NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
NÁRODNÍ PROGRAM
KVALITY
2014
Rada kvality České republiky
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
PŘEDMLUVA
Vážený čtenáři,
právě se Vám dostává do ruky 14. aktualizované vydání Národního programu
kvality. Aktualizovaný program pravidelně vychází již od roku 2001.
Cílem publikace je seznámit Vás s aktivitami realizovanými v rámci Národní
politiky kvality a s profily organizací, které jsou určitou měrou v ČR zapojeny do
realizace Národní politiky kvality. V prezentacích jednotlivých organizací je patrná
kontinuita a vývoj prezentovaných aktivit z let minulých až do současnosti.
Stávající struktura publikace, dnes již odlišná od prvních ročníků, vychází a navazuje na Národní program kvality z předchozího roku. Jednotlivé aktivity jsou
řazeny do 5 kapitol, včetně příloh.
První kapitola obsahuje aktuální informace o náplni a aktivitách Odborných sekcí
Rady kvality ČR, které vznikly na základě naplňování Strategie Národní politiky
kvality v České republice.
V druhé kapitole najdete Kalendář stěžejních akcí pro rok 2014, který obsahuje,
jak celostátní akce zaštítěné Radou kvality ČR, tak i akce pořádané nevládními
organizacemi v rámci zapojení do Národního programu kvality 2014.
Třetí kapitola je složena z prezentací jednotlivých rezortů a organizací zastoupených v Radě kvality ČR, včetně kontaktů.
Čtvrtá kapitola vám nabídne charakteristiky nevládních organizací, které se
podílejí na realizaci Národního programu kvality.
V přílohách najdete informace o Národní politice kvality, Národní ceně kvality ČR,
Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost a Programu Česká kvalita.
Publikace je ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách Národní
politiky kvality www.npj.cz
Věříme, že v aktuálním vydání Národního programu kvality 2014 najdete spoustu
užitečných informací.
Národní informační středisko podpory kvality
3
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Vážení přátelé,
také v letošním roce jsme pro Vás připravili tradiční
publikaci Národní program kvality a věřím, že v ní
naleznete řadu zajímavých informací. Své aktivity zde
představují jednak odborné sekce Rady kvality ČR,
dále ústřední správní úřady a organizace zastoupené
v Radě kvality ČR a v neposlední řadě zde naleznete
i charakteristiku a přehled aktivit nevládních organizací, které se podílejí na realizaci a plnění platné
strategie Národní politiky kvality.
Letošní rok je slavnostní, jelikož je vyhlášen jubilejní
20. ročník Národní ceny kvality České republiky pro
podnikatelský i veřejný sektor. Chtěl bych se proto
pozastavit nad aktuální strukturou programů Národní
ceny kvality ČR. Od roku 2009, kdy byly do programů
Národní ceny kvality České republiky zařazeny
programy START a START PLUS, určené pro
organizace, které s konceptem systematického
zlepšování své výkonnosti za účelem trvalého
dosahování vynikajících výsledků teprve začínají, se
cena těší většímu zájmu a účasti. Přesto se v praxi
stále setkáváme s tím, že organizace, které se do
ceny hlásí, Model excelence EFQM, podle něhož jsou
všechny programy vytvořeny, buď dobře neznají,
anebo systematicky neuplatňují. Model excelence je
pro ně často jen jednorázově využitým rámcem
umožňujícím hodnocení jejich stávající výkonnosti,
nikoliv nástrojem jejího trvalého zlepšování. Skutečné
využívání principů excelence se proto stalo hlavním
motivem přijatých změn.
Program START zůstal v nezměněné podobě, nadále
plní roli postupné a nenáročné cesty k excelenci
založené na dvou nástrojích, na sebehodnocení a na
benchmarkingu. Umožňuje poznání sama sebe,
svých silných stránek a příležitostí ke zlepšování.
Nově přibyl program START EUROPE, který Rada
kvality ČR schválila na svém letošním únorovém
zasedání. Tento program plně respektuje podmínky
programu Committed to Excellence a umožňuje tak
organizacím v České republice získat ocenění za
úspěšnou realizaci činností zlepšování. Od ostatních
programů se tento liší právě skutečností, že ocenění
organizace nezíská za dosažení určitého počtu bodů
odpovídajícího úrovni její výkonnosti, ale za to, že
úspěšně realizuje 3 projekty zlepšování, které byly
4
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
schváleny jako priority z výstupů sebehodnocení. Celý proces od provedení
sebehodnocení přes realizaci projektů zlepšování po ověřovací návštěvu
validátora trvá cca 9 až 12 měsíců.
Program START PLUS zůstává pro následující ročník nezměněný, protože na
evropské úrovni v současnosti není jeho ekvivalent. EFQM však v tomto roce
pilotně ověřuje nový stupeň excelence, který náš program START PLUS co do
rozsahu, hloubky a formy hodnocení velice připomíná.
Významné změny byly odsouhlaseny i v programu EXCELENCE. Organizace,
které se do něj v příštích letech přihlásí, budou hodnoceny přesně stejným
způsobem, jako je tomu v celé Evropě v případě, že hodnocení provádí přímo
EFQM. I zde organizace získají kromě národního certifikátu mezinárodní certifikát
Recognised for Excellence.
Přidanou hodnotou úplného sladění programů Národní ceny kvality ČR a schématu oceňování EFQM bude ještě větší věrohodnost ocenění, jeho mezinárodní
platnost a porovnatelnost, systematičnost v procesu aplikace konceptu business
excellence, větší zviditelnění oceněných organizací a hodnotnější výstup týmu
hodnotitelů, na kterém může organizace stavět své další zlepšování.
Dámy a pánové,
jak jsem již naznačil úvodem, jubilejní 20. ročník Národní ceny kvality ČR vyzývá
k oslavě. Rada kvality ČR se rozhodla účastnické organizace v roce 2014
obdarovat formou finančního příspěvku pokrývajícího náklady na získání
mezinárodního certifikátu v programech EXCELENCE a START EUROPE
a motivovat je tak k účasti v jednom z nabízených hodnocení.
JUDr. Ing. Robert Szurman
předseda Rady kvality ČR
elektronický podpis
5
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
OBSAH
1. Kapitola
Aktivity Odborných sekcí Rady kvality ČR .........................................................9
2. Kapitola
Kalendář akcí pořádaných v rámci Národního programu
kvality v roce 2014 ...........................................................................................37
3. Kapitola
Aktivity ústředních správních úřadů a organizací zastoupených
v Radě kvality České republiky........................................................................45
4. Kapitola
Charakteristika a aktivity nevládních organizací, které se podílejí
na realizaci Národní politiky kvality ...............................................................115
5. Kapitola – Přílohy .........................................................................................163
Příloha č. 1 – Národní informační středisko podpory kvality (NIS-PK)...........164
Příloha č. 2 – Národní cena kvality ČR .........................................................166
Příloha č. 3 – Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací ..171
Příloha č. 4 – Program Česká kvalita.............................................................173
Příloha č. 5 – Mediální partneři Národní politiky kvality .................................180
NÁ RODNÍ INFORMAČNÍ STŘ EDISKO PODPORY KVALITY
7
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
1. KAPITOLA
Aktivity
Odborných sekcí
Rady kvality ČR
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY
9
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
OBSAH
Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR .........................................................13
Kvalita v průmyslu a stavebnictví .........................................................................15
Kvalita ve vzdělávání............................................................................................16
Kvalita v ochraně spotřebitele ..............................................................................18
Sekce infrastruktury kvality...................................................................................19
Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie ............................21
Kvalita v životním prostředí ..................................................................................22
Kvalita potravin a zemědělských surovin..............................................................23
Kvalita ve zdravotnictví.........................................................................................24
Kvalita ve veřejné správě .....................................................................................24
Kvalita v obranném a bezpečnostním průmyslu ...................................................25
Sekce pro mediální podporu a propagaci .............................................................27
Sekce společenská odpovědnost organizací .......................................................28
Kvalita v dopravě..................................................................................................29
Kvalita v obchodě .................................................................................................31
Kvalita v energetice ..............................................................................................32
Kvalita služeb a sociálního začleňování ...............................................................34
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY
11
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR
Sekce se v roce 2013 zaměřila na řešení hlavních témat, dle plánu práce:
• Pracovní název Průkaz BOZP po dohodě na Hospodářské komoře ČR
vzhledem využití v praxi změnil na Průkaz kvalifikace. Členové HK ČR v současné době nejen dodržovat BOZP ale potřebují při přijímání nových
zaměstnanců i vědět jakou mají kvalifikaci. Situace v oblasti BOZP se nemění,
stále je hlášeno nejméně pracovních úrazů, ale téměř všechny jsou smrtelné
nebo s následkem smrti. Navíc malé a střední podniky a OSVČ těmto tématům
nevěnují pozornost a vnímají je jako přítěž.
• Návrhy do projektu BIDI II téma Společenská odpovědnost organizací k OSVČ
o novém přístupu.
• Informovat podnikatele o evropské legislativě a společenské odpovědnosti
firem.
• Navrhujeme zapojení OSVČ do Strategie Národní politiky kvality v České
republice na období let 2013 až 2015. Zejména zavedení Značky kvality HK ČR
na principu prohlášení, že jsem kvalitní firma bez nákladného prověřování, ale
s důslednou kontrolou spotřebitelů a příslušného živnostenského společenstva.
Na každém zasedání sekce bylo kontrolováno, jak se daří jednotlivé úkoly plnit.
Stručná informace o akcích, na kterých se podílela Sekce pro kvalitu Hospodářské
komory ČR v roce 2013:
• Kulatý stůl na téma „Provoz VTZ a sezonní práce“
Problém stále trvá i přes změny na MŠV, ale ani od zástupce MPSV na
každoročním kulatém stole jsme se opět nedozvěděli o zahájení práce na
zákonu „O provozu technických zařízení“. Bylo slíbeno, že bude ustavena
pracovní skupina ohledně zákona. Jak jsme informovali již loni ani letos se nic
neděje. Návrhy na řešení problému Sezónní práce jsme předali našemu
zástupci v tripartitě s požadavkem zařazení na program tripartity. Zatím se
nepovedlo, jiné důležitější úkoly.
• Semináře k BOZP a Průkazu BOZP
Bylo uskutečněno v rámci projektu BIDI několik seminářů na dané téma. Projekt
byl ukončen koncem roku 2013. Největší problém nastal s průkazem BOZP,
v důsledku problému s S-kartou na MPSV. Bohužel projekt S-karet skončil a tak
bude zahájeno opětovné jednání s MPSV, ale tentokrát s rozšířeno o údaji
o Kvalifikaci.ů.
Průzkum dodržování BOZP u malých podnikatelů a OSVČ zejména ve stavebnictví, je ve výsledku velmi alarmující. Především došlo ze strany Inspekce
práce téměř jenom na kontrolu Švarcsystému a bezpečnost práce šla stranou.
Daleko největší problém je ze strany černé práce zahraničních pracovníků. Při
kontrolách na pracovištích měl ulehčit pracovníků kontroly právě prostřednictví
Průkazu Kvalifikace
• Konala se XIII. Mezinárodní konference TZ Praha a tentokrát se konference
zabývala velkým problémem a to v oblasti zabudováním těsných oken do
objektů, ve kterých jsou spotřebiče s otevřeným ohněm. Podle informací
13
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
z plynárenského svazu, zemře v důsledku nepřístupu vzduchu do místnosti až
300 lidí. Z konference bylo vydáno memorandum, které bylo zasláno všem
dotčeným orgánům s požadavkem na řešení tohoto problému.
• Informovat podnikatele o evropské legislativě a společenské odpovědnosti
firem. Podařilo se vydat Českou normu na společenskou odpovědnost organizací. Stále propagujeme osvětu o významu norem a jsme přesvědčeni, že je to
také jedna z cest jak zvyšovat kvalitu na trhu ČR a i EU.
• Pracujeme na našich návrzích, které se dostali do Strategie Národní politiky
kvality v České republice na období let 2011 až 2015 se zapojením OSVČ
podporujeme naše návrhy do dalšího období. Opětovně jsme navrhli pokračovat
v práci na základním rozcestníku pro stanovení vztahu (a relevantnosti)
jednotlivých projektů v integrovaných systémech řízení s ohledem na velikost
firmy. Cílem je dosáhnout co nejjednoduššího přehledu o nezbytných a vhodných požadavcích v daném oboru pro danou velikost firmy. Výsledkem
„rozcestníku“ by mělo být – nesuplovat už existující dokumenty či standardy
a respektovat aktuální stav oboru – např. není smysluplné popisovat zajištění
kvality ve výrobě dodavatelů automobilového průmyslu, který je na relativně
nejvyšší úrovni. Z práce na rozcestníku vzešla myšlenka na zavedení Značky
kvality HK ČR na principu prohlášení, že jsem kvalitní firma bez nákladného
prověřování, ale s důslednou kontrolou spotřebitelů a příslušného živnostenského společenstva.
Zaměření činnosti sekce na rok 2014:
V průběhu roku 2014 se bude sekce nadále podílet na řešení hlavních témat
a realizaci konkrétních akcí, vycházejících ze Strategie Národní politiky kvality
v České republice na období let 2011až 2015 a v oblasti používání výrobků
vypracovat principy aby nedocházelo k situacím, že výrobek sice má značku CE
ale jeho neodborné používaní způsobuje nedodržování směrnice Eu 305/2011.
Kontakt:
František Holec, člen Rady kvality ČR
viceprezident Hospodářské komory České republiky
předseda sekce pro kvalitu
Miluše Kohoutková
tajemnice sekce pro kvalitu
Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: 296 641 111
Fax: 296 646 221
E-mail: [email protected]
www.komora.cz
14
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kvalita v průmyslu a stavebnictví
Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ od svého
ustavení v roce 2008. svojí činností přispívá k naplňování přijaté Strategie Národní
politiky kvality pro období let 2011 – 2015. Širokým rozsahem své působnosti má
k dispozici jistou „volnost“ volby problematiky, která je odbornou sekcí definována
a postupně řešena. Charakter činnosti sekce je jednoznačně aplikační a osvětový.
To znamená, že poslání vidí sekce v úzké spolupráci s úžeji odborně zaměřenými
sekcemi Rady, jejichž výsledky činnosti chce aplikovat v průmyslu a stavebnictví
a poskytovat zpětnou vazbu a korekce jejich výstupů. V tomto směru vidí zejména
důležitou spolupráci se sekcí č. 5 „Sekce infrastruktury kvality“ a se sekcí č. 13
„Společenská odpovědnost organizací“. S oběma sekcemi spolupráce intenzivně
probíhá.
Odborná sekce má stanoveny priority své činnosti, z nichž pro rok 2014 jsou
aktuální:
1) Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových a stavebních podnikatelů
- využívat intenzívněji zdroje strukturálních fondů EU
- aktivizovat Národní cenu kvality
- propagovat Národní program kvality
- podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů
- podporovat využívání kontroly jakosti nezávislou třetí stranou zejména při
realizaci veřejné zakázky. Kriterium nejnižší ceny u veřejné stavební zakázky
není zárukou vysoké kvality.
2) Zvýšení kvality veřejné stavební zakázky
- Za hlavní úkol si sekce klade snahu po zvýšení kvality veřejných stavebních
zakázek. Za uplynulé 2 roky se situace nezlepšila, spíše zhoršila. Proto
uspořádala sekce v roce 2013 konferenci Kvalita ve veřejné stavební
zakázce, jejíž závěry byly předloženy Radě kvality s doporučením, aby tyto
náměty prosazovala ze své úrovně. Předpokládáme, že na realizaci závěrů
budeme s Radou dále spolupracovat.
V průběhu roku 2014 bude sekce
- nadále úzce spolupracovat s Odbornými sekcemi: Sekce infrastruktury kvality
a Společenská odpovědnost organizací,
- podílet se na podpoře programu Národní politiky kvality, především Národní
ceny kvality ČR a jejich programů,
- usilovat o vytvoření podmínek pro zvýšení kvality veřejných stavebních
zakázek, k tomu cíli uspořádat celostátní seminář a spolupracovat se SPS ČR
a MMR,
- podporovat úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelů,
zejména využíváním prostředků OPPI.
Kontakt:
doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., předseda Odborné sekce
Tel.: 602 579 542, E-mail: [email protected]
15
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kvalita ve vzdělávání
V období 2013 se konala už tradičně celkem dvě zasedání. 13. zasedání naší OS
se konalo 18.4.2013 v praktických podmínkách firmy PRO NORTH CZECH, a.s.
Třinec, v pořadí 14. zasedání pak v Praze 7. 11. 2013, kdy byla hostitelem Hospodářská komora ČR. Vedle tradiční prezentace hostitelské společnosti, včetně
exkurze do provozu, byla součástí seznámení se systémem vzdělávání pracovníků hostitelské firmy často i prezentace zajímavých a inspirativních výstupů
spolupráce firma – příslušné vzdělávací zařízení.
V rámci každého z uvedených zasedání byl pak tradičně věnován prostor
prezentaci zástupců jednotlivých pracovních skupin (Kvalita VŠ, Podpora a rozvoj
technického vzdělávání a Další vzdělávání), které v hodnoceném období 2013
informovaly o výstupech svých konkrétně nastavených programů pro plánované
období.
PS 1. Činnost pracovní skupiny Kvalita vysokých škol
V období 2013 se činnost skupiny soustředila na pokračování prací v rámci řešení
klíčové aktivity (KA3) projektu IPN Zajišťování a hodnocení kvality v systému
terciárního vzdělávání. V tomto kontextu:
a) byla uskutečněna závěrečná sumarizace poučení z pilotního ověření navrhovaných metodik komplexního hodnocení a revidovány navrhované dokumenty
b) byla posouzena vhodnost i srozumitelnost upravených metodik komplexního
hodnocení a začala další etapa pilotního ověřování na třech pracovištích ČVUT
Praha; s následným posouzením na místě externími posuzovateli
c) od začátku října začala série seminářů pro zájemce ze všech vysokých škol,
jejichž cílem bylo seznámit je s navrhovanými metodikami zejména pak
vnitřního hodnocení kvality a získat další zpětnou vazbu pro řešitele.
Ve dnech 4. a 5. prosince 2013 se v Praze uskutečnil mezinárodní workshop IPn
Kvalita 2013 (MEWO), zabývající se prvními výstupy týkající se merita projektu
MŠMT, a to návrhu komplexního hodnocení kvality VŠ s využitím modifikovaného
modelu EFQM, aplikovatelného do českého VŠ prostředí. V rámci MEWO aktivně
vystoupili jednak členové naší OS, v úvodu vystoupil rovněž předseda RK ČR
JUDr. R. Szurman. Jelikož byl Projekt IPn Kvalita prodloužen až do 31. 7. 2014,
činnost pracovní skupiny bude v období 2014 převážně orientována na
pokračování řešení tohoto projektu, včetně participace na prezentaci finálních
výstupů (konference MEKO, detailněji viz Záměry OS).
PS 2. Činnost pracovní skupiny Podpora a rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání (TPV)
Členové pracovní skupiny v období 2013 pokračovali v řešení aktivit realizovaných
převážně ve vazbě na vymezenou pracovní činnost skupiny, v rámci které
participovali na:
• individuálních národních projektech realizovaných MŠMT (zejména na
projektech Národní soustava kvalifikací a rozbíhajícím se Projektu IPn Pospolu
• na revizi a doplnění nových témat do Rámcových vzdělávacích programů pro
předškolní a základní vzdělávání
16
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
• na přípravě vzdělávání učitelek těchto zařízení k budování kompetencí v oblasti
přírodovědné a technické
Kromě výše uvedených aktivit, zaměřených převážně na podporu rozvoje přírodovědného a technického vzdělávání, dále vybraní členové participují na projektech
zaměřených na implementaci nástrojů pro hodnocení kvality ve školách a školských zařízeních.
PS 3. Činnost pracovní skupiny Další vzdělávání
Pracovní skupina se intenzivně zabývá Národní soustavou kvalifikací (NSK).
V centru zájmu jsou „kvalitářské“ kvalifikace, ale zjištěné nedostatky se týkají celé
soustavy. Pracovní skupina zahájila jednání s manažerem tvorby standardů
a MŠMT s cílem:
• zajistit provázanost NSK a NSP (národní soustava povolání) – terminologie,
zařazení do oborů
• zajistit aktualizaci vyšších kvalifikací (6,7), které rychleji zastarávají
• vyloučit vyšší kvalifikace z procesu rekvalifikací (vyšší kvalifikace není možné
svázat striktními vstupními podmínkami na účastníky – je třeba variabilita
podílu vzdělání a praxe)
• sjednotit „kvalitářské“ obory v NSK s úspěšnou mnohaletou praxí; podmínky
rekvalifikačních kurzů a NSK jsou v rozporu s dlouholetou praxí vzdělávání
a ověřování znalostí dle evropského schématu (Evropské organizace pro kvalitu)
• omezit platnost vyšších kvalifikací; není možné, aby po složení zkoušky byla
kvalifikace doživotní, chybí prvek průběžného vzdělávání (viz evropské schéma).
Skupina se zapojila do projektu UNIV 3 – pilotování kvalifikací z NSK, které dosud
nemají absolventy – dále skupina podala připomínky v duchu výše uvedeného
a k logickým chybám v šablonách.
Záměry OS RK ČR pro období 2014
Všechny pracovní skupiny naší OS si do svého plánu činností i pro období 2014
zapracovaly úkoly plně kompatibilní s nově přijatými strategickými záměry NPK,
s cílem rozvoje všech forem vzdělávání, a to zejména v oblastech:
• Finalizace projektu MŠMT „Zajišťování a hodnocení kvality v systému
terciárního vzdělávání“, včetně průmětu všech konkrétních výstupů do novely
Zákona o VŠ a poté i možnost projekce výstupů do dalších činností OS.
• Participace vybraných členů OS (zejména členů PS 1.) a jejich aktivní účast na
závěrečné mezinárodní konferenci MEKO, plánované k finálním výstupům
z projektu MŠMT IPn Kvalita, která se uskuteční ve dnech 23. – 24. dubna
2014 v Praze.
• Snahou vedení OS Kvalita ve vzdělávání bude prostřednictvím svých členů
participovat postupně i na navazujícím projektu MŠMT (KREDO) pro období
následujících tří let.
• Vedle aktivit zaměřených na podporu rozvoje přírodovědného a technického
vzdělávání (od MŠ přes ZŠ a SOŠ až po VŠ) se bude činnost OS orientovat na
oblast projektových činností zaměřených na implementaci nástrojů pro
hodnocení kvality na SŠ školách a příslušných školských zařízeních.
• Podpora OS a aktivní zapojení jejich členů do přípravy ústředního kola
Matematické olympiády v termínu 23. – 28. 3. 2014 v Ostravě (Wichterleho
gymnázium). Pořádání této prestižní akce v Ostravě, nad kterou převzala
17
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
osobní záštitu RK ČR je přínosné pro celý MSK, jako dynamické centrum
technologií a průmyslu ČR.
• Prezentace nejvýznamnějších aktivit OS na odborných akcích, konferencích
a v odborném tisku v průběhu plánovaného období (MEKO/ Praha, KVALITA –
QUALITY 2014/ Ostrava, 4.konference CSR/ Ostrava, QMOD/ Praha, ŘKZSS/
Ostrava).
Plnění úkolů Strategie v oblasti „Vzdělávání a osvěta“ s cílem rozvoje nejrůznějších forem vzdělávání v oblasti kvality
Všechny výše zmiňované aktivity mohou nejen zviditelnit činnost OS, ale ve svém
důsledku i významně ovlivnit společensky závažný a přetrvávající problém
současného vzdělávání v ČR a konečně, prostřednictvím výstupů těchto aktivit,
zviditelnit i samotnou činnost RK ČR. Velmi cennou je rovněž skutečnost, že
vzhledem ke složení členů OS (podniky, VŠ) se podněty a doporučení z těchto
aktivit etablují ruku v ruce jak z oblastí podnikové praxe, tak z akademické obce –
v žádném z konkrétních návrhů nefiguruje pouze jednostranný pohled, jak tomu
bylo dosud často zvykem. Možno tudíž konstatovat, že dochází k významnému
posunu v oblasti tolik diskutované spolupráce akademické obce s podnikovou
praxí, což v maximální míře podporuje i rozvoj vzdělávání v oblasti kvality jako
celku.
Kontakt:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
předsedkyně OS
Tel.: 595 620 133
E-mail: [email protected]
Kvalita v ochraně spotřebitele
Odborná sekce Kvalita v ochraně spotřebitele Rady kvality České republiky
(OsKOS) byla založena v roce 2010. Jejími členy jsou spotřebitelské organizace,
zástupci ministerstev, dozorových orgánů, profesních asociací a dalších
zainteresovaných stran. Garantem činnosti OsKOS je Sdružení českých spotřebitelů, které zajišťuje předsednictví a koordinaci prací.
Aktivity sekce se obecně týkají zapojení spotřebitelů do legislativy a normalizace,
či vymahatelnosti práva pro spotřebitele, s důrazem na bezpečnost a kvalitu
výrobků a služeb na trhu.
OsKOS se cíleně zaměřuje na problematiku kvality a bezpečnosti služeb.
V kooperaci více partnerů se podařilo připravit model „obecně bezpečné služby“
a prezentovat ho v RK. Byl připraven kulatý stůl k hlubší diskuzi zainteresovaných
stran k tématu a v neposlední řadě byl zpracován podklad s příklady o situaci
s riziky a škodami způsobenými nekvalitní, nebezpečnou službou. Členové OS
doporučili iniciativu podat u MPO.
Z dalších témat diskutovaných v minulém roce připomínáme kvalitu poštovních
18
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
služeb a její měření této kvality. OsKOS se zajímá o problematiku kvality potravin.
Koordinuje svůj zájem s jinými platformami, zejména s Pracovní skupinou České
technologické platformy pro potraviny, která se zaměřuje na podporu šíření
informací, které zvyšují schopnost spotřebitele orientovat se v kvalitě – např.
publikace, web, Potravinářský úterek na Novotného Lávce.
Členové OsKOS se účinně zapojili do realizace akcí Měsíce kvality. Např. SČS
připravilo a organizovalo jednu sekci mezinárodní konference, se zaměřením na
vztah kvality a spotřebitele. Prezentací se ujali i členové OsKOS, ale i další
odborníci pro dané oblasti.
Členové OsKOS jsou aktivní i v jiných odborných sekcích Rady kvality (Kvalita
v obchodě, pro infrastrukturu kvality, kvalitu v cestovním ruchu).
OsKOS bude dále rozvíjet své aktivity na východiscích daných Strategií NPK. Plán
vychází z účinnější podpory působení třetí strany při posuzování kvality
a bezpečnosti výrobků, neboť tento nástroj zvyšuje důvěru spotřebitelů. Plán priorit
na rok 2014 je k dispozici na webu Národní politiky kvality (www.npj.cz).
Kontakt:
Ing. Libor Dupal, předseda
předseda Odborné sekce Rady kvality pro Kvalitu v ochraně spotřebitele
Tel.: 602 561 856
E-mail: [email protected]
Sekce infrastruktury kvality
Priority činnosti Odborné sekce a aktivity na rok 2014
Odborná sekce rozhodla pokračovat ve společně rozpracovaném úkolu z roku
2013. Tento úkol navazuje na definované strategické záměry Národní politiky
kvality, který je v souladu se Strategií Národní politiky kvality v České republice na
období let 2011 až 2015.
Společný strategický úkol:
Priorita: „Prosazovat posuzování shody třetí nezávislou stranou“
Uvedený úkol bude zapracován do činnosti jednotlivých členů sekce tak, aby
společný harmonizovaný přístup vedl k nárůstu zájmu průmyslu, zemědělství,
veřejné správy k využívání posuzování shody třetí stranou.
Přehled navržených aktivit sekce za jednotlivé oblasti:
Technická normalizace:
• Zvyšování povědomí technické veřejnosti o technické normalizaci (tvorba TN,
distribuce TN a mezinárodní spolupráce v TN) – pořádání a spolupořádání
konferencí a seminářů
• Propagace distribučního kanálu „ČSN online“ (http://www.unmz.cz/urad/csn-online) a „Informačního portálu – předpisy a normy“
(http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz)
• Řádné naplňování úkolů vyplývajících z Nařízení pro evropskou normalizaci
19
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
• Implementace systému „Veřejné připomínkování návrhů technických norem“
• Začlenění předmětu technické normalizace do vzdělávacích programů
odborných SŠ/VŠ
• Podpora činnosti českých sekretariátů technických komisí (TC) CEN a podpora
národních aktivit na úrovni TC a WG (pracovní skupiny).
Metrologie – metrologické zabezpečení
• Navrhnout technické řešení pro provádění zkoušek (podle zákona o metrologii
se má nazývat ověření podle par. 11, odst. 4) vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů na místě jejich instalace na základě narůstajícího počtu žádostí a dotazů
občanů nespokojených se zkouškami provedenými příslušnými distributory.
• Připravit překlad dokumentu JCGM 106:2012 2012 – Úloha nejistot měření
v posuzování shody a nové verze normy ISO 13528 – Statistické metody
ve vyhodnocování PT, která bude využita při vyhodnocování MPZ a DMPZ
(projednaná součást plánu tvorby norem na r. 2014).
Zkušebnictví – využívání v regulované i neregulované oblasti
• Přispějeme ke zpracování materiálů, prezentací, publikací apod. v rámci OS.
Konkrétně se bude jednat zejména o návrh Pozičního dokumentu k problematice kvality v zakázkách financovaných z veřejných zdrojů.
• Budeme pokračovat v propagaci značky „Osvědčeno pro stavbu“ na konferencích, seminářích atd.. V souvislosti se zavedením nařízení Evropského
parlamentu č. 305/2011, tento certifikát umožní výrobcům jednoduší vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních materiálů.
Akreditace – využívání akreditace
Zajistíme komunikaci s jednotlivými subjekty s využitím elektronických nástrojů,
propagaci aktivit RK ČR v rámci plenárního zasedání EA v Praze a uspořádání
seminářů pro držitele a žadatele o OA (Praha, Brno – červen 2014).
Ochrana spotřebitele – využívání třetí nezávislé strany v aktivitách na
ochranu spotřebitelů
Priorita se bude v r. 2014 zaměřovat na posilování úlohy třetí nezávislé strany při
kontrolách hřišť a sportovišť s cílem zvyšovat důvěru v bezpečnost jejich provozu
a sestávat bude ze dvou aktivit:
• Zpracování Příručky správné praxe pro provoz dětských hřišť a sportovišť
• Organizace řady seminářů v regionech k podpoře využívání nezávislé kontroly
provozu hřišť a sportovišť třetí stranou (nejméně tři semináře).
Kontakt:
Ing. Jiří Růžička, MBA, člen Rady kvality ČR
předseda odborné sekce
Tel.: 272 096 222
E-mail: [email protected]
20
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie
Rozvoj kvality cestovního ruchu je předmětem činnosti odborné sekce Rada
kvality – Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie
Cíle odborné sekce:
• Další rozvoj a podpora Českého systému kvality služeb v České republice
• Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu prostřednictvím
zvyšování kvality služeb
• Zajištění vnímaní kvality poskytovaných služeb jako nástroje k zvýšení
konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu – zvýšení důvěryhodnosti
standardizace a následných certifikací
• Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu – transparentnost trhu cestovního ruchu v celém spektru nabízených služeb, která zajistí jednotlivým
spotřebitelům snadnou orientaci.
• Profesionalizace řízení subjektů cestovního ruchu – využívání moderních
nástrojů managementu kvality
• Posílení významu profesních sdružení v cestovním ruchu
• Realizace trvalého partnerství mezi státem (MMR ČR) a profesními sdruženími
působícími a spotřebitelskými organizacemi v cestovním ruchu.
Spolupracující organizace:
• Příslušné profesní organizace v cestovním ruchu
• Svaz obchodu a cestovního ruchu
• Komise Rady pro cestovní ruch AK ČR
• Organizace destinačního managementu
Plán činnosti na rok 2014
• září/říjen – zasedání odborné sekce Rady kvality
• pokračování realizaci projektu odboru cestovního ruchu MMR s názvem
Národní systém kvality služeb cestovního ruchu, jehož předmětem je vytvoření
Českého systému kvality služeb.
– Certifikace organizace cestovního ruchu a navazujících služeb
– Budování povědomí o značce ČSKS a navazující komunikační aktivity
včetně podílu na pořádání měsíce kvality ve spolupráci s Radou kvality ČR
– Pokračování v záměru vstupu ČSKS do Programu Česká Kvalita
• spolupráce se sektorovou radou cestovního ruchu ve vazbě na Národní
soustavu povolání a Národní systém kvalifikací a na zákon 179/2006
• podpora členské základny odborné sekce
Kontakt:
Radek Chaloupka, tajemník odborné sekce
Odbor cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Tel: 234 154 406, Fax: 234 154 002
E-mail: [email protected], www.mmr.cz
21
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kvalita v životním prostředí
Jedním ze strategických záměrů Národní politiky kvality je vedle dalších také
ochrana životního prostředí, s prioritním zaměřením na následující oblasti:
• energetická a materiálová účinnost,
• odpady (snižování produkce, znovuvyužití, recyklace),
• vodní hospodářství, odpadní vody,
• ovzduší,
• snižování environmentálních dopadů výrobků a služeb (ekoznačení, ekodesign).
Činnost odborné sekce se zaměřuje především na následující oblasti:
• Podpora zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001,
EMAS), včetně podpory souvisejících projektů.
• Podpora environmentálního značení v ČR (nové výrobky a výrobkové skupiny,
propagace, publicita předávání certifikátů).
• Podpora Národního programu čistší produkce (semináře, podpora projektů).
• Spolupráce s dalšími pracovními skupinami a organizacemi:
– Rada pro dobrovolné nástroje,
– Česká inspekce životního prostředí,
– Česká obchodní inspekce,
– Národní informační středisko podpory kvality.
• Podpora environmentálního vzdělávání zaměstnanců veřejné správy.
• Podpora uplatňování akreditace v oblasti životního prostředí
• Rozšiřování spolupráce a zapojování podnikatelské sféry do činností realizovaných odbornou sekcí.
Předsedou odborné sekce je Mgr. Daniel Hájek, oddělení dobrovolných nástrojů
MŽP. V sekci dále působí mimo jiných zástupci Hospodářské komory ČR,
Ministerstva průmyslu, Českého institutu pro akreditaci, České společnosti pro
jakost, Národního informačního střediska podpory kvality, poradenských
společností.
Kontakt:
Mgr. Daniel Hájek
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel.: 267 122 489
E-mail: [email protected]
www.npj.cz/sekce-rady-kvality-cr/kvalita-v-zivotnim-prostredi
22
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Kvalita potravin a zemědělských surovin
Bezpečné, dobré a kvalitní potraviny pro všechny je základním mottem všech
opatření, kterými se sekce pro kvalitu potravin a zemědělských surovin zabývá.
Pro rok 2014 a další období se jedná se o následující tematické okruhy, které
bude odborná sekce řešit:
• Kvalitativní schémata v rámci EU (ZTS, CHZO, CHOP) – prioritní projekt OS
• Značka kvality KLASA
• Regionální potraviny
• Potravinové právo a jeho harmonizace
• Dozorová činnost
• Kvalita v lesnictví
• Bezpečnost potravin, systém RASFF
Jednání odborné sekce pro kvalitu potravin a zemědělských surovin je plánováno
1x čtvrtletně. Prioritní je implementace schémat kvality pro potraviny EU v podmínkách ČR (ZTS, CHZO, CHOP) a dále udělování značky kvality KLASA, kdy
jmenovaná Hodnotitelská komise ustavená při Sekci potravinářských výrob –
Úřadu pro potraviny MZe a složená ze zástupců MZe, potravinářských svazů,
kontrolních orgánů, výzkumných pracovišť a odborných škol, doporučuje panu
ministru zemědělství vybrané potravinářské výrobky k udělení značky kvality
KLASA. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně kvalitní a zdravotně
nezávadné potraviny.
Kontakt:
Ing. Jindřich Fialka, předseda Odborné sekce
ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: 221 812 465
E- mail: [email protected]
www.eagri.cz
23
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kvalita ve zdravotnictví
Hlavní body pracovní činnosti sekce v roce 2014:
Podpora a rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví zejména:
• Legislativa – spolupráce s Ministerstvem vnitra
• Vzdělávání:
– aktualizace obsahu a rozsahu vzdělávacího kurzu s názvem „Certifikovaný
kurz pro koordinaci dobrovolníků a dobrovolnických programů v systému
zdravotní péče“ určeného pro pracovníky nelékařských profesí pracujících
ve zdravotnictví, podle současné situace a poptávky ve zdravotnickém
sektoru
– vytvoření kurzu pro koordinátory dobrovolníků „Management dobrovolnictví
ve zdravotnickém zařízení“ z hlediska operativního a praktického aspektu.
Kontakt:
Mgr. Milena Kalvachová, MZ ČR, předsedkyně Odborné sekce
Oddělení kvality zdravotních služeb
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 972 361, Fax: 224 915 984
E-mail: [email protected]
Kvalita ve veřejné správě
Sekce kvality ve veřejné správě je odbornou sekcí Rady kvality ČR (dále jen
„Rada“), vznikla v rámci naplňování přijaté Strategie Národní politiky kvality (dále
jen „Strategie NPK“) pro období let 2008 – 2013 a jejím úkolem je realizovat tuto
strategii v oblasti veřejné správy.
Konkrétně jde o následující činnosti:
• realizuje Strategii NPK v ČR na období let 2011 až 2015 v oblasti veřejné
správy;
• navrhuje Radě prioritní směry zaměření Národního programu kvality ČR pro
jednotlivé roky;
• dává podněty k dalšímu rozvoji kvality ve veřejné správě, případně navrhuje
řešení k odstranění naléhavých problémů v této oblasti a předkládá je k projednání Radě;
• působí jako poradní orgán ředitele odboru veřejné správy a eGovernmentu
Ministerstva vnitra;
• plní roli Odborné sekce kvality ve veřejné správě v cenách Ministerstva vnitra
za kvalitu a inovaci ve veřejné správě;
• vypracovává pro Radu podklady do publikace Národní program kvality,
24
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
v níž hodnotí vývoj kvality ve veřejné správě, míru plnění Strategie NPK.
Složení sekce
V čele sekce stojí ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu Mgr. Bohdan
Urban, který je zároveň členem Rady za Ministerstvo vnitra. Členy sekce jsou pak
zástupci úřadů státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací
a osoby s praxí ve veřejné správě.
Plán činnosti Odborné sekce kvality ve veřejné správě na rok 2014
a) Vyhodnocení 10. Národní konference kvality ve veřejné správě
b) Zapojení členů sekce do nového ročníku soutěže o Ceny MV za kvalitu
a inovaci ve veřejné správě
– aktualizace Statutu Cen MV na rok 2014 (březen 2014)
– výběr přihlášek a jejich zařazení do soutěže (květen – červen 2014)
– hodnocení závěrečných zpráv, individuální zapojení členů sekce (říjen
a listopad 2014)
– návrh na udělení cen (prosinec 2014)
c) Projednání a návrh změn v organizaci a koncepci příští 11. Národní konference
kvality ve veřejné správě (červen, červenec 2014)
d) Příprava 11. Národní konference kvality ve veřejné správě
Kontakt:
Mgr. Bohdan Urban, člen Rady kvality ČR a předseda odborné sekce
ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu
Ministerstvo vnitra
náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Tel.: 974 817 524, 602 273 273
Fax: 974 816 837
E-mail: [email protected]
www.mvcr.cz
Kvalita v obranném a bezpečnostním průmyslu
Úkolem sekce je realizace Strategie Národní politiky kvality na období let 20112015 v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Konkrétně to znamená
podporovat školicí, poradní a auditní programy Ministerstva obrany ke zvýšení
kvality a spolehlivosti výrobků a služeb, určených k zajištění obranyschopnosti
a bezpečnosti státu, zabezpečení konkurenceschopnosti obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a plnění závazků České republiky vůči NATO.
Realizace protokolu č. 1 mezi AOBP a Úř OSK SOJ
Pokračovat v realizaci systémových opatření pro činnost Úřadu u členů AOBP za
účelem pokrytí předvýrobních etap, zajištění subdodávek a pokrytí oblasti
vývojových procesů ve vazbě na certifikovaný systém managementu kvality podle
AQAP/ČOS.
25
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Propagační činnost v příslušných periodikách
• Časopis AOBP „Rewiev“ – zabezpečit informace podle aktuálních potřeb
v oblasti obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti
• Časopis rezortu MO A-report
• Portál www.defencecatalogue.cz
IDET 2015
V návaznosti na finanční možnosti a rozsah předpokládané účasti zabezpečit
tvorbu propagačních a podkladových materiálů na IDET 2015.
Implementace dokumentu Úř OSK SOJ „SOJ – Návod pro odběratele“
• Realizovat spolupráci mezi Úř OSK SOJ a Generálním ředitelstvím cel;
• Realizovat spolupráci mezi Úř OSK SOJ a Vězeňskou službou;
• Podle požadavků ostatních odběratelů (zákon č. 309/2000 Sb.).
Školící a poradenské aktivity
• Zabezpečit lektorskou činnost podle požadavků obranného a bezpečnostního
průmyslu;
• Realizovat lektorskou činnost pro odběratele obranných a bezpečnostních
technologií;
• Podílet se v součinnosti s Univerzitou obrany na přípravě odborných seminářů
organizovaných pro obranný a bezpečnostní průmysl a státní subjekty podle
jednotlivých odborností.
Odborné sekce AOBP
Zabezpečit účast odborníků a informační podporu v nově vytvořených odborných
sekcích AOBP.
Spolupráce v Technologické platformě energetická bezpečnost ČR
Zabezpečit spolupráci rezortu MO s Technologickou platformou energetická
bezpečnost ČR při definování požadavků na ochranu kritické infrastruktury
energetiky k zajištění kybernetické bezpečnosti.
Kontakt:
Ing. Martin Dvořák Ph.D., předseda Odborné sekce
Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti
Nám. Svobody 471, 16001 Praha 6
Tel.: 973 213 901, Fax: 973 213 910
E-mail: [email protected]
26
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Sekce pro mediální podporu a propagaci kvality
Sekce pro mediální podporu a propagaci vznikla na podporu naplňování přijaté
Strategie Národní politiky kvality prostřednictvím propagace a mediální podpory
aktivit a programů Národní politiky kvality.
Sekce (OS) se zaměřuje především na propagaci Národní politiky kvality (NPK)
a jejich programů.
Mezi hlavní aktivity patří:
• propagace Národní politiky kvality
• propagace Programu Česká kvalita
• propagace Národní ceny kvality ČR
• propagace Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost
• propagace stěžejních akcí celostátního významu Rady kvality ČR
Sekce posuzuje žádosti o záštity a finanční příspěvky z rozpočtu Rady kvality ČR
na akce z oblasti kvality pořádané ostatními subjekty NPK i subjekty mimo NPK.
Sekce vypisuje a vybírá v rámci veřejné zakázky agenturu zajišťující mediální
podporu a propagaci NPK.
Sekce spolupracuje s ostatními odbornými sekcemi Rady kvality ČR a zpracovává
jejich podněty na propagaci NPK.
Sekce ve spolupráci s mediální agenturou sestavuje plán propagace pro
nadcházející rok a koordinuje propagační aktivity propagující NPK prostřednictvím
mediální agentury, prostřednictvím mediálních partnerů NPK a propagační aktivity
zajišťované prostřednictvím zaměstnanců Národního informačního střediska
podpory kvality.
Priority OS pro rok 2014:
• podpora programů Národních cen ČR
• vypsání veřejné zakázky na mediální agenturu zajišťující propagaci NPK v roce
2015
• podpora akcím ostatních OS Rady kvality ČR
• spolupráce na projektech Rady kvality ČR
Kontakt:
Ing. Jan Taraba
předseda Odborné sekce
Tel.: 221 082 637
e-mail: [email protected]
www.npj.cz
27
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Sekce společenská odpovědnost organizací
Odborná sekce byla ustavena dne 26. 6. 2008. Odborným garantem je Česká
společnost pro jakost. V současné době jsou jejími členy vedle zástupců Rady
kvality i zástupci ministerstev – MPSV, MPO, MŽ – zástupci HK, Kanceláře
poslance Falbra, ČIA, ČSJ, ČMKOS, BLF, BpS, ČMA, SOK, DTO, CQS, Institutu
společenské odpovědnosti, A-CSR, AIVD, Centra andragogiky, společnosti
Aperio, ENIRON, DIAKONIE, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace,
a zástupci vysokých škol – VŠE Praha, UTB Zlín, TUL Liberec, MUB Brno, VŠFS
Praha).
Poslání: Podpora a koordinace konceptu společenské odpovědnosti v ČR
Vize: Stát se uznávaným partnerem při podpoře a šíření myšlenek společenské
odpovědnosti v ČR
Strategické záměry na příští období:
– vytvořit základní předpoklady pro koordinaci aktivit významných organizací při
šíření konceptu společenské odpovědnosti;
– účast v realizaci Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost;
– propagace konceptu společenské odpovědnosti v českém prostředí;
– pořádání a spolupráce při zajišťování odborných akcí k problematice společenské odpovědnosti;
– propagace společenské odpovědnosti naší veřejnosti;
– vytvoření diskusního fóra k problematice společenské odpovědnosti
– podpora vzdělávání ke společenské odpovědnosti ve školách;
– podpora uplatňování společenské odpovědnosti ve veřejné správě.
