SOFT WARE PRO STROJAŘE
OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM
Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a součástí časopisu
je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé se tak stalo v lednovém vydání ročníku 2003, jehož
součástí tehdy byl i CD-ROM. V souvislosti
s loňským ročníkem byl spuštěn portál www.
digitovarna.cz, na kterém kromě článků a firemních prezentací z přílohy Software pro
strojaře najdete i vytříděné články z oblasti
průmyslového softwaru, jak jsou v MM Průmyslovém spektru průběžně zveřejňovány,
či aktuální zpravodajství.
Jaké novinky jsme připravili pro letošní rok?
Především jsme do přílohy zařadili také ostatní články z oborů CAD/CAM/CAE či ERP systémů, jež se v aktuálním vydání sešly, jakož
i reportáže z některých zajímavých akcí, které jsme během letošního podzimu měli možnost navštívit. Kromě toho jsme layout přílohy upravili tak, aby ladil s designem webových stránek www.digitovarna.cz.
V první části přílohy na stránkách s plnobarevným zeleným podtiskem tedy najdete
původní „klasickou“ komerční část přílohy,
propojující svět tištěného média s interne-
tem – a nezapomeňte se podívat, jaké zajímavosti či doplňující prezentace pro vás
příslušné firmy na uvedených webových
adresách připravily. Následující redakční část je zpracována běžným způsobem,
kdy na internetové adrese uvedené v záhlaví článku najdete nejen jeho text, ale i kontakt na autora, což ostatně platí pro všechny články každého vydání MM Průmyslového spektra.
Příjemné chvíle nad stránkami časopisu i u monitoru počítače přeje
PAVEL MAREK
WWW.DIGITOVARNA.CZ
Pro tvorbu obálky byly použity vizualizace poskytnuté společnostmi Humusoft, Dassault Systèmes SolidWorks Corp., Centersoft, Siemens PLM Software a Nexnet.
SOFTWARE PRO STROJAŘE
OMEZENÍ HLUKU
VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
www.digitovarna/111146
Humusoft
Firma Xi Engineering stála před nelehkým úkolem upravit konstrukci větrné elektrárny
kvůli nadměrnému hluku způsobenému rezonancemi. Díky vytvoření modelu
celého systému přišla s inovativním řešením, které minimalizovalo
náklady dodatečných úprav.
Hluk z farem větrných elektráren se dá rozdělit do dvou kategorií: aerodynamický hluk
je způsoben pohybem lopatek ve vzduchu,
zatímco hluk mechanický je spojen s umístěním mechanického zařízení v elektrárně.
Důvodem nespokojeností lidí žijících v okolí elektrárny je především mechanický hluk
– příčinou je jeho tonální povaha. Výsledkem jsou přísné regulační standardy v Evropě i v USA. Pokud provozovatelé tyto standardy nesplňují, hrozí jim potenciálně velmi
vysoká pokuta.
Příliš hlučná elektrárna
Podle Dr. Bretta Marma z firmy Xi Engineering Consultants z Edinburghu, která se specializuje na komplexní problematiku vibrací, si lidé sice uvědomují hluk, ale to, čeho si
opravdu všímají a co je obtěžuje, jsou především vibrace. Tak tomu bylo i u zakázky
zadané výrobcem megawattových větrných
elektráren, které měly problémy s hlukem ve
frekvenčním pásmu 800–830 Hz.
Výrobce elektrárny odhalil, že nejpravděpodobnějším zdrojem hluku je kontakt ozubených kol v převodovém systému. V rámci pokusu o zlepšení problematického stavu
dokonce demontoval 15tunovou převodovou skříň z jedné 80 m vysoké věže a vyměnil pryžové uložení převodové skříně. Tento
postup ovšem celý problém ještě zhoršil. Výrobci nebylo jasné, jak celý problém vyřešit bez značných konstrukčních změn stávajících elektráren, což by bylo velice nákladné
především s ohledem na počet již vyrobených a instalovaných turbín. Proto oslovil firmu Xi Engineering s požadavkem, aby identifikovala zdroj těchto nechtěných vibrací
a přišla s nějakým vhodným řešením.
méně celá situace nebyla tak jednoduchá,
nebo vytvářený zvuk byl ještě nějakým způsobem zesílen. Inženýry proto zajímaly případné vibrace stěn konstrukce. Měřením
a pozorováním zjistili, že ocelová věž má rezonanční pásmo v rozmezí 800–900 Hz.
Firma Xi Engineering pro řešení problému
využila simulační software Comsol Multiphysics, který je určen pro řešení fyzikálních úloh
popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi pomocí metody konečných prvků. Specializované nadstavbové moduly jsou potom
určeny k modelování úloh z různých profesních oborů. Jak již z názvu vyplývá, program
je zaměřen na tvorbu komplexních multifyzikálních modelů. Tento přístup zvolila i firma
Xi Engineering, která pomocí tohoto nástroje vytvořila model věže elektrárny včetně rotorových lopatek a převodové skříně. Při simulacích využila předdefinovanou aplikaci
pro řešení interakce mezi konstrukcí a akustickými vlnami. Do modelu byl zahrnut rovněž okolní vzduch uvnitř i vně konstrukce
a jeho vliv na celou situaci.
Díky tomuto komplexnímu přístupu mohli inženýři identifikovat frekvence kmitů jednotlivých součástí a následně pozorovat šíření vibrací z převodového systému dál do konstrukce. Na stěnách věže bylo jasně viditelné
dosažení rezonance v oblasti kolem 820 Hz.
Dalším krokem bylo provedení simulace pro
řešení vlastních frekvencí konstrukce věže a jejích stěn. Díky komplexnímu modelu byli inženýři schopni rozeznat problémové oblasti blízko vrcholku věže, kde se její stěna začala vlnit
při rezonančních frekvencích 800 a 830 Hz.
Tyto rezonance zesilovaly vibrace z převodového systému zařízení a jejich důsledkem byl
problémový tonální hluk.
Hledání zdroje hluku
Po důkladné analýze návrhů elektráren a rozsáhlého průzkumu v terénu pomocí senzorů umístěných na věžích firma Xi Engineering potvrdila, že zdrojem hluku je převodový systém turbín. Přitom bylo zjištěno, že
při normální rychlosti se zuby na ozubeném
soukolí dostanou do vzájemného kontaktu
přibližně 820x za sekundu. Jinými slovy, jde
o zvuk 820 jejich střetů každou vteřinu. Nic-
Jednoduché a levné řešení
Cílem firmy Xi Engineering bylo dodat co
nejjednodušší řešení, jako například instalaci tlumení či odpružení, které by izolovalo
zdroje vibrací. Přednost měly pasivní úpravy před aktivními zásahy, které by mohly přinést řadu dalších neočekávaných komplikací. Jednou z možností bylo přerušení průchodu vibrací mezi převodovkou a stěnou
prostřednictvím úpravy pryžových bloků, na
II | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
Pole větrných elektráren v Jihoskotské vrchovině
potřeba 100 m2 materiálu na každou elektrárnu, což by s ohledem na počet provozovaných turbín znamenalo stále vysokou cenu
dodatečných úprav. Díky provedeným simulacím však bylo zjištěno, že pro každou věž
postačuje pouze 20 m2 materiálu. Následná
realizace potvrdila výsledky simulací a dostatečné snížení hladiny hluku.
Model věže elektrárny se znázorněním hladin hluku s lokalizovaným zesílením na vrcholu věže.
nichž je převodovka uložena. To by ale bylo z montážních důvodů velice nepraktické.
Nejefektivnějším alternativním řešením se
ukázalo být potažení vnitřku věže speciálním
materiálem, který měl za úkol snižovat amplitudu vibrací.
Při tomto přístupu bylo nutné vzít v úvahu
především dvě skutečnosti, a sice že materiál
je drahý a že plocha povrchu věže je vzhledem k její velikosti (průměr 2,5 m u vrcholu,
4 m u paty) značně rozsáhlá. Navíc i vlastní instalace materiálu je finančně náročná.
Důležitou otázkou proto bylo, kolik materiálu
je nutně potřeba k vyřešení problému s hlukem a vibracemi. Jedinou možností bylo vytvoření dalšího modelu v programu Comsol
Multiphysics pro simulaci vlivu vrstvy materiálu nanesené na vnitřní stěnu věže.
Tento model uvažoval vzájemné interakce
mezi akustickými vlnami a pohybem stěn věží včetně zohlednění vlivu přítomnosti vzduchu uvnitř i vně konstrukce. Pomocí následných simulací bylo sledováno, jak se mění
hladina hluku ve vzdálenosti 50 m od věže
při nanášení materiálu na různé části stěn.
Výsledné grafy byly získány díky implementaci virtuálních mikrofonů do modelu. Nejprve se začalo se zkoumáním problémových
oblastí blízko vrcholku věže, které byly objeveny díky modelu řešícímu vlastní frekvence celého zařízení. V nových simulacích se
experimentovalo s různým rozmístěním tlu-
Výhody virtuálních simulací
Simulace jsou neocenitelným pomocníkem
pro řešení komplexních a složitých problémů. Inženýři firmy Xi Engineering sice od začátku věděli, že věž při provozu rezonuje, ale
bez možnosti namodelovat vzniklou situaci
v programu Comsol Multiphysics by byli nuceni pokrýt celou 80 m vysokou věž senzory a provádět náročná měření. Díky provedeným simulacím mohli tato měření zcela přeskočit. Následně bylo možné provést virtuální
testování celého zařízení a prozkoumat všechny alternativy bez dodatečných nákladů spo-
Hladina akustického tlaku měřená pomocí virtuálního mikrofonu 50 m od paty věže:
modrá křivka – větrná turbína v původním stavu; zelená křivka – pokrytí 20 m2 vnitřku vrcholku věže antivibračním
materiálem; červená křivka – pokrytí celé horní poloviny věže (300 m2) antivibračním materiálem.
micího materiálu. Díky jednoduchým úpravám v modelu se hluk brzdy podařilo snížit
na uspokojivou mez. Další simulace směřovaly k optimalizaci celého procesu tak, aby
zároveň se snížením hluku bylo minimalizováno i množství použitého materiálu.
