černá azurová purpurová žlutá
Ročník
Roãník 12
17
č.
5/2008
ã. 5–6/
2013
O státní službě
České republice hrozí půlmiliardový (v eurech!) „trest“, za to, že jako dosud jediná
členská země EU nebyla schopna či ochotna
uvést do života zákon o státní službě, který by
odpovídal evropským standardům a zajistil
odpolitizování a profesionalizaci státní správy. Ten byl sice v roce 2002 přijat, abychom
mohli vstoupit do unie, ale nabytí jeho platnosti se stále odkládá. Je tak mj. ohroženo
čerpání evropských dotací pro období 2014–
2020. Původní zákon tedy dosud neplatí a jeho alternativa předložená nedávno ministerstvem vnitra podle mnohých nesplňuje parametry stanovené Evropskou unií.
Znepokojeni touto situací jsou i čeští podnikatelé. Stěžují si např., že ve státní správě je vše při
starém – úředníci se bojí rozhodovat, nebo jsou
nekompetentní. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR upozorňuje také na to,
že do služebního zákona je nutné zapracovat některé protikorupční principy, jako je jasné vymezení práv a povinností úředníků, včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky. Personální
politika by měla být transparentní, výběrová řízení na přijetí do státní správy i obsazování vedoucích pozic povinná. Nezbytný je rovněž jednotný a průhledný systém odměňování s omezením nenárokové složky platu a bez smluvních
platů. Musejí být odděleny politické a úřednické
funkce a vymezeny jejich kompetence. Jednotná
systemizace musí obsahovat status úředníka pro
pracovníky, kteří vykonávají agendy v oblastech
personálních, koncepčních, nakládání s veřejnými prostředky a rozhodují o právech a povinnostech. Je rovněž třeba stanovit podmínky pro
přestup kvalitních, odborně zdatných pracovníků do působnosti nového zákona obsahující
absolvování úřednické zkoušky. AMSP také navrhuje zvýšit odpovědnost úředníků za své rozhodování, resp. za správný úřední postup cestou důsledného vymáhání škody při jejich pochybení. Ochrana oznamovatelů – úředníků,
kteří upozorní na protiprávní nebo nehospodárné jednání, by měla být zajištěna přinejmenším formou taxativního výčtu důvodů, pro
něž je možné úředníka propustit. Nezbytná je
existence struktury a mechanismů pro jednotný
výklad a aplikaci tohoto zákona.
(pod)
dly
spa stí
2
to
00
h 2 emovi
c
í
n
de
od
hn
pov penýc s to bu
o
P ato eto
L
yz
cen setinu.
e
na d né.
ob
bpod
ave
t
s
e
de v seda
u
b
ad
řed
k sn říká p ŽS
o
r
Za lépe, a OHL
tv
ví
nict tavens
.
ds
pře l Štefl
ha
Mic
ni
i lo
s
l
ys
e.
rům í dobř
p
o
ut
án
ký a očekáv
s
e
Č ad
ln
dí
ved
yjíž
v
R
nů Č ičí
a
č
b
0 o zahran ůli
0
0
7
kv
o
Asi rok d tšina
Vě
dý
kaž diem.
tu
za s .
ku
jazy
y.
por
s
ú
é
t sv
i
ž
o
ul
ý
Kam
kter
,
z
ů
–v
a
i
v
a
Oct
a
d
Ško zraje.
e
stál
2
Následky nedávných povodní vyvolaly
ohromnou vlnu solidarity také s postiženými podnikateli. Na rozdíl od některých
politiků, jejichž reakce připomínaly spíš
zahájení volební kampaně, Hospodářská
komora ČR, AMSP ČR, Konica Minolta a
mnozí další přišli s nabídkami účinné pomoci. Víc o tom na str. 2 tohoto vydání.
Patří jim za to dík.
Redakce
průmysl / Leasing a fleet management
Témata měsíce: Automobilový
Automobily /průmysl
Export/ /Letecký
Energetika
Kdo je na vině
Problémem ČR není špatná Ústava, ale politická kultura
V zásadě jste ale proti častým změnám ústavy?
Ano, i v USA byly názory, že každá
generace má právo upravit si ji podle svých potřeb, nakonec ale převládl většinový názor, že by se měla
měnit co nejméně. Podíváme-li se
například do Německa, tam ani nemají výslovně ústavu, ale Základní
zákon, který byl přijat v roce 1949
jako provizorium, a přesto platí
v podstatě dosud, protože se osvědčil a plní dobře základní funkce.
3
5
Ale je to i případ naší ústavy?
Myslím, že i ona dobře plní základní funkce. Pokud jsou tu v poslední
době nějaké třecí plochy, je to především proto, že se v politice, ale
i v právní vědě dostávají bohužel ke
slovu lidé, kteří nejsou oddáni
ústavnímu pořádku, nehledají řádná
řešení, ale naopak přicházejí s účelovými teoriemi, které jsou spíš nepoučenostmi.
6
7
9
Bída stavebnictví 11
Výsledky šetření Českého statistického úřadu za duben roku 2013 potvrzují pokračující propad českého stavebnictví. Svědčí
o tom meziroční pokles stavební produkce
o 11,4 %. Ve srovnání s rokem 2008 se snížila dokonce o 37 %. Samozřejmým doprovodným jevem je i meziroční redukce počtu
pracovníků, v podnicích nad 50 zaměstnanců jich bylo propuštěno přes 8 %.
Naše stavebnictví se propadá už pátým rokem. Nejen pod tlakem celosvětové ekonomické krize, ale zejména v důsledky úsporné politiky české vlády, které chybí jasná vize a koncepce jak dalšího rozvoje, tak i toho, jak tuto republiku z krize vyvést.
Na první pohled se jedinými dobře vypadajícími čísly zdají být údaje o počtu zahájených
a dokončených bytů. Letošní dubnový, zdánlivě impozantní index zahájených bytů 118,5 %
však vyjadřuje poměr k loňským neradostným 71,7 %. Vzhledem k tomu je letos reálný výsledek 84,9 %. Velmi podobná je
optika dokončených bytů i nové stavební
zakázky.
Ing. Michael Smola, tajemník,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
management
/ náklad
výtisků
/ www.podnikatel-info.cz
Informace pro
Informace
protoptop
management
firem16 000
/ cílená
distribuce
/ www.epod.cz
ů.
bod e,
h
c
m
ný
pev přežívá
í
n
o
dá
Hle e, neb í.
m
ěž
Žije č tu b
eo
.
to j
CNG
o
e
ít
e)v
n
(
no
ech
š
v
at
Co
ubír
l
ě
se m .
y
b
t
ky
por odníč
x
e
ký
i ch
Čes aným
lap
vyš
t.
svě
í
n
ě
ce m
i
l
d
Bři
12
17
21
Senátorka Eliška Wagnerová
je známou a pro některé
snad i poněkud kontroverzní osobností. Její rozhled a zkušenosti z oblasti
ústavní praxe a soudnictví
však mohou být inspirativní i v oblastech, které se
Základním zákonem zdánlivě nesouvisejí. Požádali
jsme ji proto o rozhovor.
Paní senátorko, Ústava ČR byla
sepsána před víc než dvaceti lety,
vyhovuje ještě zcela současnému
stavu vývoje české společnosti
(i v mezinárodním kontextu)?
Řekla bych, že Ústava ČR je v zásadě dobrá. Dvacet let není pro
existenci ústavy dlouhá doba;
americká platí bez větších změn už
přes dvě stě let. Ústavy, které mají
opravdu relevanci ve státě a lidé je
berou vážně, jsou obvykle ty letité,
s nimiž se lidé mohli sžít po několik generací. Během jedné, jako je
to u nás, to prostě není dost dobře
možné. Proto jsem příznivkyní
opravdu minimálních změn v ústavě. Jde samozřejmě o lidské dílo,
a jako takové nemůže být zcela
dokonalé, a nikdy nebude. I naše
ústava však byla v průběhu dvaceti
let novelizována a největší zásah,
který dostala, byla přímá volba
prezidenta.
Považujte jej za dobrý?
Domnívám se, a nejen já, i Ústavní
soud to naznačil při rozhodování
o stížnostech neúspěšných kandidátů, že byl udělán špatně. Bude
proto nutné změnit prováděcí zákon, ale i samotnou ústavu, promyslet, zda těch 50 000 podpisů
pro „nestranické“ kandidáty není
příliš mnoho, zda by jich nemohlo
být méně, ale zato hodnověrně ověřených, projevujících pravou vůli
konkrétních osob. Tak, aby nevznikaly oprávněné pochybnosti.
Bohatství je v lidech
„Pro pracovníky oddělení
exportního financování naší
banky je jednou z nejdůležitějších akcí celého roku
MSV v Brně,“ řekl před
rokem Martin Maar, ředitel
Trade and Export Finance
Raiffeisenbank a.s. v rozhovoru pro Podnikatele.
„Setkávají se tam na jednom místě a v poměrně
úzkém časovém prostoru
špičky českého exportu“.
Martin Maar, ředitel Trade and Export
Finance Raiffeisenbank a.s.
Můžete být konkrétní?
Jsou to například lidé, kteří interpretují různá oprávnění prezidenta naprosto izolovaně. Z poslední doby
šlo třeba o dohady kolem obsazení
místa velvyslance na Slovensku.
Někteří právníci, i sám prezident, interpretují ustanovení o tom, že prezident schvaluje velvyslance, úzce
jazykově. Ale takhle izolovaně se
ústava interpretovat nedá, dokonce
nesmí, je to funkční celek, který
stojí na určitých principech, jež je
nutno zachovávat. V tomto případě
je nutné dát přednost takovému výkladu, který víc odráží věcnou znalost a zvyklosti.
Tuto skutečnost, tedy že ustanovení
Základního zákona nelze vykládat
izolovaně, vyjádřil německý ústavní
soud už v roce 1953. Takže tam to
vědí už šedesát let, a my se po dvacetiletém víceméně dobrém „nažívání“
s ústavou najednou ocitáme ve fázi,
kdy se dostává ke slovu generace
konstitucionalistů, zejména (ale nejen) mladých, které kdovíkdo vychoval a kteří přicházejí s různými nepoučenými názory. Navíc ani Hrad
v posledních letech nedisponuje dobrými právníky, takže tím vznikají
problémy, které jsou problémy reálného života, ale nikoli ústavy.
Dokončení na str. 4
Jak nyní, s odstupem času, účast
na veletrhu hodnotíte?
Účast Raiffeisenbank na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
nám ukázala, jak je důležité, abychom na takových akcích byli přítomni. Je to skvělá příležitost pro upevnění kontaktů, a to jak s našimi klienty,
tak také s dalšími partnery, především
z Ruska a zemí bývalého SSSR, kteří
jsou zde pohromadě. Kolegové z jednotlivých regionů ČR si mohou pozvat své klienty na náš stánek, a lépe
tak rozvinout spolupráci, eventuálně
přímo na místě řešit konkrétní obchodní případy. Probíhá tam řada doprovodných akcí odborného i společenského charakteru, a to je skutečně
dobrá platforma pro projednávání
nových obchodů, navazování nových
Dokončení na str. 19
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 /kvûten – ãer ven /2013
Aktuality
Po povodních 2002 spadly ceny zatopených nemovitostí na desetinu
Letos to bude podobné
Telegraficky
Koho baví práce
Rovnováha pracovníků mezi pracovním a osobním životem se v ČR
podle posledního Indexu společnosti Regus na rozdíl od jiných zemí světa ubírá nesprávným směrem. A pokud u nás podnikáte, poměr mezi prací a volným časem se
ještě zhoršuje. To je však v rozporu
s globálními zjištěními, podle kterých se situace podnikatelů v této
oblasti naopak zlepšuje. Studie, publikovaná už druhým rokem, je založena na názorech 26 000 profesionálů z víc než 90 zemí. Méně se
daří zvládnout rovnováhu mezi pracovním a osobním životem – možná navzdory obecným předpokladům – starší generaci. Mladší pracovníky (84 %) baví práce víc než
poválečné ročníky (54 %) a jsou také spokojenější s úrovní vlastní produktivity (80 % proti 65 %). (m)
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
e-mail: [email protected]
www.epod.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová
Tomáš Kovalčík
Markéta Machanová
Alena Migdalová
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Dolina, Svaz českých
a moravských výrobních družstev
• Ing. Petr Ihm • Ing. Jiří Kyncl
(předseda), Sdružení automobilového průmyslu • PhDr. Milan
Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR • Ing. Robert Toman,
Kompass Czech Republic s.r.o.
• Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců
automobilů • Ing. Irena Vlčková,
Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
U Sýpky 555, 664 61 Rajhradice
.
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 12. 6. 2013
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Poslední velké záplavy v roce 2002
způsobily pokles cen nemovitostí
v postižených oblastech až o 90 %
a zatopené pozemky se staly neprodejnými. Znehodnocený majetek se
rozhodli obnovit pouze usedlíci.
Noví investoři se od staveb v povodňových lokalitách odvrátili.
Nadějí pro obyvatele rizikových
oblastí jsou protipovodňová opatření měst a obcí, ne všude je však
možné je realizovat.
Nejrizikovější jsou regiony, kde se
záplavy opakovaly a kde stále hrozí. Takovou oblastí jsou například
Kralupy nad Vltavou nebo středočeské Zálezlice. Obecně jde o lokality, které nelze před velkou vodou
uchránit ani povodňovými opatřeními, nebo kde val či zábrany ani
není možné realizovat.
„Povodňová opatření navíc často
způsobují, že sice v daném místě
udrží vodu pod kontrolou, ale způsobí přebytek vody zase jinde,“
upozornil marketingový ředitel
realitní společnosti ERA Reality
Tomáš Kučera.
Před rokem 1997, kdy velká voda zasáhla především Moravu, se ceny
nemovitostí v dnešních rizikových
oblastech od ostatních realit nijak
nelišily. Teprve povodně v roce
1997, a především 2002 výrazně
změnily hodnoty nemovitostí.
Pojišťovny vytvořily povodňové mapy a kupující je začali velmi aktivně
používat. V okrajových místech zátopových oblastí, kde došlo pouze k zatopení sklepů či lokálnímu rozvodnění, se ceny nemovitostí propadly
o desítky procent. V místech, kde povodeň zasáhla výrazně, se obchod
s nemovitostmi takřka zastavil.
„Tentokrát bude situace obdobná.
Kupující jsou v tomto ohledu velmi
obezřetní, obávají se opakování povodně, a často také nevěří slibovaným protipovodňovým opatřením,
která mnohdy ani nebyla ze strany
měst a obcí realizována. Stejný
trend bude jistě následovat i po povodních, které přišly v těchto
dnech,“ dodal Tomáš Kučera.
V záplavových oblastech dochází
k okamžitému realitnímu šoku a zastavení obchodu s nemovitostmi.
Následuje drastický propad cen na
základě reálných důsledků povodní. Pokud před povodněmi v roce
2002 stál pozemek například milion korun, po záplavě se jeho cena
snížila až na sto tisíc korun. Přesto
Záchranný kruh pro firmy
Rychlá pomoc malým a středním podnikům postiženým povodněmi
Několik forem okamžité
podpory malých podnikatelů, postižených povodněmi,
zahrnuje tzv. Záchranný
kruh, který Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP)
urychleně vyjednala s ministerstvem průmyslu a obchodu za účasti CzechInvestu,
ČMZRB a ČEB.
Podle předsedy představenstva AMSP
ČR Karla Havlíčka jde o řešení, které
bude pro každého srozumitelné, okamžitě aplikovatelné a současně bude
každý podnikatel vědět, kde o podporu
může žádat a co k tomu bude potřebovat: „Není čas pročítat složité návody
a obíhat desítky úřadů. Nejefektivnější
v dané chvíli není výše podpory, ale
rychlost, s jakou se poskytne. Slibovat
dnes někomu úlevy pro rok 2014 je
chvályhodné, ale v současné době se
to zcela míjí účinkem.“
Záchranný kruh nabízí pět forem
podpory postiženým malým a středním firmám:
1. Mimořádné záruky ČMZRB na investiční i provozní úvěry ve zrychleném režimu s podporou 80 % až
do výše 20 mil. Kč úvěru.
2. Přímé úvěry ČMZRB spojené investičním úvěrem zaručeným
ČMZRB do výše 10 % z vyčerpaného úvěru.
3. Přímá nevratná dotace MPO na
obnovu zničeného investičního
majetku ve výši 50 %, přičemž
výše jednorázové dotace bude maximálně 300 tis. Kč (pouze pro firmy do 50 zaměstnanců),
4. Daňové úlevy – nadměrné odpočty DPH do 15 dnů, posun doplatků daně z příjmu za rok 2012 z 30.
6. 2013 do 30. 11. 2013, zrušení
záloh na daň z příjmu na rok 2013
(tento bod byl v návrhu s ohledem
na nutnost koordinace s MF).
5. Okamžitá podpora exportérů
s možností poskytnutí nových
úvěrů ve zrychleném procesu,
prodlužování záruk a prodlužování období čerpání.
Podrobnosti k „Záchrannému kruhu“
na adrese: http://www.amsp.cz/mpoa-amsp-cr-predstavuji-mimoradnybalicek-formy-podpory.
(pod)
Také Hospodářská komora ČR
přispěchala na pomoc členům zasaženým povodněmi. Na přechodnou dobu jim poskytla v budově
svého pražského sídla kancelářské
prostory zdarma, jen za úhradu
skutečně spotřebované energie. (r)
se kupující pro něj hledá velmi těžko a po opakovaném zásahu povodněmi se stává zcela neprodejným,
třeba i za 1 korunu. Stejný cenový
vývoj platí i pro domy.
Po celoplošných povodních v roce
2002 zaznamenaly realitní kanceláře velké zvýšení zájmu kupujících o informace týkající se rozvodnění řek v blízkosti nemovitosti. Proto spolupracují s obecními
a městskými úřady, které mají poměrně přesné informace včetně fotodokumentace. Realitní makléři
využívají k práci povodňové mapy
vytvořené pojišťovnami, a také individuální lokální monitoring
z doby záplav. Klient může požadovat předložení povodňové mapy
a konzultovat vývoj od roku 1997
či 2002 včetně protipovodňové
prevence, která byla v daném regionu provedena.
Novostavby se po roce 2002 v povodňových oblastech budovaly jen
sporadicky. Případy, kdy investoval
v záplavové lokalitě někdo, kdo
v daném místě předtím nežil, byly
a jsou podle Tomáše Kučery výjimečné: „Jediné, co může přebít
obavu z dalších záplav, je silná
osobní vazba na prostředí. A pokud
už se lidé pro stavbu v rizikové oblasti, kde hrozí víc přívalových
dešťů, rozhodnou, většinou stavějí
dům bez sklepa, jen 50 a víc centimetrů nad terénem. Obezřetnost
kupujících a stavitelů postupem času po záplavách opadává, ovšem
nedávné události ji opět posílí.“
Zdroj: ERA Reality
(vam)
Ne podvodům
v arbitrážích!
Striktní pravidla pro rozhodčí soudy
platná od dubna 2012 má rozvolnit
změna zákona o rozhodčím řízení,
která je součástí doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku. Znovu se tak otevírají dveře
podvodným arbitrážím, které v minulosti poškodily řadu podnikatelů.
Změnu zákona schválil sněmovní
ústavně-právní výbor a na červnové
schůzi sněmovny se o ní bude hlasovat ve druhém čtení. S tím zásadně
nesouhlasí Hospodářská komora ČR
a apeluje na poslance napříč politickým spektrem, aby tuto změnu zákona o rozhodčím řízení odmítli.
„Nechceme, aby se vrátily podvodné
arbitráže,“ vysvětluje prezident HK
ČR Petr Kužel. Odstranění povinnosti přikládat k rozhodčím smlouvám mezi firmami pravidla je podle
něho nestandardním přílepkem, protože věcně mění konkrétní ustanovení zákona o rozhodčím řízení. (hk)
Velkorysá nabídka
Tisk:
CTP tisk, spol. s r. o.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Placená prezentace
Nemovitosti v záplavových
oblastech trvale ztrácejí
svou hodnotu, a dokonce i za
desetinu ceny zůstávají neprodejné. Do závěru minulého tisíciletí se pojmy jako
„zátopová oblast“ nebo „povodňová mapa“ nikdo moc
nezabýval. Kvůli událostem
uplynulých 16 let však nyní
patří k hlavním faktorům
moderního trhu s realitami.
Firmy a městské či obecní
úřady postižené povodní si
mohou až na půl roku bezplatně zapůjčit multifunkční tiskárny Konica Minolta.
Společnost nabídla 200 tiskáren,
které její servisní technici do 72 hodin dovezou na požadované místo
a nainstalují. Požádat o to lze na tel:
841 777 777 nebo e-mailem na adrese: [email protected] Akce
trvá až do vyčerpání zásob.
Do každé společnosti je možné dovézt maximálně 5 ks barevných
multifunkčních zařízení do formátu A3. Krátkodobá zápůjčka je bezplatná. Hrazeny budou pouze reál-
ně uskutečněné výtisky a s nimi
spojené náklady na pořízení spotřebního materiálu, jako jsou tonery nebo papír.
K vyřízení stačí objednávka a po
instalaci podpis smlouvy o bezplatném zapůjčení a předávacího
protokolu. Po uplynutí šesti měsíců budou mít firmy, městské
i obecní úřady možnost zapůjčené
zařízení odkoupit za zvýhodněných podmínek.
Konica Minolta je současně připravena pomoci všem svým zákazníkům, kteří byli povodní zasaženi.
Kromě zápůjčky náhradního vybavení nabízí podporu při jednání
s pojišťovnami a zrychlený servis.
Zdroj: KMH
(red)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
3
Stavebnictví
Za rok snad bude lépe
„Do roku 2014 se stavebnictví odrazí ode dna“, říká předseda představenstva OHL ŽS Michal Štefl
Ing. Michal Štefl šéfuje
jedné z největších stavebních firem v Česku – OHL
ŽS. V oboru má autoritu,
protože stavebnictví dokonale rozumí. „To nejhorší
máme z let 2011 a 2012
za sebou, letošek beru jako
odraz ode dna a rok 2014
bych už rád považoval za
růstový,“ říká v rozhovoru
pro list Podnikatel.
Podle čtvrtletní analýzy má české
stavebnictví letos pokračovat ve
snižování svého výkonu především
v inženýrském stavitelství. V čem
vidíte hlavní příčiny recese?
Začnu poněkud zeširoka. Když plujete po širém moři dlouhým a naloženým tankerem a otočíte kormidlem, nějakou dobu trvá, než loď změní směr. Podobné je to i s českým
stavebnictvím. Příčiny současné recese jsou někde v letech 2009–2010.
V té době zažívaly investiční akce
boom, který byl podle mého názoru
trochu přehnaný. Ani evropské fondy
nestačily na krytí tohoto záměru. Poté přišla snaha otočit kormidlo opačným směrem a zastavila se příprava
projektů, což bylo pro stavebnictví
výrazně nepříjemné. Snaha ministra
Bárty o vyhladovění stavebních firem, včetně trvání na úsporách, které
neměly své opodstatnění, stav ještě
zhoršila. Ale rozuměl jsem mu
v tom, že určitá forma supervize byla potřeba, především v cenové rovině. K recesi stavebnictví také vedle
globální ekonomické situace přispěli
i mnozí tzv. ekologičtí aktivisté. Nemám vůbec nic proti ochráncům přírody, ba naopak, ale vadí mi takoví,
kteří si to berou jako svoji živnost
a ze zdržování významných projektů
mají prostě radost.
Z pohledu finančních zdrojů propadly zejména veřejné zakázky.
Je tedy podle vás podpora českého stavebnictví za strany státu
dostačující?
Veřejní i soukromí investoři zmenšují své požadavky na investice, takže
se domnívám, že stavařina je nyní dostatečně hluboko, aby se odrazila ode
dna. Jediné, co je pozitivní, je skutečnost, že k nám stále proudí evropské
dotace. Ano, mají svá negativa v administrativní zátěži, v byrokracii, ale
zadavatelé musejí stavby kofinancovat, protože vracet peníze je zde považováno za velmi nepopulární krok.
Takže říkám, zaplaťpánbůh za přísun
těchto peněz. Měly sice být původně
určeny k tomu, aby se české stavebnictví vyrovnávalo západní Evropě,
ale aspoň byly nakonec použity k tomu, aby se spíš udrželo při životě.
Pokud jde o stát, ten by měl v době
boomu šetřit, a v době recese či krize
ušetřené peníze pouštět ven. Tak to
ní demokracie. Celých patnáct let
je SFDI financován ad hoc. Nejdřív
se financoval z příjmu Fondu národního majetku, nyní z fondů EU.
A to nejsou řádné zdroje. Těmi by
byla spotřební daň z maziv a paliv.
Touha zrušit tento fond se mi nezdá
dobrá, je to jen prostředek, aby se
nemusely vracet peníze. Bylo by
dobré dořešit otázky financování
fondu něčím řádným.
Ing. Michal Štefl.
dělal Roosevelt ve třicátých letech
min. stol. v době velké krize v Americe. U nás tomu tak není. Keynesiánský systém národního hospodářství
u nás není přijímán pozitivně, ale
chce to víc času. V krátkodobém měřítku to takto hodnotit nejde. Něco by
se ale dělat dalo. Vezměte si příklad
paní Havránkové, kvůli které se protáhla stavba dálnice D11 na Hradec
Králové. Na Slovensku takové problémy vyřešili jinak a rázněji. Oni pozemky napřed zaberou a pak jednají.
Zní to rabiátsky a nedemokraticky,
ale popravdě řečeno, chceme-li dálnici z Berlína do Istanbulu, přes něčí
pozemek vždy povede. Takže je to
věc legislativy a jejího přístupu
k těmto záležitostem. Zdá se mi, že
někdy je té demokracie u nás až příliš, což není dobře.
Myslíte, že přílišná demokracie
je na škodu i v otázce vztahu vlády k fondům, které, jak jste přiznal, udržely stavebnictví v době
krize nad vodou?
Současná vláda nemá příliš dobrý
vztah k fondům Dopravy a Životního prostředí. Pravicové vlády nebyly nikdy stoupenci těchto fondů,
které byly zřízeny v polovině devadesátých let min. stol. za éry sociál-
Čtvrtletní analýza českého stavebnictví rovněž uvádí menší vytížení
kapacit a menší objem zakázek.
Co tyto údaje znamenají z globálního stavebního hlediska?
Myslím, že české stavebnictví za poslední dva tři roky přišlo tak o čtvrtinu kapacit, zaměstnanci byli buď
propuštěni, nebo firmy zkrachovaly.
Je to dost, ale pořád to u nás není jako v Polsku, kde docházelo k sérii
krachů. Tam se sice také ženou evropské peníze, ale tendruje se tam na
úrovni dumpingu už dlouhá léta a na
firmy to má dopad. Pokud nedokážete kumulovat zisk, potom nejste
schopni investovat, což nemůže
skončit dobře. I naše firma poznala
úbytek. Měli jsme kolem dvou tisíc
zaměstnanců, teď jich máme třináct
set, což je velké snížení. Tím pádem
je tu výrazné snížení kapacit, které se
pak musí projevit na cenách. Ty klesly o dvacet, třicet procent.
Jste názoru, že stabilizace sektoru nastane v roce 2014. O co tento argument opíráte?
Současní ministři dopravy, průmyslu i zahraničí dělají hodně kroků
k tomu, aby se rozjely nové investiční akce. Jenže od schválení po spuštění to chvíli trvá. Jestliže byl dán takový signál v roce 2012, tak si myslím, že do roku 2014 by mohla nastat jistá stabilizace sektoru. Máme
tady ale zákon o zadávání veřejných
zakázek, který většinou respektuje
jediný ukazatel, a tím je cena. Firmy
jsou hladové po práci, a když pak takovou smečku vypustíte, vede to
spíš k polskému efektu a krachuje
třetina sektoru. Myslím si ale, že
u nás se firmy už poučily a doba maximálně nízkých cen skončila, protože všichni si uvědomují, že Pyrrhovo vítězství je hezké, ale neopakovatelné. V současnosti to snad ale
nehrozí, investoři jsou pod silnou
kontrolou jak z EU, tak z domova,
tedy ministerstva, NKÚ, auditních
orgánů a dalších. Prostor pro manipulaci s cenami by zde tedy neměl
být. Vše se zásadně odehrává v rovině padni komu padni.
Václav Matyáš, předseda Svazu
podnikatelů ve stavebnictví, je
velmi skeptický v otázkách změn
státního rozpočtu do roku 2020.
Sdílíte s ním jeho pesimismus
a rozpaky?
Je to samozřejmě i otázka voleb
v příštím roce a jejich výsledků. Současný ministr financí má jako základní prioritu spíš fiskální rovnováhu
a jako podmínku pro vstup do systému eurozóny chce vyrovnaný státní
rozpočet. Pokud by přišla k moci levicová vláda, zřejmě by se přiklonila
k určité formě podpory v době krize.
Tady je potřeba říct, že je skoro nemožné předvídat, jak budou vypadat
státní rozpočty v nejbližších sedmi letech. Ale budou dál pokračovat evropské fondy. Významným operačním
programem je „Doprava 2“, který se
týká i životního prostředí a investice
tam jsou souměřitelné s investicemi
do dopravy. Já zase tak skeptický jako
kolega Matyáš nejsem, naopak si
myslím, že v této sedmiletce by mohlo dojít k oživení jak v Evropě, tak
u nás. Určitě na to zapůsobí i výběr
daní. To nejhorší máme z let 2011
a 2012 za sebou a letošek považuji za
odraz ode dna a rok 2014 bych už rád
považoval za růstový.
Můžete to nějak doložit na číslech vaší firmy?
Pokles tržeb se nám podařilo zastavit už v roce 2012. Z 12 miliard
v roce 2009 klesly tržby do roku
2011 na devět miliard korun. Na této úrovni se obrat stabilizoval a zásoba práce trvale roste. Je to způsobeno i zakázkami v zahraničí, které
nám velmi pomáhají. Letošní první
čtvrtletí není příznivé, ale to je dáno sezonností a nelze to brát jako
signifikantní pro další vývoj.
Až třetina stavebních společností
si stěžuje na zhoršení kvality projektové dokumentace. Proč k tomu podle vás dochází a není to
dáno výhradně tlakem na cenu?
