Časopis svazu strojírenské technologie
Svět strojírenské techniky
září 2012 w w w.sst.cz
SmĚR/dIREcTION: cENTRum
SmĚR/dIREcTION:
BRATISLAVA, VIENNA, OLOmOuc
BVV OffIcE cENTRE
Výstaviště, hlavní vstup
P
trolEj
KONGRESOVÉ cENTRum
cONGRESS cENTRE
REGIONÁLNí HOSPOdÁŘSKÁ KOmORA BRNO
BRNO REGIONAL cHAmBER Of cOmmERcE
BuSINESS cLuB
G1
F
SmĚR/dIREcTION: SVITAVy, HRAdEc KRÁLOVÉ, wROcLAw
P
HOTEL VORONĚŽ I
HOTEL VORONĚŽ II
B
Y
M
4
E
C
E
PRESS cENTRE
BuSINESS cENTRE
BANK
P
EXPOPARKING
HOLIdAy INN BRNO
KONGRESOVÁ HALA
cONGRESS HALL
RÁdIO VELETRH
EXHIBITION cENTRE RAdIO
P
POLIcIE
POLIcE
HASIčI
fIREmEN
P
STAVEBNí cENTRum EdEN 3000
BuILdING cENTRE EdEN 3000
Bus
NONSTOP
5
Velodrom
P
P
P
10
Bus
cELNí A SPEdIčNí TERmINÁL
cuSTOmS ANd HAuLAGE TERmINAL
9
P
A1
K
Z
P
Křížkovského
D
A
V
G2
P
mORAVA
BVV OffIcE
BVV OffIcE
G2
Výstaviště, vstup G2
Bus
BRNO PROTOcOL, mANAGEmENT
TELEVIzNí STudIO
TV STudIO
A2
H
BVV fAIR TRAVEL
BVV BANK
1
P
Bauerova
7 7
P
8
Bus
Riviéra
VSTuP, PEdESTRIAN ENTRy
SmĚR/dIREcTION: PRAGuE, OLOmOuc, BRATISLAVA, VIENNA
VjEzd, dRIVE wAy
8. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů
54. mezinárodní
strojírenský
veletrh
IMT 2012
MSV 2012
Spolupořadatel
Svaz
strojírenské
technologie
MSV 2012
10.–14. 9. 2012
INDiE
Partnerská zeME MSV
Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/imt
INDiE
Partnerská zeME MSV
Obsah
Úvodní blok
Nová proexportní politika ČR – MUDr. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TOS VARNSDORF, a. s., na MSV Brno 2012 – Ing. Jan Rýdl, předseda představenstva TOS Vansdorf, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno otevírá své brány – Ing. Petr Zemánek, ředitel SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pozvání na MSV Brno 2012 – Ing. Vladimír Novák, generální ředitel Šmeral Brno, a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TOSHULIN, a. s., zve na MSV Brno 2012 – Miroslav Otépka, předseda představenstva TOSHULIN, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MSV-IMT ante portas
8. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů pořádaný souběžně s 54. mezinárodním strojírenským veletrhem . . . . . . . 10
Podpora českého exportu do zemí SNS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozhovor s Ing. Pavlem Čápem, garantem účasti SST na MSV Brno 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
K sepětí vědy a praxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aktuality
Slavnostní akt podpisu sponzorské smlouvy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Petr Zemánek se zúčastnil setkání firemních poradců České spořitelny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Evropské fondy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dvojnásobná oslava v prostorách Technického muzea v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Statistika sektoru
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů v ČR za 1. pololetí roku 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CECIMO
Statistika – CECIMO TOOL BOX (červenec 2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Konkurenceschopnost evropského strojírenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Evropský průmysl obráběcích strojů volá po společné vizi a spolehlivé finanční základně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nový přístup k dohledu nad trhem EU – může EU v této oblasti pomoci?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Na půdě Svazu strojírenské technologie se uskutečnilo setkání významných odborníků na Samoregulaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Účast na zahraničních veletrzích
Veletrh Mecânica v brazilském São Paolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mezinárodní strojírenský veletrh METALLOOBRABOTKA 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Veletrh FIMAQH Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mechanical Engineering & Metalworking Kazaň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vydává Svaz strojírenské technologie, zdarma pro potřeby členů SST a odborné veřejnosti l evid. číslo MK ČR 15126, ISSN 1803-5736
Redakce: PhDr. Blanka Markovičová, CSc., [email protected] l Adresa redakce: SST, Politických vězňů 1419/11, P.O.Box 837, 113 42 Praha 1
tel.: +420 234 698 441, mobil: 602 245 616, fax: +420 224 214 789
Sazba: SV, spol. s r. o., pobočka P5-Smíchov, Nádražní 32
Tisk: Grafotechna Print, s.r.o.
www.sst.cz3
Úvodní blok
Nová proexportní politika ČR
MUDr. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu České republiky
Letos v březnu schválila vláda novou Exportní strategii České republiky pro období 2012–2020, jejíž hlavním cílem je podpořit především vývoz s vysokou přidanou hodnotou. Strategie má také změnit mimořádně vysokou závislost českého exportu na hospodářském cyklu Evropské unie, pomoci českým vývozcům
otevřít nové trhy a posunout je v hodnotovém řetězci směrem ke konečným
zákazníkům.
Strategie vznikala v úzké spolupráci s největšími podnikatelskými reprezentacemi,
jimiž jsou Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.
Strategie oslovuje nejen domácí firmy, ale
i zahraniční partnery, kterým dává česká vláda
signál, že má zájem rozvíjet vzájemně výhodné hospodářské vztahy.
Export je motorem české ekonomiky
Prosperita České republiky závisí na schopnosti tuzemských firem prosadit se na zahraničních trzích. Otevřenost české ekonomiky, měřená poměrem vývozu zboží a služeb
k hrubému domácímu produktu, je mimořádně vysoká a s více než 80 procenty patří k největším na světě.
Právě díky exportu zaznamenala česká ekonomika vysoká tempa růstu v období předcházejícím světové ekonomické krizi. A je to
opět export, který pomáhá české ekonomice
vyrovnat se s důsledky globálního ekonomického útlumu a nastartovat nové období dynamického růstu.
Na trhy Evropské unie nyní ale směřuje
nepřiměřeně vysoká část českého vývozu.
V roce 2011 to bylo 83 procent, což řadilo
Česko k zemím s nejvyšším podílem unijního
trhu na celkovém vývozu.
Jakkoli je pro Českou republiku mimořádně
výhodné, že má ve své bezprostřední blízkosti
bonitní trhy s vysokou absorpční schopností, takto vysoká jednostranná závislost ji činí
zároveň zranitelnější. Tato skutečnost se jeví
jako přitěžující zejména dnes, kdy se Evropská
unie potýká s dluhovou krizí, která je vnímána
jako jeden z klíčových faktorů nejistoty vývoje
světové ekonomiky.
Hledání nových trhů a diversifikace
obchodu České republiky
Strategie přichází s konceptem diversifikace
českého exportu a potřebou vstoupit na nové
trhy. Stát chce proto pomoci firmám otevřít
cestu na perspektivní světové trhy.
K naplnění tohoto cíle definuje Strategie 12
prioritních zemí a 25 zemí zájmu České republiky. Jedná se o země, v nichž podnikatelské
subjekty vidí značný růstový potenciál pro
zvýšení své přítomnosti a rozvoj hospodářské
spolupráce.
Do prioritních zemí a zemí prioritního zájmu
bude primárně soustředěno využití nástrojů
proexportní politiky, mezi něž patří státem
4
podpořené financování a pojišťování vývozu,
prezentace na mezinárodních výstavách a veletrzích a nejrůznější formy matchmakingových aktivit zaměřených na propojování příležitostí zahraničních trhů a možností českých
firem.
Posoudíme rovněž, zdali jsou ve vztahu
k prioritním zemím a zemím zájmu vytvořeny odpovídající rámcové podmínky pro rozvoj
obchodních a investičních vztahů ve formě
mezivládních smluv o hospodářské spolupráci, podpoře a ochraně investic a zamezení
dvojímu zdanění.
V neposlední řadě diversifikace znamená,
že v prioritních zemích a v zemích zájmu Česko posílí síť svých obchodních představitelů.
Zjednodušeně řečeno, půjde nám o to, abychom tam, kde jsou zajímavé obchodní a investiční příležitosti, měli jazykově a odborně
erudované lidi, kteří budou schopni tyto příležitosti pro české firmy zprostředkovat a pomoci jim přeměnit je do konkrétních uzavřených kontraktů.
Koncept diversifikace ale neznamená, že by
Česká republika snižovala své unijní ambice.
Rozhodně počítáme s tím, že Evropská unie
bude i nadále představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. Na trzích členských
států se zaměříme na zachování stávajících
pozic a jejich další rozvoj, a to především ve
prospěch malých a středních podniků. Ještě
zintenzivníme úsilí o odstranění překážek bránících využití výhod jednotného vnitřního trhu.
Stejně tak je třeba upřesnit, že orientace
proexportní politiky na prioritní země a země
zájmu neznamená, že nebudeme registrovat
příležitosti v jiných zemích. Česko má zájem
o rozvoj vzájemně výhodných vztahů se všemi zeměmi, které o to projeví zájem a budou
s námi chtít obchodní spolupráci rozvíjet.
Přidaná hodnota jako měřítko
Spolu s teritoriální diversifikací nám jde
i o produktovou diversifikaci. Proto bude kladen důraz zejména na procesy s vysokou přidanou hodnotou a s větší podporou se setkají
ty firmy, které přijdou s novými originálními
nápady, jež budou výsledkem výzkumu a inovací. Budeme hledat cesty, jak spojit české
inovační firmy s jejich zahraničními partnery
a jak jim pomoci v komercializaci výsledků
vědy a výzkumu, a to i prostřednictvím paralelního financování společně realizovaných
vědecko-výzkumných projektů.
Proexportní politika se bude perspektivně
více orientovat na obory a činnosti, v nichž
existuje značný potenciál pro českou ekonomiku a jež budou garantovat perspektivu jejího
růstu a dlouhodobé konkurenceschopnosti.
Strategie by měla také změnit dosavadní
praxi, kdy čeští vývozci vystupují velmi často
v roli subdodavatelů, respektive dodavatelů
menších investičních celků. Nezřídka naše firmy nemají přímý kontakt na konečné zákazníky a připravují se tak o nejzajímavější část
obchodní marže. Potvrzují to statistiky zahraničního obchodu, jež se velmi často neshodují s daty našich partnerů vzhledem k odlišné
metodologii země původu.
V rámci Strategie počítáme s opatřeními,
která umožní napřímit obchodní vztahy českých firem, posunout je v hodnotovém řetězci
a vystupovat v roli generálních dodavatelů velkých investičních celků, lídrů konsorcií schopných nabídnout zákazníkovi řešení na klíč.
Klíčovou roli mezi těmito opatřeními bude
mít státem podpořené financování a pojišťování vývozu. Nejde přitom pouze o vybavenost finančními zdroji České exportní banky
a Exportní garanční a pojišťovací společnosti,
jejichž prostřednictvím je v České republice
poskytováno státem podpořené pojišťování
a financování vývozu.
Jde o celý komplex opatření, která směřují
k novým úvěrovým a pojišťovacím produktům, ke snížení nákladů vývozního financování a ke zvýšení obslužnosti českého exportu.
V rámci Strategie připravíme procesní model,
který umožní financování skutečně velkých
projektů realizovaných českými firmami v zahraničí. Dobrou zprávou je, že takové projekty
jsou na stole a že české firmy mají šance je
realizovat. Pro zahraniční odběratele je tak
mimořádně atraktivní, že české firmy nabízejí
nejen technologicky vyspělá řešení, ale také
výhodné financování.
Při plnění nové strategie spoléháme na tradiční invenci českých firem a schopnost hledat
a nalézat nové obchodní a investiční příležitosti, a to i ve vzdálených teritoriích. Naše firmy
disponují moderními technologiemi v celé
řadě oborů, jež perfektně odpovídají záměrům
zahraničních partnerů, a to zejména pokud jde
o modernizaci výrobních odvětví, konkrétně
strojírenství, budování dopravní infrastruktury
a informační společnosti, rozvoj komunálního hospodářství, ochranu životního prostředí
a vybavení zdravotnických zařízení.
www.sst.cz
Úvodní blok
TOS VARNSDORF, a. s.,
na MSV Brno 2012
Ing. Jan Rýdl, předseda představenstva
Vážení kolegové, vážení obchodní partneři,
dovolte mi, abych Vás pozval k návštěvě
stánku společnosti TOS VARNSDORF a.s., která v duchu své tradice bude opět přítomna na
letošním MSV v Brně. Na rozdíl od minulých
let, kdy jsme přicházeli na veletrh IMT, který
je již poosmé součástí této akce, s exponátem
stroje demonstrujícím nová technická řešení
v konstrukci a technologii, je tentokrát naše
expozice zaměřena na oblast služeb a komu-
nikace se zákazníkem. Je naší snahou odlišit
se od konkurence právě vysokou úrovní těchto aktivit a nabízet zákazníkům nejen kvalitní
operativní servis, ale celou škálu předprodejních služeb, jakož i komfort a podporu při následném užívání stroje.
Součástí naší expozice bude i stánek dceřiné
společnosti TOS OLOMOUC s.r.o., která vedle
rozsáhlé kooperační spolupráce se světovou jedničkou v oblasti výroby strojů na ozubení, firmou
Gleason nabízí i vlastní finální produkci
širokého sortimentu
frézek a malých obráběcích center.
Přítomnost našich
specialistů bude zá­
rukou, že každý ná­
vštěvník stánku získá
vyčerpávající informace nejen o současném výrobním
programu,
který
na­­bízí různá řešení
technologií pro přesné obrábění součástí
vyžadujících obráběcí prostor větší
než 1 m³, ale také
o nových produk-
tech, které v současné době ve vývojových
pracovištích firmy vznikají. Zajímavé budou
jistě i referenční ukázky obrábění speciálních
součástí v různých strojírenských oborech, od
výroby dopravních prostředků, přes stavební
techniku a energetiku, až po nejnáročnější
technologie pro letecký průmysl.
Je na místě připomenout, že se díky spolupráci SST s pořadatelem veletrhu v Brně podařilo obstát v konkurenci srovnatelných akcí
pořádaných každoročně po celé Evropě. Mezinárodní strojírenský veletrh a současně probíhající IMT jsou odbornou veřejností vnímány
jako celoevropsky významná prezentace oboru obráběcích a tvářecích strojů, která v době
mezi dvěma ročníky Evropské výstavy obráběcích strojů EMO Hannover nabízí vhodnou
příležitost pro setkání odborníků a výrobců
s potenciálními zákazníky a možnosti pro navazování nových kontaktů.
Věřím, že rovněž expozice TOS VARNSDORF,
a.s., je v tomto smyslu vhodným místem pro
naplnění těchto očekávání.
Navštivte nás na tradičním místě v pavilonu P, pozice 104.
www.sst.cz5
Úvodní blok
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
otevírá své brány
Ing. Petr Zemánek, ředitel Svazu strojírenské technologie, Praha
8. Mezinárodní veletrh obráběcích strojů pořádaný souběžně s 54. ročníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu bude slavnostně
zahájen 10. září 2012 na brněnském výstavišti.
Připadá mi dnes už téměř nadbytečné hovořit o dlouhé tradici českého strojírenství a výrobních značkách, které proslavily naši malou
republiku doslova po celém světě - i když více
než sto padesát let nepřetržitého rozvoje tohoto průmyslového oboru stále ještě dokáže
uvést v úžas především naše americké kolegy.
Jistě také nemusím zdůrazňovat ani skutečnost, že v létech, kdy neprobíhá veletrh EMO,
se jedná o nejvýznamnější veletržní akci tohoto druhu ve střední a východní Evropě, o akci,
která trvale přitahuje pozornost nejen odborné a laické veřejnosti, studentů, novinářů, ale
i politické reprezentace. Všichni, kdo se k návštěvě brněnského veletrhu chystají, k tomu
nepochybně mají své důvody, neboť veletrh
je platformou, která nabízí nejen odbornou
návštěvu veletržních pavilonů, setkání se špičkovou výrobní technikou a reprezentanty nejvýznamnějších českých strojírenských firem,
ale skýtá možnost zúčastnit se akce, která má
rozhodně také dimenzi mezinárodněpolitickou a multikulturní.
Považuji za užitečné uvést na tomto místě několik nevyvratitelných důkazů pro svá
předchozí tvrzení. Současné vývojové trendy
v oboru obráběcích a tvářecích strojů jsou
totiž pozoruhodné především svou výraznou
nerovnoměrností. Asie dnes spotřebovává
60 % celosvětové produkce oboru. Dopady
finanční krize v Evropě vedly k výrazné restrukturalizaci výroby. V současné době je
příznačné, že poměrně velké problémy s výrobou a exportem má jih Evropy (Itálie, Španělsko) a naopak svým způsobem ze situace
profitují tak velikostně odlišné země, jakými
jsou například Německo a Česká republika,
kde statistické výsledky dosud stále ukazují
na růst výroby. Konání mezinárodní veletržní
akce právě v Brně je tudíž za této situace potenciální „konkurenční výhodou“.