S ohledem na vysokou cenu materiálu by
plné pokrytí 600 m2 vnitřního povrchu věže
stálo desítky tisíc liber. I kdyby byl materiál
použit pouze na její vrchní část, stále by bylo
jených s analogickým postupem na reálné věži. Provedení reálných zkoušek metodou pokusů a omylů, s využitím drahých materiálů
a náročné práce techniků, by bylo více než
30x dražší než provedení popsaných simulací
a analýz. Klíčem k úspěchu bylo prozkoumání všech dostupných možností ve virtuální rovině a provedení pouze jediného testu v reálném prostředí.
ZUZANA ZÁHOROVÁ
11 | 2011 | MM Průmyslové spektrum | III
SOFTWARE PRO STROJAŘE
NOVINKY
V SOLIDWORKS 2012
www.digitovarna.cz/111122
Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
S podzimem se začínají šířit detailnější zprávy o nové verzi
3D CAD systému SolidWorks. Ta letošní má označení 2012, a jak lze očekávat,
je plná novinek – od drobností, které potěší, až po nové moduly,
jako je například modul Costing pro kalkulaci nákladů.
jí zcela přepracovaný editor rovnic. Kromě
nového vzhledu obsahuje především novou
funkčnost. Zahrnuje všechny rovnice, globální proměnné a kóty bez nutnosti otvírat další okna. Lze určit pořadí, v jakém budou rovnice řešeny, systém automaticky kontroluje
syntaxi a červeně zvýrazňuje chyby. Vskutku užitečné.
Velké sestavy
SolidWorks má pro práci v režimu velkých
sestav několik špičkových nástrojů. Nově se
objevuje režim Přezkoumání velkého návrhu.
Ten dovoluje i v tomto režimu dále pracovat,
odměřovat, zobrazovat a skrývat součásti,
V následujícím článku si představíme alespoň ty nejdůležitější z nich. Z přehledu je
patrné, že výrobce bere přání uživatelů zcela vážně, nebo nové funkce jsou z valné většiny požadovány přímo jimi.
Ovládání programu
Bylo vylepšeno okno pro přístup k posledním otevřeným souborům, často používané soubory lze přišpendlit, přejít do složky
se soubory.
Nově přepracovaný editor rovnic
Ovládání programu – naposledy otevřené dokumenty
Práce na výkresech s duálními jednotkami
bude jednodušší díky přepínání na stavové
liště. Dialog Vyhledat, umístěný nahoře, dovoluje hledat v příkazech, což je ideální pro
méně frekventované příkazy. Ty lze dále třídit a přidat mezi oblíbené.
Uživatelé dvouobrazovkových pracoviš
budou mít méně práce při nastavení – v pravém horním rohu je nové pohodlné ovládání konfigurace. Kdo důsledně používá klávesové zkratky, ocení zařazení standardní
zkratky Windows pro výběr všech objektů,
tedy Ctrl+A. Gesta myší nyní mohou nést
i makra a příkazy OK, Storno a Escape. To
usnadní ukončování některých příkazů mís-
Přidání příkazu k oblíbeným v rámci dialogu Vyhledat
IV | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
to potvrzovací ikonou. Pro prohlížení sestav
přibyla zajímavá funkce skrývání součástí.
Stačí stisknout klávesu Tab a ukázat na součást. Pro zobrazení stačí použít kombinaci se
Shift+Tab. Nová možnost úplné odinstalace
se bude hodit pro zjednodušení správy a nasazení systému ve větších podnicích.
Modelování
Ve verzi 2012 se objevuje prvek plánovaný původně už pro verzi 2011, a to zmrazení prvku. Jak název naznačuje, uživatel může rozhodnout, že nechce nechat systém obnovit prvky součásti. Význam potom spočívá
v časové úspoře, kdy obzvláště složitější díly
lze nechat obnovit až ve vhodnou chvíli, nikoli při každém otevření, změně konfigurace, tvorbě výkresu apod.
Příjemnou novinkou je detailní nastavení
řezů, tedy možnost definovat barvu až pro
tři řezné roviny samostatně, které zůstávají
při ukládání a opětovném otevření zobrazené. Model lze zobrazit s uzavřením řezu nebo bez něj, navíc lze zapnout barvu řezných
rovin a uložit.
Všichni, kdo ve svém návrhu používají rovnice (ano, neškodí připomenout, že SolidWorks je parametrický systém a právě rovnice pracují s těmito parametry), jistě uvíta-
Detailní nastavení řezů
Příkaz Zmrazení prvku umožňuje odložit obnovení
prvků součásti na vhodnou chvíli.
procházet strom prvků, vytvářet procházky
a průlety a snímky. Snímky představují novou funkci, která je k dispozici pouze v režimu Přezkoumání velkého návrhu. Těm, kdo
konstruují velké strojní celky, linky či výrobní zařízení, se dostává do ruky nástroj, který si hravě poradí se sestavami o desetitisících dílů.
Práce ve 2D aneb výkresy
Práce ve 2D dále usnadní automatizované
zarovnání pozic pomocí magnetických čar.
Pozice jsou automaticky přeskupovány při
přetažení pozic, což je velmi pohodlné a návykové.
K dokonalosti bylo dotaženo kótování, a
už vylepšené Undo při částečném vracení
příkazu, nebo například kótování rotačních
součástí. Nově lze vkládat do výkresu tabulky prolisů, vytvářet sdružené pozice či vkládat kusovníky do neaktivních listů. Velmi užitečné je zvýraznění kót jinou barvou v případě, že byl změněn zdrojový model.
Plechové díly
Na plechových součástech lze definovat oblasti, které se nemají rozvinout. To se často hodí u součástí, kde při výrobě dojde ke
změně tloušky, a taková oblast potom může bránit rozvinu. Podobně lze v rozvinutých
dílech provést například obrobení, přičemž
plech bude možné bez problému uvést zpět
do ohnutého stavu. Přibyla také celá řada
možností, jak přesně definovat umístění lemů z hrany. Tvarovací nástroje lze nahrazovat a kombinovat. Tažený lem je podobný
nástroji Táhnout po křivce – k jeho vytvoření je potřeba určit profil a trasu – to představuje zcela novou možnost tvorby plechových
dílů.
2012 a moduly
SolidWorks je modulární systém, takže kromě samotného modeláře jsou k dispozici
moduly jako eDrawingsSimulation, FlowSimulation, Enterprise PDM pro správu dokumentace, Sustainability i relativně samostatný produkt 3DVIA Composer pro tvorbu
technické komunikace. I tyto součásti doznaly značných změn, je však nad rámec tohoto článku je zde všechny uvést. Vrátíme se
k nim v některém z příštích čísel.
Režim Přezkoumání velkého návrhu přináší zjednodušení práce s velkými sestavami.
Automatizované zarovnání pozic pomocí
magnetických čar
Nástroj Tažený lem představuje novou možnost
tvorby plechových dílů.
Modul Costing pro automatizované stanovení nákladů
na výrobu plechových dílů a obrobků
Kalkulace nákladů
Modul Costing je určen pro automatizované stanovení nákladů na výrobu plechových
dílů a obrobků a pro tvorbu cenových nabídek. Využívá informace o výrobních procesech, materiálu a výrobě uložené v přizpůsobitelných šablonách. Operace zahrnují řezání, vystřihování, ohýbání či frézování.
Odebírání prvků, změny materiálů a používání různých výrobních procesů se ihned
projeví, a tak je vidět, jaký vliv mají na náklady. Odhady nákladů jsou opakovatelné,
protože výsledky jsou založeny na datech
v šablonách, takže k výpočtu nákladů jsou
vždy používány tytéž údaje. Výsledky lze použít okamžitě a ve výstupních zprávách, což
bude zajímavé u menších firem. Ty větší mohou kromě uvedeného způsobu převzít tyto kalkulace a zahrnout je do technické přípravy výroby. Nástroj je schopen pracovat
s plechovými díly anebo obráběnými součástmi vyrobenými frézováním. SolidWorks
tím oslovuje novou skupinu uživatelů, která
má blíže k technologii a výrobě samotné.
Je prakticky nemožné představit na prostoru jedné dvoustrany kompletní výčet nových možností a jejich výhod, které uživatelům přinášejí. Ti, kdo se chtějí dozvědět více, mají možnost kontaktovat autorizované
partnery a nechat si vše předvést nebo navštívit některý ze seminářů, které se během
letošního podzimu uskuteční.
ING. MILOŠ HRAZDÍRA
SOUČÁSTÍ PREZENTACE JE INZERÁT
NA 3. STRANĚ OBÁLKY ČASOPISU
11 | 2011 | MM Průmyslové spektrum | V
SOFTWARE PRO STROJAŘE
KONCEPČNÍ
NÁVRH STROJE JE HROU.
DOSLOVA...
www.digitovarna.cz/111150
Siemens PLM Software
Nadpis tohoto článku není žádnou nadsázkou – společnost Siemens PLM Software
zasadila svůj nový modul, o kterém bude v následujícím článku řeč, do prostředí
enginu Nvidia PhysX používaného ve většině dnešních počítačových her.
vání předmětů v prostředí blížícímu se reálnému světu.
Sen
Představme si, co se děje, když firma dostane zakázku na výrobu výrobního stroje.
V co možná nejkratším čase je nutné vytvořit koncept stroje a následně rozjet jeho detailní konstrukci, konstrukci elektrovybavení,
konstrukci pneumatického či hydraulického
vybavení a zároveň i práce na oživení stroje za pomoci hardwarového a softwarového
vybavení. Otázkou je, jakým způsobem jsme
dnes schopni rozšířit mezi veškeré zúčastněné všechny potřebné informace.
Můžeme vytvořit blokové schéma stroje,
vývojový diagram či časový diagram a na
Podle hesla „Proč objevovat znovu kolo“ využila již vyvinuté a osvědčené prostředí pro
svůj záměr nabídnout strojírenským firmám,
které se zabývají konstrukcí výrobních a obráběcích strojů, možnost jejich virtualizace již v koncepční fázi. To přináší možnost
časových a finančních úspor v průběhu následné realizace.