Je to možná způsobeno tím, že na
projektanty je cílený tlak v jediném
kritériu, a tím je cena. Ze zadávání
veřejných zakázek tak zmizel parametr kvality jako téměř nevyhodnotitelný. Když má být někdo nejlevnější, tak si obvykle nedá zas tak
moc záležet. Já bych s trochou nadsázky použil u architektů opačné kritérium: nejvyšší cena. Když tady má
stát barák sto let, tak musí být hezký.
Když stavitel ušetří na architektovi
nějaká procenta, v ceně stavby se to
promítne absolutně nepodstatným
číslem, ve zlomcích procent. Takže
v případě projektové dokumentace
by se nemělo šetřit, ale zdá se mi, že
i naši přípraváři si trochu stěžují.
Ano, je to dáno tlakem na cenu, je-li
to jediné kritérium, tak co bychom
pak od nich vlastně chtěli?
Zastáváte i funkci předsedy Krajské hospodářské komory v Brně.
Můžete z tohoto titulu ovlivňovat
či korigovat rozvoj stavebnictví
obecně?
Není mezi tím přímá vazba, ale spolupráce tam existuje. Komora se zabývá
podnikáním celkově a jednotlivé svazy jsou spíš zaměstnavatelskými organizacemi, které hrají roli v tripartitě
a dalších orgánech dialogu. Jsou některá obecná podnikatelská témata,
kterými se zabývá Hospodářská komora, ale sektor stavebnictví se ovlivnit nijak nedá, jedině alokací celostátních investic. Abych to celé shrnul:
stavařina už má za sebou propad, zkušenosti z dumpingového prostředí,
kdy vyhrát za každou cenu bylo nejen
otázkou ješitnosti, ale i přežití. Tohle
už firmy podruhé dělat nemohou
a nebudou, tak se snad všichni začnou
chovat rozumně.
Jan Hrabálek
Stavební veletrhy Brno nejen o úsporách energií
Stavební veletrhy Brno, které se letos konaly v závěru
dubna, se uskutečnily po
uzávěrce minulého vydání
Podnikatele. Proto nebude
od věci, ještě se k nim vrátit.
Prezentovalo se na nich 804 vystavovatelů ze 17 zemí světa a navštívilo
je 51 323 lidí z 30 zemí světa. Přinesly ucelený přehled o úsporách
energií a možnostech jejich financování. Tato stále aktuální problematika se prolínala jak výstavními expozicemi, tak doprovodným programem, ale byla také jedním z hlavních bodů odborného poradenství.
Ministerstvo životního prostředí
a Státní fond životního prostředí
ČR na Stavebním veletrhu Brno
2013 prezentovaly program Nová
zelená úsporám. Programu PANEL 2013+ se věnovalo poradenské centrum Ministerstva pro
místní rozvoj a Státního fondu
rozvoje bydlení. Návštěvníky kromě výstavních expozic, aktuálního doprovodného programu, bezplatného odborného poradenství –
jehož součástí byl rovněž interaktivní model rekonstrukce panelového domu Centra pasivního domu, zaujal také nový veletrh DSB
– Dřevo a stavby Brno. Ten představil ucelenou přehlídku dřevě-
ných montovaných domů doplněnou o doprovodný program, věnovaný stavbě a používání těchto
staveb. Jeho součástí bylo také poradenské centrum zaměřené nejenom na oblast dřevěného bydlení,
ale i na péči o dřevo.
Jednou z dalších novinek byl zcela nový projekt Zahrada a hobby,
který přinesl nejenom inspiraci,
ale i vyhrazenou prodejní sekci
okrasných dřevin, rostlin a doplňků do zahrady. V jejím rámci
byla k vidění i přehlídka dětských hřišť.
Zlaté medaile IBF
V rámci slavnostního večera Sta-
vebních veletrhů Brno byli vyhlášeni držitelé Zlatých medailí IBF:
• V kategorii „Energeticky úsporné
stavění“ zvítězil exponát HELUZ
AKU 17,5 Mk vystavovatele
HELUZ cihlářský průmysl.
• V rámci kategorie „Úspory energií“ zvítězilo tepelné čerpadlo
vzduch-voda SHP-140IRC/SHP140ERC vystavovatele Sinclair
Corporation.
• V kategorii „Design“ zvítězil model modulové kanceláře Touax
stejnojmenné firmy.
• Ve „volné kategorii“ pak zvítězil
zametací vůz AUSA B 200 H vystavovatele Agro Trnava.
(sps)
Foto: Veletrhy Brno
černá azurová purpurová žlutá
4 /kvûten –ãer ven / 2013
Ekonomika v‰edního dne
Rozhodne o tom zákazník
Letos se očekává v eurozóně
hospodářský pokles o 0,4 %,
celá Evropská unie zůstane
na nule. Nezaměstnanost
ani v roce 2013 neklesne
pod dosavadních 12 %.
Tlak českých spotřebitelů
na nízkou cenu potravin
nutí obchodníky a výrobce
k úsporám nákladů. Toho
lze dosáhnout například
použitím náhražek dražších
složek potravin či dovozem
levnějších potravin ze vzdálenějších oblastí.
Až ve druhé půli roku 2013 by se měla zvyšovat důvěra podniků a investice, což povede k růstu ekonomiky
v příštím roce – v eurozóně o 1,1 %
a v celé Unii o 1,4 %. To jsou hlavní
závěry „Jarního ekonomického výhledu“, který koncem května t. r. zveřejnila Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE.
Dokument poukazuje na nezaměstnanost v Evropě, která by měla letos kulminovat, či na rostoucí diferenciaci zemí. Pozitivní nebude ani vývoj investic, který zhoršuje pozici evropské ekonomiky v budoucím oživení poptávky
a pro mezinárodní konkurenceschopnost. Daří se snižovat veřejné deficity
a řada států přijímá „prorůstová opatření“. Ale vládní dluh poroste a v příštím
roce v EU přesáhne 90 % HDP. Podle
evropského byznysu proto musejí
strukturální reformy pokračovat. (sp)
Většina potravin a nápojů přepravovaných v Evropské unii urazí na
své cestě za zákazníkem 50–149
kilometrů. To vše se odráží v kvalitě výrobků. Na rozdíl od předpisů
vztahujících se k bezpečnosti výrobků není však kvalita ve smyslu
vzhledu a chuti na úrovni EU nijak
regulována.
Oblast bezpečnosti potravin je komplexní problém, který především zahrnuje informovanost spotřebitele,
vysledovatelnost, hygienické předpisy, kontroly a sankce. Požadavky
na poskytování informací o potravinách spotřebitelům v celé fázi potravinového řetězce upravuje nařízení o označování č. 1169/2011. Za
tyto informace odpovídá provozovatel potravinářského podniku, pod
jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh.
Bude lépe?
Kdo je na vině
Dokončení ze str. 1
Jste tedy přesvědčena, že naše
ústava dostatečně reflektuje vývoj
(do značné míry krizový) u nás
i v západním světě, zejména pokud
jde o postavení a roli politických
stran, uplatnění tzv. přímé demokracie apod.?
Krizi politických stran, resp. parlamentarismu, můžeme pozorovat všude v rozvinutém světě. Problém je
v tom, že kandidáty do parlamentu
zhusta podporují podnikatelské subjekty a v zásadě si předkupují právo
na lobbing ve svůj prospěch. To ale
z právního hlediska není prioritně
problém ústavy, jako spíš navazujících zákonů, zejména volebních, kde
by se mělo limitovat, kdo a v jaké výši může poskytovat příspěvky na volební kampaň, zajistit jejich transparentnost, zastropovat výši výdajů atd.
Naše strany si usnadňují život tím, že
inkasují vysoké částky za hlasy
a mandáty od státu. Na tuto problematičnost upozornil Ústavní soud už
v 90. letech min. stol.; kritizoval zejména vysokou výši státního příspěvku a to, že jsou znevýhodněny malé
strany, ačkoli systém voleb do Poslanecké sněmovny má být poměrný.
Politické strany u nás připomínají
spíš podnikatelské skupiny, i ty tzv.
velké mají málo členů. V této souvislosti se objevují i snahy změnit
systém voleb do Poslanecké sněmovny z poměrného na většinový.
Jak se na ně díváte?
Tato snahy, zvlášť z velkých stran,
mají za cíl především usnadnit vládnutí. Jenže ústava tu není proto, aby
usnadňovala vládnutí, ale aby mu naopak dávala meze, pravidla, aby politiky mírnila.
Je pravda, že politická kultura je v této zemi prachbídná, ale to nenapraví
ústava. To je problém lidí – voličů
i politických subjektů, a případné nedostatečnosti tzv. podústavních zákonů. Naše politická scéna se stále ještě
tvoří, zdaleka není usazená, proto by
bylo naprosto nevhodné měnit teď
systém voleb do poslanecké sněmovny z poměrného na většinový. Tento
krok by vedl k tomu, že by se zablokovalo utváření politické scény, k němuž u nás stále dochází. To vidíme
na pravici, třeba na příkladu TOP 09,
ale může k tomu dojít i na levici, kde
v pozadí číhají nové subjekty. Kromě
toho tady budou vždy nikoli nevýznamné skupiny obyvatel, které se
neztotožní zcela s žádnou stranou
a pro něž mohou vznikat nové strany.
Většinový systém by jim to znemožnil. A jak jste správně upozornil,
protože i ty velké mají málo členů,
byl by zločin tu scénu uzavřít proti
vzniku těch dalších.
Garantem dodržování ústavy by
měl být Ústavní soud. Plní tuto roli
úspěšně?
Jsem ráda, že máme model ústavního
soudnictví, který kopíruje ten německý, tedy tzv. rozvinutého ústavního
soudnictví. Ústavní soud je skutečně
posledním garantem ústavnosti.
Vlastně jsme tím přijali model ústavy
coby živého práva, což třeba za první
republiky nebylo. Tam ústava sice
obsahovala řadu podobných ustanovení, včetně základních práv, ale ta
byla v podstatě nevymožitelná. Dnes
je tomu naopak a posledním interpretátorem ústavy má být ústavní soud.
A je jím tedy ve skutečnosti?
Tady pochopitelně velmi záleží i na
tom, jak je Ústavní soud obsazen. Že
je to kvazipolitický orgán, o tom se
v zahraničí už ani nevedou spory.
Uznává se, že jde o politický orgán,
který ale pracuje soudní metodou. Jedinou vadu současného stavu vidím
v tom, že jakkoli jsme model ústavního soudnictví převzali z Německa,
systém jmenování ústavních soudců
je „americký“, ale, jak je u nás často
zvykem, špatně přejatý, protože tam
má prezident ve funkčním období
příležitost jmenovat dva, tři soudce,
kdežto náš, když slouží dvě funkční
období, jmenuje všech patnáct. Není
tedy zaručeno, že budou jmenováni
opravdu pluralitní kandidáti. Pojistka
schvalování v senátu může fungovat,
ale nikoli v okamžiku, kdy je tam
prezidentovi nakloněná jednobarevná většina přítomných, která ke
schválení ústavních soudců stačí.
Měli by proto být schvalováni kvalifikovanou většinou všech senátorů.
Zmínila jste se o Německu, jak je
to řešeno tam?
Ústavní soudce volí v obou komorách Bundestagu výbory, kam strany
jmenují své zástupce, a to kvalifikovanou většinou. Proto se tam mohou
prosadit i nominanti, za nimiž stojí
menší strany, a ústavní soud tudíž nemůže být politicky jednobarevný.
Oponenti mi namítají, že by takhle
u nás nebyl jmenován jediný ústavní
V případě dovozu je tato povinnost
na dovozci. Nařízení definuje, které
informace jsou povinné, a které
dobrovolné. Podle Ladislava Mika,
zástupce generálního ředitele, Generální ředitelství Evropské komise
pro zdraví a ochranu spotřebitele,
mají spotřebitelé velkou moc dát
svým výběrem najevo, že stojí
v první řadě o kvalitní výrobky, tj.
svou volbou nekoupit méně kvalitní
výrobek za nižší cenu.
Důsledné kontroly, ne novou
regulaci
Členka Výboru pro Vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů Evropského
parlamentu Olga Sehnalová nepovažuje současná pravidla označování původu za dostatečná. Navrhuje,
aby veškeré maso, mléko, nezpracované potraviny či jednosložkové
potraviny byly povinně označeny
zemí původu, nikoli pouze informací, zda jsou z Evropské unie. Skandál s koňským masem byl podle ní
jasným příkladem klamání evropských spotřebitelů. Poslankyně se
domnívá, že je na vině především
podceňování a omezování kontrol
a spoléhání se na samoregulaci. Zástupci spotřebitelů však po další regulaci nevolají. Klára Trněná, právní poradkyně Sdružení obrany sposoudce. Já ale tvrdím, že by se nakonec politici dohodnout museli, což by
prospělo kultivaci prostředí. Strany
by nevedly nesmiřitelný boj, ale byly
nuceny ke konsensu.
Což kdyby se ale přece jen nedohodly?
V Německu pro to mají dvě pojistky.
Za prvé, dokud není zvolen nový ústavní soudce, ten odstupující zůstává
ve funkci. A za druhé, když nedojde
k dohodě na kandidátech do stanovené
lhůty, získává návrhové právo ústavní
soud. A to je pro politiky taková hrozba, že k tomu kvůli obavám ze ztráty
jejich prestiže ještě nikdy nedošlo. Pojistky tedy jsou, jen je chtít zavést.
Strany jsou občas obviňovány, že
se snaží Ústavního soudu zneužívat
k svým politickým cílům. Jsou ta
nařčení oprávněná, a pokud ano,
jak se s nimi ÚS vyrovnává?
Je obvyklé, zvlášť v našem systému,
kde máme tzv. abstraktní kontrolu norem (tedy že stížnost nemusí být vázána na konkrétní případ porušení zákona, ale prezident republiky, skupina
poslanců nebo senátorů může podat
návrh a zpochybnit jakýkoliv zákon
nebo jeho ustanovení), že se parlamentní opozice obrací na ústavní soud
s důležitými návrhy, když neuspěje
politicky. V USA mají doktrínu political qestion, kdy se jejich nejvyšší soud
odmítne zabývat otázkami, které posoudí jako politické. Naše ústava pro
něco podobného prostor nedává, naopak vyžaduje, aby se Ústavní soud
s případem, který dostal, nějak vyrovnal, rozhodl o něm. A měří se protiústavnost, přičemž může samozřejmě jít
o velmi politické kauzy, jako byly třeba zdravotní poplatky, důchody, církevní restituce atd. V Německu to bylo například nasazení Bundeswehru
v zahraničí, což je superpolitická otázka, a nevyhnuli se tomu.
Vyrovnává se náš Ústavní soud
s podobnými případy úspěšně?
V poslední době se objevilo několik
nálezů Ústavního soudu, které se
snaží jakoby vyhnout té kontrole
a uplatňují jakýsi měkčí test ústavnosti. Nemyslím si, že je to správné.
Ústavní soud by měl testovat vždy
a všechno, což ale neznamená, že
musí vždy konstatovat nález protiústavnosti. V některých věcech, kdy si
je jist, že nezasahují do základních
ústavních práv osob, může dát i velkou diskreci (volnost rozhodování
např. státnímu orgánu – pozn. aut.).
A pokud jde o možnost ovlivňování Ústavního soudu?
třebitelů, preferuje před novou legislativou zkvalitnění současného
stavu a dostatečný důraz na důsledné kontroly a zpřísnění sankcí. Doporučuje sankce harmonizovat na
úrovni těch nejpřísnějších členských států a zveřejňovat tzv. černé
listiny výrobců, kteří své povinnosti
porušili. Největší potenciál vidí
v systému rychlého varování pro
potraviny a krmiva RASFF, kritizovala však zpožděné vkládání informací ze strany národních kontrolních orgánů“, dodává. Miko se ale
naopak domnívá, že RASFF svou
funkčnost potvrdil, když podvod
s koňským masem rychle identifikoval a upozornil na něj.
Jednotná a efektivnější inspekce
Z pohledu všech účastníků potravinového řetězce, a spotřebitelů zvlášť,
je v České republice klíčová aktuální
novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která se mj. zaměřuje na adaptaci nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Jindřich Fialka, ředitel
Odboru potravinářské výroby a legislativy z Ministerstva zemědělství
ČR, je toho názoru, že „přísnější
kontroly na složení i označování a cílené kontroly v nejrizikovějších místech by mohly přispět ke zlepšení
Nemohu mluvit za ostatní, ale mne
nikdo ničím neovlivnil, média nevyjímaje. Ústavní soudce se musí rozhodovat tak, jak mu velí svědomí. To lze
ale dělat v situaci, kdy nechcete opakovat mandát. Pokud však hodláte být
zvolen znovu, může vás to svádět
k jednání, kterým byste se zalíbil těm,
co o vás budou rozhodovat. Možnost
opakovat u nás mandát, navíc bez
omezení, považuji proto za velký nedostatek. V Evropě to není obvyklé.
Zmínila jste se už o nutnosti pluralitního obsazení ÚS. Čím je vyvolána především?
Ústava obsahuje ustanovení, která
jsou naprosto základní, ale vzájemně
si někdy odporují. Ústavní soud proto musí nacházet tzv. praktickou konkordaci, optimalizovat konkurující si
hodnoty. Pokud se to nepodaří, musí
se přiklonit k jedné z nich. A marná
sláva, tam se pak promítne to, co člověk v sobě má, jakousi politickou filosofii, podle níž dá nakonec přednost té či oné hodnotě. Proto je velmi
důležité, aby rozhodovali lidé vyznávající různé hodnoty s různou intenzitou a vzájemně se vyvažovali.
Úroveň ústavnosti se promítá do
života celé společnosti. Podle průzkumu CVVM z ledna t. r. důvěřovala prezidentovi republiky asi
čtvrtina, senátu něco přes pětinu
a poslanecké sněmovně i vládě sotva desetina občanů ČR – o čem to
podle vás svědčí?
O nedůvěře lidí v ústavní instituce.
Začíná to u politických stran, protože
ačkoli jsou součástí občanské společnosti, plní ústavní roli a v určitých
okamžicích (v období voleb apod.),
jsou to vlastně ústavní instituce.
A nedůvěřuje-li se tomu článku na
samém začátku? Co jsou ústavní
instituce? Protažení politických stran
do parlamentu, do vlády, a nakonec
i do prezidentské funkce.
Máme u nás právní stát?
Máme, ale je otázka jaké úrovně.
V základech je zaveden normativně,
ústavou i v zákonech, procesní pojistky tu také jsou. Co ale dobře nefunguje, je rozhodování před správními
orgány, špatná je mnohdy i činnost
státního zastupitelství, ale také soudy
někdy rozhodují podivně. V jednotlivých případech to drhne a nedostatky
se buď neodstraňují, nebo to trvá neúnosně dlouho.
Je naděje na nějaké zlepšení?
Jak kde, jsou instituce, kde to k lepšímu nejde, jako je vláda a parlamentní
komory, ale jinde se to, zdá se, v po-
bezpečnosti potravin v EU“. Obchodníci se kontrolám nebrání, vidí
ale problém v medializaci výsledků
kontrol. „Mnohdy nejsou totiž uváděny přesné informace a řada obchodníků je za to bita“, říká Petr
Baudyš, ředitel QSL Quality Safety
Legality a zástupce Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR. Obchodníky by také potěšilo zřízení Úřadu
pro potraviny, který by zabezpečoval komplexní dozor nad potravinami. V současné době jsou kompetence roztříštěné mezi několik
inspekcí, jejichž kontrolní orgány si
v obchodech a restauracích „podávají dveře“. Navrhovaná novela
zákona o potravinách bohužel daný
problém s dozorem nad potravinami dostatečně neřeší. Přenášení
větší odpovědnosti za prodávané
výrobky z pohledu zdravotní nezávadnosti a klamání na obchodníky
je těžko realizovatelné. „Nejdůležitějším kontrolorem pro obchod zůstává zákazník,“ uzavírá Baudyš.
O kvalitě a bezpečnosti potravin diskutovali nedávno v Evropském domě v Praze zástupci Evropské komise, státní správy, spotřebitelů a obchodníků s širokou veřejností.
Alena Vlačihová, ředitelka,
CEBRE – Česká podnikatelská
reprezentace při EU
slední době trošku zvedá, jako je policie a státní zastupitelství. Ale je to
věčný boj. Tragédie ovšem je, když
instituce fungují jen v případě, že
v jejich čele stojí skutečně silné a integrální osobnosti jako třeba nejvyšší
státní zástupce Pavel Zeman nebo
Lenka Bradáčová na Vrchním státním zastupitelství. Jenže to nestačí,
instituce musejí fungovat jako systém, bez ohledu na to, kdo je řídí, obsahovat takové pojistky, aby v případě, že do nich přijde někdo se zlými
úmysly, byl eliminován. Tak to ale
u nás často nefunguje.
Uvědomujete si dostatečně vzájemnou, oboustrannou provázanost
politického dění (včetně jeho právního a sociálního rozměru) s ekonomickou situací v ČR a co může (nebo by měl) Senát dělat pro zlepšení
poměrů v této oblasti?
Senát v tom bohužel nemůže udělat
nic moc, protože není komorou, která
by vytvářela politiku, má spíš kontrolní funkce. Snažit by se měla
především poslanecká sněmovna
a vláda. Ale ekonomický rozměr nemůže nikdo nebrat na vědomí. Problém je, najít vhodné řešení, když se
peníze nedostávají. Myslím, že tu
především dostatečně nefunguje výběr daní, ani řádné hospodaření s veřejnými penězi. To jsou miliardy, které kdyby ve státní pokladně nechyběly, nebyly by možná potřebné ani žádné rozpočtové škrty.
Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: web Senátu PČR
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Absolvovala PF UK v Praze
(1974) a na FF MU v Brně získala titul doktor v oboru politologie
(1996). V roce 1982 odešla do
exilu v SRN, kde externě působila
ve Svobodné Evropě, později žila
s manželem v Kanadě. Po návratu do ČR v roce 1993 pracovala
v různých právnických pozicích,
v letech 1998–2002 byla předsedkyní Nejvyššího soudu a od
roku 2002 do roku 2012 místopředsedkyní Ústavního soudu.
Loni byla jako nestranička kandidující za Stranu zelených zvolena do Senátu PČR. Jejím osobním a životním krédem je usilovat o spravedlnost a o respekt
a ochranu lidských práv při veškeré činnosti státu, resp. působení veřejné moci.
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
5
Ekonomika v‰edního dne
Český automobilový průmysl si v roce 2012 vedl nad očekávání dobře
Tržby v novém rekordu
Dno je blízko
Česká ekonomika zažívá
nejdelší recesi v historii
(6. čtvrtletí poklesu). Řada
indikátorů ale ukazuje na
to, že dno je velmi blízko,
soudí ekonom Jan Bureš.
Ekonomiku podle něho táhl od konce
roku 2011 dolů rekordní propad soukromé spotřeby, a ta se nyní stabilizuje, podobně jako investice. Soukromé
spotřebě může navíc pomoci zlepšování směnných relací (rychlejší růst
cen dovozu než vývozu). Řada exportně zaměřených podniků také
hlásí poměrně vysoké využití výrobních kapacit (v automobilovém průmyslu přes 90%). To by mohlo investicím pomoci k další stabilizaci.
Celkově tak česká ekonomika vysílá
řadu signálů, které ukazují na možnost brzkého odražení ode dna.
Nedávné povodně by na tom neměly
mnoho změnit. Pokud vycházíme
z analogie s rokem 2002 (kdy byly
podle dosavadních odhadů výrazně
ničivější), byl jejich dopad do dynamiky růstu minimální (-0,05 % na
HDP v ročním horizontu).
(r)
Rekordní tržby téměř 840
mld. Kč, a řada dalších výsledků ukazuje, že loňský
rok byl pro autoprůmysl
v ČR úspěšný. Podílel se na
tržbách z průmyslové činnosti 23 % a na HDP České
republiky přibližně 8 %.
jem vývozu byl 595,0 mld. Kč, tedy
meziročně o 8,5 % vyšší, a na celkové objemu českého exportu se podílel víc než 22 %. Klíčovým trhem
zůstává Evropa, ale vývoz do jiných
zemí vzrostl o víc než třetinu.
Český autoprůmysl přímo zaměstnává na 155 000 osob. V roce 2012 se
na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech podílel 11,3 %, ale
vytvořil 23,0 % objemu průmyslové
produkce. Jeho výkonnost tedy dvojnásobně převyšuje průměr v ostatních průmyslových činnostech.
Průměrná měsíční mzda v členských
firmách AutoSAP činila 30 385 Kč
a meziročně vzrostla o 3,9 %. Dostala se tak o více než 21 % nad průměr České republiky.
Tržby členských firem sdružení AutoSAP dosáhly 720,9 mld. Kč, což
představuje meziroční růst o 6,4 %.
Český automobilový průmysl vyváží
přes 80 % své produkce. V roce 2012
význam exportu dál vzrostl a jeho
růstová dynamika byla vyšší než
u tržeb z vlastní výroby. Celkový ob2008
Osobní automobily
Lehké užitkové vozy
2009
2010
2011
2012
934 046
976 435
1 069 518
1 191 968
1 171 774
6 288
2 650
2 745
3 013
2 493
Nákladní vozy
2 737
1 091
1 410
1 302
1 499
Autobusy
3 496
3 067
2 711
3 562
3 229
Motocykly a mopedy
Přípojná vozidla
Celkem
1 561
749
782
1 155
2 319
22 654
16 578
17 822
19 779
19 486
970 782
1 000 570
1 094 988
1 220 779
1 200 790
Výroba silničních vozidel v České republice v letech 2008 až 2012 (ks/rok).
Pokud jde o počet silničních vozidel, vloni jich bylo vyrobeno
o něco méně než v rekordním roce 2011 – 1 200 790. Výroba
osobních automobilů meziročně
klesla o 20 194 ks na celkových
1 171 774. Na této produkci se podílely společnosti Škoda Auto 656
306, nošovický Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC)
303 035, TPCA Czech 214 915
a malovýrobce sportovních aut Kaipan 11 vozy. Méně bylo vyrobeno
lehkých užitkových vozů a autobu-
sů, víc naopak nákladních automobilů i motocyklů a mopedů.
Tržby dodavatelského sektoru meziročně vzrostly o téměř 7 % na 330,5
mld. Kč. Zvyšují se už čtvrtým rokem. Výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel měli vloni 45,9% podíl na celkových tržbách autoprůmyslu, a přiblížili se tak rekordním
hodnotám z roku 2007. Jsou i významným zaměstnavatelem víc než
73 000 osob, tj. dvou třetin pracovníků automobilového průmyslu. (sap)
Foto: Škoda Auto
Aseptic line
Oživení průmyslu? Kultura a podnikání
Inovace jsou nejlepším lékem
na současné krizové bolesti
firem. Svědčí o tom i příklad
výrobního spotřebního družstva KNK CZ ze Svratky
na Vysočině.
Výsledky jsou lepší, konjunktura v nedohlednu
Firma vyvinula a vyrábí program
„aseptic line“, s kterým se od loňského roku uplatňuje na trhu v USA, ale
v poslední době také v ČR a na Slovensku. Představila ho na letošním
květnovém veletrhu Rehaprotex
v Brně. Speciální aseptická úprava
klik a kování spolehlivě ničí většinu
bakterií, které na ní ulpí. Je určena
především pro místa, vystavená častému doteku lidských rukou, jako
dveřní kliky a nábytkové úchytky
v prostorách, kde bývá velká koncentrace lidí a kde lze zvýšený výskyt choroboplodných zárodků předpokládat – ve zdravotnických a stravovacích zařízeních i v jiných veřejných prostorách. Při maximálním
antiseptickém účinku se povrchová
úprava vzhledově prakticky neliší od
dosavadních lesklých či matných povrchů. Nevyvolává alergické reakce
u lidí citlivých na nikl či chrom. (r)
Květnové výsledky průmyslové produkce v ČR naznačují, že dna už bylo dosaženo. Rychlé oživení se očekávat nedá, data ČSÚ z 6. června t. r. však dávají naději
na určitou stabilizaci a zastavení dalšího prohlubování propadu.
Meziročně bylo sice v dubnu vyrobeno reálně o 0,5 % víc, přispěl
k tomu ale jeden pracovní den navíc. Index průmyslové produkce
očištěný o počet pracovních dnů
zůstal tak záporný (-3,4 %). O trvávání negativních výsledků svědčí
i mezičtvrtletní pokles o 0,7 %.
Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,8 %, i když loňský duben byl z tohoto hlediska
poměrně slabý. K jejich meziročnímu růstu přispěla přitom v podstatě zahraniční poptávka. Nové
zakázky ze zahraničí meziročně
vzrostly o 8,8 %, zatímco zakázky
z tuzemska pouze o 0,5 %.
Podle analytika Svazu průmyslu
a dopravy ČR Bohuslava Čížka teprve až následující měsíce ukážou udržitelnost uvedených výsledků, zejména s ohledem na vývoj v Německu, kde predikce zatím stále pracují
s mírným postupným oživením v letošním roce, samozřejmě s úzkou
vazbou na vývoj v eurozóně.
Z pohledu sektorů zůstávají nejpostiženějšími odvětvími „výroba počítačů,
elektronických a optických přístrojů“ či
„výroba základních kovů, hutní zpracování, slévárenství“. A to jak z hlediska produkce, tak i zakázek. V propadech pokračoval sektor stavebnictví,
a to i přesto, že počasí významnější bariéru nepředstavovalo. Meziměsíční
zlepšení stavební produkce o 2,7 %
pouze znamenalo zmírnění značně
negativních výsledků. S pozitivními
výsledky přichází jedno z tzv. úspěšnějších odvětví „výroba strojů a zařízení“ či výroba elektrických zařízení.
Zdroj: SP ČR
(pod)
Turismu se krize vyhýbá
Na rozdíl od jiných významných sektorů hospodářství
dosahuje cestovní ruch
i v současném krizovém období přijatelných výsledků.
Podle šetření MMR a ČSÚ
navštívilo v 1. čtvrtletí t. r.
ČR téměř 4,2 mil. zahraničních hostů, o 2,1 % víc než
ve stejném období loni.