Tuto skutečnost si překvapivě uvědomují i mimoevropští partneři a neváhají ji plně
využít. Jeví se jako příznačné, že letos v Brně
přivítáme reprezentanty strojírenských oborů
prakticky ze všech zemí dynamicky se rozvíjející skupiny BRIC. Oficiálním partnerem
54. ročníku MSV bude Indie, země, která se
v řadě především technických oborů dostává
na skutečnou špičku, co se týče výsledků vědy
a výzkumu, inovací a IT. Česká republika má
to privilegium, že během brněnského veletrhu proběhne tzv. India Show, jež tuto dynamickou zemi představí nejen prostřednictvím
6
technických exponátů vystavujících firem, ale
i po stránce kulturní, turistické a třeba i kulinářské. Význam této akce bude podtržen i přítomností indického ministra obchodu Ánanda
Sharmy. Ani Svaz strojírenské technologie
nechce zůstat pozadu a proto v rámci veletržního týdne proběhne tematicky zaměřené „Indicko-české fórum“, které se má stát
platformou pro výměnu informací o aktuálních možnostech obchodních kontaktů mezi
českými a indickými strojírenskými firmami.
Obdobné poslání má i incomingová mise, v jejímž rámci přicestuje do Brna tříčlenná delegace vedená prezidentem Indické strojírenské
asociace.
Mezi nejvýznamnější obchodní partnery
českých strojírenských firem patří bezesporu Ruská federace, ostatní země Sdružení
nezávislých států a další státy bývalého Sovětského svazu. Význam návštěvy mimořádně početné delegace ruských podnikatelů
bude mimo jiné podtržen účastí politických
představitelů na úrovni ruského ministerstva
průmyslu a vedení partnerské asociace STANKOINSTRUMENT v čele s jejím prezidentem,
členem-korespondentem Ruské inženýrské
akademie, panem Georgiem Samodurovem.
Mezi firmami, které potvrdily účast svých zástupců, figurují například významní dodavatelé strojních zařízení pro železniční průmysl
a energetiku, včetně atomových elektráren.
Ve spolupráci s ruskou realizační kanceláří
INNCONECT a s obchodním radou a ředitelem Obchodního zastoupení Ruské federace
v České republice ing. Alexandrem Turovem
připravili pracovníci Svazu strojírenské technologie „Česko-ruskou podnikatelskou konferenci“. SST bude rovněž garantem další části
odborného programu, která bude zahrnovat
návštěvu vybraných členských podniků svazu
sídlících v dostupném okolí Brna.
Členové zmíněné ruské delegace se rovněž
zúčastní programu oficiálního ruského Business dne, který každoročně připravuje Komora pro hospodářské styky se zeměmi Sdružení
nezávislých států.
Dalším významným partnerem českých
strojírenských firem je dnes bezesporu Čína,
jejíž lokální výrobci ovlivňují situaci na trhu
nejen v rámci Asie, ale přímo v celosvětovém měřítku. Čínská strojírenská výroba byla
dlouho považována za méně hodnotnou,
technicky a technologicky poměrně zaostalou
a schopnou tudíž konkurovat pouze nízkými
cenami. Od devadesátých let se ovšem mnohé změnilo a nyní už tomu tak zdaleka není –
povšimněme si jen, jak vysoké procento HDP
investuje Čína do podpory školství, vědy, výzkumu a inovací. Z hlediska českých exportérů
je Čína vrcholně zajímavým teritoriem, což
dokládají i statistiky. V 1. čtvrtletí roku 2012 se
dostala se 7% podílem na třetí příčku žebříčku
vývozních destinací hned za Německo (33 %)
a Rusko (16 %).
Představitelé SST přijmou v rámci brněnského veletrhu oficiální delegaci Čínského svazu
výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích
strojů CMTBA. Návštěva byla předběžně dohodnuta na dubnovém veletrhu CIMT, který
za mimořádného zájmu členských subjektů
SST proběhl na výstavišti v Pekingu a po němž
následovala velice zajímavá a úspěšná mise
představitelů SST a zástupců členských firem
do pozoruhodným způsobem se rozvíjející
provincie Jünnan. Skutečnost, že se představitelé partnerské čínské asociace vyjádřili v tom
smyslu, že v zářijovém termínu dávají jednoznačně přednost účasti na brněnském MSV
před prestižním veletrhem v Chicagu, také
hovoří sama za sebe.
Ani aktivity směřující do poslední země již
zmíněné skupiny BRIC, kterou je Brazílie, nejsou zdaleka zanedbatelné. V Latinské Americe zájem o kvalitní obráběcí stroje evropské
provenience roste – teď hovořím především
o Brazílii a Argentině. Problémem však prozatím zůstává, že místní vlády, ve snaze získat politické body ochranou vnitřního trhu
a podporou lokální výroby, aplikují restriktivní opatření omezující dovoz a vytvářejí často
www.sst.cz
Úvodní blok
až nepřekonatelné bariéry celní a daňové. Při
jejich respektování se stroje z dovozu stáva­
jí cenově naprosto nekonkurenceschopný­
mi. Přesto se o uplatnění českých strojů i na
těchto trzích trvale snažíme a svědčí o tom
i účast zástupců členských firem SST na ne­
dávných mezinárodních strojírenských vele­
trzích Mecânica v brazilském São Paolu, nebo
FIMAQH v hlavním městě Argentiny Buenos
Aires. Tyto tendence jen dokresluje incomin­
gová mise z Brazílie, která v letošním roce
směřuje na brněnský veletrh. Na této misi je
zajímavé, že z brazilské strany nepůjde pou­
ze o formální oficiální delegaci, ale že se jí
budou účastnit zástupci firem, které mají se
spoluprací s členskými podniky SST už jisté
pozitivní zkušenosti.
Na dokreslení celkového obrazu aktivit, kte­
ré Svaz strojírenské technologie připravuje
pro MSV Brno, nemohu opomenout letos už
čtvrtý ročník populární soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů,
která proběhne ve výukovém středisku pa­
vilonu „A“ v hale 1 a je určena pro studenty
středních technických škol a učilišť. Účastníci
si zvolí technologii frézování nebo soustružení,
vytvoří si vlastní počítačový program a podle
něho pak vyrobí konkrétní obrobek. Mezi další
významné doprovodné programy bude beze­
sporu patřit tisková konference SST, pro jejíž
účastníky jsme mimo jiné připravili „veletrž­
ní“ číslo svazového časopisu Svět strojírenské
techniky, jehož přílohu bude tvořit obsáhlá
výroční zpráva SST v česko-anglické jazykové
mutaci. SST rovněž spolupracuje na přípravě
Mezinárodní konference Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT Praha
z cyklu „Integrované inženýrství“ na téma
„Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Jak vyplývá z předchozích in­
formací, právě toto letošní téma je pro většinu
členských firem SST, orientovaných především
na export, mimořádně zajímavé.
Zástupci členských podniků SST jsou si plně
vědomi významu účasti na MSV v Brně, kte­
rý se každoročně stává platformou pro jejich
setkávání se zahraničními partnery a klienty,
přehlídkou inovací v oboru, ale kde také pro­
běhne za účasti nejvyšších vládních představi­
telů kupříkladu sněm Svazu průmyslu a dopra­
vy České republiky, kde jistě kromě kritických
tónů glosujících aktuální situaci v resortu prů­
myslu zaznějí i konkrétní návrhy na podporu
českých exportérů, na zlepšení podmínek pro
zvýšení konkurenceschopnosti i na kultivaci
podnikatelského prostředí.
Takže na závěr – co nejsrdečněji zvu všech­
ny zájemce o moderní strojírenskou výrobní
techniku a nové technologie do pavilonu „P“
brněnského výstaviště. Rozhodně se zde za­
stavte u expozic takových firem, jakými jsou
TOS VARNSDORF, TOS KUŘIM – OS, ŠKODA
MACHINE TOOL, KOVOSVIT MAS, TOSHULIN,
STROJÍRNA TYC a řada dalších, které se v Brně
hodlají pochlubit svými novinkami a já pevně
věřím, že návštěvníci budou odcházet spoko­
jeni.
Pozvání na MSV Brno 2012
Ing. Vladimír Novák, generální ředitel Šmeral Brno, a.s.
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno patří mezi velmi významné světové technické veletrhy. Již po čtyřiapadesáté se zde letos setkáme s přehlídkou vysoce
kvalitních výrobků strojírenského charakteru a poosmé i s výstavou speciálně
zaměřenou na obráběcí a tvářecí stroje s označením IMT 2012. Šmeral Brno a.s.
je již tradičním účastníkem této přehlídky strojírenských výrobků, neboť se doposud zúčastnil naprosto všech jejích ročníků.
Z pohledu naší společnosti pokládáme kaž­
dý veletrh za místo setkání nejen s našimi
dlouholetými klienty, ale také za významnou
příležitost pro navázání nových obchodních
vztahů a získání nových uživatelů našich vý­
robků. Zájemci o naše produkty nás najdou
jako vždy v pavilonu B.
Co nového můžeme letos nabídnout? Nutno
říci, že na straně jedné podnikáme inovativní
kroky u našich tradičních výrobků, k čemuž
máme vlastní vývojovou základnu, a na straně
druhé hledáme nové možnosti pro diverzifika­
ci stávajícího výrobního programu. Předpokla­
dy nám pro to poskytuje rozvoj naší současné
výrobní základny, kterou vybavujeme novými
vysoce produktivními a přesnými zařízeními.
Na veletrhu chceme představit nový svislý
kovací lis LZK 5000 S/K. Vývoj proběhl v po­
sledních 3 letech v rámci programu TIP se
spolufinancováním z rozpočtu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. Spolupracovaly rov­
něž vysoké školy – ZČU Plzeň, fakulta strojní,
a FSI VUT Brno. Jsem přesvědčen, že navržené
parametry a koncepční řešení tohoto stroje
jsou na vysoké technické úrovni a jsou srov­
natelné se světovými konkurenčními výrobky.
www.sst.cz7
Úvodní blok
Tento závěr ostatně přineslo i oponentní řízení za účasti zástupců uživatelů, vysokých škol
a MPO ČR.
Na veletrhu chceme rovněž potvrdit postavení firmy Šmeral Brno a.s. jako společnosti
nabízející kompletní technologické linky. Prakticky po dvou desetiletích absence se nám
podařilo vrátit se na dříve tradiční ruský trh
s inovovanými výrobky.
V září loňského roku jsme uzavřeli kontrakt
na komplex zařízení „poloautomatizované“
linky s označením TWM 1000 pro objemové
tváření za tepla a v současné době zahajujeme její montáž u ruského zákazníka.
Při technickém řešení bylo využito veškerých nejnovějších poznatků v oblasti tvářecí
techniky, včetně vysoké diagnostiky, teleservisu, robotizace, předehřevu nástrojů apod.
Díky této realizaci se jeví jako nadějné i další
projekty s lisy vyšší tonáže.
Rád bych se zmínil ještě o jednom záměru, který přesahuje okruh dosud známých výrobků naší
společnosti. Náš současný výrobní program totiž
hodláme diverzifikovat do zcela nového oboru.
Spolu s německým partnerem jsme dospěli
do závěrečné fáze vývoje zařízení, které pomocí mikrovlnné technologie dokáže zpracovat biomasu, odpad, kontaminované látky po
ropných haváriích a další.
8
Ing. Vladimír Novák, viceprezident SST a generální ředitel Šmeral Brno a.s.
Výrobkem je zjednodušeně řečeno olej
blížící se naftě, u některých druhů biomasy
přímo motorové, a uhlík. Pozoruhodné je, že
například uhlík vyrobený z biomasy, případně
obdobných surovin, má při použití jako hnojivo dlouhodobě velmi příznivý vliv na růst rostlin. Pro některá teritoria by bylo možno využít
tuto novou technologii na výrobu paliva pro
špičkové zdroje energie.
Společnost Šmeral Brno a.s. je výrazně exportně orientovanou firmou a tuto devizu si chceme zachovat i do budoucna. Proto klademe na
účast na veletrzích dlouhodobě velký důraz.
www.sst.cz
Úvodní blok
TOSHULIN, a. s., zve na MSV
Brno 2012
Miroslav Otépka, předseda představenstva
Naše společnost TOSHULIN, a.s. se již delší dobu účastní brněnského mezinárodního
strojírenského veletrhu v dvouleté periodě,
tedy vždy v letech, kdy se nekoná veletrh
EMO. Přestože se na trhu České Republiky
dlouhodobě uplatňuje jen cca 12 % naší produkce, považujeme tento trh za velmi důležitý. Nejen proto, že se jedná o trh domácí,
ale především proto, že zákazníci, které na
českém a slovenském trhu máme, jsou klíčoví
a referenční. MSV je jednoznačně nejvýznamnější regionální akcí a je ideálním prostorem
pro navázání kontaktů s novými partnery, ale
je také příležitostí pro setkání se stávajícími
obchodními partnery. V našem případě jsou
Vřeteník soustružnického centra,
TOSHULIN, a. s.
to partneři nejen z řad zákazníků, ale také
z řad dodavatelů a ostatních firem z oboru.
Letošní strojírenský veletrh jsme zvolili jako
okamžik, kdy v premiéře uvedeme kompletně
novou strukturu produktových řad TOSHULIN. „Re-branding“ našich produktů byl připravován více než půl roku a zahrnuje kompletní sortiment vyráběných strojů. Jedná se
o inovaci zásadního rozsahu, která komplexně
mění nejen pojmenování jednotlivých produktů a jejich design, ale také přístup k začlenění jednotlivých produktů do skupin. Cílem
je zjednodušit a zpřehlednit portfolio našich
produktů z pohledu zákazníků a obchodních
partnerů. Chceme klást větší důraz na aplikační určení našich strojů, chceme odstranit nejednoznačnost označení našich strojů
a překrývání možností užití jednotlivých produktových řad. Na veletrhu v Brně budou mít
tedy naši zákazníci a partneři poprvé možnost
posoudit, jak se nám tento projekt zdařil. Současně budeme prezentovat novou grafickou
tvář firmy a nové katalogy.
Dalším, jak se domnívám i zajímavým prvkem naší letošní prezentace na MSV, bude
skutečnost, že jsme se rozhodli neprezentovat
naše produkty tradičním osvědčeným způsobem, tedy fyzicky umístněným exponátem
přímo na stánku, ale virtuálně. Součástí naší
expozice bude velkoplošná 3D projekce našich strojů. Jedná se o jednu z nejvyspělejších
technologií použití 3D virtuální reality a modelování. Na velkoplošné projekci budou mít
zájemci možnost absolvovat „virtuální procházku“ po „útrobách“ našich strojů.
Na stánku TOSHULIN tak bude možné vidět
ojedinělý projekt vizualizace návrhových sestav, které vznikly v rámci zakázkového a vývojového konstrukčního procesu. Zobrazovací
zařízení pro 3D objekty v imersní virtuální realitě Powerwall bylo připraveno doc. Blechou
z ÚVSSaR (VUT Brno) a Netme Centrem, divize mechatroniky. Pomocí této nejmodernější
techniky může konstruktér odhalit v realitě
vnímání „skutečného stroje“ velké množství
rizik spojených s provozem a obsluhou stroje.
Všechny návštěvníky veletrhu tímto srdečně
zveme k návštěvě našeho stánku, který se nachází v pavilonu P-047.
Soustružnické centrum z produkce TOSHULIN, a. s.
www.sst.cz9
MSV-IMT ante portas
8. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích
strojů pořádaný souběžně s 54. mezinárodním
strojírenským veletrhem
Místo konání: Brno – Výstaviště; termín konání: 10.– 14. 9. 2012
Ing. Pavel Čáp
Už za pár dní se otevřou brány brněnského
výstaviště a bude slavnostně zahájen 54. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV), se kterým
souběžně proběhne 8. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů (IMT). Přípravy na
veletrh jsou již ve své závěrečné fázi, nervozita
zodpovědných manažerů firem rychle stoupá,
ve firmách se usilovně přemýšlí, na co se ještě
v žádném případě nesmí zapomenout! A to je
ta pravá chvíle, abychom Vás prostřednictvím
našeho časopisu pomyslně provedli po výstavišti, seznámili Vás s nejvýznamnějšími expozicemi členských podniků našeho Svazu a podrobněji Vám přiblížili doprovodné programy, které
Svaz strojírenské technologie letos připravil.
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle
našeho časopisu, vedle již zmíněného 8. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích
strojů IMT se v Brně představí dalších pět
specializovaných veletrhů, a to 14. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, 21. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING,
4. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH, 3. mezinárodní
veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX
a 11. mezinárodní veletrh prostředků osobní
ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC. Pořadatelé si od spojení
uvedených veletrhů do společného termínu
slibují vyšší počet komplexně prezentovaných
oborů a přínos nových synergických efektů.
Hlavním tématem MSV 2012 je průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí,
automatizační a regulační techniky zahrnují-
Stroj SBL 300 CNC firmy TRENS SK, a.s.
10
Stroj SE 320 numeric firmy TRENS SK, a.s
cí všechny obory veletrhu. Obor elektronika,
automatizace a měřicí technika je po oboru
obráběcích strojů, materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším
specializovaným celkem letošního MSV. Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů
IMT představí návštěvníkům kovoobráběcí
stroje, tvářecí stroje, vybavení a příslušenství
pro kovoobráběcí a tvářecí stroje, pružné výrobní systémy, přesné nástroje, měřicí a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření,
repasované obráběcí a tvářecí stroje, ruční
nářadí a nabídne také odbornou literaturu
a služby v oblasti kovoobrábění a tváření.
MSV v Brně je tradičně věnována velká mediální pozornost. Také letos se akredituje přes
čtyři sta novinářů. Letošnímu MSV dodá mezinárodní rozměr zejména skutečnost, že partnerskou zemí veletrhu bude Indie jako exportně
mimořádně atraktivní teritorium s dynamicky
rostoucí ekonomikou. V rámci projektu „Indie –
partnerská země MSV 2012“ proběhne v Brně
indická národní výstava „India Show“. Jde o nejvyšší formu oficiální obchodní a ekonomické
prezentace Indie na zahraničních veletržních
akcích. Na veletrhu je očekáváno až 150 indických firem. Význam indické účasti bude ještě
podtržen osobní přítomností indického ministra obchodu a průmyslu pana Ananda Sharmy,
který bude také jednou z hlavních osobností při
slavnostním zahájení letošního ročníku MSV.
