černá azurová purpurová žlutá
Článek o chytrých řešeních
manipulační techniky společnosti
Toyota najdete na str. 23.
www.toyota-forklifts.cz
Mají, co chtějí
Soudní exekutoři hodlají prosadit, aby mohli
o exekucích napříště rozhodovat sami, jen na
základě podnětů od věřitelů. To samozřejmě lze,
ale pak by si také měli ve svém názvu škrtnout
slovo „soudní“ a pro své firmy nepoužívat pojmu „úřad“. Už dnes jsou to v podstatě soukromí podnikatelé, a vymaní-li se zcela zpod soudního vlivu, stanou se jimi dvojnásob. Otázkou
zůstává, k čemu by to bylo dobré. Není sporu
o tom, že dluhy se mají platit. Ale také o tom, že
zákon by měl chránit spíš slabší stranu sporu.
A tou je, ať se nám to líbí nebo ne, většinou
dlužník. Převaha těch, co půjčují, nad těmi, kdo
se stávají dlužníky, je téměř bez diskuse.
Příznačné na vývoji posledních dvaceti let je, že
v době, kdy mnozí dlužili státu miliony a někteří stamiliony, zřizovala se konsolidační agentura, kde se většina pohledávek „umořila“, a našli se i šíbři, kteří od ní dokázali své vlastní dluhy za babku odkoupit zpět. Zato dnes, kdy většinu dluhů tvoří tisíce relativně drobných částek,
vymýšlejí se nejrůznější metody, jak s často finančně pologramotnými a nemajetnými dlužníky zatočit. Nedosti na tom, najdou se i finanční
instituce s licencí, které se specializují nikoli na
půjčování peněz, ale na masovou produkci
dlužníků za každou cenu, a pak své pohledávky
nenápadně přehrají na dceřinou firmu, která se
zabývá jejich vymáháním. Opravdu skvělý byznys! Celý ten kolotoč půjček „na ksicht“ a nezřídka jak syrečky uleželých dluhů (schválně,
aby řádně nabobtnaly) také podle toho zavání.
Nápadně připomíná situaci kolem cigaret, alkoholu, hazardu a drog – stát je téměř neomezuje,
dokonce na nich finančně parazituje, a pak vydává horentní sumy na likvidaci následků v nákladech na zdravotnictví a sociální systém. Šlo
by to dělat i jinak, ale to by odpovědní činitelé
místo na jachty ve Středomoří museli služebně
zamířit na jih a západ od našich hranic a poptat
se, jak to řeší třeba v Rakousku a Německu.
Jenže to bychom chtěli příliš, zvlášť od politiků,
kteří si strkají stotisícové obálky do složek při
gremiálních poradách. Dluhy se opravdu mají
platit, ale odpovědnost dlužníka nemůže z odpovědnosti vyvazovat věřitele; především on je
zodpovědný za to, komu půjčí a za jakých podmínek, musí nést riziko podnikání. Půjčování
peněz ničím jiným není. Jen tak mimochodem,
z historie známe doby, kdy bylo pokládáno za
smrtelný hřích. Za posledních deset let bylo
v Česku nařízeno 3,5 mil. exekucí, dalších víc
než půldruhého milionu pravomocně rozhodnutých je stále v řízení. Stojí to těm zúčastněným
za to? Tatínek Vladimíra Menšíka by nejspíš řekl: To víš že jo, maminko, jinak by to nedělali!
A tak by se dalo vlastně skončit tím, že o nic nejde, vždyť všichni mají, co chtějí – dlužníci
chvilkové potěšení a na krku často bankrot, věřitelé mastné úroky a občas pohledávky, exekutoři svá procenta a někdy bouli na čele. Ale při
pohledu na konkrétní lidské osudy a jejich podíl
na současné atmosféře ve společnosti to už tak
jednoznačné není.
Miloš Vávrů
Past nezávislosti
Jan Ruml řekl před lety v televizi asi toto:
„Všichni jsme na někom nebo na něčem závislí, přinejmenším na své nezávislosti.“
Koncem března t. r. jsem četl tiskovou zprávu
Hospodářské komory ČR o jednání jejího prezidenta Petra Kužela s premiérem Petrem
Nečasem. Oba účastníci se dotkli také problematiky státních zkušeben. Nečas připustil, že by
privatizace všech státních zkušeben mohla mít
negativní dopad na objektivitu a nezávislost
v některých odvětvích hospodářství. Souhlasil
s komorou, aby v jednotlivých oborech zůstala
zachována aspoň jedna nezávislá státní zkušebna. Šalamounsky však dodal, že by se tak mělo dít bez nároku na příspěvek státu. Jinými slovy: státní pokladnu by to nic nestálo, a přitom
by se zachovala garance (nebo spíš zdání) objektivity. Uvědomil jsem si v té chvíli, že náš
premiér neměl být muž, ale žena, a měl se jmenovat nikoli Petr Nečas, ale Chytrá Horákyně.
Od té doby jsem se o tom při různých příležitostech přesvědčil několikrát.
(vam)
Ročník
Roãník 12
15
č.
5/2008
ã. 5/
2011
Informace pro
/ náklad
000 výtisků/ www.podnikatel-info.cz
/ www.podnikatel-info.cz
protop
topmanagement
management
/ cílená16 distribuce
Informace
Témata měsíce: Automobilový
průmysl / Letecký
průmysl
/ Leasing a fleet management
Alternativní pohony
Automobily
/ Certifikace
Diagnóza unie
í
ítěz v
h
c gi
lone ekolo t
a
s
n
autokace a rezide ho
a
N trifi icep ové
l
elek , říká vtomobi .
ý
e
V jádru je EU zdravá, ale trpí obezitou a sníženou imunitou
zac žení au í Čern
ř
i
u
Sdr yslu J
metrů od Bruselu to občas vypadá,
m
že některé naše poslance v EP poprů
…
le
stihl už v prvních dnech jejich
í, a lí
t
a
mandátu. Kdybyste měla český
l
p
a
k
europoslanecký tým zařadit do li, ať y a ús
e
gové
tabulky, na které příčce by se
d
e
s
j
o
í
asi umístil a koho považujete za jeKdo né přín iřován
ho „tahouny“?
š
ž
Záleží na tom, zda máte na mysli
Mo ho roz R.
největší počet vystoupení, nejdramaí
Č
tičtější projevy, nejvíc článků v médalš ého v
diích, nebo nejvíc prosazených návrn
.
mýt
hů. To vše se dá dohledat, ale nelze
a
lim
z toho dělat komplexní závěry.
rok p
u
Každý pracuje na jiném tématu a jeE
u
K
f zest
ho názory mají větší či menší váhu
G
í
ve výborech a politických klubech,
ěst ý v ace
na čemž pak závisí i úspěšnost.
Co v odářsk dí infl
Nejvíc vidím do úspěšné kuchyně
z
p
r
s
b
Jana Březiny a z ostatních politicHo opě y.
r luh
kých skupin si vážím například dlouv
E
v tní d
hodobě poctivé práce Oldřicha
á
Vlasáka, Milana Cabrnocha. Z noa st
vých poslanců určitě dobře pracují
.
a
třeba Olga Sehnalová a Zuzana
sluh nem
Brzobohatá, myslím že také kolega
ý
n
Pavel Poc se dost snaží. Není snadné
lev poho estu.
a
t
s
hodnotit práci všech, když do ní nerý
vidím. Ale v minulém období 2004–
Dob Zafira akčním
d
l
2009 odvedla nadprůměrný výkon,
OpeNG v re
chcete-li v celoparlamentní lize, například Jana Hybášková.
na C
ni- Česká republika má
z
slouchat, co říkají kolegové, ale snav
a
žit se často pochopit i to, proč to ří- Naše veřejnost ví o činnosti EP
Brn umné v Evropském parlamentu kají
– zda tím nehájí příliš partiku- a české „ekipy“ v něm poměrně
u
ě
k
22
volených
zástupců.
v
lární, nebo dokonce ryze lobbistické málo. Snažíte se ji sama nějak proo výz
k
v
O jejich činnosti toho naše zájmy, jestli se občas nesnaží jen zvi- pagovat a informovat o ní?
Sla é a h
ditelnit s ohledem na domácí situaci, Někdy mám pocit, že to pohlcuje poVe ývojov tuálníc svět. veřejnost mnoho neví.
r elý
nebo například nemají víc informací lovinu mého týmu a že to stejně nei
v
v
Pokusili
jsme
se
to
aspoň
á
k isko ro c
než já, a zda bych se proto neměla stačí. Trpělivě připravujeme co nejtrochu napravit a požádali nechat
přesvědčit. Syndrom vyhoře- víc tiskových zpráv, články či semits řed átorů p
o rozhovor poslankyni EP
ní je pak něčím, co hrozí po určité náře k důležitým tématům. Na každý
l
u
době každému v každé profesi, ale ta e-mail z ČR odpovídám. Pro ty, kteZuzanu Roithovou.
sim
doba se různí a je na každém, aby ří hledají, je vše na mém webu.
3
5
7
9
10
12
ony
h
o
G p te.
N
C
o le ros
m
e
j
Zá sku stá
v Če
má
g
n
i
as cnost.
e
l
í
u
n
ativ u budo
r
e
Op sebo
d
pře
atí. ou
r
t
e
d
cti n ředse
a
t
i
p
l
Kva ovor s y ČR
h
t
Roz kvali tem
y
r
Rad . Robe .
r
JUD manem
r
Szu
20
24
Paní poslankyně, jeden náš bývalý
poslanec EP vás označil za nejaktivnější a nejužitečnější mezi českými zástupci v tomto orgánu. Je
to hodnocení pro vás víc lichotivé,
nebo zavazující?
Díky za potěšující otázku; upřímně
řečeno, víc si vážím hodnocení „nejužitečnější“, než „nejaktivnější“,
protože to nemusí být totéž. Beru vaše slova jako názor, který sice lze
podložit počtem vystoupení, zpráv či
prosazených pozměňovacích návrhů, ale na mou práci nemá zas až takový vliv. Cítím se zavázána mandátem, který mi dali voliči, pravomocemi a pozicí v Evropském parlamentu, lidmi a organizacemi, s nimiž
pracuji, ne lichotkami. Nicméně nezastírám, že pokud je moje činnost
po pěti letech v prvním a dvou letech
ve druhém volebním období vidět,
a doufám, že především v oblasti
ochrany spotřebitele je, jsem samozřejmě ráda.
V EP působíte už od přijetí ČR do
EU, tedy sedmým rokem. Kde berete sílu a inspiraci pro aktivní
práci mezi zástupci „evropského
lidu“ a neobáváte se po takové době „syndromu vyhoření“?
To jsou dvě otázky v jedné. Inspirace
je mezi „zástupci evropského lidu“,
jak říkáte asi oprávněně, protože
Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí Unie, právě
s ohledem na různorodost jeho členů
až dost. Neustále musíte nejen po-
zvážil, na co mu vydrží energie a kde
ji může dobít. Já ji získávám v jižních Čechách prací na zahradě a se
svými vnoučaty, a i když to zní možná jako fráze, dost často myslím na
to, jaká by měla být Evropa právě
pro ně. Bezpečná, čistá, bez dluhů.
Ačkoli by poslanci v EP měli hájit především společné zájmy
Unie, sotva se mohou zcela svléknout ze svých národních dresů.
Je těžké najít rozumný způsob,
jak odolat těmto někdy protichůdným tendencím?
Samozřejmě – je to neustálé hledání
rovnováhy, ale jak už jsem říkala: cítím se zavázána především svým voličům a svému programu, takže se
držím priorit, kvůli nimž mě lidé do
Evropského parlamentu poslali, zásad křesťanskodemokratického pohledu na svět a vlastního zdravého
rozumu. Neznamená to, že bych se
nenechala o něčem přesvědčit, nebo
že bych o svých rozhodnutích někdy
nezapochybovala, ale pomyslnou
smlouvu s českými voliči neporušuji. Upřímně řečeno ale žádné velké
dilema typu „Evropa, či národ“ neřeším, protože mezi nimi nevidím ani
zásadní rozdíl – chci svobodný prostor rovných příležitostí, kde se respektují společná pravidla i základní
lidské hodnoty. To platí pro Unii
i Českou republiku.
Když už jsme se dotkli syndromu
vyhoření, aspoň odsud, tisíc kilo-
Vyjadřujeme se k tématům, která
považuji za důležitá. Takže reagujeme i na scestná tvrzení, která na adresu Evropského parlamentu či celé
Unie trousí novináři a politici, snažíme se zviditelnit debaty o důležitých
zákonech ještě před tím, než je europoslanci odhlasují, zaměřujeme se
na pomoc těm, kteří informace shánějí těžko. V praxi to znamená, že
s vámi ráda dělám tento rozhovor,
ale také jsem zřídila server www.budulinek.eu, jehož posláním je přinášet důležité informace rodičům
o tom, jak chránit děti před nebezpečnými výrobky, které se valí do
EU z Asie, či před nebezpečným obsahem na internetu, který nezná hranice EU, a mnoho dalších podnětů
třeba o zdravé výživě, včetně soutěží
s cenami pro pečlivé čtenáře našich
stránek.
Jaký je nyní příjem „českého“ poslance EP?
Z mého pohledu nadstandardní.
Každý poslanec EP dostává z unijní
pokladny 6200 eur a má nárok na diety za dny, které strávil mimo domovinu. Ještě v předešlém období
platil každého europoslance jeho
stát ve výši jako národní poslance.
Například lotyšští europoslanci brali asi tisíc eur, čeští dva tisíce, zatímco italští kolegové dvanáctkrát
tolik. Tato nerovnováha je nyní odstraněna a čeští europoslanci si polepšili, přičemž český stát ušetřil.
Dokončení na str. 8
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 /kvûten/ 2 0 1 1
Té m a m û s í c e
Krok špatným směrem
Nový návrh regulace obchodních vztahů podle SOCR poškodí podnikání v ČR
Telegraficky
Správní chlapi
Symbolicky kolem letošního
prvního máje se v pražském
Paláci Dunaj konala mezinárodní konference o seznamování, svádění a osobním rozvoji
Správný chlap. Sešla se na ní
stovka mužů z celé ČR i ze zahraničí. Společně si vyslechli
rady mistrů v oboru. Stáří účastníků od 18 do 47 let potvrzuje,
že láska kvete v každém věku.
Odborníci na svádění z celé
Evropy jim sdělovali své zkušenosti a životní příběhy. Došlo
i na názorné videoprojekce svádění žen v ulicích. Mnoho lektorů sklidilo od publika potlesk
ve stoje. Kdo si chtěl vše vyzkoušet na vlastní kůži, mohl se
v terénu zapojit do praktického
kurzu, který vedl zkušený chorvatský svůdce Badboy.
(r)
Na rozdíl od současného stavu by
rozšířily regulaci obchodních vztahů na celou českou ekonomiku,
a postihly tak mnohem širší okruh
podnikatelů v ČR než dosud. SOCR
proto vyzval všechny příslušné podnikatelské subjekty a organizace,
které budou novelami obou zákonů
dotčeny, ke konstruktivní diskusi.
Podle svazu však musí být založena
na reálných argumentech. V této
souvislosti připomíná závazek současné vlády snížit nadměrnou byrokracii a regulaci podnikání v ČR,
s níž jsou navrhované novely v přímém rozporu.
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
mobil: 602 768 918
e-mail: [email protected]
http://www.podnikatel-info.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík,
Monika Procházková, Markéta
Machanová, Lucie Hrabálková
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Ihm (předseda) • Ing. Jiří
Kyncl, člen sekretariátu, Sdružení
automobilovéhoprůmyslu • Zdeněk
Kubín, tiskové oddělení, Hospodářská komora České republiky
• PhDr. Milan Mostýn, manažer PR
a tiskový mluvčí, Svaz průmyslu
a dopravy ČR • Ing. Robert Toman,
výkonný ředitel, Kompass Czech
Republic s.r.o. • Ing. Pavel Tunkl,
člen výkonného výboru a tajemník,
Svaz dovozců automobilů
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
Moravská typografie, a. s.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
Masarykova 118, Business Park
Modřice, 664 42 Modřice
.
Placená prezentace
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 18. 5. 2011
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Vůči připravovaným novelám zákona o ochraně hospodářské soutěže a zákona
o cenách v podobě, v jaké
byly předloženy k veřejné
diskusi, se negativně vymezil také Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).
Opakují podle něj chyby
obsažené v dosavadním
zákonu o významné tržní
síle a jejím zneužití, který
mají nahradit.
Argumenty proti návrhům novel
Novely zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže,
a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění, v němž byly předloženy
k veřejné diskusi, jsou podle názoru SOCR dalším krokem snah o regulaci obchodních vztahů, mířícím
špatným směrem. Proti zatím platnému a prokazatelně nevyhovujícímu zákonu o významné tržní síle
a jejím zneužití (ZVTS) novely,
které by měly tento zákon nahradit,
současný stav ještě zhoršují. SOCR
očekával, že ZVTS bude zrušen ne-
jen kvůli své zbytečnosti, ale i proto, že zákaz používání tzv. nekalých
praktik v obchodním styku je už
z velké části obsažen v platné legislativě. SOCR se ale nikdy nebránil
tomu, aby případné další konkrétní
a objektivně prokazatelné nekalé
praktiky byly do současných právních norem doplněny.
Tento předpoklad ale podle svazu
zmiňované novely nesplňují. Naopak,
proti současnému znění ZVTS zavádějí princip presumpce viny pro každý subjekt s obratem vyšším než
5 mld. Kč, který má mít „významné
ekonomické postavení“ a bude automaticky terčem regulace. Přitom
z logiky věci by takové postavení
mělo být definováno na základě
tržního podílu. Obě novely obsahují
navíc řadu nejasností. Sama definice
pojmu „významné ekonomické postavení“ připouští různou interpretaci. Dále je v nich řada nejasných
a vágních pojmů jako „nepřiměřená
výhoda“ či „zjevně nepřiměřené podmínky“ a další. Patří k nim i zavedení
30denní lhůty splatnosti nákupní ceny způsobem, který v praxi povede
k umělé limitaci doby splatnosti
v rámci celého hospodářství ČR, nehledě na to, že právě tento případ není v souladu s připravovanou novou
směrnicí EU o lhůtách splatnosti.
Dobrý záměr se mine účinkem
SOCR soudí, že specifická regulace
nevytvoří lepší podmínky pro postavení menších subjektů v obchodních vztazích s většími subjekty.
Uvažovaný návrh taxativně vymezující porušení pravidel hospodářské soutěže na tak sofistikovaném
trhu, jako je maloobchod i velkoobchod s veškerým spotřebním zbožím, je navíc podle svazu naprosto
nerealizovatelný. Zákon nikdy nemůže postihnout všechny varianty
smluvních vztahů či jejich dodatky
tak, aby stoprocentně vyloučil
možnost zneužití tržní síly. I to je
jeden z důvodů, proč je navrhovaná
regulace v praxi zbytečná.
Kromě toho podle obchodníků budou návrhy novel zákonů dalším impulzem k růstu cen potravin, spotřebního zboží i služeb. To povede spolu
se současným přirozeným růstem cen
potravin a služeb kvůli plánovanému
zvýšení DPH k poklesu odbytu maloobchodního zboží na tuzemském
trhu, k přeshraniční nákupní turistice,
a nakonec k propadu příjmů státního
rozpočtu, včetně příjmů z turismu
a gastronomie. Zejména proto je před
přijetím jakékoli regulace bezpodmínečně nutné zpracovat podrobnou
dopadovou studii RIA.
SOCR přijal zásady samoregulace
Ve snaze skutečně zlepšit obchodní
vztahy mezi jednotlivými účastníky
dodavatelsko-odběratelského řetězce
přijal SOCR v březnu letošního roku
Prohlášení, v němž jsou zformulovány základní etické zásady obchod-
ních vztahů týkající se obchodování
s potravinářským zbožím (podrobněji na str. 7 tohoto vydání). Svaz se tak
v praxi snaží naplňovat výzvu obsaženou ve Zprávě výboru Evropského
parlamentu pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele z 10. 3. 2011 a doporučení Evropského parlamentu z loňského roku, který ve svém usnesení
2010/2109(INI) konstatuje, že „je
třeba se v první řadě zaměřit na účinné prosazování zásad Smlouvy, platných předpisů a nástrojů vnitřního
trhu a samoregulace spíše, než přijímat regulační přístup“.
V jejím závěru se mj. uvádí, že nesprávné či nevhodné obchodní
praktiky se mohou vyskytovat na
obou stranách smluvních vztahů.
SOCR nevnímá akt samoregulace
jako odraz izolované situace v obchodním sektoru, ale jako holistickou záležitost týkající se komplexního dodavatelského řetězce. Proto
vyzval své profesní partnery k přijetí podobného etického závazku.
Zdroj: SOCR
(vam)
Foto: archiv
Zájem bank roste Parker fandí dětem
Instituce chtějí víc informací o bonitě klientů
Prostřednictvím Bankovního
a Nebankovního úvěrového
registru si vyměňuje informace o důvěryhodnosti a bonitě klientů už 48 finančních
institucí. Mají k dispozici
data o víc než 7 mil. klientů
a za 10 let existence registrů nashromáždily přes
16,7 mil. záznamů.
Členství v úvěrových registrech jim
umožňuje sledovat, jak žadatelé
úvěr v minulosti spláceli i jaká je aktuální výše jejich celkových závazků vůči dalším finančním institucím. Získají
tak větší přehled o bonitě klientů, který
mj. vyžaduje nový zákon o spotřebitelském úvěru. Naposledy do úvěrových registrů CCB vstoupily společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s.,
Evropsko-ruská banka a.s. a ZUNO
Bank AG.
Během loňského roku přibyli čtyři
noví členové a podle zástupců registrů lze zvýšený zájem o členství
v nich očekávat i v letošním roce.
V souvislosti s novým zákonem
o spotřebitelském úvěru jsou totiž
poskytovatelé finančních služeb
opatrnější.
„Nový zákon poskytovatelům úvěru
přinesl několik novinek. Především
mají větší spoluzodpovědnost za
prověření schopnosti dlužníka splácet poskytnutý úvěr,” řekla k tomu
Zuzana Pečená, výkonná ředitelka
společnosti CBCB – Czech Banking
Credit Bureau, která v ČR provozuje
Bankovní registr.
„Přesto objem nesplácených závazků roste. Proto se na naše úvěrové registry obracejí stále nové společnosti, které mají zájem vyhodnocovat
pozitivní a negativní data o klientech,“ doplnil Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení Leasing & Loan
Credit Bureau (LLCB), které provozuje Nebankovní úvěrový registr.
Zájmové sdružení právnických osob
Leasing & Loan Credit Bureau
(LLCB) bylo založeno 8. října 2004.
Jeho cílem je zajistit a zprostředkovávat vzájemné informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce jejich klientů –
fyzických a právnických osob.
Uživatelé bankovního registru:
BRE Bank S.A.; Citibank Europe plc,
organizační složka; Česká spořitelna,
a.s.; Českomoravská stavební spořitelna, a.s.; Československá obchodní
banka, a.s.; Evropsko-ruská banka,
a.s.; GE Money Bank, a.s.; Hypoteční
banka, a.s.; Hypoteční banka, a.s.;
Komerční banka, a.s.; LBBW Bank
CZ a.s.; Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s.; Oberbank AG pobočka Česká republika; Raiffeisen stavební spořitelna a.s.; Raiffeisenbank
a.s.; Raiffeisenbank im Stiftland eG
pobočka Cheb, odštěpný závod;
Stavební spořitelna České spořitelny,
a.s.; UniCredit Bank Czech Republic,
a.s.; Volksbank CZ, a.s.; Waldviertler
Sparkasse von 1842 AG; Wüstenrot
hypoteční banka, a.s.; Wüstenrotstavební spořitelna a.s. a ZUNO
BANK AG, organizační složka.
Zdroj: CCB
(tz)
Zábava pro všechny pod devětadevadesát let
V Sadské u Nymburka se
na konci první půle letošního
května konal festival Sadská
dětem. Děti i dospělí si užili
dva dny a tři noci plné života,
kdy je dovoleno tančit, zpívat, hrát si, hýbat se a mít
pořádnou radost z jara.
Hlavním partnerem akce byla společnost Parker Hannifin, specialista na
systémová řešení v oblasti hydrauliky, pneumatiky, filtrace, chlazení
a těsnění. Unikátní festival vdechl na
celý víkend městečku nedaleko
Prahy zcela novou energii. Hlavními
epicentry zábavy bylo Palackého náměstí, Kostelní ulice a kostel sv.
Apolináře, ale festivalový rytmus te-
pal v celé Sadské. Návštěvníci mohli
shlédnout mnoho pěveckých vystoupení, večerní koncerty a party
s exkluzivním programem, ale také
řadu tanečních workshopů, divadelních představení, sportovních atrakcí a umění přímo v ulicích města.
„Líbí se nám myšlenka této akce.
Nejde jen o hudební festival pro milovníky určitého stylu nebo filmový
festival pro fanoušky stříbrného
plátna. Tento je určen všem – a je
ideální pro rodiny s dětmi. Jsme rádi, že podobný projekt vzniká právě
ve městě, kde se začala psát česká
historie naší společnosti v podobě
výrobního závodu,“ řekl Richard
Stejskal, Operations Manager společnosti Parker Hannifin s.r.o.
Podrobné informace o festivalu lze
najít na: www.zivotjehra.com. (tz)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
3
Automobily
Hybridy a elektromobily ovládly ženevský autosalon
Trend „e“ vítězí
„Český export automobilů vzrostl meziročně o 13 %,“ tvrdí Jiří Černý, viceprezident AutoSAP
Svět se pomalu otřepává
z následků ekonomické krize. Ukazuje to koneckonců
i bilance autoprůmyslu, který je právem považován za
tahouna světové ekonomiky,
českou samozřejmě nevyjímaje. „Automobily vyrobené
v Česku táhnou český export, který meziročně vzrostl
o 13 %,“ říká viceprezident
pro výrobu automobilky
TPCA v Kolíně a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu Jiří Černý.
V rozhovoru pro náš měsíčník
rovněž ukazuje na „e“ trend,
kterým se podle něho bude
celý autoprůmysl ubírat:
ekologizace a elektrifikace.
v zemích, jako je Čína, Indie, ve
státech Jižní Ameriky apod.
Budoucnost prý mají alternativní
pohony. Proč jsou tedy CNG, LPG,
hybridy a další stále Popelkou?
Bezesporu v nich je budoucnost autoprůmyslu, už jen proto, že zdroje
tradičních paliv budou postupně
docházet. Ovšem většina alternativních pohonů stále nemá vybudovánu síť, která by byla pro motoristy
dostatečně komfortní. Některé nedokážou tradičním palivům konkurovat ani cenově. Nicméně pokud
budou ceny ropy stoupat podobně
rychle, jako se to zatím děje letos,
mělo by rozšíření alternativních pohonů uspíšit.
Viceprezident Sdružení automobilového
průmyslu Jiří Černý.
Změnil se během krize význam
automobilového průmyslu jako
tahouna světové ekonomiky?
Celkově myslím, že nijak zásadně,
i když propad trhu neustává. V roce
2010 byla spousta optimistických
prognóz, že krize už je za námi, čísla prodejů osobních automobilů
v Evropě tomu napovídala. Letošní
první tři měsíce nadšení trochu
zchladily, protože se ukázalo, že
prodeje jsou stále zhruba 10 % pod
průměrem let 2005–2008. Krize samozřejmě zamíchala s kartami na
trhu, vyvolala několik investičních
příležitostí a pár krachů, ale celkový význam v rámci světové ekonomiky si autoprůmysl podržel.
Co lze od automobilového průmyslu čekat v nejbližších letech?
Jednoznačně zostření konkurence
v Evropě a další rozvoj nových trhů
Ukázaly autosalony například
v Ženevě, Šanghaji a Paříži, kterým směrem by se měl vyvíjet výzkum, a následně i výroba aut?
Největší světové autosalony letos
pokračovaly v nastoleném trendu
„elektrifikace“ a „ekologizace“. Například Ženevu hybridy a elektromobily naprosto ovládly. Hybridy
mají stále obrovskou výhodu v tom,
že nejsou závislé na dobíjecí infrastruktuře, která ještě není vybudovaná. Zjednodušená předpověď by
tedy mohla znít, že hybridům bude
patřit blízká budoucnost a elektromobilům pak vzdálenější.
Jak velký vliv mají současné, téměř astronomické ceny PHM na
automobilový průmysl?
Pokud to bude dlouhodobější
trend, měla by se dříve zvýšit role
alternativních pohonů. Spotřebitelé
budou také nejspíš vytvářet tlak na
větší efektivitu pohonných jedno-
tek a výrobci jim v tom jistě budou
chtít vyjít vstříc, aby měli na čem
postavit svůj marketing.
Neroste konkurence levných
asijských aut až příliš a jak se
s ní evropský, tedy i český trh vyrovnává?
Záleží na tom, čemu říkáme „příliš
rostoucí konkurence“. O nástupu aut
asijských výrobců se mluví už dlouho a všichni se na něj mohli připravit. Pouze agresivní cenová politika,
myslím tím auta za sto, sto padesát
tisíc korun, novým asijským hráčům
velké podíly na evropském trhu nezíská. Evropský zákazník si hodně
potrpí na kvalitu, a tradiční výrobce
je pro něho určitou zárukou. Navíc,
auta pro evropský trh se vždy vyráběla a budou vyrábět především
v Evropě, prostě proto, že jejich doprava z Asie je drahá.
Sdružení automobilového průmyslu zveřejnilo přehled tuzemské výroby za první tři měsíce tohoto roku. Co to ukazuje a jak tyto výsledky hodnotíte?
Česká výroba vozidel za první letošní čtvrtletí vykázala meziroční
nárůst asi o 15 %, což je samozřejmě dobrá zpráva. Je to dáno
zejména úspěchy škodovek na zahraničních trzích a rostoucí výrobou v nošovické továrně Hyundai.
Osobní automobily nadále táhnou
český export; za první čtvrtletí se
jich z Česka vyvezlo 334 tis.,
meziročně o 13 % víc. V březnu
dokonce zahraniční obchod dosáhl nejvyššího měsíčního obratu
v historii Česka, suma 496,3
mld. Kč byla nejvyšší od roku
1993. Rekordní byl i přebytek vý-
vozu nad dovozem 21,5 mld. Kč.
Tato čísla se příjemně poslouchají, nicméně v autoprůmyslu, stejně
jako v jiných odvětvích, musíme
počítat i s tím, že přijde i pokles
poptávky. V tomto smyslu jsme se
během krizových let hodně poučili v TPCA, kde jsme se museli naučit reagovat na opravdu značné
výkyvy v poptávce.
Jaká je pozice českých výrobců
na domácím trhu?
Stručně řečeno: velmi rozdílná. Například pro TPCA je český trh nepatrný, prodá na něm ani ne půl
procenta vyrobených vozů, naopak
velký úspěch mají kolínské minivozy v západní Evropě. Naopak Škoda zde má stále suverénní postavení. Vozům Hyundai se u českých
zákazníků daří, což je podle mě dáno i dobrou marketingovou strategií
zdůrazňující jejich český původ.
A na trzích v Evropě a ve světě?
Jak už jsem se zmínil, z TPCA jde
99 % aut na export. Toyota Aygo,
Peugeot 107 a Citroën C1 jsou velmi úspěšné ve Francii, v Itálii, ve
Velké Británii, v Nizozemí a Německu – tyto trhy představují víc
než 80 % vývozu z Kolína. Přestože je konkurence v segmentu malých vozů stále silnější a objevilo se
několik nových modelů, podařilo
se nám loni dokonce zvýšit podíl
v segmentu A z 20 na 21 %.
Co napovídají čísla za rok 2010?
V globálním měřítku znamenal loňský rok po dvou „hubených“ letech
meziroční skok o 25 %, jinými slovy návrat k počtu vozů vyrobených
před krizí. V roce 2007 se vyrobilo
asi 73 mil. kusů, loni to bylo kolem
77 mil. Těžko předvídat, ale takový
meziroční skok autoprůmysl asi
těžko zopakuje. Zajímavé bude samozřejmě sledovat dynamiku v Číně, kde se za posledních pět let počet vyrobených vozů víc než zdvojnásobil.
Po krizi se i v Česku změnilo složení tříd osobních aut. Je asi
čtvrtina malých vozů důkazem
šetření domácností?
Český trh nebyl krizí poznamenán
tak výrazně jako západoevropské
trhy. Nicméně snaha obyvatel šetřit
je patrná nejen v automobilovém
průmyslu.
Jak hodnotíte trend snižování
hmotnosti aut a vývoj nových
technologií v této oblasti, například použití uhlíkových vláken?
Trend ve snižování hmotnosti vozů
je patrný a vývoj nových technologií
jde tímto správným směrem. Přitom
je ale samozřejmě nutné zajistit maximální úroveň bezpečnosti vozů.
Nemůže být jistým likvidačním
faktorem pro český autoprůmysl
kolísající hodnota eura?
Konkrétně v případě TPCA hradíme většinu nákladů také v eurech.
I některé dlouhodobé kontrakty na
dodávky služeb či energií máme
dohodnuty v eurech. Právě tím minimalizujeme dopady kolísání eura,
jehož kurz je pro nás při víc než
99,5procentním vývozu velmi důležitý. A obecně? Nyní je výhodnější vyčkat, jak silná je společná
měna a zda ji kvůli problémům některých států eurozóny nečekají výrazné změny.
Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
4 /kvûten /2 011
H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a
Prestižní americký hi-tech veletrh byl letos s početnou českou účastí
Naše IT firmy v Las Vegas
Prestižní technologický
veletrh INTEROP, který se
konal v americkém Las Vegas 8.–12. května 2011, patřil i českým IT firmám. Zúčastnily se ho po boku tradičních vystavovatelů – globálních firem globálních
korporací typu Microsoft,
IBM, HP a Cisco Systems.
Malé a střední české podniky tam měly
společný stánek pod patronací Czech
ICT Alliance (www.czechict.cz), resp.
Technologické platformy pro IT
služby (www.platformaits.cz). Vévodila mu expozice vládní agentury
CzechTrade a představení firem
AdvaICT, ALCOMA, Technologická platforma pro IT služby,
INSTAR ITS OSTRAVA, INVEATECH a PIKE ELECTRONIC.
„Právě firmy z oboru ICT mají podle našich zkušeností šanci uspět na
vysoce konkurenčním a inovativním trhu USA,“ upozornil Ivan
Jukl, generální ředitel agentury
CzechTrade. Skutečnost, že se veletrhu INTEROP zúčastňuje rok od
Jaké priority?
Obchodní bilance ČR se státy EU
skončila v březnu t. r. přebytkem
63,7 mld. Kč, který byl meziročně
o 13,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se však
meziročně prohloubil o 9,3 mld. Kč
na 42,2 mld. Kč. Přebytek vzrostl
v obchodě s Německem, Nizozemskem, Francií, se Spojeným královstvím a Slovenskem, zmenšil se deficit
obchodu s Ruskem. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou
a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ukrajinou.
Vývoz tvoří především stroje a dopravní prostředky, ale pro zajištění budoucí
prosperity naší ekonomiky je třeba, aby
si stejně dobře vedla také další odvětví,
jejichž výrobky lze uplatnit na zahraničních trzích. Perspektivní jsou určitě
nanotechnologie, biotechnologie, potravinářství, stejně jako chemicko-technologický průmysl nebo informační
technologie. Měli bychom se rovněž
pokusit o návrat českého sklářství na
světové trhy. Oborem, po němž roste
poptávka, jsou pak technologie na výrobu energií z obnovitelných zdrojů.
Josef Cílek, viceprezident HK ČR
Pro export
Ministerstvo průmyslu a obchodu
nedávno oznámilo záměr na rozšíření zahraniční sítě pro podporu exportérů. Síť proexportních zahraničních kanceláří by se měla do dvou
let rozrůst o polovinu. Místo na teritoria se její specialisté zaměří na
podporu konkrétních oborů. Tento
plán podpořila Hospodářská komora
ČR. Doporučuje, aby stát při plánování podpory exportu úzce spolupracoval s příslušnými oborovými
asociacemi, svazy a společenstvy,
včetně blízkých kontaktů mezi nimi
a příslušnými sektorovými experty
působícími v příslušných teritoriích.
Komora by také ráda měla možnost
vyslat zástupce podnikatelů do vybraných zastoupení v zahraničí, kde
by přednostně reprezentovali zájmy
malých a středních podniků.
(m)
Nepřehlédněte:
www.czso.cz
www.komora.cz
www.interop.com
roku stále víc českých firem, je podle něho důkazem, že má Česká republika v tomto směru americkému
trhu co nabídnout. Vzhledem k významu tohoto oboru letos agentura
CzechTrade ve spolupráci s Czech
ICT Alliance vyhlásila také novou
kategorii v rámci Exportní ceny
DHL UNICREDIT. Jde o zvláštní
ocenění CzechTrade Exportní inovace roku.
Účast českých firem na veletrhu
INTEROP byla realizována v rámci
projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích
v zahraničí“ (SVV). Jeho nositelem
je agentura CzechTrade a koordinátorem Hospodářská komora ČR.
Projekt je financován z prostředků
Ministerstva průmyslu a obchodu
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Díky tomu mohou české podniky získat podporu až do výše 120 000 Kč
na přímé náklady spojené s účastí
na veletrhu, a navíc mohou představit svou nabídku v rámci komunikační kampaně přímo v zahraničním teritoriu.
„Dotace ve výši 120 tis. Kč na stánek je pro malé a střední české IT
firmy vítaným příspěvkem, díky
kterému mohou rozšířit své marketingové rozpočty a podpořit svůj
úspěch v zahraničí,“ řekl Michal
Zálešák, ředitel Technologické
platformy pro IT služby, projektu
Czech ICT Alliance.
„Hospodářská komora pozitivně
vnímá vysoký zájem českých společností o účast na projektu SVV.
Tuzemské firmy jsou si vědomy
potřeby efektivní prezentace své
značky na zahraničních výstavách
a veletrzích a obchodních možností, které z toho plynou – např. navázání nových obchodních kontaktů,
zvýšení povědomí, předvedení novinek výrobního či exportního programu firmy, expanze firmy na nové trhy či setkání s již stávající klientelou,“ dodal tajemník HK ČR
Radek Pažout.
