ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  KVĚTEN 2014  ROČNÍK XVII.  ČÍSLO 5 (112)  ZDARMA
Skončil. Novinářům právě dává
svůj poslední rozhovor na rozloučenou. Boží mlýny melou sice pomalu,
ale naštěstí přece jen melou. Pocítil
to na své kůži také první muž druhého největšího města v Ústeckém kraji
Vlastimil Vozka. Neunesl skutečnost,
že se stal řadovým zastupitelem poté,
co jej městský parlament donutil
opustit primátorské křeslo. Uraženě se odporoučel z velké zasedačky
magistrátu. Zastupitelé měli již dost
jeho mlžení v kauze soukromého studia MBA, na které si vzal z městské
pokladny 180 tisíc korun. Student dostudoval a dokraloval.
Foto: Petr PROKEŠ
Rámy odhalují či vysávají?
Krušnohor a město jsou spojené
nádoby. Důkazem o tom je i současné dění kolem Vlastimila Vozky.
Ten opustil funkci člena představenstva družstva, aniž by uvedl důvod. Před zastupiteli důvody coby
primátor uváděl, aby si zachránil kůži
v kauze soukromého studia MBA,
zaplaceného z městských peněz (nás
všech), ale nebyly mu nic platné, zastupitelé ho poslali od válu.
Družstvo s tímto příběhem nemá
nic společného, má však hodně spo-
lečného s Vlastimilem Vozkou. Ten
v představenstvu seděl po několik volebních období (rozumějte těch mezi
volebními shromážděními delegátů),
takže pro nás není neznámým člověkem. Poslední dobou ale opravdu jen
seděl. Lelkoval očima kolem sebe.
Později už vůbec neseděl, protože na
zasedání představenstva přestal docházet. Na družstvo se vykašlal. Pro představenstvo se stal zbytečnou osobou.
Proto jeho abdikace na funkci člena tohoto orgánu nebyla překvapivá.
Je vyvrcholením dění kolem Vlastimila Vozky.
Obecně se mezi lidmi říká,
že ochranné rámy, jimiž poslanci a senátoři procházejí do parlamentních budov, neslouží k odhalování nebezpečných předmětů. Prý vysávají mozky. Vozkovo
chování naznačuje, že by nemuselo jít jen o vtip. Jako poslanec
těmi rámy totiž prochází.
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš�ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn�jší informace k zaznamenávání hovor� je uvedena na stran� 4.)
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Klíma Petr
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
476 146 106
Varhulíková Anna
606 649 365
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Hájková Dagmar
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Kordíková Daniela
476 146 121
Kopecká Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Šebková Martina
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Sojková Milena
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Adámková Pavlína
476 146 144
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
Ko�átková Alena
476 146 148
476 146 149
Pecková Kate�ina
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Studentová Iveta
476 146 152
Vítková Nikol
476 146 153
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
nebytove.prostory.pojisteni
Spole�né prostory
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Vlastimil Vozka odstoupil z představenstva družstva . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Jaké jsou možnosti úspor nákladů na tepelnou energii . . . . . . . . . . . . . str. 6
Co byste měli vědět o výbuchu v bytě či domě . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
Dotvořitelé přivezli Masaryka do Mostu a uložili ho . . . . . . . . . . . . . . str. 19
Vítěz Pavel Platych je z Velebudic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 21
„Student“ Vozka dopadl na tvrdou zem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Primátor Vozka ztratil kontakt s realitou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 28
Letošní závod dračích lodí bude ve znamení novinek . . . . . . . . . . . str. 30
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 22. 4. 2013. Vyšlo: 2. 5. 2014. Uzávěrka příštího čísla:
23. 5. 2014. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Jako na rozbouřené vodní hladině si připadá obyvatel okresního a statutárního
města – pozorovatel místního politického dění. Pan Čistý najednou zjistí, že
se kdesi a čímsi znečistil, a neví, kde
a čím se to stalo. Nevěřícně kroutí hlavou nad reakcemi svých spoluobčanů,
kteří ukazují na znečištěný oděv a flek
na charakteru. A už vůbec mozek pana
Čistého nechápe, co znamená to nechutné hysterické křepčení novinářské
verbeže. Vždyť studovat je smysluplné,
povzbuzující, rozšiřující rozhledy. Nabývání vědomostí je potřebná činnost, a ta
samozřejmě něco stojí. Za vzdělání je
nutno zaplatit. Zvláště pak za to soukromé. A proč sahat do vlastní kapsy, když
je tu možnost využít městskou pokladnu plnou sdílených daní od těch hlupáků z ulice a jiných platičů, že?!?
Zatímco pan Čistý má dostatek času
k přemýšlení o tom, proč se ten svět kolem něj tak moc zbláznil, pracovití realisté v podmínkách šíleně rychle běžícího času a s vyhrnutými rukávy se snaží
udělat co nejvíce. Co se povedlo a na
čem se ještě pracuje – o tom informovala první náměstkyně primátora Hana
Jeníčková na zasedání Rady bytových
družstev severočeské oblasti (Ústecký
a Liberecký kraj). Zasedání se uskutečnilo v budově správy SBD Krušnohor.
Paní náměstkyně byla optimistická a ze
svých rukávů sypala informace jednu
za druhou. Týkaly se toho, co vládnoucí
komunální politici dělají pro lidi. Sdružení Mostečané Mostu opět splní svůj volební program, což na tváři města Mostu je na první pohled vidět, a proto se
vztyčenou hlavou a čistým svědomím
osloví voliče s přáním, aby SMM dali
v říjnových komunálních volbách hlas.
(Mimochodem, paní náměstkyni leží na
srdci také blaho řidičů, a tak se postarala o vytvoření podmínek pro to, aby
v Mostě mohla začít fungovat nová samoobslužná myčka automobilů, o níž
majitel tvrdí, že je v Česku svým způsobem unikátní.)
Kdo má rád rychlost, zdravý pohyb
a vodu, přijde si na své na třetím závodu dračích lodí na jezeru Matylda. Pořadatelé připravili pro letošek řadu novinek. Například pádlujícím udělá radost zjištění, že budou nastupovat ze
tří pontonů namísto jednoho, čímž se
urychlí naloďování posádek a nebude
docházet ke zpožďování startů rozplaveb. Vezměte s sebou děti. Ty si přijdou
na své při akci Den s celou rodinou, kterou pořádá město Most, městská policie, SBD Krušnohor, TSmM a StarColor. Jde vlastně o oslavu Mezinárodního
dne dětí v přírodních podmínkách.
No a až přijdete domů příjemně unaveni
a dobře naladěni, dostanete chuť si zapnout televizi. Zjistíte, že i v ní – přesněji v CISu – jsou rovněž novinky. Zavedl je Softex, společnost slavící dvacetiny, jako dárek klientům.
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Pohár přetekl
Rozhodně se nenudí obyvatelé janovského bloku D2 v Albrechtické
ulici, v němž působí SV 276. Tento dům je totiž neustále středem
zájmu nenechavců, nepřizpůsobivých i jiných podobných individuí. Posuďte sami: na patě domu
byl odcizen vodoměr na studenou vodu a hlavní uzávěr ústředního topení. V posledních týdnech
zde šestkrát vypukl požár. Důsledkem hodování červeného kohouta
jsou dva zcela vyhořelé byty a ve
vchodu čp. 255 ohněm zlikvidovaná elektroinstalace. Technici družstva stejně jako vedoucí pracovníci Krušnohoru se situací v tomto
bloku zabývají neustále – a protože pohár trpělivosti již přetekl
a naděje na aspoň trošku slušnější chování lidí vyhasla, bylo přikročeno k razantním krokům. Zhruba
šestnáct bytů přebírá Krušnohor
zpět a nechává vchody do nich
zamřížovat.
Zmizely vodoměry
V Janově se nekrade jen v bloku
D2. Se stejnými problémy se potýkají také vlastníci ze SV 270 v bloku R2 v Hamerské ulici. Bydlícím
v něm zmizely vodoměry na patě
domu – jak na studenou, tak i teplou vodu.
Konec váhání
Samosprávy a společenství vlastníků se pustily do rekonstrukcí výtahů ve velkém. Původní váhání
z období před dvěma roky, zda nejde o příliš náročné finanční akce,
je pryč. O rekonstrukce výtahů má
zájem čím dál tím více domů. Tyto
práce právě probíhají ve třech domech najednou – v mostecké Zahradní čtvrti ve dvou, konkrétně
ve SV 637 (blok 525) v Javorové
ulici a ve SV 21 blok 526 v Lipové ulici, a také v jednom ve čtvrti
Výstavba, jde o SV 192 (blok 327)
v ulici Pionýrů.
Spolupracují na sanaci
Práce se nekonají jen uvnitř domů, bydlící nechtějí zanedbávat
ani bezprostřední okolí objektů.
Dokladem o tom je situace v centru Mostu. Vlastníci bytů ze SV 143
(blok 86-87) se rozhodli pro sanaci průjezdu na dvorek z ulice Josefa Skupy, na níž blok stojí. Jedná
se o jeden z domů tzv. hrábí, proto na základě před lety podepsané
dohody o spolupráci se ostatní domy (bl. 85, bl. 85-86, bl. 86, bl. 87)
budou na sanaci průjezdu také finančně podílet.
Připravili: (ič, pp)
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Když jsem jako ředitel družstva stál svého času před rozhodnutím, zda podpořit či nepodpořit přání mnoha našich
družstevníků a vlastníků bytů,
aby na půdě Krušnohoru vznikla občanská iniciativa chránící
běžné občany před zlovůlí arogantních komunálních politiků,
byl jsem zpočátku na vážkách.
Bylo to v době, kdy na nás útočily šrapnely s označením První
mostecká, válečníka ignorujícího naši touhu po levném vytápění bytů a změně systému dodávek energie. Bylo to v době,
kdy byly na radnici přibuchovány dveře před nosy občanů,
protože s těmi se nechtěl nikdo
bavit, natož se zabývat problémy města znepříjemňujícími život běžných lidí. V době vlády
arogantní ODS a vedení města
nadčlověkem Jiřím Šulcem, pro
kterého slovo občan bylo spíš
urážkou než označením lidské
bytosti, snad ani nemohlo být
jiného rozhodnutí než toho, které jsem nakonec učinil.
Ve spolupráci s Janem Syrovým a kolegy z představenstva, ze samospráv a společenství vlastníků, ale i dalšími občany jsme za patronace Krušnohoru založili občanskou iniciativu nazvanou Sdružení Mostečané Mostu (SMM). Naším cílem bylo změnit poměry v Mostě, zlidštit je, naučit radnici poslouchat občany i družstvo a dělat společně politiku ku prospěchu všech občanů. Kdo srovná-
vá tehdejší vyhrocenou situaci
s dneškem, dobře ví, že se tuto
vizi podařilo uskutečnit.
Blahopřát si ale nemůžeme.
Nikdo z nás netušil, že i v našich řadách po čase podlehne
jedinec praktikám, které jsme
všichni odsuzovali.
Ano, tušíte správně o kom
jde řeč. Mám na mysli Vlastimila Vozku, dnes už bývalého
primátora. Ve sdružení se mohl
plně realizovat, stejně jako ve
vedení města. Třikrát jsme ho
nasadili na volební kandidátku
SMM jako lídra atd. A najednou
ta změna! Neumím ji pochopit
a nejde mi ani do hlavy skutečnost, že svoji viditelnou chybu
– soukromé studium MBA hrazené penězi města – nevidí, či
nechce vidět, zatlouká ji. Chování Vlastimila Vozky, které je
výsměchem všem voličům, je
neomluvitelné. Nevidět chybu,
vědomě ji popírat a ještě se lidem smát do očí, jak to pan bývalý primátor předvedl na dubnovém zasedání zastupitelstva
– tak to už je opravdu silná káva
i pro otrlé duše! Toto arogantní
chování ocenili zastupitelé po
zásluze – odvoláním Vlastimila Vozky z funkce.
Týdny před tím se poslanecký klub SMM snažil situaci řešit,
aby nedošlo k nejhoršímu. Vyzval Vlastimila Vozku k okamžité nápravě – k urychlenému zaplacení 180 tisíc korun, jichž použil z městské pokladny na úhradu soukromého studia MBA.
Na vznesené velmi kritické
připomínky ze strany členů klubu pan primátor reagoval slovy,
že nic nezavinil, že se nic nestalo. S takovým hodnocením
vzniklé situace se klub pochopitelně neztotožnil a konstatoval, že jde o fatální pochybení
jednotlivce. Od tohoto pochybení se klub SMM plně distancoval.
Kritika členů klubu vůči osobě primátora, jeho pochybení a mediálním výstupům byla
široká a vedla až k výzvě vůči
Vlastimilu Vozkovi, aby se okamžitě vyjádřil, zda chce dál pokračovat v práci pod hlavičkou SMM. Bylo totiž evidentní, že takové jednání poškozuje občanské sdružení, které
vždy předtím bylo vůči lidem
vstřícné. Vozkovo chování bylo
v příkrém rozporu s idejemi
SMM. Pan primátor se nedokázal jednoznačně vyjádřit.
K věci je nutno připomenout
také to, že Vlastimil Vozka byl
konfrontován s tímto problémem již na podzim minulého
roku na základě telefonického
upozornění. Tehdy slíbil, že záležitost urychleně vyřeší – a to
jak ve vztahu ke své osobě, tak
i ve vztahu k osobě tajemnice Jaroslavě Boudové. Nápravu ale neprovedl. Času měl přitom dost.
Co si o tom všem myslet?
František RYBA
ředitel družstva
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů
Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle § 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
w w w . s b d k r u s n o h o r . c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Vlastimil Vozka odstoupil
z představenstva družstva
Člen představenstva družstva a mostecký primátor
Vlastimil Vozka v pátek
18. dubna oznámil, že odstupuje z funkce člena představenstva Krušnohoru.
V písemném sdělení, jež odevzdal na podatelně správy družstva, sděluje, že postupuje podle
článku 72 odstavce 6 stanov SBD
Krušnohor. Konkrétní důvod svého rozhodnutí neuvedl.
„Rozhodnutí Vlastimila Vozky není až zas tak překvapivé. Považuji jej za důsledek probíhající
aféry kolem nezaplaceného studia
MBA. Družstvo Krušnohor sice
nemá s touto kauzou primátora
nic společného, nicméně přítomnost Vlastimila Vozky, jenž se dopustil nečestného jednání, v našem představenstvu by mohlo na
Krušnohor vrhnout špatné světlo.
Proto rozhodnutí Vlastimila Vozky vítám,“ uvedl v reakci na pri-
mátorovo rozhodnutí František
Ryba, místopředseda představenstva a ředitel SBD Krušnohor.
Článek 72 odstavec 6 stanov
družstva říká, že „Představenstvo,
jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní
členy do příštího shromáždění delegátů, pokud není zvolených náhradníků, kteří by nastoupili na
uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí.“
Podle dokumentů nejvyššího orgánu SBD Krušnohor – shromáždění delegátů – je prvním náhradníkem Ing. Petr Klíma, pracovník mostecké pobočky Všeobecné
zdravotní pojišťovny (VZP).
Text a foto: Petr PROKEŠ
Vlastimil Vozka (vpravo) v pracovním předsednictvu při jednání shromáždění
delegátů SBD Krušnohor v roce 2013.
Foto: Petr PROKEŠ
PRÁVNÍ PORADNA
Je okno součástí konstrukce domu?
Je součástí venkovní obvodové konstrukce bytového domu
i okno včetně skleněné výplně?
K. M., Most
Pro odpověď na položený dotaz je třeba zabývat se novou právní úpravou bytového spoluvlastnictví, tak jak je uvedena v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
který nabyl účinnosti dne 1. ledna
2014. Jedná se zejména o ustanovení § 1158 a následující nového
občanského zákoníku.
V ustanovení § 1160 nový občanský zákoník určuje, co se rozumí společnými částmi bytového domu. Jsou to alespoň ty části, které mají sloužit všem vlastníkům jednotek společně, a vždy
se kromě dalšího jedná o stavební části podstatné pro zachování
domu včetně jeho hlavních kon-
strukcí, což platí i v případě, že
se určitá část přenechá některému
vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání.
Dále nový občanský zákoník
v § 1166 počítá s tím, že společné části budou určeny v prohlášení, tedy že vlastník při rozdělení
bytového domu na jednotky určí
a popíše, co je společnou částí.
Lze tedy předpokládat, že v konkrétním případě bude namístě nahlédnout do prohlášení, které na
otázku, zda se jedná o společnou
část bytového domu, odpoví.
Nicméně v obecné rovině
nový občanský zákoník v ustanovení § 1222 rovněž počítá s vydáním prováděcího předpisu, který určí části nemovité věci, jež
se považují za společné. Prováděcím předpisem, který byl v této
souvislosti vydán, je nařízení vlá-
dy č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících
s bytovým spoluvlastnictvím.
Pokud se týká společných částí domu, tyto upravuje ustanovení
§ 4 až § 6 vládního nařízení.
V ustanovení § 5 odst. 1, písm. d)
je kromě dalšího uvedeno, že
mezi společné části patří výplně
stavebních otvorů hlavní svislé
konstrukce (okna včetně okenic).
Vzhledem k uvedenému lze
na položený dotaz s odkazem na
nový občanský zákoník a vládní nařízení vydané k němu jako
prováděcí předpis odpovědět, že
okno včetně skleněné výplně se
obecně považuje za společnou
část bytového domu a za součást
obvodové konstrukce bytového
domu.
Mgr. Věra VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Zateplení a kúra
Rozsáhlé stavební a investiční
akce – zateplování plášťů domů
– nadále pokračují. Stačí se podívat kolem sebe v Mostě, Litvínově a Meziboří – tedy ve městech,
v nichž SBD Krušnohor působí
jako správce domů. Z již dokončeného díla a slušivé barevné fasády se radují také vlastníci bytů
ve SV 229 (blok 410) v Moskevské ulici Severní čtvrti Mostu. Ti
si vedle zateplení nechali také sanovat a zasklít lodžie. Stejnou radost prožívají rovněž družstevníci
ze SA 73 (blok 637) v ulici Karla
Marxe na sídlišti Výsluní. I v jejich
případě prodělal dům ozdravnou
kúru – vedle zateplení došlo také
na sanaci lodžií včetně zasklení
a zároveň i na rekonstrukci výtahů. Lze popřát už jen jedno: mějte
příjemné bydlení, přátelé!
Probuzená touha
Jarní sluníčko probudilo přírodu
a i touhu bydlících po krásnějším
prostředí. Důkaz o tom přinesli vlastníci ze SV 633 (blok 377)
v ulici U Věžových domů v centru
okresního města. Nechali si vymalovat společné prostory.
Vyměněná „střeva“
Starším domům nestačí jen
ozdravná kúra prováděná na povrchu objektu. V jejich případě se
musí „jít i do střev“, jak se lidově říká. Hodně o tom vědí bydlící na konečné v Mostě – konkrétně vlastníci ve SV 172 (blok 333)
v Hutnické ulici. V domě jim odborná firma vyměnila potrubí kanalizace.
Úprava elektroinstalace
O úkonech ve „střevech“ domů
se dá hovořit i v dalším případě odvedených odborných prací.
Tentokrát ve SV 149 (blok 90) na
mostecké třídě Budovatelů. Zde
byla provedena úprava elektroinstalace ve společných prostorách domu. Rozvody už fungují
bezporuchově a bez ohrožení lidí na zdraví.
Výbuch nemá šanci
Havárie týkající se plynových rozvodů se nemusejí obávat vlastníci bytů ve SV 626 (blok 546)
v Rozmarýnové ulici v mostecké
Zahradní čtvrti. Mají už po jejich opravě. Plyn nemá kudy unikat a tudíž ani nehrozí nebezpečí
možného výbuchu.
Připravili: (ič, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Řekněme si, jaké jsou možnosti úspor
Článek vychází z novely zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, a evropské směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Pojednává o kontextu legislativních cílů
a porovnává jej se stávajícím stavem bytových domů.
ZMĚNA SMLOUVY
K optimalizaci odběru tepla
přispěje změna stávající smlouvy o dodávce tepla za smlouvu
s dvousložkovou cenou tepla.