Hlavní expozice SST bude umístěna opět
v nejmodernějším pavilonu brněnského výstaviště, tzn. v pavilonu P. Patrová expozice bude postavena na ploše 101 m2 a bude
členěna na několik částí, které se stanou po
celý veletržní týden domovskou základnou
pro SST, MPO ČR a vládní agentury CzechTrade a CzechInvest. Své zázemí zde ale naleznou i partnerské svazy SST, a to indický svaz
IMTMA (Indian Machine Tool Manufacturers´
Association) a čínský svaz CMTBA (China Machine Tool & Tool Builders´ Association).
Součástí veletrhu je i letos špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Ani Svaz strojírenské
www.sst.cz
MSV-IMT ante portas
technologie nezůstává pozadu a připravuje
řadu doprovodných akcí. Stěžejním doprovodným programem SST bude opět „Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování
CNC obráběcích strojů“. Soutěž je jako v minulých letech určena pro žáky středních technických škol a učilišť. Věříme, že si soutěž ani
letos nenecháte ujít a přijdete zúčastněné žáky
povzbudit do haly A1 pavilonu A.
Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný
tomu loňskému. Žáci si budou moci opět vybrat ze tří řídicích systémů, a to buď HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC. Obráběcí stroje
pro účely soutěže letos poskytnou společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s. a AXA CNC stroje, s.r.o.
Nástroje pro obrobení komponentů dle vítězných NC programů dodá společnost PRAMET
TOOLS, s.r.o. a mediálním partnerem soutěže
bude již tradičně Technický týdeník.
Svaz strojírenské technologie by chtěl touto
cestou pozvat čtenáře časopisu Svět strojírenské techniky, kteří si najdou cestu na MSV/IMT
2012, na doprovodné akce, které v rámci veletrhu pořádá. Jejich program je následující:
1. Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů,
pondělí 10. 9. od 14:00 hod. až pátek
14.9. do 12:30 hod., hala A1, pavilon A.
2. Indicko-české technologické fórum,
úterý 11. 9. od 14:30 do 16:30 hodin, sál
E2, 1. poschodí, pavilon E.
3. Tisková konference Svazu strojírenské
technologie,
úterý 11. 9. od 17:00 do 18:00 hodin, sál
E2, 1. poschodí, pavilon E.
4. Mezinárodní konference ÚŘEP FS ČVUT
Praha.
Téma: Předpoklady úspěchu na trzích
v globalizovaném světě,
úterý 11. 9. od 13:00 do 17:30 hodin, sál
B, Kongresové centrum.
Stroj Helitronic Power firmy Walter, s.r.o.
5. Česko-ruská podnikatelská konference,
čtvrtek 13. 9. od 14:00 do 16:30 hodin,
sál P1, pavilon P.
Vedle výše uvedených doprovodných programů se SST angažuje také v „Incomingovém
programu“ Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR. Pro letošní „Incomingový program“ byly
Svazem strojírenské technologie zvoleny dvě
země, a to Indie a Brazílie. Obě vybrané země
jsou velmi atraktivními trhy pro české výrobce
obráběcích a tvářecích strojů a SST bude během probíhajícího MSV hostit významné delegace z těchto zemí.
Členské podniky Svazu strojírenské technologie se letošního ročníku MSV/IMT zúčastní ve velkém počtu a o jejich zájmu
o tento tradiční strojírenský veletrh svědčí
především skutečnost, že si letos pro své expozice objednaly o více než 500 m2 výstavní
plochy více než loni.
Členské podniky Svazu budou mít své expozice umístěny celkem ve čtyřech pavilonech
brněnského výstaviště. V pavilonu B se svým
hostům a návštěvníkům veletrhu představí společnosti Dieffenbacher-CZ, Metalpres a Šmeral
Brno, a.s. V pavilonu V najdou své zázemí expozice firem Argo-Hytos a ŽĎAS. V pavilonu F
budete moci navštívit stánky společností LAPP
Kabel, Pilous-TMJ, Pramet Tools a TOS Svitavy.
Nejvíce našich svazových podniků ale bude vystavovat své produkty v pavilonu P. Naleznete
tam stánky společností ALTA, Astos Aš, AXA CNC
stroje, EMP, Heltos, Hestego, Kovosvit MAS, Kuličkové šrouby Kuřim, Mikronex, Renishaw, Retos Varnsdorf, Slovácké strojírny, Strojírna TYC,
Tajmac-ZPS, TOS Varnsdorf, TOSHULIN, TRENS
SK a Walter.
Expozice členských podniků budou nepochybně velmi zajímavé a zaujmou mnohé návštěvníky veletrhu. Fanoušci obráběcích stro-
PO ZVÁNKA
Vedení Svazu strojírenské technologie si Vás při příležitosti
8. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů
a 54. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dovoluje pozvat
na INDICKO-ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, které se bude konat
v úterý 11. září od 14:30 do 16:30 hodin
v sále E2 pavilonu E (1. poschodí) brněnského výstaviště.
V rámci programu fóra, které bude probíhat výhradně v anglickém jazyce,
vystoupí se svými prezentacemi představitelé významných indických
a českých výrobních podniků. Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Jan Rýdl
Ing. Petr Zemánek
prezident
ředitel
www.sst.cz11
MSV-IMT ante portas
jů budou moci obdivovat nejen rozmanitost
architektonického a grafického provedení jednotlivých veletržních stánků, ale především
množství různých typů vystavených strojů.
Nepřehlédnutelnou expozicí se letos pochlubí například společnost Tajmac-ZPS, která
bude vystavovat hned pět strojů, a to multifunkční obráběcí centrum MCV 1800 MULTI,
dvě portálová obráběcí centra typu MCV a dva
dlouhotočné CNC automaty MANURHIN. Ještě o jeden stroj více, celkem tedy šest strojů,
představí ve své expozici společnost Kovosvit
MAS. Nejtěžším strojem expozice bude pěti­
osé vertikální obráběcí centrum MCU 630VT.
Hned čtyřmi soustruhy se ve své expozici
pochlubí trenčínská společnost TRENS SK.
Společnost Pilous-TMJ bude vystavovat šest
pásových pil, z nichž dva typy, ARG 330 Plus
a ARG 330 CF-NC Automat, jsou žhavými novinkami. Ze své loňské slávy nechce slevit
ani Strojírna TYC a vystaví skelet stroje FPPC
250/2,5 s otočným stolem. Zajímavou expozici
slibuje i společnost Walter, která bude vystavovat svůj Helitronic Power.
Podpora českého exportu
do zemí SNS
Ing. František Masopust, Komora pro hospodářské styky se SNS
V rámci Exportní strategie schválené českou vládou na následující léta je mezi
prioritní destinace českého exportu zařazena Ruská federace. Objemy českého
exportu do země tohoto „tradičního“ odběratele českých obráběcích strojů, ale
i dalších zařízení a technologických celků, každoročně narůstají po desítkách
procent a již v roce 2011 překonaly objem, na který se vyšplhaly před finanční
a ekonomickou krizí.
Význam východního trhu ještě umocňuje
společná ekonomická zóna, podpořená existencí „jednotného celního prostoru“, k jejímuž uvedení do života se zavázalo Bělorusko,
Kazachstán a Rusko.
Nejen proto, ale také proto Komora pro
hospodářské styky se SNS, s.o.k., jež pomáhá
českým firmám vyhledávat partnery v postsovětských zemích patřících do Společenství
nezávislých států (SNS), i v letošním roce připravila v rámci doprovodného programu MSV
v Brně dvě tradiční akce – Business den Ruské
federace (11. 9. 2012) a Business den Běloruska (12. 9. 2012).
Úkolem a posláním obou konferencí je nabídnout českým firmám konkrétní informace
o investičních a exportních možnostech v různých regionech těchto zemí. Do Brna přijedou
představitelé průmyslových regionů, aby se
zde ucházeli o přízeň českých partnerů. Připravena jsou také odborná vystoupení specialistů z Ruska i Běloruska zaměřená na proble-
K vidění toho letos bude hodně a není
v našich silách uvést všechny exponáty
a popsat všechny stánky. Každý si ostatně
atmosféru veletrhu prožije svým specifickým způsobem a my věříme, že letošní
ročník své návštěvníky nezklame. Všechny
čtenáře našeho svazového časopisu Svět
strojírenské techniky bychom proto chtěli
co nejsrdečněji pozvat do Brna na MSV/IMT
2012 a přejeme si, aby z výstaviště odcházeli spokojeni a plni nových odborných poznatků a dojmů.
matiku spojenou s exportem (právní otázky,
exportní financování apod.).
Kromě toho se zde tentokrát představí
i řada konkrétních firem, jejichž stánky budou
součástí společných národních bloků – jak
ruského, tak i běloruského. Účast na výstavě
je podporována Ministerstvem ekonomického rozvoje Ruské federace a Ministerstvem
průmyslu Běloruska.
Business dnu Ruské federace, jako již tradičně, poskytl záštitu MUDr. Přemysl Sobotka, 1.
místopředseda Senátu Parlamentu ČR, který konferenci zahájí za účasti mimořádného
a zplnomocněného velvyslance RF v ČR Sergeje Kiseleva, ministra průmyslu a obchodu ČR
MUDr. Martina Kuby a dalších významných
osobností české politické a ekonomické scény.
Ze strany partnerů se očekává zastoupení na
úrovni náměstků ministrů centrálních vlád,
gubernátorů a jejich náměstků z celé řady regionů.
Obě konference by měly nabídnout českým firmám cenné aktuální informace, jež
jim umožní nadále rozšiřovat a zkvalitňovat
jejich exportní aktivity v Ruské federaci a Bělorusku.
[email protected]
PO ZVÁNKA
Vedení Svazu strojírenské technologie si Vás při příležitosti
8. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů
a 54. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dovoluje pozvat
na ČESKO-RUSKOU PODNIKATELSKOU KONFERENCI,
která se bude konat ve čtvrtek 13. září od 14:00 do 16:30 hodin
v sále P1 pavilonu P brněnského výstaviště.
V rámci programu konference, která bude probíhat výhradně v ruském jazyce,
vystoupí se svými prezentacemi představitelé významných českých
a ruských výrobních podniků. Těšíme se na Vaši účast.
12
Ing. Jan Rýdl
Ing. Petr Zemánek
prezident
ředitel
www.sst.cz
MSV-IMT ante portas
ROZHOVOR s Ing. Pavlem Čápem, garantem
účasti SST na MSV Brno 2012
V expertním týmu Svazu strojírenské technologie pracujete už několik let jako
teritorialista se zaměřením na Indii. Současně jste garantem účasti SST na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Oficiálním partnerem letošního ročníku MSV je právě Indie. Umožní Vám toto šťastné spojení uplatnit Vaše dlouholeté zkušenosti s indickým trhem a indickými obchodními partnery?
Především bych chtěl říci, že sama skutečnost,
že se v Brně uskuteční „India Show“, je obrovský
úspěch pro celý český průmysl a vyznamenání
pro Českou republiku. Chtěl bych poděkovat
všem zúčastněným, kteří se o tento úspěch zasloužili. Není právě běžné, aby Indie pořádala
tak významnou akci v malé zemi, jako je ta naše.
Domnívám se, že k tomuto úspěchu nás předurčila zejména naše slavná strojírenská minulost.
České strojírenství má v Indii stále dobrý zvuk,
přestože své pozice bohužel postupně ztrácíme. Samozřejmě, každý Ind dnes zná automobily Škoda, které si v Indii vydobyly velké renomé, ale v oboru obráběcích a tvářecích strojů
bychom se na indickém trhu měli prosazovat
mnohem více a být mnohem aktivnější. Možná ale, že právě nadcházející „India Show“ nám
v našem úsilí významně pomůže. A zda mi mé
„indické zkušenosti“ v Brně pomohou? Tak samozřejmě vím, co mohu od indických obchodních partnerů očekávat, ale Indie je tak obrovská
a rozmanitá země, že žádné jednání s indickými
partnery není nikdy stejné. Vždy je však nutno
počítat s tím, že Indové jsou vynikající obchodníci a na jednání chodí výborně připraveni.
„„ Na které doprovodné programy organizované SST byste letos návštěvníky brněnského veletrhu pozval především a proč?
Já věřím, že všechny naše doprovodné programy budou mít svou kvalitu, a že dokážou
návštěvníky veletrhu zaujmout. Nicméně, dvě
akce letos vidím jako stěžejní. První z nich je bezesporu „Výukové centrum – soutěž mladých
strojařů v programování CNC obráběcích
strojů“, kterou letos
pořádáme už počtvrté a jež nachází
u naší mladé strojařské generace velkou
odezvu. Do „Výukové­
ho centra“ každoroč­
ně investujeme velké fi­nanční prostředky, ale jedná se o investici
určenou mladé generaci, která určitě prospěje
budoucnosti českého strojírenství. Druhou akcí,
kterou bych chtěl vyzvednout, je „Indicko-české technologické fórum“, na kterém vystoupí
přední čeští, slovenští a indičtí výrobci obráběcích strojů. Fórum bude mít vedle odborné
náplně také významnou společenskou stránku.
Doufáme, že pořádaného fóra se skutečně zúčastní ministr indického průmyslu a obchodu
pan Anand Sharma, ministr průmyslu a obchodu
ČR pan Martin Kuba, indický velvyslanec v Praze
pan Venkatesan Ashok, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pan Milan Hovorka a další
významní hosté, jak bylo přislíbeno. Organizace
těchto akcí je poměrně náročná, ale chtěl bych
čtenáře ujistit, že pro výsledný úspěch uděláme
ze strany SST vše, co je v našich silách.
-bm-
K sepětí vědy a praxe
Ústav řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze
pořádá při příležitosti 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně v pořadí již 13. odbornou konferenci, tentokrát na téma
Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě. Konference se uskuteční v rámci cyklu Integrované inženýrství v řízení
průmyslových podniků dne 11. 9. 2012 v Kongresovém centru
brněnského výstaviště. I tato konference je tématicky a obsahově
zaměřena na problematiku velice aktuální, která bytostně zajímá
producenty i exportéry strojírenských výrobků. Všichni spoluorganizátoři konference sledují společný cíl, kterým je atraktivní
a přitažlivou formou předat odborné i praktické poznatky a zkušenosti jejím účastníkům. S příspěvky zde vystoupí vrcholoví manažeři z praxe i odborníci z vědeckovýzkumné oblasti. V kontextu
Mezinárodního strojírenského veletrhu se jedná o konferenci tématicky ojedinělou a výjimečnou také proto, že není komerčně
zaměřena.
Konference se zaměřuje na nutné propojení technických a ekonomických faktorů produktů (výrobků a služeb) a manažerských
a obchodních schopností prodejců, které jsou společnou podmínkou úspěchu na světových trzích v podmínkách globální konkurence.
Na realizaci konference se tradičně podílejí Ústav řízení a ekonomiky podniku a Svaz strojírenské technologie, který na zabezpečení konference přispívá rovněž finančně. Novým spoluorganizátorem letošního ročníku je Asociace exportérů ČR.
Konference je otevřena širšímu okruhu zájemců z praxe i teoretické sféry. Právě spolupráce tří výše uvedených odborných institucí je příkladem ideálního vzájemného propojení praxe a ekonomické a manažerské vědy, které slouží společnému cíli – výměně
aktuálních informací potřebných pro profesionální působení všech
zúčastněných institucí. Všechny pak spojuje jedna základní myšlenka - aby technické a ekonomické aspekty českého strojírenského
průmyslu vytvořily ve vzájemné synergii podmínky pro co nejširší
uplatnění českých výrobků na světových trzích.
ÚŘEP
www.sst.cz13
Aktuality
Slavnostní akt podpisu
sponzorské smlouvy
Dne 29. června 2012 proběhl na půdě
Svazu strojírenské technologie slavnostní
akt podpisu Smlouvy o partnerské spolupráci mezi Svazem strojírenské technologie
a Českou spořitelnou a.s., o jejíž přípravě
jsme již informovali v minulém čísle našeho
časopisu.
Konkrétní náplň smlouvy se týká především sféry reklamy a propagace. Signatář
smlouvy ze strany SST, ředitel ing. Petr Zemánek, se ve svém projevu zmínil především o tom, že text smlouvy je koncipován
tak, aby byla zajištěna vzájemná výhodnost
realizace jejích jednotlivých ustanovení pro
oba signatářské subjekty.
Zúčastnění pracovníci České spořitelny,
pánové Mgr. Tomáš Kolář, ředitel odboru
korporátního marketingu a sponzoringu,
Jan Jeřábek, ředitel úseku Corporate Cash
Management a podpory prodeje, Ing. Pa-
vel Průšek, vedoucí oddělení řízení klientských segmentů, paní Zuzana Vaněčková,
specialistka marketingu a paní Lucie Švigárová, pracovnice oddělení segmentového
a odvětvového řízení, zdůrazňovali možné
přínosy spolupráce s SST při dalším zdokonalování přístupu ke klientům z oboru strojírenství v rámci přizpůsobování nabídky
služeb České spořitelny jejich specifickým
požadavkům. Ze strany SST se jednání kromě ředitele Ing. Petra Zemánka zúčastnil
také náměstek ředitele ing. Leoš Mačák
a tisková mluvčí SST PhDr. Blanka Markovičová, CSc.