Kromě veletrhu INTEROP byla
Czech ICT Alliance navrhovatelem
účasti českých IT firem také na veletrhu CeBIT, nejvýznamnějším IT veletrhu v Evropě, který byl rovněž
podpořen z programu Specializované veletrhy a výstavy. Díky aktivnímu marketingu programu ve spolupráci s Hospodářskou komorou se
letošního ročníku CeBIT účastnilo
o 40 % víc firem než vloni (22 proti
16). Přitom využití programu není
nikterak složité; 100 % dotazovaných firem potvrdilo spokojenost
s postupem a administrativní podporou HK ČR, což je u evropských dotací nebývale pozitivní zpětná vazba.
České IT firmy hodnotí možnost získat dotaci účasti na praktickém veletrhu, který jim pomůže uspět, jednoznačně kladně. Všechny dotázané
firmy si ji chtějí i na příštím ročníku
CeBIT zopakovat, což je opět příslibem rekordního zájmu o něj.
Zdroj: HK ČR
(red)
Střízlivá očekávání dalšího vývoje
Český export potřebuje podporu státu, a to hlavně na mimoevropských trzích
Letošní březnová čísla
zahraničního obchodu
opravňují k mírnému optimismu. Skončil totiž s přebytkem 21,5 mld. Kč, přičemž vývoz proti loňskému
březnu vzrostl o 17,9 %. Celkově byl obrat zahraničního
obchodu v březnu t. r. na
nejvyšší měsíční hodnotě
od vzniku České republiky
a představoval 496,3 mld. Kč.
„Tempo růstu zahraničního obchodu je poměrně uspokojivé, a to i ve
srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie,“ řekl k tomu nový
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a dodal: „Je
však potřeba podpořit naše exportéry na mimoevropských trzích.
Proto jsou důležité i návštěvy ús-
tavních činitelů v těchto zemích,
a zejména to, že budou doprovázeni podnikateli.“
Hanákova slova dokládají i dvě
v květnu t. r. svazem organizované
podnikatelské mise – do Ázerbájdžánu v rámci státní návštěvy prezidenta České republiky a do Iráku
jako doprovod premiéra.
Ale zpět k exportu. Březnový vývoz z České republiky byl tažen
zejména průmyslem, přičemž největší přírůstky v absolutních objemech zaznamenaly stroje a dopravní prostředky. Z teritoriálního hlediska tuzemští vývozci prokazují
svou konkurenceschopnost na
trzích západní Evropy, což dokumentuje přebytek obchodní bilance
ve výši téměř 64 mld. Kč.
Další vývoj obchodní bilance může však být v příštích měsících
provázen některými riziky. Podle
analytika SP ČR Dominika Vraňáka jsou ceny ropy na světových
trzích, nehledě na drobné nuance,
stále vysoké a jejich snižování je
v nedohlednu. Vývoj přebytku obchodu České republiky pro zbytek
roku tak zcela určitě optimistický
nebude.
S určitým varováním ohledně
zvýšení schodku zahraničního obchodu Česka se státy mimo Evropské unie, např. s Čínou, přišla
Hospodářská komora ČR. „Naprosto dominantní destinací našeho exportu zůstávají státy EU,
s nimi máme stále rostoucí přebytek. Krize ale jasně ukázala, že
tak výrazná orientace vývozu na
unii činí českou ekonomiku velmi
zranitelnou. Diverzifikace trhů,
ale i vyvážených komodit je tedy
nezbytná,“ upozornil prezident
HK ČR Petr Kužel. České firmy
to podle něho už jednou dokázaly.
Během krize, kdy v Evropě klesla
poptávka po jejich produkci, si
s úspěchem našly odbyt v mimoe-
vropských teritoriích. Nyní bychom se k této strategii měli vrátit
a hledat uplatnění českých výrobků
a služeb také na nových perspektivních trzích typu Indie, Argentiny, Brazílie nebo Ruska. „V podmínkách rostoucí mezinárodní
konkurence je nezbytné, aby stát
považoval podporu českých vývozců za prioritu. Zásadní roli v tom
musí hrát také ekonomická diplomacie,“ zdůraznil Kužel.
Pozitivní čísla zahraničního obchodu doplnily i statistiky z cestovního ruchu a údaje o inflaci.
V prvním čtvrtletí 2011 vzrostl
počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
u nás meziročně o 6,5 %, v tom
zahraničních návštěvníků o 7,1 %
a domácích o 5,8 %. Celkově přijelo do České republiky o 7,0 %
víc zahraničních hostů. Spotřebitelské ceny v dubnu meziročně
vzrostly o 1,6 %.
(pod)
Češi v Černé Hoře
Právní poradna
Podnikatelé doprovázeli prezidenta V. Klause
Zvláštnosti dohody o provedení práce
Čeští podnikatelé doprovázeli koncem dubna t. r.
prezidenta Václava Klause
na jeho oficiální návštěvě
v Černé Hoře. Společně
s tamní Hospodářskou
komorou bylo pro ně
uspořádáno fórum.
Vystoupili na něm mj. prezidenti
obou zemí, poté následovala dvoustranná jednání českých a černohorských firem. Zájem o setkání
byl obrovský, neboť česko-černohorská hospodářská spolupráce je
založena na dlouhodobé tradici. Už
za dob nezávislého knížectví a království Černá Hora zakládali Češi
první pivovar v Nikšići.
Nyní jsou v této balkánské zemi
aktivní hlavně firmy z oblasti dopravní a železniční infrastruktury,
z oblasti technologií pro životní
prostředí, stavebnictví a samozřejmě turistiky. Vzájemný obrat je ale
bohužel stále velmi malý a zdaleka
neodpovídá možnostem, které se
nabízejí.
Podnikatelské mise se zúčastnili
zástupci 18 českých firem. Během dvoudenní cesty se podařilo
dosáhnout mnohé z toho, o co některé firmy marně usilovaly celé
měsíce. Např. došlo k dohodě
o zvýšení kontraktu na modernizaci železniční tratě Podgorica–
Nikšić s Železnicemi Černá Hora, který realizuje konsorcium firem OHL ŽS, a.s., a AŽD Praha,
s.r.o., se subdodavatelem EŽ Praha, a.s., ve spolupráci s Českou
exportní bankou. Jeho celková
hodnota tím dosáhla cca 55 mil.
EUR. Slavnostní ukončení a předání trati má být v polovině příštího roku.
(hk)
S příchodem
dovolených
nabývá na aktuálnosti otázka sezonního
krátkodobého
zaměstnávání.
Tato potřeba
může být řešena pomocí dohody o provedení
práce, která představuje nejvolnější smluvní nástroj v pracovněprávních vztazích. Dohodu o provedení práce lze platně uzavřít
pouze v písemné formě a zaměstnanec může na jejím základě
vykonávat práci v rozsahu max.
150 hodin ročně. Odměna z dohody nesmí být nižší než minimální
mzda stanovená nařízením vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, směrem nahoru omezena
není. Z pohledu zaměstnavatele je
výhodné, že zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce
nemá nárok na některé klasické
zaměstnanecké „benefity“, jako je
např. placená dovolená. Proti ostatním formám zaměstnávání je
pro zaměstnavatele výhodou také
skutečnost, že z vyplácené odměny se neodvádí zdravotní, ani sociální pojištění, a to bez ohledu na
výši výdělku, což pro něj představuje úsporu na mzdových nákladech. Zaměstnanec však naopak
musí počítat s tím, že v případě
nemoci nebude mít nárok na nemocenskou, a pokud v konkrétním měsíci nebude mít jiný příjem (a není za něj plátcem pojistného stát), bude si muset sám
platit aspoň minimální pojistné na
zdravotní pojištění.
Iva Frömlová, advokát
www.advokatCR.cz
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
5
PrÛmysl a doprava
Možné přínosy i úskalí dalšího rozšiřování mýtného v České republice
Kdo jede, ať platí, ale …
V České republice je, jak
známo, používání sítě dálnic,
rychlostních silnic a určitých
úseků silnic I. třídy zpoplatněno. Pro vozidla o celkové
hmotnosti nad tři a půl tuny
formou tzv. mýtného, pro ostatní dálniční známkou. Jen
za první dva měsíce letošního roku získal stát z mýtného přes 1,2 mld. Kč.
Podle údajů sdružení dopravců Česmad Bohemia překročil výběr v lednu i únoru částku 624 mil. Kč. Ve
srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o téměř třetinový nárůst. Hlavním důvodem bylo zvýšení sazeb mýtného o 25 % od začátku
roku 2011 (s výjimkou vozidel kategorie EURO V a vyšší). Významnou
roli sehrálo i to, že zatímco v lednu
loňského roku jezdila vozidla nad
3,5 t do 12 t ještě s dálničním kuponem a mýtné platila až od února, letos po celou dobu. Také loňské otevření extrémně vytěžované dopravní
stavby – Pražského okruhu finanční
bilanci posílilo. V neposlední řadě
pak k většímu výběru poplatků přispělo pozitivní zjištění, že objem
dopravy byl na začátku tohoto roku
vyšší než před rokem.
Názory pro a proti
Ministerstvo dopravy ČR vážně zvažuje rozšíření mýtného systému nejen na další úseky (asi 5000 km) silnic I. třídy, ale i na stovky km silnic
II. a III. třídy. Řešením pro budoucnost pravděpodobně bude hybridní
systém – kombinace současného
mikrovlnného s navrhovaným satelitním. Termínem realizace by měl
údajně být už začátek příštího roku.
Tato snaha je podle sdružení Česmad Bohemia velmi neseriózní, neboť by mohla nejen vážně poškodit
českou ekonomiku, ale přinést i kolize s Evropskou unií. Ministerstvo
dopravy dosud nepředložilo žádnou
studii efektivity, nebo aspoň základní propočty, jaký vliv bude mít rozšíření mýta na ekonomiku a živnostníky v regionech. Že rozhodně nemusí jít o přínos, to naznačuje i nesouhlas dvou krajů, které na základě
vlastních studií došly k závěru, že je
mýto na silnicích nižších tříd neefektivní a nic jim nepřinese. Dokumentují to například slova náměstka
jihočeského hejtmana Martina Ku-
by: „Když stát zvolí nějaký ekonomicky nevýhodný systém, třeba
kombinaci satelitu a mýtných bran,
může být na těch několika kilometrech dvojek a trojek výběr tak malý,
že téměř nepokryje náklady a v rozpočtu kraje nebude znamenat vůbec
nic, v krajním případě i ztrátu.“
Evropská komise si podle informací Česmadu Bohemia vyhradila
pravomoc schválit změnu mýtného
systému v ČR. Dosud jí však ČR
žádné podklady či žádosti nepředložila. Vzhledem k tomu, že tyto
procesy v EU trvají měsíce, považují dopravci vypsání tendru před
schválením Evropskou komisí za
nezodpovědné.
Tlak státu i většiny krajských samospráv na zvýšení zdrojů pro
údržbu zanedbané infrastruktury
je pochopitelný. Nákladní i autobusová doprava ale v uplynulých
letech v podobě zvýšené spotřební
daně na palivo, a především výběru mýtného své úhrady za použití
dálnic a silnic zmnohonásobila,
přesto je výsledek měřený zhoršující se kvalitou silnic víc než žalostný. Podle odhadu některých
odborníků je rozšíření mýta efektivní maximálně na 1000 km silnic I. třídy. Ministerstvem zamýšlené rozšíření by tedy finance na
stavbu a údržbu silnic spíše vysávalo, než aby přispělo k jejich
zvýšení. Proto sdružení dopravců
bez prokázané efektivity s jakýmkoliv rozšířením elektronického
mýta nad tento rámec zásadně nesouhlasí. Poukazuje i na to, že
s natolik masivním rozšířením
mýta bychom se stali zemí s nejhustším zpoplatněním silniční sítě, což by konkurenčně znevýhodnilo nejen naše dopravce, ale celou českou ekonomiku.
Také Dopravní sekce Hospodářské
komory ČR je názoru, že další rozšiřování mýta na silnice I. a II. třídy je
třeba realizovat až po objektivní analýze jeho nákladů a výnosů. „Požadujeme, aby Ministerstvo dopravy získalo dostatečné záruky, že existující
mikrovlnný systém bude možné efektivně propojit se satelitním, který se
pravděpodobně použije při rozšiřování výkonového zpoplatnění na silnice
nižších tříd. Tyto záruky by měly být
poskytnuty bez ohledu na to, zda satelitní technologii bude zavádět současný dodavatel mýtného systému v ČR,
nebo ji bude realizovat jiný subjekt,“
zdůraznil místopředseda dopravní
sekce HK ČR Petr Košan.
Dopravní federace, která sdružuje
ekologické organizace s cílem prosadit moderní koncepci dopravy
a vytvořit prostor pro zdravý
a bezpečný život občanů, usiluje
o „zásadní zdokonalení systému
mýtného pro nákladní silniční dopravu“. Požaduje, aby prioritou
v jeho dalším využívání byly zájmy obyvatel měst a vesnic trpících negativními dopady silniční
dopravy. Chce rozšířit mýtné i na
silnice I., II. a III. třídy, vyjmout
z povinnosti platit mýtné vozidla
sloužící k veřejné linkové osobní
dopravě dotované z veřejných rozpočtů, postupně zvyšovat a upravovat mýtné poplatky tak, aby motivovaly k přesunu části přeprav
nejen mimo obce, ale také na ekologičtější způsoby dopravy (železnice, kombinované dopravní systémy), a reinvestovat výnosy z mýtného podle předem jasného klíče
do snižování zátěže společnosti
nákladní silniční dopravou.
Jak to u nás funguje
V ČR se mýtné vybírá na asi 1300 km
dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy (180 km). Celkem tedy asi na dvou
procentech silniční sítě. Kamiony, pro
něž bylo zavedeno od roku 2007, platí v průměru pět korun za kilometr.
Není žádným tajemstvím, že efektivita této činnosti není zrovna nejlepší. Počet nákladních aut, jejichž řidiči loni v tuzemsku nezaplatili mýtné, vzrostl proti předchozímu roku
o 12 % na víc než 39 000. Vyplývá to
z informací na webových stránkách
celní správy. Těmto neplatičům byly
na místě uděleny blokové pokuty
v celkové výši bezmála 32 mil Kč,
což je skoro o 38 % víc než předloni.
I tak podle Martiny Vápeníkové z Ředitelství silnic a dálnic stát za rok
2010 na mýtném vybral 6,6 mld. Kč,
o 623 mil. Kč víc než v roce 2009.
Zdroj: Česmad Bohemia, HK ČR,
MD ČR, Dopravní federace (vam)
Foto: Kapsch a archiv
O čem se hovoří
Šéfové průmyslu se sešli s ministrem M. Kocourkem
Silniční dopravě chybí kapacita i řidiči
Jednali o těsnější spolupráci
V důsledku krize, která v uplynulých dvou letech silně postihla
i sektor silniční dopravy, zmizela
z trhu asi pětina původních kapacit. S přicházejícím oživením, kdy
i na výběru mýtného je jasně patrná zvyšující se intenzita provozu,
začínají být tyto dopravní kapacity
na trhu nedostatkovým zbožím.
Týká se to nejen nákladních automobilů, ale dramaticky se začíná
projevovat i nedostatek kvalitních
řidičů. Růst poptávky by se měl
bezprostředně projevit na růstu cen
za dopravní služby, což by umožnilo zdecimovaným českým dopravcům obnovit zastaralý a prořídlý vozový park. Závažnější
problémy však hrozí v oblasti lidských zdrojů.
Mnoho řidičů své zaměstnání
v důsledku krize opustilo a nyní se
už do oboru nevrací. Dopravci
proto čelí problémům s obsazením
volných míst kvalitními řidiči. Vy-
užitelnost zájemců o místo profesionálního řidiče kamionové dopravy se proti stavu v roce 2009
snížila až o 60 %. Institut silniční
dopravy, dceřiná organizace Sdružení ČESMAD BOHEMIA, nabízí řešení formou zprostředkování
služeb prověřených řidičů i vybraných řidičů zatím bez patřičné praxe, ale s dobrou perspektivou kvalitativního růstu.
Martin Felix
Nové představenstvo Svazu
průmyslu a dopravy ČR,
zvolené koncem dubna
t. r. delegáty zastupujícími
1600 firem, diskutovalo při
svém prvním zasedání s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem.
Řeč šla především o možnostech
posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky.
„Jednali jsme zejména o strategii
konkurenceschopnosti, akutní nezbytnosti výraznější podpory aplikovaného výzkumu, o budoucnosti
technického školství a v neposlední
řadě o podpoře exportu,“ shrnul výsledky setkání Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.
Ministr Kocourek připomněl záměr
založit Radu pro inovace a konkurenceschopnost, kde by se o zmíněných tématech včetně podpory ino-
vací a aplikovaného výzkumu diskutovalo.
„Český průmysl je velmi vitální.
Naším zájmem je však výrazněji
podpořit inovace a využít je k tomu,
aby se subdodavatelské firmy staly
ve větší míře i dodavateli finálních
výrobků,“ uvedl ministr v diskusi
s členy představenstva SP ČR.
Setkání bylo součástí záměru svazu
těsněji spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
a také intenzivněji jednat s členy
vlády o náladách podnikatelské sféry a o jejích zájmech.
Nový prezident SP ČR Jaroslav
Hanák vystřídal svého předchůdce
Jaroslava Míla, který stál v čele
svazu sedm let. Hanák v posledních
letech vyjednával za zaměstnavatele v tripartitě. Má i mezinárodní
zkušenosti; vedl řadu podnikatelských delegací v zahraničí. Je členem dopravního výboru evropské
konfederace zaměstnavatelů BusinessEurope v Bruselu a od roku
2008 členem prezídia světové organizace silničních dopravců IRU se
sídlem v Ženevě. Volební valná
hromada zvolila také další členy
představenstva. Viceprezidenty se
stali Jiří Cienciala, generální ředitel
a předseda představenstva Třinecké
železárny, Josef Holub, generální
ředitel Stratman & Associates, Stanislav Kázecký, předseda představentsva ZVVZ Group, Pavel Juříček, generální ředitel Brano Group,
Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto, a Jan Rafaj, ředitel
vnějších vztahů Arcelor Mittal.
V představenstvu budou dále působit Zbyněk Frolík, Martin Jahn, Jan
Wiesner, Pavel Kafka a František
Chaloupecký.
Zajímavé adresy:
www.spcr.cz
www.mdcr.cz
www.prodopravce.cz
černá azurová purpurová žlutá
6 /kvûten / 2011
Stavitelství
České stavebnictví se pozvolna vzpamatovává z hospodářské recese
Růst zatím jen relativní
O 4,6 % vzrostla meziročně
v březnu 2011 stavební produkce v České republice.
Po očištění od sezonních vlivů byla meziměsíčně vyšší
o 2,6 %. Stavební úřady
vydaly meziročně o 3,3 %
stavebních povolení méně
a jejich orientační hodnota
vzrostla o 7,9 %. Bylo zahájeno o 1,5 % bytů více než ve
stejnou dobu loni. Dokončeno bylo o 32,5 % bytů méně.
Tolik suchá statistika ČSÚ. V dlouhodobějším srovnání samozřejmě už
tak optimisticky nevypadá. Index
stavební produkce se v březnu 2011
pohyboval na úrovni roku 2006 a ve
srovnání s březnem 2009 byl o 13 %
nižší. Nicméně vzhledem k nízké
srovnávací základně vzrostla produkce v pozemním stavitelství meziročně o 3,1 % (příspěvek +2,3 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 8,9 %
(příspěvek +2,3 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2011 meziročně snížil o 2,1 %.
Jejich průměrná měsíční nominální
mzda meziročně vzrostla o 2,1 %
na 28 068 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2011 meziročně snížil o 3,3 %; stavební úřady jich
vydaly 8550. Orientační hodnota
těchto staveb dosáhla 33,3 mld. Kč
a ve srovnání se stejným obdobím
roku 2010 vzrostla o 7,9 %. Tento
růst ovlivnilo povolení energetických staveb a zčásti také nízká srovnávací základna z března 2010.
Počet zahájených bytů v březnu
2011 vzrostl meziročně o 1,5 %
a dosáhl 2404 jednotek. K růstu
nejvíc přispělo zahájení realizace
bytů v nástavbách k rodinným domům a v domovech pro seniory,
zatímco počet zahájených bytů
jak v rodinných domech (-0,9 %),
tak v bytových (-12,1 %) meziročně klesl. Počet dokončených
bytů se v březnu 2011 meziročně
snížil o 32,5 % na 1946. Počet doRok/měsíc
2008
byla 5,9 mil. Kč, což je meziroční
zvýšení o 9,9 %.
Ke konci 1. čtvrtletí 2011 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno
10,5 tisíc zakázek (růst o 11,2 %)
a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 169,1
mld. Kč (růst o 2,5 %).
Počet vydaných stavebních povolení se v 1. čtvrtletí 2011 meziročně snížil o 5,1 %; stavební úřady
jich vydaly 22 039. Na nové stavby bylo vydáno 11 922 stavebních
povolení (příspěvek -4,3 p. b., pokles o 7,7 %) a pro změny dokončených staveb 10 117 stavebních
povolení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 1,9 %).
Orientační hodnota staveb povolených v 1. čtvrtletí 2011 činila
98,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2010 vzrostla
o 21,4 %. U nové výstavby byl zaznamenán růst orientační hodnoty
stavebních povolení na 74,2 mld. Kč
(příspěvek +22,5 p. b., zvýšení
o 32,7 %). Změnou dokončených
staveb by měly vzniknout objekty
v hodnotě 24,6 mld. Kč (příspěvek 1,1 p. b., pokles o 3,5 %).
Podlahová plocha budov povolených v 1. čtvrtletí 2011 byla 1320,1
tis. m2, což v meziročním srovnání
znamená nárůst o 0,3 %. Podlahová
plocha povolených bytových budov
vzrostla (příspěvek +2,6 p. b., růst
o 4,8 %), naopak u nebytových budov klesla (příspěvek -2,3 p. b., pokles o 5,0 %).
Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí
2011 meziročně vzrostl o 7,1 %
a dosáhl hodnoty 6719. K zvýšení
došlo jak v rodinných domech (příspěvek +0,3 p. b., nárůst o 0,5 %),
tak v bytových (příspěvek +5,4
p. b., nárůst o 22,4 %). Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2011
meziročně poklesl o 33,6 % na
6111 bytů. K poklesu došlo jak
v rodinných domech (příspěvek 3,9 p. b., pokles o 8,1 %), tak v bytových (příspěvek -27,1 p. b., pokles o 71,7 %).
Podle prezidenta Hospodářské
komory ČR Petra Kužela statistiky naznačují, že se i české stavebnictví z následků krize pomalu
vzpamatovává. „Plně se z ní ale
končených bytů v rodinných domech klesl o 0,3 %, v bytových
o 75,9 %.
Co přineslo první čtvrtletí
Stavební produkce v 1. čtvrtletí
2011 ve stálých cenách meziročně
vzrostla o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní (o 1 víc)
pak o 5,4 %. Produkce pozemního
stavitelství vzrostla o 7,0 % (příspěvek +5,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční
nárůst stavební produkce o 3,1 %
(příspěvek +0,8 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více
zaměstnanci ve stavebnictví se
v 1. čtvrtletí 2011 meziročně snížil o 2,0 %. Jejich průměrná nominální mzda meziročně vzrostla
o 2,5 % na 26 094 Kč.
Počet zakázek stavebních podniků
s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 18,4 %;
v tuzemsku jich bylo uzavřeno
8041. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 30,1 %
na 47,2 mld. Kč, z toho v pozemním stavitelství na 20,8 mld. Kč
(příspěvek +3,4 p. b., růst o 6,4 %)
a v inženýrském stavitelství na 26,4
mld. Kč (příspěvek +26,7 p. b., růst
o 58,0 %). Výrazné zvýšení objemu uzavřených stavebních zakázek v inženýrském stavitelství
bylo ovlivněno nízkou srovnávací
základnou z 1. čtvrtletí 2010, kdy
hodnota uzavřených zakázek
meziročně klesla o 14,0 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí 2011
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
101,8
106,7
104,2
103,4
101,6
100,9
101,6
101,2
102,3
101,8
100,9
100,0
2009
90,5
93,0
92,2
95,9
95,4
96,1
97,3
97,7
99,7
99,6
99,9
95,0
2010
67,3
70,2
71,9
77,3
82,2
84,4
86,6
88,1
90,3
91,5
92,8
87,6
2011
72,9
80,7
82,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zdroj: SPS ČR
Index stavební produkce (vztaženo k počátečnímu roku krize 2008).
Období
Index stav. výroby
(meziročně v %)
Tady Jurkovičova vila vyrostla v roce
1906 jako vůbec první dům.
Při jejím projektování se architekt inspiroval nejmodernějšími vilovými
stavbami od Josefa Marii Olbricha
v umělecké kolonii v Darmstadtu
(1900–1901) nebo Josefa Hoffman-
na na Hohe Warte ve Vídni (1900–
1901). Dominantou interiéru je patrová schodišťová hala, v té době velmi moderní prvek přejímaný architekty z britských vzorů. Ve své době
patřil dům vedle vily pro Karla Reissiga od Leopolda Bauera (1901–
1902) mezi nejmodernější ve městě.
Kromě toho, že dům jedinečným způsobem spojuje prvky britské a vídeňské moderny s folklórními inspiracemi, zaujme i svým konstrukčním řešením. Hlavním stavebním materiálem byl kámen, dřevo a korek. Na vy-
Průměrná mzda (v Kč)
Duben 2010
-15,3
9 130
30 404
Květen 2010
0,5
9 695
26 889
Červen 2010
-4,7
9 407
27 936
Červenec 2010
-4,5
8 679
30 598
Srpen 2010
-2,1
10 087
26 868
Září 2010
-7,3
9 054
27 467
Říjen 2010
-1,4
9 380
29 194
Listopad 2010
-0,1
8 635
33 180
Prosinec 2010
-14,6
8 456
35 256
8,3
6 369
25 026
Leden 2011
Únor 2011
5,6
7 120
25 153
Březen 2011
4,6
8 550
28 068
Zdroj: ČSÚ
Meziroční vývoj stavební produkce v České republice.
ještě nevymanilo. Růst je totiž do
velké míry způsoben nízkou srovnávací základnou loňského roku,
klesl např. také počet vydaných
stavebních povolení. Pro oživení
této důležité složky národního
hospodářství je proto důležité,
aby vláda zachovala daňové zvýhodnění hypoték a stavebního
spoření pro pořizování nového
bydlení,“ zdůraznil Kužel.
Jak je na tom EU?
Podle údajů Eurostatu stavební produkce v EU 27 v únoru 2011 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů o 2,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,4 % a inženýrské stavitelství kleslo o 1,1 %.
Údaje za březen 2011 nebyly do uzávěrky tohoto vydání k dispozici.
Zdroj: ČSÚ
(vam)
Foto: Stavby SOPOS
Na aktuální téma
V ostatních zemích to chápou jinak
Uplynulý rok skončil podle očekávání meziročním propadem stavebnictví o 7,8 %, který téměř přesně
odpovídal předpokladu, jaký jsme
zakotvili v naší prognóze v publikaci „Vývoj stavebnictví do roku
2012“. Z tří možných variant jde
o tu střední, tzv. pasivní, která nepočítala s žádným protikrizovým
zásahem vlády, nebyla ani optimistická z důvodu předpokládaného
nastartování tolik očekávaného růstu HDP. Počítala také s tím, že se
bude dělat převážně na stavbách
rozpracovaných, a zahajovaných
nebude mnoho. Může se zdát, že to
není špatný výsledek. Ale pozor!
Porovnáme-li tento propad nikoli
meziročně, ale k roku 2008, prvnímu roku krize, jsme už u hodnoty
téměř 13 %, a zvážíme-li ještě neopakovatelný boom výstavby fotovoltaických elektráren (za rok 2010
se realizovalo za 50 mld. Kč!), pak
je to pokles o víc než 17 %.
Jurkovičova vila opět vítá návštěvníky
Architekt a podnikatel
Dušan Jurkovič koupil
pozemek pro stavbu svého
rodinného domu koncem
léta roku 1905. Lokalita
ve svahu nad údolím řeky
Svratky a s výhledem
do kraje patřila tehdy
k Žabovřeskám, které se
staly součástí „velkého“
Brna až v roce 1919.
Počet stav. povolení
zděné podezdívce z lomového kamene stojí dřevěná trámová konstrukce.
Hrázděné zdi vyplněné udusanou
směsí strusky, písku a hydraulického
vápna pokrývá korková izolace.
Zvnějšku byly korkové desky opatřeny omítkou cementovou, v interiéru
sádrovou. Dispoziční řešení domu
odděluje vstupní reprezentačně-společenskou část, pracovní část a soukromé obytné prostory rodiny.
Základním prostorem Jurkovičovy
vily je centrální schodišťová hala
a přijímací salon. Ostatními místnostmi v přízemí jsou dětský pokoj,
ložnice a koupelna, kuchyň a pokojík služky. V prvním patře si zařídil
pracovnu a z ochozu haly byl přístupný hostinský pokoj. V suterénu
se nacházel byt domovníka, technické zázemí a sklepy.
Statistika letošního roku zaznamenává v jednotlivých měsících meziroční nárůst o 4–8 %. Ti, kteří ji neumějí číst, a patří k nim bohužel
mnozí politici i některá média, píší
o „odrazu“ ode dna. Jak se mýlí!
Na konci první čtvrtletí, které
meziročně vzrostlo o 5,9 %, byl ale
propad k roku 2008 téměř 20 % !
Přál bych si, aby euforie byla na
místě, ale není a na konci roku bude ještě podstatně hůř. Vláda se bohužel dokázala postavit čelem
k protikrizovým opatřením pouze
v průmyslu. Stavebnictví, které ještě na počátku loňského roku zaměstnávalo 540 tisíc pracovníků, jich
muselo 30 tisíc poslat domů a další
budou přibývat. Tenhle obor stojí
v České republice zkrátka mimo
pozornost! Proč to ale v ostatních
zemích chápou jinak?
Ing. Václav Matyáš,
prezident, Svaz podnikatelů
ve stavebnictví v ČR
Nejcharakterističtějšími vnějšími
prvky domu se kromě mohutné kamenné vstupní lodžie stala zejména dřevěná řezbovaná brána a skleněná mozaika s motivem pohádky
Bača a drak na čelní fasádě.
V roce 1963 byl dům prohlášen
kulturní památkou. Roku 2006 ho
stát od soukromých majitelů koupil a svěřil do správy Moravské
galerie v Brně. Ta zpracovala projekt Centrum Dušana Samo Jurkoviče, s nímž uspěla v žádosti
o grant z Finančních mechanismů
Evropského hospodářského prostoru a Norska. V letech 2006
a 2007 vypracoval tým odborníků
pod vedením kanceláře Transat architekti komplexní průzkum, na
který v letech 2009 až 2010 navázala generální obnova domu.
Od dubna 2011 je Jurkovičova vila
v ulici Jana Nečase 2 otevřena veřejnosti. Podrobnosti na: www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila.
Zdroj: Moravská galerie v Brně (mv)
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
7
O b c h o d , s l u Ï b y, f i n a n c e
Hospodářský vzestup v Evropě brzdí především inflace a státní zadlužení
Co věstí GfK Euroklima
Nálada evropských spotřebitelů je dnes určována především rostoucí inflací a vysokým státním zadlužením.
Konstatoval to mj. nově zavedený průzkum GfK Euroklima, který přináší přehled
o vývoji očekávání konjunktury, cen a příjmů a sklonů
nakupovat spotřebitelů.
Byl proveden v Bulharsku, SRN,
ve Francii a Velké Británii, v Itálii,
Rakousku, Polsku, Rumunsku, ve
Španělsku a v České republice.
Těchto deset zemí tvoří asi 80 %
obyvatelstva z 27 států EU.
Vliv finanční a hospodářské krize
se v zemích unie projevuje různě.
Zatímco v Německu je za poslední
rok cítit zlepšení, především Španělsko, Velká Británie a většina východoevropských zemí stále velmi
trpí následky největší recese od
druhé světové války.
Převládajícím tématem v Evropě je
nyní inflace. Peněženky spotřebitelů zatěžují stoupající spotřebitelské
ceny a vysoké náklady na benzin
a surovou ropu. Zvlášť postižena je
Velká Británie, kde inflace stoupla
z 3,3 % v listopadu uplynulého roku na 4,4 % v únoru 2011, ač koncem dubna mírně klesla na 4 %.
Evropská centrální banka poprvé
od začátku finanční krize zvýšila
hlavní úrok o 0,25 základního bodu na 1,25 %.
ky v čele se Škodou Auto, která
zvýšila v prvním čtvrtletí 2011 svůj
obrat o 21,4 %. Přesto nálada spotřebitelů od začátku roku podstatně
klesla. Současná vláda chce bojovat
s relativně vysokým státním zadlužením. Nedůvěra občanů k vládním
škrtům a reformám má podobné
důvody jako ve Velké Británii.
Druhý velký problém v těchto zemích představuje vysoké státní zadlužení. Na jedné straně musely
především velké evropské země
zaplatit vysoké částky do evropského záchranného fondu, na straně druhé vydaly všechny národní
vlády k dispozici hodně peněz na
stabilizaci, resp. stimulaci ekonomiky. Nejvyšší státní zadlužení
v EU má Itálie – 118,9 % hrubého
domácího produktu.
Šetřit, nebo investovat?
Pouze Němci a Rakušané vycházejí
z toho, že konjunktura poroste.
V Rakousku byl v březnu ukazatel
38,2 bodu a v Německu dokonce
49,5 b. Jeho hodnota může přitom
kolísat mezi -100 b. a +100 b. Také
ve Španělsku a v Rumunsku by měla stoupnout. V České republice
a Bulharsku se čekal naopak výrazný pokles.
Finanční krize má dalekosáhlé následky na hospodářství ve Velké
Británii, kde měla tradičně vysoký
podíl na HDP soukromá spotřeba,
ze značné části financovaná prostřednictvím úvěrů. Přesto tam
v únoru 2010 dosáhl ukazatel očekávání konjunktury 31,4 b., nejvíc
od října 1997. Vládní program
tvrdých úsporných opatření především ve veřejném sektoru se však
setkává s odporem obyvatel v obavách, že ještě prohloubí recesi.
Hospodářství České republiky se
zotavuje z krize jen pomalu. Příznivě se na tom podílejí některé podni-
SOCR je pro korektní vztahy
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přijal samoregulační opatření
Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR (SOCR ČR)
se rozhodl přijmout samoregulační opatření v oblasti
vnitřního obchodu, která
by měla pomoci k zlepšení,
rozvoji a trvalé udržitelnosti
obchodních vztahů mezi
jednotlivými účastníky
dodavatelského a distribučního řetězce.
Cílem je přispět ke kultivaci obchodních vztahů, k posílení konkurenceschopnosti podnikatelů
a ke korektnímu prostředí na českém trhu, které by bralo ohled na
maximální výhody pro české spotřebitele.
Obchodní společnosti, kterých se
Memorandum týká, jsou velkoa maloobchodníci, členové SOCR
ČR, kteří obchodují se zbožím potravinářského charakteru. Prohlášení je i výzvou pro další podnikatele v sektoru vnitřního obchodu,
aby se k přijetí níže uvedených zásad připojili.
Příslušné členské firmy SOCR ČR
se dohodly dodržovat ve svém jednání vůči druhé smluvní straně
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) následující zásady:
• nepožadovat plnění bez jakékoliv
protihodnoty;
• zajišťovat transparentnost a srozumitelnost smluvních podmínek
pro všechny zúčastněné strany;
• neprosazovat možnosti jednostranné změny ceny zboží po dodání bez
Obavy z cenového růstu se zvyšují
Ve všech hodnocených zemích EU,
s výjimkou Bulharska, narostla cenová očekávání. Zvlášť silně se to
projevuje ve Francii (46,9 b.).
V Itálii si starosti kvůli inflaci dělá
víc než polovina spotřebitelů. Rumuni se obávají dalšího zvyšování daní
a dávek, takže jejich cenové očekávání v březnu stouplo o 29,7 b.
Rostoucí obavy evropských spotřebitelů z inflace ovlivňují také příjmová očekávání. V Německu, které
se s hospodářskou krizí vyrovnává
velmi dobře, se stabilizovala na vysoké úrovni a dosahují 40,5 b. Tamní
podniky nemusely ani během recese
díky rozšířeným možnostem práce
na zkrácený pracovní úvazek a státním hospodářským programům na
podporu konjunktury propouštět.
Francie zaznamenává s -39,2 b. nejhorší výsledek mezi zmiňovanými
zeměmi EU. Hodnota ukazatele od
ledna 2010 klesla o 30,6 bodu.
Francie sice přestála hospodářskou
krizi a utrpěla méně ran než některé
jiné evropské země, ale za cenu
masivní státní podpory konjunktury. Kvůli ní v roce 2010 stouplo zadlužení země na 7,8 % HDP. Připředchozího ujednání o této možnosti a podmínkách a způsobu
realizace této změny;
• neprosazovat kompenzace ztrát
nebo zisků bez předchozího ujednání (např. prodej nového zboží
apod.);
• nepodmiňovat dodávky zboží dodávkou jiného zboží či služeb;
• zohledňovat zájem na podpoře
prodeje českých potravin a rozšiřování regionálních obchodních
vztahů.
Nesprávné, či nevhodné obchodní
praktiky se mohou vyskytovat na
obou stranách smluvních vztahů.
Proto svaz vyzval také profesní
partnery z oblasti výroby, zpracování a distribuce potravinářských
výrobků, aby následovali příkladu
obchodníků a přijali obdobný etický závazek.
tom kritéria stability pro eurozónu
povolují jen 3 %. Státní zadlužení
se mezitím z 68 % HDP v roce
2008 zvýšilo na 84 %.
V souladu s příjmovými očekáváními klesá v Evropě také sklon nakupovat. Jenom v ČR (v březnu
t. r. vzestup o 7,8 b. na -2,9 b.), Rakousku a Itálii jsou tendence k růstu. Rumunsko má ukazatel -35,1 b.,
naopak nejvyšší hodnoty vykazují
Rakousko s 30,9 b. a Německo
s 34,3 b.
