ADI/SOYADI:
OKUL NO:
NOTU:
KARACAÖREN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
12/B SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ II.DÖNEM I.SINAVI SORULARI
1) Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'de yaşanan Siyasi gelişmelerin yer aldığı paragraftaki boşlukları tamamlayınız?( 16 P)
Atatürk dönemindeki çok partili hayata geçiş denemeleri bir kaç başarısız girişim sonucu neticesiz kalmıştı. Çok partili hayata
geçilememesinde henüz toplumun böylesine bir olguya hazır olmaması, cumhuriyet ve inkılap karşıtlarının kurulan muhalefet
partilerinde toplanması ve isyanların çıkması etkili olmuştu.
İlerleyen süreçte demokrasinin olmazsa olmazlarından olan çok partili hayata geçmek için tekrar adımlar atıldı ve bu adımlar
başarıya ulaştı. Bu doğrultuda Temmuz 1945 tarihinde ilk muhalefet partisi olan _______________________________partisi Nuri
Demirağ tarafından kuruldu. Diğer taraftan ______________________________, _____________________________,
_________________________ve_______________________oluşan 4 CHP milletvekili verdikleri _____________________
kanun teklifinin reddedilmesi üzerine partiden istifa ederek 7 Ocak 1946'da Demokrat Partiyi kurdular.
Böylece 1946'da yapılan milletvekili seçimlerine birden fazla parti girmiş oldu.1946 seçimlerinde CHP'nin ezici çoğunluğuna
rağmen DP 69 milletvekili çıkardı.1950 seçimlerinde DP %55,2 oy alarak 408 milletvekili çıkardı ve iktidar oldu . 1960'a kadar
ülkeyi DP parti iktidarı yönetti . 1950 -1960 yılları arasında Cumhurbaşkanlık görevini ___________________________,
başbakanlık görevini ise __________________________________yerine getirmişti. Çeşitli nedenlerle yapılan 27 Mayıs 1960
askeri müdahalesi DP iktidarının sona ermesine , meclisin kapatılmasına ve pek çok siyasetçinin yargılanmasına yol açmıştı.
2) Yumuşama Dönemi ile ilgili aşağıda yer alan soruları cevaplandırınız?(10 P)
A)Yumuşama dönemi ne anlama gelmektedir?
B)Yumuşama döneminin mimarları ABD adına _____________________________, SSCB adına ise __________________tir.
C) ABD ve SSCB' yi yumuşama politikası izlemeye yönelten etkenlerden ikisini yazınız?
3) II .Dünya Savaşının Türkiye'de görülen etkilerinden beş (5) tanesini yazınız? (10 P)
4)Aşağıda verilen kavramları kısaca açıklayınız? (8 P)
Bağlantısızlar Hareketi:
BAAS partisi:
EOKA örgütü:
Keşmir Meselesi:
5) 1980 -1988 arası yaşanan İran -Irak Savaşının nedenlerinden üçünü yazınız? ( 6 P )
6)Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) yazınız. (10 p)
(
(
(
(
(
) 1917 yayınlanan Balfour deklarasyonu ile Türkiye Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini resmen bildirmiştir.
) 1949 'da kurulan NATO'ya Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.
) Enosis , Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama idealidir.
) 1957 Eisenhower doktrini, Orta Doğu'nun SSCB kontrolüne girmemesi için ABD tarafınca yayınlanmıştır.
) Kıbrıs Barış Harekatı ile (1974 ) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yurtdışına asker gönderilmiştir.
7) Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız? ( her boşluk 2 puan) (22 p)
EOKA , Türk Mukavemet Teşkilatı, Rauf Denktaş , Dr. Fazıl Küçük , ABD, İngiltere , SSCB , Yugoslavya , Molotof ,
Marshall, CENTO , OPEC, Yuri Gagarin , Neil Amstrong , Sputnik, Muhammed Ali , Mahatma Gandi , Afganlı
Mücahitler ,Filistin Kurtuluş Örgütü , Saddam Hüseyin , Ayetullah Humeyni
A) Soğuk Savaş Döneminde Batı Bloğunun liderliğini_______________, Doğu Bloğunun liderliğini ise ________________yaptı.
B)_______________________planı doğrultusunda pek çok Amerikan malı malzeme ve makine II.Dünya savaşı sonrası yıkılan
Avrupa ekonomilerine canlandırmak için dağıtılmıştır. Türkiye'de bu yardımlardan faydalanmıştır.