NX Mechatronics Concept Designer
Nápad na uvedení nového modulu vznikl poptávkou firmy zabývající se výrobou obráběcích strojů, zda by nebylo možné již v koncepční fázi návrhu stroje implementovat do
zjednodušeného modelu stroje požadavky na jeho funkčnost. Podmínkou bylo, aby
mohly být tyto požadavky následně využity
v průběhu detailní konstrukce, návrhu elektrovybavení a též automatizaci stroje. Tento
požadavek stál za vznikem modulu NX Mechatronics Concept Designer. Modul NX Mechatronics Designer je součástí CAx systému
NX, nicméně může fungovat i jako samostatná aplikace.
Jak bylo řečeno již v prvním odstavci, vývojáři přišli s možností postavení základů
Nastavení časových posloupností jednotlivých operací
VI | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
Koncept stroje se zadanými kinematickými vazbami
nového modulu na herním enginu Nvidia
PhysX, díky němuž získali odzkoušené virtuální fyzikální prostředí, ve kterém je možné
velmi dobře v reálném čase simulovat cho-
základě těchto dokumentů vytvoříme soupisku mechanických, elektrických a elektronických komponent atd. Slovy klasika: „To máte krovy, latě, tašky, hřebíky,
...“ Na podkladě všech těchto dokumentů pracují jednotlivé týmy na své části a na
konci se tyto části sejdou, složí dohromady ve formě prototypu a v lepším případě
vše chodí jak má, v horším případě se musí stroj upravit, kde úprava může opět projít celé kolečko od konstrukce až po finální montáž.
Nebo...
Nebo si představme, že máme k dispozici
virtuální prostředí, které věrně simuluje fyzikální prostředí našeho světa, kde můžeme na základě vstupních požadavků vytvořit jednoduchý funkční model stroje (mechatronický koncept) a následně zkoumat jeho
chování v reálném čase. Dále si představme, že je možné v tomto modelu – konceptu – velice jednoduše provádět studie různých možných variant v reálném čase a následně tyto varianty optimalizovat. Přidejme
možnost propojit ovládací prvky mechatro-
Vyzkoušejte Solid Edge zdarma!
Průlom v navrhování ve 3D
www.siemens.com/plm/cz/free-solid-edge
Získejte bezplatnou testovací licenci softwaru Solid Edge
se synchronní technologií a vyzkoušejte, jak významný
vliv může mít synchronní technologie na vaše navrhování.
Tato bezplatná nabídka zahrnuje navíc výukové programy,
rady a triky pro zvýšení produktivity a přístup do
exkluzivní diskusní skupiny pro sdílení nápadů s jinými
konstruktéry.
Začněte pracovat se softwarem Solid Edge a zlepšete své
navrhování.
Stáhněte si Solid Edge nyní na www.siemens.com/plm/
cz/free-solid-edge nebo volejte 266 790 429.
Získejte 33% slevu při nákupu Solid Edge
do 15.12. 2011
Solid Edge. Navrhujte lépe.
Zařazení řídicích senzorů
Doplňování detailní konstrukce
Detailní konstrukce stroje
Náhled na jednotlivé varianty stroje v prostředí Teamcenter
nického konceptu s dalšími nástroji umožňujícími simulaci řídicích prvků a studovat odezvy v reálném čase. Zároveň lze jednotlivé
operace řadit v časové ose či nechat operace ovládat senzory, které je budou řídit. Další možností využití mechatronického konceptu je studium dopadů „nepředvídaných“ situací, díky možnosti manuálních zásahů do
průběhu samotné simulace. Ze všech těchto
studií získáváme přehledným způsobem informace o veškerých funkčních požadavcích
na stroj. Získaný virtuální model se tak stává
jediným nositelem veškerých vstupních informací a podkladem pro detailní rozpracování ve všech disciplínách konstrukce. Díky tomu dostávají všichni členové realizačního týmu možnost získat kdykoliv pouze aktuální
informace, čímž se výrazně eliminuje možnost vzniku chyby.
Skutečnost
Tato představa je zhmotněna do nového
modulu CAx systému NX – modulu NX Mechatronics Concept Designer. Modul NX
Mechatronics Concept Designer dostupný
od verze NX 7.5.1 umožňuje přesunout fázi
ověření koncepce stroje od zkoušky proto-
VIII | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
typu ještě před jeho konstrukci, tj. k zadání
požadavků na mechatronickém konceptu
stroje, který neobsahuje detailní provedení, ale obsahuje veškeré funkční informace, ze kterých mohou jednotlivé týmy podílející se na detailní konstrukci a oživení vycházet. A protože je NX Mechatronics
Concept Designer součástí systému NX, je
možné následně jednotlivé části konceptu
doplňovat o detailní konstrukce, v případě
potřeby okamžitě reagovat na nesrovnalosti a na konci získat funkční model stroje, a to jak ve virtuálním, tak ve skutečném
prostředí.
Úplnou samozřejmostí je možnost uložit
jednotlivé funkční celky stroje do knihovny
NX Reuse Library a v případě potřeby opět
použít a ušetřit si tak značnou část práce při
tvorbě dalších podobných konceptů.
Zdá-li se vám toto všechno málo, pojme ještě dál: Když už můžeme mít v modelu připravený koncept ovládání stroje, proč
jej nevyužít jako základ pro programy v řídicích systémech stroje? K tomuto účelu nabízí
NX Mechatronics Concept Designer univerzální rozhraní PLCopen XML Control Logic
Interchange Standard, což je otevřené roz-
hraní používané pro přenos informací mezi jednotlivými řídicími systémy, komponenty
PLM (Product Lifecycle Management) a dalšími systémy.
Výhody použití NX Mechatronics Concept
Designer řešení ještě umocňuje možnost
řízení správy dat pomocí PLM systému
Teamcenter, do něhož je NX Mechatronics designer jakožto součást systému NX
plně integrován. Díky řízenému prostředí
správy dat a informací uživatelé získávají absolutní přehled a kontrolu nad svými projekty.
Suma sumárum: NX Mechatronics concept designer je nástroj umožňující společnostem zabývajícím se konstrukcí výrobních
a obráběcích strojů přesunout testovací fázi stroje ještě před jeho samotnou konstrukci
tím, že test nemusí probíhat až na fyzickém
stroji, ale již na jeho funkčním koncepčním
modelu. Díky tomu systém NX umožňuje
ušetřit nemalé náklady na přepracovávání
různých chyb a zároveň získat konkurenční
výhodu v kratším termínu dodávky stroje zákazníkovi.
FILIP NECHVÁTAL
SOFTWARE PRO STROJAŘE
TOPSOLID
V LETECKÉM PRUMYSLU
sondami Renishaw pro kontrolu kvality výroby. Programy mohou být zaslány do strojů
v reálném čase přes intranet.
Programátoři oceňují u TopSolidu především jeho pružnost – možnost generovat dráhy nástroje ve 2D třeba podle 2D kontur, prá-
www.digitovarna/111149
Centersoft
Vue & Semmip je skupina sdružující společnosti of close-fitting,
jejichž aktivita je od prvopočátku úzce zaměřena na zákazníky v leteckém průmyslu.
V roce 1971 pan Vue založil společnost se stejným jménem v Sannois ve Francii
s jediným konvenčním brousicím strojem. Firma se pak přestěhovala
do Le Plessis Bouchard a vznikla Semmip se zaměřením
na přesnou mikromechaniku.
Nová obrobna Vue & Semmip
vě tak jako možnost pracovat s 3D tělesy omezenými plochami nebo objemem. Využívají
propojení s Excelem pro získávání informací
o obrábění pro obecné použití ve společnosti
a k dokumentaci, ale i zpětně pro řízení standardních operací.
Zkušební frézování s využitím modelu stroje
V roce 1984 byly vybudovány nové provozní prostory a pořízen první číslicový obráběcí
systém pro dvouvřetenový soustruh Hardinge
Quest 65 SP. V roce 2007 se společnosti, které rychle expandovaly, přestěhovaly do nové
moderní průmyslové budovy v průmyslovém
parku v Saint-Leu-la-Forêt ve Francii. K nejdůležitějším výrobním prostředkům zde patří pětiosé vysokorychlostní obráběcí centrum
Mitsui Seiki HU63A-5X s paletizací, dále tříosé měřicí centrum, dvouosé soustruhy s jednotkou pro robotické broušení a soustruh Mori Seiki NT4000DCGa s pěti kontinuálně řízenými osami. K dlouholetým zákazníkům patří
Eurocopter, Dassault a celá řada dalších. Významným rozhodnutím byla účast na výstavě
air show v Le Bourget, která předvedla společnost jako významného dodavatele pro zákaz-
níky z leteckého průmyslu se širokou nabídkou řešení technologie obrábění. Společnost
má dnes 47 zaměstnanců a pracuje na dvě
osmihodinové směny.
Přechod na TopSolid
Než společnost Vue přešla na TopSolid, užívala GOelan. Některé programy pro obrábění
jsou však dosud také připravovány na řídicích
systémech strojů. Většina obrábění i přípravy výroby se ovšem dnes odehrává v prostředí TopSolidu. Pro uživatele je velmi přínosné,
že se pohybují v jednotném prostředí, a v oblasti programování nebo konstrukce. Systém
TopSolid je vybaven silnou kontrolou kolizí
a umožňuje programátorům řídit pohyby nástrojů bezpečně v celém prostoru stroje. Výhodné je i spojení TopSolidu s odměřovacími
Co software nabízí
Topsolid je produktem společnosti Missler
Software. Základem je objemový CAD modelář na bázi jádra Parasolid. Uživatelé se
mohou opřít o plně parametrickou klasickou
konstrukci nebo skicář, plošný i objemový modelář, pracovat s jednotlivými díly nebo sestavami, využívat kinematiku i dynamiku, ohýbání plechu. K dispozici je i speciální rozšíření
systému pro konstrukci forem, generátor elektrod, optimalizátor plochých dílců do tabulí,
fotorealistická prezentace scén a samozřejmě
nechybí generátor výkresové dokumentace.