Po slavnostním podpisu smlouvy, jehož
atmosféru přibližují fotografie, proběhlo
jednání zaměřené na první společné kroky
vzájemné spolupráce. Bylo dohodnuto, že
specialista SST na strojírenské normy ing. Jan
Kočí poskytne ČS, a.s. odborný výklad obsahu
a významu norem ISO a vypracuje základní
česko-anglický slovníček strojírenských výrazů
oboru obráběcích a tvářecích strojů pro potřeby pracovníků klientských segmentů České
spořitelny, a.s.
V rámci akcí připravovaných pro Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2012 je ing.
Zemánek pozván na pracovní snídani s vedoucími pracovníky České spořitelny. Snídaně se
uskuteční ve čtvrtek, dne 13. září 2012 od 9
hodin v prostorách pavilonu A brněnského
výstaviště.
Na závěr jednání byla dohodnuta pravidelná výměna propagačních a informačních
materiálů, které budou uveřejňovány v externím a interním bulletinu České spořitelny a na stránkách časopisu Svět strojírenské
techniky.
Blanka Markovičová, SST
Petr Zemánek se zúčastnil
setkání firemních poradců
České spořitelny
Dne 13. srpna 2012 se konalo setkání vybraných firemních poradců z Regionálních korporátních center
České spořitelny.
Hlavním tématem byla komplexní produktová nabídka zaměřená na firmy ze strojírenského sektoru a také
účast České spořitelny na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně, kde bude banka mít svůj vlastní prezentační stánek.
Setkání se zúčastnil ředitel Svazu strojírenské technologie (SST) Ing. Petr Zemánek, který poskytl základní in-
14
Ing. Zemánek hovoří na setkání s pracovníky České spořitelny
www.sst.cz
Aktuality
formaci o Svazu strojírenské technologie jako profesní
organizaci nejvýznamnějších výrobců oboru obráběcích
a tvářecích strojů v České republice.
Ing. Zemánek dále hovořil o dlouhé tradici a současných výsledcích českého strojírenství, o účasti
členských firem na mezinárodních veletrzích a v neposlední řadě také o smyslu smlouvy o partnerské
spolupráci podepsané mezi SST a Českou spořitelnou
a o možnostech jejího dalšího využití.
Lucie Švigárová Česká spořitelna, a. s.,
oddělení 4701 –
segmentové a odvětvové řízení
Ing. Zemánek informuje o přípravách SST na MSV v Brně
Evropské fondy
Popis aktuální situace a stanovisko Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy
České republiky
Evropská úroveň:
zzprobíhá projednávání návrhů nařízení pro
budoucí období 2014+ (od 1. 7. je vede
Kypr, jako předsednická země);
zznepodařilo se na vládní úrovni získat širší podporu členských států pro rozšíření možnosti
čerpání fondů velkými podniky na všechny
typy investic (ve fondu ERDF zůstávají jen investice do V+V nízkouhlíkové ekonomiky);
zzpřes CEBRE a BUSINESSEUROPE bude vyvíjena snaha, aby europoslanci prostřednictvím
pozměňovacích návrhů při projednávání v EP
usilovali o nevylučování velkých podniků.
Národní úroveň:
zzMinisterstvo pro místní rozvoj připravilo
návrh struktury a rozdělení budoucích Operačních programů (OP):
–OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (vč. Vědy a výzkumu, řízeno Ministerstvem průmyslu a obchodu);
–OP Páteřní infrastruktura (vč. environmentální infrastruktury, řízeno Ministerstvem
dopravy);
–OP Zaměstnanost a vzdělávání (řízeno Ministerstvem práce a sociálních věcí);
–Integrovaný regionální operační program
(řízeno Ministerstvem pro místní rozvoj);
–OP Praha – pól růstu ČR (řízeno Magistrátem Hlavního města Prahy);
–OP Technická pomoc (řízeno Ministerstvem
pro místní rozvoj).
zzNávrh byl již dvakrát vládou projednán bez
rozhodnutí, navíc byla předložena další variantní řešení, spočívající:
–ve vyčlenění a doplnění samostatných OP
pro vzdělávání a Vědu a výzkum (řízeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) a OP pro životní prostředí (řízeno Ministerstvem životního prostředí);
–v redukci na 4 OP (Hospodářský rozvoj, Znalostní ekonomika, Zaměstnanost a vzdělá-
Platforma podnikatelů
pro zahraniční rozvojovou
spolupráci
Věra Venclíková, výkonná ředitelka
Svaz strojírenské technologie spolu se
Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a ACRI – Asociací podniků železničního průmyslu založil v roce 2008
neziskové sdružení firem, Platformu podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS).
Účelem bylo podpořit zapojení soukromého sektoru do rozvojových projektů.
Sdružení vzniklo částečně na popud ministerstev angažovaných v rozvojové politice –
Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva životního
prostředí, která v přípravné fázi transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce
postrádala partnera na straně soukromého
sektoru zasvěceného do této problematiky po
stránce teoretické i praktické.
vání, Integrovaný regionální OP, případně
2 OP (pro růst a pro zaměstnanost), řízené
centrálně Úřadem vlády České republiky.
–SP ČR podporuje původní návrh Ministerstva pro místní rozvoj a požaduje jeho rychlé schválení, protože do konce roku musí již
být hotovy hrubé texty jednotlivých OP.
–Usnesení Představenstva SP ČR ze dne
28. června 2012:
S ohledem na stávající problémy při čerpání Evropských fondů Svaz apeluje na
vládu, aby věnovala zvýšenou pozornost
vypořádání všech připomínek Evropské
komise (vč. posílení administrativní kapacity certifikačních orgánů) tak, aby mohlo
být co nejdříve obnoveno čerpání. Zároveň
souhlasí s návrhem realokací prostředků
mezi OP podle návrhu Ministerstva pro
místní rozvoj.
Dále Svaz souhlasí s návrhem vymezení
budoucích OP tak, jak jej předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (6 OP, vč. zřízení
jednoho OP pro regiony). Požadujeme také,
aby Ministerstvo pro místní rozvoj získalo od
vlády silnou pozici k vyjednávání budoucích
OP a aby byly posíleny jeho kompetence
k účinnému řízení celého systému.
Posláním PPZRS je prosazovat zájmy soukromého sektoru v zahraniční rozvojové politice České republiky při dodržení mezinárodně
uznávaných principů a zásad rozvojové pomoci, zejména v oblasti podpory podnikání.
Sdružení se stalo mluvčím soukromého
sektoru angažovaného v rozvojových zemích
a prostředníkem mezi ním a veřejnou správou jak v rovině české zahraniční rozvojové
politiky, tak i na úrovni Evropské unie, včetně
důrazu na efektivnost, hospodárnost a transparentnost vynakládání veřejných prostředků
na rozvojovou pomoc.
„Platforma zajišťuje pro své členy konzultace a konkrétní informace k obchodním příležitostem a zároveň využívá zkušeností všech
www.sst.cz15
Aktuality
svých členů, včetně Svazu průmyslu a dopravy
ČR, k vytváření fundovaných expertíz,“ uvádí
předsedkyně výkonného výboru PPZRS, Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele SP ČR, a dodává: „PPZRS, jako přidružený
člen Rady pro zahraniční rozvojovou pomoc,
může v případě potřeby veřejného sektoru
zprostředkovat postoje podnikatelů k politice
rozvojové spolupráce a jejich jménem klást
dotazy zainteresovaným stranám. Ve hře je
více než 1600 podnikatelských subjektů, počítáme-li i členské firmy zakladatelů a klastru
CREA.“
PPZRS se stala nejen sdružením firem sdílejících své zkušenosti z rozvojové problematiky, ale také důležitým informačním místem
i pro ostatní nečlenské podniky hledající odbyt svých produktů nebo investiční příležitosti
ve třetím světě. Tato skutečnost se odrazila
také v široké účasti podnikatelských subjektů
na vzdělávacích a konferenčních akcích, které
PPZRS na toto téma každý rok pořádá s podporou MZV pro veřejnost.
Sdružení se navíc stalo významným účastníkem veřejné diskuse o smyslu a dopadech
rozvojové pomoci ČR a hlavně o smyslu a významu účasti soukromých podniků na rozvojových projektech. PPZRS obhajuje názor, že
zpětným dopadem ZRS ČR na její vlastní ekonomiku jsou daně z příjmů plynoucích ze za-
kázek určených pro rozvojové projekty. K nim
mohou patřit i další obchodní případy navazující na tyto rozvojové projekty.
Kromě osvětových aktivit zahrnujících semináře, kulaté stoly a celonárodní konference,
informuje PPZRS ve vlastním zpravodaji širokou odbornou veřejnost o programech vnější
pomoci EU rozvojovým zemím. Na webových
stránkách (www.ppzrs.org) jsou pravidelně
uváděny informace o aktivitách platformy
a jsou zde rovněž prezentovány akce jejích
členů v zahraničí.
Prostřednictvím sdílení informačních zdrojů
s různými partnery PPZRS zkoumá a vyhodnocuje informace o obchodních příležitostech a zajišťuje pro svou členskou základnu konzultace
k působení svých členů v rozvojových zemích, ať
už v projektech dárců či svých vlastních.
Jednou z oblíbených marketingových publikací Platformy je čtrnáctidenní přehled článků
z rozvojových zemí. Tyto informace jsou obvykle členskými firmami využívány k doplnění
vlastního průzkumu trhu a podnikatelských
podmínek v souvislosti s obchodní a marketingovou strategií.
Platforma pro zahraniční rozvojovou spolupráci od svého založení implementuje každý
rok jeden projekt budování kapacit členské
základny a jejích spolupracovníků, dotovaný
Ministerstvem zahraničních věcí.
Dvojnásobná oslava
v prostorách Technického
muzea v Praze
V podvečer, dne 28. června 2012, se pražské
Technické muzeum naplnilo gratulanty, kteří
přišli poblahopřát k patnáctým narozeninám
prestižnímu technickému tiskovému médiu –
časopisu M+M Průmyslové spektrum. Náhoda tomu chtěla, že současně oslavil mladistvé
čtyřicátiny také sympatický šéfredaktor to-
Ing. Roman Dvořák při slavnostním projevu
16
hoto magazínu, pan ing. Roman Dvořák. SST
pravidelně s časopisem M+M spolupracuje,
vycházejí zde analytické materiály týkající se
oboru obráběcích a tvářecích strojů připravované v rámci odborných útvarů SST a také
články věnované jednotlivým členským podnikům, technickým inovacím a účasti čes-
Výstupy projektů ovlivnily další činnost
PPZRS a přinesly zlepšení přístupu podniků k projektům ZRS. Členská základna navíc
získala několik významných nástrojů pro své
strategické a marketingové činnosti.
Pokud byla výstupem projektu také studie
či obecně využitelná praktická příručka, lze ji
najít na stránkách PPZRS, nebo si ji zájemci
mohou vyžádat v sekretariátu sdružení.
Za významný úspěch považuje PPZRS rozhodnutí vlády ČR založit rozvojově finanční
instituci, která by měla efektivně podpořit
české investory směřující do rozvojových zemí
s vlastními podnikatelskými záměry.
„Projekt založení rozvojové finanční instituce
se i díky iniciativě PPZRS stal součástí Exportní
strategie ČR na období 2012–2020,“ uvádí výkonná ředitelka PPZRS, Věra Venclíková. „Tato
nová instituce bude moci vstoupit do již existující struktury podobných institucí starých
členských zemí EU a přinese českým podnikům
příležitosti k přístupu na třetí trhy“, zdůrazňuje.
Dagmar Kuchtová k tomu dodává: „Platforma se výrazně podílela na prosazování myšlenky podpory investic v třetím světě. Uvědomujeme si, že vše je na začátku, ale pro nás je
prosazení záměru založení této instituce velmi
významné. Sdružení je připraveno dále pomáhat a propagovat výhody investičních aktivit
v zahraničí.“
kých výrobců na mezinárodních výstavách
a veletrzích.
Také proto se na oslavě sešla nejen řada
současných pracovníků SST, ale i celá plejáda
bývalých ředitelů: pánové ing. Antonín Kyncl,
ing. Zdeněk Holý a ing. Ivan Čapek. S gratulací
samozřejmě přispěchal také ing. Petr Zemánek, který popřál časopisu M+M Průmyslové
spektrum spoustu zajímavých a hodnotných
příspěvků a panu šéfredaktorovi hodně pracovních úspěchů, ale i zdraví štěstí dlouhá
léta. Příjemné setkání lidí, kteří měli a mají
co říci k rozvoji strojírenství a techniky vůbec,
bylo zasazeno do stylového prostředí Technického muzea, což zážitek účastníků z tohoto
letního večera ještě znásobilo.
BM/SST
Ing. Zemánek blahopřeje ing. Romanu Dvořákovi
www.sst.cz
Statistika sektoru
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů v ČR za 1. pololetí
roku 2012
Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů – Česká republika, 1. pololetí 2012
Porovnání výsledků za 1. pololetí let 2012 a 2011 v oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku
mil. CZK
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
Vývoz
leden-červen
2012
224,467
Fyzikálně-chemické stroje
Obráběcí centra
1200,941
Soustruhy
1059,116
Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů 1108,913
Stroje pro broušení, ostření, honování a lapování
2657,451
Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubá330,264
renské stroje a pily
6581,154
Celkem obráběcí stroje
Tvářecí stroje včetně lisů
489,598
Ostatní tvářecí stroje
22,514
Celkem tvářecí stroje
512,112
Celkem obráběcí a tvářecí stroje
7093,266
Vývoz
leden-červen
2011
171,679
1045,554
811,695
804,729
2116,793
315,995
Podíl
%
130,7%
114,9%
130,5%
137,8%
125,5%
104,5%
Dovoz
leden-červen
2012
409,763
828,024
713,765
390,673
381,976
100,857
Dovoz
leden-červen
2011
531,806
539,927
734,777
251,839
230,961
162,832
Podíl
%
77,1%
153,4%
97,1%
155,1%
165,4%
61,9%
5266,448
326,102
44,704
370,806
5637,265
125,0%
150,1%
50,4%
138,1%
125,8%
2825,057
877,710
283,240
1160,949
3986,007
2452,141
1294,359
194,457
1488,816
3940,957
115,2%
67,8%
145,7%
78,0%
101,1%
Vývoz obráběcích a tvářecích strojů z České republiky za
1. pololetí 2012
Vývoz obráběcích a tvářecích strojů za 1. pololetí roku 2012 z České
republiky dosáhl hodnoty 7.093,266 mil. Kč. Tento výsledek znamená
expanzi oboru obráběcích a tvářecích strojů, nárůst vývozu ve srovnání s 1. pololetím roku 2011 činí 25,8 %. Při analýze výsledků podle celní nomenklatury došlo k nárůstu vývozů ve skupině HS 8462 (50,1 %),
HS 8459 (37,8 %), HS 8456 (30,7 %), HS 8458 (30,5 %), 8460 (25,5 %),
HS 8457 (14,9 %) a ve skupině HS 8461 (4,5 %). Ve skupině HS 8463
došlo k propadu vývozu (-49,6 %).
Název skupin HS :
8456 – Fyzikálně-chemické stroje; 8457 – Obráběcí centra, jednoúčelové
stroje a linky; 8458 – Soustruhy; 8459 – Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů; 8460 – Stroje pro broušení, ostření, honování, lapování; 8461 – Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje
a pily; 8462 – Tvářecí stroje; 8463 – Ostatní tvářecí stroje.
Vývoz obráběcích a tvářecích strojů z České republiky
dle teritorií za 1. pololetí 2012
www.sst.cz17
Statistika sektoru
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do České republiky
za 1. pololetí 2012
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů za 1. pololetí roku 2012 do České
republiky dosáhl hodnoty 3.986,007 mil. Kč, což je v meziročním srovnání nárůst o 1,1 %. K objemově nejvyššímu nárůstu došlo u HS 8460
(65,4 %), HS 8459 (55,1 %), HS 8457 (53,4 %) a HS 8463 (45,7 %). Propad importu zaznamenaly nomenklatury HS 8461 (-38,1 %), HS 8462
(-32,2 %), HS 8456 (-22,9 %) a HS 8458 (-2,9 %).
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do České republiky
dle teritorií za 1. pololetí 2012
Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů za Českou
republiku za 1. pololetí 2012 – shrnutí
Vývozy a dovozy obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku podle celní nomenklatury za 1. pololetí 2012,
2011 a 2010
18
www.sst.cz
Statistika sektoru / Cecimo
Statistika – CECIMO TOOL BOX
(červenec 2012)
Úvod:
Počty objednávek za první čtvrtletí 2012 dokazují, že průmysl obráběcích strojů je v Evropě i v jiných zemích v dobrém stavu. Současně
je však krize v eurozóně námětem světových
agentur. Zejména poslední vývoj ve Španělsku
a Řecku klade otázku, jaká bude budoucnost
společné měny, a zejména, jaké další dopady
bude mít krize v reálné ekonomice a ve společnosti. Za této situace opravil Mezinárodní
měnový fond svou předpověď růstu světové
ekonomiky.
MMF ve své poslední prognóze tvrdí, že
světový hrubý domácí produkt se v tomto
roce zvýší jen o 3,5 %, místo 3,6 %, jak zněla
jeho poslední předpověď. Důležitější však je,
že předpověď růstu je založena na předpo-
kladu, že existující problémy, zejména krize
v eurozóně, budou řešeny správným způsobem. MMF schvaluje akce podniknuté orgány
EU a Evropskou centrální bankou. Ty zahrnují
kroky k větší integraci a omezení schodků národních rozpočtů na udržitelnou úroveň.
Oblastí, která by měla být integrována nejdříve, je bankovní sektor. Krize ve Španělsku,
která má kořeny výhradně v bankovní sféře,
přiměla rozhodující činitele k rychlejší reakci.