Realizované aktivity v roce 2013:
– Zásadní aktivitou byla účast členů OS na přípravě Národního akčního plánu pro
společenskou odpovědnost, který se nachází na počátku roku 2014 ve finálním
zapracování mezirezortních připomínek s tím, že bude předložen ke schválení
vládě ČR. Na tvorbě se podíleli všichni členové OS, dopracování ve spolupráci
s gestorem pak stanovená pracovní skupina OS.
– Souběžně s evropským průzkumem byl odbornou sekcí realizován průzkum
názorů veřejnosti na společenskou odpovědnost organizací v ČR – český
Eurobarometr. Výsledky průzkumu jsou uvedeny na webových stránkách NPK
(viz prezentace na listopadové konferenci 2013).
– OS zajistila odborný obsah sekcí pro společenskou odpovědnost na mezinárodních konferencích Ostrava 2013 (květen) a Listopadové konferenci kvality
2013 (listopad) a účast na dalších konferencích (např. konference Jihomoravského a Moravsko-slezského kraje k CSR), spolupořádala a aktivně se
zapojila do diskuse v rámci Kulatého stolu k Národnímu akčnímu plánu pro
společenskou odpovědnost pod záštitou gestora (MPO) v záři 2013. Jednotliví
členové OS se zúčastnili nejen výše uvedených odborných akcí, ale sami
pořádali další významné odborné akce.
– Někteří členové OS aktivně spolupracovali při tvorbě národní normy pro
systémy společenské odpovědnosti a v programu Národní ceny za CSR byli
odbornými hodnotiteli.
28
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Zaměření aktivit odborné sekce Společenská odpovědnost organizací v roce
2014:
– Aktivní spolupráce s gestorem za CSR při dopracování Národního akčního
plánu CSR v ČR.
– Pořádání odborných akcí k vybraným problémům společenské odpovědnosti,
zejména mezinárodního Fóra CSR a zajištění odborných sekcí v rámci pořádaných mezinárodních konferencí v rámci Listopadu – Měsíce kvality a tradiční
ostravské konference QUALITY.
– Podpora odborných akcí členů OS a posílení koordinace aktivit všech zainteresovaných stran.
– Podpora stávajících regionálních platforem pro CSR a iniciace zakládání
v dalších regionech.
– Podpora prokazování systémů managementu společenské odpovědnosti v ČR
dle platných standardů včetně cen za CSR.
– Podpora informačních kanálů v oblasti CSR (spolupráce při tvorbě obsahu
národního informačního portálu a odborné platformy pro CSR v ČR).
– Nové podpůrné a vzdělávací aktivity v oblasti společenské odpovědnosti pro
podnikatelský a veřejný sektor (tvorba příruček a případně i vzdělávacích
programů dle aktivit Národního akčního plánu CSR).
– Zmapování všech cen udílených v ČR v oblasti společenské odpovědnosti
(systémových i dílčích) a provést jejich vyhodnocení z hlediska přínosu pro
rozvoj CSR v ČR.
– Celostátní soutěž o nejlepší studentské práce v oblasti CSR.
– Vytvoření národní sítě UN Global Compact v ČR.
Odborná sekce má svoji informační rubriku na webových stránkách NIS-PK
(www.npj.cz)
Kontakty:
Ing. Alena Plášková, CSc., předsedkyně OS
E-mail: [email protected]
Mgr. Danuše Svobodová, tajemnice OS
E-mail: [email protected]
Kvalita v dopravě
Odborná sekce v dopravě se v roce 2013 věnovala především otázce kvality ve
veřejné dopravě, v oblasti pozemních komunikací, v problematice sjednocování
elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a Evropskému jízdnímu
řádu. Všechny aktivity v sekci byly řešeny ve prospěch uživatelů dopravní
infrastruktury a cestujících a dále byly zmiňovány praktické problémy podnikatelů
v dopravě. Výstupy OSKD lze prostřednictvím předsedkyně odborné sekce Ing.
Olgy Krištofíková, členky Rady kvality ČR za Ministerstvo dopravy, komunikovat
v rámci Rady kvality ČR jako poradního orgánu vlády ČR, který spolupracuje
s organizacemi zabývajícími se problematikou kvality, akreditace, certifikace,
29
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
zkušebnictví a normalizace a dalšími organizacemi v těchto oblastech.
Náměty pro zaměření odborné sekce pro rok 2014:
• Hlavní prioritou OSKD pro rok 2014 je problematika „Koncepční záměr řízení
železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky“
Kvalita v dopravě, zvláště pak železniční, úzce souvisí s jejím bezchybným,
bezpečným, plynulým a ekonomickým řízením. Z uvedeného důvodu Ministerstvo
dopravy zadalo prostřednictvím TA ČR řešení projektu s názvem „Koncepční
záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České
republiky“.
Výsledkem uvedeného řešení je certifikovaná metodika, z níž je patrno jak
efektivně a bezpečně řídit železniční provoz v podmínkách ČR.
Materiál obsahuje:
1. Rozsah řízených oblastí
2. Způsob jejich řízení
3. Počty zaměstnanců
4. Provázanost jednotlivých dispečerských aparátů
5. Legislativní vstupy do příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů
Výstup bude užíván MD odborem infrastruktury a územního plánu a dále bude
výstup předán k užívání na SŽDC, s. o. V rámci řešení této priority budeme
sledovat praktické využívání metodiky a následné kvalitativní změny v řízení
provozu železniční dopravy na tratích ve vlastnictví státu.
Dále se OSKD bude v roce 2014 věnovat těmto problematikám:
• Sjednocení elektronických systému plateb a odbavování cestujících a Evropský
jízdní řád.
• Zaměření na oblast lidských zdrojů, které výrazně ovlivňují kvalitu dopravy a to
ve spolupráci se Sektorovou radou pro dopravu.
• Lepší uplatňování a rozšiřování standardů v oblasti veřejné linkové osobní
dopravy.
• Pokračování v procesu „Otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících
v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy“.
• Udržování a uplatňování Systému kvality pro pozemní komunikace včetně
podpory řešení dalších potřebných dokumentů k zajištění kvality prováděných
staveb a zvyšování efektivity bezpečnosti silničního provozu. Zajištění
jednotného standardu údržby PK, který má stanovit pravidla a parametry
k zajištění běžné a zimní údržby silnic I. třídy po roce 2013.
• Spolupráce s vybranými technickými komisemi mezinárodních a evropských
normalizačních organizací na tvorbě a zavádění těchto norem do soustavy
ČSN.
Kontakt:
Ing. Olga Krištofíková, členka Rady kvality ČR, předseda OSKD
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
Tel.: 225 131 445
E-mail: [email protected]
30
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Kvalita v obchodě
Základním mottem fungování sekce je řešit praktické problémy podnikatelů v obchodě přispívající ke zvyšování kvality prodeje zejména ve prospěch spotřebitelů.
Žádoucí je také, aby sekce mezi sebou spolupracovaly. Výstupy lze prostřednictvím předsedy odborné sekce PhDr. Ludvíka Vomáčky, který je členem Rady
kvality ČR za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, komunikovat v rámci Rady
kvality ČR jako poradního orgán vlády ČR, který spolupracuje s organizacemi
zabývajícími se problematikou kvality, akreditace, certifikace, zkušebnictví a normalizace a dalšími organizacemi obdobného zaměření. Také se aktivně podílí na
přípravě legislativy týkající se problematiky kvality, ochrany oprávněných zájmů,
životního prostředí, zásad společenské odpovědnosti organizací či ochrany
spotřebitele.
Náměty pro zaměření této sekce pro rok 2014 zůstávají:
• kvalita vnímání obchodu – podpora zlepšení image obchodu a společenského
ocenění práce v obchodě
– odborné vzdělávání pro oblast obchodu – v roce 2011 vznikla Sektorová
rada pro obchod a marketing – příprava dílčích a úplných kvalifikací pracovníků v obchodě – dle zákona č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání
• rozvoj Programu Česká Kvalita (resp. kvalita výrobků na českém trhu), Regionální výrobek
• společenská odpovědnost podniku (CSR); Korektní podnikání
• legislativa (nejednotný výklad), technické a hygienické normy (normy on-line),
standardizace, certifikace
• práce specializovaných skupin při využití expertních týmů Svazu:
– potraviny – např. správná hygienická praxe při prodeji potravin, označování,
ceny potravin
– nepotraviny (průmyslové zboží) – např. kvalita hraček, dětské obuvi, dovozy
z třetích zemí
Doprovodné akce a aktivity roku 2013:
• 19. ročník evropské konference o obchodu „Retail Summit 2013“ (RS 2013)
• Samoška – kongres pro nezávislý trh (23. 1. 2013 Olomouc, 6. 6. 2013 Hradec
Králové)
• „kulaté stoly“ k aktuální problematice potravinářské i nepotravinářské např.
nová pravidla pro označování potravin, materiály a předměty z plastů určených
pro styk s potravinami, domácí chemie, kosmetika, prekurzory výbušnin
• seminář k problematice občanského zákona; prodej zboží, záruka, reklamace
• workshop k platebním kartám
• seminář k problematice nových předpisů pro prodej alkoholu
• mediální aktivity – např. účast v televizních a rozhlasových pořadech
• připomínkování legislativy – zákon o potravinách, o významné tržní síle, o obalech
• workshop – evropský projekt sociálního dialogu
• zpracování příručky prodeje květin v prodejnách potravinářského obchodu
31
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Doprovodné akce a aktivity plánované pro rok 2014:
• účelově zaměřené odborné semináře k aktuální problematice z oblasti legislativy české i evropské, k bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků
• vyváženost, podpora kvalitnějších a etických vztahů v dodavatelském řetězci
potravin (osvěta a jednání s partnery)
• podpora aktivit v rámci České technologické platformy pro potraviny
• 20. ročník evropské konference o obchodu „Retail Summit 2014“
• Samoška – kongres pro nezávislý trh (16. 1. 2014 v Ostravě, druhý v červnu)
• Pokračování v prosazování stejných podmínek pro všechny podnikatele v ČR –
Pracovní tým RHSD pro vnitřní trh
• aktivity na podporu image obchodu a cestovního ruchu (tiskové konference,
mediální osvěta)
• podpora kvalitnějšího podnikatelského prostředí, odstraňování administrativních bariér a nadbytečné regulace (např. v rámci Podnikatelské rady)
• kulaté stoly k odbornému vzdělávání a pro zlepšení úrovně kvalifikací ve
vnitřním obchodu a cestovním ruchu
• vydávání odborných monopublikací a manuálů s vybranou tematikou se zaměřením především na podporu malého a středního podnikání
• semináře k nové legislativě navazující na „plán nulové tolerance k černému trhu
s lihovinami“.
Kontakt:
PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., předseda Odborné sekce
Tel.: 224 805 158, Fax: 224 230 606
E-mail: [email protected], ww.socr.cz
Kvalita v energetice
Odborná sekce, jejímž gestorem je ČEZ, a. s., byla založena v říjnu 2010. Důvodem jejího vzniku bylo především naplňování závazků Charty kvality ČR, k jejímž
principům se ČEZ, a. s., jako první energetická společnost v ČR, přihlásila.
Posláním sekce Kvalita v energetice je koordinace a podpora řešení specifických
problémů v oblasti kvality a systémů řízení v sektoru energetiky, aktuálně zejména
se zaměřením na bezpečnost a kvalitu v jaderné energetice a v elektrizační
soustavě.
V prvních dvou letech činnosti sekce se postupně stabilizovala a rozšířila její
členská základna. V současné době má energetická sekce Rady kvality ČR 20
stálých členů, zastupujících odbornou veřejnost z řad energetických společností,
jejich dodavatelů, zainteresovaných státních organizací, zástupců tzv. třetích stran
a projektantů.
Práce sekce je momentálně zaměřena dvěma hlavními směry, kterým odpovídají
i následující dvě pracovní skupiny sekce a zaměření jejich činnosti.
• Pracovní skupina Kvalita v elektrizační soustavě
Koordinátorem činnosti této pracovní skupiny je vedoucí oddělení Jakost ČEZ
32
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Distribuce, a. s., Ing. Jaromír Marvan.
Tato skupina se aktuálně zabývá především tématy:
Kvalitativní požadavky na bezpečnost v elektrizační soustavě
Kvalita standardů a energetické legislativy
• Pracovní skupina Bezpečnost a kvalita pro jadernou energetiku
Koordinátorem činnosti pracovní skupiny, která se zabývá jadernou oblastí, je
předseda sekce Ing. Daniel Jarchovský, ředitel útvaru Kvalita a systém řízení
ČEZ, a. s.
Činnost této skupiny se v roce 2013 týkala především předprojektových prací ve
vztahu k tématu:
Způsobilost lidských zdrojů v oborech kvality pro jadernou energetiku
Nejvýraznějším počinem energetické sekce Rady kvality ČR v současné době je
záměr projektu NUQAS (nuclear – qualification – assurance – system), tj. systém
pro zajištění způsobilosti pracovníků pro jadernou energetiku v ČR, navazující na
výše uvedené hlavní téma jaderné skupiny.
Šíře nastoleného tématu si v uplynulých třech letech vyžádala náročnou analytickou předprojektovou přípravu, rozdělenou do tří etap:
– V 1. etapě sekce realizovala průzkum současného stavu v organizacích
a firmách v ČR. Výsledky průzkumu analyzovala a definovala problematická
místa. Výstupy z analýzy byly zpracovány formou závěrečné zprávy, zahrnující
návrhy případných systémových opatření, směřujících ke zlepšení současného
stavu.
– 2. etapa logicky navázala podrobnou rešerší požadavků a doporučení v této
oblasti a konzultacemi s vybranými dotčenými subjekty v oboru.
– Ve 3. etapě (rok 2013) práce pokračovaly jednak přípravou návrhu
metodického návodu pro zařazování procesů nebo činností mezi činnosti
významné z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany s budoucí vazbou
na potřebu jaderné způsobilosti pracovníků, a jednak benchmarkingovými
analýzami a seminářem k inspirativním principům britského státního jaderného
programu.
Na základě závěrů z těchto etap, a vyplývající návrhů opatření, byl definován
hlavním cíl projektu NUQAS:
„Do roku 2020 mít v ČR zavedený státem podporovaný komplexní a efektivní
systém pro zajišťování způsobilosti všech pracovníků ovlivňujících, ať už přímo
nebo nepřímo, jadernou bezpečnost a radiační rizika provozu jaderných zařízení
v ČR.“
Záměr projektu byl v říjnu 2013 prezentován Radě kvality ČR, která převzala, jako
odborný garant, záštitu nad jeho realizací.
Tyto aktivity v uplynulém období výrazně podpořil gestor sekce, ČEZ, a. s., a to
profinancováním potřebné odborné poradenské podpory, bez níž by realizace
úkolů nebyla možná. Cíle pracovní skupiny Bezpečnost a kvalita pro jadernou
energetiku pro rok 2013 tak byly naplněny.
Hlavním cílem sekce pro rok 2014 je realizace přípravné fáze projektu, která bude
spočívat především v jeho prosazení a zajištění financování jeho dalších fází.
33
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Vzhledem k náročnosti a významu projektu se předpokládá kofinancování z různých zdrojů, včetně fondů EU.
Kontakt:
Ing. Daniel Jarchovský, předseda Odborné sekce ŘÚ kvalita a systém řízení
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
Tel.: 211 042 401
E-mail: [email protected]
www.cez.cz
Kvalita služeb a sociálního začleňování
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) založilo v roce 2013 Odbornou sekci
kvality služeb sociálního začleňování (OS), ve které je zastřešováno resortní téma
kvality v službách sociálních, dalších službách pro seniory, službách pro rodinu
a sociálně právní ochrany a službách trhu práce. Pojítkem všech těchto služeb je
jejich podpora lidem v sociálním začleňování do společnosti. Sekce je orgánem
Rady kvality ČR, která je vrcholným poradním a konzultačním orgánem vlády
České republiky, který zajišťuje plnění Národní politiky kvality v České republice.
MPSV má vytyčeny v Národní politice kvality na období 2011 – 2015 následující
strategické záměry:
• Kvalita úrovně, dostupnosti a kapacity poskytovaných sociálních služeb
• Ověřování kvality – hodnocení standardů kvality sociálních služeb
• Oceňování za kvalitu v resortu sociálních věcí
• Ochrana práv uživatelů
• Odbornost pracovníků – vzdělávání, kvalifikace, rekvalifikace
• Naplňování principu sociálního začleňování
• Transformace ústavní péče a podpora komunitních služeb
Na základě analýzy aktivit všech odborů MPSV k plnění „Strategie národní politiky
kvality v České republice na období 2011 – 2015“ byl sestaven návrh členů OS za
MPSV. Zástupci pěti odborů se sešli na ustavujícím jednání OS dne 19. dubna
2013. Zde byla projednána podoba OS za resort práce a sociálních věcí v souladu
se statutem Odborné sekce Rady kvality ČR – její název, složení včetně funkcí
a plán jednání, její záměr a prioritní úkoly.
Plánované hlavní aktivity sekce
V rámci naplňování strategie Národní politiky kvality je záměrem členů OS:
– sdílet informace o kvalitě ve své oblasti působení a
– podporovat naplnění roční priority zvolené sekcí.
Prioritní téma pro rok 2013 bylo zvoleno:
Značky a ceny v resortu práce a sociálních věcí
Výsledky plnění plánu aktivit 2013
1. Zajistit fungování nové odborné sekce Rady kvality – organizovat jednání
34
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
a informovat o jejím vzniku uvnitř i vně resortu. Proběhly dvě jednání OS dne
19. 4. a 2. 8. 2013.
2. Zpracovat písemnou informační zprávu o přehledu značek a cenách v resortu
práce a sociálních věcí – sesbírat podklady z MPSV a členů OS mimo MPSV,
zjistit formu zapojení MPSV, komunikovat s organizátory cen a správci značek.
Členové se průběžně věnovali sběru informací. Zpráva byla zapracována
koncem roku a bude zveřejněna na webu OS.
Přínosy pro Národní politiku kvality
Zpracování přehledu značek kvality a ocenění v resortu práce a sociálních věcí,
které propagují důraz na kvalitu ve službách, a které nejsou evidovány u Rady
kvality ČR.
Prioritní téma roku 2014:
Propojení systémů kvality sociálních služeb a sociální ochrany pro děti
V průběhu roku 2013 si členové ujasnili, že v roce 2014 by se chtěli věnovat
tématu kvality v sociálních službách a ve službách sociálně právní ochrany dětí.
Téma nabývá na významu na základě Programového prohlášení vlády a Koaliční
smlouvy ČSSD, KDU-ČSL a ANO. Záměr resortu je pověřené organizace sociálně
právní ochrany a zařízení zvláštní okamžité pomoci zařadit od roku 2015 pod
systém inspekcí sociálních služeb. V roce 2014 bude k propojení systémů
probíhat komunikace zejména odboru sociálních služeb a odboru sociálně právní
ochrany.
Kontakt
Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
členka Rady kvality ČR
předsedkyně odborné sekce
Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
Tel.: 221 922 471
E-mail: [email protected]
www.mpsv.cz
35
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2. KAPITOLA
Kalendář akcí pořádaných
v rámci Národního programu
kvality v roce 2014
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY
37
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
STĚŽEJNÍ AKCE ROKU 2014 KONANÉ
POD ZAŠTITOU RADY KVALITY ČR
■ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě, pořádá Ministerstvo vnitra ČR
a Královéhradecký kraj, Hradec Králové, 18. – 19. února 2014.
Konference je celostátní akcí určená zástupcům veřejného sektoru. Je setkáním
odborníků z oblasti kvality k předávání a výměně zkušeností a dobrých praxí při
zavádění kvality ve veřejné správě.
■ Manažer roku 2013, pořádá ČMA, palác Žofín, Praha 1, 24. dubna 2014.
Slavnostní vyhlášení 21. ročníku. Vyhlašovatelé jsou Česká manažerská asociace,
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů. Hlavní organizátor je Česká manažerská asociace. Soutěž Manažer roku je
nejprestižnější a nejobjektivnější soutěží osobností v oblasti managementu
a ekonomiky v České republice. Má dlouholetou podporu vládních představitelů,
oficiální vyhlašovatele, seriózní podporovatele, dlouholetou tradici a ohlas u odborné
i laické veřejnosti. Soutěž je nezávislé, náborové, exaktní hodnocení uznávaných
odborníků, ne nahodilá anketa čtenářů či laiků.
■ 23. ročník konference s mezinárodní účastí KVALITA – QUALITY 2014, pořádá
DTO CZ, s.r.o., Ostrava, 13. – 14. května 2014.
V plenárním jednání vystoupí odborníci našich i zahraničních firem. Součástí
konference bude i setkání kateder a pedagogů zabývajících se managementem
kvality a odborné sekce. Tematická zaměření: Výkonnost procesů a organizací,
Organizační kultura, učení a znalosti, Leadershop, motivace, trvalé zlepšování,
Nástroje a techniky kvality a výkonnosti, Sítě – partnerství – kooperace, Inovační
schopnost v dodavatelském řetězci a vztahy se zákazníky, Kvalita, kreativita
a inovace, Management rizik, Lean přístupy a kvalita. Příležitost k odbornému
setkání dostanou i doktorandi ve studentské sekci určené pro prezentaci zajímavých
výstupů diplomových a doktorandských prací.
■ 17th QMOD International Conference, (Quality Management and Organizational Development), pořádá DTO CZ, Praha, 3. – 5. září 2014
Téma „Vstupy pro znalostní ekonomiku – od kvality produktu ke kvalitě znalostí“ se
stalo klíčovým a obsahovým rámcem v pořadí už 17. ročníku mezinárodní
konference QMOD, která se uskuteční poprvé v historii konání těchto významných
fór kvality v České republice.
■ Konference ŘÍZENÁ KVALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SFÉŘE,
pořádá DTO CZ, Ostrava, 15. října 2014.
DTO CZ, s.r.o., pořadatel již 11. ročníku připravuje pravidelné setkání zástupců
všech odvětví zdravotnictví a sociální sféry, představitelů vedení firem a specialistů.
Konference se těší velké pozornosti domácích i zahraničních špičkových odborníků
působících ve zdravotní a sociální oblasti. Vystoupení odborníků budou orientována
na klíčové oblasti v rámci nastavení jednotlivých sekcí: Systémy řízení kvality ve
zdravotnickém zařízení, Nástroje k zvyšování a vyhodnocování kvality v zařízeních
sociálních služeb.
■ Cena kvality v sociální péči, pořádá Siviliania, s.r.o., Praha Senát Parlamentu
ČR, 21. října 2014.
9. celostátní finále projektu Cena kvality v sociální péči. Projekt již mnoho let
motivuje poskytovatele k tvořivému a nadšenému rozvoji služeb pro uživatele, hledá
excelenci práce spojenou s vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Slavnostní
finále je pro poskytovatele velkým motivátorem do další práce.
38
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
LISTOPAD MĚSÍC KVALITY V ČESKÉ REPUBLICE
Na měsíc listopad připadá nejen Světový dne kvality, ale téměř v celé Evropě jsou
v tomto měsíci organizovány akce na podporu kvality. V průběhu měsíce listopadu
jsou v ČR pořádány odborné akce, konference, semináře, workshopy a různá
setkání odborníků. Záměrem akcí je přinést nové poznatky a informace nejen
manažerům kvality, ale především vrcholnému vedení firem, pracovníkům
veřejných služeb (školy, zdravotnická zařízení, doprava) a veřejné správě v celé
České republice. Jako součást aktivit Národní politiky kvality Rada kvality ČR
vyhlašuje každoročně celonárodní program Listopad – Měsíc kvality. V České
republice jsou nejvýznamnější akce pořádány Českou společnostní pro jakost,
Sdružením pro oceňování kvality a Národním informačním střediskem podpory
kvality. Záštitu nad těmito akcemi přebírají každoročně vedle představitelů
podnikatelských svazů a sdružení i vrcholoví představitelé státu.
Mezinárodní konference 2014, pořádá Česká společnost pro jakost, Praha,
Národní dům na Vinohradech, 11. listopadu 2014.
Stejně jako v minulých letech, i v roce 2014 bude jedním z vrcholů „listopadových
akci“ mezinárodní konference zaměřená na novinky v integrovaném systému
kvality v oblasti normalizace a legislativy, modelu EFQM, Národní ceně apod.
Cílem konference je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a předat nejnovější
poznatky z oboru nejen absolventům našich kurzů, držitelům certifikátu, ale i všem
ostatním zájemcům.
■
Večer s Českou Kvalitou, pořádá Národní informační středisko podpory
kvality, Praha, Národní dům na Vinohradech, 11. listopadu 2014.
Společenský večer, v rámci něhož se předávají ocenění v Programu Česká Kvalita
– programu na podporu kvalitních výrobků a služeb. Jde o program zaštítěný
usnesením vlády a jeho cílem je přispět k orientaci spotřebitelů na trhu, zvýšit
nabídku kvalitního zboží a služeb a pomoci našim výrobcům uspět v konkurenčním boji.
■
Konference vítězů cen za kvalitu, pořádá Česká společnost pro jakost,
Praha, 25. listopadu 2014.
Cílem konference je seznámení se se zahraničními zkušenostmi při motivování
vedení organizací k excelenci a s vládními programy národních cen. Součástí
bude i diskuse a hledání cest zvýšení kvality a konkurenceschopnosti firem v současné ekonomické situaci.
■
Národní cena kvality České republiky a Národní cena ČR za společenskou
odpovědnost pro rok 2014, realizací je pověřeno Sdružení pro oceňování kvality,
Praha, 25. listopadu 2014.
Slavností večer je pořádán v souvislosti s vyhlášením výsledků a předáním
ocenění vítězům a finalistům programu Národní ceny kvality ČR a Národní ceny
ČR za společenskou odpovědnost za účasti představitelů vlády, podnikatelských
svazů a dalších významných hostů z domova i zahraničí.
■
39
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kalendář akcí 2014
BŘEZEN
23. mezinárodní konference „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“ spojená
s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky, pořádá Česká metrologická
společnost, Plzeň, 11. a 12. března 2014.
■
Setkání městských částí Prahy k metodě kvality místní Agenda 21, pořádá
Národní síť Zdravých měst ČR, Praha, 13. března 2014.
Seminář je určen všem zájemcům o problematiku MA21 zejména v městských
částech hl. m. Prahy, zejména tajemníkům úřadů, politikům a koordinátorům MA21,
ale také všem dalším zájemcům z řad NNO, škol a veřejnosti. Diskutováno bude
téma „MA21 jako metoda kvality ve veřejné správě! A problematika strategického
plánování a řízení – budou prezentovány příklady dobré praxe z vybraných městských částí. Účastníci setkání budou tak seznámení s praktickými ukázkami MA21.
■
SYMA 2014, pořádá Česká společnost pro jakost, Praha, 26. – 27. března 2014.
17. konferenci SYMA určenou především absolventům kurzů a držitelům certifikátů
České společnosti pro jakost. Při přípravě letošního programu jsme vycházeli
z novinek v oboru, z hodnocení předchozích konferencí SYMA a z Vašich námětů,
které průběžně od Vás získáváme. V rámci odborného programu budou opět témat
zaměřená na automobilový průmysl, EMS a BOZP. Dále vystoupí odborníci na
elektronickou archivaci, IT podporu „ISO“ norem či autorský zákon.
■
Seminář Uložení nákladu z pohledu dopravce, pořádá ČESMAD Bohemia,
České Budějovice, 25. března 2014, Ostrava, 27. března 2014.
■
DUBEN
Seminář Bytové spoluvlastnictví a SVJ, pořádá Sdružení nájemníků ČR,
1. dubna 2014.
■
48. konference ČKS, pořádá České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad
Pernštejnem, 15. – 16. duben 2014.
■
■
Seminář Bytová družstva, pořádá Sdružení nájemníků ČR, 16. dubna 2014.
Seminář Regulační diagramy založené na bayesovském principu, pořádá
Odborná skupina statistických metod při ČSJ a NIS-PK, Praha, 17. dubna 2014.
■
Manažer roku 2013, pořádá ČMA, palác Žofín, Praha 1, 24. dubna 2014.
Slavnostní vyhlášení 21. ročníku. Vyhlašovatelé jsou Česká manažerská
asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů. Hlavní organizátor je Česká manažerská asociace.
Soutěž Manažer roku je nejprestižnější a nejobjektivnější soutěží osobností
v oblasti managementu a ekonomiky v České republice. Má dlouholetou podporu
vládních představitelů, oficiální vyhlašovatele, seriózní podporovatele, dlouholetou
tradici a ohlas u odborné i laické veřejnosti. Soutěž je nezávislé, náborové, exaktní
hodnocení uznávaných odborníků, ne nahodilá anketa čtenářů či laiků.
■
40
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
■ Seminář Systémy managementu kvality, pořádá Agentura Amos, Dům
techniky Pardubice, 24. dubna 2014.
Obsahem semináře jsou aktuální informace o obsahových změnách v novele ISO
9001:2015 a problematika spojená s bezpečností výrobku (technické požadavky
na výrobek, odpovědnost/ručení za výrobek a odpovědnost za škody způsobené
vadou výrobku).
■ Zasedání Výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků na téma Městský
rozměr evropské politiky a investice do dostupného bydlení, pořádá Sdružení
nájemníků ČR, Praha, 25. – 26. dubna 2014.
■ Seminář Technické podmínky provozu silničních vozidel, pořádá ČESMAD
Bohemia, České Budějovice, 23. dubna 2014.
■ Seminář Kontroly v dopravní firmě, pořádá ČESMAD Bohemia, Praha,
29. dubna 2014.
■
Seminář Nájemní vztahy, pořádá Sdružení nájemníků ČR, 29. dubna 2014.
KVĚTEN
■ 23. ročník konference s mezinárodní účastí KVALITA – QUALITY 2014, pořádá
DTO CZ, s.r.o., Ostrava, 13. – 14. května 2014.
V plenárním jednání vystoupí odborníci našich i zahraničních firem. Součástí
konference bude i setkání kateder a pedagogů zabývajících se managementem
kvality a odborné sekce. Tematická zaměření: Výkonnost procesů a organizací,
Organizační kultura, učení a znalosti, Leadershop, motivace, trvalé zlepšování,
Nástroje a techniky kvality a výkonnosti, Sítě – partnerství – kooperace, Inovační
schopnost v dodavatelském řetězci a vztahy se zákazníky, Kvalita, kreativita
a inovace, Management rizik, Lean přístupy a kvalita. Příležitost k odbornému
setkání dostanou i doktorandi ve studentské sekci určené pro prezentaci
zajímavých výstupů diplomových a doktorandských prací.
■ Nové kalibrační postupy, pořádá Česká metrologická společnost, Praha,
14. května 2014.
■ Seminář „Environmentální legislativa“, pořádá Česká společnost pro jakost,
Praha, 19. května 2014.
■ Seminář Kontroly v dopravní firmě, pořádá ČESMAD Bohemia, Ostrava,
21. května 2014, Plzeň 27. května 2014.
■ Stanovení nejistot měření elektrických veličin, pořádá Česká metrologická
společnost, Praha, 28. květen 2014.
■ Konference Enviro 2014, pořádá CERT ACO, Kladno, 29. května 2014.
Motto 14. ročníku tradiční konference: „Cesty ke snižování nákladů a podnikatelských rizik“. Konference je tradičně zaměřena na životní prostředí,
41
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
manažerské přístupy, management organizací, kvalitu, bezpečnost práce, aktuální
legislativu v oblasti podnikání, na zvyšování výkonnosti a efektivnosti systému
řízení organizací a jejich konkurenceschopnosti, dále také možnosti čerpání
dotačních prostředků z EU, podnikatelská rizika. Letošní ročník se dále bude
věnovat také novým tématům – hospodaření s energií jako z jednou oblastí
snižování nákladů a bezpečnosti informací.
ČERVEN
40. základní kurz metrologie, pořádá Česká metrologická společnost, Praha,
2. – 5. června 2014.
■
Seminář Přeprava potravin, pořádá ČESMAD Bohemia, Praha, 4. června
2014.
■
Seminář Kvalita služeb poskytovaných Sdružením nájemníků ČR, pořádá
Sdružení nájemníků ČR, Praha, 6. června 2014.
■
Seminář „Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“, pořádá Česká
společnost pro jakost, Praha, 9. června 2014.
■
Seminář Kontroly v dopravní firmě, pořádá ČESMAD Bohemia, České Budějovice, 10. června 2014.
■
Seminář Technické podmínky provozu silničních vozidel, pořádá ČESMAD
Bohemia, Liberec, 11. června 2014.
■
Zákaznický den NQA: Nová norma ISO 9001:2015 – Jak zefektivnit systém
řízení, pořádá NQA, 12. června 2014.
■
Seminář Uložení nákladu z pohledu dopravce, pořádá ČESMAD Bohemia,
Praha, 17. června 2014.
■
Seminář „Zkušenosti s interními audity“, pořádá Česká společnost pro
jakost, Praha, 18. června 2014.
■
Seminář Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé
procesy, pořádá Odborná skupina statistických metod při ČSJ a NIS-PK, Praha,
19. červen 2014.
■
ZÁŘÍ
17th QMOD International Conference, (Quality Management and Organizational Development), pořádá DTO CZ, Praha, 3. – 5. září 2014
Téma „Vstupy pro znalostní ekonomiku – od kvality produktu ke kvalitě znalostí“
se stalo klíčovým a obsahovým rámcem v pořadí už 17. ročníku mezinárodní
konference QMOD, která se uskuteční poprvé v historii konání těchto významných
fór kvality v České republice.
■
42
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
■ Slet manažerů, auditorů a technických expertů – setkání s výměnou zkušeností a informací, pořádá CERT Kladno, Kladno, 11. – 12. září 2014.
■ Seminář Seznámení s normou ČSN ISO 22514-7 pořádá Odborná skupina
statistických metod při ČSJ a NIS-PK, Praha, 18. září 2014.
■ Seminář Odpady a jejich přeprava, pořádá ČESMAD Bohemia, Ústí nad
Labem, 24. září 2014.
ŘÍJEN
■ Konference Řízená kvalita ve zdravotnictví a sociální sféře, pořádá DTO
CZ, Ostrava, 15. října 2014.
DTO CZ, s.r.o., pořadatel již 11. ročníku připravuje pravidelné setkání zástupců
všech odvětví zdravotnictví a sociální sféry, představitelů vedení firem a specialistů. Konference se těší velké pozornosti domácích i zahraničních špičkových
odborníků působících ve zdravotní a sociální oblasti. Vystoupení odborníků budou
orientována na klíčové oblasti v rámci nastavení jednotlivých sekcí: Systémy
řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, Nástroje k zvyšování a vyhodnocování
kvality v zařízeních sociálních služeb.
■ Seminář „Manažer vzorkování podzemních a odpadních vod“, pořádá
Česká společnost pro jakost, Praha, 22. října 2014.
■ Seminář „Environmentální legislativa“, pořádá Česká společnost pro jakost,
Praha, 15. října 2014.
■ Cena kvality v sociální péči, pořádá Siviliania, s.r.o., Praha Senát Parlamentu
ČR, 21. října 2014.
9. celostátní finále projektu Cena kvality v sociální péči. Projekt již mnoho let
motivuje poskytovatele k tvořivému a nadšenému rozvoji služeb pro uživatele,
hledlá excelenci práce spojenou s vysokou kvalitou poskytovaných služeb.
Slavnostní finále je pro poskytovatele velkým motivátorem do další práce.
■ Seminář spolupracovníků NQA: Velká revize ISO 9001 – Nové požadavky
a nové výzvy, pořádá NQA, 31. října 2014.
■ 16. Odborná konference pro certifikované odhadce nemovitostí, pořádá
Bankovní institut vysoká škola, Praha, říjen 2014.
LISTOPAD
Mezinárodní konference 2014, pořádá Česká společnost pro jakost, Praha,
■
Národní dům na Vinohradech, 11. listopadu 2014.
Stejně jako v minulých letech, i v roce 2014 bude jedním z vrcholů „listopadových
akci“ mezinárodní konference zaměřená na novinky v integrovaném systému
kvality v oblasti normalizace a legislativy, modelu EFQM, Národní ceně apod.
Cílem konference je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a předat nejnovější
43
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
poznatky z oboru nejen absolventům našich kurzů, držitelům certifikátu, ale i všem
ostatním zájemcům.
Večer s Českou Kvalitou, pořádá Národní informační středisko podpory
kvality, Praha, Národní dům na Vinohradech, 11. listopadu 2014.
Společenský večer, v rámci něhož se předávají ocenění v Programu Česká Kvalita
– programu na podporu kvalitních výrobků a služeb. Jde o program zaštítěný
usnesením vlády a jeho cílem je přispět k orientaci spotřebitelů na trhu, zvýšit
nabídku kvalitního zboží a služeb a pomoci našim výrobcům uspět v konkurenčním boji.
■
16. Fórum metrologů, pořádá Česká metrologická společnost, Praha, 26. listopadu 2014.
■
Seminář „Nové normy pro přejímky měřením“, pořádá Odborná skupina
statistických metod při ČSJ a NIS-PK, Praha, 20. listopadu 2014.
■
Konference vítězů cen za kvalitu, pořádá Česká společnost pro jakost,
Praha, 25. listopadu 2014.
Cílem konference je seznámení se zahraničními zkušenostmi při motivování
vedení organizací k excelenci a s vládními programy národních cen. Součástí
bude i diskuse a hledání cest zvýšení kvality a konkurenceschopnosti firem
v současné ekonomické situaci.
■
Národní cena kvality České republiky a Národní cena ČR za společenskou
odpovědnost pro rok 2014, realizací je pověřeno Sdružení pro oceňování kvality,
Praha, 25. listopadu 2014.
Slavností večer je pořádán v souvislosti s vyhlášením výsledků a předáním
ocenění vítězům a finalistům programu Národní ceny kvality ČR a Národní ceny
ČR za společenskou odpovědnost za účasti představitelů vlády, podnikatelských
svazů a dalších významných hostů z domova i zahraničí
■
Celostátní konference Národní sítě Zdravých obcí a regionů, včetně
přehlídky nejlepších místních Agend 21 v ČR, pořádá Národní síť Zdravých měst
ČR, Praha, 25. listopadu 2014.
Akce bude věnována aktuálním tématům v oblasti MA21, své postupy z praxe
představí zástupci nejúspěšnějších MA21 za rok 2014. V rámci programu
proběhnou další tematické bloky. Akce je určena zejména zástupcům místních
a územních samospráv i dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
■
PROSINEC
Seminář „Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“, pořádá Česká
společnost pro jakost, Praha, 3. prosince 2014.
■
Seminář Technické podmínky provozu silničních vozidel, pořádá ČESMAD
Bohemia, Ústí nad Labem, 10. prosince 2014.
■
Změna termínů vyhrazena.
44
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
3. KAPITOLA
Aktivity ústředních správních úřadů
a organizací zastoupených
v Radě kvality České republiky
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY
45
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
OBSAH
Rezort Ministerstva dopravy.................................................................................48
Rezort Ministerstva pro místní rozvoj...................................................................51
Rezort Ministerstva obrany .................................................................................54
Rezort Ministerstva práce a sociálních věcí.........................................................57
Rezort Ministerstva průmyslu a obchodu ............................................................59
Český metrologický institut...................................................................................62
Česká obchodní inspekce ....................................................................................64
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.......................67
Rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ...........................................69
Rezort Ministerstva vnitra ....................................................................................78
Rezort Ministerstva zemědělství ..........................................................................81
Rezort Ministerstva zdravotnictví .........................................................................83
Rezort Ministerstva životního prostředí ...............................................................84
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky ..............................................................85
Agrární komora České republiky..........................................................................86
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR......................................88
Českomoravská konfederace odborových svazů.................................................91
Česká společnost pro jakost ................................................................................93
Český institut pro akreditaci, o.p.s. ......................................................................95
Hospodářská komora České republiky ................................................................97
Potravinářská komora České republiky................................................................99
Sdružení českých spotřebitelů ...........................................................................101
Sdružení pro oceňování kvality .........................................................................103
Svaz českých a moravských výrobních družstev...............................................105
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky ..........................................106
Svaz průmyslu a dopravy ČR ............................................................................108
Unie zaměstnavatelských svazů ČR..................................................................111
Vysoká škola podnikání Ostrava........................................................................112
47
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Rezort
MINISTERSTVA DOPRAVY
Na zasedáních Odborné sekce RK ČR č. 14 „Kvalita
v dopravě“ byla prioritně zaměřená pozornost na tato
témata:
Hlavní zvolená priorita OSKD a její plnění:
„Harmonogramem otevírání trhu veřejných služeb
v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy“
Usnesením vlády ČR ze dne 18. září 2013 č. 708 ke „Zprávě o postupu při
otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy“ vláda:
• schválila časový plán otevírání trhu (viz příloha k zprávě za rok 2013)
• uložila ministru dopravy:
1. pokračovat v procesu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících
v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy v souladu s časovým plánem uvedeným v bodě II tohoto usnesení,
2. předložit vládě do 31. srpna 2014 zprávu o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční
osobní dopravy.
Další informace o nabídkových řízeních lze rovněž získat na internetových
stránkách Ministerstva dopravy, v sekci Veřejná doprava
(http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/nabidkova-rizeni).
Zimní údržba a běžná údržba
Ministr dopravy rozhodl o pilotní veřejné zakázce „Zajištění zimní a běžné údržby
silnic I. třídy na období po 30. 9. 2013“ (dále jen „VZ Pilot“) na území pouze
5 oblastí České republiky, kde nebylo možné prodloužit stávající smluvní vztahy
alespoň na období 1 roku. Na základě „VZ Pilot“ jsou od 1. 10. 2013 na dobu 4 let
uzavřeny smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy vycházející z výše
uvedeného zadávacího řízení vyhlášeného MD jako zadavatele. Výsledek již
provedeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku v 5 oblastech z roku 2013
prokázal reálnou možnost nalezení dodavatelů schopných provádět službu dle
požadavků zadavatele. Cenové nabídky uchazečů v tomto zadávacím řízení
potvrdily snížení cen u zimní a především u běžné údržby, aniž by byly ohroženy
požadavky na bezpečnost a plynulost provozu. Zadávací řízení z roku 2013
přineslo též pozitivní zkušenosti s množstvím podaných nabídek.
Rada pro jakost v oboru pozemních komunikací
V letošním roce byla dokončena revize vybraných technických předpisů, které byly
následně schváleny Ministerstvem dopravy a zveřejněny na internetových
stránkách Politiky jakosti pozemních komunikací (www.pjpk.cz). V následujícím
roce je plánovaná revize dalších cca 60 předpisů.
Schvalování výrobků pro použití na pozemních komunikacích podle zákona
č. 361/2000 Sb.
Dále proběhla revize metodiky schvalování výrobků a technických listů výrobků,
48
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
které jsou schvalovány Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních
komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb. Metodika a technické listy jsou
uveřejněny na internetových stránkách (www.pjpk.cz)
Evropský jízdní řád
Vývoj ve výzvě Evropský jízdní řád:
V rámci projektu Evropská komise „Shift2rail“ se připravuje projekt vývoje aplikace
jízdních řádů pro mobilní telefony.
Sjednocení elektronických systémů plateb a odbavování cestujících
V rámci programu výzkumu, vývoje a inovací v rámci TAČR – v programu ALFA
se pod hlavičkou ČVUT řeší projekt „Technická podpora a metody pro ověřování
interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“. Dále
se řeší projekt v programu BETA „Interoperabilita a standardizace systémů
elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě“. Výsledkem tohoto
projektu by měl být Národní standard elektronického odbavování cestujících
(EOC). Pro jeho přípravu je jmenována Koordinační skupina MD. Prezentace dosavadních výsledků obou projektů proběhla na veletrhu CZECHBUS 14. 11. 2013.
Záměry pro naplňování NPK v rezortu MD v roce 2014:
• Hlavní prioritou OSKD pro rok 2014 je problematika „Koncepční záměr řízení
železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky“
Kvalita v dopravě, zvláště pak železniční, úzce souvisí s jejím bezchybným,
bezpečným, plynulým a ekonomickým řízením. Z uvedeného důvodu Ministerstvo
dopravy zadalo prostřednictvím TA ČR řešení projektu s názvem „Koncepční
záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České
republiky“.
Výsledkem uvedeného řešení je certifikovaná metodika, z níž je patrno jak
efektivně a bezpečně řídit železniční provoz v podmínkách ČR.
Materiál obsahuje:
1. Rozsah řízených oblastí
2. Způsob jejich řízení
3. Počty zaměstnanců
4. Provázanost jednotlivých dispečerských aparátů
5. Legislativní vstupy do příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů
Výstup bude užíván MD odborem infrastruktury a územního plánu a dále bude
výstup předán k užívání na SŽDC, s. o. V rámci řešení této priority budeme
sledovat praktické využívání metodiky a následné kvalitativní změny v řízení
provozu železniční dopravy na tratích ve vlastnictví státu.
• Sjednocení elektronických systémů plateb a odbavování cestujících a Evropský
jízdní řád.