Z celkového počtu zahraničních návštěvníků bylo 1,6 mil. turistů
(39,1 %), 2,1 mil. jednodenních
(51,6 %) a 386 tis. tranzitujících
(9,3 %) návštěvníků. Počet turistů
meziročně vzrostl o 0,5 %, jednodenních návštěvníků o 4,3 %, tranzitujících poněkud ubylo. Návštěvnost tuzemských hromadných uby-
tovacích zařízení se zvýšila o 3,2 %,
z toho o 3 % u nerezidentů. Nejvíc
jich přicestovalo z Německa (podíl
60 %) – především ze sousedních
spolkových zemí Saska a Bavorska,
dál z Ruska a ze Slovenska. Největší nárůst počtu osob byl z Číny,
Francie, Ukrajiny a Ruské federace. Hlavním účelem návštěvy víc
než 60 % všech pobytů zahraničních turistů byla dovolená, dále obchodní cesta a návštěva příbuzných
a známých. Cílem sedmi z deseti lidí byla Praha, s větším odstupem
pak Brno a Karlovy Vary. Průměrná
doba pobytu turistů, včetně ubytovaných v soukromí, byla 5,5 dne.
Velká čás lidí spojila návštěvu ČR
s nákupy. Podle výzkum při tom
utratili celkem 26,7 mld. Kč (meziročně +7 %), z toho připadlo 85 %
na zahraniční turisty, 13 % na jed-
Dokonalost komplexní systémové analýzy oděnou v elegantním šatu filozofie nacházíme v díle brněnského myslitele
Josefa Šmajse (prof. Masarykovy univerzity, nar. 1938).
V posledních letech u nás zaslechneme hlasy rozumu a moudrosti častěji
odjinud než z Prahy, kde bývají přehlušeny ruchem metropole, (nediskutovanou) nutností uvěřit paradigmatům doby, dalšími a dalšími změnami, které přicházejí dřív, než stačíme správně reagovat na ty minulé.
Uplatnění výjimečného talentu
k myšlení na celek v těch nejširších
evolučních souvislostech a mimořádná úcta k přírodě prolínají celou prací
prof. Šmajse. Jeho zatím poslední
kniha „Evoluční ontologie kultury
a problém podnikání“ vyniká natolik,
že marně hledám nějakou obdobu
v tom množství textů, které jsem dosud měla možnost číst. A tak se domnívám, že kdyby J. Šmajs žil a pracoval v anglofonním světě, jistě by se
dočkal mimořádné světové proslulosti. A jeho Deklarace závislosti
nodenní návštěvníky a necelá 2 %
na tranzitující cizince.
Projevilo se to i v růstu návštěvnosti hotelů (+3,8 %) i tržeb za ubytování a stravování.
Údaje z šetření o výjezdovém
a domácím cestovním ruchu rezidentů České republiky za rok
2012 byly ČSÚ prezentovány již
v dubnu t. r. a z nich vyplynulo,
že počet delších turistických cest
(4 a více přenocování) do zahraničí byl 4,4 mil. (meziroční nárůst
o 2,8 %). V tuzemsku bylo vykázáno 7,4 mil. delších turistických
cest (meziroční nárůst o 1,9 %).
K nejnavštěvovanějším zemím
patřilo tradičně Chorvatsko (806
tis. delších cest, meziroční nárůst
o 1,7 %), dále Slovensko, Itálie,
Řecko a Rakousko. Z afrických
zemí především Egypt. Stále roste
obliba Turecka. Pošet cest do
Francie a Španělska významně
klesl (o 15, resp. 14 %), nicméně
obě země se stále řadí k deseti
nejoblíbenějším zahraničním des-
(publikovaná už v některých domácích i zahraničních časopisech), připojená na samý závěr textu knihy, by
měla být tím novým dokumentem,
který by OSN mělo vydat pro národy
Země. Je totiž moderní, důstojnou
a racionální korekcí Všeobecné deklarace lidských práv směrem k trvale udržitelnému životu i civilizaci.
Víc na www.doplnek.cz.
Z textu Zdeňky Petákové
tinacím našich občanů. Češi v zahraničí nejčastěji využili ubytování v hotelu (60 % pobytů) a hlavním typem dopravy byl automobil, který mírně převažoval nad
leteckou dopravou. V domácím
Cestovním ruchu bylo zaznamenáno nejvíc delších cest do Středočeského a Jihočeského kraje.
Kratší turistické cesty, které směřují
převážně do okolních zemí, zaznamenaly meziroční nárůst o 2,3 %,
naopak v tuzemsku došlo k poklesu
o 13 %. Zahraničních a tuzemských
služebních bylo o 18 % méně.
Podle výstupu ČNB z 5. června
t. r. dosáhl v roce 2012 čistý výnos
zahraničního cestovního ruchu (příjmy minus výdaje) 53,7 mld. Kč.
Příjmy byly vyšší než výdaje i v 1.
čtvrtletí letošního roku (o 12,7 mld.
Kč, tedy o 4,3 % meziročně víc).
Vše podstatné z cestovního ruchu
ostatně shrnuje jeho satelitní účet
s výsledným podílem 2,6 % na tvorbě HDP a 4,5 % na celkové zaměstnanosti v ČR.
Ladislav Šípek
černá azurová purpurová žlutá
6 /kvûten –ãer ven /2013
Abeceda vzdûlávání
Asi 7000 občanů ČR vyjíždí každý rok do zahraničí za studiem
Většina kvůli jazyku
Prostřednictvím osmi českých agentur, tvořících asi
polovinu našeho trhu, ročně
vyjíždí za studiem do zahraničí 3466 lidí, loni meziročně o 12,1 % za minulý rok.
Poptávka po jazykových
kurzech v zahraničí se
neustále zvyšuje.
Druh dovolené a specifikace
Destinace
standardní
s výukou jazyka
Malaga Španělsko)
Malaga (Španělsko)
2 týdny
2 týdny
Dálka pobytu
Doprava
Cena
Ubytování
Cena
Vyplynulo to z výzkumu britského
časopisu Study Travel Magazine.
Celkový počet studentů se tak pohybuje okolo 7000. Většina z nich
přitom vyráží na jazykové kurzy –
98,5 %. Ostatní cestují za středním
a vyšším vzděláním.
Podle časopisu preferují Češi především levnější, evropské destinace,
jako je Malta a jih Anglie, kde je stu-
letecky
letecky
6 500 Kč
6 500 Kč
apartmán*** bez stravy
stud. rezidence*** bez stravy
12 000 Kč
6 900 Kč
-
20 lekcí týdně
Intenzita kurzu
Cena
Cena celkem
-
7 800 Kč
18 500 Kč
21 200 Kč
Důvodem, proč poptávka po absolvování zahraničních jazykových kurzů roste, je pravděpodobně také to, že cena letní dovolené a té doplněné o výuku jazyka není příliš
rozdílná (modelový příklad společnosti Czech-us).
dium cenově dostupnější. Nároční
nejsme ani na bydlení – 62 % dává
přednost ubytování v hostitelské rodině. Průměrná délka pobytu pak je
4 týdny. Důvody k absolvování studia v zahraničí jsou různé. Hlavní
motivací jsou však požadavky současného či budoucího zaměstnání.
Výběr zahraničních jazykových
lekcí českými studenty a pracujícími se v poslední době ubírá několika směry. Oblíbenou se stále častěji
stává Německo, jih Británie jako
Bournemouth či Brighton a hlavní
město Irska Dublin. Češi se také začali zajímat o kvalitu škol, a volí
zejména kurzy zaměřené na přípravu na mezinárodní zkoušky.
Angličtina je u českých občanů nejčastěji studovaným jazykem. Volí ji
podle statistiky 80 % z nich. V závěsu se umisťuje němčina s osmi procenty. Protože mladší generace dnes
často umí anglicky dobře, zajímá se
také o výuku dalších jazyků. Na kurzy vyrážejí nejčastěji studenti a pracující ve věku 20–25 let.
V poslední době roste zájem o spojení jazykového kurzu s příjemnou
letní dovolenou. Výuka tak nemusí
Zvýšení profesní kvalifikace
Už přes 70 tis. lidí dokládá svou odbornost osvědčením o zkoušce
Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi,
než pro kterou se připravovali ve škole. Většinou tuto
novou práci i mnohem lépe
zvládají. Jenže změní-li pak
zaměstnavatele, zůstává jim
jako doklad o kvalifikaci
jen původní vysvědčení,
diplom či výuční list.
Národní soustava kvalifikací nabízí
k využití 450 kvalifikačních a hodnoticích standardů, podle nichž absolvovalo zkoušku přes 70 tis.osob.
„V dnešní době už neplatí, že škola
je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší
důraz je kladen na praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí,
nebo v rámci kvalifikačního kurzu,“ upozorňuje Mgr. Ivo Jupa,
hlavní manažer NSK2.
NSK tento problém řeší a umožňuje
každému, kdo má potřebné znalosti,
dovednosti a kompetence, aby složil
zkoušku, aniž by se musel vracet do
školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Po úspěšném absolvování zkoušky z tzv. profesní
kvalifikace obdrží celostátně platné
osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami a profesními experty.
Co tedy NSK je?
Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí
vedle školní docházky novou cestu
k plnohodnotné profesní kvalifikaci.
Komu je NSK určena?
Bez přehánění všem, kteří se na trhu
práce pohybují:
• Občanům, kteří chtějí změnit svou
původní profesi.
• Občanům v evidenci úřadů práce.
• Absolventům škol.
• Kariérovým poradcům.
• Školám a vzdělavatelům.
• Firmám.
• Profesním svazům, cechům, asociacím.
• Ministerstvům.
NSK firmám
Firmám umožňuje NSK ovlivňovat
kvalitu odborníků na trhu. Přicházíli se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na
internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí,
co tento zájemce musel prokázat
u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li
zaměstnavatel svého pracovníka na
kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu
zaměstnanec vrátí.
Současně má zaměstnavatel záruku,
že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělá-
Foto: www.lightpoint.cz
znamenat nudné vysedávání ve třídě. Jazykové školy pořádají nejrůznější doprovodné aktivity – exkurze, mezinárodní večery či sportovní turnaje.
Studium jazyka přímo v zahraničí
přináší výhodu celodenního používání jazyka, což domácí prostředí nabídnout nemůže. Nesporným
přínosem je i odlišná národnost žáků ve vyučovací třídě, kde se komunikuje jen cizím jazykem. Kromě zdokonalení jazykové vybavenosti nabízí kurz v zahraničí také
možnost poznat místní kulturu, životní styl a gastronomii země, ale
také získat nové přátele, profesní
kontakty a zážitky.
(pod)
vací organizace, ani žádná státní
instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou
na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo
modifikovat podle potřeb vlastních
pracovních pozic. Standardizovaný
popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích
jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnouli totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci
NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil.
• Přihlášením na Úřadu práce jako
uchazeč nebo zájemce o práci
a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že
vše probíhá v rámci zákonných
pravidel pro rekvalifikace.
„Velmi nás těší vzrůstající zájem
o kvalifikační zkoušky. Zatímco
v roce 2011 se ke zkouškám přihlásilo 25 086 uchazečů, v loňském
roce jich bylo o 68 % víc. Neustále
pracujeme na rozšíření nabídky
profesí, z nichž lze profesní zkoušku složit a získat celostátně platné
osvědčení. Zaměřujeme se především na profese, které jsou na trhu
práce žádané,“ Ivo Jupa.
(hk)
NSK občanům
Uchazečům pomáhá NSK zvyšovat
jejich hodnotu pro pracovní trh.
Občan může na cestu za lepší prací
vstupovat třemi cestami:
• Přihlášením se přímo ke zkoušce
z příslušné profesní kvalifikace
u autorizované osoby, pokud se
domnívá, že požadavky standardu
je schopen splnit bez dalšího
vzdělávání.
• Absolvováním kurzu a následným
složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.
Studia US-MBA na FP VUT v Brně
Fakulta podnikatelská
VUT v Brně poskytuje
mj. i manažerské studium
MBA. O jeho významu
a kvalitě jsme hovořili
s prof. Ing. Karlem Raisem,
CSc., MBA, rektorem
Vysokého učení technického v Brně.
Proč je právě studium MBA pokládáno za nejvhodnější pro manažery?
Studia MBA jsou v celém světě považována za standard špičkového
manažera, kterým se vrcholový
manažer obvykle odlišuje od ostatních. V českém vzdělávacím systému neexistuje v oblasti vzdělávání
manažerů analogické vzdělání. Od
roku 1989 však MBA na českém
vzdělávacím trhu nachází své
místo. Velmi důležitým kritériem
při výběru poskytovatele tohoto
vzdělání však je, zda má příslušná
zahraniční univerzita v evropském
Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.
či americkém měřítku akreditaci
uznávanou akreditační institucí.
VUT v Brně poskytuje i EXECUTIVE US-MBA studia, která pořádá s chicagskou Dominikán-
skou univerzitou. Proč jste se orientovali právě na tuto školu?
Rozhodující bylo, že jsou studia
US-MBA akreditována americkými
akreditačními asociacemi NCA-CASI
a AACBSP. Jednou z výrazných výhod tohoto studia je to, že posluchač
amerických studií MBA na VUT
v Brně je zároveň studentem i Dominikánské univerzity, a proto má
možnost tuto univerzitu nejen navštívit, ale případně na ní i dál studovat. Navíc je tu možnost krátkodobých studijních pobytů v Chicagu, Číně, Argentině a Indii, kde studenti v podmínkách vybraných firem zpracovávají závěrečné projekty. Další nezanedbatelnou výhodou
posluchačů je obnovení a rozšíření
si svých znalostí angličtiny, neboť
35 % výuky probíhá s lektory
z USA s použitím amerických
učebnic. Za další benefit považuji
i to, že se dostanete do skupiny
špičkových manažerů, kteří si pomáhají při řešení manažerských
problémů a patří do skupiny lidí na
našem pracovním trhu velmi vyhledávaných. Jsem přesvědčen, že investice do tohoto vzdělání má vysokou přidanou hodnotu.
Jak se zájemci mohou do vašeho
studia US-MBA přihlásit a kdy
začíná?
Nejlépe je přihlásit se přímo na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, která
uvedená studia organizuje (www.
us-mba.cz). Organizátoři studia
US-MBA vám jistě zašlou detailnější
informace ([email protected]).
Jak dlouho studium trvá a co absolventi dostanou po jeho ukončení?
Studium trvá dva roky, má formu
víkendových soustředění (asi 1krát
za měsíc) na VUT v Brně. Výuka
je doplněna řadou případových
studií, videoprogramů, speciálně
připravených prezentací atp. Po
ukončení studia absolvent obdrží
diplom MBA od Dominikánské
univerzity v Chicagu, který je platný po celém světě.
(pod)
Snímek z historicky první zkoušky v profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva
pro dětské koutky.
Foto: HK ČR
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
7
Svût financí
Kam uložit své úspory
Sedm z deseti lidí v ČR považuje podle průzkumu drahé kovy za efektivní investici
Nový institut ručení za nezaplacenou daň zavedla od počátku t. r. účinná novela zákona o DPH. Ve veřejném
rejstříku se už objevili „hříšníci“, kteří dluží na dani.
Víc než dvě třetiny občanů
Česka vnímají investici do
drahých kovů jako efektivní
uložení volných peněžních
prostředků. Nicméně jejich
povědomí o správných formách investičního zlata není
nejlepší. Nejčastěji se mylně
domnívají, že jde o akcie
vázané na tento drahý kov.
Přesto je podle mnohých nová povinnost pro podnikatele spíš zátěží.
Do nespolehlivých firem spadají
podle tuzemské společnosti PREMIER system, jež vyvinula účetní
software, který mj. odhalí rizikové
obchodní partnery díky výstražným
funkcím, ty subjekty, které např.
uvedly sídlo na neexistující adrese,
nepodaly včas daňové přiznání či
ignorovaly úřady.
Odhalit nespolehlivého partnera lze
při nahlédnutí do registru plátců DPH
vedeného Českou daňovou správou
MF ČR. Pokud je u firmy uvedeno
NE – je spolehlivá a nehrozí, že by za
ni musela být daň zaplacena. U nespolehlivých se objevilo v rejstříku ANO.
Zjistit jméno nespolehlivého plátce je
prý však možné pouze na základě
konkrétního dotazu na webovém portálu http://adisreg.mfcr.cz/.
(pod)
Vyplynulo to mj. z výzkumu společnosti SAFINA, provedeného ve
spolupráci s prestižní agenturou IPSOS na vzorku 500 respondentů,
reprezentujícím složení české populace z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, regionálního rozmístění a zastoupení v jednotlivých krajích.
Zatímco investici do drahých kovů
velmi pozitivně hodnotí 70,3 % respondentů, jako neefektivní ji chápe 24,3 % dotázaných. Kladné
vnímání je nejsilnější ve věkové
skupině 45–53 let (77,4 %). Citelný rozdíl je mezi muži (kladně
vnímá 77,1 % mužské populace)
a ženami (63,4 % ženské populace). Pokud jde o teritoriální hledisko, největší podíl kladných odpovědí byl v Ústeckém kraji (85 %
respondentů), nejmenší naopak
v Jihočeském kraji (59,4 %).
Obliba bank
Platí pozdě, nebo vůbec
Černá listina
Bankovní služby využívá na Slovensku i v ČR shodně 88 % lidí. Tento
stav je lepší než průměr v zemích
střední a východní Evropy. „Svou“
banku dosud nemají hlavně studenti
a mladí lidé bez zaměstnání. Stále
populárnější je elektronické bankovnictví; loni ho využívala téměř polovina Slováků a 56 % Čechů, kteří
vlastní běžný účet. Nejrozšířenější
bankovní službou se stává internet
banking a roste i okruh fanoušků
bankovních aplikací, které lze implementovat do smartphonů. Většina klientů bank si vystačí pouze s jedním
účtem. Víc jich má čtvrtina Čechů
a přes pětinu Slováků. Zjištění pocházejí z výzkumu FMDS, který
kontinuálně mapuje hlavní parametry
retailového bankovního trhu v České
republice a na Slovensku.
(r)
Důležitým zjištěním však také je,
že pod pojmem investiční zlato si
dotazovaní nejčastěji představují
akcie vázané na zlato (38,9 %). To
ale neodpovídá skutečnosti, protože investiční zlato musí mít fyzickou podobu ve formě uzančních
slitků, přesně definovaných zákonem. Za investiční zlato správně
označilo uzanční slitek 29,8 % dotázaných a 26,8 % pak správně
uvedlo pamětní mince. Víc než šestina populace se mylně domnívá,
že mezi investiční zlato patří také
měnové rezervy v národních bankách. Nejvyšší znalosti v definici
investičního zlata měli dotazovaní
v Karlovarském kraji, kde bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí
u uzančního slitku a pamětní mince. Naopak jen 19 % populace
v Praze označilo jako investiční
zlato pamětní mince a obyvatelé
Středočeského kraje uváděli nejméně často (20 %) uzanční slitek.
Nejžádanějším drahým kovem na
českém trhu je zlato, třetím v pořadí
pak platina. Na dotaz, který z nich je
v současné době levnější, správně
odpovědělo 57,4 % respondentů,
kteří označili zlato, platinu jako levnější kov nesprávně uvedlo 30,4 %.
V minulosti tomu ale bylo i obráceně. Zlato se stalo nejdražším drahým
kovem po nástupu ekonomické krize a rekordních cen v USD dosáhlo
v létě 2011. Současná cena zlata je
kolem 1400 USD a platiny asi 1500
USD za jednu trojskou unci.
Výzkum společnosti také prověřil
znalost populace u pojmů jako punc
nebo u číselného označení čtyř devítek, vyskytujícího se na drahých
kovech. Magické číslo 999,9 správně definovalo 60,5 % populace jako
určení ryzosti kovu, 35,4 % netuší
správnou odpověď a jen 2,1 %
uvedlo, že jde o značení produktu
Pozor na obchody s firmami z Británie, Polska, Rumunska a Řecka
Až třetina českých firem platí
faktury po splatnosti. Průměrně uhradí tuzemští podnikatelé své závazky do 45 dnů.
Platební morálka se však
zhoršila i v zahraničí. Čeští exportéři by měli s pozdní platbou počítat u poloviny firem
z Velké Británie, třetiny společností z Polska nebo 30 %
slovenských podnikatelů.
Platební morálka v Česku se řadí
k nejhorším v Evropě. Na poslední příčce rizikovosti plateb je však
zadlužené Řecko, kde je průměrná
splatnost faktur 90 dní. V Rumunsku je až desetina pohledávek zcela nevymahatelných. „Obecně platí, že procento úspěšnosti se výrazně zvyšuje, pokud věřitel přistoupí k vymáhání rychle, nejlépe
do tří měsíců po splatnosti. Za
tímto časovým horizontem šance
výrazně klesají,“ vysvětlil Milan
Jelínek z advokátní kanceláře
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Přístup k pohledávkám napříč Evropskou unií se však podle
něho výrazně liší. Nadprůměrná
délka splátek se týká především
jižních zemí. Naopak podnikatelé
z Finska či Norska své závazky
hradí ve lhůtách splatnosti.
Poměr pohledávek vymožených bez
nutnosti soudního sporu nebo rozhodčího řízení se blíží k 50 %. Pro
podnikatele, kteří si s vymáháním
pohledávek nevědí rady, je řešením
jejich prodej. Zejména u starších
pohledávek, jejichž vymahatelnost
klesá, se vyplatí postoupit je někomu, kdo se vymáháním pohledávek
zabývá profesionálně.
Věřitel musí počítat s tím, že cena
za prodané pohledávky nedosáhne
ani poloviny jejich nominální hodnoty, ale náklady na vymožení jsou
často tak vysoké, že se z pohledu
z drahého kovu ve Švýcarsku. Celkem 70,2 % správně uvedlo, že tzv.
punc udává kov, jeho ryzost a případně zemi, která puncem výrobek
označila, 17,1 % respondentů se
domnívá, že punc udává kov, jeho
ryzost a kde byl kov vytěžen, 6,4 %
si myslí, že punc kromě udání kovu a jeho ryzosti označuje také dobu vzniku předmětu. Nejvyšší procento správných odpovědí, a to
s velkým náskokem, bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji.
Zdroj: Safina, a.s.
(vam)
celkového ekonomického výsledku
věřiteli stejně nevyplatí.
Vybrat správného partnera pro postoupení pohledávek však není
jednoduché. Odpovědných a seriózních profesionálních agentur není mnoho. Je třeba se zajímat o to,
jakou mají historii a pověst, a hodnotit také jejich přístup k jednání
o odkupu pohledávek. Pokud má
však podnikatel velké procento nesplacených pohledávek a najde
dobrou profesionální agenturu,
může jít o velmi praktické, rozumné, a nakonec i ekonomicky výhodné řešení.
V době současné hospodářské recese počet nezaplacených faktur stoupá a řada z nich je nevymahatelných. Hlavním důvodem rostoucího objemu navždy ztracených pohledávek jsou bankroty společností. Do insolvence se jen v roce 2011
dostalo 220 tis. evropských firem,
což je asi 600 denně.
(mv)
Jak mít peníze všude a hned Důležitá směrnice
Exkurze do zatím nepříliš probádaných vod mezinárodních plateb
Přes mezinárodní převody
peněz denně „proteče“ jen
v České republice 10 mil.
eur. Přitom je to finanční
oblast, o které nemá běžný
občan velké povědomí. Dokud se třeba neocitne na
druhém konci světa bez finančních prostředků. Pomocí tzv. platební služby trvá
převod peněz z Česka na pobočku například v Bangladéši sotva čtvrt hodiny.
O novinkách v této oblasti se hovořilo také nedávno na pražské konferenci „Mezinárodní převody peněz“.
Typickým zákazníkem firem poskytujících mezinárodní převody jsou
podle jednatele a ředitele dceřiné
společnosti londýnské firmy Mayzus
Financial Services se sídlem v Praze
Nikolaye Rozhoka lidé, kteří žijí mimo svou vlast nebo vyjeli za prací do
jiné země. A také ti, kteří cestují do
zemí, kde mají horší přístup k penězům ze svých platebních karet. Po-
mocí této služby si pošlou finanční
obnos do místa svého pobytu jako
zálohu pro případ, že by ji náhodou
potřebovali. Touto cestou lze také
doručit peníze třeba někomu blízkému, kdo se ocitl v nouzi. Operace
trvá čtvrt hodiny, zatímco „klasický“
bankovní převod i několik dní.
Při zaslání menší částky do pěti tisíc dolarů je také služba výrazně
levnější než převod peněz přes banku. Obvykle stojí do tří procent
z převáděné sumy. Při transakci kolem 5000 USD je poplatek ve srovnání s bankovním asi poloviční. Pošlete-li např. 250 dolarů do Číny
přes banku, dáte za poplatky až
37 dolarů, zatímco při převodu přes
platební službu jen sedm dolarů.
Devět z deseti lidí posílá tímto způsobem částky do 5000 USD. Nejvyšší
suma je u nás v současné době omezena zákonem na 350 tis. Kč, nebo
ekvivalent v cizí měně pro jednoho
člověka na den. Běžné jsou však platby kolem 200 dolarů či eur.
Pokud jde o situaci ve světě, na
prvním místě, z pohledu příchodu
peněz, je Indie, následuje Čína, Mexiko a Filipíny. Největšími zeměmi,
z nichž peníze touto cestou odcházejí, jsou Evropa a Spojené státy.
Dnešní projekty IT společností nabízejí propojení platebních systémů
poskytovatelů platebních převodů
se systémy dalších bank.
Na konferenci zazněly také zajímavé informace o chování klientů,
kteří využívají služeb převodních
společností. Analýza ukázala, že
hodně peněžních převodů zůstává
delší dobu nevyzvednuto. Klienti
posílají peníze průběžně. Vyzvednou si je teprve po příjezdu domů,
mnohdy i za rok od odeslání první
platby. Absolutní novinkou je úročení peněz. Úroky ale zatím poskytuje pouze jedna společnost na trhu,
za kterou stojí banka.
I v této oblasti směřuje trend k jednoduchosti a moderním technologiím pro chytré telefony. Zajímavá
je možnost převodů cash to card –
v budoucnu bude třeba možné zaplatit v Praze v McDonald hamburger, který si za pár minut vyzvedne
kamarád například v Malajsii. Tímto
způsobem by mohla fungovat i určitá humanitární pomoc, což by byla
velmi přínosná věc.
(am)
Přinese podnikům ročně až 180 mld. eur navíc
Pozdní platby negativně
ovlivňují malé a střední podniky a celé podnikatelské
prostředí v ČR. Evropská
Směrnice o opožděných platbách měla být implementována do 16. března t. r.
Potřebnou novelu obchodního zákoníku však bude po změnách v senátu znovu projednávat poslanecká
sněmovna. Na evropské úrovni se
celková suma tvořená opožděnými
platbami vyšplhala na bezprecedentních 340 mld. eur, což je víc
než dvojnásobek rozpočtu Unie za
rok 2012, kdy byl 147 mld. eur. Podle nejnovějších údajů lze odhadovat, že úpadky podniků zapříčinily
ztrátu 450 000 pracovních míst. Asi
57 % podniků mělo problémy s likviditou, které byly taktéž způsobeny opožděnými platbami. O rok
dřív bylo přitom takových podniků
o desetinu méně.
Kvůli tomuto problému přišla Evropská komise se Směrnicí o opožděných platbách (2011/7/EU), s cí-
lem je podporovat podniky a podnikatelské prostředí ve všech zemích
– a tím i růst a zaměstnanost. Aby
zvýšila povědomí o problematice
a posílila proces implementace do
národního práva, pořádá EK informační semináře. Účastní se jich zástupci malých a středních podniků,
podnikatelských asociací, veřejné
sféry i dalších zainteresovaných
subjektů. Jsou informováni o právním rámci stanoveném směrnicí, jejích aplikacích a výhodách i o tom,
jak je nejlépe využít.
Nová opatření jsou pro podniky
dobrovolná. Získávají nové právo,
ale pokud si např. přejí zachovat
dobré vztahy s partnery, mohou na
platbu počkat o několik dní či týdnů déle. Pro orgány veřejné správy
jsou však nová pravidla závazná.
Evropský platební index z roku
2012 udává, že přibližně 3 % celkového obchodního obratu v ČR byla
ztracena kvůli opožděným platbám.
Průměrná doba čekání na platbu
byla u nás 46 dní v případě transakcí mezi podniky a 42 dní pro transakce mezi orgány veřejné správy
a podniky.
(red)
černá azurová purpurová žlutá
8 /kvûten – ãer ven/ 2013
Na vlnách ICT
Stane se cloud IT spásou?
Služby v oblasti IT patří
v tuzemském hospodářství
k jedněm z mála, které nekopírují recesi ekonomiky.
Ba naopak, v naprosté většině zaznamenávají růst. Vysvětlení je relativně jednoduché: bez počítačů se
dnes neobejde ani sólo
živnostník, ani malá firma,
natož pak tovární gigant
s tisíci zaměstnanci.
Po IT systémech a jejich řešení na
míru firmě touží všichni. A všichni
při tom používají zcela logicky slovo efektivita a dosazují si za ně snižování nákladů. IT jako služba se
stává stále častěji populárním heslem. Odborníci ovšem upozorňují,
že efektivita sama o sobě není samospasitelná. Vedle ní se čím dál
tím větší důraz klade na bezpečnost. Firemní data jsou totiž cenným zbožím. I malá firma se může
stát terčem kyberútoků, což potvrdily i různé studie. A nemusí jít
přitom o přímý útok. V řadě případů se terčem stane firma jaksi „mimoděk“, když zkouší různé nedostatky v zabezpečení vlastních systé-
mů a programů. Přitom dodržování
vlastních bezpečnostních opatření
a systémů nemusí být vždy dostačující. Únik informací může někdy
– třeba nechtěně – způsobit vlastní
zaměstnanec. Na vině je nový
trend, označovaný zkratkou BYOD
(Bring Your Own Devices), tedy
přines své vlastní zařízení, což
v „překladu“ znamená, že si zaměstnanec přinese svůj vlastní notebook
a připojí se do firemní sítě.
Pro menší firmy
Rady „Proč je dobré něco nemít“ jsou zdarma
Seriál sedmi on-line kurzů
představuje velmi srozumitelnou, populární formou možnosti cloudu, a především jak
využít jeho výhod pro malé
a střední podnikání.
Na svém webu www.amsp.cz ho
pod názvem „Proč je dobré něco
nemít“ prezentuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) ve spolupráci se
společností Ness Technologies.
Program je jejím členům k dispozici zdarma.