Hospodářská krize zasáhla české
spotřebitele se zpožděním teprve
koncem roku 2009, ale výrazně. Od
základu změnili své spotřebitelské
chování od spontánní spotřeby k promyšlenému nakupování. Na významu získala výrazně kvalita vůči
kvantitě. Od konce roku 2010 ale tato tendence opět klesá a sklon nakupovat od listopadu stoupl o 17 b.
Polské hospodářství je silně ovlivňováno domácí poptávkou. Nebylo
během hospodářské krize postiženo
tak silně jako ekonomika exportně
orientovaných evropských zemí.
Proto tam ukazatel sklonu nakupovat vzrostl z -26,7 b. v dubnu 2009
na 16 b. v březnu t. r. Odborníci
předpovídají v tomto roce pro Polsko hospodářský růst 4,1 %.
Výsledky jsou výtahem z mezinárodně rozšířené studie „GfK-Konsumklima MAXX“ a jsou založeny
na rozhovorech se spotřebiteli, které
byly z pověření komise EU měsíčně
prováděny ve všech zemích EU.
Zdroj: GfK
(vam)
Foto: archiv
Vedení SOCR beze změn
Valná hromada Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR 20. dubna
2011 mj. zvolila staronové vedení této organizace. V jeho složení totiž
nedošlo ve srovnání s předchozím
obdobím k žádným změnám. Do čela Svazu byl jako prezident opět zvolen Zdeněk Juračka. Rovněž dosavadní viceprezidenti obhájili své posty v tomto složení: Petr Vyhnálek –
viceprezident pro obchod, Pavel
Hlinka – viceprezident pro cestovní
ruch, Michal Ševera – viceprezident
pro evropské záležitosti.
(so)
Stojí za pozornost:
www.gfk.cz
www.socr.cz
www.vasiporadci.cz
Jak si vybrat správného finančního poradce
V České republice přibývá
finančních poradců jako
hub po dešti. Řada z nich
je velmi kvalitních a seriózních, ale přibývá bohužel
i těch, u nichž blaho klienta
rozhodně není na prvním
místě. Umíte si tedy vybrat
partnera, kterému dovolíte,
aby spolurozhodoval o hospodaření s vašimi penězi?
Pokud jste se rozhodli, že pod tíhou
úsporných balíčků naší vlády bezpečně uložíte a zhodnotíte své peníze, založíte dětem spoření nebo životní pojištění anebo jen potřebujete poradit s pojištěním bytu, určitě
přemýšlíte nad tím, na jakého odborníka se obrátit. Finančních poradců je v ČR spousta, od nezávislých konzultantů až po ty, kteří vystupují pod hlavičkou konkrétního
finančního ústavu. Při jejich výběru
je však třeba respektovat několik
důležitých zásad:
1. Dejte na první dojem. Seriózní
finanční poradce se vám hned na
začátku představí, řekne vám,
pro jaké finanční ústavy pracuje
a jak je odměňován. Není na škodu poptat se také mezi přáteli
a známými, zda mají s někým
konkrétním pozitivní zkušenost.
2. Pokud po vás bude finanční poradce chtít citlivější informace
týkající se vašich rodinných
a majetkových poměrů a už uza-
vřených smluv, neděste se. Potřebuje je k tomu, aby dokázal
udělat analýzu vašich potřeb,
a mohl vám připravit nabídku
přímo na míru. Sami pak uznáte,
že mít třeba tři životní pojistky
na manželku nemá žádný smysl.
3. Myslete na to, že finančnímu poradci budete svěřovat možná doslova celé jmění, a proto nespěchejte. Na první schůzce se vzájemně „oťukejte“, na další už by
vás měl poradce seznámit s konkrétním finančním plánem.
4. Hlavně nejednejte pod tlakem!
Chce po vás finanční poradce,
abyste hned podepsali smlouvu,
kterou pro vás připravil? Důvodem může samozřejmě být i extrémní výhodnost nabídky od
konkrétní banky (např. většina
finančních institucí má občas
výhodnější akci limitovanou ke
konkrétnímu datu). Ale v každém případě by podobný spěch
měl zvýšit vaši obezřetnost.
Vezměte si čas na rozmyšlenou,
poraďte se nad nabízenými pro-
dukty s rodinou a až pak podepisujte smlouvy.
5. Nepůjčujte si! Na spotřebitelských úvěrech nebo „rychlých“
půjčkách ještě nikdo nevydělal;
bance za půjčené peníze draze
zaplatíte. Pokud nejste v extrémně vážné životní situaci, rozhodně nedělejte dluhy. Seriózní poradce by vám měl doporučit, jak
si vytvoříte takovou finanční rezervu, abyste si už nikdy nemuseli půjčovat.
6. Pokud ve svém okolí nemáte nikoho, kdo by vám nějakého finančního poradce doporučil, můžete hledat inspiraci třeba na internetu. Stačí do vyhledávače zadat heslo: finanční poradci, a pak
už jen vybírat mezi mnoha nabídkami. Např. na portálu Vasiporadci.cz, který znikl na konci minulého roku a zprostředkovává kontakt mezi zájemci a pečlivě prověřovanými finančními poradci,
kterých je na portálu přes 200.
Zdroj: Vasiporadci.cz
(vam)
Foto: Koruna FS
černá azurová purpurová žlutá
8 /kvûten/ 2011
Evropská unie
Řešením je úplná modální integrace sítí a odstranění současných překážek
Výhled evropské dopravy
Jen 12 % evropských
občanů nakupuje po internetu přes hranice svého
státu. Jedním z důvodů
je nedostatečná důvěra
spotřebitelů i obchodníků.
Víc než 35 zástupců evropských institucí, členských
států a podnikatelů se shodlo na potřebě lepší spolupráce EU s členskými státy
v oblasti udržitelnosti
a konkrétních a lépe analyzovaných opatření obsažených v Bílé knize k dopravě.
Evropská komise se rozhodla tento
stav změnit a chtěla polovinu současné právní úpravy spotřebitelského práva (4 směrnice) nahradit jedinou směrnicí, založenou na principu plné harmonizace. Během víc než dvouletých
diskusí v Radě EU a v Evropském
parlamentu se ale ukazuje, že možná
dohoda bude ještě méně ambiciózní.
Nová pravidla nebudou pravděpodobně platit dřív než v roce 2014.
Cílem revize spotřebitelského práva je
zlepšit regulační rámec spotřebitelských práv. Původní návrh počítal s naprostou koncepční změnou – místo
současného principu minimální harmonizace (pro celou EU platí minimální pravidla, která si mohou státy
zpřísnit) navrhl princip plné harmonizace (stejná pravidla pro celou EU).
Rada EU se shodla, že bude lepší trvat
na původním záměru plné harmonizace i za cenu vypuštění podstatné části
návrhu – dalších práv spotřebitelů
v oblasti kupních smluv a smluvních
podmínek. To podporují i podnikatelské a zaměstnavatelské organizace. EP
je ale jiného názoru a prostřednictvím
svého Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele prosazuje komplexní právní úpravu založenou na kombinaci minimální a maximální harmonizace.
Trochu „maďarský guláš“.
(mk)
Debatu k této problematice uspořádaly CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU, Stálé zastoupení ČR při EU a Skupina
AWT.
Evropská komise zveřejnila poslední Bílou knihu k dopravě v březnu
2011. Obsahuje návrhy na modernizaci a dekarbonizaci evropského dopravního sektoru s cílem vytvořit
konkurenceschopný a udržitelný dopravní systém a skutečný Jednotný
dopravní prostor bez vnitřních bariér. První Bílá kniha z roku 1992 otevřela dopravní trh, další z roku 2001
se věnovala vyvážení různých druhů
dopravních prostředků s cílem vyrovnat se s omezením kapacit. Cílem Bílé knihy z roku 2011, nazvané
„Plán Jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“,
je zasadit sektor dopravy do širšího
kontextu strategie Evropa 2020.
Účastníky diskuse přivítala Lucie
Šestáková, pověřená výkonem funkce stálé představitelky České republiky v COREPER I. „Česká republika Bílou knihu Evropské komise
vítá, obzvlášť na ní oceňuje rozlišení
mezi různými druhy dopravy a podporu infrastrukturní dopravy napříč
Trochu guláš
Diagnóza unie
Dokončení ze str. 1
Mohla byste uvést příklady nějakých témat nebo problémů, jejichž
projednávání na půdě EP jste iniciovala nebo výrazněji ovlivnila
a s jakým výsledkem?
Je toho víc, ale vysvětlím jen ty nejaktuálnější. Jako zpravodaji pro
Směrnici o pojištění bankovních
vkladů se mi podařilo přesvědčit
Výbor pro vnitřní trh, aby se pojištění vztahovalo i na obce, a zejména
aby zkrácená lhůta pro vyplacení
vkladů klientů krachujících bank až
do výše 100 000 EUR byla závazná
a lidé měli jistotu, nikoli jen naději,
že své peníze uvidí do sedmi dnů.
Současně se mi povedlo prosadit ve
výboru návrhy, které sníží náklady
bank na vytvoření zajišťovacího
systému – zejména pro české banky
je to úspora jedné a půl miliardy korun. Očekávám, že proto dojde
i k snížení poplatků pro klienty. Za
úspěch považuji také prosazení padesáti pozměňovacích návrhů, které
zvyšují práva spotřebitelů pro on-line nákupy – například provozovatelé internetových obchodů budou povinni dodat zboží do každé země
Unie, pokud je to technicky proveditelné a zákazník je připraven
uhradit dodatečné náklady. Dosavadní stav, kdy byli čeští zájemci
o nabídky iTunes či Amazon odmítáni, jsem považovala za umělé překážky jednotného trhu. A nešlo
o detail – podle Eurostatu odmítali
prodejci plnou třetinu přeshraničních obchodů. Díky mé tříměsíční
kampani se podařilo získat nadpoloviční počet poslanců pro deklaraci
za zrušení kanadských víz pro české
občany a dát jasně najevo, že jsou
ohroženy ratifikace důležitých
smluv mezi EU a Kanadou do doby,
než jednostranná vízová povinnost
bude opět zrušena.
A pokud jde o zahraniční témata?
V současné době se snažím získat
podporu i pro lidi, kteří z mého pohledu stojí poněkud mimo zájem
Unie – ta se sice dlouhodobě staví za
práva disidentů na Kubě, v Číně a jiných nedemokratických režimech,
ale nepochopitelně liknavá je k systematickému pronásledování a vraždění obyvatel Egypta, Nigérie, Iráku či
Íránu a dalších zemí jen proto, že se
hlásí ke křesťanství. Jinými slovy nevěnuji se jen otázkám vnitřního trhu
a ochrany evropských spotřebitelů.
Jako místopředsedkyně shromáždění
ACP-EU jsem odpovědná za otázky
lidských práv v rozvojových zemích
– připravila jsem zprávu o pomoci
interním uprchlíkům, jejichž počet
stoupá nejen kvůli etnickým konfliktům, ale i klimatickým změnám, dále
prosazuji, aby se přístup k pitné vodě
stal základním lidským právem.
Světem i Evropou se prohnala finanční krize a jen zvolna doznívá
ekonomická recese. Projevilo se to
nějak i v činnosti EP?
Tak vidíte, zase jsme u evropské
ekonomiky. Ale chápu, že to je priorita médií i občanů. Ekonomická
krize, která byla odstartovaná destabilizací bankovního sektoru, má
hlubší kořeny. Evropa trpí odlivem
investic, a tím i pracovních příležitostí do zemí s nízkými pracovními
a ekologickými náklady. Přijali jsme
sice řadu opatření na ozdravení finančního sektoru, ale to nejdůležitější je zvýšit naši konkurenceschopnost. Jednak tím, že naše podnikatele
nebudeme zatěžovat dalšími náklady, že dokončíme vnitřní trh a také
začneme hájit evropské zájmy na
globálním hřišti aspoň tak efektivně,
jako do dělají Spojené státy, a zejména Čína. Lisabonská smlouva posílila kompetence EU v zahraničních
Evropskou unií“, uvedl Jan Němec,
dopravní atašé ze Stálého zastoupení České republiky při EU a dodal:
„Hovoříme-li však o udržitelnosti
a ekologizaci dopravy, musíme zajistit, aby to nebylo na úkor její konkurenceschopnosti.“
Gergely Sulyok, ekonomický analytik z Evropské komise, zdůraznil,
že doprava je páteří Jednotného
trhu a obchodu vůbec. Bílá kniha
2011 obsahuje 40 iniciativ rozdělených do čtyř kategorií – vnitřní trh,
inovace, infrastruktura a mezinárodní
dimenze. „Emise skleníkových plynů
z osobní dopravy odpovídají asi 60 %
emisí vyprodukovaných celým sektorem dopravy v EU a čtvrtina z celkových emisí dopravy pochází z městské dopravy“, uvedl Sulyok. Téměř
96 % dopravy je dnes závislých na
ropě, jejíž cena v budoucnu poroste.
Proto je nutné dopravní systém změnit. Bude muset být méně náročný na
energetické zdroje, používat „čistší“
druhy energie a efektivně využívat
multimodální, integrovanou a „inteligentní“ síť.
Olga Sehnalová, členka Výboru pro
dopravu a cestovní ruch Evropského
parlamentu, uvedla, že se diskuze
v EP na toto téma teprve rozbíhají:
„Je potřeba veřejné a politické podpory, která povzbudí všechny aktéry,
aby se podíleli na vytvoření Jednotného evropského dopravního prostoru
a spolupracovali na jeho vytvoření.“
„BUSINESSEUROPE obecné cíle
Bílé knihy k dosažení udržitelé dopravy podporuje,“ sdělila Anna
Constable, poradkyně oddělení pro
vnitřní trh BUSINESSEUROPE.
Dodala, že je potřeba vzájemně
propojených iniciativ týkajících
se infrastruktury, dopravních prověcech, ale stále je těžké dosahovat
konsenzu mezi 27 státy v Radě a postupovat společně, tedy efektivněji.
Spěje např. k řešení podle mnohých nákladné a nesmyslné „pendlování“ EP mezi Bruselem a Štrasburkem?
Bohužel, v dohledné době sotva.
Mám Štrasburk velmi ráda, ale cestování poslanců, a především stěhování
agendy Evropského parlamentu
z Bruselu do Štrasburku je zbytečná
zátěž a pro mou práci nepříjemná
komplikace. Štrasburk byl podobně
jako Brusel a Lucemburk zakotven
coby sídelní město evropských institucí v zakládajících smlouvách Evropských společenství s ohledem na jeho
polohu a symbolický význam: je to
město na německo-francouzské hranici, s německým názvem, ale francouzštinou v ulicích, je to symbol smíření
národů, mezi nimiž se po staletí rozpoutávaly evropské války, je to město,
kde se potkává historie s moderní dobou. Po půl století od Římských
smluv je to však zbytečný luxus, ale
pro jejich změnu není dostatek vůle
především ze strany zmíněných velmocí. V parlamentu opakovaně přijímáme usnesení ke zrušení plenárek
ve Štrasburku, ale ani naše vláda se
nepokusila při jednání o Lisabonské
smlouvě navrhnout změnu.
Jste povoláním lékařka. Kdybyste měla vystavit Evropské unii
zdravotní průkaz s diagnózou
současného stavu a s výhledem do
budoucna, jaký by asi byl jeho
obsah?
Zdravý organismus, jehož metabolismus je ale zpomalen částečnou
obezitou, a se sníženou imunitou.
Srdce a mozek v pořádku, kosti také, ale málo pohybu a sedavé zaměstnání. Při zeštíhlení administrativy
a správné životosprávě bude Unie
moci časem vysadit podpůrné léky,
které dnes nahrazují chybějící energii. V opačném případě bude náchylná k virovým onemocněním
středků a vybavení, informačních
a komunikačních technologií, síťových služeb a provozních a administrativních postupů. Důraz by měl
být kladen na vytvoření podmínek
pro efektivní multimodalitu a dokončení vnitřního trhu dopravy nikoliv na nucené upřednostňování
některých druhů dopravy.
Mark Billiet, vedoucí oddělení pro
nákladní dopravu a záležitosti EU
v oblasti životního prostředí Mezinárodní unie silniční dopravy, uvedl, že
Bílá kniha postrádá konkrétní opatření: „Cílů předešlé Bílé knihy zatím
nebylo plně dosaženo, a proto se musíme ujistit, že tentokrát uspějeme.
Potřebujeme dopravní systém se všemi druhy dopravy, který bude založen na efektivním využívání zdrojů.
Nucený modální přesun nemůže fungovat.“ Zdůraznil, že je důležité snižovat environmentální dopad komerční silniční dopravy, a to už od
zdroje. Ambice Bílé knihy jdou dob-
rým směrem, nicméně jsou vzdálené
realitě. Členské státy si nadále ponechávají svá ochranná opatření.
„Při zavádění našich lokomotiv na
vnitřní trh (a to jen ve čtyřech zemích) jsme se setkali se zatěžující
byrokracií. Potřebujeme zjednodušit přístup na vnitřní trh cestou snižování administrativní zátěže a posílení spolupráce napříč EU,“ dodal
Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace Skupiny AWT. Upozornil rovněž na případný dopad nové
environmentální legislativy do konkurenceschopnosti dopravy.
Michal Kadera, ředitel CEBRE
(podporováno CzechTrade)
Foto: DB Schenker
vyvolaným vnější infekcí a s každou dávkou antibiotik se bude dál
připravovat o svou přirozenou obranyschopnost. A v každém případě
doporučuji i hlubší kontemplaci
nad duchovní hygienou, nejen nad
tělesnou schránkou.
politiky, a pokud ano, jak se na
to dívají?
Ano, Česká republika není ostrov,
politické dění u nás zajímá nejen naše sousedy, ale i další země Unie –
otázky politické kultury, popřípadě
takových jevů jako korupce či role
bezpečnostních služeb mají nadnárodní povahu. Stejně jako chování
a výroky hlavy státu. V tomto ohledu
nejsme jediní, kdo řeší podobné
problémy na úrovni nejvyššího establishmentu, nebo kdo čelí znechucení lidí politikou. Není to omluva, jen
konstatování. Asi největší překvapení jsme v Evropském parlamentu
opravdu vzbudili shozením vlády
během českého předsednictví v Radě
EU. Současnou situaci vnímají kolegové jako něco, co znají trochu z Itálie, trochu z Rumunska, trochu ze
své vlastní země.
A jaké léky či procedury byste pacientovi předepsala?
Jak už jsem naznačila: dodržování
pravidel správné životosprávy, tedy
volný pohyb osob, zboží, kapitálu
a služeb, co nejméně umělých injekcí, jako jsou dotace či přechodná
omezení, a víc studia a sebevědomí
vůči třetím stranám – v politice, hospodářském vývoji i obchodu.
Pociťujete dostatečnou oporu
v české diplomacii a politické reprezentaci – kde více, a kde méně?
Dlouhodobě, myslím, platí, že česká
diplomacie je ve svých postojích
konzistentní a čitelná. V rámci EU je
mi bližší konzervativně-liberální než
socialistické pojetí ekonomiky a poměru sil mezi centrální mocí a regionální samosprávou. Jsem zastáncem
pravidel subsidiarity, volného trhu,
ale za rovných pravidel. Jako křesťanský demokrat volám jen po větší
předvídavosti a odpovědnosti za naše kroky. A tím se dostávám i za hranice zemí Unie – v lednu jsme společně s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem vyzvali ministra
zahraničí ČR k hlasitější obhajobě
práv už zmíněných křesťanských
menšin v muslimských zemích. Reakce ministra Karla Schwarzenberga, že se česká diplomacie bere stejně za práva křesťanů jako Eskymáků,
mě poněkud zklamala –nevím aspoň
o tom, že by se někde na likvidaci
Eskymáků podílely složky státní
moci a že by šly ztráty na jejich životech do desítek. Tady bych si přála
oporu větší, a to nikoli kvůli sobě.
Nepřehlédněte:
www.cebre.cz
www.businessinfo.cz
www.evropska-unie.cz
Váš mandát sice vyprší až za tři
roky. Přesto, uvažujete už dnes
o tom, že budete kandidovat znovu, příp. co byste chtěla dělat, pokud EP opustíte?
Když vám řeknu, že svou práci beru
jako službu, uvěříte mi? Pokud ne,
těžko mi budete dál rozumět. Jako lékařka nerada odcházím od rozdělané
práce, takže záleží na tom, v jakém
stavu bude moje práce za tři roky, ale
také na tom, zda si budu věřit, že ji
dokážu zvládnout. V každém případě
bych chtěla pomoci KDU-ČSL k návratu do Poslanecké sněmovny, kam
podle mého názoru patří a dnes velmi
chybí. Pokud jde o budoucnost, tak
se moc těším, až se na svém statku
v jižních Čechách budu plně věnovat
zahradničení a chovu skotu. Je to napůl bukolická idyla a napůl přání prospět malým „kibucem“ zamilovanému kraji, ale zda ten čas přijde za tři
roky … dnes bych řekla, že ano, ale
raději se znovu zeptejte zítra.
Děkuji za rozhovor.
Vědí vaši kolegové a kolegyně
v EP, co se v posledním půlroce
děje v nejvyšších patrech naší
Miloš Vávrů
Foto: archiv Z. R.
ãerná azurová purpurová Ïlutá
kvûten/2011/
9
Automobily
Opel Zafira 1.6 CNG EcoTec TURBO na stlačený zemní plyn
Dobrý a levný sluha
Stupňující se tlak na snižování zátěže životního prostředí patří (nejen) v automobilovém průmyslu mezi
nejvýraznější charakteristiky posledních let.
Producenti aut jsou tak mj.
stále přísnějšími euro normami nuceni snižovat spotřebu pohonných hmot,
produkci škodlivých emisí,
a přitom zároveň zvyšovat
hospodárnost provozu.
Na nejprestižnějších světových
oborových přehlídkách v Ženevě,
ve Frankfurtu, v Paříži, Detroitu
a nyní i v Pekingu přibývá každým rokem vystavených elektromobilů a vozů s hybridním pohonem. O slovo se ale znovu, a stále
výrazněji, hlásí i vozy, jejichž pohon zajišťuje médium, použité ve
spalovacím motoru už dávno.
Historie
Plyn – konkrétně metan byl údajně
použit ve spalovacím motoru už
v roce 1872, tedy dřív než dnes nejobvyklejší kapalné pohonné hmoty,
benzin (1873) a nafta. Ty pak koncem 19., a zejména ve 20. století kariéru plynu v automobilovém průmyslu na několik desetiletí přerušily.
O jejich návrat se postaral až nedostatek kapalných pohonných hmot za
první i druhé světové války.
Se systematickým používáním stlačeného plynu (nejdříve svítiplynu)
k pohonu automobilů se ale začalo
už kolem roku 1930 ve Francii
a záhy se ujalo i v dalších evropských zemích. U nás se začal plyn
využívat v hnacích agregátech automobilů, autobusů a traktorů v roce 1936. Vítkovické železárny jako
první vyráběly kompresní tankovací stanice a provozovaly na svítiplyn vlastní nákladní vozy.
Mnozí ze čtenářů Podnikatele si jistě pamatují dobu, kdy se zemní
plyn začal opět jako pohonná hmota uplatňovat i u nás, tehdy ještě
v ČSSR. Roku 1981 tu byla provedena první přestavba vozidla na
zemní plyn.
Současnost
Do tohoto čísla si redakce Podnikatele objednala test vozu s pohonem
Opel dokázal jako první v modelu Zafira 1.6 CNG ecoFLEX Turbo spojit hospodárný
pohon na CNG s výkonnou turbotechnologií.
na CNG (Compressed Natural Gas –
anglické označení pro stlačený zemní plyn). Taková vozidla je u nás
možné pořídit ve všech kategoriích,
od osobních přes nákladní až po autobusy. Osobní vozy a malé dodávky
v tomto provedení nabízejí u některých svých modelů značky VW,
Opel, Mercedes a Fiat. K testu jsme
si vybrali vůz, který si v segmentu
MPV dobyl už v minulých letech
pověst univerzálně použitelného
a uživatelsky mimořádně vstřícného
automobilu.
Šifra Flex7
Opel Zafira bodoval u zákazníků už
od svého uvedení na trh roku 1999.
Rüsselsheimská automobilka tenkrát jako první nabídla sedmimístné MPV, a navíc s atraktivním systémem sklápění sedadel Flex7, který udělal modelu dobré jméno.
Inovace spočívala v tom, že šesté
a sedmé sedadlo lze složit do podlahy, takže jedete-li v pěti, máte
k dispozici celý zavazadlový prostor. Zafira se na několik let stala
bestsellerem a hranici milionu vyrobených vozů tohoto modelu Opel
překonal už v roce 2003.
Není tedy divu, že pro tovární produkci vozů s pohonem na CNG byla vedle malého užitkového vozu
COMBO vybrána právě také
Zafira. Hlavní výhoda první Zafiry
s atmosférickým motorem 1.6, v to-
várně přestavěné na CNG, spočívala v umístění čtveřice tlakových
láhví s kapacitou 21 kg pod podlahu automobilu. Díky tomu zůstala
zachována jeho mimořádná užitná
hodnota a flexibilní zavazadlový
prostor od 140 do 1180 litrů. Na
benzin, který se používá při studených startech a ve chvíli, kdy dojde
zemní plyn, pak zbyla jen čtrnáctilitrová nádrž, což samozřejmě limituje akční rádius vozu na jedno natankování. Největší slabinou první
Zafiry CNG ale byla její nízká dynamika. Zážehová šestnáctistovka
o výkonu 69 kW měla co dělat
i s běžnou Zafirou. Verze CNG zvýšila její hmotnost, takže nejvyšší
rychlost vozu klesla na 165 km/h
a zrychlení z nuly na stovku vzrostlo na 17 s.
Proměna
Vše změnila přeplňovaná verze
motoru 1,6 l s mnohem zajímavějším výkonem 110 kW a 210 Nm točivého momentu (v rozmezí 2300–
5000 ot. min.-1). To zajišťuje dostatek dynamiky za všech okolností,
a umožňuje tedy radost ze svižnější
jízdy, ale zaručuje i velmi nízkou
spotřebu v běžném provozu.
Při testu jsem neměl příležitost prověřit hospodárnost v plném zatížení.
Ale při obsazení od dvou do čtyř pasažérů nám Zafira „brala“ kolem
5,5 kg CNG na 100 km, což zname-
ná výdaj asi 110 Kč, tedy 1,21 Kč na
jeden km. O tom se samozřejmě nemůže uživatelům vozů s benzinovými a naftovými agregáty ani zdát.
Roční úspora při ujetí 30 000 km činí u Zafiry na zemní plyn proti benzinovému motoru přes třicet a proti
naftovému asi patnáct tisíc Kč.
Vůz, který zrychluje z 0 na 100 km/h
za pouhých 11,5 s a atakuje nejvyšší
rychlost 200 km/h, produkuje jen
144 g/km CO2, což je v této výkonové kategorii i třídě nový rekord.
V plném sedmimístném obsazení to
znamená jen necelých 21 gramů CO2
na sedadlo a kilometr! A výfukové
plyny neobsahují v podstatě žádné
saze.
Ceny CNG se díky vládní regulaci
daní prakticky nemění. Tato daňová
politika by měla být v řadě evropských států platná přinejmenším do
roku 2018.
Obavy
Přetrvávajícím předsudkem jsou
obavy z nebezpečí, které pro mnoho
lidí stále představa stlačeného zemního plynu pod podlahou vozu představuje. Mezi bezpečnostní prvky
Zafiry 1.6 CNG ecoFLEX Turbo patří i zásobníky plynu z vysokopevnostních ocelí a plynové potrubí
z nerezavějící oceli – obojí je umístěno mimo zóny ohrožené případným nárazem. Německý autoklub
ADAC bariérovým testem jasně
prokázal, že riziko požáru CNG vozů není o nic vyšší, než u benzinových modelů, a to i proto, že zemní
plyn je méně hořlavý než benzin či
nafta. Zafira také získala nejvyšší
pětihvězdičkové hodnocení za
ochranu pasažérů v nárazových testech programu Euro NCAP.
Nevýhody?
Pravda, počet stanic CNG u nás stále
není plně vyhovující. V březnu 2011
jich bylo v ČR v provozu 47, z toho
33 veřejných. Každý rok má být
zprovozněno asi 8 až 10 dalších.
V Praze by do roku 2020 mělo být
asi 15–20 stanic, což by naše hlavní
město dostalo v tomto ohledu na
úroveň Vídně nebo Mnichova.
Plynárenské společnosti se zavázaly
k výstavbě 100 stanic, ale staví je i jiné soukromé společnosti. Kdo vnímá řídkou síť stanic CNG jako příkoří, může si být jist, že jde o dočasnou
nevýhodu.
Druhá miska vah
Kromě uvedených údajů o hospodárnosti provozu, trvale nižší ceně
CNG a ekologické šetrnosti mají
vozy CNG ještě další přednost. Od
1. 1. 2009 byla zavedena nulová
sazba silniční daně pro vozidla určená k dopravě osob nebo vozidla
pro dopravu nákladů s největší pohotovostní hmotností do 12 tun, které používají palivo CNG.
A dva týdny předtím vláda schválila
Program obměny vozového parku
veřejné správy za „ekologicky přátelská vozidla“. Cílem je dosáhnout
do roku 2014 jejich 25% podílu na
celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy (usnesení
vlády č. 1592 z 16. 12. 2008). Zdá
se tedy, že to s podporou CNG myslí vážně.
V prosinci 2010 skončilo meziresortní připomínkové řízení novelizace vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární
ochrany staveb. Vyhláška, která by
měla vyjít ještě v prvním pololetí
letošního roku, umožní parkování
automobilů na stlačený zemní plyn
ve všech typech garáží. Náš předpis
se tak přizpůsobuje předpisům jiných států.
Na českém trhu je nyní k dostání víc
než 30 druhů sériově vyráběných
osobních a užitkových vozidel poháněných stlačeným zemním plynem.
V provozu jich je asi tři tisíce. Podle
celosvětové statistiky se očekává roční
nárůst vozidel na CNG o 12 %. U nás
by měl být ještě vyšší. Např. vloni dosáhl téměř 48 %. Do roku 2020 by
auta na zemní plyn mohla představovat až devět procent všech vozidel na
světě. Předpokládá se, že u nás by
v tu dobu mělo jezdit na CNG až 400
tisíc vozidel. Do roku 2015 by v ČR
mělo být asi 15 % autobusů na CNG
a do roku 2018 až 30 %.
A to by pro podnikatele mohl být
dobrý podnět k tomu, aby do svých
vozových parků zařadili víc „motorových služebníků“, kteří v ochotě,
pohotovosti a výkonnosti za svými
benzinovými a naftovými kolegy
nijak nezaostávají, navíc vyžadují
asi poloviční plat.
Otakar Štajf
Foto: autor
Typ vozu
Zafira 1.6 CNG ecoFLEX Turbo:
Motor
zážeh. 4válec
CNG turbo 1598 cm
Výkon (kW/k)
Max. toč. moment
(Nm/ot. min.-1)
110/150
210/2300–5000
Max. rychlost (km/h)
200
Zrychlení 0–100 km/h (s)
11,5
Komb. spotřeba
(kg CNG/100 km)
5,1
Objem nádrží
(kg CNG/l benzinu)
21/14
Dojezd
(km – CNG/celkem)
410/560
Objem zavaz. prost. (l)
645–1820
Emise CO2 (g/km)
Základní cena (Kč – akční
nab. k 1. 3. 2011)
Interiér je střízlivě elegantní. Palivoměr je společný a ukazuje vždy
stav právě používaného média. Primární je CNG, tlačítkem na středovém panelu lze však mezi oběma palivy libovolně přepínat.
Stlačeným zemním plynem poháněná Zafira nabízí největší zavazadlový prostor ze všech kompaktních sedmisedadlových MPV –
645 litrů v základním uspořádání, maximálně až 1820 litrů.
Motocykl roku 2011 v ČR
Hlavní cenu v 15. ročníku ankety
Motocykl roku 2011 v České republice získal cestovní silniční stroj
BMW K 1600 GTL. Komfortnímu
motocyklu nechybějí dvě pohodlné
sedačky, kvalitní audioaparatura či
adaptivní xenonové světlomety,
o pohon se stará řadový šestiválec
zdvihového objemu 1649 cm2 a výkonu 118 kW při 7750 ot. min.-1.
Motor nabídne už od 1500 ot. min.-1
120 Nm točivého momentu, který
vrcholí 175 Nm při 5250 ot. min.-1.
Značka BMW zvítězila v anketě už
počtvrté za sebou.
V kategorii sportovních silničních
motocyklů bodovalo Kawasaki
s modelem Ninja ZX-10R.
Choppery ovládl Harley-Davidson
Sportster XL 1200X Forty-Eight.
Mezi naháči zvítězila Aprilia s motocyklem Tuono V4R APRC.
Do ankety odborné poroty i veřejnosti přišlo 37 423 hlasů.
(am)
Pod společným víčkem najdeme otvory
pro čerpání CNG i benzinu.
144
509 500
Zafira 1.6 CNG je výkonný, v provozu
levný a praktický automobil.
Nové registrace vozů
Za první čtyři měsíce roku 2011
bylo v České republice poprvé registrováno 56 646 osobních automobilů, meziročně o 2043 víc.
Dominovala značka Škoda s 16
962 ks. Další v pořadí byly Renault
(4859 ks), Volkswagen (4685 ks),
Ford (4529 ks), Hyundai (3797 ks)
atd. Pokud jde o modely, nejvíc bylo vozů Škoda: Octavia – 7732 ks,
Fabia – 4996 ks a Superb – 1736,
dále Ford Focus – 1729 ks
a Renault Thalia – 1689 ks.
(r)
Zajímavé adresy:
www.autosap.cz
portal.sda-cia.cz
www.motocyklroku.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 0 /kvûten /2 011
Vzdûlání, vûda, technika
Výcvik levně a účinně
Vývojové a výzkumné středisko virtuálních simulátorů pro celý svět vzniká v ČR
Společnost Saab chce ve
Slavkově u Brna zřídit jedno ze svých klíčových vývojových a výzkumných center. Nová pobočka bude zaměřena na vývoj a výrobu
virtuálních simulátorů.
K 1. 5. 2011 totiž završila
akvizici slavkovské společnosti E-COM, která se na
tyto přístroje specializuje.
Saab se zabývá vývojem a dodávkami obranných a bezpečnostních
technologií a systémů, teď včetně simulátorů připomínajících sofistikovanou počítačovou hru. Za podmínek blízkých realitě umožňují nacvičovat například jízdu v terénním automobilu, obsluhu zbraňových systémů, skok padákem nebo střelbu
z libovolné ruční zbraně. Ve Slavkově půjde konkrétně např. o letecké
a zbraňové simulátory i o simulátor
řízení letového provozu. Poptávka
po virtuálních simulátorech v posledních letech roste o desítky procent, protože pomáhají významně
šetřit náklady na armádní výcvik.
Hlavním důvodem investice Saabu
do tohoto perspektivního trhu bylo,
že virtuální simulátory vhodně doplní současné portfolio výcvikových
systémů společnosti.
„Akvizice je skvělou příležitostí pro
obě společnosti, Saab i E-COM. Pro
český obranný průmysl může znamenat totéž, co vstup Volkswagenu
do Škodovky. Spojení zkušené
nadnárodní společnosti a nadějné
české firmy bude přínosem pro
českou vzdělanostní ekonomiku.
Saab totiž dává každoročně do výzkumu a vývoje dvacet procent
Simulátor protiletecké obrany.
svého obratu,“ komentoval akvizici generální ředitel společnosti
Saab Jindřich Špringl.
Saab plánuje do slavkovského centra dále investovat. Bude se pokračovat v projektech, na kterých už
pracovala společnost E-COM, ale
také na dalších, včetně svého mezinárodního know-how.
Mezi ty první patří například účast
na vývoji simulátoru pro stíhací letouny Gripen. Stejně jako jiné letecké simulátory, simulátor skoku
padákem, simulátor ručních zbraní
či simulátor/konzole řízení letového provozu. Pokud jde o nové projekty, Saab ve Slavkově rozšíří vývoj virtuálních simulátorů pro
všechny své divize po celém světě.
Nové kapacity společnost využije
i pro další výzkum a vývoj, například v oblasti aktivní a pasivní
ochrany či civilní bezpečnosti. Ve
Odstraňují bariéry
Tradiční textilní výroba
u nás se v posledních letech
potýká s vážnými problémy.
K zlepšení situace by měl
přispět projekt TechNet.
Jeho cílem je těsnější propojení výzkumu, vývoje a technické praxe,
které firmám umožní rychle a efektivně využívat ve výrobě nové textilní
materiály a technologie. Výzkumným pracovištím zase přinese finanč-
ní prostředky nezbytné pro další bádání. TechNet by měl především odstranit komunikačních bariéry mezi
potenciálními partnery z akademické
obce a podnikatelské sféry a nastavit
systematickou, dlouhodobou spolupráci partnerů zapojených v projektu. Jeho realizátorem je Technická
univerzita v Liberci spolu s partnery
– Hospodářskou komorou ČR, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Českým vysokým
učením technickým a agenturou
Simulátotor vozidla Tatra 810.
Slavkově tak mají kromě zařízení
pro vojenské využití a výcvik časem vznikat např. inteligentní simulátory dopravních či záchranných systémů pro civilní sféru. Příkladem mohou být třeba simulátory
vrtacích souprav pro těžbu ropy,
těžbu uhlí a podobně. Na zadáních
budou za pomoci prostředků elektronické komunikace pracovat smíšené české a švédské týmy.
Zvýší se obchodní úspěšnost
Slavkovské vývojové a výzkumné
středisko Saabu má velkou šanci
stát se do budoucna jedním z nejvýznamnějších světových center virtuálních vojenských a civilních simulátorů. Unikátní projekty se tam
vyvíjely už v éře české firmy
E-COM. Saab však kromě nových
programů přinese i mezinárodní
obchodní a marketingovou zkušeCzechInvest. Vytvoří mj. aktivní komunikační síť v oblasti nových materiálů a technologií, která zahrnuje
hodnocení jakosti a spolehlivosti výroby. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR. Potrvá do podzimu
roku 2012.