• Zaměření na oblast lidských zdrojů, které výrazně ovlivňují kvalitu dopravy a to
ve spolupráci se Sektorovou radou pro dopravu.
• Lepší uplatňování a rozšiřování standardů v oblasti veřejné linkové osobní
dopravy.
• Pokračování v procesu „Otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících
v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy“.
• Udržování a uplatňování Systému kvality pro pozemní komunikace včetně
podpory řešení dalších potřebných dokumentů k zajištění kvality prováděných
49
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
staveb a zvyšování efektivity bezpečnosti silničního provozu. Zajištění jednotného standardu údržby PK, který má stanovit pravidla a parametry k zajištění
běžné a zimní údržby silnic I. třídy po roce 2013.
• Spolupráce s vybranými technickými komisemi mezinárodních a evropských
normalizačních organizací na tvorbě a zavádění těchto norem do soustavy
ČSN.
Kontakt:
Ing. Olga Krištofíková, členka Rady kvality ČR, předseda OSKD
Ministerstvo dopravy
Nábř. L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1
Tel.: 225 131 445
E-mail: [email protected]
50
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Rezort
MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
I. Profil MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo zřízeno
s účinností od 1. 11. 1996 zákonem 272/1996, kterým
byly stanovena jeho působnost jako ústředního
orgánu státní správy České republiky ve věcech:
regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního
a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor,
územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění,
investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví.
Kromě výkonu výše uvedených kompetencí ministerstvo pro místní rozvoj:
• spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu.
• plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný
rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti v České republice.
• zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena
na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbližování
ekonomické úrovně ČR s EU.
• zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční
rámec územního rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního
rozvoje.
• poskytuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným
celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních
struktur.
II. Hospodářská a strukturální politika
Zabezpečení jednak svobodných činností, včetně strategických, jako i průřezové
činnosti napříč organizační strukturou resortu. Dále sleduje a administruje čerpání
rozpočtových prostředků na jednotlivé programy a v konkrétních souvislostech
soudně hodnotí vnitřní i vnější finanční vztahy. Shromažďuje údaje ekonomického
charakteru, zpracovává podklady a formuluje doporučení pro klíčová rozhodnutí
ministra. Výstupy slouží i k formulaci a prosazování politiky MMR vůči všem
ostatním resortům. Příslušné odbory jsou přímými partnery odboru Ministerstva
financí (MF) a udržují tak významnou pozici MMR ve vztahu k MF. Zapojují se do
procesu čerpání prostředků z EU, sledují výsledky auditů, aby nedošlo k pochybení v oblasti finančních toků, a to jak v metodice, tak při vlastní realizaci plateb.
III. Regionální politika
Priority sekce regionální politiky MMR jsou následující:
a) Strategie regionálního rozvoje České republiky je základním koncepčním
dokumentem pro českou regionální politiku a principiálně vychází ze zákona
248/2000 Sb. o jeho podpoře. V současné době se dokončuje návrh Strategie
na období 2014 – 2020.
b) Regionální programy; na základě schválené dokumentace programu Podpora
regionálního rozvoje na období 2011 – 2014 budou realizovány příslušné
51
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
podprogramy zaměřené zejména na podporu rozvoje venkova a regionů se
soustředěnou podporou státu.
c) Obnova území; odbor rozvoje a strategie regionální politiky zabezpečuje úkoly
vyplývající ze zákona 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území, ve znění
zákona č.347/2005 Sb. což zahrnuje především přípravu strategie obnovy
území postiženého živelní nebo jinou pohromou.
d) Pohřebnictví; v rámci činnosti odboru rozvoje a strategie regionální politiky je
dle zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů zabezpečována státní správa v oboru pohřebnictví.
e) Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a je zaměřena na podporu přes hraniční
spolupráce, je rozdělena do 5ti samostatných programů dle jednotlivých
pohraničí, tj. Sasko-Bavorsko, Rakousko, Polsko a Slovensko, v rámci Cíle jsou
v širším územním evropském kontextu podporovány projekty i v rámci
nadnárodní,meziregionální spolupráce a programu ESPON.
IV. Územní politika
MMR zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního
rozhodování a stavebního řádu. Vedle toho se podílí na přípravě základních
právních norem v příslušných oblastech. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. který
nabyl účinnosti od 1. 1. 2007 je právní normou, která oproti staré právní úpravě
nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu
koncepčně zcela nově. V roce 2012 byla přijata poměrně rozsáhlá novela
stavebního zákona, která však nemění základní koncepci tohoto právního
předpisu. Tuto problematiku zajišťují odbory:
a) Odbor územního plánování
b) Odbor stavebního řádu
c) Odbor územně a stavebně správní
Další součástí činnosti je i trvalý proces zpracovávání a aktualizace dokumentů:
– Politika územního rozvoje České republiky
– Společný dokument územního rozvoje států V4+2
– Územní studie rozvoje příhraničí
– Další územní studie pořizované MMR
Spolupráce na přípravě Územní agendy EU 2020 (Territorial agenda of the
European Union 2020) Účelem nově vznikajících dokumentů je nabídnout
institucím EU, členským státům, regionům a jiným zainteresovaným subjektům
lepší přehled o územním rozvoji v rámci České republiky a návaznosti na širší
okolí a obecné a srozumitelné informace pro řešení klíčových územních problémů
a z toho vyplývajících návrhů řešení.
V. Bytová politika
Z hlediska státu spočívá princip a cíl bytové politiky zejména ve vytváření
vhodného právního institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech
subjektů činných na trhu s byty. Koncepce bytové politiky, je-li schválena vládou
představuje pro jednotlivé resorty závazný a strategický materiál, v němž jsou
stanoveny základní směry vývoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení.
Z hlediska subjektů činných na trhu s byty jsou prioritní cíle bytové politiky
následující:
a) fungování trhu s byty včetně odpovídající právní úpravy pro vlastnické, nájemní
a družstevní bydlení, včetně vymahatelnosti práva; součástí tohoto cíle je
i odstranění cenových a právních deformací v segmentu nájemního bydlení,
52
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
b) zvýšení finanční dostupnosti bydlení pro domácnosti s nižšími příjmy, včetně
využití nástroje sociálních dávek,
c) zvýšení nabídky bydlení, a to i prostřednictvím podpory nové výstavby včetně
výstavby bytů se sociálním určením,
d) zvýšení kvality bydlení, včetně podpory vlastníků při správě, údržbě, nezbytných opravách a modernizaci jejich bytového fondu,
e) minimalizace energetických nákladů na bydlení podporou snižování energetické náročnosti bytového fondu,
f) průběžný monitoring trhu s byty i monitoring účinnosti a efektivnosti jednotlivých
podpůrných nástrojů a jejich korekce,
g) aplikace nediskriminačních pravidel společného trhu Evropské unie včetně podmínek hospodářské soutěže a slučitelnosti veřejných podpor s komunitárním
právem.
Uvedené cíle jsou konkrétně naplňovány právními předpisy (občanský zákoník
obsahující nájem bytů, zákon o jednostranném zvyšování nájemného, zákon
o vlastnictví bytů, atd.) a dále pomocí podpůrných nástrojů v oblasti bydlení; jedná
se o programy financované ze státního rozpočtu prostřednictvím MMR a o podpory financované z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení prostřednictvím
jednotlivých nařízení vlády, obsahujících podmínky a rozsah jednotlivých forem
podpory.
VII. Cestovní ruch
Základním dokumentem pro rozvoj cestovního ruchu je Koncepce státní politiky
cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013. Jejím hlavním cílem je zvýšení
konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní a regionální
úrovni a udržení ekonomické výkonnosti. MMR rovněž zřizuje a metodicky vede
Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism, která odpovídá za celkovou
propagaci cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu. Úzce spolupracuje
se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), profesními asociacemi
působícími v cestovním ruchu a dalšími partnery. Ve spolupráci se SOCR ČR
metodicky řídí Odbornou sekci kvality v cestovním ruchu, hotelnictví, lázeňství
a gastronomie při Radě kvality ČR MPO.
Odbor cestovního ruchu je dále nositelem zákona č. 159/1999 Sb. o některých
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, kterým je upraven především
výjezdový cestovní ruch. Významnou úlohu plní i v oblasti statistiky cestovního
ruchu, kdy ve spolupráci s Českým statistickým úřadem připravuje různé
metodické materiály a připravuje vlastní statistická šetření (např. příjezdový
cestovní ruch pro potřeby tvorby Satelitního účtu cestovního ruchu). Odbor
cestovního ruchu se podílí na realizaci několika významných projektů, mezi které
patří i Český systém kvality služeb, na kterém metodicky spolupracuje s Radou
kvality ČR. Současně spolupracuje s mezinárodními organizacemi působících
v cestovním ruchu jako je Evropská komise, OECD, UNWTO a další.
Kontakt:
Ing. Radek Chaloupka, Odbor cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Tel: 234 154 406, Fax: 234 154 002
E-mail: [email protected], www.mmr.cz,www.csks.cz
53
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Rezort
MINISTERSTVA OBRANY
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakosti
Základní charakteristika
Úřad je orgánem státní správy se sídlem v Praze. Má
celostátní působnost. Byl zřízen zákonem č. 309/2000
Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona,
ve znění pozdějších předpisů. Úřad je podřízen
Ministerstvu obrany. Zabezpečuje obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti výrobků
a služeb určených k zajištění obrany státu. Úřad
zabezpečuje činnost nejen pro resort obrany, ale i pro
jiné správní úřady, kraje, příslušné orgány NATO,
obdobné úřady nebo orgány členských států NATO
nebo obdobné úřady nebo orgány jiných států.
Oblast působení
Činnost Úřadu v oblasti státního ověřování jakosti je zaměřená do několika
vzájemně provázaných oblastí:
• národní politika podpory jakosti,
• legislativní a normotvorná činnost,
• realizace státního ověřování jakosti ve prospěch odběratelů výrobků a služeb
určených k zajištění obrany státu nebo bezpečnosti,
• zahraniční aktivity, vzdělávací aktivity, semináře.
Legislativní a normotvorná činnost
• zpracování ucelené řady interních normativních aktů a interních směrnic, které
stanovují povinnosti a popisují činnost jednotlivých složek resortu MO a Úřadu
při provádění státního ověřování jakosti,
• příprava nově vydaných spojeneckých publikací k ověřování jakosti AQAP řady
2000 k jejich vydání jako českých obranných standardů (dále jen „ČOS“),
• Dohody se subjekty sdruženými v AOBP.
Provádění státního ověřování jakosti
• smluvní uplatňování požadavků na státní ověřování jakosti výrobků a služeb
určených pro zajištění obrany státu,
• provádění auditů systémů jakosti dodavatelů výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu ve prospěch resortu MO a dalšíchodběratelů,
• provádění odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly u dodavatelů
v rámci státního ověřování jakosti ve prospěch resortu MO a dalších odběratelů,
• naplňování dohod o státním ověřování jakosti (dálen jen „dohoda o SOJ“)
uzavřených s příslušnými úřady pro ověřování jakosti jiných států,
• provádění SOJ i pro jiné subjekty, které nejsou součástí MO, jako je PČR, HZS,
SSHR atd.
54
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Zahraniční aktivity
• zastupování ČR ve výboru AC/327 NATO, Management životního cyklu, který
je odpovědný za politiku, metody, postupy a dohody NATO týkající se akvizice,
užívání a podpory vyzbrojování s cílem naplnit požadavky NATO na životní
cyklus, jakost a interoperabilitu výrobku/systému,
• zastupování ČR v pracovní skupině WG 2 AC/327 NATO, která se zabývá
problematikou státního ověřování jakosti,
• zabezpečení odborné podpory konference DCMA (MoD USA),
• zabezpečit spolupráci na nových obranných projektech v rámci skupiny Q4 na
kvalitu (země Visegrádské skupiny),
• zabezpečit zastupování ČR ve standardizačních orgánech EU/EDA (MSHT
a MSG).
Činnost při zabezpečení výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví
• Úřad posuzuje a ověřuje shodu vojenské letecké techniky v rámci výkonu státní
správy na úseku vojenského letectví při vývoji, výrobě, zkouškách, opravách
a modifikacích vojenské letecké techniky u subjektů leteckého průmyslu podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MO č. 154/2011 Sb.
• Podle požadavku rezortu obrany zabezpečit posuzování a ověřování shody
vojenské letecké techniky u leteckých základen při realizaci oprav a modifikací
dané techniky.
• Úřad se podílí na auditech subjektů leteckého průmyslu v rámci procesu
vydávání „oprávnění“ k jednotlivým činnostem.
Činnost Úřadu při kontrole přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro
krizové stavy v oblasti mobilizačních dodávek
• Úřad provádí kontroly výrobní a technologické připravenosti a audity jakosti
u subjektů hospodářské mobilizace podle zákona č. 241/2000 Sb. a vyhlášky
SSHR č. 498/2000 Sb.
Obranná standardizace
• Odbor obranné standardizace je orgánem Úř OSK SOJ pro tvorbu a realizaci
standardizační politiky. K tomu vypracovává koncepce, zásady, postupy
a návrhy. Zastupuje ČR ve vybraných standardizačních orgánech NATO,
• OOS řídí a realizuje proces obranné standardizace za ČR.
• Zabezpečit novou agendu přejímání a harmonizace obranných standardů EDA
(EU).
Katalogizace majetku
• Odbor katalogizace majetku je orgánem Úř OSK SOJ pro řízení Jednotného
systému katalogizace výrobků určených k zajištění obrany státu. Zároveň je
orgánem pro řízení systému katalogizace majetku v resortu MO.
Hlavní cíle pro rok 2013:
• provádění státního ověřování jakosti dle zákona č. 309/2000 Sb.,
• zastupování ČR ve výboru AC/327 NATO, AC/321, AC/135 a příslušných
subvýborů a pracovních skupin,
• Odborná činnost ve skupinách TRISTAND, TRICOD a Q4,
• Zahájit činnost ve skupinách EU/EDA – MSHT, MSG,
• Zabezpečit informační a metodickou podporu pro polské MO při reformě
systému SOJ,
55
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
součinnost při tvorbě nových ČOS souvisejících s ověřováním jakosti,
účast v Radě pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.,
účast zástupců Úřadu v Radě kvality České republiky,
řízení odborné sekce kvality v obranném a bezpečnostním průmyslu,
Zabezpečit technické pracovníky v odborných sekcích AOBP,
účast zástupců Úřadu v technickém výboru ČIA pro certifikaci zkušebních
laboratoří,
účast zástupců Úřadu v technickém výboru ČIA pro certifikační orgány,
zabezpečit SOJ u strategických zahraničních zakázek podle STANAG 4107
a mezinárodních smluv,
poskytování informací o státním ověřování jakosti a o požadavcích na systém
managementu jakosti stávajícím a potenciálním dodavatelům a poradenským
a certifikačním organizacím formou seminářů a školení,
ověřování systému jakosti dodavatelů formou auditů jakosti dle ČOS (AQAP
řady 2000),
spolupráce se státními institucemi v oblastech souvisejících s problematikou
státního ověřování jakosti,
posuzování a ověřování shody vojenské letecké techniky v rámci státní správy
v oblasti vojenského letectví na základě vyhlášky č. 154/2011 Sb., zabezpečit
novelizaci příslušných dokumentů,
tvorba nových řídících dokumentů pro oblast posuzování a ověřování shody
vojenské letecké techniky a tvorba příslušných ČOS,
přejímání a harmonizace EMARs (European Military Airworthiness Requirements) a jejich postupná implementace do národního prostředí formou ČOS,
kontroly výrobní připravenosti u subjektů zařazených v systému hospodářských
opatření pro krizové stavy,
realizovat opatření ke zlepšování systému managementu kvality Úřadu,
zabezpečit podporu AOBP při organizaci školení a poradenství pro podniky
AOBP,
zabezpečit chod kontaktního místa za resort Ministerstva obrany pro ÚNMZ
(posuzování návrhů ČSN),
zabezpečit lektorskou činnost ve prospěch Univerzity obrany Brno v rámci
magisterských, bakalářských a doktorandských vzdělávacích programů
v oblasti standardizace, katalogizace a jakosti,
zabezpečit lektorskou činnost ve prospěch Univerzity obrany Brno u specializovaných kurzů,
z důvodu úspor resortu MO zabezpečit pro tento resort specifické audity u muničních základen.
Pozn. Vzhledem k realizovaným a plánovaným úsporám bude přednostně zajišťována činnost vyplývající ze
zákona č. 309/2000 Sb., STANAG 4107 a mezinárodních smluv. Další aktivity, zejména podpůrné a nadstavbové, budou potlačeny a zabezpečovány v závislosti na aktuálním stavu lidských a finančních zdrojů.
Kontakt:
Ing. Martin Dvořák Ph.D., člen Rady kvality ČR
Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
Nám. Svobody 471, 16001 Praha 6
Tel.: 973 213 901, Fax: 973 213 910
E-mail: [email protected]
56
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Rezort
MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí založilo v roce
2013 Odbornou sekci kvality služeb sociálního
začleňování, ve které je zastřešováno resortní téma
kvality v službách sociálních, dalších službách pro
seniory, službách pro rodinu a sociálně právní ochrany a službách trhu práce. Pojítkem všech těchto
služeb je jejich podpora lidem v sociálním začleňování do společnosti. Sekce je orgánem Rady kvality ČR, která je vrcholným
poradním a konzultačním orgánem vlády České republiky, který zajišťuje plnění
Národní politiky kvality v České republice.
MPSV má vytyčeny v Národní politice kvality na období 2011 – 2015 následující
strategické záměry:
• Kvalita úrovně, dostupnosti a kapacity poskytovaných sociálních služeb
• Ověřování kvality – hodnocení standardů kvality sociálních služeb
• Oceňování za kvalitu v resortu sociálních věcí
• Ochrana práv uživatelů
• Odbornost pracovníků – vzdělávání, kvalifikace, rekvalifikace
• Naplňování principu sociálního začleňování
• Transformace ústavní péče a podpora komunitních služeb
Záměry jsou naplňovány v resortu jak výkonem jednotlivých agend podle právních
předpisů, tak koncepčními záměry, které podporují výstupy projektů Operačního
programu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanost Evropského sociálního fondu
(OP LZZ ESF).
MPSV realizuje v letech 2011 – 2015 významný systémový individuální projekt
spolufinancovaný z ESF „Podpora procesů v sociálních službách“. Jedná se
o projekt postihující oblast sociálních služeb a její financování. Hlavním cílem
projektu je podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům.
Dostupnost má pak být dosažena nastavením efektivního a průhledného prostředí
– prostředí řízení, rozdělování a sledování finančních prostředků vynakládaných
veřejnými rozpočty do oblasti sociálních služeb.
V letech 2012 – 2014 probíhá systémový individuální projekt spolufinancovaný
z ESF „Inovace systému kvality sociálních služeb“, jehož cílem je revidovat
systém kvality sociálních služeb zejména standardy kvality sociálních služeb,
zefektivnit systém kontroly zkvalitněním metodických postupů kontrolního orgánu
a pomocí koncepčních a legislativních změn, zvýšit kompetence inspektorů Úřadu
práce – nastavit a realizovat vstupní vzdělávací program, zajistit jednotnost
hodnocení inspektorů průběžnými metodickými a konzultačními setkáními,
připravit právní návrhy lepšení systému kvality a inspekcí sociálních služeb.
V období let 2013 – 2014 je MPSV realizován individuální projekt „Systémová
podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti“. Projekt je
financován z prostředků OP LZZ, resp. státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je
vytvořit a rozvíjet nové postupy v systému péče o ohrožené děti. Klíčové
projektové aktivity (rozvoj služeb pro ohrožené děti a rodiny, profesionalizace
pěstounské péče a další) budou pilotovány ve vybraných krajích, analytická
57
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
činnost, vzdělávací aktivity i další doprovodné aktivity (semináře, konference)
realizovány s dopadem na území celé ČR s výjimkou Prahy. Projekt tak vytvoří
podmínky k vyzkoušení a nastavení procesů k přechodu současného systému
zaměřeného na pobytová zařízení, na systém zaměřený na síť preventivních
a terénních služeb a kvalitní náhradní péči. V rámci projektu jsou realizovány
aktivity zaměřené na konkrétní metody odborné sociální práce a standardizaci
systému. Projekt realizovaný Fondem dalšího vzdělávání „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“ je od
roku 2013 zaměřen na zvýšení kvality ve vzdělávání zaměstnanců v sociálních
službách prostřednictvím zefektivnění procesu administrace akreditačního řízení,
účinnější kontroly akreditovaných vzdělávacích institucí a zpřehlednění nabídky
akredito-vaných vzdělávacích programů.
MPSV zajišťuje systém udělování akreditací a povolování kontroly dodržování
těchto akreditací podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Současně
se podílí na zpracování standardů pro zpracování požadavků na profesní kvalifikace oblasti BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s MŠMT.
K řešení problematiky stárnutí populace jako důsledku demografického vývoje byl
zpracován a schválen vládou v únoru 2013 Národní akční plán podporující
pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017, který je základním strategickým
národním dokumentem ve vztahu k řešení problémů seniorů a stárnutí populace.
Dokument, který byl zpracován MPSV ve spolupráci s nestátními neziskovými
organizacemi, místními a krajskými samosprávami, byl schválen vládou (usnesení
č. 108 ze dne 13. února 2013). Mezi priority patří: Zajištění a ochrana lidských
práv starších osob; Celoživotní učení; Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění; Dobrovolnictví a mezigenerační
spolupráce; Kvalitní prostředí pro život seniorů; Zdravé stárnutí; Péče o nejstarší
seniory se sníženou soběstačností.
V resortu práce a sociálních věcí je udělováno mnoho značek kvality a ocenění za
kvalitu. MPSV zaujímá různou roli od pořadatele až přes poskytování záštity
k jednotlivým akcím. Například Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR se
stala na podzim 2012 správcem „Značky kvality v sociálních službách“. Ochranná
značka „Práce postižených“ od května 2010 spravuje Nadační fond pro podporu
osob se zdravotním postižením. Podporovány jsou aktivity ziskového i neziskového sektoru souvisejících s oceňováním za prosazování „age-managementu“
v praxi. Dále jmenujme například značku „Podporované zaměstnávání“ nebo
ocenění za kvalitní služby pro lidi s různou formou demence „Certifikát Vážka“
a mnohé další.
Kontakt:
Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D., členka Rady kvality ČR a předsedkyně Odborné
sekce kvality služeb sociálního začleňování
Odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
Tel.: 221 922 471
E-mail: [email protected], www.mpsv.cz
58
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Rezort
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) je
mimo jiné ústředním orgánem státní správy pro
podporu exportu, malé a střední podniky, ochranu
zájmů spotřebitelů, vnitřní obchod i pro věci živností.
Odpovídá také za výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.
MPO zajišťuje přípravu materiálů, včetně jejich projednání, ve spolupráci s Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz). MPO
zajišťuje také úkoly vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., „o technických požadavcích na výrobky“, v platném znění a úkoly vyplývající ze zákona č. 505/1990 Sb.,
„o metrologii“, v platném znění. Na tyto činnosti navazuje spolupráce s Českým
institutem pro akreditaci, obecně prospěšnou společností (www.cai.cz) při
budování akreditačního systému ČR. MPO také organizuje zabezpečení úkolů,
vyplývajících z požadavků a směrnic EU a mezinárodních dohod.
Významné je zlepšování podmínek podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti. MPO v této oblasti spolupracuje s Agenturou pro podporu podnikání
a investic CzechInvest (www.czechinvest.org) zejména v oblasti podpory malých
a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a investic do výroby,
strategických služeb a technologických center.
Další významnou oblastí je podpora podnikatelů při jejich vstupu na zahraniční
trhy ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu – CzechTrade
(www.czechtrade.cz). Prvořadým úkolem této agentury je pomáhat vývozcům,
především z řad malých a středních podniků, prosadit se na zahraničních trzích
a rozvíjet jejich exportní aktivity. Podnikatelské sféře nabízí individuální servis při
vyhledávání vhodných vývozních teritorií s následnou asistencí při oslovení
relevantních partnerů, potenciálních zákazníků, k čemuž slouží i interní projekty
„Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 –
2014“, „Design pro konkurenceschopnost“ a „Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií“ financované v rámci
OPPI. Dále agentura spravuje databázi aktuálních obchodních příležitostí,
databázi veřejných zakázek a portál BusinessInfo.cz, který je klíčovým komunikačním nástrojem pro integraci a následné poskytování informací z různých
institucí veřejné správy podnikatelům a exportérům.
MPO spolupracuje s Českou obchodní inspekcí, která provádí dozory nad
ochranou spotřebitele a volným pohybem zboží (www.coi.cz).
Naplňování NPK v resortu MPO v roce 2014
V Operačním programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 MPO je v závěrečné fázi
realizace 15 programů podpory. Informace o těchto 15 programech a poskytnutých podporách jsou uvedeny na www.mpo.cz. Programy Operačního programu
Podnikání a inovace:
• PROGRES (podpora rozvojových projektů malých a středních podniků),
59
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
• START (podpora podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů),
• ZÁRUKA (zvýhodněné záruky k usnadnění realizace podnikatelských projektů
MSP),
• ROZVOJ (zvýšení konkurenceschopnosti MSP podporou zavádění progresivních technologií),
• ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY (podpora konkurenceschopnosti a růstu ICT
sektoru),
• ICT V PODNICÍCH (zvýšení konkurenceschopnosti MSP vyšším využitím jejich
potenciálu),
• EKO-ENERGIE (snižování energetické náročnosti výroby, využití obnov. a druhotných zdrojů),
• INOVACE (podpora inovační aktivity MSP i velkých podniků v oblasti výroby
i služeb),
• POTENCIÁL (posílení vývojové kapacity MSP a spolupráce podniků s výzkumem),
• SPOLUPRÁCE (podpora klastrů a technologických platforem),
• PROSPERITA (rozvoj infrastruktury pro výzkum, technologický vývoj a inovace),
• ŠKOLICÍ STŘEDISKA (investice do rozvoje lidských zdrojů),
• NEMOVITOSTI (podpora projektů, zaměřených na zkvalitnění infrastruktury pro
podnikání),
• PORADENSTVÍ (zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro MSP
a zvýšení jejich konkurenceschopnosti),
• MARKETING (podpora konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích).
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
připravovaného na období 2014 – 2020 je dosažení konkurenceschopné
a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.
Operační program je zaměřen na Zvýšení počtu firem schopných posunovat či
alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, Rozvoj podnikání
a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, Posun k energeticky účinnému,
nízkouhlíkovému hospodářství Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke
službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu.
Na základě strategických dokumentů EU a ČR a analýzy potřeb České republiky
pro budoucí období kohezní politiky 2014 – 2020 byly pro OP PIK identifikovány
čtyři věcně zaměřené prioritní osy pro podporu z Evropského fondu pro regionální
rozvoj:
1) Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace;
2) Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem;
3) Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin;
4) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií;
Aktuální informace o procesu přípravy OP PIK budou uváděny na internetových
stránkách www.mpo.cz.
60
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Národní programy podpory
V roce 2014 pokračuje podpora v národních programech zaměřených na podporu
podnikatelských projektů, které jsou uvedeny na internetových stránkách MPO.
Kompletní informace o níže uvedených programech jsou také k dispozici na
stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky (www.cmzrb.cz).
ZÁRUKA: Od počátku roku 2014 mohou podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci
získat záruku za bankovní úvěr investičního či provozního charakteru do 5 mil. Kč
na dobu až 6 let. Výše záruky dosahuje až 70 % jistiny zaručovaného úvěru.
• REVIT: První výzva programu REVIT je zaměřena na rozvoj podnikatelských
aktivit na území Moravskoslezského kraje. Začínající malí podnikatelé mohou
požádat o dlouhodobé investiční úvěry až do výše 2 mil. Kč s pevnou úrokovou
sazbou 2 % p. a. a dlouhodobé provozní úvěry s pevným úrokem 3 % p. a.
ročně. Ostatní malí podnikatelé realizující projekty zvyšující zaměstnanost
mohou žádat o investiční úvěr ve výši až 10 mil. Kč či provozní úvěr ve výši až
5 mil. Kč zejména na pořízení zásob. Podnikatelé mohou k investičnímu úvěru
získat také finanční příspěvek ve výši 10 % z čerpaného úvěru na jeho úhradu.
• INOSTART: Program Inostart je zaměřen na podporu inovativních začínajících
podnikatelů. Podpora spočívá v poskytnutí záruky k úvěrům podnikatelů až do
výše 60 % jistiny úvěru. Součástí programu je i poradenství spojené se
strategickým vedením firmy a realizací podnikatelských záměrů. Z úvěru
(rozmezí od 0,5 mil Kč do 15 mil. Kč) je možné financovat nákup hmotného
a nehmotného investičního a neinvestičního majetku, a pokrytí provozních
nákladů. Dotace na poradenství je poskytována až do výše 10 % objemu
příslušného úvěru, maximálně 150 000 Kč. Úvěry poskytuje Česká spořitelna,
a.s., poradenství zajišťuje poradenská společnost GRANTIKA České spořitelny,
a.s. a záruky za samotné úvěry České spořitelně poskytuje Českomoravská
rozvojová a záruční banka. Program je realizován pilotně v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji.
Kontakt:
Ing. Jaroslava Kubů, členka Rady kvality ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 224 852 372
Fax: 224 853 240
E-mail: [email protected]
www.mpo.cz
61
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
Základní charakteristika
Státní příspěvková organizace, národní metrologický
orgán České republiky, orgán pověřený výkonem státní
správy dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve
znění pozdějších předpisů, a zřizovací listiny, v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ČR.
Oprávnění a základní právní úprava
• zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů;
• vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel
a měření, v platném znění;
• vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování
a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů;
• nařízení vlády č. 326/2002 Sb., o vahách s neautomatickou činností;
• nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
měřidla, v platném znění;
• nařízení vlády č. 426/2000 Sb. o radiových a telekomunikačních koncových
zařízeních.
Oblast působení
• Zabezpečování fundamentální metrologie pro Českou republiku, tj. uchovávání
a rozvoj státních etalonů a přenos jednotek a stupnic fyzikálních a technických
veličin na nižší stupně metrologické návaznosti, včetně mezinárodního porovnání
etalonů, řízení tvorby referenčních materiálů a jejich certifikaci a osvědčování;
• provádění výzkumu a vývoje v oblasti metrologie a elektronické komunikace;
• mezinárodní spolupráce v oblasti vědecké a legální metrologie a referenčních
materiálů (členství v Metrické konvenci, OIML, EURAMET e.V. a WELMEC)
a v oblasti elektronické komunikace;
• zpracování a vydávání metrologických předpisů pro metody přenosu hodnot
jednotek veličin ze státních etalonů na etalony nižších řádů, pro ověřování
stanovených měřidel a kalibraci pracovních měřidel, zpracování předpisů stanovujících metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla a metody
jejich zkoušení při schvalování typu a při ověřování (včetně vydávání tzv. Opatření obecné povahy);
• zabezpečování sekundární etalonáže fyzikálních a technických veličin a jednotek, uchovávání, porovnávání a zdokonalování vlastních sekundárních etalonů,
rozvíjení metod etalonáže a provádění kalibrací měřidel;
• výkon státní metrologické kontroly měřidel, státního metrologického dozoru
a provádění registrací subjektů opravujících stanovená měřidla a provádějících
jejich montáž;
• posuzování shody v rozsahu udělených autorizací (autorizovaná osoba č. 250 /
notifikovaná osoba č. 1383 pro posuzování shody u vah s neautomatickou
činností, měřidel pokrytých směrnicí MID a koncových telekomunikačních
62
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
zařízení), certifikace a další činnosti v rozsahu udělených akreditací;
• poskytování odborných metrologických posudků, stanovisek a informací,
vydávání znaleckých posudků v metrologii;
• zajišťování odborné a technické činnosti pro potřeby akreditace subjektů, pro
potřeby autorizace metrologických středisek a autorizace k výkonu úředního
měření;
• provádění školicí činnosti odborného metrologického personálu, zajišťování
zkoušek a prověrek způsobilosti odborného metrologického personálu a vydávání osvědčení a certifikátů o odborné způsobilosti;
• zajišťování mezilaboratorního porovnání zkoušek metrologických laboratoří.
Akce plánované v r. 2014
• Upevňování zavedeného systému managementu ČMI dle ČSN EN ISO/IEC
17025:2005 a ČSN EN ISO/IEC 9001:2009.
• Akreditovat se jako Inspekční orgán dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.
• Školení metrologů podniků I včetně požadavků vyplývajících z norem řady ISO
9000 a normy ISO/TS 16949 a další rozpracování specializovaného školení
o nejistotách měření a pro automobilový průmysl (SPC, MSA).
• Školení personálu autorizovaných metrologických středisek.
• Plnění požadavků na systém managementu kvality v oblasti fundamentální
metrologie vyplývající z ujednání CIPM MRA, příprava na prezentaci systému
managementu kvality v roce 2015 pro Technickou komisi pro kvalitu
EURAMET.
• Certifikace výrobků a systémů managementu výrobců v rámci posuzování
shody ve smyslu Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., Nařízení vlády č. 464/2005
Sb. a Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., a výkon dohledů nad držiteli certifikátů.
• Pokračování procesu náběhu systému opatření obecné povahy stanovujících
metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla a metody jejich
zkoušení při schvalování typu a ověřování ve smyslu novely § 6 a § 9 zákona
o metrologii zákonem 481/2008 Sb.
• Pokračování ve školení – Školení personálu pro aplikaci směrnice 2004/22/ES
„MID“.
• Spolupráce na tvorbě nového zákona o metrologii a jeho základních prováděcích vyhlášek.
Kontakt:
RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel
Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel.: 545 555 105
E-mail: [email protected], [email protected]
www.cmi.cz
63
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Základní charakteristika
Je orgánem státní správy v působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a dozorovým orgánem nad
ochranou spotřebitele, volným pohybem zboží a technickými požadavky na výrobky
Oprávnění
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění.
Tento předpis zřizuje Českou obchodní inspekci jako takovou a spolu s dalšími
právními předpisy vymezuje její působnost.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Je právní normou, která zakládá řadu povinností hospodářských subjektů ve
vztahu k ochraně práv spotřebitele a současně opravňuje orgány dozoru ke
kontrole dodržování těchto povinností.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění.
Zákon stanoví povinnosti a mechanismy, které mají zajistit, aby se na trhu nevyskytovaly výrobky nebezpečné pro spotřebitele. Dozor nad jeho plněním provádí
různé orgány podle toho, zda daný výrobek svou povahou spadá do jejich
působnosti. Pokud nelze takovýmto způsobem působnost žádného orgánu
stanovit, je k provádění dozoru příslušná Česká obchodní inspekce.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
Tento zákon formou prováděcích nařízení vlády stanoví určité skupiny výrobků,
které před uvedením na trh musí projít předchozím posouzením tak, aby neohrožovaly zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popř. jiný
veřejný zájem. Tento proces tzv. posouzení shody se završuje tím, že výrobek je
opatřen příslušným označením CE, pokud tak stanoví nařízení vlády anebo přímo
použitelný právní předpis EU. Dozor nad zákonem o technických požadavcích na
výrobky provádí ve většině oblastí Česká obchodní inspekce, nicméně může to
být i jiný orgán stanovený zvláštním zákonem.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.
Nařízení stanovuje rámec pro dozor nad trhem s výrobky s cílem zajistit, aby tyto
výrobky splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany obecných zájmů, jako
jsou zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana
spotřebitele, ochrana životního prostředí a bezpečnosti. Nařízení rovněž stanovuje
obecné zásady, kterými se řídí označování CE a rámec pro kontrolu výrobků ze
třetích zemí.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se
uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených
v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.
64
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Cílem tohoto nařízení je posílit fungování vnitřního trhu, zlepšením volného
pohybu zboží a stanovení pravidel a postupů, které musí dodržovat příslušné
orgány členského státu, když přijímají nebo mají v úmyslu přijmout opatření, které
by mohlo bránit volnému pohybu výrobku uvedeného v souladu s právními
předpisy na trh v jiném členském státě, a na které se vztahuje článek 28 Smlouvy.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 2006/2004, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.
Nařízení stanoví podmínky, za nichž orgány v členských státech určené pro
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů spolupracují
navzájem a s Komisí s cílem zajistit dodržování těchto zákonů a řádné fungování
vnitřního trhu a s cílem posílit ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů.
Dále zejména:
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění;
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění;
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění;
zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonu,
v platném znění;
zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění.
Další právní úpravy související s problematikou jakosti, ochrany spotřebitele
a volného pohybu zboží a služeb tam, kde zvláštní zákony nestanoví jinak.
Oblast působení
• provádí kontroly a dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany
spotřebitele a ochrany oprávněného zájmu, zejména z hlediska bezpečnosti
výrobků a poskytování potřebných informací o prodávaných výrobcích
a službách;
• kontroluje fyzické a právnické osoby prodávající zboží a poskytující služby
a dále výrobce/dovozce/distributory, kteří uvádějí anebo distribuují výrobky na
trh EU anebo do provozu;
• dohlíží na to, zda spotřebitel není klamán nepravdivými, nepodloženými či
neúplnými údaji o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb; sleduje
nekalé a klamavé obchodní praktiky;
• kontroluje, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti ve vztahu ke státu,
např. prokazováním původu zboží, stanoveným označováním tabákových
výrobků, kontroluje jakost PHM, padělky apod.;
• kontroluje jednotnost technických podmínek při uvádění výrobků na trh EU,
posuzuje doklady z posuzování shody stanovených výrobků s technickými
předpisy včetně značení výrobků;
• prosazuje právo ES v oblasti jednotného trhu, přispívá k harmonizaci předpisů,
napomáhá k odstraňování technických překážek obchodu;
• provádí poradenskou službu na všech pracovištích ČOI, poskytuje přímou
pomoc spotřebitelům i podnikatelské veřejnosti;
• spolupracuje s orgány EU na úseku ochrany spotřebitele a volného pohybu
zboží;
• je národním administrátorem informačního systému ICSMS;
65
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
• spolupracuje s celními orgány na mezinárodní úrovni.
Akce plánované v r. 2014
• Interní školení pro jednotlivé oblasti dozoru s ohledem na požadavky praktického dozoru;
• interní školení k novým nebo doplněným legislativním úpravám, zejména
k adaptaci Nového kontrolního řádu a Nového občanského zákoníku;
• ověřování odborné způsobilosti kontrolních pracovníků a využití nabídky
z projektu vzdělávacích akcí Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR a dalších vzdělávacích institucí;
• mezinárodní kontrolní akce se zahraničními orgány dozoru, zejména
PROSAFE;
• spolupráce s ÚNMZ, MPO, Celní správou a dalšími národními orgány;
• zajištění spolupráce s orgány EU, zejména ADCO skupiny, IMP – poradní
orgán EK DG Enter, PROSAFE, CPC, atd.;
• administrace a zlepšování databáze ICSMS.
Kontakt:
Mgr. Vlastimil Turza, pověřen řízením
Tel.: 296 366 102
Mgr. Michael Maxa, ředitel sekce TMOS
Tel.: 296 366 222
České obchodní inspekce
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
66
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,
METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
Základní charakteristika
Orgán státní správy pro oblast technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. Rozpočtová organizace rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu.
Oprávnění
Vyplývá ze zákona ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy
v oblasti technické norma-lizace, metrologie a státního zkušebnictví.
Oblast působení
Zajišťování úkolů vyplývajících ze:
• zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění a souboru prováděcích
vyhlášek MPO.
Akce plánované v r. 2014
Seminář "Den ÚNMZ" (únor) – dopolední blok vystoupení vedoucích zaměstnanců
Úřadu a partnerů ÚNMZ“
Realizace Plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví 2014
Realizace Plánu standardizace – Programu rozvoje technické normalizace 2014
Realizace Plánu standardizace – Programu rozvoje metrologie 2014
Seminář Světový den technické normalizace (říjen)
Slavnostní předávání cen Vladimíra Lista (prosinec)
Vzdělávací semináře v oblasti technické normalizace (měsíčně, pořádáno
Odborem technické normalizace ve spolupráci s partnerskými organizacemi)
Rozvoj Informačního portálu na www.unmz.cz„Předpisy a normy“ – soubor právních a technických dokumentů v oblasti uvádění výrobků na jednotný evropský trh.
Portál byl rozšířen o sekci v anglicko-českém znění pro účely kontaktního místa
pro stavební výrobky zřízeného při MPO v souladu s požadavkem nařízení
305/2011, o stavebních výrobcích.
K oblasti stavebních výrobků jsou v rámci Plánu standardizace – Plánu rozvoje
zkušebnictví plánovány následující akce:
• 2 semináře pro výrobce stavebních výrobků opatřených označením CE
v souladu s nařízením 305/2011, o stavebních výrobcích,
• seminář pro posuzovatele činných v rámci nařízení 305/2011, o stavebních
výrobcích.
Pravidelné měsíční informace pro odbornou veřejnost o akcích a dokumentech
z EU, týkajících se posuzování shody výrobků a souvisejících oblastí (AAAO
s podporou rozpočtu Plánu standardizace - Plánu rozvoje zkušebnictví).
Průběžné rozšiřování informací z oblastí technické normalizace, metrologie
a státního zkušebnictví na internetových stránkách ÚNMZ, např. veřejné
67
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
zpřístupnění vzorových kalibračních postupů (zpracovaných v roce 2013 ČMS v
rámci PRM), zpřístupňování časopisu Metrologie.
V oblasti metrologie jsou připraveny následující akce:
• 23. mezinárodní konference Měřící technika pro kontrolu jakosti s výstavou
měřicí techniky – pořádá ČMS, uskuteční se pod záštitou předsedy ÚNMZ
(11 – 12. 3. 2014) – bližší informace na www.csvts.cz/cms
• 16. fórum metrologů – pořádá ČMS ve spolupráci s ÚNMZ pod záštitou
předsedy ÚNMZ (12. 11. 2014) – bližší informace na www.csvts.cz/cms
Kontakt:
Mgr. Zdeněk Veselý, člen Rady kvality ČR
náměstek předsedy Úřadu
ÚNMZ
Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 153, 723 135 593
Fax: 224 915 064
E-mail: [email protected]
www.unmz.cz
68
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Rezort
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen/(ka) vlády ČR. Působnost
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.
V § 7, který je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy věnován, výše uvedený zákon uvádí:
„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy
pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké
školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této
oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu,
sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu“.
Evropská, a tedy i česká společnost se vyrovnává s dynamicky se měnícími podmínkami globální ekonomiky a s nimi souvisejícími nároky na dovednosti, znalosti
a flexibilitu. Strategickou prioritou rozvoje společnosti v ČR je příprava lidských
zdrojů ve vzdělávacích institucích, jejichž rozvoj je nutné směřovat k širší roli ve
společnosti, ve které vzdělávací instituce zastávají pozici moderních vzdělávacích
center včetně celoživotního učení a představují potenciál pro rozmanitou partnerskou spolupráci. Globální konkurence a proměnlivost trhu práce nutí jedince,
aby se vzdělával po celý život. Vzdělávací soustava musí být v kontextu znalostní
ekonomiky chápána jako jeden z hlavních pilířů budoucího ekonomického úspěchu
a sociální soudržnosti a musí dostatečně efektivně zvyšovat vzdělanostní úroveň
obyvatelstva a umožnit jednotlivcům (nehledě na jejich sociální podmínky, různé
schopnosti a očekávání) získávat a prohlubovat klíčové kompetence s cílem posílit
jejich adaptabilitu a flexibilitu na trhu práce.
Normativní rámec vzdělávání v ČR je stanoven následující zákony: Zákon
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávaní
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002
Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.
Základní strategické cíle školství jsou formulovány v Dlouhodobém záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011–2015.
Strategickým dokumentem koncipujícími vztah státu k výzkumu a vývoji je
Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta
2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, schválena usnesením vlády ze dne
24. dubna 2013 č. 294 a která nahradila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací
ČR na léta 2009 až 2015. Materiál zastřešuje odpovídající strategicko-koncepční
69
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
dokumenty v ČR- Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národního programu reforem a Národních priorit orientovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále je v souladu s dokumenty
přijatými na úrovni EU – Strategie Evropa 2020 a Unie inovací. Nástroji této politiky
pro oblast vzdělávání, oblast výzkumu a vývoje a inovací a oblast zajištění
kvalitních lidských zdrojů pro VaVaI jsou operační programy OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK), OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a nové
resortní a mezinárodní programy VaV, ve kterých je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy poskytovatelem veřejné podpory.
Legislativní rámec stanovující podmínky pro výzkum, vývoj a inovace tvoří
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací gestorem mezinárodní spolupráce ČR v oblasti výzkumu
a vývoje včetně gesce za sjednocování příslušných smluvních dokumentů. Pro ČR
patří mezi hlavní priority VaVaI zapojení se do struktur výzkumu a vývoje EU,
především co nejefektivnější účast v programu Horizon 2020 a Euratom na období
2014–2020), a dále účast na budování a strukturování Evropského výzkumného
prostoru a účast na realizaci Lisabonské strategie a Lublaňském procesu.