Používání dvousložkové ceny
jako hlavního způsobu účtování
cen tepelné energie je běžné ve
většině států Evropské unie a výrazně přispívá ke zpřehlednění
finančních vztahů mezi dodavatelem tepla a jeho odběrateli.
DVOUSLOŽKOVÁ CENA
Dvousložková cena odděluje
dva druhy nákladů.
Ve fixní složce zákazník platí
za připojení k soustavě zásobující
teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě v souladu
s platnou legislativou. Výše stálé platby se samozřejmě liší podle nároků odběratele. Jinou potřebu dodávek tepla (a tedy i dimenzování rozvodů) má průmyslový
objekt a jinou bytový dům. Dodavatel tak může dobře přizpůsobit
technologii dodávek (a tím i cenu) potřebám zákazníka. Proměnná složka závisí na ceně paliva
použitého k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.
Směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu.
 Jednosložková cena přinášela v případě velmi chladného počasí zisky dodavateli a ztráty odběrateli, v případě velmi teplého počasí se nevýhodný poměr
obrátil. Dvousložková cena je
správnou cestou účtování dodávek tepelné energie.
 Odběratel přesně ví, kolik platí
za připojení k síti a kolik za odebrané teplo. To má význam i při
případném rozhodování o změně způsobu vytápění, resp. zdroje tepla.
 Při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady
rovnoměrněji rozloženy v celém
období topné sezony.
 Jestliže zákazník spoří tepelnou energii, zaplatí v absolutní
hodnotě méně. Umožní tím navíc
dodavateli tepla připojit do stávající sítě více odběratelů a tím
dále snížit podíl fixních nákladů.
 Spotřební složka nákladů se
jednoznačně určuje podle skutečně odebraného množství tepla registrovaného na fakturačním měřiči odběrného místa. Fixní složka nákladů se rozděluje v poměru, jakým se jednotlivá odběrná
místa podílejí na celkových dodávkách tepla za srovnatelné období. Vychází se tedy opět z odebraného množství registrovaného
měřičem za zvolené srovnatelné
období, kdy pro všechny odběratele byly stejné klimatické i technické podmínky, a spravedlivým
způsobem je určen podíl odběratele na stálých nákladech.
OPTIMALIZACE
DODÁVEK TEPLA
Z minulosti známe řadu účinných opatření, jejichž realizací
lze dosáhnout značných úspor
Snímky: Petr ŠMÍDL
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
nákladů na tepelnou energii v domech
PŘIZPŮSOBENÍ
VYTÁPĚNÍ
INFORMACE
Kancelář společnosti Techem
(1. patro správy družstva)
Československé armády 1766
434 01 Most
Petr Šmídl
telefon 724 293 536
[email protected]
www.techem.cz
v nákladech na tepelnou energii.
Nejčastěji se jednalo o instalaci přístrojů registrujících spotřebu tepla a teplé vody (rozdělovačů topných nákladů, měřičů tepla a bytových vodoměrů),
osazení termostatických ventilů s hydraulickým vyvážením
otopné soustavy, regulaci a měření spotřeby teplé vody a v neposlední řadě kompletní revitalizace objektu (zateplení, výměna oken atp.).
Záměrně říkáme „v neposlední řadě“, protože po realizaci výše uvedených opatření
vzniká zejména u vytápění nutnost revize parametrů dodávky
tepelné energie a regulace otopné soustavy objektu. Revitalizací domů dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž
se nynější otopná soustava stává zpravidla silně předimenzovanou a zejména domy s dálkovým vytápěním bez lokální regulace teploty přívodu jsou dramaticky nadzásobeny (někdy až
o 50 %). Pokud se k tomu přidají neduhy z minulosti v podobě neodborně instalovaných
nebo nekvalitních termostatických ventilů (často instalovaných metodou „kus za kus“ bez
projektové dokumentace a následného vyregulování hydrauliky), nekvalitní nebo dokonce
chybějící izolace horizontálních
rozvodů, neodborné zásahy třetích stran do stávající regulace,
je výsledek očekávaných úspor
z revitalizace dle energetických
auditů a projektů mnohdy velmi
nepříjemným překvapením.
Zejména jednotliví statutární
zástupci vlastníků revitalizovaných domů (SVJ či malých bytových družstev) často ani netuší, že v souvislosti s revitalizací domů je zapotřebí také řešit
následné kroky, bez nichž nelze
docílit projektovaných úspor.
Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovaného
objektu jeho novým potřebám
a tím zamezit plýtvání tepelnou
energií i penězi konečných spotřebitelů. Praxe je však bohužel
značně odlišná – většina dodavatelů tepla tuto novou potřebu nereflektuje, neboť v jejich
zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat, a to pochopitelně v nejvyšší možné míře. Kromě ryze ekonomických důvodů
však existují často i technické
důvody pro nadbytečnou dodávku tepelné energie; některé objekty jsou běžně značně přetápěny jen z důvodu, aby dodavatel tepla uspokojil nároky na dodávku tepelné energie pro vzdá-
lenější odběratele, kteří navíc
nemají své objekty revitalizovány. Potom se parametry dodávky tepla řídí těmito „nejslabšími
články“ distribuční linie. V zájmu majitele objektu, ale především v zájmu konečných spotřebitelů, je odebrat přesně tolik
tepelné energie, kolik jí objekt
potřebuje pro dosažení požadované tepelné pohody, a pochopitelně i pro respektování pravidel vytápění a spotřebních limitů, které od počátku letošního
roku aktualizuje novela zákona
o hospodaření energií.
SMĚŠOVACÍ UZEL
NA NEMOC „PŘETÁPĚNÍ“
Účinným lékem na nemoc
jménem „přetápění“ je komplexní řešení přinášející úsporu
často 20 % (a více) tepelné energie pro vytápění. Jde o soubor
vzájemně provázaných opatření a doporučení, jejichž jádrem
je vlastní směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací
objektu, resp. teploty přívodu,
případně kombinovanou s dy-
namickou kompenzací zvolené ekvitermy. Nové hydraulické vyvážení otopné soustavy
objektu je samozřejmostí. Takto
získané přednosti zahrnují nejen dramatickou úsporu nákladů s rychlou návratností, nýbrž
i další technická zlepšení spojená s provozováním otopné soustavy:
 ta bude provozována optimálně na základě inženýrských výpočtů;
 poměry v hydraulické soustavě budou stabilizované, sníží se
hlučnost a úroveň zavzdušnění;
 odborně prověříte případnou
potřebu revitalizace termostatických ventilů;
 prodloužíte životnost rozvodů a armatur snížením dilatačního a teplotního namáhání;
 získáte možnost průběžného
sledování spotřeby tepelné energie i aktuálně dosahovaných
úspor;
 budete mít garanci v tom, že
otopný systém vašeho objektu je
kompatibilní se směrnicí o energetické účinnosti EED (2012/
27/EU) i platnou domácí legislativou.
OPTIMALIZACE
REGULACE
TEPLA V BYTECH
Termostatický ventil (stejně
jako každé jiné technické zařízení) stárne nejen morálně, ale
především fyzicky, a tím přestává postupně plnit svou funkci.
Přispívají k tomu zejména fyzická opotřebení a poškození, zanesení nečistotami atp. V praxi to znamená potřebu posouzení aktuálního stavu ventilů a jejich následné revitalizace, resp.
výměny. Zejména tam, kde byla
hlavice trvale uzavřena, dojde
k jejímu nadměrnému opotřebení (vymačkání) a tím k nefunkčnosti hlavice. Postupně však stárne nejen termostatický ventil, ale
i ostatní aktivní komponenty regulované soustavy – regulátory
diferenčního tlaku, vyvažovací
armatury, filtry, uzavírací a vy-
Termostatický ventil MTCV zajišťující automatické teplotní vyvažování TV.
Pokračování na str. 8
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Dokončení ze str. 7
pouštěcí armatury. Nežádoucím
důsledkem této zhoršené kondice jednotlivých regulačních prvků otopné soustavy mohou být
hlukové projevy či nedotápění
některých větví. Proto se doporučuje vizuální a funkční kontrola celého otopného systému každých pět let, a to včetně kontroly nastavení jednotlivých regulačních prvků dle projektové dokumentace (z praxe známe mnoho případů svévolných zásahů
nepovolaných osob v objektu).
Koneckonců ani potřebné osvěty
není nikdy dost. Ač se to zdá být
neuvěřitelné, řada uživatelů dodnes nezná základní princip termostatických ventilů, způsob jejich hospodárného využívání při
větrání bytu či zacházení v „letním provozu“.
ÚSPORY TEPLA
V TEPLÉ VODĚ
Problematika teplé vody vstupuje, a bude stále silněji vstupovat do popředí zájmu vlastníků
bytových domů. Po optimalizaci
vytápění představují náklady na
teplou vodu další klíčový náklad
spojený s bydlením. Požadavky
na parametry teplé vody a také
hygienická obezřetnost by měly
být východiskem pro nastavení parametrů cirkulace. Vlivem
tepelných ztrát potrubí se při
snižování spotřeby teplé vody
v objektu prudce zvyšuje měrný
ukazatel spotřeby tepla na ohřev
1 m3 vody. Zkušenosti ukazují, že jde až 0,65 GJ/m3, což je
prakticky dvojnásobek platného
limitu. Proto by mělo být cílem
dosažení rovnováhy mezi dostatečným tepelným odporem izolace cirkulačního potrubí, teplotou
a cirkulovaným objemem teplé vody. V případě centrální přípravy teplé vody je nezbytné jí
dopravit v požadovaném množství a teplotě až ke kohoutku odběratele. V cirkulačních rozvodech dochází k tlakovým i teplotním ztrátám, což se projevuje zprvu nižší výtokovou teplotou. Tento nedostatek se v rozvodech teplé vody s cirkulací
často řešil v minulosti vyvažováním jednotlivých cirkulačních
smyček pomocí statických vyvažovacích armatur, což je z hlediska dnešních požadavků zcela nedostatečné. Toto archaické
řešení ošetřovalo pouze seřízení
průtoků pro výpočtový provozní
stav soustavy, ale neodstraňova-
lo hlavní problém – nerovnoměrnost teplot teplé vody v jednotlivých cirkulačních smyčkách při
různých provozních stavech systému zásobování teplou vodou.
Pouze tzv. automatické teplotní vyvažování eliminuje popsaný stav a vede k úsporám teplé vody i tepelné energie v teplé
vodě obsažené.
VIZUÁLNÍ KONTROLA
Nedílnou součástí standardních opatření je i vizuální kontrola stavu izolace na potrubí
teplé vody, kdy se nezřídka setkáváme s tím, že rozvody teplé vody jsou úmyslně odizolovány s cílem temperovat nebytové
prostory objektu. Rovněž osazení výtokových míst neovlivnitelnými a metrologicky osvědčenými bytovými vodoměry by
mělo být samozřejmostí. Dnešní trh je doslova zaplaven širokou škálou bytových vodoměrů
(často asijského původu), které
(zejména mají-li úderný marketing) působí na první dojem věrohodně. Druhý dojem je již diametrálně odlišný a dlouhodobá funkčnost a spolehlivost laciných kopií je vedle osvědčených
značek a konstrukcí neporov-
natelná. Podceňovat nelze ani
správnou montáž bytového vodoměru – vždy by měla respektovat všechny metrologické požadavky měřidla a měl by ji provádět pouze držitel příslušného
registračního osvědčení vystavovaného Českým metrologickým institutem (ČMI). Nadstavbová funkcionalita dálkových
odečtů přináší i rozšíření uživatelského standardu o informace
o nežádoucích trvalých průtocích, pokusech o nelegální manipulaci s měřidly atp.
MĚŘENÍ NA PATĚ DOMU
V neposlední řadě je třeba
zmínit problematiku tzv. patního měření teplé vody, které v případě společné přípravy teplé vody pro více objektů poskytuje nejen údaje o dodaném objemovém množství,
ale i o množství tepelné energie v teplé vodě obsažené. To je
informace zcela klíčová, protože tepelná energie v teplé vodě
zvyšuje cenu teplé vody asi na
trojnásobek oproti vodě studené. To je primární úkol patního měření spotřeby teplé vody
– poskytnout relevantní data
pro spravedlivou fakturaci teplé vody mezi jednotlivé zásobované objekty. Pro vlastníka objektu jsou nepochybně zajímavou přidanou hodnotou informace o pravděpodobném ovlivňování bytových vodoměrů, velikosti cirkulovaných množství
či podílu tepelných ztrát v cirkulačních rozvodech objektu.
Nespornou výhodou sestavy diferenčního patního měření teplé
vody (oproti sestavě s oddělovacím výměníkem) je kromě vyšší
provozní spolehlivosti, nižších
investičních i provozních nákladů zejména možnost termické dezinfekce celé soustavy teplé vody proti Legionelle.
Petr ŠMÍDL
Ing. Jiří ZERZAŇ
Techem, spol. s r. o.
Metrologicky osvědčený bytový vodoměr se škálou funkcí a detekcí magnetického pole.
Foto: Petr ŠMÍDL
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
Potřebujete byt? Využijte této nabídky!
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Litvínov-Janov, Gluckova ul., blok C, čp. 235, čb. 1)
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Most, Hutnická ul., blok 331, čp. 2751, čb. 14)
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese http://drazbysajnerova.cz
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu http://www.okdrazby.cz
Dražební jednání bude zahájeno 6. 5. 2014 v 10.00 hodin
a ukončeno 6. 5. 2014 v 10.30 hodin
Dražební jednání bude zahájeno 7. 5. 2014 ve 14.00 hodin
a ukončeno 7. 5. 2014 v 15.00 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 1 v budově v Litvínově-Janově čp. 235, o velikosti 1+4, ploše 85,30 m2, v 1. podlaží domu
a podíl na společných částech budovy
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 14 v Mostě v budově čp. 2750-2751, o velikosti 1+2, ploše 54,76 m2, v 5. podlaží domu
a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši 140 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 93 333 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 30 000 Kč
Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši 220 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 110 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 50 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 087 Ex 203/10-24
Exekuční úřad Rakovník
Informace:
dražební vyhláška č.j. 074 EX 05523/11-054
Exekutorský úřad Cheb
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Most, ul. Čs. armády, blok 80, čp. 2275, čb. 24)
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Litvínov-Janov, Gluckova ul., blok A6, čp. 234, čb. 35)
Dražební jednání se koná dne 12. 5. 2014 ve 13.00 hodin
v jednací místnosti č. 20 ve II. nadzemním podlaží budovy
Okresního soudu v Mostě
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu www.exdrazby.cz
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 24 v budově v Mostě čp. 2274-2276, o velikosti 1+1, ploše 41,41 m2, v 1. podlaží domu
a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši 235 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 156 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 50 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 28 E 780/2012-41
Okresní soud Most
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Litvínov-Janov, Albrechtická ul., blok D2, čp. 257, čb. 32)
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese http://drazbysajnerova.cz
Dražební jednání bude zahájeno 6. 5. 2014 v 11.00 hodin
a ukončeno 6. 5. 2014 v 11.30 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 32 v Litvínově-Janově v budově čp. 257, o velikosti 1+3, ploše 68,80 m2, ve 4. podlaží
domu a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši 110 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 73 333 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 25 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 087 Ex 445/10-45
Exekuční úřad Rakovník
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Most, ul. J. Vrchlického, blok 322, čp. 2779, čb. 10)
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese http://drazbysajnerova.cz
Dražební jednání bude zahájeno 6. 5. 2014 v 15.00 hodin
a ukončeno 6. 5. 2014 v 15.30 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 10 v Mostě v budově čp. 2779, o velikosti 1+2, ploše 57,44 m2,
ve 4. podlaží domu a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši 440 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 293 333 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 80 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 087 Ex 651/07-42
Exekuční úřad Rakovník
Dražební jednání bude zahájeno 15. 5. 2014 v 9.00 hodin
a ukončeno 15. 5. 2014 v 10.00 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 35 v Litvínově-Janově v budově čp. 233-234, o velikosti 0+2, ploše 40,20 m2,
v 5. podlaží domu a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši 139 990 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 69 995 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 10 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 101 EX 78/06-150
Exekutorský úřad Praha 7
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Most, Žatecká ul., blok 212, čp. 2470, čb. 24)
Dražební jednání se koná dne 22. 5. 2014 ve 12.00 hodin
na adrese: Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 24 v budově v Mostě čp. 2469-2472, o velikosti 1+2, ploše 55,96 m2,
ve 4. podlaží domu a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši 140 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 90 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 25 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 539/2013-D
www.eurodrazby.cz
KOUPÍM
byty a nemovitosti.
Platba hotově.
Tel.: 608 222 978
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Stropní podhledy na míru,
čisté řešení za jediný den
NA VLASTNÍ OČI SE O TOM PŘESVĚDČÍTE VE VZORKOVNĚ V LOMU
Starý, tmavý, popraskaný nebo
dřevem obložený strop se často již
nehodí ke světlému, modernímu
stylu zařízení. Vždy znovu strop
vymalovat nebo dokonce dřevěný podhled bourat, není většinou
uspokojivé řešení, protože materiální a časová náročnost je příliš
velká. Napínaný stropní podhled
PORTAS tento problém vyřeší.
Specialisté – jedničky na renovace v Evropě – vám namontují za jediný den nový hladký napínaný stropní podhled přímo pod váš stávající strop, aniž
by bylo nutné místnost vyklidit.
Díky malé vestavné výšce nemusí být případný stávající podhled
odstraněn. Materiál nového podhledu lze přizpůsobit podmínkám
v každé místnosti.
Komplikované půdorysy nebo
šikmé zdi či sloupy v místnosti nepředstavují žádný problém.
Dokonale rovná plocha podhledu
vytvoří zvláštní atmosféru, která
zušlechtí každou místnost.
SYSTÉM
STROPNÍCH PODHLEDŮ
ZVEME DO VZORKOVNY
Můžete si v ní prohlédnout výstavu užití stropních podhledů
v praxi. Vzorkovna je otevřena
každý pracovní den od 8 do 15
hodin. Můžete ji navštívit i mimo
uvedený čas. Zavolejte si na číslo
777 963 881 a domluvte si jinou
hodinu návštěvy.
Namontujeme nový stropní podhled pod stávající strop. Není nutné vyklízet nábytek. Je to moderní
a perfektní řešení pro strop v místnosti. Na přání také s osvětlením.
 Nemusíte již nikdy malovat strop
 Vyklizení pokoje není nutné
 Bez vybourání stávajícího podhledu
 Velmi snadná údržba
 Hodí se i do kuchyně a koupelny
 Velký výběr barev a povrchu
Zákazníci si mohou vybrat
ze široké palety barev vhodný
tón a rozhodnout se mezi matným a lesklým povrchem. Matné
podhledy působí čistě, ušlechtile a zdrženlivě, ty lesklé vytvářejí
za využití efektu zrcadlení dojem
většího prostoru. Proto se lesklé
podhledy hodí obzvláště do menších místností, jako jsou koupelny
nebo kuchyně.
Ať nové vestavné reflektory či
stávající svítidla, veškeré osvět-
lení lze snadno kombinovat s novým podhledem. Tak získá místnost nejen nový, moderní stropní
podhled, ale zároveň také osvětlení, které odpovídá individuálním potřebám zákazníka. Systém stropních podhledů a osvětlení PORTAS vytvoří příjemnou
atmosféru bydlení; a to bez nákladných malířských a omítkářských prací. PORTAS vytváří
nesčetné možnosti vysoce kvalitního ztvárnění interiéru.
Vysoce elastická špičková
fólie podhledu odolává teplu,
zimě, vlhkosti i suchu. Každý podhled PORTAS je vyrá-
běn na míru s maximální přesností. Díky vysoké kvalitě materiálu a jeho antistatickým vlastnostem jsou tyto podhledy, které
se snadno udržují, velmi vhodné
také pro alergiky.
Kdo se zajímá o jednoduchou,
rychlou a čistou renovaci pomocí
stropního podhledu nebo si chce
udělat přehled o celém programu
renovací PORTAS, najde mnoho
informací na webových stránkách
www.portas-nigrin.cz.