Jedním z úkolů je obnovit pro evropský průmysl přístup k financím. Opatření ke zlepšení
likvidity, k nimž přikročila Evropská centrální
banka, přinesla předpokládanou úlevu. Jak
vysvětluje president ECB, existují tři důvody,
proč banky nepůjčují: obava z rizik, nedostatek kapitálu a nedostatek financí. Opatření
ECB však zlepšila pouze posledně jmenovaný
faktor.
Doba, kdy existoval zásadní rozdíl mezi ukazateli průmyslu obráběcích strojů a celkovou
náladou trhů již patří minulosti. Pokračující
zhoršování důvěry na trhu a rostoucí problémy v přístupu k financím začaly od jisté doby
ovlivňovat i evropský průmysl obráběcích
strojů. Silná poptávka byla dříve imunní vůči
finančním turbulencím, ale nyní začala finanční opatření postihovat výrobní dodavatelské
řetězce a zasahovat firmy a v nich zaměstnané
pracovníky.
Přivedení evropské ekonomiky a důvěry
zpět na správnou cestu vyžaduje komplexní
aktivity. Pozornost by se měla upřít nejen
na současné rozhodující překážky, ale také
na dlouhodobý vizionářský přístup. Výsledkem by mělo být, že Evropa znovu získá své
staré „korunovační klenoty“, které ztratila
nebo jí byly v minulosti odcizeny. Rozhodně
bychom se neměli smířit s jejich definitivní
ztrátou.
www.sst.cz19
Cecimo
1.1 Zakázky – objednávky
Jedná se o index nových objednávek ukazující vývoj poptávky po výrobcích a službách, který funguje jako indikátor budoucí výroby. Je též
vhodný k určování toho, zda poptávka pochází z domácího či cizího
trhu. Objednávka je definována jako hodnota kontraktu, spojujícího
výrobce a třetí stranu, při respektování provize výrobce zboží a poskytovatele služeb. Objednávka je akceptována, když výrobce usoudí, že je
dostačující pro uzavření smlouvy. Nové objednávky se vztahují na zboží
a služby poskytované referenční jednotkou, včetně zboží a služeb dodávaných subdodavateli. Objednávky z předchozích období, které byly
zrušeny během referenčního období, nemají být odečítány od nových
obdržených objednávek ani nemá být index za předchozí období revidován. Indikace domácích a cizích obdržených objednávek vyžaduje
rozdělení podle původu na základě změny vlastnictví. Původ je určen
podle země, kde je registrována třetí strana, jež vystavila objednávku.
Cizí objednávky jsou dále děleny na objednávky obdržené ze zemí eurozony a ostatní, „cizí“ nové objednávky.
Celkový index objednávek CECIMO ukazuje na pokračující růst v první čtvrtině roku 2012. Dynamika je hnána mohutnou výkonností, která
je v protikladu k nevýrazným domácím objednávkám. Španělsko, Itálie a Velká Británie vykazují silnější růst celkových zakázek ve srovnání
s předchozími kvartály. V Německu se index stabilizoval na nejvyšší úrovni ze všech členských zemí zahrnutých ve statistice CECIMO.
1.2 Prognóza
Ukazatele důvěry na trhu vydané OECD pro Evropu vykazovaly v dubnu a květnu pokles a nyní zůstávají na 99,5 bodech (viz tenká modrá křivka).
Index 8 CECIMO se během první čtvrtiny roku 2012 zvýšil (tenká černá křivka). Vývoj v jižní Evropě může být pro ukazatele nálady depresivní,
zatímco současná poptávka po obráběcích strojích zůstává zdravá. Proto očekáváme, že se důvěra evropských podnikatelů v nadcházejících měsících poněkud zlepší. Poptávka po obráběcích strojích se v 1. čtvrtletí roku 2012 ve srovnání se 4. kvartálem roku 2011 zvyšovala a je nad očekávání dobrá. Nárůst nových objednávek je zaznamenáván shodně ve většině zemí CECIMO-8. Poslední ukazatele zlepšily krátkodobou předpověď
ve srovnání s předchozí předpovědí, ale výhled zůstává stále opatrný. Pro následující dva kvartály je stále předpovídáno zpomalování poptávky.
Rekonvalescence tedy může být pomalejší, než bylo předpovídáno v poslední kvartální prognóze.
2.2 Úrokové sazby – EURIBOR
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je poměr, za který jsou centrální bankou v rámci EMU zony nabízeny termínované vklady eura.
Mezibankovní úrokové sazby již po několik čtvrtletí klesají. Nedávné
rozhodnutí ECB snížit sazbu pro hlavní refinanční operace na 0,75 %,
stejně jako redukce úroků bankovních vkladů k nule, poslaly tržní úrokové sazby ještě níže. V době, kdy byl tento článek psán, činila tříměsíční sazba 0,44 % a roční 1 %. Vezmeme-li v úvahu, že inflace v eurozóně
je vyšší než 2 % (v červnu činila 2,4 %), jsou nabízené úrokové sazby
fakticky záporné. To ovlivňuje také trh s dluhopisy. Některé nejsilnější země eurozóny uplatňují u prodávaných obligací záporné úrokové
sazby. Jinými slovy, prodej státních obligací se stává zdrojem důchodu těchto zemí. Na druhé straně ostatní ekonomiky tohoto seskupení
platí rekordně vysoké úrokové sazby, na což si musí půjčovat na trhu.
Obrovská divergence mezi jednotlivými sousedícími evropskými státy
může být proto interpretována jako rostoucí averze finančních trhů
vůči rizikovým operacím.
20
www.sst.cz
Cecimo
2.4 Průmyslová výroba
Jedná se o index výroby měřící změnu objemu výstupu v uzavřeném
pravidelném intervalu, zpravidla měsíčním. Vyjadřuje trend přidané
hodnoty v průběhu referenčního období. Výrobní index je teoretická míra, která musí být aproximována z praktických hodnot. Přidaná
hodnota je vypočtena z obratu (po vyloučení daně z přidané hodnoty
a dalších obdobných daní odvozených z obratu), plus aktivovaná výroba, plus jiné výnosy plus či minus změna zásob, minus nakupované
zboží a služby, minus daně z produktů, stanovené podle obratu ale neodečitatelné, plus obdržené subdodávky. Rozdělení stavební produkce
mezi stavbu budovy a stavební inženýrství je založeno na klasifikaci
typů staveb (CC). Sekce B, C, D NACE (kromě D353); Základní perioda:
Rok 2005 = 100.
V květnu 2012 ve srovnání s dubnem 2012 rostla sezónně upravená průmyslová výroba v eurozóně o 0,6 % a v EU 27 o 0,5 %, zatímco v dubnu klesala o 1,1 % respektive 0,7 %. Investiční statky rostly
v obou oblastech o 0,9 %. Spotřební zboží dlouhodobé spotřeby rostlo
o 0,5 % v eurozóně a o 0,8 % v EU 27. Zboží střednědobé spotřeby
získalo v obou oblastech 0,3 %.
V květnu 2012 ve srovnání s květnem 2011 se průmyslová výroba
propadla o 2,8 % v eurozóně a o 2,3 % v EU 27. Výroba dlouhodobého
spotřebního zboží se snížila o 6,4 % v eurozóně a o 4,4 % v EU 27. Investiční zboží pokleslo o 1,9 % resp. 1,4 %, zatímco střednědobé zboží
spadlo o 3,9 % resp. 3,3 %.
2.8 Kursy zahraničních měn
Euro nadále oslabuje vůči hlavním světovým měnám. Pouze švýcarský frank vůči euru nezhodnocuje, což je přičítáno intervenci
Švýcarské národní banky. USD a japonský jen zhodnocují v důsledku
zhoršující se situace v eurozóně. Investoři se hlavně obávají situace
ve Španělsku a Řecku. První jmenovaná země je příštím potenciálním
žadatelem o externí pomoc pro svůj bankovní sektor potýkající se
s problémy, což, jak mnozí předpovídají, může vést k tomu, že taková finanční pomoc bude shledána nezbytnou stejně, jako tomu bylo
v případě Řecka. V Řecku, navzdory několika kolům jednání a pozitivním výsledkům nedávných voleb, je stále nejasné, zda země bude
plnit mezinárodní doporučení nebo vytvoří nežádoucí precedent tím,
že eurozónu opustí.
3.1 Index důvěry v trh (BCI)
Poslední výsledky BCI ukazují zmírnění ekonomické aktivity ve většině hlavních ekonomik OECD a výraznější zpomalení v hlavních ekonomikách mimo OECD. Index Japonska, USA a Ruska zůstává nad dlouhodobým trendem, ale nadále naznačuje, že se hnací moment vytrácí,
zejména pokud jde o Rusko.
OECD hlásí:
BCI pro Francii, Německo, Velkou Británii a eurozónu jako celek nadále naznačuje, že ekonomická aktivita se nachází pod dlouhodobým
trendem. V Itálii signalizuje index stále silnější zpomalování. Indikátory
pro Čínu a Indii též nasvědčují zpomalování, s ekonomickou aktivitou
pod dlouhodobým trendem. V Brazílii CLI nadále signalizuje, že ekonomická aktivita se vrací k dlouhodobému trendu, ale se slabší intenzitou, než vykazovalo hodnocení z minulého měsíce.
3.2 PMI Index
Markit Economics píše:
PMI výroby eurozóny svědčí o tom, že sektor výroby zboží klesl ve druhém čtvrtletí o přibližně 1 %, při vyhlídce na další urychlení poklesu ve
druhé polovině roku. Společnosti se jasně připravují na to, že přijde zhoršení. Snižují jak stavy zaměstnanců, tak zásoby surovin, a to nejrychleji
za poslední dva a půl roku. Náklady na výrobní vstupy nyní klesají nejrychleji za téměř tři roky, což by mělo urychlit růst ziskovosti a vést k nižší
inflaci. Obavy však lze v současnosti mít z propadu poptávky, spíše než z rostoucích cen, protože poptávka na domácích i vzdálenějších trzích je
zasažena rostoucí nejistotou, pokud jde o vyhlídky ekonomiky, bude-li ekonomická krize regionu pokračovat.
www.sst.cz21
Cecimo
Markit Economics dále uvádí:
Světový výrobní PMI spadl pod 50 poprvé od loňského listopadu a pouze podruhé za období jeho sledování. Obnova stavu zásob ukazuje na intenzivní
kontraktaci ve výrobní sféře, přičemž PMI naznačuje, že tempo tvorby zásob (hotových výrobků) zůstává dosti vysoké při malém zisku z konečného užití.
4. MTIX
Akcie firem vyrábějících obráběcí stroje, zejména v Asii, koncem června oslabovaly, což poslalo měsíční MTIX dolů, stejně jako jeho dvanáctiměsíční klouzavý průměr. Nálada na akciových trzích je v rostoucí míře ovlivněna nejistou situací v zemích eurozóny. Akcie kotované v eurech
jsou vystaveny dodatečnému tlaku oslabujícího eura. Nižší kapitalizace společností vyrábějících obráběcí stroje kontrastuje s relativně silnými
objednávkami, a to nejen v Evropě, ale i v zámoří.
Konkurenceschopnost
evropského strojírenství
Alberto Tacchella, předseda výboru CECIMO pro komunikaci a viceprezident
IMT S.p.A.-Tacchella Machina Plant.
Konkurenceschopnost evropského strojírenství je předmětem souborné studie Evropské
komise. Studie byla zpracována IFO Institutem
a práce na ní koordinoval Dr. Hans Günther
Vieweg. Zpráva potvrzuje, že strojírenství, díky
své schopnosti vytvářet vysokou přidanou hodnotu a také díky své exportní výkonnosti, je
hlavním tvůrcem hrubého domácího produktu
a obchodní bilance Evropské unie. Nicméně,
zejména od vypuknutí nedávné globální ekono-
22
mické krize, trpí tento sektor ztrátou produktivity a zhoršováním cenové konkurenceschopnosti ve vztahu k hlavním světovým konkurentům.
Strojírenství je hlavním dodavatelem investičního zboží včetně vybavení a strojního zařízení
do mnoha dalších odvětví průmyslu, pro které
má význam jako podmiňující faktor inovačních
procesů. Bude hrát zásadní roli při dosažení cílů,
které stanoví koncepce Evropa 2020 v oblasti
klimatu a energetiky, neboť umožňuje realizo-
www.sst.cz
Cecimo
Tab. I: Klíčové ukazatele strojírenské výroby a produkce obráběcích strojů
Sektor
Ukazatel
Jednotka
2008
Strojírenství
C2841
Strojírenství
C2841
Strojírenství
C2841
Strojírenství
C2841
Strojírenství
C2841
Strojírenství
C2841
Strojírenství
C2841
Strojírenství
C2841
Výroba v běžných
cenách
mld. Eur
Výroba v cenách 2005
mld. Eur
598
29
561
27
176
9
3201
159
14,2
13,3
55
55
32
34
0,582
0,625
Hrubá přidaná hodnota ve mld. Eur
stálých cenách
Zaměstnanci
tis.
Hrubé výrobní rozpětí 1) %
Produktivita 2)
tis. Eur
Mzdy na zaměstnance
tis. Eur
Jednotkové náklady
práce 3)
Eur/Eur
(Přidaná hodnota-mzdy)/výroba
Přidaná hodnota na hlavu v cenách 2005
3)
Mzdy na 1 Eur přidané hodnoty na hlavu
1)
2)
2005–2008
10,4
16,9
8,0
14,7
6,0
7,7
1,8
3,1
1,5
−2,5
4,1
4,4
3,7
3,9
−0,5
−0,5
2008–2010
−8,4
−14,9
−9,3
−16,2
−4,8
Zdroj: Eurostat; Cambridge Econometrics; IFO Institut
vat energeticky a zdrojově efektivní technologie
a výrobky. Toto strategicky významné evropské
odvětví průmyslu dosahuje v celosvětovém měřítku překvapivých ekonomických výsledků. Bez
komplexní evropské strategie nicméně průmysl
riskuje, že nenaplní požadavky, které na něj kladou globální výzvy a neudrží si svou vůdčí pozici.
Exportní šampion
Průměrný roční růst v %
1995–2000 2000–2005
4,0
2,3
3,6
3,5
3,4
1,3
3,0
2,3
2,4
0,3
1,8
0,7
−1,6
−2,2
−3,0
−2,6
0,2
−0,2
−0,7
1,6
4,0
2,6
5,0
3,5
3,7
3,1
5,3
3,0
−0,3
0,5
0,4
−0,4
Studie EU dokládá, že strojírenství v Evropě
je jediným sektorem, který vykazuje přebytek
z obchodování se zbytkem světa. Za posledních deset let byla průměrná produktivita
evropského strojírenství mnohem vyšší než
výrobního sektoru jako celku, přičemž i mzdová úroveň byla nad průměrem průmyslu. Růst
produkce strojírenství byl navíc rychlejší než
celkový růst výrobního sektoru a hrubá přidaná hodnota (příspěvek k HDP) vytvářená
tímto sektorem zaznamenala nárůst navzdory
ekonomickým turbulencím roku 2009.
Exportní potenciál strojírenství umožnila hlavně expanze na trzích mimo EU. To lze doložit
rostoucím obchodním přebytkem tohoto sektoru, který se zvýšil z 49,4 mld. Eur v roce 2000
na 119,3 mld. Eur v roce 2010. Během uplynulé
dekády strojírenský export rostl ročně v průměru o 5,8 %, zatímco dovoz pouze o 2,3 %. Ve
sledovaném období vzrostl podíl exportu na celkové strojírenské produkci o 15 % navzdory skutečnosti, že výroba investičního zboží byla v krizovém roce 2009 zasažena více než jiné sektory.
Celkový zpracovatelský průmysl EU má deficit 157 mld. Eur. Tento deficit by byl mnohem
vyšší bez pozitivního příspěvku strojírenství
k obchodní bilanci. EU je méně závislá na dovozu strojírenských výrobků než na dovozu
jiného zboží.
Obráběcí stroje předčí ostatní sektory
Zpráva též ukazuje, že obor obráběcích strojů vytváří téměř 5 % celkové strojírenské produkce v Evropě. Mezi roky 2000 a 2008 tento
sektor rostl ročně téměř dvakrát rychleji než
evropské strojírenství jako celek. Navíc jasně
předčil ostatní subodvětví v ukazatelích růstu
produktivity měřené jako přidaná hodnota na
hlavu a rok v cenách roku 2005. Přesto pokles
výroby obráběcích strojů způsobený ekonomickou krizí byl mnohem větší. Sektor je vystaven cyklu s mnohem vyšší amplitudou, než
je průměr ostatních sektorů (Tab. I).
Mezinárodní výkonnost Evropy
Strojírenství vykazuje mezi rokem 2000
a 2010 v porovnání s celým evropským průmyslem lepší výkonnost jak v růstu produktivity, tak i cenové konkurenceschopnosti. Vyšší
míra růstu produktivity práce byla dosažena
upgradováním produktivity, jinými slovy zvýšením úrovně technologie a dovedností ve
firmách. Jednotkové náklady práce ve strojírenství se nezvyšovaly na rozdíl od produktivity práce, která rostla. To se pozitivně odrazilo
v růstu cenové konkurenceschopnosti.
Pokud jde o výkonnost evropského strojírenství na mezinárodní scéně, Evropa vychází ve
zkoumaném období velmi dobře ze srovnání
s hlavními konkurenty, zejména s USA a Japonskem. Po období turbulencí roku 2009 dosáhlo
evropské strojírenství v roce 2010 úrovně hrubé
přidané hodnoty (HPH) roku 2000, zatímco HPH
v USA a Japonsku byla o 35 %, resp. 57 % nižší.