Přístup k zabezpečování kvality v působnosti MŠMT lze rozdělit na čtyři okruhy:
1. oblast: zabezpečování a zlepšování kvality výchovně-vzdělávací soustavy,
zvyšování kvality ve vzdělávání na všech úrovních,
2. oblast: zavádění vnějších a vnitřních systémů hodnocení činností ve vzdělávacích a dalších institucích s cílem zvýšení kvality jejich činností,
3. oblast: další vzdělávání pedagogů a školského managementu s cílem zvyšovat kvalitu a Kompetence v jejich činnostech,
4. oblast: příprava, zabezpečení a zajištění kvality lidských zdrojů pro zvýšení
kvality výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Hodnocení kvality výsledků
výzkumu a vývoje (VaV).
1. oblast: Zabezpečování a zlepšování kvality vzdělávání na všech úrovních
vzdělávací soustavy.
Vzdělávání na primární a sekundární úrovni vzdělávací soustavy:
– kvalita vzdělávání zabezpečuje Česká školní inspekcí (ČŠI), která zpracovává
koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy.
V rámci inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních zapsaných do
školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, zjišťuje
a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných
školních vzdělávacích programů (ŠVP) a jejich souladu s právními předpisy
a rámcovými vzdělávacími programy (RVP). ČŠI je správním úřadem a je
organizační složkou státu.
– ukončení středního vzdělání je monitorováno Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání (CERMAT). Zabezpečení a příprava společné části (státní) maturity
a jejího vyhodnocení probíhá každoročně od školního roku 2010–2011.
CERMAT je příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT.
– MŠMT v rámci svých kapacit (bývalý Ústav pro informace ve vzdělávání)
zpracovává statistické informace pro operativní a dlouhodobé rozhodovací
70
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
procesy ve školství.
V roce 2010 byla ukončena kurikulární reforma, která přinesla změny především
v obsahu a cílech středního vzdělávání, výrazně přispěla ke kvalitě vzdělávacího
procesu a zvýšila klíčové a odborné kompetence v rámci vzdělávacích programů
pro jednotlivé obory vzdělání. V návaznosti na kurikulární reformu byly v letech
2012-2013 řešeny projekty „Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška
2“. Oba projekty se týkají závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem.
Cílem reformy závěrečné zkoušky je vytvořit jednotná zadání pro každý obor
vzdělání s výučním listem v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a kvalifikačním standardem. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje
srovnatelnost výsledků vzdělávání v těch to oborech vzdělání s výučním listem
a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.
Jednotné zadání poskytuje záruku určitého standardu jednotlivých oborů a pomáhá zvyšování kvality odborného vzdělávání.
Jedním z významných cílů OP VK v oblasti prioritní osy č. 1. – Počáteční vzděláváním – je jeho zvýšení kvality. Podporované aktivity a projekty v této oblasti jsou
zaměřeny zejména na zvyšování kvality spojenou s inovacemi školních vzdělávacích programů (ŠVP), na vytváření podmínek pro jejich implementaci, využívání
ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, podporu vyučovacích
metod, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu), kvalitu výuky
rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
s důrazem na environmentální oblast včetně realizace environmentálních programů. V rámci této priority bylo řešeno 1670 projektů (mnohé s celostátní působností)
s finanční alokací 8,769 mld. Kč. V oblasti uplatňování rovných příležitosti dětí
a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo řešeno
665 projektů zaměřených na péči o děti se sociokulturním znevýhodněním, na
vzdělávání cizinců (především jazykovému) žijících na území ČR, na podporu
neformálního vzdělávání, na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání, na zkvalitnění systému péče žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a na podporu asistenčních služeb pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Celková finanční alokace na tyto projekty byla ve výši
3,222 mld. Kč
Vzdělávání na terciární úrovni ve vzdělávací soustavě
Kvalita programů vyššího odborného vzdělávání je posuzována Akreditační komisí
pro vyšší odborné vzdělávání, která sleduje a zabezpečuje, aby u vzdělávacích
programů byl z obsahového a odborného hlediska splněn cíl rozvíjet a prohlubovat
znalosti a dovednosti studentů získané ve středním vzdělávání a poskytovat
všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností.
Další zkvalitnění vyššího odborného vzdělávání se očekává po využití výsledků
řešení projektů OP VK v prioritní ose č. 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
v oblasti Vyššího odborného vzdělávání. Podporované aktivity jsou v této oblasti
zaměřeny zejména na inovace vzdělávacích programů v souladu s požadavky
znalostní ekonomiky a potřebami trhu, na zapojení odborníků z praxe a zahraničí
pro vytváření a realizaci inovovaných vzdělávacích programů a zkvalitnění vazeb
mezi školou, zaměstnavateli a institucemi, na inovace a modernizace vzdělávacích
programů VOŠ s ohledem na prostupnost do bakalářského studia na VŠ a potřeby
71
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
trhu práce, na podporu praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů,
na zvyšování kvality teoretické a praktické výuky a přípravu spolupráce s VŠ
sektorem. Významný projekt inovace vzdělávacích programů VOŠ řeší Asociace
vyšších odborných škol. V oblasti vyššího odborného vzdělávání bylo řešeno
55 projektů s alokací 216,8 mil. Kč.
Kvalitu vysokoškolského vzdělávání jsou povinny zabezpečovat sami vysoké školy
v rámci svých Dlouhodobých záměrů. O kvalitu vysokoškolského vzdělávání
pečuje Akreditační komise, která všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další činnost vysokých škol. Hodnotí činnost
vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení.
MŠMT o akreditacích vysokoškolských studijních programů a oborů habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem rozhoduje ve správním řízení.
Řešení projektů OP VK v prioritní ose č. 2 Terciární vzdělávání v oblasti Vysokoškolského vzdělávání je zaměřeno zejména na kvalitu studijních programů všech
typů akreditovaných studijních programů, na inovaci současných studijních programů, na rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, na modularizaci
studijních programů, na využití moderních technologií ve výuce, na vytváření
studijních programů pro mezioborová studia. Při vytváření a realizaci studijních
programů se podílejí odborníci jak z praxe, tak i ze zahraničí. V této oblasti je
řešeno 496 projektů VŠ s alokovanou částkou 7, 531 mld. Kč.
V roce 2010 MŠMT připravilo nový Dlouhodobý záměr pro oblast vysokého školství
na období let 2011 – 2015, kde kvalita a excelence jsou jedny z nejpodstatnějších
priorit. Na tento dokument jsou navázány Dlouhodobé záměry jednotlivých
vysokých škol, které MŠMT se všemi vysokými školami detailně projednává. Oba
tyto dokumenty jsou každoročně aktualizovány. Nástrojem uskutečňování
jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva jsou zejména
Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy, projekty OP VK a projekty OP
VaVpI. Rozvojové programy jsou MŠMT vyhlašovány na každý rok a VŠ si volí
v jednotlivých programech priority, které jsou pro danou VŠ v souladu s jejich
dlouhodobým záměrem a jejich řešení přispěje k celkovému rozvoji vysoké školy.
V roce 2013 MŠMT připravilo v oblasti zabezpečování kvality vysokého školství
novelu zákona o vysokých školách, novela zákona o vysokých školách však nebyla
projednána vládou ČR. Případné další úpravy systému zabezpečení kvality musejí
být v souladu se Standardy a směrnicemi pro zabezpečení kvality v Evropském
vysokoškolském prostoru a zajišťovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se uskutečňuje v současné době řešení Individuálních projektů národních (IPN), které
představují mimořádný impuls pro rozvoj v oblasti terciárního vzdělávání
a výzkumu, vývoje a inovací. IPN jsou realizovány jako jedna z priorit MŠMT
v programovém období 2007 – 2013 a jsou financovány z prostředků evropských
strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Aktuálně jsou pro oblast
terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje řešeny tři projekty:
„Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR.
Strategie vysokého školství do roku 2030“ (IPN KREDO)
Projekt je zaměřen na tvorbu Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030.
Hlavním cílem projektu je provést srovnávací analýzu strategických plánů rozvoje
72
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
jednotlivých VŠ a na jejím základě připravit podklady pro strategická rozhodování
MŠMT v oblasti řízení VŠ (např. v souvislosti s hodnocením institucí, financováním
a získáváním prostředků z jiných zdrojů, lepší uplatnitelností absolventů dle potřeb
regionů atd.).
Důležitou součástí projektu je vzájemné sdílení zkušeností mezi vysokými školami.
Každá škola přispívá k výstupům projektu tím, co v oblasti řízení a strategického
plánování zná a umí nejlépe. Osvědčené a ověřené modely se tak mohou stát
významnou inspirací pro ostatní vysoké školy. Do projektu je zapojeno celkem 56
vysokých škol, a to jak veřejných, tak soukromých a státních. Bližší informace
o projektu jsou uvedeny na adrese www.kredo.reformy-msmt.cz.
„Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (IPN KVALITA)
Obecným cílem IPN KVALITA je přispět ke zvyšování kvality, transparentnosti
a konkurenceschopnosti institucí terciárního vzdělávání (ITV) ČR. Hlavním cílem
projektu je doporučit v podobě vhodné k implementaci a k dlouhodobému provozování na institucionální a národní úrovni komplexní systém vnitřního a vnějšího
zajišťování a hodnocení kvality v ITV. Dílčím cílem je vypracovat metodiku pro
vnitřní i vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu ve všech typech ITV.
Těmto cílům odpovídají hlavní výstupy IPN KVALITA, jež tvoří několik metodik
napříč třemi klíčovými aktivitami projektu. V oblasti vzdělávání vznikne tzv. „pedagogická metodika“ pro vyučující a tzv. „institucionální metodika“ pro vedení
vysokých škol. Třetí metodika bude sloužit resortu školství jako nástroj pro strategii
vysokoškolské politiky. IPN KVALITA dále zpracuje dva výstupy se zaměřením na
fakulty vzdělávající učitele.
V rámci hodnocení kvality v oblasti vzdělávání bude vytvořena metodická příručka
pro řízení procesu vzdělávání v různých typech ITV, zároveň budou zpracovány
pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kvality vzdělávacího procesu. Souhrnná
metodika komplexního hodnocení kvality VŠ bude mít charakter manuálu bude
obsahovat např. komparativní analýzu přístupů k hodnocení VŠ, model pro
hodnocení kvality VŠ a návod, jak s ním pracovat, kritéria pro hodnocení kvality VŠ
a metodiku vnitřního hodnocení kvality VŠ. Závěrečné výstupy projektu budou
prezentovány na mezinárodní konferenci IPN KVALITA 2014, která se bude konat
v Praze ve dnech 23. – 24. 4. 2014. Revidované výstupy budou postupně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek www.kvalita.reformy-msmt.cz.
„Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (IPN
METODIKA)
Cílem projektu je navrhnout a pilotně ověřit systém hodnocení výzkumných organizací dle oborových metodik hodnocení s prvky mezinárodního informovaného
peer-review, který by nahradil stávající Metodiku hodnocení výsledků výzkumných
organizací efektivnějším a na mezinárodní a oborové standardy kvality lépe
orientovaným hodnocením. Záměrem IPN Metodika je navrhnout systém hodnocení výkonnosti systému jako celku a mechanismy financování celého systému
tak, aby veřejná podpora přispívala k zvyšování excelence českého výzkumu,
vývoje a inovací (VaVaI), působila motivačně na všechny aktéry a ve svých
důsledcích podpořila růst konkurenceschopnosti ČR. V neposlední řadě IPN
Metodika usiluje o zkvalitnění celkové kultury hodnocení v oblasti VaVaI a vytvoření odborného zázemí pro pravidelné a systematické institucionální hodnocení
73
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
v budoucnosti. Projekt vychází z doporučení IPN „Mezinárodní audit výzkumu,
vývoje a inovací v ČR“. Výsledky řešení IPN Metodika budou využívány orgány
státní správy, poskytovateli podpory a dotknou se všech výzkumných organizací
a jejich pracovníků. Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách
www.metodika.reformy-msmt.cz.
V roce 2013 byly ukončeny ostatní IPN, „Národní kvalifikační rámec terciárního
vzdělávání“ (IPN QRAM), „Reforma terciárního vzdělávání“ (IPN RTV), „Efektivní
transfer znalostí“ (IPN EFTRANS), „Podpora technických a přírodovědných oborů“
(PTPO), „Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání
a výzkumných a vývojových organizací“ (IPN EFIN) a „Mezinárodní audit výzkumu,
vývoje a inovací v ČR“ (IPN AUDIT) jejichž výstupy jsou k dispozici na
www.reformy-msmt.cz.
MŠMT dále zajišťuje akreditace rekvalifikačních programů, akredituje programy
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, provádí akreditace vzdělávacích
programů v oblasti tělovýchovy a sportu, zastává funkci certifikačního orgánu
školicích středisek.
2. oblast: Zavádění vnějších a vnitřních systémů hodnocení činností ve vzdělávacích a dalších institucí s cílem zvýšit kvalitu jejich činností
V rámci OP VK jsou aktivity v oblasti primárního a sekundárního školství zaměřeny
na nástroje pro hodnocení vnitřní kvality vzdělávání. Projekty zaměřené na oblast
evaluace přinášejí nabídku evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí
žáků. V období 2009-2012 byl připraven a řešen národní projekt Cesta ke kvalitě,
s plným názvem Autoevaluace – Vytváření systémů a podpora škol v oblasti
vlastního hodnocení. Projekt byl zaměřen na všestrannou podporu škol v oblasti
vlastního hodnocení s dvěma hlavními cíli podpořit vlastní reflexi škol jako
efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému a vhodně provázat
autoevaluaci s externí evaluací, prováděnou zřizovateli a ČŠI. Projekt byl připraven
pro mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střední školy,
konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a byl řešen ve
spolupráci Národního ústavu odborného školství, jeho nástupnickou organizací
Národním ústavem pro vzdělávání a Národním institutem pro další vzdělávání.
Výsledky projektu jsou vhodným vodítkem pro přípravu vlastního hodnocení školy
a ročních výročních zpráv.
Projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České
republice (NIQES) je rozvojovým projektem ČŠI, jehož cílem je vytvořit
transformovaný, moderní a flexibilní systém národního inspekčního hodnocení škol
s vytvořením nových metod a nástrojů pro hodnocení kvality české vzdělávací
soustavy a inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů.
Na terciární úrovni probíhá řešení projektů OP VK se zaměřením na systém
hodnocení kvality vzdělávacích programů na VOŠ, tvorbu, zavádění a realizaci
systémů kvality na VOŠ v prostupnosti k VŠ.
Pro veřejné VŠ byl vyhlášen v Rozvojových programech na rok 2011 Program
podpory zvyšování kvality činností vysokých škol s podprogramem zaměřeným na
podporu oblasti řízení kvality a na podporu hodnocení činnosti. Tohoto programu
se zúčastnilo 13 veřejných vysokých škol (ČZU řešila projekt Mezinárodní
evaluace ČZU, ČVUT projekt Procesní řešení univerzity a kvalita vzdělávací
činnosti, MU projekt Rozvoj mechanismů řízení kvality na Masarykově univerzitě,
74
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
OU projekt Podpora zvyšování kvality hlavních činností na OU, SU Vytvoření
jednotného způsobu evidence tvůrčí činnosti a univerzitního informačního systému
výsledků tvůrčí činnosti, TUL projekt Sociologického průzkumu zaměřeného na
zjištění preferencí zájmu o studium na TUL, UK projekt Zvyšování kvality na základě zavádění a využívání hodnocení vzdělávacích, výzkumných, administrativních
a informačních systémů, VFU Brno projekt Systém hodnocení kvality vzdělávání
a dalších akademických činností v oblasti veterinární medicíny, VŠB-TUO projekt
Udržení platnosti certifikátu systému management u kvality ISO 9001 a realizace
sebehodnocení s využitím EFQM Modelu Excelence na VŠB-TUO, VŠE projekt
Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému
sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu, VŠCHT
projekt Zavedení systému vnitřního hodnocení a motivace akademických
pracovníků Fakulty chemicko-inženýrské, VUT projekt Dobudování a aktivizace
integrovaného systému pro vnitřní řízení kvality v rámci VUT v Brně a ZČU projekt
Komplexní systém zajišťování kvality.
Rozvojový program tak inicioval aktivitu VŠ v této oblasti i do dalšího období
a MŠMT proto podpořilo v roce 2012 na další období začlenění tématu řízení
kvality v činnosti VŠ v rámci Dlouhodobých záměrů jednotlivých vysokých škol.
Tímto způsobem je naplňována jedna z priorit Dlouhodobého záměru MŠMT pro
vysoké školy na období 2011 – 2015 posílení vnitřních systémů hodnocení kvality
s cílem jejich nastavení, které bude v souladu s vnějšími mezinárodními standardy.
Pro zabezpečení statistických údajů VŠ (matrika studentů – SIMS) a pro přípravu
prognóz jsou zaváděny a inovovány systémy monitoringu potřeb trhu práce jak pro
absolventy VOŠ tak i pro absolventy studijních programů VŠ.
3. oblast: Další vzdělávání pedagogů, školského managementu s cílem
zvyšování kvality jejich činností
V oblasti pro zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků
škol a školských zařízení jsou v oblasti primárního a sekundárního školství
podporovány z OP VK projekty zaměřené na rozvoj dalšího jejich vzdělávání,
včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží s vazbou na realizaci
kurikulární reformy, na zvyšování jazykově-metodické odbornosti pedagogů cizích
jazyků (zejména anglického) na základních a středních školách, na rozšiřování
využívání ICT ve výuce, ICT pro pedagogy formou e-learningu, na vzdělávání
pedagogů na SŠ a ZŠ v problema-tice evropské integrace pomocí aktivizačních
metod vyučování, na podporu profes-ního rozvoje pedagogických pracovníků
a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel.
V projektech je také řešeno zvyšování kvality a dostupnosti dalšího vzdělávání
i pro nepedagogické pracovníky škol, na vzdělávací kurzy pro asistenty pedagogů.
Dále jsou řešeny projety pro zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol
a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. V této oblasti je řešeno
410 projektů s celkovou podporou 4, 072 mld. Kč.
Pro posílení kvality práce a kompetencí pedagogů realizuje MŠMT projekt IPn
Kariérní systém. Projekt řeší dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti
školství, který umožní učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich
práce s návazností na motivující systém odměňování a podle transparentních
pravidel. Připravovaný kariérní systém učitelů se zaměřuje především na cestu
rozvoje profesních kompetencí. Základem hodnocení učitelů v novém kariérním
75
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
systému je proto Národní standard učitele, který poskytuje jednotný rámec
popisující kvalitu práce učitele, rozsah jeho působení i jeho profesního rozvoje ve
čtyřech fázích profesní dráhy – od začínajícího učitele až po vynikajícího učitele.
Zohledňuje přitom profesní předpoklady učitele pro kvalitní výkon profese a rozsah
jeho působení a současně definuje, co je od učitele očekáváno na jednotlivých
stupních kariérního systému. Požadované kompetence jsou popsány ve třech
oblastech práce učitele: učitel a jeho osobnost; učitel a jeho třída; učitel, škola a její
okolí. V rámci projektu IPn Kariérní systém budou vytvořena kritéria, stanoveny
podmínky pro pravidelné hodnocení učitelů a vytvořena metodika hodnocení
učitelů jako pomůcka pro ředitele. Jako jeden z účinných nástrojů pro hodnocení
učitelů bude navrženo vedení a hodnocení profesních portfolií. Navržený systém
bude pilotně ověřen a následně zaveden do praxe škol. V rámci projektu Kariérní
systém je věnována pozornost i nutným změnám role školského managementu,
zejména role ředitele školy. Z tohoto důvodu nastaví projekt i základní vizi
profesního rozvoje ředitele školy a popíše jeho novou roli při podpoře a hodnocení
učitelů v jejich profesním rozvoji. Potřebnost těchto změn se promítá i do stanovení
priorit MŠMT v budoucím programovacím období.
Současně se uskutečňují projekty pro vzdělávání pracovníků České školní
inspekce, zaměřené na zvýšení kvality hodnocení v návaznosti na provádění
kurikulární reformy a inovace školní soustavy (NIQES) je řešeno vybudování
komplexního systému personálního rozvoje ČŠI a důsledné další vzdělávání
školních inspektorů, pedagogů i ředitelů škol v problematice nových inspekčních
postupů, metod a nástrojů, které budou vytvořeny v rámci projektu.
V oblasti terciárního vzdělávání je podporována spolupráce VOŠ se zahraničními
vzdělávacími institucemi a příprava k zapojení pracovníků VOŠ do mezinárodních
projektů a sítí. Současně je věnována pozornost na zvyšování znalostí o prostředí
VŠ a jejich řízení, včetně možných transformací VOŠ na neuniverzitní VŠ.
V oblasti VŠ je hlavním iniciátorem kvality samotný výzkum a vývoj, který přispívá
ke zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ a manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ, vedoucí k podpoře spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumně-vývojovými institucemi, podnikatelským
a veřejným sektorem.
4. oblast: Příprava, zabezpečení a zajištěni kvality lidských zdrojů pro zvýšení kvality výzkumu, vývoje a inovací. Hodnocení kvality výsledků výzkumu
a vývoje.
V souladu s cíli Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI) je jednou
z hlavních činností MŠMT ve výzkumu, vývoji a inovací zajištění kvalitních lidských
zdrojů. Cílem politiky VaVaI je proto zajistit dostatek kvalitních výzkumných
pracovníků a zvýšit počet absolventů vysokých škol tak, aby jejich profil a znalosti
odpovídaly stále náročnějším požadavkům v souvislosti s rozvojem znalostní
společnosti. Jejich příprava probíhá jednak v rámci zvyšování kvality bakalářských,
magisterských a zejména doktorských studijních programů v prostředí VŠ
a výzkumných organizací, jednak v prostředí vytváření a realizace nových
programů VaV. V současné době byly vyhlášeny další výzvy programů MŠMT jako
poskytovatele veřejných prostředků (ERC CZ, NÁVRAT), které jsou zaměřeny na
zvýšení kvality výzkumu (excelenci) a zajištění kvalitních lidských zdrojů spolu se
76
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
zajištěním zázemí pro tvorbu kvalitních výsledků ve výzkumu a vývoji. Ke zvýšení
kvality lidských zdrojů přispívají i programy Mobilty v rámci dvoustranné mezinárodní spolupráce. Program MŠMT Informace-základ výzkumu, slouží k informačnímu zabezpečení výzkumu a vývoje.
V rámci OP VK v prioritní ose 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj je příprava
a zabezpečení kvality lidských zdrojů uskutečňováno podporou aktivit v oblasti
zaměřené na podporu oblastí Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji a Partnerství
a sítě. V obou oblastech aktivit se jedná o podporu projektů směřujících pro
vytváření kvalitních týmů VaV, popř. jejich dalšího rozvoje, na přípravu zapojení
jedinců i týmů do mezinárodních sítí v oblasti VaV. Dále jsou uskutečňovány
projekty na šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií,
projekty na osvojování znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního
vlastnictví z oblasti VaV. Jsou řešeny také projekty na přípravu lidských zdrojů pro
vznik a fungování technologických platforem a technologicky orientovaných
klastrů, projekty partnerských sítí v oblasti inovativního strojírenství, geotechnických věd, chemii, v medicíně, v oblasti energetiky, projekty síti na podporu
moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na propojení
akademického a soukromého sektoru, na podporu vzdělávacích a školících aktivit
vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, VaV
pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem. Oblast Lidských zdrojů pro VaV
byla řešena ve 314 projektech s alokací 8, 400 mld. Kč, oblast Partnerství a sítě je
řešena v 175 projektech s alokací 3, 434 mld. Kč.
V rámci Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) byly EK
v období 2011-2012 schváleny k financování projekty Center excelence (ELI,
BIOCEV, CEITEC, IT4Innovations, FNUSA-ICRC- mezinárodní centrum klinického
výzkumu, SUSAN – Udržitelná energetika) a projekty dalších významných
regionálních center VaV (v počtu více než 40). Očekává se, že oba typy center
VaV přispějí k vytvoření vysoce sofistikované a kvalifikované infrastruktury VaV
a jejího zapojení do mezinárodní spolupráce v rámci Evropského výzkumného
prostoru ERA.
Rozvoj lidských zdrojů a jejich kvalita ve svém obecném pojmu tak přispěje k naplnění globálního cíle OP VaVpI – posilování výzkumného, vývojového a inovačního
potenciálu České republiky pro růst její konkurenceschopnosti v EU.
Kontakt:
Ing. Jana Říhová, členka Rady kvality ČR
ředitelka odboru programů financování výzkumu a vysokých škol – 32
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel.: 234 811 240
E-mail: jana.rihova @msmt.cz
www.msmt.cz
77
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Rezort
MINISTERSTVA VNITRA
1. Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve
veřejné správě
Kvalita veřejné správy je jedním z pilířů Strategie
„Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“,
která byla přijata usnesením vlády č. 757/2007. O naplnění této strategie usiluje Ministerstvo vnitra (dále
jen „MV“) mimo jiné tím, že podporuje a oceňuje orgány a organizace veřejné
správy, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce zaváděním
moderních metod řízení kvality ve svých úřadech. Za tím účelem MV každoročně
vyhlašuje soutěž o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Podrobnosti
o podmínkách soutěže jsou uvedeny na www.mvcr.cz.
2. Zvyšování efektivity ve veřejné správě
• Základní registry
Pilířem elektronizace veřejné správy jsou základní registry veřejné správy, které
řeší do nedávné minulosti převažující potíže související s nejednotností,
multiplicitou a neaktuálností klíčových údajů v databázích veřejné správy.
Změny nastartovalo přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve
znění pozdějších předpisů, který vytvořil právní rámec, jak pro spuštění systému
základních registrů k 1. 7. 2012, tak i pro jejich současný reálný provoz.
Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Ve své
podstatě jde o údaj, který je zveřejněn v systému základních registrů a při výkonu
příslušných agend se jej využívá jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez
nutnosti jeho dalšího ověřování. Orgány veřejné moci jsou ze zákona povinny při
své činnosti využívat referenční údaje základních registrů a nevyžadovat jejich
ověření po klientech veřejné správy v rámci výkonu jednotlivých agend.
Aktualizace údajů se činí jednou změnou v základních registrech, například při
změně jména nebo adresy, která se pak promítne nejen do ostatních centrálních
registrů, ale prostřednictvím agendových informačních systémů připojených
k základním registrům i do údajů všech orgánů veřejné moci.
Ze čtyř základních registrů MV přímo spravuje dva z nich:
Registr obyvatel (ROB) – obsahující zejména referenční údaje o občanech,
cizincích s povolením k pobytu; mezi tyto údaje např. patří: jméno a příjmení,
datum a místo narození a úmrtí a státní občanství;
Registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP) –
obsahující referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci včetně údajů
o oprávněních k přístupu k datům vedených v základních registrech a mj. tak
slouží jako administrativní garance bezpečné správy údajů o občanech a subjektech vedených v jednotlivých registrech. Dále jsou v registru vedeny údaje
o právech a povinnostech subjektů vedených v základních registrech včetně údajů
o rozhodnutích, na základě kterých vznikly. Jedním z nejvýraznějších přínosů
správy dat RPP je vznik přímé informační vazby mezi výstupy legislativního
procesu a působnostmi jednotlivých orgánů veřejné moci.
78
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Základní registr osob (ROS), který zejména obsahuje právnické osoby a jejich
organizační složky, podnikající fyzické osoby, zahraniční osoby a jejich
organizační složky, spravuje Český statistický úřad. Základní registr územní
identifikace (RUIAN) obsahuje údaje o základních územních prvcích, účelových
územních prvcích a územně evidenčních jednotkách a jeho správcem je Český
úřad zeměměřičský a katastrální.
Všechny čtyři základní registry stejně jako připojené agendové informační systémy
komunikuji prostřednictvím rozhraní a služeb Informačního systému základních
registrů, tzv. ISZR, jehož správu má v gesci Správa základních registrů.
Projekt Procesního modelování agend
V návaznosti na projekty základních registrů realizuje MV projekty Procesního
modelování agend (PMA), který mají ve spolupráci s ústřední státní správou
upřesnit a doplnit údaje o agendách orgánů veřejné moci vedené v Registru práv
a povinností a z dlouhodobého hlediska tak vytvořit předpoklady pro zrychlení,
zjednodušení a zpřehlednění výkonu agend, včetně snížení administrativních
a finančních nároků na jejich výkon a tím i zkvalitnění služeb směrem ke klientům
veřejné správy.
Projekt PMA přináší novou kvalitu procesního myšlení do veřejné správy.
Navazuje na systém ohlašování agend; v návaznosti na činnosti a činnostní role
modelováním procesů prohlubuje a upřesňuje jejich výkon. Protože součástí
modelování jsou i údaje o výkonnosti, kvalitě a nákladech procesu, bude model
komplexním zdrojem informací pro kontinuální zlepšování veřejné správy.
Cílem projektu PMA je vytvoření podmínek pro implementaci tohoto přístupu pro
agendy veškeré veřejné správy ČR. Mezi výstupy projektu Procesního modelování
je zejména metodika modelování pro veřejnou správu, agendový informační
systém modelovací (SW nástroj pro realizaci modelů agend) včetně rozhraní na
Informační systém základních registrů (ISZR), školení pro účastníky modelování
v různých rolích a podklady pro založení Metodického centra MV, které bude
udržovat podmínky a podporu procesního modelování po celou dobu tzv.
udržitelnosti projektu. Metodické centrum zajistí základní potenciál znalostí
a služeb k procesnímu modelování agend, tj. zejména při provádění analýz
současného stavu, optimalizaci a postupné tvorbě standardu procesů jednotlivých
agend.
Projekt bude ukončen v březnu 2014. Všechny požadované výstupy jsou
zpracovány. Modelování 30 požadovaných agend přineslo cenné poznatky, které
umožnily upřesnit vytvořenou pracovní verzi metodiky procesního modelování
agend. Ta se tak může stát standardním postupem tvorby procesních modelů,
které budou vytvářeny ústředními orgány státní správy. To se týká zejména otázek
procesní dekompozice agendy, práce s hodnocením nákladů a kvality a sběru dat
o procesech, které jsou vykonávány v přenesené působnosti. Byl tak vytvořen
a v praxi ověřen teoretický základ nového systému financování státní správy
v přenesené působnosti prostřednictvím standardů.
V závěru roku 2013 proběhlo rozsáhlé seznámení uživatelů se systémem a v roce
2014 bude probíhat další školení. Jako pokračování v úsilí o prohloubení
standardizace veřejné správy realizuje Ministerstvo vnitra následný projekt
s názvem Podpora tvorby standardů veřejné správy. Projekt vytváří konzultační
kapacitu pro práci s metodikou i programovým prostředím, která bude zdarma
79
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
k dispozici ostatním rezortům při tvorbě procesních modelů jejich agend.
3. Mezinárodní aktivity
MV se podílí na činnosti Evropské sítě pro veřejnou správu (EUPAN). Jednou
z významných pracovních skupin EUPAN je Skupina pro inovace ve veřejných
službách (IPSG), která se zabývá především kvalitou ve veřejné správě. Mezi
hlavní projekty IPSG patří příprava konferencí kvality ve veřejné správě v zemích
EU, které se pořádají každé dva roky, jakož i propagace a rozšiřování modelů
CAF (IPSG je jedním ze spolutvůrců tohoto systému).
Dále zastupuje MV Českou republiku v Pracovní skupině expertů pro model CAF
na úrovni EU (jedna z podskupin IPSG), která je složena z národních zástupců
(tzv. CAF korespondentů). Úkolem korespondenta CAF je jednak zprostředkování
informací mezi tzv. CAF centrem (součást EIPA – Evropského institutu pro
veřejnou správu) a uživateli v ČR, jednak aktualizace databáze uživatelů CAF
v ČR.
Kontakt:
Mgr. Bohdan Urban, člen Rady kvality ČR
ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu
Ministerstvo vnitra
náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Tel.: 974 817 524, 602 273 273
Fax: 974 816 837
E-mail: [email protected]
www.mvcr.cz
80
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Rezort
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Rezort Ministerstva zemědělství zajišťuje koordinovaný
jednotný systém kontroly, který zahrnuje kontrolu půdy
a vstupů do půdy, krmiv, hospodářských zvířat,
potravin a surovin k jejich výrobě. V roce 1992 byl
založen systém monitoringu cizorodých látek
v potravním řetězci, který navazuje na systém kontroly.
Výsledky kontrol a monitoringu jsou každoročně vyhodnocovány a následně jsou
realizována příslušná nápravná opatření.
Péče o technické normy, které se počátkem 90. let staly nezávaznými, zůstala,
i dyž v menším rozsahu, na MZe zachována. MZe je svodným místem pro
spolupráci s Komisí Codex Alimentarius, která je světovou vládní organizací
založenou FAO a WHO. (Codex Alimentarius je soubor definic, standardů
a doporučení v oblasti potravin, vydávaných za účelem jejich harmonizace, posílení
významu správné hygienické a výrobní praxe v mezinárodním obchodě a zajištění
ochrany spotřebitele.)
Od roku 2003 uděluje ministr zemědělství kvalitním potravinářským výrobkům
a zemědělským produktům vyrobeným v České republice značku kvality KLASA.
Národní značka KLASA slouží především k lepší orientaci spotřebitelů při
identifikaci typických národních potravinářských produktů a prezentaci kvalitních
a bezpečných českých potravin v porovnání s dováženými potravinářskými výrobky.
Program je maximálně otevřen tak, aby všichni výrobci či producenti podnikající na
území České republiky a splňující základní kriteria, měli možnost do programu
vstoupit.
Politika kvality zemědělských produktů a potravin
Česká republika klade velký důraz na ochranu označení kvalitních zemědělských
produktů a potravin a tudíž ze států střední Evropy máme po Polsku nejvíce
výrobků s chráněným označením původu/chráněným zeměpisným označením
(CHOP/CHZO). Aktuálně si získává stále větší oblibu systém zaručených tradičních
specialit (ZTS). Od roku 2011 jsou v rejstříku ZTS zapsány názvy 4 masných
výrobků (Špekáčky, Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám). V systému
CHZO má Česká republika v současné době registrováno 23 výrobků a v systému
CHOP 6 výrobků. V prosinci 2013 byla do seznamu CHZO zapsán výrobek
Valašské frgály. V současné době je v rámci stanovené procedury posuzována
žádost o zápis výrobku Pražská šunka (ZTS).
V prosinci 2012 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,
které představuje revizi dosavadních právních předpisů v oblasti tzv. politiky kvality.
V zájmu jasnosti a transparentnosti byla stávající nařízení (ES) č. 509/2006
o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční
speciality a nařízení (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení
původu zemědělských produktů a potravin, zrušena a nahrazena tímto jedním
nařízením. V tomto nařízení např. byla u problematiky ZTS „tradičnost“ stanovena
na 30 let. Nebyl však zachován režim “bez výhrady názvu”, což znamená, že
81
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
zapsaný název lze použít i pro označení produktů, které neodpovídají specifikaci,
ale v označení těchto produktů pak nelze uvádět spojení „zaručená tradiční
specialita“. Pro takto zapsané výrobky bylo vyjednáno 10-ti leté přechodné období.
K nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin se chystá prováděcí předpis, jehož obsahem
budou pravidla týkající se postupu, formy, obsahu žádostí, námitek, změn
specifikace, příp. zrušení zápisu.
Naplňování NPK v rezortu MZe v roce 2014
I v roce 2014 bude v resortu Ministerstva zemědělství pokračovat politika podpory
kvality zaměřená na dosažení vysokého standardu kvality a zdravotní nezávadnosti
všech vyráběných i dovážených potravin, která zaručuje efektivní ochranu zdraví
spotřebitelů. Základním aspektem této politiky je ochrana zdraví spotřebitelů, ale
i ochrana jejich ekonomických zájmů. Pilotním projektem na podporu kvality
potravin je udělování značky kvality KLASA, jejichž udělení doporučuje ministru
zemědělství Hodnotitelská komise složená z pracovníků MZe, dozorových orgánů,
představitelů Potravinářské komory, potravinářských sdružení a svazů a zástupců
vysokých škol zemědělského a potravinářského zaměření.
Kontakt:
Ing. Jindřich Fialka, člen Rady kvality ČR
ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: 221 812 465, Fax: 222 314 117
E-mail: [email protected]
www.eagri.cz
82
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Rezort
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
MZ
Úsek náměstka pro zdravotní péči – odbor zdravotních
služeb – oddělení kvality zdravotních služeb
Strategie kvality a bezpečí zdravotních služeb pro rok 2014 vychází:
a. ze Zprávy Komise Radě na základě zpráv členských států o provádění
doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí
spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01.
b. Publikace OECD Health Quality Review in CZ“ (OECD bude uveřejněna
v březnu 2014).
Aktivity budou zaměřeny zejména na:
• Aktualizaci Akčního plánu bezpečnosti a kvality zdravotních služeb
• aktualizaci legislativních předpisů zaměřených na hodnocení kvality a bezpečí
zdravotních služeb, a to zejména:
– hodnocení kvality a bezpečí v ambulantní péči
– vytvoření plánu pro kontrolu oprávněných osob hodnocení kvality a bezpečí
ve smyslu § 107 odst. 1, písm. a) zákona č. 372/2011 Sb.
• rozvoj systému hlášení nežádoucích událostí – zejména na analýzu nahlášené
závažné nežádoucí události z hlediska její odbornosti, následné zhodnocení
a navržení účelného systémového opatření pro zavedení do praxe s cílem
minimalizovat výskyt nežádoucích událostí a tím zajistit kvalitu a bezpečnost
poskytovaných zdravotních služeb
• indikátory kvality zdravotní péče
• aktivní zapojení pacientů do problematiky jejich bezpečnosti
• rozšíření WHO/HPH programu do dalších nemocnic
Veškeré aktuální informace, dokumenty a programy bezpečnosti a kvality
zdravotních služeb budou průběžně zveřejňovány na Portálu kvality a bezpečí MZ:
http://portalkvality.mzcr.cz
Kontakt:
Mgr. Milena Kalvachová, členka Rady kvality ČR
Oddělení kvality zdravotních služeb
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 972 361, Fax: 224 915 984
E-mail: [email protected]
83
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Rezort
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) systematicky
podporuje a realizuje zavádění environmentálních
programů s důrazem na parametry a požadavky
kvality. Tím se snaží postupně měnit dosud používané technologie a výchozí suroviny tak, aby finální
výrobky a služby byly vůči životnímu prostředí šetrnější než ty dosud produkované. Ve svých odborných
materiálech zdůrazňuje nutnost pochopení a následnou systematickou realizaci propojování zásad systému kvality a environmentálních principů jako nedělitelný celek.
Mezi nejzákladnější programy, které jsou již realizovány, patří:
• Systémy environmentálního managementu a auditu (EMS/EMAS) – systémy
pro integraci aspektů ochrany životního prostředí do celkového systému řízení
podniku, dříve označované jako ekologicky orientované řízení výrobního
podniku. [mezinárodní norma ISO 14001, nařízení č. 1221/2009, usnesení
vlády č. 466/1998 a č. 651/2002]
• Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb (NPEŠV)
(environmentální značení I. typu) – program označování produktů (výrobků
a služeb) s jejich výrobou a užíváním jsou spojeny nižší negativní dopady na
životní prostředí než u srovnatelných produktů (zaměnitelných ve fázi užití).
[mezinárodní norma ISO 14024, usnesení vlády č. 159/1993, nařízení
č. 66/2010]
• Národní program environmentálního značení (NPEZ) – zastřešující program
pro realizaci všech tří existujících typů environmentálního značení. [usnesení
vlády č. 26/2007 a č. 356/2007]
– Environmentální značení I. typu (viz výše);
– Environmentální značení II. typu (vlastní environmentální tvrzení) – tvrzení
vztahující se k environmentálním vlastnostem výrobku, vydané výrobcem
bez nutnosti certifikace třetí stranou, avšak veřejně ověřitelné (tzv. ověření
druhou stranou). [mezinárodní norma ISO 14021];
– Environmentální značení III. typu (environmentální prohlášení o produktu,
EPD – Environmental Product Declaration) – kvantifikované informace
o vlivu výrobku či služby na životní prostředí v jejich celém životním cyklu,
nezávisle ověřené třetí stranou. [mezinárodní norma ISO 14025].
Čistší produkce – preventivní strategie ochrany životního prostředí, podporující
efektivnější využívání vstupních zdrojů, snižování produkce odpadu a minimalizaci rizik vůči člověku i životnímu prostředí. [Mezinárodní deklarace o čistší
produkci, usnesení vlády č. 165/2000]
Kontakt:
Mgr. Daniel Hájek
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel.: 267 122 489
E-mail: [email protected], www.mzp.cz
84
2014
K
Y
ŠETR
AGENTURA PRO EKOLOGICKY ŠETRNÉ
VÝROBKY A SLUŽBY
N
Ý
E
K
K
OL
ROB
OGI
VÝ
C
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, jako součást
CENIA, je odpovědným výkonným orgánem Národního
programu označování ekologicky šetrných výrobků
a služeb (viz kapitola MŽP).
E
Hlavními činnostmi Agentury jsou:
• přijímá návrhy výrobců, dovozců, poskytovatelů služeb, institucí, zainteresovaných organizací i nejširší veřejnosti a vydává navrhovateli písemné stanovisko;
• zajišťuje přípravu a zpracování technických zpráv a návrhů směrnic;
• poskytuje žadatelům přihlášky, veškeré příslušné materiály, informace a pokyny;
• přihlášky registruje a vyřizuje a zpracovává zprávu o výrobcích, kterým má být
ekoznačka udělena;
• na základě rozhodnutí ministra životního prostředí uzavírá s žadatelem licenční
smlouvu, za kterou vybírá registrační poplatek;
• vede evidenci expertů a odborných stanovišť, autorizovaných a akreditovaných
laboratoří a zkušeben, které je schopna žadateli doporučit;
• o své činnosti předkládá Agentura dvakrát do roka zprávu a připravuje kontrolní
den své činnosti;
• na základě požadavků uvedených ve směrnicích je Agentura oprávněna
provádět kontrolu dodržování podmínek pro propůjčení ochranné známky
u držitele ekoznačky.
V souvislosti s Národním programem environmentálního značení (viz kapitola
MŽP) Agentura dále zabezpečuje činnosti spojené s II. a III. typem environmentálního značení. Poskytuje tak poradenství v oblasti vlastních environmentálních tvrzení (II. typ) a environmentálních prohlášení o produktu (III. typ,
EPD) a zodpovídá za jejich registraci v národních databázích v souladu s Pravidly
MŽP o realizaci Národního programu environmentálního značení.
Služby Agentury pro ekologicky šetrné výrobky a služby mohou využívat:
• firmy přihlašující své výrobky a služby k propůjčení ekoznačky, nebo mající
zájem o vlastní environmentální tvrzení či EPD;
• spotřebitelé, kterým ekoznačka – ochranná známka, dává státem garantovanou
záruku kvality i šetrnosti k životnímu prostředí a umožňuje jim tak lepší orientaci
v nabídce srovnatelných výrobků nebo služeb;
• obecní, místní a městské úřady, které mohou odborné informace o ekologicky
šetrných výrobcích nebo službách (např. plynových kotlích pro ústřední
vytápění, čisticích prostředcích, nátěrových hmotách) využívat při výběrových
řízeních a rozhodování v rámci daného regionu.
Značka „Ekologicky šetrný výrobek“ (či variantně „Ekologicky šetrná služba“) je
součástí Programu Česká kvalita.
Kontakt:
Petr Saifríd, Pavel Hrubý, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(Agentura pro ekologicky šetrné výrobky), Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel.: 267 225 269, E-mail: [email protected], [email protected]
www.ekoznacka.cz, www.cenia.cz
85
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
ZřízeníAgrárníkomory ČR
Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena
zákonem č. 301/1992 Sb., ve znění zákona
č. 121/1993Sb. a ve znění zákona č. 223/1994 Sb.,
sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví
a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých
členů, organizuje poradenství a poskytuje informační
služby na celém území ČR v následujících oblastech:
V oblasti právní a legislativní
• zajišťuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
• organizuje přednášky a semináře k prohloubení právního vědomí,
• obchodní spory mezi svými členy řeší pomocí Rozhodčího soudu, který založila
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR,
• připomínkuje návrhy právních norem a iniciuje jejich vypracování.
V oblasti konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání
• zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů,
• organizuje vzdělávací činnosti a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu,
• spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány a dalšími institucemi v ČR.
V oblasti zahraničních vztahů
• je členem COPA-COGECA (Výbor profesních zemědělských organizací v EU –
Všeobecný výbor zemědělských družstevních organizací v EU),
• navazuje a rozvíjí styky s komorami (nejvíc s krajinami Visegrádské čtyřky)
a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
• účastní se mezinárodních veletrhů a výstav a prezentuje se na nich, navazuje
kontakty zahraničních odběratelů s našimi výrobci,
• vydává informační materiály o AK ČR pro zahraniční partnery,
• pořádá mezinárodní konference a kongresy,
• pořádá podnikatelské mise.
V oblasti celní a certifikační
• sleduje a vydává stanoviska k problematice ochranářských tendencí, které jsou
uplatňovány v zahraničí,
• monitoruje a vydává stanoviska k mezinárodním dohodám WTO, CEFTA apod.