Textilní fakulta TU v Libereci je jedinou tuzemskou vysokou školou, jež
se kromě vzdělávání zabývá výzkumem a vývojem textilních materiálů
a technologií. Světový věhlas a respekt univerzitě přinesl výzkum materiálu třetího tisíciletí – nanovlákna.
Technologie jeho výroby je výsledkem její týmové spolupráce se společností Elmarco, s. r. o.
(hk)
nost významné globální společnosti, a výrazně tak zvýší konkurenceschopnost simulátorů, vyvinutých ve Slavkově, na trhu. Navíc
v době, kdy většina armádních rozpočtů prochází přísnými škrty, což
mj. vede k zvýšené poptávce po
virtuálních simulátorech. Výcvik
ve střelbě protitankovou zbraní na
slavkovském simulátoru je jistě
levnější než ze skutečné zbraně
v terénu, a téměř stejně efektivní.
Česká republika se v posledních
letech stala jedním z klíčových
trhů společnosti Saab. Místní pobočka Saabu proto patří mezi
mnoha pobočkami firmy na šesti
kontinentech do skupiny nejvýznamnějších. Saab začal v Česku
v roce 2007 s pouhými čtyřmi zaměstnanci, po třech letech se jejich
počet víc než ztrojnásobil a nyní,
po akvizici E-COMU, má český
Výhody lidí s MBA
Titul MBA pomáhá k vyššímu platu.
Vyplynulo to z výzkumu společnosti
Insight. Už rok po úspěšném zakončení se absolventům zvýšil plat v průměru o 15 %, pět let po absolvování
kurzu pak vydělávají až o 40 % víc
než na začátku studia. Mezi nejlépe
placené top manažery patří ti, kteří
kurz absolvovali v CMC Graduate
School of Business v Čelákovicích.
Vydělávají v průměru 99 tisíc korun.
„Typický manažer na střední pozici, který se přihlásil v roce 2004 na
Laser za sedm miliard vyroste u Prahy
Unikátní supervýkonný
laser ELI (Extreme Light
Infrastructure) bude instalován ve špičkovém výzkumném komplexu v Dolních
Břežanech nedaleko Prahy.
Projekt za téměř sedm
miliard korun schválila
Evropská komise.
Bude financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
(OP VaVpI). V programovacím období 2007–2013 z něho může Česko čerpat na vědecké projekty přes dvě miliardy eur (víc než 48 mld. Kč). Provoz
centra by měl být zahájen začátkem
roku 2016. Na projektu ELI spolupracuje 40 výzkumných institucí z 13 zemí EU. U nás má stát jedna ze tří částí infrastruktury s názvem ELI Beamlines – nejvýkonnější laser světa. Jeho
výkon by měl být až stokrát větší, než
jaký mají dosud největší zařízení tohoto druhu. ELI má v ČR na starosti
Fyzikální ústav AV ČR, který náš stát
zastupuje v konsorciu ELI-PP (ELI
Preparatory Phase) a koordinuje národní konsorcium ELI-CZ (14 tuzemských univerzit a výzkumných ústavů). Další dvě vědecká centra s odlišným zaměřením postaví unie v Maďarsku a Rumunsku.
Podle Ministerstva školství patří
mezi technologie a projekty, u kte-
rých se očekává dlouhodobý ekonomický přínos, především nové techniky pro lékařské zobrazování a diagnostiku, radioterapii a léčbu rakoviny, nástroje pro vývoj a testování
nových materiálů, nové techniky
pro nakládání s radioaktivním odpadem apod. Vědci se v Dolních Břežanech budou zabývat také některými aspekty termojaderné fúze.
Saab už přes 120 zaměstnanců.
Virtuální simulátory z E-COM se
ve společnosti Saab staly součástí
divize Training and Simulation,
kde budou odborníci ze Slavkova
tvořit asi šestinu zaměstnanců.
Zároveň Saab zvažuje i další akvizice
na českém trhu. V ČR rovněž vzniká
regionální centrála, která bude řídit
obchodní aktivity společnosti i v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvatsku,
Bulharsku a Rumunsku. Snahou
Saabu je nevyvážet pouze know-how
z Česka do zahraničí, ale zároveň
i ve významné míře dovážet své
mezinárodní know-how do ČR.
I proto by se firma chtěla podílet například na modernizaci armádního
tréninkového centra ve Vyškově. Saab jako švédská firma plánuje také
zprostředkovávat kontakty Vysokého učení technického se švédskými
univerzitami.
(vam)
V českém laserovém centru budou
působit přední světoví vědci, včetně
českých odborníků, kteří se díky výstavbě unikátního objektu rozhodli
vrátit ze zahraničí a pracovat v něm.
Ministerstvo také očekává, že se tím
zamezí odlivu vědců z ČR; v centru
najdou uplatnění v oborech od laboratorní astrofyziky přes medicínu až
po chemii nebo biologii. Pro mladé
vědce se v rámci ELI otevřou speciální studijní programy, zaměřené např. na fyziku plazmatu, optiku nebo
fyziku extrémních částic. Setkávání
se všemi bude velkým přínosem
i pro vysokoškolské studenty.
Podle zmocněnce ČR pro ELI Vlastimila Růžičky nehrozí, že by se
v centru dělala „věda pro vědu“.
Měl by se tam např. vyvíjet nejintenzivnější laserový urychlovač, který
má být používán k léčbě rakoviny.
Bude se tam provádět nejen základní, ale i aplikovaný výzkum.
Podle některých vědců a i ekonomů
má ale výstavba podobných center
i jistá rizika. Do budoucna se mohou
studium MBA, měl při nástupu do
kurzu plat 35 tisíc korun. Rok po
získání titulu už to bylo 46 tisíc
a dnes vydělává 63 tisíc korun,“ komentuje výzkum René Henc ze
společnosti Insight.
Ještě výraznější nárůst je patrný
u těch, kteří se po absolvování kurzu
stali součástí nejvyššího managementu firem. Při nástupu do kurzu
v roce 2004 vydělávali průměrně
58 tisíc korun, dnes jejich mzda dosahuje téměř 100 tisíc korun.
(tz)
ukázat jako obtížně finančně udržitelná, a ohrozit tím i současné vědecké instituce. Jejich nesystémové
budování a řízení by vedlo k velké
neefektivnosti a nepředvídatelnosti
situace výzkumných organizací
včetně vysokých škol.
Na schválení totiž v Bruselu čeká
dalších pět obřích vědecko-výzkumných projektů z ČR. V Brně by měl
za 6,5 mld. Kč vyrůst Středoevropský technologický institut (CEITEC)
zaměřený na biomateriály a robotické systémy využitelné při náročných operacích. A také Mezinárodní centrum klinického výzkumu
(FNUSA-ICRC) za zhruba pět miliard korun. U Vestce u Prahy vznikne Biotechnologické a biomedicínské centrum Biocev, další na řadě je
Udržitelná energetika Centra výzkumu ŘEŽ za 2,45 mld. Kč. V Ostravě pak superpočítačové centrum
IT4Innovations za 1,8 mld. Kč.
Zdroj: MŠMT, AV ČR
(mv)
Zkuste si najít:
www.msmt.cz
http://technet.tul.cz/
www.eli-beams.eu/cs/faq/
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
11
ManaÏer roku
Petr Ryska vyvedl dřív ztrátové Obchodní tiskárny Kolín z červených čísel
Mariáš ustoupil koncepci
Přišel do firmy, která se
topila v dluzích. Obchodní
tiskárny Kolín byly v roce
2006 ve výrazné ztrátě
několika desítek milionů korun. Ing. Petr Ryska, Ph.D.,
však OTK dokázal zásadně
proměnit. Z hlediska výrobního tu téměř nezůstal kámen na kameni. A hlavně:
začalo se vydělávat. A to byl
jeden z klíčových důvodů,
proč Petr Ryska zvítězil
v anketě Manažer roku do
35 let. „Stihl jsem to tak,
tak,“ řekl ve své kanceláři
při rozhovoru pro list
Podnikatel muž, který je
narozen v roce 1975.
Jak jste vítězství v této anketě
oslavil?
Odpoledne po
vyhlášení výsledků bylo velmi
hektické, včetně
mé první zkušenosti v televizi.
Hned druhý den
ráno jsem ve firmě pozval nejbližší spolupracovníky, kde jsem jim
poděkoval, neboť ocenění vnímám
jako ocenění práce celého týmu. Trochu jsme se pochválili, ale zároveň si
řekli, že máme před sebou ještě
spoustu úkolů a hodně práce. Trať je
ještě dlouhá.
Víte, kde je cíl této trati?
Nechci to říkat nahlas, abych to neza-
křikl. Střednědobý cíl máme někde
kolem 1,6 miliardy korun obratu, posunout se chceme i v oblasti zisku.
Z dlouhodobého pohledu je zásadní,
jak se k firmě bude stavět majitel; za
něho já žádné plány nastiňovat nemohu. Existuje i scénář prodeje firmy
nadnárodnímu subjektu.
Co považujete s odstupem času
za zlomový okamžik, kdy se firma posunula od záporných čísel
ke kladným?
Byl to zřejmě rok 2007. Byl jsem
tady přes půl roku, už jsem se seznámil s prostředím. Rozjeli jsme
spoustu nových akcí a opatření.
Vzali jsme to napříč celou firmou,
celým výrobním procesem. Začali
jsme u nákupu, tam jsme se dostali
níž třeba jen o dvě procenta, ale
v objemu 700 milionů to už jsou
pěkné peníze. Ve výrobě jsme měnili některé procesy, v obchodě více motivovali obchodníky, hledali
jsme nové trhy. Prostě byla toho
spousta. V dalším roce jsme už byli
v zisku, roku 2009 v ještě větším
a loni zatím v největším.
Hovoříte o dvou letech, s nimiž je
spojována hospodářská recese.
Obchodní tiskárny Kolín tedy
příliš nezasáhla?
Pokud to bereme tak, že krize začala
koncem roku 2008 a v roce 2009 byla nejhlubší, tak se nás opravdu nedotkla. Náš sortiment je zaměřen na
potravinářský a nápojový segment.
A lidé pořád jedí, pijí, ať je krize, nebo ne. Z tohoto pohledu je jedno,
zda pijí pivo desítku, či dvanáctku,
etiketa je na láhvi v obou případech.
Z hlediska odbytu a objemu zakázek
se nás krize tedy příliš nedotkla.
Horší to bylo na straně prodejních
cen, kde byl velký tlak zákazníků na
jejich snížení, a s některými jsme se
bohužel museli rozloučit.
Jak jste měnili firmu zevnitř?
Když jsem přišel do funkce ředitele, tak jsme s novým týmem lidí
implementovali ozdravný program.
Nikdo z nás samozřejmě netušil, že
přijde nějaká krize. Takže my jsme
jí předešli, aniž bychom něco předvídali. Jiných firem se pak krize dotkla víc, musely propouštět, ale my
jsme paradoxně lidí nabírali. Prostě
to tak do sebe časově zapadlo. Ale
rok 2010 byl pro nás zase složitější.
Krize odezněla a ceny vstupů raketově vylétly. Polypropylen, polyetylen, papír a další. Mohli bychom
sice zákazníkům říct: podívejte se,
jak se zdražily vstupy, my také
zdražujeme. Ale tak jednoduché to
bohužel není a rok 2010 byl opravdu hodně obtížný.
Změnil se po vašem příchodu do
OTK výrobní program?
Změnil, a docela výrazně. Opustili
jsme byznys hracích karet a s nimi
i diáře a kalendáře, které se vyráběly v naší dceřiné společnosti
v Hořovicích. Rozjeli jsme naopak
ještě víc výrobu flexibilních obalů.
To je segment, který se rozvíjí velmi dynamicky a dobýváme nové
trhy. Pro názornost, jde o obaly na
různé potraviny, prací prášky,
krmivo pro zvířata apod. Tady
jsme na půl miliardě obratu, což je
dnes 40 % obratu celých OTK.
Naším cílem je dostat se na obrat
750 milionů korun.
A ty zmíněné etikety na pivní láhve?
To je druhý nosný segment. Náš podíl na tuzemském trhu je velmi významný a daří se nám i v zahraničí.
Hodně vyrábíme například pro ruský
trh, tam vyvážíme etikety opravdu ve
velkých sériích. Ale láhev piva s naší
etiketou seženete i v řadě jiných zemí – v Německu, Itálii, Polsku, na
Slovensku či Ukrajině a tak dále.
Srdce mi pak pookřeje, když si na
dovolené v Itálii dám pivo a vidím,
že etiketa je naše. Laik to ale nezjistí;
logo OTK je jen málokde, zákazníci
tam za svoje peníze chtějí mít jen svá
loga. Ale poznat se to dá.
Zrušením výroby karet jste ale
zklamali všechny hráče mariáše.
Víte to?
Sám si mariáš rád zahraju a podstatné
je, že výroba karet v Česku pokračuje; trh by tak neměl být ochuzen.
Karty už prostě nezapadaly do naší
koncepce, z hlediska obratu to byly
desetiny procenta, což bylo k ničemu. Strojní zařízení na tisk karet bylo
navíc zastaralé a neproduktivní. Tak
jsme se rozhodli tento segment opustit. Ale pro malou tiskárnu rodinného
typu to je určitě zajímavý program.
Evropa je zahrnuta levnými výrobky spotřebního charakteru z Asie.
Vás tato expanze neohrožuje?
Ne. Důvod je prostý a jmenuje se flexibilita. V polygrafii je flexibilita nutná. Existují samozřejmě dlouhodobé
plány výroby, ale velmi často se do
nich vloží marketing, kdy se zařazují
různé akce, soutěže atd., a nebo počasí. Asie by na to nebyla schopna operativně zareagovat především s ohledem na délku dovozu do Evropy, tak-
že zatím na rozdíl od jiných odvětví
s Asií nebojujeme. Jiná situace byla
ale v sortimentu diářů či kalendářů.
V rámci rozšiřování firmy chystáte stavbu nové haly za 100 milionů korun. Není to až příliš odvážná investice?
Když jsme se v prvních letech po
mém nástupu nacházeli v červených
číslech, tak to bylo samozřejmě s investicemi slabší. Ale když se nám začalo dařit, rozjeli jsme bohatý investiční program. Je to kolem 100 milionů ročně do tiskařských technologií
a zařízení. Jde o jeden ze způsobů jak
si udržet konkurenceschopnost. Máme pravidlo kupovat jeden velký tiskový stroj ročně, ale spíš pořídíme
dva. A zmíněná hala? Přiznám se, že
touto investicí nejsem příliš nadšený,
protože nám nepřinese žádný obrat
ani zisk. Ale další halu prostě potřebujeme, kvůli nárůstu obratu se do
současných prostor už nevejdeme.
Těch 100 milionů neinvestujeme
hned, ale rozdělíme je do dvou, tří
etap. Většina provozů jede nepřetržitě
a když se o víkendu neexpeduje, tak
se tady v pondělí při tom kvantu výroby za sobotu a neděli nemůžeme
skoro ani pohnout.
Jan Hrabálek
www.manazerroku.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 2 /kvûten /2 011
Alternativní pohony
CNG v České republice – pět let od podpisu Dohody
Zájem stále roste
V březnu 2011 uplynulo pět
let od podpisu Dohody mezi
plynárenskými společnostmi
a státem, jejímž cílem byla
podpora rozšíření zemního
plynu jako alternativního
paliva v dopravě v České
republice.
ČR se přihlásila, v souladu s COM
(2001) 370, Bílá kniha evropské dopravní politiky do r. 2010 – čas
k rozhodnutí (White Paper on European Transport Policy) a COM
(2000) 769 Zelená kniha evropská
strategie bezpečnosti energetických
dodávek, k naplnění indikativního
cíle Evropské komise, nahradit do
roku 2020 minimálně 10 % celkové
spotřeby pohonných hmot v dopravě
zemním plynem. Podpisu Dohody,
která se v České republice stala základním dokumentem pro realizaci
programu využití CNG v dopravě,
předcházelo v roce 2005 usnesení
vlády ČR, opírající se o vládní materiál Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn.
Uplynulých pět let charakterizuje
pravidelný růst počtu vozidel na
CNG v České republice i plnicích
stanic, čemuž odpovídá také rostoucí prodej CNG. V současnosti
jezdí v ČR 2900 aut na CNG (312
autobusů), v provozu je 33 veřejných plnicích stanic (celkem včetně neveřejných, které provozují
především dopravní podniky je
v ČR 47 plnicích stanic CNG).
V letošním roce lze předpokládat
otevření dalších osmi až deseti nových veřejných plnicích stanic
CNG, což řidiči jistě přivítají
s uspokojením.
Připojená tabulka ukazuje vývoj
využití CNG v České republice
v letech 2004 až 2010. Meziroční
růst prodeje CNG je například víc
než 24%, prodeje vozidel na CNG
Veřejná plnicí stanice CNG v areálu pekárny NOPEK, a.s.
Veřejná plnicí stanice CNG v areálu ČSAD Česká Lípa, a.s.
je 45% a nárůst počtu veřejných
plnicích stanic CNG 23%.
Vývoj posledních pěti let jednoznačně vypovídá o tom, že v ČR je
vytvořeno úspěšné podnikatelské
prostředí nejen pro infrastrukturu, tj.
výstavbu sítě plnicích stanic CNG
a související obory, ale také dobré
tržní prostředí pro prodej aut na
CNG všech kategorií (osobní, dodávkové, autobusy i komunální vozidla). Součástí zdařilého rozvoje
využití CNG je existence technické
legislativy, technických norem a dalších legislativních dokumentů vztahujících se k CNG. Český plynárenský svaz, který je profesním sdružením podnikatelských subjektů a fyzických osob v oboru plynárenství
v České republice, a jenž se programu využití stlačeného zemního plynu v dopravě dlouhodobě a systematicky věnuje, zpracoval několik základních technických předpisů, které pomáhají dalšímu rozvoji výstav-
zem a vykazované úspory za pohonné hmoty jsou transparentní a jednoznačně hovoří ve prospěch CNG.
Každý kdo má zodpovědnost za
svěřené prostředky, a tím i povinnost chovat se jako dobrý hospodář,
musí výhody CNG vnímat s plnou
vážností a rozhodností. Příkladem
je např. MÚ Tábor, pekárna Nopek,
a.s., v Hrušové u Vysokého Mýta
nebo vedení dopravních společností
v Pardubicích, Liberci, Prostějově,
České Lípě, Karlových Varech, Semilech a dalších městech České republiky. Manažeři jsou zde schopni
reagovat na současné potřeby firmy
či obce, jsou ochotni předvídat budoucnost vývoje a nebojí se přijímat i riskantní rozhodnutí.
Systém veřejné hromadné dopravy
v ČR je v současnosti ve složité situaci. Projevují se tlaky na snižování veřejných prostředků a omezování spojů, což snižuje kvalitu a způsobuje odliv cestujících k individuální přepravě. Pro zachování veřejné hromadné dopravy je rozhodující
postoj objednatele dopravy, tj. kraje,
který má podle závazku veřejné
by plnicích stanic CNG (TDG 304
02), parkování a garážování aut na
CNG (TDG 982 01), jejich servisu
a údržbě (TDG 982 02) a většímu
uplatnění „domácích“ plnicích stanic – VRA (TDG 982 03). Některé
z těchto předpisů nyní procházejí revizí, jejíž ukončení se předpokládá
v závěru roku 2011.
Pro další realizaci programu využití
CNG v ČR je neopomenutelná podpora státu a každodenní spolupráce
s firmami i nejširší veřejností, medializace tohoto programu a pořádání seminářů, konferencí a výstav vozidel na CNG a techniky. Program
se v České republice poměrně
úspěšně rozvíjí a CNG nalézá stále
víc zákazníků. O přednostech, ekonomických i ekologických výhodách zemního plynu v dopravě je
nutné stále hovořit a využívat všech
argumentů a praktických zkušeností
současných provozovatelů aut na
CNG. Jejich spokojenost s provo-
Veřejné plnicí Auta celkem Osobní vozy
stanice CNG
2004
služby nástroje jak tlačit provozovatele k úsporám. Snižování nákladů
provozováním autobusů na CNG se
bohužel zatím příliš neupřednostňuje. Zadavatelé třeba ve svých podmínkách nestanovují požadavek zajistit alespoň podíl přepravního výkonu prostřednictvím ekologických
vozidel včetně těch na CNG.
Lze však očekávat, že při současném prudkém růstu cen pohonných
hmot na bázi ropy a jejich dlouhodobém, velmi nestabilním cenovém
vývoji bude zájem o využití CNG
v dopravě u veřejnosti narůstat.
Doporučení – naplánujte si cestu
po Evropě autem na CNG
Anglická verze:
http://www.gibgas.de/Tankstellen/Umkreissuche%20-%20Routenplaner?locale=en_GB
Německá verze:
http://www.gibgas.de/Tankstellen/Umkreissuche%20-%20Routenplaner
Pavel Novák, NGV manažer,
Český plynárenský svaz
Autobusy
Prodej CNG
v mil. m3
Meziroční nárůst
prodeje CNG v %
9
250
150
100
2,773
-
2005
9
450
280
165
3,010
8,5
2006
11
580
400
180
3,584
19,1
2007
17
900
680
195
5,790
61.6
2008
17
1200
950
215
6,758
16,7
2009
23
1800
1465
270
8,082
19,6
2010
32
2500
2112
300
10,058
24,4
Využití CNG v České republice v letech 2004 až 2010.
Projekt INOVACE – VÝZVA I, Evidenční číslo projektu: 4.1 IN01/131
„Realizace soustrojí pro paroplynový cyklus do výkonu 50 kW
spalováním nízkokalorických plynů např. bioplyn“
GASCONTROL – výrobce, který hledá nová řešení
Firma GASCONTROL, společnost s r.o., je nejen tradičním výrobcem plynových zařízení,
ale aktivně usiluje i o získání nových trhů v zahraničí. Tyto aktivity se neobejdou bez inovací,
kterými firma reaguje na specifické požadavky zákazníků v těchto teritoriích. Jedním z takových
příkladů je i realizace projektu Inovace „Realizace soustrojí pro paroplynový cyklus do výkonu
50 kW“, případně vyšších, které slouží k výrobě elektrické energie.
GASCONTROL, společnost s r.o.
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov-Suchá
tel.: 596 496 411, fax: 596 412 397
[email protected]
www.gascontrol.cz
Microturbína C200
Kompresor DM single
Expanzní turbíny
■ Plynové mikroturbíny CAPSTONE 30, 65 a 200–1000 kW elektrického výkonu
■ Výstavba a servis CNG stanic s kompresory GREENFIELD a Atlas Copco
■
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
13
Alternativní pohony
FIAT má víc než deset let zkušeností s pohonem na zemní plyn
CNG – Natural Power
Pokud se řekne pohon na
stlačený zemní plyn (CNG),
těžko bychom hledali tradičnějšího výrobce osobních
automobilů, než je skupina
Fiat. Italská firma má totiž
s tímto alternativním pohonem už víc než desetileté
zkušenosti. Fiat představil
svůj první sériově vyráběný
vůz s pohonem na stlačený
zemní plyn (CNG) na podzim roku 1997 na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. Tehdy šlo o model
Fiat Marea ve verzi BiPower s pohonnou jednotkou
1.6 Torque 16V schopnou
spalovat jak zemní plyn,
tak benzin.
Poté následoval model Fiat Multipla, který byl s tímto alternativním
pohonem nabízen od prvního uvedení na trh. Fiat také jako jediný
v té době nabízel kromě verze BiPower s kombinovaným pohonem
na benzin a zemní plyn i verzi
BluePower, která spalovala výhradně zemní plyn.
Postupem času uvedl Fiat pod názvem Natural Power na trh řadu
dalších modelů s kombinovaným
pohonem na zemní plyn a benzin.
Program Natural Power je dnes
jedním ze strategických směrů,
kterými se automobilka ubírá. Fiat
totiž věří, že pohon na zemní plyn
je v dnešní době nejvhodnější dostupnou technologií při řešení
problémů se znečištěním ovzduší,
a to zvláště v hustě osídlených oblastech. Tato technologie zároveň
přináší ekonomické výhody. Postoj automobilky je plně v souladu
s Bílou knihou Evropské dopravní
politiky vydanou Evropskou komisí, podle které by podíl stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě měl v roce 2020 představovat minimálně 10 %.
V České republice nabízí Fiat vozidla s pohonem na CNG od roku
2005. V současné době jsou to
modely automobilů osobních Fiat
Punto Evo, Fiat Panda, Fiat Qubo,
Fiat Doblo Panorama a užitkových
Fiat Doblo, Doblo Maxi, Fiorino
a Ducato. Ve všech případech jde
o bipalivové systémy, tj. o systémy
schopné spalovat jak zemní plyn,
tak benzin. Všechny mají tlakové
láhve umístěné pod podlahovou
plošinou. Jejich velkou výhodou tedy je, že nedochází k zástavbě vnitřního prostoru a vozidlo přináší
uživateli stejné užitné vlastnosti jako vozy na konvenční paliva. Tlakové láhve jsou vybaveny elektroventilem s ochranou proti nadměrnému přetlaku a přehřátí. Do motoru je zemní plyn veden vysokotlakým potrubím z pozinkované oceli,
které je kryté ochranným pláštěm,
a přes dvoufázový redukční ventil.
Motor má dva nezávislé okruhy
vstřikování paliva – jeden na zemní plyn a jeden na benzin. CNG je
doplňován zásuvkou s bezpečnostním ventilem s dvojitým jištěním,
která je umístěna hned vedle vyústění hrdla benzinové nádrže. Vozidlo automaticky startuje na benzin, avšak po několika sekundách
je už motor poháněn zemním plynem. Jakmile dojde zemní plyn
v tlakových lahvích, automaticky
se pohon přepne na benzinový.
Typ paliva dodávaného do motoru
může řidič samozřejmě kdykoliv
změnit pomocí tlačítka na palubní
desce. Při pohonu na CNG má motor kultivovanější chod. U všech
modelů Fiat jde o vozidla originálně zkonstruovaná ve výrobě, takže
se na ně vztahuje kompletní záruka
výrobce.
Proč jezdit na CNG?
Prvním důvodem je bezesporu
ekologie. Zemní plyn dnes představuje nejčistší pohon z běžných
paliv. V porovnání s benzinem má
o 25 % nižší emise CO2, o 75 %
nižší emise NOx a až o 80 % nižší
emise aromatických uhlovodíků.
Ještě zajímavější je porovnání
s naftou, kdy motory na CNG produkují o 50 % nižší emise CO2,
o 80 % nižší emise NOx a aromatických uhlovodíků. Navíc se naprosto eliminují emise SO2 a pevných částic.
Dalším, neméně důležitým důvodem, proč jezdit na zemní plyn,
jsou nízké provozní náklady. Zemní
plyn je nejlevnějším palivem pro
pohon vozidel v ČR. V porovnání
s benzinem jsou náklady při použití
CNG asi poloviční, v porovnání
s naftou asi o třetinu nižší.
Třetím důvodem, který není obecně
příliš znám, je vyšší bezpečnost vozidel na stlačený zemní plyn proti klasickým palivům. Zemní plyn je uchováván pod tlakem 20 MPa v lahvích,
které jsou u moderních automobilů
Fiat umístěny pod podlahovou plošinou. Zespodu je pak chrání plechový
kryt. Tlakové lahve procházejí přísnými bezpečnostními zkouškami,
které zahrnují nárazové testy, testy
odolnosti vůči zvýšenému tlaku atd.
Navíc jsou vybaveny pojistnými ventily, které v případě nadměrného tlaku začnou upouštět plyn do ovzduší.
Zemní plyn je lehčí než vzduch, proto při dopravní nehodě, kdy vznikne
požár, dochází k jeho postupnému
upouštění. Vozidlu i jeho posádce tak
nehrozí žádné nebezpečí. V některých zemích, kde už má tento typ automobilů určitou tradici, s nimi lze také parkovat v podzemních garážích.
V České republice se nová legislativa
teprve připravuje.
Fakta o zemním plynu
Zemní plyn je fosilní palivo. Skládá ze z víc než 90 % z metanu, 4–5 %
etanu a z malého množství dalších
plynů. Ložiska zemního plynu jsou
buď samostatná, anebo se vyskytují společně s ropou, příp. uhlím. Na
rozdíl od ropy jsou naleziště zemního plynu rozprostřena po celé zeměkouli víceméně rovnoměrně.
Prokázané zásoby zemního plynu,
ekonomicky těžitelné dnešními
technologiemi, dosahují 164 000
mld. m3. Při současné úrovni těžby
tedy vydrží do roku 2060. Podle výskytu se 71,7 % současných nalezišť
nachází na pevninách a 28,3 %
v mořských šelfech.
Pravděpodobné zásoby tvoří zdroje
v ložiscích, kde existuje vysoká pravděpodobnost, že budou těžitelné za
ekonomicky a technicky obdobných
podmínek jako u prokázaných zásob.
Pravděpodobné zásoby dosahují výše 347 000 mld. m3 a při předpokládaném nárůstu spotřeby zemního
plynu vystačí na příštích asi 200 let.
Potenciální zásoby tvoří především
hydráty metanu, což je substance
podobná sněhu. Skládá se z 20 %
metanu a 80 % vody. Hydráty se
nacházejí v zemské kůře a na dnech
oceánů. Jsou známy už dlouho, ale
doposud neexistuje technologie pro
jejich těžbu. Zásoby hydrátů se odhadují na 21 000 000 mld. m3.
Plyn jako palivo
Doprava zemního plynu je velmi
jednoduchá. Děje se po síti už
existujících a stále se rozšiřujících plynovodů. Zemní plyn není
třeba nijak upravovat, ani do něj
přidávat další aditiva.
Spalováním zemního plynu se produkuje méně škodlivých emisí než
při spalování kapalných paliv, a to
jak oxidů dusíku, tak oxidu uhelna-
tého i uhličitého. Produkuje se minimum polyaromatických uhlovodíků a aldehydů a prakticky nulová
je i úroveň pevných částic, které
jsou považovány za nejnebezpečnější karcinogenní elementy.
Motory na kapalná paliva splňují
náročné emisní normy pouze s velmi drahými úpravami a pomalu se
blíží jejich technický limit. Především u naftových motorů. Zato
zemní plyn splňuje požadavky
EURO limitů podstatně jednodušeji.
Zemní plyn má oktanové číslo 130.
Jeho spalování probíhá měkčeji než
u kapalných paliv. Výsledkem je
nižší hlučnost: proti naftovým motorům až o 50 %, a to je (především
u plynových motorů autobusů) velká přednost.
(tk)
.
www.fiat.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 4 /kvûten/ 2011
Alternativní pohony
Trnitá cesta stlačeného zemního plynu (CNG) na český trh
V čem Česko zaspalo?
Podle Bílé knihy Evropské
unie mělo v EU v letošním
roce jezdit deset procent
aut na stlačený zemní plyn
(CNG). Zatímco loni u nás
hrstka vozů na CNG spotřebovala osm milionů kubíků,
do dvaceti let má podle studií vzrůst jeho domácí spotřeba až na 1,8 mld. m3. Odvážnou prognózu potvrzují
zejména kapitáni plynového
průmyslu. Podívejme se
však, jak vypadá dnešní
realita českých stanic CNG.
Jasná ekonomika
Ve prospěch rychlého rozšíření CNG
hraje hlavně daňové zvýhodnění.
U CNG je do konce příštího roku nulová spotřební daň s postupným nárůstem na 3,40 koruny v roce 2020.
Moderní vozy, například z produkce
Volkswagenu, vykazují při průměrné
spotřebě 5 kg/100 km výkon 150 koní a lehce uhánějí až dvěstěkilometrovou rychlostí (VW Passat 1.4 TSI
ECO Fuel). Významná je i produkce
lehkých užitkových vozů, například
Mercedes-Benz. Cena za ujetý kilometr takového vozu musí být snem
snad každého fleet manažera – od
80 hal. do 1,20 Kč/km bez DPH.
Technologie motorů na CNG už dávno opustila dětské plenky, nádrže
jsou ukryty pod podlahou a cena vozu na CNG je nyní srovnatelná s turbodieselem. Dojezd dosahuje 400 km.
Tak kde je tedy problém?
Slepice nebo vejce?
Za nízkou spotřebou CNG v tuzemsku je jak nízký počet čerpacích
stanic, tak i automobilů, které na
něj jezdí. Vznikl tak bludný kruh,
kdy se prodejci automobilů odvolávají na málo stanic, a investoři zase
na malý počet vozidel. Zatímco
v Česku je nyní kolem 30 čerpacích
stanic, v Evropě přes tři tisíce. Například v menším Rakousku můžete CNG natankovat asi u 200 plnicích stanic, zejména pak u společnosti OMV. V Itálii u 700 stanic,
přičemž dalších 80 jich je na Apeninském poloostrově ve výstavbě.
Stejně rychle roste jejich počet
v Německu, kde k současným 835
Realita stanice CNG v Praze na Modřanské ulici.
Ideální stav v Rakousku a Německu – račte benzin, diesel, nebo CNG?
stanicím brzy přibude dalších 150.
I když zejména v Německu došlo
v minulých letech k jistému „přeinvestování“, i tam se budují nové výdejní kapacity. Dlužno podotknout,
že většinu CNG lze v zahraničí nakoupit u standardních čerpacích
stanic jako každou jinou pohonnou
hmotu a s veškerým komfortem
(např. OMV, ARAL).
tože tam existuje široká možnost
platby od CNG karet přes bankovní
karty až po hotovost, je k dispozici
jen tankautomat. Na pokladně čerpací stanice zkrátka nezaplatíte …
Posledním příkladem budiž možnost načerpat CNG na trase Praha–
Brno–Bratislava. Jediným takovým
místem je průmyslový areál plynařské společnosti uprostřed Brna, kam
má ovšem přístup výhradně držitel
speciální CNG karty. Navíc při nutném sjezdu z dálnice se časová ztráta rovná minimálně jedné hodině.
K dalším bariérám patří i velmi
problematický zákaz vjezdu vozů
na CNG do podzemních garáží. Je
s podivem, jak na jedné straně může
stát odbourat daňové a provozní bariéry (CNG lze tankovat bezobslužně), a na druhé straně šmahem zařadit tato vozidla do stejné skupiny jako podstatně nebezpečnější LPG.
Tady mají velký dluh i příslušné
plynařské asociace a sdružení.
Dobrá investice do budoucna, nebo riziko?
Podpora státu ve formě nulové spotřební daně na CNG (a nulové silniční daně na vozidla) a relativní
stabilita cen zemního plynu odbourávají jedno zásadní riziko rozvoje,
kterému musí ostatně už desítky let
čelit prodejci tekutých pohonných
hmot – cenovou nestabilitu. Proti
tradičním „pumpařům“ však u nás
zřejmě investoři do stanic CNG nehodlají nést téměř žádná rizika. Výsledkem je výstavba „plnicích stanic“ skoro výhradně v lokalitách
s jistotou prodeje. Tedy v areálech
dopravních společností, které autoparkem na CNG buď už disponují,
nebo ho v nejbližší době plánují.
Bariéry, bariéry, bariéry
Výsledkem takových úvah je pak
„síť“ stanic CNG, z nichž drtivá vět-
šina je pro běžného motoristu jen
obtížně dostupná. Možnost načerpat
CNG u takových stanic je totiž velmi omezená. Téměř u všech lze platit jen speciální CNG kartou; pouze
malé množství stanic je zařízeno
i pro platbu bankovními kartami nebo hotovostí. Navíc je většina stanic
vybavena výhradně tankovacími automaty. Prakticky jediné výdejní
místo CNG, integrované do běžné
čerpací stanice, má Shell v Praze na
Švehlově ulici. Ale i tam si vzhledem k zastaralosti techniky musíte
vyžádat asistenci obsluhy.
Stanici CNG Praha na Evropské zase najde v zákrytu McDonald‘s skutečně jen znalec místních poměrů.
Vrata lze otevřít opět jen kartou, větší vozidlo nemá šanci vůbec do areálu vjet, a když máte štěstí, stanice je
v noci osvětlena. Tankování vozidel,
která mají plnicí ventil na levé straně, pak investor neřešil vůbec …
Dobrým pokusem je stanice v Praze
na Modřanské. Umístění v areálu
velké soukromé čerpačky poskytuje
dobrý komfort doplňkových služeb,
ale téměř každé vozidlo se musí na
výdejní ploše otočit do protisměru,
větší vozy mají jedinou šanci – porušit zákaz vjezdu do jednosměrné komunikace, a zkrátka vjet ke kýženému stojanu CNG z protisměru. Přes-
Výzva pro „tradiční“ čerpadláře
Vezmeme-li v úvahu výše uvedená
statistická čísla, ostatně potvrzená
i nedávnou analýzou ČAPPO, mělo
by v ČR do dvaceti let existovat asi
300 výdejních míst CNG. Má-li podle týchž zdrojů dojít 225násobný
(!) nárůst spotřeby a bezmála milion
vozidel, měl by být počet stojanů na
CNG ještě větší. Přepočteno na rok,
znamená to vybudování minimálně
15–20 výdejních míst CNG ročně,
a to pravidelným tempem po celých
následujících 20 let!
Odborníkům na prodej pohonných
hmot je jasné, že dosavadní koncept budování stanic CNG je pro takový objem prodeje, spojený s obslužností vozidel, zcela nevyhovující. Řešení ale není třeba složitě
hledat – stačí se podívat na jih a západ od našich hranic. Podle všeho
se musejí výdejní stojany na CNG
už brzy stát standardní výdejní
technikou na ostrůvcích našich veřejných čerpacích stanic.
Tak tedy slepice, nebo vejce?
Na závěr posloužíme názorem vysoce postaveného manažera jedné
významné automobilky: „Přibudeli jen několik výdejních míst CNG
na hlavních tazích, a zejména budou-li součástí běžných čerpacích
stanic, prodáme dvojnásobek těchto vozů! A lidé si CNG konečně
přestanou plést s LPG …“
Tomáš Mikšovský
Článek vyšel v časopisu Petrol Magazín č. 6/2010 a je otištěn se souhlasem redakce.
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
15
Alternativní pohony
Vůz na CNG? Ano!