V oblasti CAM je k dispozici řada technologických modulů – od 2D frézování až po
pět kontinuálních os, soustružení v kombinaci s frézováním se synchronizací agregátů, řezání plamenem, laserem, vodním paprskem, prostřihování, generování elektrod,
řezání drátem ve čtyřech osách. Součástí dodávky na klíč jsou postprocesory a 3D modely strojů pro bezpečnou simulaci a kontrolu kolizí. Algoritmy obrábění je možné ovládat
do všech detailů nebo využít procesů pro automatické nebo topologie pro semiautomatické obrábění.
TopSolid je v českém jazyce k dispozici ve
verzi 6.12 a zanedlouho bude v češtině dostupná i nová verze 7.5.
-JČ-
11 | 2011 | MM Průmyslové spektrum | IX
SOFTWARE PRO STROJAŘE
NOVÉ VERZE
EDGECAM A RADAN
www.mmspektrum.com/111151
Nexnet
Planit Holdings s novými verzemi systémů Edgecam a Radan přináší vysokou
produktivitu při přípravě výroby ve strojírenských firmách. Dodavatelem těchto
CAD/CAM aplikací je společnost Nexnet, a. s. Portfolio produktů doplňuje
CAD systém SpaceClaim, který je jedinečným
nástrojem pro přímé modelování.
Rádi bychom stručně představili novinky, které můžete v nových verzích systému
Edgecam a Radan čekat.
Novinky v Edgecam 2012 R1
Jednou z nejvýznamnějších novinek je nová
hrubovací technologie nazvaná Waveform
vyvinutá společně s firmou Sandvik Coromant. Představuje jednu z nejefektivnějších
strategií obrábění, která je v současnosti dostupná při velmi šetrném zacházení s nástroji
a obráběcím strojem. Další významnou novinkou je nový modul Edgecam Shop Floor
Editor – levná varianta systému pro obsluhu
stroje. Díky ní není třeba přítomnosti technologa při nutnosti drobných změn v obrábění (řezné podmínky, otáčky vřetena), což
je vhodné zejména pro použití na nočních
směnách a na dílně. Podívejme se blíže na
přehled novinek:
• Edgecam Shop Floor Editor – tento modul umožňuje načtení souborů Edgecam
a změnu základních parametrů obrábění
a generování nového NC kódu bez nutnosti zásahu programátora – vhodné zejména pro použití na dílně;
• zlepšení simulátoru – běh simulátoru
„po krocích“ byl nyní upraven tak, aby více
odpovídal skutečným pohybům na stroji.
Například pohyb z X100 na X0 je nyní simulován jako jeden pohyb/krok. Dále byla přidána funkce, která vypisuje souřadnice během každého pohybu simulátoru;
• nové efektivní hrubování Waveform –
nová možnost tvorby drah. Adaptivní způsob tvorby hrubovací dráhy nyní umožňuje pracovat s velkou hloubkou záběrů po-
mocí malých bočních úběrů materiálu
v kombinaci s plynulým najetím a vyjetím
z materiálu. Tím se sníží zatížení stroje
a výrazně zvýší produktivita hrubování;
• cyklus frézování drážky je nyní využitelný na nový útvar drážky – Edgecam je nyní schopen rozpoznat útvar typu
drážka, díky čemuž je zadávání technologie
a označování geometrie mnohem snazší,
rychlejší a lze jej plně automatizovat;
Cyklus frézování drážky s rozpoznáváním útvaru typu
drážka
• ze tříosého na pětiosý cyklus – tento nový
cyklus k automatickému převodu ze 3osého
na 5osé obrábění představený v předchozí verzi byl nyní upraven tak, že je pomo-
Automatický převod ze 3osého na 5osé obrábění
Nové efektivní hrubování Waveform
X | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
cí něj možné konvertovat dalších 8 dokončovacích cyklů do 5osého plynulého pohybu. To vše velmi snadno, pouze pomocí
základních parametrů pro odstup nástroje a držáku od obráběných nebo chráněných ploch;
Podpora pro koník v soustružení
• podpora pro koník v soustružení – konstruktér postprocesorů i simulátor Edgecam byly upraveny tak, že nyní podporují
použití koníku při soustružení včetně grafické simulace a kontroly kolizí;
• start simulátoru od instrukce Aktualizace polotovaru – simulaci Edgecam lze
nyní spustit z jakékoli instrukce Aktualizace polotovaru. Odpadá tak nutnost simulátor spouštět od začátku a sledovat již
ověřené dráhy. Nyní lze simulovat jen tu
část technologie, která uživatele skutečně
zajímá;
• zrychlení funkce Aktualizace polotovaru
– každá aktualizace polotovaru se nyní zabývá pouze změnami provedenými od poslední aktualizace, nikoliv opětovným výpočtem všech drah pro každou aktualizaci;
• zobrazení a úprava entit zvolených
pro daný cyklus – nyní je možné zobrazit geometrii, hranice a polotovar pro každý cyklus a měnit tyto entity přidáním nebo odebráním každé z nich, nezávisle na
ostatních. Výpočet lze navíc provést najednou, až po změně všech tří typů entit. Není
nutná několikanásobná regenerace a výpočet;
• indexované polohování – má nyní nový
parametr „minimalizovat rotační pohyb“;
• PCI JavaScript – Edgecam nyní nově
podporuje jazyk PCI JavaScript. Tento jazyk bude změněn na JavaScript, který je
všeobecně rozšířen a umožňuje přizpůsobení Edgecamu podle představ a potřeb
každého uživatele;
• kontrola lineárních mezí os stroje v simulátoru Edgecam – simulátor je nyní schopen kontrolovat i lineární meze os
stroje, zastavit simulaci a hlásit jejich případné překročení;
• snížení nutnosti regenerace obráběcího postupu při změně instrukcí – změnou jakékoli položky v příkazu pro indexaci docházelo dříve k regeneraci celého postupu. Nyní bylo toto chování změněno
a při změně pozice CPL nedochází k novému přepočtu;
• NC nástroj od Heidenhain – umožňuje
načíst nástroje z databáze nástrojů řídicího systému Heidenhain, porovnat je
s nástroji v zakázce Edgecam a případně doplnit nebo změnit použité nástroje
v zakázce;
• tisk přes Edgecam – Edgecam může nyní využít dialog Part Modeláře pro nastavení orientace, měřítka a dalších parametrů obrázku před jeho tiskem;
• editace existující procedury v Part Modeláři – nyní je editace procedury stejně
snadná jako například změna barvy modelu;
• načítání Creo Elements/ProEngineer –
v Part Modeláři lze nyní načítat modely
z Creo Elements/ProEngineer a pracovat
s nimi;
• renderování obrázků nebo závitů – Part
Modelář nyní zobrazuje závity plně graficky;
• útvar s informací o dokončení povrchu
– v Part Modeláři byly u útvarů s informacemi o dokončení povrchu provedeny
změny usnadňující jejich automatické využití v Edgecam;
• spirálové drážky – po označení válcové
stěny může Part Modelář automaticky tvořit spirálové drážky o čtvercovém, kruhovém nebo „V“ průřezu.
Nová verze CAD/CAM systému
Radan 2011 R2
Také nová verze Radan 2011 R2 přináší vylepšené funkce a zvyšuje tak flexibilitu při
práci:
• CLS licencování – v novém systému licencování je podporováno upozornění
pro uživatele. Informace obsahují mnoho oznámení a text může být konfigurován pro každého uživatele zvláš. V dialogovém okně je také možné zobrazit
historii posledních zpráv;
• 2D import dat – Radan 2011 R2 umožňuje přesné převedení vrstev z DXF nebo DWG formátů. Pokud v Radanu daná
vrstva není nebo je specifická, bude převedena pomocí konvertoru do jiné vrstvy
v Radanu;
• rozložení dílu ze 3D – Radan 2011 R2
obsahuje nový upgrade jádra na R21
ACIS. Tato inovace umožňuje podporu Catia V5 a Parasolid do verze Radan
2011 R1. Kromě těchto souborů Radan
podporuje také Pro/E Wildfire 5;
• nové funkce v projektu – nová verze
přináší větší kontrolu nad konkrétními
díly a velikostmi tabule. Uživatel může
vyloučit specifické položky z automatického nestingu. Pro zajištění individuálních požadavků uživatelů je brána v úvahu možnost nastavit prioritu dílu;
• Multi-part – Radan 2011 R2 nabízí pokročilé funkce, které umožňují rozpoznat
a použít více součástí symbolů v nestin-
gu. Stejné díly jsou přiřazovány k sobě,
což přináší větší flexibilitu a kontrolu nad
nestingem a výrobou jako celkem;
• zbytky – Radan 2011 R2 umožňuje uživatelům stanovit pravidla v rámci systému s cílem zajistit dosažení maximálního využití tabule. Pokud to situace
vyžaduje, může uživatel určit, aby byly zbytky pravoúhlé v automatickém vyskládání. Ve 2011 R2 může být aplikováno procento na hodnotu zbytků, tato
hodnota představuje nejvyšší procentní
podíl, který je uživatel připraven obětovat, pokud má dojít k pravoúhlým zbytkům;
• nastavení stroje – v nové verzi došlo
ke zlepšení nastavení stroje, které šetří
čas i peníze. Systém optimalizuje výběr
nástrojů, jež zabraňují zbytečným výměnám, čímž narostla flexibilita při nestingu. Předchozí verze zastavily nesting
v případě, že počet nástrojů přesáhl počet stanic. V nové verzi systému je obsluha upozorněna na skutečnost, že bude
muset odstranit některé části před výrobou. Radan s tímto vý vojem nekončí a dále připravuje vylepšení pro příští
verze.
DAVID EMLER
11 | 2011 | MM Průmyslové spektrum | XI
SOFTWARE PRO STROJAŘE
JEVIŠTNÍ SYSTÉMY
BUDOUCNOSTI
www.digitovarna.cz/111115
Autodesk
Jednou z odborných skupin působících ve společnosti Bosch Rexroth
je skupina Systems & Engineering, která zajišuje zakázky z oblasti divadelní techniky.
Jako kompetenční centrum pro střední a východní Evropu v této oblasti funguje
brněnský tým, jenž navrhuje a dodává specializované jevištní systémy.