V oblasti informatiky
• AK ČR informuje své členy pomocí e-mailových zpráv a portálu www.apic-ak.cz.
Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.agrocr.cz,
• v týdeníku Zemědělec na vlastní stránce, označené AGRObase, jsou čtenáři
seznamováni s aktuální situací v oblastech, důležitých pro zemědělce,
• AK ČR vydává vlastní čtvrtletník AGRObase, který je distribuován i do
zahraničí,
• Krajské agrární komory organizují ve spolupráci s krajskými úřady regionální
soutěže o nejlepší potravinu
86
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
• organizuje propagaci mléka v programu „Bílé plus“ s podporou EU,
• propaguje bio potraviny ve spolupráci s obchodním řetězcem BILLA.
Úloha AK ČR
• Agrární komora České republiky je rozhodující nevládní agrární organizací,
která zastupuje zájmy 108 tisíc svých členů, jimiž jsou zemědělci, lesníci,
potravináři, ale také včelaři a další. Jsme organizací, která má ambice sehrát
svoji roli nejenom ve svém tradičním pojetí produkce surovin pro výrobu
potravin a údržbu krajiny.
• Svoji nezastupitelnou roli máme v novém moderním pojetí rozvoje venkova,
kde chceme být partnerem obcí a všech ostatních subjektů venkovského
prostoru. Zemědělství, cultura agri, k venkovu vždy patřilo a nebude tomu jinak
ani v budoucnosti.
• Zemědělství, cultura agri, neboli vzdělávání země, není obyčejné povolání, ale
je i poslání. Vyrábíme potraviny a udržujeme krásnou a kulturní krajinu, která je
naším domovem. Chceme to dělat i nadále, chceme to dělat dobře, chceme být
spolupracující součástí jedinečného a kulturního českého venkova.
Organizační složky AK ČR
58 Okresních agrárních komor
14 Krajských a regionálních komor
33 Svazů a společenstev
Kontakt:
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta
člen Rady kvality ČR
Agrární komora ČR
Blanická 3, 772 00 Olomouc
Tel.: 224 215 946
Fax: 224 215 944
E-mail: [email protected]
www.agrocr.cz, www.apic-ak.cz
87
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
AMSP ČR a Rada kvality ČR – vyhodnocení dvouleté spolupráce
Rada Rada kvality České republiky a Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) dohodly úzkou spolupráci koncem roku 2010.
Společně představily postupně veřejnosti nový projekt
na pomoc českým firmám – zejména malým
a středním – při zlepšování metod řízení, ekonomických výsledků a konkurenceschopnosti. Ke zlepšování byl využit osvědčený evropský Model excellence
EFQM. Zároveň se AMSP ČR a její členové od r. 2012 řídí Etickým kodexem
AMSP ČR, který členům mj. stanovuje i požadavky v kvalitě produkce a environmentálním dosahování cílů. Následovalo uveřejnění řady na téma kvality
v hlavních aktualitách webové stránky AMSP ČR a rovněž byl realizován unikátní
průzkum „Značky kvality a jejich vnímání spotřebiteli a podnikateli“ s navazující
tiskovou konferencí a vydanou tiskovou zprávou.
Od r. 2013 spustila rovněž AMSP ČR nový mezinárodní projekt „Vzdělávání ve
strategickém řízení pro majitele/ředitele malých a středních podniků“, který
se rovněž zabývá otázkou řízení kvality ve firmách.
Ve spolupráci se Sdružením spotřebitelů ČR a Kabinetem pro standardizaci jsme
v únoru 2013 zveřejnili Publikaci o významu technických norem – pro
spotřebitele, drobné podnikání, pro všechny, která zdůrazňuje význam norem
a procesů infrastruktury kvality (posuzování shody, certifikace, akreditace,
metrologie, dozor nad trhem aj.).
V dubnu 2013 realizovala AMSP ČR unikátní průzkum zaměřený na vstup
mladých do podnikání Young Business. Toto celoevropské téma je klíčové pro
rozpoznání bariér, obav, ale také předpokladů absolventů středních, vysokých
škol, ale i odborných učilišť pro start vlastního byznysu. Téma úzce souvisí
s kvalitou vzdělávání v České republice a s obecnou podporou podnikatelského
ducha. AMSP ČR má tak od r. 2013 vlastní projekt „Svou cestou – Young
Business“ s cílenou podporou začínajících podnikatelů (finanční grant, networking,
vzdělávací akce, spolupráce s mentory apod.) – viz vlastní webová stránka
www.svou-cestou.cz.
S výše uvedeným tématem úzce souvisí kvalita podnikatelského prostředí
a získávání zahraničních zkušeností, kde AMSP ČR rovněž od r. 2013 nabízí
začínajícím podnikatelům účast v mezinárodním programu ERASMUS pro mladé
podnikatele, kdy zájemci z ČR mohou vycestovat na 2-6měsíční stáž do vybrané
firmy v zahraničí s dotací a kapesným z EU. Zahraniční stáže je možné
poskytnout ve všech státech EU28 + Lichtenštejnsko, Norsko, Island, Černá hora,
Albánie, Srbsko, Izrael, Chorvatsko, Makedonie a Turecko. Zároveň AMSP ČR
vyhledává hostitelské organizace v ČR, které přijmou zahraniční stážisty na
zkušenou u nás. (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)
V červnu 2013 iniciovala AMSP ČR na zasedání Rady kvality ČR odbornou
diskusi na téma „Příklady nesprávné aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
88
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“. Tato problematika je řešena zejména
v navazujících oborech na stavebnictví, proto byl na zasedání Rady kvality ČR
přizván člen AMSP ČR Cech klempířů, pokrývačů a tesařů zastoupený
cechmistrem Jiřím Vrňatou. V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (ZVZ), účinnou od 1. dubna 2012 narůstá problém
potlačení kritéria kvality, přičemž veřejní zadavatelé preferují kritérium ceny.
Nesprávná aplikace ZVZ zákona č. 137/2006 Sb., vyplývá z pohodlnosti
a alibizmu zadavatelů, kteří si tak usnadňují případnou argumentaci pro obhájení
výběru vítězné nabídky. Nezřídka je kritérium ceny nastaveno na 100 %, tedy jako
jediné kritérium pro výběr nabídky, protože jde o kritérium kvantifikovatelné, které
lze velmi jednoduše vyhodnotit. V praxi tedy absurdně vítězí dodavatel s nejnižší
stanovenou cenou, která ve svém důsledku způsobí nekvalitní dodávku nebo
pozdější navýšení ceny nebo odstraňování vad a nefunkčností. AMSP ČR
předložila i vlastní návrh stanoviska, kdy mj. zadavatelé by měli být vedeni
gestorem zákona (MMR) k tomu, aby nepreferovali nabídkovou cenu jako jediné
hodnotící kritérium a důsledně aplikovali institut nepřiměřeně nízké nabídkové
ceny. K tomu by mělo MMR podávat aktuální výklad problematických ustanovení
ZVZ a poskytovat zadavatelům účinnou metodickou podporu.
Informace byla RK ČR vzata na vědomí a přijaty závěry – viz Usnesení Rady č. 47
V říjnu 2013 byl zveřejněn na webové stránce AMSP ČR v hlavních aktualitách
článek „Jak prosadit na trhu domácí výrobky“ zaměřený na českého zákazníka
a jeho chování při nákupu s cílem zviditelnění Programu Česká Kvalita a jejích
přínosů.
Každoročně na podzim se AMSP ČR aktivně účastní měsíce kvality
vč. slavnostní předání ocenění Národních cen kvality ČR a Národních cen ČR
za CSR na Pražském hradě. V listopadu 2013 byl v návaznosti na vyhlášení
Národní ceny kvality ČR a Národních cen ČR za CSR na Pražském hradě
zveřejněn další článek na téma „Česká kvalita – přidejte se k nejlepším, vyplatí se
to!“ spolu s navazujícím článkem o předání prestižního ocenění Excelentní firma a
Spo-lečensky odpovědná firma.
Vytyčené společné aktivity AMSP ČR a Rady kvality ČR (Sdružení pro oceňování
kvality) pro rok 2013 byly splněny vyjma realizace online semináře (webináře) pro
malé a střední podniky s představením EFQM modelu a dalšími moderními
metodami řízení společnosti vč. přínosů v praxi. Tento webinář byl v plánu prací
přeložen na rok 2014.
V roce 2014 bude AMSP ČR pokračovat v těchto aktivitách:
• Sledování projednávání nesprávné aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se zacílením na kvalitu nejen v Radě kvality ČR, ale zejména
v souvislosti s připravovanou novelou zákona samotného v PSP ČR
• Informační kampaň pro členy a partnery AMSP ČR – malé a střední podniky
(banner na stránkách www.amsp.cz, informace v aktualitách, rozesílky direct
mailů na firmy, inzerce v eNewsletteru AMSP ČR, inzerce dle dohody v novém
tištěném magazínu AMSP ČR „Trade News“ vydávaném jako dvouměsíčník
a distribuovaném na 8000 firemních adres v ČR (viz přehled jednotlivých čísel:
http://www.amsp.cz/trade-news), další společné akce – semináře, tiskové
konference apod.)
• Online seminář (webinář) pro malé a střední podniky s představením EFQM
89
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
modelu či dalších moderních metod řízení společnosti včetně přínosů v praxi
(dle dohody s Národní politikou kvality)
• „Online škola kvality pro MSP“
• Případně další průzkum mezi malými a středními podniky na vybrané téma
• Další aktivity vyplývající z potřeb obou stran či zájmu podnikatelské sféry
v průběhu roku 2014
Kontakt:
Eva Svobodová, MBA, členka Rady kvality ČR
generální ředitelka
AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 223 273, sekr.: 222 246 404, 733 722 512
Fax: 222 241 553
E-mail: [email protected], [email protected]
www.amsp.cz
90
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE
ODBOROVÝCH SVAZŮ
Základní charakteristika
•
•
•
•
•
•
•
•
• ČMKOS je moderní odborovou centrálou hájící
ekonomické a sociální zájmy zaměstnanců a odborová práva, která vznikla na základě dobrovolného
rozhodnutí nezávislých odborových svazů;
sdružuje odborové svazy a koordinuje jejich činnost k obhajobě práv odborářů
a k prosazování společných zájmů a potřeb lidí práce;
ve své činnosti prosazuje myšlenky vzájemnosti, spolupráce a pomoci mezi
lidmi, sociálního partnerství a sociálního dialogu a řídí se principy solidarity
a sociální soudržnosti na národní i mezinárodní úrovni;
je nezávislá na politických stranách, vládě, zaměstnavatelích, náboženských
i dalších institucích;
považuje ochranu života, zdraví a životního prostředí za součást prosazování
důstojných pracovních a životních podmínek;
v oblasti hospodářství prosazuje vytváření optimálních podmínek pro rovnou
hospodářskou soutěž a regulaci fungování finančního a kapitálového trhu, které
posílí atraktivnost České republiky a zabezpečí ochranu práv všech, kteří
služeb těchto trhů využívají;
za základ hospodářského a sociálního rozvoje považuje plnou zaměstnanost
založenou na vysoce kvalifikované práci, opřené o kvalitní a dostupné celoživotní vzdělávání občanů a o rozvoj vědy a techniky, využívající moderní
technologie a vysokou úroveň řízení;
aktivně vystupuje proti diskriminaci domácích podniků a výrobků nadnárodními
společnostmi založené na sociálním a mzdovém dumpingu, obcházení pravidel
spravedlivé hospodářské soutěže apod.
za stěžejní úkol považuje obhajobu důstojných pracovních a životních podmínek zaměstnanců v období, kdy se Česká republika vyrovnává s důsledky krize
a vládních reforem realizovaných podle neoliberálních koncepcí a s konkurenčními tlaky globální ekonomiky na český trh práce a sociální systémy. V tomto
směru bude využívat všechny podoby nátlaku, včetně demonstrací a stávek.
Oprávnění
• ČMKOS je od roku 1990 registrována u Ministerstva vnitra ČR jako nezávislé
sdružení odborových svazů a od 1. ledna 2014 v rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze;
• sdružuje 29 nezávislých odborových svazů na konfederačním principu;
• je členem Evropské odborové konfederace (EOK), Mezinárodní odborové
konfederace (MEOK) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).
Oblast působení
• vliv na tvorbu a realizaci sociální politiky, politiky zaměstnanosti, pojistných
systémů důchodového zabezpečení, daňových předpisů, rekvalifikačních
programů a vliv na celkovou životní úroveň;
91
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
• vliv na vývoj vzdělávacího systému a profesní přípravy;
• vliv na tvorbu právních předpisů ve všech fázích legislativního procesu;
• prosazování společných zájmů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a životního prostředí;
• právní pomoc a poradenství v dohodnutých oblastech;
• vliv na kvalitu a rozvoj veřejných služeb.
Kontakt:
Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně
Českomoravská konfederace odborových svazů
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
Tel.: 234 462 855
Fax: 222 720 721
E-mail: [email protected]
www.cmkos.cz
92
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST
Základní charakteristika
• nevládní nezisková organizace odborníků pracujících v oblasti systému managementu kvality
a v příbuzných oborech;
• plnoprávný člen Evropské organizace pro kvalitu
(EOQ);
• národní partnerská organizace EFQM;
• „World partner“ Americké společnosti pro kvalitu
(ASQ) a člen Akční skupiny pro automobilový průmysl (AIAG);
• výhradní licenční partner VDA QMC (Verband der Automobilindustrie e.V. –
Qualitäts Management Center) pro Českou republiku
• odborný garant programů Národní ceny kvality ČR
Oprávnění
• ČSJ je držitelem certifikátu ISO 9001
• Certifikační orgány CSQ-CERT při ČSJ jsou akreditovány ČIA o.p.s. k certifikaci osob (i evropská akreditace Evropské organizace pro jakost), systémů
managementu a produktů;
• ČSJ je akreditována jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra ČR;
• ČSJ jako národní partnerská organizace EFQM je oprávněna pořádat licencované kurzy EFQM, vydávat certifikáty EFQM, distribuovat publikace EFQM
v českém jazyce a napomáhat zapojování organizací do programů oceňování,
• ČSJ jako licenční partner pro ČR a SR VDA QMC pořádá licencované kurzy
VDA QMC garantované licencovanými lektory a vydává publikace VDA.
• ČSJ je notifikována organizací PEFC Česká republika pro provádění auditů
spotřebitelského řetězce.
Oblast působení
Vzdělávání, certifikace osob, certifikace systémů managementu (QMS, EMS,
BOZP, HACCP, ISO 22000, ISMS, ITSM, CSR), certifikace produktů (spotřebitelský řetězec dříví, BRC, IFS, GLOBALGAP, překladatelské služby), odborné
akce, publikace, Centrum technické normalizace, Centrum excelence.
Akce a aktivity v roce 2014
Vzdělávací aktivity – kurzy a školení ve firmách:
Analýza systému měření • Auditor kvality • Hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů • Cesta k excelenci • CQI-9 Hodnocení tepelného zpracování • FMEA •
Interní auditor BOZP • Interní auditor EMS • Interní auditor ISO/TS 16949 • Interní
auditor kvality • Kontrolor kvality • Kvalita vydělává • Management rizik • Management změn • Manažer bezpečnosti potravin • Manažer BOZP • Manažer CSR •
Manažer EMS • Manažer HACCP • Manažer ISMS • Manažer kvality • Manažer
kvality laboratoře • Manažer metrologie • Manažer modelu CAF • Metody a nástroje
pro štíhlý podnik • Moderátor FMEA • Navrhování a analýza experimentů • Podniková ekonomika pro neekonomy • Projektový manažer • Řešení problémů metodou
8D – Techniky řešení problémů • Specifické požadavky OEMs • Statistická přejímka
• Statistické řízení procesů • Technik kvality • VDA 2 Uvolnění výrobního procesu
93
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
a produktu • VDA 6.3 Audit procesu VDA 6.5 Audit produktu • Vybrané statistické
metody • Vzorkování odpadních vod Základy statistických metod • Zpracování
výsledků měření • Způsobilost kontrolních procesů
Certifikace osob:
Manažer kvality (ČR a EOQ) • Auditor/Lead Auditor kvality (ČR a EOQ) • Manažer
EMS (ČR a EOQ) • Auditor/Lead Auditor EMS (ČR a EOQ) • Manažer BOZP (ČR
a EOQ) • Auditor/Lead Auditor systému managementu BOZP (ČR a EOQ) •
Manažer systému bezpečnosti informací ISMS (ČR a EOQ) • Auditor/Lead Auditor
systému bezpečnosti informací ISMS (ČR a EOQ) • ISO/IEC 19770 SAM
(Software Asset Management) Manažer/Auditor • Manažer CAF • Manažer
bezpečnosti potravin • Auditor bezpečnosti potravin • Technik HACCP • Manažer
společenské odpovědnosti CSR (ČR a EOQ) • Technik kvality • Manažer metrologie • Manažer kvality laboratoře • VHO • Manažer vzorkování • Manažer
vzorkování odpadů • Manažer údržby • Certifikovaný realitní makléř • Úklidový
operátor • Úklidový manažer • Úklidový specialista • Technik/Vedoucí technik/Kontrolní technik požárních prostředků a zařízení, • Servisní/Revizní technik v oblasti
tělovýchovných zařízení a dětských hřišť • Auditor ISO/TS 16 949 1-st and 2-nd
party • Manažer kvality – Junior • Manažer EMS – Junior • Manažer BOZP –
Junior • Manažer bezpečnosti potravin – Junior • ISTQB CTFL – Tester softwaru
Foundation Level • ISTQB CTAL – Tester softwaru Advanced Level (Test
Manager, Test Analyst, Technical Test Analyst) • OZO – Odborně způsobilá osoba
v prevenci rizik – prvotní zkoušky i zkoušky opakované po 5 letech.
Semináře:
V roce 2014 plánujeme nadále pořádat ve spolupráci s domácími odborníky i zahraničními specialisty semináře na aktuální témata z oblasti kvality, normalizace,
legislativy, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
statistických metod, řízení lidských zdrojů, manažerských dovedností a bezpečnost potravin. Více viz v přehledu akcí na rok 2014.
Vydavatelství:
V roce 2014 budeme pokračovat ve vydávání aktuálních publikací VDA QMC,
EFQM a AIAG a také ve vydávání původních děl českých autorů. Nadále budeme
pokračovat ve vydávání odborného časopisu Perspektivy kvality pro členy ČSJ
a další zájemce.
Kontakt:
Ing. Petr Koten, výkonný ředitel
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 269, Fax: 221 082 229
E-mail: [email protected], www.csq.cz
94
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s.
Český institut pro akreditaci, o.p.s., (ČIA) je jediný
národní akreditační orgán České republiky notifikovaný Evropskou komisí v souladu s nařízením (ES)
č. 765/2008. Jako nezisková organizace založená
státem ČIA vznikl dnem zápisu do rejstříku obecně
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN
prospěšných společností vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl O, vložka 47, dne
1. července 1998.
Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnutím č. 190/2010 ze dne 29. října 2010
a č. 163/2012 ze dne 3. ledna 2013 pověřilo ČIA prováděním akreditace v souladu
s § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vydání rozhodnutí
bylo oznámeno ve Sbírce zákonů Sdělením Ministerstva průmyslu a obchodu pod
č. 385/2010 Sb. ČIA je pověřen k provádění akreditace subjektů posuzování
shody podle harmonizovaných norem a dalších dokumentů stanovujících
akreditační požadavky v následujícím rozsahu:
Orgány provádějící zkoušení a kalibraci podle normy ČSN EN ISO/IEC
17025:2005
Orgány provádějící inspekce podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005
Orgány provádějící certifikace produktů podle ČSN EN 45011:1998
Certifikační orgány certifikující systémy managementu podle normy ČSN EN
ISO/IEC 17021:2011
Certifikační orgány certifikující osoby podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003
Zdravotnické laboratoře podle normy ČSN EN ISO 15189:2007
Ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů podle normy ČSN ISO 14065:2008
v rozsahu nařízení (ES) č. 600/2012
Ověřovatele environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení (ES)
č. 1221/2009
Organizátory programů zkoušení způsobilosti podle ČSN EN ISO/IEC
17043:2010.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 319/2009 ze dne 17. prosince 2009
o notifikaci ČIA Komisi ES je ČIA jako formálně uznaný vnitrostátní akreditační
orgán oprávněn provádět akreditaci v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008
v rozsahu specifikovaném tímto rozhodnutím.
ČIA je členem mezinárodních organizací zabývajících se akreditací:
European co-operation for Accreditation (EA),
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),
International Accreditation Forum (IAF),
Forum of Accreditation and Licensing Bodies (FALB)
95
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
• signatář Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace
(MLA EA) v oblasti zkoušek, kalibrací, certifikace produktů, systémů managementu, osob a inspekcí
• signatář Mnohostranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace
(MLA IAF) v oblasti certifikací systémů managementu a v oblasti certifikace
produktů
• signatář Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace
(MRA ILAC) v oblasti zkoušek, kalibrací a inspekcí
• signatář Etického kodexu akreditačních orgánů
• uznaný FALB pro provádění akreditace environmentálních ověřovatelů působících v rámci programu EMAS.
Podrobné informace o poskytované akreditaci sdělí zaměstnanci ČIA nebo je
získáte na internetových stránkách www.cai.cz.
Kontakt:
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Tel.: 272 096 222
Fax: 272 096 221
E-mail: [email protected]
96
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
•
•
•
•
•
•
•
Základní charakteristika
• je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost
v České republice a neodmyslitelnou součástí
hospodářského života v České republice.
• chrání zájmy svých členů – malých, středních
a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti
komor a v živnostenských společenstvech.
je nejsilnější organizací zastupující podnikatele v ČR
zřízena zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky a
patří mezi nejvýznamnější zástupce podnikatelské sféry v České republice.
sdružuje více než 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných
v 61 regionálních a 85 oborových složkách HK ČR.
podporuje podnikatelské aktivity mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví,
je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách,
státních orgánech a orgánech územní samosprávy,
účastník mezirezortních připomínkových řízení podle Legislativních pravidel
vlády.
Oblast působení
• poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených
s podnikatelskou činností,
• vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborných stanovisek,
• organizuje vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování
informačního servisu, profesního vzdělávání, forem rekvalifikace při řešení
problémů zaměstnanosti,
• na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření
informací o jejich podnikatelské činnosti,
• dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
• navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních
předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím
vydává a rozšiřuje informativní a odborné publikace,
• vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které
vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných listin,
• zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
• spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími,
• zřizuje stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,
• vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů
a v souladu se svým posláním,
• ve své působnosti se podílí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje
školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
• vede evidenci členů komor.
97
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Akce plánované v roce 2014
• Podnikatelské setkání
• Pořádání seminářů a konferencí na aktuální témata např. Nový Občanský
zákoník.
• Aktivní účast na Listopadu Měsíci kvality
• Usilovně pracovat na zavedení Bezpečné ceny a Kvalifikačního průkazu a tím
zvýšit v podnikatelské prostředí vzájemné vztahy a vzájemnou empatii.
Kontakt:
František Holec, člen Rady kvality ČR
viceprezident Hospodářské komory České republiky
předseda sekce pro kvalitu
Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: 296 641 111
Fax: 296 646 221
E-mail: [email protected]
www.komora.cz
98
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Základní charakteristika
• Sdružení právnických osob založené jako zájmová
organizace českého potravinářského průmyslu
a zpracovatelů zemědělské produkce a podle zákona č. 110/97 Sb. O potravinách, jediný oprávněný
reprezentant podnikatelů z oboru potravinářství ve
vztahu k orgánům státní správy a obdobným
organizacím v členských státech EU a organizacím se světovou působností.
• Založena v roce 2000, řádnými členy jsou profesní svazy a asociace a právnické
osoby ze sektoru potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce,
přidruženými členy fyzické osoby, distributoři, školy, laboratoře, ústavy a agentury.
• Řádný člen CIAA – Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU se
sídlem v Bruselu.
Oprávnění
Připomínkové místo pro legislativu z oboru výroby potravin a zpracování zemědělské produkce a související problematiky na smluvním základě s Ministerstvem
zemědělství, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem životního prostředí,
Ministerstvem průmyslu a obchodu, člen Hospodářské komory ČR a Agrární
komory ČR.
Oblast působení
• Zastupování zájmů potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské
produkce vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným
orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy
podnikatelů zpracovatelského průmyslu
• Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování
zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin včetně připomínkových řízení
legislativních novel a podpůrných programů.
• Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství vztah anebo navazují na jeho činnost.
• Provádění vzdělávacích a školících činností.
• Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu
technologií a know-how.
• Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého
potravinářského průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti
organizačních a ekonomických poradců.
• Provozování potravinářského informačního systému FOODNET.
• Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin.
• Reklamní činnost
Zaměření akcí plánovaných v roce 2014
• Podpora udržení objemu české potravinářské produkce, přednostně zpracovávající tuzemskou surovinu a realizující se v maximální míře na tuzemském trhu
účastí a realizací cílově určených podpůrných programů (čerstvé potraviny,
99
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
český výrobek – garantováno PKČR, najdi si svého výrobce, regionální
potravina, KLASA ….).
Podpora a hájení zájmů krmivářského průmyslu.
Účast na přípravě a zpracování Koncepce a reformy SZP EU po r. 2014.
Podpora zájmů tuzemských výrobců v oblasti tuzemské a zahraniční obchodní
politiky.
Zajištění konkurenceschopnost českých výrobců zlepšením přístupu k podpůrným a dotačním programům.
Podpora aktivit v oblasti vědy a výzkumu – česká technologická platforma pro
potraviny, spolupráce na koncepci agrární vědy a výzkumu a způsobu jejího
financování se zaměřením na posilování konkurenčního postavení českých
výrobců.
Zlepšení vnitřní i vnější komunikace.
Propagace potravinářského sektoru (účast na výstavách a veletrzích, organizace odborných seminářů, podpora časopisu Svět potravin, FOODNET….)
Posílení společenského postavení komory jak vůči svým členům, tak i dalším
podnikatelům v oboru a státní správě.
Akce v gesci PK ČR:
• koordinace české technologické platformy pro potraviny s cílem posílení
konkurence českého potravinářského průmyslu v rámci Společného trhu
zvýšením jeho inovačních schopností.
Kontakty:
Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel
Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
Tel: 296 411 188, Fax: 296 411 187
E-mail: [email protected], www.foodnet.cz
Ing. Hynek Strnad, člen Rady kvality ČR.
viceprezident
Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
Tel: 221 775 377, Fax: 296 411 187
E-mail: [email protected], www.foodnet.cz
100
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, o.s.
Základnícharakteristika
Nezávislé, nevládní, neziskové občanské sdružení,
jehož základním posláním je hájit oprávněné zájmy
a práva spotřebitelů na vnitřním trhu, přispívat ke
zvyšování právního vědomí a informovanosti spotřebitelů, preventivně působit při zlepšování vztahů mezi
poskytovateli služeb a spotřebiteli aj. Působí v řadě
oblastí včetně bezpečnosti výrobků, kvality služeb, ekonomických zájmů spotřebitelů (finanční služby) aj. Výraznou prioritou SČS je působení preventivní,
s využíváním vysoké odbornosti.
Proto klade důraz např. na zapojení spotřebitelů do technické normalizace.
Předseda SČS zastupuje české spotřebitelské zájmy v ANEC, evropské
organizaci pro koordinaci spotřebitelů ve standardizaci. V této oblasti spolupracuje
na domácí půdě SČS s více organizacemi (ÚNMZ, ČOI, ČIA, ČMI aj.) a k tomuto
účelu založilo i obecně prospěšnou společnost Kabinet pro standardizaci. SČS
koordinuje na domácí půdě aktivity pro ISO COPOLCO (Výbor pro spotřebitelské
politiky při ISO). SČS byl řešitelem několika úkolů pro podporu technické
normalizace. V uplynulých dvou letech jsme také spolupracovali s ÚNMZ na
implementaci některých opatření Evropské vize pro normalizaci. V minulých letech
se předmětem intenzívního zájmu stala také oblast kvality finančních služeb.
SČS koordinuje pracovní skupinu Potraviny a spotřebitel v rámci České
technologické platformy pro potraviny, se zaměřením zejména na podporu
orientace spotřebitele na kvalitu. V nepotravinářské oblasti jsme se zaměřovali na
bezpečnost dětských hřišť a prosazení evropských pravidel zdravotně nezávadné
dětské obuvi, či přípravě nástrojů pro legislativní definování obecně bezpečné
služby.
SČS se v r. 2013 zapojilo do realizace konkrétních akcí v rámci Měsíce kvality
(gesce nad realizací sekce Spotřebitel a kvalita v rámci mezinárodní konference, aj.).
Rozsah prací v roce 2014 se zaměřením na podporu kvality bude záviset na
reálně dostupných prostředcích. Nadále předpokládáme vysokou aktivitu v oblastech kvality potravin (publikační činnost), pokračování v iniciativě k právnímu
zakotvení ‚bezpečné služby', k podpoře nástrojů bezpečného provozu hřišť
a sportovišť, předpokládáme uspořádání národní konference k bezpečnosti dětské
obuvi aj.
V roce 2014 bude SČS s partnery realizovat projekt podpořený švýcarskou vládou
zaměřený na posilování zapojení spotřebitelů do normalizace. Jeho součástí je
i národní konference k bezpečnosti dětské obuvi, aj.
O prováděných akcích a jejich termínech budeme informovat (www.konzument.cz,
www.top-normy.cz, aj.)
Oprávnění
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bylo založeno jako občanské sdružení
založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, zaregistrované
101
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Ministerstvem vnitra ČR v r. 1990. Ve smyslu nového občanského zákoníku je
nyní „spolkem“. V průběhu roku 2014 se bude transformovat na „zapsaný ústav“.
Je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou.
Kontakt:
Ing. Libor Novák, ředitel
Ing. Libor Dupal, předseda
Budějovická 73, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 263 574
E-mail: [email protected]
www.konzument.cz
102
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY
Základní charakteristika
• Sdružení pro oceňování kvality (SOK) je nevládní
a nezisková organizace. SOK, pod původním
názvem Sdružení pro Cenu České republiky za
jakost, bylo založeno v roce 1993 jako zájmové
sdružení právnických osob ve smyslu znění
občanského zákoníku.
• Společným cílem je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb
a ochrana spotřebitele.
• Provádíme hodnocení subjektů podnikatelské i veřejné sféry a jejich produktů
(výrobků/služeb).
• Svými aktivitami podporujeme zvyšování konkurenceschopnosti subjektů
podnikatelské i veřejné sféry a kvality jejich produktů a zároveň přispíváme ke
zvyšování celkové kvality života v ČR abychom:
a) umožnili zákazníkům orientaci v nabídce produktů podle kvality
b) umožnili subjektům podnikatelské i veřejné sféry efektivní zviditelnění na trhu
c) podpořili kvalitu výrobků a služeb podnikatelů i veřejného sektoru.
Oblast působení
• Organizování programů Národní ceny kvality České republiky pro subjekty
podnikatelské i veřejné sféry.
• Organizování Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost pro
subjekty podnikatelské i veřejné sféry.
• Udělování značky kvality CZECH MADE pro výrobky i služby.
• Posuzování organizací v programu Práce postižených ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP).
• Poskytování informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v oblasti
kvality.
Aktivity plánované v roce 2014
• Činnost v přípravném výboru Listopadu – Měsíce kvality v České republice.
• Organizace slavnostního předání Národní ceny kvality České republiky
a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost.
• Spolupráce při organizaci Večera s Českou Kvalitou.
• Účast na mezinárodní konferenci v oblasti kvality v Ostravě.
• Spolupráce s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České
republiky.
• Workshopy k využití moderních manažerských nástrojů pro rozvoj firem.
• Účast na odborných konferencích, veletrzích a výstavách.
• Propagace výrobků a služeb označených v rámci Programu Česká Kvalita
značkou kvality CZECH MADE.
• Činnost v orgánech a odborných sekcích Rady kvality České republiky.
• Spolupráce se spotřebitelskými a podnikatelskými organizacemi a dalšími
zainteresovanými subjekty.
103
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kontakt:
Ing. Vladimír Straka, předseda představenstva
Tel: 724 007 409
E-mail: [email protected]
RNDr. Ing. Miloslav Handl, výkonný ředitel
Tel: 602 327 922
E-mail: [email protected]
Klára Fousková, tajemnice Národní ceny kvality ČR
Tel: 221 082 236
E-mail: [email protected]
Ing. Jan Taraba, manažer pro produkty
Tel: 221 082 637, 725 358 672
E-mail: [email protected]
Sdružení pro oceňování kvality
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
www.sokcr.cz
104
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH
DRUŽSTEV
SČMVD je zájmovým sdružením právnických osob,
jehož základním posláním je prosazovat a hájit zájmy
výrobních družstev. Svým členům poskytuje širokou
škálu služeb v oblasti marketingu, právního, ekonomického, finančního a daňového poradenství, v problematice ekologie, energetiky a v dalších oblastech
spojených s jejich podnikatelskou činností.
Výrobní družstva jsou české firmy a vyznačují se vysokou kvalitou svých výrobků.
V České republice mají více než 100letou tradici a jako představitelé malého
a středního podnikání si udržují významnou pozici v naší ekonomice.
Členskou základnu svazu tvoří stovky výrobních družstev docilujících
mnohamiliardového obratu. Široká odvětvová struktura družstev zahrnuje velké
výrobce ve strojírenství, výrobce dřevotřískových materiálů a nábytku, dodavatele
pro automobilový průmysl (se stovkami a tisíci zaměstnanců), střední firmy ve
stavebním, chemickém či oděvním průmyslu a také malé firmy úspěšně vyrábějící
hračky, obaly nebo vánoční ozdoby a firmy poskytující služby. Jde o úspěšné
samostatné podnikatelské subjekty vyrábějící zejména pro odběratele v České
republice a Evropské unii řadu kvalitních produktů.
Zájmy družstev svaz zastupuje i v rámci členství v řadě českých a mezinárodních
organizacích. Je členem Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy
ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, České
manažerské asociace aj. Svaz je rovněž členem oborových a profesních sdružení,
jako např. České obalové asociace SYBA, Asociace českých nábytkářů a dalších.
Svaz českých a moravských výrobních družstev sdružuje přes 200 významných
výrobních družstev, ale také 40 výrobních družstev zaměstnávajících převáženě
zdravotně postižené. Je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených.
V rámci družstevního sektoru je kromě členství v Družstevní Asociaci ČR, jejímž
prostřednictvím participuje na činnosti Mezinárodního družstevního svazu ICA,
účasten aktivit výboru výrobních družstev Mezinárodního družstevního svazu,
CICOPA a evropské konfederace výrobních družstev CECOP.
Řada výrobních družstev patří do skupiny významných firem s nejlepšími
výsledky, které je řadí mezi nositele titulu Českých 100 nejlepších, Firma roku,
Manažer roku a další. V souvislosti s dlouhodobým důrazem na prosazování
kvality je svaz pořadatelem soutěží Design VD, Inovace VD a Družstvo roku.
Kontakt:
Svaz českých a moravských výrobních družstev
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda
člen Rady kvality ČR
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
Tel.: 224 109 312, Fax: 224 230 319
E-mail: [email protected]
www.scmvd.cz
105
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
•
•
•
•
•
Základní charakteristika
• Vrcholové, nezávislé, dobrovolné, a otevřené zájmové sdružení, reprezentující svazy, asociace,
velké retailové a distribuční společnosti, spotřební
družstva, obchodní aliance a franchisingové sítě,
malé a střední firmy obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb na českém trhu.
Zaměstnavatelský svaz zastupující podnikatele a zaměstnavatele z odvětví
obchodu a cestovního ruchu v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání
vyššího stupně s Odborovým svazem pracovníků obchodu, Českomoravským
odborovým svazem pracovníků pohostinství, hotelů a cestovního ruchu, popř.
dalšími odborovými orgány.
Oborová složka Hospodářské komory České republiky.
Účastník mezirezortních připomínkových řízení podle Legislativních pravidel
vlády, § 23 zákoníku práce.
Reprezentant českého obchodu ve vztahu k Evropskému svazu obchodu
(EuroCommerce), člen vrcholné evropské organizace sdružující skupiny
samostatných obchodníků (Independent Retail Europe), člen Evropského
výzkumného institutu obchodu (EuroHandelsinstitut, Köln) a prostřednictvím
svých členů partner řady dalších evropských institucí a obchodních sdružení
a asociací hotelového průmyslu a gastronomie (HOTREC, IH&RA).
Územně strukturovaná organizace, která přes svá krajská / regionální zastoupení spolupracuje s územními samosprávami pro sociální a hospodářský rozvoj
krajů.
Oblast působení
• Kvalitní uspokojování potřeb spotřebitelů, umožňující prosperitu podnikatelů
v obchodě, v oblasti gastronomie, pohostinství a cestovního ruchu
• Ochrana podnikatelských a zaměstnavatelských zájmů a aktivní účast na
vytváření spravedlivého, konkurenčního a etického podnikatelského prostředí.
• Harmonizace podmínek podnikání v obchodě a cestovním ruchu v České
republice s Evropskou unií a podmínek ochrany zájmů spotřebitele dle
evropských standardů.
• Prosazování zájmů zaměstnavatelů v sektorovém sociálním dialogu v obchodě,
pohostinství a cestovním ruchu v legislativních normách.
• Podpora všech regulérních forem a cílů podnikání v obchodě a cestovním
ruchu se zřetelem na koexistenci malého a středního podnikání a velkých
domácích a nadnárodních společností a rozvoj dalších forem obchodu.
• Rozvoj členské základny Svazu a jeho vliv na dění v odvětví, v krajích
(regionech), v ekonomice a v politicko-společenském systému země.
• Spolupráce s profesními orgány v rámci EU a s dalšími mezinárodními institucemi obchodu a cestovního ruchu.
• Poradenská a vzdělávací činnost.
106
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Akce plánované v roce 2014
• aktivity na podporu image obchodu a cestovního ruchu (tiskové konfe-rence,
mediální osvěta)
• podpora kvalitnějšího podnikatelského prostředí, odstraňování administrativních bariér a nadbytečné regulace (např. v rámci Podnikatelské rady)
• podpora kvalitnějších a etických vztahů v dodavatelském řetězci potravin
(osvěta a jednání s partnery)
• Konference k cestovnímu ruchu „Hospitality and Tourism“
• 20. ročník evropské konference o obchodu „Retail Summit 2014“
• účelově zaměřené odborné semináře zaměřené na aktuální problematiku
z oblasti legislativy
• kulaté stoly k odbornému vzdělávání a pro zlepšení úrovně kvalifikací ve
vnitřním obchodu a cestovním ruchu
• vydávání odborných monopublikací a manuálů s vybranou tematikou se
zaměřením především na podporu malého a středního podnikání
• rozvoj činnosti odborných sekcí Rady kvality ČR – sekce kvalita v obchodě
a sekce kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie
• semináře k nové legislativě navazující na „plán nulové tolerance k černému
trhu s lihovinami“.
Kontakt:
PhDr. Ludvík Vomáčka, předseda Rady pro vzdělávání
a poradenství Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
člen Rady kvality ČR
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 805 158, Fax: 224 230 606
E-mail: [email protected], www.socr.cz
107
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
SP ČR reprezentuje rozhodující část průmyslu
a dopravy v zemi. Sdružuje 29 odvětvových profesních
či regionálních svazů, 122 individuálních členských
Svaz průmyslu
firem a celkově 1600 firem, zaměstnávajících téměř
a dopravy ČR
milion pracovníků. Tato nestátní dobrovolná organizace nezávislá na vládě, politických stranách a odborech byla založena v roce 1990. Svou činností navazuje na Ústřední svaz česko-slovenských průmyslníků, který existoval již v letech
1918 – 1938, 1945 – 50 a v letech 1968 – 69.
Poslání
Posláním Svazu průmyslu a dopravy ČR je hájit společné zájmy svých členů
a ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvářet optimální
podmínky pro podnikání, které při respektování etických zásad podnikání povedou
ke zvyšování konkurenceschopnosti našich firem a k dlouhodobě udržitelné
prosperitě české společnosti.
Priority
Své priority Svaz průmyslu a dopravy ČR definoval v programovém dokumentu
nazvaném Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR. Patří mezi ně vyrovnané
veřejné finance, výkonná a levná veřejná správa, motivační a jednoduché daně,
výzkum, vývoj a inovace na špičkové úrovni, moderní vzdělávání, flexibilní trh
práce, rozvoj dopravy a infrastruktury, účinná podpora exportu, bezpečná,
spolehlivá a dostupná energetika a udržitelná péče o životní prostředí. Přestože
od prezentace tohoto strategického materiálu uběhla již určitá doba, klíčové úkoly
zůstávají nadále aktuální.
Daně – působit na zjednodušení a stabilizaci daňové legislativy při podpoře národohospodářských priorit (vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací) a ekonomického
růstu;
Legislativa – působit na kultivaci právního prostředí zvýšením jeho transparentnosti, stability a konzistence, působit na podmínky pro důsledné využití
systému, který by prověřil potřebu regulace a její dopady;
Veřejná správa – vytvářet tlak na zlevnění, redukci a profesionalizaci státní
správy s cílem zvýšit její výkonnost a stabilitu, prosazovat snížení administrativní
zátěže a posílení klientského přístupu a vytváření podmínek pro restrukturalizaci
a využití moderních informačních systémů;
Trh práce – dále působit na liberalizaci trhu práce prostřednictvím úpravy
pracovního zákonodárství;
Vzdělávání – prosazovat přijetí reformy vzdělávání s cílem zajistit vazbu na
potřeby trhu práce, které jsou diktovány zejména existencí silného průmyslu;
Environmentální politika – prosazovat princip přiměřenosti a účelnosti podmíněný vyváženým rozvojem tří pilířů – environmentálního, ekonomického
a sociálního;
108
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Výzkum a vývoj – působit na to, aby byly zajištěny finanční zdroje odpovídající
klíčovému významu výzkumu, vývoje a inovací, provést reformy ke zvýšení
efektivnosti jejich využití;
Energetické zdroje – ovlivňovat vytváření podmínek pro stabilitu, bezpečnost,
spolehlivost a dostupnost energetických zdrojů za přijatelných ekonomických
podmínek;
Doprava – prosazovat rozvoj funkční dopravní infrastruktury, zajištění dostatků
zdrojů pro její financování při dodržení parametrů zaručující efektivnost jejich
využití;
Export – ovlivňovat zvýšení účinnosti proexportní politiky lepší koordinací činností
a selektivní preferencí vývozu do strategických teritorií; působení na prosazení
Exportní strategie ČR v denní praxi;
Zájmy ČR v rámci EU – prosazovat politiku podporující naši konkurenceschopnost, obhajovat národní zájmy a působit na vytváření podmínek pro
prohloubení integrace hospodářství ČR;
Mezinárodní spolupráce – Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem významných
organizací:
BUSINESSEUROPE – Konfederace evropského podnikání (od roku 1993)
BIAC – Poradního výboru pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996)
Na bilaterální úrovni spolupracuje s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a ostatními hospodářskými institucemi v zahraničí na základě více
než 80 dohod o spolupráci.
Lobbing
V České republice: Parlament ČR, Rada hospodářské a sociální dohody, orgány
státní správy a samosprávy. Na mezinárodní úrovni v rámci Evropské unie:
BUSINESSEUROPE – Konfederace evropského podnikání, exportní výbory
Evropské komise, EHSV – Evropský hospodářský a sociální výbor, europoslanci,
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu, BIAC – Poradní výbor pro
průmysl a obchod OECD v Paříži.
Celosvětová působnost: Světová obchodní organizace (WTO)
Svaz průmyslu a dopravy ČR jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů;
• reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné
podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí;
• vyjadřuje a prosazuje své připomínky k legislativním otázkám;
• prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální
dohody (Tripartita), která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli
a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách;
• v rámci kolektivního vyjednávání zastupuje ty své členy, kterými k tomu byl
zmocněn;
• účastí ve veřejné diskusi a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní
i mezinárodní úrovni;
• spolupracuje s partnerskými zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními
svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, se kterými ho spojují
společné zájmy; prostřednictvím médií seznamuje veřejnost s názory
109
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
•
•
•
•
•
•
a stanovisky zaměstnavatelůa podnikatelů, organizuje jejich společná setkání
a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství;
koordinuje spolupráci svých členů, využívá jejich zkušeností a odborných
znalostí pro formulování souhrnných stanovisek;
sleduje a vyhodnocuje vývojové trendy rozvoje průmyslu v ČR, zejména kvalitu
podnikatelského prostředí, a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády;
při jednání mezinárodních organizací a institucí hájí zájmy svých členů,
prostřednictvím stálého delegáta SP ČR při BUSINESSEUROPE v Bruselu
a zástupců ve výborech a pracovních skupinách BUSINESSEUROPE se podílí
na tvorbě politiky zaměstnavatelů na evropské úrovni;
při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných
opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU);
organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi
českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí,
dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích,
výstavách a odborných seminářích;
organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost.
