Montrö Boğazlar
Sözleşmesi ile elinden alınması
C) SSCB’in Kıbrıs Meselesi konusunda Türkiye’ye karşı tavır
alması
D) II. Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin Türkiye’den
boğazlar ile ilgili haklar talep etmesi
E) Türkiye’nin Ortadoğu’da tarafsız bir politika takip etmesi
11. Türkiye’nin Ortadoğu’da tarafsız bir politika
takip etmesi Türk SCB ilişkilerinin bozulmasında
daha az etkili olmuştur. Türkiye’nin bu tarafsızlığı
Ortadoğu ülkeleri arasında olumlu bir şekilde
karşılanmıştır.
Cevap E
12. SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını
kazanan Türk devletlerinin Batı’yla ilişkilerini
arttırmasında;
I. Türkiye,
II. İran,
III. Rusya Federasyonu
devletlerinden hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
12. SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını
kazanan Türk devletlerinin Batı ile ilişkilerini
geliştirmelerinde Türkiye’nin etkisi fazla
olmuştur. Türkiye, Orta Asya’daki Türk
ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasında köprü
vazifesi görmüştür.
Cevap A
13.
– Türkiye’nin öncülüğünde kurulmuştur.
– Ekonomik ve bölgesel kalkınma hedeflenmiştir.
– Sadece Türk devletlerinin yer aldığı bir oluşum
değildir.
Yukarıda özellikleri verilen kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya Konfederasyonu
B) Avrupa Birliği
C) İslam Konferansı Örgütü
D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği
E) Birleşmiş Milletler
13. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)
Türkiye’nin öncülüğünde Karadeniz’e kıyısı olan
devletler ile
Yunanistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında
kurulmuştur.
Cevap D
14.
– Genel merkezi Ankara’dır.
– Türk devletleri arasında kültürel, sanatsal ve
bilimsel çalışmalarının geliştirilmesini amaçlar.
– Resmi dili Türkçe’dir.
Yukarıda özellikleri verilen oluşum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) D-8
B) Asya Konfederasyonu
C) Türk Kültürü ve Sanatları Ortak Yönetimi
D) OPEC
E) NATO
14. Türk Kültürü ve Sanatları Ortak Yönetiminin
(TÜRKSOY) merkezi Ankara’dadır. Resmî dili
Türkçedir. Türk devletleri arasında bilimsel ve
kültürel çalışmaları esas almıştır. Üye devletler
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve
Türkmenistan’dır.
Cevap C
D-8, Developing Eight (gelişmekte olan 8 ülke), 8 ülkeyi ifade eden bir kuruluş.
Bu sekiz ülke Türkiye, İran, Pakistan,Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya.
OPEC: petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
Download

Cevap A - WordPress.com