Pouze Čína byla schopna soutěžit s EU v objemu
HPH (viz Graf I). Když se podíváme na ukazatele
zaměstnanosti, všechny hlavní ekonomicky rozvinuté země utrpěly ztrátu pracovních míst (EU
o 14 %, USA o 23 % a Japonsko o 27 %).
V porovnání s USA a Japonskem ale evropské strojírenství svou cenovou konkurenceschopnost zhoršilo. I přes skutečnost, že
náklady práce zůstaly v EU na srovnatelné
Graf II: Produktivita práce
Graf I: Hrubá přidaná hodnota
Graf III: Pracovní náklady na zaměstnance
www.sst.cz23
Cecimo
úrovni s USA a Japonskem, zaostává EU v produktivitě práce (viz Graf II).
Jedním z důvodů tohoto trendu je tržní rigidita vyplývající z pracovního zákonodárství
členských států EU. Ještě významnější důvod
spočívá v rozdílu mezi pracovními náklady
v EU a v konkurenčních ekonomikách. Pracovní náklady v EU nebyly přizpůsobeny podmínkám krize roku 2009 (viz Graf III).
Konečně poslední dvě rozšíření EU o země
s nižší pracovní produktivitou srazila průměr
EU směrem dolů. Pracovní produktivita většiny nových členských států je na podobné
úrovni jako v Číně, ale pracovní náklady jsou
mnohem vyšší. To indikuje neuspokojivou cenovou konkurenceschopnost.
Rozvinuté země mají konkurenční
výhodu
Navzdory zhoršené cenové konkurenceschopnosti dokázalo evropské strojírenství
v období let 2000 – 2010 zvýšit svůj exportní podíl mezi hlavními ekonomikami světa.
Podíl strojírenství EU na celkovém strojírenském dovozu do USA dosáhl 34,2 %, do Číny
37,2 % a do Japonska 22 %. Mezitím podíl
dovozu ostatních produktů výrobního sektoru do těchto zemí klesl. USA a Japonsko též
zaznamenaly růst strojírenství cestou vyšší
specializace. V Číně lze pozorovat rostoucí
podíl obchodu se strojírenskými výrobky na
celkovém obratu zboží. Strojírenská produkce
je v rozvíjejících se ekonomikách žádána.
Evropské strojírenství je charakteristické sofistikovanou vnitrooborovou a mezioborovou
dělbou práce, která podporuje specializaci.
Existence dodavatelů high-tech dílů a komponent v Evropě je hlavním faktorem umožňujícím společnostem dosažení sofistikované konstrukce, vynikající kvality a výkonnosti finálních
produktů. Propojení na dodavatele hutních,
elektrických a elektronických výrobků je též
významné. Těsné vazby na odběratelské obory
a jejich specifické potřeby navíc umožňují Evropě stát se globálním leaderem ve výrobních
technologiích. Strojírenství profituje zejména
z rozvinuté průmyslové infrastruktury v Evropě.
Vysoce kvalifikovaná pracovní síla, pokrokové
technologie a silní subdodavatelé tvoří základ
jeho konkurenceschopnosti. Proto, na rozdíl
od ostatních odvětví průmyslu, je strojírenství
méně citlivé na realokační tlaky ze strany zemí
s nízkými mzdami a je silně zakotveno v evropské produkční síti. To pomáhá udržovat pracovní místa během ekonomických turbulencí
a sektor v době nastartování konjunktury rychle
znovu nabývá na konkurenceschopnosti.
Výzvy evropskému strojírenství
Hlavní výzva tomuto sektoru přichází z rozvíjejících se zemí, které vykazují působivý ekonomický výkon doprovázený rychlým rozvojem
průmyslu. Čína se stává silným hráčem na trhu
a velké čínské firmy využívají na domácím trhu
výhody z rozměrů ekonomiky. Čínská vláda nadto pomocí ambiciózní průmyslové politiky vlévá
obrovské finanční prostředky do výstavby kon-
24
kurenceschopné výzkumné základny, která podporuje průmyslové inovace. Zejména firmy v nových členských státech EU, které vyrábějí hlavně
medium-tech výrobky, jsou vystaveny výzvě čínských firem, jež jim konkurují ve stejné kategorii
výrobků, neboť využívají vysoké pracovní produktivity a mnohem nižších pracovních nákladů.
Evropské malé a střední firmy (SME) čelí výzvě asijských firem, zejména čínských, zaměřujících se na objem produkce, což jim umožňuje snížit ziskové rozpětí. Mají komparativní
výhodu ve velkém asijském trhu a investují do
rozsáhlé sítě distributorů a servisu. Střední
a velké evropské firmy s vysoce intenzivními
technologiemi jsou zase konfrontovány s nelítostnou technologickou konkurencí ze strany
konkurenčních výrobců z Japonska a Koreje.
Výhledy pro základnu kvalifikované pracovní
síly, což byla tradiční evropská komparativní
výhoda, nejsou příliš pozitivní, protože nedostatek schopných inženýrů a techniků je
pro firmy stále rostoucím problémem. Nedostatky se objevují i v oblasti osvojených dovedností, včetně schopného managementu,
což je zvláště důležité pro zvládnutí procesu
internacionalizace, neboť trh strojírenských
výrobků se posouvá směrem k rozvíjejícím se
zemím. Mimořádný význam aplikace nových
technologií a nutnost rozšiřovat nabídku v oblasti servisu a konkurenčních informací o produktu podtrhují důležitost výchovy technického personálu se střední úrovní kvalifikace
a pracovních dovedností.
Jak udržet evropskou
konkurenceschopnost ve strojírenství?
Studie navrhuje pro tvůrce průmyslové politiky řadu doporučení.
„„ Společnosti
Hlavním doporučením pro firmy je přezkoumat jejich organizaci a obchodní model. Evropským strojírenským firmám se doporučuje
zvýšit podíl servisních služeb v rámci jejich podnikání, aby se tak staly komplexním dodavatelem zboží a servisu. Protože konkurenti z jiných
zemí dohánějí evropské firmy v technologii,
doporučuje se vlastníkům firem a manažerské
exekutivě klást silnější důraz na necenové faktory, např. na servis v průběhu celého životního cyklu jejich výrobků. Vzhledem k tomu, že
evropští zákazníci se v rostoucí míře zajímají
o outsourcování části produkce strojírenských
výrobců, měly by firmy vyjít této poptávce
vstříc a udělat z nich své subdodavatele. To jim
zajistí příležitost lépe se integrovat do zhodnocovacích řetězců svých zákazníků a prezentovat
se jako jejich dlouhodobí partneři.
„„ Průmyslové asociace
Průmyslové asociace jsou vyzývány k zahájení
kampaní za zlepšení image strojírenství, zejména
zdůrazněním jeho příspěvku k řešení celospolečenských výzev, jako je energetická a zdrojová
efektivnost a omezení odpadů. Co se týče pracovního trhu, zůstává důležitým pravidelný dialog s odbory v zájmu lepšího přizpůsobení se stá-
le častějším cyklickým výkyvům. Udržení vysoce
kvalifikované pracovní síly během období krize
je pro konkurenceschopnost průmyslu maximálně důležité. Konečně, Asociacím se doporučuje
publikovat zprávy a statistiky za účelem informování finančních hráčů o ekonomickém klimatu
v průmyslu, aby se tak usnadnil přístup strojírenských firem k finančním zdrojům.
„„ Tvůrci politiky
Životní cyklus mnoha výrobků včetně investičního zboží se s rostoucí globální konkurencí
zrychluje. To vyžaduje stále větší investice do
výzkumu a inovací. Studie doporučuje zavést
komplexní politiku, která by malé a střední podniky pomohla integrovat do zhodnocovacích
řetězců jejich zákazníků a umožnit jim, aby se
mohly pustit do společného vývoje technologií.
Studie dále zdůrazňuje význam dohledu nad
trhem, jako klíčového prvku při ochraně vnitřního trhu před nefér výhodami pro nepřizpůsobivé výrobce. Je vyžadována férová soutěž
s cílem zajistit kvalitním výrobcům posílení
jejich tržní pozice, což pomůže udržet Evropu
jako místo atraktivní pro výrobu. Mimo Evropu se doporučuje zaměřit se na přístup k nadějným trhům. Je nutné dále pravidelně sledovat poptávku po pracovních silách a jejich
nabídku, aby byly volné kvalifikované pracovní síly získány pro výrobní účely. Efektivní kooperace v trojúhelníku vláda – průmysl - akademická sféra je nutná k urychlení spolupráce
na inovacích a k zajištění poptávky průmyslu
po multidisciplinárních dovednostech.
Podle studie je třeba nasměrovat veřejné
fondy do podpory výzkumu a vývoje, a to na
nejslibnější oblasti, které podporují konkurenceschopnost průmyslu. Mezi ně patří výroba
energií, nauka o materiálech a výrobní technologie. EU se musí zasadit o to, aby byla věnována zvláštní pozornost technologiím, které
napomáhají dosažení klimatických cílů – to
znamená najít technologie se sníženou produkcí CO2. Evropská komise je konečně vyzývána,
aby prozkoumala přístupy některých rozvinutých zemích, které jsou úspěšnější v získávání
soukromých investic pro sféru výzkumu a vývoje, než je tomu v zemích EU. V tomto směru
Evropa potřebuje obnovit svou atraktivitu.
Alberto Tacchella na závěr shrnuje:
„Tato studie potvrzuje, že strojírenství je
podmiňující průmyslové odvětví, které je klíčové pro modernizaci evropské průmyslové
základny a pro dosažení cílů programu Evropa
2020 v oblasti klimatu a energií. Zatím se však
nalézá v situaci, kdy je předmětem urputné
globální konkurence a kladení překážek ve
zhodnocovacích řetězcích. Vysoce integrované výrobní zhodnocovací řetězce napříč členskými státy nám připomínají, že potřebujeme
jednotný evropský přístup k průmyslové politice. Doufáme, že EU bude tuto zprávu interpretovat správně a zavede integrovanou, dlouhodobou a visionářskou průmyslovou politiku.“
Článek převzatý z magazínu CECIMO
Issue 6 / Spring 2012
přeložila dr. Blanka Markovičová
www.sst.cz
Cecimo
Evropský průmysl obráběcích
strojů volá po společné vizi
a spolehlivé finanční základně
Ekonomický výbor CECIMO na svém zasedání konaném 12. června 2012 v Gentu při příležitosti valného shromáždění CECIMO oznámil:
zzVýstup evropského průmyslu obráběcích
strojů v roce 2011 vzrostl o 26 % a dosáhl
téměř 21 mld. Eur. Pro rok 2012 je předpokládána stabilizace.
zzZatímco export CECIMO dosáhl téměř úrovně roku 2008, domácí poptávka v Evropě
zůstává slabá.
zzProblémy v přístupu k financím v mnoha
evropských zemích výrazně brání podnikání a investování, navzdory reálné poptávce
odběratelů.
Výroba s objemem téměř 21 mld. Eur v roce
2011 je přibližně o 15 % nižší než v rekordním
roce 2008. V roce 2011 vyvezli členové CECIMO produkci v hodnotě 16,5 mld. Eur, což je
téměř tolik jako v roce 2008. Dovoz a spotřeba, které odrážejí náladu na evropském trhu,
přesto zdaleka nedosáhly hodnot roku 2008,
navzdory silnému růstu ve srovnání s rokem
2010. Dovoz se v roce 2011 zvýšil o 37 % na
7,9 mld. Eur a spotřeba o 29 % na 12,2 mld.
Eur a to je stále hluboko pod úrovní výsledků
roku 2008.
Evropští výrobci obráběcích strojů prodávají
svou produkci téměř do všech zemí světa. Na
klíčových trzích obráběcích strojů je CECIMO
hlavním dodavatelem výrobních řešení. To
ukazuje, že naše nabídka je nejen maximálně
konkurenceschopná, ale často dokonce nezastupitelná. Na vnější trhy vyvezli evropští výrobci obráběcích strojů techniku za více než
10 mld. Eur, což představuje růst o 27 % oproti předešlému roku.
Martin Kapp, prezident CECIMO, říká: „Průmysl obráběcích strojů není projekt, který
může vzniknout přes noc a začít fungovat bez
zaměstnanců. Evropa rozvíjela svou strojírenskou základnu po mnoho generací a nyní je
tento průmysl s vysokou přidanou hodnotou
a zkušeným kádrem pracovníků páteří moderní evropské ekonomiky.“ A dále dodává: „ Naši
zámořští konkurenti si velmi dobře uvědomují,
že tento průmysl je jádrem budoucí průmyslové revoluce a dlouhodobě se věnují proaktivní
politice s cílem posílit svou pozici a rychle získat potřebné know-how.“
Evropa jako celek zjevně postrádá průmyslovou strategii. Na pozadí proaktivní politiky
zavedené v jiných částech světa je Evropa svědkem toho, jak se její průmyslová základna zhoršuje, což vyvolává rostoucí nezaměstnanost
a riziko ztráty nezávislosti na třetích zemích,
a to v mnoha směrech. Deindustrializace Evropy spolu s rostoucím protekcionismem v rychle
se industrializujících zemích znamená vážné
riziko pro Evropu, pokud jde o zabezpečení
Nový přístup k dohledu nad trhem.
Může EU v této oblasti pomoci?
V podmínkách ostré globální konkurence
vyjadřuje evropské strojírenství znepokojení
nad neschopností Evropy prosadit legislativu
zajišťující harmonizaci technických norem.
Výrobky, ať již z evropských zemí nebo ze
zahraničí, které neodpovídají základním normám na ochranu zdraví, bezpečnosti, životního prostředí atd., požadovaným evropskými předpisy, narušují podmínky konkurence.
Existuje široký konsensus jak v politické, tak
i v obchodní sféře, že dohled nad trhem je klíčový pro zajištění rovných pravidel hry a k realizaci cílů strategie Evropa 2020, tj. vytvoření „silné evropské průmyslové základny, jež
bude globálně konkurenceschopná“.
Dohled nad trhem má zajistit, aby na vnitřní
trh EU měly přístup pouze bezpečné produkty. Tím by v celé Evropě měla být garantována
vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, včetně zdraví spotřebitelů. Nedostatečná úroveň
dohledu nad trhem v různých členských státech a nestejná úroveň zdrojů alokovaných do
této oblasti v EU však snižují důvěru spotřebitelů i podnikatelů v adekvátnost systému
a fungování vnitřního trhu vůbec.
Dohled nad trhem se v EU vždy zaměřoval spíše na ochranu spotřebitelů, zatímco
investičním produktům se nevěnovala dostatečná pozornost. Strojírenství, které je
jedním z maximálně konkurenceschopných
sektorů v EU, je v rostoucí míře vystaveno
nekalé soutěži ze strany výrobců, kteří nesplňují základní požadavky společné legislativy
EU. V posledních letech tento problém ještě
narůstá v důsledku globalizace obchodu, rostoucího outsourcingu a růstu dovozů do EU,
zejména z Asie.
Dohled nad trhem se tradičně zaměřuje na
zabezpečení volného pohybu zboží v EU prostřednictvím harmonizované legislativy. Dnes
dodávek ve strategických oblastech. „Evropa
naléhavě potřebuje pro svá výrobní odvětví
jasnou vizi podporovanou cílenou politikou.
Současný přístup založený na fragmentárních
a selektivních akcích se ukazuje jako nákladný
a neefektivní. Akce jsou potřebné, než bude příliš pozdě a my ztratíme kapacity nutné k osvojení high-tech produktů, které představují nezbytný základ pro výstavbu budoucí evropské
ekonomiky“, podtrhuje pan Martin Kapp.
CECIMO vítá ambiciózní strategii EU, jak
do budoucna ulehčit firmám vstup na trhy
rozvíjejících se zemí. Přestože obchodní politika EU napomáhá našemu usilování, má také
svá omezení. Důkazem je pomalé tempo bilaterálních obchodních jednání a dosavadní
neschopnost EU usnadnit obchodování na
klíčových exportních trzích. Tato situace představuje další argument pro tvůrce společné
evropské politiky, aby zrevidovali průmyslovou strategii a formulovali její jednotlivá opatření, která by napomohla oživení konkurenceschopnosti evropských výrobců na světovém
trhu. Akce je potřebná zejména v oblasti možnosti uplatnění malých a středních podniků,
inovací a zvyšování kvalifikace.
Úspory vynucené krizí v eurozoně zvyšují vážnost situace v Evropě i v celosvětovém
měřítku. Polovičatá opatření diktovaná politiky představují jen další odsouvání reálného
řešení problémů. Výsledkem je, že přístup k finančním zdrojům v mnoha evropských zemích
je stále velice omezený, což vážně ohrožuje
podnikání a investování, a to i přes existenci
reálné poptávky ze strany zákazníků. „Důrazně
vybízíme politiky, aby podnikli rozhodující kroky a konečně řešili problémy, které již způsobily
krizi roku 2008 a 2009“, říká Martin Kapp.
Z podkladů CECIMO
připravila dr. Blanka Markovičová
se však centrum pozornosti přesunulo k zajištění čestné soutěže na vnitřním trhu.