C)Türkiye , Irak ,İran , İngiltere ve Pakistan arasında 1955'de kurulan Bağdat Paktı , 1959'da _________________________adını
alarak devam etmiştir.
D) ____________________________, Vietnam Savaşı'nı protesto eden ABD'li dünya şampiyonu boksördür.
E)EOKA gibi Rum örgütlerine karşı Kıbrıs Türklerince _______________________________________adlı direniş örgütü kuruldu.
F)1961' de Rus kozmonot ____________________________________Vostok -1 uzay aracı ile uzaya giden ilk insan oldu.
G)________________________________adlı örgüt SSCB'nin Afganistan işgaline karşı direnişe geçmiş halktan oluşur.
H)1979'da İran'da yaşanan devrim sonrası Pehlevi Hanedanlığı yıkılmış ve yerine _____________________________liderliğinde
İran İslam Cumhuriyeti adı altında şeriatçı bir yönetim kurulmuştur.
I)1969 da ABD' li astronot _______________________ _______Ay 'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçmiştir.
İ) 1960 'da kurulan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Makarios , yardımcısı ise _______________________idi.
Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( Her biri 3 Puan) (18 p)
8)II. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin aralarındaki
anlaşmazlık ve çatışmaları doğrudan sıcak bir savaşa
girmeden sürdürdükleri dönem aşağıdakilerden
hangisiyle adlandırılır?
A)Restorasyon Dönemi
B)Küreselleşen Dünya
C)Yumuşama Dönemi
D)Soğuk Savaş Dönemi
E)Sıcak Çatışma Dönemi
9) Küba Krizi'nde nükleer savaş ihtimali karşısında ABD ve
SSCB geri adım atmak zorunda kalmıştır.
SSCB aşağıdakilerden hangisi karşılığında Küba'daki
füzeleri sökebileceğini bildirmiştir?
A) ABD'nin yalnızlık politikasına dönmesi
B) Türkiye'deki ABD'ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi
C)SALT -1 Anlaşmasının yapılması
D)ABD'nin Fidel Castro'yu desteklemesi
E)Truman Doktrinini ABD'nin yayınlaması
10) Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani
lideridir. Hindistan'da resmi olarak ''Ulusun Babası ''ilan
edilmiştir. Birleşmiş Milletler doğum günü olan 2 Ekim'i
''Dünya Şiddete Hayır Günü '' ilan etmiştir.
Yukarıda anlatılan lider aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nelson Mandela
B)Adolf Hitler
C)Mahatma Gandi
D)Mao Zedong
E)Benito Mussolini
11)
I.1948 Arap-İsrail Savaşı 'nın nedeni Filistin topraklarında
İsrail Devleti'nin kurulmasıdır.
II. 1948 Savaşında İsrail başarılı olmuş ve çok sayıdaki Filistinli
komşu ülkelere zorunlu göç etmek zorunda kalmıştır.
III. 1956 Mısır -İsrail Savaşını Mısır kaybetmiştir.
IV. 1967 Arap -İsrail Savaşları 6 gün sürmüş İsrail'in
topraklarını 4 kat genişletmesi ile sona ermiştir.
V. 1973 Yom Kippur Savaşı'nda sonra Bandung Antlaşması
imzalanmıştır.
Arap- İsrail Savaşları ve Filistin sorunu ile ilgili yukarıda
verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12) 1945’ten sonra Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da ve
Uzakdoğu’da etkinliğini artırmış, bunun üzerine ABD ve bazı
Avrupa devletlerinin katılımıyla NATO kurulmuştur.
Bu durum karşısında Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu
askeri örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varşova Paktı
B) Comecon
C) Balkan Paktı
D) Balkan Antantı
E) OECD
13) 1960 yılında İran ,Irak, Suudi Arabistan , Kuveyt ve
Venezüella gibi petrol üreticisi ülkeler petrol fiyatlarını
yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında iş birliği
sağlamak için aşağıdakilerden hangisini kurmuşlardır?
A)NATO B)OECD C) OPEC D)OAPEC E) BM
SINAV SÜRESİ : 40 DK'DIR . BAŞARILAR
Download

ADI/SOYADI: NOTU: OKUL NO: KARACAÖREN ÇOK