černá azurová purpurová žlutá
Víme, kam letí.
www.podnikatel-info.cz
Ročník
Roãník 12
15
č.
5/2008
ã. 7–8/
2011
Nebezpečné škrty
Poslední vývoj jednání o státním rozpočtu
ukazuje, že vláda ČR pomalu rezignuje na
jednu z nejdůležitějších prorůstových investic, kterou je výstavba a údržba silniční infrastruktury. Nejenže nám tak hrozí odklad
zahájení řady důležitých staveb a zpomalení
budování už rozestavěných, ale ohrožena začíná být i bezpečnost dopravy, vinou zcela
nedostatečné údržby. Například téměř pětina
z 12 520 mostů je dnes ve špatném až kritickém stavu, kvůli dlouhodobému zanedbávání
oprav je havarijní situace také na 44 % ze
49 000 kilometrů silnic nižších tříd. Přestože
poplatky, kterými jsou zatíženi motoristé,
a především silniční nákladní doprava, stále
rostou, stav silniční sítě se nezlepšuje a investice do ní klesají. Prudce se zhoršující
stav silnic nižších tříd, nedostatečná údržba
dálnic a silnic první třídy, havarijní stav velké části mostů jsou však nejen obrovským
bezpečnostním rizikem, ale znamenají také
podstatné zvýšení provozních nákladů na
údržbu a opravy vozidel.
Poměr výkonů naší silniční dopravy ke kolejové se přiblížil evropskému standardu a je
asi 80 : 20. Přesto má ČR nejvíc kilometrů
drážních tratí na obyvatele, nejvíc železničních přejezdů na obyvatele, a tím také největší náklady na údržbu na obyvatele. Zato hustotou 7,1 km dálnic na 1000 km2 naše republika značně zaostává za vyspělými evropskými zeměmi, kde se tato čísla pohybují v rozmezí od 19,8 do 57,2 km/1000 km2.
Je znepokojující, že právě současná pravicová
vláda bude první, která má v plánu omezit financování výstavby a údržby silniční infrastruktury, a omezit tak investice stimulující rozvoj zdrojů ekonomického růstu. Martin Felix
Ministr je proti
Za perverzní skutečnost, proti které bude
bojovat do posledního dechu, označil nedávno v rozhovoru pro deník Právo ministr financí Miroslav Kalousek daňovou uznatelnost zaměstnaneckých benefitů. Nemá však
nic proti benefitům, jen soudí, že tato věc
patří do kolektivního vyjednávání. Není
podle něho žádný důvod, aby České dráhy
nedaly svým pracovníkům benefitní jízdenky nebo aby i jiné podniky nenabízely svým
lidem benefity. Jde ale o vztah zaměstnance
a zaměstnavatele, a proto by tyto požitky neměly být daňově zvýhodněny a neměli by na
ně přispívat všichni ostatní, tedy živnostníci,
studenti i důchodci.
O benefitech též na str. 4 tohoto vydání. (vam)
Témata měsíce: Automobilový
průmysl/ /Vzdûlávání
Leasing a fleet management
PrÛmysl v âRprůmysl
/ Plasty/ Letecký
a kompozity
Účet minulé krize
á
visl oá
z
e ep
ná n CDV n bjížt
u
io
un e
Jso . Studi y řidič yslně.
b
a
dat la, že seky úm
i
Náš průmysl přišel o 200 tis. pracovních míst a 45 mld. Kč
tvrd ýtné ú
m
děli
erip
a sociální dohody, tzv. tripartitě, jejíž
s
o
r
m
jednání mají v poslední době mimop
e
r
řádný ohlas u veřejnosti. Ohledně
ilíře minist R
p
–
strategických dokumentů – máme
„i“ ovor s hodu Č
naši Agendu 2010, zpracovanou doi
ř
T ozh obc m.
konce ještě před vládním prohlášee
R
ním současného kabinetu. Při vší
ty. yslu a ocourk
skromnosti ji považuji za lepší než
m
K
vládní dokument, protože důsledně
prů tinem
usiluje o rozvoj byznysu, růst země,
r
hlavně její konkurenceschopnosti.
vá
Ma
ý
b
e za
s
Jak hodnotíte hospodářskou pod
u ory
o
litiku současné české vlády?
s
Vadí nám rozpory a nedůstojná kodčí mi sp
o
h
munikace v koalici, byť vláda nějak
Roz adový rtovní
pracuje, ale také to, že z úst premiéo
r
ra, ani ekonomických ministrů není
i úh stá sp
slyšet slovo růst nebo konkurencey .
h
c
schopnost. A to jsou pro nás věci
a ráže
t
nejzásadnější. Velkým problémem
i
b
ar
je neprofesionalita. Například v obchir
a
lasti DPH; jestliže koalice několia
í
v ž
krát v krátké době změní strategický
t
s
l
e ají u
názor na sazbu daně, je to špatné pro
t
i
v
a kon
t
firmy i ekonomiku. Za posledních
s
dvacet let také nepamatuji, že by něDny ry se
která vláda bez ohledu na vývoj
u
t
vnějších i vnitřních vztahů, ekonotek té.
miky a sociální situace v zemi tvrdiá
p
po
í
la, že vládní prohlášení je dogma
n
d
a že nelze jednak jinak, než je v něm
ře EU
t
s
Jsme největší podnikatelský svaz napsáno. Přitom k změně faktorů
Průmyslové podniky
ou aískat v
l
v zemi (reprezentujeme 1600 podni- důležitých pro krátkodobé, ale i straa
a dopravní firmy v Česku
ků zaměstnávajících přes milion lidí) tegické rozhodování dochází téměř
ro madné z
p
přestály krizi let 2008–
a klíčový partner vlády i odborů, má- denně, někdy i po minutách.
e
J u sn
–2010 relativně úspěšně,
me tedy značnou odpovědnost, takže
firm ?
ale manažeři podniků žád- to pro mne byla velká výzva. Protože A které nejdůležitější zahraniční
se však podařilo zvolit i silné před- problémy jsou překážkou lepších
r
velké zlepšení v oblasti
úvě
stavenstvo a do funkcí vicepreziden- výsledků českého průmyslu?
y né
k
i
l
u e. investic, zakázek a zaměst- tů některé z našich nejlepších mana- To, co se stalo nedávno – snížení raa
r
neočekávají.
žerů, dostalo vedení svazu silný tingu USA, je jedna z nejděsivějších
hyd obejd nanosti
z
e
Ukázalo
to i nedávné šetře- mandát k provedení potřebných zpráv za poslední desetiletí. Je tím
e
b
n
změn. Nejdříve jsme se rozhodli dát ohrožena ekonomika největší mocní, které ve spolupráci
t se iky
do pořádku situaci uvnitř organizace, nosti, „garanta demokracie“, který
Svě eumat
s Českou národní bankou
takže teď dokončujeme audit, který klackem své armády chrání určité
uskutečnil Svaz průmyslu
by měl zajistit, abychom spolupraco- demokratické principy naší euroata pn
2
3
4
6
8
12
a dopravy ČR. S jeho prezidentem Ing. Jaroslavem
Hanákem jsme hovořili
o současné situaci i perspektivách dalšího vývoje.
25
Jak to vidíte vy?
Malé a střední podniky tvoří v ČR, stejně jako v EU, téměř 99,8 % všech firem a asi
95 % z nich je tzv. mikropodniků (do deseti
zaměstnanců). MSP se podílejí na 62 % celkové zaměstnanosti, 55 % vyprodukované
přidané hodnoty a na polovině vývozu naší
ekonomiky. Zlepšování podnikatelského prostředí se věnuje i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až
2020. Převádí zásadní principy na podporu
MSP do konkrétních opatření, nicméně nepochybně existuje i řada problémů a dalších
možných řešení. Chcete-li přispět k jejich
identifikaci, můžete vyplnit dotazník zaměřený na odhalení hlavních překážek pro podnikání z pohledu MSP. Určitě lze udělat mnoho
dalších kroků. Jak je možné zkvalitnit podnikatelské prostředí? Jak podpořit přístup malých a středních podniků na mezinárodní trhy
a rozvoj jejich inovačního potenciálu? Co
nejvíc brání firmám v rozvoji? Své podněty
a připomínky můžete do dotazníku vkládat
prostřednictvím webových stránek Svazu
průmyslu a dopravy ČR (http://www.businessinfo.cz/cz/pruzkum/?enqid=144), a to do
14. září 2011. Výsledky šetření budou zveřejněny 19. září 2011.
(red)
Informace pro
/ náklad
000 výtisků/ www.podnikatel-info.cz
/ www.podnikatel-info.cz
Informace
protop
topmanagement
management
/ cílená16 distribuce
Pane prezidente, od vašeho zvolení na valné hromadě uplynuly
čtyři měsíce. Jaké hlavní úkoly
jste si před sebe a svaz postavil
a co z nich se vám už podařilo realizovat?
jsou
y
t
s
Pla toletí
s
21.
26ilius
g
Ver
iál
r
e
t
ma
ále.
n
i
g
i
v or
“.
kov
r
u
o
Koc ních .
„
í
tivn ečnost slativa
k
e
t
De i bezp ní legi
c
Prá tur brá
n
age
28
vali s lidmi, kteří jsou nejen vysoce
fundovaní, ale také umějí týmově
pracovat. Druhým cílem je výrazně
zvýšit povědomí o svazu v české veřejnosti. Pro zlepšení odborných výstupů jsme k jednotlivým oblastem
působnosti svazu vytvořili pod vedením viceprezidentů expertní týmy.
Zveme do nich i odborníky zvenčí,
protože na rozdíl od některých politiků nejsme přesvědčeni, že rozumíme všemu. Velkou pozornost věnujeme naší účasti v Radě hospodářské
lantické tradice a společenství. Když
k tomu připočteme nenasytnost finančních spekulantů a možnosti současných IT, díky nimž i ten nejobyčejnější člověk může okamžitě vědět, co se v celém světě děje, není
pak divu, že vznikají paniky a z nich
plynoucí problémy. Velmi vážná je
situace v eurozóně, zejména v jižní
části unie. Současné problémy EU
pramení také z její extrémní konzervativnosti a sociální štědrosti.
Dokončení na str. 5
Zbytečné zdanění stravenek
Vláda rozhodla o zdanění
stravenek, a to přes výslovné prohlášení, že nebude
zvyšovat daňové zatížení
podniků. Udělala tak další
krok k prohloubení ztráty
podpory pravicových voličů
z řad podnikatelů.
Zdanění stravenek nepřinese žádnou
revoluci, firmy to přežijí, v důsledku
ale prodělají všichni, stát a zaměstnanci nejvíc. Výměnou za to budou
„rovné“ podmínky pro všechny.
O co přijdeme?
• podniky: o možnost motivace nebo o peníze (zachová-li firma stravenky),
• restaurace: o 7,5 mld. Kč ročně
(důsledek propadu tržeb),
• podnikové jídelny: o 7 mld. Kč
ročně (důsledek zvýšení nákladů
o 32 %),
• zaměstnanci: o 16,4 mld. Kč ročně
(-20 Kč denně pro 3,1 mil. zaměstnanců využívajících stravování),
• stát: o 7 mld. Kč ročně + negativní dopady na zaměstnanost (důsledek ztráty až 10 000 pracovních míst v sektoru stravování).
Co získáme?
• zaměstnanci: příspěvek 10 Kč denně.
• stát: odstraní jednu z více než stovky daňových výjimek
„Respektujeme rozhodnutí podložené čísly, nikoliv proklamacemi. Ale
vláda nepředložila žádný seriózní
rozklad dopadu do státního rozpočtu, který by prokázal, že na tom stát
vydělá. Argumenty daňové diskriminace jsou v evropském prostředí,
pokřiveném tisíci výjimek, fondů
a nástrojů podpory zcela mimo realitu“, tvrdí předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.
(am)
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 /ãervenec/srpen/ 2 0 1 1
Aktuality
Jsou nutná nezávislá data
Studie Centra dopravního výzkumu nepotvrdila, že by řidiči objížděli mýtné úseky úmyslně
Telegraficky
Nezaměstnaným
V loňském roce získalo pomoc
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) téměř 23 700 pracovníků propuštěných kvůli hospodářské krizi
a významným změnám ve struktuře světového obchodu. To je ve
srovnání s rokem 2009 víc než
dvojnásobné množství. Uvádí se
to ve zprávě Evropské komise.
Částka 83,5 mil. EUR vyplacená
z EFG devíti členským zemím
(Dánsko, Německo, Irsko, Litva,
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko) má
pomoci státním orgánům, které
poskytují podporu propuštěným pracovníkům, při hledání
nových pracovních příležitostí.
O pomoc z fondu požádala
v roce 2010 poprvé také Česká
republika.
(r)
Debata o objíždění mýtných
úseků, která má odůvodnit
rozšiřování mýta na silnice
nižších tříd, vyžaduje podle
Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD
BOHEMIA seriózní podklady mapující skutečný stav.
Zda dopravci provozující zejména
těžká nákladní vozidla a návěsové
soupravy úmyslně neobjíždějí zpoplatněné úseky, to ověřovalo ve
dvou náhodně vybraných lokalitách
Centrum dopravního výzkumu, které je nezávislou veřejnou výzkumnou institucí. Pro sčítání byly vybrány dvě lokality, které jsou uvedeny
v mapě obcí postižených kamionovou dopravou. Z obcí byly zvoleny
Hustopeče a Velké Meziříčí, a to na
základě ideálního umístění v blízkosti dálnice D1 a D2 a komunikace
vedené souběžně s dálnicí.
Z provedeného sčítání v případě
obou měst vyplývá, že:
• těžká nákladní vozidla a návěsové
soupravy tvoří maximálně 10,3 %
z celkového dopravního proudu,
• zdrojem nákladní dopravy provozované těžkými nákladními vozidly a návěsovými soupravami
může být asi z 25 až 30 % vlastní
doprava do města nebo z města,
• umístění průmyslové zóny nebo
velké dopravní a logistické firmy
zvýší dopravní proud těžkých nákladních vozidel a návěsových
souprav projíždějících městem až
o 16 % a v případě kombinace
s nájezdem a sjezdem na dálnici
se může zvýšit průjezd těchto vozidel městem až o 50 %,
• na komunikacích směřujících do
uvedených měst nebo z nich jsou
ve větší míře zastoupena především lehká a střední nákladní vozidla, v některých směrech tento
podíl činní až 22 % z celkového
počtu vozidel.
dopravy je třeba brát v potaz především podmínky odrážející místní
hospodářské zájmy.
Kompletní studie je umístěna na
http://www.prodopravce.cz/zpravai7640.php.
(pod)
Foto: Kapsch
Komu lidé důvěřují HDP vzrostl o 2,4 %
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
mobil: 602 768 918
e-mail: [email protected]
http://www.podnikatel-info.cz
Hasiči se stále těší největší
míře důvěry. V řadě Evropských zemích mají sympatie
víc než 90 % obyvatel,
ve Švédsku dokonce 99 %.
V ČR je to 96 %. Zjistil to
výzkum GfK prováděný
v 19 zemích světa.
Dalšími nejdůvěryhodnějšími profesemi u nás jsou pracovníci pošty
(93 %), učitelé na základních a středních školách (90 %) a lékaři (88 %).
Soudcům přiznalo důvěru 54 % lidí.
Politici stále zůstávají jedinou profesí, která se v Evropě nepřenesla přes
hranici 20 %. V ČR jim dokonce vyjádřilo důvěru pouhých 8 % lidí, podobně jako v Rumunsku, zatímco
daleko lepší reputaci mají u Švédů
(39 %) a Nizozemců (33 %). Češi
příliš nedůvěřují ani manažerům
velkých podniků (37 %), odborníkům na reklamu (38 %) a novinářům
(43 %). Hranice 50 % v Česku nedosáhli ani marketingoví odborníci.
Zdroj: GfK
(am)
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík,
Monika Procházková, Markéta
Machanová, Lucie Hrabálková,
Tereza Lišková, Kateřina Horáková
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Ihm (předseda) • Ing. Jiří
Kyncl, člen sekretariátu, Sdružení
automobilovéhoprůmyslu • Zdeněk
Kubín, tiskové oddělení, Hospodářská komora České republiky
• PhDr. Milan Mostýn, manažer PR
a tiskový mluvčí, Svaz průmyslu
a dopravy ČR • Ing. Robert Toman,
výkonný ředitel, Kompass Czech
Republic s.r.o. • Ing. Pavel Tunkl,
člen výkonného výboru a tajemník,
Svaz dovozců automobilů
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
Moravská typografie, a. s.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
Masarykova 118, Business Park
Modřice, 664 42 Modřice
.
Placená prezentace
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 24. 8. 2011
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Tato měření prokázala neopodstatněnost častého tvrzení, že je pro
těžká nákladní vozidla a návěsové
soupravy projíždějící městem nebo
obcí prvotní motivací objíždění
úseků, na kterých se vybírá mýto.
Při posuzování pohybu nákladní
Podle předběžného odhadu
ČSÚ se hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezonní a kalendářní vlivy ve
2. čtvrtletí t. r. zvýšil meziročně o 2,4 %, resp. o 0,2 %
ve srovnání s předchozím
čtvrtletím.
Zdrojem růstu zůstává i přes částečné zpomalení zahraniční obchod,
opačně působil pokles výdajů na konečnou spotřebu. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,7 %,
proti 1. čtvrtletí se nezměnila a stabilizovala se na úrovni 5,2 mil. osob.
Vývoj poptávkové strany ekonomiky
byl stejně jako v předchozích pěti
čtvrtletích výslednicí dvou protichůdných tendencí. Stabilním zdrojem
růstu HDP zůstává i nadále zahraniční
obchod, jeho pozitivní příspěvek
k zvýšení výkonnosti ekonomiky se
však postupně snižuje. Vývoj HDP
naopak negativně ovlivňují výdaje na
Proč se vše fungující boří?
Boří se to, co funguje, místo
aby se měnilo to, co funkční
není. Zatímco přepracování
zákona by stálo pouze námahu a čas, sociální reforma, jak ji předkládá MPSV,
bude stát především spoustu peněz daňových poplatníků. Tvrdí to odboráři
z kontaktního pracoviště
Ústecké pobočky Úřadu
práce ČR v Litoměřicích.
Jen jedna veřejná zakázka MPSV –
obnova softwaru podle nich vyjde
občany ČR na asi 300 mil. Kč.
Úspora 180 milionů, avizovaná ministrem Jaromírem Drábkem, tak prý
bere za své. Odboráři tvrdí, že je reforma špatně spočítaná a přinese propad příjmů o 20 miliard za rok!
Vydali k tomu veřejné stanovisko,
z něhož jsme vybrali podstatnou část:
„Málokdo z veřejnosti systému ÚP rozumí, nebo spíš rozumět nechce, a na
to naše Ministerstvo práce a sociálních věcí hřeší. Média zcela záměrně
mluví pouze o snižování platů úředníků, což je sice čtivé, ale odvádí to
od mnohem zásadnějších problémů.
Na jejich počátku totiž stojí člověk,
který žádá o pomoc. A ten na dneš-
ní nesystémovost nutně doplatí.
Jsou to také lidé postižení, staří, nemocní. Místo efektivního hledání
způsobu, jak řešit např. problém
dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo
naložit s lidmi, kteří systém zneužívají, budou trestáni ti, kteří převážnou část života pracovali, a tudíž
přispívali do státní kasy. Za trest
budou bez ohledu na vzdělání po
dvou měsících v evidenci ÚP hnáni
s koštětem na chodník.
Dodnes nevíme, jak budeme vyplácet dávky v hotovosti – nejsou nijak
upravovány prostory a stihne se vůbec včas vyrobit a zavést sociální
karty? A z čeho bude klient žít,
když kartu ztratí, do doby než mu
bude vystavena nová?
Reforma také rozhodně vede ke
konci individuálního přístupu
k člověku, k jeho specifickým potřebám a problémům, což by mělo
být (a v roce 2003 se reforma touto
cestou snažila ubírat) v celém oboru sociální péče vůbec to nejpodstatnější. Tak by se totiž rozhodně
lépe odhalovalo i zneužívání dávek
či podpory v nezaměstnanosti. Čím
dál jsme od člověka-klienta, tím
pravděpodobnější je špatné zacílení
naší pomoci, a nejen peněžité.
Pokud je v dnešním systému dávek
pro jejich vyplacení jedinou pod-
mínkou, že klient nemá peníze, je
zřejmě chyba v zákonech, nikoliv
na straně úředníka, který musí zákon respektovat. Podmínkou nejsou
dokonce ani žádné předchozí odvody státu na daních – viz cizinci.
I práce tzv. načerno by si zasloužila
víc pozornosti, nikoli však se zacílením na nezaměstnaného (ten je pod
tlakem potřeby sehnat prostředky na
přežití), lepší by bylo uvažovat
konečnou spotřebu domácností a letos také institucí vládního sektoru.
Na straně nabídky to byl opět zpracovatelský průmysl, který i přes
zpomalení meziročního přírůstku
nejvýrazněji podpořil růst ekonomiky. Opačně působily meziroční poklesy hrubé přidané hodnoty ve stálých cenách v odvětvích zemědělství, tržní a netržní služby.
Podle viceprezidenta Hospodářské
komory ČR Jana Wiesnera je na místě opatrnost v dalších predikcích:
„Další vývoj české ekonomiky do
značné míry závisí na zahraniční poptávce, zejména z Německa, jehož
ekonomika v současné době zpomaluje, a snížení tempa růstu hlásí i další evropské země. V této situaci, kdy
se navíc prohlubují problémy se zadlužením některých států, akciové,
komoditní a finanční trhy trápí turbulence, rostou ceny energií a zvyšuje
se riziko inflace, se česká ekonomika
a naše firmy musejí připravit na to,
že mohou přijít horší časy.“
(red)
o snížení odvodů za zaměstnance,
které jsou pro mnohé firmy velmi
zatěžující, a to je rozhodně nemotivuje k náboru nových lidí.
Pokud budeme pouze trestat a nebudeme mít snahu společně s nezaměstnanými hledat, jak z problému
ven, nebude mít o takové služby
nikdo zájem a poroste kriminalita,
která nám všem ze státního rozpočtu notně ukrojí.
Nejvíc však postrádáme diskusi
s odbornou veřejností, s řediteli,
vedoucími úřadů, jichž se změny
týkají a kteří pracují v dané oblasti
leckdy i dvacet let.“
(pod)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
3
PrÛmysl v âR
Tři „i“ – pilíře prosperity
Před blížícím se 53. mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně, který je tradiční přehlídkou domácího
a světového průmyslu, jsme
položili několik otázek ministru průmyslu a obchodu
ČR Martinu Kocourkovi.
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin
Kocourek.
Pane ministře, mohl byste komentovat výsledky průmyslové výroby
za první pololetí letošního roku?
Meziroční růst průmyslové produkce o 9,1 % ve druhém čtvrtletí
je samozřejmě pozitivní signál,
který znamená, že se naše ekonomika nadechuje. Já si ale přece jen
dovolím nebýt přehnaným optimistou. Česká ekonomika je výrazně exportní, takže je silně závislá na situaci na trzích, kam vyvážíme. Čísla o vývoji našeho
průmyslu tak jsou jedním úhlem
pohledu, ale musíme se také dívat
za hranice. Především kvůli zadlužení není v oblasti eura, ani dolaru
zrovna stabilní situace, a případné
finanční problémy se mohou rychle přenést i do průmyslu.
Jaký dopad mohou mít současné
problémy eurozóny na český průmysl a obchod a má MPO nějaký
scénář krizových opatření, pokud
by se potíže prohlubovaly?
Scénář krizových opatření musejí mít
především jednotlivé podniky či jejich vlastníci. Ministerstvo zkrátka
nemůže jen mávnout kouzelným
proutkem a všechno změnit. Stát nastavuje podmínky pro podnikání, tedy zejména úroveň zdanění včetně
nákladů práce a rozsah administrativní zátěže. Ať už obecné, kladené na
všechny podnikatele, nebo specifické
pro jednotlivé obory. Vedle toho ale
máme řadu nepřímých nástrojů, které
mohou pomáhat především v dlouhodobém horizontu. Jsou to různé
formy podpory podnikání, zejména
podpory inovací. Krize přicházejí
a odcházejí a ekonomiky se s nimi
hůře či lépe vyrovnávají. Ekonomiky
bez inovací to ale mají v současném
složitém světě těžké pořád – v krizi,
ale i v růstu.
Diverzifikace průmyslu a jeho orientace na technologicky vyspělá
odvětví je jednou z cest k zajištění
naší konkurenceschopnosti na zostřujících se světových trzích. Jaké
konkrétní kroky v tomto směru
MPO podniká?
Připravili jsme a předložili vládě ke
schválení Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR do roku 2020.
Vyšli jsme z podrobné analýzy devíti
základních a tří doplňkových parametrů konkurenceschopnosti a navázali
na ni detailně rozpracovaným programem několika desítek projektů. Ty
obsahují konkrétní opatření zaměřená
na široké spektrum oblastí od fungování institucí přes infrastrukturu až po
už zmíněné inovace. Mimochodem,
tato 3i, tedy instituce, infrastrukturu
a inovace, vnímáme jako tři základní
pilíře naší budoucí konkurenceschopnosti. Aby po schválení materiál neskončil ve spodních zásuvkách úřednických stolů, obsahuje propracovanou strukturu jednotlivých opatření,
která dá vládě nástroj pro sledování
a vyhodnocování toho, jak jednotlivé
resorty plní své závazky.
Silné ekonomiky eurozóny, zejména
Německo, se stále více orientují na
trhy v Číně, Brazílii, Koreji nebo Indii. Má ČR šanci uspět i v těchto pro
nás méně tradičních destinacích?
Potenciál jistě máme na mnohých
trzích – jsme tradiční průmyslová země s dobrou pověstí. Ministerstvo
průmyslu a obchodu je garantem Exportní strategie ČR a v tuto chvíli se
spolu s dokončením strategie konkurenceschopnosti soustředíme právě
na export. Dosavadní politika v této
oblasti vznikala pro roky 2006 až
2010, resp. 2011, takže si osvěžení
určitě zaslouží. Zatím je ještě brzy rozebírat konkrétní rozdíly proti dosavadnímu přístupu, ale jednu novinku
už představit mohu, protože jsme ji
už zrealizovali v prvním pololetí. Zahájili jsme totiž restrukturalizaci sítě
proexportních zahraničních kanceláří
agentury CzechTrade. Síť by se měla
do dvou let rozšířit o polovinu, a spolu s tím se zvětší i nabídka jejích služeb. Podpora exportérů se dosud opírala hlavně o tradiční model, kdy
jsme firmu úspěšnou na domácím
trhu obrazně řečeno vyvezli na zahraniční veletrh, seminář a podobně.
Teď vytváříme model, v němž budeme pro naše firmy aktivně vyhledávat
obchodní příležitosti v zahraničí.
Během svého působení v úřadu ministra jste podnikl dvě mise do zemí bývalého SSSR. Jak tyto cesty
hodnotíte?
Tyto země patří k našim nejperspektivnějším obchodním partnerům. ČR
tam má dobré jméno i dobrou pozici.
Zejména v ruských regionech jsme
vnímáni jako záruka přinejmenším
evropské, či spíše světové kvality.
Českým firmám se daří vyvážet průmyslové zboží, zejména strojírenské
výrobky, resp. celé investiční celky.
Kromě toho vidíme otevřené možnosti i v oblasti dopravních staveb
a dopravního strojírenství nebo
v energetice. Úspěšné je ale i české
spotřební zboží. Jsou to zejména tradiční výrobky jako pivo, sklo, bižuterie, ale třeba i potraviny.
Letos jsem například spolu s misí
českých podnikatelů navštívil ruskou
Sverdlovskou oblast a Tatarstán, což
jsou po Moskvě a Petrohradu dva
nejsilnější regiony Ruska. Kontrakty
českých firem jen kolem Nižního Tagilu, což je průmyslové centrum
Sverdlovska, dosahují miliard korun
– Češi tu hlavně renovují místní strojírenský průmysl. Ostatně Rusko bylo vloni našim osmým největším obchodním partnerem.
V červnovém vydání Podnikatele
jsme uveřejnili dvě protichůdná
stanoviska k tomu, zda může být
v budoucnu při výrobě tepla uhlí
nahrazeno zemním plynem. K jakému řešení se přiklání vaše ministerstvo?
Myslím si, že tato náhrada nemá
příliš ekonomické logiky. Centrální
zásobování teplem má mnoho výhod – ale také některé nevýhody.
Konkrétně mám na mysli poměrně
velké, asi až patnáctiprocentní ztráty v rozvodech. Nemělo by asi logiku investovat do nákladné přestavby tepláren na plyn, a pak o 15 %
tepla přijít, když je možné vybavit
malými kotli přímo byty a ztrátám
se prakticky vyhnout. Navíc nahrazení uhlí plynem v teplárenství má
nepochybné dopady na cenu tepla
a zvýší závislost na dovozu této
strategické suroviny. Těch „kdyby“
a „co, když“ je tolik, že na nich
z různých úhlů pohledu pracuje několik týmů odpovědných za přípravu aktualizace státní energetické
koncepce. Právě to bude dokument,
který přinese jasný pohled MPO na
všechny otázky budoucnosti české
energetiky.
Pavel Hrazdíra
Základ technologického skautingu je zvídavost
Použít hotového know-how je mnohdy levnější a rychlejší, než když budou ve firmě všechno vymýšlet sami
Technologický skauting není ani krádež, ani „bondovsky“ pojatá špionáž. V podmínkách českého průmyslu
jde sice o novou službu,
která však získává stále víc
příznivců. Jeho průkopníkem u nás je Centrum výzkumných kontraktů (založeno v roce 2007). Víc o tom
v rozhovoru se zakladatelem a šéfem této organizace
Petrem Buluškem.
Ing. Petr Bulušek.
Existuje nějaká hranice, kdy se
podniku vyplatí mít technologického skauta?
Vyplatí se to především firmám,
které působí v dynamických, rychle
se rozvíjejících výrobních či technických oborech. Nezáleží přitom
na velikosti firem, pokud jsou pro
jejich práci důležité výsledky výzkumu a vývoje v podobě nových
technologických postupů či nových
materiálů. Nikdo totiž nemůže vědět všechno, a zvlášť v současnosti.
Soudobý výzkum a vývoj probíhá
totiž za pomoci stále dokonalejší
výpočetní a laboratorní techniky,
která produkuje nové poznatky
umožňující sestrojení ještě dokonalejší výpočetní a laboratorní techniky, produkující ještě větší objem
nových poznatků. Kvůli tomu není
v některých oborech v silách ani
velmi početných firemních výzkumných týmů udržet si přehled
o všech novinkách v oboru. Není to
ani v silách technologického skauta, ale ten může takovou situaci pomoci překlenout díky tomu, že má
přehled o špičkových specialistech
z mnoha různých oborů, na které se
může obracet. Technologický skaut
může také klientovi přinést velmi
žádoucí, nezaujatý pohled zvenčí
a pomoci mu překonat profesní slepotu, která je častá především ve
firmách s dlouhou historií, přesvědčených o své „všeznalosti“ a neomylnosti.
Jaká kritéria musí technologický
skaut splňovat a existují v ČR nějaké programy pro výchovu těchto
odborníků?
Základním předpokladem pro výkon této profese je v první řadě
technická zvídavost. Ta je mnohem
důležitější než formální vzdělání.
Zvídavost totiž člověka pohání
k tomu, aby se sám a nadšeně neustále vzdělával a udržoval si přehled o technologických novinkách
napříč obory. Vzhledem k tomu, že
technologický skauting je služba
v ČR nová, náš vzdělávací systém
na ni nepamatuje. Už několikrát
jsem o technologickém skautingu
přednášel studentům na VŠE v Praze a byl jsem příjemně překvapen
jejich pozitivní reakcí a živým zájmem o tuto problematiku. V některých vzdělávacích projektech financovaných ze strukturálních fondů
EU, které jsou určeny pro pracovníky veřejných výzkumných organizací, se bloky zmiňující technologický skauting objevují. Většinou
při tom však dochází k matení pojmů a za technologického skauta je
vydáván pracovník výzkumné organizace, který se zabývá úvahami
o tom, zda by něco z toho, co jeho
kolegové vyzkoumali, nešlo zpeněžit nějaké firmě. To je však opačný
postup, práce technologického
skauta je primárně tažena poptávkou konkrétních firem.
A nemohl by se hledání inovačních procesů technologickým
skautem zvrhnout v krádeže softwaru, nebo dokonce v průmyslovou špionáž?
V nadsázce někdy technologický
skauting za legální formu průmyslové špionáže označuji. Realita je
však méně dobrodružná. Nevkrádáme se v noci do továrních hal, nenabouráváme se do firemních počítačových sítí, nechodíme v brýlích
se zabudovanými fotoaparáty. Práce technologického skauta spočívá
v hledání v odborných publikacích
a patentových databázích, v navštěvování odborných seminářů, konferencí, veletrhů a výstav, a přede-
vším ve více či méně formálních
osobních kontaktech s šikovnými
a chytrými pracovníky výzkumných organizací a technologických firem. Právě spolupráce s inteligentními a pro svůj obor zapálenými lidmi dělá práci technologického skauta nejvíc zajímavou.
Na rozdíl od průmyslových špionů získáváme know-how pro naše
klienty od těch vlastníků, kteří je
nedrží jen pro sebe, ale naopak
nabízejí komerčním zájemcům.
My je o jejich know-how neokrademe, ale přivedeme jim kupce, za
což jsou nám obvykle vděčni.
Mnoho poznatků dokážeme také
získat z veřejných informačních
zdrojů, kde jsou k mání zdarma
a je pouze nutné umět je vyhledat.
Etické otázky před technologickým skautem vyvstávají spíš
v souvislosti s prací pro navzájem
si konkurující firmy. Tehdy může
opravdu procházet zkouškou pevnosti charakteru. V Centru výzkumných kontraktů se snažíme
vyhnout se práci na tematicky podobných zadáních pro firmy, které
jsou ve vzájemném konkurenčním
postavení. Náš klient si samozřejmě může vyhradit i naprostou
oborovou exkluzivitu.
V kterých oborech lze technologický skauting uplatnit nejvíc?
Největší uplatnění nachází v technologicky náročných výrobních odvětvích, která jsou založena na rozsáhlém a složitém know-how. V ČR
je to především strojírenství, elektrotechnický, chemický a farmaceutický průmysl, biotechnologie,
energetika a také zpracování odpa-
dů. Dál mohou být jeho přínosy nezanedbatelné ve firmách, které provozují rozsáhlý technický park, například v železniční dopravě. Služby technologických skautů jsou zajímavé i pro investory, kteří se na
ně obracejí s žádostmi o jakousi
technickou oponenturu investičních
příležitostí, aby se nenechali napálit a neinvestovali do technologie
zastaralé či po technické stránce
nesmyslné.
Technologický skauting bohužel
zatím není v ČR rozvinutý. Jeho jediným zdejším průkopníkem je
Centrum výzkumných kontraktů.
Nicméně první případy, kdy některé české firmy už začínají uplatňovat nové poznatky získané díky
spolupráci s technologickým skautem, vypadají velmi slibně.
V čem vidíte největší přínos technologického skautingu?
Těch přínosů je řada. Nejdůležitější
jsou však dva – významné snížení
nákladů na vlastní výzkum a vývoj
a výrazné zkrácení inovačního cyklu. Je to logické. Pokud nemusíte
něco vymýšlet sami a někdo vám
přinese know-how už hotové či vyžadující jen malé dotažení do prakticky uplatnitelné podoby, ušetříte
nemalé peníze. Vlastní výzkum
a vývoj je totiž v naprosté většině
případů mnohem nákladnější než
pořízení know-how. Navíc neriskujete plýtvání peněz na omyly a slepé uličky. Ušetříte i čas, protože
dostanete hotový výsledek. Proti
konkurentům jste nejen levnější díky nižším nákladům, ale také rychlejší. Získáváte tedy dvojnásobnou
výhodu.
Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
4 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a
Víc případů a oblastí
Rozhodčí soud se zabývá i úhradovými spory a chystá sportovní arbitráž
Mzdové
minimum
Vláda se shodla se zaměstnavateli
a odbory, že minimální mzda od
příštího roku vzroste na 8400 až
8500 Kč. Zvýšení mzdového minima max. o 500 Kč připouštěli před
jednáním tripartity zaměstnavatelé.
Odboráři požadovali úpravu ze současných 8000 Kč na 9200 Kč, spokojili se však s příslibem, že příští
rok se bude jednat o další valorizaci. Dopad zvýšení minimální mzdy
o 400 až 500 korun měsíčně na státní rozpočet je podle ministra práce
a sociálních věcí Jaromíra Drábka
jen obtížně vyčíslitelný, protože
podle analýzy rezortu je minimální
mzdou odměňováno jedno až tři
procenta zaměstnanců.
Minimální mzda je už pátým rokem
na úrovni 8000 Kč, což představuje
48,20 Kč za hodinu. Od roku 2012
by tedy měla činit 50,60, resp.
51,20 Kč za hodinu.
Kvůli dopadu na státní rozpočet i na
firmy se zvýšením nesouhlasí Hospodářská komora ČR.
(r)
Počet sporů rozhodovaných
Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR (RS)
stále roste. Jen vloni jich řešil
přes 3000 a ani letošní rok
zřejmě nezůstane pozadu.
Nejde však jen o počet, ale
také o stále širší oblasti, v nichž
lze tento způsob využít.
V poslední době začal fungovat
Rozhodčí soud pro vnitrostátní
úhradové spory ve zdravotnictví,
který je projektem RS a vznikl ve
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českým zdravotnickým fórem. Řídí se svým Řádem,
který byl vydán v Obchodním věstníku. U RS je zároveň veden Seznam rozhodců, kteří mohou tyto
spory rozhodovat. Všichni uchazeči o zápis do něj absolvovali odborné semináře a vykonali závěrečné
písemné a ústní zkoušky. Na jejich
výběru se podílelo i Ministerstvo
zdravotnictví ČR.
