NNNNn
NEZİHE SOYDAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
2
KRİZİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
UZAKDOĞUDA YENİ BİR GÜÇ: JAPONYA
1. Japonya’da 1867’de imparator olan Mutsuhito’nun 45
yıllık saltanat dönemine …………………….. Dönemi adı
verilir. Bu döneme Aydın Hükümet Çağı da denir.
2. Meiji’de hedef “ Güçlü ordusu olan zengin bir ülke”’dir.
Not: Doğunun ahlakı - Batının teknolojisi" Japonların
sloganı olmuştur.
1. Ulusal sanayiyi güçlendirme yolunda halk, hem tasarrufa
hem de yerli malı kullanmaya özendirilmiştir. Bu amaçla, 4
Nisan 1929’da İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen “Yerli
Malı Kullanma ve Koruma” konulu toplantıda yerli malı
kullanmaya yönelik önemli kararlar alınmıştır. Bu toplantının
en
önemli
sonucu
“……………
………………
…………………….……’nın ” ilan edilmesidir. Türk Ofis ve
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.
Soru: Japonya’da imparator Mutsuhito önderliğinde
ulusalcı ve çağdaş bir toplum yaratmak amacıyla
1867’den itibaren başlatılan, “Aydın Hükûmet” olarak
da bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Not: 1933 yılında Planlı Ekonomik Kalkınma modeline
geçilmiştir. 1933’te dış ödemelerde “kliring” ve “takas”
sistemi uygulamasına başlanmıştır. Kliring Sistemi “malını
alanın, malını alma” ilkesine dayanan ekonomi modelidir.
A) Detant Dönemi
C) Kadife Devrimi
E) Küreselleşme Dönemi
Soru: 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na karşı
Türkiye’nin aldığı önlemler arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
B) Beyaz Devrim
D) Meiji Restorasyonu
1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ
1. I. Dünya Savaşı sonrasında ekonomisi durma noktasına
gelen Almanya, ABD’nin istediği savaş tazminatını
ödemek için para basınca, Almanya’da hiperenflasyon ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında ABD, 1924 yılında
Almanya’ya
………………
…………………’nı
önermiştir.
2. Borsadaki düşüş 21 Ekim günü yabancı yatırımcıların
kâğıtlarını ellerinden çıkarmalarıyla hızlanmış ve “………
…………………………..” olarak anılan 24 Ekim 1929
Perşembe günü borsa dibe vurmuştur.
3. 1933’te ABD’de Roosevelt, ekonomik sistemde köklü
değişiklikler vaat eden ……………. …………… ( Yeni
Anlaşma ) projesiyle iş başına gelmiştir.
A) Gümrük vergilerinin artırılması
B) Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kurulması
C) Devletçilik modelinin uygulanmaya başlanması
D) Misâk-ı İktisadî Kararlarının kabul edilmesi
E) Yerli Malları Haftası’nın ilan edilmesi
AVRUPA’DA TOTALİTER REJİMLERİN KURULUŞU
-- İTALYA’DA FAŞİZM
1. I. Dünya Savaşı’nda istediğini elde edemeyen İtalya’da
ortaya çıkan olumsuz hava, “Duçe” lâkaplı Benito
Mussolini’nin liderliğinde Faşist Parti’nin işine yaramıştır.
1921 seçimlerinden sonra Faşist Parti’nin fikirleri yayılmaya
başlamış, 1922’de de Mussolini yönetimindeki “Ulusal
Güvenlik İçin Gönüllü Faşist Milisler’den” oluşan …………
……………………………. grubunun Roma’ya gelmesiyle bu
süreç hızlanmıştır.
Soru: ABD’de 24 Ekim 1929’da New York Borsası’nın
dibe vurmasıyla başlayan ve etkilerinin uzun yıllar tüm
dünyada
hissedildiği
gelişme
aşağıdakilerden
hangisidir?
2. Mussolini, Akdeniz’e “………… …………………” ( Mare
Nostrum ) diyerek Roma İmparatorluğu’nu yeniden meydana
getirmeyi hedeflemiştir.
A)
Dawes
Planı
B)
Eisenhower
C) Kara Perşembe
D) New Deal
E) Bağlantısızlar Hareketi
Soru: İtalya’da “Ulusal Güvenlik İçin Gönüllü Faşist
Milisler” olarak teşkilatlanan ve 1922 yılında Roma’ya
gelerek Faşist Parti’nin fikirlerini yaymaya çalışan
Mussolini yönetimindeki askerî birlikler aşağıdakilerden
hangisidir?
Doktrini
Soru: I. Dünya Savaşı sonrasında, hiperenflasyonun
ortaya çıkmasıyla ekonomisi durma noktasına gelen
Almanya’ya, 1924 yılında ABD tarafından önerilen
plan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Truman Doktrini B) Dawes Planı C) Marshall Planı
D) Monroe Doktrini E) Eisenhower Doktrini
A) İlluminati
D) Kara Gömlekliler
B) Gestapo
C) Carbonari
E) İntikam Tugayları
NNNNn
NEZİHE SOYDAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
-- JAPONYA’DA MİLİTARİZM
İSPANYA İÇ SAVAŞI VE FRANCO DÖNEMİ
1. Japonya’nın 1920’li yıllardan itibaren Uzak Doğu’da
yayılmacı politika izlemesi Batılı devletlerin tepkisini çekmiş,
bu doğrultuda 1922’de Washington Deniz Silahsızlanma
Konferansı düzenlenerek Japonya’nın deniz kuvvetleri
sınırlandırılmak ve böylece Çin’e saldırması engellenmek
istenmiştir.
2. 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nden sonra yayılmacı
politikalarını artıran Japonya, bu tarihten itibaren politikasını
askerî güce (militarizm) dayandırmaya başlamıştır.