„V březnu t. r. jsme zveřejnili výsledky rozsáhlého průzkumu,
z kterého vyplynulo, že malé
a střední firmy chtějí snižovat náklady na IT, ale nemají dost informací o konkrétních možnostech,
jak toho dosáhnout,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP
ČR. Cílem zmíněného cyklu seminářů je představit nejen členům
moderní technologie z pohledu
konkrétních aplikací, které mohou
využít pro své podnikání.
Seriál sedmi lekcí postupně velmi
přehledně a na konkrétních příkladech ukazuje nejen cloud a některé
užitečné aplikace, ale také postupy,
jak je nejlépe zavést do života. Určen je především společnostem,
které nedisponují vlastními IT specialisty, a je tak pro ně komplikovanější zvolit vhodné řešení pro
svou činnost.
„Rozhodli jsme se pro tuto spolupráci z přesvědčení, že nejnovější
informační technologie mohou
významně podpořit malé a střední
podnikání,“ vysvětluje Hana Součková, marketingová ředitelka
Ness Technologies. Dřív si tyto
nástroje menší firmy a podnikatelé nemohli dovolit, ale to se s nástupem cloudu změnilo. Vše potřebné se podnikatelé dozvídají ve
zmíněném bezplatném semináři
(viz http://www.amsp.cz/procnemit/index.html ), který je připraven tak, aby nebylo třeba žádné
odborné znalosti z oblasti IT. Přesně v duchu firemního hesla:
„Svět nemusí být složitý“.
Zdroj: AMSP ČR
(m)
Je to běžná realita:
nemalé procento firem a podnikatelů už cloudové služby využívá, aniž by si to uvědomovali. Vždyť např. elektronická pošta nebo všechny sociální sítě
spadají právě do této kategorie.
Svá data svěřujeme zabezpečenému datovému serveru stejně
jako své peníze bance.
Zaměstnavatel si může mnout ruce.
Vždyť ušetří část pořizovacích nákladů na takové pracovní místo.
Pracovník si navíc může vzít svůj
laptop domů a pracovat i ve volném
čase. Paráda. Ale jen do chvíle, než
udělá nějakou chybu. Připojí se na
nevěrohodný web, použije nechráněný chytrý telefon či nedej bože
přístroj ztratí. Firemní data se natotata mohou dostat do nepovolaných
rukou. Proto je pro firemní službu
IT velmi důležité mít používání vlastního PC zaměstnancem právně dobře ošetřeno. Dopředu je třeba stanovit jasná pravidla používání těchto
zařízení, jejich regulaci a přístup
k citlivým firemním datům.
Stále častějším trendem jsou data
a služby spravované přes internet
prostřednictvím třetích stran, tzv.
cloud. Jde o poskytování služeb či
programů uložených na serverech,
k nimž mohou uživatelé přistupovat
pomocí webového prohlížeče nebo
klienta dané aplikace. Výhodou je
možnost použití prakticky odkudkoliv. Principem cloud computingu
je to, že se uživateli propůjčuje výkon serverů. Klasickým příkladem
cloudu je komunikační program
Skype nebo přístup do firemní pošty přes internet odkudkoliv.
Lze ušetřit nákupem na internetu?
Víc než jste čekali
V ČR je nejvíc internetových obchodů na obyvatele
ve střední Evropě, s téměř
22 000 aktivními internetovými obchody jsme vzhledem k své velikosti doslova
e-shopová velmoc. Nejspíš
proto, že nikde v Evropě se
tak neliší ceny v kamenných,
a internetových obchodech.
Zákazníci se snaží nákupem na internetu ušetřit čas, peníze; až pro
70 % nakupujících je rozhodující
cena. Stále se také zvyšuje jejich
důvěra k on-line obchodům. Mnozí
dokonce opustili strategii před nákupem na internetu si nejdřív prohlédnout produkt v kamenné prodejně, a teprve pak ho pořídit v e-shopu. Díky kvalitním obrázkům, popisům a referencím ostatních zákazníků jdou rovnou do e-shopu.
Největší rozdíly v cenách mezi
e-shopy a kamennými obchody jsou
u parfémů a řady elektrospotřebičů
pro domácnost, zejména televizí
a praček. Internet navíc umožňuje
rychle a pohodlně srovnat obchody,
porovnat zkušenosti zákazníků a často najít zasvěcené recenze, testy nebo
videa od odborníků. Kvalita služeb
internetových obchodů, rychlost dodání zboží, možnost jeho reklamace,
výměny nebo vrácení, poradenství
Trh IT vzdoruje recesi
Co ukázal GfK TEMAX ® Western Europe za 1. čtvrtletí 2013
Prodej technického spotřebního zboží dosáhl během prvního čtvrtletí t. r.
v západní Evropě objemu
tržeb ve výši 48,4 mld eur.
Přibližně stejně jako ve
srovnatelném období loni.
K většímu poklesu došlo
v Řecku a ve Španělsku,
zatímco Rakousko,
Belgie a Itálie dosáhly
nejvyššího růstu tržeb.
U západoevropských spotřebitelů
roste potřeba být mobilní, a z toho
profituje především trh telekomunikačních zařízení a informačních
technologií. Dál pokračoval boom
chytrých telefonů a tabletů. Objem
tržeb z prodeje nedotovaných telekomunikačních přístrojů dosáhl 9,5
mld. Eur a zaznamenal meziroční
růst o 11,9 %. Dvojciferným výsledkem se na tom podílela řada zemí – především Belgie, Itálie, Portugalsko a Německo.
Nejlépe se prodávaly chytré telefony. Nejen kvůli atraktivnějším ce-
Cloudový trend roste
Podle údajů analytické společnosti
Gartner mají letos cloudové služby
dosáhnout obratu 70 mld. USD.
A za čtyři roky to má být 115 miliard. Výraznou roli v tomto globálním růstu hraje střední Evropa, a tudíž i Česká republika. Proti západní
Evropě je podle expertů v cloudových technologiích u nás větší prostor. Největší dodavatelé uvádějí
dnes desítky zákazníků mezi velkými firmami, u menších podnikatelů
jdou čísla do stovek. Z hlediska
oborů mají největší zájem firmy
podnikající ve finančnictví, v logistice a průmyslové výrobě.
„Ve srovnání se zbytkem našich aktivit je podíl cloudových služeb na
celkovém obratu zatím zanedbatelný,“ řekla Martina Brehmerová
z IBM Hospodářským novinám o začínajícím trhu s cloudem v Česku.
Díky relativně malým objemům pak
dodavatelé uvádějí meziroční nárůsty v řádech až stovek procent.
Na druhé straně, ani hlavní dodavatelé cloudových technologií nepředpokládají, že by podniky zcela přešly na
cloud. Budoucnost má být hybridní –
část svých operací budou firmy provádět i nadále ve svých datových
centrech a pro část využijí cloud.
novým nabídkám, ale také díky některým novým funkcím, jimiž jsou
nyní vybaveny střední i luxusní kategorie těchto výrobků. Pokračoval
trend výroby větších a tenčích modelů. Chytré telefony s displejem
přes 6 palců a o tloušťce méně než
10 mm nyní v určitém směru konkurují i tabletům.
IT táhnou inovace
Západoevropský trh IT zaznamenal
v prvním čtvrtletí 2013 růst o 4 %,
což odpovídá celkovému objemu
tržeb na úrovni 14,6 mld. eur. Nej-
při nákupu apod. se stále zlepšuje.
V oblasti IT je pozoruhodný trvalý
nárůst zájmu o tablety (meziročně
+120 %), zatímco popularita dřív
velmi žádaných notebooků včetně
Velké příležitosti se do budoucna čekají nejen v soukromé sféře, ale i ve veřejném sektoru.
Předpokládá se větší využívání
cloudových technologií kvůli
snížení závislosti na některé
z nich. Kromě příležitosti pro
dodavatele ale státní cloud otevře další možnosti i podnikatelům. Vlády by v něm měly zpřístupnit i řadu údajů jako například
jízdní řády, na kterých pak firmy
mohou stavět své aplikace.
Analytici však už dnes v souvislosti s cloudem mluví o zprofanovaném pojmu, který mnohdy spíš odrazuje. „Skutečných cloudových
služeb na tuzemském trhu není
mnoho,“ vysvětloval na stránkách
HN vedoucí domácího zastoupení
Gartner Oldřich Příklenk. Zákazníci se podle něho většinou musejí
zavázat k pevné výši služeb. Odpadá tak jedna z hlavních výhod
cloudu, že klient platí jen za skutečně využívané prostředky.
Dalším problémem jsou skryté náklady, které mohou na první pohled
levnější cloudové služby až několikanásobně prodražit. Právě cena jako hlavní motivace pro zákazníky
bude přitom podle analytiků hrát
zásadní roli i v budoucnu.
(hh)
netbooků stále klesá (-8 %). Nejprodávanější jsou v e-shopech přístroje
od Samsungu (podíl 15,5 %), následují značky Prestigio, Goclever,
Asus a Apple. Top 5 výrobců zabírá
asi polovinu českého trhu.
Prodej v minulém roce značně oblíbených čteček se rovněž snižuje
(-48 %). Důvodem je to, že většina
z těch, kteří ji v minulosti chtěli
nebo o ní uvažovali, si ji už koupila, nebo dala přednost tabletu.
Zdroj: srovname.cz
(pod)
Stále víc českých zákazníků využívá výhod on-line nákupů i v oblasti IT.
lépe si vedly země jako Belgie, Nizozemí a Rakousko. Pokles nastal
jen ve Španělsku, v Řecku a ve
Francii.
Celkový růst v IT sektoru byl tažen
poptávkou po inovativních produktech. Nejprodávanějším výrobkem
v tomto sektoru jsou tablety. Kromě toho lze pozitivní růst sledovat
i v kategorii ultratenkých notebooků. Jelikož se v těchto segmentech
připravují další inovace, lze u těchto výrobků i jejich doplňků očekávat letos velmi dobré výsledky.
Vedle mobility mají spotřebitelé
zájem i o konektivitu, takže u produktů, které ji zajišťují, lze do budoucna počítat s dalším rozvojem.
Roste poptávka po propojování
různých zařízení, jako jsou televize, počítače a herní konzole, a to
hlavně mezi soukromými spotřebiteli. Na základě toho se pozitiv-
ně vyvíjely prodeje příslušných
výrobků z oblasti komunikace
a infrastruktury. Díky řadě atraktivních inovací bude trh IT zřejmě
i nadále vykazovat rostoucí trend.
Zdroj: GfK TEMAX®
(vam)
ãerná azurová purpurová Ïlutá
kvûten–ãerven/2013/
9
Auta pod lupou
Náš spolupracovník Otakar Štajf testoval novinku – Škodu Octavia 1,6 TDI
Vůz, který stále zraje
Letošní modelová ofenzíva
Škody Auto je mohutná –
výrobce chce představit osm
nových nebo přepracovaných
modelů. Přesto na sebe nejvíc
pozornosti soustředil nástup
třetí generace Octavie. Také
díky ambicióznímu plánu
zvýšit do roku 2018 roční
celosvětový prodej na 1,5 mil.
vozů právě s podstatným
podílem Octavie.
Na první pohled
Třetí generace Octavie povyrostla
jak do délky (+9 cm), tak do krásy,
protože prodloužený rozvor (+11
cm) proporčně vyvažuje kratším
předním převisem. Hlavní předností
je ovšem větší vnitřní prostor.
Kabina nabízí cestujícím na zadních
sedadlech víc místa pro kolena i nad
hlavou a pocit větší vůle „našíř“.
Obrovský zavazadelník není žádnou
novinkou, přesto se jeho objem ještě zvětšil (v základu o pět, při sklopení zadních opěradel až o 125 l)
a působí až trochu marnotratně.
Každopádně je výborně přístupný
a velmi praktický. Přesto je vůz až
o 102 kg lehčí než předchůdce.
Po usednutí do vozu
Uvnitř vozu oslní elegance a zřetelné zkvalitnění interiéru. Velmi kvalitní sedadla s širokou škálou poloh
nabízela už předchozí Octavia.
Nová Octavia už stihla získat dvě ceny za design v rámci AutoDesign Awards 2013:
renomované ocenění „Nejlepší design roku“ v celkovém hodnocení i v kategorii střední
třídy. Porota vybírala z 62 vozů.
Nová má delší a pohodlnější sedáky s lepší oporou. U námi testované nejvyšší výbavy Elegance lze
do paměti uložit nastavení sedadla řidiče a ovládacích prvků až
pro tři osoby.
Přístrojová deska je výrazně luxusnější než u minulé verze, a především poskytuje mnohem víc informací. Navigační systém Columbus
má hlasové ovládání v češtině, stejně jako další prvky multifunkčního
sdruženého přístroje s dotykovou
obrazovkou. Palubní schránka před
spolujezdcem nabízí méně volného
prostoru, než jsme byli zvyklí. Její
značnou část totiž zabírá řídicí jed-
notka se dvěma sloty na paměťové
SD karty a konektory AUX nebo
USB.
Tucty pomocníků
Novou Octavii charakterizuje doslova invaze asistenčních systémů.
Vůz není třeba odemykat, sám pozná přítomnost ovládacích prvků
v kapse řidiče a uvolní dveře.
Startuje se tlačítkem. Automatic
Parking Assist sám vyhodnotí
v obou osách vhodné parkovací
místo a zaparkuje do něj, bezpečně
pak z řady vyjede.
Auto má rovněž inteligentní asistenci přepínání dálkových světel. Na
změnu světelných podmínek reaguje
rychle a přesně. Integrovaná anténa
Bluetooth v přihrádce před řadicí
pákou zřetelně zkvalitňuje přenos
hovoru z telefonu a konektor USB
nabízí dobíjení mobilu za jízdy.
Od motorizace 1,6 TDI lze pořídit
příplatkový Driving Mode Selection,
který je u výbavy Elegance v ceně.
Mění nastavení motoru, posilovače
řízení, adaptivních světel a klimatizace buď v přednastavených kombinacích, nebo podle uživatelem navolených charakteristik. Aktivní ochrana
cestujících na předních sedadlech
Crew Protect Assistant je dalším systémem, který se dosud používal
pouze v automobilech vyšších tříd.
Při intenzivním brzdění nebo za situace, která bude vyhodnocena jako
kritická, se automaticky předepnou
bezpečnostní pásy na sedadlech řidiče a spolujezdce. Dojde-li navíc k zásahu systému ESC, přivřou se okna
ve dveřích, resp. zavře střešní okno.
Pohled pod kapotu
Nápadnou změnou nové Octavie
proti předchůdkyni je tvrdší podvozek. Vůz sice není tak komfortní,
ale mnohem líp sedí v zatáčkách
a perfektně reaguje na projevy řidičovy vůle. Nabídka motorizací zahrnuje i nové agregáty TSI a TDI.
Čtyři benzinové od 1,2 TSI/63 kW
po 1,8 TSI/132 kW a stejný počet
Typ vozu
vznět. 4válec 1598 cm3
Výkon (kW/k)
77/105
Max. toč. moment (Nm/ot. min. )
-1
194
Zrychlení 0–100 km/h (s)
10,8
Komb. spotřeba (l/100 km)
3,8
Délka (mm)
Kabiny byly inovovány s důrazem
na efektivitu, ergonomii, pohodlí
a bezpečnost pracovního prostředí.
Revoluční systém Volvo Dynamic
Steering je vynikajícím příkladem
snahy zajistit, aby řízení bylo méně
namáhavé. Samostatné zavěšení předních kol, které je u těžkých nákladních
vozů světovou novinkou, zase výrazně
zlepšuje pohodlí a stabilitu.
Společnost Volvo Trucks také zavedla
nové inovativní technologie a služby,
jejichž cílem je snížit zákazníkům náklady na přepravu. Například služba
sledování spotřeby paliva a dopadu na
životní prostředí Dynafleet, služba
pro úsporu paliva Fuel Advice a školicí kurzy hospodárné jízdy.
Jeden z nejdůležitějších nových
prvků pro úsporu paliva je systém
I-See. Ten lze přirovnat k autopilotovi, který se stará o výběr převodového
stupně, zrychlování a brždění motorem v kopcích tím nejefektivnějším
možným způsobem a s ohledem na
spotřebu paliva. Jakmile vozidlo se
systému I-See projede kopcovitým
úsekem cesty, informace o profilu
krajiny se bezdrátově odešlou na server společnosti Volvo Trucks. Když
stejnou cestou projede další vůz se
systémem I-See, systém automaticky
obdrží tyto informace ze serveru a zajistí hospodárné využití paliva při řazení, zrychlování a brždění. Úspora
paliva pro dálkovou přepravu může
být až 5 %.
(r)
99
Základní cena (Kč)
579 900
Širokými možnostmi individualizace provedení vyhoví vůz skromným i náročnějším
zákazníkům.
Proč se spotřeba v TP od té provozní dost liší
Není žádným tajemstvím,
že spotřeba vozidel udávaná
výrobci (a zapsaná v tzv.
technickém průkazu) se od
reality běžného provozu
výrazně liší. V USA dokonce tato skutečnost zavdala
podnět k soudním sporům.
Jak se tedy věci mají?
Logické vysvětlení lze najít v nedávném stanovisku Ministerstva
dopravy ČR k této věci: Základem
pro posouzení je způsob zjištění
údaje o spotřebách v TP vozidla.
Získává se už při schválení (homologaci) vozidla, přičemž podle směrnice ES platné v EU
i v České republice není u nových
vozidel výsledkem faktického
měření, ale vypočítává se z naměřených emisí CO2 ve výfukových
plynech při emisním jízdním cyklu (podrobnosti o emisním cyklu
Technická zpráva pověřené zkušebny TÜV-SÜD viz http://portal.sda-cia.cz/index.php?option=com_content&task=view&id
=1678&Itemid=95).
4659
590/1580
Emise CO2 (g/km)
Osm měsíců inovací „Žere“ víc než má?
Od září roku 2012 uvedla
společnost Volvo Trucks na
trh pět nových modelů nákladních vozidel, která nabízejí řidičům řadu výhod.
250/1500–2750
Max. rychlost (km/h)
Objem zavazadlového prostoru (l)
Na středu pátých dveří je nové logo značky, vlevo nápis ŠKODA,
vpravo označení modelu v novém fontu písma.
Suma sumárum ...
Nová Octavia předčí mnoho současných konkurentů stejné třídy
v řadě ohledů. Některými parametry se vejde dokonce do mantinelů
střední třídy. Vzhled noblesního sedanu, ač jde samozřejmě o liftback,
až opulentní prostornost, kvalita
zpracování interiéru i některé prvky
technologické výbavy ji k tomuto
segmentu opravdu přibližují.
Otakar Štajf
Foto: archiv autora
Škoda Octavia 1,6 TDi GreenTec Elegance
Motor
Už první pohled do kabiny automobilu prozrazuje velkou
prostornost a péči výrobce o pohodlí posádky.
dieselových až po 2,0 TDI/110 kW.
Všechny modely jsou vybaveny
moderními ručně řazenými převodovkami, nebo (s výjimkou obou
základních motorizací) také dvouspojkovými DSG. V testu jsme
zkoušeli verzi 1,6 TDI/77 kW s manuálním pětistupňovým řazením.
Motor dosahuje max. točivého momentu 250 Nm v rozmezí 1500
a 2750 ot. min-1, ale ochotně zatahuje už pod hranicí 1000 otáček.
Není to žádný dravec, ale vykazuje
přiměřenou pružnost.
Tabulkové hodnoty kombinované
spotřeby 3,8 l na 100 km se nám
i vzhledem k náročnosti testu dosáhnout nepodařilo (mimochodem, vůz
má excelentní součinitel odporu
vzduchu karosérie cx = 0,29).
Palubní počítač nakonec ukázal
uspokojivý průměr 5,4 l na 100 km.
Z tohoto vyplývá, že udávané „homologační" údaje o spotřebě jsou
sice získávány podle jasně stanovené opakovatelné metodiky, ale
v laboratorních podmínkách, takže se údaje mohou výrazněji odlišovat od reálně naměřené spotřeby
v provozu.
Proč je za těchto okolností tento
údaj vůbec získáván a uváděn,
když jeho hodnota mnohdy neodpovídá realitě? Zejména kvůli určení relativně přesných hodnot
spotřeby paliva pro porovnání
jednotlivých vozidel zjištěním,
jaké emise CO2 vyprodukují při
přesně definovaném jízdním cyklu, a tím i jaké poměrné množství paliva spotřebují. Údaj zapsaný v TP tedy vypovídá o spotřebě vozidla při tzv. emisním
jízdním cyklu a je obvykle vhodný pouze pro porovnání s ostatními vozidly, nevyjadřuje hodnotu
provozní. V procesu rozhodování
o koupi automobilu umožňuje
posoudit, zda bude mít vůz v porovnání s jinými vyšší, nebo nižší
spotřebu. Při prodeji nových vozidel je povinnost tyto údaje sumárně zveřejňovat.
(red)
Nízký tarif
pro nabíjení
Díky spolupráci ASEP, ERÚ
a energetických společností
PRE, ČEZ a E.ON se v ČR rodí
první speciální tarif pro majitele
elektromobilů. Zatím je v připomínkovacím procesu. Nová sazby má být zavedena od poloviny
roku 2013. Nízký tarif nabíjení
potrvá osm hodin nepřetržitě
v noci mezi 20.00 a 08.00. Pro
domácnosti bude v tuto dobu
levnější veškerá elektřina, pro
podnikatele pouze nabíjení elektromobilů. Nabíjení lze aktivovat tlačítkem na wallboxu také
během vysokého tarifu. Jeden
elektromobil nebude možné
uplatnit pro víc odběrných míst.
Elektroskútr pravděpodobně pro
přiznání této sazby stačit nebude, ačkoliv v návrhu zatím je.
Získat tuto sazbu by mělo být
možné od 1. 7. 2013. Půjde
o dvoutarifovou sazbu s operativním řízením doby platnosti
nízkého tarifu po dobu 8 hodin.
Podrobnosti na: http://www.hybrid.cz/energetiky-chystaji-v-crspecialni-tarif-pro-majitele-elektromobilu.
(r)
černá azurová purpurová žlutá
1 0 /kvûten – ã er ven /2013
ManaÏer roku
Jubilejní dvacítka
Na konci dubna t. r. byl
na pražském Žofíně vyhlášen jubilejní 20. ročník nejprestižnější soutěže manažerských osobností – Manažer roku. Nejlepším Manažerem roku 2012 se stal generální ředitel a předseda
představenstva společnosti
Vítkovice Holding Jan Světlík. Ocenění Nejlepší Manažerka roku 2012 získala
Olga Kupec, ředitelka a jednatelka společnosti Abydos.
„Nevěřím, že dobrý manažer dokáže dnes řídit mlékárnu a zítra kovárnu. Znalost oboru je klíčová,
pak už stačí jen pracovat a nekrást,“ uvedl při manažerském auditu letošní vítěz Jan Světlík. Spolu
s ředitelkou, jednatelkou a majitelkou společnosti Abydos, Olgou
Kupec, dámou z autoprůmyslu, tak
vstoupili do elitního klubu Manažerů roku, který sdružuje dosavadní vítěze soutěže. K dosaženému
úspěchu jim blahopřál i prezident
ČR Miloš Zeman.
Téměř tři desítky oceněných
Vynikajícím manažerem střední
firmy do 250 zaměstnanců se stal
Jaroslav Klíma, předseda představenstva Tescan, a.s., v Brně, titul
Vynikající manažer malé firmy si
odnáší do Opavy Libor Witassek,
jednatel a předseda představenstva
DC Vision, spol. s r.o.
Příkladem úspěšně pokračujících
manažerských generací je letošní
kategorie Mladý manažerský talent
do 35 let. Vítězstvím v této kategorii
je ozdoben ředitel a místopředseda
představenstva Petr Blažek z výrobního družstva Dřevojas Svitavy. Je
reprezentantem již druhé manažer-
Nejlepším Manažerem roku 2012 se stal generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice Holding Jan Světlík, Nejlepší Manažerkou roku 2012 byla
zvolena Olga Kupec, ředitelka a jednatelka společnosti Abydos.
Slavnostního vyhlášení soutěže se zúčastnili prezident republiky Miloš Zeman i čelní
představitelé profesních uskupení a svazů.
ské generace v družstvu. Leadership a soutěžního ducha zřejmě zdědil po svém otci Zdeňkovi, který je
také laureátem soutěže Manažer roku. Dekorováno bylo letos nejlepších 28 manažerů odvětví. A do Síně slávy byli uvedeni vynikající
manažerští matadoři Rudolf Černý,
Vladimír Feix a Jan Wiesner.
Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Česká manažerská asociace a Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. V porovnání s dalšími soutěžemi, pořádanými v ČR,
jako jedna z mála lpí na systematicky rozpracovávaných a neustále
zpřesňovaných kritériích, na náročných nominacích a ještě náročnějších podmínkách hodnocení. Soustředí kolem sebe týmy respektovaných odborníků z teorie i praxe managementu i ekonomiky. Řídí činnost dvou nezávislých komisí,
Hodnotitelské a Národní, vypracovává na každého účastníka-finalistu
obsáhlé hodnocení, jehož součástí
je např. i manažerský audit přímo
na pracovišti.
Projekt Manažer roku zcela neformálně mobilizuje zdroje a formuje
ligu úspěšných českých manažerů
a manažerek, kteří se průkopnicky
Plejáda úspěšných
Jubilejní 20. ročník byl nabitý
osobnostmi. Ze 198 nominovaných
bylo vyhodnoceno 86 finalistů,
z kterých později vzešli vítězové
jednotlivých kategorií. Soutěž Manažer roku si bere za cíl objektivně
a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší lídry českého managementu,
špičky ve svém oboru, významné
osobnosti, jejichž metody jsou přínosem nejen pro rozvoj firem
a ekonomiky, ale i celé společnosti.
A jsou hlavně vzorem pro ostatní.
Za dobu existence soutěže – tedy za
20 let – do finále postoupilo a finalisty se stalo celkem 1198 vynikajících manažerů a manažerek (152
žen a 1046 mužů) z celé České republiky. Titulem Manažer, resp.
Manažerka roku, bylo dodnes oceněno celkem 49 osobností.
Na pomyslném poháru vítězů této
soutěže se skví jména výjimečných
a úspěšných manažerských lídrů,
jako jsou Lubomír Stoklásek z Agrostroje Pelhřimov, Eva Syková
z Akademie věd ČR, Senta Čermáková z Hewlett-Packard, Zbyněk
Frolík z Linetu, Jiří Cienciala z Třineckých železáren, Jan Mühlfeit
z Microsoft Corporation, legendární Štěpán Popovič z Glaverbel
Czech, Zdeněk Pelc, Jana Kozáková, Vladimír Feix a mnozí další.
Výzva k nápravě řízení státní
správy
staví nejen k pozitivním, ale i k negativním jevům ve společnosti. Finalisté a vyhlašovatelé soutěže Manažer roku letos připravili výzvu ke
společné nápravě řízení státní správy: „Vyzýváme ke společnému úsilí k nápravě řízení státní správy!
Zahajme celonárodní odbornou debatu, prosaďme kvalitu managementu soukromé sféry i do státní
správy!“.
(rep)
www.manazerroku.cz
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
MANAŽER ROKU 2012
Manažer roku Ing. Jan Světlík, Vítkovice HOLDING a.s.
Manažerka roku Mgr. Olga Kupec, Ph.D., ABYDOS s.r.o.
TOP 10 manažerů
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jméno
Ing. Jan Světlík
Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.
Mgr. Olga Kupec, Ph.D.
Ing. Jan Rýdl
Ing. Jaroslav Besperát
Ing. Jaromír Hájek
RNDr. Věra Palkovská
Ing. Václav Škeřík
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Ing. Jaroslav Klíma
Manažeři odvětví
Firma
Vítkovice HOLDING a.s.
Vysoké učení technické v Brně
ABYDOS s.r.o.
TOS VARNSDORF a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Město Třinec
Farmtec a.s.
Slovácké strojírny, a.s.
TESCAN, a.s.
Mladý manažerský talent.
Vynikající manažer malé firmy.
Vynikající manažer střední firmy.
Síň slávy.
Mladý manažerský talent do 35 let: Ing. Petr Blažek, Dřevojas, v.d.
Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců: Ing. Libor Witassek, MBA, DC VISION, s.r.o.
Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců: Ing. Jaroslav Klíma, TESCAN, a.s.
Síň slávy: Ing. Rudolf Černý, Ing. Vladimír Feix, dr.h.c., Jan Wiesner
Odvětví
Jméno
Firma
Zemědělství
■ Potravinářská výroba
■ Výroba a prodej textilu a oděvů
■ Výroba a zpracování technických tkanin
■ Výroba a zpracování nekovových výrobků
■ Zpracování dřeva a výroba židlí
■ Výroba nábytku
■ Chemie a plasty
■ Výroba a prodej zdravotnických výrobků
■ Výroba kovů a hutních výrobků
■ Kovodělná výroba
■ Výroba pro energetiku, strojírenství a investiční celky
■ Výroba obráběcích strojů a řídících center
■ Výroba strojů a zařízení
■ Výroba elektromotorů a příslušenství
■ Výroba elektrických přístrojů a zařízení
■ Výrobky pro dopravu a logistiku
■ Stavebnictví
■ Cestovní ruch, ubytování a stravování
■ Doprava a logistika
■ Bankovnictví, pojišťovnictví a poradenství
■ Výstavba nemovitosti, pronájmy a development
■ Informační a komunikační technologie a poradenství
■ Vzdělávání
■ Veřejná správa
■ Služby pro podnikatele
■ Služby pro veřejnost
■ Služby pro zemědělství
Lubomír Pisk
Ing. Marie Vávrová
Ing. Leo Doseděl
Ing. Rudolf Gregořica
Ing. Jitka Janglová
Ing. Zdeněk Černý
Ing. Jaroslav Pehal
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
Ing. Ľubomír Páleník
Ing. Rudolf Kasper
Mgr. Olga Kupec, Ph.D.
Ing. Jan Světlík
Ing. Jan Rýdl
Ing. Milan Macholán
Ing. Vladimír Mogiš
Ing. Jaroslav Klíma
Mgr. Martin Kořínek, Ph.D.
Ing. Martin Doksanský, MBA
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová
Ing. Jaromír Hájek
Ing. Jaroslav Besperát
RNDr. Evžen Korec, CSc.
Ing. Vladimír Králíček
Prof. Ing. Karel Rais, CSc. MBA, dr. h. c.