Rozhodčí soud pro vnitrostátní úhradové spory ve zdravotnictví umožňuje řešit spory nemocných s lékaři a se
zdravotní pojišťovnou rychleji – do-
Rána pro OSVČ?
HK ČR proti záměrům snížit výdajové paušály
Zprávy, že Ministerstvo
financí ČR uvažuje o snížení výdajových paušálů
s odůvodněním, že jsou pro
živnostníky a další OSVČ
daňovou výhodou, poněkud
odezněly. Není ale vyloučeno, že se objeví znovu.
Argumentem pro zvažované snížení
je, že osobám používajícím při daňovém přiznání výdajový paušál se
za loňské daňové období (zúčtovávané v letošním prvním pololetí)
vrátilo o 1,2 mld. Kč víc, než tyto
osoby zaplatily na daňových zálohách v letošním prvním pololetí. Podle Hospodářské komory ČR je snaha vlády postupně snižovat státní zadluženost hledáním způsobů, jak
zvýšit daňové výnosy, sice pochopitelná, ale v tomto případě hrozí, že
půjde o kontraproduktivní krok.
Komora je proto zásadně proti snížení výdajových paušálů. Vedlo by totiž
O východní trhy
Zájem tuzemských exportérů
se soustřeďuje na tradiční
trhy ve východní Evropě, kde
dominuje Rusko. Firmy se
zajímají i o asijské země, ve
Střední Asii jde hlavně o Kazachstán, v jižní Asii o Indii
a v jihovýchodní Asii o Vietnam. Z evropských zemí je
tradičně favoritem Německo.
Alespoň to vyplývá z porovnání počtu firem, které se nedávno zúčastnily v pražském hotelu hotel Ambassador konzultací s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. Bylo
jich 260 a většina z nich se přihlásila na víc konzultací.
I letošní rok potvrzuje, že pro naše
exportéry zůstává ze zemí mimo
EU top teritoriem Rusko. O konzultace s ekonomickými diplomaty
a řediteli tamních kanceláří vládní
agentury CzechTrade projevilo zájem 93 firem. Vedle toho vyžadují
informace i o Ukrajině (68 firem)
a Bělorusku (46 firem).
Z oblasti Střední Asie je největší
zájem o Kazachstán (65). Už tradičně je v centru pozornosti také
zjišťování podmínek pro podnikání
ve Vietnamu (60 firem). Značný
počet zájemců se účastnil konzultací o Indii (63 firem) a také o Číně
(54 firem). Výrazně vzrostl zájem
o Latinskou Ameriku, kde dominovala Brazílie (50 firem). Poměrně
značný zájem byl ale rovněž o turecký trh (57 firem).
Někteří zástupci podniků se, nehledě
na současné složité podmínky pro
podnikání, zajímali i o takové země,
jako je Libye (16 firem) či Etiopie
(20 firem) nebo o Irák (29 firem).
Z balkánských zemí mimo EU se firmy už tradičně orientují zvlášť na
Srbsko (50 firem) a Chorvatsko
(37 firem). Celkově však zájem o Balkán s výjimkou Srbska trochu upadá.
Pokud jde o země Evropské unie,
tam se počty zájemců o konzultace
pohybovaly mezi 15, 20 až do čtyř
desítek u sousedního Rakouska či pěti desítek u Německa. Na výsluní tak
tradičně zůstává Německo, Rakousko, ale i Bulharsko a Rumunsko.
„Zájem firem potvrzuje důležitost
podobných konzultací. Pro nás je
podstatné, aby byla kvalitními lidmi personálně posílena česká diplomacie a kanceláře CzechTrde zejména ve vzdálených teritoriích mimo EU, kde jsou ekonomiky velmi
závislé na vlivu státu,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Konzultace se konaly jako součást
týdenní porady ekonomických diplomatů a jejich součástí byla i panelová
diskuse na téma „Role státu a partnerů při podpoře exportu“.
(sp)
konce do několika týdnů – a levněji.
RS očekává, že první úhradové spory
ve zdravotnictví bude projednávat už
letos na podzim. Lidé ale zatím nemají příliš povědomí o tom, že své
neshody s lékaři a zdravotními pojišťovnami mohou řešit tímto způsobem
a obracet se na Rozhodčí soud. Rovněž asi nevědí, co vše potřebují a co
musejí doložit, aby mohli svou žalobu Rozhodčímu soudu podat. Využít
přitom mohou konzultační centrum
RS, na něž se lze obrátit s konkrétními dotazy, a to i prostřednictvím
webové stránky www.soud.cz nebo
e-mailem na adrese: [email protected]
k významnému nárůstu administrativní zátěže zejména mikropodnikatelů a osob samostatně výdělečně
činných. A to v době, kdy se budou
muset vyrovnávat s dalšími negativními dopady na jejich podnikání.
HK ČR v této souvislosti také připomíná, že neustálé změny podmínek podnikání jen škodí; než se
podnikatel připraví na jednu změnu, už přichází další. Snížení výdajových paušálů by v praxi de facto
představovalo zvýšení přímých daní. To by bylo v rozporu jak s programem této vlády, tak i s filozofií
daňové reformy, kterou vláda postupně realizuje. Navíc je třeba
zdůraznit, že jednotlivé sazby výdajových paušálů nebyly určeny
jako výsledek pohledu do křišťálové koule, ale na základě zcela kon-
krétních výpočtů. Rovněž je vhodné připomenout, že byly jedním
z prostředků, jak omezit některé
formy daňových úniků.
„Zavedení výdajových paušálů nebylo jednostranným darem státu živnostníkům a OSVČ, ale oboustranně
výhodným řešením. To, že se od
osob, které používají výdajové paušály, nyní vybere méně daní než v minulosti, svědčí o tom, že této skupině
podnikatelů se daří hůře,“ varuje prezident HK ČR Petr Kužel. Je to podle
něho i proto, že v rozpočtech chybějí
peníze a v důsledku toho je méně
menších veřejných zakázek, o něž se
mohou živnostníci a OSVČ ucházet.
V celé Evropě se klade důraz na podporu mikropodnikatelů a osob samostatně výdělečně činných. Pozoruhodné je, že v ČR tomu tak není.
(hk)
Také spory ve sportu
RS pravidelně rozšiřuje spektrum své
jurisdikce o právní spory specifické
povahy. Jako příklad lze uvést on-line
řízení, spory o doménová jména, spotřebitelské spory či zmíněné úhrado-
vé spory ve zdravotnictví. V současné době připravuje projekt sportovní
arbitráže, která by subjektům působícím a podnikajícím ve sportu, ve
sportovní reklamě nebo sportovním
marketingu umožnila rychle a efektivně na odborné úrovni vyřešit vzájemné právní neshody. Ty jsou specifické, neboť někteří účastníci sportovně-právních pří jsou navíc závazně podřízeni jurisdikci sportovní asociace, která daný sport zaštiťuje a organizuje. Ale naprostá většina sportovně-obchodních sporů by mohla
být řešena v rozhodčím řízení.
„Působnost speciálních sportovních senátů by byla dána pro všechny spory, které by se týkaly například reklamy, marketingu, ale také
obchodních a majetkových vztahů
souvisejících se sportem a vzniklých mezi subjekty, které ve sportu podnikají: smlouvy o dílo při výstavbě sportovních zařízení, dodavatelské smlouvy na sportovní oblečení a vybavení, manažerské
a zprostředkovatelské smlouvy nebo i spory, které by souvisely s využitím některých práv duševního
vlastnictví,“ přibližuje záměr tajemnice RS při HK ČR a AK ČR
JUDr. Marie Moravcová.
(zk)
Foto: archiv
Živnostenství
Živnostníci jsou navzdory opačným
tvrzením značně znevýhodněni. Naprostá většina pracuje od rána do večera, často o sobotách a nedělích,
a těžko je potkáte na golfu či na tenisu … Dopřejí-li si např. dovolenou,
musejí po tu dobu počítat s nulovým
příjmem, svým zaměstnancům jsou
však povinni tento čas zaplatit. Ač
poctivě odvádějí sociální pojištění, za
první tři týdny nemoci nedostanou
nic, zatímco svým zaměstnancům
platí náhradu za nemoc ze svého. Etc.
Budou-li kvůli snížení daňových
paušálů nuceni přejít na účetnictví,
leckdo z nich se radši nechá zaměstnat, nebo půjde na úřad práce. (m)
Benefity jsou na vzestupu
Proti loňskému roku začínají firmy v České republice
víc využívat zaměstnanecké
benefity. Největší nárůst
je patrný u daňově zvýhodněných benefitů v oblasti
vzdělávání pracovníků,
a to o celých 11%. Nyní
nabízí tuto možnost až
78 % tuzemských podniků.
„Vzdělávání je v rostoucí konkurenci nástroj získávání a udržení zaměst-nanců. To je také jeden z hlavních důvodů, proč firmy tento benefit poskytují,“ uvedl Radek Špicar,
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro oblast hospodářské
politiky a konkurenceschopnost k dotazníkovému šetření Svazu a ING
Pojišťovny na toto téma. Bylo prove-
deno v průběhu června t. r. mezi 1600
členskými firmami Svazu.
„Předpokládáme, že šampion v benefitech – vzdělávání, bude i v příštích
letech sílit. Vidíme silnou poptávku
se strany pracovníků, na níž firmy
vstřícně reagují. Je pro obě strany výhodné, pokud lidé mají snahu celoživotně se vzdělávat a posilovat svou
pozici ve firmě a na pracovním trhu.
Všeobecně tlak na vzdělávání a rekvalifikace roste a kvalita pracovní síly je jednou z rozhodujících pro
úspěch firem a konkurenceschopnost
ekonomiky,“ dodal Radek Špicar.
Výrazně vysoký je podíl penzijního
pojištění a připojištění jako daňově
zvýhodněného zaměstnaneckého
benefitu (poskytuje 71 % firem)
a také životního pojištění pro zaměstnance (54 % firem.) Napomáhá tomu i debata o penzijní reformě.
Tuzemské firmy nadále ve značné
Vzdělávání
78 %
Mobilní telefon
84 %
Penzijní připojištění
71 %
Služební automobil
80 %
Stravenky
68 %
Pitný režim
79 %
Životní pojištění
54 %
Věcné dary/odměny
64 %
Očkování proti chřipce
28 %
Zaměstnanecké půjčky
32 %
Příspěvek na dovolenou
24 %
Sport
32 %
Přísp. na cestu do zaměst.
20 %
Kultura
28 %
Podíl firem, které poskytují daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity.
Podíl firem, které poskytují daňově nezvýhodněné zaměstnanecké benefity.
míře využívají stravenky a podnikové stravování jako daňově zvýhodněné benefity. Proti loňsku došlo však
u stravenek k poklesu počtu firem
o 7 %. Je to patrně i důsledek diskuse
o daňových změnách. Podle zjištění
Svazu průmyslu a dopravy ČR však
mezi členskými firmami zcela jednoznačně převládá požadavek zachovat
současný stav daňového zvýhodnění
stravenek a podnikového stravování.
Jinak by u zaměstnavatelů došlo
k zvýšení nákladů, v případě provozu
podnikových jídelen o téměř třetinu,
k zdražení obědů a k omezení návštěvnosti jídelen. Velké firmy uvádějí, že by se jim náklady na stravování
zvedly o desítky milionu korun ročně.
Vedle tradice a potřeby udržet sociální smír hraje v této věci roli zejména
zdravotní aspekt; podle odhadů by
například návštěvy restaurací na
oběd omezilo až 70 % zaměstnanců.
Přitom existuje souvislost mezi pravidelným a zdravým stravováním
a úrovní nemocnosti. V případě změny těchto návyků by mohlo dojít
k zvýšení nemocnosti zaměstnanců.
Více na: www.spcr.cz/files/ing_
spcr_benefity_2011.pdf.
(pod)
Nepřehlédněte:
www.spcr.cz
www.soud.cz
www.komora.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
5
PrÛmysl a doprava
Podniky mírní optimismus
Vnímají rizika ve vývoji zakázek, snižují očekávání růstu nových investic a vyšší zaměstnanosti
Mezi průmyslovými podniky dochází k určitému ochlazení optimismu v hodnocení vývoje ve druhé polovině letošního roku. Víc než
tomu bylo počátkem roku
vnímají rizika ve vývoji zakázek, snižují očekávání nových investic, zaměstnanosti
a růstu mezd. A upozorňují
na negativní vliv růstu cen
výrobních vstupů a na rostoucí konkurenci.
To byly hlavní závěry dotazníkového šetření, které provedl Svaz
průmyslu a dopravy ČR společně
s Českou národní bankou před letošními prázdninami mezi víc než
dvěmi stovkami respondentů.
V těchto postojích se projevila řada
rizik spojených s vnější poptávkou,
včetně nekončící dluhové krize eurozóny a USA. Podniky také negativně
vnímají nedostatek opatření na podporu tuzemské poptávky, a naopak
nadbytek návrhů na zvyšování daní
(DPH) a poplatků všeho druhu, které
dopadají nejen na ně, ale i na spotřebitele, a spolu s rozpočtovými škrty
snižují spotřebitelskou důvěru i domácí poptávku.
K důvěře podniků v další vývoj nepřispívají ani návrhy vlády jako např.
novela horního zákona nebo návrh
změn daně z příjmu, který nepočítá
se slevami na investiční pobídky, jež
jsou součástí novely zákona o investičních pobídkách.
Vývoj zakázek doma i v zahraničí
Proti 1. čtvrtletí t. r. očekávaly podni-
kávají zpomalení růstu mezd. Pro
3. čtvrtletí předpokládají pokles dynamiky jejich růstu z 1,47 % na 1,19 %.
Tento trend by se mohl projevit v období za celý rok a dokonce i v příštím roce, kdy respondenti očekávají
zvýšení mezd o 2,29 %
ky ve 2. čtvrtletí nikoliv zvýšení objemu zakázek, ale spíš stagnaci. Obdobně se zhoršil jejich předpoklad
pro následujících 6 měsíců, kdy růst
počtu zakázek předpokládalo jen
32 % proti 41 % v 1. čtvrtletí. Očekávání stagnace ve 2. čtvrtletí uvedlo
60 % firem proti 47 % v 1. čtvrtletí.
Podniky nespoléhají už tak výrazně
na dosud příznivý růst německé ekonomiky táhnoucí celou eurozónu.
Zhoršuje se ale i očekávání vývoje
domácí poptávky, zejména ve stavebnictví, kde se situace stále zhoršuje.
Meziroční změna investičních
výdajů
Ani v oblasti investičních výdajů
průmyslové sféry nejsou výrazně pozitivní signály. Zatímco v 1. čtvrtletí
očekávalo zvýšení investičních výdajů v následujících 6 měsících 65 %
podniků, ve druhém čtvrtletí to bylo
už jen 56 %. V horizontu 12 měsíců
očekávalo v 1. čtvrtletí zvýšení in-
Účet minulé krize
Dokončení ze str. 1
Pro budoucnost byznysu, ale i občanů naší země, to nejsou dobré zprávy. Proto si myslím, že je pro nás životním štěstím současné těsné ekonomické partnerství se Spolkovou
republikou. Němci jsou pracovití,
důslední a ještě před krizí dokázali
omezit státní výdaje. Proto je jejich
hospodářství relativně stabilní, z čehož těžíme i my.
Jakou roli by v tomto směru mělo
sehrát schválení a prosazení do
života připravené Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
ČR, na níž se podílely i zaměstnavatelské svazy?
Už loni na Sněmu našeho svazu
jsem vyzval premiéra, aby vláda
zpracovala strategii konkurenceschopnosti. Několik měsíců se nic
nedělo, ale pak byl pod garancí ministerstva průmyslu a obchodu sestaven pracovní tým, do něhož se
aktivně zapojily i podnikatelské
svazy. Považuji za moudré, že se
východiskem stala i analýza Světové banky, zvolilo se deset nejdůležitějších pilířů (výrazně kopírujících
priority z naší Agendy 2010) a tři
„íčka“ – instituce, infrastruktura
a inovace. Tento dokument má naši
podporu. Teď je potřeba, aby byl
vládou schválen a důsledně realizován. Dobré také je, že se podařilo
prosadit jeho návaznost na kohezní
politiku EU pro léta 2014–2020.
Tzv. ekonomická diplomacie našeho státu se dlouhodobě potýká
s organizačními, finančními i meziresortními problémy. Je naděje na
to, že se její fungování zlepší a kam
by se podle vás měla ubírat?
Proexportní politika a ekonomická
diplomacie je jednou z našich hlavních priorit. Vypadá to, že se podařilo dohodnout mezi ministerstvy
zahraničních věcí a průmyslu a obchodu „překlopení“ ekonomické diplomacie, tedy že každý velvyslanec bude zavázán vytvářet prostor
pro uplatnění našich firem v daném
teritoriu, a dále že bude reorganizována síť CzechTrade tak, aby aktivně působila ve všech hlavních ekonomických centrech. Zatím ovšem
marně prosazujeme, aby tito lidé
měli diplomatické krytí; snad to
brzy pochopí i zodpovědní politici.
Naše představa, že by se do toho
měl zapojit byznys, jako je tomu
v případě Velké Británie, bohužel
nebyla přijata. Přesto věřím, že se
věci pohnou dopředu.
Váš svaz kritizoval také nedostatečný počet zahraničních návštěv
našich ústavních činitelů za doprovodu podnikatelských misí.
Máte nějaké srovnání jejich četnosti a ekonomické výslednosti za
poslední roky?
Návštěvy by se daly na prstech spočítat, je jich skutečně málo. Některé
mise garantujeme my, jiné Hospodářská komora ČR a teď například
účast byznysu při cestě premiéra do
Izraele organizuje Izraelská hospodářská komora, což nepovažuji za
rozumné. V letošním roce je situace
v této věci špatná – byli jsme s prezidentem ČR na dvou nebo třech akcích, s premiérem ve Francii a v Iráku. To rozhodně nestačí. Když si
uvědomíme, že třeba Berlusconi,
Sarkózy nebo Merkelová jezdí někam každý měsíc a s nimi jedno, dvě
letadla podnikatelů, tak je to pro
konkurenceschopnost ČR špatně.
Naši podnikatelé jsou podle Businesseurope spolu s Dány, Němci a Rakušany nejlépe připraveni a schopni
zvládat těžké krizové situace, ale
když nemáte vládu nebo politické činitele, kteří by vám otvírali dveře, je
vše mnohem složitější.
vestičních výdajů 66 % podniků, ve
2. čtvrtletí to bylo už jen 56 %. A podíl těch, kteří očekávali snížení nebo
stagnaci, se zvýšil z 34 % na 45 %.
Meziroční změna zaměstnanosti
Podle výsledků šetření nebudou
průmyslové podniky v druhé polovině letošního roku výrazně nabírat nové pracovníky. Z hodnocení
očekávání změny zaměstnanosti
pro příští čtvrtletí vyplynulo, že ve
srovnání 1. a 2. čtvrtletí došlo
k nepatrnému zhoršení. Nenaplňuje se tak očekávání růstu zaměstnanosti u firem v letošním roce.
Zato pro příští rok se předpokládá
přece jen nepatrné zvýšení.
Meziroční změna průměrných
mezd
Letošní rok bude zřejmě rokem zostřených sporů o výši mezd mezi zaměstnavateli a odbory. Jak vyplývá
z šetření, průmyslové podniky oče-
Podle nedávného šetření Svazu
a ČNB vnímají naše průmyslové
podniky víc rizika ve vývoji zakázek, snižují očekávání nových investic a zaměstnanosti. Čím je toto ochlazení optimismu v predikci
vývoje pro druhou polovinu letošního roku způsobeno?
Je to z velké části i tím, že náš management už vyzrál, lidé v něm se
naučili věci zvažovat velmi realisticky, zodpovědně a skromně. Majíli signály, že je opravdu obtížné získat zakázky, okamžitě zvažují, jaké
to bude mít důsledky pro investice,
zaměstnanost apod. Krize stála náš
průmysl téměř dvě stě tisíc pracovních míst a 45 miliard korun propadu ve výrobě, takže jsou opatrní. Co
je velmi špatné pro průmysl i dopravu, je velký nárůst cen vstupů –
elektrické energie, plynu, ropy, ale
také od letoška zvýšené náklady na
nemocenskou.
Český průmysl se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, zejména technických profesí. Váš svaz odmítl závěry studie
Scio z konce letošního června, podle níž máme u nás „dostatek vyučených lidí“. Co je příčinou tohoto rozporu?
Ve vzdělanosti jsme u nás po roce
1989 šli ode zdi ke zdi. Prosazovat
v této oblasti hesla jako že trh vyřeší vše je naprosto nesprávné. Jsme
už dlouho jednou z nejprůmyslovějších zemí a budeme jí určitě ještě
desítky let. Představa, že bychom se
vrhli hlavně do oblasti služeb, bez
ohledu na tradici, technickou základnu a vlohy lidí, je scestná. Proto
by naše školství, jak učňovské, tak
střední a vysoké, mělo být výrazně
orientováno na technické obory. Já
si nedovedu představit, co tu budou
za pět, deset let všichni ti bakaláři
a magistři (aniž bych kohokoli podceňoval), hlavně ze soukromých
škol, dělat, kdo je zaměstná a zda je
budeme potřebovat.
V současné době je situace ve škol-
Meziroční změna cen hlavních
vstupů
Výrazná změna nastala u předpokladu vývoje cen hlavních vstupů za jeden rok. Očekávání ve 2. čtvrtletí se
proti 1. čtvrtletí zvýšilo z 3,55 % na
5,29 %. Právě nárůst cen těchto
vstupů vyvolává obavy ze zhoršení
finanční situace podniků. Ceny elektrické energie jsou o 70 % vyšší než
v roce 2004, ceny zemního plynu
o 80 % a po krátké stagnaci v období recese se vracejí k růstu.
Meziroční změna spotřebitelských cen
Na rozdíl od zvýšení cen hlavních
vstupů očekávaly podniky ve
2. čtvrtletí mírné snížení růstu spotřebitelských cen jak v horizontu
roku, tak také 3 let. Očekávání je
v relaci s jistým ochlazením optimismu ohledně dalšího růstu ekonomiky a koresponduje se zkušeností, že růst cen vstupů se nebude
moci promítnout adekvátně do
spotřebitelských cen.
Faktory omezující růst firmy
Mezi největší bariéry růstu našich firem patří podle šetření nedostatečná
poptávka v tuzemsku. Situace se sice
v polovině roku mírně zlepšila, ale
obavy ze zhoršení celkové poptávky
má stále ještě nemalá část průmyslu
(26 % v případě tuzemské poptávky,
ství pro budoucnost českého průmyslu a dopravy velmi špatná až
hrozivá. Věřím, že to pochopila snad
už i vládní garnitura, jelikož při ministerstvu školství vzniká expertní
skupina, která by se měla touto
problematikou zabývat a do jejíž
činnosti se hodláme zapojit. Z iniciativy ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka byl vytvořen
tým pro změnu strategie v technickém školství, v němž se také chceme angažovat. Bude to však vyžadovat i finanční prostředky.
Váš svaz má ve svém názvu kromě průmyslu také dopravu. Jaké
jsou jeho současné priority v této
oblasti a jak by podle vás měly
být řešeny?
Vedení našeho svazu se nedávno sešlo s novým ministrem dopravy Pavlem Dobešem. Řešili jsme s ním
některé naše priority. Nejdůležitější
pro nás je dopravní infrastruktura,
kde je situace mnohem horší, než si
běžný občan dokáže představit. Skutečnost, že za ministra Víta Bárty bylo odebráno 36 miliard korun původně určených na tyto účely, je nevratný krok. My považujeme za nejdůležitější dokončit pražský okruh u Běchovic, kde se stýkají tři dálnice. Naprosto nezbytná je rekonstrukce dálnice D1. Mělo by to jít velmi rychle,
protože tam lze využít peněz z fondů
EU, nebudou problémy s výkupy pozemků a je nízký korupční potenciál.
A konečně je nutné dokončit výstavbu dálnic D8 na severu Čech a D1 do
Polska. Tragikomická je situace ve
výstavbě dálnice D11 Praha–Hradec
Králové a rychlostní silnice R35 na
Olomouc – po patnácti letech jsme
konečně vyřešili výkup pozemků od
farmářky Havránkové, a teď nám
chybějí peníze na dostavbu tří kilometrů hradecké dálnice.
Dalším tématem jednání byla veřejná doprava, její stabilizace a zdokonalování včetně unikátní integrace
systémů. Hovořili jsme také o budoucnosti Českých drah. Budeme
tyto věci projednávat i na tripartitě.
16 % ohledně zahraniční poptávky).
Celkově neměnnou situaci v oblasti
zakázek očekává 56 % podniků.
Nejvýraznější zhoršení se týkalo cen
energií, a také materiálů a surovin; na
tento problém poukázalo 69 %, resp.
60 % respondentů. Ve 2. čtvrtletí došlo také z pohledu průmyslníků k zostření konkurence.
Ze šetření vyplývá, že nedostatek financí se již výrazně nezhoršuje a že
klíčovými omezujícími faktory pro
vývoj firem jsou nedostatečná poptávka z tuzemska a rychlý růst cen
vstupů. Naopak vnější poptávka je
do značné míry faktorem podporujícím v současnosti růst firem a nedostatek financí a druhotná platební neschopnost nejsou již hlavními faktory omezujícími expanzi podniků.
Kvalita podnikatelského prostředí
V hodnocení kvality podnikatelského prostředí nenastaly podle šetření
zásadní změny a nedošlo ani k zlepšení mezi oběma čtvrtletími.
Výraznější zhoršení uvedlo 37 %
podniků v 1. čtvrtletí a 42 % ve
druhém čtvrtletí v případě udržitelnosti veřejných financí. Přibližně
třetina podniků poukazuje na zhoršení byrokracie a úrovně legislativy. Nehledě na deklarované snahy
současné vlády víc než pětina průmyslníků (22 %) poukazuje na
zhoršení situace v oblasti korupce.
Podobně negativní hodnocení je
i v případě dopravní infrastruktury.
Zlepšení vnímá jen jednociferné
procento podniků, ostatní nevidí
žádné změny. Jen v případě podpory vědy a výzkumu převládá mírně
zlepšení nad zhoršením.
(sp)
Foto: Designech
Co soudíte o zpoplatnění silniční sítě v současné době i do budoucna?
Pokud by k tomu mělo dojít, jsem
spíše pro „kilometrové“ zpoplatnění osobních aut na dálnicích.
V nejhorším lze kývnout na zpoplatnění silnic 1. třídy pro nákladní dopravu. U nižších tříd logiku
ve zpoplatnění nevidím, protože
tam se odehrává především ta pravá veřejná doprava, obyčejné zásobování, klíčový vnitřní život země,
a vybudování systému pro zpoplatnění by bylo asi dražší než přínos
z něj. Vítám to, že nový ministr
dopravy hodlá kromě zdražení
mýtného od 1. ledna 2012 dodržet
i příslib zavést množstevní slevy
pro dopravce.
Svaz průmyslu a dopravy ČR je
spolu s vládou a odbory jedním
z partnerů v Radě hospodářské
a sociální dohody. Jste s výsledky
jejího jednání spokojeni?
Sociální dialog považujeme za zásadní, významnou věc pro vývoj
v zemi. Rád bych upozornil, že má
dvě rozdílné roviny – ve firmách,
a na vládní úrovni. V podnicích se
dokážeme většinou bezkonfliktně
domluvit. Krize prokázala, že tam
jsou odboráři rozumní, protože i jejich prioritami bylo udržení zaměstnanosti a budoucnost firem. Blížíme
se do období, kdy možná budeme
nuceni to zopakovat.
Rovněž na úrovni RHSD nemáme
neřešitelné problémy s vládou, ani
s odbory. Nelíbí se mi ale, že odbory v posledním roce přešly na platformu „ochránce všech chudých“.
Nepovažuji to za správné. Měly by
hájit zájmy zaměstnanců, a ne řešit
problémy nezaměstnaných a sociálně slabých skupin, to by měl dělat
stát. Řekl bych, že tím odbory překračují svůj mandát, a dokonce výrazně nahrazují opozici.
Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: archiv
černá azurová purpurová žlutá
6 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Stavitelství
Oblíbená akce už popáté
Dny stavitelství a architektury 2011 se uskuteční od září do listopadu
Kde je domov
Vysněným bydlením se zabýval
nedávný průzkum developera rezidenčního projektu Modřanský Háj
– Avestus Real Estate. Lidé byli tázáni na svůj ideál domova, sousedství, designu, zahrady a další. Tři
sta padesát respondentů ve věku
28–55 let, žijících v Praze a ve
středních Čechách, ženy a muži
různých profesí a občanského stavu, se podělilo o svá přání.
Odpovědi se lišily, ale na některých
se většina shodla:
• 95 % dotázaných chce garáž.
• 85 % považuje za nutnost prostornou kuchyni.
• 82 % by chtělo u domu či bytu
vlastní zahradu.
• 64 % by si úpravy ve svém domově raději udělalo samo.
• 64 % dává přednost dřevěné podlaze.
• 44 % by ocenilo služby domovníka.
• 72 % nepovažuje psa či jiné zvíře
v domácnosti za nezbytnost.
• 30 % by chtělo mít u bytu nebo
pokoje terasu.
(r)
Generace Y
Obvykle jsou tak označováni
dnešní 20–30letí lidé. Jsou prý
vysoce ambiciózní, chtějí mít zajímavou práci a požadují pro ni
prostředí v duchu současného životního stylu. Oceňují svobodu
a v práci hledají přátele, ne jen
kolegy. Flexibilita a možnost práce na dálku je téměř podmínkou.
Generace Y bude mít klíčový vliv
na uspořádání kancelářského prostoru – integrovaných pracovních
míst, kombinovaných s flexibilními zasedacími místnostmi a zábavními společenskými prostory.
Ekologické stavby a sociálně udržitelné pracovní prostředí bude
pro ně nezbytné.
(pod)
Projekt Dny stavitelství
a architektury (DSA) má
za cíl představit odborníkům to nejlepší a nejinspirativnější z oboru a přilákat
zájem veřejnosti o něj.
Letos se v několika vlnách
– od září do listopadu
– uskuteční už pátý
ročník oblíbené akce.
DSA se konají pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha. DSA
jsou výkladní skříní úspěchů českého stavitelství a architektury a jejich
součástí je už tradičně soutěž Stavba
roku. Odborná porota i letos vybere
pět vítězů, kteří posouvají hranice
oboru. Nebudou opět chybět ani
Dny otevřených dveří na stavbách,
v projektových kancelářích a ve stavebních školách, které poodhalí zákulisí významných rozestavěných
projektů a umožní zblízka poznat
nové trendy ve stavitelství a architektuře. Garantem projektu je SIA
ČR – Rada výstavby, která DSA
před pěti lety založila.
Hlavní akce projektu DSA 2011:
• 8. září – Nominační večer Stavba
roku 2011
• září–říjen – Dny otevřených dveří
na stavbách
• 3. října – slavnostní setkání v Senátu PČR s předáním cen Stavba
roku 2011
• 21.–26. listopadu – Dny otevřených dveří na školách
• listopad – Dny otevřených dveří
v projektových kancelářích
Stavba roku 2011
Do letošního, devatenáctého ročníku soutěže je přihlášeno 42 projektů. Odborná porota zahájila činnost
už 9. června 2011, kdy z letošních
přihlášených staveb vybrala asi polovinu do druhého kola soutěže.
Tyto stavby v průběhu července
a srpna osobně navštívila a důkladně prohlédla. Na nominačním večeru 8. září pak vyhlásí patnáct sta-
veb, které obdrží nominaci na titul
Stavba roku 2011, dále budou zveřejněny i nominace na zvláštní ceny
a ceny vypisovatelů soutěže.
Soutěže se mohou zúčastnit stavby
realizované na území České republiky. A to jak novostavby, tak i rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické realizace, úpravy
krajiny a další. Hodnocena je estetika stavby, dispozice, architektonická preciznost, ale i zasazení do krajiny či spokojenost uživatelů.
Titul Stavba roku je každoročně
udělován pěti stavbám bez rozlišení
pořadí. I v letošním roce bude mít
také veřejnost možnost zvolit svou
oblíbenou stavbu v kategorii nominací. Hlasování se uskuteční v období od 9. 9. do 3. 10. 2011 prostřednictvím webu www.stavbaroku.cz.
Vítězné stavby budou slavnostně
oceněny na Slavnostním setkání
v Senátu Parlamentu ČR 3. října
2011. Zároveň budou předány
i zvláštní ceny – Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy a Cena veřejnosti.
Ve Valdštejnském paláci se dostane
ocenění také vítězům každoročních
soutěží Nejlepší stavební firma,
Nejlepší výrobce stavebních hmot
a Osobnost stavitelství.
Loňský slavnostní večer se konal
posledního září v Betlémské kapli
a bylo na něm vyhlášeno pět nejlepších realizací. Stavbami roku 2010
se staly: Rekonstrukce Malostranské besedy, Malá vodní elektrárna
Železný Brod, Administrativní centrum Vinice v Pardubicích, Letní
Koupaliště, Hradec Králové a Centrum sportu a zdraví Olomouc. Do
soutěže bylo přihlášeno 57 projektů, stejně jako rok předtím.
Soutěž Stavba roku pořádá Nadace
pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel
společnosti Economia a.s.
Předsedkyní odborné poroty je
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy jsou Ing. arch. Jiří
Vasiluk, CSc., doc. Ing. František
Klamat je u nás standard?
Zatímco se naše národní
ekonomika pomalu vzpamatovává z dopadů ekonomické krize, stavebnictví si na
své znovuzrození ještě bude
muset počkat. Nejhorší situace je v oblasti dopravní
infrastruktury. Ve většině
okolních zemí politici vědí,
že veřejné investice pomáhají překonávat dopady
krize, u nás to však neplatí.
Bohužel.
Rozpočet na výstavbu silnic a dálnic v posledních letech stále klesá
a ani příští rok neslibuje žádné
zlepšení. Velmi neblahým vkladem
do budoucnosti je skutečnost, že
byla zastavena investorská a projekční příprava na nové projekty,
a tak až v budoucnu nastane situace, kdy by bylo možné znovu začít
a pokračovat, nebude ani co stavět.
Stavební firmy čekají na osvícenou
vládu, která nebude jenom škrtat,
ale začne investovat, protože jen to
jí v budoucnu přinese zisk.
Však ne dosti na tom. Někteří politici za významné podpory médií
(nebo naopak?) předkládají veřejnosti zprávy o astronomicky předražené dálniční výstavbě. Někteří
novináři, bez potřeby ověřit si skutečnosti, šíří na toto téma mystifi-
Předpjatý betonový dálniční most na 91,8 km D8.
kace a nepravdy, které někdo vypustil do oběhu, aby se čtenáři dozvěděli, proč peníze ve státní kase
scházejí. Tvrzení o cenách dálnic
překračujících vysoce evropský
průměr jsou líbivá a populistická,
ale současně nepravdivá. Je to jistě
lákavé, sáhnout po nejbližším pseudoargumentu.
Každý člověk by měl sdělovat jenom to, co je pravda. Novináři seriozního tisku by pak měli mít snahu (dokonce i povinnost) ověřovat
si svá tvrzení například v oficiálních statistikách, u odborníků,
Foto: Valbek
v důvěryhodných zdrojích. Stačí si
přečíst např. zprávu NERV, kde je
na str. 37 s odvoláním na údaje Eurostatu uvedeno, že ceny inženýrských staveb u nás dosahují 84 %
průměru EU. Také se lze ze statistiky dozvědět, že v ČR činí nestavební náklady až 30 % z celkové
ceny stavby dálnice. Je to za investorskou a projektovou přípravu,
předražené (vyspekulované) ceny
pozemků, soudní spory, důsledky
akcí občanských iniciativ, potřebné studie a posudky, vynucené
změny projektů aj.
Snímkem se vracíme k loňskému slavnostnímu setkání v Senátu PČR.
Kulhánek, CSc., Ing. Ladislav Vaněk, Ing. Tomáš Chromý, Ing. arch.
Petr Šikola a Ing. Bohuslav Štancl,
MBA.
Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří se budou konat po celé České republice na stavbách (v průběhu září a října 2011),
ve stavebních školách (21. – 26. 11.
2011) a v projektových kancelářích
(v listopadu 2011).
O konkrétních stavbách a datech
jejich zpřístupnění budou průběžně informovat internetové stránky
DSA www.dsa-info.cz. Podobně
v případě škol a projekčních kanceláří stránky České komory autorizovaných inženýrů a techniků
www.ckait.cz.
(vam)
Dny otevřených dveří na stavbách se staly oblíbenou součástí DSA.
Každý soudný člověk jistě také pochopí, že nelze porovnávat jednotlivé úseky, které jsou svým charakterem a náročností odlišné. Je to lákavé, ale zavádějící. Např. 1 km
dálnice D 47 v části městského
průtahu stál 953 mil. Kč, zatímco
ve volné krajině čtvrtinu, přesně
238 mil. Kč. Porovnávat můžeme
i srovnatelné městské okruhy
v mezinárodním měřítku. Kilometr
na Pražském okruhu ve velmi náročném úseku Vestec–Lahvice byl
pořízen za 542 mil. Kč. Charakterem a náročností je mu velmi podobný úsek Vídeňského okruhu
West v úseku Eibensbrunn–Korneuburg, kde byla cena jednoho kilometru 1 032 mil. Kč. Už zmíněný
Eurostat prováděl rovněž průzkum
a porovnání jednotkových cen dopravních staveb a vydal výsledky,
z nichž je patrné, že 1 km dálnice
(bez objektů) je u nás o 17 % lacinější než v Rakousku a srovnatelný
s Německem. Výstavba dálničních
mostů je u nás o 14 % levnější než
v Německu. Tým nezávislých odborníků pod vedením profesora
Petra Moose vytvořil soubor cenových normativů silničních staveb.