Nedostatečně důrazné vymáhání
dohledu podkopává vnitřní trh
Takzvaný Nový přístup formulovaný počátkem 80. let poskytoval značnou volnost
legislativnímu procesu EU při postupné legislativní harmonizaci a řešení jejích důsledků. Požadavky na postupy při jejím vymáhání
byly v Novém přístupu formulovány vágně
a většina praktických detailů vztahujících se
k metodám dohledu byla ponechána na uvážení jednotlivých členských států. Evropská
komise na svých webových stránkách uvádí,
že „v důsledku toho Nový přístup nezaručoval
dostatečně pevná pravidla, ať již pro zboží vyráběné v EU nebo dovážené ze třetích zemí.“
A dodává: „To vedlo k nevyrovnané implementaci v jednotlivých členských státech,
nestejným praktikám dohledu a ke zneužívání
ochranných mechanismů.“
Nedávná zpráva Evropského parlamentu
navíc zdůrazňuje, že celkově špatné fungování
dohledu nad trhem bránilo volnému pohybu
www.sst.cz25
Cecimo
zboží, zkreslovalo soutěž, ohrožovalo bezpečnost spotřebitelů a podkopávalo důvěru obyvatelstva ve fungování vnitřního trhu. V důsledku toho postupně slábla důvěra ve značku
CE, což je vnější symbol potvrzující soulad
produktu s platnými nařízeními harmonizované legislativy EU.
Jaké rozdíly přináší nový legislativní
rámec?
Nový legislativní rámec (NLF), který vstoupil
v platnost v lednu 2010, poprvé vytváří společný rámec dohledu nad trhem, jenž požaduje stejné zacházení se všemi výrobky, které
pokrývá legislativa EU. NLF, jenž zahrnuje dva
zákonné texty přijaté v roce 2008 a účinné od
1. ledna 2010, vnáší do Nového přístupu změny s cílem odstranit nedostatky v dohledu nad
trhem i v akreditačním systému.
Nařízení Evropské komise č. 765/2008/EC
formuluje poprvé společné minimální požadavky na autority národních systémů tržního
dohledu a jejich aktivity, aby byl zajištěn konzistentní přístup EU k nevyhovujícím výrobkům. Nařízení č. 768/2008/EC určuje společný rámec a pravidla pro sjednocení posudků
a zavádí nové zásady nejen pro výrobce, ale
i pro dovozce a distributory. Rámcová legislativa také usiluje o obnovu důvěry ve značku
CE, a to cestou vysvětlování jejího významu
a využití, jakož i pravidel a podmínek pro její
udělování.
Jasná pravidla dohledu nad trhem
pro členské státy
Pokud jde o dohled nad trhem obsahuje
Nařízení č. 765/2008/EC výslovný závazek pro
členské státy, aby plnily příkazy kontrolovat
a odstraňovat výrobky, které neodpovídají
předpisům. Cílem je zajistit účinné a vzájemně sladěné prosazování tohoto Nařízení v celé
EU. Podle toho by měly členské státy monitorovat dodržování požadavků na bezpečnost
výrobků a přijímat adekvátní postupy k řešení
stížností na rizika spojená s výrobky, monitorovat nehody, ověřovat, zda byly uskutečněny
nápravné kroky a doplňovat a aktualizovat
vědecké a technické poznatky vztahující se
k otázkám bezpečnosti.
Dalším důležitým opatřením je povinnost
členských států zavádět kontroly na vnějších
hranicích EU před tím, než vpustí výrobek volně do prodeje. Za účelem zefektivnění těchto
kroků a zvýšení jejich úspěšnosti požaduje
Nařízení od členských států, aby zlepšily spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu
nad trhem. V novém Rámci je od členských států požadováno, aby poskytly orgánům dohledu
nad trhem pravomoci, zdroje a poznatky, jež
jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Musí vytvořit, implementovat a pravidelně aktualizovat programy dohledu nad trhem, které budou
sdílet s Evropskou komisí a dalšími členskými
státy. Výsledky pravidelných vyhodnocení
účinnosti těchto programů budou též sdíleny
s Evropskou komisí a ostatními členskými státy
a budou rovněž veřejně publikovány.
26
Roste sdílení informací a zdrojů
NLF usiluje o zajištění účinné výměny informací, sdílení zdrojů a efektivní přeshraniční spolupráci mezi orgány dozoru s cílem
efektivního a konzistentního tržního dohledu
v celé EU. Důležitou úlohu budou hrát elektronické prostředky. Například systém RAPEX,
navržený původně pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebních výrobcích
mezi členskými státy a Evropskou komisí, je
nyní rozšiřován i na mimospotřební výrobky.
Kromě toho budou vytvořeny databáze pro
výměnu informací, které umožní sdílení nejlepších postupů, společné akce a detailní informace o nevyhovujících výrobcích. Evropská
komise pravděpodobně pro tento účel využije
existující databázi ICSMS (Evropského systému dohledu nad trhem), rezervovanou hlavně pro potřeby orgánů dohledu nad trhem.
Rozšíření záběru této databáze skýtá šanci
umožnit dalším zainteresovaným subjektům,
disponujícím cennými znalostmi o fungování
trhu a situaci na něm, elektronicky informovat kompetentní orgány o nebezpečných produktech. Archivování informací o bezpečnosti
výrobků v této databázi také může napomoci
přeshraničnímu šíření povědomí o nebezpečných výrobcích.
Pokračují tyto kroky dostatečně
rychle?
Nařízení č. 765/2008/EC vstoupilo v platnost v lednu 2010. Od té doby byly členské
státy EU vyzývány, aby formulovaly národní
programy spadající pod Evropskou komisi.
Členské státy potřebují uvést do života potřebnou legislativu a nařízení, jakož i infrastrukturu a mechanismus koordinace. Zatím
se nicméně ukazuje, že jsou v plnění požadavků vycházejících z Nařízení příliš pomalé.
Státní rozpočty nesou břemeno dluhové krize,
což lze považovat za hlavní důvod nečinnosti států v tomto směru. To by ale neměla být
omluva. Zisk ze zajištění společného přístupu
evropských výrobců vůči vnějším útokům na
trh bude daleko větší nejen v ekonomických
ukazatelích, ale také v iniciaci inovačních procesů v důsledku správně fungujících pravidel
vnitřního trhu.
Evropská komise konečně podnikla některé důležité kroky k implementaci Nařízení.
Vytvořila zvláštní skupinu expertů pro dohled nad trhem (SOGS MSG) jako podskupinu Vrchní úřední skupiny pro standardizaci
(SOGS). Další vývoj vedl dne 21. listopadu
2011 k přijetí ´Podpůrného balíčku´ s cílem
napomoci technické harmonizaci dílčích
pokynů k Nařízení 768/2008/EC. Evropská
komise navíc v současné době připravuje
jednoduchý legislativní rámec k prosazení
Všeobecných pokynů k zajištění bezpečnosti
výrobků (GPSD) spolu s Novým legislativním
rámcem. Nařízením 765/2008/EC a GPSD
stanovené požadavky harmonizované komunitární legislativy se částečně překrývají
s neharmonizovanými předpisy. Podpůrný
balíček je proto potřebný, aby odstranil po-
chybnosti, jež mohou vznikat, pokud jde
o dohled nad trhem.
Dále je zamýšleno zpracovat víceletý plán,
který by hledal a formuloval vhodné koordinační mechanismy, prostředky, aktivity
a metody pro vývoj a implementaci rámce EU
pro dohled nad trhem. Pokud jde o kontrolu
vnějších hranic EU, vydala Evropská komise
směrnici pro kontrolu v oblasti bezpečnosti
výrobků a jejího dodržování, která ulehčí spolupráci mezi orgány komise a orgány dohledu
nad trhem.
Průmyslový manifest
Současná pozice evropského strojírenství
vůči dohledu nad trhem je prezentována
v manifestu nazvaném ´Deset klíčových aktivit pro efektivní dohled nad trhem´, který
podepsalo sedm evropských asociací včetně
CECIMO. Manifest volá po lepším prosazování
legislativy EU a po harmonizaci postupů jejího
vymáhání napříč členskými státy EU. Průmysl
požaduje, aby Evropská komise převzala větší
část úkolů souvisejících s koordinací.
Existuje riziko, že když určitému výrobku
bude na jednom místě zakázán vstup, nalezne jinde slabé místo a stejně se mu podaří na
vnitřní trh EU proklouznout. Důvody se mohou skrývat v rozdílných pravidlech ochrany
vnějších hranic i v nedostatku vzájemného
porozumění pokud jde o vyhodnocení rizik
a také ve slabé komunikaci mezi zodpovědnými orgány jednotlivých členských států. Ty
navíc aplikují rozdílně vysoké pokuty a sankce
vůči nekorektním výrobcům nebo obchodníkům, což omezuje šanci na zastrašení narušitelů. Proti tomuto nebezpečí jsou průmyslem
navrhovány následující aktivity:
Harmonizace pravidel a postupů
jejich vymáhání
Manifest vyzývá Komisi, aby iniciovala uzavření dohody mezi členskými státy, která by
stanovila základní požadavky na účinný celoevropský dohled nad trhem. Ta by měla zahrnovat přijetí jednotných metod hodnocení
rizik a společně odsouhlasených sankčních
opatření na zastrašení „zločinných“ obchodníků (např. pokuty, odstranění nebo zničení
nevyhovujícího zboží na náklady odpovědného tržního operátora).
Posílení ochrany vnějších hranic
Průmysl naléhavě žádá, aby EU věnovala
zvláštní pozornost kontrole vnějších hranic.
Až do přijetí Nařízení č. 765/2008/EC obsahujícího závazné pokyny pro členské státy
neexistoval systém kontroly, na kterém by
se všichni shodli. Členské státy jsou ale velmi
pomalé v implementaci tohoto nařízení a neexistuje standardní rámec pro koordinaci aktivit v členských státech.
EU je též vyzývána, aby poskytla finanční
pomoc pro členské státy, které leží na hlavních vstupních bodech ilegálního importu.
Průprava úřednického personálu pro identifikaci nevyhovujících výrobků by navíc měla na-
www.sst.cz
Cecimo / účast na zahraničních veletrzích
pomoci zvýšení jejich kapacity. Průmysl chce
dohlížet na to, jak Komise koordinuje a zřizuje
strategické body a ustavuje orgány vykonávající dohled nad trhem.
Partnerství s průmyslem
Průmysl vyzývá EU, aby aktivizovala jak dohled nad trhem, tak existující orgány (jakož
i evropské struktury, jako je Skupina ADCO),
aby byly vstřícnější ke kooperaci s vlastníky
průmyslových podniků. Otevření kanálů pro
výměnu informací a nástrojů, jimiž orgány
disponují (např. ICSMS), sloužících k přijímání
podnětů ze sféry průmyslu může napomoci
diverzifikaci zdrojů informací. Některé evropské průmyslové asociace, včetně CECIMO,
nedávno vytvořily ‚Platformu pro podporu dohledu nad trhem‘, která je zdrojovou databází
zajišťující výrobkově specifikovanou technickou dokumentaci pro kontrolní orgány. Průmysl vyzývá tyto orgány, aby tuto databázi
využívaly.
Průmysl dále hodlá nastartovat těsnou
spolupráci s EU a s členskými státy v oblasti
vymáhání litery Nařízení. Manifest navrhuje
vytvořit společnou kooperační platformu, která by rozběhla kampaň zaměřenou na určité
výrobky a výrobkové kategorie s cílem dosáhnout maximálního účinku v podmínkách omezených zdrojů.
Na základě podkladů CECIMO
zpracovala dr. Blanka Markovičová
Na půdě Svazu strojírenské technologie se uskutečnilo setkání
významných odborníků na Samoregulaci
CECIMO Energy Efficiency Working Group
(EEWG) oceňuje mandát na pokračování ve
vývoji konceptu samoregulační iniciativy SRI
v rámci směrnice ErP 2009/125 EC.
Tento mandát byl udělen technickou komisí CECIMO během zasedání valné hroma-
dy CECIMO v Gentu (Belgie), dne 12. června
2012.
Na základě této skutečnosti zorganizoval
dne 18. června 2012 pracovník expertního
úseku Svazu strojírenské technologie Ing. Jiří
Vrhel na půdě SST mítink EEWG.
Základním diskutovaným tématem byly
možnosti dalšího vývoje SRI. Mítinku se zúčastnili zástupci z partnerských asociací Německa, Švýcarska, Španělska, Rakouska, Portugalska a Itálie.
Ing. Jiří Vrhel
Veletrh Mecânica v brazilském
São Paolo
Mgr. Hana Matochová, SST
Ve dnech 22.–26. května 2012 proběhl v brazilském São Paulo strojírenský veletrh Mecânica, na kterém se Česká republika za finanční podpory Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR prezentovala svým oficiálním stánkem. Základní statistické údaje hovoří o 85 tisících m² zastavěné výstavní plochy, 2100 mezinárodních i brazilských značek a 108 759 návštěvnících.
Na veletrhu Mecânica (http://www.mecanica.com.br/) vystavovaly na stánku ČR následující firmy: Škoda Machine Tool a.s., Plzeň
(těžké horizontální frézovací a vyvrtávací
stroje), Bomar s.r.o., Brno (automatické a poloautomatické pásové pily na kov), ČKD Blansko-OS, Kuřim (těžké svislé soustruhy – karusely), NKO s.r.o., Mladá Boleslav (ukosovací
systémy), Šmeral a.s., Brno (tvářecí stroje),
TOS Hulín a.s., Hulín (svislé soustruhy a obráběcí centra), TOS Kuřim a.s., Kuřim (přesné
obráběcí stroje), Žďas a.s., Ždár nad Sázavou
(tvářecí stroje, kovací lisy), Strojimport a.s.,
Praha (soustruhy, obráběcí centra, lisy tvářecí
stroje).
Dále pak byly české firmy přítomny i na
stáncích svých místních zástupců: Total, São
Bernardo do Campo (kde se podařilo vystavit
horizontální frézovací stroj společnosti TOS
Varnsdorf, který bude následně expedován
brazilskému zákazníkovi) a Panambra Zwick,
São Bernardo do Campo.
Českou oficiální účast zastřešoval kromě
pracovnice odboru podpory exportu MPO
ing. Michaely Losenické rovněž ředitel Svazu
strojírenské technologie ing. Petr Zemánek.
Za českou stranu se veletrhu dále zúčastnili zástupci České exportní banky a vládních
agentur CzechInvest a CzechTrade. Stánek
navštívil rovněž velvyslanec ČR v Brazílii JUDr.
Ivan Jančárek, obchodní rada Ing. Petr Kvaček
a generální konzul ČR v São Paulo.
Druhý den veletrhu se uskutečnila prezentace jednotlivých firem. V rámci výstavy proběhla také jednání SST s představiteli brazilské
asociace strojírenského průmyslu a zařízení
ABIMAQ (www.abimaq.org.br: Luiz Aubert
Neto, prezident, Carlos Buch Pastoriza, generální tajemník, André Luis Romi, prezident
oborové komory obráběcích strojů a Alfredo Ferrari, viceprezident oborové komory).
Uskutečnilo se také jednání s prezidentem
dovozní asociace ABIMEI panem Enniem Crispinem. V rámci uskutečněných jednání byly
shromážděny konkrétní poptávky a návrhy na
dlouhodobější spolupráci, které byly předány
jednotlivým firmám.
Informace o české účasti v Brazílii proběhla
i v českých médiích: ČT 24, Ekonomika a Studio
burza 25.5. minuta 10:37 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/212411058020525/
Aktuální makroekonomické
informace o Brazílii
Ve čtvrtém čtvrtletí 2011 brazilská ekonomika vzrostla oproti předcházejícímu čtvrtletí
o 0,3 % (ve třetím čtvrtletí vykázala nulový
růst). Růstu bylo dosaženo díky spotřebě domácností (růst 1,1 %). Tvorba fixního kapitálu vzrostla pouze o 0,2 %. Jednotlivé sektory
ekonomiky vykázaly následující hodnoty:
zemědělství – růst 0,9 %, služby – růst 0,6 %
a průmysl – pokles 0,5 %. Výsledek čtvrtého
čtvrtletí tak uzavřel celoroční bilanci růstu
hrubého domácího produktu uplynulého roku
2011 na úrovni 2,7 %. To ovšem představuje
citelný pokles ve srovnání s rokem 2010, kdy
brazilská ekonomika vykázala růst 7,5 %. Tento výsledek zůstal rovněž pod úrovní vládního
www.sst.cz27
účast na zahraničních veletrzích
Mezinárodní
strojírenský veletrh
METALLOOBRABOTKA
2012
PhDr. Zdeněk Cvrkal, PhD., SST
odhadu (který byl v průběhu roku postupně
snižován ze 4 % na 3 %). V celoročním vyjádření byl vykázán růst spotřeby domácností 4,7 %,
tvorba fixního kapitálu 4,7 % a vládní výdaje
1,9 %. Na straně nabídky byl přírůstek zemědělství 3,9 %, služeb 2,7 % a průmyslu 1,6 %.
V rámci států BRICS tak hospodářství Brazílie
rostlo v loňském roce nejnižším tempem.
Ve snaze čelit nepříznivému vývoji ekonomiky
pokračovala centrální banka ve snižování základní úrokové míry Selic z 11 % na konci prosince
2011 na květnových 9,0 %. Po téměř dvou letech
tak došlo k návratu na jednocifernou hodnotu.
Při současné míře inflace 5,25 % je tak reálná
úroková míra Brazílie na rekordně nízké úrovni.
Z dalších makroekonomických ukazatelů stojí za zmínku míra nezaměstnanosti, která přes
nepatrné zvýšení zůstává na velmi nízké úrovni 5,7 %. Přebytek obchodní bilance prvního
čtvrtletí 2012 je 2,4 mld. USD (do konce roku se
předpokládá přebytek 14,3 mld. USD, při podílu
zahraničního obchodu na HDP ve výši 20 %).