Jedním z prvních projektů byla rekonstrukce divadla v polském Krakově, v rámci dalšího projektu byla úspěšně navržena a realizována kompletní rekonstrukce jevištního
systému kamenného cirkusu v běloruském
Minsku. Unikátní systém, který zatím nemá ve světě obdoby, by měl najít podobné
uplatnění v dalších projektech, především
na území Ruské federace.
se syntetickým ledem. Systém bylo nutné
dimenzovat tak, aby unesl maximální zátěž bazénu s 250 tunami vody, popřípadě
bodovou zátěž těžkých zvířat, jako hrocha
či slona stojícího na jedné noze. Podlaha
manéže se nachází 3,3 metru pod úrovní zemského povrchu a výkopové práce
měly jít do hloubky 12 metrů, tj. 6,5 metru pod úroveň spodní vody. Jakákoliv změ-
Sestava s horní a dolní scénou
Horní scéna
Dolní scéna se zásobníkem podlah
Výsuvná balustráda
Výzvy projektu
Projekt v Minsku byl součástí kompletní rekonstrukce historické budovy cirkusu z roku 1954 včetně přístavby zkušební arény,
restaurace a zázemí pro zvířata. Hlavním
požadavkem zákazníka v oblasti technologie bylo instalovat systém, který by dokázal
během představení automatizovaně a během několika málo minut vyměnit podlahu,
například místo manéže pro zvířata položit
taneční parket, světelnou podlahu či plochu
XII | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
na v průběhu stavby by znamenala obrovské technické potíže a vysoké náklady na
jejich vyřešení. Návrh systému musel být
proto již od samého začátku co nejpřesnější a s ohledem na omezený prostor pod
manéží zároveň velmi kompaktní.
Řešení
Na základě požadavků zákazníka byl vytvořen koncept tzv. zásobníku, kdy jednotlivé
podlahy jsou umístěny nad sebou v jakém-
si „jukeboxu“ a vysouvají se podle potřeby
pomocí hydraulického pohonu zajištěného
čtyřmi hydroválci. Standardní průměr cirkusové arény činil 13 metrů, rozsah hlavní platformy, která manipuluje s jednotlivými podlahami, se pohybuje v rozmezí 6,5
metru. Hmotnost celého pohyblivého systému je 133 tun s přesností pozicování
na 1 milimetr. Součástí systému jsou multifunkční schody, které jsou schopny vytvořit
přístup do úrovně orchestru, a 16segmentová zvedaná ohrada zabezpečující odstup
diváků od zvířat. Celý zásobník je ovládán
z centrálního pultu pouhým stiskem příslušného tlačítka.
K návrhu systému byl kompletně využíván produkt Autodesk Inventor, s jehož pomocí konstrukční tým Bosch Rexroth navrhl a vypočítal celkové dispozice systému
a analyzoval a simuloval průhyb jednotlivých podlah na základě zátěže. Rovněž byly simulovány zdvihy pohyblivé konstrukce
a návaznosti jednotlivých pohybů – například jenom zasunutí jedné kazety tvoří 27
pohybů elektrických pohonů, které na se-
be musejí přesně navazovat. Inventor v této fázi umožnil eliminovat možné kolize
tak, aby současně dodržel dispozice omezeného prostoru, ve kterém byl zásobník
uložen.
Podle finálního digitálního návrhu byl systém vyroben, instalován a v prosinci 2010
také uveden do provozu. Během první poloviny roku 2011 proběhlo testování a odladění softwaru. Projekt byl oficiálně hotov a zákazníkovi předán v květnu 2011.
Přínosy řešení Autodesk
Jedním z klíčových přínosů řešení Autodesk
Inventor bylo zpracování projektu s využitím
digitálního prototypování. Nástroje Inventoru umožnily pracovat s velkými sestavami
(celkově zásobníkový systém obsahuje více než 70 000 dílů), poskytly požadovanou
přesnost při detekci kolizí v rozsahu pohybu a nabídly věrné vizualizace a animace. Prezentace vizualizovaného a animovaného 3D modelu přímo zákazníkovi se pro
úspěch návrhu i společnosti Bosch Rexroth
ukázala jako rozhodující.
Protože na projektu pracovalo celkem 15
konstruktérů, z toho 4 konstruktéři kmenového týmu, významnou úlohu v projektu sehrál také produkt Autodesk Vault pro správu produktových dat. Pro konstrukci detailních částí systému byli využíváni externí
konstruktéři, kterým bylo umožněno sdílet
aktuální verze 3D návrhu v prostředí Autodesk Vault. Hlavní konstruktér pak mohl při
osobních návštěvách stavbu kontrolovat přímo na kompletním 3D modelu ve svém notebooku, přičemž měl jistotu, že má k dispozici aktuální verzi návrhu, a zadávat případné změny na stavbě zpět do digitálního
modelu. Díky zkušenosti na tomto projektu
vznikl ve firmě interní manuál pro spolupráci v prostředí Autodesk Vault.
SOFTWARE PRO STROJAŘE
VERZE 6 PRO ROK 2012
www.digitovarna/111148
Dassault Systèmes
Nová verze PLM řešení Dassault Systèmes přináší zcela novou úroveň otevřenosti
a velmi realistickou uživatelskou zkušenost. Své uživatelské základně i dalším
partnerům nabízí otevřenou platformu pro spolupráci a rozšiřuje hodnotu
digitálních aktiv i na další řešení, jako například řešení pro on-line
prodejny nebo globální výrobní plánování.
Mezi společnostmi, které implementovaly verzi 6 PLM řešení Dassault Systèmes, je také BMW.
Smyslem inovací je nabídnout klientům maximálně komfortní uživatelskou zkušenost
při práci s daty. Tím letošní verze navazuje
na loňskou, kdy společnost Dassault Systèmes představila hybridní produktové struktury sestávající z modelů CATIA verze 5, CATIA verze 6 a SolidWorks, jejichž účelem bylo usnadnit koexistenci a snadný přechod do
prostředí verze 6.
Interiér cirkusu
Budoucnost
Firma se chce s využitím reference v Minsku
dále zaměřit na dodávky systémů do Ruska, které má dlouholetou tradici kamenných cirkusů. V plánu jsou například projekty rekonstrukce cirkusů v Soči či Jekatěrinburgu. V segmentu divadelní techniky
vytvořila dále firma Bosch Rexroth studii
v rámci projektu výstavby nového divadla
v Plzni, kde se mají využívat nejmodernější technologie.
V oblasti dalšího rozvoje řešení Autodesk
se tým divadelní techniky z Bosch Rexroth
chce zaměřit na maximalizaci využití unikátních schopností řešení Autodesk Inventor, a to ve spolupráci s firmou CAD Studio, partnerem Autodesku, která řešení do
Bosch Rexroth dodala.
-MP-
Verze 2012
Verze 2012 představuje mj. nové funkce pro
interoperabilitu mezi verzí 6 a dalšími PDM
systémy, a to na základě XML a webových
služeb. Nové úrovně integrace mezi verzí 6
a ERP řešeními jsou nyní k dispozici i ve verzi
3DVIA nabízí zajímavé prostředí pro vizualizaci.
2012, což významně přispívá k lepšímu využití produktů, procesů a zdrojových dat. Vedle toho CATIA V6R2012 přináší další pokrok
v systémovém inženýrství a multidisciplinární metodologii projektování, která integruje
požadavky a funkční, logické a fyzické definice produktů.
Obchody a globální
plánování výroby
3DVIA Shopper, spojený s verzí 6 ENOVIA,
je nové, snadno použitelné řešení pro maloobchod a prodej. Řešení dokáže realisticky simulovat maloobchodní prostředí ve 3D.
Za použití 3DVIA Shopper si maloprodejci
mohou snadno vizualizovat rozložení prodejny a vyzkoušet umístění různých produktů, přičemž zároveň mohou analyzovat chování klientů tak, aby naplno využili svůj tržní potenciál.
Zcela nové řešení DELMIA Global Production System Planning, jež je součástí V6R2012, nabízí jediný datový repozitář
pro digitalizaci výrobních funkcí napříč fyzickým dodavatelským řetězcem. To umožňuje
optimalizaci celosvětového výrobního systému, zajištění celistvosti plánování a dosažení kompatibility s ústředními výrobními procesy a zlepšuje výrobně-rozhodovací procesy na všech úrovních podniku.
-ŠK-
11 | 2011 | MM Průmyslové spektrum | XIII
SOFTWARE PRO STROJAŘE
ERP ŘEŠENÍ
V AUTOMOBILOVÉM
PRUMYSLU
www.digitovarna.cz/111116
Infor
Automobilový průmysl má mezi ostatní diskrétní výrobou
výhradní postavení – jde o masovou výrobu s vysokou mírou
konfigurovatelnosti jednotlivých produktů. To klade nesmírné
nároky na všechny subdodavatele pohybující se v tomto odvětví
– ti musejí nejen vyhovět běžným normám kvality, ale navíc
mnohem tvrdším automobilovým standardům a požadavkům
samotných obchodních partnerů.
je zprůměrujeme, pak většina ERP systémů je ve stáří 5–7
let, což na úroveň provozní dokonalosti ve výrobních firmách
nestačí. Pokud se podíváme do
doby před 5 lety (o 15 letech
ani nemluvě), systémy byly implementovány s cílem podpory řady funkcí a procesů, které se mezitím změnily. Objevily se nové priority, které kladou
na existující funkcionalitu velké výzvy.
Na schématu znázorňujícím automobilový ekosystém je
dobře vidět provázanost jednotlivých úrovní hodnotového řetězce – od subdodavatelů v Tier 3 až po OEM výrobce a koncové zákazníky. Tím, že koncový
zákazník provede u dealera ob-
v celém tomto ekosystému může
zhatit úsilí celého řetězce. Proto by si měly výrobní organizace
zapojené v automobilovém průmyslu položit otázku, jak dlouho
ještě budou jejich ERP systémy
stačit na nové nároky.
jednávku, zároveň spouští nesmírně komplexní proces výroby koncového produktu. Do
tohoto procesu se zapojují desítky až stovky jednotlivých výrobních podniků, které musejí
realizovat své dodávky tak, aby
se v daný čas se šly na je dnom mís tě a byl smontován
finální produkt – osobní či nákladní auto, motocykl, traktor
apod. Cílem je dodat koncový
produkt včas, na požadované
místo a ve vysoké kvalitě.