Vycházel ze statistiky 215 dopravních staveb v celkové hodnotě 105
mld. Kč se 7500 objekty. Stanovil
normativy pro čtyři základní typy
objektů: komunikace, mosty, tunely
a ostatní objekty. Tyto normativy
jsou každoročně aktualizovány
a slouží především investorům při
oceňování budoucích staveb.
Stavební firmy jsou rovněž oblíbeným terčem kritiky občanů a tisku
za stav veřejných komunikací. Mě-
Foto: SIA
Foto: ČKAIT
li bychom však vědět, že jsou
pouze jejich dodavatelem. Majitelem a správcem je stát nebo kraje,
kteří jsou povinni starat se o údržbu. Jen těžko se to ale může dařit,
když v loňském roce nebylo vyčleněno potřebných 9 mld. Kč na
opravy, přestože Státní fond dopravní infrastruktury nedočerpal
přibližně 17 mld. Kč. Zjištění, že
podle World Economic Forum patří
infrastruktura ČR k evropskému
podprůměru a kvalitou je až na 80.
místě mezi hodnocenými státy, pak
není nic udivujícího.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR už víckrát nabízel tyto objektivní informace redakcím deníků
a časopisů, ale vesměs marně. Lépe
se zřejmě čtou vymyšlené a nepravdivé zprávy, zejména když v nich
ještě zazní urážka nebo aspoň pomluva. Redaktor časopisu Sunday
Express Dick Francis svého času
napsal: „Pevně zakořeněný předsudek fakta nikdy nevyvrátí.“ Je to
zřejmě pravda, bohužel. Je ovšem
těžké dovolávat se novinářské etiky, když ji nemají ani politici. Evidentně se jim hodí pravidelně předhazovat veřejnosti stavbaře jako ty,
kdo pouštějí žilou státnímu rozpočtu. Snáze se pak přehlédne všechno
ostatní.
Michael Smola, Svaz podnikatelů
ve stavebnictví v ČR
Zkuste si najít:
www.sps.cz
www.ckait.cz
www.dsa-info.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
7
O b c h o d , s l u Ï b y, f i n a n c e
Maloobchod a cestovní ruch ČR v 1. pololetí 2011 – pokles i vzestup
Němci, Rusové a Poláci
Zatímco v předchozím 6. čísle
Podnikatele jsme se zabývali vyhlídkami maloobchodu a cestovního ruchu ČR
v 1. pololetí letošního roku,
dnes už je máme na stole.
Závěr 2. čtvrtletí nebyl
v maloobchodě příliš úspěšný; červnový index maloobchodních tržeb v širším pojetí maloobchodu včetně obchodu v motorismu dosáhl
reálně jen 96,5 %, bez obchodu v motorismu 99 %.
„Selhal“ především prodej motorových vozidel, resp. letošní index
byl výrazně ovlivněn tzv. vysokou
základnou, když v roce 2010 byl
v závěru 1. pololetí prodej aut podpořen velmi výhodnými pořizovacími podmínkami. Úrovně tržeb
června roku 2010 nedosáhl maloobchod ani v prodeji potravin,
takže jedinou výjimkou meziročního růstu tržeb bylo zvýšení prodeje
nepotravinářského zboží.
Červnové výsledky se tak spíš negativně promítly do hodnocení celého
1. pololetí letošního roku, kdy maloobchod udržel (v užším pojetí
NACE 47) reálný přírůstek tržeb –
Cestovní ruch
CZ-NACE 45–47
V běžných cenách
Ve stálých cenách
CZ-NACE 55–56
V běžných cenách
Ve stálých cenách
Maloobchod vč. motorist. segmentu
103,0
102,6
Ubytování a stravování celkem
102,6
102
Maloobchod bez motorist. segmentu
103,2
101,3
- z toho ubytování
104,8
106,6
- z toho potraviny
104,2
100,7
- z toho stravování
101,6
99,6
- z toho nepotraviny
101,4
103,5
- v tom prostř. internetu a zásilky
111,6
116,4
Tržby maloobchodu za leden až červen 2011 v meziročních indexech.
souhrnně za potraviny a nepotraviny
1,3 %. Zvýšení tržeb proti roku
2010 má svá specifika ve struktuře.
Přírůstku tržeb za potraviny – reálně
0,7 % bylo dosaženo při zvýšení nominálních tržeb o 4,5 %, tedy zřetelně při vyšších spotřebitelských cenách. Naproti tomu tržby za nepotraviny stouply reálně o 3,5 % při
růstu tržeb v běžných cenách jen
o 1,4 %, nepotravinářské zboží se tedy evidentně prodávalo za výhodnější ceny, které také k spotřebitelským nákupům nepochybně motivovaly. Uvedená cenová relace se
zvlášť výrazně projevovala v prodeji
prostřednictvím internetu a zásilky,
když v nominálních cenách rostly
tržby z tohoto prodeje za 1. pololetí
2011 o 11,6 %, reálně pak ve stálých
cenách o 16,4 %.
Za situace, kdy spotřebitelský trh,
resp. jeho účastníci, jsou trvale pod
Index 1. pololetí 2011/2010
Příjezdy hostů do hromadných ubytovacích zařízení
108,8
- z toho nerezidenti
111,0
Počty přenocování v HUZ
106,9
- z toho nerezidenti
111,9
Srovnání cestovního ruchu v 1. polovině roku 2010 a 2011.
přívalem oficiálních i mediálních
nepříliš pozitivních zpráv, co „dobrého“ v prostředí reforem a v atmosféře spotřeby domácností i institucí
lze očekávat, jsou výsledky maloobchodu za 1. pololetí ještě přijatelné.
Poslední makroekonomická predikce MF ČR z července t. r. (patří nepochybně i k důležitým podkladům
pro přípravu státního rozpočtu), kterou lze jistě považovat za kompetentní a „od zdroje“, uvádí, že „…
růst spotřeby domácností by měl být
omezován konsolidačními fiskálními opatřeními, spotřeba vlády by se
měla snižovat …“. Z toho nelze činit
jiný závěr, než že maloobchod, který
dosud neměl „na růžích ustláno“,
nebude mít ani v 2. pololetí t. r., spíš
budou podmínky realizace svízelnější. To je problém na jedné straně
pro spotřebitele a možnosti jeho výdajů na spotřebu (i její přínos pro
HDP), na druhé straně pro fungování maloobchodu, jeho zaměstnanost
a prosperitu.
Ubytovaných hostů přibylo
Už závěr minulého roku a první
měsíce letošního vzbudily naděje
pro zlepšený vývoj cestovního ruchu. Tvrdily to i mezinárodní prognózy UNWTO a 1. pololetí roku
potvrzuje jejich opodstatněnost. Je
Tržby ubytování a stravování za leden až červen 2011 v meziročních indexech.
tomu tak aspoň v příjezdovém cestovním ruchu, resp. ve vývoji návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení a jimi docilovaných
tržeb i v ČR.
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení dosáhl v 1. pololetí
2011 víc než 5,8 mil., a velmi se tak
přiblížil dosud nejvyššímu údaji
z posledních let, konkrétně z roku
2008. V příjezdech nerezidentů
v počtu 3,1 mil. tento údaj i překročil, přičemž bylo dosaženo i vyššího růstu v počtu přenocování, což
znamená i velmi mírné prodloužení
pobytů hostů ze zahraničí.
Naši zemi navštívilo v 1. pololetí tradičně nejvíc hostů z Německa. Jen
v 2. čtvrtletí to bylo skoro 400 tis.
účastníků, téměř o 10 % víc než ve
stejném čtvrtletí vloni. Největší přírůstek hostů byl letos zaznamenán
z Ruska – o víc než 50 % v 2. čtvrtletí – skoro 160 tis. hostů. Nad 111 tis.
hostů bylo u nás z Polska. Příznačné
také je, že se s výjimkou dvou krajů
návštěvnost letos v 2. čtvrtletí zvýšila
ve všech ostatních, nejvíc opět v Praze – o 13,7 % s tím, že se hl. město na
návštěvnosti podílelo 35 %.
Svůj význam pro cestovní ruch
opět potvrdila lázeňská zařízení,
která v 2. čtvrtletí navštívilo 193 tisíc hostů, tj. o 7,2 % víc než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet nerezidentů se zvýšil
o 19,1 %, V Karlovarském kraji,
který trvale vykazuje přes polovinu
z celkové návštěvnosti lázeňských
zařízení, se počet příjezdů zahraničních hostů zvýšil o 12,1 % a domácích o 3,2 %.
Podle zjištění ČSÚ byly pokoje
v hotelech a penzionech v 2. čtvrtletí v ČR využity na 47,2 %, což bylo
o 5,2 p. b.víc než ve stejném období
předchozího roku. Pětihvězdičkové
hotely s nejvyšší obsazeností ze
všech kategorií hotelů (63,7 %) ji
zvýšily o 9,6 p. b., využití pokojů ve
čtyřhvězdičkových hotelech vzrostlo o 6,3 p. b. na 60,8 %. Nárůst využití pokojů zaznamenaly i tříhvězdičkové hotely (o 4,0 p. b.) a ostatní
hotely a penziony (o 2,0 p. b.).
Zvýšený příjezdový cestovní ruch
měl svůj pozitivní odraz rovněž ve
vývoji tržeb v kategorii ubytování.
Meziroční indexy tržeb za ubytování už od počátku roku rostly a jejich
tempo se v 2. čtvrtletí vystupňovalo
až na nominální index 106,8 %
a reálný index 108,9, tudíž i při nižší cenové hladině. Výsledky ubytování za 1. pololetí vedly k tomu, že
i celé odvětví ubytování a stravování (s větším podílem tržeb ve stravování) se proti minulým létům
znatelně zlepšilo, i když tržby v samotném stravování ani tak meziročně nerostly. To však zdaleka nesouvisí jen s cestovním ruchem, ale
se spotřebou obecně.
Ladislav Šípek
Sociální karta a obchodníci Aukce se vyplácí
Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá zavést elektronický systém vyplácení
sociálních dávek pomocí
tzv. sociální karty. Na tuto
skutečnost se v předstihu
připravují i obchodníci.
Na zavedení a provozování karty
sociálních systémů vyhlásilo
MPSV obchodní veřejnou soutěž.
Lhůta pro podání návrhů byla do
konce srpna 2011. Podmínkou pro
realizátora je bezplatnost ve vztahu
k veřejným rozpočtům a bezplatnost standardních služeb ve vztahu
k příjemcům dávek. Zavedení
a provoz systému by tedy nemělo
generovat žádné finanční požadavky na státní rozpočet.
Klienti sociálního systému ČR s kartou získají možnost přímé platby za
zboží a služby i výběru hotovosti.
Karta sociálních systémů je součástí
projektu Jednotné výplatní místo,
který má za cíl snížit náklady a zvýšit efektivitu správy a vyplácení sociálních dávek všem příjemcům.
Předpokládaná finanční úspora,
vyplývající z přechodu na bezhotovostní transakce, by na straně rezortu mohla ročně činit téměř miliardu korun. Karty budou také eliminovat zneužívání dávek; napří-
klad za dávky v hmotné nouzi nebude možné platit v barech, hernách či za ně nakupovat alkohol
a cigarety.
Podle prezidenta Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR Zdeňka Juračky obchodníci a provozovatelé
restauračních zařízení jsou této aktivitě nakloněni, protože zavedení
karty pro ně může představovat rozšíření jejich obchodních aktivit.
Náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Vladimír Šiška
uvedl, že by sociální karta měla
fungovat jako plnohodnotný nástroj platebního styku, a být tedy
akceptována i co nejširším spektrem obchodníků.
(so)
Na 1.–5. pozici klikne 85 %
uživatelů internetových
srovnávačů cen, aniž by
preferovali pouze nejnižší
cenu. E-shopům se tedy vyplácí být co nejvýše, a tím
i „na očích“ zákazníků.
Vyplývá to z aktuální statistiky návštěvnosti internetového srovnávače cen zboží Srovname.cz, který
porovnává přes 400 000 položek
zboží z víc než tisícovky nejvýznamnějších obchodů na českém
internetu. Podobně jako v případě
kontextových a vyhledávacích PPC
reklamních systémů (AdWords,
Sklik, Etarget ad.) se tedy internetovým obchodníkům vyplatí vyšší
pozice i v cenových srovnávačích.
V květnu t. r. představily srovnávače
cen zboží Srovname.cz, Hledejceny.cz a Monitor.cz nový aukční systém platby za proklik, a tedy přivedení uživatele z internetového srovnávače do internetového obchodu.
V minulosti byla cena za jeden proklik vždy stejná, bez ohledu na to,
o jaké zboží a obchod šlo.
Srovname.cz je internetová služba,
která umožňuje rychlé a přehledné
porovnání cen českých obchodů na
internetu. Na českém trhu působí
od roku 2006 a od roku 2009 také
na Slovensku.
(pod)
Výrobní družstva na výstavě Země živitelka
Početné zastoupení připravil
pro letošní už 38. ročník
mezinárodní výstavy Země
živitelka (25.–30. 8.) Svaz českých a moravských výrobních družstev. Zúčastnilo se jí
15 členů, kteří nabídli své výrobky a služby z oblasti vybavení bytu, zahrádky, hobby,
ale i módy a kosmetiky.
Značná část výrobních družstev má
na svých webových stránkách eshop, takže pokud návštěvníky
agrosalonu něco z jejich nabídky
zaujalo a nestihli to pořídit na místě, mohou družstevní výrobky koupit i po Zemi živitelce, z pohodlí
domova. V rámci mezinárodní výstavy se také uskutečnil Družstevní
den. Představme si aspoň některé
vystavovatele.
DETECHA, chemické výrobní
družstvo, nabídla nátěrové hmoty,
které se vyznačují vysokou kvalitou, příznivou cenou a výbornými
užitnými vlastnostmi. Součástí sortimentu jsou nátěry na kov, dřevo,
beton, podvozky a dutiny karoserií
a v neposlední řadě také protiplísňové přípravky.
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad
Orlicí patří mezi největší výrobce
kuchyňského náčiní v Evropě.
Všechny jeho výrobky jsou zhotoveny z kvalitního bukového dřeva.
Od roku 1997 je Dřevotvar také
držitelem certifikátu FSC, který zaručuje používání dřeva z šetrně ob-
hospodařovaných lesů, a tím přispívá k zlepšování životního prostředí.
ELKO Nový Knín je dodavatelem
lisovaných, svařovaných a lakovaných dílů pro automobilový průmysl. Mezi hlavní odběratele patří
Škoda Auto pro modely Fabia, Octavia, Superb a Roomster, Volkswagen pro modely Golf, Passat
a Transporter, Seat pro modely Ibiza a Cordoba či Bentley pro Continental.
KDS Sedlčany je tradiční výrobce kuchyňských, řeznických a kuchařských
nožů, řeznického náčiní, zahradnických nůžek, nůžek pro domácnost
i kanceláře, hygienického náčiní a řezných dílů do masostrojků.
KOVO DRUŽSTVO Olomouc vyrábí hlavně dřevěné a kovové pasti,
které jsou i exportovány, např. do
Polska, Ruska, Finska, na Nový
Zéland a dalších zemí. Nabízí také
zahradní nářadí, ocelové radiátory
a zakázkovou výrobu.
Podané ruce, sociální družstvo, Zubří se mj. zabývá zpracováním plochého skla tiffany technikou a spékáním skla. Vyrábí šperky, lampy,
vitrážky, ale také mísy, hodiny, paravány a jiné doplňky do interiéru.
Každý kus je originál.
Družstvo STYL PLZEŇ zůstává
i v roce 2011 největším zaměstnavatelem zdravotně postižených
osob v Plzeňském kraji a významným exportérem do 5 zemí Evropy
– podíl exportu 35 % na celkovém
obratu 80 mil. Kč. Vyhledávané
jsou mj. služby knihařství, kartonáže, obalů z PVC a dalších výrobků.
Templářské sklepy Čejkovice, vi-
nařské družstvo, se prezentovaly
kolekcí bio vína a jakostních odrůdových vín plněných do lahví typu
Komtur Ekko.
TVAR výrobní družstvo Pardubice,
firma s 65letou tradicí, představila
paletu tradičních plastových výrobků pro hospodyňky, rybáře i lesní
dělníky.
VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy
Vary vyrábí kosmetiku, respirátory
a vyhledává jednoduché kooperační
činnosti vhodné pro občany se změněnou pracovní schopností.
(vd)
Stojí za pozornost:
www.socr.cz
www.mpsv.cz
www.srovname.cz
černá azurová purpurová žlutá
8 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Evropská unie
Je pro malou nebo střední firmu snadné získat v EU úvěr?
Krize snížila ochotu bank
Nedávno jsme zažili finanční
krizi, a především její přechod k hospodářské. Konečně se snad blýská na lepší
časy, křehký růst pomalu
zesiluje. Zejména díky vývozu. Zato domácí poptávka je
v důsledku utahování opasků opatrnější. Stát, podniky
i banky šetří a banky jsou
mnohem obezřetnější než
dřív. Za finanční krizí stojí
obrovské podhodnocení
rizika a udělování půjček
nebonitním zákazníkům,
stejně jako změna bankovního modelu.
Banky přešly z úvěrového modelu na
model zaměřený na finanční trhy,
které koketovaly s řadou inovativních produktů, cenných papírů
a kreativně používaly deriváty. A pak
se to stalo. Ztráty bank převýšily
držený kapitál. Situaci zhoršil vysoký stupeň vzájemné provázanosti
bank přes finanční trhy. Banky reagovaly zpřísněním standardů pro poskytování půjček, zkrátily dividendy,
zaměřily se na tvorbu kapitálu a začaly vytvářet rezervy. V některých
zemích se zdražily úvěry a půjčky
a snížil se objem poskytovaných
úvěrů v malé výši. To se dotklo nejmenších klientů, mezi něž patří i malé a střední firmy (MSP, tj. obvykle
do 250 zaměstnanců). MSP v té
chvíli prožívaly hospodářskou krizi
– klesaly jim tržby, narůstaly dluhy
a musely propouštět. V zemích
OECD vzrostla míra nezaměstnanosti z 5,5 % v roce 2007 na 8,8 %
na konci roku 2009. K tomu se přidalo snížení národních důchodů
a zadlužení státních kas.
Striktní úvěrové podmínky
Striktnější pravidla poskytování
úvěrů (vyšší úroky, rychlejší splatnost, větší požadavky na záruky
a jištění úvěrů) se dotkla především
MSP. To vyvolalo dojem, že MSP
jsou bankami považovány za klienty
s největším rizikem. Banky aplikovaly rozdíly v úrokových sazbách
pro malé a velké firmy, a to jak
v EU, tak i USA. Například ve Fran-
Odpovědi MSP na otázku: Jak se hospodářská krize 2008–2010 dotkala vašeho
financování? v průzkumu AMSP ČR z března letošního roku.
cii se mezi říjnem 2008 a říjnem
2009 zvýšil rozdíl mezi úrokovými
sazbami pro nové úvěry pod a nad
jeden milion, přestože úrokové sazby klesaly. Podle Evropské centrální
banky vzrostl v eurozóně mezi první
a druhou polovinou 2009 podíl neschválených úvěrů z 12 na 18 %.
Nejvíce byly poznamenány MSP ve
Španělsku, kde objem odmítnutých
úvěrů vzrostl z 20 na 25 %. Výjimkou byla jen Francie, která zaznamenala snížení.
MSP snížily svou poptávku po
úvěrech
Přestože se striktnější úvěrové podmínky v roce 2009 dotkly řady MSP,
v roce 2010 se situace mírně zlepšila. Evropské MSP se však nepokoušely hledat alternativní externí financování, ale spíš svou poptávku po
úvěrech snížily. Ve většině zemí vyhledávaly střední firmy provozní kapitál, malé firmy se naopak zaměřily
na úsporná hotovostní opatření.
MSP hledaly úspory ve snižování
provozních nákladů (ale i snižování
pracovní doby či propouštění), zásob a investic, čímž v této fázi prokázaly zdravý úsudek a daly lekci
v chování řádného hospodáře.
V roce 2010 začala poptávka po
úvěrech opět mírně růst a v posledním čtvrtletí rostla čistá poptávka
po úvěrech jak ze strany MSP, tak
i velkých firem. Důvodem byl pokles ve financování fixních investic,
a naopak nárůst financování provozního kapitálu, akvizic a fúzí.
České MSP a odraz krize ve financování jejich podnikání
Krize omezila ochotu bank financovat investice malým a středním
firmám, stejně tak nižší poptávka
a možné odbytové potíže přispěly
k odkládání investic samotnými
podniky. Malé a střední podniky
vnímaly omezení i na straně provozního financování, zejména tlak
bank na strukturu oběžných aktiv
klienta, kterými za provozní financování ručí. Banky v průběhu krize
utlumily investiční financování malých a středních firem, příp. je nabízely za méně výhodných podmínek
(vysoká spoluúčast investora, krátká doba splatnosti investičních úvěrů). Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) pouze 7 % firem
konstatovalo, že krize neměla na jejich podnikání vliv. Se splácením
Sen evropských podnikatelů
Podnikatelé v EU si přejí co
nejjednodušší výběr DPH,
větší využití informačních
systémů při fakturaci a boj
proti opožděným platbám.
To reflektuje i loňská směrnice o elektronické fakturaci, která mj. umožní MSP
využít nástroje hotovostního
účetnictví, kdy podnikatel
odvádí DPH až z uhrazených faktur.
Ministerstvo financí pracuje na zavedení této směrnice do právního řádu ČR. O Zelené knize k DPH a návrhu společného konsolidovaného
základu daně z příjmu právnických
osob (tzv. CCCTB) diskutovali těsně před prázdninami v Evropském
domě v Praze zástupci veřejného
sektoru, podnikatelů, akademické
sféry a dalších zájmových skupin.
Jindřich Pietras z Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
informoval, že se EP bude zabývat
oběma návrhy. Za českou delegaci
je stínovou zpravodajkou návrhu
CCCTB poslankyně Zuzana Roithová a pro oba návrhy poslanec Ivo
Strejček jako člen Výboru pro hos-
podářství a měnu. Návrh CCCTB,
který EK předložila, by měl umožnit firmám či skupinám působícím
v rámci EU podat jediné konsolidované daňové přiznání za celou skupinu v rámci EU.
Dana Trezziová, daňová partnerka
společnosti BDO Tax a zástupkyně
Svazu průmyslu a dopravy ČR v ekonomickém výboru BUSINESSEUROPE, upozornila, že jsou daňové systémy značně opožděné za vývojem podnikatelského prostředí
v EU a na změny na vnitřním trhu
reagují pomalu. Evropští podnikatelé
podle ní návrh CCCTB uvítají za
předpokladu, že jim pomůže konsolidovat ztráty a zisky, bude dobrovolný
a sníží administrativní náklady.
Karel Havlíček, předseda Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR, uvedl, že současný systém umožňuje daňové úniky z DPH
od 12 do 20 % v EU. Přesto není
velkým příznivcem tzv. reverse charge, i když v některých odvětvích je
to určitý způsob, jak omezit daňovou
kriminalitu. Zásadně je proti harmonizaci daně z příjmu právnických
osob. CCCTB by však mohla zjednodušit podnikání, snížit administrativní náklady a zvýšit zisk.
Alena Vančurová, vedoucí katedry
veřejných financí VŠE se domnívá,
že harmonizace problémy daňových
systémů nevyřeší. K radikálním změnám v DPH ještě nedozrála doba
a u daně z příjmu právnických osob
lze předpovídat její postupný zánik.
Petr Prchal předseda daňové skupiny
Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR, řekl, že
podnikatelé návrh CCCTB vítají,
přestože je spíše šitý na míru velkým
firmám. V oblasti DPH navrhl zaměřit se na moderní a efektivní systémy
jako hotovostní účetnictví, kdy podnikatel odvádí DPH až v okamžiku
splacení faktury.
Blanka Mattauschová, ředitelka odboru Legislativy nepřímých daní MF
ČR, si posteskla, že k Zelené knize
k DPH obdrželo ministerstvo od veřejnosti málo připomínek. Byl mezi
nimi požadavek na jednotnou harmonizovanou DPH, či dokonce na návrat k dani z obratu. DPH je podle ní
náchylná k podvodům, ale každý
členský stát má problém s jinou komoditou. Návrh CCCTB odmítá ČR
kvůli negativnímu dopadu na příjmovou stránku státního rozpočtu, ztrátu
autonomie v rozhodování o daňovém
systému a nepřehlednost kontrol.
Více informací na: http://www.cebre.cz/cz/docs/dane/.
(av)
půjček se potýkal prakticky každý
desátý klient, což přibližně odpovídá statistikám bank.
nout také opatření v podobě striktnějších kapitálových požadavků
(Basilej III).
Opožděné platby rostoucím problémem
Složení poptávky po úvěrech na trhu
se změnilo, a řada MSP tak začala
vyhledávat provozní kapitál zejména
z důvodu rostoucích opožděných
plateb. Objem odepsaných pohledávek v evropských zemích činil v roce
2009 téměř 270 mld. eur a od té doby závratně roste. V letošním roce to
podle poslední studie European Payment Index společnosti Intrum Justitia bylo už 312 miliard. Proto Evropská komise vyhlásila v roce 2008 boj
opožděným platbám. Letos v únoru
přijala Rada a Evropský parlament
revizi Směrnice o opožděných platbách. Nyní je míč na straně členských států, které tuto směrnici musejí přijmout nejpozději do března
2013. Podle studie banky UniCredit
stály za finančními potížemi firem
na prvním místě právě opožděné
platby, dále pak pokles tržeb, růst
cen komodit a dluhy. Tomu se MSP
bránily prodloužením platebních
lhůt klientům, odložením plánovaných investic, zvýšením vlastního
kapitálu a restrukturalizací dluhu.
Podpůrná opatření
Během krize se členské státy EU
snažily usnadnit přístup k financím
např. zřízením pozice úvěrového
ombudsmana, zvýšením úvěrových
záruk a objemu exportních úvěrů
podporovaných státem. Na rozdíl
od ostatních zemí EU se ČR příliš
soustředí na exportní podporu a pokulhává v poskytování přímých
úvěrů, půjček a záručních schémat
na provozní a investiční kapitál.
Právě záruční schémata byla během
krize oblíbena i v mimoevropských
zemích (Japonsko, USA). Americká
vláda zvýšila maximální procento
záruk v rámci Aktu pro malé podniky ze současných 75–80 % na 90 %.
Japonsko zavedlo speciální bezpečnostní záruční program k pokrytí
100 % dluhu. Zato země jako Švýcarsko a Austrálie nezavedly žádný
podpůrný program tohoto druhu.
Úvěry v roce 2011
Podle posledního průzkumu Evropské asociace malých a středních
podniků a řemeslníků UEAPME
„SME business climate index“,
hodnotícího ekonomickou situaci
MSP, rok 2011 pro ně znamená významné oživení. Nicméně jedna
malá firma z pěti se setkala s problémy se získáváním úvěru. Jsou
přitom rozdíly mezi členskými státy EU a jednotlivými sektory. Výsledky ukazují na existenci vícerychlostní Evropy. Zlepšení přístupu k financím zaznamenávají firmy
v Rakousku, zhoršení naopak v Irsku a stabilní stav v Německu.
V roce 2011 banky nepředpokládají žádné změny v politice půjček
pro velké firmy a snad určité zlepšení v poskytování úvěrů MSP.
Banky v EU ale stojí před velkou
výzvou. Musejí se vyrovnat se ztíženým přístupem k tržnímu financování, hledat cestu k zvýšení svého kapitálu a efektivnosti. A zvlád-
Budoucí finanční produkty na
míru MSP
Pro inovativní a začínající firmy by
měl být především usnadněn přístup k financování kvazivlastním
kapitálem. Jde o rozvoj mezzaninových finančních nástrojů. Dále je
potřeba zlepšit přístup k venture
kapitálu (často nazývanému rizikový) a podílovým listům. Venture
kapitál hodlá podporovat i Evropská unie, jeho vznik a fungování
však brzdí v mnoha zemích, včetně
ČR, legislativní překážky.
Mezi alternativní nástroje můžeme
také zařadit vzájemné garanční
společnosti, kterými jsou konsorcia
usnadňující přístup k financování
svých členů tím, že jim poskytují
bankovní záruky k podnikatelským
úvěrům. Řada zemí experimentuje
s tzv. hybridními nástroji obsahujícími jak ekvitu, podřízené úvěry,
tak i záruky.
MSP od bank vyžadují lepší informovanost, transparentnost a přátelštější přístup. Od EU a státu menší
daňové zatížení, ale také otevření
kapitálových trhů, tj. usnadnění
přístupu na burzu.
Alena Vlačihová a Pavla Břečková,
Vysoká škola finanční a správní
CEBRE – váš pomocník
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla založena v roce 2002
Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s podporou agentury
CzechTrade, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy
u evropských institucí a evropských podnikatelských asociací v Bruselu.
Jaké služby tedy nabízí?
• Zastupování v evropských platformách v Bruselu
• Zastoupení na konferenci/semináři v Bruselu
• Zastoupení u institucí EU/ČR v Bruselu
• Týdenní přehled dění v Bruselu
• Sledování vybrané legislativy (tzv. FactSheet)
• Monitoring výzev na podávání projektů do programů a fondů EU
• Organizace schůzky v Bruselu
• Organizace konference/semináře v Bruselu
• Organizace pracovní stáže v Bruselu
• Pronájem pracovního místa
• Vyhledání partnerů – projekty, sítě, klastry
• Balíček služeb „na míru“
Kde najdete další informace?
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU pro své klienty dokáže
zajistit a pokrýt prakticky veškeré záležitosti ve spojitosti s EU. Pokud
se chcete dozvědět víc a domluvit si schůzku, stačí napsat na brussels@
cebre.cz nebo se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve
dnech 3.–7. října 2011 nahlásit ke konzultacím.
Víc informací na www.cebre.cz.
ãerná azurová purpurová Ïlutá
ãervenec/srpen/2011/
9
Automobily
Zelený Yeti vás potěší
Náš spolupracovník Ota Štajf testoval vůz Škoda Yeti Greenline 1,6 TDI CR
Když na konci loňského léta
Škoda Auto oznámila, že na
autosalonu v Paříži představí úspornou verzi svého malého SUV Yeti, která bude
mít ve verzi Greenline menší čtyřválcový turbodiesel
1,6 TDI CR (77 kW), vědělo
se, že se model bude moci
pyšnit opravdu nízkou spotřebou. Zároveň se ale objevily obavy, aby si úsilí o co
nejúspornější vůz nevynutilo kompromisy, které uživatele připraví o podstatný díl
radosti z jízdy, jak se to pohříchu stalo s první Fabií
Greenline. Jak jsme prozradili už v titulku, tyto obavy
se nenaplnily.
Model Yeti si získal hodně příznivců
už v předchozích verzích s plejádou
zážehových motorů i s dvoulitrovými turbodiesely. Byl přijat jako kvalitní automobil všestranných možností s přívětivým a ergonomicky
vstřícným prostorným interiérem.
V zelené verzi žádnou ze svých
předností neztratil a přidal tu, která
je v české kotlině při dnešních cenách pohonných hmot velmi žádaná: kombinovaná spotřeba deklarovaná výrobcem činí 4,6 l/100 km!
Akcent na šetrnost
Platí to? V zásadě ano. V testu jsme
najeli víc než 1000 km a dobrou polovinu z toho po německých dálnicích, kde jsme na delších úsecích
proháněli Yetiho rychlostí na hranici
jeho maximálky kolem 180 km/hod.
Účelná střídmost, ergonomie a kvalita.
lou výšku, stavba karoserie a pevné
řízení zajišťují, že ani v ostřejších
zatáčkách není náklon vozu nepříjemně výrazný. Mimochodem, nosnost konstrukce umožnila stanovit
maximální povolené zatížení střechy na 100 kg, tedy o 25 kg víc, než
nabízí Octavia!
Yeti už na první pohled napovídá, že umí být všestranným služebníkem.
Natočili jsme i dobré dvě stovky
kilometrů „posunováním“ v kolonách městského provozu v metropoli. A přesto výsledná průměrná
spotřeba zůstala pod 5 litry na sto
km! Zásluhu na tom mají nesporně
i další prvky „zelené“ výbavy: systém start-stop, rekuperace brzdné
energie a filtr pevných částic, který dnes už v základu nabízí celá
naftová flotila modelů Škody. Filtr
ovšem prošel vývojem a podstatnými změnami, takže zatímco
u někdejších dvoulitrových tédéíček byl spíš komplikací než přínosem, dnes je umístěn těsně za turbodmychadlem a výfukové plyny
jej udržují na teplotě, která zvyšuje jeho účinnost. Zásada něco za
něco ale platí i v tomto případě:
důraz na menší provozní náklady
a šetrnost k přírodě se v kombinaci
úspornějšího tédéíčka s bytelnou
konstrukcí vozu (Yeti má hmotnost o 60 kg vyšší než Octavia ve
stejné motorizaci!) projevuje tím,
že motor nezatahuje až tak svižně
od nižších otáček. Ve vyšších otáčkách ale reaguje ochotně.
V erbu má solidnost
Otevíráte masivní dveře a už od
první chvíle máte dojem, že vstupujete do bezpečného vozu pevné
konstrukce. Nemýlíte se. Pevný
skelet a tvrdší odpružení vám poskytnou jistotu, že ani na větších
nerovnostech a povrchu s dírami,
pro české okresky pomalu typickém, nepocítíte žádné nezvladatelné rázy do volantu. Přestože Yeti
nabízí jako řádné SUV vyšší svět-
Zavazadlový prostor je řešen prakticky.
Adepti designu navrhovali podobu nového Ferrari
Nejlépe si vedli Jihokorejci
Úkol navrhnout Ferrari
budoucnosti plnili v soutěži
Ferrari World Design
Contest studenti z 50 prestižních škol designu po
celém světě. Podle zadání
mělo jít o „hypervůz“
využívající nejnovější technologie a materiály při zachování legendárního výkonu a elegance, spojované
s věhlasnou značkou.
Do finále postoupilo sedm týmů,
z nichž každý vytvořil virtuální
3D model navrhovaného hypervozu v aplikaci Autodesk Alias, a také fyzický model v měřítku 1 : 4.
Příspěvky do soutěže byly hodnoceny na základě několika hledisek. Patřilo k nim i využití softwaru na podporu týmové spolupráce, návrhového softwaru a jeho vyspělých funkcí a nejlepší
kvality i vizuální atraktivita hotového návrhu vozu.
Společnost Autodesk oznámila vítěze, kterými se stali studenti Kim
Cheong Ju, Ahn Dre a Lee Sahngseok
z univerzity Hongám (Korejská republika). Obdrželi ocenění Autodesk
Design Award v mezinárodní studentské soutěži, pořádané společností Ferrari, za inovativní využití
návrhového softwaru. Firmy Ferrari
a Autodesk rovněž ocenily celkové
vítězné týmy za vizionářské návrhy
budoucích vozů Ferrari. Druhou příčku obsadil tým italské univerzity
IED a třetí tým univerzity London
Royal College of Arts z Velké
Británie. Zvláštní ocenění za inovace
a technologii bylo uděleno zástupcům čínské univerzity Jiangnan.
Výsledky byly vyhlášeny v ústředí
Ferrari v Maranellu. Autodesk je
Konzervativní interiér
Nepatřím mezi ty, kteří termín „konzervativní“ míní jako výtku. Naopak:
v souvislosti s uspořádáním palubní
desky modelu Yeti vyjadřuji uspokojení nad tím, že všechno je tak, jak
má být. Řešení středové konzole
a rozmístění výrazných a snadno
uchopitelných ovládacích prvků
umožňuje jednoduchou manipulaci
a řidiče nijak nerozptyluje.
Prostorové řešení interiéru je uspokojivé, jen jízda v pěti na delší trase
by asi byla pro pasažéra na menším
sedadle uprostřed druhé řady trochu
svízelná. Pohodlí cestujících naopak
vychází vstříc dostatečný prostor
nad hlavou a množství odkládacích,
v noci osvětlených přihrádek.
Příjemné pocity řidiče
Zmínil jsem se už o příjemném
ovládání, pocitu jistoty ze solidní
konstrukce a dobrých jízdních
vlastnostech. Musím ale přiznat
rozpaky z prvních desítek kilometrů ujetých se zapnutým systémem
start-stop. Je to na začátku nezvyk,
protože motor zhasne na každé
i sebekratší červené, a vy se zpočátku obáváte, zda nastartuje dostatečně rychle, abyste se nestali
brzdou provozu. Nestanete. Motor
naskočí okamžitě, jakmile sešlápnete spojku a jedete hned, jak stačíte zařadit (převodovka je manuální pětistupňová). Nervóznějším
povahám prozradím, že systém
start-stop lze tlačítkem na palubní
desce vypnout, ale dodávám, že by
to byla škoda. Zvyknout si lze poměrně rychle.
Dárek od magora Clarksona
Top Gear, motoristický magazín televizní stanice BBC, se vysílá ve víc
než 50 zemích světa a dosahuje sledovanosti neuvěřitelných 350 mil.
diváků. Škodovku muselo potěšit,
že se jeho protagonista Jeremy
Clarkson rozhodl v jedné sérii po
Novém roce otestovat právě Yetiho
a že si model z Mladé Boleslavi vedl
v testech mírně „pošahaného“ redaktora a moderátora skvěle.
technologickým partnerem Ferrari
pro koncepční návrh i design vozidel
a sponzorem této prestižní soutěže.