Zvu vás na prohlídku napínaných stropních podhledů do vzorkovny v Lomu u Mostu.
V průběhu prohlídky se můžete při šálku kávy informovat
o osvědčeném systému stropních
podhledů PORTAS. Jejich katalog je pro vás již připraven.
Ing. Přemysl NIGRIN
Odborný závod PORTAS
Osecká 337
435 11 Lom u Mostu
www.portas-nigrin.cz
Fotografie interiérů se stropními podhledy pořídili spokojení zákazníci.
Odborný závod PORTAS, Osecká 337, 435 11 Lom u Mostu
www.portas-nigrin.cz
Navštivte nás: 777 963 881 (technik František Došek)
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
Chcete mít doma dveře, které jsou
v souladu s módními trendy?
Dveře s rámovou konstrukcí se začaly v Česku ve větším měřítku prodávat v loňském roce. Díky modernímu designu se staly
prakticky hned velmi oblíbenými a zákazníky žádanými.
Škála dekorů, ve které je možné je pořídit, je bohatá – dveře tedy
snadno doplní jakýkoliv interiér.
STABILNÍ KONSTRUKCE
Ve srovnání s dveřmi s klasickou sendvičovou konstrukcí se rámové dveře vyznačují na první pohled moderním a jednoduchým designem bez zasklívacích lišt. To je
dáno odlišnou technologií výroby,
jež na rozdíl od vyřezávání otvorů
a lemování lištami spočívá ve vsazování jednotlivých prosklených
nebo plných výplní do rámu.
Rám i plné výplně jsou vyrobeny z polotvrdé dřevovláknité
desky (MDF) a díky tomu je konstrukce pevná a stabilní.
éru. Rámové dveře jsou opatřeny
tvrzeným bezpečnostním sklem
v matném provedení,“ doplňuje
Roman Balín.
Rámové dveře jsou vyráběny
podle ČSN, mohou tedy být umístěny do klasické kovové zárubně.
Další možností je zakoupení dveří s obložkovou zárubní ve
stejném dekoru.
Je možné také pořídit rámové dveře v odpovídajícím dekoru
v posuvném provedení. Je na výběr posuv do stavebního pouzdra
a posuv na zeď.
3D EFEKT
Nabídka dekorů je široká – sladit vzhled dveřního křídla se stylem
vašeho interiéru nebude žádný problém, ať už se rozhodnete pro fólii
odolnou proti oděru nebo CPL vyznačující se vyšší odolností proti
mechanickému poškození. „Někte-
ré fólie mají navíc tzv. 3D efekt, jejich povrch je hladký, ale na lidské
oko působí trojrozměrně a dokonale
tak dotváří kresbu dřeva,“ upřesňuje Roman Balín. Proto se před nákupem vyplatí navštívit specializovanou prodejnu, kde je možné vidět širokou škálu dekorů na vlastní oči.
Text: Lada KAMENÍKOVÁ
Foto: SEPOS
Podrobnější informace získáte
na internetu (konkrétně na adrese
www.sepos.cz).
LUXUSNÍ VZHLED
Luxusní vzhled rámových dveří podtrhují „oblé hrany“, které
mohou být vzhledem k interiéru
nebo vkusu zákazníka designovou
předností. „Oblé hrany dveří také
umožňují zakončení povrchové
fólie ve vnitřní části polodrážky,
kde esteticky neruší vzhled dveřního křídla. Použití této inovativní technologie přináší nejenom estetický efekt, ale zároveň jsou hrany dveří odolnější vůči poškození,“ říká Roman Balín, vedoucí
mostecké pobočky firmy SEPOS,
předního prodejce dveří a výrobce
zárubní se sítí vzorkových prodejen po celé republice.
Dveře s rámovou konstrukcí z kolekce BRANDY (viz str. 44 – SEPOS).
REGULACE SVĚTLA
Pestrá nabídka modelů je rozdělená do jednotlivých kolekcí.
„Každá kolekce je dostupná v několika dekorech a nabízí mnoho
navzájem sladěných podob dveřních křídel, jež se liší mírou zasklení a umožňují tedy regulaci světla v různých částech interi-
Dveře s rámovou konstrukcí z kolekce TIGA (viz str. 44 – SEPOS).
12
CO NOVÉHO
V JINÝCH
DRUŽSTVECH
SBD POKROK PRAHA
55. výročí
Největší pražské bytové družstvo
slaví. Letos si připomíná 55. výročí založení. „Je až neuvěřitelné, že
přečkalo změny politického a společenského systému, krizová 60.
leta minulého století, normalizaci,
revoluci v roce 1989 s následným
rozdělením státu na českou a slovenskou část i počátky budování
nového státu,“ zhodnotil předseda
představenstva Oldřich Sova. Byť
družstvo bylo založeno až v říjnu,
slaví už nyní – formou připomínání jeho vzniku na různých akcích.
Výročí se bude věnovat v každém
čísle také zpravodaj Krok za krokem. „Jsem velmi rád, že se podílím na úspěchu družstva v posledních letech, kdy se daří držet vyrovnané hospodaření a kdy jsme
se stali neopomenutelnou součástí
českého trhu s nemovitostmi a jejich správou. Za to patří poděkování představenstvu a dalším orgánům, zaměstnancům i shromáždění delegátů,“ řekl Oldřich Sova. Připomněl, že polistopadový vývoj sice přinesl demokracii, ale zároveň
i tvrdou konkurenci, jež nutí stále
víc přemýšlet o nových možnostech činnosti Pokroku.
OSBD ČESKÁ LÍPA
Na hranici únosnosti
Co nejvíc hýbe naším rodinným
rozpočtem? Jsou to určitě náklady
na bydlení. A co nejvíce hýbe náklady na bydlení? Náklady na topení a ohřev teplé vody. Problematika ceny tepla zajímá každého
z nás. Otázky položily a záhy si odpověděly webové stránky družstva.
Reagovaly tím na skutečnost, že
se v České Lípě uskutečnil seminář se zástupci domů napojených
na centrální zdroj tepla, pořádaný
ve spolupráci s dodavatelem tepla,
Českolipskou teplárenskou a. s.
A výsledek semináře? „Pokud je
někdo přesvědčen o výhodnosti
vlastního zdroje, seminář mu názor nezměnil. Mnoho účastníků
ale pochopilo, že každá mince má
dvě strany a že i vlastní zdroj tepla má svá rizika a provozní problémy a že výsledná cena nemusí být
až tak výhodná, jak nám občas někteří rádoby odborní prodejci plynových kotelen či tepelných čerpadel tvrdí. Na druhou stranu je cena
tepla v České Lípě (cca 700 Kč/GJ)
na hraně únosnosti, o čemž svědčí i vzrůstající neklid mezi uživateli
bytů a množící se dotazy na možnost odpojení od centrálního zdroje tepla,“ konstatoval vedoucí technického úseku družstva Vlastimil
Kouřimský.
Připravil: (pp)
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
I bez havíře Vlastimila Vozky
se snadno dostali do dolu
NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY
Pěkně trapnou situaci zažilo SBD Krušnohor coby pořadatel
pravidelného dubnového zasedání Rady bytových družstev
severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj).
Každým rokem vyjíždějí členové rady (zástupci družstev) za
svá humna na Mostecko, aby načerpali nové poznatky ze života
našeho družstva, Sdružení Mostečané Mostu a Severočechů.cz
v rámci rozvíjení příkladné spolupráce mezi uvedenými subjekty
a statutárním městem Most. Členové rady nikdy neskrývali svoje
překvapení nad tím, jak to v Mostě dobře klape a jak se daří dělat
politiku ve prospěch občanů.
Letos zkušenosti čerpali zase –
tentokrát v oblasti mistrného překonávání podrazu nezodpovědného politika.
Co se vlastně stalo? Hlavní postavou těchto setkání byl vždy
mostecký primátor Vlastimil Vozka, který dopodrobna informoval
o dění v Mostě, o plnění volebního programu, o tom, že město
a družstvo jsou spojené nádoby,
což Mostu a jeho obyvatelům náramně prospívá. Vlastimil Vozka
v předchozích letech neváhal vyjet až na Horu Svaté Kateřiny či
zajet do Litvínova nebo zajít do
mostecké sportovní haly, kde se
zasedání rady konala.
Letos – kdy rada jednala přímo
na správě SBD Krušnohor – se
nedostavil. Rada mu dokonce vyšla vstříc tím, že stanovila termín
jednání podle jeho časových možností. Primátor (a také člen představenstva družstva) nepřišel.
„Hlavním tématem je spolupráce obcí a bytových družstev,“
zahájil jednání předseda rady Karel Jedlička.
„Co se týče dnešního programu, věci k projednání se nakumulovaly proto, že tento pozdější termín si vybral jako jediný možný Vlastimil Vozka. Řekli jsme si, že se mu podřídíme,
protože pan poslanec má pochopitelně mnoho termínových problémů. Mohu vám nyní sdělit,
že se na nás vykašlal a nepřijde,
i přestože termín před několika
dny potvrdil. Včera večer mi poslal esemesku, že prostě nepřijde,“ prožil si chvilku trapnosti
Předsedovi rady Karlu Jedličkovi poskočilo srdce radostí, když viděl v důlní
expozici vagony. Řadu let byl totiž strojvedoucím.
vysvětlováním ředitel družstva
František Ryba.
Přítomným vysvětlil, že Vlastimil Vozka má ve městě velké
problémy, dokonce tak velké, že
ho mohou stát primátorské křeslo. „Asi se s Vlastimilem Vozkou
už nikdy neuvidíte,“ odtušil František Ryba.
Na jednání rady se po několika
minutách ochotně dostavila „náhradnice“ za chybějícího hlavního hosta – první náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Obsah
jejího vystoupení zveřejňujeme
na dvoustraně 22 – 23.
Členové rady nakonec neodjížděli z Mostu zklamáni. Jednak
obsah vystoupení Hany Jeníčkové je velice zaujal, což se projevilo v docela bohaté diskusi, a jednak v neformální části akce byla
naplánována exkurze do Podkrušnohorského technického muzea.
Členové rady si v ní prohlédli
nové expozice stěnování a rudného dobývání, venkovní areál s vystavenou kolejovou technikou
a neformálně pobesedovali s ředitelem muzea Zbyňkem Jakšem.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Zraněný Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev, přijel z Prahy
objasnit radě, jak to vypadá v praxi
s uplatňováním nové legislativy.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
Krušnohorská děvčata vystavují
Znáte je ze správy družstva jako úřednice orientující se
v mnoha tiskopisech, dělající vyúčtování, upřesňující stavební či jinou dokumentaci, přenášející hory šanonů papírů
do archivu či jinam. Tyto skromné dámy mají ale ještě jednu tvář – tu, kterou neznáte.
Chcete ji poznat? Zavítejte do
Městské knihovny Most. Do konce května v ní probíhá výstava rukodělných výrobků tří pracovnic
obsah se mi stal motivací pro další tvorbu. Je orientována na vločky
a hvězdy. Existuje spousta knížek
o korálkování a podle nich zkouším
la do vytváření, andělíčků, věnečků,
a k Velikonocům si připravila kytičky jako ozdobu na jarní větvičky.
Po vzoru ostatních mladých
amatérských umělců zkouší štěstí v internetové galerii www.fler.
cz. Ta sleduje ohlasy veřejnosti na
tvorbu mladých umělců a snaží se
je také prodávat. Každá koruna se
hodí – zvláště mladému člověku.
Kateřina Rybová miluje vánoční hvězdičky. Mají různé tvary a jsou v různých velikostech.
Krušnohoru. Jsou jimi Kateřina Rybová, Martina Feiglová a Zdeňka
Bertlová.
KATEŘINA RYBOVÁ
Kateřina Rybová je referentkou
na technickém úseku. Jen co se za
ní zavřou dveře kanceláře, opouští chladný svět různých výkazů
a technické dokumentace a vniká
do prohřátých sfér fantazie, v níž se
rodí návrhy na konkrétní rukodělné
výtvory.
Kateřina používá metodu korálkování. Označení je odvozeno od
používaného materiálu – korálků.
„Navlékají se na drátek a ten se za
pomoci kleštiček utahuje,“ popsala
tvůrkyně.
Kateřina se svému koníčku věnuje každý den. Obětuje mu i několik hodin.
Konkrétní podobu výtvorů volí
podle časového období. Před Vánocemi se věnovala především sněhovým vločkám. Ty se těšily na salonu mosteckých výtvarníků Zde domov můj 2 pozornosti návštěvníků.
„Udělala jsem si předvánoční výzdobu pro sebe, rodinu a přátele.
Jako dárek jsem dostala knihu. Její
různé metody. Například na podzim
jsem vytvořila ježka ze slámy, provázků a šišek, na svátek Valentýna
srdíčka,“ uvedla Kateřina.
Proč ji vlastně baví práce s korálky? „Protože rozvíjejí fantazii,
v mysli mi otevírají kouzelný svět,
připadám si v něm jako v pohádce,“ říká mladá tvůrkyně.
Profesionální korálkářkou se
stát nechce, i když její výtvory mají
mezi přáteli a rodiči pozitivní ohlas.
To ji motivuje k rozšiřování rukodělné tvorby. Vedle vloček se pusti-
Kateřina zatím nikdy neprodávala,
ani na trhy nechodila, ale pokud se
vám některý z výtvorů líbí, jistě se
s autorkou domluvíte. Kontakt na
ní je: [email protected]
MARTINA FEIGLOVÁ
Tvorbu pracovnice ekonomického úseku družstva, která je v současné době na mateřské dovolené, jsme
vám podrobně představili v Krušnohoru č. 2/2014 na dvoustraně
12 – 13. Proto dnes jen stručně při-
Zdeňka Bertlová a její koníček – pletení z pedigu.
pomínáme: Martina tvoří z recyklovaného papíru. Využívá reklamní letáky, noviny a pásky do elektronických pokladen, prostě recyklovaný
papír. Spousta lidí ale podléhá dojmu, že jde o výrobky z bužírky, ne
z papíru. V tvorbě Martiny Feiglové převažují různobarevné zvonky,
a když Martinu přestanou na chvíli bavit (za měsíc jich dokáže udě-
Martině Feiglové dělají radost zvonečky a košíky.
lat 39), vyrobí pár košíků. Odběrateli produktů jsou rodinní příslušníci a známí.
ZDEŇKA BERTLOVÁ
Do třetice všeho dobrého. Tuto
tvůrkyni vám podrobně představíme formou rozhovoru v následujícím vydání zpravodaje, kdy společně s ní zhodnotíme výstavu krušnohorských děvčat. Zatím jen prozradíme, že je pracovnicí technického
úseku a že se ručním pracím věnuje
od dětství. Má plnou podporu rodiny v rozvíjení koníčku. Základním
materiálem je pedig. Z něho se dá
vytvořit opravdu všechno možné,
takže se nenechte zmást snímkem,
na němž Zdeňka plete košík. Fotografie, které přineseme příště, vám
dokážou, že ruce techničky jsou
natolik šikovné, že dokážou stvořit pravá umělecká díla. Navštivte knihovnu, tam se přesvědčíte na
vlastní oči. Máte nejvyšší čas. Výstava končí poslední květnový den.
Text a foto (2x): Petr PROKEŠ
Foto (1x): archiv
Zdeňky BERTLOVÉ
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Do Mostu vstoupila nová technologie
mytí automobilů: je levná a šetrná
Technologii můžete využít na parkovišti autocentra městské
policie v ulici Pionýrů v Mostě. Mytí je kvalitní, šetrné a levné.
Stojí od 10 do 50 korun. Myčka se jmenuje Tixexpress.
Myčka tohoto typu vybudovaná v Mostě je šestou v Česku.
Podle dosavadních zkušeností je
oblíbena hlavně muži. Ti si doslova hýčkají vůz, mytí provádějí přesně podle svých představ.
Technologie Tixexpress je postavena na pěti programech. „Programy si můžete libovolně volit a ukončovat, libovolně vynechávat, protože si kupujete čas.
U nás máte 7,5 minuty za 50 korun. Za tuto dobu dokážete auto
umýt. Stihnete všech pět programů. Výsledkem je perfektně umyté auto,“ popsal Miroslav Bačík,
jednatel a výkonný ředitel varnsdorfské společnosti To&MiVdf,
která myčky zřizuje a provozuje.
 Program č. 1: vysokotlaké
mytí vodou horkou 60 stupňů
s přidáním šamponu
 Program č. 2: je činnost kartáče z přírodní srsti, jímž protéká aktivní pěna, šampon;
smyje zaschlé mouchy a nečistoty
 Program č. 3: oplach studenou vodou
 Program č. 4: voskování
 Program č. 5: oplach demineralizovanou vodou
Samoobslužná myčka Tixexpress je otevřena nonstop. Od
8.00 do 20.00 hodin jsou navíc k dispozici dva zaměstnanci,
kteří na požádání poradí s volbou programů nebo auto přímo
umyjí – a to zdarma.
„Nechci dávat v klasických
myčkách 150 korun za kartáčově mytí, které je mizerné a ještě k tomu poškozuje lak vozu.
Přitom si doma musíte auto ještě domýt, zbavit zaschlých mušek atd.,“ vysvětlil Miroslav Bačík důvody toho, proč si svůj vůz
myje již jen v myčkách Tixepress. Vůz má vždy krásně čistý a navoskovaný, pořádně „nablýskaný“.
Mytí začíná vysokotlakým ostřikem vozu vodou.
Otevření myčky přihlíželi Hana
Jeníčková a Jiří Hincák.
„Navíc jsme nositeli označení ekologicky přívětivá inovace.
Naše materiály jsou ekologicky
odbouratelné a nezatěžují životní prostředí,“ informoval Miroslav Bačík o účasti firmy v soutěži Česká inovace.
Denní kapacita myčky je 300
až 400 automobilů. Minulý měsíc bylo na všech myčkách Tixexpress umyto 20 tisíc automobilů. Na webu www.tixepress.cz
můžete díky instalovaným kamerám sledovat provoz na nich.
„Město Most je skvělým příkladem, jak může fungovat spolupráce samospráv a soukromého subjektu,“ zhodnotil Miroslav
Bačík. Velmi poděkoval první náměstkyni primátora Haně Jeníčkové (Sdružení Mostečané Mostu) za její vstřícný postoj k rozvinutí vzájemné spolupráce. Díky
jejímu porozumění se podařilo
vyřešit problém s původním pozemkem, na kterém firma nemohla stavět (ale podpořila vznik nového parkoviště na něm). Myčka
byla postavena na novém místě –
na již zmíněném parkovišti hlídaném městskou policií v ulici Pionýrů. Jde o investici za šest milionů, stavba trvala tři měsíce.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Miroslav Bačík seznamuje s postupem mytí.
Myčka má čtyři provozní a jeden technologický box.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
O domě vedeném odpůrkyní půjček
JAK JSME ZAČÍNALI (84)
v přízemí byly zatepleny podlahy,
takže nyní mají v bytech příjemně
teplo, neprotahuje do nich ze sklepů,“ popsala předsedkyně.
LIDSKÝ PŘÍSTUP
A nyní družstevníci zase šetří. Chtějí se pustit do dalších vylepšení v domě. „Jsem odpůrkyní
půjček. Neberu si je ani pro svoji domácnost. Myslím si, že i mně
by jako bydlící vadilo, že bych
kvůli úvěru musela více peněz dávat do fondu údržby, tudíž na nájem,“ přiznala předsedkyně. Lidský přístup k výkonu funkce považuje Dagmar Rauschová za základ své činnosti.
Až bude našetřeno dostatek peněz, použijí se na rekonstrukci rozvodů odpadu. Ze dvou projednávaných variant si vybrali tu, která
umožní udělat práce až po příslušenství v bytech, což jsou odbočky
k umyvadlům, vanám a kuchyňským dřezům. Nyní čekají na rozhodnutí výroční členské schůze.
Zatímco na zadní části domu (na snímku) je krásně vidět barevné řešení fasády, přední části dominují zasklené balkony.