Celoroční odhad růstu HDP pro rok 2012 se
pak pohybuje v rozmezí od 3,0 % (MMF) přes
3,2 % (trh) až po 4,0 % (vládní odhad). Brazilský růst bude dle Mezinárodního měnového fondu opět pod průměrem zemí Latinské
Ameriky (3,6 %), nemluvě o průměru rozvíjejících se zemí (5,4 %). Jako hlavní důvody
tohoto stavu bývají uváděny nízká konkurenceschopnost brazilského průmyslu (vysoké
28
náklady na pracovní sílu spolu s rigidním pracovním trhem, vysoká míra byrokracie, nízká
míra investic), vysoký kurz domácí měny a nepříznivé vnější podmínky.
Počátkem srpna 2011 vyhlásila vláda soubor
opatření (Plano Brasil Maior) na podporu domácího průmyslu. Sestává ze tří složek: přímá
podpora ohroženým sektorům, tarifní a antidumpingová opatření a zvýhodněné úvěry.
Plán je reakcí vlády na tlak podnikatelské sféry
na vyšší angažovanost při ochraně domácích
výrobců. Nástroje k zavádění vládních opatření jsou však nedostatečné a nekonsistentní,
často až protichůdné. Došlo nicméně k vytvoření nové situace, která znamená obrat od
prosazování volného obchodu k protekcionismu, jež v praxi vede k uzavírání se před vnější
konkurencí (reakce brazilské vlády na počátek
krize v roce 2008 byla ovšem přesně opačná).
Koncem března 2012 přijala vláda další balíček
opatření na stimulaci ekonomiky. Jeho hlavními součástmi jsou daňové úlevy pro vybraná
odvětví a levné úvěry zprostředkovávané státní
Bankou národního rozvoje. Podle kritiků z podnikatelské sféry však balíček neřeší takové problémy, jakými jsou například vysoké ceny energií či nízké státní investice do infrastruktury.
Na mezinárodním poli pokračuje Brazílie
v tažení proti vyspělým zemím v oblasti měnové. Obviňuje rozvinuté země z nekontrolovaného uvolňování peněz, které si následně hledají cestu do Brazílie a posilují místní
měnu reál na úroveň, kdy se zboží brazilské
provenience stává nekonkurenceschopným.
Prezidentka D. Rousseff mluví o „měnové
tsunami“ a ministr financí o „měnové válce“.
Snahou vlády je rétorikou, navyšováním devizových rezerv a intervencemi centrální banky
zmírňovat posilování reálu vůči USD. V květnu
byl kurs 1,90 BRL k 1 USD, což již představuje
adekvátní poměr.
Zpracováno z podkladů
agentury CzechTrade
Neustálý zájem českých výrobců obráběcích
a tvářecích strojů o ruský trh se opět potvrdil
vysokou účastí vystavovatelů a návštěvníků
na nejvýznamnějším strojírenském veletrhu
na území bývalého Sovětského svazu, kterým
je Metalloobrabotka. Veletrh se uskutečnil ve
dnech 28. května – 1. června 2012 v Moskvě.
Význam veletrhu dokládá i fakt, že byl zařazen do plánu podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu České republiky. Spolupořadatelem akce byla již tradičně ruská asociace
„Stankoinstrument“ v čele s jejím prezidentem Georgijem V. Samodurovem, s nímž zástupci SST vedli jednání ve věci strategických
plánů ruského strojírenského průmyslu, zvláště pak o plánované modernizaci a obměně
stávajícího strojového parku.
Výstavní plocha zaujímala letos více než
29.116 m² a veletrhu se zúčastnilo přes 779
vystavovatelů ze 30 zemí světa. Bylo mezi nimi
i více než 40 českých firem, které vystavovaly na celkové výstavní ploše 476 m². V rámci
oficiální účasti se prezentovalo 30 firem. Kompletní česká expozice byla umístěna v pavilonu FORUM. Účast předních světových výrobců, např. DMG, MORI SEIKI, MAZAK, CHIRON,
LIEBHERR, GALIKA, GLEASON, SCHAUBLIN,
DANOBAT, TORNOS nebo SANDVIK, potvrzuje
trvalý zájem o toto perspektivní teritorium.
Rozsáhlá byla rovněž přítomnost ruských,
ukrajinských a běloruských firem jako IVANOVO, Krasnyj proletarij, SAVELOVO, Krasnyj borec, AMADA, Tomskij Instrumentalnyj Zavod,
Rjazanskij Stankostroitelnyj Zavod, Kharkovskij Stankostroitelnyj Zavod, Baranovitchskiy
Zavod Stankoprinadleznostej a další.
SST mohl kromě oficiální české expozice
využívat i prostory dalšího stánku, který obdržel od partnerské asociace Stankoinstrument
v rámci expozice národních svazů, kde byly
zastoupeny také svazy z USA, Velké Británie,
Německa, Švýcarska, Číny, Tchaj-wanu, Indie,
Ukrajiny a Běloruska.
Na stánku SST byly průběžně distribuovány
svazové propagační a prezentační materiály:
tištěná brožura – katalog, svazový katalog na
CD a prezentace SST v ruštině.
Na základě sdělení vystavovatelů a přímých
jednání se zákazníky lze konstatovat, že návštěvnost a obsazenost veletrhu byla ve srovnání s rokem 2011 nesrovnatelně vyšší, což
potvrzuje hospodářské oživení a zvyšující se
investice plynoucí do ruské ekonomiky. Rovněž byl potvrzen nárůst poptávek ze strany
ruských podniků. Tento veletrh lze charakterizovat jako vysoce přínosný pro zviditelnění
www.sst.cz
účast na zahraničních veletrzích
Ing. Zemánek v rozhovoru s českým velvyslancem v RF Petrem Kolářem
Stánek českých strojírenských firem na veletrhu v Moskvě
českých firem a upevnění jejich pozic nejen na
ruském trhu, ale i na dalších trzích bývalého
SSSR.
Ruský trh se trvale jeví jako velmi perspektivní, což dokazují statistiky vývozu českých
strojů (2. místo co do objemu exportu za rok
2011, což představuje celkem 14 % celkového exportu strojů z České republiky). Velikost
německé a švýcarské expozice v letošním roce
jen potvrdila, že tento trh je vrcholně zajímavý i pro ty nejvýznamnější evropské producenty obráběcích strojů a situaci na něm je
třeba průběžně a velice pečlivě monitorovat.
U příležitosti oficiální účasti České republiky
na veletrhu METALLOOBRABOTKA MOSKVA
2012 se v rámci doprovodné propagace dne
30. 5. 2012 uskutečnilo „Setkání podnikatelů
na lodi AURORA“. V průběhu slavnostního za-
Veletrh FIMAQH Buenos Aires
Výstava organizovaná argentinským svazem výrobců obráběcích a tvářecích strojů
CARMAHE byla oborově zaměřená na obráběcí a tvářecí stroje a příslušenství. Převážně
zde vystavovali místní argentinští zástupci
světových výrobců strojů. Samostatně se zde
prezentovaly jen některé společnosti, jako například firma Haas, která má v Argentině montážní závod, nebo italská firma Gasparini. Argentinské firmy zastupující zahraniční výrobce
vystavovaly stroje japonské (Mazak, Okuma,
Mori Seiky, Mitsubishi, Kitamura), korejské
(Doosan, Hyundai), tchajwanské (Leadwell,
Hwacheon, Feeler), italské a další. Největší za-
stoupení měly stroje čínské výroby starší konstrukce (výjimkou bylo pouze pětiosé vertikální centrum společnosti Jingdiao). Zastoupeny
nebyly vůbec stroje německé a v minimální
míře španělské.
Vystavené stroje byly většinou osazeny
systémy SIEMENS nebo FANUC a ve většině
případů se jednalo o menší a střední stroje.
Z nejdůležitějších argentinských firem zaměřených na dovoz strojů byly na výstavě zastoupeny společnosti:
DEFANTE, ALTEMAX, ABD, DAVONIS, DW
Maquinaria CIMHSA a CNC Service.
Z výše uvedených firem se jako nejaktivnější
Veletržní areál, koktejl po oficiálním zahájení veletrhu, zleva: Ing. Otakar Quadrat (obchodní ředitel společnosti Škoda Machine Tools), Ing.
Bedřich Musil (SST), Pedro Cascales, prezident Argentinské komory obráběcích strojů
hájení této společenské akce vystoupil za SST
ing. Petr Zemánek, za ZÚ Moskva ing. Jan Krs,
za radu ředitelů ruského strojírenského svazu
pan Nikolaj A. Paničov, bývalý ministr průmyslu a obchodu, za asociaci STANKOINSTRUMENT její prezident Georgij V. Samodurov
a za Komoru pro hospodářské styky se zeměmi SNS ing. František Masopust. V průběhu
plavby probíhala přátelská bilaterální jednání.
V Rusku patří setkání tohoto typu mezi prestižní záležitosti, jsou velice oblíbená a mezi
podnikateli zcela běžná.
Setkání na lodi se zúčastnila rovněž ing. Michaela Losenická, pracovnice odboru podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu
České republiky a ředitel zastoupení agentury
CzechTrade v Moskvě ing. Štěpán Jílek.
Letošní ročník lze vzhledem k silnému obsazení expozic a především pak z hlediska množství poptávek hodnotit velmi pozitivně. Veletrh se už tradičně řadí mezi nejvýznamnější
mezinárodní akce v rámci oboru obráběcích
a tvářecích strojů, a bude tudíž i nadále patřit
k prioritám SST.
projevovali zástupci firmy Altemax. Jejich firmu také doporučili k jednání zástupci argentinského Svazu. Na svém stánku vystavovali
stroje japonského Mazaku a jako zajímavost
lze uvést, že na velkoplošné obrazovce promítali video s výrobním programem společnosti
TOS VARNSDORF. Pracovníci firmy Altemax
nabídli možnost zastupování na argentinském
trhu rovněž při prodeji tvářecích strojů.
Firma Davonis inzerovala seznam zastoupení českých výrobců, který však nebyl aktualizovaný.
Od prvního až do posledního dne byl
zájem o výstavu mimořádný. Potenciální
zákazníci české stroje znají a mají s nimi
bohaté zkušenosti. Více než sedmdesátiletá tradice obchodních kontaktů zde sehrá-
Prezentace SST v rámci setkání s argentinskými partnery na velvyslanectví České republiky v Buenos Aires
www.sst.cz29
účast na zahraničních veletrzích
la pozitivní roli. V mnoha případech proto
zástupci místních firem požádali o přesnou
specifikaci a parametry jednotlivých vystavovaných strojů, které vzbudily jejich zájem.
Pozitivním momentem výstavy byla i skutečnost, že se zde zástupci českých firem
mohli kontaktovat i se zákazníky z Chile,
Peru a Uruguaje. Konkrétní požadavky na
stroje a technologie byly operativně zaslány
na výrobní podniky.
Na výsledcích účasti na této výstavě se negativně odrazily důsledky restriktivní hospodářské politiky současné argentinské vlády,
která se snaží omezovat dovozy a chránit tak
vnitřní trh. Tato omezení jsou uplatňována
formou přísné devizové regulace, licenčními
opatřeními a neúnosně vysokými cly. Je všeobecně známo, že řada zahraničních obchodníků řeší tuto situaci na radu znalců místních
poměrů formou úplatků.
Zpracoval ing. Bedřich Musil, SST
Veletržní areál, koktejl po oficiálním zahájení veletrhu. Zleva: Gregorio Hernández, výkoný
ředitel CARMAHE, Ing. Otakar Quadrat (obchodní ředitel společnosti Škoda Machine Tools),
Ing. Bedřich Musil (SST), Tibor Chochula, vedoucí obchodně-ekonomického oddělení ZÚ ČR
Buenos Aires, Pedro Cascales, prezident Argentinské komory obráběcích strojů CARMAHE,
Ing. Ivo Červenka, generální ředitel společnosti Strojimport
Mechanical Engineering &
Metalworking Kazaň
tržní pavilony a současně byly k vidění i rozměrné exponáty umístěné na otevřené ploše
výstavního centra. Ze statistiky vyplývá, že se
výstavy zúčastnilo 135 společností z Ruské federace, dále pak zahraniční společnosti z Běloruska, Španělska, Ukrajiny, České republiky
a také zástupci firem z 16 dalších zemí světa.
Českou republiku reprezentovalo 16 firem.
V rámci společné expozice se představily následující společnosti: TOS VARNSDORF, a.s.,
TOS Kuřim, a.s., ŠMERAL Brno a.s., TOSHULIN,
a.s., STROJÍRNA TYC s.r.o., Pilous – pásové
pily, s.r.o., Gearspect, a.s., KOVOSVIT MAS,
a.s., ARMATURY KLAD spol. s r.o., CVP Galvanika s.r.o., SIGMA GROUP a.s. a ZVVZ-Enven
Engineering, a.s.
První den navštívil veletrh ministr průmyslu
Republiky Tatarstán pan Ravil Zaripov, kterého během prohlídky expozic jednotlivých
českých vystavovatelů doprovázeli generální
ředitel společnosti ŠMERAL Brno a.s. a místopředseda SST ing. Vladimír Novák a ředitel
SST ing. Petr Zemánek. Na stánku České republiky proběhla s panem ministrem Ravilem
Zaripovem tisková konference, jež byla přenášena tatarstánskou televizí v rámci hlavního
zpravodajství a následně byla převzata i televizí regionální. Česká expozice i vystoupení
čelných představitelů oboru obráběcích a tvářecích strojů byly důstojnou prezentací našich
strojírenských společností a České republiky
vůbec na tomto velice zajímavém, rychle se
rozvíjejícím trhu.
Při příležitosti společné účasti České republiky na veletrhu Mechanical Enginnering &
Metalworking KAZAŇ 2012 se dne 20. června
2012 uskutečnila propagační akce „Setkání
podnikatelů v restauraci KRUIZ“. Po úvodním
slově z české i ruské strany proběhla jednání
se zástupci kanceláře ministerského předsedy
Tatarstánu.
Stánek společnosti TOS VARNSDORF na veletrhu v Kazani
Generální ředitel společnosti Šmeral Brno při
jednání na stánku své firmy
PhDr. Zdeněk Cvrkal PhD., SST
Mezinárodní specializovaný veletrh Mechanical Engineering & Metalworking se zaměřením na strojní zařízení a kovoobrábění proběhl
v termínu 19.–21. června 2012 v Kazani. Jedná se o nejvýznamnější
specializovanou výstavu tohoto druhu v Tatarstánu, jež se těšila podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu Republiky Tatarstán, Asociace
podniků a podnikatelů Republiky Tatarstán a v neposlední řadě i Magistrátu města Kazaně.
Tatarstán je jedna z ekonomicky nejrozvinutějších republik Ruské federace. Životní úroveň
je zde zhruba čtyřikrát vyšší, než je ruský průměr. Republika disponuje mimořádným vědeckým a intelektuálním potenciálem a prosperuje zde řada klíčových průmyslových odvětví
– petrochemie, strojírenství, automobilový
(nákladní vozy KAMAZ) a letecký průmysl (civilní letadla Tu-214, vrtulníky Mi-17 a nadzvukové bombardéry Tu-22 Backfire). Největší podíl na objemu produkce má těžba nerostných
surovin – 33,1 %, dále výroba dopravních prostředků a zařízení – 12,3 %, výroba chemikálií
– 11,9 %, výroba ropných produktů – 9,4 %, výroba a rozvod elektrické energie, plynu a vody
– 9 %. Průmyslový profil republiky určují především palivová a petrochemická odvětví, výroba
polystyrénu (60 % celkové ruské výroby), polyetylénu (50 % ruské výroby), syntetického kaučuku (více než 40 % ruské výroby) a pneumatik
(30 % ruské výroby). K další konkurenceschopné produkci velkých podniků patří přečerpávací stanice na ropu a plyn, konstrukce a výroba
radiových přístrojů a elektropřístrojů. V republice se těží přibližně 32 miliony tun ropy ročně.
Jednotlivé expozice na veletrhu v Kazani
naplnily v letošním roce dva rozlehlé vele-
30
www.sst.cz
PO ZVÁNKA
Vedení Svazu strojírenské technologie si Vás při příležitosti
8. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů
a 54. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dovoluje pozvat
K NÁVŠTĚVĚ STÁNKU SST (č. 080)
v pavilonu „P“ brněnského výstaviště.
Pracovníci Svazu Vám zde ochotně poskytnou veškeré informace
týkající se činnosti Svazu, doprovodných programů Svazu na probíhajícím veletrhu
a také Vám podají informace o expozicích všech vystavujících členských podniků Svazu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jan Rýdl
prezident
Ing. Petr Zemánek
ředitel
PO ZVÁNKA
Vedení Svazu strojírenské technologie si Vás při příležitosti
8. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů
a 54. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dovoluje pozvat
k návštěvě expozice „VÝUKOVÉ CENTRUM – SOUTĚŽ MLADÝCH STROJAŘŮ
V PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ“.
Expozici naleznete v pavilonu „A1“ brněnského výstaviště.
Soutěže se zúčastní více než 130 studentů
středních technických škol a učilišť z celé ČR.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jan Rýdl
prezident
Ing. Petr Zemánek
ředitel
PO ZVÁNKA
Vedení Svazu strojírenské technologie si Vás při příležitosti
8. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů
a 54. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dovoluje pozvat
na TISKOVOU KONFERENCI,
která se bude konat v úterý 11. září od 17:00 do 18:00 hodin
v sále E2 pavilonu E (1. poschodí) brněnského výstaviště.
V rámci programu budou účastníci seznámeni s novinkami
v oboru obráběcích a tvářecích strojů a se strategií Svazu pro příští období.
Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Jan Rýdl
prezident
Ing. Petr Zemánek
ředitel
Seznam členských společností
Download

Svět strojírenské techniky číslo 3/2012 (PDF, 7.30 MB)