Podmínky pro motoristy, využívající vozidla na CNG, se u nás zlepšují
„Éra zemního plynu teprve
nastane,“ říká jednatel společnosti RWE Plynoprojekt
Ing. Jan Ruml na úvod našeho rozhovoru. Jeho tvrzení je samozřejmě podloženo
reálnými čísly Mezinárodní
energetické agentury (IEA),
podle níž až do roku 2050
bude růst nově objevených
zásob zemního plynu rychlejší než růst jeho spotřeby.
Stlačený zemní plyn (CNG)
bude proto stále častěji
využíván pro pohon automobilů i autobusů.
Uvědomují si motoristé všechny
výhody tohoto pohonu? Je jim známa celková úspora, kterou využívání CNG přináší? Nejsou dosud
ovlivněni mýty a nedostatečnou informovaností?
Podívejme se na CNG z pohledu
běžného uživatele, majitele osobního vozu. Jak jsou v současné
době plnící stanice dostupné?
Všechny naše stanice jsou občanům dostupné. Některé jsou umístěny např. v prostoru autobusových nádraží, kam je sice zákaz
vjezdu, avšak vozidla na CNG
k nim mají vjezd povolen. Nevýhodou těchto stanic je prozatím to,
že neposkytují řidičům další služby, jako je např. občerstvení nebo
toalety. V další etapě proto chystáme rozvoj plnicích stanic i u klasických čerpacích stanic. První
z nich bude ještě letos v Brně, kde
postavíme plnicí stanici u čerpací
stanice Benzina ve Slatině. Tam si
budou motoristé moci koupit
CNG a platit na běžné pokladně
platební kartou.
Kolik plnicích stanic je v ČR
a jak rychle bude tato síť růst?
V současné době je k dispozici celkem 33 stanic, které mohou obsloužit i zákazníky z řad veřejnosti. Poslední stanici jsme otevřeli nedávno
(v dubnu 2011) v Lounech, je to
naše desátá stanice. Skupina RWE
je tak vlastníkem největšího počtu
plnicích stanic v ČR. Loňský rok
byl pro rozvoj CNG úspěšný, protože se podařilo přesáhnout hodnotu
prodeje 10 mil. m3 zemního plynu
za rok.
Budu-li hovořit za RWE, chceme
stavět 2–5 stanic ročně. Záleží samozřejmě na tom, jak se dokážeme
dohodnout s jednotlivými klasickými čerpacími stanicemi či dopravci.
Na začátku není možno opřít ekonomiku takové plnicí stanice pouze
o veřejný sektor; retailový prodej je
prozatím velmi nevyzpytatelný.
Proto jsme se vždy napřed dohodli
s nějakým autobusovým dopravcem, který zajistil základní odběr
CNG ze stanice, a ten investici do
stanice opravňoval. Autobusy byly
(a stále jsou) hlavním odběratelem
CNG v České republice a právě autobusové společnosti (kromě skupiny RWE CZ, která podpořila
první kroky v rozvoji CNG stavbou
čtyř stanic v roce 2007) přispívají
svým pravidelným odběrem k postupnému „zahušťování“ sítě stanic
CNG v naší zemi.
Poptávka po autobusech na CNG
také vyvolala nabídku výrobců,
neboť všichni tři producenti autobusů, kteří v České republice působí (SOR Libchavy, Tedom a Iveco), ve své nabídce tyto autobusy
mají.
VW Passat Variant
CNG
Najeto v r. 2010 (km)
33 587
34 292
Cena paliva (Kč)
34 879
81 059
Údržba vozu (Kč)
13 230
29 721
-
2 500
Silniční daň (Kč)
Jak se tomuto trendu přizpůsobuje nabídka prodejců automobilů?
Nabídka výrobců vozidel se velmi
zlepšila. Nejpružnější je Fiat, vozy
na CNG prodává také Opel, Citroën, dnes máme i Mercedes na
pohon CNG. Sortiment vozů je poměrně široký a myslím, že si každý
může vybrat. Škodovka bohužel
svůj slib z roku 2008, že dodá na
trh Octavii i Fabii na CNG, prozatím odložila. Pokud se zvýší prodej
těchto vozidel, zcela logicky se tím
vytvoří podmínky pro růst sítě
plnicích stanic. Dojde k postupnému nárůstu spotřeby CNG a vylepšení ekonomiky stanic CNG, přijdou také další investoři, kteří budou realizovat své záměry v tomto
segmentu trhu.
Můžete vyčíslit ekonomickou výhodnost používání vozidla na
CNG?
Mám zajímavý materiál (viz tabulka), který vznikl na základě našeho
vlastního srovnání dvou stejných
vozidel VW Passat Variant v naší
společnosti. Jedno z vozidel mělo
dieselový motor a druhé motor
používající CNG. Z tabulky je patrno, že kromě víc než 50% úspory
za spotřebu paliva (lze říci, že cena
za 1 km je 1 Kč) jsou zde ještě nezanedbatelné úspory na silniční dani a také za servisní služby.
Nafta
Výkon (kW)
Pořizovací cena vozu (Kč)
110
696 700
103
646 100/676 400 (125 kW)
Porovnání nákladů na provoz automobilu VW Passat Variant ve verzi na CNG, a na naftu.
Mezi motoristy se často šíří mýty
o nebezpečnosti těchto vozidel,
výbušnosti CNG apod. Jaká je
skutečnost?
Bezpečnost vozidel na CNG je
ověřena mnoha testy. Konkrétně
skupina RWE dělala speciální
zkoušky vozidel s tlakovými nádobami na CNG. Ve vojenském
prostoru je zapálila a sledovala,
co se bude dít. Dopadlo to tak, že
nádrž se zahřála, bezpečnostní
pojistka plyn vypustila, a ten řízeným způsobem dohořel. Výbuch
je vyloučen.
Proč mají vozidla na CNG zákaz
vjezdu do podzemních garáží?
To se brzy změní. Předpokládá se,
že asi v pololetí t. r. bude tento zákaz zrušen a vozidla na CNG budou
moci do podzemních garáží vjíždět.
Zemní plyn je lehčí než vzduch, není tedy nejmenší problém ho odvětrávat, stejně jako se odvětrávají například benzinové výpary. Problém
je u propan-butanu (LPG). Ten je
naopak těžší než vzduch a odvětrává se (zejména z podzemních garáží) velmi obtížně.
Na jaké služby se majitelé vozů
na CNG mohou spolehnout při
svých cestách do zahraničí?
Obecně lze říci, že vyspělá Evropa
je v tomto směru dál než my. V Německu je v tuto chvíli skoro 1000
plnicích stanic, v Rakousku jich je
asi 150. Naopak Slovensko a Polsko jsou na tom hůř než ČR. Řidiči,
kteří cestují po Evropě (zejména
směrem na jih či západ), mohou
CNG bez problémů využívat. Ale
situace se mění i ve střední a východní Evropě.
V červnu se bude konat zajímavá
promoakce společnosti GAZPROM.
Z Prahy bude startovat rallye, a to
směrem do Lipska, Berlína a pak na
sever Polska k ústí plynovodu North
Stream. GAZPROM podporuje tzv.
„Blue corridors“, což je projekt, který by měl zajistit, aby bylo možno
cestovat s použitím vozidel na CNG
po mezinárodních silnicích bez
problémů (např. z Moskvy až do jižní Evropy).
To je tedy další krok k tomu, aby se
stlačený zemní plyn stal (i ve střední a východní Evropě) skutečně
běžně používaným palivem. (vp)
černá azurová purpurová žlutá
1 6 /kvûten /2 011
Alternativní pohony
Obliba hybridních automobilů ve světě stále roste
Zelená k zelené sedá
Pokud budete náhodou
pozváni na sobotu 2. července do Monaka na svatbu
tamního knížete Alberta II.
se slečnou Wittstockovou,
pak vězte, že svatební kolona
nejváženějších hostů se bude
po knížectví pohybovat v ryze hybridních automobilech
japonské značky Lexus.
Z hlediska provozu na evropských
silnicích první prázdninovou sobotu to znamená jen ekologický zlomeček. Nicméně obliba hybridních
vozů, v nichž se kombinuje spalovací pohon s čistě elektrickým, ve
světě stále roste. A monacký kníže,
velký propagátor čistého životního
prostředí, jde v tomto směru příkladem. Jeho svatební lexusy projedou
Monakem drtivou většinu své cesty
pouze na elektrický pohon, tedy
bez jakýchkoliv emisí, a tudíž zátěže životního prostředí.
První byl Prius
Přiznejme si, že pro řadu lidí může
být ekologie až druhotným problémem. Na prvním místě stojí současná téměř astronomická cena
pohonných hmot a obecný celosvětový trend hledat alternativní
pohony vozů.
Není žádným tajemstvím, že kolébkou hybridních pohonů je Japonsko a tamní automobilka Toyota. Právě ona vypustila do světa
první sériový hybrid. Prius vyjel
z výrobních linek už v roce 1997
a stal se jakousi ikonou šetrného
má v přepočtu být velmi přijatelných 330 000 korun. A jaké parametry za to nabídne? Zásluhou
kombinace elektromotoru o výkonu 10 kW a spalovacího motoru bude spotřeba benzinu pouze
4,4 l/100 km. Otázkou zůstává
délka dojezdu, tu zatím továrna
blíže nespecifikovala.
Hyundai Sonata
Největší výhodou vozu, který má jít
do sériové výroby už letos, by měla
být nízká spotřeba, především na
delších tratích. Automobilka při
svých propočtech došla k velmi příjemnému číslu 3,5 l/100 km. I tady
ovšem zůstává otázkou, jaký bude
dojezd auta čistě na elektrický pohon. Naopak známa je cena, v USA
by měla být Sonata k mání za asi
25 000 dolarů.
automobilismu. Zejména v USA
je o Priusy velký zájem. Na tamním trhu se jich měsíčně prodá kolem deseti tisíc. Nedávné zemětřesení v Japonsku zastavilo výrobu
v Toyotě na čtrnáct dní, a automobilka se tak dostala do skluzu s víc
než 100 000 automobily. Brzy se
ovšem výroba Priusů i Lexusů obnovila a nyní už běží naplno. Navíc
do konce příštího roku hodlá Toyota představit dalších deset (!) nových hybridních modelů.
Audi Q5
Hybrid v provedení SUV, to bude
bomba. Ale ještě nevybuchlá, protože německá automobilka dosud
tají cenu. Jisté je, že spotřeba paliva
bude o 1,4 litru na 100 km nižší,
než u čistě benzinové Q5 a menší
budou i emise. Je to použitím Liiontových baterií o kapacitě 1,3
kWh, které umožní dojezd 3 km
rychlostí asi 60 km/h. Podobných
parametrů má dosáhnout i další hybrid z Ingolstadtu – Audi A6.
Novinky letošního roku
Letošní rok přinese v oblasti hybridních vozidel řadu novinek,
byť v drtivé většině na trzích severní Ameriky. Internetový server
www.nazeleno.cz představil nedávno hybridní modely roku 2011.
Honda Jazz
Zatímco u Audi je dojezd na elektřinu malý a cena, byť dosud nebyla uvedena, zřejmě vysoká, japonský výrobce Honda ohromuje
u hybridního Jazzu především cenou: Podle informací přímo z Asie
Opel Ampera
Pojďme do Evropy. Na starém kontinentě, a také v USA by se na konci roku měl prodávat Opel Ampera
Plug-in (tedy s možností dobíjení
doma ze zásuvky). Parametry vozu
jsou opravdu lákavé. Kromě elektromotoru o výkonu 111 kW u vozu
najdeme i Li-iontové baterie o kapacitě 16 kWh. Auto dosáhne rychlosti až 150 km/h a spotřeba by neměla překročit tři litry na 100 km!
Dojezd čistě na baterie se odhaduje
na 80 km a doba plného nabití má
být kolem tří hodin. Jen cena je zatím trochu vyšší, v přepočtu něco
málo přes milion korun.
Toyota Prius
I když tohle sousloví už je samo
o sobě synonymem pro hybrid,
chystá japonský průkopník těchto
vozů ještě letos novinku, auto ve
verzi plug-in. Proti staršímu typu
má výkonnější baterii zajišťující
o 18 km delší dojezd. Nový elektromotor nabídne výkon 60 kW
a rychlost až 100 km/h. Spotřeba
tři litry na 100 km a cena kolem
650 000 korun řadí vůz do kategorie velmi přijatelných.
Peugeot 3008
Tento vůz přinese hned několik
světových premiér. Jednak to bude
první hybrid s dieselovým motorem, a jednak automobilka nabídne možnost výběru mezi předním
a zadním pohonem. Obě nápravy
mají být ovládány zvlášť, přední
spalovacím motorem a zadní elektromotorem. Peugeot zatím neoznámil dojezd ani cenu.
Tak tohle byly hybridní vozy, plánované do prodeje ještě letos. Jen
o pár měsíců „pozadu“ je švédské
Volvo, které plánuje uvést na trh
začátkem roku 2012 svůj hybrid
Volvo V60 Plug-in. Bude to auto
vyloženě šité na městskou míru.
Považte, dojezd na baterie kolem
50 km a spotřeba při nižších rychlostech těžko pochopitelných 1,9
l/100 km.
To vše je náznakem, že hybridní
technologie začíná pomalu expandovat. Důkazem zájmu automobilek je uskupení Hybrid Allianz,
kam vstoupily vedle „klasiků“
z Japonska i Daimler a BMW. Kdy
tedy nastane „zelená automobilová
revoluce“?
Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
17
Alternativní pohony
V hlavní roli elektromobil
E.ON a Mercedes-Benz realizují první projekt v ČR na využití sériových elektromobilů v praxi
Energetická společnost
E.ON i výrobce automobilů
Mercerdes-Benz věnují velkou pozornost ochraně životního prostředí a hledají
způsoby, jak k ní přispívat.
Společnost E.ON tak své
služby zákazníkům rozšířila
o alternativní pohony vozidel
a velmi intenzivně pracuje
na myšlence ekologické
dopravy ve městech.
„Naší snahou je podpořit ekologickou dopravu, a snížit tak závislost dopravy na ropě. Alternativní pohony
vozidel, navrhování výhodných řešení, ať už jde o stlačený zemní plyn
(CNG), nebo o elektřinu, to jsou
možnosti, na které se díky své dlouholeté zkušenosti s dodávkou elektřiny a zemního plynu chceme zaměřit,“ vysvětluje Michael Fehn, předseda představenstva E.ON Czech
Holding a dodává: „Důkazem toho,
že to myslíme vážně, jsou už tři realizované plnicí stanice na CNG a historicky první veřejná dobíjecí stanice
v ČR pro elektromobily.
Spolupráce se značkami Mercedes-Benz a smart
„Naše společnost má dnes vedoucí
postavení ve vývoji a výrobě automobilů s alternativními pohony. Nabízíme
širokou škálu vozidel na zemní plyn,
automobily s hybridním pohonem,
u zákazníků už provozujeme elektromobily i vozidla poháněná vodíkem.
Spolupráce s firmou E.ON mne velmi
těší a doufám, že dokážeme společnými silami rozšířit povědomí o ekologické dopravě,“ říká Florian Müller,
generální ředitel společnosti Mercedes-Benz Česká republika.
Z výrobního závodu značky smart
vyjíždějí stovky elektromobilů, které pak křižují světové metropole. Díky spolupráci se společností Mercedes-Benz ČR jich E.ON má celkem
25 k dispozici také pro ČR.
Elektrické skútry pro městskou
policii
Pro potřeby městských strážníků
slouží v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích od září loňského roku dva elektrické skútry.
„Jde o první konkrétní příklad spolupráce energetické společnosti
k naplňování energeticky úsporného
hospodaření společnosti,“ uvedla
manažerka projektu Smart Mobility
společnosti E.ON Eva Šelepová.
Vodafone hodlá podpořit rozšíření vozů na elektrický pohon výstavbou veřejné dobíjecí stanice v podzemních
garážích přímo v areálu centrály Vodafone na Vinici, která by měla být zprovozněna počátkem letošního června.
s municipalitami v oblasti alternativních pohonů vozidel,“ uvedl Tomáš Kubín, vedoucí Oblastního managementu ze společnosti E.ON,
a dodal: „Pro tyto účely jsme zvolili
typ skútru E.ON e-max s maximální
rychlostí 45 km/h a dobou nabíjení
je 4–6 hodin. Na jedno nabití lze při
šetrné jízdě najet až 100 km.“
Starosta města Český Krumlov
a primátor statutárního města České
Budějovice, převzali klíčky od elektrických skútrů potěšeni tím, že právě jejich města byla vybrána pro testování elektroskútrů v běžném provozu. Každý počin, který směřuje ke
zlepšení životního prostředí, oba zástupci měst vítají.
První elektromobil smart ed pro
Zdravotnickou záchrannou službu v Praze
Na konci ledna 2011 společnost
E.ON a Mercede-Benz předaly Zdravotnické záchranné službě Hlavního
města Prahy plně vybavené vozidlo.
Po ulicích Prahy tak začal jezdit
první elektromobil v barvách Pražské záchranné služby. Vůz je prvním
z flotily pětadvaceti elektromobilů
smart ed (electric drive). Michael
Fehn při předávání nového elektromobilu uvedl, jak bude spolupráce
s Pražskou záchrannou službou vypadat: „Prozatím jsme se domluvili
na období jednoho roku, protože čekáme i na to, jakým způsobem se
nový pomocník v běžném provozu
osvědčí.“
Ředitel pražské záchranky Zdeněk
Schwarz uvedl:. „Už v minulosti jsme
ve svém vozovém parku používali
motorky. Delší dobu uvažujeme
o možnosti využít kola nebo skútry.
Nabídka malých vozů smart s elektropohonem nás proto velmi zaujala,“
Velikost vozidla smart ed je předurčuje k tomu, aby bylo rychle na místě, kde je potřeba poskytnout první
pomoc. Navíc automobil nezatěžuje
okolí exhalacemi, což je v místech
s velkou koncentrací osob bezesporu výhodou.
Druhý smart ed pro Zoo Praha
Pár dní po pražské záchranné službě začala využívat toto ekologické
vozidlo i pražská zoologická zahrada, která má vůz bezplatně zapůjčen na roční zkušební provoz.
„V oblasti ekonomické a ekologicky šetrné mobility spolupracujeme
se Zoo Praha už několik let, neboť
zoologická zahrada využívá dva vozy Mercedes-Benz třídy B, poháněné zemním plynem. Je skvělé, že se
nám nyní v rámci společného projektu s E.ON, podařilo rozšířit vozový park zoo také o první elektromobil.“ říká Florian Müller.
Zoo Praha počítá u elektromobilu
s širším využitím. „Vůz bude k dispozici našemu veterináři, ale i dalším zaměstnancům pro cesty nejen
kolem areálu zoo, ale i do centra
města,“ uvedl Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Předání vozu se
symbolicky uskutečnilo v době, kdy
pražská zoologická zahrada oslavila
80. narozeniny.
Elektromobil pro vozový park
Vodafone
Vodafone je první velkou firmou
v České republice, jejíž zaměstnanci budou moci k služebním cestám
využívat elektromobil
„Elektromobil je dalším příkladem
praktického využití technologií
k ohleduplnějšímu chování k životnímu prostředí. Navíc s ním zaměstnanci ve městě i daleko lépe zaparkují,“ řekl manažer společenské odpovědnosti Přemysl Filip a dodal:
„Kromě vozidla smart ed využíváme například i pět hybridních vozů
Toyota Prius, kterými naši zaměstnanci jezdí už od roku 2008.“
Smart ed bude standardní součástí
vozového parku Vodafone a využívat ho budou moci všichni zaměstnanci, kteří o něj požádají. Dále bude vůz používán k marketingovým
účelům.
„Společnost E.ON už v současné
době poskytuje společnosti Vodafone dodávky eko elektřiny, tedy elektřiny vyrobené z obnovitelných
zdrojů, kterou Vodafone využívá pro
provoz své sítě. Spolupráce v oblasti
elektromobility je dalším krokem
Elektroskútry a smart ed pro hotel Mosaic House
Od května letošního roku začala
energetická společnost E.ON dodávat pražskému hotelu Mosaic House
elektřinu vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů. Současně předala
hotelu do užívání elektromobil smart
ed, dva elektroskútry E.ON e-max
a nainstalovala dobíjecí stanici typu
wall-box pro tato vozidla. „Zapůjčení
vozidla, dodávka elektroskútrů a instalace dobíjecí stanice jsou dalším
krokem k naplňování energeticky
úsporného hospodaření tohoto výjimečného konceptu hotelu,“ upozornila Eva Šelepová.
Hotel Mosaic house si zakládá na ekologicky šetrném provozu. „Eko elektřina je vyráběna v České republice
a přibližně 80 procent pochází z vodních elektráren,“ uvedl místopředseda
představenstva E.ON Energie Jiří Šimek. Od 1. května t. r. navíc dodává
hotelu společnost Pragoplyn ekologický zemní plyn (biometan). „Mosaic
House se tak stane prvním hotelem
v České republice s nulovými emisemi CO2,“ uvedl předseda představenstva Pragoplyn, a.s., Eckart Baum.
„Jsme nadšeni nedávnými ekologickými zlepšeními v hotelu Mosaic
House, které stavějí na naší už existující platformě zelených technologií. Naším cílem bylo a je usilovat
o taková zlepšení. Díky spolupráci se
společnostmi E.ON a Pragoplyn jsou
tyto úspěchy nyní možné. Věříme, že
naše ekologické iniciativy budou
nadále zaznamenávány a přijímány
s ohlasem,“ říká Chris Syvertsen za
hotel Mosaic House.
Nabídka vlastní ekologické dopravy tak je v rámci ekologicky úsporných služeb, které hotel nabízí, už
jen třešničkou na dortu.
Automobil smart ed (electric
drive) – ideální parametry pro
jízdy městem
Malé, obratné a ekologické automobily smart jsou vhodným
řešením do přeplněných městských ulic. Vozidlo dokáže jet
maximální rychlostí až 100 km/h
a jeho dojezd na jedno nabití je
téměř 140 km. Plné nabití akumulátorů se provádí z běžné sítě
a trvá 7–8 hodin. U tzv. rychlodobíjení se tento čas výrazně zkrátí.
Další parametry:
• motor 30 kW
• baterie LiIon, kapacita 16,5 kWh
• maximální krouticí moment
120 Nm
• zrychlení z 0 na 50 km/h za 7 s
• lokální emise 0 g CO2 /km
• spotřeba 12,7 kWh/100 km
www.energieplus.cz
www.mercedes-benz.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 8 /kvûten /2 011
Alternativní pohony
Váš spolehlivý partner
Dodavatel průmyslových armatur pro oblast zpracování CNG
BICKEL and WOLF spol.
s r.o. v Jinočanech je jednou
ze šesti dceřiných společností Bickel & Wolf GmbH
v Rakousku, která je přes
50 let generálním zástupcem
předních výrobců z celého
světa. Dodává průmyslové
armatury, kovotvářecí stroje, procesní techniku a testovací přístroje pro všechna
průmyslová odvětví. Hlavní
zaměření je především na
chemický, petrochemický,
farmaceutický, potravinářský průmysl, rafinerie,
kovoprůmysl a energetiku.
Typickým představitelem armatur ze
široké nabídky BICKEL and WOLF
pro oblast zpracování CNG jsou
pojistné pružinové nerezové ventily
vysoké kvality německého výrobce
Pojistný ventil Niezgodka typ 10.2 s odlehčovací pákou.
Jsme patrioti CNG
Podílíme se na rozvoji jeho využití v dopravě
V poslední době se stáváme
svědky výstavby nových
plnicích stanic pro plnění
vozidel zemním plynem a na
silnicích stále častěji potkáváme vozidla poháněná
CNG. Také naše společnost
GASCONTROL se na rozvoji CNG v dopravě podílí.
Realizovali jsme několik plnicích
stanic CNG, od pomalých technologií, tzn. pomaluběžných plnicích
stanic o výkonu asi 5 Nm3/hod., přes
větší technologie pro plnění vysokozdvižných vozíků o výkonu asi
40 Nm3/hod. až po vysoce výkonné
stanice pro velké vozové parky o výkonu přes 1000 Nm3/hod. Taková
stanice je umístěna například v areálu ČSAD Havířov, a.s., a umožňuje
plnění dvou autobusů současně.
Niezgodka GmbH, typ 10.2, které je
kromě plynů možné použít i pro páru
nebo tekutiny v uzavřeném prostředí. Dosahuje-li tlak před pojistným
ventilem nastaveného reakčního tlaku, ventil reaguje. Podle stoupání
tlaku je nejprve odvedeno nepatrné
množství média. Stoupá-li tlak dál,
otevře se ventil a odvede více média.
Podle typu média (stlačitelné nebo
nestlačitelné) a typu ventilu (normální, s plným zdvihem nebo pojistný
ventil) jsou dovoleny různé charakteristiky stoupání tlaku. Klesne-li
tlak před ventilem pod reakční tlak,
začne ventil zavírat. Podle média
jsou dovoleny různé charakteristiky
klesání tlaku (zavírací tlaky).
Kromě hlavy „A“ s odlehčovací pákou (na obrázku) je možné dodat
i provedení bez odlehčovací páky,
tj. s hlavou „B“ – odlehčovací víčko
nebo „C“ – plynotěsné pouzdro. Na
vyžádání rovněž hlavu ventilu s blokovací objímkou. Armatury lze do-
dat s měkkým nebo tvrdým (kovovým) těsněním. Teplotní odolnost
ventilu 10.2 s kovovým těsněním je
-60°C až +350 °C. Dalším reprezentantem Niezgodka pro použití
v oblasti CNG jsou plnozdvižné pojišťovací ventily typ 19.2.
Jako ochranu pojistných ventilů před
účinky média dodává BICKEL and
WOLF průtržné membrány renomovaného amerického výrobce Continental Dics Corporation. Kromě pojistných ventilů Niezgodka je možné
dodat rovněž redukční ventily, regulátory tlaku, podtlakové a přetlakové
ventily a přepouštěcí ventily stejného
výrobce. Pro CNG nabízí BICKEL
and WOLF také plynotěsné celonerezové plnoprůchozí kulové kohouty.
Mimo shora uvedených typů armatur
dodává rovněž kuželové kohouty,
plynotěsné uzavírací klapky, zpětné
klapky, zpětné ventily, speciální armatury pro farmacii, vzorkovací přírubové/potrubní/závitové ventily, ar-
matury z plastu, dnové, rozdělovací
a vícecestné ventily, nožová šoupátka WEY®, průhledítka, lapače nečistot, pohony všeho druhu, pozicionery, koncové spínače, elektromagnetické ventily atd.
Vedle armatur zabezpečuje BICKEL
and WOLF bezplatné technické poradenství.
Při daném výkonu naplní až 8 autobusů za hodinu. Stanice je koncipována jako bezobslužná – pro provoz
pomocí zákaznických karet.
Svým zákazníkům nabízíme kompletní dodávku na klíč, od projektové
dokumentace a vyřízení stavebního
povolení přes realizaci až po uvedení
do provozu. Jako součást staveb stanic zajišťujeme kromě dodání technologie i realizaci náročných stavebních
prací, provedení inženýrských sítí,
včetně přenosu dat s údaji o plnění vozidel pro platební účely a archivaci.
Srdcem každé plnicí stanice je kompresor, proto patří volba kompresoru mezi nejdůležitější otázky už
v době projektování. Naše firma navázala spolupráci s předním světovým výrobcem kompresorů a CNG
stanic, společností GREENFIELD.
GASCONTROL se stal oficiálním
obchodním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko, což nám umožní aplikovat tyto špičkové kompresory do stanic CNG, které naše společ-
nost realizuje. Kompresory GREENFIELD jsou hermeticky těsné a bezolejové, což činí jejich provoz ekologickým i ekonomickým zároveň. Ekonomiku provozu pozitivně ovlivňují
také dvojnásobně delší servisní intervaly, než jsou u těchto zařízení obvyklé. Hermeticky uzavřená konstrukce
kompresoru navíc umožňuje použít
technologii také v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par „Zóna 2“,
takže je možno zmenšit, popřípadě
úplně odstranit ochranné a bezpečnostní odstupy, čímž se náklady na výstavbu plnicí stanice dále snižují.
Provozujeme také vlastní plnicí stanice CNG; natankovat CNG si můžete
například na veřejné plnicí stanici ve
Frýdku-Místku nebo na stanici v Havířově s nepřetržitým provozem. Jako
patrioti CNG sami provozujeme
12 vozidel na CNG. V naší firemní
flotile jsou automobily Fiat Doblo,
Citroën Berlingo nebo Škoda Fabia, které tankujeme na firemní pomaluběžné plnicí stanici v areálu
GASCONTROL. Po zkušenostech
můžeme potvrdit, že úspory nákladů
na pohonné hmoty dosahují při použití
CNG víc než 40 %. To nám potvrzuje
správnost směru, kterým jsme se vydali, a jež hodláme dále rozvíjet.
Ing. Milan Slamečka,
ředitel marketingu a obchodu
.
BICKEL and WOLF spol. s r.o.,
Nám. 5. května 25
252 25 Jinočany,
tel.: +420 257 320 278
fax: +420 257 320 061,
[email protected]
www.bickelwolf.cz
.
GASCONTROL, společnost s r.o.
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov - Suchá
tel.: 596 496 411
fax: 596 412 397
mobil: +420 728 680 976
e-mail: [email protected]
www.gascontrol.cz
Dvaadvacet nových vodíkových čerpacích stanic
zovaných, plánovaných nebo zavřených vodíkových čerpacích stanic po
celém světě. Databáze je průběžně aktualizována a obsahuje podrobné informace o 418 čerpacích stanicích,
které buď už existují, nebo se plánují.
V roce 2010 bylo po celém
světě otevřeno 22 nových
vodíkových čerpacích stanic, čímž se jejich celkový
počet zvýšil na 212. Dalších
127 čerpacích stanic je ve
fázi plánování. V České republice je v provozu jediná.
Informace z mezinárodního automobilového prostředí o tom, že auta s palivovými články budou v prodeji v roce 2015, vyvolala rozsáhlé
přípravy na vybudování husté sítě
infrastruktury vodíkových čerpacích stanic. Je jasné, že jejich počet
bude nutné výrazně zvýšit.
Interaktivní navigace
Společnosti TÜV Süd a Ludwig-Böl-
kow-Systemtechnik GmbH (LBST)
nabízejí rozsáhlé informace a služby
pro profesionální uživatele i zainteresovanou veřejnost na svých internetových stránkách věnovaných vodíku
a palivovým článkům (www.netinform.de/H2). Stránky H2stations.org
(www.H2stations.org) navedou uživatele na interaktivní mapy všech provo-
Německo – Česko 27 : 1
V roce 2010 bylo v Německu v provozu 27 vodíkových čerpacích stanic
a pro dalších 13 jsou připravené konečné plány. V České republice funguje od roku 2009 jediná čerpací stanice v Neratovicích. Po celé Evropě
včetně Německa začalo v minulém
roce fungovat jedenáct nových stanic, zatímco v USA jich bylo otevřeno pět a dalších devět bude dokončeno v nejbližší době. Nicméně některé
stanice byly také zavřeny. Takže záznamy LBST udávají, že v Evropě je
v provozu 80 vodíkových čerpacích
stanic, stejný počet je v USA, a 48
stojí v Asii. Ostatní zařízení se nacházejí v Latinské Americe a Austrálii. Kromě oznámeného rozšíření
v Japonsku a na Havaji jsou po celém světě hlášeny konkrétní plány na
dalších 30 nových vodíkových čerpacích stanic. V této souvislosti jsou
počty těchto nových stanic v Severní
Americe a Evropě stejné: 13 zařízení
v každém regionu.
Historicko-technické okénko
Kromě webu H2stations.org obsahuje
portál TÜV Süd a LBST o vodíku
a palivových článcích také stránky
www.H2mobility.org, které nabízejí
přehled všech typů vozidel na vodíkový pohon od roku 1807, rozsáhlé technické informace a podrobný průvodce
norem a předpisů. „Tato internetová
databáze je aktualizována průběžně
a je zdarma pro nekomerční uživatele,“ vysvětluje Evi Pschorr-Schoberer.
Obnovitelné zdroje bezpečně a efektivně
Společnost Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH se specializuje
na energetické a environmentální
poradenství. Komplexní odborné
znalosti společnosti LBST jsou založeny na dvou desetiletích nepřetržitých zkušeností jejího interdisciplinárního týmu. Mezinárodní skupina TÜV Süd drží ve společnosti
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik od
roku 2006 minoritní podíl. Společným cílem obou firem je bezpečné
a nákladově efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie. (pod)
CNG Company s.r.o.
[email protected]
www.cngcompany.cz
■
■
■
■
prodej originálních CNG vozidel značek Volkswagen, Opel, Fiat, Mercedes-Benz, Iveco
dovoz a prodej ojetých CNG vozidel na přání – nejedná se o přestavby s lahvemi v zavazadlovém prostoru
prodej a servis plnicích zařízení CNG různých kapacit značek Jikov a Coltri
při koupi vozidla a plnicího zařízení současně, poskytujeme zajímavé slevy
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
19
Export
Nová strategie podpory umožní exportérům postupovat efektivněji
Potenciál je v inovacích
Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade budou tvořit základ jednotné B2B sítě
Jak zvýšit v dlouhodobém
horizontu životní úroveň
v ČR? To je otázka, na niž
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovědělo konkrétním projektem. Ten přinese
změnu strategie podpory
exportních aktivit českých
firem, a především výrazné
zaměření na inovace, které
představují jediný způsob,
jak české ekonomice pomoci.
zákazníci spokojeni, je roční dopad
činnosti CzechTrade asi 5 miliard
korun. To není málo, ale na druhé
straně je to pouze asi tolik jako
denní export zboží z ČR. Naší ambicí je tedy připravit změnu struktury toho, co budeme vyvážet, a to
díky spolupráci našich odborníků
doma se specialisty v zahraničí
a důslednému sledování potřeb globálních trhů. Zpočátku jsme spoléhali pouze na domácí odborníky.
Nikdy však nebylo předem jasné,
zda se trefí do nějakého velkého
trendu, nebo jestli dané řešení nezůstane nanejvýš ve fázi patentu,
který prodáme ven.
Současným trendem v Evropě je,
že se do sítě, kdysi čistě diplomatické, zapojuje daleko víc specialistů, kteří dokážou poskytnout asistenci například v oblasti transferu
technologií či ochrany duševního
vlastnictví. Mají progresivní nástroje, jak vyhodnocovat trendy
a jak tyto výsledky předkládat
v uživatelsky stravitelné podobě firmám. Zahraniční síť tak vytváří určitou platformu, na níž se scházejí
jak firmy, tak také veřejné instituce.
„Dávají hlavy dohromady“ a vyhodnocují určité signály zvenčí
a jejich vliv na příležitosti do budoucna. Stát je zde partnerem, který dodává informace v určitém
množství a kvalitě a ve velmi krátkém čase. To je devíza, kterou zejména v malých zemích privátní
subjekty nemají.
Základem nové, jednotné B2B sítě
pro podporu exportérů budou nynější zahraniční kanceláře agentury
CzechTrade. „Díky nové strategii
pomůžeme exportérům omezit riziko špatného rozhodnutí,“ říká její
generální ředitel Ivan Jukl.
Nosným pojmem projektu podpory exportu jsou inovace. Kde
jste hledali inspiraci?
Dívali jsme se samozřejmě na země,
které jsou v oblasti inovací na špici.
Inovačními lídry Evropy jsou čtyři
země: Finsko, Švédsko, Dánsko
a Německo. Není to nijak překvapivé, protože skandinávské země jsou
obecně velmi vyspělé a inspirativní.
Například Dánsko je pro nás vzorem
v tom, jak dokázali svoji zahraniční
síť zprůhlednit pro uživatele, učinili
ji měřitelnou a efektivní. Zajímavé
je také to, jak jsou celé zastupitelské
úřady zapojeny do projektů, jak jsou
hodnoceny a motivovány k větší angažovanosti pro byznys. Ve Finsku
vnímáme mnohem větší vazbu na
inovace. Podíváme-li se například
na Norsko, jejich agentura na podporu obchodu se dokonce jmenuje
Innovation Norway. To odráží propojení exportu a inovací, tedy tzv. novou národní misi pro všechny agentury na podporu obchodu v zemích,
které se chtějí zařadit do první ligy.
To je pro nás velkou inspirací. Ukazuje se, že nejvíce postřehů a zkušeností má v této oblasti naše finská sesterská organizace FINPRO, od které
se také nejvíc učíme.
Na tiskové konferenci MPO 3. května 2011, kde byl celý záměr představen, se hovořilo o vytvoření nové
sítě do dvou let. Jaká bude její podoba?
Generální ředitel agentury CzechTrade Ing. Ivan Jukl, MBA.
Páteřní síť bude tvořit deset regionálních center pokrývajících prakticky
celý svět. Centra budou řídit menší
kanceláře ve svých teritoriích. Celkem tak bude zahraniční síť pro exportéry dostupná asi v sedmi desítkách zemí na světě. Počet kanceláří se
zdvojnásobí a změní se jejich zaměření. Místo zaměření na jednotlivá teritoria se budou mnohem víc věnovat
oborům perspektivním pro český vývoz průřezově po celém regionu.
Vrátím-li se k porovnání s vyspělými zeměmi, sítě jejich zahraničních
agentur jsou mnohem rozsáhlejší,
mají stovky lidí. To, co se snažíme
teď dohnat, je spíše struktura, a tedy
i změna jednotlivých rolí, které naši
i místní pracovníci mají. Znamená
to mimo jiné úplné obrácení poměru
mezi našimi a místními silami ve
prospěch místních expertů. Je tedy
naprosto logické, že úlohou vyslaných pracovníků CzechTrade bude
spíše řízení týmů než dosavadní specializace na místní trh. A jak jsme už
naznačili, úlohou zahraničních pracovníků nebude tradiční asistenční
podpora, ale zprostředkování oborového know-how specifického pro
jednotlivé regiony našim klientům.
Otočení poměru bude způsobeno
nárůstem místních expertů o více
než čtyřicet, čímž získáme také větší
časovou kapacitu pro naše klienty.
Můžete víc přiblížit změnu filosofie fungování této sítě?