Vykonává dvě funkce najednou. Je domovnicí a předsedkyní samosprávy. Jmenuje se DAGMAR RAUSCHOVÁ a „šéfuje“
SA 43 v dlouhém domě o devíti
vchodech stojícím na Luční ulici
v horní části litvínovského sídliště
Janov. Je to blok I.
to může na schůzích devítičlenného výboru SA předkládat podnětné návrhy k řešení toho či onoho problému, a naopak informace o probíraných záležitostech
ve výboru může snadno přenášet mezi bydlící, protože je s nimi
v denním kontaktu.
SOUBĚH = VÝHODA
DVEŘE
„Řadu let dělám domovnici. Zhruba před čtyřmi roky jsem
byla zvolena do funkce předsedkyně samosprávy. Nijak jsem o ni
neusilovala, protože jako domovnice mám práce dost, ale předchozí předseda se vzdal funkce, a já
dostala důvěru,“ popsala Dagmar
Rauschová.
Říká, že souběh funkcí zvládá. Vlastně obě se doplňují. Jako
domovnice má dokonalý přehled
o tom, co dům potřebuje, a pro-
Přiznává ale, že ne vždycky
měla na růžích ustláno. „Začátky ve funkci předsedy byly těžké.
Předchůdce mi toho moc neřekl,
a tak jsem si musela všechno doslova osahat sama,“ posteskla si.
Dům přebírala zateplený v zadní části, v bytech byla plastová
okna, výjimku tvořila okna v přízemí, suterénu a ve vchodových
dveřích. „S výborem jsme se po
mém nástupu do funkce dohodli, že nejdříve zajistíme nové dve-
ře,“ zavzpomínala. Vybraná firma
je nainstalovala. Jsou tak šikovně
udělané, že nepoznáte, že nejsou
z plastu. Jejich výrobním materiálem je kov. Pro janovské poměry nutnost, dveře musejí něco vydržet. „Každému se naše dveře
líbí. Jsou vysoce kvalitní,“ sdělila Dagmar Rauschová. Jejich nákup si družstevníci hradili z fondu údržby.
OKÉNKA A SKLEPY
Když našetřili další peníze, zateplili si suterén a vyměnili sklepní
okénka, v zadní části domu je nechali zazdít a namísto nich zřídili
větrací otvory s mřížkami. „Změn
se dočkaly i sklepy. V některých
byla tři okna, což se nám zdálo
zbytečně moc, a tak jsme nechali
jedno zazdít, jedno zafixovat a další upravit jako výklopné. Bydlícím
FERDA MRAVENEC
„Dělám všechno. Jsem Ferda
mravenec – práce všeho druhu,“
popsala pracovní náplň domovnice. Dagmar Rauschová se nebojí
mužských prací, jako jsou výměna
zámků FAB či zadlabacích zámků,
s přehledem zvládá další technické úkony. Výměna žárovek je denním chlebem. „Udělám cokoliv,
například také stříhám živý plot,
sekám trávu, starám se o květiny
a keře před domem, čistím chodníky od sněhu. Jsem ráda, že jsou
mezi námi lidé, kteří si toho všímají a dokážou pochválit. Dokonce už mi poslali esemesky s poděkováním. Naopak jsou zase bydlící, kteří pomlouvají a po Janově
roztrušují, že se flákám. Holt i s takovými lidmi se musí člověk v domě se 144 byty naučit žít,“ uzavřela Dagmar Rauschová.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Softex slaví 20 let – s novou televizí!
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Společnost Softex slaví v tomto roce dvacáté narozeniny.
Pro uživatele Centrální informační sítě (CIS) připravila
překvapení – novou TV! Zeptali jsme se na ní ředitele oslavence MIROSLAVA PRŮŠI.
S novou TV je spojen pojem
„time shift“. Co znamená?
Jak jsem slíbil, v rámci oslav
dvacetin Softexu připravujeme
řadu dárků a novinek. Rád touto cestou sděluji družstevníkům
a vlastníkům bytů užívajícím digitální televizi IPTV2, že začátkem
dubna byla v CISu spuštěna rozšířená služba „time shift“, což znamená „posun v čase zpět“. Divák
má nyní možnost sledovat odvysílané pořady zpětně až o 48 hodin a rovněž všechny takové pořady z minulosti si nahrát. Jsme
hrdi na to, že jako první v Česku
nabízíme klientům tuto nově rozšířenou službu, jež není dodatečně
účtována.
Proč jste použil označení IPTV2?
Protože v CISu ještě funguje
IPTV1, což je televize, která využívá set-top-box AMINO a služby s přidanou hodnotou (včetně
posunu v čase) nenabízí. Proto žádám všechny družstevníky a vlastníky bytů, kteří dosud používají
tento archaický set-top-box AMI-
NO, aby nás kontaktovali a následně provedli změnu. Podmínky
změny, jež není zpoplatněna, vám
ochotně sdělí naše operátorky na
známém čísle 840 77 88 99.
Jak to vypadá s možností ovládat televizory prostřednictvím
chytrých telefonů a tabletů?
Po absolvování nezbytných
schvalovacích řízení a legislativní administrativy jsme připravili
další dárek pro SA a SV. Už žádné televizní ovladače! Televizory
budou moci ovládat pomocí mobilního telefonu s využitím aplikace pro iOS a Android. Bude možné provádět organizaci nahrávek,
přepínání programů, vypínání set-top-boxu a další. Předpokládáme,
že tuto službu nabídneme v průběhu května. Potřebná aplikace pro
tablet nebo chytrý telefon bude
k dispozici zdarma.
A jak to bude v případě sledování naší televize na tabletu
nebo mobilu?
I tato volba bude k dispozici.
V jejím případě ovšem hraje svou
roli zákon, jenž neumožňuje tuto
službu nabídnout zdarma. Výše
poplatku ještě není definitivně stanovena.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Poznámka redakce: Další informace o nové digitální TV přineseme v dalším čísle Krušnohoru.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
Co byste měli vědět o výbuchu v bytě
či domě z hlediska pojištění
Výbuch v bytě či domě je nepříjemná událost. Jeho následkem jsou zpravidla velké materiální a finanční škody. Co
bychom měli vědět pro takový případ z hlediska pojištění?
(nesnižuje se o ni pojistná částka
nemovitosti).
Kromě nemovitosti je pro toto
riziko sjednáno i POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ s limitem 300 tisíc
korun a zásob s limitem 500 tisíc
korun – sloužících ke správě bytového fondu, případně technologie
VS a elektroniky.
Movité věci a elektronika správy
(Most a Litvínov) jsou řešeny zvlášť.
Ilustrační foto: Petr PROKEŠ
CO JE POJIŠTĚNO
Na výbuch je každá nemovitost pojištěna na REPRODUKČNÍ
HODNOTU – to znamená na potřebné náklady na znovupořízení
nové nemovitosti stejného rozsahu.
Dále je pojištěna LIKVIDACE
SUTI – ta je na částku do 10 procent z pojistné částky nemovitosti
NÁZORNÝ PŘÍKLAD
Pro snadnější vysvětlení uvedu příklad na fiktivní nemovitosti
menší ceny (60 milionů korun):
Při totální škodě pojistitel vyplatí částku 60 milionů korun na
výstavbu nové nemovitosti + částku do 6 milionů korun na likvidaci
suti (tedy max. 66 milionů korun).
Pojistnou částku pro likvidaci suti lze doložkou za úplatu na-
KAM SE OBRÁTIT
PRO PODROBNÉ
INFORMACE
Čestmír EŠLER
CZ-TRAIT, a. s., Stavbařů 39
434 01 Most - Velebudice
tel./fax: 476 703 419
mobil: 777 828 777
[email protected]
[email protected]
výšit, těch 10 procent je zdarma
dle pojistných podmínek součástí živelného pojištění nemovitostí.
Myslím si, že u bytových domů je
částka dostačující.
Dále máme ošetřeno ujednání, že
v případě živelní škody, kdy nepůjde obývat bytová jednotka (či více
bytových jednotek) nahradí pojistitel veškeré měsíční platby spojené s užíváním bytu (bytů) do částky
šestinásobku těchto nákladů.
NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ?
Jen pro informaci: jiný pojistitel
u drobných společenství vlastníků
(jednoho domu nespadajícího pod
správu Stavebního bytového družstva Krušnohor) sjednává pojištění
nákladů náhradního ubytování. Je
to tak trochu jiná forma zmiňovaných nákladů užívaného bytu, co
máte v pojistné smlouvě.
Pokud byste chtěli, mohli bychom pouze nad rámec poptat
u Kooperativy, zda lze též pojistit
i náklady na nějaké dočasné ubytování, tím by se náhrada ještě
znásobila.
ŘÁDNĚ OŠETŘENO
Pojištění pro případ výbuchu nemovitosti je samozřejmě v pojistné smlouvě Stavebního bytového
družstva Krušnohor řádně ošetřeno (totožně s rámcovou smlouvou
se Svazem českých a moravských
bytových družstev – SČMBD).
Čestmír EŠLER
předseda představenstva
makléřské pojišťovací
společnosti CZ-TRAIT, a. s.
FOTOOBJEKTIVEM PŘEDSEDKYNĚ
Ani plastem zloději nepohrdnou
Nad drzostí zlodějů člověk nevěřícně kroutí hlavou. I my jsme
si ji málem ukroutili, když jsme
se dívali na to, co nám – vlastníkům bytů v bloku 250A na mostecké ulici Zdeňka Fibicha v centru města – způsobili.
Již téměř pět let máme vyměněna okna v domě, a to i ve
sklepních prostorách. S plastovými okny jsme spokojení. Nejenže
dobře vypadají a zlepšují tak celkový vzhled domu, ale oproti těm
předchozím (dřevěným) výrazně
snížily míru hluku přicházejícího
z ulice, úniky tepla z bytů, výrazně se snížila i míra průchodu prachu z ulice do bytů.
Abychom nenechavce zbytečně nedráždili či přímo je neprovokovali k nekalým činům, nechali
jsme si nainstalovat poplastované
parapety. Na první ohled vypadají
jako plastové.
Pravda, vydržely. Ale jen do
začátku letošního února. Někdo
našel zálibu v plastových předmětech, nebo něco staví a vyhlédl si k doplnění sbírky či stavebního materiálu právě parapety z našeho domu. Během jediné
noci jich šest zmizelo, dva jsou
zničené. Tu noc „přežily“ u nás
v domě jen dva. Jak dlouho ještě
vydrží? Nenechavcům a zlodějíčkům nechť ty ukradené „dobře slouží!“
Zaplatíme si nové. Co taky jiného nám zbývá? Ale je mi líto
bydlících, kteří platí stále dokola za škody způsobené cizími nenechavci či vandaly, prostě kazisvěty.
A z jakého materiálu budou
nové parapety? Přiznám se, že
nevím, jaký by byl ten nejvhodnější, aby se mu podařilo „přežít“
v našem domě další noční nájezdy. Poradíte mi?
Text a foto:
Blanka NEŠPOROVÁ
předsedkyně SV 197, Most
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
„Stavebko“ nezatracujte, bude se hodit
VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (11)
V některém z předchozích pokračování tohoto seriálu
jsme si říkali, že základem úspěšného spoření pro dlouhodobé cíle je vytrvalost. Toto kritérium splňuje mimo jiné
i stavební spoření, které u nás patří k jedněm z nejoblíbenějších spořicích nástrojů.
Jako každá investice má své nepopíratelné výhody, ale také jisté
vady na kráse. Pojďme se dnes podívat na jeho parametry, abychom
mohli určit jeho místo ve vyváženém portfoliu.
STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK
NENÍ K ZAHOZENÍ
Je snad už jen málokdo, kdo by
za uplynulá dvě desetiletí nepřišel do styku se systémem stavebního spoření. Pro připomenutí těch
hlavních momentů to ale vezmeme pěkně popořádku.
Stavební spoření má jako jeden z mála produktů na trhu výhodu v podobě státního příspěvku.
Ten představuje 10 procent z naspořené částky a jeho výše činí
maximálně 2 000 Kč, přičemž po
uplynutí tzv. vázací doby (šest let)
může občan s celkově naspořenou
sumou volně nakládat a utratit ji za
cokoliv. Právě proto se na stavební spoření lze dívat i jako na výhodný způsob spoření. Platí také,
že úroky ze spoření podléhají patnáctiprocentnímu zdanění jako jakýkoliv jiný příjem.
BEZPEČNÝ ZPŮSOB
SPOŘENÍ
Vedle původního účelu (tedy
k nákupu, stavbě či rekonstrukci
nemovitosti) lze stavební spoření
použít i jako výhodný a bezpečný
způsob ukládání peněz, s nimiž má
majitel jiné plány. Může stavební
spoření využít třeba ke spoření na
penzi, ke spoření dětem, případně
jen k ukládání volných finančních
prostředků. V těchto případech se
na stavební spoření lze dívat vlast-
ně jako na jistou formu termínovaného vkladu, ovšem se státním
příspěvkem jako bonusem. Právě
proto je „stavebko“ zajímavé i pro
ty, kteří už mají problém s bydlením vyřešený.
Stavební spoření je zejména
v době ekonomické krize jedním
z velmi bezpečných způsobů spoření. Nemusíte se zajímat o vývoj na světových trzích, stačí pravidelně spořit a státní příspěvek
máte na dosah. Po uplynutí vázací doby šesti let (což může patřit
ke zmíněné vadě na kráse, protože k penězům se dříve nedostanete) si můžete úspory vybrat a použít na cokoliv. Během této doby je
třeba počítat s počátečním poplatkem ve výši 1 procenta z cílové
částky a také s poplatky za vedení
účtu. Ty se pohybují okolo 250 korun ročně.
GARANCE ÚROKU
Nespornou výhodou stavebního spoření je možnost spořit postupně po malých částkách. V případě, že si potřebujete koupit byt
nebo rekonstruovat dům, víte, že
můžete využít výhodného úvěru.
Ano, skutečně výhodného, protože už při uzavření smlouvy o stavebním spoření máte garantovanou úrokovou částku 3,7 procenta. Řeknete si možná žádná sláva,
vždyť hypoteční úvěry se dnes
dají sehnat mnohem levněji. To
je sice pravda, ale všude se také
můžete dočíst o tom, že úrokové
míry jsou na svém dně a dlouho
u něj nevydrží, začnou stoupat.
U stavebního spoření máte úrokovou míru garantovanou po celou dobu splácení úvěru.
REKONSTRUKCE,
NEBO NEMOVITOST
V případě, že se rozhodnete využít stavebního spoření k vypůjčení peněz na rekonstrukci či pořízení nemovitosti, počítejte s několika
omezeními.
V první řadě dostanete půjčku
pouze na nákup obydlí, které je určeno k trvalému bydlení. S pořízením chaty či s její opravou proto neuspějete.
Na druhou stranu není nutné,
aby půjčka byla ze stavebního spoření využita na nákup obydlí pro
vás. Můžete si zažádat i o úvěr, který by měl vyřešit bytovou situaci
vašich přímých příbuzných, tedy
rodičů, prarodičů, dětí či manžela
nebo manželky.
NA CO LZE
„STAVEBKO“ VYUŽÍT
Smlouva o stavebním spoření
bývá definována jako listina, jejímž
prostřednictvím účastník stavebního spoření získává možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření za
účelem financování bytových potřeb. Jenže právě termín „bytové potřeby“ bývá kamenem úrazu. Představa stavební spořitelny a žadatele o úvěr se může často lišit. Obecně lze říci, že pevné součásti obydlí
či rekonstrukce prostor takzvaně na
klíč by měla být bez problému. Žadatel o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření by tak mohl své úspory
i vypůjčené peníze využít například
na zasklení balkonu, výměnu oken
či vyzdění bytového jádra.
STAVBY NA KLÍČ
JSOU VÝHODNÉ
Problém nastává v momentě,
kdy by se klient stavební spořitelny rozhodl pro rekonstrukci WC
a koupelny svépomocí. Vše včetně práce dostane proplaceno jedině v případě, že si najal specializo-
KDO JE
Mgr. JAN MARTÍNEK
A JAK HO
KONTAKTOVAT
 Nezávislý finanční konzultant
 Kancelář: ul. Pionýrů 2806
(VŠFS), 434 01 Most
 Tel.: 605 000 255
 E-mail: jan.martinek@
ovbmail.cz
 Další rady a tipy najdete na
www.jan-martinek.cz
vanou firmu, jež rekonstrukci provedla takzvaně na klíč. Pokud by se
majitel snažil o předělání koupelny
a WC svépomocí, může počítat jedině s úhradou pevných částí (jako
je vana či obklady).
PTEJTE SE SVÉHO PORADCE
Pokud víte již nyní, na co byste v budoucnu chtěli využít své stavební spoření, informujte se u svého finančního poradce na to, zdali je možné vámi zamýšlenou věc
z úvěru financovat. Jestliže máte
smlouvu již uzavřenou, ujistěte se
o tom, že peníze můžete využít na
vámi vybraný účel. V opačném případě nezbývá nic jiného, než přehodnotit své záměry.
Mgr. Jan MARTÍNEK
nezávislý finanční konzultant
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
Dotvořitelé přivezli Masaryka do Mostu
a uložili ho do haly technických služeb
Cesta z Mníšku u Liberce do Mostu nepatří sice mezi nejkratší, ale obnovená socha prvního československého prezidenta ji absolvovala bez úhony. Mníšek je místem, kde
ke zrodu nové sochy TGM v bronzové podobě došlo.
Její dotvořitelé, jak si sochaři a restaurátoři Jaroslav a Ondřej
Šindelářovi z Plzně říkají (původním tvůrcem je sochař Josef Fojtík), ji uložili na matrace v hale
č. 6 v areálu Technických služeb
města Mostu, kde nyní vyčkává
na své oficiální odhalení v centru
Mostu. Ke slavnostní události by
mělo dojít ve třetí dekádě září.
„Byla to nestandardní práce.
Původní socha byla rozřezaná na
200 kusů. Museli jsme najít jednotlivé části, identifikovat je, najít
pro ně na soše správné místo. Části
trupu jsou vytvořeny zcela nově –
na základě dochovaných fotografií. Všechny potíže byly vyřešeny. Aspoň se to v tuto chvíli takto
zdá,“ popsal Jaroslav Šindelář.
staurátorům Šindelářovým dřina na nové mostecké soše. Rádi
by se ještě zúčastnili jejího odhalení v centru Mostu. Dílo má
stát v sousedství městského divadla, v prostoru nedaleko sochy
F. L. Gassmanna. Až se tak stane, bude završeno úsilí iniciátorů obnovy sochy TGM Jaroslava Šindeláře, Jana Berana, Františka Ryby a Václava Valného.
Tito muži spřádali své plány v ro-
ce 2011 v kanceláři ředitele SBD
Krušnohor, následně s vizí seznámili radní a ti je v roce 2012 podpořili vyhlášením veřejné sbírky.
Ta skončila posledním dnem roku
2013. Občané vhodili do šesti kasiček rozmístěných po městě 868
tisíc korun. Zbytek do dvou milionů půjde z pokladny města.
SBĚRAČI KOVŮ
„V Mostě je spousta krádeží
kovů,“ upozornili novináři, když
se pídili po existenci kopie zrestaurovaného díla. Kopie by totiž byla
zapotřebí, kdyby novou sochu hledači kovů poškodili či zcela zni-
PROPOJOVACÍ MOST
PŮL TUNY
Socha váží zhruba pět set kilogramů, vysoká je přes tři metry. Práce na obnově díla trvala dva
a půl roku. Podle vyprávění Jaroslava Šindeláře rekonstrukce začala nejdříve identifikací jednotlivých částí. Potom bylo sestaveno torzo sochy, vytvořen sádrový
model. Byla to piplavá práce velmi náročná na soustředění. Poměrně dlouho trval převod do bronzu.
Slévárna Ještědský bronz potřebovala pět měsíců k tomu, aby sádrový model znovu zaformovala a vytvořila bronzový odlitek.
Rekonstrukce Fojtíkova díla
byla provedena podle dobové dokumentace – podle sochy, jež stála
ve starém Mostě, ale za souběžného užití poznatků o existující soše
TGM v Rakovníku.