První tři týmy obdržely upomínkovou trofej a vstup zdarma pro tři
členy týmu na celosvětovou konferenci Autodesk University 2011
v Las Vegas. Vítězové získali navíc
pozvání na stáž v ústředí firmy
Ferrari v Maranellu, a také finanční
odměnu.
Zdroj: Autodesk
(am)
Nepřehlédněte:
portal.sda-cia.cz
www.autosap.cz
www.brno-circuit.com
Clarkson třeba srovnával vnitřní prostor Yetiho s luxusním Maybachem
(cena asi 9 mil. Kč) a upřednostnil
mladoboleslavský vůz, protože jeho
řidič má víc místa nad hlavou
a Maybach je jen pro čtyři cestující.
Do Yetiho se jich vejde pět, a sedačky se navíc dají variabilně naklápět
a posouvat dopředu i dozadu, a dokonce i vyndat.
Stejně bláznivě Jeremy prokázal,
že Yeti může být rychlejší než ferrari.
Na rychlostním okruhu v Doningtonu připravil drobnou fintu. Ferrari
308 GTS mu sice hned po startu
zmizelo z dohledu, ale jeho testovací
jezdec netušil, že okruh právě prochází rekonstrukcí a trať přetínají výkopy. Takže musel brzdit, objížděl
nerovnosti, zatímco Clarkson za volantem Yetiho ho s úsměvem předjížděl a byl v cíli dřív.
Nadšený moderátor nakonec předvedl, jak pevnou má Yeti konstrukci,
když na jeho střechu nechal dosednout helikoptéru. Škoda dostala touto
relací pro podporu prodeje Yetiho dárek, o němž se jiným může jen zdát.
Na zájem v Česku asi skopičiny
Jeremyho nebudou mít výrazný vliv.
Rozhodnou nesporné schopnosti
a přednosti vozu. A komu se bude jeho pořizovací cena zdát poněkud vyšší, ten ať si porovná základní výbavu
Yetiho s konkurenčními modely.
Ota Štajf
Foto: archiv autora
Typ vozu
Motor (cm3)
Výkon (kW/k)
Max. toč. moment
(Nm/ot. min.-1)
Škoda Yeti
1.6 TDI Greenline
Ambition
vznět. 4válec
turbo 1598
77/105
250/1500–2500
Max. rychlost (km/h)
176
Zrychlení 0–100 km/h (s)
12,1
Komb. spotřeba (l/100 km)
4,6
Délka (mm)
Objem zavazadl. prostoru (l)
4223
416–1580
Emise CO2 (g/km)
119
Základní cena (Kč)
(ve verzi Active)
520 900
460 900
Komu se bude pořizovací cena Yetiho
zdát poněkud vyšší, ten ať si porovná jeho
základní výbavu s konkurenčními modely.
Velká cena
Závodům mistrovství světa motocyklů Grand Prix České republiky
v Brně hrozí zánik. A to navzdory
skutečnosti, že jde o nejvýznamnější
motoristický podnik u nás, s mnohaletou tradicí. I letos, podobně jako loni,
se ho přitom podle organizátorů zúčastnilo téměř 240 tis. diváků. Z údajů Policie ČR vyplývá, že v průběhu
celé akce (12.–14. 8. 2011) v okolí
Automotodromu Brno zaparkovalo
8800 osobních vozů, 4650 motocyklů, 60 autobusů a 200 karavanů.
Ekonomický přínos Velké ceny pro region je odhadován na 200 mil. Kč.
Pokud vedení automotodromu neuhradí organizátorům seriálu tzv.
zalistovací poplatek asi 70 mil. Kč
pro příští ročník, závody v Brně
skončí. Rozhodnutí o tom musí
padnout do konce září t. r. Zatím má
výkonná ředitelka Ivana Ulmanová
přislíbeno od Jihomoravského kraje, města Brna a MŠMT dohromady
40 mil. Kč, finanční podporu v zatím neurčené výši deklaroval i ministr dopravy. V loňském roce byl tento podnik celkově ztrátový ve výši
asi 80 mil. Kč, předloni to bylo
20 mil. Kč. Pro propagaci ČR v zahraničí je však velmi cenný.
(m)
černá azurová purpurová žlutá
1 0 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Vzdûlání, vûda, technika
Prim zkušeností a intuice
Čeští podnikatelé považují moderní metody řízení firem za klíčové, přesto jich moc nevyužívají
Ačkoli si čeští podnikatelé
uvědomují význam moderních metod řízení pro úspěšné vedení firem, mají o nich
jen minimální informace
a prakticky je nepoužívají.
Vyplynulo to z nedávného
průzkumu, který pro Radu
kvality České republiky
a Asociaci malých a středních podniků a živnostníků
ČR provedla agentura
ASPECTIO.
Sledoval názory zástupců malých
a středních podniků na konkurenceschopnost, bariéry v podnikání
a používání inovací a moderních
metod řízení. Zúčastnilo se ho 541
respondentů z firem nad 25 zaměstnanců, působících v oblastech výroby, obchodu i služeb.
Šetření přineslo řadu zajímavých výsledků. K velmi pozitivnímu posunu
proti dříve prováděným průzkumům
na toto téma došlo v názorech našich
podnikatelů na konkurenceschopnost. „Především si podnikatelé uvědomili, že v období globalizované
ekonomiky nebude možné konkurovat jen cenou,“ říká Eva Svobodová,
generální ředitelka AMSP ČR, a dodává: „Za nejdůležitější konkurenční
výhodu označila většina respondentů
pružnost, rychlost dodávek a kvalitu
produktů. To považujeme za velmi
dobrý signál.“
Konkurenceschopnost bude zřejmě
klíčovým termínem pro budoucnost
exportně orientované české ekono-
Považujete kvalitní a koncepční řízení podniku za důležité
pro jeho dlouhodobou konkurenceschopnost?
Jakou metodu moderního řízení
máte v podniku zavedenu?
0,4 %
0,9 % 0,6 %
28,9 %
40,8 %
13,3 %
84,8 %
Rozhodně ano
Spíše ano
Ani ano, ani ne
Spíše ne
Rozhodně ne
12,5 %
4,6 %
13,2 %
Štíhlý podnik
Six Sigma
Balanced Scorecard
Model excelence EFQM
Jiné
Pozn.: 152 respondentů, kteří uvedli, že využívají některou z moderních metod
řízení podniku.
miky. Téměř polovina podnikatelů
pokládá za největší překážku v podnikání právě silnou konkurenci. Za
další významné bariéry považují
představitelé firem malou podporu
státu a legislativní omezení. Jen málo z nich ale hledá chybu na své
straně. V té souvislosti je zajímavé,
že jen 3 % podnikatelů vidí bariéru
rozvoje firmy v zastaralých metodách řízení. Přitom průzkum jasně
ukázal, že v této oblasti za vyspělým světem výrazně zaostáváme.
„Nerozumím tomu, že si podnikatelé stěžují na silnou konkurenci,
a přitom současně ignorují nejdůležitější prvky zvyšování konkurenceschopnosti – inovace a moderní
metody řízení,“ komentuje výsled-
ky průzkumu JUDr. Ing. Robert
Szurman, předseda Rady kvality
ČR a ředitel Odboru meziresortních
záležitostí MPO.
Čeští podnikatelé přitom ve svých
vyjádřeních dávají předsedovi Rady kvality teoreticky za pravdu: téměř 80 % jich v průzkumu uvedlo,
že moderní metody řízení považují
pro kvalitní vedení podniku za klíčové. A 98 % respondentů pokládá
kvalitní a koncepční řízení podniku
za důležité pro jeho dlouhodobou
konkurenceschopnost. Na druhé
straně 77 % českých podnikatelů
žádnou moderní metodu řízení aktivně nezná a téměř stejné procento
firem ji ani nepoužívá. Jeden z klíčových prvků udržení a zvyšování
konkurenceschopnosti je tak mezi
podnikateli opomíjen natolik, že to
výrazně ohrožuje úspěšnosti našich
firem na světových trzích.
Přitom, díky podpoře Ministerstva
průmyslu a obchodu, mají naše firmy k dispozici už řadu let jeden
z nejlepších nástrojů pro řízení firem
– EFQM model. Poslední část průzkumu ověřovala, zda čeští podnikatelé tento nástroj, který v Evropě využívají tři z pěti středních a velkých
firem, znají a využívají. Potvrdilo se
v ní, že pro 80 % českých firem je
tento model zcela neznámý. Prim ve
vedení českých podniků stále mají
zkušenosti a intuice.
„Je to bohužel jen potvrzení stavu,
který se už několik let marně po-
koušíme změnit. Máme k dispozici
špičkový nástroj, který prokazatelně zvyšuje výkonnost firem o desítky procent, ale chybějí prostředky
na to, abychom ho podnikatelské
veřejnosti podrobně představili
a osvětlili všechny jeho výhody,“
lituje Ing. Pavel Ryšánek, předseda
představenstva Sdružení pro oceňování kvality.
Přitom i efektivní využití tohoto
modelu v českých firmách ukazuje,
že přináší zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích
a lepší hospodářské výsledky, což
samozřejmě znamená i přínos pro
stát v podobě vyšší zaměstnanosti
a příjmů z daní.
Zdroj: AMSP ČR
(vam)
Taxametr ve vašem mobilu
První let EV-55M
Prestižní The Stevie Awards putuje i do České republiky
Prototyp nového českého
letounu EV-55M firmy
Evektor se koncem června
t. r. poprvé vznesl nad letištěm v Kunovicích. Zkušební
pilot Josef Charvát a vojenský pilot Jiří Hána s ním
strávili ve vzduchu 30 minut.
Aplikace pro chytré mobilní
telefony TAXIcheck, neboli
taxametr v mobilu společnosti Et netera, předního
českého dodavatele e-business řešení, získala ocenění
v kategorii Consumer Entertainment/Information
udělované v prestižní mezinárodní soutěži International Business Awards. Firmě
se to povedlo už podruhé.
Ať už cestujete taxíkem ve vám dobře známém městě, nebo třeba v zahraničí, TAXIcheck zabrání nepříjemnému překvapení, které po jízdě
často následuje – předražení ceny.
Pasažér si před nástupem do taxi
V průběhu této doby dosáhli rychlosti
125 kts (asi 230 km/hod.) a výšky
3500 ft (asi 1200 m). Letoun se choval
přesně tak, jak piloti předpokládali –
byl velmi dobře ovladatelný a ochotně
reagoval na zásahy do řízení.
spustí na mobilním telefonu aplikaci TAXIcheck a zadá do ní platný
jízdní tarif dané taxislužby (nástupní sazbu, sazbu za ujetý kilometr
a min. sazbu za čekání). Program
TAXIcheck mu pak pomocí satelitní
navigace bude během jízdy počítat,
kolik má za jízdu přibližně zaplatit.
Umí přitom vzít v úvahu dokonce
i tzv. dobu provozního čekání, průjezdy tunely apod.
Aplikace je spolehlivá a pracuje offline – bez nutnosti internetového/datového připojení, či drahého datového
roamingu při cestách v zahraničí,
a dokonce i bez SIM karty. Její použití je snadné a po skončení jízdy si
lze veškeré historie jízd také uložit
a zpětně zobrazit např. v aplikaci
Google Earth, nebo v podobných mapách. Uživatel vidí, kudy přesně vedla
jízda taxíkem, a zda je tato trasa optimální a naúčtovaná částka správná.
Aplikace TAXIcheck (familiárně přezdívaná „taxíček“) je v současné době
k dispozici zcela zdarma, tedy volně
ke stažení, na OVI Obchodu pro
chytré telefony Nokia se systémem
Symbian a na Android Market také
pro telefony se systémem Android.
Videoreportáž z reálného testování
aplikace TAXIcheck v pražském ta-
xiprovozu si můžete prohlédnout,
nebo stáhnout volně k použití zde:
http://www.etnetera.cz/cz/tiskovezpravy/I_2011_06_02_taxicheck.
html.
Více informací najdete na www.taxicheck.cz.
International Business Awards, neboli také The Stevie Awards je první celosvětový program cen, udělovaných
za kvalitně odvedenou práci společnostem různého zaměření. Vítěze vybírala odborná porota z nominací doslova z celého světa v různých kategoriích. Všem vítězům a oceněným
v jednotlivých kategoriích budou sošky Stevie a medaile předány 11. října t. r. při slavnostním ceremoniálu
v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Dhabí.
Ceny Stevies (přezdívka Stevie pochází z řeckého slova „korunovaný“) byly označeny deníkem The
New York Post jako „Oscar podnikatelského světa“.
(mv)
Zajímavé adresy:
www.amsp.cz
www.evektor.cz
www.taxicheck.cz
EV-55M je vojenská varianta víceúčelového hornokřídlého letounu
EV-55 Outback. Má dva motory a je
určen pro přepravu 9–14 cestujících
nebo 1824 kg nákladu. Podle konstruktérů má ve své třídě nejprostornější kabinu pro cestující a náklad
o celkovém objemu 12,5 m3.
Je určen především pro operátory
ze zemí Jižní Ameriky, Afriky
a Asie s málo rozvinutou dopravní
infrastrukturou. Mezi další velmi
perspektivní odběratele patří společnosti ze Spojených států, Brazílie, Ruska, Indie, Číny nebo Austrálie.
(am)
Právní poradna
Motivační příspěvek na vzdělání
Od 1. 1. 2011
je zaměstnavatel oprávněn
zahrnout do
svých daňových nákladů
i tzv. motivační
příspěvek. Jde
o příspěvek žákovi či studentovi ve formě stipendia, příspěvku na stravování či
ubytování apod. Výše motivačního příspěvku je pro daňové účely
limitována částkou 2000 Kč, resp.
částkou 5000 Kč u vysokoškolského studenta; část příspěvku
přesahující tento limit se za daňový výdaj nepovažuje. Nezbytnou
podmínkou daňové uznatelnosti
motivačního příspěvku je, že se
žák či student připravuje na budoucí výkon profese u zaměstnavatele (poplatníka), a to zpravidla
na základě smlouvy o smlouvě
budoucí pracovní. Nabízí se však
otázka, jak budou v praxi řešeny
případy, kdy student k „svému“
zaměstnavateli nakonec do zaměstnání nenastoupí. Podle našeho názoru ze zákona vyplývá, že podmínkou daňového uplatnění motivačního příspěvku je pouze existence výše uvedeného smluvního
vztahu o budoucím zaměstnanání,
nikoli následný vznik pracovněprávního vztahu. Pokud tedy nebude mezi studentem a zaměstnavatelem nakonec pracovní smlouva uzavřena, na daňovou uznatelnost už poskytnutých motivačních
příspěvků by tato skutečnost neměla mít vliv. Jednotný oficiální
výklad k této problematice však
zatím neexistuje.
Iva Frömlová, advokát
www.advokatCR.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
11
Finance
Nezastupitelná role
Pojišťovna EGAP je významnou součástí podpory českého exportu
Nejde však jen o každoroční
objemy pojištěného vývozu,
které v posledních letech
stále rostly a v roce 2010
dosáhly zatím rekordní výše
67 mld. Kč, ale také o pozitivní přínosy pro ekonomiku ve smyslu příjmů pro
státní rozpočet. Ty se realizují v podobě daní a odvodů, udržení zaměstnanosti,
posílení kupní síly a vytvoření nových hodnot v ekonomice reinvestováním
dosaženého zisku.
Ekonomický přínos pojištění se
státní podporou je značný. Studie
„Hodnocení dopadů regulace (RIA)
k návrhu změn legislativy související s navýšením finančních prostředků pro EGAP“, kterou zpracovala společnost EEIP a.s. pod vedením prof. Michala Mejstříka a která
je dostupná na webových stránkách
EGAP, velmi podrobně analyzuje
činnost a přínosy pojišťovny na modelové situaci, kdy jsou její pojistné
fondy posíleny ze státního rozpočtu
o 1 mld. Kč.
Pojišťování exportních odběratelských úvěrů
Ještě než se dostaneme ke konkrétním číslům, je třeba říci, že
hlavní činností EGAP je pojišťování exportních odběratelských
úvěrů se splatností delší než 2 roky. Jsou to vesměs úvěry, které
poskytují banky zahraničním firmám na nákup českého zboží
a služeb. Český exportér dostane
zaplaceno a zahraniční firma úvěr
postupně splácí, obvykle v půlročních splátkách. Role EGAP spočívá v pojištění rizika banky, že zahraniční firma z nějakého důvodu
splácet přestane. Pokud se tak stane, začíná EGAP splácet bance
místo zahraniční firmy a současně
zahajuje proces vymáhání škody.
Minimálně dvouletá splatnost exportního úvěru je typická třeba
pro větší vývozy strojního a technologického zařízení, dopravní
techniky a investičních celků, tedy
vývozy, které jenom výjimečně
realizují malé a střední podniky.
Pro ty je ovšem v nabídce EGAP
řada jiných pojistných produktů,
z nichž například pojištění předexportního financování a bankovních záruk má navíc pro ně velmi
zjednodušený režim. Pro úplnost
je třeba dodat, že krátkodobé pohledávky za zákazníky v rámci
EU běžně pojišťují komerční úvěrové pojišťovny a EGAP, jako stát-
ní úvěrová pojišťovna, nesmí podle mezinárodních pravidel pro
státem podporované vývozy takové pojištění nabízet.
EGAP – soběstačný nástroj státní
podpory exportu
Dalším základním principem, kterým se musí řídit pojišťovny poskytující pojištění vývozních úvěrových rizik se státní podporou, je
princip samofinancování své činnosti, myšleno a měřeno v dlouhodobém horizontu. Stát by neměl dlouhodobě dotovat provoz
pojišťovny, neboť v takovém případě by šlo o nedovolenou podporu. EGAP od počátku své existence, tedy od roku 1992, plně
hradí veškeré provozní náklady,
včetně výplat pojistných plnění
poškozeným klientům, z výnosů
z vlastní činnosti a funguje jako
soběstačný, ale přitom cíleně
a opět v dlouhodobém horizontu
jako de facto neziskový nástroj
státní podpory exportu.
Současně však musí EGAP splňovat regulatorní požadavek na výši
pojistných fondů a rezerv k celkové pojistné angažovanosti, kterou
se, zjednodušeně řečeno, rozumí
souhrn všech aktuálně krytých rizik spojených s financováním
českého vývozu. Pojistné fondy
a rezervy lze posílit jenom ze
dvou zdrojů. Prvním je zisk a druhým státní rozpočet. A vzhledem
k tomu, že, jak vyplývá z výše
uvedeného, smyslem činnosti
EGAP není vytvářet zisk, protože
by byl na úkor exportérů, nezbývá
než čas od času požádat o dotaci
ze státního rozpočtu, aby byla vytvořena potřebná pojistná kapacita pro přijímání nových rizik.
Konkrétní čísla
Navýšení pojistných fondů a rezerv dotací ze státního rozpočtu
o 1 mld. Kč umožní pojistit český
export v hodnotě přibližně 10 mld. Kč
a zaměstnat 1500 lidí. Hned v prvním
roce se do státního rozpočtu vrátí
polovina poskytnuté dotace ve formě daní a povinných odvodů, ke
kterým je třeba přičíst i ušetřené
prostředky na podpory v nezaměstnanosti. Peníze se postupně vracejí
i nadále a po deseti letech představují kumulované čisté přínosy
do veřejných rozpočtů přibližně
1,7 mld. Kč.
Není tedy pochyb o tom, že státní
prostředky jsou v EGAP velmi
účelně využity a efektivně alokovány, tím spíše, že slouží pouze jako
regulatorní záloha a dosud nikdy
nebyly použity na výplatu pojistného plnění či na provoz pojišťovny.
V této souvislosti je třeba zmínit se
o tom, že ve srovnání s průmyslovými ekonomikami Evropy v podpoře exportu ještě pokulháváme,
když se např. v podpořených vývozních úvěrech na 1 obyvatele pohybujeme ve spodní části tabulky,
daleko za Belgií, Finskem a Norskem, ale třeba i Dánskem nebo
Holandskem.
Na druhé straně zase EGAP patří
mezi nejvíce inovativní ECAs (Export Credit Agencies), jak vyplývá
ze srovnání, které zpracovala Britská asociace exportérů v rámci diskuse o dalším směřování britské exportní úvěrové pojišťovny ECGD
(Export Credit Guarantee Department). Z maximálně možného počtu deseti bodů udělovaných za poskytované služby jsme získali devět, zatímco ECGD pouze pět,
a dostali jsme se tak mezi tři nejlepší pojišťovny. Výsledky zveřejnil
v březnu 2010 časopis Trade Finance Magazine.
Dvě skupiny služeb EGAP
A jaké služby poskytujeme? Můžeme je rozdělit do dvou skupin.
Do první patří pojištění úvěrů.
V posledních letech nejčastěji
vývozních odběratelských, kdy
banka zaplatí českému vývozci
a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou
smlouvou splácena zahraničním
odběratelem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního
odběratele. Splatnost je delší než
2 roky a zahraniční dovozce musí
zaplatit minimálně 15 % předem.
Dále pojišťujeme vývozní dodavatelské úvěry, jak krátkodobé, tak
středně- a dlouhodobé. V tomto
případě nejde o bankovní úvěry,
ale o odklady plateb, které čeští
vývozci poskytují zahraničním
odběratelům. Modifikací tohoto
produktu pak je pojištění bankou
financovaného vývozního dodavatelského úvěru, jež bance umožňuje odkoupit od vývozce pohle-
dávku za zahraničním odběratelem. Pro vývozce to znamená, že
dostane zaplaceno podstatně dřív,
než zahraniční odběratel uhradí
dluh. Patří sem také pojištění úvěru na předexportní financování
výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem není vyloučeno financování
investice do výroby pro export.
Nedávno jsme předexportní financování rozšířili i na komerční vývoj výsledků vědy a výzkumu, tedy cesty od dobrého nápadu v podobě patentu nebo průmyslového
či užitného vzoru k tuzemské výrobě, která je určena převážně na
export. Chceme tak maximálně
podpořit český vývoz s vysokou
mírou přidané hodnoty. Nabídku
v této první skupině ještě doplňuje
pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob
v zahraničí.
Druhou skupinu pojištění se státní
podporou tvoří doplňkové produkty. Nejvíc využívaným je pojištění
bankovních záruk vystavených
v souvislosti s exportním kontraktem. Nejčastěji vystavují banky
záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od zahraničního dovozce (Advance Payment Bond)
a za řádné provedení smlouvy
o vývozu (Performance Bond).
Mezi ostatní typy pojištění dále
patří pojištění investic v zahraničí,
tedy jakékoliv majetkové hodnoty
poukázané do zahraničí v souvislosti s hospodářskými aktivitami
českého investora. Uzavřením pojištění výrobního rizika se vývozce chrání proti ztrátám v důsledku
zrušení nebo přerušení smlouvy
o vývozu ze strany zahraničního
odběratele v průběhu výroby.
Uzavřením pojištění prospekce
trhu se zase chrání proti ztrátám
v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez
ohledu na to, zda na ni použije
vlastní prostředky, nebo úvěr. Tento typ pojištění je určen především
pro malé a střední podniky. A nechybí ani pojištění potvrzeného
akreditivu.
To, co Britská asociace exportérů
nejvíc ocenila, byla komplexní
a variabilní nabídka, v níž nechybí
nic, co by exportéři a případně i investoři mohli při expanzi na zahraniční trhy potřebovat. A co je neméně důležité, podmínky pojištění
pro naše exportéry jsou zcela srovnatelné s podmínkami, které mají
jejich konkurenti ve vyspělých evropských zemích.
V případě zájmu o naše služby nás
neváhejte kontaktovat. Můžete k tomu využít třeba i Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Náš stánek
najdete na volné ploše F a v úterý
4. října se od 11.00 hod. uskuteční
v administrativní budově BVV,
v sále 102, seminář pro zájemce
o problematiku exportního pojištění se státní podporou.
Ing. Karel Pleva, MBA,
předseda představenstva
a generální ředitel, EGAP
Volná plocha F
www.egap.cz
BusinessNet od UniCredit Bank s novinkami
UniCredit Bank o sobě
dává v poslední době vědět
svými produktovými inovacemi a stále větší pobočkovou sítí. Jednou z mnoha
novinek je i nová funkcionalita Trade Finance, kterou
ocení uživatelé internetového bankovnictví BusinessNet Professional. Ještě před
zahájením říjnového Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně jsme proto
položili několik otázek specialistovi z útvaru Cash
Management & eBanking
panu Danielu Čermákovi.
Jakou hlavní
funkcionalitu
nabídne tato novinka v přímém
bankovnictví?
Novinka umožňuje předkládat
bance prostřednictvím aplikace
BusinessNet Professional příkazy
k poskytnutí bankovní záruky a otevření dokumentárního akreditivu.
V aplikaci lze takové příkazy zadat,
autorizovat i odeslat. Klienti jistě
uvítají i možnost pokročilé správy,
kde lze jednotlivé příkazy označovat statusy podle stavu zpracování
či je ukládat jako šablony pro opětovné použití.
Kdo může nejčastěji tuto novou
službu využít?
Služba je určena klientům, kteří využívají produkty Trade Finance.
Největší výhoda je zřejmá – klienti
už nemusejí chodit do banky osobně předkládat všechny dokumenty
potřebné pro vystavení bankovní
záruky nebo k otevření dokumentárního akreditivu, ale mohou vše
pohodlně vyřídit ze své kanceláře.
Díky integraci řešení do našeho internetového bankovnictví BusinessNet Professional lze navíc provádět zadávání Trade Finance požadavků i správu běžných účtů a platební styk v jediné aplikaci.
Co dalšího chystá UniCredit Bank
v oblasti internetového bankovnictví?
V první polovině letošního roku
jsme se soustředili na rozšíření našeho internetového bankovnictví do
dalších bank skupiny UniCredit.
V červenci jsme doplnili řadu
funkčností v oblasti SEPA plateb
a inkas a nyní intenzivně pracujeme
na dalším rozšíření možností v oblasti přímé i nepřímé komunikace
s účetními aplikacemi našich klientů a zpřístupnění dalších bankovních služeb pro firmy i v elektronické podobě.
Pavilon Z, stánek 76
Během letošního ročníku MSV budou mít zájemci opět možnost navštívit stánek čtvrté největší banky,
vítěze prestižní soutěže „Nejlepší
banka 2011 – cena Hospodářských
novin“, tentokrát od 3. do 7. října
2011 v pavilonu Z, ve stánku číslo
76. Už tradiční součástí programu
bude na stánku UniCredit Bank také poradenství odborníků na téma
Cash Management a eBanking.
www.unicreditbank.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 2 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
PrÛmysl v âR
Jsou všude kolem nás
„Svět se bez hydrauliky a pneumatiky neobejde,“ říká Radim Olšovský, šéf CAHP
Většina z nás dokáže poměrně jednoduše definovat pojmy jako technologie, informatika, energetika. Když se
ale řekne hydraulika, tak
představivost mnohých
skončí u hydraulického lisu.
A to je velká chyba, vyplývající z neznalosti. Bez hydrauliky si totiž nelze moderní život vůbec představit.
V Česku má tento obor dlouhou tradici. Už v roce 1958 začala pod
křídly České strojírenské společnosti vyvíjet svoji činnost sekce, známá
dnes jako Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP).
V jejím čele stojí Dr. Ing. Radim
Olšovský, absolvent VŠB - TU
v Ostravě: „Bez hydraulických
a pneumatických systémů by stroje
byly jen zbytečné statické kusy železa,“ uvádí nás do problematiky.
„Hydraulika a pneumatika je všude
kolem nás, bez ní by se moderní život zastavil,“ říká dr. Olšovský, nejen z pozice odborníka a nadšence
pro tento obor. A pouští se do vypočítávání odvětví lidské činnosti,
která by bez pneumatiky nemohla
existovat: „Výroba léčiv, transportní a manipulační technika, potravinářství, nápojové automaty, balení
zboží, textilní průmysl, výroba
elektroniky, medicínská technika.“
Ani „sestra“ hydraulika na tom není špatně. I ona zahrnuje širokou
škálu oborů lidské činnosti: stavebnictví, transportní technika, lodě,
dokáže řídit průtok 100 dm3/min,
zatímco dřív se tato hodnota pohybovala na úrovni 60 dm3/min.
„Uvedu ještě jeden příklad – postupné zvyšování pracovních tlaků
v hydraulických systémech z hodnot 160 až 210 barů na současnou
úroveň kolem 300 barů, což znamená zmenšení pracovních ploch akčních členů, a tudíž i jejich celkových rozměrů, hmotnosti a ceny,“
dodává konkrétně.
zemědělství, letadla, vlaky, zábavní
průmysl, zbrojní průmysl a tak dále, a tak dále…
„Nebýt hydrauliky a pneumatiky,
tak nejezdíme v autech, nelétáme
v letadlech a naše děti se netočí na
obřích kolotočích,“ připomíná ještě
jednou šéf CAHP důležitost těchto
dvou pojmů. Bez hydrauliky by se
nerazily trasy metra v Praze, na
Mostecku by kvůli těžbě hnědého
uhlí jen obtížně (a nebo vůbec) posunuli kostel o pár set metrů dál …
Pokrok nezastavíš
Hydraulika i pneumatika se během
posledních dvaceti až třiceti let
změnila téměř k nepoznání, ostatně
jako všechna průmyslová odvětví.
„Dopředu šla technologie výroby,
materiály, díky moderním simulačním a konstrukčním softwarům mají komponenty jako ventily, pumpy,
válce apod. podstatně lepší účinnost než dřív a dosahují mnohem
lepších parametrů,“ vysvětluje
dr. Olšovský. Například u elektrohydraulických rozváděčů velikosti
DN 10 došlo podle něho během vývoje k asi dvojnásobnému nárůstu
přenášeného hydraulického výkonu, a to při menších rozměrech
a nižší hmotnosti rozváděče. V praxi to znamená, že nyní rozváděč
Nový BT Radioshuttle
Systém, který generuje zisk
Systém bezuličkového skladování nabízí nejefektivnější
využití disponibilní skladové
plochy i skladové výšky ve
výrobních firmách, u distribučních společností i logistických operátorů. Kolem
85 % objemu skladu lze tak
zaskladnit paletami umístěnými těsně u sebe, přičemž
systém BT Radioshuttle vytváří i prostor pro výrazné
snížení provozních nákladů.
Nové funkce, působivý výkon, rozšířená výbava
Společnost Toyota Material Handling představila koncem loňského
roku novou generaci svého úspěšného systému. Zúročila tak své 17leté
zkušenosti a uvedla na trh v mnoha
ohledech unikátní produkt. BT Radioshuttle nyní nabízí mnohá vylepšení i zcela nové funkce reagující na
požadavky zákazníků. Tam, kde jiní
právě přicházejí s první verzí svého
systému, Toyota nabízí už čtvrtou
generaci spolehlivé technologie,
která celosvětově přemístila miliardy palet. Aleš Hušek, systémový
specialista Toyoty, který dosud realizoval několik desítek aplikací systému BT Radioshuttle v České republice i v zahraničí, uvádí:
„Kombinace zcela nového podvozku a nových profilů regálové části
posouvá celý systém na novou úroveň a umožňuje další zvýšení produktivity při zlepšení bezpečnost-
ních parametrů. BT Radioshuttle
nabízí bezkonkurenčně nejrychlejší
manipulační cyklus na trhu, kontrolovaný laserovými skenery. Už dříve jsme byli nejrychlejší, ale dokázali jsme rychlost ještě podstatně
zvýšit – o 30 %. Rychlostní parametry dále umocňuje jednoduchost
manipulace s podvozkem díky kónickým profilům regálů a vylepšenému kontaktnímu povrchu podvozku, na kterém vidlice nekloužou. Snadné a bezpečné převážení
satelitu i palet různých typů je klíčem k vysoké produktivitě a dlouhé
životnosti, na což klademe absolutní důraz. Nové funkce přinášejí vylepšení, která si přáli zkušení
a dlouholetí uživatelé systému. Jeden z nejčastějších dotazů zněl:
Jak provádět inventuru? Dosud
Požadavky na bezpečnost manipulace se stále zpřísňují. Je to pochopitelná reakce na vzrůstající tlak uživatelů, kteří požadují vyšší
rychlost a efektivnost manipulace. I nový systém BT Radioshuttle bohatě splňuje všechny Evropské normy pro regálové systémy, jejich
design, tolerance a odolnost vůči deformacím nebo požadavky na údržbu.
Diagnostika kapalin
Pokud někde nastal opravdu rapidní skok v rozvoji pneumatiky a hydrauliky, pak je to během posledních deseti let diagnostika kapalin.
„Stále víc systémů je vybaveno zařízeními, která jsou schopna za
provozu monitorovat kvalitu pracovní kapaliny a včasným varováním zabránit případným škodám
na hydraulických obvodech. Ve
většině případů fungují na principu laserového čítače částic. Ruku
v ruce s požadavky na použití různých typů ekologických pracovních kapalin a maziv v hydraulických a pneumatických systémech
došlo ke kontinuálnímu rozvoji
těsnicích materiálů. Se stejnou dynamikou jako počítače, rozvíjejí se
i řídicí systémy, od analogového
řízení se přešlo na plně digitální
sběrnicové systémy, včetně komunikačních zařízení na bázi internetu, bezdrátového přenosu dat,“ vysvětluje dr. Olšovský.
Díky použití kompozitních materiálů došlo k výraznému zjednodušení výroby pneumatických komponentů, výroba je ekonomičtější,
jsme mohli pomoci pouze zkušenostmi se zástupným řešením v různých provozech. Nyní podvozek
zobrazí na displeji přesný počet
palet v tunelu. Umíme nastavit počet palet k vyskladnění, a co je zajímavé, i k naskladnění.“
Jak pracuje BT Radioshuttle?
Jednoduše a bezpečně!
Vyžaduje méně vozíků, méně řidičů a nepřímo vede i k nižším škodám na zboží, protože odpadá
i nadbytečná manipulace při nevýdělečných přesunech zboží skladovaného v náhradním režimu nebo
v náhradních prostorách. Ostatní
neselektivní systémy dosahují využitelnosti mezi 65–80 %, ale mají
přitom mnoho dalších dílčích nevýhod. Selektivní systémy s přístupem ke každé paletě nabízejí logicky mnohem nižší využitelnost objemu skladu, a to přibližně 40–64 %.
Ne všechny aplikace vyžadují nepřetržitý přístup ke všem paletám,
nevyužívají stoprocentně výšku
skladů a některé občas pod tlakem
okolností volí i nepraktická řešení
s častým přemisťováním zboží. BT
Radioshuttle vždy umožní ekonomicky nejvýhodnější využití nového skladu, maximální zvýšení kapacity prostor, a také vždy sníží vaše provozní náklady.
Veškerá manipulace v regálovém
systému je automatická. K obsluze
systému stačí třeba i jen jediný řidič,
který řídí pohyb jednoho nebo několika satelitních podvozků pracujících v regálovém systému. Při běžné
manipulaci musí řidič vozíku vždy
zajet do regálového systému pro
každou paletu zvlášť, odvézt ji a vrátit se pro další. Obsluha Radioshuttlu najde paletu vždy připravenou na
kraji skladového tunelu, a pracuje
proto rychleji a efektivněji.
Regálový systém nepotřebuje žádné
manipulační uličky; palety jsou
ukládány nebo nabírány na kraji
dlouhých tunelů (kanálů). Jsou manipulovány speciálními satelitními
jednotkami s nosností až 1500 kg,
které mají osazeny baterie s mož-
méně zatěžuje životní prostředí
a výrobky mají nižší hmotnost. To
je zásadní, protože následně se sníží i celková hmotnost strojů a zařízení, v nichž jsou tyto komponenty
použity, což například u automobilu znamená pro řidiče zajisté velmi
vítaný efekt – nižší spotřebu.
Odpověď na otázku, jaká je budoucnost hydrauliky a pneumatiky,
je podle dr. Olšovského víc než jasná, a především jednoznačná: „Svět
se bez ní neobejde,“ tvrdí, ale připouští malou výjimku: „Pouze
v některých aplikacích se musíme
smířit s ústupem hydrauliky na
úkor elektrických pohonů. Například u obráběcích strojů byly některé funkce, které dříve vykonávaly hydraulické pohony, plně nahrazeny elektromechanickými,“ uzavírá dr. Olšovský.
(hh)
ností rychlého opětovného dobíjení.
Satelity jsou obsluhovány běžným
vozíkem – např. retrakem nebo čelním vozíkem – a řízeny dálkovým
ovládáním přímo z vozíku. Regály
jsou řešeny tak, aby jimi satelit mohl projíždět těsně pod vlastní nosnou částí určenou pro palety. Pracují automaticky a nezávisle v jednotlivých tunelech regálového systému
podle principu FILO nebo FIFO.
Jeden vysokozdvižný vozík může
„úkolovat“ víc satelitních jednotek
najednou. Hloubka skladovacího
tunelu je u systému BT Radioshuttle neomezená.
Přesvědčivé reference
BT Radioshuttle spolehlivě funguje
ve víc než 600 instalacích v 50 zemích po celém světě. Pracuje neúnavně, nezřídka v třísměnném provozu a současně ve skladech s diametrálně rozdílnou teplotou v intervalu od +35 °C do -30 °C. I desítky
instalací v různých oblastech průmyslu a logistiky v ČR jsou nedostižnou referencí. Toyota postavila
systémy s jednoduchým uspořádáním regálových bloků, s vestavbami, s mezaniny nebo vychystávacími tunely. Tato nestandardní řešení
dovolují využití místa s volnou podlahovou plochou pro vychystávání, různé dopravníky a podobně.
BT Radioshuttle vždy umožní ekonomicky nejvýhodnější využití nového skladu, maximální zvýšení kapacity jeho prostor a snížení provozních nákladů.