Celý tento automobilový ekosystém se vyznačuje nesmírnou
výkonností a globální provázaností, na druhou stranu ale také
zranitelností. Jeden slabý článek
tém?“ by měla znít jinak: „Jak
dlouho si ještě můžeme dovolit
svůj existující ERP systém NEVYMĚNIT?“
Znamení k výměně
ERP systému
Jak poznat, že ERP systém začíná být zastaralý? Zde je 10 možných znamení, která mohou
ukazovat na to, že je pravý čas
k jeho výměně:
1) Pokládáme
správnou otázku?
Když uvažujeme o budoucí ziskovosti, otázka „Jak si můžeme dovolit vyměnit svůj ERP sys-
Nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu je provozní dokonalost. Avšak podle průzkumu IDC Manufacturing Insight
zadaného společností Infor považují výrobní společnosti své
podnikové procesy za složitější
či mnohem složitější, než tomu
bylo před 5 lety. Role technologií je v tomto průzkumu citována
jako klíčový nástroj nezbytný ke
zvládnutí narůstající komplexnosti a dosažení provozní dokonalosti. Ale při pohledu na stárnoucí infrastrukturu ERP systémů
se tento záměr zdá značně nerealistický.
Zastaralé systémy
Podle zmíněného průzkumu je
62,3 % ERP systémů v Evropě
starších 5 let, dalších 18,7 % je
ve věku 10–15 let a 7 % má více než 15 let. Pokud tyto úda-
Schéma automobilového ekosystému
Placená inzerce
MECAS ESI, s. r. o. jako součást ESI Group je předním
světovým dodavatelem nástrojů počítačové simulace
v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů.
MECAS ESI, s. r. o., Brojova 2113/16, CZ – 326 00 PLZEŇ
tel.: +420 377 432 931, fax: +420 377 432 930
e-mail: [email protected], www.mecasesi.cz
XIV | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
2) Vyznáme se ještě
ve své organizaci?
Možná ještě před 10 lety jsme
sídlili na jednom místě a měli jen jedno výrobní zařízení.
Avšak mezitím proběhlo několik
akvizic, podnik nyní může fungovat na globální úrovni, může
mít mnoho továren se širokým
portfoliem produktů. Pokud na
této úrovni dojde k další změně, je možné, že tato změna bude již mimo možnosti stávajícího systému.
3) Omezuje silně
upravovaná ERP
infrastruktura
provozní dokonalost?
Starší systémy nemusejí být
schopny absorbovat narůstající
komplexnost v oblasti kusovníků,
konstrukčních variant, nákupu,
rozvrhování výroby, dohledatelnosti atd., které všechny mají velký vliv na ziskovost společnosti.
4) Množí se výpadky
výroby?
Pokud silně customizované systémy, které již není možné podporovat, způsobují výpadky ve výrobě, jak moc to sníží produktivitu?
5) Snažíme se vměstnat
hranatý čep do kruhového
otvoru?
Pokud se ocitnete v situaci, že se
snažíte přizpůsobit své procesy
vašemu ERP systému a ne naopak, je čas se zamyslet.
6) Dokážeme vždy splnit
požadavky zákazníků
a dodavatelů?
Pokud nás nechá ERP systém na
holičkách v okamžiku, kdy potřebujeme sdílet informace a spolupracovat, situace je pro nás již
neudržitelná – obzvláště na trhu,
na kterém je prioritou číslo jedna přesné plnění dodávek zákazníkům.
Infor ERP LN ve společnosti Ferrari nahradil starší řešení a zvýšil úroveň flexibility
a funkcionality.
dokáže omezit čas potřebný k reportování a uvolnit cenné zdroje
ke strategickému rozhodování.
9) Dokážeme řídit nabídky
a projekty profitabilním
způsobem?
Podle průzkumu IDC je nabídkové a projektové řízení mezi hlavními prioritami, avšak respondenti cítí, že jejich ERP systémy
na to nejsou připraveny. Pokud
náš ERP systém procesy nabídkového a projektového řízení
zpomaluje, je třeba tuto překážku odstranit.
10) Obáváme se nových
regulačních nařízení?
V automobilovém odvětví, kde
vládnou regulace a předpisy,
musejí být systémy vybaveny
dostatečnou flexibilitou k tomu,
aby se přizpůsobily novým požadavkům. Jestliže nám myšlenky na zavedení nových regulačních požadavků způsobují bezesné noci, je čas na změnu.
Příklad automobilového
výrobce: Ferrari
Společnost Ferrari používala ERP
systém Baan IV od roku 1998
s cílem pokrýt hlavní výrobní procesy v oblasti produkce sportovních automobilů, závodních vozů a náhradních dílů. Systém se
stal hlavní součástí IT architektury společnosti Ferrari a rozvíjel se
po mnoho let podle obchodních
požadavků společnosti, přičemž
byl integrován s dalšími systémy.
V roce 2010 se společnost
Ferrari po několika měsících
analýz a hodnocení rozhodla migrovat svůj systém Baan
IV na nejnovější verzi řešení Infor ERP LN. Projekt migrace byl
ukončen během léta 2011. Infor ERP LN nahradil starší řešení
a nyní poskytuje požadovanou
úroveň flexibility a funkcionality. Řešení je flexibilní a technologicky pokročilé, zaměřené na
zvládnutí komplexnosti výroby
a obrovského množství specifických produktových úprav vyžadovaných zákazníky. Infor ERP LN ve
Ferrari zlepšil procesy a účinnost
logistického řetězce na všech výrobních úrovních.
ANDREW KINDER
7) Hovoří naše systémy
stejným jazykem?
Pokud naše různé systémy nedokážou komunikovat přímo a vyžadují manuální procesy k integraci informací, vystavujeme se riziku chyb a zbytečných nákladů.
8) Je naše organizace
závislá na excelových
tabulkách?
Pokud u nás vládnou excelové
tabulky, může to být ta správná
chvíle uvažovat o systému, který
Zavedení nového ERP systému zlepšilo procesy a účinnost logistického řetězce.
Placená inzerce
Zvyšte svoji produktivitu a navrhujte lepší výrobky s profesionálními nástroji
- Automatizace návrhu
- Analýzy
-Technická dokumentace
- Návrh a konstrukce
- Správa dat...
3E Praha Engineering, a.s. Od myšlenky k výrobku
www.3epraha.cz
11 | 2011 | MM Průmyslové spektrum | XV
SOFTWARE PRO STROJAŘE
PREDIKCE
POVRCHOVÝCH VAD
POHLEDOVÝCH DÍLU
www.digitovarna.cz/111120
Mecas ESI
Při výběru nového automobilu hraje zásadní roli úroveň zpracování vozu.
Ta je bezpodmínečně spojena s kvalitním zpracováním jeho pohledových ploch,
což má mimo jiné zásadní vliv na reputaci a ve výsledku i na postavení
výrobce automobilu na trhu.
Manuální vyšetřování dílu
Vyhodnocení
kosmetického defektu
Měření je realizováno za pomocí řezů analyzované plochy. Směry řezů lze zvolit libovolně podle potřeby. Četnost řezů lze definovat
bu určitým počtem na zkoumanou oblast,
nebo vzdáleností mezi paralelními řezy. Kromě směru řezů volí uživatel také pohledový
směr analýzy vyšetřovaného dílu.
Pro vyhodnocování křivek řezů je možné
využít jednu ze tří dostupných metod: Stoning, Sensor a Rolling. Rozdíl mezi těmito
metodami spočívá ve způsobu vyhodnocení oblasti dané křivky řezu vzhledem k jejímu trendu, resp. charakteru zkoumané plochy. Jednotlivé křivky řezů lze také vynést do
grafu a porovnat, případně vyexportovat pro
archivaci. Na základě vyhodnocených řezů
je poté zobrazena finální kontura s lokalizací a hloubkou defektů.
Příklad kosmetických defektů v oblasti kliky dveří
automobilu (AETHRA Automotive Systems)
Význam predikce defektu
Kosmetický defekt je jedním z hlavních problémů při výrobě pohledových dílů karoserií. Pomocí simulace úplného procesu lisování a následné analýzy, resp. predikce defektu v programu PAM-STAMP 2G je
možné včas optimalizovat proces tváření
a tím konkrétně určit, která změna v procesu povede k eliminování vzniku defektu. To
vše ve vývojové fázi, před vyrobením reálného prototypu nástroje. Vyvinutý modul je
plně využíván například ve výrobním procesu automobilky PSA.
MGR. ZDENĚK DRAHOŠ
Chceme-li vyrobit kvalitní pohledový díl,
nesmí v ideálním případě nést znatelné stopy nástroje po lisování či jakékoli další povrchové vady včetně kosmetických defektů,
které se mohou následně projevit až po
finální úpravě dílu.
Co je to kosmetický defekt
a za jakých podmínek vzniká?
Posouzení defektu v kosmetickém měřítku je
do jisté míry subjektivní záležitostí, protože
je většinou prováděno manuálně. Případný
defekt je považován za přijatelný, pokud se
po výsledné povrchové úpravě karoserie vozidla neprojeví.
Kosmetické vady vznikají v procesu tváření
zejména po odpružení, ohýbání a lemování.
Jejich hloubka a rozměr jsou v řádu 10 μm
na ploše 1 cm². Lokalizace je velmi náročná,
existuje několik metod. Defekty lze kontrolovat jednak vizuálně pomocí paprsků světla
ve světelné komoře, dále pak pomocí plošného zdrsnění kritické oblasti, což zviditelní
defekt, dalším způsobem je přiložení železného pravítka na zkoumanou oblast (efekt je
patrný, pokud je mezi pravítkem a plochou
dílu propad) a v neposlední řadě lze využít
optické či mechanické senzory.
