V. medzinárodná konferencia
KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
3. - 4. novembra 2011
Hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Odborní garanti:
Spolupracujúce organizácie:
Partner:
Mediálny partner:
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
Odborní garanti:
Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Spolupracujúce organizácie:
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Úrad verejného zdravotníctva SR
Organizátor:
MASM, s.r.o. Žilina
Anotácia
Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o základných otázkach kvality a bezpečnosti
potravín a trendoch vývoja v tejto oblasti v EÚ a vo svete, o platnej legislatíve a aktuálnych témach, ale najmä
vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu informácií a skúseností a neformálne stretnutia pracovníkov z potravinárstva a súvisiacich oblastí.
Základnou témou konferencie zostávajú aktuálne otázky potravinovej bezpečnosti a kvality potravín, problematika certifikácie a akreditácie. V samostatnom bloku prednášok bude venovaná zvláštna pozornosť problematike senzorického posudzovania kvality a otázkam metrológie v potravinárstve.
Konferencia je určená pracovníkom z oblasti riadenia kvality, pracovníkom výroby, manažérom kvality, interným audítorom a členom tímu HACCP, podnikovým metrológom, pracovníkom skúšobných a kalibračných
laboratórií, pracovníkom kontrolných orgánov a širokej odbornej verejnosti.
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
Program konferencie: Štvrtok, 3. novembra 2011
08.00 - 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 - 13.00 Otvorenie
Mgr. Kateřina Věntusová, VÚP Bratislava
Ing. Ladislav Majchrák, MASM, s.r.o. Žilina
Úloha a miesto Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pre zabezpečenie
zdravotnej bezchybnosti potravín v EÚ
Ing. Milan Kováč, CSc., MPaRV SR
Aktuálny stav v bezpečnosti a kvalite potravín
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ŠVPS Bratislava
Komunikace rizik ohrožení zdraví z potravin, shrnutí aktuálních příkladů
doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. VŠCHT Praha
Hygiena a riziko alimentárnych ochorení z pohľadu orgánov verejného zdravotníctva
MUDr. Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
Kvalita potravín a Politika kvality EÚ
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., VÚP Bratislava
Otázky k predneseným témam – diskusia
13.00 - 14.30 Prestávka, obed
14.30 - 16.30 GFSI schválené normy používané v potravinářství
Ing. Miroslav Šuška, Qualifood Czech Republic, Šumperk
Skúsenosti s certifikáciou podľa novej schémy manažérstva bezpečnosti potravín
FSSC 22000
Ing. Martin Horváth, SGS Slovakia, s.r.o. Košice
Ing. Igor Mráz, CSc., QSCert spol. s r.o. Zvolen
Vysledovateľnosť a RFID identifikácia potravín - súčasnosť a perspektívy
Ing. Miroslav Štaffen, GS1 Slovakia Žilina
Spoločnosť Slovatys - druhý dych
Ing. Peter Ölovecký, SLOVATYS spol. s r.o., Trnava
16.30 - 16.45 Prestávka
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
16.45 - 18.00 Sekcia I - Hlavná sála:
Tematický blok – prezentácie a moderovaná diskusia na tému:
Senzorické hodnotenie potravín
Moderátor:
Ing. Josef Kalaš, ÚKSÚP Bratislava
Aký je dopad metód eliminácie akrylamidu na senzorické vlastnosti chleba
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc., VÚP Bratislava
Nové metódy laboratórnej a spotrebiteľskej senzorickej analýzy
Ing. Vladimír Vietoris, PhD., Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Hana Balková, SPU Nitra
Analýza aromatických prírodných látok v komplexných maticiach potravín kombinovanými analytickými technikami
Ing. Jana Sádecká, PhD., VÚP Bratislava
16.45 - 18.00 Sekcia II - Salónik:
Pracovné rokovanie zástupcov organizácií, ktoré sú členmi CEPV
(Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu)