JUDr. Kateřina Černá
Ing. Václav Jakeš, Ph.D.
Ing. Josef Hendrych, MBA
Ing. Václav Škeřík
Zemědělské družstvo Kouty
LYCKEBY CULINAR a.s.
MODĚVA oděvní družstvo Konice
LANEX a.s.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen skupiny AGC
BIOMAC Ing. Černý s.r.o.
NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
HARTMANN – RICO a.s.
KASPER KOVO s.r.o.
ABYDOS s.r.o.
Vítkovice HOLDING a.s.
TOS VARNSDORF a.s.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
EMP s.r.o.
TESCAN, a.s.
GRAMMER CZ, s.r.o.
SMP CZ, a.s.
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a.s.
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
EKOSPOL, a.s.
J.K.R. spol. s r.o.
Vysoké učení technické v Brně
Městská část Praha 13
ENVIFORM a.s.
Rehabilitační ústav Kladruby
Farmtec a.s.
■
černá azurová purpurová žlutá
květen–červen 2013
Nechte se inspirovat ...
11
Žijeme, nebo přežíváme, to je oč tu právě běží
Hledání pevných bodů
Není nad to, když každý
člověk dělá, co ho baví.
Většinu živnostníků živí,
co dovedou nejlépe. Vyjadřuje to ostatně samotné
pojmenování jejich stavu.
Ne vždy však jde o to, co
by nejvíc chtěli. Jen výjimečně se například stane,
že světoběžník, cestovatel
vybuduje prosperující cestovní kancelář nebo že
si výborný kuchař pořídí
prestižní zážitkovou restauraci. I když bychom si
všichni přáli, aby tomu tak
bylo co možná nejčastěji.
Zdaleka ne všichni lidé také mají na své zájmy a záliby čas.
O poznání lépe, než běžný živnostník, na tom bývá vyšší podnikatelská sorta. Tedy pokud už
mají to štěstí, že se realizují na
postech, kde výhradně sami rozhodují o svém čase a vytížení.
Svými zálibami, zájmy, relaxací
a vůbec trávením volného času
se stav podnikatelský od ostatních lidí, tedy zaměstnanců nebo
penzistů, příliš neliší. Jiná bývá
pouze částka, kterou je takzvaně
lépe situovaný člověk ochoten do
svého hobby investovat. Opravdový nadšenec ovšem neuvažuje
tak povrchně jako my všichni ostatní ubozí „nekoníčkáři“, co si sice občas uděláme něčím radost,
ale o skutečné posedlosti a obětavosti svým zájmům nevíme
zhola nic. Skutečný nadšenec totiž svému velikému snu dokáže
obětovat všechno, občas i tu firmu, rodinu, přátele, majetek, kariéru … A podniká-li takový člověk, pak často právě proto, aby
se mohl naplno věnovat svým
zálibám a zájmům, aby si mohl
plnit a uskutečňovat své sny.
Vůně benzinu
Drahá, silná a velká auta náleže-
však není výhradou pouze dobře
situovaných. Jde o přímo vzorové
hobby, které uchvacuje muže i ženy bez rozdílu společenských stavů. Stejně jako honba za prestižními trofejemi se zbraněmi i bez
nich. Fotograf přírody, který neabsolvoval africké safari, toť v oboru
začátečník nebo bílá vrána!
jí k nejviditelnějším dokladům
úspěchu a výjimečnosti společenského postavení. Sportovní
vozy jsou nejviditelnější během
milionářských závodů, které žel
bývají organizovány v běžném
provozu, snad s cílem ještě důrazněji a okázaleji demonstrovat pohrdání chudáky v obyčejných, ne-li dokonce ojetých automobilech okolo.
Specifickou skupinu lidí upsaných vůni benzinu, představují
motocyklisté. Volnosti a větru ve
vlasech si majitelé silných strojů,
obdivovaných kdekoli se zastaví,
ale příliš neužijí. To ovšem neznamená, že vyznavačů drahých
a nablýskaných motorek každoročně nepřibývá. Jakkoli jsou
věčně rozzlobení rebelové v černých kožených bundách tradičně spojováni s generací vyznávající nezávislost na společenských
žebříčcích, našli bychom mezi
nimi v tuzemsku nemalé procento bankéřů, právníků, soudců, policistů i politiků, tedy právě
těch, kteří tvoří páteř každé lidské hierarchie. I když právě ti,
spolu s podnikatelskými esy, nepatří k pravidelným účastníkům
hromadných jízd a poutí černých
andělů napříč kontinentem.
Leteckým benzinem vonící záliba v napodobování ptáků má také z valné části podnikatelské
zázemí, ať už jsou to klasická
malá letadla, osobní helikoptéry
nebo ultralighty. Bezmotorové
létání a parašutismus pak jistě
náleží k příbuzným zálibám.
Sport stokrát jinak
Říká se, že golf je typickým sportem podnikatelů. Má to své
opodstatnění. Tedy dnes a tady.
Podobnou společenskou roli dříve hrával tenis nebo jízda na koni, v přímořských státech nutno
připočítat ještě jachting.
Rovněž tak cestovatelské zájmy
nabízejí nejednu sportovní
symbiózu. Potápění, vodní sporty a rybaření se nabízejí samy.
Horolezení, rafting, treková cyklistika … Samostatnou kapitolu
ovšem představuje lov. Odvěká
činnost, sloužící k obživě, má
dnes podobu vysoce specifické
vášně. Sportovní rybaření nedaleko od polárního kruhu, na asijských či afrických divokých řekách nebo na mořích a oceánech,
Z Čech až na konec světa
Cestovatelské sny dnes lze zkrátka plnit doslova plnými doušky.
A exotika? Vždyť ta vlastně začíná hned za humny. Putování
k pólům, na nejvyšší kopce do
méně přístupných míst všech
kontinentů je dostupné prakticky každému, kdo podniká, rozuměj má na to. Specifické druhy
turistiky nabízí Asie nebo Jižní
Amerika, o Africe již řeč byla.
Nikoli dům, chata, chalupa či zahrada. Jedině zámek nebo hrad
hoden podnikatelského snění.
Hotel, penzion, veřejný dům …
Cest, jak dát dlouho spřádanému snu reálnější podobu, je řada. Natož tady doma. Trend však
míří do hor a také za ryzí exotikou, k moři! Není neznámou věcí, že při podnikání trpí partnerské vztahy. Sponzorovaný partner je vlastně rovněž svého druhu celkem náročným koníčkem.
Ustájení, výběh, trenér … Je to
věda, zda zvolit krátkou uzdu,
nebo naopak volnost!
Filantropie či kalkul
Zahořet pro něco ve chvíli, kdy
už se nemusím zabývat svou
obživou, případně rodinnými
potřebami, není v tuzemské
kotlině zatím příliš častým jevem. Krátkozrakost několika
restituentů, kteří se museli
z nezbytí pokorně vrátit do pracovního procesu, je jistým mementem. Ani cestovatelská vášeň vynucená okolnostmi (Ostrý, Krejčíř, Kožený, Pitr) není
příkladem hodným bezprostředního následování. Nenápadná filantropie týká se zde ví-
ce také podpory zdravotnických
a sociálních institucí, než čistě
kulturních, uměleckých nebo
dokonce vědních sfér. I investice
do sportu slibují větší návratnost, jakkoli nejistou.
Spíše investiční kalkul než hobby
také reprezentují zájmy majetných v mediální sféře. Časopisy,
noviny, rozhlasové stanice nebo
televizní kanály, byť vydávané za
ryzí hobby, cílí jednoznačně na
podporu hospodářských a finančně politických zájmů. Vždyť sama zdejší demokracie, podobně
jako podnikatelské společenství
má za sebou teprve dvě desetiletí. Hledání pevných bodů a ohlížení do prvorepublikových časů
se týká i podnikatelských koníčků. Shodneme se asi v jediném
bodě. Je-li výhradním koníčkem
práce, je to málo, i když to může
někoho naplňovat a uspokojovat.
Proti gustu žádný dyšputát.
Teď budu konečně žít
Existuje otázka, kterou si dříve
nebo později položí každý. Má
tohle mé usilování nějaký smysl?
Neměl bych už konečně začít žít?
Někoho přepadne takový pocit ve
třiceti, jiného v šedesáti. Někdo
myšlenku zapudí, druhý dospěje
k zásadnímu kroku. Ne vždy je
takové rozhodnutí motivováno
úsporami nebo dědictvím. Bez
práce sice nejsou občas koláče,
ale na krabicové a kus chleba se
sežene vždycky, utěšují se na
konci dlouhé zimy bezdomovci.
Lidé o poznání movitější stěhují
se do teplých krajin, přiznejme
si realitu, i nepřestárlí politikové
a podnikatelé kupříkladu do
Francie, Itálie nebo na Floridu.
Také životní styl je svého druhu
koníčkem. Exotická dovolená.
Divadelní nebo filharmonické
předplatné už zanedlouho bude
také spíše výsadou podnikatelského stavu, než společenskou
povinností. Žiju vůbec nebo jenom přežívám? To je to, oč tu
právě běží.
Libor Kalina
Top modelářství s Jet Arrows
Řekněte sami, kdo z vás
by nezatoužil postavit si
model na dálkové ovládání, nebo takový model –
letadlo či vrtulník – aspoň
pilotovat? Splnit si touhu
a pořídit si takový model
je v dnešní době poměrně
snadné. Totéž se však
nedá říci o vyzkoušení
pilotáže modelu.
Navíc ne každá stavebnice je kvalitní, a už vůbec nelze říci, že všechno
je pro všechny vhodné. A právě to
nám vysvětluje Ing. Dušan Pukl,
majitel společnosti Jet Arrows.
Jak jste se k modelářství dostal?
K modelářství mě přivedl před 35
lety můj táta Lubomír, který mě
podporoval jak finančně, tak technicky. Vše to začalo soutěžemi volných modelů větroňů, z kterých
jsem přivezl několik desítek diplomů. Dál jsem pokračoval ve stavbě
a v soutěžení rádiem řízených akrobatických modelů. Od roku 1996
se věnuji nejvyšší kategorii v oblasti modelářství, a to jsou rádiem
řízené vrtulníky a JET modely letadel. V roce 2000 jsem dosáhl na titul mistra ČR v maketách vrtulníků a o rok později jej obhájil.
Postupně se začal aktivně zapojovat do modelářství můj syn Jan.
Dnes přebírá moje zkušenosti
a mimo vývoje nových modelů vyrábíme a kompletujeme námi nabízené stavebnice. Tak vznikla naše rodinná firma Jet Arrows, na
které se podílí ještě syn Dušan
i dcera Veronika s manželem Petrem. Veronika nám jako profesionální fotografka dokumentuje naše výrobky, dění firmy a stará se
o naši publicitu, Petr řeší grafickou
část našich modelů a celé firmy.
Firma Jet Arrows je výrobcem profesionálních stavebnic modelů letadel zahrnujících modely s turbínovým pohonem, klasické motorové modely, modely pro pohon
elektromotorem a větroně. Provádíme také stavbu a seřizování modelů na zakázku, výuku létání
s modely letadel a vrtulníků, „půjčování“ řízení modelů. To znamená, že pokud chcete zkusit ovládat
některý z našich modelů, tak vám
to díky duálnímu řízení umožníme.
Cílem je, aby si zákazník vyzkoušel,
jak obtížné je řídit daný model, ale
také to, který model mu lépe „sedne“ do ruky, a neutrácel za něj peníze naslepo. Troufnu si říct, že tato
služba patří k ojedinělým v ČR.
málo společného. Tady o nás lze
hovořit jako o výrobcích letadel
v pravém slova smyslu. Nejlépe to
dokumentuje následující popis
vzniku modelu letadla. Po výběru
vhodné předlohy oslovíme výrobce skutečného letadla se žádostí
o rozměrovou dokumentaci. Zpravidla není problém získat základní
třípohledový výkres, ale detaily už
musíme vyřešit sami, obvykle
z knih a vlastních fotografií skutečného stroje. Pak začíná vývoj modelováním ve 3D programu ve zvoleném měřítku. Podle softwarových podkladů pak vyrobíme pomocí 3D CNC frézky dřevěný model. Z připraveného modelu se vyrobí forma, do které se už laminují
jednotlivé kusy stavebnice. Následuje konečná povrchová úprava
podle přání zákazníka, osazení
podvozkem, pohonným agregátem, systémem řízení a palubního
napájení. Teprve pak je stroj připraven k zalétávání a k předání zákazníkovi. Jde o velmi přesnou výrobu. Každá nepřesnost nebo vyšší
výsledná hmotnost modelu způsobí velké problémy při létání.
Jak vzniká taková stavebnice
modelu v Jet Arrows?
Profesionální modely mají s klasickými lepenými letadýlky jen velmi
Jak tedy probíhá nákup letadla
u Jet Arrows?
Stejně jako výroba, tak i obchod
s modely Jet Arrows má svá speci-
fika. Takové letadlo či vrtulník si
přece jen člověk nekupuje každý
den, a proto přistupujeme ke každému zákazníkovi individuálně.
Po výběru modelu, výbavy a zbarvení se zákazník dozví přesnou
cenu a termín zhotovení. Když je
model hotov, nejdřív budoucímu
majiteli předvedeme, jak létá, potom model pilotuje sám, samozřejmě pod naším dohledem. Pokud by v této fázi došlo k poškození modelu, naše firma na sebe
bere odpovědnost v plném rozsahu. Stejně tak je tomu i v naší škole létání během výuky. Ostatně,
přijďte si i vy naše modely, popřípadě další služby, vyzkoušet, stejně jako mnoho našich spokojených zákazníků, jejichž modely
už dnes úspěšně létají v mnoha
státech celého světa (mj. v Rakousku, Německu, Švýcarsku,
Španělsku, Itálii, dokonce i v USA
a Austrálii).
Alena Migdalová
www.jetarrows.com
černá azurová purpurová žlutá
1 2 /kvûten – ãer ven /2013
Automobily
Co všechno (ne)víte o CNG
Přestože se využívání CNG
i v ČR poměrně rychle rozšiřuje, stále o něm ve veřejnosti koluje několik mýtů.
Na následujících řádcích
se je pokusíme vyvrátit.
CNG (Compressed Natural Gas) je
stlačený přírodní, u nás spíš zemní
plyn. Jeho naleziště obvykle nekopírují naleziště ropy. A jeho dostupnost a cena tudíž není přímo závislá
na silně kolísavém trhu ropy. Zemní plyn je k čerpací stanici přiveden potrubím z normální plynové
sítě. Pro tankování do vozidla je
speciální kompresorovou jednotkou se zásobníky tlaku stlačen na
asi 250–300 barů.
CNG není srovnatelný s LPG
Ano, jde o zcela jiná paliva. LPG je
ropný produkt známý jako propanbutan. Ostatně, vyplývá to i z jeho
názvu: Liquefied Petroleum Gas –
zkapalněný ropný plyn. Navíc i přepočtená energetická hodnota LPG
je daleko nižší než u CNG. Veřej-
nost si ale oba produkty velmi často pletla a mylně je zařazovala do
stejné kategorie. Srovnávání obou
plynných paliv je ale stejné jako
srovnávat CNG s benzinem.
CNG je nebezpečnější než jiné
pohonné hmoty
Zemní plyn je těkavý, lehčí než
vzduch a velmi rychle se rozptyluje
do ovzduší. Při náhodném manipulačním úniku se během několika sekund rozptýlí na zcela neškodnou,
nehořlavou a netřaskavou směs.
I z tohoto důvodu může s plnicí pistolí CNG manipulovat po malém zaškolení jakákoli osoba bez asistence
osoby povolané. Naproti tomu benzinové páry nebo páry LPG jsou těžší než vzduch, při úniku tedy doslova „tečou“ pod vozidlo a do jeho
okolí ve formě třaskavé směsi. Proto
jsou například benzinové pistole
opatřeny odsáváním par nebo tankování LPG vždy vyžaduje asistenci
obsluhy čerpací stanice.
Vozidla na CNG jsou nebezpečná
Naopak. Vzhledem k vysokým pra-
covním tlakům CNG věnují výrobci
právě bezpečnosti palivových systémů těchto vozidel mimořádnou pozornost. Náplň CNG v nich je tak
prakticky bezpečnější než benzinová u některých starších vozidel. Vozidlo vybavené pohonem na CNG
přímo výrobcem pak poskytuje veškeré garance. Výrobci například
uvádějí požární odolnost tlakového
systému CNG v hořícím voze až na
15 minut. Ale ani poté nedojde k explozi, jen k řízenému „odfouknutí“
plynu jisticími ventily.
přestavěný na CNG však nikdy nedosáhne parametrů vozu továrního.
Přestavět auto na CNG je problematické
Nejlépe je samozřejmě koupit si takové vozidlo už upravené od výrobce. Moderní vozy jsou pro CNG
optimalizovány a vše je do nich
zakomponováno při vývoji, proto
vykazují mimořádné ekonomické
a provozní parametry. Většina světových automobilek vozy na CNG nabízí. Přestavba benzinových pohonů
na CNG je však také možná a v ČR
existuje mnoho profesionálních firem, které tuto službu poskytují. Vůz
Vozy na CNG jsou při nákupu
a servisu drahé
Vezmeme-li v úvahu jejich průměrnou pořizovací cenu, o něco vyšší než
u turbodieselů, a naopak rychlou návratnost investice na ušetřených nákladech na pohonné hmoty, pak se
dostáváme k velmi zajímavým číslům, zejména u vozů střední třídy
a dodávkových. Kupříkladu u osobního automobilu střední třídy je rozdíl
ceny kompenzován už po ujetí 30–60
tis. km proti srovnatelnému dieselu.
Dalším provozem pak už vozidlo de
Plynové nádrže zabírají místo
v kufru
Do moderních vozů jsou nádrže na
CNG zakomponovány při vývoji
a obvykle umístěny pod podlahou.
To umožňuje plné využití prostoru
bez jakéhokoliv omezení. Výjimku
tvoří vozy na CNG později upravené. Tam logicky dochází k dodatečnému umístění nádrže, a tím i k jistému omezení komfortu.
facto „vydělává“. Najede-li takový
vůz 300 000 km, pak se úsporou
prakticky zaplatí polovina pořizovací
ceny. Pokud jde o životnost a servis
vozidel na CNG, většina výrobců si
uvědomuje jistou nedůvěru trhu v nový produkt a umožňuje přikoupit si za
rozumnou cenu (např. 16 tis. Kč – VW
Passat) rozšířenou plnou záruku na
4 roky bez limitu ujetých kilometrů.
Čerpací stanice CNG nejsou dostupné
V současné době je v České republice v provozu sice jen 47 plnicích
stanic CNG a přístup k některým
z nich může být považován za problematický, ale většina odborníků na
pohonné hmoty připouští, že CNG
je perspektivní palivo, které v blízké
budoucnosti nahradí značnou část
spotřeby benzinu a nafty. Na to reagují naši přední distributoři plynu
a dodavatelé technologií plnicích
stanic a začínají CNG zpřístupňovat
zákazníkům se stejným standardem,
jaký je obvyklý pro tradiční pohonné
hmoty. Víc o tomto tématu vypovídá
následující článek.
(tk)
Čerpání CNG na běžných čerpacích stanicích
jí ve svém výrobním programu vozy s pohonem na CNG jako běžnou součást produkce a stále víc
ohlašují rozvoj této technologie do
budoucnosti. Cena za CNG na ujetý kilometr musí být snem snad
každého motoristy – od 70 hal. do
1,60 Kč/km včetně DPH.
Společnosti E.ON Energie,
a. s., a NEXT Energy, s.r.o.,
otevřely ve spolupráci se
sítí čerpacích stanic Benzina
první dvě čerpací stanice
CNG, které jsou pilotním
projektem nového standardu
– čerpání CNG jako dostupného paliva na běžných
čerpacích stanicích pohonných hmot, tak jako tomu je
v mnoha evropských zemích.
Výdejní stojany CNG tak byly poprvé v ČR umístěny v bezprostřední blízkosti víceproduktových stojanů na tekutá paliva a zákazníci
mohou do svého CNG vozu pohodlně nečerpat i benzin, aniž by
museli přejíždět na jiné místo.
Tento pilotní projekt prozatím pokrývá nejslabší bod na „mapě CNG“.
Čerpací stanice Benzina na Exitu 90
Humpolec a Benzina u křižovatky D1
a D2 v Brně na Kaštanové ulici.
CNG přestává být alternatívním
palivem
CNG se stává plnohodnotným palivem číslo 2 hned za naftou a benzinem. Nový standard prodeje odbourává bariéry a zpřístupňuje toto palivo široké motoristické veřejnosti.
Součástí komplexního řešení je
i velký komfort ve výběru platebních prostředků. Stejně jako u běžných pohonných hmot lze zaplatit
za CNG na pokladně čerpací stanice hotově v korunách nebo v Eurech, mnoha způsoby: CNG karta,
bankovní karta, hotovost, CCS,
Benzina, Routex a DKV.
Plnicí stanice v ČR
V současné době je v České republice v provozu 47 plnicích stanic
CNG. Drtivá většina z nich však
neposkytuje obvyklý standard,
čerpání CNG tak bylo v minulosti
zatíženo řadou kompromisů.
Blízká budoucnost
Společnosti E.ON Energie a.s. a Next
Energy s.r.o. si tímto projektem ověřily, že strategie rozšiřování CNG
jako perspektivního paliva pro veřejné čerpací stanice je skutečně cestou
k tomu, aby se CNG v blízké budoucnosti stal v ČR žádaným palivem číslo 2.
„Jsem přesvědčen, že se nám daří
tuto strategii úspěšně realizovat.
CNG se dostává na stejnou úroveň
s běžnými pohonnými hmotami jako
benzin a nafta a je pro každého dostupný se vším očekávaným komfortem,“ uvedl Michael Fehn, předseda představenstva E.ON Czech
Holding AG.
Jak je to s automobily?
Přední světové automobilky už ma-
Úspory v praxi
„Používám dva užitkové vozy Fiat
Nezanedbatelné je i pohodlí, které
majiteli vozu na CNG poskytuje
zázemí čerpací stanice.
Ducato a osobní automobil VW
Passat s pohonem na CNG. Po ročním provozu mohu říci, že náklady
na pohonné hmoty klesly o víc než
polovinu,“ říká Zdeněk Velíšek, který už od roku 1991 provozuje rodinnou pekárnu v Kamenici nad Lipou. Na Jindřichohradecku, Jihlavsku, Pelhřimovsku a Táborsku
zásobuje pekárna devět vlastních
prodejen a kolem 140 dalších obchodů; každý vůz při rozvozu pečiva ujede 7000 km/měsíc. „Úspora,
kterou nám pohon na CNG přináší,
v podstatě pokrývá měsíční leasingové splátky. Proto uvažuji o koupi
třetího užitkového vozu s tímto pohonem,“ dodává pan Velíšek.
.
www.eon.cz/cng
www.energieplus.cz/
ekologicka-doprava
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
13
Automobily
Operativní leasing bude i nadále na vzestupu
Efektivní vozový park
Společnost Arval zaměřující
se na služby operativního leasingu slaví letos 10 let od svého vzniku. O tom, jaké byly
její začátky a následný růst,
jsme hovořili s generálním
ředitelem Gregorem Bilikem.
Jaké jsou trendy vývoje leasingového trhu v ČR v posledních dvou
letech?
Trendy sledujeme ve dvou rovinách – jak se vyvíjí míra vstupního
dluhu podle jednotlivých druhů
leasingů, a jak se vyvíjí procentu-
Jak si stojí česká pobočka Arvalu
mezi pobočkami z ostatních zemí
– v čem je napřed, v čem by měla
přidat, v čem jde úplně vlastní
cestou ...?
ARVAL CZ se už před několika lety posunul mezi středně velké země a získal krédo velmi úspěšné
pobočky nejen z hlediska velikosti
Jakým směrem se podle vás bude ubírat leasingový trh v České
republice?
Domnívám se, že operativní leasing
bude i nadále na vzestupu na úkor finančního leasingu. Pokračující tlak
na úspory a optimalizace povede
k přechodu více firem na operativní
leasing, outsourcing služeb a rizik.
Očekávám i víc tendrů veřejného
sektoru na zajištění vozidel formou
operativního leasingu, což se dalo
sledovat už v loňském roce. Podle
mého názoru se budou snižovat investice do vozidel, budou se hledat
úspory ve spotřebě pohonných
hmot, firmy budou víc sledovat kvalitu jízdy svých zaměstnanců, která
má vliv na celkově vynaložené náklady na firemní dopravu. To dává
prostor pro připravené, pro ty, kdo
inovují a jsou schopni nabídnout klientům odpovědi na jejich potřeby
a vždy něco navíc. Takovou máme
i strategii v Arvalu.
(arval)
www.mobilityinfo.cz
www.mobilityaukce.cz
Jak tuto svou profesní dráhu
hodnotíte?
Můj začátek na pozici obchodníka
byl klíčový. Všichni včetně ředitele
jsme byli vlastně obchodníci. Tehdy to ani nešlo jinak, bylo nás ve
firmě pár a každý se snažil získat
pro Arval klienta. S růstem firmy
jsme postupně nabírali nové kolegy
a po dvou letech jsem vedl tým obchodníků, jehož náplní bylo získávání nových klientů. V roce 2008
jsem pro mě nečekaně dostal příležitost odjet na Slovensko. Tehdy
měl už Arval v obou zemích významnou pozici na trhu a vedení
společnosti rozhodlo, že podpoří
další rozvoj obou poboček jmenováním nového ředitele pro Slovensko. Do té doby vedl úspěšně obě
země Štefan Majtán. Ten se na podzim roku 2011 stal regionálním ředitelem Arvalu pro střední Evropu
a vedení mi nabídlo pozici ředitele
pro Českou republiku. I když jsem
byl v Bratislavě velmi spokojen,
fleetu, ale především loajality klientů. Ceněny jsou také naše inovace, z nichž některé byly implementovány i do dalších poboček.
Domnívám se, že další věcí, která
nás od některých ostatních odlišuje, je vnímání české pobočky jako
jednotky, která má svou identitu
a jen bezmyšlenkovitě nedělá, to
co jí přikáže matka. Snažíme se
zviditelnit své zájmy a potřeby například při implementaci nových
globálních projektů nebo obchodních plánů. Na druhé straně stále
potřebujeme pracovat na zvyšování kvalifikace lidí a zdokonalování
procesů, které dnes tvoří základní
kámen každé velké společnosti.
informační systém pro evidenci
a vyhodnocení nákladů na vozový park
Za dobu své působnosti v Arvalu
jste prošel několika pozicemi od
Account Managera přes Team
Leadera až k funkci generálního
ředitele – nejprve na Slovensku
a od začátku roku 2012 i v Česku.
Gregor Bilik, generální ředitel, ARVAL CZ.
Rok 2012 bych pro vás „prvním“
v pozici generálního ředitele české pobočky. Arval za tu dobu vykázal 9% růst ve financované flotile. V období snižování nákladů
a optimalizace vozových parků
je to značný úspěch. V čem spatřujete jeho kořeny?
Důvodů je několik. Každoroční
průzkum spokojenosti zaměstnanců, který se provádí ve všech pobočkách Arvalu, ukazuje, že český
tým je jedním z nejvíc motivovaných. To se odráží v profesionálním
přístupu k zákazníkům, kterým
chceme vyjít maximálně vstříc.
Proto i v každoročním průzkumu
spokojenosti našich zákazníků patří
český Arval mezi top země s největší spokojeností a loajalitou zákazníků. Také jsme rozvinuli oblast
nového obchodu. Loni se nám podařilo oslovit přes 800 nových potencionálních zákazníků. V době
snižování nákladů a hledání úspor
je právě operativní leasing nejlepším řešením, které pomůže firmám
těchto cílů dosáhnout. Navíc máme
unikátní poradenské služby a pomáháme současným i potencionálním klientům řešit jejich potřeby
optimalizace nákladů.
ální zastoupení forem leasingů podle počtu firem. Ta první statistika
nám říká, kolik se „točí“ v úrocích.
Ta druhá zase, kterou formu financování mají firmy tendenci preferovat. Druhý pohled je pro společnosti našeho typu zajímavější
v tom, že vidíme, které formy leasingu firmy rozvíjejí, nebo naopak
utlumují. Arval je organizace poskytující financování, ale náš firemní život a zákazníci, to jsou
především služby. Proto ve statistikách tolik neřešíme, zda auta stojí
čtyři sta nebo tři sta tisíc korun, ale
kolik firem financuje, jakou formou a jaké počty vozů jsou tou
kterou formou financovány. Máme
k dispozici poměrně čerstvá data
z let 2008 až 2012. V roce 2008 činil finanční leasing 48 % jako dominantní forma financování a do
roku 2012 poklesl na 43 %. Operativní leasing za stejné období vzrostl ze 14 % firem, kde tvořil dominantní formu financování autoparků, k 20 %. Těší nás to jako poskytovatele operativního leasingu. Je
zde vidět jasný příklon k outsourcingu. A to rozhodně neplatí jen
o autech. Firmy už nevlastní ani
počítače, kanceláře, někdy outsourcují i zaměstnance. Všichni se
soustředí na svůj core-business.
výběr a pořízení vozidel
Jak jste vnímal pozici Arvalu jako
nováčka na českém trhu v roce
2003?
Na začátku zde už působily zavedené konkurenční leasingové společnosti a bylo velmi těžké se mezi ně
dostat. Vsadili jsme na péči o klienty. Operativní leasing tehdy znamenal formu financování, my jsme nabídli zajištění fleet managementu
jako celku. Díky znalosti trhu v západoevropských zemích jsme totiž
předpokládali jeho úspěšný rozvoj
i v České republice. Významně
nám pomohl také průzkum očekávání potenciálních klientů, který
předcházel tvorbě produktového
portfolia. Tak jsme nabídli to, co
zákazníci chtějí. Od začátku jsme
se soustředili na mobilitu, osobní
přístup ke každému zákazníkovi
a maximální zjednodušení práce při
správě vozového parku. Přicházeli
jsme s mnohými novinkami, které
se dodnes těší značné oblibě. U nás
není zákazník smlouva, u nás má
jméno a my mu nasloucháme.
táhlo mě to opět domů, za mými
kolegy. A tak jsem od začátku minulého roku v Praze.
správa vozového parku, optimalizace TCO
www.azmobility.cz
OBRAŤTE SE NA NÁS!
Zdají se Vám náklady na vozový park vysoké?