Chytrá síť by měla být hodně univerzálním nástrojem. Pokud bychom pouze pokračovali v tom, co
děláme, tak i přesto, že jsou naši
Kolik zástupců bude mít v této síti CzechTrade?
V konečné podobě celkem 100.
Kapacita sítě by tedy měla být natolik dostatečná, abychom jak dokázali uspokojit požadavky firem
na klasickou asistenci, tak také
uměli nabídnout služby „dovnitř“
státní správy – pro technologickou
agenturu, pro Hospodářskou komoru ČR, pro Ministerstvo průmyslu
a obchodu. V jednotlivých teritoriích máme vytipovány skupiny
4–5 lidí, z kterých budeme zástupce
vybírat. Projekt se bude rozbíhat
v několika fázích. V té první chceme posilovat podporu v Jižní Americe, v zemích bývalého Sovětského svazu včetně Kazachstánu
a v Číně. Tam už nyní probíhají poměrně tvrdá výběrová řízení. Potkáme-li se koncem roku a bude-li
naše kapacita posílena o 20 lidí, bude splněno to, co jsme slíbili. Pro
jednotlivé pozice je přesně určeno,
co mají kandidáti splňovat. Usilujeme o to, abychom našli ty nejlepší.
Jak se změní struktura služeb
CzechTrade?
Struktura služeb se nemusí nijak
zásadně měnit. Největším benefitem, který nabídneme, je čas, to jest
urychlení a usnadnění vstupu do více vzájemně provázaných teritorií.
Příkladem může být Rusko a Kazachstán, jejichž podobnost z hlediska exportního profilu naší země
jsme analyticky prokázali.
Budeme daleko víc schopni pomoci
firmám při výběru trhu. Podívámeli se na světová srovnání, existuje
pilíř, který se jmenuje Business
Sophistication, a ten říká, jak chytře firmy dělají svá rozhodnutí. Rozdíl mezi těmi, co jsou v čele (Skandinávie), a námi je přesně v tom, že
u nás se rozhodnutí v exportu přijímají velmi intuitivně. V tomto směru bychom mohli klientům hodně
pomoci, a to jednak díky nástroji
Trade Intelligence, a jednak větší
kapacitou lidí v zahraničí.
(vp)
černá azurová purpurová žlutá
2 0 /kvûten / 2011
Automobily
Vidí v něm budoucnost
Oblíbenost operativního
leasingu u nás stále roste.
Potvrzují to čísla z České
leasingové a finanční asociace (ČLFA). Zatímco na přelomu tisíciletí byl jeho podíl
pouhé 2,7 %, v loňském roce
už představoval na leasingovém trhu plnou čtvrtinu.
Operativní leasing je totiž jednou
z moderních forem financování společností. Vedle financování aktiv
z vlastních zdrojů, úvěrem nebo finančním leasingem je stále častější
variantou pro pořízení aktiv potřebných pro zajištění činnosti firem.
„Jedním z hlavních důvodů nárůstu
podílu operativního leasingu v posledních letech je snaha firem soustředit se primárně na hlavní činnost svého podnikání, zefektivnit tudíž správu
svých vozových parků a v důsledku
toho i ušetřit,“ říká Tomáš Bursík,
člen mediálního výboru ČLFA a zdůrazňuje:„Proto vidím v operativním
leasingu budoucnost.“
Operativní leasing je svým způsobem konkrétní formou outsourcingu. „Umožňuje klientovi nehradit
ve splátkách celou cenu vozidla, ale
pouze rozdíl mezi jeho pořizovací
a zůstatkovou hodnotou. Vůz nevlastní, pouze ho pronajímá,“ vysvětluje Bursík.
Servis na klíč
Nadstavbou operativního leasingu je
full service leasing. Jde o operativní
leasing se službami, které jsou nezbytné k provozování vozidla. Standardně se používá při správě vozového parku. Zahrnuje služby od zajištění dálniční známky a tankovacích
karet přes výměnu a servis pneumatik, sledování pohybu vozidla pomo-
cování lze podle Tapšíkové odvodit
od makroekonomického rádce, který
nebankovní trh podmiňuje a už loni
začal vykazovat růst. „V roce 2010
poskytly členské společnosti ČLFA
leasingem, factoringem, úvěry pro
spotřebitele i podnikatele do české
ekonomiky 199,5 mld. Kč a není důvod, proč by se letos částka neměla
zvyšovat. K optimismu mě vedou
i analýzy partnerských zemí západní
Evropy, zejména Německa, kde očekávají pozvolný růst jak v leasingu,
tak u factoringu i ve spotřebě. Česká
republika by je měla následovat,“ je
přesvědčena Tapšíková.
cí GPS a vedení knihy jízd až po
elektronickou fakturaci a měsíční
monitoring nákladů na jednotlivá vozidla. Prostě servis „na klíč“.
Firmám se tak uvolní finanční
a lidské zdroje a mohou se koncentrovat čistě na svoji práci. Zároveň
tím eliminují případná rizika spojená s provozem vozidel, jako jsou
pokles zůstatkových hodnot, zvýšení provozních nákladů, pozáruční technické problémy a podobně.
Tato rizika na sebe bere leasingová
společnost. Kromě tohoto efektivnějšího řešení správy vozového
parku umožňuje operativní leasing
i flexibilnější dobu pronájmu.
„Operativní leasing se nabízí už od
12 měsíců, standardní doba pronájmu je 24 až 60 měsíců. V mezinárodních účetních standardech je
mimobilanční formou financování.
Firmy účtující podle těchto standardů si tak mohou „odlehčit“ rozvahu a vylepšit některé klíčové
ukazatele (např. return on equity),“
upozorňuje Bursík.
Pozitivní vývoj
Růst oblíbenosti operativního leasingu plně zapadá do celkové situace na českém nebankovním trhu.
Ten se zvětšuje a v letošním roce se
dá očekávat optimistický vývoj.
Tvrdí to nová předsedkyně představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková
a opírá se přitom o nové statistiky
této organizace za první čtvrtletí tohoto roku.
„V prvním čtvrtletí 2011 byl v oblasti nebankovního financování
opět potvrzen růstový trend ze závěru roku 2010. V tomto období
poskytly členské společnosti ČLFA
leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele do české ekonomiky 38,8
mld. Kč, což je o sedm procent víc
než ve stejném období roku 2010.
U leasingu došlo k meziročnímu
růstu o 20,9 %, u nebankovních
úvěrů pro podnikatele o 25,1 %,
u factoringu o 31,8 %,“ říká předsedkyně představenstva.
Pozitivní vývoj nebankovního finan-
Zlomový rok 2010
Vraťme se ještě do loňského roku,
který je z hlediska nebankovního financování považován za důležitý.
Tapšíková vysvětluje proč: „U řady
produktů se vzhledem k odeznívání
ekonomické recese zastavil propad
a byl zaznamenán meziroční růst.
Především však docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy
kvůli legislativním změnám stále víc
leasingových společností nabízelo
a zvyšovalo podíl úvěrů pro podnikatele i spotřebitele. Podle ČLFA bude tento trend pokračovat i v letošním roce a stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v předchozích letech.“
V budoucnu tak budeme spíše hovořit o trhu nebankovního financování,
stejně jako je tomu ve vyspělých
ekonomikách. „V loňském roce také
meziročně rostly HDP i průmyslová
výroba. Jde o důležitou stabilizaci po
poklesech spojených s krizí. Předpokládáme, že se letos, výrazněji než
loni, oživí investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků. Úměrně
tomu by měla růst poptávka po nebankovním financování,“ je optimisticky naladěna první dáma ČLFA.
Dvacet let na trhu
Česká finanční a leasingová asociace má za sebou dvacetileté působení na českém finančním trhu.
ČLFA za tu dobu přispěla k podpoře investic řady podnikatelských subjektů, zejména malých
a středních podniků, stejně jako
začínajících podnikatelů. Asociace prosadila řadu opatření v zájmu
nediskriminačního, předvídatelného a nebyrokratického prostředí
a na podporu hospodářské soutěže. Přijetím etického kodexu a dodržováním jeho zásad pomohla
k prosazování poctivého podnikání a ochrany spotřebitele.
Český leasingový trh se tak stal nejvyspělejším v zemích střední a východní Evropy a je srovnatelný s většinou západních nebankovních finančních trhů. Jiřina Tapšíková si bere na pomoc čísla: „Členské společnosti asociace financovaly za dvacet
let své existence prostřednictvím leasingu investice do strojů, zařízení
a dopravních prostředků v souhrnu
pořizovacích cen (bez DPH) blížícím
se hranici 1,5 bil. Kč a nemovitosti
za více než 110 mld. Kč. Jen od roku
2001 poskytly domácnostem prostřednictvím spotřebitelských úvěrů
téměř 350 mld. Kč a podnikatelům
úvěry ve výši přes 150 mld. Kč. Na
factoringové společnosti sdružené
v ČLFA byly jen od roku 2005 postoupeny prostřednictvím factoringu pohledávky převyšující hranici
750 mld. Kč. Asociace přispěla k využívání potenciálu těchto finančních
produktů a dál analyzuje vývoj v odpovídajících segmentech našeho finančního trhu. Všechny tyto hodnoty
je ČLFA připravena dostupnými prostředky a v mezích právního řádu
i ekonomické účelnosti prosazovat
i v dalších letech,“ zakončila předsedkyně ČLFA.
Jan Hrabálek
TCO byly letos aktuálním tématem
Konference Fleet Management 2011 ve znamení velké pozorností finančních ředitelů firem
Účastníci konference Fleet
Management 2011, která se
konala 28. dubna t. r. v kongresovém sále TOP Hotelu
Praha, se shodli, že nákladovost vozového parku už
ve většině firem a institucí
není považována za zanedbatelnou položku, ale dostává se stále víc do pozornosti
jejich finančních ředitelů.
Nejzajímavější částí konference se proto stal závěrečný kulatý stůl, v němž jeho
panelisté, finanční ředitelé
společností různé velikosti
a charakteru, diskutovali
nad příležitostmi úspor, které jim promyšlenější správa
vozového parku či řízení
mobility zaměstnanců skýtá,
a poskytli přítomným fleet
managerům příležitost
podívat se na svoji práci
z jiného zorného úhlu.
Evidentní je i změna v přístupu
k využití elektromobilů nebo vozů s pohonem na CNG, které začínají být pokládány nejen za
ekologickou alternativu, ale i za
zásadní možnost, jak ušetřit prostředky, a to jak v komerční sféře,
tak v oblasti místní správy a samosprávy. Letošní, 9. ročník konference Fleet Management přilákal víc než stovku účastníků
a potvrdil, že tato akce je významnou platformou, kde mohou
správci vozových parků sdílet své
pozitivní zkušenosti, inspirovat
lenka, prezident České asociace
fleet managementu. Zaměřil se
nejprve na zůstatkovou hodnotu
vozidel a vliv nadměrného opotřebení na její konečnou výši.
Údaje v tomto směru zpřesnil Pavel Černý z DEKRA Automobil,
který přinesl funkční náměty na
snížení vícenákladů vyplývajících z opotřebení vozidel a mimo
jiné doporučoval i vytvoření firemního kodexu pro používání
vozidel. Na jeho vystoupení pak
navázal Aleš Zich (Auto AZ Consulting), a to konkrétními příklady, jak vysoko mohou v případě
špatně nastaveným parametrů vyšplhat náklady za nadměrné pojištění stanovené poskytovatelem
operativního leasingu.
se navzájem, nebo se naopak varovat před cenově podbízivými,
ale v praxi nefunkčními postupy
a službami.
Finanční dimenze bezpečnosti
V plenárním programu vystoupilo
celkem devět řečníků ve dvou blocích. Průvodcem první části na téma finanční dimenze bezpečnosti
byla Jarmila Frejtichová, šéfredaktorka Moderního řízení. V úvodu
dala prostor příspěvku Pavla Sobíška z UniCredit Bank s prezentací velmi zajímavých údajů o perspektivách české ekonomiky a jejich propojení s problematikou
fleet managementu (ceny paliv,
aut, pojistek, financování). Nejlépe hodnoceným řečníkem této části i celé konference byl Radovan
Mužík ze společnosti Fleet Part-
ners, který novým způsobem
uchopil aktuální téma TCO (Total
Cost of Ownership – celkové náklady na vlastnictví). Na konkrétních příkladech jednak popřel některé rozšířené mýty, a jednak podrobně rozebral metodiku pro
správný výběr vozů a parametrů
jejich financování. Přítomní finanční ředitelé ocenili i závěrečný
příspěvek první části, ve kterém
Jan Bureš, ekonom Poštovní spořitelny, na případu řešení ekonomiky evropských zemí upozornil na
nebezpečí krátkodobých opatření,
která jsou varující i pro oblast řízení vozových parků.
Technické dimenze bezpečnosti
Druhým blokem s tematikou
technické dimenze bezpečnosti
účastníky provázel Stanislav Ze-
Ekologická alternativa
S velkou pozorností se setkala
i část programu, která se zabývala
novými trendy v oblasti elektromobility a alternativních paliv budoucnosti. Ty začínají být vnímány nejen jako ekologická alternativa, ale i jako zásadní možnost,
jak ušetřit prostředky, a to jak
v komerční sféře, tak v oblasti
místní správy a samosprávy. Nejpřesvědčivěji vystupoval Lubomír
Kolman z RWE, který poskytl porovnání nákladovosti provozu vozu s pohonem na CNG a na naftu.
Jde o řádově desetitisícový rozdíl
v provozních nákladech na jedno
vozidlo ročně, s návratností investice do vyšší ceny vozu s pohonem na CNG kratší než jeden
rok. Je opravdu legitimní otázka,
proč finanční ředitelé hledající
úspory v různých oblastech dosud
využívají formu pohonu na CNG
tak málo.
Diskuse finančních ředitelů
Nejlépe hodnocenou částí programu byla závěrečná diskuse finančních ředitelů řízená Richardem Plosem, šéfredaktorem časopisu Fleet firemní automobily,
který byl i hlavním mediálním
partnerem konference. Kulatý stůl
tvořený finančními řediteli z firem různých velikostí a odvětví
od IT přes FMCG až po finanční
instituce či firemní služby přinesl
velmi odlišné pohledy na cesty
k dosažení efektivity provozování
firemních parků. Byly zde porovnávány extrémy od podmínek
„žádné firemní vozy“ až po „plné
využití operativního leasingu
s otevřenou kalkulací“. Panelisté,
doplňovaní hojnými dotazy a připomínkami z publika, diskutovali
nad příležitostmi úspor, které jim
promyšlenější správa vozového
parku či řízení mobility zaměstnanců nabízí, a poskytli přítomným fleet manažerům příležitost
podívat se na svou práci z jiného
úhlu pohledu.
(be)
www.fleetmanagement.cz
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
21
Automobily
Pirátů silnic u nás ubylo
Vývoj agresivity řidičů a jejího vnímání na českých komunikacích
Firma PSYMA Praha s.r.o.,
agentura pro průzkum trhu
a veřejného mínění, provedla v letošním roce opakovaný průzkum týkající se
agresivního chování řidičů.
Jeho výsledky nám umožňují srovnat aktuální data s těmi z roku 2002. Tehdy byl
výzkum proveden u 820,
letos u 615 aktivních řidičů.
Není příliš populární publikovat
něco jiného, než že se na našich silnicích jezdí bezohledněji v porovnání s minulými lety. Odpovídá tomu i obecný pohled na vnímání
agresivity ostatních řidičů, kdy se
názor na její růst prakticky nezměnil. Letos, stejně jako v roce 2002,
asi tři čtvrtiny řidičů odpovědělo,
že agresivita řidičů na silnicích
v posledních dvou letech vzrostla.
Mezi naprostou většinou z nich je
tedy zakořeněn jakýsi „obecný názor“, že se agresivita za volantem
na českých silnicích stále zvyšuje.
Tento fenomén je dlouhodobě prezentován a rozebírán v médiích
a slouží jako argument v diskusích
o nutnosti zavádět nejrůznějších
opatření, která by agresivitu na silnicích omezila. Podívejme se však
na vývoj počtu konkrétních agresivních reakcí zaznamenaných řidiči na silnicích, a dostaneme naprosto jiný obrázek.
Ve zmíněném průzkumu byli řidiči dotázáni, kterým konkrétním
typům agresivního chování byli
v poslední době přímo vystaveni.
Zkušenosti dotázaných jasně ukazují, že došlo k významnému snížení jejich přímého setkání s agresivním chováním ze strany druhých řidičů. To, že se situace na
silnicích v ČR zlepšuje, dokládají
i statistiky dopravní policie. Počet
smrtelných nehod klesl od roku
2002 do roku 2010 téměř o 50 %.
Během těchto let došlo k určitému
přerodu v systému udělování pokut
a bezpečnostních kontrol. Z dat je
na první pohled patrný významný
pokles přímého setkání řidičů
s agresivním chováním ze strany
ostatních řidičů, a rovněž posun ve
formách nejčastěji se vyskytujících
projevů agresivity na silnici.
Nejčastějším typem agresivního
chování, kterému byli dotazovaní
řidiči vystaveni, je agresivní blikání
nebo svícení, když 60 % řidičů
uvedlo, že se s tímto typem chování
setkali. V roce 2002 bylo tomuto
typu chování vystaveno nepatrně
větší množství řidičů – 66 %. Dalším velmi častým typem popudlivého chování jsou agresivní či obscénní gesta. U tohoto typu projevů
došlo proti roku 2002 k podstatnému poklesu. Zatímco v roce 2002
se 82 % řidičů zmínilo, že byli vystaveni tomuto typu agresivního
chování, letos tomu bylo už
„pouze“ u 54 % řidičů. Velmi vý-
znamný pokles byl zaznamenán také u slovních napadení a v úmyslném bránění v jízdě. Zde došlo
k opravdu výraznému pozitivnímu
posunu a podíl řidičů, kteří se s tímto typem jednání přímo setkali, se
výrazně snížil. Nedošlo bohužel ke
snížení procenta u fyzických útoků
nebo pokusů o fyzický útok. Potěšitelné však je, že se v letošním
průzkumu nikdo spontánně nezmínil o ohrožování střelnou zbraní,
což se v roce 2002 ve dvou případech stalo. Necelá polovina řidičů
uvedla, že se za všech okolností na
silnici snaží chovat slušně, a ne
agresivně. Dalších 38 % řidičů
uvedlo, že agresivně nejezdí, ale
když je někdo rozčílí, tak si jsou
vědomi toho, že občas agresivně
reagují.
Celých 13 % dotázaných řidičů
uvedlo, že agresivně nejezdí, ale
na agresivní jednání reagují stejným způsobem, tedy agresivními
projevy. Pouze 1 % řidičů uvedlo,
že si jsou vědomi toho, že jezdí
značně agresivně.
Nezbývá než doufat, že naše společnost nevnímá agresivní jízdu jako
projev síly a odvahy řidiče, ale naopak jako bezohledné chování vůči
okolí, které se velmi vzdaluje slušnému jednání. Vyjíždějme tedy na
silnice s vědomím, že většina řidičů
je slušných a ohleduplných, a ta malá skupinka méně ohleduplných
nám nestojí za rozčilování a zvyšování rizika na našich silnicích. Víc se
o průzkumu dočtete na www.psyma.cz v sekci Novinky.
(pod)
.
[email protected]
www.psyma.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 2 /kvûten /2 011
Automobily
Na setkání Jarní den s Fleetem se představila také trojice elektromobilů
Bylo to jako v letadle!
Kdo v Česku „fleetuje“, ten
tam nemůže chybět. I tak by
se dala charakterizovat akce,
která si za pět let své existence vydobyla prioritní postavení v oblasti správy vozových parků českých firem.
Jarní den s Fleetem, tak se
jmenuje každoroční setkání,
organizované časopisem
Fleet a letos poprvé konané
v exkluzivním prostředí
Lednicko-valtického areálu.
První, konferenční část se odehrála
v útrobách hotelu My. Jaké daňové
novinky pro rok 2011 jsou připraveny
a jakými formami se dá vůbec pořídit
v současné době vůz, to byla parketa
Zenona Folwarczneho ze společnosti
PricewaterhouseCoopers.
Velmi zajímavé bylo vystoupení
zástupců pojišťovny Kooperativa,
která je druhou největší pojišťovnou v Česku v segmentu automobilů. Tento pojišťovací dům nabízí
mj. tři speciální programy pojištění
vozových parků. „Firmám to šetří
náklady a čas, to je pro jejich pracovníky to nejpodstatnější,“ vysvětlil přítomným přednášející Jan
Nevrtal. Do patnáctiminutového limitu, kterého se musel striktně
držet každý u řečnického pultu, se
Kooperativě podařilo vměstnat
vedle faktů a čísel i kus zábavy. Na
plátně totiž promítli krátký film
o tom, jak se natáčela jejich televizní reklama s šimpanzem za volantem v hlavní roli.
Daňové zákony a pojištění jsou samozřejmě důležitou součástí fleetu,
nicméně základ musí tvořit samotné vozidlo. Petr Kosmák ze společnosti Sixt Lease představil nabídku
firemních služeb a mnohé možná
překvapil jejich šíří a komplexností. „Umíme mnohem víc než jen
krátkodobě či dlouhodobě pronajímat automobily,“ řekl na závěr svého bloku.
Firma GX Solutions zase dokáže
perfektně sledovat různé paramet-
Řešení vašeho vozového parku
Provoz firemního vozového
parku není pro většinu společností hlavním předmětem
podnikání, ale pouze prostředkem k jeho zajištění.
Správa firemních vozidel
přitom představuje poměrně
náročnou problematiku –
nejen z pohledu nákladů, ale
i související administrativy.
Vozy je třeba vybrat, efektivně pořídit a provozovat (a případně následně prodat). Po celou dobu provozu
je přitom nezbytné řešit související
operativní otázky spojené se zajištěním servisu, pojistnými událostmi,
náklady na provoz apod. Některé
společnosti mají vytvořeny samostatné funkce (fleet manažer/správce
vozového parku) nebo i oddělení,
která správu vozidel zajišťují.
U mnoha firem však tuto činnost
k svým základním povinnostem přibírají různí pracovníci. Nemohou se
pak plně věnovat své hlavní činnosti
a vynakládají mnohdy neefektivní
čas na operativu spojenou se správou
vozidel. Řešením pro zvýšení efektivity může být svěření péče o vozidla
specializovanému externímu dodavateli, který disponuje v dané oblasti
patřičnou odborností – tak, jak se to
děje například v oblastech IT nebo
financí.
Naše společnost, AZ MOBILITY, je
vám připravena komplexní externí
správu vozového parku poskytnout:
• zajištění všech operativních úkonů, které souvisejí s nákupem
a provozem vozidel (přihlášení,
pojištění, STK apod.);
• pick-up servis (odvoz do servisu,
zajištění přezutí pneumatik, včetně mytí a čištění apod.);
• vedení kompletní evidence vozidel
ve vlastním internetovém informačním systému (i se zadáváním
potřebných údajů do systému), a to
včetně sledování příslušných termínů pro servisní prohlídky, technické kontroly, pneuservis apod.;
• přípravu libovolné analýzy, která
poskytne uživateli vozidel informaci o nákladech spojených s pořízením a provozem vozidel (s využitím informačního systému);
• s využitím údajů o vozidlech návrh a následnou aplikaci opatření
vedoucích k optimalizaci celkových nákladů vlastnění vozidel;
• pomoc při dosažení optimálních
nákupních podmínek zadáním poptávky po vozidlech formou výběrového řízení (s možností využít elektronickou aukci) ve vlast-
ry, týkající se nejen spotřeby a počtu ujetých kilometrů. „Díky různým modulům můžeme vyhodnocovat i jízdní styl řidiče, trasu, spotřebu a řadu dalších výkonů, které
nejsou přímo spojeny s provozem
automobilu,“ zdůraznil Mgr. Petr
Klekner.
Benzin a nafta, to jsou v současnosti dva klíčové a zatím téměř nenahraditelné zdroje pro provoz automobilů. Jenže současný trend
spěje k elektrifikaci a ekologizaci,
takže v jisté době bude muset celý
svět počítat s jinými zdroji. Dnes
se jim říká alternativní, a právě
tohle bylo parketou Ing. Pavla
Štěrby ze společnosti TÜV Süd.
Na něho navázala Ing. Markéta
Schauhuberová z České plynárenské unie, která seznámila plénum
se současným stavem využívání
CNG a LPG v dopravě.
Každý automobil čas od času potřebuje do servisu, a tak bylo příznačné, že přednáškový blok na Jarním
dnu s Fleetem zakončil Miloslav
Indrák ze společnosti Trost Auto
Service, jehož společnost nabízí
komplexnost při servisu a údržbě firemních vozidel.
Parádní svezení
Parkoviště u My hotelu celé prosluněné odpoledne připomínalo jakýsi
zhuštěný autosalon. Po pár metrech od
sebe stáli zástupci jednotlivých značek
a nabízeli možnost svezení. Mohutnými vozy typu SUV počínaje přes klasické limuzíny až po elektromobily.
Ze stovky automobilů měly ryze elektrický pohon pouhé tři, což sice procentuálně není moc, ale i tak bohatě
převyšuje celosvětový počet takto poháněných vozů. Rozhodně však byly
elektromobily identifikovatelné na
první pohled, když „tankovaly“ přímo
před recepcí hotelu jednoduše tak, že
se od nich vinul kabel s 220voltovým
připojením přímo ke zdroji v budově.
Zajímá vás, jaké bylo svezení s takovým vozem? Parádní! Samozřejmostí je automatická převodovka, takže
kdo na ni není zvyklý, musí si dávat
pozor, aby nehledal levou nohou
spojkový pedál. Co však na první pohled zaujalo, byla ohromná akcelerace. Když jsme tomu za Lednicí „šlápli na krk“, ručička tachometru rychle
vylétla hodně vysoko. „Zabořilo mě
to do sedadla jako při startu letadla,“
přirovnal své pocity jeden z řidičů
tohoto elektromobilu.
(hh)
ní internetové aplikaci MOBILITY AUKCE – www.mobilityaukce.cz (poptávka je adresována autorizovaným prodejcům vozidel).
V rámci správy vozidel je přitom
možné využít i osobu externího
„správce vozového parku“, na něhož
se mohou zaměstnanci klienta přímo
obracet, a který plně koordinuje veškeré aktivity.
Široká škála poskytovaných služeb
umožňuje pro každého klienta vytvořit jejich individuální kombinaci, která tak plně odpovídá konkrétním potřebám. Základním cílem poskytovaných služeb je maximálně ulehčit
a zefektivnit práci firem při správě
vozového parku, a zároveň vytvářet
finanční úspory – buď přímo snížením nákladů, nebo nepřímo zjednodušením administrativy a procesů.
Kromě služeb správy vozového parku poskytujeme i školení z oblasti
automobilového průmyslu, zajišťujeme audity dodržování firemních
standardů apod. Mezi naše zákazníky patří kromě firemní klientely
i operativní leasingové společnosti,
které využívají školení z oblasti automobilového průmyslu. Pro jejich zákazníky také naši zaměstnanci poskytují služby přebírání a převozu
vozidel po ukončení leasingu. Významnými klienty jsou i importéři
osobních automobilů v České republice, na Slovensku a v Rakousku, pro
které zajišťujeme kromě převozů
předváděcích vozidel i kompletní přípravu vozidel na předváděcí akce.
Obraťte se na nás. Předem se těšíme
na spolupráci!
(mk)
.
AZ MOBILITY s.r.o.
tel.: +420 774 444 308
+420 724 561 748
[email protected]
www.azmobility.cz/mobility-expert
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
23
Manipulaãní technika
Chytrá řešení od Toyoty
Uživatelé manipulační
techniky vyžadují bezpečné,
odolné a spolehlivé vozíky
s nízkými provozními náklady. Čelní vozíky a tahače
Toyota a skladová technika
BT od společnosti Toyota
Material Handling do této
kategorie jednoznačně
patří. Produkty a služby
světové jedničky v manipulaci splňují nároky jakékoli
aplikace a nabízejí výkonné
progresivní technologie
a chytrá řešení, která
stlačují náklady na všech
frontách na minimum.
Skupina Toyota Material Handling,
jejíž součástí je i česká pobočka, se
v uplynulých krizových letech rozvinula v ještě mocnější sílu v oboru
manipulace s materiálem, kde je
nezpochybnitelným lídrem nepřetržitě už od roku 2001. Tradice, stabilita i v době obtížných podmínek ekonomické krize, nepřetržitý
proud inovací i promyšlená řešení
v oblasti služeb vycházejí neustále
vstříc požadavkům zákazníků na
lepší využití skladových prostor,
vyšší produktivitu a permanentní
snižování provozních nákladů.
Kvalita vozíků značek Toyota a BT,
jejich ergonomický design a bezpečí pro řidiče i pracovní prostředí
představují pro uživatele nezanedbatelnou přidanou hodnotu.
Žádné zbytečné náklady
Potřeba snižovat náklady, hledat
ještě dokonalejší skladové systémy
i nové systémy pohonu vozíků patří
k trendům, na které se společnost
Toyota Material Handling zaměří
v roce 2011 i v následujících letech. Přesvědčivé důkazy nabídl
i nedávno skončený veletrh CeMAT 2011, na kterém Toyota představila několik novinek včetně modelů s hybridním pohonem, lithium-ionovými bateriemi i technologie a přístupy podporující trvale
udržitelný rozvoj.
Veřejnosti zde byly poprvé představeny nové moderní vychystávací
vozíky BT Optio pro vychystávání
ve výškách kolem 12 m, stabilní
vozíky do úzkých uliček se zdvihem kabiny a sníženou spotřebou
energie BT Vector, nová generace
už proslulého systému s vysokou
hustotou zakládání BT Radioshuttle a propracované řešení pro automatizované vychystávání pomocí
bezobslužných vozíků.
Systémem aktivní stability Toyota SAS, který díky 6 unikátním technologiím významně
přispívá k vyšší bezpečnosti a produktivitě, jsou vybaveny pouze čelní vozíky Toyota.
Je skutečným klíčem k snižování nákladů.
Toyota Traigo – hbitý elektrický tříkolový vysokozdvižný vozík s nosností 1000–1500
kg, vhodný pro práci v těsných prostorách skladů, na rampách nebo na ložných
plochách nákladních vozidel.
Nejširší produktová nabídka na
trhu
Obdivuhodně široké portfolio produktů společnosti Toyota Material
Handling zahrnuje dvě produktové
řady. Patří sem výkonné a silné čelní
vysokozdvižné vozíky Toyota, elektrické (Toyota Traigo) i se spalovacími motory (Toyota Tonero) s nosnostmi od 1000 do 8500 kg, které
jsou jako jediné na trhu vybaveny
systémem aktivní stability Toyota
systém bezuličkového skladování BT
Radioshuttle nebo laserem naváděné
vozíky BT Autopilot.
SAS. Druhou skupinu tvoří nejmodernější skladové vozíky BT – od
ručních paletových vozíků BT Lifter,
standardních i speciálních, přes ručně
vedené elektrické nízkozdvižné vozíky a zakladače BT Levio a BT Staxio, retraky BT Reflex, vychystávací
vozíky pro různé úrovně vychystávání BT Optio až po systémové vozíky
do úzkých uliček řady BT Vector.
Nedílnou součástí nabídky jsou různé typy tažných vozíků obou značek,
Jedna z aktuálních novinek v portfoliu společnosti Toyota Material Handling. Vozík BT
Optio pro vychystávání ve výšce až 12 m.
Bez kompromisů v kvalitě
Veškerá produkce Toyota a BT se
vyznačuje vysokou spolehlivostí,
bezpečností a odolností – vlastnostmi založenými na nekompromisní
kontrole kvality ve všech fázích vývoje a výroby vozíků v rámci světoznámého systému výroby (Toyota
TPS). Mnoho modelů nabízí navíc
unikátní technologie (naklápěcí kabina na retracích, systém aktivní stability Toyota SAS, BT Totalview,
BT Optipace, BT TLS, mikropojezd
click-2-creep a další) a svými provozními vlastnostmi překonávají své
předchůdce v oblasti výkonnosti
(rychlosti zdvihu i pojezdu, akcelerace, řešení ovládání hydraulických
funkcí), určují technickou i výkonovou úroveň celého odvětví manipulační techniky a z každého nákupu
vozíku Toyota nebo BT činí dlouhodobou spolehlivou investici.
Toyota I_Site – jak zamezit škodám a zvýšit produktivitu
Skutečnost je taková, že firmy budou
muset vždy přepravovat a skladovat
zboží, ale zároveň se budou vždy
snažit zredukovat související náklady
na absolutní minimum, bez kompromisů v produktivitě nebo bezpečnosti. Těchto cílů pomáhá Toyota svým
zákazníkům dosáhnout poskytnutím
správných informací, optimálních
služeb a vhodných vozíků.
Fleet management Toyota I_Site
umožňuje měřit bez prodlení prakticky každý aspekt manipulačního
procesu, a snáze tak docílit zlepšení
na všech úrovních. Je unikátní kombinací promyšlené technologie, cenných informací, odborných znalostí
a analytické podpory, jejímž výsledkem jsou jasně měřitelná zlepšení
v oblasti produktivity, využití strojového parku, chování řidičů a snižování nákladů. Například náklady na
škody způsobené řidiči nesoustředěnou nebo zbytečně riskantní jízdou
klesají už v prvních týdnech po nasazení Toyota I_Site o desítky procent.
Servis a originální náhradní díly
Nejvyšší prioritou společnosti TMH
CZ je oblast servisních služeb. Nabízí různé varianty servisních programů a servisních smluv šitých na
mírů různým typům provozů i různé
frekvenci nasazení jednotlivých typů vozíků.
Celá ČR je pokryta hustou sítí mnoha desítek mobilních dílen umožňujících provádět rychlý lokální servis
bez dlouhých dojezdových vzdáleností a bez čekání na náhradní díly.
Součástí nabídky jsou i pravidelné
povinné roční technické prohlídky,
generální opravy, nabídka příslušenství ke všem typům vozíků včetně
baterií, pneumatik, přídavného zařízení a další služby.
(lh)
.
Kompletní program
produktů a služeb
www.toyota-forklifts.cz
Toyota Approved Used Truck
Prověřené použité vozíky Toyota a BT v rámci zákaznického programu
Je řada situací, kdy může
nákup použitého vozíku
představovat nejlepší volbu
pro vaše podnikání. Můžete potřebovat stroj okamžitě, ale dáváte přednost
vlastnictví vozíku před jeho pronájmem. Nebo potřebujete vozík jen příležitostně, a použitá technika
tak může být ekonomicky
výhodnou variantou.
S použitým vozíkem Toyota nebo
BT prověřeným v rámci programu
Approved Used Truck máte jistotu, že dostáváte produkt špičkové
kvality a podporu seriózního obchodního partnera. Každý použitý
vozík prochází individuálním přípravným programem založeným
na důvěrné znalosti vozíku díky
pravidelnému servisu. Je tak nejen
garantována jeho kvalita, bezpečnost a výkonnost, ale také cenová
výhodnost.
Jistota dobrého nákupu
Zvládne vozík práci, kterou od něj
vyžaduji? Budou s ním mí řidiči
spokojeni? Bude vhodný pro moje
provozovny? I na takové otázky je
Toyota připravena a má důraznou
odpověď ve formě flexibilních
podpůrných programů. Budete si
moci svobodně vybrat ze široké
škály nabízené podpory, a specifikovat tak řešení, které nejlépe vyhoví vašim individuálním požadavkům. Mezi tyto možnosti podpory patří především program výměny vozíku a program „vyzkoušej, než koupíš“. Je pochopitelné,
že byste rádi vozík opravdu důkladně vyzkoušeli, než učiníte
dlouhodobý závazek. Oba progra-
my vám správné rozhodnutí usnadní. Takové podmínky získáte
výhradně v rámci programu Toyota Approved Used Truck, který nabízí větší ochranu vašich investic.
Možnost výměny už dodaného
vozíku znamená, že můžete skutečně nakupovat s důvěrou, a pokud zakoupený vozík neodpovídá
přesně vašim potřebám, pak máte
jistotu, že jej můžete do 30 dnů
bez jakýchkoli komplikací vyměnit za jiný použitý vozík.
Druhou možností je testování vozíku před finálním rozhodnutím.
Po určitou dobu si můžete vozík
vyzkoušet přímo ve svém vlastním provozu a za velmi výhodný
nájemní poplatek. Na konci zkušebního období můžete vozík bez
jakýchkoli komplikací vrátit, nebo
si ho ponechat, a poplatek za pronájem bude odečten z kupní ceny
stroje.
Správný vozík ve správný čas. Flexibilní pronájemní programy Toyota Rent umožní
využívat vozíky uživatelům s pravidelnými špičkami, sezonními výkyvy nebo těm, kteří
potřebují nějaký vozík jednoduše hned. Na snímku výkonný retrak BT Reflex s unikátní
naklápěcí kabinou pro pohodlnější práci ve větších výškách.
černá azurová purpurová žlutá
2 4 /k vûten / 2 01 1
Certifikace
Kvalita cti netratí
Cílem programu Národní
politika kvality (NPK)
je vytvořit v České republice prostředí, v němž je kvalita přirozenou součástí života společnosti. Vrcholným
poradním, iniciačním
a koordinačním orgánem
vlády ČR, zaměřeným na
podporu rozvoje managementu a uplatňování NPK
u nás, je Rada kvality České
republiky. V jejím čele stojí
JUDr. Robert Szurman,
kterého jsme oslovili
následujícími otázkami.
JUDr. Robert Szurman.
Co je cílem Národní politiky kvality a jaké možnosti má pro její realizaci Rada kvality ČR?
Rada kvality ČR je vládou jmenována
jako gestor realizace NPK. Vládou
přijatá NPK je obsáhlý dokument, který se dotýká prakticky všech oblastí
života české společnosti. Rada si podle své přijaté strategie klade za cíl
maximálně přispět k všeobecně uznávané vizi budoucnosti České republiky jako státu s národním hospodářstvím výrazně založeným na „vysokých technologiích“. Ve světle současné světové situace je třeba tuto snahu
vidět jako železnou nutnost, která bude garantem prosperity, a tedy bezproblémové budoucnosti naší republiky.