Kompletní program
produktů a služeb
www.toyota-forklifts.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
13
PrÛmysl v âR
Thermacut dobývá svět
Poráží konkurenci kvalitními výrobky, rychlými dodávkami a starostlivou péčí o zákazníky
Společnost THERMACUT,
celosvětový výrobce a dodavatel spotřebních dílů,
příslušenství a kompletních
hořáků pro plazmové řezání
a MIG/MAG, TIG/WIG
a plazmové svařování, působí na trhu už téměř dvacet
let. O jejích úspěších, aktuální situaci na trhu a současných problémech jsme
si popovídali s jednateli společnosti – Ing. Stanislavem
Sládkem a Ing. Dušanem
Loukotou.
udržet své postavení na trhu co nejdéle a pokud možno je neustále vylepšovat. Tato skutečnost i nás nutí
budovat si vlastní silný vývojový
tým, díky kterému budeme schopni
rychleji reagovat na požadavky trhu.
Naší primární snahou je být pro originální výrobce konkurencí, z níž
mají respekt. Konkurence nás motivuje neustrnout na místě a objevovat
nové a nové možnosti.
Ing. Stanislav Sládek.
Ing. Dušan Loukota.
Jaké je současné postavení společnosti THERMACUT na světovém trhu plazmového řezání
a svařování?
V sortimentu a prodejních aktivitách, nemáme v České republice,
ani ve střední a východní Evropě
konkurenci. Ve svém oboru jsme
největším tuzemským, a troufáme
si říct i evropským výrobcem. Od
konkurence se navíc významně lišíme tím, že vedle spotřebních dílů
vyrábíme také těla hořáků, kabely
a kompletní hořáky.
snadno vyrábět. Jestliže kdysi platilo patentové embargo především na
čtyřech nejatraktivnějších evropských trzích – v Německu, Anglii,
ve Francii a v Itálii, dnes už jsou
patenty podávány v měřítku Evropské unie (samozřejmě i v ČR)
a mnohé jsou přihlašovány i na dalších významných světových trzích.
Zásadní změnou je rovněž snaha
originálních výrobců zvýšit životnost spotřebních dílů a přesnost
a řeznou rychlost plazmových systémů tak, aby se vzrostla jejich produktivita.
třebních dílů nám ale otevírá prostor pro vlastní technická řešení,
která si můžeme sami chránit patenty. Získáváme tím možnost
osobní seberealizace a kreativity
při hledání těchto nových technických řešení a konstrukcí součástek
a těl hořáků z pohledu jejich správného fungování a nejvhodněji zvolené technologie pro jejich výrobu.
Když se ohlédnete zpět, co se ve
vašem oboru nejvíc změnilo?
Zejména situace na trhu, a především pak naše konkurence. Před
dvaceti lety, když jsme začínali, nebyla tak početná, vlastně nebyla téměř žádná. Vedle vzniku několika
menších firem, zaměřujících se podobně jako my na výrobu alternativních spotřebních dílů, vzrostla
také snaha originálních výrobců
plazmových systémů víc se soustředit na prodej vlastních spotřebních dílů, které jsou velmi často
chráněny patenty. Tak, aby konkurence – jako jsme my – nemohla
součástky a jejich plazmové hořáky
Nakolik vás patenty omezují
v práci?
Vzhledem k patentům je pro nás
zdlouhavější a komplikovanější zahájit produkci nových výrobků.
Jsme nuceni provádět důsledné patentové rešerše jednotlivých hořákových řad. Zjistit, nakolik jsou
chráněny patenty, a dál vyhodnotit,
jestli můžeme vyrábět přímé kopie,
nebo se budeme věnovat vývoji
spotřebních dílů, které nebudou
v kolizi s patenty a budou na srovnatelné kvalitativní úrovni jako originální díly. Nejsnazší pochopitelně je jednoduše převzít konstrukční
řešení jiného výrobce. Vývoj spo-
Z veletrhu v Šanghaji.
Jaký je vůbec rozdíl mezi originálním výrobkem, přímou kopií
a vaší vlastní hořákovou řadou?
Trh se dělí na originální výrobce
a aftermarketové (výrobce kopií
originálních dílů) firmy, jako jsme
my. Být aftermarketovou firmou
znamená, že dokážeme vyrábět
stejné výrobky jako originální výrobci – tzv. přímé kopie – pokud
nejsou chráněny patentem, přičemž
jsme schopni dosáhnout přinejmenším stejné kvality za příznivější cenu. Pokud je výrobek chráněn patentem, snažíme se vyvinout vlastní
řešení a vyrobit naši hořákovou řadu, která se sice od originálu liší,
ale splňuje požadavky zákazníků
na kvalitu řezu a životnost, je srovnatelná s originálními díly.
Je na poli aftermarketových firem silná konkurence?
Konkurence je skutečně silná. Konkurují nám nejen aftermarketové
firmy, kterých přibývá (obchodní
firmy, které nakupují od jiných aftermarketových výrobců nebo přímo aftermarketoví výrobci, kteří se
vytrvale podbízejí nízkými cenami), ale konkurují nám také originální výrobci, kteří se stále častěji
snaží jít aftermarketovou cestou,
tzn. koupit firmy, jako jsme my,
aby mohli kromě svých spotřebních dílů vyrábět a prodávat i spotřební díly na ostatní konkurenční
plazmové systémy. Nicméně v konkurenci aftermarketových firem
jsme v celosvětovém měřítku jedni
z největších.
Jak vás konkurence ovlivňuje?
Bez konkurence bychom nebyli
tam, kde jsme nyní. Snahou všech je
Jak je samotnými zákazníky nabídka alternativních spotřebních
dílů vnímána a využívají cenově
výhodnějších nabídek, nebojí se
horší kvality?
Stále existuje obecné povědomí, že
originální výrobek je tím nejlepším. A každý výrobce originálních
dílů se pochopitelně snaží, aby tomu tak bylo. Naší striktní podmínkou je vyrábět výrobky, jejichž
kvalita je nejméně na stejné úrovni
jako kvalita originálních dílů. To se
nám v naprosté většině případů daří
a u některých jsme si mohli ověřit,
že jsou dokonce i lepší. A právě to
nás dostává do výhody u zákazníků, kteří už naše díly vyzkoušeli.
Pobočky společnosti THERMACUT najdeme po celém světě. Co
způsobilo tak velký rozmach a jaké z toho pro vás plynou výhody?
Společnost THERMACUT byla
v České republice založena v roce
1992. Jeden z majitelů pracoval
dlouhou dobu v jedné z největších
světových firem v oblasti plazmového řezání v USA. Proto byly
všechny výrobky v prvních několika letech fungování společnosti určeny právě pro americký trh. Svou
kvalitou a příznivou cenou si tam
snadno našly své odběratele. Na základě toho se v roce 1996 tehdejší
vedení rozhodlo vyzkoušet úspěch
také na jiných trzích. Nejprve
v České republice, kde společnost
THERMACUT poměrně rychle
získala významnou pozici. Během
několika let následovalo Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko
a Chorvatsko.
Změna majitelů v roce 1999 pak
přinesla další expanzi, a to do Německa, kde byla založena sesterská společnost Thermacut GmbH,
starající se o trhy západní Evropy
a filiálky ve Francii a v Anglii.
Další sesterská společnost Thermacut v Americe, která vznikla
fúzí firmy ZAP a TATRAS, založených ještě o několik let dříve
než Thermacut, s.r.o., zastřešuje
obchody na americkém kontinentu
a filiálky v Mexiku a Brazílii. Prozatím nejmladší dceřiná firma byla založena před třemi lety v Rusku. Zastoupení na zahraničních
trzích, vykonávané místními lidmi, nám významně usnadňuje
a urychluje komunikaci s tamními
zákazníky a naše působení na těchto trzích je tak mnohem intenzivnější a efektivnější.
Obchodní tým.
Máte řadu filiálek., ale výroba
stále zůstává v ČR, v Uherském
Hradišti. Proč?
Veškerá výroba pro celou skupinu
THERMACUT, až na malé výjimky,
je koncentrována v Uherském Hradišti. Zpočátku tomu ale tak nebylo.
Několik prvních let bylo výrobních
míst několik. Významným mezníkem byl rok 2001, kdy se společnost
přestěhovala do nového, většího
areálu, který umožnil soustředit veškeré aktivity na jednom místě. Nového příchodem finančně silného majitele po roce 2002 výroba díky otevření možnosti prodeje na nové trhy
a novým významným zákazníkům
výrazně vzrostla. Pod tlakem konkurence, který sílil, se postupně zrychlovaly výrobní procesy, a to i díky
významně inovovanému a rozšířenému strojovému parku. Veškeré naše
úsilí vytrvale směřuje k tomu, abychom byli konkurenceschopní a dokázali co nejefektivněji využít čas,
produkovat výrobky vysoké kvality
a nabízet je za přijatelnou cenu.
Na kterých trzích se cítíte nejsilnější a proč?
Každý z výše zmíněných států má
svá specifika, rozdílné požadavky
na přístup k zákazníkům. Proto je
tak důležité umět se orientovat
v dané kultuře, což nám umožňuje
právě fungování našich filiálek
v těchto zemích a místní lidé, kteří
zde pracují. Nejsnazší pozici máme
ale přece jen v Česku. Výhodou je,
že tu stále funguje jistý patriotismus a s ním spojená snaha dát
přednost či šanci české firmě před
zahraniční konkurencí. Náskok
před ostatními ovšem získáváme
především kvalitními výrobky,
rychlými dodávkami a starostlivou
péčí o naše zákazníky.
Co v 20leté existenceispolečnosti
THERMACUT považujete za její největší úspěch?
Největším úspěchem jednoznačně je,
že z malé rodinné firmičky vyrostla
firma celosvětově respektovaná nejen originálními výrobci, ale i tisíci
spokojenými zákazníky.
(tk)
.
Thermacut, s.r.o.
Sokolovská 574
686 01 Uherské Hradiště - Mařatice
tel.: +420 572 420 411
fax: +420 572 420 420
[email protected]
www.thermacut.cz
Řezání plazmovým hořákem.
Veletrh v Essenu.
černá azurová purpurová žlutá
1 4 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
PrÛmysl v âR
Odpadní plyny – co s nimi
Enetex-kia likviduje plynné emise a odpadní plyny s rozumem
Proč se jednotlivé výrobní
procesy doplňují o systémy
likvidací plynných emisí, co
to pro provozovatele znamená a co jim to přináší? Tlačí
nás emisní předpisy a normy, odpovědné chování,
kladný postoj k problematice ochrany ovzduší, tlak sousedících obyvatel a další. To
však stojí peníze. Kromě nákupu technologie pocítí provozovatel na svých bedrech
nemalou „provozní“ zátěž.
Z některých zkušeností víme, že
při méně vhodně zvolené technologii může být tato provozní zátěž
tak velká, že nad dobrou vůlí přispět k ochraně ovzduší převáží tíha
provozních nákladů, a zařízení bývá chvíli po uvedení do provozu
odstaveno. Toto je bohužel smutná
realita. Proto ENETEX-KIA s.r.o.
přistupuje ke každé zakázce individuálně a navrhuje zařízení tak, aby
zákazník získal ideální poměr cena/výkon, a to po započtení nejen
vstupních, ale i provozních nákladů po dobu minimální životnosti
zařízení 10–15 let.
S jakou ekonomickou zátěží počítat?
Na prvním místě je téměř vždy
pořizovací cena. Často se bohužel
stává, že právě a pouze ona rozhoduje o konečném typu a výrobci
zařízení. Pro správný výběr nové
technologie likvidace plynných
emisí a plynů je však nutné brát
do úvahy i další položky, jako je
celková spotřeba elektrické energie, zemního plynu nebo jiných
médií, minimální životnost technologie, cena pravidelných i akutních servisních zásahů. Musíme
znát například i to, jak dlouho se
zařízení startuje do pracovního režimu, jak dlouho dobíhá po vypnutí, jak reaguje na výpadky či
změny ve výrobě atd. Existuje
mnoho otázek a před správným
výběrem zařízení je třeba si na
každou z nich vyžádat odpověď.
Využití odpadního tepla
Při termické oxidaci se znečištěný
odpadní plyn zahřívá na vysokou
teplotu a za zařízením vzniká
množství odpadního tepla. Jsou
samozřejmě aplikace, kdy pro zís-
kané teplo není využití, ovšem
převažují podniky, kde se toto teplo dá relativně levně využít. Můžeme ho rekuperovat a vracet zpátky
do výrobního procesu, ohřívat jím
užitkovou či technologickou vodu,
dotápět výrobní i soukromé objekty atd. Běžné jsou i výměníkové
systémy na ohřev termooleje. Netopme pánu bohu do oken a zkusme společně ušetřit. Firma Enetexkia klade důraz na co největší možnou efektivitu zařízení a snaží se
zákazníkovi snížit provozní náklady na minimální úroveň, ať už při
vlastní instalaci, ale i dodatečně
nebo u dosavadních zařízení jiných výrobců.
Pozor na dotace
Nebo spíš pozor na to, aby nám
dotace z operačního programu životního prostředí nepřinesly víc
škody než užitku. O problematice
dotací by se dalo napsat množství
stránek, ale já se zmíním o dvou
úskalích, s kterými se setkáváme
nejčastěji.
Jak zvolit správný projekt? Smutná praxe je taková, že si ho zákazník nechá vypracovat od jediné
firmy, která však má s likvidací
plynných emisí pouze teoretické
zkušenosti. Na tomto základě je
vám schválena dotace a můžete
vyhlásit výběrové řízení. Přihlásí
se několik firem, které vznášejí
věcné připomínky a můžou nabídnout ekonomicky i technologicky
optimálnější varianty, osvědčené
v praxi. Ale vy už se musíte držet
původního projektu, na který jste
dostali dotaci. Nezbude vám tedy
nic jiného, než si koupit původně
navržené zařízení, které není optimální, nebo celý dotační proces
opakovat.
Dalším úskalím je výběrové řízení,
kdy nemůžete dát na svůj zdravý
rozum, ale musíte se řídit striktně
výběrovými kritérii. Nakonec může zvítězit výrobce či dodavatel,
který daná kritéria ani není schopen splnit. I s tím jsme se v praxi
už několikrát setkali. Zde můžeme
jen doporučit následující postup:
Vytipovat si několik výrobců dopředu, setkat se s nimi, nechat si
vytvořit předběžné nabídky včetně
všech technických i ekonomických
podrobností a na základě těchto informací se úspěšně poprat
s dotační byrokracií. Při volbě výběrových kritérií si správně stanovit priority a ošetřit jejich neplnění
vysokými sankcemi.
Přeji všem jasnou mysl a šťastnou
ruku při výběru optimální technologie likvidace plynných emisí a odpadních plynů.
Ondřej Buchta, obchodní a technický
manažer, ENETEX-KIA s.r.o.
.
ENETEX-KIA s.r.o. je na českém a evropském trhu už víc
jak 15 let a za tu dobu se stala
významným dodavatelem systémů na čištění odpadního
vzduchu a odpadních plynů.
Zajišťuje všechny fáze realizace akcí. Od důkladné odborné analýzy problému podložené dlouholetými zkušenostmi a provozními zkouškami
přes výběr optimálního řešení,
konstrukci, výrobu a montáž
zařízení až po uvedení do provozu. Zvyšuje účinnost a efektivnost existujících likvidací
plynných emisí výrobních procesů a provádí repase starších
zařízení od jiných výrobců.
www.enetex.cz
KOVOLIT, a.s., slaví 90. výročí zahájení výroby
U příležitosti 90. výročí
založení firmy na kovovýrobu v Modřicích jsme požádali o rozhovor generálního
ředitele a předsedu představenstva Kovolit, a.s.,
Ing. Eduarda Marečka.
Můžete nám říci něco o historii
firmy?
Česká komerční
banka Praha založila 1. července
1921 v Modřicích akciovou
společnost s názvem
KOLOFERRA, akciová
společnost, závody pro potřeby průmyslu a úzkokolejných i normálních drah. Závod
se rozrůstal a v roce 1934 vstoupila společnost KOLOFERRA do
společného česko-francouzského
podniku KŘIŽÍK-CHAUDOIR
a zahájila zde výrobu zápustkových výkovků z neželezných kovů.
V roce 1935 zahájila firma jako
jedna z prvních v Evropě výrobu
hliníkových odlitků litých pod tlakem podle patentu české firmy
POLAK, která roku 1927 obdržela
jako první na světě patent na tlakový licí stroj.
Jak se vyvíjel závod po válce?
Stal se součástí brněnské Zbrojovky
a v roce 1953 samostatným národním podnikem s názvem KOVOLIT
Modřice. V roce 1954 byl k němu
přičleněn závod Umělecké kovovýroby v České u Brna s výrobou lití
odlitků do písku. V roce 1976 se Kovolit rozšířil o jihlavský závod Moravské kovárny s produkcí ocelových výkovků. Po revoluci se však
oba zmíněné závody osamostatnily.
V šedesátých letech min. stol. byla
postavena hala nářaďovny, slévárenské provozy, tavírna a jiné nové provozy, které umožnily další zvýšení
výroby a její kvality. V té době dosáhl počet zaměstnanců v modřickém závodě přes 1200 osob.
A co privatizace?
Od 1. ledna 1991 se podnik transformoval v akciovou společnost, jejímž majoritním vlastníkem je
brněnská firma REMET, která patří
k nejvýznamnějším výrobcům hliníkových slitin v Evropě a významným společnostem v oboru recyklace kovových odpadů. V současnosti
vlastní přes 83 % akcií Kovolitu.
Odolávat silné konkurenci není
asi snadné. Co pro to děláte?
Aby se podnik v náročném konkurenčním prostředí dokázal udržet,
systematicky modernizujeme strojní park v provozech slévárna, kovárna i nářaďovna. Největší investice byly vloženy do modernizace
tlakové slévárny. Dnes je velká část
tlakových strojů plně automatizovaná, vybavená novou generací
CNC řízených strojů, a další investice do licích strojů připravujeme.
Všechna nová pracoviště jsou odsávána, aby splňovala nejvyšší požadavky na kvalitu ovzduší. Významná investice byla pořízena v roce
2005 do kovárny, kde byl vybudován nový, plně automatizovaný provoz, dodávající ročně doslova miliony hliníkových výkovků a protlačků pro autoprůmysl.
Zmínil jste se o slévárně, kovárně a nářaďovně. A co další technologie?
Dnes nestačí dodávat jen odlitky či
výkovky; zejména v autoprůmyslu
se vyžaduje co nejvíc zpracovaný
výrobek, a tedy i nutně přibyla
technologie obrábění odlitků a vý-
kovků. Už v roce 1987 jsme si pořídili CNC frézku a CNC soustruh
a byl položen základ nejmladšímu
provozu – obrobně. Dnes je v tomto
provozu 16 špičkových CNC frézek
a soustruhů od německých a japonských firem. Další CNC stroje očekáváme koncem roku a stojíme
před projektem rozšíření obrobny
výhledově na plánovanou kapacitu
30 CNC strojů.
Je to investičně náročný program?
Nové obchodní projekty vyvolávají potřebu investic do rozšiřování kapacit a modernizace výroby.
Je to nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti firmy v tuzemsku
i zahraničí. Vybudování automatické kovací a protlačovací linky
stálo přes 50 mil. Kč a tato linka
je dnes vytížena nepřetržitým provozem sedm dní v týdnu. Při modernizaci strojního parku musíte
počítat s cenou přes 20 mil. Kč za
jedno licí robotizované pracoviště. Těch pracovišť jsme pořídili
už několik a další je v plánu v návaznosti na nový projekt. Jde
o nemalé částky, ale chceme-li
udržet krok s konkurencí, musíme investovat.
Máte tedy široký sortiment výrobků a velké odběratele?
S našimi výrobky se můžete setkat
v automobilech ze skupiny VW,
Škoda, Seat, Audi, ale dodáváme
i pro Opel, Ford, Volvo a dokonce
i pro Jaguar. Dále dodáváme díly
pro topné agregáty firmy TRUMA ,
elektromotory značky ABB, díly
pro elektroprůmysl a další obory.
Jak jste se vypořádali s krizí?
Nebylo to jednoduché. Krize v letech 2008–2009 srazila odbyt až
o 40 %, část produkce byla odstavena, došlo i ke krácení pracovní doby, mezd a firma se nevyhnula ani
propouštění. Společnost muselo
opustit téměř 200 pracovníků.
K zvratu k lepšímu došlo v loňském
roce, kdy se KOVOLIT propracoval
opět do zisku a většina výrobních
provozů se vrátila k nepřetržitému
provozu. Dnes už zaměstnáváme
opět víc než 600 pracovníků.
Jakou pozici má vaše firma dnes?
Přes všechny vnější vlivy patří
KOVOLIT, a.s., mezi nejvýznamnější výrobce hliníkových tlakových odlitků a zápustkových výkovků z neželezných kovů v ČR
a má dobré postavení i na evropském trhu. Společnost je certifikována podle uznávaných norem jakosti ISO 9001, TS 16 949 a ISO
14 001. Nové projekty, které firma
v poslední době získala, jsou základem pro další rozvoj firmy. Výsledky za loňský rok a od začátku
letošního roku naznačují, že jdeme správnou cestou, a pokračujeme tak v tradici započaté právě
před 90 lety.
(mh)
.
www.kovolit.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
15
PrÛmysl v âR
Lineární motory HIWIN
Špičková technologie v polohování
Výrobní a obchodní značka
HIWIN vznikla složením
z výrazu „HI-tech WINner„
(volně přeloženo jako vítěz
v Hi-tech technologiích) a je
v mnoha zemích světa synonymem pro vysoce kvalitní
komponenty lineární techniky. Reprezentantem značky
HIWIN je od roku 2001 i česká společnost HIWIN s.r.o.,
která je kapitálově propojena s evropskou obchodně-výrobní centrálou značky HIWIN v německém Offenburgu, firmou HIWIN GmbH.
Česká firma HIWIN s.r.o. je
výhradním distributorem lineární techniky v České republice a na Slovensku. Kromě základních komponentů,
jako jsou kuličkové šrouby
a lineární vedení, se firma
HIWIN zabývá výrobou
lineárních motorů.
K velkému rozvoji výroby a k praktickému uplatnění lineárních motorů
a pohonů došlo až v posledních letech. Vlivem technického vývoje
a tvrdšího konkurenčního boje mezi
výrobci rostou požadavky na vyšší
přesnost výroby a na dynamické
vlastnosti výrobních strojů. Stále vyvíjející se elektronické prvky, které
umožňují plynulé řízení rychlosti
a zpřesňují polohování celého lineárního sytému, poskytují výrobcům
širší prostor v oblasti technického
využití lineárních motorů. Možnosti
klasických rotačních motorů s mechanickým převodem z pohybu rotačního na pohyb lineární jsou v řadě
průmyslových aplikací využívány na
mezi dynamiky, dané setrvačnými
hmotami, a na mezi přesnosti, dané
mechanickými vůlemi a postupným
opotřebením. Klasický pohon vykazuje v místech převodu (rotační motor–kuličkový šroub–lineární vedení) značné tření, pružnost a vůli. U lineárního motoru tyto nevýhody odpadají a výsledná přesnost polohování je závislá na použitém typu odměřovacího systému. Pro kompletní
vlastní polohovací systémy používá
Hiwin s.r.o. dva základní typy lineárních odměřovacích systémů. Pro méně přesné aplikace (opakovatelnost
polohování 0,005–0,007 mm) je dostačující magnetické lineární odměřování značky HIWIN s výstupním
signálem analog sin/cos 1Vpp nebo
digital TTL 5V. Pro náročné aplikace
Hiwin s.r.o. velmi úzce spolupracuje
s výrobcem odměřovacích systémů,
firmou Renishaw, kde je opakovatelnost polohy 0,002 mm.
Princip práce motoru
Lineární motor pracuje jako standardní rotační servomotor na indukčním principu rozvinutý do roviny,
a tím umožňuje přímočarý pohyb bez
zprostředkujícího mechanického převodu. Statorem je u lineárních motorů označován primární díl, který je
tvořen feromagnetickým svazkem
složeným z elektrotechnických plechů a trojfázového vinutí uloženého
v jeho drážkách. Proti primárnímu
dílu je konstrukčně uspořádána sekundární část tvořená permanentními
magnety, které jsou nalepené na ocelové podložce. Sekundární díl tvoří
ve většině uspořádání delší část stroje
(magnetická dráha), kterou lze podle
přání zákazníka sestavovat do libovolných délek. O části, která se má
pohybovat, rozhoduje konstrukční
uspořádání. V naprosté většině konstrukcí se pohybuje primární část
(jezdec) po dráze tvořené libovolným
počtem sekundárních dílů. Nevýhodou tohoto uspořádání je, že k pohybující se části musí být přiveden napájecí kabel, kabel snímače polohy
a případně přívod chladicí kapaliny.
Vše pak musí být umístěno ve vlečném energetickém řetězci. Proto
Hiwin s.r.o. používá už delší dobu
odzkoušené motorové a signální kabely značky Igus a Lapp Kabel.
V mnoha aplikacích je většina pohybů realizována po přímce. Elektrické
motory umožňují jen rotační pohyb,
který je nutno převádět na pohyb lineární pomocí kuličkového šroubu, který má však určitá mechanická omezení. Jednak v délce pohybu, teplu způsobeném třením a v maximálních
otáčkách. Maximální otáčky jsou nejdůležitějším omezujícím faktorem.
Při jejich překročení dochází k rozkmitání šroubu. Na druhé straně lineární motor nemá omezení ani v délce
pohybu (postaví se delší magnetická
dráha) ani v jeho rychlosti (nic se netočí, tudíž nemá co vibrovat). Lineární motor je nasazován především
v aplikacích, kde jsou menší obráběcí
síly, ale velmi vysoké rychlosti. To
proto, že na rozdíl od provedení kuličkovým šroubem si lineární motor nemůže pomoci převodem a musí celou
obráběcí sílu vykonat sám. Mezi přednosti lineárních motorů patří libovolně
stavitelná magnetická dráha, vysoká
přesnost polohy, velké dosahované
rychlosti a zrychlení, jednoduché řízení. Obzvlášť velkou výhodou je možnost více primárních částí (jezdců) na
jedné magnetické dráze, které se pohybují nezávisle na sobě.
Tři základní provedení
Nejčastěji jsou lineární motory využívány v obráběcích strojích (vysokorychlostní opracovávání, laserové
obrábění, svařování, přesné řezání),
balicích mechanismech, manipulační technice, automatizaci atd.
Lineární motory HIWIN jsou ve
většině konstrukcí 3fázové synchronní motory s permanentními
magnety. Vyrábějí se v třech základních výrobních řadách – LMC,
LMS a LMF.
Provedení LMC je určeno pro lehčí
aplikace se zatížením do Fpmax =
342 N (špičková síla), zrychlení 5G
a rychlosti 5 m/s. Motor se skládá
z nekovové primární části (jezdec)
s trojfázovým vinutím a sekundární
části (magnetická dráha) tvořené permanentními magnety. Díky nekovové
primární části je motor velmi lehký
a vhodný pro dynamické aplikace.
Řada LMS pro střední zatížení se silou do Fpmax = 3000 N (špičková
síla), zrychlení 4G a rychlosti 4 m/s.
Motor má kovovou primární část
tvořenou elektrotechnickými plechy
s cívkami a sekundární část. Trojfázové synchronní motory LMS vynikají velkou hustotou sil a jsou plně
vyhovující pro většinu aplikací.
Pro velmi náročné aplikace z hlediska zatížení je optimální provedení lineárního motoru řady LMF. Základní konstrukce je stejná jako
u typu LMS s doplněním externího
chladicího okruhu primární části
motoru. Tím se výrazně zvýší účinnost motoru a dosažitelná špičková
síla je 9000 N. Motory LMF jsou
koncipovány hlavně pro obráběcí
stroje s velkými přestavnými hmotami a přídavnými axiálními silami.
Komplexní řešení
Novou základní filosofií firmy
HIWIN s.r.o. je dodávat zákazníkovi
komplexní řešení lineární polohovací jednotky. Jelikož je společnost
HIWIN výrobcem základních komponentů lineární techniky (lineární
vedení, kuličkové šrouby, lineární
motory), má velmi dobré vstupní
podmínky pro kompletaci různých
variant lineárních jednotek. V současné době je hlavní novinkou u spo-
lečnosti HIWIN s.r.o. dodávka kompletní lineární jednotky na vlastním
nosném hliníkovém profilu zástavbové šířky 220 mm a 160 mm.
V rámci každé velikosti profilu je
kompletována osa s lineárním motorem, kuličkovým šroubem, ozubeným řemenem nebo ozubeným
hřebenem při dodržení stejných zástavbových rozměrů. Základní
koncepcí je rozměrová zaměnitelnost v rámci jedné stavební šířky
modulu. Provedení jednotek může
být s úplným zakrytováním, nebo
bez zakrytování.
Podle specifikace aplikace je možné
lineární osy kompletovat do rovinné
(x–y, x–z, y–z) i prostorové (x–y–z)
varianty uspořádání. Kompletní lineární pohon se pak skládá z daného typu lineární jednotky s požadovanými mechanickými vlastnostmi
a frekvenčního měniče s požadovaným typem výstupního rozhranní
(Profibus, Can, …). Na přání zákazníka je možné dodat i speciálně
upravené polohovací systémy podle
konstrukčních požadavků na zástavbové rozměry.
Příkladem už dodávaného komplexního řešení je portálové uspořádání
typu Gantry, jehož technické parametry jsou: maximální rychlost pojezdu vmax = 3 m/s, maximální zrychlení amax = 20 m/s2, velikost pracovního prostoru 2 m x 6 m, opakovatelná
přesnost najetí x,y ±0,04 mm. (tlm)
www.hiwin.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 6 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
PrÛmysl v âR
Snoubení se s nanometry
HVM Plasma, spol. s r.o.,
je dodavatel naprašovaných tenkých vrstev plazmatickými metodami PVD
a PACVD. Jde zejména
o tribologické vrstvy
(tj. tvrdé, kluzné s nízkým
otěrem) pro přední dodavatele v automobilovém průmyslu. Dále dodává tvrdé
vrstvy pro obráběcí nástroje, dekorační povlaky širokého použití a vrstvy pro
lékařské aplikace. Důraz
klade i na inovace a vývoj
nových povlaků.
Kromě naprašování tenkými vrstvami se HVM Plasma zabývá také výrobou součástí zařízení pro produkci vrstev. A to jak součástí pro průmyslová zařízení, tak celých naprašovacích zařízení pro laboratorní
výzkum. V rámci vývoje HVM
Plasma spolupracuje s dalšími partnery a univerzitami.
Zařízení pro produkci klastrů. Schéma
tvorby klastrů z rozprášeného materiálu
v komoře zdroje.
Projekty sahají od vývoje vrstev pro
aplikace zákazníků až po podporu
základního výzkumu. Na hranice
poznání jde projekt vrstev s klastry
nanometrových rozměrů – tj. miliontin milimetru. Běžné tenké vrstvy
rostou při procesu PVD nebo
PACVD z jednotlivých atomů nebo
molekul nanášeného materiálu, zatímco v tomto projektu jsou vrstvy
budovány rovnou ze shluků (klastrů) o tisíci až miliardě atomů. Zacílení projektu je na úpravu morfo-
logie povrchů kostních náhrad pro
lepší zarůstání do kosti. Jde o projekt realizovaný ve spolupráci se šesti pracovišti akademické sféry.
Klastry jsou novou skupinou v oblasti materiálů a postupně nacházejí
uplatnění v různých odvětvích.
Svými vlastnostmi se vymykají
známým vlastnostem objemových
materiálů, z nichž jsou tvořeny. To
proto, že svou velikostí stojí na pomezí mezi atomy a objemovým
materiálem a v jejich vlastnostech
se už projevují kvantové jevy. Některé klastry tak mají unikátní magnetické, elektrické nebo optické
vlastnosti. Navíc mají velký poměr
povrchu k objemu.
Aplikace postupně přicházejí, očekávání jsou velká. Sahají od kosmetiky až po elektroniku. Příkladem úspěšných aplikací klastrů
jsou LED diody, které lze vyrobit
tak, aby zářily libovolnou barvou,
protože se vlnová délka emitovaného světla řídí velikostí klastrů v aktivní zóně. Značkování buněk
a nádorů superparamagnetickými
klastry v medicíně. Nanočástice ja-
Obaly shrink sleeves
Poděbradská společnost
Pemax Print je jedním z největších výrobců samolepicích etiket a smrštitelných
návlekových obalů, tzv.
shrink sleeves, v České republice. Disponuje širokými
technologickými možnostmi:
vodové flexo, UV flexo, UV
knihtisk, UV sítotisk, laminace, tisk do lepidla, číslování a další, nabízí širokou
škálu služeb a možností.
Zeptali jsme se ředitele společnosti
Ing. Miroslava Halouzky:
Můžete nám představit vaši firmu?
Společnost Pemax Print má dlouhodobou tradici, vznikla už v roce
1991 a vždy patřila mezi přední
polygrafické společnosti v České
republice. Původně se zaměřovala
na výrobu samolepicích etiket, postupem času začala vyrábět obalové materiály s vysoce přidanou
hodnotou a asi před třemi lety za-
hájila výrobní program shrink sleeves. V uvedených oblastech patří
mezi přední výrobce.
V čem spočívá výhoda moderní
technologie shrink sleeves a kde
všude ji lze použít?
Asi před čtyřmi roky naše společnost realizovala investiční program
ve výši kolem 50 mil. Kč, jehož
součástí byla investice do výroby
shrink sleeves. Ty patří mezi naše
nejnáročnější výroby. Nejde pouze
o nutnost vysoké kvality tisku, nýbrž také o kvalitu na všech stupních výroby, protože jakákoliv
kvalitativní odchylka prakticky neguje vše dobré, co už bylo vykonáno. To se týká materiálu, lepidel
a dalších komponentů. Pracuji
v tomto oboru 20 let a s tak citlivým segmentem jsem se setkával
velmi zřídka. Nicméně „hrinky“
jsou velmi dynamickou obalovou
oblastí, jejíž přednost je zejména
v estetice; je skutečně podstatný
rozdíl např. mezi přímým potiskem
kelímků na jogurty nebo plastových lahví, a aplikací shrink sleeves. Neméně důležitou oblastí je
hygienická funkce tohoto obalu,
resp. bezpečnostní role – máte
kontrolu, že výrobek nikdo před
vámi neotevřel apod.
V čem jste lepší než konkurence?
Nechtěl bych hodnotit konkurenci,
nicméně domnívám se, že Pemax
Print má velmi vysokou kvalitu tisku. Naše společnost kromě toho disponuje skutečně moderními technologiemi včetně know-how. Stroje
si může koupit každý, kdo má peníze, avšak některé výroby, resp. jejich know-how, získává každá společnost dlouhé měsíce a někdy i roky. A v neposlední řadě je to flexibilita, současný trend je dodávat
velmi často až v neskutečně krátkých dodacích termínech. Je otázka, zda je to dobře, nebo špatně,
nicméně Pemax Print dodává v průměru do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky.
Kdo jsou vaši aktuální a potenciální zákazníci?
Naši zákazníci jsou většinou výrobci, kteří potřebují naše etikety,
obaly a shrink sleeves pro svou
Pozitivní stránka krize
Slévárna Hamag vyrábí
a dodává hotové kotle pro
Švédsko Zlínská slévárna
Hamag spol. s r.o. následuje
tradice firmy Baťa a ve své
novodobé podobě působí na
trhu téměř dvacet let. Kráčí
cestou, která by se dala
přirovnat k plavbě lodi.
Ta v roce 1992 vyplula na
otevřené moře. Za tu dobu
se změnilo několik členů
posádky, vystřídalo se několik kapitánů, loď proplula
nelehkými bouřemi, ale
vždy si našla správný
kurz a pokračovala dál.
Dvanáctým rokem je příslovečným
kapitánem této ryze české slévárny
pan Aleš Suchánek, majitel a ředitel firmy v jedné osobě. Právě jemu
jsme položili několik otázek souvisejících se současnou situací jeho
společnosti.
Když jsme spolu hovořili naposledy, zmínil jste se o jisté specializa-
ci vaší výroby. Jak se vám podařilo ustát v této pozici nelehké období posledních let?
Hamag je, díky své velikosti a potenciálu, stále slévárnou šedé, tvárné litiny, oceli a barevných kovů. Zaměřujeme se spíš na kusovou a malokusovou výrobu kvalitních produktů
s vysokou užitnou hodnotou. Naučili
jsme se postupně odlévat velmi spe-
cifické a na zpracování náročné materiály a přes 75 % naší produkce
dnes směřuje do zahraničí. Nicméně
i my jsme se museli současnému
ekonomickému vývoji přizpůsobit.
Nešli jsme ovšem cestou stagnace,
vyčkávání a neseděli s hlavou v dlaních. Začali jsme hledat nové možnosti a otevřeli se novým příležitostem. Máme za sebou krizi, kterou
jsme díky systematické práci a snaze
zodpovědně a spolehlivě řešit každou zakázku nejen přečkali, ale také
jsme díky ní posílili. Dá se říci, že
nás krize donutila přemýšlet jinak.
Díky změně úhlu pohledu jsme uviděli příležitost např. v projektu komplexních dodávek hotových kotlů
pro švédského klienta, kterému jsme
do té doby dodávali jen určité komponenty. Naším otevřeným přístupem se nám podařilo získat pětiletý
kontrakt a v současné době vyrábíme
ročně přes 250 těchto kotlů pro hodně náročný, švédský trh. Jde o pracnou záležitost s velkým podílem lidské práce. Nepracujeme s ohromnými objemy materiálu, ale spíš s vysokou přidanou hodnotu práce našich kvalifikovaných lidí. V tomto
přístupu spatřujeme naši největší sílu
ko součást filtrů opalovacích krémů. Přípravky a tkaniny využívající
antibakteriální účinky nanočástic
stříbra. Nebo použití nanočástic
v tenkovrstvých tištěných solárních
článcích a katalytických procesech.