Kontakt:
Ing. Boris Dlouhý, CSc., člen Rady kvality ČR
ředitel Sekce hospodářské politiky
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Tel.: 225 279 202, 739 452 812
E-mail: [email protected]
www.spcr.cz
110
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR
Unie zaměstnavatelských svazů ČR sdružuje a zastupuje přes 7000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci. Unie má mezi všemi zaměstnavatelskými svazy
dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, zejména zdravotnictví, sociálních služeb, školství a kultury
s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy. Unie vytváří a představuje největší platformu neziskových organizací v ČR.
Již od roku 1990 se Unie podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky
ČR zejména tím, že formuluje společné zájmy svých členů a prosazuje je v dialogu
s Parlamentem ČR, Vládou ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR,
odborovými organizacemi a ostatními organizacemi zaměstnavatelů.
Unie je účastníkem legislativního procesu i tvorby rozvojových koncepcí, její
představitelé pravidelně vystupují s aktuálními stanovisky na plénu Rady
hospodářské a sociální dohody ČR i v jejích pracovních týmech. Unie je také
zastoupena v řadě dalších poradních orgánů vlády i jednotlivých resortů. Svého
zástupce má rovněž v Evropském hospodářském a sociálním výboru.
Unie je zakladatelskou organizací Manažerského svazového fondu, podílí se na
zajišťování činnosti CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. Unie
spolupracuje také s CEEP – Evropským centrem zaměstnavatelů a podnikatelů
poskytujících veřejné služby (European Centre of Employers and Enterprises
providing Public services).
Do programu společenské odpovědnosti firem se Unie zapojila podporou činnosti
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Unie řadí mezi hlavní priority svého střednědobého rozvoje otázky uplatnění
moderních metod řízení v členských organizacích. Konkretizací této priority je
např. cílená podpora zavádění metod kvality v rámci realizovaných projektů z ESF
pro zapojené organizace. Pro organizace poskytující služby v obecném zájmu
Unie podporuje zejména využití modelu CAF, modelu Start, charty pro občana,
šetření spokojenosti klientů a metodu Mystery Client. Nejdále s uplatněním metod
kvality do života je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která i v roce
2012 pokračovala v udílení Značky kvality v sociálních službách. V roce 2012 byl
ukončen projekt Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních
působících v odvětví zdravotnictví, kde byly zaváděny vybrané metody kvality do
nemocnic a lékáren. V r. 2013 byl ukončen další projekt s názvem „Posilování
bipartitního dialogu v odvětvích“, který zahrnoval mj. uplatnění vybraných metod
kvality u zapojených organizací, např. v jeho rámci vydána publikace Moderní
metody řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru.
I pokračující projekt si klade za cíl podporovat zavádění moderních metod kvality
řízení v organizacích účastnících se projektu.
Kontakt:
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Tel.: 234 633 210
E-mail: [email protected], www.uzs.cz
111
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ
Základní charakteristika
Soukromá vysoká škola neuniverzitího typu ve smyslu
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
Posláním Vysoké školy podnikání, a.s., je pěstovat
podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se
společenskou odpovědností.
Oprávnění
Akreditace MŠMT k realizaci bakalářských a navazujícího magisterského
studijního programu.
Oblast působení
Vysoká škola evropského standardu „Business School“ poskytující vysokoškolské
vzdělávání v oboru Podnikání a navazujících aplikovaných disciplín reagující na
potřeby praxe a uplatnění absolventů školy v podnicích. Škola sleduje, vytváří
a aplikuje nové poznatky o podnikavosti a podnikání, zpřístupňuje vzdělávání
a vytváří podmínky pro celoživotní učení.
Realizuje výzkum i podporu podnikavosti a podnikání na základě definovaných
podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Nosnou
problematikou výzkumné činnosti školy je podnikavost a její rozvíjení, hledání cest
k odstranění bariér rozvoje podnikání s důrazem na regionální specifika,
podnikatelské motivace a význam dovedností, informací a znalostí k rozvoji
podnikavosti. Pro období 2014 – 2016 vedle postupné reakreditace BS a NMS
chystá vedení VŠP v rámci svého podnikatelského záměru řadu významných
strategických kroků s cílem ukotvit VŠP na trhu vzdělávání jako solidní instituci
evropského typu.
Aktivity školy v rámci managementu kvality a v oblasti CSR
Vzhledem ke všem nově přijatým strategiím a aktivitám v oblasti řízení kvality
vedení VŠP reagovalo na nabídku možnosti zařadit se do pilotního ověření
navržené metodiky komplexního hodnocení kvality ITV (institucí terciárního
vzdělávání), s využitím EFQM modelu excelence. VŠP se tak zařadila do
vybraného vzorku osmi VŠ k získání výstupů, které by měly sloužit k následující
analýze navržené metodiky, k její případné úpravě a k vymezení vhodnosti jejího
využití před tím, než bude tato zahrnuta do Národního systému hodnocení kvality
v ITV. Očekává se, že stupeň validity, reprodukovatelnosti a transparentnosti
výsledků dosažených při hodnocení kvality umožní jejich případné širší využití,
např. pro diferencované financování nebo ranking ITV. V průběhu období 2013
vybraní pracovníci VŠP postupně vstupovali do dalších etap práce s nově
navrženou „Metodikou komplexního hodnocení kvality terciárního vzdělávání“
s tím, že vedle realizace vnitřní správy proběhlo počátkem roku 2013 úspěšně
i vnější hodnocení na místě externími hodnotiteli, v rámci kterého jsme si uvědomili
nejen svoje silné stránky, ale především všechny oblasti pro další zlepšování. Tato
skutečnost nás inspirovala k okamžitým opatřením, včetně revize podkladové
zprávy o vnějším hodnocení s ambicí využít těchto našich snah a zúčastnit se
112
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
soutěže v rámci Národní ceny kvality ČR 2013. K tomuto záměru se nám jevila
optimální variantou zjednodušená verze Modelu excelence EFQM, konkrétně
Model START PLUS. Dne 26. listopadu 2013, v rámci Měsíce kvality na
slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, byly oceněny nejlepší
firmy a organizace v Národní ceně kvality ČR. Mezi oceněnými uspěla i naše VŠP
a převzala ocenění v kategorii – Perspektivní firma.
Participace organizace v Projektu společenské odpovědnosti MSK
Jednou z významných priorit Rady kvality ČR je v posledním období i podpora
rozvoje společenské odpovědnosti organizací (dále jen CSR), která se stala rovněž
prioritou Moravskoslezského kraje, který prostřednictvím Projektu společenské
odpovědnosti nabízí firmám MSK další aktivity na poli společenské odpovědnosti.
VŠP se stala od první chvíle významným partnerem všech v současnosti realizovaných aktivit v rámci Projektu společenské odpovědnosti v MSK. V období 2013
se zástupci VŠP aktivně zúčastnili v pořadí 3. národní konference CSR, stejně jako
dalších aktivit, řešících mj. i problematiku CSR – konference s mezinárodní účastí
KVALITA – QUALITY 2013.
Členství VŠP v Národním programu kvality a odborné sekci Rady kvality ČR
Od ledna 2010 je zástupce VŠP řádným členem OS Rady kvality ČR „Kvalita ve
vzdělávání“, s aktivní participací na její činnosti. O všech aktivitách v oblasti kvality
i CSR je postupně informována Rada kvality ČR (Národní program RK, Výroční
zpráva OS). Všechny uvedené skutečnosti jsou pro VŠP nadále zavazující i pro
příští období s cílem beze zbytku plnit všechny nově přijaté strategické cíle
v oblasti kvality a jejich prostřednictvím plnit svou nezastupitelnou roli při obnově
a rozvoji MSK.
Kontakt:
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., rektor
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., člen představenstva
Vysoká škola podnikání, a.s.
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Tel.: 595 228 100, Fax: 595 228 199
E-mail: [email protected], www.vsp.cz
113
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
4. KAPITOLA
Charakteristika a aktivity
nevládních organizací,
které se podílejí na realizaci
Národní politiky kvality
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY
115
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
OBSAH
3EC International, s.r.o. .....................................................................................118
AAAO – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací........................119
Agentura ÁMOS .................................................................................................120
AIP ČR – Asociace inovačního podnikání ČR ...................................................121
Bankovní institut vysoká škola, a.s. ...................................................................122
CERT – ACO, s.r.o.............................................................................................123
CERT Kladno, s.r.o. ...........................................................................................124
Centrum Andragogiky, s.r.o. ..............................................................................125
České národní certifikační fórum .......................................................................126
CNT – Centia Quality, s.r.o. ...............................................................................127
CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti .................................................128
CSQ – CERT při České společnosti pro jakost..................................................129
Česká manažerská asociace .............................................................................130
Česká metrologická společnost .........................................................................131
Česká společnost pro jakost – Odborná skupina pro statistické metody ...........132
Český svaz vědecko-technických společností ...................................................133
České vysoké učení technické – Katedra biomedicínské techniky ....................134
dTEST ................................................................................................................136
DTO CZ, s.r.o.....................................................................................................137
Forum Industriale ...............................................................................................138
Institut průmyslového managementu, s.r.o., Plzeň ............................................139
Kabinet pro standardizaci, o.p.s.........................................................................140
Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů České republiky..............................141
NQA CZ s.z.o. ....................................................................................................142
Qualifood............................................................................................................143
Qualiform............................................................................................................144
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA .................................146
Sdružení nájemníků ČR – SON ČR ...................................................................147
SOTEX GINETEX CZ ........................................................................................148
116
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Svaz českých a moravských spotřebních družstev............................................149
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR.................................................................150
e-ISO..................................................................................................................151
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. ..............................................152
Textilní zkušební ústav, s.p. Brno ......................................................................154
TÜV NORD Czech, s.r.o. ...................................................................................155
VDI Metros .........................................................................................................157
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava .......................................158
Vysoká škola báňská – Katedra kontroly a řízení jakosti ...................................160
Vysoké učení technické v Brně ..........................................................................162
117
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
3EC International, s.r.o.
3EC International, s.r.o. je nezávislá certifikační
společnost, působící zejména v oblastech systémů
managementu kvality, managementu životního prostředí, managementu BOZP, managementu bezpečnosti informací, managementu IT služeb, managementu hospodaření s energiemi, managementu
bezpečnosti potravin a kritických bodů HACCP,
FSSC, zdravotnických pomůcek, automobilového a leteckého průmyslu.
Partnerem 3EC International, s.r.o. je 3EC International, a.s. v Bratislavě, která
působí nejenom na Slovensku, ale vykonává certifikační aktivity i v mnoha státech
Evropy a světa.
Naši auditoři mají mnohaleté zkušenosti v oblasti jak certifikace QHSE systémů
managementu, tak i výrobkové certifikace. Realizovali certifikační audity v různých
společnostech nejenom v České republice, ale i ve světě a to pod hlavičkou
i nadnárodních certifikačních orgánů.
Služby certifikace provádíme podle požadavků:
• ISO 9001:2008, ISO/TS 16949, AS 9100 – kvalita, Oprávnění Ministerstva
dopravy pro certifikaci dodavatelů dopravních staveb /stavby silnic a dálnic
a další/
• ISO 14001:2004 – životní prostředí
• OHSAS 18001:2007 – BOZP
• ISO/IEC 27001:2013 – bezpečnost informací
• ISO/IEC 20000-1:2005 – IT služby
• ISO 50001:2011 – hospodaření s energiemi
• ISO 13485:2003 – kvalita zdravotnických pomůcek
• ISO 22000, HACCP, FSSC 22000 – bezpečnost potravin
• C-o-C dle /CFCS 2002:2011/2013 – spotřebitelský řetězec lesních produktů
Kontakt:
Ing. Peter Šesták, výkonný ředitel
Tel.: 725 572 816
[email protected]
Ing. Vladimír Pojer, obchodní ředitel
Tel.: 725 572 815
vladimí[email protected]
Ing. Jan Fabiánek, marketingový ředitel
Tel.: 725 572 816
[email protected]
Hornoměcholupská 518/68, 102 00 Praha 10
Tel.: 267 199 926
E-mail: [email protected]
www.3ec.cz
118
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
AAAO
Asociace akreditovaných
a autorizovaných organizací
Postavení AAAO
Zájmové sdružení právnických osob – akreditovaných
a autorizovaných, resp. notifikovaných/ oznámených
orgánů, činných jako nezávislé třetí strany při posuzování shody výrobků, procesů, služeb, osob a systémů.
Je právnickou osobou. Řídí se svými stanovami, dlouhodobou vizí a misí, morálním
a etickým kodexem, smírčím řádem a dalšími statutárními dokumenty. Vznikla v roce
2000 jako nástupce AAAZ – Asociace akreditovaných a autorizovaných zkušeben,
založené r. 1991. Je zakladatelem sdružení EUROLAB-CZ – člena EUROLAB
a člena 4E-CZ.
Oprávnění AAAO
Členové jsou autorizované, notifikované osoby, podle zákona č. 22/1997 Sb.
(v aktuálním znění). Dále jsou akreditovaní podle Nařízení evropského parlamentu
a rady (ES) č. 765/2008 a podle norem řady ČSN EN ISO/IEC řady 17000, resp. ČSN
EN řady 45000 atd. Má organizovanou a dokumentovanou partnerskou spolupráci
s ÚNMZ, ČOI, ČIA, ČKAIT, aj. Je členem HK ČR – živnostenské společenstvo, jeho
prostřednictvím je každý člen AAAO členem HK ČR.
Vize AAAO
Být předním a uznávaným sdružením subjektů posuzování shody v České republice
a jejich reprezentantem v jednáních s orgány veřejné správy, partnerskými institucemi a podnikatelskou sférou.
Mise AAAO
• Sdružovat většinu významných zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací zabezpečujících posuzování shody v regulované oblasti i v dobrovolné sféře.
• Formulovat, prezentovat a hájit zájmy svých členů v systému posuzování shody
v ČR a prostřednictvím členství v EUROLAB-CZ též v zahraničí.
• Podporovat vytváření vhodných podmínek pro naplňování poslání a výkon
odborných aktivit svých členů.
• Dbát o prestiž, etické chování a dobrou pověst svých členů, coby nezávislých,
nestranných a vysoce profesionálních poskytovatelů služeb posuzování shody.
Oblast působení AAAO
AAAO působí svými aktivitami a aktivitami svých členů především v regulované
oblasti kvality (posuzování shody s právními požadavky). I oblast neregulovaná je
však významnou aktivitou. V r. 2013 vydala Poziční dokument AAAO č. 1/2013
„Přidaná hodnota posuzování shody třetími stranami“.
Podílí se svými náměty a připomínkami na tvorbě a harmonizaci předpisové základny
v oblasti posuzování shody a předkládá stanoviska k nově vydávaným předpisům
v souvisejících oblastech.
Usiluje o partnerskou součinnost a zajišťuje zpětnou vazbu k orgánům státní správy
v oblastech profesního zaměření svých členů a zprostředkovává kontakty nebo
119
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
kolektivní členství v obdobných tuzemských a zahraničních odborných sdruženích.
Hájí oprávněné zájmy svých členů vůči jiným subjektům. Dbá o zvýšení důvěryhodnosti členů a jejich odborné úrovně. Dbá o pověst systému posuzování shody v ČR
a o etiku aktivit svých členů členů. Rozvíjí pro své členy a odbornou veřejnost
odborné činnost k naplňování svých cílů. Na jaře 2014 uspořádá seminář na téma
„Nový občanský zákoník“. Má zastoupení v sekci Národní politiky kvality „Sekce
infrastruktury kvality“. V rámci priorit této sekce uspořádá AAAO na podzim r. 2013
seminář na téma „Kvalita ve veřejných zakázkách“. K tomuto tématu vydá AAAO též
další Poziční dokument AAAO.
Je členem a má zastoupení v předsednictvu Sdružení pro oceňování kvality (SOK).
Kontakt:
Ing. Josef Šenk, CSc., asociační rada AAAO
Prosecká 76a/811, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 019 420, 604 925 669, Fax: 286 891 393
E-mail: [email protected]
www.aaao.cz, www.aaaocz.eu
Agentura ÁMOS
•
•
•
•
•
Základnícharakteristika
• Od svého založení v roce 1991 v Chrudimi se
Agentura ÁMOS věnuje organizování vzdělávacích programů formou otevřených kurzů a seminářů, jakož i podnikových kurzů na zakázku.
• Agentura ÁMOS je registrované obchodní jméno
fyzické osoby (Mgr. Ivana Sodomková), firma jako
taková má velice štíhlou organizační strukturu.
Lektorský tým tvoří vedle kmenových pracovníků cca 30 odborníků z centrálních pracovišť, vynikajících praktiků a odborných poradců s potřebným
trenérským výcvikem.
Zakázkové projekty zpracovávají v těsné spolupráci s objednavatelem
manažeři vzdělávacích projektů, kteří mají osobní dlouhodobé zkušenosti
v jednotlivých oborech.
Otevřených kurzů a seminářů pořádaných v Pardubicích se ročně účastní
několik stovek posluchačů z celé ČR i Slovenska, výcvik v podnikových
programech poskytujeme firmám z celé republiky i na Slovensku.
V rámci smluvního vztahu spolupracujeme na programech k jakosti s pražskou
kanceláří přední evropské poradenské a certifikační společnosti TÜV NORD.
Máme za sebou celou řadu zkušeností z realizace vzdělávacích programů za
podpory ESF (podnikové i otevřené akce).
Oblast působení
• Odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oboru Systémy
managementu kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949, FMEA, MSA, SPC, APQP,
120
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
PPAP, Metrologie a další speciální metody vč. statistických, výcvik interních
auditorů). Všechny kurzy realizujeme jak v otevřené, tak podnikové podobě.
• Odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oboru Systémy environmentálního řízení (EMAS, ISO 14000, legislativa životního prostředí, výcvik
interních auditorů) a OHSAS. Všechny kurzy realizujeme jak v otevřené, tak
podnikové podobě.
• Odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oboru Manažerské
dovednosti s orientací na psychologické aspekty komunikace (asertivita,
pozitivní komunikace, týmová spolupráce, motivace a hodnocení, konflikty,
stres, emocionální inteligence, koučování, outdoorové programy). Všechny
kurzy realizujeme jak v otevřené, tak podnikové podobě.
Plánované akce
• Systémy managementu v roce 2014, odborný seminář, dne 24. dubna 2014,
Dům techniky Pardubice. Obsahem semináře je aktuální informace o obsahových změnách v novele ISO 9001:2015 a problematika spojená s bezpečností
výrobku (technické požadavky na výrobek, odpovědnost/ručení za výrobek
a odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku).
Kontakt:
Ing. Pavel Sodomka, manažer vzdělávacích projektů
Agentura ÁMOS, Jungmannovo nábř. 319, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 638 467
E-mail: [email protected], www.agentura-amos.cz
Asociace inovačního podnikání ČR
Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR je nevládní
organizace pro oblast inovačního podnikání, transferu
technologií a vědeckotechnických parků. Je občanským sdružením, jehož úkolem je vytvářet předpoklady
pro rozvoj inovačního podnikání v České republice. AIP
ČR od svého založení 23. 6. 1993 se podílí na uskutečňování inovačního procesu v jednotě jeho invenční
a inovační části, od roku 2010 splňuje podmínky
Rámce společenství. Hlavní činností AIP ČR je výzkum a vývoj v oblasti inovačního
podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů
a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů,
inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh,
a to za respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství
pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních
předpisů.
Mezi hlavní činnosti a projekty AIP ČR patří: Systém inovačního podnikání v ČR;
INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR; Cena Inovace roku; Časopis
Inovační podnikání a transfer technologií; Příprava odborníků pro oblast inovačního
podnikání; Mezinárodní inovační centrum; Technologický profil ČR, EUREKA
121
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
a Eurostars. Od roku 2008 plní funkci asociovaného partnera v rámci projektu
Enterprise Europe Network.
Kontakt:
Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 275
E-mail: [email protected], www.aipcr.cz
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
oddělení certifikace
Charakteristika:
Certifikační orgán je součástí soukromé vysoké školy
působící v oblasti oceňování majetku, bankovnictví,
pojišťovnictví, ekonomiky, managementu, financí
a státní správy. Oddělení certifikace certifikuje osoby
na základě akreditace ČIA. Personální certifikáty jsou
důkazem osobní profesní kvality. Akreditované oblasti
certifikace: odhadce nemovitostí, bilanční účetní. Přihlášky jsou přijímány celoročně.
Obory působnosti:
Certifikace osob – oblast nemovitostí a bankovnictví, oceňování majetku, účetnictví
a daní.
Oprávnění k certifikaci:
Registrační číslo ČIA 3022, platnost do 25. 8. 2014.
Kontakt:
Ing. Irena Martínková, ředitelka certifikačního orgánu a manažerka jakosti
Nárožní 2600/9, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 158 00
Tel.: 251 114 551
Fax: 251 114 506
E-mail: [email protected]
www.bivs.cz
122
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
CERT-ACO, s.r.o.
Společnost je akreditovaným certifikačním orgánem
číslo 3027 – pro certifikace systémů managementu,
číslo 3028 – pro certifikace osob, číslo CZ-V-5001 –
pro ověřování environmentálních prohlášení EMAS.
Metodiky a postupy jsou ověřeny národním akreditačním orgánem (Českým institutem pro akreditaci,
Praha, o.p.s. – ČIA).
Audity, ověřování a certifikace systémů managementu
• Certifikace systémů managementu kvality podle normy ISO 9001 (QMS)
s různými modifikacemi, jako je ISO 13485 (MDD) pro oblast zdravotnických
prostředků, ISO 3834-2 (QWS) pro oblast svařování a dalších specifických
oborů např. zdravotnictví, automobilový průmysl.
• Certifikace systémů environmentálního managementu podle normy ISO 14001
(EMS).
• Ověřování environmentálních prohlášení podle Nařízení ES 1221/2009 (EMAS
III).
• Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
normy OHSAS 18001 (BOZP).
• Certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin podle normy ISO
22000 (SMBP) a certifikace systémů kritických bodů (HACCP).
• Certifikace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle normy
ISO/IEC 27001
• Certifikace „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (SUCO).
• Prověřování systému managementu hospodaření s energiemi podle normy ISO
50001 (EnMs).
Zkoušení a certifikace osob
• V oblastech systémů řízení organizací výrobních i poskytujících služby,
zahrnující problematiku kvality – technik kvality (QT), manažer kvality (QM),
auditor kvality (QA); životního prostředí – manažer environmentu (MEMS)
a environmentální auditor (AEMS); bezpečnosti potravin a HACCP – technik
HACCP (TH), manažer bezpečnosti potravin (MBP) a auditor bezpečnosti
potravin (ABP); bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – manažer BOZP
(MBOZP) a auditor BOZP (ABOZP); lidských zdrojů – manažer lidských zdrojů
(MLZ), poradenství – poradce a vedoucí poradce systémů managementu
(PSM), management consultant (MC); metrologie – manažer metrologie (MM);
stavebnictví – technik NDT zkoušení ve stavebnictví (NDT), vzorkování vod
a PCB – manažer vzorkování vod (MVV), manažer vzorkování látek s obsahem
PCB (MPCB).
• Pro vybrané funkce manažerů a auditorů v oblasti kvality, environmentu,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či poradců systémů managementu je
certifikace zajištěna podle Harmonizovaného schématu Evropské organizace
pro kvalitu s možností získat certifikáty, které jsou uznávány ve všech
členských státech této organizace.
123
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kontakt:
Ing. Pavel Charvát, ředitel společnosti
Ing. Leoš Bernard, ředitel pro certifikaci
Ing. Jitka Ondeková, vedoucí certifikace osob
Huťská 275/3, 272 01 Kladno
Tel.: 312 645 007
Fax: 312 662 045
E-mail: [email protected]
www.cert-aco.cz
CERT Kladno, s.r.o.
Poradenská a vzdělávací společnost se zaměřením
na systémy podnikového managementu výrobních
organizací i organizací poskytujících služby, na zvyšování výkonnosti procesů a organizací, zabezpečování kvality, problematiku ochrany životního prostředí a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Poradenství
• analýza procesů a zlepšování výsledků podnikání
• na podporu organizací při zavádění a certifikaci systémů managementu kvality
podle normy ISO 9001
• environmentální systémy – podle norem ISO 14001 nebo EMAS,
• systémy managementu BOZP – OHSAS 18001
• integrované systémy (kvalita + environment + BOZP, případně další požadavky)
• systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) – ISO 27001
• společenská odpovědnost – ISO 26000
• management hospodaření s energií – ISO 50001
• specializované odvětvové standardy a předpisy, např. pro: zdravotnické
prostředky, proces svařování, dodavatele do automobilového průmyslu,
bezpečnost potravin, model CAF pro veřejnou správu a školství, dodavatele
armád ČR a NATO, nakládání s odpady, bezpečnost informací.
Vzdělávání
Vybrané vzdělávací kurzy vycházející z harmonizovaného schématu Evropské
organizace pro kvalitu (EOQ) a umožňující absolventům získat mezinárodně
uznávané certifikáty manažera nebo certifikačního auditora kvality, environmentu
nebo BOZP, poradce systému managementu QMS a/nebo EMS a/nebo BOZP.
Vzdělávací programy sestavené podle individuálních požadavků zákazníků.
Dále jsou pořádány kurzy:
• široký sortiment kurzů a školení v oborech kvality, životního prostředí, BOZP,
společenské odpovědnosti a odborných vědomostí a dovedností – nástroje
zlepšování, bezpečnost dat, archivace, manažerské metody a techniky...
124
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
• kurzy zaměřené na metrologii; statistické a analytické metody; pro představitele
managementu kvality, environmentu, BOZP; školení interních auditorů pro
systémy kvality, environmentální systémy, BOZP; semináře a kurzy v oboru
bezpečnosti potravin; školení zkušebních techniků, vzorkařů, odborníků v nakládání s odpady.
ENVIRO 2014
Celostátní konference zaměřená na zlepšování a novinky v oboru systémů
managementu.
Kontakt:
Ing. Pavel Herink, ředitel
Huťská 275, 272 01 Kladno
Tel.: 312 645 512
E-mail: [email protected]
www.cert.cz
Centrum andragogiky, s.r.o.
Centrum andragogiky, s.r.o. je vzdělávací a poradenská společnost působící v oblasti osobnostního
i profesního rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování
činnosti firem a organizací.
Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008
Jedná se o ryze českou společnost s českou majitelkou a financovanou českým kapitálem. Společnost
sídlí v Hradci Králové, je však etablována na celém území České republiky
a disponuje i celou řadou aktivit na mezinárodní úrovni. Majitelkou společnosti je
PhDr. Marie Jírů, která již celou řadu let úspěšně podniká v oblasti vzdělávání
dospělých, což je možné i doložit v minulosti získaným oceněním MANAŽER
ODVĚTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ v soutěži Manažer roku.
Společnost je zaměřena převážně na osobnostní a profesní rozvoj dospělých,
řešení vytvářená na míru klientovi a následně realizovaná prostřednictvím unikátní
metodiky s názvem Global skills®, o které se v tomto článku ještě zmíníme. V rámci
otevřených a uzavřených vzdělávacích akcí poskytuje tato společnost komplexní
vzdělávací služby hard a soft skills včetně managementu kvality a optimalizace
procesů, BOZP, etiky, CSR, slaďování – Work Life Ballance, 50+, antimobbingu či
rovných příležitostí a genderových auditů. Zajímavým artiklem pro stávající či
potencionální klienty této firmy je mimo jiné i akreditované vzdělávání
(akreditováno na MV, MŠMT, MZ, MPSV), profesní rekvalifikace, problematika HR
a assessment/development centra. Společnost se však neleká i nestandardních
forem vzdělávání jako například Military outdoor, vzdělávání na plachetnici v České
republice na Brněnské přehradě i kdekoliv ve světě na moři či oceánu nebo
alternativní formy výuky popř. blended learning.
Společnost participuje na rozvoji i legislativním vývoji vzdělávacího trhu v ČR
a hodně času a úsilí též investuje do výzkumu, vývoje a následných inovací
125
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
v oblasti rozvoje a vzdělávání. Nové poznatky či aktuální témata pak veřejně
komunikuje a popularizuje formou diskusních fór, kulatých stolů a konferencí.
Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. byla jako jedna z mála velice pozitivně
hodnocena v rámci auditu kvality vzdělávání Qfor (modul ClientScan, který
prověřuje spokojenost zákazníků vzdělávacích subjektů). Tento certifikát, zaručující
kvalitu a profesionalitu dané společnosti, získalo v ČR pouze několik vzdělávacích
subjektů. Dále společnost 3x za sebou zdárně prošla etickým auditem realizovaným Etickým Fórem České republiky a 3x za sebou, což je nejvyšší možné
ocenění, získala čestný titul Podnik FAIR PLAY. V minulosti se též společnost již
2x v rámci Královéhradeckého kraje v soutěži FIRMA ROKU zařadila mezi 10
nejlepších firem a letos též získala navíc ocenění Odpovědná firma roku 2012
Královéhradeckého kraje a na celostátní úrovni se stala nositelem Národní ceny
ČR za Společenskou odpovědnost organizací, což bylo odměnou za obětavou
a úspěšnou práci související se založením, provozováním a podporou neziskové
organizace „Šance na vzdělání, o.p.s.“. Na celostátní úrovni pak tato společnost
získala ještě dvě ocenění. Vítězství v soutěži Národního vzdělávacího fondu Dobrá
rada nad zlato s projektem „Pojďme sladit pracovní a rodinný život“ a ocenění pro
tuto společnost nejvýznamnější VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ROKU 2012.
Kontakt:
Centrum andragogiky, s.r.o.
Škroupova 631, 500 02 Hradec králové
Tel.: 491 616 700
Email: [email protected]
www.centrumandragogiky.cz
České národní certifikační fórum
České národní certifikační fórum (CNCF) je
dobrovolné a nezávislé sdružení certifikační orgánů
systémů managementu, které svou činností podporuje zvyšování kvality a důvěryhodnosti certifikace
ÈESKÉ NÁ RODNÍ
systému managementu, a to především cestou spoluCERTIFIKAÈNÍ FÓ RUM
práce s Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a jeho
orgány, Radou kvality ČR, podnikatelskými svazy
a sdruženími, organizacemi veřejného sektoru a dalšími zainteresovanými stranami, které chápou certifikaci jako jeden z důležitých
nástrojů podpory konkurenceschopnosti českého průmyslu a růstu efektivnosti
veřejné správy. Poslání CNCF je naplňováno:
• otevřeným závazkem k dodržování akreditačních požadavků;
• určováním potřebných kompetencí pro auditory;
• posilováním výcviku auditorů, odborných expertů i dalších zaměstnanců
certifikačních orgánů;
• pravidelným hodnocením výkonu auditorů;
• podporou a řízením profesionálního rozvoje auditorů;
126
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
• identifikací nezávislosti posuzovatelů zpráv z auditů;
• důrazem na etickou stránku činnosti auditorů, kteří dodržují Etický kodex
auditora a řídí se jím.
Poslání CNCF rovněž naplňuje strategické záměry a plánované aktivity Národní
politiky kvality, a to v následujících oblastech:
• zvyšování povědomosti o náležitostech důvěryhodné certifikace,
• podpora informovanosti v oblasti kvality,
• podpora etiky v podnikání,
• propagace využívání modelů a nástrojů.
Kontakt:
České národní certifikační fórum
Bořivojova 35, 130 00 Praha 3
Tel: 724 511 651
Email: [email protected]
www.cncf.cz
CNT – CENTIA QUALITY s.r.o.
Firma CNT – CENTIA QUALITY s.r.o., Plzeň vznikla
v roce 1997. Je českou konzultantskou a školící organizací působící po celém území republiky a spolupracující s několika významnými certifikačními společnostmi. Firma je členem Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje a Regionální hospodářské
komory Poohří.
Zaměření:
• implementace QMS podle požadavků ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009,
implementace EMS (ISO 14001:2004), implementace požadavků C-o-C,
implementace systémů BOZP (SMS – OHSAS 18001:2007), implementace
požadavků na systém ISMS (ISO/IEC 27001:2005, bezpečnost informací)
školení a audity v rámci uvedených systémů
• zajištění interních i zákaznických auditů
• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pracovníci firmy připravili k certifikacím cca 500 firem v různých oborech
podnikání. Významné jsou reference získané v automobilovém průmyslu (ISO/TS,
VDA) a také zkušenosti získané při implementaci systémů v japonských
společnostech působících v ČR.
Kontakt:
Ing. Václav Kosnar, jednatel, ředitel
Slovanská Alej 24, 326 00 Plzeň
Tel.: 603 214 009
E-mail: [email protected], [email protected]
www.centiaquality.cz
127
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Základní charakteristika
• CQS je akreditovaný certifikační orgán sdružující
následující organizace:
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Praha,
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p., Ostrava,
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín,
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno,
Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
Textilní zkušební ústav, s.p., Brno,
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – Odštěpný závod Zkušební
ústav lehkého průmyslu, České Budějovice,
• CQS je členem IQNet – celosvětové sítě certifikačních orgánů.
Oprávnění
• CQS je akreditován Českým institutem pro akreditaci pro certifikaci systémů
managementu jako certifikační orgán č. 3029.
Oblast působení
• Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu,
managementu hospodaření s energií, systémů kritických bodů HACCP,
systémů managementu bezpečnosti potravin, systémů managementu kvality
pro zdravotnické prostředky, systémů managementu kvality v procesech
svařování, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, systémů managementu služeb IT.
• CQS nabízí ve spolupráci s německým certifikačním orgánem DQS certifikaci
dle ISO/TS 16949 pro automobilový průmysl a certifikaci dle IRIS pro dodavatele pro železniční průmysl.
• CQS dále nabízí akreditovanou certifikaci dle SA8000 pro systém řízení
společenské odpovědnosti přes IQNet Ltd.
• CQS nabízí certifikaci systému managementu společenské odpovědnosti podle
specifikace IQNet SR 10
Kontakt:
Ing. Jana Olšanská, Ing. Lenka Adamčíková
CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja
Tel.: 266 104 326, 266 104 261
Fax: 266 104 399
E-mail: [email protected], [email protected]
www.cqs.cz
128
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
CSQ-CERT při České společnosti pro jakost
Certifikace osob
Manažer kvality (ČR a EOQ) • Auditor/Lead Auditor
kvality (ČR a EOQ) • Manažer EMS (ČR a EOQ) •
Auditor/Lead Auditor EMS (ČR a EOQ) • Manažer
BOZP (ČR a EOQ) • Auditor/Lead Auditor systému
managementu BOZP (ČR a EOQ) • Manažer
systému bezpečnosti informací ISMS (ČR a EOQ) •
Auditor/Lead Auditor systému bezpečnosti informací
ISMS (ČR a EOQ) • ISO/IEC 19770 SAM (Software Asset Management)
Manažer/Auditor • Manažer CAF • Manažer bezpečnosti potravin • Auditor
bezpečnosti potravin • Technik HACCP • Manažer společenské odpovědnosti CSR
(ČR a EOQ) • Technik kvality • Manažer metrologie • Manažer kvality laboratoře •
VHO • Manažer vzorkování • Manažer vzorkování odpadů • Manažer údržby •
Certifikovaný realitní makléř • Úklidový operátor • Úklidový manažer • Úklidový
specialista • Technik/Vedoucí technik/Kontrolní technik požárních prostředků
a zařízení, • Servisní/Revizní technik v oblasti tělovýchovných zařízení a dětských
hřišť • Auditor ISO/TS 16 949 1-st and 2-nd party • Manažer kvality – Junior •
Manažer EMS – Junior • Manažer BOZP – Junior • Manažer bezpečnosti potravin
– Junior • ISTQB CTFL – Tester softwaru Foundation Level • ISTQB CTAL –
Tester softwaru Advanced Level (Test Manager, Test Analyst, Technical Test
Analyst) • OZO – Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik – prvotní zkoušky
i zkoušky opakované po 5 letech.
Certifikace systémů managementu a produktů:
V současnosti obsahuje portfolio služeb nabídku:
certifikací systémů v oblasti:
• managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009),
• environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2005),
• managementu bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001:2006),
• managementu bezpečnosti potravin (ČSN EN ISO 22000, HACCP),
• managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS
18001:2008),
• managementu IT služeb (ČSN ISO/IEC 20000-1:2006);
• managementu společenské odpovědnosti CSR.
certifikací produktů v oblasti:
• spotřebitelského řetězce lesních produktů,
• procesu poskytování překladatelských služeb dle ČSN EN 15038:2006,
• GLOBALG.A.P. (EUREPGAP).
CSQ-CERT nabízí certifikace vybraných systémů pod akreditací ČIA, dále ve
spolupráci s partnerským certifikačním orgánem CMi, Velká Británie.
CSQ-CERT při poskytování svých služeb spolupracuje s uznávanými odborníky
z oblasti výroby, služeb, školství, vědy, zdravotnictví a státní správy, přičemž
poskytuje zákazníkovi nejenom konstatování o shodě s požadavky certifikačních
kritérií, ale poskytuje také přidanou hodnotu identifikací silných stránek a oblastí
pro zlepšení.
129
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kontakt:
Česká společnost pro jakost CSQ-CERT
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 602, Fax: 221 082 610
E-mail: [email protected]
www.csq.cz
Česká manažerská asociace, o.s.
ČMA je profesní, nezávislá, nezisková organizace,
dobrovolné zájmové sdružení řídících pracovníků –
manažerů institucí a osob z oblasti podnikového
řízení, vědy a vzdělávání, státní a veřejné správy.
•
•
•
•
•
•
•
•
Poslání:
• zvyšovat prestiž manažerské profese
• působit na zvyšování podnikatelské výkonnosti,
konkurenceschopnosti
rozvíjet manažerské způsobilosti, odborné znalosti a speciální dovednosti
podporovat oprávněná stanoviska i nezbytné vyjednávací pozice manažerů při
jednání s představiteli příslušných orgánů i zájmových skupin
rozvíjet a zkvalitňovat postavení ČMA
rozšiřovat partnerskou součinnost s jinými profesními a zájmovými sdruženími
a organizacemi u nás i v zahraničí
podílet se na hodnocení práce manažerů, programově a organizačně zabezpečovat soutěž Manažer roku ke zvyšování prestiže a vzdělávání manažerů
ke zvýšení profesních znalostí a dovedností manažerů realizovat odborné
konference a vzdělávací akce
organizovat pracovní, odborná a společenská setkání manažerů se zvláštním
důrazem na prohlubování kontaktů a prosazování kultury a etiky v podnikání
podporovat vědu a výzkum, spolupracovat s institucemi pro vědu a výzkum,
vysokými školami a dalšími subjekty.
Kontakt:
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., prezident
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Tel.: 241 431 149
Fax: 241 431 149
E-mail: [email protected]
http://www.cma.cz
130
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Česká metrologická společnost
Základní charakteristika
Dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob,
jehož cílem je přispívat k rozvoji metrologie, měření
a zkoušení. Hlavním posláním je zejména:
• šíření odborných znalostí v oblasti metrologie
a zkoušení formou seminářů, odborných kurzů
a konferencí i dalšími akcemi, odbornými a populárními publikacemi,
• poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb,
• certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost.
Česká metrologická společnost je registrována MV ČR.
ČMS je akreditována Českým institutem pro akreditaci k certifikaci způsobilosti
pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost. Aktivity společnosti jsou
realizovány zkušenými a praxí prověřenými pracovníky z řad pedagogů, řídících
pracovníků i praktiků.
Rozsah nabízené činnosti:
Výuka v oblasti metrologie a zkoušení formou kurzů, korespondenčních kurzů,
seminářů, konferencí i specializovanými akcemi podle požadavků zákazníků,
certifikace odborné způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost
v rozhodujících oborech metrologie i zkoušení, poradenská a konzultační činnost,
řešení odborných úkolů z oblasti metrologie a zkoušení, ediční činnost.
Aktuální přehled akcí České metrologické společnosti s možností stažení nabídek
i přihlášek je trvale k dispozici na internetové stránce www.csvts.cz/cms.
Kontakt:
Ing. Emil Grajciar, 1. místopředseda
Česká metrologická společnost
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Ivana Vidimová, sekretariát
Sekretariát: tel./fax: 221 082 254
E-mail: [email protected]
Certifikační místo: tel.: 221 082 283
E-mail: [email protected], www.csvts.cz/cms
131
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Česká společnost pro jakost
Odborná skupina statistických metod
v řízení jakosti
Odborná skupina statistických metod v řízení jakosti
při České společnosti pro jakost je seskupení odborníků a expertů jak pro teoretické, tak i praktické
využití metod matematické statistiky pro řízení
jakosti. Odborná skupina pořádá jedenkrát za dva
měsíce pravidelné pracovní semináře, kterých se
může zúčastnit kdokoliv, kdo má o zvolené téma zájem. Odborná skupina v rámci
těchto seminářů též uskutečňuje program konzultačního střediska statistických
metod NIS-PK. Obsah seminářů je umístěn na stránkách ČSJ v odkazu na
pobočky a odborné skupiny a kdokoliv si může příspěvek ze semináře stáhnout.
Hlavním cílem odborné skupiny je umožnit především lidem z praxe a též
studentům vysokých škol přístup k těmto metodám a rovněž rozbor konkrétních
problémů z praxe a návrh jejich řešení.
Kontakt:
RNDr. Jiří Michálek, CSc, předseda odborné skupiny statistických metod
Ústav teorie informace a automatizace AVČR
Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Tel.: 266 052 241
Fax: 286 890 300
E-mail: [email protected]
www.utia.cas.cz
132
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Český svaz vědeckotechnických společností
Český svaz vědeckotechnických společností (dále
jen ČSVTS) je samostatné dobrovolné občanské
sdružení 67 nezávislých vědeckotechnicky zaměřených občanských sdružení, která jsou členy ČSVTS
a současně samostatnými právními subjekty.
Členové ČSVTS především organizují vzdělávací
odborné akce, kurzy a školení, vyvíjejí publikační činnost a připravují mezinárodní
konference (přehled odborných akcí členských organizací ČSVTS je na
http://zpravodaj.csvts.cz/).
Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora
činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů,
kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.
Při plnění svého poslání se ČSVTS opírá především o tvůrčí potenciál
soustředěný v členských organizacích a o kontinuitu své činnosti za dobu
působení ve vědeckotechnické oblasti. ČSVTS je nositelem členství ČR
v Evropské federaci národních inženýrských asociací FEANI, členem Světové
federace inženýrských organizací WFEO a Sdružení pro oceňování kvality.
ČSVTS je jediným zakladatelem domů techniky, s.r.o. v Českých Budějovicích,
v Kladně, v Ostravě, v Pardubicích a v Plzni. Domy techniky mají rozsáhlé zázemí
pro zajištění výukové činnosti v technických i obecně vzdělávacích oborech, ale
i pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů.
Kontakt:
Ing. Vladimír Poříz, výkonný místopředseda
ČSVTS
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 111
Fax: 222 221 780
E-mail: [email protected]
www.csvts.cz
133
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra biomedicínské techniky
Katedra biomedicínské techniky FBMI ČVUT je
špičkové pracoviště zabývajíc se lékařskou
technikou. V oboru biomedicínské inženýrství katedra
garantuje bakalářský i magisterský studijní obor a je
školícím pracovištěm v doktorském studiu. V magisterském studijním programu
jsou zařazeny předměty Řízení kvality ve zdravotnictví a Jakost, spolehlivost,
testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků. Na řízení kvality ve
zdravotnictví je každoročně zaměřeno několik diplomových prací. Mezi
výzkumnými týmy na katedře je i skupina zaměřená na ekonomiku a management
zdravotnictví, zejména ve vazbě na zdravotnické prostředky. Management kvality
patří mezi hlavní témata této skupiny. Pracovníci katedry působí jako konzultanti
pro řadu státních orgánů v oblasti zdravotnických prostředků, bohatá je i spolupráce s velkou řadou českých nemocnic, často zaměřená na řízení kvality
v oblasti zdravotnických prostředků. V průmyslové oblasti lze jmenovat např.
mnohostrannou spolupráci s firmou LINET, spol. s r. o. a její dceřinou společností
API – Akademie produktivity a inovací. Tým Katedry biomedicínské techniky také
tvoří jádro znaleckého ústavu, který pod hlavičkou fakulty nabízí expertízy z široké
oblasti všeho, co souvisí se zdravotnickými prostředky. V rámci institucionálního
rozvojového plánu (IRP) ČVUT řeší FBMI pilotní projekt zaměřený na získání SMK
ISO 9001.
Hlavní rysy pracoviště:
• Zaměření na zdravotnické prostředky
• Výuka v profilových oborech v češtině, angličtině a ruštině
• Čtyři silné výzkumné skupiny
• Mladý, pružný a erudovaný kolektiv
• Bohatá mezinárodní spolupráce ve výuce i výzkumu
• Spolupráce s výrobními podniky, nemocnicemi i státními úřady
Oblasti působení
Pedagogická činnost
• Vzdělávání odborníků v bakalářském oboru Biomedicínský technik a v magisterských oborech Biomedicínský inženýr a Systémová integrace procesů ve
zdravotnictví
• V magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví silný
důraz na management kvality, vedle dvou předmětů je řešena řada diplomových prací z této oblasti
• Výuka manažersko-ekonomických předmětů z oblasti zdravotní péče a zdravotnické techniky včetně předmětů zaměřených na řízení kvality pro jiné obory
na FBMI ČVUT
• Společný magisterský studijní obor Erasmus Mundus s univerzitami v Groningenu, Gentu, Brusleu, Aachen a Dublinu.