Tato vize je však realizovatelná
pouze ve společnosti, jež pochopila,
že vysoká úroveň vědy, výzkumu
a inovací je možná pouze tehdy, je-li
doprovázena vysokou kvalitou nejen
ve výrobě, ale i ve školství, zdravotnictví, v dopravě, sociálních službách
a ve státní správě. Z pohledu Rady
představují pro další rozvoj kvality
v České republice záměry tohoto úsilí přehled nejdůležitějších aktivit, jimiž by se měly rezorty, samospráva,
podnikatelská a jiná uskupení, ale také např. školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor ve
své každodenní práci ve vztahu ke
kvalitě především zabývat.
Pro realizaci této vize Rada nemá
sice velké finanční zdroje, zato ale
disponuje velmi kompetentním složením svých členů, kteří pocházejí
z rozhodujících vládních i nevládních odborných institucí. A prostřednictvím svého „supervizora“
určeného vládou – ministra průmyslu a obchodu – má tak právě s vládou zajištěn přímý kontakt.
Jak souvisí s NPK tzv. Charta kvality ČR?
Text tzv. Charty kvality ČR, vzniklé
z iniciativy Rady kvality ČR s cílem
podpořit dosažení vysoké kvality ve
všech oblastech české společnosti, je
– nadneseně řečeno – jakýmsi desaterem, kterým by se měla česká společnost řídit, a díky tomu směřovat
k realizaci principů obsažených
v NPK. V souvislosti s tím je třeba
zmínit se o tom, že k získání vyšší
pozornosti jak politiků, tak klíčových
osob z hospodářských kruhů byla pro
Chartu kvality ČR podpora, kterou jí
svými podpisy vyjádřili Jan Fischer,
bývalý předseda vlády, Vladimír Tošovský, tehdejší ministr průmyslu
a obchodu, a v neposlední řadě Martin Kocourek, současný ministr tohoto resortu. Tuto listinu signovali také
čelní představitelé podnikatelských,
zaměstnavatelských i odborových
svazů, a to včetně odborných nestátních organizací. K nim se začali přidávat i představitelé významných firem, nejnověji např. akciová společnost ČEZ. A právě v těchto dnech
jsem byl velmi potěšen zprávou, že
o připojení svého podpisu pod Chartu kvality ČR vážně uvažují i před-
stavitelé akciových společností Vítkovice a Třinecké železárny.
Radou kvality ČR bylo zřízeno Národní informační středisko podpory kvality. S jakými službami se
v něm mohou zájemci setkat?
Národní informační středisko podpory kvality je pracovním orgánem Rady kvality ČR a plní úkoly uložené
Radou kvality ČR. Zájemcům nabízí
vysoce kvalifikovanou informační
službu zaměřenou na oblast kvality
a společenské odpovědnosti (CSR).
Zejména podnikatelské veřejnosti
pak toto středisko poskytuje specializované odborně zaměřené poradenské služby, a to jak elektronicky, tak –
po předchozí domluvě – i prostřednictvím osobních kontaktů. Zejména
menším podnikatelům pomáhá aplikovat do praxe nejnovější poznatky
z výše zmíněných oblastí, a to díky
poměrně rozsáhlé vlastní publikační
činnosti. Odborné veřejnosti samozřejmě slouží i pravidelně aktualizované databáze certifikačních, poradenských a vzdělávacích organizací
působících v ČR, které Národní informační středisko podpory kvality
vede. Nechybí zde ani aktuální informace o programech i samotných subjektech Národní politiky kvality. Zejména pro širokou veřejnost jsou pak
určeny akce typu „Listopad – měsíc
kvality ČR“, na nichž se Středisko
realizačně podílí.
Sdružení pro oceňování kvality organizuje program Národní ceny
kvality ČR, v jehož rámci jsou každoročně vyhlašovány nejlepší zástupci podnikatelského i veřejného
sektoru. Podle jakých kritérií je tato cena udělována?
Národní cena kvality ČR vychází
z Evropské ceny kvality a Národních cen kvality, které se udělují ve
všech vyspělých zemích. Česká národní cena se snaží přiblížit možnostem i menších podnikatelů, a proto
je v současnosti udělována v rámci
celkem tří programů, které se liší
zejména podle velikosti firmy. Jednoticím prvkem těchto programů je
devítikriteriální „Model EXCELENCE EFQM“ Evropské nadace
pro management kvality. Jednotlivá
kritéria modelu postihují veškeré
Řízení prodeje a nákladů
Něco víc než pouhý certifikát
Statistické údaje o růstu
průmyslové produkce jsou
za 1. čtvrtletí t. r. optimistické. Optimismus se ale netýká všech oborů a meziroční porovnání je poznamenáno výrazným poklesem
v předchozích letech. Proto
oživení ještě neznamená,
že firmy mají období nedostatku zakázek a úsporných
opatření za sebou.
Krize poznamenala firmy i v jejich
přístupu k certifikovaným systémům řízení. Ty, jejichž motivem
k certifikaci bylo pouze vlastnit doklad, vyžadovaný ve výběrových
řízeních, zvažují, zda udržovat certifikace i v době, kdy nemají žádné
zakázky podmíněné certifikátem.
Na druhé straně si jiné firmy uvědomují, že udržení certifikátu bude
značnou výhodou po oživení ekonomiky a že vhodně chápaný systém řízení nepředstavuje pouze papír, ale kulturu firmy, která se vyplatí jako konkurenční výhoda.
Normy systémů řízení poskytují
návod na uspořádání všech činností firmy do propojených procesů,
kterými se činnosti firmy dají řídit.
Když už je tento systém ve firmě
vytvořen, proč ho nevyužít k řízení
životně důležité aktivity – úspěšného prodeje. Pojem marketingově
orientovaná firma není chápán jen
jako orientace na reklamu, ale
hlavně na uspokojení potřeb a přání zákazníka lépe, než to dokáže
konkurence. Firma nemůže opomenout kroky, jako jsou průzkum
a analýza trhu, požadavků zákazníků, rozbor vlastních schopností využít tržní příležitost, stanovení
vhodné strategie. Strategie musí
obsahovat, jak navrhnout produkt,
aby co nejlépe vyhovoval vizi zákazníka, jak zajistit jeho dostupnost pro zákazníka – distribuci, poprodejní služby, stanovení přijatelné ceny a metody propagace, jak se
zákazník o produktu dozví.
Už letmý pohled na normu ISO
9001 ukáže, že se uvedené aktivity
objevují v požadavcích, jako jsou
např. „zaměření na zákazníka, procesy týkající se zákazníka, návrh
a vývoj, zlepšování“.
Při uspořádání dění ve firmě do
procesů se nabízí další možnost využití k řízení nákladů. Existuje model hodnotového řetězce, který se
snaží přiřadit každému procesu, jakou přidanou hodnotu poskytuje.
Procesy ve firmě pak představují
inspiraci k zamyšlení, jak zvýšit
přidanou hodnotu jednotlivých procesů, ať už snížením nákladů, zvýšením výkonu např. pro cizí subjekty, nebo zda proces zajišťovat vlastními silami, nebo outsourcingem.
To umožní nejenom snížit náklady,
ale i soustředit se na procesy, které
skutečně představují konkurenční
výhodu. I zde nás ISO 9001 nabádá
k tomuto kroku už v úvodních požadavcích na monitorování procesů
za účelem zlepšování procesů včetně jejich vyšší efektivnosti.
Samostatnou kapitolou je využití
environmentálního managementu,
kde zaměření na splnění legislativních požadavků nejen chrání firmu
před důsledky jejich porušování,
ale inspiruje také k takovému přístupu k procesům, aby vznikaly co
nejmenší náklady, které ve skutečnosti představují výrobu odpadu.
Český lodní a průmyslový registr
uvedenou filosofii vyznává a jako
certifikační orgán vede své auditory
ke dvěma základním hodnotám:
- efektivita je v jednoduchosti,
- pomoc klientovi k systému orientovanému na prodej a náklady.
K tomu certifikačnímu orgánu napomáhá tým auditorů, expertů
a příslušnost k rodině certifikačních
firem, sdružených jako Germanischer Lloyd Group.
Ing. Jiří Dynybyl, MBA
.
činnosti organizace, která musí ve
své „sebehodnotící“ zprávě prokázat, že požadavky těchto kritérií
splňuje. Kritéria pak dělíme na část
„předpoklady“ a část „výsledky“,
kdy v „předpokladech“ firma uvádí,
co dělá pro to, aby dosahovala excelentních výsledků. Ty pak dokladuje
ve zmíněné druhé části. Pro ilustraci
uvádím vítěze z posledních ročníků
Národní ceny kvality ČR, kdy jimi
byly společnosti: Aramark, Beneš
a Lát, IFE-CR, Městská část Praha
10, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje.
V loňském roce vznikla odborná
sekce Kvalita v ochraně spotřebitele Rady kvality ČR. Co bylo hlavním důvodem jejího vzniku?
O vznik této sekce jsme usilovali
dlouho marně, a to proto, že vztahy
mezi některými organizacemi na
ochranu spotřebitelů byly dlouho
příliš konkurenční. Naštěstí toto období máme – zdá se – za sebou, sekce je už ustavena a daří se i vzájemná
spolupráce. Za jeden z prvních nemalých úspěchů sekce Kvalita
v ochraně spotřebitele považuji skutečnost, že i při relativní krátkosti své
existence dokázala vypracovat dva
velmi solidní návrhy na značky kvality. Jednu pro bezpečná hřiště
a sportoviště, která by měla umožnit
veřejnosti zorientovat se v kvalitě
sportovišť, a zejména rodičům pak
usnadnit rozhodování, kam mohou
posílat své děti sportovat, aniž by se
museli třást strachy o jejich zdraví, či
dokonce o život. Příkladem mohou
být před časem medializované případy smrtelných úrazů dětí na hřištích
zapříčiněných špatně upevněnými
fotbalovými brankami. Druhá značka kvality se týká dětských botiček,
a měla by osvícené rodiče orientovat
na ortopedicky dobře řešené dětské
boty, které dětem nedeformují nohu
v citlivé fázi jejich fyzického vývoje,
takže v pozdějším věku pak nebudou
muset zápasit s nepříjemnými zdravotními problémy.
Oblíbeným výrokem je dnes tvrzení, že za kvalitu je třeba si připlatit.
Je to pravda, nebo jde často jen
o marketingovou manipulaci?
Pokud jde o výrobky, na trhu existuje zboží nepochybně velmi kvalitní,
a přitom za velmi příznivé ceny, dostupné většině zákazníků. Musím
však bohužel zároveň konstatovat, že
„marketingoví kouzelníci“ opravdu
mnoha českým spotřebitelům během
uplynulých let z hlavy „vymyli“ základní kritické myšlení, takže zákazníci často naletí na reklamu až podvodnou, a ač by měli, nepídí se ani
po výsledcích testů kvality a bezpečí
zakoupených výrobků, a bohužel také nehledají praktické zkušenosti jiných spotřebitelů. Je třeba si přiznat,
že se zatím nepodařilo přesvědčit
většinu české spotřebitelské veřejnosti o staré pravdě, „že nejsou tak
bohatí, aby si mohli kupovat laciné
věci“. Je však těžké přesvědčovat zákazníky o tom, že by měli hledat
především kvalitu zrovna v době,
kdy velká část společnosti začíná žít
„ze dne na den“ a zajímají ji hlavně
nízké ceny. I z této stručné odpovědi
je zřejmé, jak velký problém máme
právě z hlediska propagace kvality
v Česku před sebou a kolik nás čeká
v této oblasti práce. Pavel Hrazdíra
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
25
Certifikace
Není to nutné zlo
O problémech certifikace s předsedou Rady CNCF Ing. Petrem Kotenem
Mnozí to mohou považovat
za nutné zlo a jakýsi přívěsek činnosti svých firem.
Řeč je o certifikaci a jejích
problémech v České republice. Hovořili jsme o tom
s předsedou Rady Českého
národního certifikačního
fóra Ing. Petrem Kotenem.
Jaké je současné certifikační prostředí ČR?
Máme-li hovořit o certifikacích systémů managementu (např. podle
ISO 9001, ISO 14 001), pak certifikační prostředí České republiky je
charakteristické především vysokým počtem certifikačních orgánů,
ať už českých nebo zahraničních,
a dále relativně vysokým počtem
certifikovaných organizací. Nešvarem, s kterým se v posledních letech
setkáváme, je působnost neakreditovaných certifikačních orgánů, jinak
řečeno firem, které nejsou pod dohledem žádného akreditačního orgánu, a tudíž jimi vydané certifikáty
jsou nedůvěryhodné. Je třeba si uvědomit, že držitelé těchto neakreditovaných certifikátů podstupují vysoké riziko toho, že budou odběratelem odmítnuti právě kvůli předložení neplatného certifikátu.
Z toho se dá vyvodit, že certifikace může být brána jako nutné zlo.
Proč?
Certifikace podle různých norem bývá požadavkem v některých výběrových řízeních, ať už v soukromém, či
veřejném sektoru. Je to požadavek
obvyklý nejen u nás, ale i v ostatních
vyspělých zemích. Certifikace je tedy
nutná kvůli splnění požadavků, které
shody (např. certifikačních orgánů,
zkušebních laboratoří), jsou ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu č. 765/2008. Toto nařízení
zajistilo posílení úlohy akreditace
v Evropské unii. Český institut pro
akreditaci, o.p.s. (ČIA) je formálně
uznaný akreditační orgán a jako jediný v České republice má právo
vydávat certifikačním orgánům
platná akreditační osvědčení. Úlohou ČIA je mimo jiné provádět dohled nad správným fungováním
certifikačních orgánů.
Ing. Petr Koten.
si kladou zadavatelé výběrových řízení. Jako zlo je podle mého názoru vnímána především tehdy, když není příslušný systém managementu (např.
kvality, environmentu) správně zaveden, což znamená, že nevede k efektivnějšímu fungování organizace,
k lepšímu uspokojení požadavků zákazníka, k minimalizaci negativních
dopadů na životní prostředí či k posílení konkurenceschopnosti. Organizacím, které potřebují zavést systém
managementu pod vedením poradce,
lze tudíž jen doporučit, aby při výběru
svého poradce hleděli především na
jeho odbornou způsobilost (znalost
normy, znalost oboru, reference).
Jak moc, nebo málo je česká certifikační a akreditační legislativa
v souladu s požadavky EU a můžete pro laiky vysvětlit role jednotlivých institucí?
Legislativní požadavky, které se týkají akreditace subjektů posuzování
A jakou roli hraje Rada kvality ČR?
Rada kvality České republiky je poradním, iniciačním a koordinačním
orgánem vlády České republiky, který je zaměřen na podporu rozvoje
systémů managementu a uplatňování
Národní politiky kvality v České republice, a to v souladu s Politikou
kvality Evropské unie. Rada kvality
byla zřízena usnesením vlády v roce
2000. Činnost Rady je organizačně
zajišťována Ministerstvem průmyslu
a obchodu. Rada úzce spolupracuje
s národními i zahraničními organizacemi, které se zabývají problematikou kvality, akreditace, certifikace,
zkušebnictví a normalizace.
Co je základním posláním a účelem Charty kvality ČR?
Charta kvality je dokument vycházející z Evropské charty kvality, v níž
EU deklarovala své přesvědčení, že
kvalita je určujícím faktorem úspěšnosti podnikání, a rozhoduje tudíž
nejen o konkurenceschopnosti jednotlivých organizací, ale i o postavení národních ekonomik ve světě
a s tím související životní úrovni občanů. Signatáři Charty kvality ČR se
dobrovolně zavazují podporovat přístup ke kvalitě ve veřejném i soukromém sektoru, podporovat výchovu
ke kvalitě, aplikovat nástroje kvality
a nejlepší manažerskou praxí usilovat
o zlepšování kvality a realizaci inovací. Zájemci o přihlášení se k myšlenkám Charty kvality se mohou obrátit
na Národní informační středisko
podpory kvality (www.npj.cz).
Jak se vaše organizace stará
o vzdělávání auditorů?
Posláním Českého národního certifikačního fóra (CNCF), jakožto dobrovolného sdružení certifikačních orgánů, je především přispívat k zvyšování důvěryhodnosti (kvality) certifikačních služeb. Kromě šíření povědomí
o důležitosti akreditované certifikace,
uskutečňujeme i semináře zaměřené
na zvýšení odborné způsobilosti auditorů. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že
skutečně odborně zdatný auditor může přinést v rámci auditů certifikovaným organizacím přidanou hodnotu,
a certifikace pak tudíž není vnímána
pouze jako nutné zlo, ale jako přínos.
Semináře pro auditory a další pracovníky certifikačních orgánů pořádáme
tak třikrát do roka a jsou obvykle zaměřeny na seznamování s novými
normami, techniky auditování či sdílení správné auditní praxe.
Naši členové samozřejmě pořádají
podle svých potřeb i množství další
interních vzdělávacích aktivit.
Zúčastnil jste se konference Evropský týden kvality v Praze.
O čem byla vaše přednáška?
CNCF opět dostalo příležitost vystoupit v rámci mezinárodní konference tematicky zaměřené na sdílení
nejlepší manažerské praxe, systémy
managementu kvality a příbuzné oblasti. Moje přednáška byla zaměřena
na prezentaci trendů v oblasti certifikace systémů managementu. Rozebral jsem předpoklady pro poskytování důvěryhodné certifikace. Rovněž byly prezentovány možné příčiny a důsledky certifikace nedůvěryhodné. Mezi možné důsledky toho,
že certifikace není vždy vnímána jako důvěryhodná, lze zařadit častější
využívání dodavatelských auditů
(proti dříve dostačujícímu předložení
certifikátu) či širší uplatňování privátních standardů (nikoliv akreditovanou certifikaci podle ISO norem).
Část přednášky byla rovněž věnována cenové politice certifikačních orgánů s upozorněním pro posluchače
přednášky, že nejlevnější nabídka
nemusí být vždy poskytována v souladu s akreditačními pravidly. Na
konci přednášky zazněly náměty pro
možné posílení důvěryhodnosti certifikačních služeb.
Proč vaše organizace považuje
ocenění-certifikáty Top Czech
Quality za neobjektivní?
CNCF považuje certifikáty vydávané Top Czech Quality za neobjektivní z toho důvodu, že jsou neakreditované. Opět lze organizacím doporučit, aby při své cestě za certifikátem
nejen pracovaly s odborně způsobilými poradci, ale aby rovněž vybíraly akreditovaný certifikační orgán.
V případě, že se chce organizace zúčastnit nějaké „kvalitářské“ či „manažerské“ soutěže, je třeba se vždy
dívat na to, kdo je pořadatelem této
akce. Zda je to veřejná instituce, nějaký svaz nebo neznámá firma, která
si na soutěžích tohoto typu postavila
svoje podnikání.
Jan Hrabálek
Ověřeno zákazníky
Každý z nás se v životě setkal s případem, kdy firma
ne zcela naplnila jeho očekávání, přání a potřeby.
Existuje způsob, jak zákazníkům dokázat své kvality
ještě před tím, než si vyberou vaši konkurenci?
Rozhodování zákazníka se řídí
především cenou, což se mnohdy
nevyplácí. Jak se ale v nabídkách
firem orientovat a jak si vybrat firmy spolehlivé? Dodnes neexistoval
žádný způsob odlišení firem kvalitních od těch méně kvalitních. Proto
v roce 2009 vznikl systém certifikace českých firem značkou Kvalitní firma – ověřeno zákazníky.
V tuto chvíli je v České republice
už 140 firem certifikovaných značkou Kvalitní firma – ověřeno zákazníky a přes 5000 registrovaných.
Jde o referenční systém monitorující kvalitu firmy – žadatele o značku
– z pohledu zákazníka. Na značku
dosáhnou pouze firmy a živnostníci, kteří od svých zákazníků získají
hodnocení lepší než 1,5. Taková
firma odvádí práci kvalitně, je spolehlivá, komunikuje se svými zákaz-níky, a dojde-li k problémům,
řeší je v jejich prospěch. Držitel
značky Kvalitní firma – ověřeno
zákazníky získává díky referencím
důvěru zákazníků, prestiž na českém trhu a marketingovou podporu
certifikační autority. Spotřebiteli
značka říká, že zákazníci před ním
byli s firmou spokojeni.
CERTIFIKACE A INSPEKCE, POSUZOVÁNÍ SHODY
• Certifikační orgán pro výrobky dle ČSN EN 45 011
• Certifikační orgán pro certifikaci výrobků dle ČSN EN 45 011 – certifikace procesu svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-2 až
• Inspekční orgán typu ,,A“ dle ČSN EN ISO/IEC 17 020
• Certifikační orgán pro systémy managementu jakosti a systémy řízení výroby – dle ISO 9001 (dle ČSN EN ISO/IEC 17 021)
• Certifikační orgán pro personál (v systému TESYDO, s.r.o. i CWS ANB) dle ČSN EN ISO/IEC 17 024
(dle NV, ES, EHS, harmonizovaných a technických norem)
• Znalecké posudky, technické posudky, expertízy
• Přejímky výrobků (kontrola, zkoušení, inspekce, supervize)
• Provádění dozorových a certifikačních auditů pro systémy kvality dle ČSN EN ISO 9001 a systémy ČSN EN ISO 14001,
ČSN OHSAS 18 001, ČSN EN ISO 3834-2,3,4; ČSN EN ISO 14 554-1 a 2, ČSN EN ISO/IEC 17 025,
ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, ČSN EN 15 085-1 až 5.
www.tesydo.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 6 /kvûten /2 011
Certifikace
Důvěřuj, ale prověřuj!
Je certifikace konkurenční
výhodou, nebo jen formalitou, kterou si můžeme
„vystát“ ve frontě na ulici?
Podnikatelé a firmy se bohužel kloní k oběma názorům. Pro české certifikační
prostředí to není zrovna ta
nejlepší vizitka. Byť z názorů podnikatelské obce vyplývá, že „ti neseriózní“
jsou naštěstí v menšině.
V této souvislosti jsme se obrátili na
zástupce certifikačních autorit působících v ČR se dvěmi anketními
otázkami:
1. Jak hodnotíte dodržování etických zásad při poskytování certifikačních služeb v ČR?
2. Na jaké profesní a lidské zásady
klade vaše firma největší důraz?
Zde jsou jejich odpovědi:
Ing. Jiří Dynybyl, MBA, ředitel,
Český lodní a průmyslový registr,
s.r.o.:
1. Ne příliš pozitivně. Vynucení certifikátů podmínkami zakázek
vedlo k tomu, že se o certifikaci
pokoušejí i malé firmy, které splní
podmínky norem pouze formálně.
Jejich hlavním motivem je vlastnit certifikát, jako vstupenku na
trh. Některé certifikační orgány
zase berou certifikaci jako prodej
jakéhokoliv jiného produktu.
A zákazníkem požadované nízké
ceně přizpůsobí úroveň auditu.
Tomu se zabránit nedá. Důležité
je, aby trh začal rozlišovat hodnotu certifikátu podle certifikační
firmy (reputace, doba činnosti,
personální obsazení). Aby také
vnímal, zda vůbec je firma i celý
její certifikační proces důvěryhodný.
2. V současné době naše mateřská
společnost Germanischer Lloyd
provádí rozsáhlou dotazníkovou
akci. Našich klientů se ptáme na
to, co považují při certifikaci nebo
auditu za důležité. Výsledky průzkumu prozatím u 750 klientů potvrzují základní hodnoty, které si
náš certifikační orgán vytyčil už
dříve – že je efektivita v jednoduchosti a při auditu je třeba řešit
problémy klienta.
Mgr. Libuše Urbanová, jednatelka, Certifikační institut, s.r.o.:
1. Situace na tomto poli odráží věrně
stav společnosti. Dodržování etických zásad, dříve automaticky
předpokládané, je vymáháno neúčelně a falešně různými kodexy,
jež vytvářejí lidé a skupiny, které
je sami první porušují.
2. Znalostní i osobnostní profesionalita auditorů, vzájemně výhodné vztahy mezi námi a klienty
a vysoká přidaná hodnota auditů,
daná naší tradicí a znalostmi. To
jsou ty hlavní zásady. Držet slovo,
nelhat ČIA ani klientům, a za poctivou práci požadovat poctivé
peníze. To jsou zásady, které
k těm předchozím neodmyslitelně
patří.
Ing. Jan Svobodník, EurChem,
ředitel odboru certifikace, Qualiform, a.s.:
1. Dodržování etických zásad nejen
v oblasti poskytování certifikačních služeb, ale obecně při všech
činnostech, je věcí osobního přístupu. Z tohoto pohledu žádným
způsobem certifikační služby
v podmínkách ČR nijak výrazně
nevybočují ze srovnání s ostatními podnikatelskými aktivitami.
Naše snaha je svou činností přispívat, aby poskytování certifikačních služeb bylo pozitivním
vzorem.
2. V procesu certifikace to je bez
diskuse nestrannost a nezávislost,
odborná způsobilost, odpovědnost, otevřenost a důvěryhodnost
při zachování důvěrnosti uplatňované týmem zkušených pracovníků ve všech jeho fázích.
Při praktickém naplňování těchto
zásad klademe maximální důraz na
zajištění a udržování kompetencí
pracovníků, dostupnost relevantních
informací potřebných pro vlastní
provádění, bezpečnost při nakládání s informacemi a v neposlední
řadě i zajištění mobility pracovníků podílejících se na certifikaci.
RNDr. Miloš Kužvart, jednatel,
TÜV Nord Czech, s.r.o.:
1. Je obecně známou skutečností, že
v řadě případů zvláště v posledních letech je dodržování etických
zásad při certifikacích na velmi
nízké úrovni. Příčina je jednoduchá: obrovský převis nabídky certifikačních služeb na našem trhu,
snaha získat zákazníka na certifikaci stůj co stůj a nedůsledný postih zjištěných nedostatků. Další
příčinou je i v řadě případů nedostatečná kvalifikace auditorů.
Jednoduše zjistitelným hrubým porušením nejen etických zásad, ale
i ignorováním platných pravidel pro
certifikaci systémů managementu je
zkracování auditů (nezřídka na méně jak polovinu povinného rozsahu). Tím je klient podveden. Neobdrží to, co si objednal, pouze dostane v podstatě neplatný certifikát.
2. Na striktní dodržení pravidel pro
certifikaci, daných normami i metodickými postupy Mezinárodního akreditačního fóra (IAF).
Dalším předpokladem naplnění
oprávněných očekávání klienta je
plně kvalifikovaný auditor s odpovídajícími osobnostními vlastnostmi. Jedině tehdy má audit
i svoji přidanou hodnotu pro našeho zákazníka.
Ing. Jan Weinfurt, jednatel, TÜV
International s.r.o. – TÜV Rheinland Group:
1. Certifikace by měla být potvrzením kvality a bezpečnosti výrobků, technologií, systémů a služeb
a odbornosti personálu. Nárůstem počtu certifikačních firem
v 90. letech minulého století, zaměřených zejména na ISO 9001,
nicméně došlo k poklesu úrovně
služeb a k degradaci jejich významu. Na trh se dostala řada
„rodinných firem“, které vydávají certifikáty, aniž by klienta vůbec navštívily, čemuž odpovídá
i cena takovýchto certifikátů. To
si mezinárodní certifikační společnosti prověřované nejen akreditačními orgány, ale i svými mateřskými organizacemi nemohou
dovolit. Ztrátu akreditace a renomé společnosti s pobočkami po
celém světě nemůže riskovat nikdo z nás.
2. Tím, že zastoupení TÜV Rheinland v ČR bylo původně zaměřeno převážně na certifikaci v automobilovém průmyslu (ISO/TS
16 949 a VDA), kde jsou požadavky na auditory i na samotný
průběh certifikace velmi striktní,
byly tyto požadavky přeneseny
do celého systému našeho certifikačního orgánu. Naše zásady
bych shrnul do jedné hlavní: spokojenost klientů založená na poskytování spolehlivých a odborných služeb a otevřenost týkající
se udělování našich certifikátů –
všechny vydané certifikáty si
může kdokoli a kdekoli na světě
prověřit díky jejich ID prostřednictvím našeho online systému
www.tuvdotcom.com.
Ing. Taťána Pašiaková, vedoucí
marketingu, Institut pro testování
a certifikaci, a.s.:
1. Zjednodušeně se dá říci, že základní pilíře certifikace jsou odbornost, procedurální disciplína
a nestrannost. Bohužel, neúprosné
zákony trhu zasahují i do tohoto
sektoru a objevují se indicie, které
signalizují, že ne všechny instituce postupují při certifikačním výkonu ve shodě s metodickými pokyny a dalšími technickými předpisy. Tyto praktiky jsou obvykle
promítnuty do cenové politiky,
která je ve srovnání s ostatními
hráči na trhu „podezřele“ nízko,
ale tím je pro mnohé klienty velmi
zajímavá. Ovšem odhalení těchto
neetických praktik je skutečně
komplikované, a to i za okolností,
že držitel kompetencí je pravidelně podrobován dohledové činnosti
ze strany akreditujících orgánů.
2. Jak už bylo zmíněno, těmi hlavními zásadami je vysoká profesionalita interních i externích pracovníků ITC, dále dodržování
certifikačních procedur, pravidel
nezávislosti a nestrannosti. Přitom nediskriminační orientace na
zákazníka je jednoznačnou prioritou. Požadavky zákazníka na kvalitu poskytovaného produktu, dodržení smluvních podmínek a závazků vůči zákazníkovi musí být
vždy naplněny. Nedílnou součástí
firemní kultury je také vyhledávání cest vedoucích k vysoké rentabilitě, k zlepšení efektivnosti systému managementu a k neustálému zlepšování kvality produktů
a všech aktivit.
Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.,
jednatel, Teysydo s.r.o.:
1. Etické zásady jsou dodržovány
různě u různých certifikačních
společností v ČR.
2. Naše firma klade největší důraz
na zásadu profesionality a věrohodnosti.
Ing. Tomáš Urban, výkonný ředitel pro ČR a SR, Det Norske Veritas CZ s.r.o.:
1. Dodržování etických zásad je
obecným problémem, a to nejen
v ČR, ale i za hranicemi. Je to
velmi podobné situaci s vysoký-
mi školami. Existují školy, které
pravidla dodržují, a školy, které
bez ohledu na požadavky akreditace diplom prodají. Bohužel,
u nás existují společnosti, které
bez obav ze ztráty akreditace
otevřeně uvádějí záruku získání
certifikátu, navíc do několika
týdnů, a dokonce i slevu v případě, že auditor nebude muset společnost vůbec navštívit. Zákazníci, kteří se v problematice orientují, stále více začínají vybírat
renomované společnosti, protože
od certifikace neočekávají pouze
vlastní certifikát, ale ve stále větší míře i hodnotu, kterou jim nezávislý pohled zvenčí může přinést, a především pak vidí marketingové využití. Naopak „certifikát“, získaný téměř korespondenčně, může obraz firmy u jejich zákazníků poškodit více, než
kdyby jej vůbec neměla.
2. Naše základní zásada je provést
audit tak, aby nemohl být zpochybněn, tj. přesně podle požadavků akreditace, kvalifikovaným auditorem a v rozsahu odsouhlaseném zákazníkem. Každý audit také musí zákazníkovi
přinést srovnání s nejlepší praxí
v oboru a indikovat oblasti, na
které je potřeba se zaměřit, aby
se udržel na špičce.
Ing. Oleg Spružina, generální ředitel, TÜV SÜD Czech s. r. o.:
1. Naše společnost považuje dodržování etických zásad za základní
hodnoty. V tomto ohledu patříme
mezi velmi konzervativní firmy,
neboť si jasně uvědomujeme, že
certifikace opravdu není jen „papír
na zdi“, ale nezbytná podmínka
pro dlouhodobé dodržování nastavené kvality, ať už jde o výrobek,
výrobní proces nebo třeba poskytovanou službu. Současná situace
na trhu ČR však našemu konzervativnímu přístupu příliš nenahrává,
neboť v průběhu několika málo
minulých let – především pak jako
lokální důsledek celosvětové finanční krize – došlo k jasné devalvaci certifikace jako takové. Určitá
část firem pod tlakem trhu snížila
své nároky na kvalitu procesů
a soustředila se na pouhé přežití.
Ve výsledku to ukazuje jistý odklon od kvalitativních hodnot, což
mimo jiné znamená, že se českému průmyslu a službám z tohoto
hlediska ještě nepodařilo plně navázat na historickou tradici.
2. Pro nás je velmi důležitá naše nezávislost – nejsme svázáni s žádnou průmyslovou nebo finanční
skupinou, nepodléháme komerčním tlakům, a to nám umožňuje
soustředit se na původní poslání firem našeho zaměření – poskytnout
nezávislý expertní pohled.
Mgr. Štěpánka Obadalová, manažer projektu Kvalitní firma –
ověřeno zákazníky, APC:
1. Vzhledem k množství certifikačních systémů, které v ČR fungují, není snadné na tuto otázku odpovědět. Nechci globalizovat.
Existující systémy se mnohdy
neliší v postupech, ani výsledcích a držitelům certifikací pak
nepřinášejí užitek, spíš nutné zlo,
do kterého jsou tlačeni. Dodržování etických zásad je pak těžké
posuzovat.
2. Certifikace značkou Kvalitní firma – ověřeno zákazníky je žadatelům udělována na základě hodnocení zákazníků. Nedílnou součástí certifikace je však závazek
dodržování Kodexu kvality APC.
Certifikovaná firma nebo živnostník se zavazuje k dodržování
těchto zásad: Budovat důvěru,
Neklamat v reklamě, Pravdivě
informovat, Být transparentní,
Dodržovat dohody, Komunikovat, Chránit privátní data, Být
bezúhonný. Těmito zásadami se
řídíme i my – APC Asociace pro
certifikaci.
(pod)
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
27
Certifikace
Volba spotřebitelů
O ocenění letos usiluje rekordní počet 104 přihlášených výrobků
Bez starostí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
připravilo pro všechny, kteří začínají plánovat dovolenou, informační
kampaň Dovolená bez starostí. Ta
chce upozornit na nejrizikovější body spojené s nákupem dovolené
u cestovních kanceláří.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
proto vedle standardních komunikačních kanálů spustilo i profil Dovolená
bez starostí na sociální síti Facebook.
Ten vedle rad nabídne i několik aplikací včetně předpovědi počasí, kterou si bude moci každý uživatel nastavit podle vybraného letoviska. „Na
dovolenou loni vycestovalo čtyři
a půl milionu občanů České republiky, a snahou ministerstva proto musí
být jim pomoci. Záměrem ministerstva je poskytnout všem, kteří plánují
dovolenou s cestovní kanceláří, informace nejen o tom, jak si dovolenou
správně vybrat,“ vysvětlil aktivity
ministerstva jeho šéf Kamil Jankovský. Účelem kampaně je především
seznámit klienty s nároky, které mají
například při nesouladu poskytovaných služeb s cestovní smlouvou či
při zásahu vyšší moci.
(rep)
Společnost Atoz Event uzavřela registraci do 11. ročníku marketingového programu Volba spotřebitelů –
Nejlepší novinka, který oceňuje nejlepší inovace v oblasti rychloobrátkového zboží na českém trhu. Rekordních 104 registrovaných výrobků v 33 kategoriích dokazuje, že získat ocenění
v tomto programu znamená
pro výrobce zvýšení prestiže
výrobku a velmi zajímavé
posílení marketingu.
Do marketingového programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka
2011 se mohly přihlásit výrobní
a distributorské společnosti, které
na český trh v období od září 2009
do prosince 2010 uvedly nové nebo inovované produkty v oblasti
rychloobrátkového zboží s výjimkou tabákových výrobků.
Investice do inovací
O ocenění letos usiluje rekordní počet přihlášených výrobků – 104, což
proti loňskému ročníku, kdy bylo re-
gistrováno 80 produktů, představuje
23% nárůst. O 18 % se také zvýšil
počet soutěžních kategorií (z loňských 27 na letošních 33).
„Volba spotřebitelů se letos těší největšímu zájmu ze strany výrobců ve
své historii. Zdá se tedy, že firmy pochopily, že i v době ekonomické recese je třeba investovat do inovací.
Paradoxně vycházejí u svých novinek spotřebitelům vstříc návratem
k tradičním recepturám, postupům
při výrobě a omezováním použitých
konzervantů. Velký podíl nových výrobků se tentokrát objevil především
v kategoriích čerstvého zboží, jako
jsou sýry, jogurty či uzeniny a maso,“
hodnotí letošní ročník Lukáš Matějka, project manager programu.
Tři tisíce respondentů
Registrace výrobků pro letošní roč-
ník probíhala od ledna do konce
března 2011. Po jejím ukončení se
sešla odborná porota, jejímž úkolem bylo jako každoročně posoudit
oprávněnost výrobků usilovat
o ocenění Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2011 a potvrdit jejich
rozdělení do jednotlivých kategorií.
Kromě toho ze všech přihlášených
produktů zvolila ten nejinovativnější, který získal cenu poroty.
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka je jediné ocenění na českém trhu, o jehož držitelích rozhodují samotní spotřebitelé, a to
v rámci průzkumu ve spolupráci
se společností STEM/MARK.
Vítězové jednotlivých kategorií
tak budou určeni na základě výsledků dotazování, jehož se
účastní reprezentativní vzorek
3000 respondentů.
Licenční logo
Ve spolupráci s mediálními partnery probíhá v současné době rozsáhlá reklamní kampaň na podporu programu zahrnující tisková
i internetová média. V rámci B2B
komunikace jsou o programu informováni čtenáři časopisů Zboží&Prodej, Fresh Marketing, Potravinářská revue a Potravinářský zpravodaj. Ve spotřebitelských
soutěžích své nejoblíbenější výrobky volí čtenáři časopisů Gurmet,
Fit styl, deníku Metro, posluchači
rádia Frekvence 1 a uživatelé portálů finance.cz, babinet.cz, rodinaaja.cz, heureka.cz, vareni.cz,
zdrave.cz a prostřednictvím webových stránek také zákazníci
prodejen Tesco.
Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bude 9. června
2011 v hotelu Ambassador – Zlatá
Husa v Praze. Oceněné produkty
získají roční licenci na logo a slovní označení Volba spotřebitelů –
Nejlepší novinka 2011, které budou
moci využít na obalech a v reklamních kampaních. Během slavnostního galavečera budou také oznámeni vítězové spotřebitelských
soutěží a držitel ceny poroty.