Přes mnohé úspěšné aplikace jsou
ale stále otázkou k výzkumu i možná zdravotní rizika.
HVM Plasma postavila pro produkci klastrů UHV (Ultra High Vacuum) zařízení. Klastry v něm
vznikají z materiálu rozprášeného
v komoře zdroje klastrů ve srážkách s pracovním plynem argonem
nebo v jeho směsi s heliem při tlaku
typicky 100 Pa. V postaveném zařízení lze připravit klastry o velikostech jednotek až stovek nanometrů
z kovových, polovodivých i polymerních materiálů. Klastry lze
k substrátu kotvit bez přerušení vakua překryvovou vrstvou, případně
připravit kompozitní vrstvy klastrů
s polymerní matricí. Klastry menších velikostí lze hmotově filtrovat,
a připravit tak vrstvy s malým rozptylem ve velikosti klastrů.
Aleš Marek, PhD.
výrobní spotřebu. Je to klasická
B2B spolupráce. Své zákazníky
známe; jde o zvolení vhodné marketingové strategie, jak je získat.
Jde jak o velké mezinárodní společnosti typu Greiner packaging,
tak i menší společnosti. V souladu
s obchodní strategií budeme víc
aktivní na exportních trzích, kde
vidíme velké možnosti úspěšně se
etablovat. Český trh nepatří k velkým, což vede k tlaku na ceny ze
strany zákazníků. To je však situace běžná po celém světě, nicméně
některé věci komplikují obchod
z hlediska určité netransparentnosti. Ne vždy hraje nejdůležitější
roli kvalita, cena, flexibilita apod.
Jsou tu jiné zájmy, např. daného
nákupčího apod. Zmiňuji se o tom
proto, že jsem se za mnoholetou
dobu svého působní v tomto průmysl s tak „intenzivní, resp. hustou“ situací jako je v poledních
několika letech nesetkal. To vše
nás ještě víc motivuje, abychom
vyvíjeli aktivní proexportní činnosti firmy.
Jakým směrem se podle vás bude
vyvíjet obalový průmysl v následujících letech?
Obalový průmysl bude i nadále pod
cenovým tlakem trhu a vidíme, že
to není problém pouze České repua konkurenční výhodu. Musím přiznat, že opravdu není běžné, když
slévárna vyrábí finální výrobek pro
koncového uživatele, který se navíc
skládá z téměř stovky dílů a položek,
z nichž přibližně 93 % pochází z naší vlastní produkce. Samozřejmě že
to byla nelehká cesta pokusů a omylů, ale nakonec jsme ve velmi krátkém čase vytvořit kvalitní a komerčně úspěšný výrobek.
Co bylo klíčovým faktorem pro
získání tohoto kontraktu?
Celá spolupráce vlastně vznikla
tím, že jsme jako dodavatelé dvířek
pro zmíněné kotle přijali výzvu našeho švédského odběratele nejen
kotle vyrábět celé, ale také je kompletovat až k finální expedici. Podle
mého jde o to nebát se vybočit ze
zajetých kolejí, být ochotný s pokorou se něco nového naučit a jít do
přiměřeného rizika.
Byl tento projekt jen vydařeným
pokusem, nebo se díky němu změnila celková filozofie vaší firmy?
Faktem je, že díky tomuto kontraktu
nám přicházejí další nabídky. My se
samozřejmě nechceme stát pouze
výrobcem kotlů. Touto zakázkou
jsme si ale dokázali, že jsme schopni
být výrobcem finálního výrobku.
V tom spatřujeme značný nárůst potenciálu našich aktivit a služeb pro
Titanové klastry.
HVM Plasma, spol. s r.o.
Na Hutmance 2
158 00 Praha 5
tel.: 251 087 111
[email protected]
www.hvm.cz
bliky. V celé Evropě je v současné
době nabídka větší než poptávka.
Jak evropský trh, tak český trh se
bude konsolidovat a někteří hráči
vypadnou„z kola“. Pokud jde o celkové postavení obalového průmyslu, domnívám se, že bude posilovat.
Ve srovnání se západní Evropou je
Česká republika i přes velký pokrok stále ještě „podbalena“, nacházíme se asi na 70 %. Většina výrobců si uvědomuje, že výkladní
skříní tržní ekonomiky jsou zejména kvalitní a atraktivní obaly, které
velmi často prodávají účinněji, než
jakákoli jiná reklama, a tato skutečnost se pozitivně projevuje na jejich
tržbách. Právě do této strategie investovala i společnosti Pemax Print
a v ní spatřujeme svoji budoucnost
a konkurenceschopnost. (mm)
.
www.pemax.cz
zákazníka. I když jsme nad podobnými projekty přemýšleli už dřív, teprve nelehké období krize nám dalo
paradoxně prostor a čas takový projekt realizovat a chopit se příležitosti, která je tak netypická pro naše
odvětví. Myslím si, že základ naší
poměrně úspěšné činnosti je postaven na zdravém selském rozumu,
správných a trvalých principech
a nadšení z možnosti dělat naši práci
poctivě. Zde bych rád podotkl, že
tak, jak je důležitou součástí úspěšné plavby lodi posádka, na kterou se
dá spolehnout, je pro naši společnost
důležitý tým spolehlivých kmenových zaměstnanců. Navíc snaha otevřeného přístupu k našim zákazníkům, kteří mají někdy velmi specifické představy, se nám opravdu
dlouhodobě vyplácí.
(tk)
.
Malotova 5672
Baťův areál, budova 84
760 01 Zlín
tel.: 577 210 316
www.hamag.eu
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
17
PrÛmysl v âR
Jít správnou cestou
Sebevědomou firmu tvoří sebevědomí zaměstnanci
„Pokud chcete firmu dlouhodobě, kontinuálně a efektivně posouvat vpřed, musíte
uvažovat a konat v celém
spektru jejích činností. Výsledek se blíží ideálu jen tehdy, pokud se všechny oblasti
firmy vyvíjejí stejně dynamicky a žádná z nich nezaostává za ostatními. Je to jako s tím pověstným řetězem,
jehož pevnost se rovná pevnosti jeho nejslabšího článku,“ zněla odpověď ředitele
společností LAPP KABEL
s.r.o. a LAPP SLOVENSKO, s.r.o., Ing. Michala
Wdowyczyna, MBA, na dotaz, v čem spatřuje hlavní
atributy zdravého rozvoje výrobně-obchodní společnosti.
Ing. Michal Wdowyczyn, MBA.
Jak se vám daří naplňovat výše
zmíněnou filozofii?
Jistým signálem, že jdeme správnou cestou, jsou dvě ocenění, která
jsme v tomto roce získali. Obě se
vztahují k oblastem, které v naší
firmě považujeme za naprosto stěžejní – totiž k personální a ekonomické. V květnu to byla cena za
2. místo v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku v celorepublikové soutěži Sodexo Pass CZ, v níž
se hodnotily např. produktivita, návratnost peněz vložených do vzdě-
lávání zaměstnanců a systém zaměstnaneckých benefitů. V červnu
jsme od vyhlašovatele žebříčku
TOP 100 firem v ČR, České kapitálové informační agentury, obdrželi certifikát o přidělení ratingu
AAA, což znamená, že jsme byli
vyhodnoceni jako jedna z ekonomicky nejstabilnějších firem
v České republice. Jako určitý posun proti dřívějšku pozorujeme mimo jiné i to, že společnost LAPP
KABEL s.r.o. přestává být vnímána jen jako regionální firma.
Do kterých segmentů průmyslu
směřují dodávky vašich produktů?
Společnost LAPP KABEL s.r.o. je
významným dodavatelem kabelů,
kabelového příslušenství a kabelové konfekce pro řadu průmyslových oborů, především však pro
strojírenský a automobilový průmysl a v posledních letech také pro
energetiku. Velmi významný objem našich produktů, přibližně
40 %, směřuje k výrobcům obráběcích strojů, což je plně v souladu
s tím, že skupina LAPP GROUP,
jejíž jsme součástí, je v tomto segmentu úspěšná i globálně. LAPP
GROUP začala před více než 50 lety jako první na světě průmyslově
vyrábět flexibilní, oleji odolný kabel, který je ideální právě pro aplikace na obráběcích strojích. Faktem ale také je, že trh České republiky a Slovenska, na kterém společnosti LAPP KABEL s.r.o.
a LAPP SLOVENSKO, s.r.o., působí, je v oblasti dodávek pro výrobce těchto strojů našimi produkty už saturován. Proto vyhledáváme nové tržní segmenty, v nichž
bychom se mohli prosadit. Největší obchodní potenciál spatřujeme
kromě jiných ve zmíněném automobilovém průmyslu nebo v energetice. Jsme přesvědčeni, že klíčovým faktorem pro pokračování našeho úspěšného vývoje je vysoká
přidaná hodnota služeb, poskytovaná našim zákazníkům. Snažíme
se o to, aby se naše společnost postupně měnila z dodavatele jednotlivých dílčích komponentů v dodavatele komplexních výrobků a služeb, řekněme v určitého „systémového integrátora“. Zákazníkům aktivně nabízíme pokrytí co nejširšího portfolia výrobků, kabelů, vodičů, vývodek, konektorů apod., což
jim přináší výrazné zjednodušení
a zlevnění logistických procesů.
Také jim nabízíme dodávky formou konsignačních skladů a jako
novinku letošního roku zavádíme
službu ve formě řízení jejich skladových zásob. V praxi to znamená,
že naši lidé neustále monitorují
a řídí sklady našich zákazníků tak,
aby byla minimalizována výše jejich skladových zásob, a současně
zajištěna nejvyšší možná dosažitelnost potřebného elektromateriálu.
Naši klienti tuto službu považují za
velmi užitečnou v oblasti nákladů
i procesů. Dalším významným „integračním“ krokem ke zkvalitňování služeb jsou dodávky kompletních, na míru vyrobených kabelových svazků a systémů. Znamenají
zjednodušení skladové a účetní
evidence u zákazníka, neboť svazek nebo systém, který se skládá
z několika součástí, je věcně i účetně vnímán jako jedna položka. Jako výrobce poskytujeme záruku na
funkci celého svazku. Kompletní
dodávky vedou rovněž k úsporám
času, energie a personálních nákladů zákazníka, který nemusí kabelový svazek pro svůj stroj kompletovat sám, pouze jej ke stroji připojí. Všechny tyto přínosy se logicky
a pozitivně promítají do rozvoje
těsnější, a hlavně dlouhodobé
a vzájemně výhodné spolupráce.
Je podle vás pobočka LAPP KABEL s.r.o. díky úspěchům na českém a slovenském trhu určitým
nositelem kreativní inspirace pro
další dceřiné společnosti koncernu LAPP GROUP?
Možná trochu neskromně, avšak rád
musím přiznat, že je tomu tak docela často. Jako příklad mohu úvést
vznik kompetenčního centra LAPP
ENERGY, které bude z České republiky koordinovat aktivity LAPP
GROUP v segmentu energetiky.
Kromě české pobočky bude toto
centrum řídit také pobočky ve Švédsku, Velké Británii, Francii a pravděpodobně i v Jižní Africe. Další službou, na které má česká pobočka významný podíl, je činnost oddělení
Global Account Coordination. Tento
projekt souvisí s globálním trendem
přesunu výrobních kapacit z evropských zemí do Asie. Díky týmu tohoto oddělení, které má sídlo v České republice, jsme schopni našeho
klienta následovat i do nového působiště a ve spolupráci s ním pokračo-
Logistické a správní centrum LAPP KABEL s.r.o. v Otrokovicích.
vat tak, aby nepocítil žádnou změnu
v kvalitě dodávek našich výrobků
a služeb a aby LAPP GROUP o něj
v rámci holdingu nepřišla. A takto
bych mohl jmenovat další aktivity
české pobočky, které jsou využívány
v rámci holdingu.
V našem rozhovoru v loňském
prosincovém vydání Podnikatele
jste se zmínil o zvyšování počtu
zaměstnanců LAPP KABEL
s.r.o. Daří se vám to?
Na konci roku 2010 jsme zaměstnávali přibližně 170 lidí. K dnešnímu dni jich pro nás pracuje téměř 200 a ve strategickém výhledu našich aktivit počítáme přibližně s 300–350 zaměstnanci na konci roku 2014. Plánovaný nárůst
pracovních míst souvisí s projektem výstavby nové výrobní haly
v Otrokovicích, která je ve fázi
územního řízení a stavebního povolení. Tento krok je v souladu se
strategií rozvoje české pobočky
a měl by vést k vytvoření dvou
rovnocenných firem či divizí,
z nichž jedna by představovala významnou výrobní, a ta druhá prodejní a distribuční kapacitu.
Vaše společnost má také silnou
sociální funkci a pozitivní vliv na
region. Můžete říci, v čem konkrétně?
Tuto oblast jsme vlastně „nakousli“ už v předešlé otázce a souvisí
s podporou zaměstnanosti v regionu. Nicméně nejde nám pouze
o kvantitu, ale také o kvalitu prostředí a podmínek pro lidi, s nimiž
spolupracujeme. Jedním z projektů, které jsme se rozhodli realizovat, je vybudování firemní mateřské školy, jež bude k dispozici nejen našim zaměstnancům, ale i pracovníkům okolních firem, a také
městu Otrokovice. Naše společnost
bude v tomto projektu figurovat jako investor, ale také jako provozovatel. O této věci intenzivně jednáme se zastupiteli města a kraje
a jsme ve fázi hledání pozemku ve
vhodné lokalitě. Další aktivitou,
která potvrzuje zahrnutí sociálních
hledisek do strategie společnosti
LAPP KABEL s.r.o., je podpora
sportovního klubu SHK LAPP
Zlín. Jde o sledge hokejový tým tělesně postižených sportovců, jehož
generálním sponzorem jsme se stali v lednu letošního roku. Těší nás,
že se tomuto zlínskému týmu podařilo hned na počátku našeho partnerství získat druhé místo v národní
sledge hokejové lize.
(-tk-)
.
LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova č. p. 315
765 02 Otrokovice
www.lappgroup.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 8 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
PrÛmysl v âR
Jasná strategie
Hanácké železárny a pérovny, a. s., vědí, kam směřují
Společnost sídlící v Prostějově, člen skupiny Moravia
Steel vyrábějící šroubové,
listové a parabolické pružiny tvářené za tepla, jasně
definuje, kde a kým chce být
v několika příštích letech.
„Evropská konkurence v oblasti dodavatelů pružin pro nákladní vozy,
železnice a průmyslové aplikace je
velká a jedině provozní dokonalost
a štíhlost všech procesů nám může
zabezpečit další budoucnost,“ říká
Ing. Petr Vaněk, generální ředitel
společnosti a zdůrazňuje:. „Čím nás
podle mého soudu nejvíc poučila krize je, že přílišná závislost na jednom
odběrateli či produktu je nebezpečná
a může znamenat i konec firmy. Po
zkušenostech z poslední dekády a nepříliš pozitivních aktuálních zprávách
očekáváme pokračování globální nestability a nejistoty. Z tohoto pohledu
je prvořadým úkolem managementu
naučit se pracovat variantně, diverzifikovat rizika, snažit se maximálně
předvídat budoucí vývoj ze všech
možných zdrojů a s těmito informacemi efektivně pracovat zejména ve
strategickém horizontu“.
Proto se firma, s jejímiž produkty
se lze potkat na celém světě, snaží
rozšířit své zákaznické portfolio,
hledat nové příležitosti v konečném
použití pružin, a také se snaží proniknout na jiná teritoria.
Dobrým příkladem jsou probíhající
dodávky šroubových pružin pro jihokorejské dráhy, dodávky do Číny
nebo pro nově získaného prestižního
zákazníka, anglickou firmu JCB.
Parabolické pružiny se díky nejvýznamnějšímu zákazníkovi, firmě
Scania, dodávají i na jihoamerický
kontinent do Sao Paula v Brazílii.
„Jsme největší výrobce šroubových pružin pro nákladní železniční vozy v Evropě a v průběhu let
2009 a 2010 jsme i přes probíhající
útlum tohoto sektoru trhu dokonce
zvýšili svůj tržní podíl dodavatele
pro OEM zákazníky z oblasti silničních nákladních vozidel,“ říká
ing. Vaněk a dodává: „Naší snahou
je však získat třetího OEM zákazníka a etablovat se na trhu s pro
nás novým produktem půlpér. Pro
železnice se nám podařilo v uplynulých několika měsících zvládnout výrobu drážních parabolických pružin, které už dodáváme
našim významným zákazníkům
a i tam vidíme velký potenciál do
budoucnosti. Velkou příležitostí,
a zároveň výzvou, mohou být pro
nás dodávky pro výrobce lehkých
užitkových vozidel. Chceme posílit
svou tržní pozici dodavatele průmyslových aplikací, protože ač se
to nezdá, odpružují se nejen stroje,
ale i budovy a například koleje na
nádražích.“.
Obrat společnosti by měl v roce
2011 vzrůst o 30 % a dosáhnout
úrovně 700 mil. Kč. Úspěšnost firmy však podle ing. Vaňka neurčuje
jen výše obratu a počet zaměstnanců, ale celkové zhodnocení jejího
kapitálu: „Je nutné skloubit a naplnit zájmy a požadavky akcionářů, zákazníků a zaměstnanců.“ Ničeho však nelze dosáhnout bez
vzájemné kombinace štíhlých procesů, inovativnosti a týmově pracujících motivovaných zaměstnan-
UV tiskárna Océ Arizona 360 GT
Společnost Océ přichází na
český a slovenský trh s novým modelem UV tiskárny
Océ Arizona 360 GT. Nová
řada je postavena na ověřených základech nejprodávanější UV tiskárny a zároveň
přináší mnohá vylepšení
proti předchozím modelům.
Osvědčený formát a nové vlastnosti
Océ Arizona 360 GT je vybavena
standardní velikostí stolu s pracovní plochou 1,25 x 2,50 m. Nové
Tiskárna Océ Arizona 360 GT.
vlastnosti tiskárny však umožňují zvýšit produktivitu, rozšiřují aplikační
možnosti, a otevírají tak dveře
do dalších oblastí v průmyslové
výrobě. Důležitou novinkou jsou
doplňkové tiskové režimy. Zvolit
lze například Express Mode s pro-
dukční rychlostí tisku až 35 m2/hod.
nebo High Definition Mode, v kterém lze tisknout velmi precizní detaily, jako je text o velikosti 2 tiskových bodů.
Pro tenké a citlivé materiály
Řada 360 má inovativní systém UV
vytvrzování, který generuje až o 50 %
méně tepla. Díky tomu je možno na
tiskárně Océ Arizona 360 GT potisknout velmi tenké a na teplo citlivé materiály. Zvládne například
i polystyren nebo polyester.
Océ Arizona 360 GT je vybavena
ců. Schopní lidé s vnitřní motivací
potřebují a chtějí vlastní pravomoci a jsou ochotni nést i zodpovědnost. Na tyto lidi sázím a věřím, že
jsou zárukou další budoucnosti výroby pružin u nás. Tak jsme definovali i misi naší společnosti:
Umíme vyrobit dobré pružiny, na
kterých spočívá bezpečí cestujících a tíha nákladů.“
(tk)-
.
www.hzap.cz
speciálně vyvinutou vakuovou deskou, na které lze potisknout velmi
tenké filmy, bez nutnosti mít nainstalovanou jednotku tisku z role na roli.
Vakuová deska s velmi malými dírkami umožňuje tisknout na tyto materiály bez mechanických distorzí.
25 industriálních ocenění
Celá rodina tiskáren Océ Arizona,
včetně nové tiskárny Océ Arizona
360 GT, nabízí tradiční hodnoty
Océ – kvalitu, spolehlivost, produktivitu a uživatelský komfort. Flatbed UV tiskárny Océ Arizona obdržely napříč celou organizací už
25 industriálních ocenění. S víc jak
2500 kusy prodaných systémů se
Océ Arizona stala nejprodávanější
UV tiskárnou všech dob.
(ds)
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
19
PrÛmysl v âR
Držíme krok s dobou
Produkce čtyř divizí První brněnské strojírny Velká Bíteš se vzájemně doplňuje
První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a.s., byla založena v roce 1950. Společnost
je uznávaným světovým
výrobcem malých leteckých
motorů a pomocných energetických jednotek, systémů
klimatizace pro letouny
a vrtulníky, turbínových záložních zdrojů energie, odlitků přesného lití pro automobilový, letecký, sklářský
průmysl a zdravotnictví.
V Bíteši se odlévají také oběžná
a rozváděcí kola turbodmychadel,
lopatky plynových turbín a speciální odlitky pro leteckou techniku.
Tradice První brněnské strojírny
Velká Bíteš, a.s., a spokojení zákazníci po celém světě společnost
zavazují k stále náročnější práci
s důrazem na kvalitu, technický
rozvoj, získávání certifikačních
osvědčení systému jakosti podle
norem ISO, AS a dalších typových
či výrobních certifikací.
Komplexní služby
Svým zákazníkům poskytuje PBS
Velká Bíteš komplexní služby, které
zahrnují konstrukci, technologii,
přípravu výroby, výrobu, montáž,
zkoušky, včetně kompletního servisu
s ohledem na požadavky zákazníka.
popřípadě pro bezpilotní prostředky. Mnohaletý výrobní program
zahrnuje startovací systémy motorů letadel a vrtulníků (APU-Auxiliary Power Unit) a klimatizační
jednotky (ECS-Environmental Control System). Vývojové plány této
divize zahrnují oblast jak leteckých
motorů, tak APU i ECS.
odlitky jsou používány materiály
z nízko- i vysokolegovaných ocelí
a slitin, převážně ze superslitin na
bázi niklu a kobaltu. Hmotnost odlitků je 0,1–44,0 kg. Použitím speciálních vosků a keramických obalových materiálů je tak dosahováno
vysoké přesnosti, a zejména vysoké reprodukovatelnosti této přesnosti při výrobě.
Divize přesného lití
Divize přesného lití vyrábí odlitky
s využitím technologie vytavitelného modelu. Na tyto velmi náročné
Divize industry
Ochranu životního prostředí podporuje společnost prostřednictvím
Vysoká konkurenceschopnost
Konkurenceschopnost a vysokou
úroveň produkce si PBS Velká Bíteš
udržuje díky pravidelným investicím do technického rozvoje. Je tak
schopna konkurovat nejlepším světovým firmám, a to zejména v oblasti vysoce přesného strojírenství
a přesných odlitků ze superslitin.
Náročný výrobní program vyžaduje schopné a kreativní odborníky, kterým firma nabízí nejen profesní růst, ale také patřičné zázemí
a podmínky, které vysokým požadavkům odpovídají.
Divize letecké techniky
Hlavní aktivity divize letecké
techniky směřují k dokončení
vývoje a zkoušek leteckého motoru TP 100 pro malé letouny,
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, Česká republika
tel.: +420 566 822 566 111, fax: +420 822 566 135
E-mail: [email protected], http://www.pbsvb.cz
své divize industry, která se zabývá výrobou dekantačních odstředivek. Ty jsou určeny pro oddělování pevných a suspendovaných
částic z kapalin. Odstředivky mají
široké použití např. při zpracování
komunálních a průmyslových kalů, v potravinářském a chemickém
průmyslu či zemědělství.
Divize také zajišťuje dodávky
kompletního opracování či montáže výrobků pro zákazníky, kteří ve svých oborech patří k předním výrobcům elektromotorů,
alternátorů, trakčních motorů či
parních turbín.
Divize služeb a infrastruktury
Tato divize zajišťuje povrchové
úpravy, a to v provozu galvanovny.
Předností galvanovny je vysoká
kvalita tvrdého eloxu, přírodního
eloxu a chromeloxu, například pro
letecký, plynárenský, elektrotechnický či jaderný průmysl. Útvar zásobování nabízí zajištění a následné
dělení hutního materiálu podle specifikace zákazníků.
černá azurová purpurová žlutá
2 0 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
PrÛmysl v âR
Návrat firem na MSV
Nejvýznamnější průmyslová
přehlídka pořádaná v nových
členských zemích Evropské
unie – 53. mezinárodní strojírenský veletrh, se uskuteční
od 3. do 7. října 2011. Zájem
o účast opět roste a většina
výstavních ploch včetně
největších pavilonů je už
vyprodána.
Veletrh odráží oživení ekonomiky
„Přípravy jsou už v plném proudu
a registrujeme vysoký zájem o účast.
Po loňském ročníku, který odrážel
začínající ekonomické oživení, je to
další svědectví pozitivní nálady průmyslových firem,“ konstatoval ředi-
tel MSV Jiří Rousek. Zároveň potvrdil, že počet přihlášek je v řadě
oborů vyšší než loni, přičemž nové
stále přicházejí. „Vracejí se vystavovatelé, kteří se MSV zúčastnili naposledy v roce 2008, tedy před ekonomickou krizí, někteří tradiční účastníci rozšiřují své výstavní plochy.
Většina hal včetně největších pavilonů P, V a F je zaplněna téměř do posledního místa,“ upřesnil.
Pavilon P bude patřit kovoobráběcím strojům
Největší výstavní hala ve střední
Evropě se už potřetí stane hlavním
prezentačním centrem nosného
oboru Obráběcí a tvářecí stroje.
Návštěvníci se mohou těšit na zatím nejvyšší počet strojních expo-
nátů v čele s novinkami předních
tuzemských i světových výrobců.
Klíčové obory ročníku
Také vystavovatelé v dalších branžích
hledí do budoucna s větším optimismem a chtějí se chopit nových příležitostí, které přináší ekonomické oživení. K nejpočetněji zastoupeným oborovým skupinám budou opět patřit Materiály a komponenty pro strojírenství,
a také Plasty, gumárenství a chemie.
Dalším oborem, který už dnes zaujímá větší plochu než na minulém
ročníku, jsou Pohony, hydraulika
a pneumatika.
Partnerskou zemí MSV 2011 je
Polsko
Už čtvrtým rokem pokračuje tradice
partnerských zemí, kterými se postupně staly Německo, Slovensko,
Rakousko a letos Polsko – v současnosti třetí nejvýznamnější obchodní
partner České republiky.
Polsko bude mít na letošním MSV
oficiální expozici v centrálním pavilonu V a její součástí bude i výstava
průmyslového designu.
Průmysl hledá mladé odborníky ...
... a pořadatelé Mezinárodního strojírenského veletrhu vycházejí jeho
potřebám vstříc. Po dvouleté přestávce se opět uskuteční projekt
JobFair, který reaguje na novou poptávku zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících.
Transfer technologií a inovací
Do třetího ročníku vstoupí projekt
Transfer technologií a inovací – veletržní kontaktní centrum s prezentací vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu. Technické univerzity a jejich výzkumná centra dostanou prostor v pavilonu A1.
Podrobné informace o veletrhu:
www.bvv.cz/msv/.
(tz)
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
PrÛmysl v âR
21
černá azurová purpurová žlutá
2 2 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
PrÛmysl v âR
Nový energetický zákon
Přináší mj. větší ochranu zákazníků a posílení pravomocí Energetického regulačního úřadu
Víc práv zákazníkům energetických společností, ale
také větší bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny
nebo plynu, zajišťuje nový
energetický zákon, který
nabyl účinnosti 18. srpna
t. r. Dodavatelům energií
například přímo nařizuje
přesně své zákazníky seznámit s konečnou cenou nebo
stanovuje právo zákazníka
na výběr způsobu platby
za elektřinu nebo plyn.
Kromě toho zákon podrobněji upravuje dispečerské řízení přenosové
soustavy, vymezuje pravomoci Státní energetické inspekce a Energetického regulačního úřadu nebo vyžaduje autorizaci na výstavbu nových
zdrojů elektřiny.
Novinku připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „V souladu
s evropským právem nový energetický zákon stanovuje povinnost vlastnického oddělení provozovatelů přenosových a přepravních soustav. V České
republice volný trh existuje už několik
let a zákazníkům přinesl svobodu ve
výběru svých dodavatelů energií,“ říká
ministr průmyslu a obchodu Martin
Kocourek. Jen v loňském roce například podle něho využilo možnosti
změnit svého dodavatele elektřiny rekordních bezmála 200 000 domácností; nového dodavatele plynu si našlo téměř 85 000 odběratelů.
Dispečerské řízení
Energetický zákon také stanovuje
povinnost a odpovědnost provozovatele přenosové soustavy zajistit bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny
na celém území České republiky.
Jedním z nástrojů, které pro to mají
k dispozici, je dispečerské řízení.
Tomu podléhají jak elektrárny, tak
zákazníci z řad velkých odběratelů,
přímá vedení elektřiny i provozovatelé distribučních soustav.
„Dispečerské řízení představuje složitý systém řízení energetické soustavy, v němž musí panovat neustálá
rovnováha mezi výrobou a spotřebou na bezpočtu míst. Novela zákona umožňuje aktivní dispečerské řízení všech prvků připojených do sítě
tak, aby bylo možné tuto rovnováhu
udržet i v případě nepředvídatelných
náhlých extrémních výkyvů,“ říká
ministr Kocourek. Další novinkou
energetického zákona je zavedení
autorizace na výstavbu nového zdroje elektrické energie. Tu bude vydávat Ministerstvo průmyslu a obchodu tak, aby výstavba nových elektráren byla v souladu se Státní energetickou koncepcí a Národním akčním
plánem pro obnovitelné zdroje. Kromě toho se bude posuzovat i řada
faktorů v závislosti na provozování
přenosové nebo distribuční soustavy
a další podmínky.
Dohled Energetického regulačního
úřadu
Na dodržování pravidel stanových
energetickým zákonem bude podle
zásad Evropské unie nově dohlížet
Energetický regulační úřad. Dosud
to přitom měla na starosti Státní
energetická inspekce. V její pravomoci zůstane kontrola dodržování
zákona o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a zákona o hospodaření energií. V praxi
to znamená, že Státní energetická
inspekce dohlédne například na
kvalitu výrobků spojených se spotřebou energie, ovšem problémy
spojené třeba s vyúčtováním za
plyn nebo elektřinu bude nově řešit
Energetický regulační úřad.
Liberálně a transparentně
Novela energetického zákona do
české legislativy zavádí pravidla stanovená v třetím energetickém balíčku Evropské unie. Cílem postupných
změn v regulaci energetiky na celém
evropském kontinentu bylo liberalizovat trh, přinést do něj větší transparentnost, silnější konkurenci, zajistit odpovídající ochranu zákazníků
a zaručit větší energetickou bezpečnost jednotlivých členských zemí
i Evropské unie jako celku.
(rep)
Úspěšný tendr
HVM PLASMA spol. s r.o
Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5
tel.: +420 251 087 111, fax: +420 251 612 400, e-mail: [email protected]
Specialista na zakázkové
povlakování PVD technologií
- Zakázkové povlakování
- Povlaky na snížení tření (automotive)
- Tvrdé povlaky (nástroje)
- Dekorativní povlaky (sanita)
- Speciální povlaky (medicína)
- Chemické odstraňování starých povlaků
- Návrh, konstrukce a výroba PVD zařízení
- Výzkum a vývoj nových povlakovacích technologií
- Poradenství v oblasti vakuové techniky, PVD a příbuzných oblastech
www.hvm.cz
Další úspěch v oblasti
výzkumu a vývoje si může
připsat Česká vesmírná aliance (ČVA). V nedávném
tendru Evropské vesmírné
agentury (ESA), zaměřeném
na výzkumně-vývojové projekty, získaly firmy z tohoto
průmyslového sdružení osm
kontraktů v hodnotě 2,98
mil. EUR, tedy převážnou
většinu průmyslového rozpočtu. K rozvoji kosmického průmyslu v ČR přispívá
také agentura CzechInvest.
Zakázky na realizaci projektů
v tendru Evropské vesmírné agentury, zahrnující vše od technologií
na efektivnější zpracování dat
z dálkového průzkumu Země přes
testování pasivních komponentů
a technologie raketových palivových nádrží až po vývoj mechanických komponentů pro satelity, získaly firmy ANF Data, CSRC, EGGO Space, Frentech, Iguassu Software Systems, Synpo a Explosia.
Průkopníci inovativních řešení
Letecký a kosmický průmysl patří
k prioritním sektorům CzechInvestu.
Agentura v České republice zastřešuje mezinárodní setkání s budoucími
partnery v oblasti leteckého průmyslu, a to spolu s Ministerstvem dopravy ČR, které zároveň koordinuje
i vesmírné aktivity a vztahy s Evropskou vesmírnou aliancí. Velká kontaktní setkání věnovaná vesmírným
projektům a vesmírným technologiím zorganizoval CzechInvest například v Japonsku a Brazílii v rámci
projektu České technologické dny.
V obou zemích Česká republika
uzavřela dohodu o spolupráci na
vesmírných projektech.
„V oblasti leteckého a kosmického
průmyslu patří naše země mezi průkopníky inovačních řešení a CzechInvest usiluje o to, aby se české vývojové kapacity zapojily do výzkumných projektů zadávaných leteckými
výrobci. Jednou z cest je i projekt
Českých technologických dnů, zaměřený na výzkum, vývoj, technologie a inovace mezi Českou republikou a vyspělými zahraničními zeměmi,“ říká generální ředitel agentury
CzechInvest Miroslav Křížek.
„Český vesmírný průmysl je, jak
nyní prokazujeme v Evropské vesmírné alianci, technologicky na vysoké
úrovni. Co mu ale zatím chybí, je v ostatních členských státech běžná široká
mezinárodní síť partnerů, s kterými je
třeba vstupovat do konsorcií. Mezinárodní akce, jako jsou semináře na Ministerstvu dopravy ČR nebo České
technologické dny CzechInvestu v zahraničí, jsou pro naše další úspěchy
v ESA klíčové," uvádí prezident České vesmírné aliance Petr Bareš.
Vysoká návratnost investic
Členským státem Evropské vesmírné agentury je Česká republika od
roku 2008. Do jejího rozpočtu ročně přispívá 7 miliony eur. Drtivá
část příspěvků se má vracet zpět do
ČR ve formě průmyslových zakázek, které si ale firmy musejí vydobýt v mezinárodních tendrech.
V příštím roce čeká Českou republiku klíčové jednání o výši příspěvků do ESA na další čtyři roky.
Podle mezinárodních studií mají investice do Evropské vesmírné
agentury jeden z nejvyšších multiplikátorů návratnosti, nemluvě o dopadu na ocenění technologické vyspělosti státu.
(com)
Foto: ESA
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
23
Infospektrum
Andělské investice
Šance pro všechny, kdo mají zajímavý produkt, ale nedosáhnou na peníze
České podnikání trpí chronickým nedostatkem rozvojového kapitálu. To se týká
především menších firem
nebo začínajících projektů,
které nedosáhnou na bankovní financování. V okamžiku, kdy majitelům společností dojdou vlastní prostředky, které investovali,
nemají peníze na další rozvoj, i když je jejich projekt
nadějný. Kde je řešení?
O rozhovor jsme požádali
společníka a investičního
ředitele firmy 7i Advisors,
s.r.o, Mgr. Jakuba Noska.
V poslední době se setkáváme,
a to i díky popularitě televizního
Dne D, s pojmem „byznys andělé“. O co přesně jde?
Byznys andělé jsou fyzické osoby –
typicky úspěšní podnikatelé nebo
manažeři, kteří za svůj život vydělali
peníze v řádu milionů korun – a jsou
schopni a ochotni je investovat do
rozvíjejících se projektů. Vklad jejich peněz není půjčka, tj. neočekávají úrok, ale je to investice do společnosti – očekávají podíl ve firmě.
Jak velký podíl ve společnosti business andělé zpravidla požadují
a na co jsou jejich peníze určeny?
To se liší projekt od projektu. Byznys andělé zpravidla požadují
pro posouzení investice podnikatelský záměr a podle něj se vyjednává výše investice a podíl ve fir-
mě. Typicky je podíl mezi 20 až
50 procenty. Byznys andělé ale
vyžadují, aby mohli svoji investici
nějakým způsobem kontrolovat.
Peníze, které přijdou od byznys
anděla do firmy, jsou zpravidla
použity na rozvoj firmy – tj. např.
dokončení vývoje produktu nebo
služby, marketing, profinancování
zakázky apod. Často se však stává, že si majitelé firem chtějí po
vstupu investora skokově zvýšit
mzdy nebo nakoupit nová auta. To
byznys andělé vidí, stejně jako jakékoliv další zvyšování fixních
nákladů, velmi neradi.
Co dalšího, kromě peněz, byznys
anděl přináší?
Jak jsem už uvedl výše, nejviditelnějším přínosem jsou peníze, podle mého názoru ale nikoliv nejdů-
ležitějším. Další částí je knowhow. Jak jsme řekli, byznys andělé
jsou typicky úspěšní podnikatelé,
kteří dokázali rozjet (a prodat)
svůj byznys, nebo vrcholoví manažeři. Tito lidé tedy mohou do firmy
přinést zkušenosti z oboru, v němž
dlouhou dobu pracovali, a také
know-how a best practices z řízení
firem. Často dokážou ve firmách
nastavit systém řízení, poradit
s konkrétními problémy nebo pomoci předejít špatným rozhodnutím. Třetí přínos, který s byznys
andělem do společnosti přichází,
je síť kontaktů. Mohou to být oborové kontakty, kontakty na banky,
na další manažery a třetí strany –
tento přínos je těžko vyčíslitelný,
ale kontakty otvírají dveře. Představte si, že spolu s byznys andělem získáte velkou zakázku – přínos lze těžko vyčíslit.
Kolik je vlastně v České republice byznys andělů, existuje nějaká
statistika o počtu investic?