Se zvyšujícími se požadavky na kvalitu a složitost pohledových dílů jsou kosmetické vady
v procesu návrhu stále více a více brány v úvahu a roste důležitost a potřeba jejich predikce.
Nedostatečná predikce povrchových vad vede
k potřebě nápravných opatření, zpoždění výroby a vytváří dodatečné náklady.
Predikce kosmetického defektu
v programu PAM-STAMP 2G
V předchozích verzích programu PAM-STAMP 2G (dále jen „PS2G“) bylo možné
analyzovat kosmetické defekty pouze metodou simulace nasvícení dílu ve světelné komoře, což bylo nedostačující a hlavně nebylo možné určit hloubku defektu. Díky vývojovému projektu společnosti ESI Group, který
probíhal v posledních dvou letech v rámci
francouzského projektu EMOA ve spolupráci
XVI | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
s významnými partnery z oblasti automobilového průmyslu a výzkumu, jako je například automobilka PSA, ArcelorMittal nebo
Univerzita v Bretani, je na trhu v rámci simulačního softwaru PS2G modul, který dokáže detailně analyzovat povrchové vady pohledových dílů.
Samotnému procesu analýzy kosmetického defektu předchází provedení numerické
simulace kompletního procesu tváření včetně simulace odpružení. Vzhledem k rozměrům defektů jsou kladeny vysoké nároky na
přesnost simulace, což PS2G plně splňuje.
Nově vyvinutý modul je schopen na výsledném tvaru dílu ze simulace vizualizovat kosmetické defekty a změřit jejich hloubku.
Analýza kosmetických defektů oblasti hrdla nádrže automobilu v programu PAM-STAMP 2G
Placená inzerce
SOFTWARE PRO STROJAŘE
VIZE V AUTOMATIZACI
– DIGITÁLNÍ TOVÁRNA
technologie s budoucností
www.digitovarna.cz/111125
Sdělovací technika
Odborné nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Veletrhy Brno
a Českomoravskou elektrotechnickou asociací ElA uspořádalo v pořadí již třetí
ročník konference s názvem Vize v automatizaci – Digitální továrna, která
se uskutečnila 4. října 2011 na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně jako významná součást doprovodného programu
druhého veletržního dne MSV 2011.
Odborným garantem konference byl prof.
Ing. Petr Vavřín, DrSc., vedoucí Centra aplikované kybernetiky FEKT VUT v Brně, který konferenci také moderoval. Konferenci zahájil Ing. František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace ElA,
který přivítal partnery konference a asi stovku účastníků. Poté pan Vacha Lečievič Ažiev
pohovořil o spolupráci členských zemí InterElektro v oblasti robotiky a Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze o trendech a vizích chytrých továren.
Konference ukázala rozsáhlé spektrum digitálních
metod, modelů a nástrojů, včetně simulace a 3D
vizualizace, které jsou integrovány v rámci
průběžného řízení dat.
Softwarová řešení
Alexandr Pomazal ze společnosti Oracle
Czech představil produkt Oracle JD Edwards EnterpriseOne – moderní, integrované a otevřené řešení pro řízení všech podnikových procesů, jako jsou výroba, logistika a finance. Nasazením tohoto systému se
zvýší efektivita podnikových procesů, zautomatizují se rutinní úkoly, zoptimalizují se peněžní toky, zvýší se produktivita, a tím se zvýší konkurenceschopnost podniku.
Následující přednáška Ing. Petra Marečka
ze společnosti T-Systems Czech Republic pojednávala o využití nových technologií v PLM
(Product Lifecycle Management). Pouze úplná integrace všech procesů a dat, počínaje
návrhem a konče poprodejním servisem
a údržbou, spolu s odpovídajícími IT řešeními dovolí výrobcům splnit nároky trhu.
Mirko Bäcker ze společnosti Siemens Industry Software ve své přednášce představil
komplexní řešení digitální výroby, softwarovou sadu Tecnomatix, jejíž součástí je Plant
Simulation, nástroj pro modelaci, simulaci
a optimalizaci výroby. Simulace a optimalizace v předvýrobní fázi zajistí, aby byl výrobek bezchybný hned napoprvé, bez nutnosti dodatečných nákladných a časově náročných změn v reálné výrobě. Průzkum mezi
600 uživateli Plant Simulation z 200 zemí
světa ukázal 3% až 6% úsporu investic, 15%
až 20% zvýšení produktivity, 5% až 20% snížení nákladů a 20% až 60% snížení výrobního
času a zásob.
Robotické technologie
O pokročilých robotických technologiích pro
průmyslové aplikace hovořili doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., Ing. Aleš Pochylý, Ing. Tomáš Kubela a Ing. Lukáš Flekal z Fakulty
strojního inženýrství VUT v Brně. Přednášející představili čtyři projekty s názvy „3D obrazová analýza pro průmyslové aplikace“ (Bin-Picking – výběr neorientovaných produktů
robotem), „Kontinuální obrazová analýza
povrchu materiálů v průmyslových aplikacích“, „Adaptivní řízení sil a momentů průmyslových robotů“ a „Monitoring vnitřních
stavů robotů“ o sledování a optimalizaci
energetické náročnosti pracovního procesu robotu.
Dále Ing. Tomáš Trpišovský, CSc., ze společnosti IMA, která je předním dodavatelem
identifikačních systémů pro firemní a veřejnou a státní sféru, objasnil problémy řízení
identit replikačních robotů a uvedl několik
velmi zajímavých praktických realizací.
Na závěr se uskutečnilo setkání účastníků
a partnerů konference spojené s ochutnávkou moravských vín.
ING. PAVLA SLAVÍKOVÁ
Veškeré úrovně obrábění
• 2D frézování
• 3D frézování
• HSC frézování
• 5osé frézování
• Soustružení
CAM software hyperMILL
integruje veškeré strategie
a aplikace do jednoduchého
Windows-orientovaného
uživatelského rozhraní.
WESTCAM czech s.r.o.
Obránců míru 368
PSČ 742 21 Kopřivnice
Tel +420 / 774 447 120
offi[email protected]
www.westcam.cz
11 | 2011 | MM Průmyslové spektrum | XVII
SOFTWARE PRO STROJAŘE
SOLIDWESTERN CAD
www.digitovarna.cz/111106
Opuštění oceloví oři pokojně postávají na liduprázdném náměstíčku, jinak nikde
ani živáčka. Vývěsní štíty na omšelých fasádách dřevěných domů
marně lákají osamělého chodce k zastavení.
Jen matné záblesky světel za okny saloonu dávají tušit, že se tu cosi děje. Pod botami příchozího tiše povrzává písek, jeho kroky nezadržitelně míří k proskleným dveřím.
Dveře vrznou a postava nenápadně vklouzne dovnitř. Pak už jen prázdné ticho, které
čas od času přeruší jen zašumění borovic.
SolidWorks zaplnil celý prostorný saloon.
stoupení: SolidWorks Sustainability přece
pomáhá k návrhu ekologicky šetrných výrobků! A tady, pánové, se právě předvádí,
jak na to. Ovšem nesmějí chybět ani novinky
v samotném SolidWorks ani uživatelská vystoupení. A potom jsou na programu takové
lahůdky, jako tvorba dokumentace v 3DVIA
a je za co. Na městečko padá tma, rozzářená okna saloonu opět lákají k návštěvě. Číšnice se ohánějí, co jim ruce stačí. Také muzikanti již dorazili a zabořili prsty do strun. Ale
pozor, vstupuje útlé děvče a zručně se ohání
Místní cowboyové lépe než laso ovládají SolidWorks.
Drama v saloonu
Tajemný návštěvník tiše, polohlasně cosi
projednává s tmavookou squaw hned
u vchodu, aby nerušil ostatní návštěvníky
saloonu. Ti, s cowboyskými klobouky ležérně zavěšenými na zádech nebo jen tak ledabyle pohozenými po stolech, právě napjatě
sledují eskamotéra, jenž kouzlí světelné obrazy vpředu na pódiu. Novinky v SolidWorks
Simulation je téma, které přítomní cowboyové tak dychtivě hltají. A což teprve další vy-
Composer anebo zcela free a současně cool
software DrafSight, který si suverénně poradí s 2D dokumentací v DWG formátu.
Nenápadná pistolnice tasí kolty dřív, než se nadějete.
Ohňová show ozářila potemnělý interiér saloonu.
XVIII | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
Dobrodruzi po namáhavém dni míří do banky.
Bouře ve sklenici
Kolalokovy limonády
Ale co te? Čas pro práci, čas pro zábavu!
Cowboyové líně opouštějí saloon a míří naproti do banky. Dolary mizí v promaštěných
kapsách dobrodruhů, nebo po namáhavém dni je třeba svlažit vyprahlá hrdla, tak
lasem. Drsný muž s bičem ovšem působí daleko nebezpečněji. Jenže to ještě nikdo netuší, že děvče je i skvělou pistolnicí a její kolty
jsou zavěšeny proklatě nízko! A nyní z jiného soudku. Whisky, to je moje gusto! Číšnice
vyběhly na barový pult a tancují na známou
píseň. Můžete si aspoň zazpívat. A co na závěr večera? Ohňová show! A pro toho, kdo
chce, tak zbývá ještě čas i na volnou zábavu.
Solidní ráno
Ráno je ale na programu už opět SolidWorks.
A také HSMWorks, integrované CAM řešení pro SolidWorks, nebo PAS CMM, software
pro rychlou přípravu NC programu pro souřadnicové měřicí stroje z CAD dat výrobku.
Představeny jsou i další zajímavé nástroje, jako DriweWorks pro automatizaci opakujících
se úloh při návrhu výrobků nebo FastBlank
pro výpočet rozvinů plechových výlisků. Ale to
již cowboyové chvatně sbírají své klobouky
a míří ke svým koním ukrytým kdesi pod plechovými haubnami. Setkání uživatelů SolidWorks 2011 končí. Společnost 3E Praha Engineering jej uspořádala ve dnech 18. a 19. října ve Westernovém městečku Boskovice.