Zasadnutie Rady CEPV
Program koordinuje a riadi VÚP Bratislava
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
18.00
Vína z integrovanej ochrany + ochutnávka vín
Alojz Masaryk, Víno – Masaryk, s.r.o. Skalica
18.30
Ukončenie 1. dňa konferencie
19.30
Spoločenský večer a recepcia
Program konferencie: Piatok, 4. novembra 2011
09.00 - 12.00 Bezpečnosť potravín a nanotechnológie
Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Pavol Bajzík, SPU Nitra
Aplikácia molekulárno biologických metód na hodnotenie bezpečnosti a kvality
potravín
RNDr. Peter Siekel, CSc., VÚP Bratislava
Metrologická nadväznosť a kalibrácia meradiel
Ing. Ondrej Revák, Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., SPU Nitra
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
Vnímanie značky kvality slovenskými spotrebiteľmi
doc. Ing. Jozef Golian, Dr., prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc., Ing. Ľubomír Belej, SPU Nitra
Nariadenie o poskytovaní informácií spotrebiteľovi
Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Vladimír Vietoris, PhD., SPU Nitra
Kvalita vzdelávania – európsky kontext a súčasná ponuka
doc. Ing. Jozef Golian, Dr., Ing. Radoslav Židek, PhD., SPU Nitra
12.00 - 12.20 Otázky k predneseným témam - diskusia
12.20 - 12.30 Záver konferencie
12.30 - 13.30 Obed
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
Organizačné pokyny:
Miesto konania:
Termín konania:
Rokovací jazyk:
Prihlášky:
Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
3. - 4. november 2011
slovenský, český
Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite s potvrdením o úhrade platby najneskôr
do 20. októbra 2011 na adresu:
MASM, s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
Tel.: 041 – 76 323 62
Fax: 041 – 76 323 62
E-mail: [email protected]
www.masm.sk
Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na zabezpečenie konferencie (zborník resumé
prednášok, zborník prednášok na CD, občerstvenie, stravovanie - 2x obed,1x večera). Je stanovený dohodou podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov.
Účastnícky poplatok sa skladá z položiek:
základná cena:
20% DPH:
cena spolu:
140,00 EUR
28,00 EUR
168,00 EUR
V. medzinárodná konferencia KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
Ubytovanie:
Ubytovanie je rezervované v hoteli Patria a každý účastník konferencie si ho hradí sám na
recepcii hotela. V prípade naplnenia ubytovacích kapacít v hoteli Patria bude účastníkom
ponúknuté ubytovanie v ďalších hoteloch na Štrbskom Plese. Účastníci budú ubytovaní
v poradí podľa dátumu doručených záväzných prihlášok.
Cena ubytovania:
Dvojposteľová izba:
Dvojposteľová izba:
73 € /noc
54 €/noc (pri obsadení jedného lôžka)
Spôsob úhrady: Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr do 5 dní pred konaním konferencie.
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Žilina
Číslo účtu: 4005509189/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0550 9189
VS:
KS:
IČO:
IČ DPH:
666/11
0308
31644538
SK2020673490
PRIHLÁŠKA
na V. medzinárodnú konferenciu
KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
3. - 4. november 2011
Meno, priezvisko, titul, funkcia:
Organizácia:
Poštová adresa:
PSČ:
Fakturačná adresa:
PSČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:
DIČ:
IČO:
IČ DPH:
Objednávam ubytovanie:
2. – 4. november 2011
3. – 4. november 2011
áno
áno
nie (2 noci)
nie (1 noc)
dvojposteľová izba
dvojposteľová izba
Platbu účastníckeho poplatku vo výške:
EUR vykonáme:
prevodným príkazom z účtu č.
v hotovosti pri prezentácii
V:
/
dňa:
účastnícky poplatok v prípade neúčasti nevraciame, možnosť vyslať náhradníka
v prípade väčšieho počtu záujemcov je možné zaslať rozmnoženú prihlášku
Dňa:
Podpis a pečiatka firmy
áno
áno
nie (obsadená 2 osobami)
nie (obsadená 1 osobou)
Download

pozvanka KaBP_2011.indd