černá azurová purpurová žlutá
1 4 /kvûten– ãer ven/2013
Automobily
Poškození čelního skla
Téměř každý z nás se určitě
setkal s nepříjemnou událostí jako poškození čelního
skla. Je to banální nehoda,
ale automobil se tím okamžikem stává k provozu nezpůsobilým. To vyžaduje řešení, které by bylo pružné,
rychlé a co nejméně zatěžovalo uživatele vozidla.
Tyto požadavky velmi elegantně splňuje nový koncept firmy AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o.
(AGC), která uvedla na trh systém mobilních oprav přímo u klienta. Nová
služba je dostupná pro všechny klienty
na celém území České republiky.
Jak uvedený systém funguje?
Docela jednoduše – klient nahlásí poškození skla v rámci obvyklého hlášení u své pojišťovny, případně využije bezplatnou linku AGC 800 900
860, kde mu tým operátorů nabídne
nejbližší možný nejvhodnější termín
opravy a navrhne způsob technického
řešení, které plně reflektuje specifika
jeho poškození. Klient tento domluvený termín a název poskytovatele
opravy (AGC) uvede v hlášení pojistné události své pojišťovně, případně
nechá veškerou tuto agendu na AGC,
kde to za něj nahlásí a vyřeší. Následně ho kontaktuje technik a v domluvený čas a na domluveném místě si
převezme automobil k opravě.
Vlastní oprava je navržena technikem po inspekci rozsahu poškoze-
ní. V případě výměny jsou použita
pouze kvalitní originální skla a materiály, které zajistí plnohodnotnou
funkci všech příslušných zařízení
a poskytnou garanci kvality srovnatelnou se standardem doporučeným
výrobcem. Při tomto servisním zásahu nepřekročí čas, kdy z důvodu
opravy není vozidlo k dispozici,
4 hodiny. V mnoha případech ho
lze při použití odpovídající technologii zkrátit až na 2 hodiny. Při
drobném poškození nabízíme možnost opravy skla nejmodernější
technologií – scelením, která nevyžaduje demontáž autoskla z karoserie. Tato technologie je založena na
vyplnění poškozeného místa speciální pryskyřicí, která znovu obnoví
celistvost a pevnost skla. Lepicí po-
Vyčíslení hodnoty vozu
Zůstatková hodnota automobilu, to je v segmentu operativního i finančního leasingu
malý strašák, zaklínadlo. Výrazně ovlivňuje nejen výběr
vozu, ale především výběr
splátek. Jak se v těchto administrativních a finančních
záležitostech orientovat?
Nejdřív je nutné uvědomit si, jak je
zůstatková hodnota vozidla vlastně
definována. U finančního leasingu
je věc jasná – jde o administrativní
akt, jak vyhovět liteře zákona a leasingové smlouvě, a tato cena nemá
nic společného s reálnou budoucí
cenou vozidla. U operativního lea-
singu je už situace nepoměrně složitější. Na webových stránkách
www.e-flotila.cz to vysvětluje Milan
Polák, ředitel české pobočky společnosti Eurotax Glass s: „Obecnou
hodnotu pro nákup a prodej vozidel
stanovujeme na základě zkušeností
s předchozími modely a situace na
současném trhu. Data pro takové vyhodnocování získáváme z inzertních
portálů, internetových aukcí, od prodejců ojetých vozidel a v neposlední
řadě od leasingových společností.
Data jsou využívána ke korekcím
a nastavením hodnot u nových vozidel. Obecná hodnota je samozřejmě
hodnotou ideální, stanovenou od stolu bez prohlídky vozidla, podle které
se poté cena může i značně lišit.“
Leasingové společnosti naproti tomu
využívají pro kalkulace predikci ceny
vozidla, tato hodnota je hodnotou
předpovídanou a u některých vozidel
se blíží k věštění z křišťálové koule.
Nicméně vychází ze současné obecné
ceny vozidla s přihlédnutím k současné ceně vozidla, faceliftu, slevové politice značky, kurzovým změnám či
inflaci. Výsledná cena je pak většinou
o něco snížena pro pokrytí rizika.
Výpočty a realita
Zjednodušeně řečeno, zůstatková
hodnota je tedy odhadem, za jakou
cenu se konkrétní vozidlo po ukončení doby nájmu a po ujetí smluvního kilometrového nájezdu prodá na
trhu ojetých aut.
Ano, může se prodat na trhu ojetých
aut, ale za kolik? Jak tuto cenu stano-
Fleetový rok v plném proudu
V půli května t. r. se v golfovém centru Kaskáda u Brna
odehrál letošní první, celkově však už jubilejní desátý
Den s Fleetem. Akce pod
oficiálním názvem Webdispečink Den s Fleetem 2013
– jaro přilákala na jižní Moravu bezmála 430 fleetových
manažerů, členů top managementu mnoha domácích
společností a zástupců automobilek či partnerů akce.
Jarní Den s Fleetem tak pokračoval v tradici vrcholných fleetových setkání, největších svého druhu v ČR.
Novinkou letošního ročníku byl
golfový turnaj Fleet on Green,
kterého se zúčastnilo 21 hráčů,
mezi nimiž nechyběli vrcholoví
manažeři společností, zástupci automobilek a dodavatelé dalších
produktů a služeb.
Rozsáhlé prostory areálu hotelu
Kaskáda umožnily partnerům Dne
s Fleetem nabídnout atraktivní doprovodný program, včetně terénního
simulátoru, který přivezlo zastoupení značky Land Rover, terénní buggy, jež na sobě nesla logo LeasePlanu. Nechyběla ani vydatná pečeně,
připravovaná od rána na stánku
Constructu. Společnost ALD Automotive, která je hlavním a tradičním
partnerem ankety Fleet Awards, jejíž
součástí je také Firemní auto roku, si
zajistila pozornost ultralimuzínou
na bázi Hummeru H2. Její komfort
dokreslovaly půvabné hostesky.
A komu bylo příliš teplo, mohl „k
ledu“, konkrétně na stánek společnosti Elit, kde byl připraven ledový
bar a postupně zde z ledového bloku vznikalo pod rukama sochaře logo společnosti. U Principu se jezdilo jak virtuálně na X-Boxu, tak skutečně v Porsche 911, u CCS jste
mohli narazit na nehybně sedící, ale
soustředěné osoby, snažící se pohnout silou své mysli míčkem
v soutěži Mindball Multiplayer.
Hlavní atrakcí Dnů s Fleetem nicméně zůstávají auta. Na jarním Webdispečink Dnu s Fleetem 2013 jich bylo celkem 117, takže účastníci měli
z čeho vybírat.
lymery mají téměř identické optické vlastnosti jako sklo (např. lom
světla), takže to je po opravě plně
způsobilé pro provoz. Velkou výhodou tohoto řešení je rychlost opravy, obvykle kolem jedné hodiny.
Přínosem pro klienta je bezesporu
rychlé a efektivní řešení daného
problému. Technický zásah proběhne
ve mnoha případech do 24 hodin od
nahlášení, s ohledem na časové možnosti klienta a kapacity servisu. Nezanedbatelné je také to, že je vždy
zvoleno optimální řešení, které respektuje požadavky klienta jak z pohledu minimalizace neproduktivního
času uživatele, adaptace na podmínky a místo výkonu (oprava je díky
mobilní kryté „dílně“ možná i za nepříznivého počasí), tak i vlastních
servisních nákladů. Tento přístup bezesporu přispívá k spokojenosti zákazníků a nemalou měrou ovlivňuje
i pojistný škodní průběh.
(agc)
vit? Rozhoduje nákupní cena vozidla
a zůstatková hodnota a tento rozdíl
se započítává do splátek. Tedy čím
větší rozdíl mezi pořizovací cenou
a zůstatkovou hodnotou, tím vyšší
splátky (samozřejmě se započítává
servis, pneumatiky, pojištění atd.).
Jinými slovy, čím vyšší zůstatková
hodnota, tím nižší jednotlivé splátky
nájemného. A právě na nízké splátky, které vycházejí z nerealisticky
stanovené zůstatkové ceny, mnozí
poskytovatelé klienty lákají. Proto je
velmi důležité dbát při podpisu
smlouvy na to, aby byla zůstatková
cena nastavená v reálné výši a splátky v průběhu nájmu zůstávaly co
nejvíc neměnné (u operativního leasingu s otevřenou kalkulací).
Pomohou odborníci
Jak se tedy k reálné zůstatkové hodnotě ojetého vozidla dopracovat? Už
z předchozích řádků asi tušíte, že to
nebude vůbec jednoduché. V přístupu
k stanovení zůstatkové hodnoty vozidla panují mezi leasingovými společnostmi značné rozdíly. Některé
vycházejí z dat nezávislých společností, jiné dávají přednost vlastním
datům, která získávají z prodejů ojetých vozidel. Další metody kombinují a mají vlastní týmy pracovníků,
kteří využívají data z řady zdrojů,
jak externích, tak interních.
Pro potřeby firem při sjednávání leasingové smlouvy je výhodnější obrátit se nejdřív na nezávislého odborníka nebo společnost, která se oceňováním vozidel zabývá. Velké firmy,
které mají silnou vyjednávací pozici,
pak mohou do smlouvy zakomponovat i velmi výhodná jednostranná ustanovení, kdy veškeré riziko leží na
nájemci, ovšem zde je třeba počítat,
že leasingové společnosti budou
chtít část zvýšených nákladů kompenzovat, a proto také dávat dobrý
pozor při klasifikaci nadměrného
opotřebení a platbě za ně.
(hh)
Příště na Kunětické hoře
Další příležitostí pro ty, kteří si
chtějí zajezdit, podiskutovat
z kolegy či nasát novinky z oblasti fleet managementu bude
CCS Den s Fleetem – podzim,
který se uskuteční 12. září 2013
v Golf & Spa Resortu Kunětická
hora a opět s golfovým turnajem
Fleet on Green.
Časopis FLEET firemní automo-
bily též zve všechny odborné pracovníky správy vozových parků
k účasti na velkém fleetovém průzkumu Trend FLEET 2013, jehož
výsledky budou zveřejněny v mimořádném čísle časopisu v září
2013. Odměnou za vyplnění dotazníku, který najdete na adrese
www.ifleet.cz/trend, bude všem
zúčastněným celoroční předplatné týdeníku Ekonom.
(rep)
.
AUTOSKLA
Bezpl. tel. linka: 800 900 860
www.agcautoskla.cz
• CCS Den s Fleetem 2013 –
podzim, Golf & Spa Resort
Kunětická hora, 12. září 2013
Registrace on-line na www.
ifleet.cz nebo pomocí e-mailu
na [email protected]
Pro odborné manažery účast
zdarma
• Průzkum Trend FLEET 2013
otevřen do 31. července 2013 na
adrese www.ifleet.cz/trend
VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI
CERTIFIKACE OSOB
• kvality • environmentu • BOZP • metrologie, statistiky • bezpečnosti informací
• Modelu excelence EFQM • společenské odpovědnosti organizací
• manažerských dovedností • bezpečnosti potravin • laboratoří
NÁRODNÍ I EVROPSKÉ CERTIFIKÁTY (EOQ) V OBORECH
• QMS • EMS • BOZP • ICT • bezpečnost potravin • vzorkování odpadů
• společenské odpovědnosti (CSR)
AKREDITACE MPSV (prevence rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.)
AKREDITACE ISTQB (zkoušky testerů SW; CTFL a CTAL)
NOVINKY V CERTIFIKÁTECH • autorizace MPO dle zákona č. 179/2006 Sb.
OTEVŘENÉ KURZY, E-VÝUKA, ŠKOLENÍ VE FIRMÁCH, NOVÉ KURZY
• Hodnocení tepelného zpracování
• Systémy a nástroje managementu v oblasti výroby zdravotních prostředků
CERTIFIKACE VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
VYDAVATELSTVÍ
• ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 • ISO/IEC 27001 • ISO/IEC 20000-1
V OBORECH ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
• HACCP • ISO 22000 • BRC • IFC • GLOBALG.A.P.
V LESNICTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍM PRŮMYSLU
• Spotřebitelský řetězec lesních produktů (C-o-C)
OSTATNÍ • certifikace překladatelských služeb dle ČSN EN 15038:2006
LICENČNĚ VYDÁVANÉ PUBLIKACE: VDA QMC, AIAG, ASQ
NOVÉ PUBLIKACE
• Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování
• Příručka s návodem k ISO/TS 16949:2009
• VDA 19.2 – Technická čistota při montáži
www.csq.cz
www.csq-cert.cz
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
15
Automobily
Správná rozhodnutí včas
S nejnovějším softwarem společností MECAS ESI s.r.o. je to jednoduché
MECAS ESI s.r.o. byla
založena v roce 1995 jako
MECAS s.r.o. Díky dosaženým úspěchům se v roce
2001 stala zastoupením
francouzské společnosti ESI
Group pro země střední
a východní Evropy.
Když v roce 2011 provedla ESI
Group akvizici předního evropského vývojáře softwarových řešení
založených na technologii pohlcující virtuální reality, německé společnosti IC.IDO („I see I do“), stala se MECAS ESI výhradním dodavatelem této moderní technologie pro zákazníky nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, z Maďarska, Polska, ze Slovinska, z Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu.
Visual Decision Platform (VDP) je
špičkový software pro cílené interaktivní vizuální rozhodování využívající technologie virtuální reality.
VDP umožňuje realistické zobrazení virtuálních produktů v reálném
čase a ve skutečné velikosti pro
rychlejší a spolehlivější procesy rozhodování. Zhotovené digitální produkty v tomto softwarovém prostředí je možno nejen stereoskopicky
prohlížet (obdobně jako ve 3D kině), nýbrž také s těmito objekty v reálném čase interagovat – např. s nimi otáčet, manipulovat nebo měnit
nejrůznější konstrukční varianty a ty
následně vyhodnocovat. Jde tedy
o ideální vizualizační a komunikační platformou pro oborově se prolínající diskuzi expertů z jednotlivých
odvětví od konstrukce přes techno-
logii, plánování výroby a obsluhy až
po zaškolování a marketing. Aktuální oblasti nasazení virtuální reality
jsou zejména vizualizace a ověřování konstrukčních návrhů, virtuální
uvádění produktů do provozu, virtuální plánování layoutů továren a výrobních hal, plánování montážních
operací včetně analýzy kolizí, ale také vizualizace určené pro podporu
prodeje daného produktu. V oblastech zaškolování obsluhy a údržby
vytvářejí virtuální scény ideální nástroj pro komplexní péči o zákazníka už před náběhem výroby.
Software VDP má modulární strukturu, kterou lze sestavovat přímo podle
funkcí požadovaných zákazníkem.
Skládá se z následujících modulů:
• IDO.Explore – kompletní soubor
nástrojů pro vstup do světa virtuálního rozhodování. Nabízí
všechny důležité funkce pro rychlé a správné rozhodování a umožňuje tento proces dokumentovat.
Data z různých zdrojů lze sloučit,
a získat tak konzistentní vizuali-
zaci jakéhokoliv výrobku. Mezi
významné funkce tohoto modulu
patří tvorba řezů virtuálním prototypem a jeho měření.
• IDO.Package – umožňuje přímou
interakci s virtuálním výrobkem,
který lze prohlížet, upravovat
a analyzovat ze všech stran. Díky
integrovaným dynamickým výpočtům kolizí v reálném čase lze
provádět simulace montážních
a demontážních procesů virtuálních produktů.
• IDO.Ergonomics – umožňuje kontrolu ergonomických parametrů
prototypu pomocí 3D modelu člověka. Lze tak naplánovat vhodné
umístění potřebných ovladačů, ověřit zorné pole obsluhy a podobně.
• IDO.Flexible – pomáhá při plánování a ověřování umístění všech
flexibilních součástí, tj. hadic, kabelů a kabelových svazků na vyvíjeném prototypu.
• IDO.Reflect – je určen pro realistickou vizualizaci složitých produktů. Umožňuje v reálném čase
měnit umístění světelných zdrojů,
materiály, simulovat průběh denní doby atd.
• IDO.Cooperate – dovoluje vizualizaci produktu v reálném čase na různých pracovištích po celém světě.
Prostřednictvím internetu lze pracovat na jednom výrobku najednou
z různých pracovišť a v reálném čase hodnotit a upravovat jednotlivé
vývojové varianty.
• IDO.MultiInteract – umožňuje
připojení dalších ovládacích prvků
a vstupních zařízení. Je tak možná
například obouruční interakce
s ovladači Nintendo Wii.
• IDO.Behave-Animation – umožňuje vytváření animací pohybů
jednotlivých částí virtuální scény.
• IDO.SpecialTrack – je určen k integraci reálných objektů do virtuální scény. Lze tak například vyhodnocovat kolize mezi skutečnými nástroji a nářadím a virtuálními objekty.
• IDO.Connect – nástroj pro přímý
import 3D dat z různých CAD
modelářů a PLM systémů do prostředí Visual Decision Platform.
• IDO.Pointcloud – slouží k přímé
vizualizaci bodových mraků, které
jsou získávány mj. také laserovým
skenerem. Při zobrazení těchto
bodů ve VDP nedochází k jejich
triangulaci, čímž odpadá jeden
z velmi složitých kroků procesu
vizualizace tohoto typu dat.
• IDO.Capture – převádí 3D data
včetně pohybu z grafické karty
a přenáší je bez nutnosti exportu
přímo do VDP. Není tedy zapotřebí žádná konverze dat. Modul je
založen na nejnovější MultiThreading technologii, a tím celý proces
vizualizace značně urychluje.
• IDO:Present – je určen pro prezentaci, dokumentaci a archivaci
výsledků práce ve výše uvedených modulech. Výstup této prezentace je možný ve formě videosekvencí.
Uživatelé softwaru Visual Decision
Platform oceňují zejména možnosti
realistického zobrazení digitálních
modelů v součinnosti s trojrozměrným uživatelským rozhraním, které
dovoluje rychlou analýzu vyhodnocení 3D dat v měřítku 1 : 1 tak, jak to
není u běžných desktop systémů
možné. Tato činnost umožňuje odhalit případné vývojové chyby ještě
před výrobou prvního reálného prototypu. To má nejen pozitivní ekonomický vliv, ale dovoluje to ještě víc
zkracovat vývojové časy. Konstrukční nedostatky mohou být včas lokalizovány a odstraněny. Stejně tak mohou být díky vysoké transparentnosti
takového vývojového procesu včas
zohledněny a vzaty v úvahu požadavky a nároky potenciálních zákazníků. Tím lze dosáhnout optimálních, vysoce kvalitních výsledků jak
pro výrobce, tak i pro zákazníka.
Ing. Tomáš Novotný, PhD.,
Business Consultant
nanční náklady a nulové výpadky
techniky z důvodu poškození
pneumatik,“ říká Jiří Pavlíček,
technik společnosti.
očekávám i snížení počtu oprav,
které vznikly působením otřesů.“
www.mecasesi.cz
Kvalitní obutí pro VZV
Toyota boduje s novými pneumatikami SolidAir
Nový typ superelastických
pneumatik SolidAir dodává
společnost Toyota Material
Handling od začátku roku
2013. Výborné jízdní vlastnosti snižují náklady na
provoz vysokozdvižných
vozíků a zvyšují bezpečnost
řidičů i zboží. Pneumatiky
SolidAir mohou být osazeny
na jakýkoli typ čelního vysokozdvižného vozíku bez
ohledu na značku. Už od
prvních jízd po přezutí si
všichni řidiči vozíků bez výjimky povšimli výrazné pozitivní změny při tlumení
vibrací způsobených pojezdem po hrbolatém povrchu.
Vylepšený design s otvory zasahujícími z každé strany do 1/3 hloubky pneumatiky znamená zásadně
větší pružnost ve srovnání s běžnými superelastickými koly bez otvorů. „Dá se říci, že jde o pneumatiku,
která v sobě spojuje výhody obou
dosud nejpoužívanějších typů –
pevnost a odolnost superelastické
pneumatiky a pružnost vzdušnice.
Při zatížení vozíku dojde díky hlubokým otvorům k mírnému stlačení
a odpružení pneumatiky, která ale
současně zůstává pevná a odolná,“
říká Pavel Koníček, Interní prodejce ND & příslušenství Toyota Material Handling CZ a specialista na
pneumatiky SolidAir.
Čtyřikrát delší životnost a méně
defektů
V areálu spotřebního družstva Jednota v Nymburce zajišťují vozíky
Toyota Tonero intenzivní vykládku
při příjmu zboží do supermarketu.
Měsíčně najezdí přes 250 hodin
v jedné směně, ročně asi 2500 hodin. Rozhodnutí využít nové pneu
SolidAir od Toyoty si pochvaluje
Vladimír Vaněk, zástupce vedoucího velkoobchodu: „Pneu SolidAir
byly osazeny na jeden vozík a hned
od počátku vykazovaly výborné
výsledky ve srovnání s klasickými
vzdušnicemi, které jsme používali
dříve na všech vozících. Řidiči oceňují větší pohodlí a méně vibrací
přenášených do kabiny, bez ohledu
na výmoly v asfaltu. Na testovacím
vozíku ihned přestalo docházet
k defektům, jízda je šetrnější ke
zboží citlivému na otřesy nebo nárazy. Běžné superelastiky nemůžeme využít, protože nárazy netlumí,
skáčou, drncají, vozík se na nerovnostech rozkolíbá a ohrožuje zboží.
Vzdušnice se zase snadno poškodí.
Každý týden jsme řešili několik poškozených pneumatik proražených
hřebíky, úlomky palet nebo proříznutých střepy, navzdory trvalé
snaze udržet provoz uklizený. Důkladnější srovnání životnosti uděláme po šesti měsících provozu.
Standardní vzdušnice vydrží v našich podmínkách přibližně měsíc
a půl, u pneu SolidAir naznačují
dosavadní zkušenosti životnost nejméně čtyřikrát delší.“
Do akciové společnosti Polabské
mlékárny v Poděbradech dodala
Toyota Material Handling CZ pneu
SolidAir na zadní nápravu vozíku,
který je provozován na poměrně
abrazivní zámkové dlažbě. „Řidič
si rychle zvykl, provoz je bez defektů a s minimálním opotřebením
vzorku. Na nových vzdušnicích,
které jsou zatím stále použity na
přední nápravě, jsme za poslední
dva měsíce řešili už tři defekty,
které musíme odstranit dodavatelsky. Model SolidAir má evidentně
delší životnost a provoz bez defektů znamená nulové dodatečné fi-
Komfort v kabině a předpoklad
snížení servisních nákladů
Zdeněk Novotný, mechanik závodu společnosti Juta a.s., Dvůr Králové nad Labem má obdobné postřehy: „Na nových pneu SolidAir
jsme za dva týdny najeli s vozíkem
Linde s nosností 3,5 t asi 88 motohodin, takže zkušenosti nejsou ještě velké. Mohu ale jednoznačně
prohlásit, že díky jejich konstrukci
došlo k výraznému zvýšení komfortu pro řidiče. Při návštěvách našeho závodu si nemůžete nevšimnout různých povrchů vnitřních
komunikací a vozovek (dlažební
kostky, asfalt, panelové plochy, čedičová dlažba) a z toho plynoucí
množství nerovností a hrbolů. Je-li
vozík vybaven plnými pneumatikami, nárazy a vibrace se při jízdě
přenášejí do celého vozíku, včetně
kabiny. Jistě si dovedete představit,
jak každý den trpěl vozík i řidič po
4–6 hodinách strávených za volantem. Po osazení typem SolidAir byl
okamžitě poznat efekt utlumení
většiny nárazů a vibrací. Díky tomu
Kvalita, která se vyplatí
Pevnost, pružnost, odolnost a užitnou hodnotu pneumatik SolidAir
je nutné s jinými značkovými
i neznačkovými výrobky porovnávat výhradně délkou životnosti
a měřením nákladů na jednu motohodinu. Vyplatí se to. SolidAir
nikdy nebude konkurovat pořizovací cenou, ale svými vlastnostmi
a prémiovou kvalitou, která výrazně zlepšuje pracovní prostředí řidičů, bezpečnost a efektivnost manipulace.
(mm)
.
www.toyota-forklifts.cz
černá azurová purpurová žlutá
Budete na větvi.
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
17
Export
Vyšlapanými chodníčky
Český export by se měl ubírat cestou ekonomické spolupráce se spolehlivými partnery
Podle statistik za březen
roku 2013 došlo v České
republice k poklesu exportu
o 7,1 % a dovozu o 6,5 %.
Předsedu Asociace exportérů Ing. Jiřího Grunda jsme
požádali o komentář k této
meziroční bilanci i k dalšímu vývoji českého vývozu.
Co stojí za zmíněnou zápornou
bilancí?
Myslím si, že hlavní příčinou poklesu exportu byla snížená poptávka po
automobilech, a následně jejich nižší výroba v řadě zemí. Česko to jako
velký výrobce a dodavatel mnoha
značek muselo pocítit. Pokles se pochopitelně objevil nejen ve výrobě
aut, ale také v souvisejících oborech,
jako je např. strojírenství. Výroba
aut a jejich součástí je dnes jednoznačně dominantní oblastí české
ekonomiky a jakýkoliv výkyv poptávky znamená citelný zásah do naší obchodní bilance.
Česká ekonomika je malá a otevřená, závislá na exportu. Nepředstavuje dřív tolik ceněná závislost na nejbližších zemích eurozóny, zejména pak Německu,
spíš bariéru při rozšiřování exportu i mimo Evropu?
Německo jako dominantní země pro
český export je podle mého názoru
pro nás výhodou a vzhledem k dlouhodobě stabilnímu rozvoji německé
ekonomiky představuje určitou jistotou i pro naši ekonomiku. Chápu
snahu českých politiků směřující
k rozšiřování českého exportu i do
jiných zemí, které byly dokonce už
cení mezd v době mezisezony, při
snížení výroby, ale jinak jsem skeptik. Firmy by si měly s těmito situacemi umět poradit a kromě příspěvku na mzdy stabilních pracovníků,
aby se tito lidé nemuseli propouštět
s odstupným a za dva měsíce znovu
přijímat, je každý jiný způsob velmi diskutabilní.
specifikovány, ale obávám se, že jejich význam ve střednědobém horizontu bude vzhledem k mnoha odlišnostem pouze marginální. Napojení na Německo jako nejsilnějšího
a nejstabilnějšího člena eurozóny je
pro nás velkou strategickou výhodou a vřele bych doporučoval tuto
vazbu dál rozšiřovat a upevňovat.
Stručně řečeno, není dnes větší jistota stabilního rozvoje naší ekonomiky, než dlouhodobá úspěšná spolupráce s německými firmami.
S jakým úspěchem se podařilo do
praxe zavést státem avizovaná
protikrizová opatření, např.
zrychlené čerpání ze strukturálních fondů EU, státní garance za
provozní úvěry či financování vývozu se státní podporou?
Mnohá z těchto opatření se zavést
do praxe či připravit do fáze praktického využití bohužel nepodařilo. Mezi úspěšné kroky rozhodně
patří činnost EGAP s podporou
pojištění úvěrových rizik a zlepšené poradenství v této oblasti. Tyto
služby jsou ale placené, proto si
každá firma musí zvážit, zda si je
může dovolit. Dále také nová aktivní podpora exportu Českou exportní bankou v zahraničí, včetně
zahraniční úvěrové politiky. V zemích, jako je např. Rusko, se při
poskytování exportních garancí
samozřejmě stále setkáváme
s opatrností.
Neměl by stát firmám v nějaké
míře kompenzovat nedostatečnou poptávku ze soukromého
sektoru, a tak je v nejkritičtějším
období alespoň částečně udržet
nad vodou?
Nějakou přímou kompenzaci firmám za nedostatečnou poptávku si
nedovedu představit. Jako jedinou
možnost vidím podporu ve vyplá-
Asociace exportérů připravila letos s cílem predikovat vývoj českého exportu tzv. Index Asociace
exportérů (IAE). Jaké parametry
tento nástroj zahrnuje a proč jste
se rozhodli ho sestavovat?
Naše rozhodnutí týkající se IAE
bylo velmi racionální. Neexistoval
zde totiž žádný ukazatel, index nebo jiná metoda, které by umožňo-
Ing. Jiří Grund.
EGAP pomáhá českému exportu
Exportní garanční a pojišťovací společnost v letošním roce pojistila český
export už v hodnotě téměř
40 mld. Kč. Ukazuje se, že
roste zájem o export například do Afriky nebo Jižní
Ameriky. Na pomyslných
stupních vítězů, tedy na
místech, kam české zboží,
služby a know-how pojištěné EGAP míří letos nejvíc,
jsou Turecko, Ázerbájdžán
a Rusko. A co je potěšitelné,
přibývají noví exportéři.
Aby byla státní podpora exportu co
nejefektivnější, je potřeba, aby se informace o službách exportní pojišťovny dostaly k co největšímu počtu
podnikatelů. Podle slov generálního
ředitele společnosti Jana Procházky
tak „EGAP vyplňuje mezeru na trhu
a doplňuje služby komerčních pojišťoven, pojišťuje tedy především vývoz mimo země EU.“
EGAP je úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená
s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
Politická rizika mají z pohledu účastníků obchodu povahu vyšší moci.
Patří mezi ně například administrativní či legislativní opatření země
dlužníka, která mu zabrání ve splá-
cení. Nebo třeba politické události
v zemi dlužníka v podobě revolucí,
válek, generálních stávek apod.
Komerční rizika jsou spojena přímo
s dlužníkem a mají podobu platební
neschopnosti nebo odepření zaplacení pohledávky. EGAP pojišťuje zejména exportní úvěry se splatností
delší než dva roky na financování vývozu zboží, technologií a služeb, a to
především do zemí, kde politické,
ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko
nezaplacení na straně kupujících.
Doplňuje tak nabídku komerčních
úvěrových pojišťoven, které působí
zejména na trzích zemí EU/OECD
a v jejich bezprostředním okolí. Je tedy standardní vývozní úvěrovou pojišťovnou, jež plní také roli státního
valy předpovídat vývoj exportu
v ČR. IAE je výsledek asi pětileté
práce spojené s koordinací činností
řady zainteresovaných institucí
a organizací. Je to však první pokus tohoto druhu, a proto jsme velmi zvědaví, jak se bude dál vyvíjet.
IAE spustila Asociace exportérů na
svém IX. exportnímu fóru s tím, že
je aktualizován jednou měsíčně a je
možné jej sledovat on-line na webu
www.asociaceexporteru.cz.