Zdroj: Atoz Event
Dnešek certifikace
Nový rozměr certifikace systému řízení pohledem certifikačního orgánu QUALIFORM – odbor certifikace
Systém řízení s filosofií neustálého zlepšování postavený na praktické aplikaci
mezinárodních norem se zabezpečeným informačním
systémem je nedílným předpokladem zachování konkurenceschopnosti a trvalého
rozvoje. Konkurenceschopnost vnímáme jako efektivní
využití dosavadního poznání v daném oboru, obohacené o schopnost shromažďovat a zpracovávat data, a ta
následně převádět na informace, které jsou dostupné
v daný čas odpovědným lidem k okamžitému využití.
Splnění požadavků kladených na
činnosti realizované v procesech
výroby a poskytování služeb je
dáno úhlem pohledu (kvalita,
životní prostředí,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost informací) na výstup
(výrobek, služba) v reálném čase.
Prevence a minimalizace možných
negativních dopadů vyplývající
z vlastní činnosti organizace i během používání produktu nebo služby je prostředek trvalého rozvoje organizace i celé společnosti. Zabezpečení kontinuity realizace činností,
minimalizace podnikatelského rizika a maximalizace využití investic
i obchodních příležitostí je bez od-
povídající ochrany informací čím
dál méně reálné.
To jsou fakta, která nás opravňují
chápat certifikaci jako jeden z důležitých nástrojů podpory konkurenceschopnosti českého průmyslu,
růstu efektivnosti veřejné správy
a celé široké sféry ostatních činností. Každý náš audit má hodnotu přidanou danému systému řízení, která
je příspěvkem budování ochranného
deštníku certifikovaného subjektu
vůči možným negativním vlivům
a dopadům a současně i příspěvkem
k budování trychtýře podporujícího
trvalou úspěšnost tohoto subjektu.
Mottem všech činností realizovaných certifikačním orgánem QUALIFORM – odbor certifikace je udržitelný rozvoj založený na kontinuálním zlepšování synergického účinku čtyř základních pilířů: udržitelný
První VOC z Modrých Hor
První označení „víno originální certifikace“ pro výrobu VOC vína pouze z modrých odrůd révy vinné
a celkově třetí toto prestižní
označení v ČR přiznalo Ministerstvo zemědělství Občanskému sdružení Modré
Hory. Sdružení tvoří celkem
16 vinařů z pěti obcí, a to
z Bořetic, Kobylí, Němčiček,
Velkých Pavlovic a Vrbice.
„Vinaři regionu pečlivě a dlouho vybírali a zvolili tři z těch nejtradičnějších,
v současné době nejpěstovanějších
a nejpříhodnějších odrůd svého regionu: Frankovku, Svatovavřinecké
a Modrý Portugal. Z nich bude možné
uvádět na trh červená vína po osmnáctiměsíčním zrání a mladá rosé vína,“
uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa.
Podle něj vzniká zajímavé doplnění
k dosavadnímu VOC Znojmo, které je
založeno na třech odrůdách bílých.
Na svazích Modrých Hor se dobře
daří právě modrým odrůdám, které
v tamních půdách nacházejí také vysoké množství vápníku a hořčíku,
prvky důležité pro dokonalé dozrání
hroznů. Odborná vinařská veřejnost
chápe tento region jako srdce pěstování modrých hroznů v ČR.
VOC Modré Hory se tak přiřadilo k už
schváleným VOC Znojmo a VOC Mi-
kulov. Ojedinělý systém označování
kvality vín jako „vína originální certifikace“ připravili vinaři ze sdružení
VOC Znojmo. Proti dosavadní klasifikaci vín stavějící na cukernatosti vypěstovaných hroznů je kladen důraz
na geografický původ a specifičnost
vína, označené jako terroir.
(r)
růst, dynamika, učící se organizace
a inovace. Poskytujeme trvale komplexní služby certifikace na maximální možné úrovni a usilujeme o to
být platným partnerem trvalé úspěšnosti našich klientů. Klademe maximální důraz na zajištění a udržování
kompetencí pracovníků, dostupnost
relevantních informací potřebných
pro vlastní provádění certifikace,
bezpečnost při nakládání s informacemi a v neposlední řadě i na zajištění mobility pracovníků podílejících
se na certifikaci. Certifikační orgán
je pod č. 3011 nepřetržitě akreditován od roku 1996. Neustále udržujeme a rozšiřujeme rozsah poskytovaných služeb v rámci jednotného
akreditačního systému Evropské
akreditace. K datu 24. 3. 2011 byl
aktualizován rozsah akreditace
o způsobilost ověřování environ-
mentálního prohlášení EMAS s přidělením č. registrace environmentálního ověřovatele CZ-V-5005 v rámci plnění požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č.1221/2009. Ing. Jan Svobodník,
EurChem., ředitel odboru
certifikace, QUALIFORM, a.s.
.
www.qualiform.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 8 /kvûten /2 011
Informaãní technologie
Odstartujte projekt hned!
Cloud poskytuje ideální infrastrukturu pro nové a rizikové projekty
Nové či rizikové projekty si
často žádají nemalé vstupní
investice. Firmy přitom nemají jistotu, že se jim tyto
investice kdy vrátí. Na druhé straně ale vědí, že pokud
projekt profesionálně
připraví, mohou jej
proměnit ve zlatý důl.
trhu. Navíc díky tomu, že infrastruktura v cloudu už je nakonfigurovaná a připravená, může si její
pořízení dovolit i projektový tým či
oddělení bez nutnosti asistence IT
oddělení a složitého řešení testování kompatibility nové IT infrastruktury s tou dosavadní. Navíc cloudová infrastruktura už je ze své podstaty přístupná odkudkoliv, takže
není třeba nijak upravovat firemní
firewall.
V dnešní době přitom téměř libovolný projekt vyžaduje nemalé časové a finanční investice do IT infrastruktury. A právě tady je možné
díky cloudu hodně ušetřit.
Odhadnout nároky nových projektů je velmi těžké
O tom, že rychlý růst může položit
nejednu firmu, už bylo napsáno
mnohé. Jenže v případě projektů
vyžadujících investice do IT to platí dvojnásob. Na začátku je totiž
třeba co nejlépe odhadnout vývoj
budoucích nároků provozovaného
systému na výpočetní výkon, paměť, přenosové kapacity a diskový
prostor. Pokud bude odhad špatný,
může se stát, že buď firma zbytečně
vyhodí obrovské množství peněz za
něco, co nikdo nepoužije, nebo bude naopak zájem zákazníků takový,
že zvolená IT infrastruktura nebude
výkonnostně stačit a služba bude
pomalá nebo dokonce nebude fungovat vůbec. Jenže pozor – tohle
všechno byla pravda až do příchodu cloud computingu. Ten totiž nabízí zcela jiné schéma – veškerou
IT infrastrukturu a platformu pro
vaše aplikace získáte ve formě
služby, přičemž její kapacitu můžete kdykoliv kterýmkoliv směrem
měnit, a to klidně i o několik řádů
a několikrát za den. Otázka dimenzování a utopených investic tak
zcela odpadá. IT infrastruktura se
stává doslova variabilním nákladem závislým na skutečném provozu, a tím pádem i přísunu tržeb
z dané služby.
Investovat v počátku projektu
stovky tisíc a týdny práce je riziko
Cloud má také ještě jednu velkou
výhodu – je k dispozici ihned. Stačí
vyplnit webový formulář, případně
rovnou zaplatit platební kartou, a je
to! Naproti tomu u vlastních serverů musíte nejprve správně zvolit
konfiguraci, následně oslovit jednotlivé výrobce, a potom několik
týdnů čekat, než servery dorazí.
V krabici vám pak přijde jen „železo.“ Případný předinstalovaný operační systém si musíte doinstalovat
a nakonfigurovat sami, stejně jako
veškeré další serverové aplikace.
To obvykle zabere i školeným IT
profesionálům několik dní. Od rozhodnutí, že do projektu jdete, do
doby, než budete mít k dispozici
prostředky k jeho spuštění, tak
uplyne několik týdnů. U cloudu
jsou to přitom minuty. A právě tento rozdíl může někdy hrát poměrně
podstatnou roli v náskoku před
konkurencí.
Nulové investice spoustu věcí
urychlí
Cloud má také nespornou výhodu
z pohledu řízení cashflow – investice do infrastruktury i potřebného
serverového softwaru jsou nulové
a vše se platí ve formě služby. Velkou výhodou, zejména ve větších
korporacích či ve státní správě, je
tím pádem i fakt, že není třeba mít
na danou infrastrukturu rok dopředu alokované peníze v rozpočtu.
I velká firma tak může flexibilně
reagovat na aktuální potřeby na
Infrastruktura, za kterou platíte,
až když ji využíváte
Velmi zajímavou nabídku IT infrastruktury a platformy pro vaše aplikace v cloudu najdete u největšího
hráče na poli softwaru – společnosti
Microsoft – pod názvem Windows
Azure. Právě její Windows Server
2008 a SQL Server 2008 je častou
volbou firem, ať už pro interní aplikace, anebo pro provoz aplikací
a služeb pro koncové zákazníky.
Windows Azure přitom nabízejí totéž jako tyto dva produkty, ale ve
formě služby s garantovanou dostupností na úrovni 99,9 %. Windows Azure navíc po vzoru např. telekomunikačních operátorů přicházejí s řadou různých tarifů. Existuje
dokonce i tarif, kde za samotné zřízení služby neplatíte vůbec nic
a platíte jen za skutečně využitý datový prostor, výpočetní výkon
a přenosovou kapacitu v daném měsíci. Využitý datový prostor se pak
přepočítává na měsíční průměr.
Když budete 15 dní využívat 0 GB
a 15 dní 1 GB, zaplatíte jen za
0,5 GB. V počáteční fázi je to ideální
volba. U projektů, které už mají
aspoň minimální ustálený provoz, je
potom možné přejít na tarify, kde si
na každý měsíc předplatíte určitý počet virtuálních strojů, jejich výkon
a kapacity a doplatíte jen to, co využijete navíc (stejně jako třeba u mobilního tarifu). To, jak vypadá taková
služba postavená na Windows Azure, si můžete zdarma vyzkoušet i na
stránkách idoklad.cz. Firma, která ji
provozuje, šla přitom do Windows
Azure proto, že ji vyšel dokonce desetkrát levněji, než vlastní IT infrastruktura a vlastní licence na serverový operační systém.
Cloud umí totéž, ale často levněji
Pokud bychom to tedy měli
shrnout, tak v konkrétním případě
srovnání Windows Server a Windows Azure umí cloud computing
nabídnout po softwarové i hardwarové stránce naprosto totéž co vaše
vlastní IT infrastruktura. Díky
úsporám z rozsahu, kterých dosahuje Microsoft ve svých datacentrech, však může Windows Azure
nabídnout podstatně nižší cenu,
než na jakou jste schopni dostat se
vy sami. Nemluvě pak o tom, že
profesionální datacentrum poskytuje provozovaným serverům podstatně lepší bezpečnost a dostupnost, než běžná serverovna v kancelářské budově. O cloudu se tak
často vyplatí uvažovat už jen díky
samotnému cenovému srovnání.
Lepší technické parametry, vysoká
míra škálovatelnosti a flexibility či
snazší provoz aplikací pro globální
trh jsou už jen pomyslnou třešničkou na dortu.
(ms)
Víc informací o technologii cloudu
najdete na: www.cloudpower.cz
Supervýkonná výpočetní technika pro univerzitu
Nové počítačové centrum
pro zpracování vědeckých
dat a související výzkum
v oblasti informačních
technologií zřídí Masarykova univerzita pod názvem
Centrum CERIT Scientific
Cloud (CERIT-SC). Centrum bude poskytovat výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující
se potřebám vědců z celého
Česka i ze zahraničí.
Na vybavení centra supervýkonnou
výpočetní technikou získala univerzita 130 mil. Kč z Operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace
(VaVpI). Poskytnutí dotace už schválilo ministerstvo školství. Realizace
projektu začala v květnu letošního
roku a potrvá až do roku 2013.
Inovace budoucností ekonomiky
Nasazení nejnovějších technologií
a unikátního softwaru v kombinaci
s datovými úložišti umožní maximálně efektivní využití výpočetní
kapacity. „Na rozdíl od existujících
superpočítačových center, která
jsou vhodná pro dlouhodobě připravované úkoly, budeme schopni
pružně reagovat i na aktuální potřebu vědeckých výpočtů, které nemohly být předem naplánovány.
Nově vyvíjené nástroje totiž dovolí
přerušit práci na dlouhodobých výpočtech a věnovat se krátkodobě řešením akutních úloh a výpočetním
experimentům,“ uvedl ředitel centra Luděk Matyska.
„Operační program VaVpI má za
cíl podporovat inovace a inovační
potenciál České republiky. Pokud
zajistíme vytváření kvalitního
a důstojného prostředí pro práci
výzkumných týmů na vysokých
školách, podpoříme tak i růst počtu
inovací, které jsou budoucností naší ekonomiky,“ dodal za poskytovatele dotace ministr školství Josef
Dobeš.
Výkonné řešení
Centrum CERIT-SC vzniklo trans-
formací Superpočítačového centra Brno při Ústavu výpočetní
techniky MU a v současnosti disponuje servery a propojenými
počítači s 550 procesory a 150
terabajty (150 tisíc gigabajtů)
úložného prostoru, propojenými
vysokorychlostní lokální sítí. Projekt CERIT Scientific Cloud
umožní postupný nákup výrazně
výkonnější výpočetní techniky
i s ní propojených rozsáhlých datových úložišť. Ta budou sloužit
nejen pro ukládání, sdílení, distribuci a zpracování vědeckých dat,
ale i pro jejich dlouhodobou archivaci. Od druhé poloviny roku
2013 bude centrum CERIT-SC disponovat víc než třemi petabajty
(tři miliony gigabajtů) úložné
kapacity a výpočetními servery
s třemi tisíci procesory. Kapacity
centra CERIT-SC budou zapojeny
do národní a mezinárodní infrastruktury.
Centrum CERIT-SC se orientuje
na koncové uživatele a konkrétní
výzkumné skupiny, s nimiž pokračuje v existující součinnosti
nebo navazuje novou výzkumnou
a vývojovou spolupráci. Pro uživatele nově zřídí fórum, které bude fungovat jako poradní orgán,
jenž má garantovat úzkou integraci rozvoje centra s plány výzkumných skupin tak, aby se víc podílely na rozvoji služeb a nástrojů
e-infrastruktury.
(com)
Proč sjednotit e-mailovou komunikaci
E-mailová komunikace
je dnes součástí už každého
pracovního procesu. I když
se firmy primárně soustředí
na své pracovní povinnosti,
vnímají průběžně i jednotlivé možnosti komunikace.
Snad ještě častěji ale vnímají problémy, které nastávají
při její nefunkčnosti. Společnost IceWarp registruje stále víc dotazů zaměřených na
možnosti jednotné komunikace a uvedla, že pro sjednocení se v nedávné době rozhodly například pivovary
Zubr, Holba a Litovel a současně slovenské nemocnice
ve Vranově, v Humenném
a ve Svidníku.
řadě i úspora nákladů. Nepostradatelnou součástí interní komunikace
je i možnost bezpečného zasílání citlivých dat, kterou umožňuje i český
produkt bodující v americkém Silicon Valley – eM Client.
Mezi nejčastější důvody sjednocení
patří především synchronizace a maximální podpora groupwarových
služeb, správa dat, ale v neposlední
E-maily pod kontrolou
S implementovaným řešením a současně ušetřenými náklady je spokojen RNDr. Ferdinand Mokcsay, vedoucí oddělení informatiky ve Vranovské nemocnici: „Podle našich
propočtů jsme sjednoceným řešením IceWarp proti konkurenčním
řešením velmi ušetřili, ale zachovali jsme kvalitu a plnou kompatibilitu. Jednotné řešení pro tři nemocnice přináší mnoho výhod, navíc máme všechny e-maily pod
kontrolou.“
Nároky klientů jsou přitom většinou velmi podobné: vysoký výkon
e-mailového serveru při práci s velkým objemem dat, funkční antispam i antivir, kvalitní groupware
a kontinuální servisní podpora. Nemocnice A. Leňa v Humenném,
Nemocnice arm. generála L. Svobody ve Svidníku a Vranovská nemocnice vyžadují kvalitu, pokročilost řešení, bezpečnost a to všechno
za maximální úspory nákladů.
Bez nežádoucích spamů
Zástupce uvedených pivovarů
uvedl, že mezi požadavky všech tří
pivovarů byla fungující a jednoduchá IT infrastruktura a díky zvolenému řešení a jemným doladěním
antispamu má dnes téměř čtyři sta
uživatelů kvalitní e-mailovou komunikaci bez nežádoucích spamů.
„Mezi hlavní výhody zvolené implementace bych kromě ceny určitě
zařadil úplnou migraci všech údajů
ze starého serveru – účtů, e-mailů,
archivů, kontaktů i společných složek. Po doladění migrace byla veškerá stará pošta včetně archivů k dispozici uživatelům na novém serveru,“ upřesňuje Jan Hrazdíra, IT manažer starající se o komunikaci pivovarů Zubr, Holba a Litovel.
Na otázku o dosavadních zkušenostech zároveň dodává: „Výkonný emailový server IceWarp pracuje
bez problémů s velkými datovými
objemy a nesmírně oceňuji zjednodušení IT infrastruktury. Integrovaný antispam a antivir nás zbavily
nežádoucích spamů a veškerého
nechtěného balastu. Technologie
SmartAttach zajišťuje redukci spotřebovávaného diskového prostoru
na e-mailovém serveru a díky jasně
definovaným standardům máme zajištěnu širokou podporu klientských aplikací.“
(pod)
černá azurová purpurová žlutá
kvûten/2011/
29
Informaãní technologie
Proč je dobré používat moderní informační systém i v malé firmě
ERP jako základní pilíř
Firemní informační systém
je jeden ze základních pilířů
moderní a funkční firmy jakékoliv velikosti. Ve skutečnosti tvoří základní kostru
jejího fungování, na kterou
se dál nabaluje a do určité
míry i přizpůsobuje firemní,
obchodní či výrobní strategie, evidence veškerých
procesů, dokumentace,
daňové a účetní povinnosti
(těch mají malé a střední
podniky v České republice
opravdu mnoho).
V závislosti na tom, jaký systém
daná firma používá, můžeme už
předem odhadnout, jak vážně a otevřeně to majitelé myslí s podnikáním, jak jsou důslední a pečliví při
zpracovávání našich objednávek.
Ale třeba i to, jaký mají pořádek ve
firemních dokumentech nebo jestli
o obchodních aktivitách rozhoduje
účetní, či majitel.
Každá, alespoň částečně fungující
firma, musí vykazovat růst, jinak
ve skutečnosti upadá a je s největší
pravděpodobností předurčena k likvidaci. Úspěšné firmy tedy rostou, a proto u nich každých 5–7 let
opakovaně nastává potřeba posunout informační systém na vyšší
úroveň. Přechod na nový informační systém je velmi složitý
a komplikovaný proces, a to jak
časově, tak i finančně, ať už jejich
dodavatelé tvrdí cokoliv. Každopádně vždy to do určité míry
zkomplikuje život firmy. Na nějakou dobu se zpomalí všechny procesy, někteří zaměstnanci bývají
„odejiti“ protože se s novým systémem nejsou schopní sžít, naopak
jiní dostanou příležitost posunout
se ve firemní hierarchii na další
stupínek.
Situace na trhu s ERP systémy
v České republice je poměrně složitá a nepřehledná. Existují stovky
různých řešení, z nichž každé má
své kladné i záporné stránky. Většina z nich je na trhu už desítky let
a pořád jsou plně legislativně aktuální. Díky stovkám uživatelů
jsou důkladně odladěné a existují
k nim propracované servisní služby. Navíc jsou cenově výhodné,
protože aby se všichni dodavatelé
a jejich konzultanti uživili, musejí
své licence poskytovat téměř zdarma. Důsledkem všech těchto skutečností je to, že nikdo z tuzemských malých, ale ani velkých výrobců nemá v současné době kapacity a dostatek investičního kapitálu na to, aby mohl svůj systém
napsat celý znovu. Valná většina
z nich jen upravuje a doplňuje to,
k čemu byly základní kameny položeny už koncem minulého století! Jediná možnost, kterou dnes tuzemští výrobci informačních systémů mají, pokud chtějí přežít,
jsou vzájemné akvizice, protože
možnosti jejich budoucího růstu
jsou jen velmi omezené.
A přitom současná doba přináší
spoustu nových možností a příležitostí – nové technologie, chytré mobily, tablety, cloud, saas a spoustu
dalších záhadných zkratek.
Co to vše znamená pro firmu, která
se právě blíží konci tohoto 5–7letého cyklu a začíná se rozhlížet po
novém informačním systému? Pokud vsadí na dosavadní řešení od
tuzemského výrobce, bude mít
i v roce 2015 systém, jehož původní analýza byla vytvořena kolem
roku 1995 (kolik firem používá
dvacet let staré automobily?). Kdo
ví, jestli současný dodavatel záhy
nekývne na nabídku odprodeje své
firmy většímu konkurentovi, což
bude zcela jistě spojeno s „výhodnou“ nabídkou přechodu na jiný
systém.
Pokud právě tento krok řešíte
a myslíte to se svým podnikáním
vážně, existuje i alternativa porozhlédnout se mimo tuzemské dodavatele. Dnes už si nikdo z nich netroufá dodávat na náš trh systém,
který by nebyl důsledně lokalizován – jak jazykově, tak legislativně, takže v těchto sférách není důvod mít jakékoliv obavy. Jestliže
přijmeme myšlenku zahraničního
výrobce, který spolupracuje s tuzemským servisním partnerem, začne se nabídka na ERP trhu výrazně měnit.
Proč používat SAP i v malé firmě?
• protože nejnižší z jeho systémů –
SAP Business One® je jak funkčně tak i finančně právě takovým
firmám určen;
• protože toto řešení používá přes
30 000 organizací po celém světě,
a tolik aktivních uživatelů žádný
z tuzemských výrobců nikdy nemůže získat;
• protože dodavatel je zárukou moderní technologie, systém byl
uveden na našem trhu poprvé
v roce 2004 a od té doby prošel už
dvěma výraznými aktualizacemi
a připravují se další;
• protože plánuji rozšíření své firmy za hranice České republiky,
mohu tedy ve všech svých pobočkách používat stejný systém, vždy
plně legislativně a jazykově optimální, podporovaný lokálním servisním partnerem;
• protože získám CRM plně integrované do celého systému, a lépe
tak přinutím své zaměstnance,
aby data o zákaznících pečlivě
schraňovali;
• protože budu moci používat integrované MRP, a tím ušetřit na zásobách díky optimalizaci a zpřehlednění nákupu;
• protože získám systém, který mi
umožní vyhodnocovat mé obchodní zástupce a jednoznačně je
hodnotit podle jejich aktivity;
• protože získám veškerou funkcionalitu za jasnou, pevnou cenu;
• protože můj obchodní partner
používá řešení SAP®, můžeme tedy propojit naše systémy, a ušetřit
tak čas i náklady na komunikaci;
• protože zahraniční majitel (nebo
zájemce o koupi firmy) si klidně
může přepnout náš informační
systém do svého jazyka a pracovat s ním bez jazykové bariéry;
• protože pro potenciální dodavatele či odběratele jsem mnohem čitelnější, a tím i spolehlivější;
• protože nyní si mohu 5 licencí tohoto systému pořídit za cenu do
100 000 Kč;
• protože pokud mi nebude vyhovovat současný dodavatel služeb,
mohu se obrátit na SAP ČR, a ten
mi nabídne jiného;
Výkonný plánovací systém
Návratnost investice do něj se měří na týdny, nikoli na roky!
APS Preactor je systém
pokročilého plánování
v prostředí s omezenou
kapacitou, který umožňuje
zjednodušit, zlepšit a řádově
zrychlit činnosti v oblasti
plánování. Pomůže vám
provádět životně důležitý
akt vyvažování, kdy porovnáváte kapacitu vašeho procesu s požadavky vašich zákazníků. Dosažení správné
vyváženosti je nezbytné pro
ziskovou činnost v dnešním
ekonomickém prostředí.
Preactor nejenže zlepší efektivnost
procesu plánování, ale přiměje firmu zavést disciplínu v procesech
souvisejících s pokročilým plánováním. Jde především o procesy jako včasné a přesné odhlašování
provedených operací, příjem na
sklad materiálů, evidence koopera-
cí, aktuální termíny dodání materiálů, poruchy strojů atd.
Je jednoduché jej nastavit a používat; generuje plány v minutách.
Preactor je navržen pro vaše
procesy
Pravdou je, že mnohé firmy mají
velmi podobné plánovací obtíže, ale
žádné nemají úplně stejné podnikové procesy. A protože každý podnik
má jedinečné a specifické požadavky na informace, Preactor poskytuje
možnost upravit a modifikovat systém podle vašich požadavků. Můžete provést modifikaci v systému
kdykoliv a kolikrát potřebujete –
každý den i každou hodinu. Preactor je určený pro společnosti, které
požadují lepší kontrolu svých činností, zlepšený zákaznický servis,
a přitom chtějí dosáhnout snížení
nákladů. APS Preactor poskytuje
plánovač s podpůrným nástrojem na
interaktivní rozhodování, který udržuje rovnováhu mezi poptávkou
a kapacitou. Na rozdíl od tabulek
MRP se může Preactor zabývat složitostmi širokého záběru systémů.
Spolehlivé přínosy a skutečné řešení
Uživatelé zjistili, že používáním Preactoru dosáhli širokého záběru hmatatelných přínosů. Ty mají skutečný
dopad na finanční ukazatele společnosti. Zde jsou jen některé přínosy,
jež oznámili sami uživatelé:
• 15–20% zvýšení produktivity –
získejte víc z toho, co už máte,
• 40–50% snížení zásob – synchronizujte nákup s dosažitelným plánem,
• 40–50% snížení rozpracovanosti
– materiál v rozpracované výrobě
snižuje její výrobu,
• 50–90% zlepšení v plnění dodávek – zvyšte včasnost dodávek,
• dokonalejší využití kritických
zdrojů,
• dokonalé řízení výroby.
Definované přínosy zavedení APS
Preactor ve firmě Sklostroj Turnov CZ
Strojírenská firma Sklostroj Turnov
CZ se specializuje na dodávky
skláren, sklářských linek, strojů
a sklářských forem pro výrobu obalového skla. Po zavedení APS Preactor firma Sklostroj identifikovala
následující přínosy:
Petr Vild, výrobní ředitel: „Největším přínosem implementace pokročilého plánovacího systému Preactor v naší firmě je především úspora
času při vlastním plánovacím procesu (20–30 tisíc operací), který se
nyní pohybuje v řádu minut, a proto
je možné mít každý den aktuální
podobu plánu se zahrnutými změnami, které přináší každodenní praxe. V současné době je velmi rychlá
aplikace změny priority mezi zakázkami či doplánování nově přijaté výrobní zakázky. Je možné ještě
před potvrzením termínu zakázky
a jejím zaplánování namodelovat,
co nám která zakázka udělá s kapacitami.“
Pracovníci se lépe orientují v pracovních příkazech a mají lepší pře-
• protože toto řešení lze následně
snadno povýšit na řešení SAP Business All-in-One®;
• protože si jej mohu pořídit ve spolupráci s firmou ABIA group
s.r.o., a získám tím zkušeného
partnera, s kterým budu dál budovat svůj informační systém a rovněž mi zajistí servisní služby v celé České republice i na Slovensku;
• protože implementace systému
SAP Business One® od firmy
ABIA group sice nebude hotova
mrknutím oka, ale bude to už poslední rozsáhlá implementace informačního systému v naší firmě,
všechny další už budou jednodušší;
• protože SAP Business One® není
určen pro velké firmy, ale pro malé, které s ním mnohem rychleji
vyrostou;
• protože pokud řeknu, že v mé firmě používáme řešení SAP®, tak to
znamená, že to s firmou myslím
vážně, že v ní mám pořádek a chci
ji někam posunout.
.
Pavel Ruber
ABIA group s.r.o.
[email protected]
www.abia.cz
hled, jaký materiál kam vstupuje
a co je čím vykryto. Jednoznačně
se optimalizovala fronta práce na
zdrojích výroby.
„S Preactorem jsme dostali do rukou
nástroj na rychlou práci s kapacitami jednotlivých zdrojů, a zároveň
nám odhalil nedostatky ve vstupních
datech, zejména v technologických
postupech a konstrukčních rozpiskách,“ dodává Petr Vild.
Alena Pribišová, vedoucí marketingu,
Minerva Česká republika, a. s.
.
Preactor v České republice
a na Slovensku zavádí jediný
Silver Solution Provider firmy
Preactor International, Minerva Česká republika. Pro více
informací nás kontaktujte na
[email protected] nebo www.minerva-is.eu.
www.minerva-is.eu
Příští vydání listu Podnikatel
duben 2011
Víme, kam letí.
www.podnikatel-info.cz
Hlavní témata:
Export
Plynárenství
Energetika, úspora energií
Inovace, transfer technologií
Uzávěrka: 15. 6. 2011
černá azurová purpurová žlutá
3 0 /kvûten /2 011
Infospektrum
„Solární“ hotel u Zlína
Zbrusu nový čtyřhvězdičkový Lesní hotel, nacházející
se v klidné lokalitě na okraji
města Zlína, už víc než půl
roku využívá k ohřevu užitkové vody solární energii.
V objektu, který ve Zlíně
vyrostl a zahájil zkušební
provoz na podzim loňského
roku, se totiž počítalo i se zabudováním solárního systému Schüco. Díky využívání
obnovitelných zdrojů energie hotel přispívá k ochraně
životního prostředí i trvale
udržitelnému rozvoji.
Sestava Schüco, která slouží především pro ohřev a zajištění teplé
užitkové vody pro základní provoz
hotelu s 20 pokoji různých standardů, se skládá z 24 plochých termických kolektorů Schüco o celkovém
výkonu 48 kWt. Ty napájejí 300litrový zásobník s teplou užitkovou
vodou (dále jen TUV) i tři 1000li-
trové akumulační nádrže s odnímatelným izolačním pláštěm tloušťky
10 cm. Nechybí ani kompletní solární předávací stanice s čerpadly,
přepínacími ventily a odvzdušňováním či regulační jednotka Schüco
Maximo s dotykovým displejem,
která zajišťuje plynulý a také prakticky bezúdržbový chod systému.
Systém dokáže uspořit značné
množství jinak využívaného zemního plynu.
Tichý provoz budí pozornost
Před rokem předala společnost Renault Trucks firmě
Tafanel, která je ve Francii
jedničkou v oblasti distribuce piva a nealkoholických
nápojů, klíčky prvního
vozidla Renault Maxity
électrique. Od té doby
byla 100% elektrická verze
vozidla Maxity každodenně
využívána v reálných
provozních podmínkách
a může se pochlubit velmi
pozitivními výsledky.
Vozidlo překvapilo obyvatele Paříže tichou jízdou a bylo velmi pozitivně přijato všemi řidiči společnosti Tafanel i jejími klienty! Podle
ředitele závodu Tafanel Xaviera
Thillaye vykonává vozidlo úplně
stejnou práci jako jeho předchůdce
se spalovacím motorem.
Stejně jako ostatní vozidla Maxity, která zajišťují rozvážku, je i model Maxity
électrique v provozu šest hodin denně.
„Tichý provoz je největším rozdílem
proti vozidlu se spalovacím pohonem,
a moje práce s ním je proto mnohem
příjemnější,“ hodnotí Maxity électrique jeden z jeho řidičů. Uprostřed hluku hlavního města je to právě nehluč-
ná jízda, která vzbuzuje pozornost cyklistů a chodců: „Často se mě ptají,
jestli je to užitkové vozidlo skutečně
elektrické,“ tvrdí pobaveně řidič.
Příznivý akční rádius
Zvědaví byli také klienti, kteří pokládali přece jenom pragmatičtější
otázky týkající se například užitečného zatížení a kapacity akumulátorů. V souvislosti s elektrickými vozidly se totiž často hovoří o malé autonomii, která je však v praxi méně
problematická, než se zdá. „Když
znáte dobře svůj geografický sektor,
omezený dojezd nepůsobí žádné
problémy,“ tvrdí Xavier Thillaye.
Pozitivní energetická bilance
„Solární termické systémy Schüco,
které lze instalovat na plochou střechu, nad rovinu střechy, do střešní
konstrukce, jako celostřešní konstrukci, jako markýzu či do fasády,
umožňují ubytovacím zařízením
i dalším komerčním a průmyslovým
objektům získat při nízkých provozních nákladech významnou část
energie potřebné na ohřev užitkové
vody,“ vysvětluje Ing. Peter Tumpach, specialista na solární systémy
firmy Okono Holding, která systém do Lesního hotelu ve Zlíně dodala, a doplňuje: „Obecně lze říci,
že správně nadimenzovaná soustava by měla pokrýt asi 70 % potřeby
na ohřev užitkové vody a až 30 %
nákladů na vytápění.“ Systém tedy
významně přispívá k energetické
bilanci objektu, navíc je v podstatě
bezúdržbový a nevyžaduje pro svůj
provoz žádné palivo ani dodatečnou instalační plochu (viz montážní varianty zmiňované výše). Velkou výhodou solárně termických
a fotovoltaických systémů Schüco
je možnost efektivní instalace i na
vertikální a horizontální plochy teplých i studených fasád.
Řidiči měli na začátku z kapacity
akumulátorů určité obavy. Postupem
času si zvykli a se získanými zkušenostmi se vytratily i pochybnosti.
Podle Xaviera Thillaye jsou výsledky
po roce používání výrazně pozitivní.
„Prvotní investice je sice vyšší, ale to
je relativní, protože náklady na údržbu jsou velmi nízké a spotřeba paliva
samozřejmě nulová. Navíc jsme s autem neměli žádné problémy.“
Kromě čistě ekonomického hlediska byl tento krok společnosti Tafanel, která zakoupila první vozidlo
Maxity électrique, vřele přivítán jejími klienty: „Zdálo se jim to inovativní a pokrokové,“ vysvětluje. Tento pocit sdílejí i zaměstnanci společnosti: „Skutečně jsme cítili ze
strany personálu nadšení a určitou
hrdost ve spojitosti s tímto vozidlem,“ uzavírá ředitel.
Optimalizovaný provoz
Renault Maxity électrique je vozidlo,
které neprodukuje látky znečišťující
ovzduší, ani CO2 a nevydává hluk.
Zachovává si všechny své charakteristické vlastnosti (např. mobilitu,
max. užitečné zatížení 2 t), a zároveň
je výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Vozidlo je vybaveno automatizovanou převodovkou a lithium-iontovými akumulátory. Dosahuje rychlosti 90 km/h a maximálního krouticím momentu hned při rozjezdu. Klient se však může rozhodnout omezit
uvedenou rychlost na 70 km/h při
použití v městském prostředí, aby
optimalizoval výkon akumulátorů
s ohledem na úkoly určené tomuto
typu vozidla. Optimalizovaný elektrický motor, stejně jako využití energie při brždění, umožňuje dosáhnout
dojezdu přibližně 100 km.
(rep)
Čeká se na vyhodnocení
Velkokapacitní solární systém hotelu ve Zlíně prozatím ještě čeká na
vyhodnocení a případné efektivní
doplnění/rozšíření. Prvotní projekt
dokonce počítal s 80 kolektory, výkonnost a další technické i ekonomické ukazatele (roční úspora plynu, energie a emisí CO2) v současné době nainstalovaných 24 kolektorů budou vyhodnoceny na konci
sezony. Objekty podobných parametrů totiž zatím nejsou v ČR investorům pro případné srovnání
k dispozici. Už nyní jsou však
úspory citelné a nezanedbatelné;
i za zimních slunných dnů dosahovala teplota na kolektorech až
95 °C (měřeno v únoru, slunný den
s venkovní teplotou 12 °C). Systém
prozatím slouží zejména k ohřevu
TUV, podporuje však i vytápění,
které je zajištěno především plynovými kotli, či ohřev vody v bazénu
a vířivkách hotelového wellness
centra.
(rep)
Děkujeme obchodním partnerům za návštěvu
našeho stánku na Mezinárodním vodohospodářském
a ekologickém veletrhu WATENVI 2011.
VA TECH WABAG Brno
DODAVATEL KOMPLETNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
VA TECH WABAG Brno spol. s r.o.
Železná 492/16, 619 00 Brno
tel.: +420 545 427 711
fax: +420 545 427 736
e-mail: [email protected]
www.wabag.cz
Dalkia Přerov – rekonstrukce
CHÚV – skladování chemikálií.
Dalkia Přerov
– celková rekonstrukce CHÚV.
černá azurová purpurová žlutá
Buderus – dodavatel systémových řešení
nástěnné konvenční a kondenzační kotle
stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn,
tuhá paliva, propan a ex. LT
■ zásobníky teplé vody
■ regulační technika
■ tepelná čerpadla
■ solární technika
■ kogenerační jednotky
■ otopná tělesa a další topenářské zboží
■
■
Teplo je náš živel
REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ
v oblasti výtahové techniky
Jílkova 124, 615 32 Brno
e-mail: [email protected]
www.embrno.cz
Nový bezpřevodový
výtahový stroj řady NL 24
s vyměnitelnou lanovnicí
ø 240 mm, ø 180 mm, ø 160 mm,
nosnost 320–1000 kg.
●
šetrné k památkám ● v každém zdivu
hluku a špíny ● ekologicky ● výhodná cena
● bez
Feel the difference
RAŠINO a.s.
autorizovaný partner FORD
- prodej nových osobních a užitkových vozů FORD
- kompletní diagnostické a servisní služby
- karosářské a lakýrnické opravy podle norem ISO
- provozovny po celé jižní Moravě
Brno, Kuřim, Hodonín, Olomouc
[email protected]
www.rasino.cz
Výrazně menší hmotnost
Malé zástavbové rozměry
Bezhlučný provoz
Ruční vyproštˇování
Bezkonkurenční cena
černá azurová purpurová žlutá
3 2 /kvûten / 2011
Informaãní technologie
Download

3 5 7 9 24 Mají, co chtějí Past nezávislosti 20 10