Žádná oficiální statistika neexistuje. Lze předpokládat, že existují řádově tisíce fyzických osob, které
jsou schopny a ochotny poskytovat
byznys andělské investice. Zdůrazňuji slovo „ochotny“ – existuje samozřejmě víc lidí s majetkem, ale
převážná většina z nich není ochotna jít do „riskantních“ investic
a spokojí se s bankovními produkty
nebo investují do jiných instrumentů. Pozorujeme ale nárůst zájmu
o byznys andělské investice. Právě
proto spustila naše společnost 7i
Advisors portál www.7i.cz, kde
spojujeme zájemce o financování
a byznys anděly.
Čím přesně se projekt www.
7i.cz zabývá?
Tento projekt je platformou pro setkávání byznys andělů a projektů
(nebo malých firem). Pro byznys
anděly hledáme projekty pro jejich
investice, pro projekty zase peníze
na rozvoj. Portál je zaměřen na projekty, které mají hotový produkt,
ideálně ověřený trhem, a hledají peníze na expanzi, marketing apod.
Za jakých podmínek dochází
k investici?
Naším úkolem je najít vhodný projekt, vyhodnotit jej a připravit pro investici. Běžným obchodním modelem je, že zprostředkovatel přeprodá
projekt investorovi za provizi, tzv.
finders fee. To se nám nezdálo zcela
fér, proto máme jiný model. Do projektu, který považujeme za nadějný,
investujeme svoje vlastní peníze
a nabízíme investorovi, že se k naší
investici může přidat – např. získáme
v investované společnosti 40 %, kdy
20 % si necháváme my jako 7i Advisors a 20 % získává investor. Investor
tak ví, že máme společný zájem
o maximální zhodnocení.
Jak jste s tímto projektem úspěšní?
V současné době máme 27 byznys
andělů, kteří disponují víc než
100 miliony korun na investice.
Za rok fungování jsme obdrželi
přes 80 nabídek na investici a realizovali 6 investic. Očekávaná výnosnost je vyšší než 30 % p. a. Našemu portálu www.7i.cz prudce
roste návštěvnost, jsme oslovování s nabídkou partnerství na různých akcích, podnikatelských soutěžích apod.
(red)
Kniha Manažerské katastrofy má
podtitul Jak šéfové řeší problémy
v byznysu. Obsahuje případové studie zaměřené na nejrůznější kritické
situace v oblasti řízení lidí, vztahů
na pracovišti, řízení firmy a strategického plánování. Texty konzultanta
v oblasti managementu Jakuba
Noska, které dříve vycházely v ekonomickém měsíčníku BIZ, doplňují
komentáře manažerů a podnikatelů
z nejrůznějších sfér byznysu.
Mgr. Jakub Nosek, MBA
Je společníkem a investičním ředitelem 7i Advisors, s.r.o., která provozuje portál www.7i.cz. Posláním
portálu je dávat dohromady byznys anděly a projekty, které potřebují peníze na rozvoj. Jakub Nosek
15 let aktivně působí v odvětví manažerského poradenství pro společnosti a restrukturalizací. Mezi
jeho záliby patří golf, vysokohorská turistika, cestování a jazz.
černá azurová purpurová žlutá
2 4 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Plasty a kompozity
Recyklace plastů – teď a tady, jiné cesty prostě není
Samo se nic nevyřeší
A nadsázkou lze říci,
že po éře bronzové a železné
nyní panuje doba plastová.
Na jejím počátku stálo
několik novodobých alchymistů. Chemik John Wesley
Hyatt si dal roku 1870
v New Yorku patentovat
celuloid, o pár let později
objevil Leo Baekeland fenolformaldehydové pryskyřice. Pak už to šlo ráz na
ráz. Po roce 1954 začaly ženy nosit silonky, od podzimu
roku 1977 se na nás valí tuny polyetylenftalátů (PET).
Plasty dělíme na dvě skupiny
Jedny lze opakovaně zpracovat
(těch je naštěstí víc), druhé nikoli.
Nejjednodušším způsobem, jak přispět k minimalizaci negativního
vlivu na životní prostředí, je absolutní omezení spotřeby výrobků
s neodůvodnitelnými plastovými
obaly. Neméně zásadním pak opodstatnitelné plasty separovat a třídit
za účelem jejich recyklace.
K tomu je ale třeba o plastech něco
vědět. Minimálně to, že jejich nebezpečnost pro životní prostředí není dána chemicko-fyzikální charakteristikou, tedy odolností proti odbourávání a rozložení působením světla, tepla a mikroorganismů, ale výhradně
a pouze nepromyšleným nakládáním
s nimi. Ono se to nějak samo vyřeší
– mimochodem nejen české národní
heslo – pro plasty rozhodně neplatí.
Zelená recyklacím
V rámci nakládání s komunálním odpadem je v tuzemsku alokováno recyklovatelné sklo, papír, plasty
a místně i kompostovatelný bioodpad. Plasty tvoří v celorepublikovém
pohledu objemově pouze 7 %, přesto
představují na jednoho občana ČR za
rok 280 kg. Množství odpadových
plastů neustále narůstá, tvoří až 45 %
objemu odpadu domácností.
Recyklace v porovnání s výrobou
z primárních zdrojů šetří energii. Pro
jednotlivé komodity to představuje
úsporu energie 97 % u plastů, 95 %
u hliníku, 74 % u oceli, 70 % u papíru a 25 % u skla. Na výrobu 1 kg
plastu se spotřebuje až 2,5 kg ropy.
úkolu. Bioobaly lze následně kompostovat spolu s obsahem, jemuž
skončila doba použitelnosti. Odbouratelné biofolie chrání sadbu,
lékaři využívají běžně vstřebatelné
nitě, pacienti kapsle s léky.
Lze ji nahradit 1,2 kg plastového sběru. Při současné spotřebě 33 tun ropy
na obyvatele Země ročně se ropné
zásoby vyčerpají za 13 let.
Pochopením vlastností materiálů,
které používáme, snižujeme spotřebu energií a neobnovitelných
přírodních zdrojů. Směsné a nerecyklovatelné plasty se nejčastěji
drtí a materiálově využívají ve stavebnictví. Proto je výroba, stejně
jako produkce plastů předurčených
k následnému spalování, v mnoha
státech omezována. Zelenou mají
recyklovatelné plasty, ovšem s jednou výhradou. Z hygienických důvodů nelze používat recykláty tam,
kde mohou přicházet do přímého
styku s potravinami.
Trocha teorie neublíží
Plasty jsou makromolekulární organické sloučeniny. Základ tvoří
pojivo, nositel základní fyzikálněmechanické vlastnosti (například
polypropylen), jemuž požadovanou
vlastnost dodává plnivo, například
vyztužující (uhlíková vlákna).
Podle chování za tepla známe termoplasty tvarovatelné teplem (plastomery – polyetylen, polypropylen,
PVC, polyamid), dále termosety
(duromery – polyesterové, epoxidové a fenolformaldehydové pryskyřice), jimž teplo mění chemickou
strukturu, neměknou, ale vytvrzují
se, a konečně také elastomery (kaučuk, guma), jež se vyznačují trvalou pružností a malou tuhostí.
Způsob výroby vymezuje plasty z přírodních makromolekulárních látek,
u kterých je výchozí surovinou nejčastěji celulóza (buničina) nebo jiné bílkovinné látky přírodního původu. Tak
se vyrábí celuloid nebo celofán. Syntetické plasty nese syntéza nízkomolekulárních organických sloučenin. Výchozí surovinou je zde především ropa, zemní plyn a uhlí. Polymerací
vzniká polypropylén nebo polyetylén,
polykondenzací fenolformaldehydové
pryskyřice nebo polyamid.
Biologicky odbouratelné plasty
Bývají považovány za řešení pro životní prostředí. Plastové tašky na
bázi škrobu působí sympaticky, leč
jakákoli možnost lehkovážněji zacházet s plastem má katastrofické
dopady. Současnou situaci může
pouze eskalovat argument, že nedůsledné nakládání s (jistým) plastem
není zátěží pro životní prostředí.
Biologicky odbouratelná taška degraduje za několik měsíců, stejně
jako banánová slupka nebo papírový kapesník. Bioplasty pro svou
degradaci vyžadují specifické podmínky (mikroorganismy, teplota,
vlhkost). O rozklad se starají některé mikroorganismy (bakterie, plísně), biopolymer rozloží na vodu,
oxid uhličitý (CO2) a zbytkový biomateriál. Biorozložitelnost musí
být chápána jako dodatečná funkčnost, kdy jedním z požadavků je
najít levný způsob, jak se jednoduše zbavit produktu po splnění jeho
Spalování plastů
Z hlediska ekonomiky i ekologie má
recyklace prioritu. Některé jinak nevyužitelné typy plastů přesto slouží
jako alternativní palivo. Při jejich
spalování představují zásadní problém pojiva, tedy změkčovadla, stabilizátory a barviva. Často obsahují těžké kovy (hlavně kadmium a zinek),
které se uvolňují do ovzduší a zůstávají v popelu. Při nedokonalém spalování plastů (při nízkých teplotách
v domácích kamnech a kotlích) vzniká jedovatý oxid uhelnatý (CO), nebezpečný pro přenos kyslíku v těle
(váže se na hemoglobin).
Spalováním plastů se uvolňují uhlovodíky, které přispívají k vzniku fotochemického smogu. Dalším nebezpečím při spalování plastů jsou
v přírodě se jinak nevyskytující ftaláty, které mají schopnost kumulace
v lidském těle. Při spalování vznikají i monomery (chemicky jednodušší
látky) příslušného plastu. Hořením
PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCl), silně dráždící horní cesty
dýchací. Při nedokonalém spalování
i monomer PVC – vinylchlorid (karcinogen). Štiplavý kouř obsahuje
i vysoce karcinogenní dioxiny, uvolPET – polyethylentereftalát, který
slouží k výrobě obalů nápojů, rostlinných olejů, saponátů, léků.
HDPE (PE-HD) – polyethylen
vysoké hustoty, vyrábějí se z něj
obaly čisticích prostředků, tašky,
jogurtové kelímky, sáčky s mlékem, uzávěry PET lahví.
LDPE (PE-LD) – polyethylen
nízké hustoty. Použití: výroba
fólií; pytlů na odpad, hnojiva,
stavební hmoty; výroba obalů na
časopisy, sáčků a pytlů.
PVC – polyvinylchlorid, problematický typ plastu, obsahuje látky vážně ohrožující životní prostředí a zdraví člověka, sílí tlak na
celosvětový zákaz výroby. Omezená recyklace, zdroj škodlivých
chemických sloučenin obsahujících chlor, z nichž jsou nejnebez-
ňuje se také plynný chlór, či ještě
agresivnější fosgen (známý jako bojový plyn). Vysoké koncentrace mají za následek smrtelné poleptání
plic, nižší vedou k nemocem dýchacích cest. To vše se z půdy následně
dostává do rostlin a potravin.
Nezbytnost odpovědného nakládání
s plasty je morálním příkazem dne.
Proto také nesou téměř všechny výrobky z plastů vedle kvalitativního
označení i grafické znázornění, propagující jejich separaci ve formě stylizovaného panáčka, odhazujícího
obal do sběrné nádoby. Libor Kalina
pečnější imunitní a hormonální
systém ohrožující dioxiny. Použití: kelímky pro rychlé občerstvení, obaly pro jogurtové nápoje, vaničky na potraviny, obaly na
čisticí prostředky a kosmetiku.
PP – polypropylen se používá
v průmyslu, má dobrou pevnost,
tvrdost a stálost. Použití: součásti čerpadel, nádrže, armatury,
obaly na rostlinná másla, hotová
jídla, cukrovinky, čisticí prostředky.
PS – polystyren rozšířen pro tepelně-izolační a ochranné vlastnosti, průhledný, tvrdý, ale velmi křehký plast. Bývá často vypěněný, používá se jako nárazuvzdorný obal průmyslového
zboží. Zdravotně nezávadný při
běžných teplotách.
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
25
Plasty a kompozity
Materiál 21. století
Kdyby nějakým řízením
osudu vymizely ze světa
plasty, přestala by fungovat
doprava, elektronika, domácnosti, dílny, kanceláře,
elektrárny, přenos informací a samozřejmě všechny
počítače. Svět by se prostě
zhroutil. Z toho je vidět
a jednoznačně cítit, jak jsou
plasty pro náš život nepostradatelné. „Je to materiál
21. století,“ říká Ing. František Vörös, jeden z předních
českých odborníků na
problematiku plastů.
Ortodoxní zastánci ekologické filozofie by s vámi zřejmě nesouhlasili. Opravdu hrají plasty tak dominantní roli v našem životě?
Plasty hrají signifikantní roli v udržitelném rozvoji, když napomáhají
ekonomickému rozvoji společnosti,
přispívají k vyšší zaměstnanosti
a mají i ekologické přínosy. Přibližně
šestnáct procent aplikací plastů je
natolik inovativních, že je nelze nahradit tradičními materiály.
Daleko největší podíl mají plasty
v obalech, kde se využívá přes čtyřicet procent produkce. „Zhroutil“ by se svět, kdybychom nebalili
do plastů?
Odpovím vám asi takto: studie německé Společnosti pro výzkum obalového trhu zjistila, že kdyby dnešní
plastové obaly byly nahrazeny tradičními materiály, zvýšila by se průměrná hmotnost obalů čtyřikrát, spotřeba energií by vzrostla o padesát
procent, náklady na balení by se
zdvojnásobily. V Evropě se kolem
šedesáti procent výrobků balí do
Ing. František Vörös.
kde se spotřebovává 40 % ropy. Podle studie společnosti Denkstatt se
izolacemi budov v EU docílilo ročních úspor 950 mld. gigajoulů, přičemž plastové izolace z EPS je možno po skončení více než padesátileté
životnosti recyklovat nebo energeticky využít, a získat tak zpět až 80 %
energie spotřebované na jejich výrobu. Zároveň se sníží exhalace CO2
o 290 mil. tun. Energie, která je potřebná pro celý životní cyklus aplikace izolací z EPS v budovách, se vrátí
pětsetkrát. Velký potenciál úspor mají i okna z PVC v budovách. Kdyby
se v celé Evropě vyměnila současná
okna za okna z PVC, ušetřilo by se
ročně 40 mil. kWh, což odpovídá
výrobě pěti elektráren!
plastu. Před deseti lety byla průměrná hmotnost obalů o víc než dvacet
osm procent vyšší než dnes.
Přes osmdesát procent nealkoholických nápojů je dnes baleno do plastu, ještě v roce 2002 to byla polovina. Při transportu výrobků balených do skla se na kamionu přepravuje 36,2 % hmotových obalu
a pouze 63,3 % hmotových vlastního produktu. U obalů z plastů činí
hmota obalu pouze 3,5 %, hmota
produktu se tak zvyšuje na 96,5 %.
PET láhev s vodou o objemu 1,5 litru má stejnou hmotnost jako skleněná láhev s polovičním objemem
vody. Transport citlivých potravin
v chladicích kamionech je energeticky nejefektivnější při použití izolačních přepravek z pěnového polystyrenu. Tentýž plast lze úspěšně
aplikovat pro udržení tepla v teplých kapalných produktech.
Za hybnou pákou světové ekonomiky bývá označován automobilový průmysl. Doba, kdy jsme ohrnovali nos nad „bakelitovým“ trabantem z NDR, je už pryč. Jakou
roli hrají plasty při výrobě aut?
Plasty se podílejí na hmotnosti moderních automobilů 15 %. Pro zajímavost, v roce 1970 to bylo pouze
5 %. Nové aplikace plastů v autech
tak šetří ročně 2,4 mil. tun pohonných hmot. Aplikované plasty včetně
kompozitů prostě mají většinou lepší
užitné vlastnosti než materiály, které
nahrazují. Plastové kompozity vyztužené vlákny jsou o šedesát procent lehčí než ocel, a přesto šestkrát
pevnější. To hraje významnou roli
i v leteckém průmyslu. Výrobce letadel Boeing nahradil padesát procent
kovových výrobků plasty, a snížil tak
hmotnost typu 787 o deset tun. Tím
pádem klesá i spotřeba paliva u těchto letadel.
A co ta ekologie?
Aplikace plastů dosahuje významných úsporných efektů při snižování
exhalací CO2, zejména v budovách,
Mají plasty, a nemyslím tím jen
PET láhve s minerálkou, vliv i na
běžný chod domácností?
Inovace od Fatry
Kvalita a inovace přinášejí ve stavebnictví úspěch i v krizi
Společnost Fatra, a.s.,
je jedním z největších zpracovatelů plastů v Evropě.
Zaměstnává téměř 1000 lidí.
Její obrat se pohybuje okolo
2,5 mld. Kč, přičemž víc
než 60 % produkce směřuje
na zahraniční trhy. Společnost patří do skupiny
AGROFERT HOLDING
podnikající v zemědělství,
potravinářství a chemii.
Produkty Fatry se uplatňují v různých odvětvích, přičemž největší
podíl má stavebnictví. Generálního
ředitele Fatry Ing. Ivo Hanáčka
jsme požádali o rozhovor.
Vaše firma působí na trhu už
přes 75 let. Jaké skupiny produktů v současné době Fatra dodává
pro stavební průmysl?
Ing. Ivo Hanáček.
Stavebnictví je pro nás jedním z klíčových segmentů. I přes přetrvávající propad ve stavebnictví se nám
daří zvyšovat tržby. Dosahujeme toho díky expanzi na nové trhy, rozšiřováním nabídky produktů, inovacemi a samozřejmě aktivním marketingem. V současné době směřuje
do stavebnictví nová kolekce podlahových krytin LINO Fatra. Úplnou
novinkou je pak luxusní vinylová
podlaha s názvem FatraClick. Do
segmentu stavebnictví dodáváme
i fóliové hydroizolační systémy
a speciální stavební profily.
V čem je nová podlahovina FatraClick zajímavá?
Jde o plovoucí podlahu, takže její
instalace je jednoduchá, a současně
splňuje nároky na moderní interiérový design. Základ tvoří dřevěná deska, která je ze spodní strany
opatřena izolační vrstvou korku.
Vrchní část tvoří vinylový designový povrch, velmi nenáročný na
údržbu. Dílce FatraClick se spojují
bez lepení, pouhým seskládáním
a „zakliknutím“ do sebe. Velmi
odolné a zároveň pružné „palubky“
FatraClick by měly jednoduchostí
instalace, dokonalým vzhledem
dřeva a vlastnostmi předčít laminátové plovoucí podlahy.
Vaše podlahové krytiny mají
dlouhou a úspěšnou tradici. Jak
jste k ní dospěli?
První podlahoviny opustily náš výrobní závod už v roce 1949. Od té doby jsme urazili kus cesty. Náš sortiment se postupně rozrůstal a nyní máme v nabídce 10 typů podlahovin pro
různé druhy aplikací. Kromě zmíněného Fatraclicku je předposledním
přírůstkem luxusní designová vinylová podlahovina Thermofix, kterou
jsme uvedli na trh v roce 2004.
Samozřejmě, téměř každý z nás má
mobilní telefon. U nich hrají plasty
důležitou roli třeba z hlediska jejich
minimalizace. Zároveň se zvyšuje
funkčnost takových výrobků. Víc
než sedmdesát různých plastů nebo
jejich směsí se uplatňuje při optimalizaci moderních domácích elektrospotřebičů – ledniček, myček, televizorů, PC, přehrávačů apod. Prodávají se stále energeticky úspornější spotřebiče. Nové myčky na nádobí mají
o padesát procent nižší spotřebu vody než ty vyrobené v letech 1985 až
1990. Spotřeba elektřiny u ledniček
a mrazniček s vysokým podílem
plastů, včetně materiálů určených
pro izolace, vyrobených po roce
2005 (označení A++), je o 60 % nižší
než u stejných výrobků, vyrobených
v roce 1993. Celkově nižší spotřeba
elektřiny u domácích přístrojů má
pozitivní vliv na životní prostředí, to
je také třeba zdůraznit.
Tato fakta zní celkem jasně. Značným problémem plastů je ale jejich životnost a s tím související recyklace?
V obalových aplikacích se setkáváme
s požadavkem na životnost plastů
v rozmezí dnů až měsíců. Zde je
možno uplatnit i tzv. bioplasty a biodegradovatelné plasty. Naopak v aplikacích plastů ve stavebnictví je většinou požadována i víc než padesátiletá životnost. Obecně platí, že většinu dobře separovaných a nepříliš
znečištěných plastů lze snadno násobně mechanicky recyklovat. V případech nevytříděných a znečištěných
plastů je možno využít jejich energetický potenciál, blížící se výhřevnosti
ropných výrobků. Skládkování je to
nejméně vhodné řešení. Takže například Evropská asociace výrobců primárních plastů Plastics Europe navrhuje zákaz skládkování plastů.
Pevný základ produktového portfolia Fatry tvoří hydroizolační
systémy. Jak velký podíl na celkové produkce má výroba Fatrafolu a kde se používá?
Produktová řada Fatrafol, nebo ještě lépe fóliové systémy FatraROOF,
jsou určeny pro tři základní typy
stavebních izolací: střešní izolace,
zemní izolace staveb a izolace vodních ploch a jezírek. Střešní izolace
jsou bezesporu hlavním cílovým
trhem pro Fatrafol a na tržbách za
izolační fóliové systémy se podílejí
asi 70 %. Fatra je však také velmi
silná v segmentu izolací spodních
staveb. Vždyť byla první společností v Evropě, která použila PVC fólii
k hydroizolaci vodního díla: projekt hráze nádrže Dobšiná v roce
1957. O kvalitě materiálu i celého
systému izolace vypovídá to, že
hráz Dobšiná je i po tolika letech
provozu v pořádku a fólie Fatrafol
svou hydroizolační funkci stále plní.
Za zmínku stojí i dílo Gabčíkovo,
kde je aplikováno 8,5 mil. m2 fólie
Fatrafol, nebo izolace tunelů pražského metra. Kromě vývoje jezírkových fólií, posledního typu ze stavebních izolací, se věnujeme i rozvoji fóliových systémů FatraROOF
pro zelené střechy, zateplovacích
systémů a fotovoltaických fólií. Fóliové systémy Fatrafol dnes tvoří asi
20 % tržeb společnosti Fatra, a.s.
Loni představila Fatra na poli
fotovoltaiky nový produkt s názvem Fatrasol. Můžete jej přiblížit?
Podle mého názoru není budoucnost fotovoltaiky v robustních instalacích na zelených plochách, ale
v menších střešních instalacích, kde
může být integrována přímo do
střešního pláště. Fatrasol je střešní
hydroizolační krytina s fotovoltaickou funkcí. Jde tedy o dva výrobky
v jednom – střešní krytinu a flexibilní fotovoltaický laminát. Hmotnost Fatrasolu, pouhých 4,5 kg na
m2, znamená pro střešní konstrukci
minimální zatížení. Díky technolo-
Jakou pozici zastává v průmyslu
plastů Česká republika?
ČR je významným výrobcem primárních plastů a kaučuků, zejména
komoditních typů, její kapacita
však zaostává za špičkovými evropskými výrobci (např. podíl Unipetrolu na evropské výrobě polyolefinů je 5 %). Vlastníky všech výroben primárních plastů jsou zahraniční firmy. Důsledkem fúze
Kaučuku Kralupy nad Vltavou
a Chemicznych zakladů Dwory
a vytvoření společnosti Synthos je
vedoucí postavení v SBR v Evropě
a třetí místo ve výrobě zpěňovatelného polystyrenu (EPS). Obdobné
fúze probíhají v Evropě permanentně. Vloni to bylo spojení výroben styrenu, PS a ABS dvou velkých firem – BASF a INEOS a vytvoření společnosti Styrolution.
Jaký vliv bude mít tato evropská
globalizace na další rozvoj odvětví?
Rozvojové záměry pro nejbližší
období nejsou publikovány, spíš
lze očekávat omezování nebo úplné zastavení některých výroben
(např. PVC ve Spolaně). Jedinou
rozvojovou akcí většího rozsahu
je právě dokončená výstavba polybutadienového kaučuku nejnovějšího typu v Synthosu Kralupy
nad Vltavou. Tento typ kaučuku
lze aplikovat na výrobu tzv. zelených pneumatik (snižují valivý odpor, a tedy i spotřebu paliva). Další
inovace typu výrazné intenzifikace
nebo výroby dosud v ČR nevyráběného plastu se nepřipravují. Přitom
z obchodní bilance je patrná převaha importu jak primárních plastů,
tak plastových výrobků. Potenciál
růstu spotřeby plastů je značný,
zejména v sektoru stavebnictví (zateplování budov) a v automobilovém průmyslu.
Jan Hrabálek
gii „Triple junction“, použité ve fotovoltaickém laminátu, dokáže Fatrasol efektivně pracovat se širokým
spektrem slunečního záření a vyrábí
elektrickou energii i při zhoršených
světelných podmínkách. Víc se
o výhodách Fatrasolu dozvíte na
stránkách www.fatrasol.cz.
Nedílnou součástí vašeho sortimentu jsou i produkty určené pro
Ikeu, zdravotnictví či hygienu.
Přiblížíte nám i tyto segmenty?
Spolupráce s Ikeou trvá víc než
15 let a v současné době se řadíme mezi její přední dodavatele
plastů. Z dalších segmentů bych
uvedl paropropustné fólie a lamináty pod zavedenou obchodní
značkou SONTEK, které nacházejí uplatnění především při výrobě jednorázových hygienických
potřeb a pomůcek ve zdravotnictví. Převážná část prodejů směřuje na zahraniční trhy.
Co vás čeká v následujícím období
a připravujete nějaké novinky?
Naše oddělení výzkumu a vývoje
řeší každý rok asi deset inovačních
projektů. Z těch nejzajímavějších
pro nejbližší měsíce je kompletně
nový sortiment izolačních fólií na
bázi termoplastických polyolefinů
a rozšíření sortimentu fólií vyráběných z recyklovaných materiálů.
Pracujeme rovněž na zdokonalení
našich systémových řešení, zejména pro zateplování střešního pláště
a pro zelené střechy.
(tk)
.
www.fatra.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 6 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Vzdûlávání
Vergilius v originále
Vše, co potřebuji, jsem se
naučil už v mateřské škole.
Takové přiznání z hlediska
celoživotního vzdělávání jistě
vyvolá úsměv. Logiku ovšem
má a netřeba přitom přeceňovat úvod do kolektivní
výchovy. Mateřská škola
je skutečně institucí, která
svého absolventa přesvědčí,
že zbytek života bude trávit
ve společnosti cizích lidí, a že
se bude muset právě s tímto
údělem trvale potýkat a vyrovnávat. Slovo trvale je
zde třeba zdůraznit.
Volný pohyb kapitálu, jako jedna
ze základních podmínek rozvoje
současného světa, už několik let
ovlivňuje také tuzemské hospodářství. Asi není žádným tajemstvím,
natož novinkou, že významnou
měrou se „blue angel“ kapitál orientuje především na odvětví
a obory s nejvyšší přidanou hodnotou. Tedy na produkci, která nemívá problém s konkurenceschopností. Platí zde dokonce přímá
úměra. Čím má výrobek vyšší přidanou hodnotu, tím je na trhu
uplatnitelnější. V jistém ohledu je
nejkonkurenčnější právě ona sama
abstrahovaná přidaná hodnota.
Zkoumáme-li ji takto odděleně,
což pochopitelně není možné
vždy, dostaneme se (s logickým
zjednodušením) k termínům jako
je idea, nápad, postup, objev, řešení, technologie, patent. „Nejdříve
myslet a pak teprve dělat!“ – pojmenovali tuto skutečnost trefně
a výstižně naši předci. Myslet však
v současné ekonomické terminologii znamená vědět a znát. Proto se
v souvislosti s přidanou hodnotou
a konkurenceschopností objevuje
se stále vyšší frekvencí také sousloví znalostní ekonomika.
Matice ocenění znalostí
Ukázalo se, že zapojení vědy a výzkumu má na konkurenceschopnost libovolné produkce zásadní
vliv. Světová banka v souvislosti
s porovnáváním konkurenceschopnosti ekonomik jednotlivých zemí
používá matici ocenění znalostí
(Knowledge Assessment Matrix).
Hodnotí potenciál a využitelnost
zdrojů pro dosažení konkurenčních
výhod ve čtyřech základních oblastech: inovační výkonnost, kvalita
a mobilita lidských zdrojů, tržní
konkurence, příspěvek do globálního hodnotového řetězce.
Podtrhnout ve zvažované souvislosti zasluhují všechny a bez rozdílu. Závisejí totiž naprosto jednoznačně, pouze a výhradně na kvali-
tě pracovní síly. Na vzdělání, rozhledu, míře osobní angažovanosti
a z nich vyplývajícího tvůrčího potenciálu každého jednotlivce, spolupodílejícího se na dané produkci.
Základy evropské vzdělanosti
Do popředí se dostávají podněty
a principy, podle nichž je, případně
velmi záhy bude naprosto nezbytné
nově posuzovat celý vzdělávací
proces. Tereziánskou představu, že
člověku stačí umět číst, psát a počítat zdokonalil systém rakouskouherského přísně centrálně řízeného školství, definovaného povinným penzem znalostí a vědomostí.
V různě modifikované formě jsou
právě tyto dva přístupy považovány
za základ evropské vzdělanosti.
Otázkou je, jaký přístup by měl
převážit. Zda stačí na základních
vědomostech naučit žáka „učit se“,
nebo zda je nezbytné, aby si bezpečně osvojil „nutné minimum poznatků“, limitní pro základní orientaci v příštím životě. Obojí pochopitelně s aspektem budoucího celoživotního doplňování a rozšiřování
ve škole nabytých vědomostí a dovedností. Bez aktivní spolupráce
a zájmu o studium to ovšem nepůjde, jak naznačily letošní státní „B“
maturity na řadě učňovských a soukromých škol.
Psací písmo, nebo verzálky?
Poměrně bouřlivá debata se v minulých měsících spíše v odborné
veřejnosti rozproudila okolo snahy
maximálně zjednodušit psací podobu písma. Zastánci i odpůrci klasických krasopisných dovedností snášeli důvody pro tu či onu alternativu, ale žádný z nich své názory nekonfrontoval s naprosto nezbytnou,
logickou a nadmíru aktuální potřebou výuky psaní na klávesnici. Neoddiskutovatelná přednost osvojené dovednosti zautomatizovaného
používání všech deseti prstů je základním kamenem počítačové gramotnosti. Ví to dobře každý psy-
cholog, specialista v pedagogicko
psychologické poradně, jen na ministerstvu školství se asi více věnují pochodům gayů a lesbiček.
Nemělo by právě toto být dnes základní psací dovedností, rozvíjenou už od nejmladšího školního
věku? Učitel na prvním stupni by
si ostatně sám mohl určit, zda své
žáky povede klasickou cestou malých a velkých navazovaných psacích písmenek či přikročí k výuce
zjednodušeného psaní verzálek.
(Sám nejlépe ví, jak být pro své
žáky cenný. A pokud není schopen
být kantorem se vším všudy, nemá
za katedrou co dělat.) Měl jsem takového a takového učitele, naučil
mne to, a to by pak mohlo platit
i o psacích dovednostech každého
z nás. Proč ne?
Kumštýřská paralela
Nelze si dnes dobře představit, že
kdokoli z nás dosáhne ve svém
vzdělání absolutoria. I před umělcem, který se zdánlivě nic neučí, se
vždy otvírá nová sféra s každým tahem štětce, s nově zapsanou notou,
právě odříkanou divadelní replikou.
Není-li tomu tak, nejde o umění
v pravém smyslu slova: umět-umný. Kumštýřská paralela je volena
záměrně, protože ani řemeslník,
kuchař, konstruktér, pilot, sportovec, a ani manažer nemohou nikdy
opustit podobnou tvůrčí trajektorii,
nemají-li záhy stagnovat, zaostat
a být překonáni. Představme si situaci vědce, řešícího své konkrétní
výzkumné zadání. Nejprve se musí
seznámit se všemi dostupnými poznatky předchůdců a kolegů. Teprve potom může, nemá-li objevovat
dávno objevené, pracovat na tom
svém, na něčem novém. Ponechme
stranou metodologii tohoto procesu
a zůstaňme u podstaty jeho cesty,
vedoucí k výsledku. Nenabízí se
zde také analogie s postupem řemeslníka nebo manažera, který se,
podobně jako on, musí trvale zajímat o novinky ve svém oboru.
Nezbytná nutnost
Celoživotní vzdělávání není v principu zaměřeno na zaplňování děr
a bílých míst na osobní mapě kvalifikace každého z nás, jakkoli se to
tak může stát s každou převratnou
novinkou v konkrétním oboru. Přicházejí totiž objevy, které docela
převracejí dosavadní výrobní praxi.
Celoživotní doplňování vědomostí
je zkrátka nezbytnou nutností v době, která doslova kypí novými poznatky. S rostoucí produktivitou
práce a zapojováním výsledků vědy
do každodenní praxe klesá počet lidí, kteří zajišťují základní životní
potřeby společnosti. Víc než těch,
kteří obci nic nepřinášejí (pouze
hodnoty spotřebovávají), by však
měl a musí, už pro zachování systému, růst počet lidí, kteří se zabývají dalším rozvojem produkce. Jak
ve smyslu budoucnosti zemědělství
a průmyslové výroby, tak ve sféře
aplikovaného výzkumu i čisté
a teoretické vědy.
Odborné i zájmové vzdělávání
Základní poslání má právě v tomto
ohledu problematika celoživotního
vzdělávání, do které náleží nejen
zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace, ale také zájmové vzdělávání jazykové, dovednostní nebo
teoretické. Celoživotní praktická
podoba současných vysokých škol
je mnohdy omezována na distanční
studium při zaměstnání, univerzitu
třetího věku a MBA studium. Dálkové doplňování vzdělání a specializace aktivních zaměstnanců je
spolu s manažerským postgraduálem při nabývání titulů MBA pro
hospodářství nejpřínosnější. Vedle
univerzit třetího věku, pojmenovaných po seniorech bažících po vědomostech, by se právě tato forma
výuky měla ještě víc otevírat aktivní části populace. Nejvýstižněji to
asi vyjádřil profesor Hrbolek ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“
okřídlenou větou: „Pročpak by si
i soustružník nemohl přečíst Vergi-
V celoživotním učení vedou jazyky
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva je jedním z faktorů ovlivňujících celkový ekonomický,
sociální i kulturní stav společnosti. Dosažená výše vzdělanosti současně ovlivňuje kvalitu
lidských zdrojů, která hraje
v poslední době stále větší roli
při dosahování úspěchu na
trhu práce a promítá se i do vyšší životní úrovně obyvatelstva.
Jak je na tom v celoživotním učení
(pojem CŽU se nyní používá více
než celoživotní vzdělávání) Česká
republika? Dokonalý přehled o tom
mají Ing. Josef Kotýnek a Mgr. Petr
Nosál z odboru statistik rozvoje
společnosti na ČSÚ. Na základě jejich podkladů vznikl tento článek.
Dvě základní etapy
CŽU lze zásadně členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání probíhá zejména
v mladém věku a může být ukončeno kdykoliv po splnění povinné
školní docházky vstupem na trh práce. Zahrnuje základní, střední či terciární vzdělávání. Z druhového hlediska jde o tzv. formální vzdělávání,
které je realizováno ve vzdělávacích
institucích a jehož absolvování je
potvrzováno příslušným osvědčením (vysvědčením, diplomem).
Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po
prvním vstupu vzdělávajícího se na
trh práce. Může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro
uplatnění nejen v pracovním proce-
su, ale i v občanském či osobním
životě. Z druhového hlediska jde
o tzv. neformální vzdělávání, které
nevede k získání stupně vzdělání,
ale je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností pomáhajících
zlepšit společenské či pracovní
uplatnění jednotlivce (jsou to především kurzy, školení, semináře
a workshopy). V menší míře také
o zmíněné formální vzdělávání.
Může však jít i o tzv. informální
učení, což je záměrné, institucionálně neorganizované a zpravidla méně
strukturované získávání poznatků
a dovedností, probíhající např. ve
volném čase, v práci či v rodině, do
kterého nejsou zapojeni žádní odborníci na vzdělávání. Vzdělávající
se osoba musí při informálním učení
vyvinout cílenou snahu naučit se něco nového a podniknout pro to zá-
měrné kroky. Nejde tedy o pasivní,
nezáměrné učení se (např. při každodenní četbě novin), ale o aktivní snahu osvojit si nové poznatky (např.
při četbě manuálu k novému počítačovému programu, studiu jazykové
učebnice pro samouky apod.).
O jaké obory je v ČZU největší
zájem?
Podle statistiků je to učení jazyků
(18 %), což je vzhledem ke specifičnosti našeho mateřského jazyka pochopitelné. Z výsledků šetření vyplynulo, že 32 % osob ve věku 18–
69 let neovládá žádný cizí jazyk
(slovenština se nezohledňovala), což
souvisí s věkem i vzděláním. Zajímavé jsou také údaje, kdy byla sledována využitelnost znalosti cizích
jazyků pro práci a vzdělávání na jedné straně, a ve volném čase na druhé
lia v originále?“ Vedle úzce formálního vzdělávání (školský systém
omezený horní hranicí 26 let)
a nadstavbového systému (všechny
další formy studia na VŠ a dalších
školách a institutech) funguje i poměrně široká oblast neformálního
vzdělávání. Jednotlivci i skupiny
získávají další znalosti a dovednosti mimo školy v zájmových organizacích, církvích, rodině, formou sebevzdělávání a samostudia, a také
prostřednictvím informálního (příležitostného) vzdělávání, zprostředkovaného především mediální masovou komunikací.