Jako hlavní ukazatele IAE jsme stanovili kombinaci čtyř dílčích údajů:
zaprvé jsou to německé průmyslové zakázky, s hodnotou váhového
koeficientu 0,25; zadruhé reálný
efektivní kurz CZK/EUR, očištěný
o inflaci v průmyslu, s hodnotou
0,65; zatřetí jsou to zakázky ze zahraničí, s hodnotou 0,55; a čtvrtým
údajem je index nákupních manažerů eurozóny PMI, s hodnotou váhového koeficientu 0,15.
Vzhledem k tomu, že jsme systém
IAE zavedli teprve od letošního
dubna, můžeme zatím jeho průběh
nástroje na podporu exportu. Pojišťovací služby poskytuje všem vývozcům českého zboží, služeb a investic
bez rozdílu jejich velikosti, právní
formy a objemu pojištěného vývozu.
Exportní garanční a pojišťovací společnost nabízí širokou škálu produktů pojištění rizik spojených s financováním exportu a snaží se podpořit
i malé a střední podniky. Pomocí pojištění je možné zajistit rizika spojená se všemi fázemi exportního případu, a tím snadněji získat odpovídající nástroje financování poskytovaného bankami či jinými institucemi finančního trhu. Jde zejména o produkty pojištění předexportního financování, bankovních záruk, dodavatelského i odběratelského úvěru,
například pojištění výrobního rizika
proti zrušení kontraktu odběratelem,
pojištění investic v zahraničí, pojištění potvrzení akreditivu či nákladů na
průzkum zahraničního trhu aj. Strategií EGAP je pomocí komplexního
sledovat poměrně krátkou dobu.
Přesto jsem však přesvědčen, že
právě díky nastavení tohoto nástroje
budou naše předpovědi přesně odrážet realitu. Už nyní mohu uvést, že
zatím největší pokles je na základě
analýzy dat IAE předpovídán na letošní červen, a to ve výši -7 %, nicméně další vývoj by měl být pozitivnější a např. letos v září se počítá
dokonce s růstem +2 %.
Kam se tedy bude ubírat český
export v příštích měsících?
Český export by se měl ubírat po
osvědčených a mnohokrát prochozených chodníčcích ekonomické spolupráce se spolehlivými partnery a zeměmi. Měl by pokračovat ve spolupráci se stabilními a silnými ekonomikami a vyvarovat se nejrůznějších
experimentů a riskantních pokusů.
Zájem o naše zboží a služby i naše
schopnost tuto poptávku uspokojit
budou v příštích letech rozhodujícím
faktorem ve vývoji ekonomiky ČR,
a tedy i celé země. Pavel Hrazdíra
portfolia produktů pojištění poskytnout exportérovi či jeho financující
instituci podporu v každé fázi exportního případu, a tak podpořit
plnou konkurenceschopnost českých
exportérů na zahraničních trzích.
Produkty proexportní pojišťovny mají zjednodušené verze pro malé
a střední podniky.
Pokud se chcete dozvědět více,
můžete se zúčastnit také odborných seminářů pořádaných
EGAP, které jsou určeny nejen
zkušeným exportérům, ale také
firmám s malou nebo žádnou
zkušeností s vývozem zboží,
služeb nebo investic. Nejbližší
seminář se koná 26. 6. 2013 od
14 hodin v sídle společnosti,
Vodičkova 34, Praha. Zájemci
se mohou hlásit na adrese:
[email protected]
černá azurová purpurová žlutá
1 8 /kvûten – ãer ven /2013
Export
3D program – nová, originální filosofie pro dětská hřiště
V říši zvířátek
Barevné, originální, přitažlivé, zábavné, kreativní –
to jsou základní vlastnosti
herních prvků 3D programu, který není, jak se mnoho lidí domnívá, dovážen
z východních zemí, ale kompletně od prvního nápadu
vznikl a vyrábí se u nás
v České republice, ve Zlíně.
Autora myšlenky a spolutvůrce projektu 3D Ing.
Jiřího Viktorína jsme
oslovili s několika dotazy.
Kdy a proč vznikla myšlenka 3D
programu?
Při návštěvách dětských hřišť se
svými vnoučaty jsem pozoroval,
které herní prvky jsou pro ně prioritní, a které obcházejí bez povšimnutí. Záhy jsem pochopil, že
jim na hřišti chybí něco barevného, přitažlivého, originálního a zábavného, a také něco, co by podporovalo rozvoj jejich motorických schopností a bylo to bezpečné. Domnívám se, že právě u kategorie dětí 2 až 6 let nebyly vyčerpány všechny možnosti realizací
herních prvků pro jejich dětská
hřiště. Nejprve tedy před 2 lety
vznikly pryžové palisády, pak
boule potažené pryží, pryžová barevná pískoviště, a to už byl v naší
firmě jen krůček k vývoji současných, dnes už 20 pryžových prvků
zvířátek ve 3D v nadživotní velikosti, kde např. chobotnice má
rozměr 5,5 x 5,0 x 0,75 m, ježek
1, 6x 1,5x 0,75 m.
Jak na tento 3D program reagoval trh?
Trh v České republice, na rozdíl
od Slovenska, zatím 3D program
nepřijal; všem se prvky mimořádně líbí, ale kdyby byly zdarma,
bylo by to ideální. Na Slovensku
se prodává velmi dobře, a to nejen
jako prvky pro dětská hřiště v exteriéru mateřských škol, ale jsou
už realizovány i dětské herní koutky s 3D programem ve velkých
nákupních centrech. Jinde v zahraničí je o 3D program mimořádný zájem, ať už jde o Anglii, Německo, SAE, Skandinávii, Rusko
a jiné. V současné době probíhají
velmi intenzivní jednání se zahraničním top partnerem, který hodlá
převzít distribuci 3D programu do
své prodejní sítě zahrnující několik desítek zemí světa.
Pokud by došlo k dohodě, jste
připraveni zajistit termíny a požadovaný objem výroby?
Disponujeme potřebnými výrobními prostory a kvalitními spolupracovníky. Krizovou situací není,
když máte bonitního klienta, práci
a nestačíte vyrábět. Daleko horší je
přece opačná situace. Při zvýšení
poptávky jsem schopni rozšířit výrobu, dodržet termíny i kvalitu.
Jak si vysvětlujete malý zájem
o 3D program v České republice?
Nedá se doslova říci, že zájem není. Poptávka existuje, ale většinou
to skončí s cenovou nabídkou. Na
druhé straně se trh u nás chová
strašně konzervativně. Všechny
prvky 3D programu jsou atestovány podle normy EN 1176, tj. jsou
bezpečné, zdravotně nezávadné,
testované na styk s lidskou pokožkou. Prioritně je program 3D určen
zejména pro mateřské školy, které
patří obcím a městům. Z vlastní
zkušenosti zastupitele ve Zlíně
vím, že jsou školky investičně velmi poddimenzované. Z obchodních
jednání s partnery z Německa vyplynulo, že z mnoha důvodů, a to
i bezpečnostních, se dětská hřiště
v Německu po 10 letech automaticky obnovují. V naší zemi bohužel není výjimkou, že při návštěvě
zahrad u mateřských škol objevíte
herní prvky ze šedesátých let minulého století.
Budete i v budoucnu pokračovat
v rozšíření 3D programu?
V současné době jsme zahájili vývoj druhé etapy 3D programu, kde
počítáme s novou řadou opět asi
dvou desítek prvků. Současně pracujeme také na vývoji pružinového
programu, který chceme mít připraven pro rok 2014.
(tk)
.
www.tennis-zlin.cz
www.3dprogram.eu
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
19
Export
Bohatství je v lidech
Dokončení ze str. 1
kontaktů a upevňování starých.
Rozhodli jsme se, že i letos budeme
v účasti MSV pokračovat, do Brna
se tedy chystáme potřetí. Naše banka byla v loňském roce na MSV také partnerem a sponzorem zahajovacího večera.
O kterých produktech se ve vašem
stánku v Brně nejvíc hovořilo?
Klienti se zajímali především o velké
exportní odběratelské úvěry, pojištěné u EGAP. Snažíme se pochopitelně obsloužit i firmy, které nemají
tak velké objemy. Dokážeme rovněž nabídnout profinancování exportních pohledávek, taktéž pojištěných u EGAP.
Co považujete v současné komplikované době za přednost vaší
banky?
Myslím si, že největší deviza naší
banky spočívá především v odborné kvalitě mých spolupracovníků,
kteří se v posledních letech v naší
bance postupně sešli. Nemám tím
na mysli pouze oddělení exportního
a obchodního financování, ale také
oddělení bankovních záruk, dokumentárních akreditivů a dokumentárních inkas. Kolegové z těchto
oddělení pracují ve svých oborech
už řadu let a mají za sebou mnoho
konkrétních uskutečněných obchodů. S přibývajícími zkušenostmi
tak doslova „zrají jako víno“. Klienti tak mají v naší bance „svého“
konkrétního specialistu, vědí pře-
sně, na koho se mohou obrátit,
a dostává se jim v rámci těchto produktů velmi individuální péče. To
je rozdíl, který cítí a oceňují.
Zaznamenali jste zvýšený počet
bankovních záruk. Co to znamená?
Bankovní záruka je produkt, který se
používá nejen v exportu, ale i při financování lokálních kontraktů, např.
u stavebních zakázek a při účastech
firem ve výběrových řízeních. V Raiffeisenbank stoupl počet bankovních
záruk za poslední rok až 2,5násobně,
což je velmi zajímavé číslo. Objem
a struktura bankovních záruk vždy
odráží stav ekonomiky. Současné
zvýšení počtu bankovních záruk znamená, že je méně velkých státních zakázek, a naopak víc menších tendrů,
do kterých se firmy hlásí. Proto stoupl
hlavně počet menších „bid bondů“,
tedy tendrových záruk. Těch je nyní
skutečně mnoho, jsou uzavírány na
krátká období a v menších objemech.
Objemy jednotlivých státních zakázek se dnes pohybují také spíše v rozmezí 200 tis.–50 mil. Kč, proti dřívějším stomilionovým hodnotám.
Jaké další změny na trhu pociťujete?
V minulosti byly exportními odběratelskými úvěry financovány obchody řádově za desítky milionů
EUR, nyní jsou to buď menší projekty, tedy obchody za 1–10 mil.
EUR, nebo větší celky řádově za
100 a víc mil. EUR. Jakýsi prostředek těchto mezních hodnot tedy na
trhu chybí, nebo je spíše výjimečný. Totéž pociťují i kolegové v jiných bankách. Může to být proto,
že jsou odběrateli buďto velké korporace, které si i v této době mohou
dovolit velké investice, nebo menší
firmy, které se nyní chovají výrazně
obezřetněji a raději kupují například jednotlivé stroje, nežli celý
strojový park najednou.
Jak vaše banka obsluhuje firemní klientelu?
Síť Raiffeisenbank je rozšířena po
celé ČR, dělí se na 6 hlavních regionů. Naši klienti vědí, že se mohou
na banku obracet buď přes svého regionálního poradce, nebo (pokud řeší už konkrétní exportní úvěr) mohou volat přímo k nám na centrálu
banky do Prahy, na oddělení exportního a obchodního financování.
Obchody k nám tedy přicházejí různými cestami. Buďto rovnou od firem v ČR, nebo přes naše kolegy
v regionech. Obracejí se na nás také
přímo importéři, například z Ruska,
Kazachstánu, Ázerbájdžánu atd.,
tedy příjemci našich úvěrů. Některé
obchody přicházejí prostřednictvím
zahraničních bank a našich sesterských bank, především z evropské
sítě Raiffeisen
Jak se rozvíjejí aktivity banky
v jednotlivých teritoriích?
Ze strany komerčních bank, ČEB
i EGAP pramení velká snaha o diverzifikaci rizika. Tedy snaha přesunout rizika a financování obchodů ze
střední a východní Evropy víc na západ, až do Latinské Ameriky. Současný trend se však dle mého názoru
zvrátit nepodařilo a nadále jsou hlavními partnery země bývalého Sovětského svazu, především dnešní Ruská federace. Rozvíjíme také vztahy
s Kazachstánem a s Ázerbájdžánem.
Nezaznamenali jsme zatím nijak citelně ani očekávaný prudký rozmach
obchodů do Turecka.
Naše pozornost je zaměřena na určité konkrétní oblasti Ruska, hlavně na
Samarskou oblast, Sverdlovskou oblast, Čeljabinskou, Kurganskou a Jaroslavskou oblast. První čtyři jsou
okolo Uralu a Jaroslavská oblast je
pod Moskvou. Jsou to klasické regiony bývalého SSSR, silné hlavně
ve sféře těžkého průmyslu. Je tam
rozvinuto těžké strojírenství, metalurgie a automobilový průmysl. Jde
většinou o velké podniky, které zaměstnávají značnou část regionu.
Daří se nám prosazovat se do takzvaných státních podniků, které mají
podporu ve vládních programech
a mají za úkol modernizovat a restrukturalizovat svou výrobu. Proto
potřebují nové technologie, které dovážejí právě například z České republiky. Ve Sverdlovské oblasti byla
v těchto dnech velká delegace, vedená premiérem Petrem Nečasem, která kromě Moskvy, Petrohradu a Soči
navštívila i Jekatěrinburg. V této delegaci byla široce zastoupena česká
exportérská komunita.
Velmi zajímavým teritoriem je také
Kazachstán. Ten je stále nenasyce-
ným trhem a je tam velká poptávka po
strojírenských výrobcích všeho druhu, vyráběných u nás. Teritoriem, které vnímáme jako jedno z nejperspektivnějších, je Ázerbájdžán. Je to země,
která má velké zásoby nerostného bohatství a naši klienti se tam snaží
uspět v projektech na výstavbu infrastruktury, obytných domů, škol i obchodních a podnikatelských center.
Zaznamenáváme také velkou poptávku našich klientů po financování obchodů do Běloruska, nicméně
tam narážíme na limity, které EGAP
pro tuto zemi má. EGAP je ochoten
velmi flexibilně a individuálně jednotlivé obchodní případy řešit, je
otevřen diskusi. Financování obchodů do Běloruska je však reálné za
současných pojistných podmínek
EGAP. Skupina RB, jako jedna
z mála, je v Bělorusku velmi aktivní
a má tam svou dceřinou společnost
Prior Bank. Pokud je tedy běloruský
subjekt klientem Prior Bank, obchody se v rámci jedné sítě lehčeji realizují a jsme schopni lépe vyhodnotit
rizika.
Vlasta Piskačová
.
www.rb.cz
Úspěšní exportéři se opět mohou přihlásit
Zakladatelská společnost
DHL Express vyhlásila
21. 5. 2013 už šestnáctý
ročník soutěže, která uděluje prestižní ocenění malým
a středně velkým českým
firmám. EXPORTNÍ CENA
DHL UNICREDIT vyhlásí
vítěze z navržených firem
s nejlepším meziročním nárůstem obratu exportu z let
2011 a 2012 v listopadu
t. r. I letošní ročník bude
pod záštitou vládní agentury CzechTrade.
„Jsme rádi, že se už šestnáctým rokem můžeme oceněním Exportní
cena DHL UniCredit podílet na
podpoře a zviditelnění úspěchů
českých exportních firem. Během
historie naší ceny jsme se mohli
přesvědčit, že se čeští exportéři
opravdu mají čím pochlubit a svý-
mi úspěchy mohou motivovat další
střední a malé společnosti v České
republice. Naše podpora českého
exportu se setkala s velmi pozitivním ohlasem i v ostatních evropských zemích, kde uvažují o zavedení podobných prestižních ocenění,“ uvedl Luděk Drnec, nově jmenovaný obchodní ředitel DHL Express pro CZ a střední Evropu.
Firmy soutěží ve čtyřech hlavních
kategoriích: Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér
teritoria – hodnocenými zeměmi
pro tuto kategorii jsou letos země
Visegrádské čtyřky, a Exportér regionu, který bude volen v rámci
Libereckého kraje.
„Do zemí Visegrádu směřuje asi
desetina českého exportu a se všemi členskými zeměmi máme dlouhodobě aktivní obchodní bilanci.
Zejména Slovensko a Polsko patří
mezi nejvýznamnější obchodní
partnery České republiky a vzájemná obchodní výměna bude nepochybně dál růst. Exportéři se
dnes často obracejí na východní
trhy a hledají tam příležitost pro
nový růst, středoevropský region
však zůstává perspektivní díky teritoriální i kulturní blízkosti a rozhodně se vyplatí hledat nové příležitosti pro vývoz i zde,” říká Tomáš
Hron, ředitel Global Transaction
Banking UniCredit Bank.
Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek
meziročního růstu exportu (rok
2011 a rok 2012) a podílu exportu
na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.
„Jako odborný garant se Coface
účastní výběru a oslovení malých
a středních exportérů pro dnes už
tradiční ocenění dynamiky jejich
růstu exportu – Exportní cena DHL
UniCredit. V roce 2013 zatím pokračuje nejdelší recese naší ekonomiky, a to i proto, že export nestačí
dorovnávat pokles ostatních složek
tvorby HDP. Exportéři nyní narážejí
na nedostatečnou poptávku v zemích EU, kam dlouhodobě směřuje
až 85 % vývozu. Je na místě se ptát,
kdo bude schopen vykázat v letošním roce nárůst exportu, aby se v této soutěži umístil na prvních příčkách. Zajímavé bude rovněž slyšet,
zda půjde o tradiční exportní obory,
země apod.,“ sděluje k zahájení
16. ročníku EC DHL Martin Růžička, Country Manager COFACE.
Soutěžní kategorie:
• Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním
počtem 50 zaměstnanců a obratem
do 300 mil. Kč. Podíl zahraničního
vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce
2011 musel být min. 100 tis. Kč
a další podmínkou je, že společnost
vznikla před 1. lednem 2011.
• Středně velká společnost – kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250
zaměstnanců a obratem do 1,5
mld. Kč. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti
přesáhnout 49 %, objem exportu
musel v roce 2011 činit min. 100
tis. Kč a datum vzniku společnosti
musí předcházet 1. lednu 2011.
• Exportér regionu – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra
z malých a středních společností
se sídlem ve vybraném kraji; pro
letošní rok je to Liberecký kraj.
• Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra
z malých a středních společností
podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria; pro
letošní rok jsou to země Visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).
• Nejúspěšnější klient CzechTrade.
• Nejúspěšnější klient CzechTrade
z Jihomoravského kraje.
Víc informací o soutěži najdete na
www.exportnicena.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL
UniCredit se uskuteční 25. listopadu
2013 v panoramatickém sále ZOOM
v Kongresovém paláci v Praze. (pod)
www.exportnicena.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 0 /kvûten – ãer ven/2013
Certifikace
Co můžeme,
uděláme za vás
Důležitá je ochota zákazníka přistoupit ke změně
O dynamickém vývoji, jímž
v posledních letech prochází
český trh procesního a manažerského poradenství,
jsem diskutoval se zástupci
jednoho z úspěšných aktérů
– společnosti SOFO Group
a.s., panem Václavem Kotorou, předsedou představenstva, a panem Petrem Sunkem, výkonným ředitelem.
Poradenské odvětví zaměřené na
rozvoj systémů řízení i samotných manažerů zaznamenává
v posledních letech výrazný nárůst nových subjektů. V čem spatřujete důvod rostoucího zájmu
poradenských společností o tuto
oblast?
VK: V současném stavu trhu. Příčin
je několik. Tím podstatným je výkon
celosvětové i české ekonomiky. Stále více je kladen důraz na efektivitu
využívaných zdrojů a konkurenceschopnost. Žijeme v době rychlých
změn, nejen technologických, ale také společenských, které bychom
měli reflektovat a pozitivně využít
pro další rozvoj.
PS: Pro nás je podstatný zájem zákazníků o trh, nikoliv poradenských společností. Zaměřujeme se
na pochopení očekávání zákazníka.
Způsob, kterým je konzultant hodlá
naplnit, a tedy cesta k cíli, je vždy
individuální. Námi preferovaná varianta – procesně řízená organizace
– se ve srovnání s tradičními strukturami hierarchického typu ukazuje
jako podstatně efektivnější.
Pojem procesně řízená organizace – zní to jako zaklínadlo většiny poradců. Co si pod ním máme představit?
VK: Základem je změna pohledu
na firmu jakožto soustavu propojených a společně řízených činností.
Naší mantrou je tvrzení, že každý
proces má svého vlastníka vybaveného kompetencemi a odpovědnostmi za dosažený výsledek, nikoli jen za samotný výkon.
PS: Při přechodu k procesně řízené
organizaci je třeba identifikovat minimálně klíčové hodnototvorné
procesy a hlavní podpůrné procesy.
Tyto procesy a jejich vzájemné logické vazby řídíme prostřednictví
tzv. komplexního procesního mo-
delu. Komplexní procesní model
zahrnuje i organizační strukturu
a zdroje nutné pro vlastní realizaci
procesů. Zásadní je, aby všechny
procesy měly stanoveny měřitelné
indikátory výkonnosti, což není nic
jiného než cíle, kterých chceme dosahovat. Pokud správně měříme relevantní data, můžeme reagovat
a postupně se zlepšovat.
Řekl jste, že otázkou je zvolená
cesta k vytyčenému cíli. Proč tuto
cestu absolvovat právě se SOFO
Group a jak taková spolupráce
obvykle probíhá?
VK: Základní premisa úspěšné spolupráce je ochota ke změně ze strany
zákazníka. Naším mottem je, že co
můžeme, uděláme za vás, nicméně
bez spolupráce klienta ani sebelepší
poradce nic nezmůže. Aplikované
změny jsou evolučního charakteru,
nemají za cíl ochromit fungování
klienta či dokázat manažerům, že
jen pohled externího poradce je ten
nejlepší. Naopak, náš přístup je zaměřen na vytěžení maxima z toho,
co řadu let u klienta funguje a bez
čeho by daná společnost nemohla na
trhu přežít. Jinými slovy, vy se starejte o svůj business, my vám pomůžeme, abyste díky vyšší vnitřní efektivitě splnili očekávání zákazníka
a obstáli v náročné konkurenci.
PS: Každý projekt začíná analýzou. Analytická část zahrnuje popis
současného stavu organizace a návrhy cílového stavu včetně postupů
a harmonogramu. Nedílnou součástí je odsouhlasení výchozí báze, tedy ukazatelů sloužících pro následné vyhodnocování přínosů projektu.
Rozsah analytické činnosti se odvíjí
od velikosti organizace, její složitosti a rozsahu projektu, nejčastěji se
pohybuje v řádech týdnů až měsíců.
Součinnost klienta spočívá zejména
v zajištění účasti pracovníků na řízených pohovorech a dále v dodání
potřebných podkladů – dosavadní řídicí dokumentace, ekonomických
výkazů, plánů atd. Řešitelský projektový tým se setkává na pravidelných workshopech.
Opíráme se především o náš tým
mezioborových konzultantů, vlastní
projektovou metodiku a podpůrné
nástroje napomáhající minimalizaci
administrativní zátěže spojené s realizací. V případě, že jsou požadovány specifické znalosti, máme k dispozici rozsáhlou síť externích specialistů. Klademe důraz na praktičnost navržených opatření.
VK: Maximum administrace spojené s realizací projektu řešíme za
klienta, využíváme při tom softwarové podpory vlastního produktu
SOFOkles, zaměřeného právě na
podporu projektového řízení, monitorování a vyhodnocování procesů.
Součástí jsou také interaktivní multimediální nástroje pro realizaci
vzdálených auditů.
Co lze od implementačního projektu očekávat?
PS: Obvykle se zabýváme zejména
zdroji potřebnými k realizaci procesů, tedy nákladovou stránkou,
aniž bychom přitom redukovali výši dosavadních výnosů. Pracujeme
postupně, nejprve se věnujeme jen
určité části organizace, a poté přecházíme k dalším. Vlastní doba
nutná k implementaci navržených
řešení se opět odvíjí od velikosti
klienta a od charakteru navrhovaných opatření. Nejčastěji jde o jednotky měsíců, u větších klientů může jít i o několik let.
VK: Příkladem projektu je definování potřeb organizace ve vztahu
k softwarové podpoře jejích procesů. Jsme zastánci postupu, kdy organizace nejprve optimalizuje své procesy, definuje požadavky na funkce,
rozhraní a podporu informačního
systému, a teprve poté se informační
systém vybírá a zavádí. Díky tomu
organizace získá jednoznačnou
a konkrétní představu o svých procesech a potřebách a podle toho přizpůsobí svůj informační systém.
Nenastane tak bohužel poměrně
častá situace, kdy je po překotném
nasazení informačního systému třeba ohýbat firmu vůči softwaru.
PS: Nemusí však jít jen o software.
Velmi často jsou hlavními cíli našich
zákazníků lepší produktivita, vyšší
kvalita a často také zlepšení manažerského řízení. Ruku v ruce jdou
i praktické tréninky pro vedoucí pracovníky na všech řídicích úrovních.
Nemáme v ruce zázračný recept
a ani netvrdíme, že naše metody
jsou unikátní a nebyly nikdy aplikovány jinde. Jen se snažíme vybrat
vhodné techniky pro konkrétního
zákazníka a naučit ho i jeho zaměstnance s nimi dobře pracovat.
Co taková služba stojí?
VK: My chceme zaplatit pouze za
práci a podílet se na výsledcích, ke
kterým klientům pomůžeme. Jinými
slovy, nechť se podílíme společně na
nákladech spojených s vlastní realizací analýzy, tedy na personálních
a ostatních nákladech. Z naší strany
je to investice do projektu a jasný
signál klientovi, že si za svojí prací
stojíme a máme jednoznačný zájem
na finančních výsledcích projektu.
Naše odměna spočívá v tzv. successfee, tedy v podílu na skutečných přínosech projektu rozložených v čase.
Jde nám o dlouhodobý, oboustranně
výhodný vztah s klientem.
PS: Podle dosavadních informací
předpokládáme, že i od roku 2014
bude oblíbeným nástrojem pro financování zejména investičních
částí projektů podpora z evropských strukturálních fondů. Zde
máme značné zkušenosti zejména
v oblastech procesního poradenství
a ICT projektů.
Co považujete za svůj největší
realizační úspěch?
PS: Oboustranně úspěšný přenos
poznatků mezi veřejnou a soukromou sférou, které si obvykle vůbec
nerozumí. Na soukromé sféře oceňuji efektivitu a schopnost rychlé
reakce, která však někdy bývá až
zbrklá, což se veřejné správě obvykle nestává. Naopak efektivita
veřejné správy je na samostatné téma, kterému se také intenzivně věnujeme.
Jak se věnujete výchově vašich
zaměstnanců, platí i v SOFO
Group, že kovářova kobyla chodí
bosa?
PS: Největší hodnotou pro SOFO
Group představují její zaměstnanci.
Výchova konzultanta je časově i finančně náročná, nám se však tato
cesta osvědčila nejlépe. Ze strany
managementu i vlastníků je rozvoj
našich lidí intenzivně podporován.
Neformálním, přátelským pracovním prostředím počínaje přes pravidelné firemní snídaně zahrnující
blok vzdělávání až po financování
dalšího studia na akademické půdě,
ve specializovaných kurzech či
v manažerských programech.
VK: Dlouhodobě spolupracujeme
s vysokými školami – jednak z hlediska obousměrného přenosu knowhow, jednak z hlediska vyhledávání
nových talentů. Nejintenzivnější
spolupráce probíhá v Plzni, kde máme největší pobočku. Spolupráce
spočívá v poskytování stáží, projektových grantů či ve vedení závěrečných prací. Junior, který se v praxi
osvědčí, automaticky obdrží nabídku na pracovní pozici.
(tk)
.
SOFO Group a.s.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
tel.: +420 226 002 425
fax: +420 226 002 426
[email protected]
www.sofo.cz
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
21
Energetika
Břidlice mění svět
Těžba břidlicového plynu je
v české ekonomice časovanou náloží. Jedni do ní vkládají naděje, druzí ji odsuzují. Faktem ale je, že díky
těžbě plynu (a ropy) z břidlic klesly ceny plynu v USA
na třetinu. A to je argument
v době hospodářské stagnace či recese jako hrom.
Téma těžby břidlic zaujalo českou
veřejnost na začátku loňského roku. MŽP povolilo hledání možných ložisek břidlicového plynu,
těžbu z nich podporuje Česká plynárenská unie. Dotčené obce se ale
průzkumným vrtům brání. Dobývání břidlic je totiž hlučné a může
ohrozit životní prostředí. Aby toho
nebylo málo: velká ložiska břidlicového plynu leží pod chráněnými
krajinnými oblastmi.
První oblast se nachází mezi Přerovem, Kopřivnicí a Vsetínem, kde chce
ložiska plynu zkoumat britská firma
Caudrilla. Druhé průzkumné území
zahrnuje Trutnovsko včetně Broumovského výběžku a žadatelem je
další britská společnost Hutton Energy. Podle odborníka na těžbu ropy
a plynu Stanislava Benady, který spolupracuje s firmou Caudrilla, první
dva roky bude trvat, než se vyhodnotí
výsledky předchozích vrtů a seizmické průzkumy. Když studie dopadnou
nadějně, těžební firmy následně požádají úřady o schválení průzkumného
vrtu. Zahájení těžby je reálné za šest
až osm let, odhadl Benada.
Jak vypadá těžba?
Tento proces popisuje www.energetika.tzb-info.cz: „Nejdříve se vrtá
svisle do potřebné hloubky. Následně se v plynonosné vrstvě vrtá vodorovně. Ani to však nestačí, protože propustnost horniny je velmi nízká, je ji proto nutno rozrušit. Používá se technologie hydraulického
štěpení – do vrtu se pod vysokým
tlakem čerpá voda s přídavkem písku a chemikálií, které podporují
rozrušování horniny (benzen, tolu-
en). Písek zabraňuje opětovnému
sevření vzniklých puklin, čímž
umožňuje transport plynu do vrtu.
Procesní kapalina se následně odčerpá a může začít těžba plynu.
Problém je, že se daří odčerpat
pouze část procesní kapaliny, zhruba 30 až 50 % zůstane ve vrtu respektive ve vzniklých puklinách.“
Evropa není USA
Ještě víc než technologie jsou důležitější ekonomické faktory, související s těžbou břidlicového plynu.