PAVEL MAREK
Placená inzerce
SOFTWARE PRO STROJAŘE
LAUNCH SOLID EDGE ST4
www.digitovarna.cz/111147
Společnost Siemens PLM Software v rámci svého veletržního programu
na MSV 2011 v Brně uvedla na tuzemský trh novou verzi konstrukčního
softwaru Solid Edge ST4. Uvedení Solid Edge ST4 se uskutečnilo v úterý
4. října v jednom z konferenčních sálů nejnovějšího pavilonu P.
Označení ST4 znamená, že jde již o čtvrtou
verzi se synchronní technologií, která zjednodušuje a urychluje tvorbu a úpravy modelů a kromě jiného umožňuje provádět i úpravy importovaných dílů bez historie. S novinkami v softwaru seznámil přítomné uživatele
pan Russel Brook, marketingový ředitel pro
produkty Velocity v regionu EMEA. Využili
jsme jeho přítomnosti a položili mu několik
otázek zaměřených právě na využívání synchronní technologie.
Sál P3 na brněnském výstavišti přivítal zájemce
o novou verzi Solid Edge.
MM: Ve kterém roce byl uveden na trh
Solid Edge se synchronní technologií
a k jakému hlavnímu vývoji od první
verze k verzi ST4 došlo?
R. Brook: Původní Solid Edge se synchronní technologií byl uveden na trh v roce 2008
a synchronní prostředí v něm bylo odděleno od tradičního sekvenčního prostředí, takže uživatelé se museli dopředu rozhodnout,
v jakém prostředí na konkrétním dílu chtějí
pracovat. Během vývoje k verzi ST4 jsme obě
tato prostředí spojili do jednoho kombinovaného a umožňujeme tak konstruktérům, aby
bu začali práci v synchronním prostředí a dokončili návrh v prostředí tradičním,
anebo aby vzali svůj tradiční návrh a přenesli jej částečně nebo celý do synchronního
prostředí. Nyní se tedy mohou rozhodnout
i v průběhu práce, v jakém prostředí budou
pracovat. Tato vlastnost je k dispozici od ver-
ze ST3. Stávající uživatelé tedy mohou pracovat tak, jak jsou zvyklí, do doby, kdy rozpoznají, jaké výhody jim synchronní technologie přináší, a mohou si určit sami, kdy
přejdou z tradičního na synchronní prostředí
bez ztráty produktivity.
MM: Jaká část uživatelů synchronní technologii využívá?
R. Brook: Synchronní technologie je dostupná pro všechny naše zákazníky, ale je velmi
obtížné odpovědět na otázku, kolik z nich
ji skutečně používá. Je fakt, že jejich počet
stále narůstá, tak jak zjišují, v čem jim synchronní technologie může pomoci. Stávající uživatelé se stále více adaptují na novou
technologii. A rovněž máme velké množství
nových zákazníků, kteří rovnou začínají pracovat s touto technologií.
MM: Jsou nějaké oblasti nebo obory, kde
se synchronní technologie uplatňuje více
než v jiných?
R. Brook: Největší výhody mají uživatelé,
kteří zpracovávají tradiční strojní konstrukci,
případně konstruují elektromechanická zařízení, ve kterých se používá hodně součástí z plechu. V těchto oblastech je synchronní
technologie nejvyhledávanější.
MM: Které práce je lepší dělat tradiční
technologií a kdy je výhodnější přejít na
synchronní?
R. Brook: Synchronní technologie je výhodnější při modelování tradičních jednoduchých konstrukcí a tvarů součástí. Pro komplexní díly obsahující plochy je lepší tradiční sekvenční modelování. Velkou výhodou je
však možnost oba režimy kombinovat: využít rychlosti synchronní technologie pro vytvoření základního tvaru (a pro případnou
rychlou modifikaci v budoucnosti) a následně do stejného modelu v sekvenčním režimu
zabudovat komplexní plochy, které definují
složitý tvar. Právě tato kombinace umožňuje
zpracovávat daleko sofistikovanější způsoby
návrhu než doposud.
MM: Děkuji za rozhovor.
Russel Brook, EMEA marketing director, Velocity
PAVEL MAREK
SOFTWARE PRO STROJAŘE
CADFÓRUM 2011
www.digitovarna.cz/111105
Na dvě stovky uživatelů se sešly ve dnech 19. a 20. října v brněnském
hotelu Bobycentrum, kde společnosti Autodesk a CAD Studio uspořádaly
8. ročník konference CADfórum 2011. Pojme se podívat, co bylo
její náplní a v čem byl letošní ročník jiný než ty předešlé.
L. Novotný ze společnosti Toshulin se zase
věnoval využití softwaru Autodesk Simulation v konstrukční praxi.
Součástí programu byly také prezentace
v předsálí, kde se mohli účastnící seznámit s novinkami v oblasti velkoformátového tisku a s novými pracovními stanicemi
HP, s použitím 3D myší 3Dconnexion nebo
se softwarem InventorCAM.
Konference CADfórum je tradičně zaměřena na softwarové produkty Autodesku. Její první ročník se konal již v roce 2004, čtyři
roky poté, co byl spuštěn stejnojmenný CAD
portál. Ten si ostatně mezi konstruktérskou
veřejností vydobyl velmi dobré jméno a dnes
se honosí již více než čtvrtmilionem zaregistrovaných uživatelů. Co se týká konferen-
z CAD Studia, který se věnoval jednotlivým
produktům a tipům k jejich praktickému využívání, přičemž představil i zajímavé aplikace z „kuchyně“ CAD Studia, jako například CS-Link pro napojení konstrukčních dat
na podnikový informační systém (s využitím
softwaru Vault pro správu dat) nebo X-Tools
pro automatizaci rutinních činností. Zmíněna
Kulatý stůl
První den uzavřel kulatý stůl neboli otevřená
diskuse za účasti všech přednášejících, kteří
odpovídali na dotazy z pléna. Řeč přišla například na InventorCAM, který nyní CAD Studio doporučuje jako vhodný CAM systém pro
uživatele Inventoru. Tato preference vychází jednak z plné integrace do Inventoru, takže
uživatel pracuje v prostředí, na nějž je zvyklý,
jednak i ze zohlednění zázemí a podpory, kte-
CADfórum se od letošního ročníku specializovalo
na oblast strojírenství.
Kulatý stůl se stal příležitostí k debatě
nad nejaktuálnějšími tématy.
Další diskuse probíhala v předsálí
u vystavené techniky.
ce, asi nejvýznamnější novinkou je zaměření letošního 8. ročníku pouze na oblast strojírenství. Důvodem je na jedné straně stále
se rozrůstající portfolio produktů (nejen) pro
strojírenství, na straně druhé klesající počet
účastníků z oblasti stavebnictví v minulých
ročnících, jehož příčinou je kromě znatelnějšího dopadu krize na stavební firmy také
větší vyhraněnost různých profesí ve stavařině. Pořadatelé tedy pro toto odvětví nyní připravují spíše menší specializovanější akce.
byla též nová sada webových služeb Autodesk Cloud poskytující uživatelům výpočetní
výkon a datový prostor pro sdílení návrhů.
rou tento CAM systém v České republice má.
Další diskuse proběhla na téma vykreslování normalizovaných dílů na výkresech z Inventoru. Jiný dotaz směřoval na vývoj Inventoru pro jiné operační systémy (k dispozici je
totiž AutoCAD pro Mac). Podle sdělení zástupců Autodesku se s tím zatím nepočítá a bylo poukázáno na to, že vývoj směřuje spíše ke cloudovým aplikacím, které jsou
na OS nezávislé. Jako odpově na jiný dotaz
byla uživatelům doporučena možnost vyzkoušet Inventor Fusion pro úpravy (zjednodušení) 3D modelů při importu do výpočetního
MKP softwaru.
Novinky
První den byly na programu společné přednášky. Úvodní přednášku Digitální prototypy
a strategie Autodesku měl jeho evropský ředitel pro strojírenství C. Douglass z Autodesku. Letošní novinkou je uspořádání produktů z oblasti strojírenství do dvou sad: Product Design Suite pro digitální prototypování
a Factory Design Suite pro navrhování výrobních zařízení. Tyto sady jsou uživatelům
k dispozici ve třech úrovních a kromě výhodnější ceny oproti nákupu samostatných produktů přinášejí navíc i nástroje pro usnadnění spolupráce mezi jednotlivými produkty
zmíněných sad. Tematicky na jeho prezentaci později navázala přednáška L. Horálka
XX | MM Průmyslové spektrum | 11 | 2011
Uživatelské přednášky
Zajímavou přednášku měl L. Semrád ze
společnosti Strand, jenž popsal zkušenosti
se zaváděním projektového řízení v této firmě, kde se inspirovali knihou J. Marka Integrovaný vývoj produktů. Tuto publikaci letos
vydala společnost Autodesk již ve 2. vydání. L. Semrád si v úvodu prezentace posteskl nad koncepcí norem ISO 9001, které víceméně konzervují sériové inženýrství. To totiž
vede k delším dodacím termínům, jaké však
dnešní zákazníci nejsou ochotni akceptovat.
Proto zdůraznil nutnost zavedení projektového řízení. Přitom vyzdvihl význam hodnocení
rizik při zahájení konstrukčního procesu, vize štíhlého podniku a využití softwaru Vault
pro správu dat a pro řízení znalostí prostřednictvím typových zakázek. Po jeho přednášce byly pořadateli připravené výtisky zmíněné publikace okamžitě rozebrány.
V další přednášce představil O. Raiter ze
společnosti 2JCP zkušenosti s využitím systému Vault při práci několika konstruktérů na
jednom dílu v oblasti ocelových konstrukcí.
Druhý den
Na programu druhého dne byly workshopy,
které probíhaly ve třech sekcích. V hlavním sále probíhaly přednášky blíže seznamující s jednotlivými nástroji pro tvorbu digitálních prototypů. Kromě vlastního softwaru Autodesku zde
byl představen i již zmíněný InventorCAM od
izraelské firmy SolidCAM. V dalších dvou sálech probíhaly workshopy zaměřené na praktické postupy při tvorbě digitálních prototypů a rozdílová školení Inventoru a AutoCADu,
resp. AutoCADu Mechanical.
PAVEL MAREK
Download

cadfórum 2011