Dotvořitelé Šindelářovi – Jaroslav (vlevo) a Ondřej – vyložili sochu z kamionu
a zamířili s ní do haly v areálu technických služeb.
DVA MILIONY
Dokončením práce v hodnotě
dvou milionů korun skončila re-
čili. „Budeme ji archivovat,“ potvrdili oba dotvořitelé zaskočení
otázkou.
Jaroslav Šindelář se ale krádeže sochy neobává. „Předkládám,
že velká hmotnost sochy by vyžadovala jeřáb. Bezdomovci a hledači kovů jeřáb nemají,“ je přesvědčen restaurátor.
Ten považuje likvidaci původní
sochy ve starém Mostě rozřezáním
na mnoho kousků za přinejmenším kuriózní. „Je to asi charakteristické pro tuto oblast. Jinde by
se to těžko stalo,“ odtušil Jaroslav
Šindelář. On sám se s takovým postupem likvidace sochařského díla
setkal poprvé.
Pracovník TSmM ukládá sochu na matrace. Bronzový TGM si zde poleží do
termínu svého slavnostního odhalení v Radniční ulici.
„Musím pochválit příkladný přístup města Mostu. Vyvinulo obrovskou snahu po obnovení díla. Zaslouží za to poděkování, úctu a obdiv,“ zdůraznil dotvořitel. Uvedl, že v Plzni se před
roky podílel rovněž na obnovení
sochy Masaryka. „Bylo to krátce
po revoluci v hektické době plné
změn. Teď už ta hektičnost ustala, nastalo usedání, a s tím souvisí i skutečnost, že se na tyto věci
nepamatuje jako dřív. Zájem pohasíná,“ konstatoval Jaroslav Šindelář. Proto si o to víc váží postoje statutárního města Mostu. Chápe, jaký smysl má obnovená sochy pro místní lidi – jde o propojovací most mezi zlikvidovaným a nově vybudovaným městem. „Socha je relikt z původního Mostu, do nového města patří,
protože toto dílo je víc. Jde o ideály první republiky, které přenáší
do moderní doby a upozorňuje na
Masarykův odkaz. Ten je stále aktuální a dnes možná ještě víc než
tenkrát. Myslím si, že připomínat
odkaz TGM je v dnešní společnosti nanejvýš vhodné,“ zdůraznil Jaroslav Šindelář.
Text: Petr PROKEŠ
Foto: Klárka VYDROVÁ
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Svojí melodičností a nenuceností moje
Noční jízda oslovuje, říká Jan Lepič
LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE
V rádiu je nováčkem. Jeho první pořad byl odvysílán v úterý
29. dubna. Náš rozhovor se ale uskutečnil dva týdny předtím.
JAN LEPIČ, jak se nováček jmenuje, byl tehdy ve velkém
očekávání. Nedal to ale na sobě znát. Prostě kliďas a ještě
k tomu milý společník s notnou dávkou humoru.
drive. Je to prostě pořádná jízda.
Tato muzika je i hodně otevřená, o čemž svědčí skutečnost, že
se v ní dají najít také prvky blues
a folku. Je to prostě hudba úplně
jiná, než jakou známe u nás.
Honzo, jak vůbec došlo k navázání spolupráce mezi tebou
a Gama Rádiem?
Může za to Sláva Valvoda,
majitel V+V Rock baru na Zahražanech. Jednoho dne mě v baru oslovil s informací, že je tady
v regionu dost silná bikerská komunita, která má pod kůží zažitou pro ni charakteristickou muziku. Sláva Valvoda dobře ví, že
mám doma rozsáhlý archiv této
hudby, a tak přišel s návrhem,
že bych mohl nahrávek a svých
znalostí použít ve specializovaném pořadu Gama Rádia. Zrovna tam měl cestu. Za pět hodin
mi volal majitel a ředitel rádia
Petr Petrik, jenž mi sdělil, že by
o tuto muziku měl zájem, protože ostatní rádia – ani ta vysloveně konkurenční – ji nevysílají.
A tak jsme si domluvili setkání,
v jehož průběhu jsme se dohodli
na spolupráci. Nechtěl jsem, aby
můj pořad byl ve stylu těch klasických komponovaných. Přál
jsem si naopak, aby v něm bylo
hodně hudby, aby jej lidé poslouchali třeba při jízdě v autě,
i když se samozřejmě nevyhýbám stručným informacím o kapelách, o tom, kde co natočily, jací muzikanti v nich působí
atd. Mojí představou bylo, aby
se v pořadu hlavně hrálo a lidé
měli možnost poznat něco nového. Domluvili jsme se tedy a já
ve spolupráci s hudebním dramaturgem rádia Martinem Knolem cvičně připravil ukázkový
pořad. Martin mi potom zavolal,
že je dobrý, že dokonce prošel
i vedením rádia a že od příště už
budeme točit naostro. Ten první pořad se bude vysílat v úterý
29. dubna.
Jak se tvůj pořad jmenuje?
Night Drive, to je česky Noční jízda aneb Průvodce světem
jižanského rocku. Drive se odráží v muzice, ta je dobrá nejen pro motorkáře, ale i pro řidiče kamionů. Rádi ji proto poslouchají lidi sedící za volantem.
Svojí melodičností a nenuceností oslovuje. Poslouchat za volantem heavy metal nebo punk – to
se člověk dostává do úplně jiné
nálady, jsou to žánry stojící úplně někde jinde.
O jakou hudbu jde a jakou
spojitost má s komunitou bikerů – motorkářů?
Počátek je za Velkou louží –
v USA. Tam existují početné komunity bikerů a ty pořádají festivaly. Na ně se sjíždějí motorkáři
z celých Států. Srazy jsou velmi
oblíbené, stejně jako muzika, která se na nich hraje. Jde o southern
rock a country rock, což je kombinace několika hudebních stylů. Je
to hudba více melodická, než například heavy metal. Má rytmus,
Odkud budeš čerpat obsah
pořadu?
Budu jej připravovat za využití svého domácího archivu. Mám
v něm tři tisíce CD se southern
rockem a country rockem a ještě k tomu nějakých pět set DVD.
Budou-li mít posluchači Gama
Rádia zájem, mohou se na DVD
přijít podívat do V+V Rock baru.
Znamená to, že Sláva Valvoda má zájem o spolupráci s tebou a že nešlo jen o dohození
tvé osoby do rádia?
Sláva jako majitel klubu má
samozřejmě zájem prezentovat
kapely, které u něj hrají. A do pořadu se docela hodí. Ostatně v hodinovém vysílání se vždycky objeví jedna česká věc. V klubu vystupovaly Pumpa, muzikanti ze
Žlutého psa a další známé kapely,
tak proč jejich skladeb a programu „rokáče“ nevyužít?
Ty sám jsi někdy hrál v kapele?
Ano, hrál. To bylo v letech
1975 – 1979. Jmenovali jsme se
Exit (Východ). Často jsme vystupovali v proslulém Neprakta klubu. Byla to éra středoškolské kapely. Stylově to byl classic rock.
Jezdili jsme po kraji, v létě po
chmelařských oblastech, kde bylo
hodně brigádníků. Hrál jsem na
kytaru. Dokonce jsem zpíval. Potom jsem odešel do Prahy na vysokou školu, ale kluci pokračovali v hraní dál.
Pokud počítám dobře, tak
dnes už jsi předdůchodce?!?
Kdepak! Je mi sice 57 let, ale
jako předdůchodce se rozhodně
necítím. Jistě proto, že jsem velice rád v kontaktu s mladými lidmi.
Z nich čerpám životní energii.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
Vítěz Pavel Platych je z Velebudic
Již druhý ročník soutěže ve svařování s názvem O zlatou
kuklu společnosti SIAD uspořádala Střední škola technická
(SŠT) v Mostě-Velebudicích. Zapojilo se do ní 57 žáků ze
32 škol z celého Česka (od Sokolova po Brno).
Soutěž probíhala ve třech kategoriích – podle metody svařování. Absolutním vítězem se stal zástupce pořádající školy Pavel Platych, jehož sponzorem byla firma
Bilfinger.
METODA 135
tě se získanými 210 body. Třebaže zlatou kuklu obdržel absolutní
vítěz Pavel Platych, vítězi se stali všichni soutěžící. Naší filozofií
totiž bylo heslo, že i ten poslední
je nejlepším svářečem ve své škole,“ doplnil Pavel Barták.
V PŘÍTOMNOSTI
HEJTMANA
„Pavel Platych se stal absolutním vítězem díky svému skvělému výkonu při aplikaci metody
135, tedy v obloukovém svařování tavící se elektrodou v aktivním
plynu. S touto metodou pracovalo celkem dvaatřicet soutěžících.
Tři nejúspěšnější navíc obsadili
i první tři místa v celkovém pořadí,“ informoval ředitel soutěže
Pavel Barták.
Vyhodnocení soutěže a předávání cen se zúčastnili hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, krajský radní Martin Klika,
regionální zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Václav Pavelek, zástupci sponzorů a ředitel velebudické SŠT Karel Vokáč.
METODA 311
UKÁZKOVÁ LEKCE
Druhou nejoblíbenější se mezi
soutěžícími stala metoda 311, tedy
tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenem, kterou si zvolilo sedmnáct žáků. Vítězem této
kategorie se stal Lukáš Loucký ze
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi.
Žák velebudické SŠT Michal Alt
skončil na sedmém místě.
„Soutěž byla ukázkovou lekcí spolupráce výrobní a vzdělávací sféry. Špičkově připravenou
a organizovanou soutěž pochválili formou vyplněného dotazníku i soutěžící a doprovázející pedagogové ze zúčastněných vzdělávacích zařízení. Všem účastníkům gratulujeme ke vzorné reprezentaci svých škol, všem sponzorům děkujeme za hmotnou i morální podporu a pracovníkům
SŠT Most-Velebudice velké díky
za výbornou přípravu náročné
akce,“ uzavřel ředitel soutěže Pavel Barták.
Vedle SIADu a Bilfingeru byly
partnery akce statutární město Most, Hospodářská a sociální
rada Ústeckého kraje, Svaz průmyslu a obchodu České republiky, Evropský parlament, společnosti Fronius, Prodeco a Svářečská škola Uno.
Pořadatelé soutěže nejenže
všem poděkovali, ale vyjádřili také
přání s těmito partnery spolupracovat i při přípravě třetího ročníku
soutěže O zlatou kuklu SIADu.
METODA 111
S poslední metodou 111 (svařování elektrickým obloukem
obalovanou elektrodou) pracovalo zbývajících devět soutěžících.
První místo obsadil Lukáš Fol
ze Středního odborného učiliště
Mladá Boleslav – zařízení Škoda Auto, a. s., pomyslné stříbro
pak získal Vojtěch Lasík ze SŠT
Most-Velebudice.
VELEBUDICE TŘETÍ
„V celkovém pořadí škol dosaženém součtem bodů ze všech kategorií si nejlépe vedli žáci z Vlašimi. Ti vybojovali 243 bodů.
Zástupci SŠT Most-Velebudice
skončili na krásném třetím mís-
Text: Ivan BALÁŽ
Foto: Pavel BARTÁK
Zástupce Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vlašim Jaroslav
Pohůnek při přebírání plakety pro nejlepší školu soutěže z rukou regionálního
zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky Václava Pavelka.
Celkový vítěz soutěže Pavel Platych ze SŠT Most-Velebudice přebírá ocenění
z rukou zástupce společnosti SIAD Miroslava Holuba.
Žák SŠT Most-Velebudice a nakonec celkový vítěz soutěže Pavel Platych
zachycený fotoobjektivem při soutěžním výkonu. Pavla Platycha sponzoruje
společnost Bilfinger. Ta má velký zájem o mladé šikovné řemeslníky, proto je
podporuje i finančně (viz Krušnohor č. 12/2013, str. 24 – 25).
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Předvolební slib vytvořit 2 000 parkovacích
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
První náměstkyně primátora – Hana Jeníčková, člen
Sdružení Mostečané Mostu – zavítala na pozvání SBD
Krušnohor na zasedání Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj), jehož byl Krušnohor
tradičním pořadatelem.
Náměstkyně tak nahradila primátora Vlastimila Vozku, jenž se
bez udání důvodů nedostavil (viz
str. 12). Hana Jeníčková pohovořila o aktuální situaci ve městě ve
vztahu k plnění volebního programu SMM.
NEPŘIZPŮSOBIVÍ
Svoje vystoupení zahájila podrobným informováním o situaci
na sídlištích Výsluní (Šestistovky) a Liščí Vrch (Sedmistovky),
které jsou zařazeny mezi deprivované části města. Jsou přehuštěné
lidmi i automobily. Vyskytuje se
v nich zvýšené množství problémových až nepřizpůsobivých lidí.
Upozornila na to, že slušní občané si často stěžují na chování neukázněných jedinců, kteří narušují pořádek v domech. „Legislativa je taková, že města a obce nemají páky na účinné řešení těchto
problémů. Hovořit o problémech
a přitom se nepokoušet o změnu
stavu je také špatné řešení,“ řekla náměstkyně.
Sdružení Mostečané Mostu
(SMM) proto připravilo k projednání balík nejčitelnějších problémů. „V květnu uspořádáme
v Mostě velký kulatý diskusní
stůl. Pozveme na něj zástupce ministerstev, Úřadu práce ČR, Policie ČR a dalších zodpovědných
institucí. Sedět jenom se založeným rukama a o nic se nepokoušet – to nepomůže řešení problémů,“ zdůraznila Hana Jeníčková.
PARKOVÁNÍ
V Mostě je přes veškerou snahu vládnoucího SMM stále nedostatek parkovacích míst. Proto
občané volají po lepším parkování a dopravě. „Důsledně a zodpovědně jsme se chovali v této oblasti v průběhu celého volebního
ní se Krušnohor, SMM a město
ztotožnily, město na žádost iniciátorů záměru obnovy vyhlásilo oficiální veřejnou sbírku. Podařilo se vybrat 800 tisíc korun.
„Sochu už máme převezenou do
technických služeb, kde zatím
leží na matracích. Je nutno ještě vybudovat podstavec pod ní.
V září bychom ji chtěli odhalit.
Je za 1 milion 800 tisíc korun.
Částku z veřejné sbírky doplníme penězi z městské pokladny
a bude zaplacena,“ informovala
Hana Jeníčková.
MINIMOST
Hana Jeníčková
období. „Dali jsme si za úkol vybudovat ve městě 2 000 parkovacích míst. Ještě není konec volebního období a číslo jsme skutečně naplnili. Nyní je vybudováno
2 111 parkovacích míst. Je to velký počet míst, ale když se podíváte po městě, tak jako kdyby se
nová parkovací místa propadla do
země. Okamžitě se zaplní a přetlak automobilů pokračuje,“ popsala situaci Hana Jeníčková.
MASARYK
„Před třemi roky přišel Krušnohor s návrhem, abychom připomínali provázanost starého
a nového Mostu, aby ve vědomí lidí vznikl most propojující
historii se současností a budoucností. A tak vznikl nápad obnovit
pomník Tomáše Garrigua Masaryka. Ani ne tak proto, že by
Masaryka tady všichni uznávali;
ani ne proto, že před časem bylo
módní stavět jednu sochu Masaryka za druhou. Hlavním důvodem je, že v roce 1935 byla odhalena socha TGM na 1. náměstí
ve starém Mostě. Měla velmi pohnutý osud, byla zničena na padrť,“ připomněla Hana Jeníčková. S myšlenkou na její obnove-
„Měli jsme i další záměry.
Celá leta hovoříme o zřízení parku miniatur MiniMost. Tato aktivita měla být zastřešena 15 ekomiliardami. Jejich osud není nejlepší,“ pokračovala ve výčtu akcí
náměstkyně. Na druhou stranu je
pravda, že ze zmíněného finančního zdroje bylo vybudováno jezero Most, které bude do konce roku dopuštěno. „Již nyní tam
lidé chodí velice rádi, lokalita je
to velice navštěvovaná, jsou už
vybudovány cyklostezky, je šance pro využití prostoru,“ předvídá
Hana Jeníčková. Palivový kombinát Ústí, jenž zodpovídá za rekultivační stavby, má ale problém
s upevňováním svahů.
SPORT A RELAXACE
„Protože město Most z historie
mnoho nezískalo, bylo mu dáno
do vínku rozvíjet se jinými směry. Máme tady na dvou revitalizovaných plochách příjemná místa na odpočinek a rekreaci – Matyldu a Benedikt,“ seznámila přítomné Hana Jeníčková s oblíbenými centry relaxace Mostečanů.
Je zde příjemné koupání. Město
vedené SMM nechalo dobudovat další sportoviště. Před dvěma
roky doplnilo vodní plochy velkými vodními atrakcemi.
„Ve městě máme tři dlouhé in-line dráhy. Jedna z nich je na Benediktu, druhá na Matyldě a třetí
na hipodromu. Ta má délku 3 333
metrů, in-line dráha kolem Matyldy je nejdelší, má přes 5 kilometrů,“ upozornila náměstkyně primátora. V září by se na ni mělo
konat první Mistrovství ČR v in-line maratonu. „Pakliže se to povede, bylo nám již organizátory
sděleno, že by se ze závodu stala tradice,“ zdůraznila Hana Jeníčková.
Poté rozvedla informace o iniciativě vedoucí k rozvinutí snahy získat pro Most titul Evropské
město sportu 2015. „Už nyní má
město povoleno užívat titul Kandidát na Evropské město sportu
2015. Velice rádi bychom tento ti-
Také v novém volebním období (2014 – 2018) Sdružení Mostečané Mostu zachová bezplatný svoz odpadu a MHD pro děti a seniory zdarma.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
míst byl již splněn, vzniklo jich celkem 2 111
ších prostor. Musím poděkovat
Krušnohoru a Františku Rybovi. Větší prostory nechal Krušnohor zrekonstruovat na své náklady. V novém klubu jsou počítače, televizory, knihovna, kuchyňka a další vybavení včetně malé
kavárničky,“ popsala Hana Jeníčková. „V novém velkém klubu se
týdně prostřídá 1 200 lidí ze sedmi menších klubů seniorů,“ spočítal František Ryba. Připravuje se nové zařízení pro postižené
stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou.
Milovníci vodních sportů se mohou radovat – dopouštění jezera Most bude letos dokončeno.
tul získali. Z rozpočtu města jde
víc peněz na sport, než v republice
ze státního rozpočtu. Podporujeme zejména dětský masový sport
i netradiční sporty. Máme jich tady
skutečně požehnaně,“ nechala se
slyšet náměstkyně a upozornila na
ty, v nichž Mostečané dosahují výborných výkonů na republikové
a evropské úrovni.
BEZPEČNOST
Kafíčko v novém klubu seniorů chutná.
František Ryba připomněl, že
SMM splnilo předvolební slib
i v oblasti zajišťování bezpečnosti obyvatel. Tým strážníků
se podařilo rozšířit o deset dalších. „Městská policie je na dobré
úrovni,“ zhodnotil.
PÉČE O SENIORY
Počet seniorů se zvyšuje. Město s nimi průběžně pracuje. Podporuje jejich aktivity. Například
jde o pravidelné taneční večery na třech místech v Mostě. „O
klub seniorů se stará město. Ten
byl nedávno přestěhován do vět-
BONUSY ZACHOVÁNY
František Ryba jako výkonný sekretář SMM uvedl, že také
v novém volebním období sdružení zachová bezplatný svoz odpadu (město to stojí 400 milionů ročně), stejně tak zůstane zachována MHD pro seniory a děti
zdarma. V případě žáků došlo ke
zjednodušení dobíjení karet z měsíčních na půlroční intervaly. „Je
to počin vůči veřejnosti, aby život tady měla jednodušší,“ uzavřel František Ryba.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Otázka pro...
NAŠI POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
7. května (Ing. Luboš Pitín)
a 4. června (Arnošt Ševčík) –
vás očekávají zastupitelé ze
Sdružení Mostečané Mostu.