Soru: 1920’li yıllardan itibaren Uzak Doğu’da yayılmacı
politika izlemesi nedeniyle Avrupa devletlerinin 1922’de
Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı’nda deniz
kuvvetlerini
sınırlandırma
kararı
aldığı
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kore
D) Vietnam
B) Japonya
E) Endonezya
Soru: 1936 İspanya İç Savaşı sonrasında iktidarı ele geçiren
ve ülkesini II. Dünya Savaşı’ndan uzak tutarak uzun süre
yönetimi elinde tutan general ve devlet adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benito Mussolini
B) Joseph Stalin
C) Vladimir İlyiç
Lenin D) Charles de Gaulle E) Francisco Franco
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYADAKİ BİLİMSEL VE
KÜLTÜREL GELİŞMELER
1. 1919’da kabul edilen Wiemar Anayasası ile kurulan Alman
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, ülkenin içinde bulunduğu
durum, sağcı akımın ve Adolf ……………….’in Nasyonal
Sosyalist Partisi (NAZİ)’nin iktidara gelmesi sürecini
hızlandırmıştır.
2. Nazi Partisi, kendisine askerî güç olarak “SA” denen hücum
kıtaları ile “SS” denilen savunma kıtaları oluşturmuştur. İlk kez
1924 seçimlerinde Alman Parlamentosu’na giren Nazi Partisi,
Versay Antlaşması’nın ağır şartlarından kurtulmayı ve
komünizme karşı mücadele etmeyi hedeflemiş, Alman ırkının
üstünlüğünü savunmuştur.
3. Ülkeyi her yönüyle ele geçiren Nazi Partisi, “………………”
adı verilen gizli bir polis teşkilâtı kurarak halkın her türlü
faaliyetini kontrol altına almıştır.
Not: Bu dönemde Alman dış politikasında ise Hitler;
a) Versay Antlaşması’nın şartlarından kurtulmayı,
b) Tüm Almanları tek bir çatı altında birleştirmeyi (saf Alman
ırkı),
c) “Hayat Sahası” ilkesini gerçekleştirmeyi, yani Almanların
yaşamadığı ancak Hitlerin ele geçirmeyi düşündüğü yerlerin
sınırlara dâhil edilmesini amaçlamıştır.
Soru:
I. Nazizm – Hayat Sahası
II. Faşizm – Gestapo
III. Nazizm – Bizim Deniz
II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da ortaya çıkan
siyasî düşünce ve yayılmacı politika amaçlayan kavramlar
yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
B) Yalnız II
E) I, II ve II
1. İspanya iç savaşı, Valencia’da hükûmet kuran
cumhuriyetçiler ile Burgos’ta hükûmet kuran General Franco
önderliğindeki milliyetçiler arasında yaşanmıştır. İspanya’daki
iç savaş, 1939’da milliyetçilerin Madrid’i ele geçirmesiyle son
bulmuştur. İç savaş sonrası iktidarı ele geçiren
………………………., Adolf Hitler ve Benito Mussolini gibi
benzer ideolojilere sahip olmakla birlikte, ülkesini II. Dünya
Savaşı’na sokmamış ve uzun süre iktidarda kalmıştır.
C) Çin
-- ALMANYA’DA NAZİZM
A) Yalnız I
D) I ve II
2
C) Yalnız III
1. Mimarîde Bauhaus akımı başlamıştır.
2. 1919’da nükleer proton keşfedilmiştir.
3. 1920’de ABD’de ilk radyo yayını başlamıştır.
4. 1921’de Fransa’da verem aşısı geliştirilmiştir.
5. 1923’te ABD’de elektrikli trafik ışıkları geliştirilmiştir.
6. 1923’te ilk buzdolabı üretilmiştir.
7. 1924’te dondurulmuş yiyeceklerin üretilmesine başlanmıştır.
8. 1925’te elektrikli ses kayıt aygıtları geliştirilmiştir.
9. 1926’da ABD’de Robert Goddard ilk sıvı yakıtlı roketi
fırlatmıştır.
10. 1926’da John Logie Baird ilk televizyon görüntüsünü
başarıyla iletti.
11. 1927’de ilk sesli sinema filmi yapılmıştır.
12. 1928’de C vitamini keşfedilmiştir.
13. 1929’da penisilin bulunmuştur.
14. 1932’de nötron bulunmuştur.
15. 1933’te Almanya’da Max Kroll ve Ernst Ruska elektron
mikroskobunu yapmıştır.
16. 1935’te Alman şirketi AEG, ses kaydetmek için manyetik
teyp bandını geliştirmiştir.
17. 1935’te radar geliştirilmiştir.
18. 1936’da ilk TV yayını İngiltere’de yapılmıştır.
19. 1938’de çekirdek bölünmesi (füzyon) ortaya çıkarılmıştır.
20. 1939’da İgor Sikorsky adlı bir Rus mühendis tarafından ilk
helikopter yapılmıştır.
21. Sürrealizm ( Gerçeküstücülük ) ve Ekspresyonizm
( Dışavurumculuk ) ortaya çıkmıştır.
22. Albert Einstein, 1922’de Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır.
Yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında yeni bir çığır açan
Einstein modern fiziğin temellerini atmıştır.
Soru: Aşağıdakilerden hangisi 1920-1940 yılları arasında
dünyada meydana gelen bilimsel veya teknolojik
gelişmelerden biri değildir?
A) İlk helikopter
B) İlk televizyon yayınının gerçekleşmesi
C) Sanatta sürrealizm ve ekspresyonizm gibi akımlar
D) İlk bilgisayarın üretilmesi
E) Penisilin ve C vitaminin bulunması
NNNNn
NEZİHE SOYDAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
2
Download

NEZİHE SOYDAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