134
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
• Školitelské pracoviště v doktorském studijním programu Biomedicínská
a klinická technika
Vědecko-výzkumná činnost
• Řešení rezortních výzkumných projektů v oblasti managementu zdravotnických
prostředků
• Řešení projektů v oblasti Health Technology Assessment
• Řešení projektů v oblasti zdravotnické techniky
Ostatní aktivity
• Konzultační činnost v oblasti zdravotnické techniky a ekonomiky a managementu zdravotnictví
• Úzká spolupráce s API – Akademií produktivity a inovací na zavádění metody
průmyslového inženýrství do zdravotnictví
• Spolupráce s domácími i zahraničními univerzitami a výzkumnými ústavy
• Spolupráce s nemocnicemi, zdravotnickými pojišťovnami, SÚKL, Ministerstvem
zdravotnictví ČR
• Znalecký ústav v oblasti zdravotnické techniky
• Publikační činnost
Kontakt:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
děkan FBMI ČVUT v Praze
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
vedoucí KBT
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno
www.cvut.cz
135
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
dTest
dTest – je obecně prospěšná společnost, provozovatel webových stránek www.dtest.cz a vydavatel spotřebitelského časopisu dTest. Na svých stránkách
publikuje výsledky nezávislých a objektivních testů
výrobků, varování před nekvalitními, nebezpečnými
a zdravotně závadnými výrobky a informace o spotřebitelských právech, které posilují postavení spotřebitelů vůči obchodníkům.
dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and
Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
Mimo testování výrobků a vydávání časopisu dTest jsou dalšími aktivitami:
• Právní poradna časopisu dTest – poskytuje bezplatné telefonické a internetové
poradenství v oblasti spotřebitelských práv. Spotřebitelé mohou konzultovat
nejrůznější spotřebitelské problémy týkající se např. nákupu zboží, reklamace
či spotřebitelských úvěrů.
• Služba VašeStížnosti.cz – zprostředkovává dosažení dohody mezi spotřebiteli
a podnikateli ve sporech, které by jinak hrozily eskalací, až třeba do podoby
soudní pře. Současně je to i databáze pro online sdílení a řešení spotřebitelských problémů, a také pro kladení spotřebitelských dotazů.
• Značka kvality dTest – je určena pro výrobky a služby, které v příslušném testu
uveřejněném v časopise dTest či na webových stránkách www.dtest.cz získaly
hodnocení „dobře“ nebo „velmi dobře“. Značku mohou využít výrobci i prodejci
daného výrobku pro umístění na obalu, v obchodě, inzerci či jiných reklamních
a PR materiálech.
• dTest obchodní podmínky – vzorový standard obchodních podmínek pro prodej
spotřebitelům (internetový prodej). Obchodník má možnost za poplatek vzorové
podmínky převzít a užívat značku dTest obchodní podmínky. Určeno pro
internetové obchody s novým zbožím a přímé prodejce.
• Kurzy pro podnikatele – ve formě webinářů či seminářů. Webináře jsou krátké,
bezplatné, monotématické kurzy, které probíhají on-line přes internet. Jsou
pořádány jednou měsíčně a týkají se konkrétního aktuálního problému ve
vztahu podnikatel – spotřebitel. Semináře jsou celodenní prezenční kurzy
zaměřené především na spotřebitelská práva z pohledu obchodníků.
• Databáze nebezpečných výrobků – shromažďuje informace o nebezpečných
výrobcích z evropského systému RAPEX a dále od českých dozorových orgánů
(ČOI, SZPI, SÚKL) a z výsledků vlastního testování dTestu. Databázi mohou
využívat nejen spotřebitelé, ale například i prodejci, aby měli přehled, zda
nemají nebezpečné výrobky ve své nabídce.
Kontakt:
Mgr. Markéta Barošová Lajdová, marketing časopisu dTest
Černomořská 10, 101 00, Praha 10
Tel.: 241 404 922
e-mail: [email protected]
www.dtest.cz
136
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
DTO CZ, s.r.o.
•
•
•
•
Charakteristika
• Kurzy, školení, rekvalifikace; vzdělávání v podnicích
i otevřené kurzy v oblastech: management, kvalita,
inovace, environment, bezpečnost práce, bezpečnost informací, HACCP, štíhlá výroba, automotive,
zdravotnictví, ekonomika a účetnictví, obchod,
legislativa, ionizace, manažerské dovednosti
• Autorizované zkoušky z dílčích kvalifikací
Akreditovaná certifikace osob (certifikační orgán ACM DTO)
Poradenství v oblastech: řízení LZ, CSR, štíhlá výroba
Organizování konferencí a kongresů
Vydavatelství odborných publikací a periodik, prodej technických norem
Způsobilost
• Akreditace ČIA pro certifikaci osob a pověření EOQ k vydávání mezinárodně
platných certifikátů
• Akreditace MŠMT ČR k provádění rekvalifikací
• Akreditace MPSV ČR pro vzdělávání v sociální oblasti
• Autorizace MPO, MŠMT
• Pověření SÚJB k provádění kvalifikačního vzdělávání pracovníků se zdroji
ionizujícího záření
• Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2009
• Ocenění Inovace roku 2008
Kontakt:
DTO CZ, s.r.o.
Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory
Tel.: 595 620 111, Fax: 595 620 146
[email protected], www.dtocz.cz
137
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
FORUM INDUSTRIALE,
Praktická řešení pro výrobní sféru
Co je forum industriale?
• Prostor pro trvalé zvyšování kvality interní komunikace ve výrobních firmách
• Stálá nekomerční platforma pro inspirativní řešení
vzdělávacích potřeb výrobních firem
• Trvalá základna pro koncepční podporu práce s lidmi uvnitř reálného prostředí
výrobní firmy, mimo rámec projektů NSK a NSP
• Prestižní spojenectví firem a profesionálů z různých oborů s garancí SP ČR
a pod záštitou MPO a MŠMT
• Burza nápadů a praxí ověřených odpovědí na konkrétní zadání výrobních firem
Co vám může přinést?
• Principy, jak se naučit chápat vnímání lidí a modelovat jejich chování v týmu
• Postupy, jak využít dynamiku lidí v konkrétním systému práce vaší firmy
• Příklady, jak díky lidem najít a nepromarnit růstové příležitosti pro firmy, týmy
i jednotlivce
• Návody, jak efektivně kalkulovat výnosnost vzdělávání
• Inspiraci, jak se nespálit při výběru poskytovatele vzdělávání
• Ověřitelná data z firemních praxí podložená hloubkovými rozhovory
Co je na naší práci zajímavého?
• Hloubkovými rozhovory ve výrobních firmách zjišťujeme aktuální problematická
témata
• Nalézáme řešení napříč firmami, obory a know-how
• Řešení zpětně ve firmách ověřujeme
• Teprve poté je sdílíme s odbornou veřejností
Jak se můžete zapojit?
• Kontaktujte nás a staňte se aktivním členem Fóra industriale
• Přijďte 27. 2. 2014 na konferenci Co nám bude vydělávat zítra? aneb Lidé jako
základ úspěchu firmy
• Otevřete prostor pro hloubkový rozhovor na téma aktuálních rozvojových potřeb
ve vaší společnosti
Kontakt:
Ing. Vlaďka Roldánová
generální ředitelka projektu FORUM INDUSTRIALE
Ţel.: 777 337 768
[email protected]
www.forumindustriale.cz
138
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.
IPM
Společnost byla založena v roce 1993, při Katedře
průmyslového inženýrství a managementu – Fakulty
strojní, Západočeské univerzity v Plzni.
Rostoucí vliv a význam automatizované informační
podpory, potřeba budování komplexních informačních systémů, nebo jejich ucelených částí, vedly
společnost IPM ke strategické orientaci na oblast
komplexních služeb podnikového poradenství.
Jedním z předmětů činnosti firmy je i analýza, optimalizace podnikových procesů
a vlastních systémů řízení, u kterých se požaduje nebo předpokládá automatizovaná podpora. Klíčovou výhodou pro zákazníka v tomto případě je optimální
výběr činností vhodných k automatizaci, zdokumentování procesů a jejich
případná úprava vedoucí k podstatnému zvýšení jejich efektivity včetně zajištění
dodávek a implementace potřebných nástrojů IT.
Komplexní poradenské a vzdělávací aktivity jsou směřovány zejména do oblastí:
strategického řízení, procesního managementu, systémů řízení, komplexních
informačních systémů, firemních auditů apod.
Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. pravidelně pořádá řadu seminářů
a pracovních workshopů se zaměřením na SW podporu integrovaných systému
managementu (QMS, EMS, ISMS, OHSAS, …) a na oblast podnikových procesů.
Společnost je držitelem certifikát systému managementu jakosti (QMS) dle ČSN
EN ISO 9001:2009, je členem České společnosti pro jakost a od roku 2008 členem
sdružení Petalon Group.
Kontakt:
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel divize MOPP a I
Univerzitní 22, 320 00 Plzeň, Lochotínská 11, 320 00 Plzeň
Tel.: 371 870 605, 603 457 377
Fax: 371 870 605
E-mail: [email protected], www.ipm-plzen.cz
www.eisod.com
člen sdružení Petalongroup
www.petalongroup.eu
139
NÁ RODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Kabinet pro standardizaci, o.p.s (KaStan)
Základnícharakteristika
Kabinet je obecně prospěšnou společností; jejím
základním posláním je posílit a jinak podporovat
zapojení spotřebitelů do technické normalizace
a souvisejících oblastí a procesů (technické předpisy,
metrologie, posuzování shody, akreditace, dozor nad
trhem). KaStan plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby se zaměřením na:
• ovlivňování standardizační práce z hlediska důležitosti pro zájmy českých
spotřebitelů na národní, evropské a globální úrovni,
• komunikaci s národními i regionálními úřady a institucemi a se zástupci
podnikatelské sféry, zejména z oblasti malého a středního podnikání a s dalšími
s cílem podporovat rozvoj čistého podnikatelského prostředí ohleduplného vůči
zájmům spotřebitelů,
• působení v oblasti vzdělávání, osvěty, vydavatelsko-nakladatelských činností
a poradenství ve vztahu k jednotlivým oblastem standardizace.
Své strategické cíle KaStan minulých letech rozvíjel v prioritních oblastech
týkajících se dětské bezpečnosti, ale i jiných skupin zvláště zranitelných
spotřebitelů. Rozvíjí jako správce značky užívání značky kvality pro bezpečné
hřiště. Značka je součástí Programu Česká Kvalita.
KaStan disponuje smluvním zmocněním od více partnerů k zastupování v oblasti
technické normalizace a od toho se odvíjí odborná i koordinační činnost v této
sféře.
Součástí tzv. normalizačního balíčku Evropské komise jsou opatření k posilování
zastoupení spotřebitelů v normalizaci a KaStan se ve spolupráci s partnery
aplikací některých opatření aktivně zabýval. Byla vydána publikace k označení CE,
rozpracována byla příručka správné praxe pro provoz dětských hřišť, atd.
V roce 2014 bude KaStan realizovat ve spolupráci s SČS na realizaci projektu
podpořeného švýcarskou vládou na posilování zapojení spotřebitelů do normalizace. Jeho součástí je i národní konference k bezpečnosti dětské obuvi, aj.
Průběžné informace jsou k dispozici na www.top-normy.cz.
Oprávnění
Kabinet pro standardizaci, o.p.s (KaStan) je obecně prospěšná společnost
založená podle zákona č. 248/95 Sb, zapsaná do rejstříku o.p.s. v r. 2009.
Je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou.
Kontakt:
Ing. Libor Dupal, ředitel
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10
Tel.: 261 263 574
Fax: 261 262 268
E-mail: [email protected]
www.top-normy.cz, www.overenehriste.cz.
140
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Národnísí Zdravých měst, obcía regionů
České republiky
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je mezinárodně certifikovanou asociací měst, obcí a regionů,
která byla založena v roce 1994. Jejím posláním je
propojovat municipality a odborné organizace v ČR
ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality
života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje
na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Členové NSZM ČR se rozhodli realizovat v podmínkách ČR mezinárodní Projekt
Zdravé město, ve velké míře a za podpory asociace realizují rovněž mezinárodní
program místní Agenda 21, jehož základními prvky jsou: udržitelný rozvoj, zapojování veřejnosti a systémový přístup (strategické plánování a řízení). NSZM ČR je
akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR. V současnosti (stav k 01/2014) sdružuje
NSZM ČR 115 municipalit, a má tak regionální vliv na 56 % populace ČR.
Svým členským municipalitám poskytuje NSZM ČR řadu služeb počínaje
pravidelným informačním servisem, přes organizaci celostátních setkání a kampaní, mediální podporu a propagaci, spolupráci s expertními pracovišti na národní
i mezinárodní úrovni, pomoc při přípravě projektů z evropských i jiných zdrojů,
odborné vzdělávání až po metodickou pomoc a konzultace pro strategický rozvoj
měst, obcí a regionů v souladu s mezinárodními standardy EU a OSN. NSZM
podporuje eGovernment a obecně zavádění informačních technologií ve veřejné
správě. Svým členům nabízí zdarma DataPlán NSZM – informační nástroj pro
strategické řízení měst a obcí. Na národní úrovni ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj a dalšími resorty provozuje celostátní Databázi strategií, která je
nejen on-line databázovou knihovnou několika stovek strategických dokumentů
ČR, ale dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle, opatření a další
zadané parametry od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.
Shrnutí ocenění pro NSZM ČR: [2000] titul Světový projekt EXPO 2000 na Světové
výstavě v Hannoveru; [2003] Cena ministra životního prostředí, [2005] nominace
a účast v celosvětovém finále Ceny OSN UN Public Service Awards, [2006] Cena
ministra vnitra za inovaci pro informační systém DataPlán NSZM.
Kontakt:
Ing. Petr Švec, ředitel
NSZM ČR
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel.: 602 500 639
E-mail: [email protected]
www.zdravamesta.cz, www.dataplan.info
www.dobrapraxe.cz, www.databaze-strategie.cz
141
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
NQA CZ s.r.o.
Celosvětově uznávaná certifikace systémů managementu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
13485, AS 9100, IS0 27001 s akreditací UKAS
a ISO/TS 16949 s akreditací IATF
NQA CZ s.r.o. zastupuje skupinu Ascertiva Group
Ltd. jejímž hlavní posláním je umožňovat organizacím zvyšování jejich výkonnosti, zavádění nejlepší
praxe a zvládání managementu rizik, a to prostřednictvím poskytování služeb v oblastech certifikace,
vzdělávání a školení.
NQA CZ má působnost v České republice a na Slovensku. Naše certifikační
společnost poskytuje certifikaci mnoha norem systémů managementu, které
zahrnují základní obory – systém managementu kvality, systém environmentálního managementu, systémů bezpečnosti informací a systém managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pak zajišťujeme i certifikaci systémů
managementu ve specializovaných odvětvích výroby a služeb na bázi specifických
oborových norem.
Nedílnou součástí služeb NQA CZ je rozvoj systémů managementu prostřednictvím uceleného programu vzdělávání. Naším dlouhodobým cílem je partnerství
s klienty, založené na oboustranné úspěšnosti podnikatelských subjektů i neziskových organizací.
Základní filosofií služeb je vytváření úzkého a profesionálního vztahu s našimi
zákazníky v zájmu maximalizace pozitivních přínosů certifikačních audit, které
spatřujeme především v:
• zvyšování kreditu certifikovaných subjektů pod renomovanou a mezinárodně
uznávanou akreditací
• pomoci při transformaci vnějších vlivů do účinné dlouhodobé růstové strategie
• růstu tržní konkurenceschopnosti našich klientů
• zefektivnění jejich činností a v úspoře nákladů
• optimalizaci systémů managementu ve směru k neformálnímu zeštíhlení
• inspiraci k využívání moderních a efektivních metod řízení a rozvoje
• kontinuálním rozvoji lidských zdrojů na všech úrovních řízení a realizace
NQA CZ využívá tým zkušených auditorů a lektorů, kteří neustále sledují a analyzují tržní, technologický a marketingový vývoj ve stěžejních oblastech výroby
a služeb s cílem předat veškeré své poznatky ve prospěch svých klientů.
Díky tomu je NQA CZ opravdu spolehlivým dlouhodobým partnerem pro menší,
střední i velké podnikatelské i neziskové subjekty, partnerem nejenom pro období
globálního růstu a konjunktury ale i pro období krizí a otřesů.
NQA CZ nabízí nejen světově uznávaný certifikát v širokém spektru oborů, ale
nabízí především dlouhodobé partnerství pro Váš rozvoj a růst.
Kontakt:
NQA CZ s.r.o.
Masarykovo nám. 76/10, 586 01 Jihlava
Tel: 567 300 217
E-mail: [email protected], www.nqa.com, www.nqa.cz
142
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
QUALIFOOD s.r.o.
Základnícharakteristika
QUALIFOOD s.r.o. se specializuje na školení, audity
a poradenství v oblasti systémů bezpečnosti potravin, zejména podle norem BRC a IFS. Pořádá
řadu školení (aktuální nabídka viz www.qualifood.cz)
a je pořadatelem konference „Aplikace mezinárodních standardů ve výrobě potravin“. Od roku 2011
nabízí ve spolupráci s majitelem norem IFS (IFS
Management GmbH) oficiální kurzy IFS ACADEMY v České republice a na
Slovensku.
Oprávnění
Oblast působení
Předaudity, interní audity, poradenství v oblasti norem BRC, IFS, IFS Logistics,
IFS Broker, HACCP, Audity dodavatelů, Školení v oblasti kvality a bezpečnosti
potravin
Vydavatelství:
• časopis Kvalita potravin
• Novinka – kniha Norma IFS Food – příručka pro úspěšný audit
Distribuce produktů pro potravinářství a veřejné stravování:
• Školicí publikace a pomůcky HIGHFIELD.CO.UK Ltd. (včetně českých
překladů)
• Luminometry a stěrovky
• Sponky WeLoc
• Modré detekovatelné potravinářské náplasti, detekovatelné propisky a špunty
do uší
Akce plánované na rok 2014 (termíny viz www.qualifood.cz)
• Kurz Interní audity v potravinářském průmyslu
• Kurz Požadavky normy IFS Food
• Kurz Požadavky normy BRC Food
• Kurz Hygienické minimum
• Kurzy IFS Academy – Kurz IFS Food verze 6
• On-line kurz Řízení alergenů (www.qualifoodacademy.cz)
• On-line kurz Obrana potravin (www.qualifoodacademy.cz)
• Online kurz Falšování potravin ((www.qualifoodacademy.cz)
• Kurz Požadavky normy IFS Logistic (www.qualifoodacademy.cz)
Kontakt:
Ing. Miroslav Šuška, jednatel
QUALIFOOD s.r.o.
nám. Míru 111/17, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 283 459-60, Fax: 583 213 973
E-mail: [email protected], www.qualifood.cz
www.qualifoodacademy.cz
143
NÁ RODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
QUALIFORM, a.s.
•
•
•
•
Základní charakteristika
Společnost působí od r.1996 jako subjekt nezávislé
třetí strany a jejím hlavním předmětem je poskytování komplexních služeb v oblasti zkušebnictví,
certifikace, posuzování shody a zpracování expertních nebo znaleckých posudků:
• provádění zkušební činnosti v oblasti zemin, betonu, kameniva, cementu, malt, sanačních materiálů, asfaltových směsí a další zkoušky. Poradenství v oblasti geotechniky
a inženýrské geologie
certifikace systémů managementu jakosti, environmentálního managementu,
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, managementu hospodaření s energií a managementu společenské odpovědnosti
certifikace výrobků v oblasti stavebnictví a strojírenství, procesů svařování
a provádění kovových konstrukcí a provádění certifikace dodavatelů staveb pro
veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů
expertizní činnost v oblasti posuzování konstrukčních vad a poruch na stavbách, posuzování vad a poruch z hlediska stavební fyziky a stavebně technické
průzkumy
znalectví v oboru ekonomiky a stavebnictví;
Oprávnění
• osvědčení o akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
Číslo
Název
Předmět
1008
Zkušebna stavebních hmot
3012
Certifikační orgán QUALIFORM,
odbor posuzování shody
zkušební laboratoř
certifikace výrobků v oblasti
stavebnictví a strojírenství, procesů
svařování, procesu provádění kovových konstrukcí a provádění
certifikace dodavatelů staveb pro
veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů,
3011
QUALIFORM – odbor certifikace
certifikace systémů managementu
kvality, environmentálního
managementu, managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a managementu bezpečnosti
informací.
CZ-V-5005 QUALIFORM – odbor certifikace
environmentální ověřovatel EMAS
• rozhodnutí ÚNMZ č. 49/2006 o udělení autorizace pro posuzování shody dle NV
163/2002 Sb. v platném znění (AO č. 238)
• rozhodnutí ÚNMZ č. 1/2013-CPR o udělení oprávnění pro posuzování shody dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2001 (NB č. 1544)
144
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
• zápis do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedených
Ministerstvem spravedlnosti ČR
• auditoři a příslušní techničtí pracovníci jsou držiteli osobních certifikátů národních i harmonizovaných mezinárodních
Kontakt:
QUALIFORM, a.s.
Rašínova 2, 602 00 Brno
E-mail: [email protected], www.qualiform.cz
Pracoviště Mlaty 8, 642 00 Brno
obchod
Ing. Lucie Radějová
Tel.: 547 422 523, 602 702 776, E-mail: [email protected]
zkušebnictví
Ing. Petr Vymyslický
Tel.: 585 150 493, 721 748 040, E-mail:[email protected]
posuzování shody a certifikace výrobků a procesů
Ing. Alan Malec
Tel.: 547 422 516, 606 618 515, E-mail: [email protected]
certifikace systémů
Ing. Jan Svobodník
Tel.: 547 422 515, 724 305 939, E-mail: [email protected]
znalectví
Ing. Eva Kadlecová
Tel.: 547 422 513, 602 742 944, E-mail: [email protected]
stavební expertízy
Ing. Petr Sedlák, PhD.
Tel.: 547 422 526, 725 871 680, E-mail: [email protected]
145
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Sdruženíautomobilových dopravců
ČESMAD BOHEMIA
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA je nejreprezentativnějším a největším sdružením
dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní
nákladní a osobní silniční dopravě. V současné době
sdružuje téměř 2000 podnikatelských subjektů, což
představuje více než 80 % přepravních kapacit na
trhu. ČESMAD BOHEMIA je členem Mezinárodní unie silniční dopravy IRU se
sídlem v Ženevě.
ČESMAD BOHEMIA poskytuje autodopravcům komplexní služby umožňující
podnikání v tomto oboru, hájí jejich zájmy ve vztahu ke státní správě i na
mezinárodním poli. Pro své členy i dopravní veřejnost je informačním zdrojem,
monitorujícím legislativní podmínky i aktuální situaci na evropských silnicích.
ČESMAD BOHEMIA nabízí komplexní systém profesního vzdělávání.
ČESMAD BOHEMIA nabízí poradenské služby zaměřené na zvyšování kvality,
bezpečnosti a konkurenceschopnosti dopravních a spedičních firem:
• Zavádění systému podle ČSN EN ISO 9001.
• Zavádění systému podle ČSN EN ISO 14001.
• Realizace systému ochrany zdraví a bezpečnosti podle normy OHSAS 18001.
• Hodnocení dopravní firmy podle SQAS – (Safety and Quality assurance systém).
• Bezpečný dopravce – projekt zaměřený na zvyšování bezpečnosti v silničním
provozu.
• Realizace systému kvality podle specifikace GMP +, B 4.1 – silniční transport
krmiv.
• Realizace systému kritických bodů HACCP.
• Zavádění systému podle ČSN EN ISO 22000.
• Poradenství DGSA (Bezpečnostní poradce pro přepravy ADR).
• Komplexní řešení BOZP v dopravních firmách.
ČESMAD BOHEMIA poskytuje své služby prostřednictvím sedmi regionálních
pracovišť v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých
Budějovicích a Plzni.
Kontakt:
Miloslav Válek, vedoucí poradenského střediska
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4
Tel.: 377 388 496
Fax: 377 388 491
E-mail: [email protected]
www.prodopravce.cz
146
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Sdruženínájemníků ČR
(SON ČR)
„Chceme dostupné, kvalitnía zaplatitelné bydlení“
Základnícharakteristika
Sdružení nájemníků ČR je jednotnou organizací
(občanským sdružením) působící na celém území
České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá též svých poznatků z členství
v Mezinárodní unii nájemníků (IUT), spolupráce se státními orgány a orgány
samosprávy všech stupňů, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné
cíle.
Prosazuje: oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního
bydlení pro občany při jednání s orgány státní správy a samosprávy;
Předkládá: vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy
zákonů, vyhlášek a nařízení;
Organizuje: poradny SON s cílem poskytovat odborné konzultace a pomoc
potřebným v bytové problematice;
Spolupracuje: při prosazování programových cílů především s odbory a dalšími
partnery, kteří podporují program SON.
Je nezávislé na politických stranách, vládě a ostatních subjektech v ČR. Za základ
považuje vysoce kvalifikovanou práci opřenou o celoživotní vzdělávání občanů
a o rozvoj vědy a techniky využívajících moderních technologií spolu s uplatněním
vysoké úrovně řízení. Je připraveno aktivně vystupovat k ochraně právního řádu
ČR a jeho účinné aplikace v oblasti bydlení a sociálních služeb.
Konzultační hodiny Sdružení nájemníků ČR jsou každé úterý a čtvrtek
9.00 – 18.00 hod., ostatní dny 9.00 – 16.00 hod. Konzultace jsou vždy na
telefonické objednání: 234 463 343.
Kontakt:
Ing. Milan Taraba, předseda SON ČR
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3 – Žižkov
Tel.: 234 463 342
Fax: 234 463 344
E-mail: [email protected], www.son.cz
147
NÁ RODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
SOTEX GINETEX CZ
Založen v roce 1996 jako dobrovolné zájmové sdružení právnických osob pracujících v oblasti managementu výroby, obchodu a služeb spojených
s textilním průmyslem.
Člen GINETEX – Mezinárodní sdružení pro označování textilu symboly údržby.
SOTEX GINETEX CZ je:
• vlastníkem ochranných známek „QZ – Zaručená kvalita“
a „Piktogramy“
• správcem užívání ochranné známky symbolů údržby textilií v ČR
• aktivním členem Programu Česká Kvalita
Oblast působení
Posláním SOTEX je rozvíjet a podporovat všechny aktivity, které přispívají k dodržování právních i etických pravidel na trhu s TOK zbožím. Zakladatelé SOTEX
v tomto směru působí nejen mezi svými členy, ale i v celém oboru majíce na zřeteli,
že cílem jejich veškerého snažení je spokojený každý článek řetězce výrobce – obchodník – poskytovatel služeb údržby – spotřebitel. Vlastní činnost je zaměřena na:
• zajišťování a rozšiřování trvalého označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků,
• koordinaci a vydávání pravidel pro označování symbolů údržby,
• propagaci symbolů ošetřování v obchodě a mezi spotřebiteli,
• spolupráci se zahraničními a mezinárodními organizacemi obdobného zaměření,
• zvyšování kvalitativní úrovně trhu textilními, oděvními a kožedělnými výrobky v ČR,
• utváření politiky značek jako zdroje komunikace se spotřebitelem.
Cíle a aktivity v r. 2014
1. Propagace značky QZ/Česká Kvalita, Piktogramů, jejích licencionářů a výrobků
v časopisech, na seminářích a v médiích.
2,3,7,8,11/2014
2. Propagace značek kvality a produktů projektů na veletrzích.
2,8 /2014
3. Propagace značky QZ/Česká Kvalita, Piktogramů, označování symboly údržby
a velikostí a produktů projektů v obchodech, obchodních sítích u výrobců,
prádelen a čistíren.
Ročníprojekt
4. Rozšiřování označování výrobků značkami kvality (QZ/Česká Kvalita, Piktogramy) a ověřování kvality výrobků se značkou.
Roční projekt
5. Propagace ochranné známky symbolů údržby – rozšiřování informací mezi
výrobce textilu o možnostech členství v SOTEX GINETEX CZ
Ročníprojekt
Kontakt:
RNDr. Pavel Malčík, předseda SOTEX
Ing. Ladislava Zaklová, výkonná ředitelka SOTEX
Bc. Ivana Halamová, obchodní a marketingový specialista SOTEX
Václavská 6, 658 41 Brno
Tel.: 543 426 727, Fax: 543 426 742
E-mail: [email protected], www.sotex.cz
148
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Svaz českých a moravských spotřebních
družstev
Základnícharakteristika
Svaz českých a moravských spotřebních družstev je
zájmové sdružení právnických osob. Hájí zájmy
členských družstev ve vztahu ke státním orgánům,
reprezentuje je doma i v zahraničí. Samostatně,
jakož i v rámci svého členství v odvětvových a odborných organizacích a institucích prosazuje zájmy a potřeby družstev ve vztahu
k politickým a společenským strukturám ČR a EU. Svaz napomáhá rozvoji
společných podnikatelských aktivit družstev, působí jako integrující činitel v jednotlivých oblastech činnosti spotřebních družstev. Poskytuje svým členům pomoc
v právní oblasti, při zavádění moderního managementu, při zpracování finančních,
daňových, účetních a ekonomických analýz, v oblasti členských vztahů a při
řešení pracovně právní problematiky. Významně pomáhá při vzdělávání
managementu jednotlivých družstev a zajišťování komplexního informačního
servisu. Rovněž provozuje několik doplňkových služeb pro zákazníky prodejen
COOP.
Svaz českých a moravských spotřebních družstev a jeho členská družstva
vystupují pod společnou značkou COOP.
Skupinu COOP tvoří
• 49 spotřebních družstev sdružených v SČMSD.
• 2 nákupní aliance – COOP Centrum (Praha), držitel Národní ceny ČR za jakost
2007 a COOP Morava (Brno).
• Manažerský institut COOP a 11 družstevních škol, držitelů Certifikátu systému
managementu kvality.
• Společnosti s majetkovou účastí SČMSD – Czech Rent a Car, Družstevní
leasingová společnost, COOP Energy, COOP Mobil.
Skupina COOP je nositelem ocenění Zlatý dukát 2009 v kategorii „Obchod“
Základní data o síti prodejen spotřebních družstev – členů skupiny COOP
• téměř 2 800 prodejen, 400 000 m2 prodejní plochy
• celkový maloobchodní obrat spotřebních družstev v roce 2012 téměř 26 mld. Kč
• 5 řetězců prodejen: COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT,
COOP STAVEBNINY
• celkem 14 500 zaměstnanců spotřebních družstev
• celkem 300 000 členů spotřebních družstev
Členství SČMSD v zájmových sdruženích a jiných tuzemských a mezinárodních subjektech
• Družstevní asociace ČR (DAČR)
• Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR)
• Hospodářská komora ČR
• Svaz průmyslu a dopravy ČR
• Mezinárodní družstevní svaz (ICA), prostřednictvím členství v DAČR
149
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
• Evropské sdružení spotřebních družstev (Euro Coop)
• COOP EURO, a.s. (Bratislava)
Kontakt:
Ing. Zdeněk Juračka, předseda SČMSD
prezident SOCR ČR
U Rajské zahrady 3/1912, 130 00 Praha 3
Tel: 224 106 111, 224 106 217
E-mail: [email protected], www.scmsd.cz
Značka GARANCE KVALITY Svazu výrobců
asfaltových pásů v ČR
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR
Svaz sdružuje přední české výrobce a dodavatele
asfaltových pásů pro hydroizolace staveb.
Cíle Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR
Základním cílem Svazu výrobců asfaltových pásů
v ČR je:
• šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace
staveb;
• sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení asfaltových pásů s důrazem
na jejich praktické použití;
• prosazování standardů kvality asfaltových pásů v českém prostředí.
Svaz své cíle realizuje především prostřednictvím své činnosti, kterou je:
• zavedení a udržování standardu kvality v oblasti výroby asfaltových pásů;
• srovnávací testy asfaltových pásů dostupných na trhu ČR;
• provozování informačního webu Svazu;
• technická normalizace v oblasti asfaltových pásů;
• pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů;
• poskytování poradenských a konzultačních služeb;
• publikační činnost;
• financování projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto
projekty přispívají k dosažení cílů Svazu, nebo jsou součástí jiného takového
projektu;
• získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování
Svazu a jeho projektů;
• spolupráce se subjekty, které sledují cíle slučitelné s cíli a činnostmi Svazu.
Značka GARANCE KVALITY
• Značka GARANCE KVALITY je určena pro asfaltové pásy splňující požadavky
předepsané dokumentem – Technické podmínky Svazu výrobců asfaltových
pásů v ČR č. 01 (TP SVAP 01), dostupné na www.asfaltovepasy.cz
• Logo GARANCE KVALITY je chráněno ochrannou známkou Svazu výrobců
150
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
asfaltových pásů v ČR, Svaz rozhoduje o jeho použití.
• Na www.asfaltovepasy.cz je uveřejněn ověřený seznam asfaltových pásů
označených značkou GARANCE KVALITY.
Kontakt
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
www.asfaltovepasy.cz
e-ISO, a.s.
Základnícharakteristika
• Poradenská společnost e-ISO, a.s. více než 10 let
provozuje portál www.eiso.cz
• Internetový portál www.eiso.cz poskytuje jedinečný
monitoring informací z oblasti systémů řízení (kvality, environmentu, bezpečnosti práce, bezpečnosti
informací,…) a procesního řízení obecně. Portál
obsahuje vzorovou dokumentaci systémů řízení ke stažení. Portál dále nabízí
e-learningové kurzy pro manažery systémů řízení a interní auditory.
• Společnost e-ISO, a.s. pořádá semináře a firemní školení tématicky zaměřená
na udržování systémů řízení, procesní řízení, řízení nákladů,…
• Společnost e-ISO, a.s. akreditovaným členem Information and Records
Management Society – Czech Republic Group (www.irms.cz) – IRMS sdružuje
specialisty na problematiku správy informací a dokumentů.
• V srpnu 2012 získala společnost e-ISO, a.s. oprávnění MZ ČR k provádění
hodnocení kvality a bezpečí u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.
Oprávnění
Více než 10 let zkušeností s konzultační činností v oblasti systémů řízení. Systém
řízení kvality pro činnosti poradenství a služeb dle ISO 9001:2008 prověřila
společnost Intertek (rozsah systému řízení e-ISO, a.s.: Řízení poradenských
projektů, Organizování a provádění školení, Správa a provozování portálu
www.eiso.cz).
Oblast působení
• Řízení poradenských projektů: kvalita, environment, BOZP, bezpečnost
informací, řízení informací a dokumentů dle ISO 15489, oborové standardy,
CSR podle SA 8000, řízení nákladů, strategické řízení.
• Hodnocení kvality a bezpečí u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.
• Široká nabídka kurzů a odborných seminářů na www.eiso.cz
• Další podpora pro uživatele portálu www.eiso.cz
Příspěvek k realizaci NPK
V rámci soustavného vzdělávání pracovníků v oblasti systémů řízení nabízíme
e-learning – vzdělávací program pro interní auditory a manažery systémů řízení.
151
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Do programu se lze zapojit na www.eiso.cz. Společnost e-ISO, a.s. je hodnotitelem kvality a bezpečí u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (v srpnu 2012
společnost získala oprávnění MZ ČR k provádění hodnocení kvality a bezpečí
lůžkové péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky
č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče).
Jako člen IRMS CRG podporujeme a prosazujeme správné postupy správy
dokumentů a informací a usilujeme o zlepšování standardů kvality v oblasti správy
dokumentů a informací.
Kontakt:
Ing. Lenka Švejdarová
e-ISO, a.s., Pod Klamovkou 1268/3,150 00 Praha 5
Tel./fax: 257 324 531, 257 324 533
E-mail: [email protected], www.eiso.cz
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
TZÚS Praha, s.p. – zkušební a certifikační organizace, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních
i jiných výrobků, významný partner výrobců, dovozců,
projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy,
výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních
i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu
tvorby technických předpisů a norem, je:
• autorizován k posuzování shody jako autorizovaná osoba 204 (ČR), notifikovaná osoba 1020 a oznámený subjekt 1020 (EU/EHP) a jako Subjekt pro
technické posuzování k vydávání Evropských technických posouzení – ETA
(EU/EHP)
• akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro činnosti
– certifikačního orgánu na výrobky
– certifikačního orgánu na systémy managementu
– inspekčního orgánu
– zkušebních laboratoří
TZÚS Praha, s.p. poskytuje zejména tyto služby:
• zkoušky a posuzování shody
– stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí pro označení CE i v národním
systému ČR, certifikace Osvědčeno pro stavbu
– provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
– výtahů,
– hraček, vybavení dětských hřišť, nábytku
– emisí hluku
• zkoušky analytické chemie, akustiky a obsahu nebezpečných látek
152
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
• certifikace systémů managementu (QMS, EMS, EnMS, BOZP)
• inspekce technologií, budov, ocelových konstrukcí, výroben a výtahů; koordinace staveb
• metrologické a kalibrační služby
• výkony v rámci akreditace GOST R pro Ruskou federaci a státy SNS
• energetické štítky budov, energetické audity, ověřování environmentálního
prohlášení o produktu – EPD, certifikace komplexní kvality budov v systému
SBToolCZ
• znaleckého ústavu v oboru stavebnictví (pověření Ministerstva spravedlnosti)
• zastoupení firmy PROCEQ SA, Švýcarsko a další služby.
Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným
závodem – Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích.
Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p. doplňují služby spřízněných společností
QUALIFORM, a.s. a PAVUS, a.s. spolupracujících ve sdružení TZÚS Group.
Kontakt:
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
ředitel podniku
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9 – Prosek
Tel.: 286 019 400
E-mail: [email protected]
www.tzus.cz
153
NÁ RODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Textilnízkušebníústav, s.p.
Je nezávislou zkušební a certifikační autoritou v textilním a oděvním průmyslu a souvisejících odvětvích.
Působí v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti
výrobků, certifikaci systémů řízení, oborového
vzdělávání a aplikovaného výzkumu. Jako samostatný podnik působí od roku 1992, přičemž
navazuje na více než 85letou tradici textilního
zkušebnictví v ČR.
TZÚ vystupuje jako:
• Notified body No. 1021
• Autorizovaná osoba č. 219
• Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1001
• Akreditovaný certifikační orgán systémů jakosti č. 3003
• Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3044
• Akreditovaný certifikační orgán pro systémy environmentálního managementu
č. 3087
• Centrum technické normalizace pro textilní a nábytkářský průmysl
• Soudně-znalecký ústav
Posláním TZÚ je aktivně podporovat vytváření vzájemné důvěry všech článků
distribučního řetězce v globalizovaném prostředí společného evropského trhu.
Našim cílem je vědět, co chtějí zákazníci našich klientů a využívat těchto znalostí
k poskytování kvalitních a komplexních služeb.
Kontakt:
RNDr. Pavel Malčík, ředitel ústavu
Ing. Petr Nasadil, vedoucí výzkumu
Václavská 6, 658 41 Brno
Tel.: 543 426 711
Fax: 543 426 742
E-mail: [email protected]
www.tzu.cz
154
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
TÜ V NORD Czech, s.r.o.
TÜV NORD Czech s. r. o. je certifikační a inspekční
společnost, která na českém trhu působí již od roku
1990:
• v oblastech provádění inspekcí, posuzování shody
podle závazných legislativních předpisů a výkonu
odborných dozorů u výrobců
• v certifikacích systémů managementu a certifikacích výrobků
• v oblastech testování a zkoušení (samostatně provozujeme Laboratoře a zkušebny a STK pro osobní a nákladní automobily)
Oblast působení
Certifikační služby:
• Všeobecné: EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA 8000
• Automobilový průmysl: ISO/TS 16949, VDA 6.1, VDA 6.4 a KBA
• Železniční průmysl: IRIS
• Potravinářství, krmiva: HACCP, GMP (B2, B3 a B4.1), IFS a IFS Logistic, BRC
a ISO 22000, FSSC 22000
• Systém managementu energií: ISO 50001
• Překladatelské služby: EN 15038
• Kosmetický průmysl: EN ISO 22716
• IT služby: ISO 20000, ISO 27000
• Svařování: EN ISO 3834-2, 3, 4, EN 15085 a ČD V95/5
• Udržitelnost biopaliv: ISCC
Inspekční činnosti, odborné technické dozory
Klíčové akreditace a autorizace:
• Notifikovaná osoba č. 1221
Posuzování shody dle závazných legislativních předpisů
– Tlaková zařízení (PED)
– Přepravitelná tlaková zařízení (TPED)
– Jednoduché tlakové nádoby (SPV)
– Výtahy
– ASME Boiler and Pressure Vessel Code
– Indian Boiler Regulations – 1950
• Autorizovaná osoba č. 248
– (jaderná zařízení)
• Akreditovaný Inspekční orgán č. 4013
– (Materiály, tlaková a zdvihací zařízení, elektrická strojní zařízení, jaderná
zařízení, zvláštní proces svařování)
• Výkon činností notifikované osoby č. 0045 TÜV NORD Systems GmbH Co. KG
– Certifikace, inspekce a zkoušení: výrobků, výrobců a personálu
– Výroba kolejových vozidel a jejich komponent
– Certifikace výrobců hliníkových konstrukcí
– Samostatné ocelové a mostní ocelové konstrukce
155
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
– Zkoušky svářečů
– Tlaková zařízení
– Postupové zkoušky
• Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3170
– Certifikace systémů jakosti ve svařování dle EN ISO 3834, ISO 3832 a ISO
3834
– Certifikace pevných paliv a biopaliv ČSN EN 14961-1
• Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197
– Certifikace svářečského personálu – páječi, svářeči, operátoři včetně PED
dle směrnice 93/27/ES
– Certifikace svářečského personálu NDT
• Certifikační orgán č. 3180 pro oblast ověřování produkce skleníkových plynů
Testování a zkoušení, stanice technické kontroly
• Akreditované Laboratoře a zkušebny:
– mechanická zkušebna
– metalografická laboratoř
– laboratoř analytické chemie
– laboratoř energetické chemie
– přípravna vzorků
• STK pro osobní automobily Praha, Karlovy Vary:
– povinné technické prohlídky
– měření emisí
– havarijní pojištění
– ekologické známky pro SRN, dálniční známky
– dovozy ADR
– ochrana vozidel technologií OCIS
Nové služby:
TÜV NORD Czech nově nabízí:
• certifikaci kovových konstrukčních prvků dle EN 1090
• certifikaci dřevních pelet dle ENplus (jako jediní v ČR)
• certifikaci kvality služeb autobazarů
• certifikaci Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO)
• certifikaci pro export do Ruska, zemí celní unie a na Ukrajinu (certifikáty shody
s TP, prohlášení o shodě s TP, GOST R, Rostechnadzor….)
Kontakt:
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Pod Hájkem 406/1
180 00 Praha 8
Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
E-mail: [email protected]
www.tuev-nord.cz, www.pelety-biomasa.cz, www.mechanicka-zkusebna.cz
156
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů
o
ružstv
bní d
výro
dů
invali
Charakteristika
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů vzniklo
v roce 2000. Cílem je poskytování komplexních
metrologických služeb (včetně kalibrací a ověření)
pro organizace nebo firmy usilující o získání nebo
jsou již držiteli certifikátu dle EN ISO řady 9000.
Dále provádíme:
• kalibraci kyslíkových tlakoměrů a průtokoměrů,
• prodej, servis, kalibrace, PBTK medicinálních redukčních ventilů, průtokoměrů,
ejektorů GCE Chotěboř,
• ověřování tlakoměru krve, měřičů tlaku v pneumatikách – Autorizované metrologické středisko K 125.
Oprávnění:
AMS K125 – Autorizace č.j. 735/04/20
Autorizovaný servis tlakoměrů krve CHIRANA T. Injecta Stará Turá
Autorizovaný servis deformačních tlakoměrů PREMATLAK Stará Turá
Autorizovaný servis GCE Chotěboř
Kontakt:
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů
U Studia 33
700 30 Ostrava Zábřeh
Petr Švábek, předseda
Tel.: 597 494 238, 603 989 500
Ing. Jindřich Volný, vedoucí AMS K125
Tel.: 597 494 238, 774 989 901
E-mail: [email protected], [email protected]
www.vdimetros.cz
157
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
je vysokou školou technicko-ekonomického zaměření, jejímž základním úkolem je poskytovat na základě
tvořivého bádání vysokoškolské vzdělání. Škola
zahájila svou činnost na základě císařského dekretu
z roku 1849 jako montánní učiliště. Má právo udělovat akademické tituly, vědecké hodnosti a akademický titul "doktor honoris causa".
Na VŠB-TUO studuje v bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programech více než 20 tisíc studentů na sedmi fakultách. Z tohoto počtu je
přibližně 1400 studentů ze zahraničí. Univerzita poskytuje svým studentům
a zaměstnancům vynikající podmínky ke studiu, moderní kampus a také bohaté
sportovní a kulturní vyžití.
Vědecká a výzkumná činnost je podstatnou součástí aktivit univerzity a má
klíčový význam z hlediska úspěšného průběhu restrukturalizace regionu Severní
Moravy a Slezska. VŠB-TUO se zařadila mezi špičkové technické univerzity v ČR,
jejichž vědecko-výzkumný a vývojový potenciál rozvíjí a vytváří důležitou součást
inovačních aktivit regionu i celé České republiky. VŠB-Technická univerzita
Ostrava má bohatou a tradiční spolupráci s řadou univerzit a výzkumných
pracovišť z celého světa.