Od 15.00 do 17.00 hodin jeden
z nich v kanceláři tiskového
mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1)
vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
ERVÍNA BRECKLA (SMM),
člena dopravní komise, poradního orgánu Rady města Mostu
V této rubrice se ptáme na
činnost komisí. Dneska ale uděláme výjimku. Víme o vás, že
jste zkušeným řidičem, a proto naše otázka zní: Jak se vám
jezdí po Mostě?
Hrozně špatné. Je to doslova dobrodružství. Bezohlednost vládne zdejším komunikacím. Předpisy, jež jsou dány zákonem, snad nikoho nezajímají.
Například značka „Stop“ je pro
mnoho řidičů naprosto nezajímavým doplňkem okrajů vozovek.
Dnes a denně vidím po Mostě mnoho řidičů, kteří tuto značku vůbec nerespektují a ohrožují sebe i ostatní účastníky silnič-
ního provozu. A jaké je chování šoférů na kruhových křižovatkách?
Vyjíždějí z kruháče a nedají blinkr.
Anebo dají, ale příliš pozdě. Ostatním účastníkům provozu tak chybí informace o změně směru jízdy
vozidla. Za volantem se také soustavně telefonuje. Jako kdyby volání bylo řidičovou povinností. Neřesti se týkají šoférů osobních vozů
i náklaďáků. Vidět řidiče, který dodržuje 50kilometrovou rychlost stanovenou pro obec, je vzácnost. Nejsou dodržována ani jiná ustanovení vyhlášky. Nekázeň šoférů je
do nebe volající, hrozná, příšerná.
Člověk se až stydí za ty neukázněné a ptá se sám sebe, jak takoví lidé
mohou vůbec existovat? Jistě mi
teď položíte otázku, co si s tím
počneme, jak tuto nekázeň budeme řešit? Zeptal jsem se na to policistů. Ti tvrdí, že jestliže nikoho při páchání dopravního přestupku nevyfotí či nenatočí, nemají důkaz, a tudíž nelze zasahovat. Nemohou na konkrétního
člověka ukázat a potrestat ho za
to, že telefonoval během jízdy,
že se vykašlal na dopravní značky atd. Co jsme to za stát? To budeme nadále podporovat neukázněné šoféry? K čemu tedy jsou
zákony? Proč je poslanci a senátoři přijímají, když se v praxi nedodržují?
(pp)
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
„Student“ Vozka dopadl na tvrdou zem,
V atmosféře napjatého očekávání bylo zahájeno dubnové zasedání Zastupitelstva města Mostu. Veřejnost ze sdělovacích
prostředků dobře věděla, že někteří poslanci uvažují o podání návrhu na odvolání primátora Vlastimila Vozky (Sdružení
Mostečané Mostu) z funkce.
Důvodem pro takový krok
bylo využití peněz z městské pokladny pro soukromé třísemestrální studium MBA. Šlo o částku 180 tisíc korun. Skutečná škoda je ale 360 tisíc korun, protože
peněz z městské pokladny využila také tajemnice magistrátu Jaroslava Boudová.
TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Na tu – jako na úřednici, zaměstnankyni úřadu – podala trestní oznámení Rada města Mostu.
Učinila tak pro podezření z porušování povinností při správě cizího majetku a zpronevěry. Případ vyšetřují lounští policisté,
do Loun byl případ předán, aby
nedošlo k podezření z podjatosti mosteckých orgánů činných
v trestním řízení.
Vyšetřovatelé se budou případem zabývat komplexně, to znamená, že může být obviněn také
politik Vlastimil Vozka, jenž se dopustil stejného jednání, ale i úředníci, kteří takový postup připustili.
Ještě před radními podal v kauze MBA trestní oznámení zastupitel Michal Tomko (SMM). O důvodech, které ho k tomu vedly, se
dočtete na straně 28 tohoto vydání měsíčníku Krušnohor.
Jako první o kauze podrobně
informoval Mostecký deník. Jeho
redakce přiznala, že určitá podezření již měla vloni, kdy se na ni
obrátil anonym a poskytl jí určité
informace. Vzhledem k tomu, že
je nebylo možné rychle ověřit a redakce nechtěla narušovat probíhající předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny, zveřejnění informací odložila na pozdější dobu.
PRIMÁTOROVA
OBHAJOBA
Vlastimil Vozka se po vypuknutí kauzy hájil tím, že si myslel, že si peníze z rozpočtu města
může na studium MBA vzít. Když
ale po tlaku okolí zjistil, že tomu
tak není, slíbil, že peníze vrátí. Po
celou dobu trvání kauzy se choval
tak, jako kdyby vůbec nerozuměl
tomu, proč je kolem něj tolik rozruchu. Na otázky novinářům vůbec neodpovídal, nebo odpovídal
velice vyhýbavě.
Podle našich zdrojů Vlastimil
Vozka na mimořádném zasedání
poslaneckého klubu SMM, který se kauzou rovněž podrobně zabýval, vystupoval tak, jako kdyby
se vůbec nic nestalo a vlastně přišel na zasedání klubu jen proto,
aby informoval o svých úspěších
ve studiu. Zastupitelský klub se
tedy také nedočkal jasných odpovědí, kromě těch, které vyplynuly
z nadšeného vyprávění Vlastimila Vozka o tom, jaké je to vynikající studium a s jakými výbornými lidmi se na něm setkal. Takové jednání rozladilo pár zastupitelů, kteří při Vozkovi ještě stáli.
Požadavek, aby primátor okamžitě vrátil do městské pokladny 180
tisíc korun, nebyl splněn.
Vlastimil Vozka ukazuje doklad o zaplacení 180 tisíc Kč.
VOZKOVO „ŠKOLNÉ“
Vraťme se ale do lavic městského parlamentu. Na začátku jednání Zastupitelstva města Mostu se Vlastimil Vozka snažil předejít podání návrhu na své
odvolání svým návrhem na vyjádření důvěry ve svoji osobu.
Jako řídící schůze jej podal první.
V emotivním projevu ukázal i doklad o tom, že do městské pokladny nakonec přece jen zaplatil 180
tisíc korun.
Nastala však zvláštní situace.
Vozkovo „školné“ bylo do městské pokladny zaplaceno již na
konci března anonymním dárcem.
Po několika dnech se k částce veřejně přihlásil podnikatel Antonín
Brinzanik. Učinil tak prostřednictvím webových stránek týdeníku Homér. „Nevidím důvod,
proč bych nemohl ze svých soukromých prostředků pomoci člo-
Vlastimil Vozka pobaveně poslouchá Jana Syrového, jenž předkládá návrh na
odvolání primátora z funkce.
S úsměvem na tváři sledovali jednání také Jaroslava Boudová a Bronislav Schwarz.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
po 7,5 letech skončil ve funkci primátora
Alois Malý si měl s Jiřím Zelenkou
o čem popovídat. Že by ho lákal k sobě - do Krajské rady seniorů?
Blanka Nešporová žádá Bronislava
Schwarze, aby důkazy o korupci předal Policii ČR.
Irena Čapková se podivuje, že ředitel
MP hovoří o korupci a nekoná, co by
konat měl.
Alena Dernerová „nikdy nekradla, stejně tak je čistý i pan primátor.“ Vlastimila
Vozku podpora senátorky potěšila.
věku, kterého si vážím a který se
– určitě ne vlastní vinou – ocitl v nesnázích. Zvláště, když problém tohoto člověka poškozuje
Sdružení Mostečané Mostu, jehož práce pro město Most je vidět
na každém kroku a jehož podporovatelem jsem již řadu let,“ napsal Antonín Brinzanik.
ní za 180 tisíc korun), nic nevědí.
Nechce se věřit, že by všichni trpěli sklerózou.
Vlastimil Vozka vidí za děním
kolem své osoby spiknutí a obvinil noviny ze šíření mediální špíny. „Vstoupili jsme do předvolebního boje,“ řekl před zastupiteli.
Zároveň ukázal potvrzení o tom,
že už studium zaplatil. „Byl to
dobrý krok účastnit se výuky,“
dodal s tím, že získal řadu nových
znalostí a že by byl rád, kdyby
mohli takto studovat i špičkoví
vedoucí úředníci magistrátu.
mil Vozka studuje za městské peníze, nevěděl.
„Je zapotřebí zdůraznit, že
v žádném případě magistrát nikdy žádnému studujícímu neplatil školné,“ řekl v návrhu na odvolání Jan Syrový.
„Svým osobním selháním
a schováváním se před problémy zklamal důvěru občanů i zastupitelského klubu. Pokud zůstane primátorem, tak ne za Sdružení Mostečané Mostu. Dostal dost
času na vrácení peněz a omluvu,
čas nevyužil, jen se schovával. Až
pod tlakem médií začal se svými
tragikomickými vystoupeními,“
dodal předseda klubu.
MORÁLNÍ SELHÁNÍ
DISKUSE OBČANŮ
Návrh na vyslovení důvěry
Vlastimilu Vozkovi před zastupiteli neobstál. Hlasováním dali
přednost protinávrhu, který přednesl předseda klubu zastupitelů
zvolených za Sdružení Mostečané Mostu (SMM) Jan Syrový. Ten
hovořil o Vozkově činu i neřešení
případu ze strany primátora velmi
kriticky až ostře. Vozkovo počínání poškodilo podle jeho vyjádření
dobré jméno SMM na veřejnosti.
Jan Syrový proto předložil zastupitelům návrh na odvolání Vlastimila Vozky z funkce primátora.
Podle předsedy klubu dosavadní primátor morálně selhal,
když si nechal své třísemestrální magisterské studium zaplatit
městem. Jan Syrový řekl, že nikdo ze sdružení o tom, že Vlasti-
Před tajným hlasováním proběhla ještě diskuse občanů. Primátora v ní hájili ředitel městské
policie a poslanec ANO Bronislav Schwarz, senátorka a zastupitelka Alena Dernerová, předseda Krajské rady seniorů Alois
Malý a podnikatel Jiří Zelenka za
podpory skupinky tleskajících seniorů sedících v rohu zasedacího
sálu v blízkosti Jiřího Zelenky.
„Když ho podpoříte, půjde to
správným směrem. Když ne, podpoříte lidi, kteří odtud vyvádějí peníze. Chci vás o to poprosit
i jako ředitel vaší městské policie. Primátor je na můj vkus trochu měkký, ale je slušný. Proto se
ho zastávám,“ řekl.
Na tato slova záhy reagovala zastupitelka Blanka Nešporo-
vá (SMM). Vyzvala Bronislava
Schwarze, aby důkazy o vyvádění peněz podal orgánům činným
v trestním řízení. „Překvapuje mě,
že jako ředitel městské policie ještě nekonáte,“ přidala se rezolutně
radní Irena Čapková (SMM).
„Nikdy jsem nic neukradla, totéž si myslím o panu primátorovi.
Je to čestný člověk, většina obyvatel to ví,“ řekla Alena Dernerová.
Podnikatel Jiří Zelenka, který
se soustavně označuje za zakladatele SMM, ačkoliv jím nikdy
nebyl, na zasedání zastupitelstva
řekl, že se za členy hnutí stydí.
Radní obvinil z nekalých praktik.
Zároveň naznačil, že město ovládají klientelistické skupiny. Zastupitelkou Blankou Nešporovou
byl vyzván, aby své tvrzení doložil důkazy předloženými orgánům činným v trestním řízení.
VZDĚLANÝ ÚŘEDNÍK
Sám Vlastimil Vozka jakékoliv
pochybení ve svém jednání odmítl. „Vzdělaný úředník jde v duchu
doby. Vůbec se nestydím za to,
že jsem se školení účastnil. Jsem
přesvědčen o tom, že to bylo naprosto v pořádku a nemám žádný osobní problém. Vzhledem ke
značně silné a nepřátelské mediální kampani musím takto postupovat. Tvrdím, že mé vzdělávání
bylo zcela legální,“ řekl.
Nevysvětlil ovšem, proč sám
sebe v řeči označil za úředníka, když jím není – je totiž politikem.
„Ke studiu mě v roce 2012
přihlásil magistrát. Věděl jsem,
že peníze bude hradit on, tak to
bylo nastavené, protože se jednalo o vzdělávání,“ zdůvodnil Vlastimil Vozka.
Zde ovšem chybí další vysvětlení. Jak může politika někam vyslat magistrát – tedy úředníci?
Vysílajícím na školení by musela být rada města – tedy politici.
Radní ale o tom, že by někdy vyslali Vlastimila Vozku na studium
MBA (ještě k tomu třísemestrál-
MEDIÁLNÍ ŠPÍNA
BEZ PRIMÁTORA
Po diskusi občanů proběhla
tajná volba. Její výsledek: 28 hlasů pro, 10 hlasů proti a 4 zastupitelé se hlasování zdrželi.
Po oznámení výsledku volby Vlastimil Vozka sedící v čele
sálu rozrušeně zavřel svoje pracovní desky a rozloučil se. Poděkoval úředníkům magistrátu a ředitelům městských organizací za
kvalitní práci, o níž se mohl za
7,5 roku ve funkci primátora přesvědčit. Zasedací sál záhy opustil se slovy, že se omlouvá z dalšíPokračování na str. 26
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
„Student“ Vozka dopadl na tvrdou zem,
Dokončení ze str. 25
ho jednání a předal řízení schůze
první náměstkyni primátora Haně
Jeníčkové (SMM).
Do podzimních komunálních
voleb bude Most bez primátora
a město zatím povedou dosavadní náměstci. Statutární náměstkyní, která bezprostředně zastupuje Vlastimila Vozku, je právě první náměstkyně primátora
Hana Jeníčková.
„Sdružení Mostečané Mostu
nenavrhne žádného nového primátora. Na základě porady s předsedy jiných klubů nikdo tento návrh na nového primátora podávat nebude,“ vysvětlil Jan Syrový
a dodal: „Nebyl to boj o primátorský post.“ Nový primátor bude
zvolen až po říjnových komunálních volbách.
POLITICKÉ DŮVODY?
Vlastimil Vozka, jenž zůstává mosteckým zastupitelem a je
též poslancem za hnutí ANO, je
však přesvědčen o tom, že za jeho
předčasným koncem v čele města stojí hlavně politické důvody.
Sdělil to novinářům za dveřmi
zasedacího sálu. Příčinu vidí ve
svém rozhodnutí nejít na podzim
do voleb na kandidátce SMM.
„V okamžiku, kdy jsem zveřejnil,
že už za sdružení nebudu kandidovat v dalším období, to přerostlo do těchto rozměrů,“ řekl Vlastimil Vozka novinářům bezprostředně po svém odvolání. Výčitkám za nákladné studium na
městský účet se Vlastimil Vozka
bránil tím, že 180 tisíc, které studia stála, městu zaplatil.
Zastupitelé ze SMM ale nevědí, že by se Vlastimil Vozka jakkoliv vyjádřil ke své kandidatuře
v blížících se komunálních volbách. Naléhali na něj, ale odpovědi se nedočkali. Vyjádřit se měl na
dalším mimořádném zasedání zastupitelského klubu, ale Vlastimil
Vozka se nedostavil.
OSOBNÍ SELHÁNÍ
Pro Vozkovo odvolání z funkce
primátora se již dříve vyslovil výkonný sekretář Sdružení Mosteča-
né Mostu František Ryba: „Jako
primátor by měl skončit. Vozkovo chování poškozuje SMM. Jde
o osobní selhání pana primátora,
ze kterého by měl vyvodit důsledky. Nejde o selhání sdružení.“
REKAPITULACE
SMM vyhrálo komunální volby dvakrát po sobě – v roce 2006
a 2010. Ani v jednom případě se
nepotýkalo s nějakou aférou. Až
nyní na konci druhého vítězného
volebního období, kdy se provalila kauza MBA Vlastimila Vozky a Jaroslavy Boudové. SMM
má v zastupitelstvu bez Vlastimila
Vozky 25 hlasů z celkových pětačtyřiceti. Obě menší koaliční strany (ČSSD a ODS) mají po šesti
mandátech.
Bronislav Schwarz hovoří o dvou možných směrech vývoje ve městě.
TAJEMNICE
MAGISTRÁTU
Jak už jsme uvedli, kromě
Vlastimila Vozky vystudovala za
městské peníze MBA i tajemnice úřadu Jaroslava Boudová. Na
tu rada města podala trestní oznámení pro podezření z porušování
povinností při správě cizího majetku a zpronevěry. Zároveň bude
vymáhat peníze zpět.
Znovu připomínáme, že případ vyšetřuje lounská policie. Do
Loun případ předal mostecký policejní územní odbor, aby nenastalo podezření z podjatosti mosteckých orgánů činných v trestním řízení.
Policisté se zabývají i trestním oznámením zastupitele Michala Tomka (SMM). Ten je podal na obvodním oddělení Policie ČR v Mostě – Zahradní, protože měl pocit, že radní s tímto
úkonem otálejí. Trestní oznámení
formuloval v obecné rovině, aby
kauza MBA byla prošetřena v celé šíři. Oznámení tedy nesměřuje
proti konkrétní osobě.
Vedení města navíc chce,
aby Jaroslava Boudová skončila ve funkci tajemnice magistrátu, což je post nejvyššího úředníka ve městě. O její odvolání měl
již před mnoha dny požádat primátor ředitele krajského úřadu,
avšak podle dostupných informa-
Alois Malý upozorňuje na popularitu primátora mezi důchodci, má jejich podporu. Zastupitelům doporučil, aby při tajné volbě hlasovali uvážlivě.
Jiří Zelenka se zmínil o klientelismu a za SMM se zastyděl.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
po 7,5 letech skončil ve funkci primátora
cí se tak doposud nestalo. Nyní
tedy bude žádat první náměstkyně Hana Jeníčková, na níž povinnosti primátora přešly.
Vlastimil Vozka přitom soustavně opakuje, že netuší, proč
rada na Boudovou trestní oznámení podala. „Vůbec mi to není
jasné,“ říká.
Z chování Vlastimila Vozky
bylo již předem zřejmé, že s podáním návrhu na odvolání Jaroslavy Boudové nebude pospíchat.
Ještě nedávno totiž před novináři prohlašoval, že na úřadě bylo
vyvoláno klima, aby z magistrátu
odešla. Primátor vznik a existenci
tohoto „klimatu“ nechápal.
Jaroslava Boudová odmítla vrátit vyplacenou částku 180 tisíc korun. Jen oznámila, že podá výpověď. Nechce však sdělit, zda tak
již konečně po mnoha týdnech čekání učinila. S novináři nechce
komunikovat s odůvodněním, že
kauzou se zabývá policie. „Zda se
vzdá funkce, to je v tuto chvíli na
jejím rozhodnutí,“ opakoval v minulých dnech primátor Vlastimil
Vozka, z čehož plyne, že návrh na
odvolání Jaroslavy Boudové řediteli krajského úřadu neposlal.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Michal Tomko, který v kauze MBA
podal trestní oznámení, má osud primátora ve svých rukách.
Vlastimil Vozka se právě dozvídá výsledek tajné volby. Je rozhodnuto.
Bývalý primátor nezvykle rychle
opouští zasedací sál.
Konec prvního rozhovoru s novináři po pádu z primátorského křesla.
INZERCE
INZERCE
Mostecká psí škola RASTAVA
pořádá již VII. ročník
výcviku pro děti a mládež
podporovaného
statutárním městem Most
Děti od 10 let se mohou zúčastnit
po celý rok VÝCVIKU
se svým psem.
AUTOVRAKY
výkup � odvoz � likvidace
Každým rokem je pro děti připraven
TÝDENNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR
v polovině července
v areálu Rastavy
Rodiče, pokud máte zájem, aby
se vaše děti naučily, jak se chovat
ke svému psu, aby se uměly o psa
postarat a zabavily sebe i svého
psa ve volném čase, přihlaste své
dítě na výcvik a na výcvikový tábor.
Bližší informace:
602 389 148
www.rastava-most.estranky.cz
www.autosrotiste.cz
����������������������������������������
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ROZHOVOR / Vlastimil Vozka už není to, co býval. Měl by si na chvíli od komunální politiky odpočinout,
říká zastupitel a primátorův kolega Michal Tomko.