Na nedávném energetickém kongresu v Praze o tom hovořil přední
americký expert na energetiku Edward Chow. „U cen ropy jsme na his-
torických maximech. A i kdyby klesla
o 20 až 30 dolarů, stejně budeme dost
vysoko. Důvodem je politická nejistota, kterou trh do ceny započítává.
Ale nebudu překvapen, když budou
ceny ropy za pět let níže, než jsou nyní. U plynu je důležité, zda se i nadále
bude jeho cena svazovat s cenou ropy
jako nyní v Evropě. V USA to tak není a máme třetinové ceny a pětinové
proti Japonsku. To samozřejmě posiluje konkurenceschopnost průmyslu.
Pro vázání ceny plynu na ceny ropy
není žádný důvod,“ uvedl Chow.
Jenže nejen my v Česku, ale i v Evropské unii se musíme ohlížet na
naše podmínky a legislativu, které
zde platí. Například suroviny pod
zemí nevlastní v Evropě majitel
pozemku, neexistují zde malé
a střední těžařské firmy, nelze tady
snadno pronajmout těžební zařízení, Evropa má větší hustotu osídlení a je těžší tu získat pro těžbu
podporu. Navíc některé země už
zakázaly těžbu formou hydraulického štěpení, například Francie.
Tyhle všechny aspekty způsobují,
že Amerika má v těžbě břidlicového plynu zatím navrch, podle
odborníků bude Evropa v tomto
směru dál asi za pět let.
Evropští lídři řeší problémy průmyslu, ale této cestě nevěnují dostatečnou pozornost. Podnikatelé se bojí
o svou konkurenceschopnost, a to
i v důsledku evropské energetické
politiky. Díky těžbě břidličného
Firmy ušetří díky fixaci cen propanu
Flaga, největší dodavatel
LPG na českém trhu, jako
první zavádí komplexní
program fixace ceny pro
odběr propanu. Dosud měly
možnost využívat fixních
cen pouze domácnosti, které
si ve svém domě nechaly
od firmy nainstalovat plynoměr. Flaga nyní tuto možnost rozšiřuje také na velkoodběratele. Firmy se mohou díky nastavení stálé ceny pro předem stanovené
množství propanu na dobu
až 12 měsíců vyhnout výkyvům cen tohoto paliva během roku a ušetřit tak značnou část svých nákladů.
ství propanu. Doporučujeme smlouvu uzavřít, a tak fixovat cenu pro
zhruba 80 % předpokládaného odběru paliva. Po případném vyčerpání
stanoveného objemu pak určujeme
cenu dalších dodávek na základě vzájemné dohody,“ uvádí Ľubomír Žiak,
obchodní ředitel společnosti Flaga.
Cena propanu se v průběhu roku
mění podle vývoje kurzu české koruny vůči dolaru. Další ovlivňující
veličinou je index ANSI, na jehož
základě se určuje měsíční nákupní
cena této suroviny v rafinériích. Díky smlouvě stanovující fixní cenu
na dobu jednoho roku se spotřebi-
telé těmto výkyvům cen vyvarují.
„Společně se zákazníkem určíme jeho předpokládaný odběr propanu na
další období. Na základě toho dokážeme říci, jestli je pro něj fixace vhodná, nebo ne. Následně na tuto dobu
uzavřeme smlouvu, ve které se zákazník zaváže odebrat stanovené množ-
Termín se blíží
Cenu propanu je možné fixovat od
začátku července až října do konce
června následujícího roku. Smlouvu však musejí zákazníci uzavřít už
do 30. června 2013.
„Je to z toho důvodu, že v létě je index ANSI nejnižší. Můžeme proto
propan v tomto čase levně nakoupit
a zákazníkům ho za předem stanovenou fixní cenu v průběhu roku
podle jejich potřeby doručovat. Firmy díky tomu ušetří 5 až 10 % nákladů,“ vysvětluje Ľubomír Žiak.
plynu průmysl v USA nyní prochází
renesancí. A to nejen petrochemie,
ale např. i spotřebitelský průmysl
a těžký průmysl, který potřebuje
nižší ceny elektřiny. Víc než evropští politici si to uvědomují v Číně,
Austrálii i jinde, kde pravděpodobně začnou těžit dřív než v Evropě.
Jen pro srovnání jinak nesrovnatelného: ještě před deseti lety byla
v Americe těžba břidlicového plynu
okrajovou záležitostí. V posledních
letech její boom vyvolal revoluci
v americké energetice, která by měla
v příštích desetiletích dál silně růst.
Do konce 30. let by se podle studie
Baker Institute měla proti dnešku
zvýšit na čtyřnásobek. Už v roce
2010 USA díky těžbě z hlubokých
břidlic překonaly Rusko a staly se
největším producentem plynu na
světě. „Před deseti lety bych tomu
nevěřil,“ zmínil se Edward Chow.
USA nebudou muset díky těžbě
z břidlic dovážet tolik ropy jako nyní a zřejmě se stanou čistým vývozcem plynu. „Měli jsme dojem, že
energetické zdroje v USA jsou již
vytěženy, ale s těžbou z břidlic přišla skutečná globální energetická
revoluce, ve které Evropa zatím zaostává. Evropští politici nevěnují
tématu dostatečnou pozornost. Dřív
jsme těžili suroviny z prostor mezi
horninami, teď získáváme suroviny
přímo z nich. Těžíme teď v USA
víc ropy než kdykoliv za posledních 20 let,“ uzavřel Chow.
(hh)
Příklad ze Spojených států
Komplexní program fixace cen propanu využijí především velkoodběratelé, mezi které patří podnikatelé
a průmyslové firmy. Ty používají
propan například pro vytápění nebo
pro vykrývání energetických špiček. „Doporučujeme ho především
firmám, jejichž roční odběr propanu
tvoří víc jak 10 tun,“ upřesňuje Ľubomír Žiak a dodává: „Stejná služba
se v uplynulých letech osvědčila například ve Spojených státech, kdy
bylo pro zákazníky mnohem výhodnější nastavit si fixní cenu plynu,
než ho nakupovat podle měnících se
cen v průběhu roku.“
Čeká se velký zájem
Flaga tento program v minulém
roce s vybranými zákazníky testovala již také v Česku. „Úsporu nákladů si zákazníci velmi chválili,
proto jsme se letos rozhodli vytvořit program pro všechny. Předběžné ohlasy naznačují, že zájem
o něj bude opravdu značný,“ uzavírá Ľubomír Žiak.
(rep)
ČEPS jde cestou rozvoje a modernizace sítí
Cena elektřiny bude i při vysokých investicích pod kontrolou a mohla by vzrůst jen v řádu procenta
Dispečeři české elektroenergetické přenosové soustavy
stále častěji řeší vyhrocené
situace způsobené nadměrnými toky elektřiny ze severního Německa přes území ČR a dál na jih Evropy.
Tyto vysoké tranzitní toky
elektřiny bývají neplánované a přesahují hodnoty, za
kterých česká soustava bezpečně funguje. Přetížení systému by tak při výpadku některého zařízení soustavy
mohlo vést až k blackoutu.
Situaci mají vyřešit investice
do elektroenergetických sítí.
vzájemná mezinárodní spolupráce.
Používají méně standardní nástroje
pro stabilizaci přenosové soustavy,
včetně společných mezinárodních
opatření. Každý den se dispečeři
koordinují při videokonferencích
a společně připravují chod celého
regionálního systému.
V delším horizontu je však tento
stav neudržitelný. „Řešení přinese
až posílení severo-jižního vedení
elektřiny v Německu, což je ale
dlouholetá záležitost,“ popisuje
Svatopluk Vnouček, ředitel sekce
Správa energetického majetku ze
společnosti ČEPS. Podle studie
čtyř provozovatelů přenosových
soustav regionu Visegradské čtyřky by úlevu přineslo i rozdělení
jednotné rakousko-německé obchodní zóny s elektřinou.
Dlouhodobě neudržitelná situace
Dispečeři především dělají všechno
pro to, aby nebezpečným stavům
předešli. Zintenzivnila se jejich
Investice se promítnou do cen minimálně
Garantem fungující páteřní sítě
a dodávek elektřiny do distribuč-
ních sítí v celé České republice je
společnost ČEPS, která plánuje do
roku 2025 investovat 60 mld. Kč do
rozvoje soustavy.
„Zrealizovat stavbu nového vedení
přenosové soustavy je ale velmi
složité. To platí jak v Německu, tak
v České republice i v celé Evropě,“
vysvětluje Svatopluk Vnouček
a dodává: „Každý takový projekt
po pečlivém zvážení proveditelnosti a efektivity putuje do mnohaletého schvalovacího řízení na lokálních i celostátních úřadech. Průměrná doba realizace se tak protahuje na 10 let.“
Investiční plán společnosti ČEPS
zahrnuje i stavbu transformátorů
s řízeným posuvem fáze na přeshraničních vedeních s Německem. Transformátory budou vyrobeny speciálně na míru pro českou síť. Jejich cena se odhaduje
na 2,5 mld. Kč. Projekt je kandidátem na spolufinancování z Evropské unie. Je navržen do sezna-
mu PCI candidates (Projektů společného zájmu Evropské komise).
Zařazen byl také do TYNDP (Desetiletého plánu rozvoje sítí asociace evropských provozovatelů
přenosových soustav).
„Modernizace a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy jsou
technicky, časově i finančně náročné. Vysoké celkové náklady společnosti ČEPS se však koncovým spotřebitelům elektřiny promítnou do
cen jen minimálně. Investice jsou
rozloženy v relativně dlouhé době
tak, že se na konečných cenách elektřiny projeví v řádu jednoho procenta,“ dodává Vnouček.
Vhodné přerozdělení toků elektřiny
Regionální nadměrné toky elektřiny neřeší pouze ČEPS. Pro stavbu
transformátoru s řízeným posuvem
fáze se rozhodla i společnost PSE
v Polsku.
Elektřina teče cestou nejmenšího
odporu, takže export elektřiny
z Německa do Rakouska prochází
z významné části (až z 50 %) přes
Polsko a Česko. Tato cesta je pro
elektřinu snazší než přímá cesta
elektrickým vedením uvnitř Německa a dál do Rakouska.
Polské i české transformátory by
měly být postaveny v roce 2016.
A jak takové zařízení funguje? Na
rozdíl od běžných transformátorů,
které mění pouze velikost
napětí, může transformátor s řízeným posuvem fáze regulovat právě
procházející výkon.
Prostřednictvím změny fázového
úhlu umožňuje řídit toky elektřiny
procházející vedením, ve kterém je
instalován, podobně jako vodovodní kohoutek. Omezení toku elektřiny v jedné větvi proti ostatním paralelním větvím sítě způsobí přerozdělení toků. Přesouvá tak část toků
na okolní méně zatížená vedení.
Tím přispívá k optimálnějšímu fungování celého systému.
(mm)
.
černá azurová purpurová žlutá
2 2 /kvûten –ãer ven /2013
Vzdûlávání
Pro vzestup v kariéře
„Existuje mnoho velmi
tvrdě pracujících profesionálů, kteří uvízli v současném postavení jen proto, že
si nemohou dovolit čas, který věnují rodině a kariéře
obětovat k návratu ke vzdělání,“ uvedl profesor Horst
Günter, ředitel Institutu pro
průmyslový a finanční management (IPFM), mezinárodně uznávaného vzdělávacího institutu v Praze.
Profesor Günter dál říká: „Pokud se
jednotlivci snaží zdokonalit a odlišit,
musejí absolvovat víc praktických
programů, posunout se jejich prostřednictvím dál, než je možné běžným studiem na vysoké škole.“
Jeho kurz vyžaduje docházku jednou měsíčně, a to v pátek během
pracovního dne, sobotu a v neděli.
Studenti tak získají dovednosti v komunikaci, managementu personalistiky, v účetnictví a mnoha dalších
oblastech. Tento časový program
mají náročný pracovní harmonogram
a rodinný život. My jsme udělali
18měsíční studijní program, během
kterého si studenti rozšíří své obzory,
a zároveň se navzájem sblíží.“
Studenti jsou rovněž vyzváni k představení jejich osobních manažerských technik a postupů, které napomáhají mladé generaci profesionálů
v jejich odlišení od ostatních. Každý
student podstoupí test osobnosti,
který identifikuje styl jeho komunikace, a posléze jej může názornými
příklady demonstrovat a vylepšit.
dovoluje studentům setrvat v jejich
pracovních pozicích na plný úvazek.
Vzájemná inspirace
„Kurz není jen otázkou pomoci
v osobní kariéře, ale zároveň výbornou příležitostí k navazování nových
kontaktů a socializaci. Mnozí se nechtějí jen naučit víc, zároveň se chtějí
setkat s novými lidmi a naslouchat
postupům mimo jejich vlastní společnost,“ zdůrazňuje Günter a dodává:
„To může být velmi těžké pro ty, kteří
Vysoký poměr úspěšných studentů
V současnosti se přihlašuje do různých nabízených programů MBA
víc než 300 českých a zahraničních
studentů ročně, avšak pouze 150
z nich úspěšně prochází. Susanne Neumann, koordinátorka MBA programu IPFM říká, že poměr úspěšných je
v IPFM daleko vyšší: „Neakceptujeme do našeho programu každého,
kdo projeví zájem. Studenti musejí
prokázat základní jazykové předpoklady prostřednictvím písemné a ústní zkoušky, minimálně dva až tři roky
praxe v manažerské pozici a odpovídající vysokoškolské vzdělání. Klíčovým faktorem výběru je získání vysoce motivovaných jednotlivců.“
Inovativní program IPFM dává studentům konkurenční náskok a dokáže následně tyto uchazeče zvýhodnit v jejich kariéře.
porate Recuiters Survey. Jedinci,
kteří absolvovali MBA, mají podle
průzkumu víc než dvojnásobně vyšší
nástupní plat než uchazeči s ekvivalentním magisterským titulem.
.
Uchazeči, kteří se chtějí vyvarovat profesní stagnace, by měli
zvážit možnost zápisu do MBA
programů IPFM buď v německém, nebo i v anglickém jazyce.
Přijímací řízení už začalo a cena
je 10 500 EUR + DPH. Program
v německém jazyce začíná v říjnu
letošního roku, program v anglickém jazyce na jaře (březen/duben) příštího roku.
Vzestup v kariéře
Thomas Foj, regionální manager
prodeje pro CS Clean Systems AG
(Severní Amerika), absolvent institutu IPFM, uvedl, že mu tento studijní
program umožnil vzestup v kariéře
poté, co narazil na nedostatek své
kvalifikace: „Po promoci jsem dostal
možnost převzít víc odpovědnosti na
podnikatelské úrovni. To v praxi
znamenalo také větší vliv na obchodní rozhodnutí a víc dispozičních znalostí v jednání se zaměstnanci.“
Zápis je v plném proudu
Rada přijímacího řízení absolventů
(GMAC) potvrzuje Günterovo tvrzení, poukazující na dramatický vzrůst
přijímání studentů do MBA po celé
Evropě za minulý rok, jak uvádí Cor-
www.ipfm.cz
Využíváte plného potenciálu svých lidí?
Podnikatelskou vizí Human Garden je propojování efektivního HR s konceptem zdravé firmy
jsou účelné, moderní, ale zároveň
velmi srozumitelné a jsou v souladu s firemními vizemi a strategií.
Cílem je dosažení maximálního,
a hlavně dlouhodobého efektu optimalizace řízení a rozvoje vlastních
lidských zdrojů.
Rozrostla se vaše firma tak,
že její dosavadní struktura
přestává být dostačující?
Máte pocit, že jsou vaši zaměstnanci přehlceni, nebo naopak nejsou optimálně vytíženi? Zdá se vám, že váš tým
není dostatečně motivovaný,
a tím efektivní a loajální?
Nejsou právě lidské zdroje tím,
co brání další expanzi a prosperitě vaší společnosti?
V přirozeném cyklu života firmy
nastávají momenty, kdy musejí její
struktura a interní procesy pružně
reagovat na aktuální vývojovou fázi. Odhadnout ten správný moment
a reflektovat vlastní potřeby bývá
mnohdy velmi obtížné.
Jak lze takovou situaci řešit?
Společnost Human Garden, která
pomáhá svým klientům definovat
aktuální stav HR, optimalizovat ho
a připravit na další fáze budoucího
vývoje, se zaměřuje jak na komplexní poradenství v oblasti HR, tak
na rozvojové programy. Ty fungují
na principech 70-20-10 s výrazným
zastoupením koučinku a mentorinku. Podnikatelskou vizí Human
Garden je propojování efektivního
HR s konceptem zdravé firmy, která pro zaměstnance vytváří kvalitní,
motivující a zdravé pracovní prostředí. Zkušený seniorní tým společnosti čerpá z mnohaletých praxí
svých členů z korporací, SME
i start-upů a dokáže poskytnout
pestré portfolio profesionálních
služeb, od odborného poradenství
po nastavení základů HR malým
a středním podnikům, ale i velkým
korporacím. Human Garden nabízí
i kompletní outsourcing všech činností HR včetně „zapůjčení“ HR
Interim Manažera.
Co dělá Human Garden jinak
než ostatní?
Ve své práci reaguje na aktuální
trendy zjednodušování a zefektivňování firemních procesů, využívá
on-line řešení a flexibilních forem
práce s lidmi a jejich potenciálem.
Každému klientovi volí takové nástroje, produkty a programy, které
Jaké situace řešíme obvykle u našich klientů v praxi?
Příkladem dlouhodobé spolupráce
je klient, jehož rostoucí firmě přestal dosavadní interní systém HR
vyhovovat. Human Garden tomuto
klientovi nabídla řešení ve formě
HR Interim Managementu – dodání
konkrétního konzultanta, který je
osobně přítomen postupné implementaci nové podoby komplexního
firemního HR. Velkou výhodou je
vždy pro klienta dlouholeté knowhow a expertních znalostí HR, kterými Human Garden disponuje.
Bylo nutné nastavení nezbytných,
a hlavně vhodných personálních
procesů a jejich implementace do
praxe. Pak následovalo vytvoření
systému hodnocení zaměstnanců,
jejich dlouhodobé motivace podpo-
řené správným systémem benefitů.
V několika velkých korporacích,
které nebyly spokojeny s efektivitou a výsledky HR, provedla Human Garden kompletní audit všech
personálních činností, navrhla zavedení prvků, které zoptimalizují
firemní procesy, a v implementační
fázi tyto změny pomohla uvést
do života. Po zavedení těchto opatření se oblast HR těchto společností výrazně zefektivnila. (tk)
.
www.humangarden.com
KNIHOVNA
PODNIKATELE
www.epod.cz/knihovna-podnikatele
černá azurová purpurová žlutá
kvûten–ãerven/2013/
23
ICT
IT služby zmenší starosti
Zjednodušení. Zlevnění.
Zabezpečení. Tato tři „zet“
jsou nejčastějšími důvody,
které vedou podnikatele
k zakoupení hotové služby
IT od poskytovatele. Proto
většina velkých operátorů
rozšiřuje své telekomunikační aktivity o služby informačních a komunikačních technologií. Co je k tomu vede, co nabízejí a kam
směřují, to v rozhovoru pro
list Podnikatel vysvětluje
Vít Šubert, ředitel pro ICT
a předprodejní aktivity
společnosti Telefónica
Czech Republic.
Proč tedy Telefónica rozšiřuje
spektrum svých služeb do IT?
Pro operátory je to logické, protože
do budoucna pro všechny budou
klíčovým produktem data, přenosy
dat a všechno, co je s nimi spojeno.
Pro další rozvoj jejich služeb je logickou návazností svět IT. Ve výhledu nějakých pěti let se dá očekávat, že ICT budou operátoři poskytovat možná z 30 až 40 %. Pro nás
jako národního operátora jde o jednu z klíčových aktivit, protože síť,
na které data běží, je naše. Na síť
samozřejmě navazují datová centra,
poskytování služeb IT a všechno
ostatní. Začínali jsme po vrstvách,
nejdříve na úrovni infrastruktury,
pak jsme se posunuli na úroveň řízené infrastruktury a teď už se dostáváme na úroveň služeb s přidanou
hostingové služby od jiného, hlasové služby od dalšího. To vše mu
velmi ulehčí od starostí.
Vít Šubert.
hodnotou, aplikace, portály i softwarové části. Velkou výhodou O2 je
i to, že nikdo další v této zemi nemá
a už patrně ani mít nebude tak velkou
síť. Jak datovou, tak bezdrátovou, nemyslím teď GSM pro telefonování,
ale datové pokrytí. Žádné ICT služby nepoběží nikdy bez dat.
Co znamená poskytování IT z hlediska zákazníka a čím je výhodné?
Především znamená, že zákazník
nemusí provozovat svoje IT nebo
aspoň jejich část sám, ale nakupuje
je jako službu od poskytovatele.
Zákazník kupuje svou infrastrukturu IT včetně jejích služeb z části
nebo zcela už hotovou, a nemusí ji
vlastnit ani se o ni starat. A jak roste, může si ji postupně dokupovat
a rozšiřovat. Důležité pro zákazníka také je, že dostává službu z jednoho místa a nemusí mít služby připojení od jednoho poskytovatele,
Dnes se hovoří o virtualizaci, hostingu, a hlavně cloud computingu, zní to jako zaklínadla. Co se
za nimi vlastně skrývá?
O cloudu nebo hostingu se mluví
spíš kvůli tomu, že to jsou výrazné
služby a jsou i nejjednodušší na pochopení. Základní je housing. Kdybych to přirovnal třeba k autu, člověk si nekupuje auto po jednotlivých dílech, neskládá si ho na dvoře a sám si ho většinou neopravuje.
Prostě si ho koupí hotové a občas
s ním zajede do servisu. Housing
znamená, že zákazník vezme své
servery, svou infrastrukturu IT, přenese si ji k nám do datového centra,
kde má veškeré zázemí, ale o svou
techniku se dál stará sám. Je to úplně základní služba a je velmi levná.
Cokoliv vyššího, kdybych to přirovnal k autu, už je jako leasing na
úrovni finanční až operativní. Například základní hosting je něco jako finanční leasing. Zákazník si
vezme svoji infrastrukturu, umístí ji
k nám do datového centra a platí
nám měsíční paušál za to, že se mu
o ni staráme. Infrastruktura je ale
stále jeho. Až zastará, je na zákazníkovi, zda investuje do nové, nebo
využije rozšířený profesionální
hosting. Ten je jako operativní leasing. Zákazník si už nekupuje žádnou infrastrukturu, jen řekne, že
potřebuje takový a takový výpočetní výkon, a my mu jej na našich serverech a v našem datovém centru
poskytneme. Platí měsíční poplat-
ky, paušál, a my se staráme, že
hardware nikdy nezastará, že každé
tři roky vyměníme servery a disková pole. Zákazník používá neustále
moderní technologii, platí stejné
peníze, a navíc si výkon může zvyšovat a snižovat podle toho, jakou
má právě vlastní potřebu. A cloud
computing je vlastně virtuální datové centrum. Zákazníci si dynamicky a sami přes web nastavují potřebné parametry, výpočetní výkon,
rozsah datových úložišť a další.
Jak by měl podnikatel nejlépe začít služby IT využívat?
Ze všeho nejdříve si musí uvědomit,
k čemu IT využívá a jestli je vůbec
využívá efektivně. Chci říct, že
spousta malých a středních firem,
možná celá polovina, to vůbec neví.
Provozují IT, které málokdy využívají víc než na 30 %. Nebo naopak
neustále narážejí na hranice jejich
možností. Proto je důležitý už vstupní audit. Ten O2 v rámci projektu
Exclusive poskytuje zdarma. Naši
specialisté navrhnou, jaká by měla
IT infrastruktura být, a je na zvážení
firmy, jakou cestu zvolí.
Jaké služby IT zákazníkům O2
poskytuje?
Máme tři základní okruhy služeb
pro menší a střední firmy. První
skupinu tvoří služby týkající se
hostingu, housingu a cloudu, tedy
služby vlastního provozu aplikací,
umístění serverů a poskytování výpočetního výkonu. Druhá skupina
služeb jsou tzv. M2M služby, dálkové měření, telemetrie, přes mobilní spoje. To je třeba služba O2
Car Control v autech, která může
snížit náklady na jejich provoz až
o 30 %. Je jedno, jestli má firma tři
nebo tisíc aut. Poslední skupinou je
networking a bezpečnost, tedy sítě
LAN uvnitř firmy, nebo WAN třeba
k pobočkám. Oblast bezpečnosti je
samozřejmě zásadní. Bezpečnostní
systémy, které používáme, si běžný
zákazník jen málokdy může vůbec
finančně sám dovolit, ale u nás jsou
součástí ceny služby. Zákazník, který zvolí naše služby jako dominantní, může být zařazen do programu
O2 Exclusive. Získává nejen lepší
cenu, ale také dedikovanou péči.
Neobávají se zákazníci svěřit nejen své IT, ale i aplikace a data
někomu jinému?
Obávají, ale nemají k tomu důvod.
Naopak, v datovém centru mají
mnohem větší úroveň bezpečnosti,
než mohou obvykle dosáhnout ve
svých prostorách. A data a aplikace?
To je stejné jako u banky. Že mi přišla výplata, to poznám tak, že mi
pípne SMS na mobilu, a věřím, že ji
mám na účtu. A když platím v obchodě, virtuálně převádím peníze
pomocí platební karty, aniž bych je
kdykoli skutečně viděl. Stejně jsou
data spolehlivě uložena a aplikace
provozovány v datovém centru. Nemusím je mít pod stolem na počítači.
Datové centrum je něco jako banka,
jen na data. A naše datová centra
jsou certifikována, jako jediná v České republice, na úroveň Tier III+
a zaručují nejvyšší možnou bezpečnost. Je to jako s bankou, také svěříte
své peníze té, která je spolehlivá a jíž
důvěřujete.
Jan Hrabálek
Výkonný plánovací systém Preactor
APS Preactor je systém
pokročilého plánování
v prostředí s omezenou
kapacitou, který umožňuje
zjednodušit, zlepšit a řádově
zrychlit činnosti v oblasti
plánování. Pomůže vám
provádět životně důležitý
akt vyvažování, kdy porovnáváte kapacitu vašeho
procesu s požadavky
vašich zákazníků.
Dosažení správné vyváženosti je
nezbytné pro ziskovou činnost
v dnešním ekonomickém prostředí.
Preactor nejenže zlepší efektivnost
procesu plánování, ale přiměje firmu zavést disciplínu v procesech
souvisejících s pokročilým plánováním. Jde především o procesy:
včasné a přesné odhlašování provedených operací, příjem na sklad
materiálů, evidence kooperací, aktuální termíny dodání materiálů,
poruchy strojů atd.
Preactor je navržen pro vaše
procesy
Pravdou je, že mnohé firmy mají velmi podobné plánovací obtíže, ale žádné nemají úplně stejné podnikové
procesy. A protože každý podnik má
jedinečné a specifické požadavky na
informace, Preactor poskytuje možnost upravit a modifikovat systém
podle vašich požadavků. Můžete
provést modifikaci v systému kdykoliv a kolikrát potřebujete – každý den
i každou hodinu. Preactor je určen
pro společnosti, které požadují lepší
kontrolu svých činností, zlepšený zákaznický servis, a přitom chtějí dosáhnout snížení nákladů. APS Preactor poskytuje plánovač s podpůrným
nástrojem na interaktivní rozhodování, který udržuje rovnováhu mezi poptávkou a kapacitou.
Na rozdíl od tabulek MRP se může
Preactor zabývat složitostmi širokého záběru systémů. Je jednoduché jej nastavit a používat, generuje
plány v minutách.
Spolehlivé přínosy a skutečné řešení
Uživatelé zjistili, že používáním
Preactoru dosáhli široký záběr
hmatatelných přínosů. Přínosy mají
skutečný dopad na finanční ukazatele společnosti. Zde jsou jen některé přínosy, které oznámili sami
uživatelé:
• 15–20% zvýšení produktivity –
získejte víc z toho, co už máte,
• 40–50% snížení zásob – synchronizujte nákup s dosažitelným plánem,
• 40–50% snížení rozpracovanosti
– materiál v rozpracované výrobě
snižuje její výrobu,
• 50–90% zlepšení v plnění dodávek – zvyšte včasnost dodávek.
• Plus:
• dokonalejší využití kritických
zdrojů,
• dokonalé řízení výroby.
Návratnost investice (ROI) je měřena v týdnech, ne v letech!
Definované přínosy zavedení
APS Preactor ve firmě Sklostroj
Turnov CZ
Strojírenská firma Sklostroj Turnov
CZ se specializuje na dodávky
skláren, sklářských linek, strojů
a sklářských forem pro výrobu oba-
lového skla. Po zavedení APS Preactor firma Sklostroj identifikovala
následující přínosy.
Petr Vild, výrobní ředitel:
• Největším přínosem implementace pokročilého plánovacího systému Preactor v naší firmě je
především úspora času při vlastním plánovacím procesu (20–30
tis. operací), který se nyní pohybuje v řádu minut, a proto je možné mít každý den aktuální podobu
plánu se zahrnutými změnami,
které přináší každodenní praxe.
V současné době je velmi rychlá
aplikace změny priority mezi zakázkami či doplánování nově přijaté výrobní zakázky. Je možné
ještě před potvrzením termínu zakázky a jejím zaplánování namodelovat, co nám která zakázka
udělá s kapacitami.
• Pracovníci se lépe orientují v pracovních příkazech a mají lepší
přehled, jaký materiál kam vstupuje a co je čím vykryto. Jednoznačně se zoptimalizovala fronta
práce na zdrojích výroby.
• S Preactorem jsme dostali do ru-
kou nástroj na rychlou práci s kapacitami jednotlivých zdrojů a zároveň nám odhalil nedostatky ve
vstupních datech, zejména v technologických postupech a konstrukčních rozpiskách.
Preactor v České republice a na Slovensku zavádí jediný Silver Solution Provider firmy Preactor International, Minerva Česká republika.
Pro víc informací nás kontaktujte
na [email protected] nebo
www.minerva-is.eu.
.
www.minerva-is.eu
Příští vydání listu Podnikatel
červenec–srpen 2013
Uzávěrka: 14. 8. 2013
Hlavní témata:
Průmysl v ČR, Doprava a logistika, Povrchové úpravy
v průmyslu, Optimalizace podnikových procesů,
Rozvoj lidských zdrojů, manažerské vzdělávání
černá azurová purpurová žlutá
2 4 /k vûten – ã er ven / 2 01 3
Automobily
Download

květen–červen 2013