Spolupráce s průmyslem na VŠB-TUO klade do popředí systémovou koncepci
komplexní podpory inovací. Výsledky výzkumu a vývoje jsou nadále chápány jako
hlavní zdroj inovací, ale současně se uznává rostoucí vliv řady dalších oblastí na
inovace a nutnost podpůrných opatření ve všech těchto oblastech. V rámci
budování třetí role vysokých škol na VŠB-TUO přistupujeme dlouhodobě aktivně
k podpoře transferu technologií, aplikovaného výzkumu a vývoje a rozvoji inovační
infrastruktury. Klíčovým počinem v této oblasti je vybudované Centrum podpory
inovací.
VŠB-TUO realizuje změny struktury studia v souvislosti s Boloňskou deklarací
a má zaveden kreditní systém ECTS, který dovoluje v širokém měřítku
uskutečňovat výměny studentů a pedagogů. Každý absolvent studijního programu
na bakalářské i magisterské úrovni obdrží jako přílohu diplomu soupis všech
absolvovaných předmětů v českém i anglickém jazyce, takže může pokračovat na
dalších školách v ČR i v zahraničí. Pro úspěšné zapojení univerzity do evropských
programů věnuje univerzita trvalou pozornost otázkám řízení kvality ve všech
svých aktivitách.
Na základě auditu, který provedli auditoři certifikačního orgánu CQS – Sdružení
pro certifikaci systémů jakosti v červenci 2007 získala VŠB-TUO certifikát ISO
9001, který potvrzuje, že byl na univerzitě úspěšně zaveden systém managementu
jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO 9001. Vzhledem
k tomu, že certifikační orgán CQS je členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů
IQNET, obdržela VŠB-TUO spolu s certifikátem ISO 9001 vystaveným CQS
i certifikát ISO 9001 vystavený IQNET.
V listopadu 2007 byla Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava předána, jako historicky
158
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
prvnímu akademickému pracovišti, Národní cena ČR za jakost v kategorii veřejný
sektor. Národní cena ČR za jakost byla Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava udělena na
základě hodnocení provedeného s využitím evropského EFQM Modelu Excelence.
V listopadu 2008 bylo na Pražském hradě předáno ocenění finalistům soutěže
NCK, kdy jednu z těchto prestižních cen obdržela Fakulta hornicko-geologická
(Model excelence EFQM). V rámci veřejného sektoru získala ocenění Zlepšení
výkonnosti organizace rovněž Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
(Model excelence EFQM).
A konečně, v listopadu 2009 převzali na Pražském hradě zástupci vedení
univerzity z rukou předsedy vlády ČR jedno z dalších ocenění v programu Národní
ceny kvality ČR 2009, a to Ocenění 2. stupně – Úspěšná organizace.
Zkušenosti VŠB-TUO se zaváděním systému managementu kvality, a následně
i z komplexního hodnocení kvality univerzity, jsou pravidelně prezentovány jak na
domácích, tak i zahraničních fórech (Mnichov 2007, QUALITY 2007, 2008, 2009
a 2013 Ostrava, EOQ Congress Prague 2007, Kyjev/Ukrajina 2008, Dubrovník/Chorvatsko 2009, Verona/Itálie 2009, Shangai/Čína 2009, Almmaty/Kazachstan 2010,
Izmir/Turecko 2010, San Sebastian/ Spain 2011, Budapest/ Hungary 2011, 14th
QMOD Conference „Quality Management and Organisational Development“ San
Sebastian, Spain 2011,15th Toulon-Verona Conference – Quality and service
sciences, 2012, Rishon Lezion, Izrael, 2012, 7-th European Quality Assurance
Forum, Tallinn, Estonia, 2012. V období 2013 zástupci naší univerzity prezentovali
zkušenosti z oblasti kvality ve vzdělávání na zahraničních konferencích: 57th EOQ
Congress, Tallin/ Estonia 2013, 16th QMOD Conference on Quality and Service
Scienties, Portorož/ Slovenia 2013, ICEE ICIT 2013 Conference, Cape Town/ South
Africa 2013.
Řada zkušeností byla v průběhu období 2013 opět využita při řešení projektu
MŠMT „Zajiš'tování a hodnocení kvality systému terciárního vzdělávání“, jehož
první finální výstupy byly prezentovány na mezinárodním workshopu MEWO
v Praze (4. – 5. 12. 2013) za účasti řady zahraničních odborníků a expertů. V rámci
etapy 2013 skupina expertů VŠB pokračovala v konečné úpravě „Model
komplexního hodnocení kvality ITV“ a následně i navržené „Metodiky komplexního
hodnocení kvality terciárního vzdělávání“, která byla v průběhu roku 2013 pilotně
ověřena na vybraných VŠ. V období 2014 byl mel být celý projekt IPn Kvalita
ukončen, a to prezentací výstupů na připravované mezinárodní konferenci (MEKO
2014) s účastí expertů z celého světa.
V druhém pololetí 2013 byla zahájena příprava mezinárodní konference QMOD
Conference on Quality and Service Scienties, jejíž 17. ročník se uskuteční poprvé
v historii v České republice, kde zástupce VŠB – TUO figuruje v Local Advisory
Quality 2014 a univerzita by se měla stát jedním z partnerů.
Pro příští období jsou všechny výše uvedené skutečnosti pro univerzitu trvale
zavazující a plně podporují stěžejní strategický cíl – být institucí s celostátní
působností a mezinárodními aktivitami. Jen tak může plnit svou nezastupitelnou
roli nejen při obnově a rozvoji Moravskoslezského kraje, ale rovněž při řešení
všech lokálních i regionálních problémů s ohledem na současný vývoj globalizace.
Fakulty VŠB-TUO: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ekonomická fakulta,
Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Hornicko159
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
geologická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Vysokoškolské ústavy VŠB-TUO: Centrum excelence IT4Innovations, Centrum
nanotechnologií, Výzkumné energetické centrum, Centrum ENET (Energetické
jednotky pro využití netradičních zdrojů energie)
Kontakt
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor
VŠB-Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 321 111, Fax: 596 918 507
Email: [email protected], www.vsb.cz/
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
místopředseda Rady kvality ČR
Tel.: 597 324 458
Email: [email protected]
VŠ B – Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Katedra kontroly a řízeníjakosti
Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU
Ostrava je předním vysokoškolským pracovištěm
v České republice poskytujícím ucelené vzdělání
v oboru Management kvality. Na základě akreditace
MŠMT zajišťuje vzdělávání odborníků v bakalářské,
magisterské i doktorské formě studia. Výzkumné
aktivity katedry jsou orientovány zejména na rozvoj systémů managementu kvality
a integrovaných systémů řízení a vývoj vhodných metod pro efektivní realizaci
procesů plánování a zlepšování kvality. Bohatá je rovněž spolupráce s praxí
zaměřená na řešení rozvojových projektů v organizacích a vzdělávání pracovníků.
Zástupce vedoucího katedry, prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., už od r. 1996
zastupuje VŠB-TU Ostrava v Evropské nadaci pro management kvality (EFQM)
v Bruselu.
Oblast působení
Pedagogická činnost
• vzdělávání odborníků v oboru Management kvality v bakalářském a navazujícím magisterském studiu,
• výuka předmětů orientovaných na management kvality v rámci jiných studijních
oborů na dalších fakultách VŠB-TU Ostrava,
• vzdělávání odborníků v doktorském studiu studijního programu Řízení průmyslových systémů.
Vědecko-výzkumná činnost:
• řešení projektů v oblasti rozvoje integrovaných systémů managementu,
• řešení projektů v oblastech rozvoje statistických metod a dalších nástrojů
160
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
managementu kvality,
• řešení projektů sebehodnocení a aplikace EFQM Modelu Excelence v praxi,
• řešení projektů v oblasti zlepšování kvality, programů Six Sigma, zvyšování
výkonnosti procesů apod.,
• řešení problémů podnikové praxe.
Ostatní aktivity
• pořádání monotematických kurzů se zaměřením na výcvik k aplikaci metod
a nástrojů managementu kvality,
• pořádání odborných kurzů podle požadavků praxe přímo v organizacích,
• konzultační činnost v oblasti managementu kvality a integrovaných systémů
managementu,
• spoluúčast na pořádání každoroční konference s mezinárodní účastí KVALITAQUALITY v Ostravě,
• pořádání každoročních setkání pedagogů tuzemských i zahraničních vysokých
a středních škol zabývajících se výukou v oblasti managementu kvality,
• spolupráce s ACM DTO CZ, s.r.o. při certifikaci osob v oblasti managementu
kvality,
• spolupráce s domácími a zahraničními univerzitami,
• publikační činnost v oblasti managementu kvality a integrovaných systémů
managementu,
• vydávání elektronického časopisu Q-Magazín na www stránkách katedry,
• činnost v rámci Odborné skupiny pro statistické metody při České společnosti
pro jakost,
• činnost v rámci Technických normalizačních komisí Management kvality
a prokazování kvality a Aplikace statistických metod při ÚNMZ Praha.
Kontakt:
Prof. Ing. Jiří Plura, CSc., vedoucí katedry
Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava
tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 994 214
E-mail: jiri.plura@vsb.cz, katedry.fmmi.vsb.cz/639
161
NÁ RODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Vysoké učení technické v Brně
Základnícharakteristika
Veřejná vysoká škola univerzitního typu ve smyslu
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
Oprávnění
• Akreditace MŠMT k realizaci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.
• Rektorát a Další součásti kromě Kolejí a menz (viz
www.vutbr.cz) jsou certifikovány nezávislou a akreditovanou organizací podle
ČSN EN ISO 9001:2009.
Oblast působení
vědecko-výzkumná:
• výzkum faktorů ovlivňujících bezpečnost procesů a zařízení,
• výzkum sociotechnických systémů ve vztahu k managementu kvality,
• výzkum korelace lidského faktoru a způsobilosti procesů,
• aplikace statistických metod v procesech malosériové produkce,
• výzkum faktorů ovlivňujících náklady na nízkou kvalitu,
• optimalizace procesů podle kritéria „Six Sigma“,
• analýza procesu měření a stanovení nejistot měření;
pedagogická:
• obor „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ v rámci bakalářského/magisterského
studijního programu Strojírenství/Strojního inženýrství;
ostatní:
• expertní a posudková činnost při akreditaci zkušebních laboratoří,
• expertní a posudková činnost při certifikaci systémů managementu kvality,
• hodnocení měřicích prostředků a metod měření geometrických veličin,
• zkoušení kvality plechů, které se zpracovávají tvářením, zpravidla technologií
tažením,
• kalibrace zařízení ERICHSEN F-4 (smlouva s ČMI v Brně o provádění
metrologických výkonů, č. 0100-SM-N138-07),
• pořádání kursů pro odbornosti v rámci systému managementu kvality,
• pořádání kursů pro interní auditory systémů managementu kvality,
• poradenská a konzultační činnost v oboru managementu kvality,
• analýzy bezpečnosti procesů a zařízení.
Kontakt:
Ing. Aleš Nosek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
Útvar kvality – vedoucí
Antonínská 548/1, Brno 601 90
Tel.: 541 145 241
E-mail: nosek@ro.vutbr.cz, www.vutbr.cz
162
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
5. KAPITOLA
PŘÍLOHY
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY
163
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Příloha č. 1
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
NÁ RODNÍINFORMAČNÍSTŘ EDISKO PODPORY
KVALITY (NIS-PK)
1. Národní informační středisko podpory kvality
ve funkci vykonavatele služeb pro sekretariát
Rady kvality ČR
•
•
•
•
V této funkci zabezpečuje NIS-PK činnosti, které
vyplývajíz plněníúkolů uložených Radou kvality ČR,
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
především:
• odpovídá za hospodaření s finančními prostředky
Rady kvality ČR dle schváleného rozpočtu,
zajišuje propagaci Národnípolitiky kvality,
připravuje a vydává publikace k aktuálním tématům z problematiky kvality,
zabezpečuje každoročně realizaci programů Měsíce kvality v ČR. Ve spolupráci
se zainteresovanými subjekty odpovídá za průběh Listopadu Měsíce kvality v ČR,
je sekretariátem Programu Česká Kvalita.
2. NIS-PK ve funkci informačního centra Národnípolitiky kvality
Jedním z úkolů NIS-PK je poskytování kvalifikovaných informací z oblasti kvality
veřejnosti. K tomuto účelu vznikl vlastní informační systém, který je bezplatně
přístupný na internetových stránkách www.npj.cz
Poskytuje informace o programech Národnípolitiky kvality
• Program Česká Kvalita
Program podpory prodeje kvalitních výrobků a služeb (www.ceskakvalita.cz)
• Národnícena kvality ČR
• Národníceny ČR za společenskou odpovědnost
• Vydává Národníprogram kvality
• Konzultačnístředisko statistických metod
• Charta kvality
Nabízípřístup do databází:
• Certifikačnía inspekčníorgány
• Poradenské a vzdělávacísubjekty
3. Publikačníčinnost NIS-PK
NIS-PK v rámci své činnosti vydává odborné publikace. Kromě každoročně
vydávaného Národního programu kvality bylo již od roku 2000 vydáno dalších
několik desítek titulů. Publikace jsou pro zájemce bezplatně k dispozici na
vyžádání– aktualizovaná nabídka je uvedena na www.npj.cz.
164
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Kontakt:
Národníinformačnístředisko podpory kvality
poštovníadresa:
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
sídlo:
Smetanovo nábřeží195, Praha 1
Tel.: 221 082 636-7, 221 082 639
e-mail: nis-pk@csq.cz
www.npj.cz
165
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Příloha č. 2
NÁRODNÍ CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY
Princip programu je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivity a kvality všech
činnosti organizací a jejich hodnocení, zejména
s ohledem na uspokojování požadavků zaměstnanců, zákazníků a dosažení ekonomické úspěšnosti.
NARODNI
CENA KVALITY
ČESKÉ REPUBLI KY
• hodnocení je založené na faktech a ne na individuálním vnímání,
• stanovení silných stránek a oblastí pro zlepšování,
• vzdělávání lidí v podniku týkající se nejen využití
principů managementu kvality,
• hodnocení trendů na základě pravidelného
přezkoumávání,
• podpora iniciativy mezi zaměstnanci podniku k jejich zapojení do procesu
zlepšování, příp. dodání nových impulsů pro činnosti vedoucí k vynikajícím
výsledkům podnikání,
• prostředek pravidelného porovnávání s profilem jiných podniků (benchmarking).
Programy Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu excelence EFQM, který je
používán v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy.
Národní cena kvality ČR je udělována ve dvou sektorech, podnikatelském
a veřejném.
Podnikatelský sektor – program Excelence, dále programy START, START
EUROPE a START PLUS (zjednodušené verze Modelu excelence EFQM).
Veřejný sektor – program CAF a Excelence. Lze využít i programy START, START
EUROPE a START PLUS.
Programy Národní ceny kvality ČR realizuje Sdružení pro oceňování kvality.
Cyklus programu je roční. Je zahajován v listopadu roku předchozího a končí
vyhlášením vítězů a úspěšných finalistů v jednotlivých kategoriích v listopadu
příslušného roku. Nový ročník vyhlašuje předseda Rady kvality ČR. Ceny vítězům
a ocenění finalistům předávávají vrcholní představitelé státu a Rady kvality ČR.
Program EXCELENCE
• mocný nástroj pro přivedení firmy k úspěchu
• prestižní ocenění vysoce hodnocené i v zahraničí
• možnost porovnat své kvality s těmi nejlepšími
V současné době je Model excelence EFQM považován za nejpropracovanější
nástroj řízení organizací. V zásadě jde o filozofii managementu, která vychází
z jednoduché úvahy, že vynikající výsledky může organizace dosáhnout, pokud
dosáhne maximální spokojenosti svých zákazníků a svých zaměstnanců a je
respektována okolím. Zjednodušeně jde o manažerský nástroj, který slouží
166
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace a to od vedení,
přes strategická rozhodnutí, zaměstnance, financování až po klíčové výsledky.
V Evropě je model široce využíván společnostmi všech oborů a velikostí. Mezi
30 000 organizací, které ho používají patří téměř všechny významné evropské
firmy. I v České republice je model využíván řadou nejúspěšnějších společností
(Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., O2 Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o., Bosch Diesel s.r.o., Ahold Czech Republic a.s., Kermi s.r.o.). K naší vlastní
škodě však rozšíření modelu není takové, jako na západ od našich hranic.
Princip modelu spočívá v sebehodnocení organizace, podle přesně stanovených
pravidel. Díky tomuto procesu se dá přesně určit, v jakých oblastech se firmě daří
a na jaké oblasti je potřeba se zaměřit. Model umožňuje manažerům, aby se dívali
na organizaci z nadhledu, ale aby současně měli možnost vidět i detaily slabých
míst společnosti. Můžou se proto předem zabývat řešením příčin problému, což je
jednodušší, než řešit případné následky. Model dokáže odstranit dvojkolejnost,
procesy, jejichž produkt není využíván a zaměřit celou organizaci na klíčové
zákazníky a tím vysoce zkvalitnit její řízení a výsledky.
Jak již bylo uvedeno, model vychází z předpokladu, že vynikající výsledky
organizace mohou být dosaženy pouze za podmínky maximální spokojenosti
externích zákazníků, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí.
Tyto efekty, souhrnně označované jako výsledky, jsou však podmíněny precizním
zvládnutím a řízením procesů, což vyžaduje nejenom vhodně definovanou
a rozvíjenou politiku a strategii, ale i propracovaný systém řízení všech druhů
zdrojů (lidské zdroje nevyjímaje) a budování vztahů partnerství. To je umožněno
adekvátní kulturou a přístupy vedení všech úrovní managementu. Analýzou dat
o výsledcích lze v procesech učení se a inovací dávat podněty k dalšímu rozvoji
přístupů a nástrojů systémů managementu. Zatímco prvních pět kritérií (předpoklady) doporučují, jak by mělo být v organizaci postupováno, kritéria výsledků
ukazují, co bylo dosaženo.
Statut programu Excelence je v elektronické podobě ke stažení na internetových
stránkách Sdružení pro oceňování kvality www.sokcr.cz a Národní politiky kvality
www.npj.cz.
Program START
Program START Národní ceny kvality ČR je určen pro organizace, které hledají
cestu, jak začít se systematickým zlepšováním, ale i pro organizace, které mají
zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 a hledají metody efektivnějšího a účinnějšího naplnění požadavků této normy. Dle doporučení EFQM je program START
vhodný pro zahájení cesty ke zlepšování. To probíhá formou sebehodnocení
a základní metodou pro jeho provedení je vyplnění dotazníku.
Objektivně vyplněný dotazník ve všech částech devítikriteriálního Modelu
excelence EFQM a zpracování bodového hodnocení přinese organizaci informaci
o jejích silných stránkách a oblastech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový profil organizace ukáže na „nejslabší místa“ v řízení organizace
a tedy cestu, kde začít se systematickým zlepšováním.
Realizací programu START je pověřeno Sdružení pro oceňování kvality. Sdružení
167
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
zašle zájemci na požádání dotazník k vyplnění a sjedná s ním postup ověření.
Ověření je pro uchazeče nenáročné jak z pohledu plnění požadavků, tak i finančně. Pokud ověření dopadne pozitivně, získá organizace ocenění za zapojení
do programů Národní ceny kvality ČR a diplom „PERSPEKTIVNÍ ORGANIZACE“
s platností na 3 roky. Následně se může přihlásit do dalších programů Národní
ceny kvality ČR (START EUROPE, START PLUS, EXCELENCE). Program
START je průběžný je možné se přihlásit, kdykoliv během roku. Program START
je určen pro organizace podnikatelského sektoru a subjekty veřejného sektoru.
Znění programu START, včetně statutu, je ke stažení v elektronické podobě na
stránkách Sdružení pro oceňování kvality www.sokcr.cz a Národní politiky kvality
www.npj.cz. Publikaci v tištěné podobě lze objednat na e-mailu: nis-pk@csq.cz.
Program START EUROPE
Rada kvality ČR motivuje organizace soukromého i veřejného sektoru k používání
nástrojů vedoucích k efektivnímu řízení a k dlouhodobě udržitelným vynikajícím
výsledkům. Jedním z takovýchto nástrojů je Model excelence EFQM vycházející
ze základních koncepcí excelence. V rámci programu START EUROPE:
• se uchazeči naučí provádět systematické sebehodnocení za pomoci jednoduchých nástrojů (například dle dotazníku START, dotazníku EFQM) vůči Modelu
excelence EFQM a provedou identifikaci silných stránek a oblastí pro
zlepšování,
• uchazeči realizují 3 projekty zlepšování,
• jsou uchazeči, kteří úspěšně realizují projekty zlepšování, ocenění národním
i mezinárodním oceněním EFQM.
Tímto programem umožňujeme zájemcům nastoupit cestu k excelenci, tudíž
osvojit si základní principy sebehodnocení včetně realizace projektů zlepšování,
které mají prokazatelně pozitivní dopad na chod organizace.
Program START EUROPE je určen pro organizace podnikatelského a veřejného
sektoru.
Realizací programu START EUROPE je pověřeno Sdružení pro oceňování kvality.
Sdružení zašle zájemci na požádání dotazník k vyplnění a sjedná s ním postup
validace. Validace je pro uchazeče nenáročná, jak z pohledu plnění požadavků,
tak i finančně. Pokud validace dopadne pozitivně, získá organizace ocenění
mezinárodní ocenění EFQM a diplom „PERSPEKTIVNÍ ORGANIZACE“ s platností
na 3 roky. Následně se může přihlásit do dalších programů Národní ceny kvality
ČR (START PLUS a EXCELENCE). Program START EUROPE je průběžný je
možné se přihlásit, kdykoliv během roku.
Znění programu START EUROPE, včetně statutu, je ke stažení v elektronické
podobě na stránkách Sdružení pro oceňování kvality www.sokcr.cz a Národní
politiky kvality www.npj.cz. Publikaci v tištěné podobě lze objednat na e-mailu:
nis-pk@csq.cz.
Program START PLUS
Pokud je organizace dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO 9001 a má
zájem o získání informací o stávající úrovni organizace a na hledání cest pro
168
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
zlepšování a inovaci řízení, může realizovat opět sebehodnocení formou odpovědí
na otázky dotazníku. Tento program již vyžaduje sepsání náročnější Podkladové
zprávy (vyplněný dotazník sestávající z odpovědí na jednotlivé otázky). Jednotlivé
odpovědi jsou již hodnoceny z více pohledů.
U části PŘEDPOKLADY jsou to Přístup, Aplikace, Měření a Zlepšování. U části
VÝSLEDKY je nutno sledovat trendy a cíle.
Vyplněný dotazník může sloužit pro vnitřní potřeby organizace, ale i pokud se
organizace přihlásí do programu Národní ceny kvality ČR.
Realizací programu je opět pověřeno Sdružení pro oceňování kvality, kde lze
získat všechny potřebné informace. Pokud hodnocení dopadne pozitivně, získá
organizace buď ocenění za zapojení do programů Národní ceny kvality ČR
a diplom „PERSPEKTIVNÍ ORGANIZACE“ s platností na 3 roky, nebo ocenění za
zvýšení výkonnosti a diplom „ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE“. Následně se může
přihlásit do programu Národní ceny kvality EXCELENCE. Program START PLUS
je průběžný je možné se přihlásit, kdykoliv během roku. Program START PLUS je
určen pro organizace podnikatelského sektoru a subjekty veřejného sektoru.
Znění programu START PLUS včetně statutu je ke stažení v elektronické podobě
na stránkách Sdružení pro oceňování kvality www.sokcr.cz a Národní politiky
kvality www.npj.cz. Publikaci v tištěné podobě lze objednat na e-mailu:
nis-pk@csq.cz
Program CAF
Pro organizace veřejného sektoru je určen model CAF (Common Assessment
Framework). Pro hodnocení organizací je používána verze 2013. Model CAF se
skládá z pěti kritérií "Předpokladu" – Vedení, Strategie a plánování, Zaměstnanci,
Partnerství a zdroje a Procesy a čtyř kritérií "Výsledku" – Občané/zákazníci –
výsledky, Zaměstnanci – výsledky, Společnost – výsledky a Klíčové výsledky
činností a výkonnosti. Každé kritérium se skládá z několika subkritérií.
Použitá metodika hodnocení:
Proces sebehodnocení je uveden v publikaci vydané Národním informačním
střediskem podpory kvality č. 56 (Společný hodnotící rámec – CAF 2013). Tento
postup je pro organizace závazný. Pro Národní cenu kvality ČR je závazné bodové
hodnocení s „jemným rozlišením“ v rozsahu hodnocení podle subkritérií.
Nejvyšší ocenění při hodnocení podle modelu CAF: „Vítěz Ceny“ s podtitulem
„Hodnocení podle modelu CAF“. Nejlepší z oceněných finalistu získá Národní cenu
kvality ČR při hodnocené podle modelu CAF.
Statut programu CAF je ke stažení v elektronické podobě na stránkách Sdružení
pro oceňování kvality www.sokcr.cz a Národní politiky kvality www.npj.cz. Publikaci
Společný hodnotící rámec CAF 2013 je možné získat v elektronické i tištěné
podobě. V návaznosti na tuto publikaci byla v roce 2014 vydána Aplikační příručka
Společného hodnoticího rámce (modelu CAF 2013) pro úřady územních
samosprávných celků. Publikaci je možné získat v tištěné i elektronické podobě
v Národním informačním středisku podpory kvality a nebo na internetových
stránkách www.npj.cz
169
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
KONTAKTY
Rada kvality České republiky
vyhlašovatel programů
Sekretariát Rady kvality ČR
Zdeňka Maisnerová
tajemnice Rady kvality ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 853 457
E-mail: maisnerova@mpo.cz
Národní informační středisko
podpory kvality
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
kancelář
Smetanovo nábřeží 195
Tel.: 221 082 636-7, 221 082 639
E-mail: nis-pk@csq.cz
www.npj.cz
170
Realizátor programu
Sdružení pro oceňování kvality
Klára Fousková
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
kancelář
Smetanovo nábřeží 195
Tel.: 221 082 236
e-mail: fouskova@sokcr.cz
www.sokcr.cz
Odborný garant programu
Česká společnost pro jakost (ČSJ)
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 269
E-mail: sekretariat@csq.cz
www.csq.cz
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Příloha č. 3
Á
SK
ODPOVĚ D
N
SR
NÁ RODNÍ
CENA ČR
ORGANIZA
CÍ
– SPOLEČE
ST
C
O
N
NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU
ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
Aby byla organizace v dnešním světě dlouhodobě
a trvale úspěšná, musí naplnit nová očekávání
svého okolí. Jedním z nich je odpovědné chování
organizace vůči společnosti, v níž působí – tzv.
Společenská odpovědnost organizace (Corporate
Social Responsibility CSR).
Společensky odpovědné organizace se chovají tak,
aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího
prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly
transparentní a obecně napomáhaly celkovému
zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec
svého komerčního působení.
Program hodnocení Společenské odpovědnosti organizací (CSR) vychází z požadavků na tři základní pilíře CSR – ekonomického, environmentálního a sociálního.
Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu
Přístupy moderního managementu se v posledních obdobích výrazně mění. Čím
dál více je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako výrobce a dodavatele
výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu
spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje. Prioritní proto pro
organizace není okamžitá maximalizace zisku, nýbrž jeho dosahovaní v dlouhodobé perspektivě („udržitelný zisk“). Vedle korektního vztahu ke svým zákazníkům
a dalším obchodním partnerům směřují proto organizace svoji pozornost i na
uspokojování požadavků ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací
státní správy i územní samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní
prostředí.
Program hodnocení CSR v rámci Národní ceny byl inspirován platnými mezinárodními standardy, stávající metodikou hodnocení organizací v rámci Národní ceny
kvality ČR i specifiky českých organizací podnikatelské i neziskové sféry. Vítěz
Národní ceny za společenskou odpovědnost je schopen dále splnit i kriteria
Evropské ceny za společenskou odpovědnost i získat auditorské osvědčení podle
standardu GRI, který je v současné době celosvětově prestižním oceněním
konceptu společenské odpovědnosti.
Statut Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací je v elektronické
podobě ke stažení ze stránek Sdružení pro oceňování kvality www.sokcr.cz nebo
Národní politiky kvality www.npj.cz.
Publikaci Hodnocení CSR organizací v programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost pro podnikatelský nebo veřejný sektor je možné získat
v elektronické i tištěné podobě. Publikaci lze objednat na e-mailu: nis-pk@csq.cz.
171
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
CENA HEJTMANA ZA UPLATŇOVÁNÍ KONCEPTU
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Soutěž, jejíž projekt zpracovala Rada kvality ČR
a jako první z krajů bezchybně uspořádal Moravskoslezský kraj v čele s hejtmanem Ing. Jaroslavem
Palasem je cílena na rozšíření povědomí o CSR na
území celé ČR. Vítěz musí nejlépe svými činy prokázat sociální odpovědnost ke svým zaměstnancům,
obchodní odpovědnost k zákazníkům, enviromentální odpovědnost k životnímu prostředí a regionální
CENA
odpovědnost podporou kultury, sportu, vzdělávání či
HEJTMANA
zdravotních a sociálních služeb v kraji.
Radě se podařil záměr realizovat opakovaně tuto
aktivitu do regionu Moravskoslezského kraje, kde
byl uspořádán již čtvrtý ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost.
Soutěž získala podporu vedení kraje.
V roce 2013 se podařilo uzavřít dohodu s Plzeňským krajem, kde se uskutečnil
první ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Zároveň probíhá
jednání o vyhlášení Ceny hejtmana i se zástupci dalších krajů.
KONTAKTY
Rada kvality České republiky
vyhlašovatel programů
Sekretariát Rady kvality ČR
Zdeňka Maisnerová
tajemnice Rady kvality ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 853 457
E-mail: maisnerova@mpo.cz
Národní informační středisko
podpory kvality
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
kancelář
Smetanovo nábřeží 195
Tel.: 221 082 636-7, 221 082 639
E-mail: nis-pk@csq.cz
www.npj.cz
172
Realizátor programu
Sdružení pro oceňování kvality
Klára Fousková
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
kancelář
Smetanovo nábřeží 195
Tel.: 221 082 236
e-mail: fouskova@sokcr.cz
www.sokcr.cz
Odborný garant programu
Česká společnost pro jakost (ČSJ)
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 269
E-mail: sekretariat@csq.cz
www.csq.cz
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Příloha č. 4
PROGRAM ČESKÁ KVALITA
Program Česká Kvalita je program podpory
prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb a je součástí NÁRODNÍ POLITIKY
KVALITY.
Program Česká Kvalita (CzQ)
• Je podporován vládou ČR
• Je otevřený bez omezení pro výrobce a poskytovatele služeb
• Je výhodný zvláště pro malé a střední podniky
Program přináší spotřebiteli
• Informaci při nákupu, doklad o kvalitě zboží a služeb
• Možnost snadné orientace při nákupu
• Garanci kvality nakupovaného zboží
• Snadné řešení reklamací
• Možnost aktivního zapojení do hodnocení kvality zboží a služeb
(ankety, dotazníky)
Program umožňuje výrobci
• Dokladovat svoji péči o kvalitu
• Lépe prezentovat svoji firmu na veřejnosti
• Realizovat propagaci výrobků a služeb s minimálními náklady
• Propagovat svoje výrobky a služby v zahraničí
• Vstupovat s výhodou do veřejných zakázek
• Navazovat snadnější kontakt se spotřebiteli
Cíle programu CzQ
• Zavést jednotný systém důvěryhodných značek kvality
• Podpořit domácí výrobce, kteří dbají na kvalitu své produkce
• Zlepšit image českých firem, zvláště v zahraničí
• Zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb
Zásady programu CzQ
• Kvalitu výrobků nebo služby ověřuje třetí nezávislá strana nejlépe akreditovaná
zkušebna.
• Výrobek nebo služba označené značkou musí splňovat všechna zákonná
ustanovení a předpisy
• Správce značky (organizace, která značku uděluje) je povinen vyhodnocovat
spokojenost zákazníků, uživatelů a spotřebitelů s výrobkem nebo službou
• Správce značky je povinen prověřovat schopnost výrobce dlouhodobě dodržovat kvalitu produkce
• Při stanovování požadavků na kvalitu výrobků a služeb spolupracuje správce
značky s odborníky v dané oblasti
173
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Nejvyšším orgánem Programu Česká Kvalita je Řídící výbor CzQ. Tento orgán má
v současnosti 18 členů, kteří zastupují nejrůznější vládní, nevládní i spotřebitelské
organizace. Převážně jde o vrcholné představitele těchto organizací, kteří jsou
zárukou objektivity a skutečné nezávislosti a nestrannosti programu. Předsedou
Řídícího výboru CzQ je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Ing. Zdeněk Juračka.
K 31. 3. 2014 bylo v Programu zařazeno celkem 20 značek kvality, které pokrývají
celou řadu oblastí. V Programu CzQ hradí veškeré náklady spojené s udílením
značky žadatel o značku. Z veřejných prostředku je hrazena pouze propagace
v rozsahu cca 3 mil. Kč ročně.
Propagace tohoto programu je pro širokou veřejnost nesmírně důležitá a probíhá
prostřednictvím řady marketingových nástrojů (reklama v médiích, tiskové
konference, letáky, billboardy, relace v rozhlase a televizi), bohužel vzhledem
k nízkým rozpočtovým prostředkům je svým rozsahem zatím stále nedostatečná.
Od roku 2003 se u příležitosti Listopadu Měsíce kvality slavnostně předávají
ocenění v tomto programu. Jedná se o slavnostní akci „Večer s Českou Kvalitou“
za aktivní účasti řady známých a populárních osobností.
Kontakt:
Sekretariát Programu Česká Kvalita
Národní informační středisko podpory kvality
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Kancelář
Smetanovo nábřeží 195/5
Tel.: 221 082 636-7, 639
E-mail: nis-pk@csq.cz
www.npj.cz
174
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
ZNAČKY KVALITY V PROGRAMU ČESKÁ KVALITA
CG – značka kvality výrobků pro plynárenství zvýrazňuje výrobky s trvale garantovanou kvalitou ověřenou
podle jednotných kritérií.
■ Správce značky:
GAS, s.r.o.
www.gasinfo.cz
K
Y
ŠETRN
Ý
E
K
K
OL
ROB
OGI
VÝ
E
EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK / SLUŽBA –
Ministerstvo životního prostředí je garantem Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků
a služeb
■ Správce značky:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
www.cenia.cz, www.ekoznacka.cz
C
CZECH MADE – značka kvalitních výrobků a služeb.
Vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny
nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená
špičkovými odborníky.
■ Správce značky:
Sdružení pro oceňování kvality
www.sokcr.cz
ESČ – značka informuje o shodě vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost.
■ Správce značky:
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
www.ezu.cz
QZ–ZARUČENÁ KVALITA – textilní výrobky označené značkou odpovídají platným právním a technickým
předpisům, jsou zdravotně nezávadné a obsahují
správné označení symboly údržby.
■ Správce značky:
SOTEX GINETEX CZ – Sdružení pro označování
textilu, oděvů a kožedělných výrobků
www.sotex.cz
175
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě
„ŽIRAFA“– značka je signálem pro rodiče dětí, že
obuv byla dobrovolně certifikována a že je z hlediska
konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná. Zaručuje rovněž bezpečnost při používání.
■ Správce značky:
Česká obuvnická a kožedělná asociace
www.detskaobuv.cz, www.coka.cz
APEK – certifikovaný obchod – značka kvality
služeb internetových obchodů, které vyhovují certifikačním pravidlům Asociace pro elektronickou komerci
(APEK). Poukazuje na internetové obchody, které
zajišťují svým zákazníkům vysokou úroveň služeb.
■ Správce značky:
Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
www.apek.cz
HORECA Select – Produkty prémiové značky Horeca
Select jsou určeny pro použití v profesionální kuchyni.
Široký sortiment vysoké kvality, který pokrývá většinu
potřeb HoReCa zákazníků, pořídíte za dlouhodobě
výhodné ceny a v praktickém balení pro úsporou
nákladů.
■ Správce značky:
Makro Cash & Carry ČR s.r.o. – člen skupiny
METRO Group
www.makro.cz
Podporované zaměstnávání – tato značka potvrzuje,
že služba pomáhá znevýhodněným lidem získat
a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce
a splňuje Standardy podporovaného zaměstnávání.
Podle výsledků inspekcí je udělována ve dvou stupních (dobrá a vynikající kvalita).
■ Správce značky:
Česká unie pro podporované zaměstnávání
www.unie-pz.cz
176
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Kvalitní a bezpečná montáž – značka vyjadřuje
skutečnost, že její držitel poskytuje služby na úrovni,
které vyhovují požadavkům EU. Potvrzuje, že držitel
značky poskytuje v oblasti elektromontážních prací
službu, která je provedena kompetentním personálem, je bezpečná a ověřená zkouškami podle
platných předpisů, využívá kvalitních a spolehlivých
komponentů a je provedena postupem šetrným pro
životní prostředí a bezpečným pro zpracovatele.
■ Správce značky:
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
www.ezu.cz
Česká kvalita Nábytek – značka umožňuje jednoznačně a jednoduše identifikovat tuzemskou výrobní
společnost, která byla přezkoumána kvalifikovanou
institucí z hlediska kvality poskytované služby „zakázková výroba nábytku“. Nebo značka označuje výrobek, který byl nezávislou odbornou institucí prověřen
co do kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti.
■ Správce značky:
Asociace českých nábytkářů
www.ceska-kvalita-nabytek.cz
www.czechfurniture.com
SZUTEST – Product tested – značka prokazuje
shodu výrobků s požadavky odpovídajících technických norem, právních předpisů, účelu jejich používání
a provozuschopnosti.
■ Správce značky:
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Tel.: 541 120 111, www.szutest.cz
SZUTEST
PRODUCT
TESTED
Bezpečná a kvalitní hračka – hračky označené
značkou jsou zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti,
zdravotní nezávadnosti a kvality.
■ Správce značky:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
– odštěpný závod
Zkušebníústav lehkého průmyslu (ZÚ LP)
www.zulpcb.cz
177
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Certifikováné služby IT – smyslem zavedení značky
je vyjádřit skutečnost, že držitel značky poskytuje
službu na dobré úrovni, která vyhovuje požadavkům
EU. Potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti
informačních technologií službu, jejíž kvalita je ověřena nezávislou třetí stranou.
■ Správce značky:
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
www.ezu.cz
Bezpečné hračky – žluté logo je pro výrobce i konečného spotřebitele vysokou zárukou bezpečnosti,
zdravotní nezávadnosti hračky, což je garantováno
certifikátem ITC a trvalým dohledem nad stálou kvalitou výrobku po celou dobu platnosti licence na
užívání značky.
■ Správce značky:
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
www.itczlin.cz
Osvědčeno pro stavbu – Značka shody „Osvědčeno
pro stavbu“ potvrzuje, že příslušný stavební výrobek
má vlastnosti, nezbytné pro zajištění výsledné kvality
stavby, ověřené a dozorované nezávislou organizací.
Je zárukou pro všechny osoby a subjekty, které
přicházejí do styku se stavebním výrobkem, že tento
výrobek je v souladu s českými předpisy pro výstavbu
a je vhodný pro zabudování do stavby na území ČR.
■ Správce značky:
Svaz zkušeben pro výstavbu
www.szv.cz
Q 21-prodejna 21. století – zřetelný nástroj umožňující široké veřejnosti jednoduše a jednoznačně identifikovat kvalitní služby poskytované maloobchodní
jednotkou.
■ Správce značky:
Q21 – sdružení pro certifikaci maloobchodu, z.s.p.o.
www.q21.cz
178
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Práce postižených – prezentace kvalitní a konkurenceschopné práce lidí se zdravotním postižením, kteří
pracují v chráněném pracovním prostředí u zaměstnavatelů, kteří přizpůsobují svým zaměstnancům pracovní podmínky, aby i se svým handicapem mohli
důstojně pracovat a zařadit se tak do běžné společnosti.
■ Správce značky:
Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
www.pracepostizenych.cz
Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz je
důvěryhodnou informací pro všechny osoby, které
přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je
nositelem této značky, že provozované zařízení má a
udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního
provozu. Podstatou pro udělení licence k držení
značky je ověřená a posléze průběžně ověřovaná
kvalita a bezpečnost provozu třetí nezávislou stranou.
■ Správce značky:
Kabinet pro standardizaci, o.p.s.
www.overenehriste.cz
Značka kvality v sociálních službách je zaměřena
na zvyšování kvality pobytových zařízení sociální
péče, resp. domovů pro seniory, a zvýšení úrovně
propagace těchto zařízení na veřejnosti. Značka
garantuje důležité aspekty kvality života v zařízení
z pohledu uživatele sociální služby. Ocenění poskytuje
uživatelům a zájemcům o pobytové sociální služby
objektivní hodnocení kvality konkrétního zařízení.
■ Správce značky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky, o.s.
www.apsscr.cz
179
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
2014
Příloha č. 5
Mediální partneři Národní politiky kvality pro rok 2012
První český zpravodajský, ryze digitální kanál ČT24 píše svou historii od
2. května 2005. Těžiště nepřetržitého vysílání leží ve Zprávách v každou celou
hodinu, v závislosti na aktuálním dění jsou během dne zařazovány přímé vstupy
z míst významných událostí. Živé vysílání ČT24 je dostupné i na internetu.
ČRo 1 – Radiožurnál je zpravodajsko-publicistickou stanicí Českého rozhlasu.
24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech
doma i v zahraničí, zprávy z ekonomiky, politiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě a počasí. Specializované pořady věnované ekonomice,
kultuře, sportu, cestování, technice, náboženskému životu, národnostním
menšinám a všem dalším oblastem nabízejí aktuální přehled o současné situaci.
Časopis Prosperita vychází již 16. rokem a ve svém obsahu každý měsíc shrnuje
hodnotné informace z oblasti podnikání, ekonomických vztahů a v neposlední
řadě odborné informace rozličných oborových skupin. Informační jádro tvoří
originální, vlastní redakční materiály, především články a rozhovory. Zaměřuje se
na inovace a dává prostor osobnostem.
180
2014
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
Časopis Kvalita – odborné periodikum s ústředním tématem systémy managementu. Teorie a praxe z Čech, Slovenska a i ze zahraničí. Originální a i přeložené
příspěvky z oblastí systémů managementu kvality, environmentálního managementu, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
nástrojích a metodách managementu, legislativy a technické normalizace,
výkonnosti organizace.
Odborný časopis vydává Česká společnost pro jakost
ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu
Časopis Perspektivy kvality – jsou odborný tištěný a internetový časopis pro
získávání poznatků a šíření znalostí o managementu, který vydává Česká
společnost pro jakost se Slovenskou společností pro kvalitu. Uveřejňují především
originální příspěvky zaměřené na problematiku managementu kvality a souvisejících oblastí.
181
NEPRODEJNÁ PUBLIKACE
Národní program kvality 2014
Vydalo a distribuuje, Národní informační středisko podpory kvality,
Novotného lávka 5, Praha 1
tel.: 221 082 636-7, www.npj.cz
jako svou 95. publikaci.
Náklad: 500 výtisků
Počet stran: 184
Grafické zpracování: KG ateliér
Vydání první, březen 2014
Vazba brožovaná
© Národní informační středisko podpory kvality
ISBN 978-80-02-02521-4
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY
NÁ RODNÍ POLITIKA KVALITY
NÁ RODNÍPOLITIKA KVALITY
je vládou vyhlášený program, jehož cílem je přispět k vytvoření podmínek
pro bezproblémové uplatněníčeských podnikatelských subjektů v rámci
společného trhu EU, přispět k lepšímu uspokojovánípotřeb občanů
a napomáhat k lepšíochraně životního prostředí.
Cílem je i podstatná změna kvality práce veřejné správy a veřejných služeb.
Koordinace aktivit v oblasti kvality v ČR je hlavním úkolem
RADY KVALITY ČR.
Jsou v nízastoupeny ústřední správní úřady, podnikatelská sdružení
a svazy i nevládní organizace působícív oblasti kvality.
V působnosti Rady kvality ČR je zřízeno při České společnosti pro jakost
NÁ RODNÍINFORMAČNÍ STŘ EDISKO PODPORY KVALITY.
Je pracovním orgánem Rady kvality ČR; zabezpečuje aktivity pořádané
v rámci Národní politiky kvality (propagace, projekty,
program Národní ceny kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost,
Program Česká kvalita, publikace apod.).
Rovněž poskytuje občanům a institucím kvalifikované informace z oblasti kvality –
zajišťuje a rozvíjíinformačnísystém veřejnosti bezplatně přístupný na internetových
stránkách Národní politiky kvality
www.npj.cz
NÁ RODNÍ INFORMAÈ NÍ STØ EDISKO PODPORY KVALITY
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Sídlo: Smetanovo nábřeží195, Praha 1
Telefon: 221 082 636, 221 082 637, 221 082 639
E-mail: nis-pk@csq.cz, www.npj.cz
Download

zde - Národní politika kvality