„Primátor Vozka ztratil kontakt s realitou“
Michal Tomko ze Sdružení
Mostečané Mostu (SMM) otevřeně kritizuje primátora Vlastimila
Vozku (SMM) kvůli kauze MBA.
Proč jste se rozhodl podat
trestní oznámení?
V novinách se psalo, že na tiskové konferenci města bylo řečeno, že rada podá trestní oznámení, takže jsem čekal a čekal –
a nedočkal se. Jestliže rada něco
prostřednictvím tiskové konference oznámila, měla to také splnit. Zaznamenal jsem, že veřejnost je zneklidněna. Dnes a denně musím odpovídat na řadu otázek občanů překvapených jako já.
Osobně mi začalo vadit, že rada
své rozhodnutí dosud nesplnila, proto jsem se rozhodl konat.
Pro Sdružení Mostečané Mostu žiju, vstoupil jsem do něj v samých začátcích s nadšením, protože chtělo dělat čistou politiku.
Na principu výkonu čisté politiky
jako zastupitel trvám. Média tvrdí, že primátor nehraje čistě. Nečistá hra – v tomto případě využití městských peněz pro soukromý
účel – je v rozporu s naším programem. A to se mě hluboce dotklo. Orgány činné v trestním řízení jsou tady mimo jiné od toho,
aby věc prošetřily a řekly, zda primátor hraje či nehraje fér. Pokud
vyšetřovatelé zjistí, že hraje férově, primátor bude veřejně očištěn. Právě i z tohoto důvodu jsem
trestní oznámení podal.
Jak je trestní oznámení formulováno?
Oznámení jsem učinil ústně na
obvodním oddělení Policie České republiky v Mostě – Zahradní. Při podání jsem popsal situaci, jak ji znám z médií. Toť vše.
Sám o kauze víc nevím. Jde tedy
o oznámení týkající se kauzy
MBA jako takové. Předpokládám
proto, že vyšetřovatelé se budou
zabývat případem v celé šíři.
Kdy a od koho jste se dozvěděl, že Vozka a Boudová studují
za peníze města MBA?
Z tisku a internetu.
Jste Vozkův kolega. Jste ze
stejného sdružení, které od
roku 2006 působilo dojmem, že
drží při sobě jako jedna velká
rodina. Ted‘ to vypadá, že začala náhlá bratrovražedná válka. Jak má veřejnost váš krok
chápat?
Jsme stále jedna velká rodina.
Žádná bratrovražedná válka nenastala. To, že jsem podal trestní oznámení, je moje osobní roz-
Jak na vaši aktivitu reagovali ostatní členové sdružení? Konzultoval jste to s nimi předem?
Opakuji: bylo to moje osobní rozhodnutí. Podání trestního
oznámení jsem s nikým nekonzultoval. Reagoval jsem na zjištění, že rada města trestní oznámení dosud nepodala, ačkoliv na tiskové konferenci města bylo řečeno, že podáno bude. Dny plynou
– a stále nic. Usoudil jsem, že pro
ny vzal. Nepochybuji o tom, že
se neznámému dárci jeho peníze
vrátí. Věřím, že vyšetřování povede k jeho odhalení.
Myslíte si, že by měl Vozka
po tom všem odstoupit?
Tak to je otázka na tělo. Vzhledem k tomu, že primátor ztratil
kontakt s realitou a reaguje v médiích tak, jak reaguje, pak jsem
pro jeho odvolání. Politik by se
takto – jak to předvádí nyní Vlastimil Vozka svými mediálními výstupy – chovat neměl.
Navrhnete na zasedání zastupitelstva 24. dubna, aby se hlasovalo o jeho odvolání z funkce
primátora?
Nejsem samorost, ani odpadlík. Jsem zvyklý jednat v kolektivu, takže pokud se na zasedání
poslaneckého klubu rozhodneme
předložit takový návrh, tak jej zastupitelstvu předložíme. Dopředu
to ale samozřejmě nevím.
Michal Tomko – zastupitel, který už nemohl dál mlčet.
hodnutí, protože chci jako občan
– zdůrazňuji slovo občan – žít ve
městě, v němž se dělá čistá politika. A jak už jsem řekl, chci vědět, jak to s Vlastimilem Vozkou
ve skutečnosti je. Byl třikrát volebním lídrem kandidátky SMM
a dvakrát se stal primátorem,
protože se těšil obrovské důvěře
lidí. Také moji důvěru měl. Chci
vědět, zda ji má mít i nadále.
Buďto se Vlastimil Vozka očistí,
nebo neočistí.
Že se chce sdružení Vozky
zbavit a očistit se?
To je spekulace. Nevím o tom,
že se ho chce zbavit. Osobně
bych byl rád, kdyby Vlastimil
Vozka veřejně vysvětlil své postoje a výroky v médiích, protože nás všechny – zastupitele zvolené za SMM – nemile překvapily. Mnohým z nás připadá, že
primátor přestal vnímat realitu.
obyvatele města toto čekání není
dobrá věc.
Co by měl podle vás nyní
Vozka udělat?
Zcela jednoznačně se omluvit, okamžitě vrátit peníze do
městské pokladny za svoje soukromé studium MBA a vysvětlit, kdo je to ten anonymní dárce, který na jeho studium tak náhle a nečekaně přispěl. Připadá
mi to jako výjev z celostátních
kauz, v nichž se to hemží záhadnými finančními transakcemi
spojenými s Bahamami, Panenskými a dalšími ostrovy.
Komu by měl Vozka vrátit
peníze, když za něj městu zaplatil neznámý dárce? Víte,
kdo to byl a proč to podle vás
udělal?
Primátor musí vrátit peníze
městu, když si je z jeho poklad-
Je teď reálné, aby Vozka kandidoval v komunálních volbách
za Sdružení Mostečané Mostu?
Vzhledem k jeho pošramocené
pověsti a k jeho nepochopitelným
mediálním výstupům to považuji za nereálné. Vlastimilu Vozkovi chybí sebereflexe. Protože žiji
mezi jeho voliči, vidím, že podporu ztrácí. Prostě a jasně řečeno:
Vlastimil Vozka už není to, co býval. Měl by si na chvíli od komunální politiky odpočinout.
Nemůžete Vozkovi jednu chybu odpustit? Vždyť jste ho často, zvláště před volbami, chválili za jeho práci pro město.
Za sebe řeknu: rád bych odpustil, kdybych věděl, co odpustit. Vlastimil Vozka zatím dělá
vše pro to, aby mu odpuštěno nebylo. Počkejme si na závěr vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.
Rozmlouval a fotografoval:
Martin VOKURKA
(Zdroj: Mostecký deník,
10. 4. 2014)
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
V červnu vypukne válka, buďte připraveni
Také si připadáte jako já? A že nevíte, jak si připadám?
Jako obyvatel východních oblastí Ukrajiny. V blízkosti
tamních státních hranic se z druhé strany koncentrují vojska ruské armády. Jsou zřejmě připravená na poskytnutí
„bratrské pomoci“ ruskojazyčnému obyvatelstvu.
A že vám nesedí tento příměr
k situaci ve střední Evropě a konkrétně v Mostě? No to byste se divili, jak dobře sedne! Pro Most je
to situace jako vystřižená z titulní
stránky časopisu.
Na jedné straně leží Krušnohor
(Ukrajina) a na straně druhé Bílý
dům (rozumějte areál bývalé školky v ulici Jakuba Arbesa; té školky,
kterou před mnoha lety koupil podnikatel Jiří Zelenka a v níž si také
zřídil svoji kancelář). Označení
Bílý dům si klidně změňte na Kreml, lépe se zorientujete. (Jen jsem
respektoval lidové pojmenování
objektu, které mu dali místní občané podle barvy fasády.)
SPŘÁDÁNÍ PLÁNŮ
V kanceláři spřádá své plány
již zmíněný Jiří Zelenka. Dalo by
se předpokládat, že to budou plány podnikatelské, zaměřené na rozvoj majetkového impéria, jímž jmenovaný disponuje. Předpoklad je to
asi mylný. (Alespoň se to tak zatím
zdá.) Vypadá to totiž tak, že podnikatel spřádá plány přímo nepodnikatelské, ne-li přímo destrukční.
Alespoň takový obsah mají informace, které se donesly nejen
k mým uším.
BEZ UTAJENÍ
Nejsou od špionů CIA či FBI, pocházejí od „obyčejných“ lidí, a nejsou to informace utajované. Pan
Zelenka jejich obsah „dává k dobrému“ snad při každém rozhovoru, který někde vede – a nejlépe je,
když je u toho „povídání“ co nejvíce uší. A protože pana Zelenku známe dobře z vystupování na zasedání
mosteckého zastupitelstva, kde stačí během svého krátkého vystoupení
v rámci diskuse občanů obvinit kdekoho z čehokoliv, je dobré se připravit, že stejnou verbální munici použije i v případě našeho družstva. Až
nápadně v posledních týdnech narostla frekvence výroků opouštějících podnikatelova ústa ve směru k družstvu. Soustavně je slyšet
„zničím Rybu“, „zlikviduji Kruš-
nohor“ atd. Mezi lidmi se dokonce
hovoří o červnu jako o měsíci, v němž by útok měl začít. A protože by
bylo špatné podceňovat nebezpečí,
je dobré se na něj připravit.
Předem říkám: je to o tom, že
se můžete v kanonádě dezinformací těžko orientovat, proto je lépe se
připravit a argumentačně vybavit.
Není to tedy o tom, že Krušnohor
má něco v nepořádku a skrývá to.
Právě do tohoto citlivého místa má
být veden ten nejostřejší útok.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Hlavním tématem útoku má být
zpochybňování výběrových řízení.
Pan Zelenka objížděl firmy, z nichž
se snažil „tahat rozumy“. Rozhodně
nechtěl obdivovat náš jasný a přímý
systém, který nám závidějí ostatní
bytová družstva či jiné subjekty.
Ve firmách úspěšných ve výběrových řízeních panu Zelenkovi pochopitelně nic neřekli (rozumějte nic
negativního). Ve firmách neúspěšných dotazovaní mleli pořád dokola
svoje nesmysly o tom, jak jsou naše
výběrová řízení zmanipulovaná.
Co k tomu říci? Hlavní slovo
mají ve výběrových řízeních předsedové domů. Ti si mohou u výběrové komise říci, co potřebují. Komise má totiž poradní funkci. Pokud má předseda domu jiný názor
než je doporučení komise a tento názor je v souladu se schválenými pravidly družstva, nic nebrání tomu, aby předseda obhájil svoje stanovisko a jím vybraná firma
dostala zakázku. S pravidly vztahujícími se k výběrovým řízením
se můžete seznámit na našich webových stránkách (www.sbdkrusnohor.cz). Z nich snadno zjistíte,
že prioritou je co nejnižší cena (bytová družstva obecně prosazují co
nejlevnější – tedy nejdostupnější –
bydlení pro své klienty).
V rámci Krušnohoru ale působí
skupina předsedů, kteří nerespektují pravidla družstva. A právě s těmi
pan Zelenka hovoří. Tito předsedové prosazují už dopředu firmy, které se ve výběrových řízeních ocitají
až na chvostu tabulky zúčastněných.
Jsou to zpravidla firmy drahé nebo
neseriózní, třeba také firmy, s nimiž
jsme již opakovaně udělali velmi
špatnou zkušenost. Předsedové ale
přesto trvají na jejich výběru. Tvrdí,
že zrovna tato (předsedou vybraná)
firma je ta nejlepší na světě a pro zakázku na domě úplně nejideálnější.
Představenstvo mu řekne, ať se nezlobí, ale že takovou firmu nemůže
komise vybrat z toho či onoho důvodu. Je to totiž právě představenstvo
družstva, kdo vrcholově nese odpovědnost za výběr. Je to odpovědnost
nejen vůči bydlícím (aby např. cena
byla nejnižší a náklady na bydlení
se lidem zbytečně nezvyšovaly), ale
i odpovědnost právní (aby výběrem
firmy nedošlo k porušení zákona,
ministerských vyhlášek či směrnic
družstva). Naše zkušenost je taková,
že neukáznění předsedové mají ve
svých domech hodně problémů. Dochází i ke vzniku „bojů“ mezi skupinkami bydlících a může se stát,
že je najednou kýmsi připraven návrh na odchod ze správy zajišťované Krušnohorem. Když vychladnou
hlavy, není realizován. V každém
případě má takový vývoj dopad na
celkovou atmosféru v domě, leckdy
dochází přímo k „revoluci“.
A pokud se dům rozhodne od
Krušnohoru odejít, běžte se zeptat
jeho obyvatel za půl roku, jak dopadli.
Právě tyto nespokojené předsedy a další lidi pan Zelenka obchází
a myslí si, jaké zmanipulované prostředí v Krušnohoru je.
A ještě dovětek k výběrovým řízením. Družstvo Krušnohor působí v okrese Most – tedy v tom regionu, který soustavně obsazuje na
celostátním žebříčku míry nezaměstnanosti ty nejvyšší příčky. Proto Krušnohor preferuje místní firmy, aby ty nemusely propouštět zaměstnance a míra nezaměstnanosti
se nezvyšovala. Žijeme ve špatném
sociálním prostředí – a tuto skutečnost je zapotřebí respektovat.
A ještě jeden dovětek: U výběrových řízení na tzv. velké zakázky
sedí v komisi přes deset lidí. U výběrových řízení na tzv. malé zakázky je to sice menší počet, ale vždycky je tam přítomno dost lidí na ohlídání toho, aby se neděly nekalosti.
Družstevní směrnice (opět doporučuji nahlédnout na naše webové
stránky) platí pro všechny. A pokud
přece jen máte v tuto chvíli pocit,
že předseda vašeho domu prosazu-
je ve výběrovém řízení firmu s předraženými cenami oprávněně, zeptejte se ho na to, jak velký bakšiš
si od firmy vzal.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druhá oblast verbální kanonády pana Zelenky se má týkat další
„choulostivé“ oblasti – veřejných
zakázek. Dozvíte se, že je máme
strašně moc předražené.
Co k tomu říci? V Krušnohoru se
v 99 procentech případů vybírají ty
nejlevnější firmy. Pan Zelenka tomu
samozřejmě nevěří, protože neví, že
ve svém myšlení porovnává hrušky
s jablky. Vysvětlím to na názorném
příkladu. Kdosi vám řekne, že dům,
v němž bydlí, byl zateplen za částku
800 korun za metr čtvereční. Vy se
zhrozíte, protože si uvědomíte, kolik
peněz jste zbytečně vyhodili oknem.
Dobře totiž víte, že váš dům byl zateplen za 1 600 korun za metr čtvereční. Hrůza! Okradli nás! To je za
dvojnásobnou cenu!!!
Jaká je pravda?
Bylo porovnáno neporovnatelné – pouze cena za metr čtvereční.
To je jeden jediný prvek z celkové
charakteristiky zakázky!
Je zapotřebí se zajímat i o další
informace spojené s konkrétní zakázkou. Například o to, jak silný
je polystyren, kterým se zateplení
provádělo. Jiná cena bude za polystyren o tloušťce 6 cm, jiná bude za
polystyren o tloušťce 12 cm. Je třeba se poptat také na systém, jenž firma při své práci uplatňuje, přesněji
řečeno jde o systém spojený s technologickým postupem práce.
Je zapotřebí se ptát také na to, co
všechno je součástí zakázky. Některé domy chtějí mít vyztužené ostění, jiné ne. A už je tu rozdíl v ceně! Někdo chce mít zvláštní úpravu
parapetů, někdo zase ne. A je tady
další rozdíl v ceně!
Pokud jde o zmíněné systémy,
každý pracovník našeho úseku inženýrské činnosti vám potvrdí, že firmy, jež u nás mají zakázky, používají k zateplování domů hned několik
druhů systémů – například Baumit,
Weber a Sto. Všechny jsou ve kvalitě A (tedy té nejvyšší), ale ceny se
mezi nimi liší. Takže to chce opravdu myslet, informace si pořádně poskládat a nemíchat hrušky s jablky.
František RYBA
ředitel družstva
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Letošní závod dračích lodí bude ve znamení
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (68)
Výjimka potvrzuje pravidlo. Na tomto místě měsíčníku
Krušnohor vždy nalézáte naše rady týkající se barev, natírání atd. Dnes tomu tak nebude, ale skutečně jen na první
pohled. Radu i tentokrát totiž dostanete, výjimečně trochu
jinou – v podobě pozvánky na velkou sportovní akci.
StarColor vás mimořádně zve
ne do prodejny v Topolové ulici
v Mostě, ale na jezero Matylda
v městské části Souš. Právě na
jeho hladině se uskuteční 3. ročník závodu dračích lodí. Stane se
tak v sobotu 14. června od 9.00
hodin.
Z VIZE REALITA
Neskutečné se stalo realitou.
Když v roce 2012 vypluly poprvé na hladinu jezera Matylda
v sousedství mosteckého autodromu dračí lodě s třicítkou posádek, veřejnost to přivítala jako
zajímavou atrakci zpestřující život lidem 66tisícového panelákového města pod Hněvínem. Když
o rok později se v závodě dračích
lodí utkalo o nejlepší umístění už
čtyřicet posádek, začalo se hovořit o založení nové mostecké tradice. Letos již jde řeč o novém
fenoménu překračujícím hranice
sportu. Mluví se dokonce o společenské události a zábavné akci
mimořádného rozsahu.
Na 3. závod dračích lodí se
přihlásilo již nyní přes čtyřicet
posádek a další budou jistě přibývat. Můžete patřit mezi ně
i vy. Seberte partu přátel a přihlaste se. Šanci přihlásit se do
sportovního klání máte do posledního květnového dne.
Labem, v Mostě se pak první regionální závod konal v červnu
2012,“ připomněla manažerka
StarColoru Martina Poncarová,
motor akce. Závod se konal na
Matyldě, která se ukázala být ve
zdejších přírodních podmínkách
ideálním sportovištěm poskytujícím dráhu dlouhou 200 metrů.
„Smyslem závodů je nejen poprat
se s vodním živlem a porazit soupeře, ale také pobavit sebe a své
fanoušky na břehu,“ zdůraznila
Martina Poncarová.
POSÁDKA
Posádka čítá 21 lidí (20 pádlujících a 1 bubeníka či bubenici, pádlující účastníci jsou rozděleni na levou a pravou stranu
lodě po deseti). „Startovné pro
firemní posádky je 12 075 korun,
pro týmy přátel či školní posád-
ky 6 325 korun. V ceně je zapůjčení dračí lodě s kompletním vybavením pro trénink i závod, tréninková jízda, vodní záchranná
služba a také jeden nástěnný kalendář v hodnotě 350 korun na
rok 2015 s fotkami vaší dračí posádky od profesionálního fotografa. Vytvoření nástěnného kalendáře je jednou z několika letošních novinek,“ informovala
Martina Poncarová.
Zájemci o účast v posádce dračí lodě mohou kontaktovat nejpozději do 31. května právě Martinu Poncarovou, spojení na ní
najdete v barevném rastru na této
dvoustraně.
„Pokud by se vám nepodařilo vytvořit 21členný tým posádky a přitom byste se závodu chtěli zúčastnit, nevěšte hlavu a neházejte flintu do žita. Organizátoři vám pomohou. Přihlaste sebe
nebo pár svých kamarádů a my
vám seženeme další zájemce
a vytvoříme vám tak dračí posádku,“ ujistila Martina Poncarová.
I tento vstřícný přístup k individuálním zájemcům je letošní novinkou. Startovné pro jednotlivce
PŘIHLÁŠKY POSÁDEK
PŘIJÍMÁ
MARTINA PONCAROVÁ
724 942 422
[email protected]
www.starcolor.cz
Na webových stránkách
najdete formuláře přihlášek
a bližší informace,
na vstupní straně klikněte
v horní liště na heslo
MATYLDA 2014
činí 270 Kč bez DPH. Úhradu je
nutné provést v hotovosti v prodejně StarColor v Topolové ulici
čp. 1456 v Mostě (zastávka MHD
Aquadrom, jedou sem autobusy
linek č. 5, 25, 30).
NOVINKY
„Pro letošek připravujeme novinky, vycházejí z námi získaných
zkušeností v předchozích ročnících,“ sdělila Martina Poncarová.