Zákonná opora
Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob starších 26 let chápe
oborové ministerstvo jako proces
zvyšování a zdokonalování profesních znalostí a dovedností, organizovaný zaměstnavateli pro vlastní
profit. Řada těchto kurzů má ovšem
přímou oporu v zákonech a z nich
odvozených povinných školeních.
Právě tento systém profesního odborného růstu, plánovaného a organizováno s konkrétním vzdělávacím cílem, lze dobře statisticky sledovat. V celé EU slouží k vzájemnému porovnávání kvalifikačních
politik jednotlivých členských
a přístupových zemí. Je definován
jako počet osob ve věku 25 až
64 let, které se vzdělávaly v posledních čtyřech týdnech před sběrem
dat. V České republice se v roce
2008 podařilo zvýšit účast cílové
populace na dalším vzdělávání,
když indikátor vztažený k celkové
populaci dané věkové skupiny
vzrostl z 5,7 % v roce 2007 na 7,8 %.
Ovšem v roce 2009 došlo k poklesu
na 6,8 %. Za rok 2010 bylo zaznamenáno další aktivní odborné vzdělávání u 7,5 % sledované populace,
nemalou část přitom reprezentují
rekvalifikace hrazené z přístupových fondů EU, zaměřených na
zvyšování mobility a kvality pracovní síly.
Libor Kalina
straně. Víc než polovina z těch, kteří
ovládají cizí jazyk, jej v posledních
12 měsících nevyužila v první situaci (53 %) či ve druhé (51 %).
O něco nižší pozornost je věnována
vzdělávacím oborům technika
a výstavba, obchod a marketing,
účetnictví a finance a kupodivu také výpočetní technika. Bez zajímavosti nejsou rovněž údaje, které
vyplynuly z posledního šetření,
kdy podniky odpovídaly na otázku,
které důvody měly hlavní vliv na
rozsah vzdělávacích aktivit. Nejsilnějším důvodem byla skutečnost,
že podniky považovaly současnou
úroveň vzdělání, kvalifikační úrovně svých zaměstnanců za odpovídající potřebám podniku (65 %).
Dalšími důvody pak bylo vysoké
pracovní zatížení a omezené časové možnosti zaměstnanců a vysoké
náklady vzdělávacích aktivit (posledně uváděný důvod a jeho umístění až na třetí pozici je jistým překvapením i pro odborníky v oblasti
vzdělávání).
Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
27
Vzdûlávání
Action Learning vám pomůže změnit sebe i firmu
Nejnáročnější MBA v ČR
Pokud se přihlásíte ke studiu u TCBS, měli byste
vědět, že se chystáte absolvovat nejnáročnější studium
MBA v ČR. Mohu vám
to potvrdit z vlastní zkušenosti. Také jsem ho, ještě
jako manažer, absolvoval.
Ptáte se proč?
Určitě si ze školy pamatujete, jak
náročné je uložit si do hlavy všechny
vzorečky, poučky, teorii a letopočty.
Zabere to spoustu času a po nějaké
době toho stejně většinu zapomenete. Takže jaký to má smysl?
Myslel jsem si, že v managementu je
analogicky náročné přečíst všechny
knihy a naučit se je „nazpaměť“. Také jsem si myslel, že musím umět
práci svých podřízených. Abych ji
mohl dobře kontrolovat, kdykoliv
dělat místo nich, popř. s nimi, když
práci nezvládají včas. Teprve později
jsem pochopil, že to vlastně není ani
tak náročné, jen zdlouhavé, otravné,
nudné, a hlavně nevede to k výsledkům. Ano, zaměstná vás to na dlouhé hodiny, ale to je jediný efekt. Nepočítám-li ovšem stres a pocit, že se
to všechno prostě nedá stihnout.
Michal Henych, MBA, lektor TC Business
School.
V čem se Action Learning liší?
S výše popisovanou náročností se
u TCBS rozhodně nepotkáte. Co je
tedy na Action Learning MBA tak
obtížné?
- Pochopit, že postupy, které jsem
dosud používal, věčně fungovat
nebudou – je opravdu náročné udělat tuto sebereflexi, a pustit se jich.
- Zjistit, že je dobré předtím, než
něco udělám, vše promyslet a důkladněji naplánovat.
- Neučíst se k smrti, ale přesto být
schopen najít v knihách vhodné
modely a ty (klidně i částečně, či
selektivně) domyslet do podmínek vlastní firmy (organizace).
- Vymyslet, jak do celého postupu
(projektu), studia zapojit i ostatní
lidi ve firmě, když prosté vysvětlení, co mají dělat, funguje tak napůl, nebo vůbec.
- Získat nadhled. Kdykoliv něco vymyslíte, musíte být schopni neustále si klást otázky. Proč by to
mělo fungovat? A jaká to může mít
rizika. Odnaučí vás to přístupu typu „první nápad, dobrý nápad“.
- Naučit se žít nejen prací. Není
složité být 18 hodin v práci. Je
však hodně náročné vymyslet to
tak, aby stačilo mnohem méně,
a výsledky přesto byly – včetně
zachování psychického a fyzického zdraví manažera.
Máte odvahu studium vyzkoušet?
Action Learning se tedy od akademického vzdělávání zásadně liší. Ten
hlavní rozdíl spočívá asi v tom, že naučení se něčemu novému nejlépe poznáte podle toho, že se vám to NĚCO
povede zavést do praxe – začne to ve
firmě fungovat jinak, a hlavně lépe.
Naučení totiž neznamená, že umíte
odříkat do nejmenších detailů to, co
jste si někde přečetli.
Tak myslíte, že máte odvahu vyzkoušet nejnáročnější manažerské
studium v ČR? Já mohu říct, že
jsem toho nikdy nelitoval.
Michal Henych, MBA, lektor,
TC Business School
Základním principem metody
Action Learning je snaha dotáhnout veškeré učení do v praxi viditelných výsledků. O této
metodě letos vyšla v nakladatelství Management Press kniha. Další podrobnosti najdete
na www.actionlearning.cz.
Michal Henych je lektorem TC
Business School. Specializuje
se zejména na marketing, řízení
informací, organizační struktury a dále na programy rozvoje
managementu v rámci poradenské činnosti. Mnoho jeho
článků o managementu si můžete přečíst na weblogu TCBS
(www.tcbs.cz/weblog).
TC Business School (TCBS) je
česká nezávislá poradenská
a vzdělávací organizace. Jejím
cílem je prostřednictvím dlouhodobých programů zlepšovat
management, organizaci a komunikaci firem. Od roku 1997
provozuje ve spolupráci s Business School Nederland prakticky zaměřené studium MBA.
www.tcbs.cz
Vzdělávání, jež (nejen) zachraňuje lidské životy
Nejde o žádnou nadsázku,
i když titulek zní poněkud
nadneseně. Firemní vzdělávání zaměstnanců francouzské globální skupiny Veolia
Environnement (VE), světové jedničky v oblasti environmentálních služeb s více než
312 000 zaměstnanci v 74 zemích světa, patří k jejím prioritám. Je klíčovým prvkem
firemní kultury a rozhodujícím faktorem rozvoje lidských zdrojů. Na území
České republiky a Slovenska
zajišťuje vzdělávání pro
VE Institut environmentálních služeb, a.s. (IES).
IES je nedílnou součástí mezinárodní sítě vzdělávacích center VE, tzv.
Campusů, a je společným podnikem
francouzského Campusu VE a společností Veolia Voda, Dalkia a Veolia
Transport v České republice. Ale
zpět k titulku. Mezi významnými
vzdělávacími produkty, kterých IES
v současné době nabízí víc než 240
(od krátkodobých kurzů až po dlouhodobé rozvojové studijní programy
– společné projekty IES a renomovaných českých i zahraničních univerzit), zaujímá zvláštní místo praktický
trénink první pomoci. Od roku 2003
se tohoto originálního projektu každoročně účastní tisíce zaměstnanců
VE v ČR i na Slovensku. Absolventům se už podařilo zachránit tři lidské životy. Těžko bychom na světě
hledali firmy s takovým projevem
společenské odpovědnosti, kde jsou
všichni zaměstnanci od pozic nejnižších až po jejich generální ředitele
připraveni profesionálně zasáhnout
při záchraně lidského života.
Systematický trénink první pomoci
v masovém měřítku není jedinou
zvláštností IES. IES poskytuje své
služby na vysoké kvalitativní úrovni
rovněž díky integrovanému systému
řízení podle norem ISO 9001, 14 001
a 18 001, zavedenému a certifikovanému od roku 2004. S 10 000 účastníky vzdělávacích akcí ročně a se sítí
vlastních vzdělávacích center v Praze, Ostravě a Banské Bystrici i se zastoupením v Teplicích se IES řadí
k důležitým vzdělávacím firemním
centrům, v zahraničí často nazývaným „corporate universities“.
V mnoha případech zajišťuje IES
outsourcing firemního vzdělávání
pro své zákazníky, tj. nejen veškeré
vzdělávání, ale i kompletní personální agendu související se vzdělává-
ním. K takovým významným zákazníkům IES patří např. Dalkia Česká
republika nebo Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Je třeba zdůraznit, že toto vzdělávání zahrnuje
i tzv. povinná školení ze zákona, dále technicky zaměřené studijní programy, počínaje učebními obory
přes programy zakončené maturitní
zkouškou až po vysokoškolské studium. Vzdělávacích služeb IES využívá i řada firem a institucí mimo
skupinu VE. Patří sem např. Linde
Gas, Vysoká škola ekonomická
v Praze či Senát Parlamentu České
republiky.
Důležitým vzdělávacím nástrojem
IES je i tzv. eCampus – e-learningový vzdělávací portál s 12 000 uživateli z řad pracovníků VE v ČR a na
Slovensku. eCampus nabízí tisíce
hodin studia atraktivních celoflashových a ozvučených e-learningových
kurzů – jazykových, počítačových,
kurzů zaměřených na bezpečnost
práce, na soft-skills, na školení a přezkušování řidičů, na problematiku
udržitelného rozvoje i na školení nových pracovníků. O e-learningové
kurzy v několika jazykových mutacích se stále víc začínají zajímat i zákazníci ze zahraničí. Internet nezná
hranice, a tak to jsou zákazníci doslova z druhého konce světa.
Není jistě náhodou, že si právě významní hráči na světových i regionálních trzích silně uvědomují význam systematického vzdělávání
zaměstnanců pro další rozvoj svých
firem. Díky tomu si své pevné pozice na trzích udržují.
PhDr. Libor Machan, CSc.,
MSc, MBA, člen představenstva
a generální ředitel, Institut
environmentálních služeb, a.s.
.
www.institutes.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 8 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Infospektrum
Občan na prvním místě
Česká republika je jednou
ze zemí EU, které ještě
nepřijaly zákon o soukromých bezpečnostních službách (SBS). Ministerstvo
vnitra už potřetí za 20 let
učinilo krok k regulaci soukromých bezpečnostních
služeb a poslalo návrh zákona o SBS do mezirezortního
připomínkového řízení,
které se konalo 29. 6. 2011.
Řízení se zúčastnili i zástupci těchto služeb, což je téměř
proti bontonu dnešního
úřednického jednání. Mezi
nimi i JUDr. Jiří Kameník,
prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb.
Co bylo hlavním tématem připomínkového řízení?
Pointou řízení byl budoucí vývoj
komerční bezpečnosti. Průběh jednání byl celkem bez konfliktů. Připomínková komise MV, která tento zákon projednávala, vystupovala sice korektně a seriózně, nicméně si myslím, že ačkoli zákonodár-
ná skupina dělala, co umí, ten
zákon by měl
vypadat úplně
jinak. Zákon je
už od začátku
veden špatnou
myšlenkou, takže i kdyby všech
91 připomínek bylo akceptováno,
stále to nebude to pravé. Návrh
zákona by měl být zrušen a měl
by se vytvořit znovu, s jinou průvodní myšlenkou, vycházející
z jiných tezí.
Ústředním bodem byla komerční
bezpečnost. Co si mám pod tímto
pojmem představit?
Komerční bezpečností rozumíme
služby, které se poskytují za peníze, jako je fyzická ochrana majetku a osob, detektivní činnost, zabezpečovací technika. Chceme
sjednotit podmínky pro komerční
bezpečnostní agentury, ale i pro
podniky, které budou mít své
vlastní proškolené zaměstnance.
Zaměstnavatel, který není v profesi odborníkem, by je měl vyškolit a vybavit stejně, jako by sloužili v komerční bezpečnostní firmě. Nám jde v zákoně především
o to, aby se tento obor dostal na
vyšší úroveň. Jen tak můžeme zaručit, že zajištění bezpečnosti bude prováděno „bezpečněji“. Čím
míň peněz, a tím i kontroly, tím
víc rizika. Dnes to často znamená,
že si místo kvalitní bezpečnostní
služby najímáte nebezpečnou organizaci. Proto chceme nový zákon o komerční bezpečnosti.
Jaké výhody pro vás má tedy nový zákon o bezpečnostních agenturách obsahovat?
Nechceme žádné výhody. My nepotřebujeme na nikoho útočit, nechceme nikoho pobít, nechceme
nikoho pronásledovat nebo k něčemu donucovat! My pouze požadujeme, abychom mohli zdokumentovat, zda někdo nekrade, neubližuje, nepodvádí. Jde nám o to, aby
co nejvíc práv měl občan, právnická či fyzická osoba, ne agentury.
Občan je povinen předložit soudu
všechny důkazy při podání žaloby,
proto nás občané potřebují, abychom pro ně mohli zajišťovat detektivní služby, aby důkazy, které
jsou žádoucí, opravdu měli. Podle
současného legislativního výkladu
je to ale tak, že pokud já jako detektiv chci sledovat někoho, jak
krade, tak bych správně po něm
měl chtít podpis, že s tím souhlasí,
Detektivní „Kocourkov“
Dokonalé práci bezpečnostních agentur brání legislativa
Dobrý den, já jsem detektiv
Babočka. Váš manžel si
mě najal, abych zjistil, jestli
mu nejste nevěrná. A já
se vás chci zeptat, jste-li
opravdu paní Nováková
ze Žižkova, bytem v ulici…
A taky bych potřeboval,
abyste mi podepsala, že vás
můžu sledovat. Takto popisuje současnou situaci pan
František Dostál, předseda
Bohemie - Asociace detektivních a ochranných služeb.
Ne, ne, nespadli jsme z višně, ani
nejsme „na hlavu“. Pokud se do
této nepříjemné životní situace do-
stanete a zvolíte si detektivní
agenturu k tomu, aby sledovala
vašeho partnera, ona musí postupovat přesně tak, jak jsme popsali.
Kocourkov, říkáte? Ano, ale ne
v řadách detektivů a bezpečnostních služeb, zato v řadách zákonodárců. Jinou možnost totiž detektivové nemají, pokud samozřejmě
nechtějí porušovat literu zákona.
Podobné služby a martyrium kolem nich se týkají také sledování
zaměstnanců, kteří jsou podezřelí
z porušování předpisů, přestože já
jako majitelka firmy mám rozhodně právo vědět o nich vše, co souvisí s výkonem jejich práce.
Mám také právo vědět, jestli moje
dítě nechodí za školu, nebere drogy,
nestýká se s kriminálními živly atd.
A pokud si k tomu najmu detektivy,
oni pro mě nemohou odvést dokonalou práci, neboť jim v tom brání
současná česká legislativa, popisuje
předseda Dostál. Proto se už deset
let ASBS (a její kolektivní člen
Bohemia - Asociace detektivních
a ochranných služeb) snaží o přijetí
zákona o komerční bezpečnosti,
protože chce mít zákon, který jí
umožní legální a zprůhledněnou
činnost. Detektivové nechtějí mít
oprávnění, kterými disponují státní
bezpečnostní složky. Chtějí pouze
jedinou věc: aby veškerá práva byla
na straně občana! A zmíněná práva
chceme mít přece i my, občané. Jak
tedy detektivní služby bude řešit
nový zákon? A dočká se ho česká
veřejnost v dohledné době?
(lh)
protože shromažďuji jeho osobní
údaje, tedy narušuji jeho identitu.
Tak dnes zákon funguje, omezuje
práva občana, tedy i práva naše.
Když to namalujete, tak je to spíše
groteska.
Vážným bodem zákona je nutná
obrana. Co je pro vás v této oblasti důležité?
Za nutnou obranu se považuje takové jednání, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající
útok na zájmy chráněné trestním
zákonem (nejčastěji útok proti životu či zdraví nebo útok proti majetku). Od nového zákona tedy požadujeme oprávnění použít v zájmu svého klienta všechny prostředky k tomu, abychom ho
ochránili. Nechceme mít „donucovací prostředky“ jako má policie, kterými někoho budeme omezovat a donucovat. Policie je má,
protože je donucovací složka, ale
to my nejsme. My jenom chceme
bránit sebe a našeho klienta, ale
ne pouze obuškem, jakoukoliv
zbraní, třeba i železnou tyčí, když
nás k tomu okolnosti a charakter
útoku donutí.
Jak by tedy podle vás měl nový
zákon vypadat?
Zákon by měl především jasně vymezovat bezpečnostní činnosti,
které může soukromá bezpečnost
zastávat, a pokud se střetávají se
zákonnými ustanoveními pro jiné
činnosti, pak musí jasně vysvětlovat a deklarovat práva a povinnosti nás jako bezpečnostních agentur. Tím bude zachována jistota
zákazníka, zaměstnavatelů i zaměstnanců. Pokud se naše činnost
musí dotýkat práva a povinností
státních obranných složek, jako je
policie, armáda, vězeňská služba
atd., pak musí zákon jasně vymezovat, kde leží hranice spolupráce.
Nechceme být nositeli práva někoho pronásledovat a odposlouchávat pro nic za nic. Jsme tady od toho, abychom pomohli fyzickým
a právnickým osobám. Je přitom
lhostejné, zda si nás najme žena,
která chce sledovat svého manžela
(ať už z jakéhokoli důvodu), nebo
ředitel podniku, kde krade personál. Chceme mít všechny prostředky k tomu, abychom mohli práci
provést v nejlepším zájmu klienta.
K tomu, aby náš obor šel nahoru,
musí se vyvíjet i bezpečnostní
technologie, ale také zvyšovat
vzdělanost našich zaměstnanců,
o což usilujeme, ale krok s tím by
měla držet i zákonná úprava fungování celého oboru. Dodržování
zákona musí být koordinováno
a kontrolováno, někdo nad tím
musí držet ochrannou ruku.
Jak si takovou ochrannou ruku
představujete?
Současný návrh říká, že téměř veškerá kontrola dodržování zákonů
ze strany SBS a jejich zaměstnanců bude vykonávána Ministerstvem vnitra ČR, což je však nezvladatelné hlavně z finančního
hlediska, ale i z kapacitních důvodů. Jak by mohlo ministerstvo
kontrolovat asi 4500 povolení
k činnosti a na 50 000 zaměstnanců? Už to vidím. Pro začátek by to
vyžadovalo odbor o 50 lidech
s ročními náklady 120 milionů korun. Do pěti let odbor s rozpočtem
250–300 milionů. Efektivita bídná, korupce obrovská. My na to
ale máme řešení. Mohli bychom
účinnou kontrolu zajistit sami
a Ministerstvo vnitra by se na tom
podílelo svými 2–3 zástupci, kteří
by prověřovali funkčnost oborové
komory. Tím by stát ušetřil až 100
milionů korun ročně. Z pohledu
rozpočtu je to sice málo, jen 0,1
miliardy, ale kdyby tímto dílem
přispěl každý, byla by státní kasa
v mnohem lepším stavu. A navíc
by kontrola byla funkční. Jenže
vláda s námi o této možnosti vůbec
nediskutuje.
Lucie Hrabálková
www.b-ados.cz
www.asbs.cz
Česká logistická firma rozšiřuje své zastoupení
S ohledem na zvyšující se poptávku po logistických službách rozhodla se firma Šmídl
s.r.o. posílit své zastoupení
v Čechách i na Moravě.
Na podzim t. r. otevře první
moravskou pobočku v Brně,
a zároveň rozšíří zastoupení
v Hořovicích o další nové
kamiony. V obou regionech
tak vzniknou nová pracovní
místa zejména pro řidiče.
Otevřením nové pobočky
v Brně naplňuje firma Šmídl
svou vizi dosáhnout celorepublikového pokrytí.
Logistická společnost Šmídl vznikla jako rodinná firma v roce 1990
bez účasti na privatizacích či restitucích. V současné době zaměstnává v celé České republice přes 300
lidí a provozuje vlastní vozový park
s víc než 200 vozidly. Jejich průměrné stáří je dva roky, 75 % vozového parku splňuje emisní normu
EURO 5. Firma vykazuje dlouhodobý růst a např. v roce 2010 realizovala přes 13 000 přeprav. Mezi
její nejvýznamnější zákazníky patří
například Iveco Czech Republic
a Philip Morris.
Uchazečů je dost, ne každému lze
však kamion svěřit
Práce řidiče kamionu rozhodně není pro každého. Vyžaduje zodpovědnost za převážený náklad, ochotu být často na cestách a dodržovat
stanovené termíny. Uchazeče o povolání řidiče lze podle Martiny
Šmídlové, personální ředitelky společnosti, rozdělit do dvou skupin:
„Některým počáteční nadšení nevydrží dlouho, a brzy hledají jiné
zaměstnání. Pro další je řídit kamion jejich životní styl a práci řidiče
by nevyměnili za nic jiného. Uchazečů je dost, ne každému lze však
kamion svěřit. Nejčastějším hendikepem zájemců o toto povolání je
nedostatečná praxe. Zatímco dříve
získali řidiči řidičský průkaz i základní zkušenosti v rámci povinné
vojenské služby, dnes si musejí
všechny potřebné doklady i praxi
zajistit sami.“
Propracovaný a spravedlivý systém odměn
Profesionálních řidičů je na trhu
práce dlouhodobě nedostatek, a proto si jich ve Šmídlu váží. „Uvědomujeme si, že je to náročné povolání, zároveň jsou to právě řidiči, kdo
nás reprezentuje před našimi zákazníky. Také díky nim jsme se dokázali prosadit v tvrdé konkurenci
a úspěšně rozvíjet naši firmu,“ uvedl
Vladimír Šmídl, zakladatel společnosti a dodal: „Našim řidičům nabízíme moderní a bezpečná vozidla
a zázemí kvalitního dispečinku.“
Cílem společnosti je vytvořit prosperující a stabilní tým spokojených zaměstnanců. Firma hodnotí
jejich práci a odměňuje nejlepší
výsledky řidičů. Mezi jistoty všech
zaměstnanců patří pravidelná výplata bez prodlev.
Kromě finančních odměn nabízí
firma Šmídl i další benefity. Pro své
zaměstnance získává řadu studijních programů, např. školení financované z ESF. Řidiči si tak mohou
zvýšit svou pracovní kvalifikaci,
případně získat průkaz ADR. Odloučení od rodiny se jim firma snaží kompenzovat střídáním krátkých
a dlouhých tras, a také SIM kartami
se zvýhodněným tarifem pro rodinné příslušníky. Na cestách je samozřejmostí zdravotní pojištění
a nepřetržitý technický servis. Při
své práci se řidiči podívají do mnoha zemí; mezi nejoblíbenější patří
Itálie, Francie a Skandinávie. „Řídit kamion je dobrodružství, člověk
projede a vidí kus světa. Je to něco
jiného, než chodit každý den na
osm hodin do stejné práce,“ říká
Ivan Jurajda, který pro firmu Šmídl
jezdí už dvacet let.
Posílením svého týmu v Hořovicích, které jsou díky své poloze
u dálnice D5 logisticky významné,
navazuje společnost Šmídl na dosavadní úspěšné fungování této pobočky. Firma nakoupila nové kamiony a největší nápor zakázek
očekává právě v září, po skončení
letních prázdnin.
(tz)
Víc informací:
Martina Šmídlová,
jednatelka společnosti
tel.: +420 465 676 128
+420 737 796 807
[email protected]
www.smidl.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec/srpen/2011/
29
Infospektrum
Třešnička na dortu
Domintell: nová podoba domova, který dokáže přemýšlet za vás
V jedné z historických částí
Nymburka se právě snoubí
minulost s budoucností.
Původní zástavbu tam
doplnil nový dům s devíti
bytovými jednotkami, který
nemá pouze zajímavý design, ale nabízí i něco navíc.
Jeho nové byty budou tzv. inteligentní – jejich elektronickým „srdcem“
totiž bude systém Domintell, který
umožní ovládat či spravovat vlastní
dům či byt na dálku. O výhodách
u nás poměrně mladého systému
jsme si povídali s RNDr. Vratislavem
Kolinským z firmy CMS, distribuující systém Domintell, a s developerem
Ing. Petrem Bášou, jenž se rozhodl
tuto komfortní automatizaci do nových bytů v Nymburce pořídit.
Otázky pro developera:
Proč jste jako lokalitu pro výstavbu „inteligentního“ bytového
domu zvolil právě historickou
část města Nymburk?
V době rozhodnutí postavit v této
lokalitě bytový dům jsme ještě
o systému Domintell nic nevěděli.
Zaujalo nás místo, jeden z posledních volných pozemků v centru
města. Jeho zástavbou dojde k logickému dotvoření hlavní obchodní
třídy v centru Nymburka.
Původně vlastně šlo o tři samostatné parcely tří různých majitelů. Získání pozemků a jejich sjednocení
byl časově dost náročný proces. Ale
myslím si, že stál za to. Chtěli jsme,
aby v daném místě vznikl kvalitní
nadstandardní bytový dům. Inteli-
gentní systém Domintell nám připadl jako vhodná třešnička na dortu
zamýšleného projektu.
Hodlá se společnost Palackého
s.r.o. právě na domy nebo bytové
domy vybavené Domintellem specializovat, nebo bude nymburský
dům ojedinělým počinem?
Nymburský projekt je první, ale
v současné době máme před zahájením stavby obdobného bytového
domu v Poděbradech.
Proč jste se rozhodli použít právě
systém Domintell, čím je pro vás
tak výjimečný a v čem předstihuje jiné obdobné produkty?
Pro systém Domintell jsme měli jednoduchý důvod: Pokud se rozhodujeme o třešničce na dortu, pak by tato třešnička měla být něčím sladkým
a na pohled přitažlivým. Přeloženo
do běžné řeči to znamená systém,
který má co nabídnout majiteli bytu
–splní jeho požadavky, a současně je
jednoduchý a příjemný pro instalaci,
správu i užívání.
Je mezi lidmi o tento typ domu
zájem?
Zájem o byty v daném projektu je pro
nás milým překvapením. V současné
době, která není zrovna ideální pro
prodej bytů, máme pár měsíců po zahájení výstavby tři byty závazně rezervovány, což považuji za úspěch. Mohu
říci, že kupující pozitivně vnímají vybavení bytů právě systémem Domintell. V bytovém domě Poděbrady jsou
volné už jen poslední dva byty.
cím systémem apod. Představte si také situaci, že odejdete z domova
a v práci si vzpomenete, že jste patrně zapomněli zhasnout světlo v koupelně. Pokud máte inteligentní systém Domintell, vaši nervozitu odstraní a dobrou náladu vám vrátí pouhé
odeslání SMS z vašeho mobilního telefonu, která v systému zavelí „vypnout světlo v koupelně“. Jste-li spíše příznivce iPhonu, Androidu nebo
internetu, přijdete si rovněž na své.
Otázky pro zástupce CMS:
Můžete v krátkosti říci, co to
vlastně systém Domintell je?
Systém inteligentního bydlení Domintell,který firma CMS s.r.o. prodává a instaluje, v sobě zahrnuje pohodlné ovládání spotřebičů v domě.
Výhodou systému Domintell je určitě zvýšení pohodlí, vyšší kvalita života v tom, že při odpočinku po práci
můžete doma mnohem víc relaxovat:
Inteligentní systém totiž za vás ohlídá
a řídí osvětlení, audio/video, rolety,
klimatizaci, topení, zalévání zahrady,
bazén, komunikuje se zabezpečova-
Není jeho pořizovací hodnota
příliš vysoká?
Cena je závislá na počtu zamýšlených modulů, stručně řečeno od
počtu ovládaných zařízení. Platí
však jedno pravidlo – čím víc ovládaných zařízení, tím vyšší kvalita života, a tím pochopitelně i vyšší pořizovací náklady. Nicméně i přes vysoký komfort, který Domintell nabízí, je jeho cena natolik příznivá, že
osloví jak koncového uživatele (řekněme rodinu, která staví svůj dům),
tak developerskou firmu (jako v případě bytového domu v Nymburce).
O firmě CMS je známo, že se zabývá průmyslovou automatizací.
Proč se ale zaměřila i na domácí
automatizaci, jaký v ní vidí přínos a budoucnost?
Společnost CMS s.r.o. se od roku
1999 zabývá průmyslovou automatizací MaR, například pro Škodu Auto,
a.s. Důvod pro navázání spolupráce
se značkou Domintell byl jednoduchý: Češi v současné době hledají
lepší možnosti pro bydlení. (vk)
.
www.cmsys.cz
www. nymburk-byty.cz
www.byty-podebrady.cz
RAŠINO a.s.
- autorizovaný prodejce a servis FORD
- malo a velkoobchod dílů a příslušenství
Feel the difference
KA
FIESTA
FUSION
FOCUS
C-MAX
MONDEO
S-MAX
GALAXY
KUGA
TRANSIT
od 179 990 Kč
od 199 990 Kč
od 229 990 Kč
od 359 990 Kč
od 389 990 Kč
od 469 990 Kč
od 549 990 Kč
od 599 990 Kč
od 499 990 Kč
od 320 000 Kč*
*cena bez DPH
FORD RAŠINO je tu pro vás již 20 let. My slavíme, vy dostáváte dárky.
Ke každému vozidlu dostanete jen u nás kromě dobré ceny i hodnotný dárek.
Brno – Jihlavská 2, tel.: 543 422 311
Kuřim – Brněnská 1085, tel.: 541 231 330
Hodonín – Brněnská 3843, tel.: 518 321 008
e-mail: [email protected]
www.rasino.cz
černá azurová purpurová žlutá
3 0 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Infospektrum
Zámek Bučovice
Cestou z Brna, směrem
do Buchlovských kopců, lze
potkat mnoho zajímavých
míst. Některá je vidět už ze
silnice, jiná jsou však skrytá.
O to zajímavější pak může
být, navštívit je a vychutnat
si jejich atmosféru. Přesně
takovým klenotem je zámek,
ukrytý v obci Bučovice.
Zdejší zámek je unikátní stavbou
italské renesance na sever od Alp. Na
rozdíl od většiny našich renesančních zámků nejde o přestavbu staršího sídla (hradu či tvrze), ale o realizaci originálního projektu italské
pozdně renesanční stavby typu „palazzo in fortezza“ a celého rozsáhlého areálu včetně renesanční zahrady, hradební zdi a vodního příkopu.
Pozoruhodné je arkádové nádvoří
s 90 sloupy, které jsou bohatě vyzdobeny celkem 540 reliéfy, zobrazujícími válečné motivy, erby, fantastická zvířata a bytosti, maskarony
cí. Jde o jarní květinovou výstavu,
kterou vždy zahajuje návštěvnickou
sezonu, květnový Zámecký košt vín
a v čase adventním Vánoční výstavu.
Na návštěvníky rovněž čekají sezonní
výstavy, které jsou instalovány ve výstavních prostorách zámku, koncerty
konané na nádvoří či v Dlouhém sále,
šermířská a divadelní představení.
a hudební nástroje. Manýristická kašna na nádvoří se považuje za jednu
z nejkrásnějších ve střední Evropě.
Zajímavá expozice
Zámecká expozice zahrnuje reprezentační renesanční sály. Zaječí je
raritou pro námět freskové výzdoby, kde je neznámým manýristic-
kým umělcem zachycen převrácený svět, kde zajíci vyhráli nad lidmi. Císařský sál se honosí ojedinělou štukovou plně plastickou výzdobou od Hanse Monta, původně
určenou pro císařskou rezidenci ve
Vídni. Zámecká kaple je zdobena
štukovou výzdobou Bernarda Biankiho. Místnosti jsou náznakově vy-
For Arch 2011 je za dveřmi
Navštivte 22. mezinárodní veletrh nízkoenergetického stavění v Praze
Důraz na úsporu energií
ve stavebnictví bude hrát
v následujících letech důležitou roli. Vystavovatelé
veletrhu FOR ARCH proto
připravili prezentace novinek a zajímavostí z oblasti
nízkoenergetického stavění.
Na 22. ročníku mezinárodního veletrhu FOR ARCH
2011 (21.–25. 9., PVA
EXPO PRAHA) najdete novinky a trendy tohoto progresivního oboru stavebnictví.
noznačně stejná,“ říká Moravec
a pokračuje: „Největší výhodou
tohoto domu je úspora energií,
a navíc za dobu používání jsem neshledal žádná úskalí, ani nevýhody. Všem, kteří se na stavbu pasivních domů chystají, doporučuji navštívit veletrh FOR ARCH, kde se
mohou dozvědět spoustu zajímavých informací, setkat se s odborníky a získat cenné rady.“
Nejen rady, tipy a zajímavé náměty
najdou návštěvníci na letošním veletrhu FOR ARCH.Mohou také navštívit bohatý doprovodný program. V jeho rámci se např. 21. září
od 13.00 hod. představí Fakulta
elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT v Brně. Dalším
zajímavým tématem je speciální
přednáškový blok Centra pasivního
domu. Návštěvníci se mohou zúčastnit také těchto přednášek: „Pasivní
domy – proč a jak“ a „Jak se žije
v pasivním domě“. Kompletní doprovodný program najdete na webu
veletrhu www.forarch.cz.
Velmi zajímavým lákadlem pro návštěvníky veletrhu je také speciální
soutěž s hlavním partnerem veletrhu FOR ARCH 2011 a výrobcem
betonové dlažby, společností BEST,
a.s., o výhry v celkové hodnotě
500 000 Kč. Losování se uskuteční
dvakrát denně v expozici společnosti BEST, v hale číslo 2, v PVA
EXPO PRAHA.
Veletrhy jsou kromě internetu nejobsáhlejším informačním zdrojem,
jaký v dnešní době existuje. Proti
internetu je však jejich hlavní výhodou možnost přímé komunikace
se zástupci vystavujících firem –
to, na co byste se možná po zhlédnutí internetových stránek složitě
dotazovali e-mailem nebo telefonem, vám vysvětlí tváří v tvář lidé,
kteří ve firmě pracují. Na jednom
místě tak dochází ke koncentraci
lidí a informací a k prezentaci novinek a trendů.Veškeré informace
můžete najít na webových stránkách www.forarch.cz.
(lh)
www.forarch.cz
✁
Hlavní téma prostoupí také všemi
souběžnými veletrhy, kterými jsou:
FOR THERM – veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky, FOR WOOD – veletrh
progresivního stavění ze dřeva, FOR
ELEKTRO – veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů a SPORT TECH –
veletrh sportovních staveb, jejich
technologií a vybavení. Každý má
své silné zastoupení v řadách vystavovatelů.
Význam veletrhu FOR ARCH potvrzuje také skutečnost, že tam
mohou najít inspiraci všichni, kteří
přemýšlejí o stavbě pasivních domů. Jedním z nich byl i Ing. Miroslav Moravec, který v pasivním
domě žije už dva roky a inspiraci
čerpal právě na veletrhu FOR
ARCH a od kamarádů, kteří už pasivní domy obývají. „S využíváním domu jsem nadmíru spokojen,
pokud bych se v budoucnu rozhodl
stavět znovu, má volba bude jed-
baveny vzácnými exempláři renesančního a raně barokního nábytku.
Kulturní akce
Mimo základní prohlídkovou trasu
zámku, která je veřejnosti přístupná
od dubna do října, připravuje pro návštěvníky správa zámku řadu už tradičních doprovodných kulturních ak-
Pronájmy prostor
Zámek je také vyhledávaným místem pro svatební obřady a komerční
pronájmy. K tomu účelu jsou přizpůsobeny tři sály zámku a stále víc se
těší oblibě i zámecká zahrada, která
je přístupná celoročně. V 2. patře budovy zámku rovněž sídlí pobočka
Vyškovského muzea se zaměřením
na dějiny Bučovicka.
(jb)
Státní zámek Bučovice
Zámek 1, 685 01 Bučovice
tel:: 517 383 135
[email protected]
www.bucovice-zamek.cz
černá azurová purpurová žlutá
Buderus – dodavatel systémových řešení
nástěnné konvenční a kondenzační kotle
stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn,
tuhá paliva, propan a ex. LT
■ zásobníky teplé vody
■ regulační technika
■ tepelná čerpadla
■ solární technika
■ kogenerační jednotky
■ otopná tělesa a další topenářské zboží
■
■
Teplo je náš živel
REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ
v oblasti výtahové techniky
Jílkova 124, 615 32 Brno
e-mail: [email protected]
www.embrno.cz
Nový bezpřevodový
výtahový stroj řady NL 24
s vyměnitelnou lanovnicí
ø 240 mm, ø 180 mm, ø 160 mm,
nosnost 320–1000 kg.
●
šetrné k památkám ● v každém zdivu
hluku a špíny ● ekologicky ● výhodná cena
● bez
Feel the difference
RAŠINO a.s.
autorizovaný partner FORD
- prodej nových osobních a užitkových vozů FORD
- kompletní diagnostické a servisní služby
- karosářské a lakýrnické opravy podle norem ISO
- provozovny po celé jižní Moravě
Brno, Kuřim, Hodonín, Olomouc
[email protected]
www.rasino.cz
Výrazně menší hmotnost
Malé zástavbové rozměry
Bezhlučný provoz
Ruční vyproštˇování
Bezkonkurenční cena
černá azurová purpurová žlutá
3 2 /ã er ven ec / s rpen / 2 01 1
Finance
Download

červenec–srpen 2011