Novinky se týkají organizace závodu i doprovodného programu.
Závod bude mít rychlejší průběh. „Pro naloďování posádek
CO TO JE?
„Dračí lodě jsou otevřené kánoe o délce 12,5 metru ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi
ocasem. První zmínky o pádlování v těchto lodích jsou staré
více než dva tisíce let a pocházejí z Číny. Od roku 1995 je pravidelně pořádáno oficiální mistrovství Evropy a světa, v roce 2009
se konalo ve vodním umělém kanálu v Račicích u Roudnice nad
Organizátorka závodu Martina Poncarová (vlevo) ve společnosti dvojnásobné vítězky soutěže o nejkrásnějšího bubeníka/
bubenici Lenky Charvátové (dříve Očenáškové) z posádky Bludný Holanďan (SBD Krušnohor).
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
novinek, přijďte se podívat a svěže si užívat
Nejúspěšnější tým v obou ročnících závodu – Fittness Zimák (Technické služby
města Mostu) – dostal vloni za skvělý sportovní výkon jako sladkou odměnu
dort v podobě dračí lodě.
jsme objednali tři nástupní pontony, každý bude mít délku 12 metrů,“ prozradila manažerka StarColoru. Nemělo by tak docházet ke zpožďování startů jednotlivých rozjížděk.
Do řady novinek patří také soutěž o nejkrásnější dračí příbytek
(zázemí), možnost objednání již
zmíněného nástěnného kalendáře
dračí posádky (pochopitelně kalendáře na rok 2015) a objednání
si kolekce oblečení s tématem dračích lodí (vyobrazení najdete na
www.starcolor.cz). Letos si poprvé budete moci u organizátorů objednat občerstvení pro svou posádku přímo do stanu (zázemí). Občerstvení podle webových stránek
StarColoru zahrnuje bagetu vegetarián větší „27“ (máslo, čtyři plátky sýra, ledový salát, rajče, okurku, papriku), smažený kuřecí řízek
s chlebem a kyselou okurkou, hovězí guláš (120 g) s chlebem, pivo
(0,3 l) v plechovce a koláček staročeský tvarohovo-povidlový. To
ORGANIZÁTOREM ZÁVODU JE:
vše v ceně 295 Kč za jeden balíček na osobu včetně DPH. „Jídlo
do stravovacích balíčků připraví
kuchaři z hotelu Payer v Teplicích
a studenti tamní hotelové školy,“
dozvěděli jsme se.
„A pokud budete mít po dobrém jídle chuť na vynikající nápoj,
mohu vám nabídnout k zakoupení degustační kartu za 200 Kč. Ve
stánku prodejce vín BESTWINE,
budete ochutnávat 10 druhů vybraných vín. Která to budou, se
můžete dozvědět již nyní, když se
podíváte na stranu 44 tohoto vydání měsíčníku Krušnohor, kde je
otištěn degustační kupon. Degustovat můžete po celý den. Protože nejde o řízenou degustaci, pořadí ochutnávky si můžete určit
vy sami. Kartu si zakoupíte u mě
v prodejně StarColor, dále ji budeme prodávat i přímo na závodě dračích lodí. Vína jsou vynikající a jako bonus při zakoupení
této kartičky dostanete i dva slevové kupony na nákup vín a dá-
Dračí lodě jsou ozdobou vodní hladiny.
le slevový kupon na nákup barev
v prodejně StarColor,“ upozornila Martina Poncarová.
Z osvědčených záležitostí zůstává zachována soutěž o nejkrásnějšího bubeníka či nejkrásnější
bubenici.
„Společnostem nabízíme možnost té nejlepší propagace a skvělou teambildingovou aktivitu.
V průběhu akce je možné opatřit
nástupní mola, informační stánek
a další atraktivní místa reklamním
bannerem a dále je možné umístit
logo vaší společnosti na startovní
listiny. Proto neváhejte a pojďte do
toho! Je to zábava na mnoho hodin pro početnou rodinu či kolektiv kamarádů a spolupracovníků,“
zdůraznila Martina Poncarová.
DĚTI
Milovníci doprovodného programu mohou jásat, bude pestřejší. Závod dračích lodí bude totiž
spojen se Dnem pro celou rodinu,
jejímž organizátorem je Městská
policie Most s finanční podporou
statutárního města Mostu společně
s SBD Krušnohor, TSmM a StarColorem. „Program pro děti je
velice bohatý, čekají je například
ukázky z činnosti městské policie,
skokového výcviku koní, ukázky
práce se psy, hudební vystoupení,
výstava táborů – vojenského a dobového a v neposlední řadě plno
her a soutěží pro děti. Těšíme se,
že posádek i diváků bude ještě víc
než vloni a předloni,“ řekla Martina Poncarová. Každoročně byla
návštěvnost vynikající – na Matyldu zavítalo několik tisíc diváků. Ti
vytvořili na březích jezera vynikající atmosféru, bylo veselo, na lidech bylo vidět, že veškeré starosti
hodili za hlavu.
Text a foto: Petr PROKEŠ
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Otec myšlenky vrátit Mostu nejvyšší soutěž
ČERNÍ ANDĚLÉ
JIŘÍ HANUS, současný asistent trenéra družstva žen a trenér mládeže Dámského házenkářského klubu Baník Most.
Ctižádostivý člověk, který jako dítě školou povinné začal
s národní (českou) i mezinárodní házenou.
Od mladších žáků nenápadný
hráč na křídle, ale v dorostu se stává oporou celku Baník Most. Hraje na křídle a za krátký čas si šikovného blonďáka všimne trenér
Karel Kuliš. Je na čase využít Hanusova pohybového nadání a inteligence, Jiří začne hrát střední
spojku. Jeho vykláněčka, či otočka (prvky z národní házené) se stávají proslulými po celé republice.
Hraje v dorostenecké lize, následně i v extralize mužů. Nějaký čas
se věnuje házené i v Německu. Po
návratu hraje v Lounech a dojíždí
do Mostu, kde se věnuje trenérské
činnosti u žen bojujících v krajském přeboru.
Po rozpadu Československa
hrály oba celky Baníku Most nejvyšší házenkářskou soutěž. Finanční situace klubu však tehdy
nebyla dobrá. Ženy se v soutěži
udržely dva roky, muži o rok déle.
Část žen odešla hrát do Litvínova,
zbytek hledal k sobě trenéra, jimž
se stal právě Jiří Hanus.
Koncem devadesátých let minulého století jsme s Jirkou seděli
na fotbalovém stadionu. Po oválu kroužila skupina házenkářek,
připravujících se na soutěž v krajském přeboru. Jiří Hanus mě seznámil se svojí utopistickou myšlenkou (tehdy utopistickou), že
chce dostat ženy do nejvyšší soutěže.
Ve středu 12. května 2010 večer jeho vize byla naplněna. DHK
Baník Most porazil v baráži Jindřichův Hradec a stal se účastníkem nejvyšší česko-slovenské
soutěže WHIL.
Jirko, co vás tenkrát vedlo k myšlence vytvořit v Mostě špičkový házenkářský tým?
Tehdy jsem si myslel, že jste snílek s růžovými brýlemi.
Dnes už ani nevím, co mě k tomu vedlo. Je to dlouhá doba.
Vím jen jediné. Byl jsem – a stále jsem – připraven obětovat há-
zené všechno, co jsem se kdy naučil, a věřím, že jsem za tu dobu
nasbíral hodně zkušeností. Ale
vrátím se na začátek. Viděl jsem,
jak házená na Mostecku postupně upadá a vytrácí se z povědomí
lidí. Zanikly mostecké kluby Dynamo, Šmeral a Lokomotiva. Zůstal už jen Baník. Byla by škoda,
aby sport, jenž bavil mosteckého diváka od padesátých let, najednou zanikl. Chtěl jsem dostat
mosteckou házenou co nejdále,
ale hlavním motorem bylo to, že
jsem tomu bezmezně věřil – a to
mě ohromně posilovalo, i když to
mnohdy nebylo jednoduché. Je
pravdou, že bylo hodně lidí, kteří se pozastavovali nad mojí vizí,
a já nyní věřím, že jsem je přesvědčil o tom, že když se chce,
tak to jde.
Jedna sezona v kraji, dva
roky 2. liga, pak tři roky v 1. lize
a nakonec postup do WHIL. Jak
hodně se změnily tréninkové jednotky?
Otázka, která je vhodná na
zpracování seminární práce. Myslím si, že se nedají srovnávat tréninkové procesy za tak dlouhou
dobu. Dnes je tréninkový proces
náročnější, kvalita tréninků je na
jiné úrovni, jsou jiné hráčky, jiné
podmínky. Jen jedno za ty roky
zůstává stejné. Chtít něco dokázat
jako jednotlivec, a pak se vše promítne do týmové práce.
V první lize už bylo zapotřebí více peněz, klub prostřednictvím vaší osoby požádal o sponzorství Rudolfa Junga. Jak
dlouho trvaly „námluvy“?
Dlouho, moc dlouho! (Následuje upřímný smích.)
Po úspěšném vstupu Rudolfa
Junga mladšího do házené začal
frontální útok na postup do česko-slovenské interligy. Co to pro
vás jako trenéra znamenalo?
Myslím si, že otázka je špatně
položena. Maličko ji poopravím.
Trenér Josef Hanus vysvětluje dorostenkám jak postupovat ve hře dál.
Co to znamenalo pro klub? Více
práce, více zodpovědnosti a zároveň posun klubu o další metu.
Na chvíli odbočíme a zeptám
se na mládežnickou házenou.
Jak jde skloubit činnost u A-týmu žen s činností trenéra mládeže?
Necítím velkou změnu. Snažím se házené věnovat hodně
času a zažil jsem mnohem hektičtější roky. Pamatuji si, že v letech 2007 – 2009 jsem měl týdně
devatenáct tréninkových jednotek (školky, sportovní gymnázium, minižákyně, mladší žákyně,
ženy A). Dnes nechápu, jak jsem
to mohl zvládnout a ještě při tom
všem postoupit do interligy.
Změnila se členská základna
dětí po postupu A-družstva žen
do interligy?
Určitě je znát, že házená na
Mostecku prožívá velký boom.
Je tedy jasné, že se vše projeví
na počtu dětí, ale nečekáme na
děti, které přijdou samy od sebe.
Je zde nastaven systém dlouho-
Foto: Michal SMETANA
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
33
v házené říká: Ještě vyhrajeme mistra Česka!
Galantní muž Josef Hanus doprovází místopředsedkyni klubu Pavlu Chotěborskou na házenkářském plese.
Foto: Renata PROKOPOVÁ
kého poháru, obsadil ve WHIL
třetí místo. A co bude dál?
A co dál? Ještě vyhrajeme mistra České republiky a pak ukáže čas!
„Provinilec“ Josef Hanus je právě trestán žlutou kartou.
Foto: Martina VYSLOUŽILOVÁ
dobé práce od mateřinek po sportovní gymnázium. Musím ale podotknout, že stále nemůžeme
být spokojeni, i když počet dětí
vzrostl za poslední čtyři roky trojnásobně. Samozřejmě, že jsme
spokojeni s nárůstem počtu dětí,
ale je zde i druhá miska vah, a to
jsou trenéři. Určitě není žádným
tajemstvím, že trenérů v klubu je
stále málo.
Trenér v interlize musí mít
licenci A. Není to vaše noční
můra, když doděláváte přerušené studium?
Přerušené studium z roku 2007
již bohužel nestihnu. Od letošního roku jsem ale začal studium od
píky a zatím zdárně. Vedení klubu
mi vychází maximálně vstříc, za
což mu patří velké poděkování.
Někteří škarohlídi tvrdí, že
Most má profesionální družstvo
žen. Jak je to tedy doopravdy?
Možná se mnou nebudou někteří odborníci přes házenou
souhlasit, ale bohužel neznám
v republice žádný oddíl, který
může o sobě říct, že je profesionální. Možná si maličko neuvědomujeme, co znamená to slovo
profesionální. Jen vím, že jestli
si někdo myslí, že má ve svých
řadách dvě, tři nebo deset profesionálních hráček, že je profesionální tým, tak je na velkém omylu. Tím chci jen naznačit, že profesionální tým nezačíná od hráček. A je dobře, že si
v našem klubu uvědomujeme,
kolik práce nás ještě čeká, abychom jednoho dne mohli oznámit, že jsme klub na profesionální úrovni.
V roce 2010 se splnil váš velký sen, v roce 2013 A-tým vyhrál mistra WHIL, evropský
Vyzývací pohár a mistra Česka.
V roce 2014 se stal vítězem Čes-
Děláte práci, která vás baví,
házená je viditelně vaším koníčkem. Jak dalece vás naplňuje
trenérská práce?
Koníčkem? Házenou od jisté
doby beru jako tvrdou práci, jíž
chci dát maximum. Až budu brát
INZERCE
házenou jako koníčka, tak v klubu
nebudu zabírat místo. Je pravdou,
že se živím něčím, co mě velice
baví a naplňuje. To beru jako velké plus, protože vím, že je spousta lidí, kteří nemají to štěstí dělat
něco, co je baví a naplňuje.
Přejeme hodně zdaru do další práce a ve výchově házenkářské populace!
Rozmlouval: Petr SADÍLEK
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PODĚKOVÁNÍ
Pracovnice jsou fajn
Vážený pane řediteli družstva, ráda bych Vás informovala o svých
zkušenostech s pracovnicemi
SBD Krušnohor na pobočce v Litvínově. Moje zkušenosti jsou jen
ty nejlepší.
Měla jsem značný problém s bytem dcery, která je dlouhodobě
mimo Litvínov. Byt jsem předala
Realitní kanceláři Sieber. Bohužel, došlo k tomu, že byt byl užíván, ale platby hrazeny nebyly,
což jsem zjistila až po upozornění
„správce“ v domě (či jak se funkce
nazývá). Byla to moje chyba, neboť když dceři nebyla poukazována realitní kanceláří provize, měla jsem začít jednat. Moje jediné
rozhodnutí bylo byt okamžitě prodat, neboť ani my ho neuměli pronajímat, abychom ho po každém
nájemníkovi nemuseli opravovat,
malovat, hradit dluh, proto jsme
zkusili realitní kancelář, leč...
Několikrát jsem byla osobně na
provozovně v Litvínově vyrovnat
dluhy, převést byt z reality zpátky
na dceru, informovat se na to, co
všechno musím vzhledem k prodeji bytu udělat apod. Sami s manželem bydlíme v rodinném domku,
nemáme tedy vůbec žádné zkušenosti s těmito záležitostmi a ještě
jsem jednala za dceru, jež je dlouhodobě mimo Litvínov. Vždycky
mi bylo zodpovězeno, vše vysvětleno, a paní na pobočce družstva
v Litvínově byla opravdu velmi příjemná, trpělivá. Děkuji Vaším pracovnicím na litvínovské pobočce,
jsou moc fajn.
Přeji příjemné dny – i když, pokud
sleduji tisk, tak jsou pro Vás asi
velmi těžké.
Jaroslava OPLOVÁ
Litvínov
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci květnu oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV.
047
068
100
128
156
164
189
230
245
251
286
447
631
638
648
Dvořák Stanislav
Mgr. Lisý Jindřich
Hejduková Daniela
MUDr. Slavík Stanislav
Klokan Miroslav
Varga Michal
Vlk František
Hauserová Petra
Kočánová Zdeňka
Nováková Drahoslava
Zbranek Alois
Kurcin Jiří
Kypetová Milena
Netušil Zdeněk
Kubíková Růžena
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 5 (3. března 2014) a č. 6
(17. března 2014). Představenstvo projednalo zápis z jednání
kontrolní komise č. 2 (12. února 2014) o provedených kontrolách
a učinilo k němu příslušná opatření a závěry.
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů
SA a SV, firmy na práce, opravy
a výměny zařízení v domech
SA 060/blok 638, 065/blok 630;
SV 101/blok 200, 103/blok 212,
122/blok 43, 145/blok 7 (dodatek), 151/blok 339, 172/blok 333,
188/blok 275, 214/ blok 391, 247/
blok 95-96, 268/blok A4, 293/čp.
804-809, 607/blok 563;
 mimořádné odměny předložené předsedou SV 234 za první
pololetí 2014;
 poskytnutí úvěru pro SV 198,
SV 231, SV 611 a dalo souhlas
vlastníka bytových jednotek
s uzavřením úvěru;
 způsob vyúčtování zálohových plateb SA 036 – samospráva bude vyúčtována jako celek;
 38 smluv, dohod a cenových
ujednání, výši členského podílu
0 bytu, 3 žádosti o povolení držení domácího zvířete;
 přijetí 14 nájemníků za členy
družstva, žádosti 11 nájemníků
na ukončení členství;
 žádosti – 1 o pronájem nebytového prostor (NP), 1 o odkoupení
NP, 2 ke stavebním úpravám NP,
0 výpověď z pronájmu NP, 1 výpovědí z pronájmu společných prostor (SP), 3 o pronájem SP, 0 o prodloužení pronájmu SP, 1 o povolení
k umístění zařízení na objekt a 0 týkající se změny užívání NP;
 580 návrhů změn předpisu nájemného a příspěvku vlastníka,
změny v předpisech 0 SA, 0 SV;
 stavební úpravy v bytech
48 žadatelům, 11 žádostí o připojení internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVALUJE:
 žádosti – 2 o připojení k internetu
(SV 632, firma CC internet, s. r. o);
 žádosti – 1 o stavební změny
v bytě (SV 238).
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informace předložené pod
body 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zápisu kontrolní komise č. 2;
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z dubnového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové
křížovky zněla: I oděv někdy nesedí tak, tak má.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla Jana Labašková, provádějící opravy a úpravy oděvů na dvou místech v Mostě (ve středisku Archa u Kosmosu a na sídlišti
Liščí Vrch v bloku 730 vedle Tornáda). Opravit a upravit oděvy u ní si
můžete i vy – podrobnosti zjistíte na telefonním čísle 732 555 516 nebo
na internetové adrese www.opravnaodevumost.webmium.com.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!
Redakční rada
VÝHERCI Z DUBNOVÉHO ČÍSLA:
Jaroslava Nováková, Růžová blok 524/čp. 3083, Most
Marie Sobotková, Hutnická čp. 2752, Most
Saša Vaňková, Mistra Jana Husa blok 612/čp. 452, Most
 informaci o poznatcích z chemického čištění topné soustavy
v SA 048/blok 608 a doporučuje realizaci chemického čištění
topných soustav samosprávám
a společenstvím vlastníků z důvodu vylepšení funkce topných
soustav a zvýšení komfortu vytápění domů;
 informaci o změně mandátu
delegáta shromáždění delegátů
ve VO č. 5 – končí Ing. Tomanová Dr., nahrazuje ji první náhradník VO č. 5 Černík Vl.;
 informaci o závěrečné auditní zprávě na 406 úvěrových
smluv prováděné společností
Broker Consulting.
PŘEDSTAVENSTVO
UKLÁDÁ:
 vedoucí oddělení pro členské záležitosti (na základě šetření kontrolní komise) prověřit
před termínem prodloužení nájemní smlouvy Markétě Vitáskové (SV 606, čb. 72), zda porušování domovního řádu pokračuje a v případě, že ano, nájemní smlouvu neprodloužit;
 předsedovi představenstva
(na základě šetření kontrolní
komise) zaslat vytýkací dopis
Martinu Muckovi (SA 081, čb.
23 v čp. 868) z důvodu porušování domovního řádu a dluhů;
 vedoucí ekonomického úseku zajistit zavedení režimu hospodaření v SV 276/blok D2, SV
271/blok D3 a SV 264/blok C
v Litvínově-Janově dle návrhu předloženého představenstvu a zřízení samostatných
účtů a zaslat sdělení SVJ o problémech hospodaření v Mostě
a Litvínově;
 předsedovi ekonomické komise svolat pracovní skupinu
k dalšímu jednání se společností Broker Consulting o optimalizaci úvěrů.
Roman LAUR
předseda představenstva
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Download

Číslo 5 - Stavební bytové družstvo Krušnohor